JAARPLAN Uitgave december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPLAN 2014. Uitgave december 2013"

Transcriptie

1 JAARPLAN Uitgave december 2013

2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING VISIE, MISSIE EN DOEL VISIE OP ONDERWIJS MISSIE M.B.T. DE LEERLING MISSIE M.B.T. DE OUDERS(S)/VERZORGER(S) MISSIE M.B.T. DE MAATSCHAPPIJ HET DOEL VISIE OP LEIDERSCHAP VISIE AMBULANTE BEGELEIDING HERMAN BROERENSCHOOL ONDERWIJS EN LEERLINGEN EVALUATIE DOELEN ONDERWIJS & LEERLINGENZORG DOELEN ONDERWIJS & LEERLINGENZORG EVALUATIE DOELEN LOGOPEDIE DOELEN LOGOPEDIE EVALUATIE DOELEN BEWEGINGSONDERWIJS DOELEN BEWEGINGSONDERWIJS EVALUATIE DOELEN ZORGONDERWIJS DOELEN ZORGONDERWIJS EVALUATIE DOELEN AMBULANTE BEGELEIDING DOELEN AMBULANTE BEGELEIDING ONZE LEERLINGEN LEERLINGAANTALLEN SCHOOL LEERLINGAANTALLEN IN DE AMBULANTE BEGELEIDING WOONPLAATS VAN ONZE LEERLINGEN TEVREDENHEID VAN LEERLINGEN EN OUDERS OVER HET ONDERWIJS EN HET SCHOOLKLIMAAT RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT BEHAALDE CERTIFICATEN ALGEMENE ONDERWIJSRESULTATEN SO ALGEMENE ONDERWIJSRESULTATEN VSO PERSONEEL EN ORGANISATIE EVALUATIE DOELEN PERSONEEL & ORGANISATIE DOELEN PERSONEEL EN ORGANISATIE SCHOLINGSACTIVITEITEN INDIVIDUELE TEAMLEDEN SCHOLINGSACTIVITEITEN INDIVIDUELE TEAMLEDEN TEVREDENHEID VAN OUDERS/VERZORGERS OVER HET ONDERWIJS EN HET SCHOOLKLIMAAT KENGETALLEN HUISVESTING EN FINANCIËN EVALUATIE DOELEN HUISVESTING EN FINANCIËN DOELEN HUISVESTING EN FINANCIËN OVERZICHT INVESTERING VOORGENOMEN INVESTERINGEN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 2

3 1 Inleiding Voor u ligt het nieuwe jaarplan van de Herman Broerenschool. Het jaarplan sluit aan bij de beleidsvoornemens die geformuleerd zijn in het schoolplan In vergelijking met het jaarplan 2013 zijn er verschillende paragrafen komen te vervallen. Er vindt geen aparte evaluatie meer plaats van de beleidsvoornemens uit het schoolplan omdat deze voornemens geformuleerd zijn voor vier jaar. Daarnaast is er ook voor gekozen om geen aparte doelen meer op te nemen, welke geformuleerd waren door de bovenschools directeur. Deze doelen zijn geïntegreerd met de doelen van de locaties. Een wijziging die wij, gezien de verandering in de organisatiestructuur vele malen duidelijker vinden. Op 17 december 2013 hebben zowel de personeelsgeleding als de ouderschapsgeleding van de medezeggenschaps-raad instemming verleend aan het jaarplan. 2 Visie, missie en doel 2.1 Visie op onderwijs De Herman Broerenschool is een school waar leerlingen graag zijn en zich veilig voelen. De school staat voor kwalitatief goed onderwijs, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling. Hiervoor gebruikt de school de doorgaande CED-leerlijnen voor het ZML-onderwijs. Het onderwijs staat in het teken van het toewerken naar een voor de leerling passend toekomstperspectief door de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden van de leerling optimaal te ontwikkelen. Maatschappelijke ontwikkelingen worden hierin nauwlettend gevolgd. Zo worden leerlingen vanaf de VSO-leeftijd d.m.v. groep overstijgend werken, praktijkleren en arbeidstoeleiding voorbereid op een passende plek in de maatschappij. De school hanteert hierbij een cyclisch model van leerlingenzorg waarbij de ontwikkeling d.m.v. een handelingsplan/plan van aanpak inzichtelijk wordt gemaakt voor ouders/verzorgers en de leerling. 2.2 Missie m.b.t. de leerling De Herman Broerenschool staat voor onderwijs op maat waarbij de mogelijkheden van de leerling centraal staan. Leerlingen worden door deskundig personeel op een respectvolle manier aangesproken en begeleid in hun ontwikkeling. Het doel van het onderwijs op de Herman Broerenschool is leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. Dit doen we door in een veilige omgeving de cognitieve en praktische vaardigheden te ontwikkelen en de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Het belangrijkste doel van de school is de leerling zo optimaal mogelijk voor te bereiden, cognitief en sociaalemotioneel, zodat de leerling in staat is door een in overleg met ouders/verzorgers en de betreffende leerling gekozen uitstroomprofiel, zo goed en zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren en te participeren. 2.3 Missie m.b.t. de ouders(s)/verzorger(s) De Herman Broerenschool wil een school zijn waar ouders/verzorgers worden gezien als partner. De basis voor deze samenwerking is respect. We willen een school zijn waar ouders/verzorgers terecht kunnen met hun zorgen en (hulp)vragen over de ontwikkeling van hun kind of pupil. De school probeert daar waar mogelijk ouders/verzorgers te ondersteunen door gebruik te maken van de in school en buiten de school aanwezige expertise. Een belangrijke rol voor de school ligt in de begeleiding van ouders/verzorgers naar het mogelijke toekomstperspectief van hun kind/pupil. Door gebruik te maken van een Plan van Aanpak/handelingsplan wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de leerling zodat in goed overleg met ouders/verzorgers en de betreffende leerling het juiste uitstroomprofiel kan worden vastgesteld. 2.4 Missie m.b.t. de maatschappij De Herman Broerenschool is een professionele en gespecialiseerde onderwijsinstelling die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en leerlingen in het regionale en landelijke onderwijsveld. De Herman Broerenschool participeert actief in samenwerkingsverbanden. Het doel van deze actieve participatie is een volwaardige plaats in de maatschappij verwerven voor leerlingen met een beperking. De Herman Broerenschool staat voor het recht op speciaal onderwijs en hecht er belang aan dat de expertise die is opgebouwd in het speciaal onderwijs niet verloren gaat. Een belangrijke rol voor de school ligt in de positionering van het ZML-onderwijs ten opzichte van de maatschappelijke rol die de leerlingen gaan vervullen op de gebieden werken, wonen en vrije tijd. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen dan ook om een adequaat antwoord. De beeldvorming rondom het ZML-onderwijs vraagt blijvende aandacht. De Herman Broerenschool stelt zich ten doel deze beeldvorming d.m.v. voorlichting en actieve participatie positief mee te ontwikkelen. Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 3

4 2.5 Het doel Leerlingen die onderwijs op de Herman Broerenschool volgen leren het maximale aan vaardigheden, cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel, waardoor een zo onafhankelijk mogelijk functioneren in de maatschappij op de gebieden werk, wonen en vrije tijd mogelijk wordt. 2.6 Visie op leiderschap In het licht van alle maatschappelijke veranderingen is het noodzakelijk dat de Herman Broerenschool zijn bestaansrecht opnieuw vaststelt. In de visie van bestuur en directie van de Herman Broerenschool geeft de koers die de school wil varen richting aan de gewenste schoolontwikkeling en daarmee aan hun leiders die in staat zijn het gewenste resultaat te behalen en het daarbij horende veranderingsproces te leiden. Leidend voor de schoolontwikkeling is het zichtbaar maken in de dagelijkse lespraktijk van het motto van de school: Leren moet je doen. Daarbij is het anker een duidelijk en inzichtelijk leerlingvolg- en begeleidingssysteem en het middel een professionele organisatie en een lerend team. Ondernemerschap is onontbeerlijk om het aanbod uit te breiden. In de visie van bestuur en directie wordt het leiderschap op de Herman Broerenschool gekenmerkt door gerichtheid op resultaat, het sturen op het verhogen van de kwaliteit en het is gericht op groei en ontwikkeling van alle professionals. Deze elementen zijn terug te vinden in de stijl van leidinggeven, in de benodigde competenties en in de verantwoordelijkheid van elk van de directieleden. De groei van het leiderschap van de directieleden wordt gekenmerkt door het ontwikkelen van de coachende rol en door ontwikkeling naar een resultaatverantwoordelijk en lerend team. Op termijn is de directie in staat leiding te geven aan het veranderproces dat de hele organisatie tot een lerende en resultaat verantwoordelijke organisatie brengt. 2.7 Visie ambulante begeleiding Herman Broerenschool De ambulante begeleiding biedt een toegevoegde waarde aan scholen die te maken hebben of krijgen met een zeer moeilijk lerende leerling. Dit zijn voornamelijk leerlingen met een Leerling Gebonden Financiering vanuit cluster 3 (ZML of MG). Daarnaast wordt ook preventieve ambulante begeleiding en terugplaatsings ambulante begeleiding geboden. Het gaat hier over leerlingen met een verstandelijke beperking die een plek hebben of krijgen op een reguliere school, SBO of Praktijkonderwijs en behoefte hebben aan onderwijs dat op zijn/haar mogelijkheden is afgestemd. De ambulant begeleider helpt de omgeving zo in te richten dat de school maatwerk kan leveren voor deze leerling. Hierdoor krijgt de leerling een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod in zijn/haar vertrouwde omgeving en wordt de integratie bevorderd. De leerling staat centraal, de ouders, school en AB dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de aanloop naar Passend Onderwijs zal de vraag naar (preventieve) ambulante begeleiding toenemen. De expertise van de ambulant begeleider is dan een meerwaarde. De ambulante begeleiding vanuit de Herman Broerenschool levert maatwerk en is vraag gestuurd. De ambulante begeleiding is erop gericht het onderwijsaanbod en de leeromgeving zo optimaal mogelijk te maken. Op deze manier kan de leerling zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Het uitgangspunt is: wat zijn de mogelijkheden voor deze leerling, in deze klas, op deze school met zijn thuissituatie. Hierbij is de ambulant begeleider flexibel en neemt zijn deskundigheid en ervaring in het werken met kinderen met een verstandelijke beperking mee. Het team van ambulant begeleiders bestaat uit leraren met ervaring en kennis op verschillende gebieden. Zij volgen regelmatig nascholing om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om hun kennis te verbreden. De ambulante begeleiding heeft zich ten doel gesteld om op een professionele, betrouwbare wijze de school op een praktische manier verder te helpen met een leerling. Er wordt gewerkt op een planmatige manier waarbij de ZML-leerlijnen leidraad kunnen zijn. Door de brede ervaring in het onderwijs van de medewerkers, zijn zij ook in staat om organisatorische mogelijkheden of belemmeringen daarin mee te nemen. De ambulant begeleider denkt in kansen en mogelijkheden. 3 Onderwijs en leerlingen 3.1 Evaluatie doelen Onderwijs & Leerlingenzorg 2013 Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Evaluatie Jaarplan Het jaarplan is een zinvol instrument voor alle personeelsleden. De inhoud van het jaarplan is bekend bij alle personeelsleden Het jaarplan is zichtbaar op beide locaties en als doelstellingen in ontwikkeling of behaald zijn, wordt dit zichtbaar gemaakt. Behaald. De inhoud van het jaarplan is bekend bij personeelsleden. De leraren zijn betrokken bij het opstellen en evalueren van de doelen. Het document is zichtbaar op de locaties. Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 4

5 Doel Doelstelling Evaluatie Doelstellingen die in ontwikkeling of behaald zijn, worden zichtbaar tijdens de evaluaties. Rekenonderwijs Het rekenonderwijs is praktisch en betekenisvol en sluit aan bij de CED-leerlijnen. Winkeltje Het winkeltje wordt gebruikt om de vaardigheden van leerlingen op het gebied van zelfredzaamheid en geldrekenen te vergroten. Taalonderwijs Er is passend taalonderwijs. Cultuureducatie Het onderwijs m.b.t. cultuureducatie wordt vormgegeven a.d.h.v. het ontwikkelde cultuurbeleid. Vorderingen leerlingen Er kan een niveaubepaling plaatsvinden die recht doet De rekenmethode Met sprongen vooruit is geïmplementeerd en alle leraren hebben de bijbehorende scholing gevolgd. Er is beleid voor het rekenonderwijs. Alle rekenlessen en rekenmaterialen die in de school gebruikt worden, zijn gekoppeld aan de CED-leerlijnen. Op beide locaties is een zgn. rekentheek ingericht. Het winkeltje in de school wordt gebruikt voor SO- en VO leerlingen volgens een vastgesteld rooster. Er wordt gebruik gemaakt van opdrachten op het niveau van de leerling, die gekoppeld zijn aan de CED-doelen. Er is een passende methode en/of materiaal aangeschaft voor het taalonderwijs in SO en VSO. Er worden 8 E-Blocks aangeschaft. Het ontwikkelde cultuurbeleid is geïmplementeerd. De school neemt deel aan het project Boomwacker happening. De locatie Naaldwijk is actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het Westland en participeert in de bijeenkomsten die georganiseerd worden. De intern begeleiders en ambulant begeleiders hebben een cursus gevolgd behorend bij de CITO toetsen voor ZML. Met sprongen vooruit is geïmplementeerd en vrijwel alle leraren hebben de bijbehorende scholing gevolgd. Het rekenbeleid is klaar en is besproken in Management Overleg en teamoverleg. Rekenlessen en materialen zijn gekoppeld aan CED-leerlijnen. Deze moeten worden ingevoerd in Data-Care of het nieuwe leerlingvolgsysteem. Omdat de rekenlessen en materialen nog niet zijn ingevoerd in Datacare is het voor de teamleden nog niet zichtbaar dat e.e.a. aansluit op de CEDleerlijnen. Op beide locaties is een rekentheek ingericht. Deze kan uitgebreid worden. De methode wordt levend gehouden, o.a. door 1 x per jaar voor leraren en assistenten een bijeenkomst te plannen rondom dit onderwerp. Het winkeltje in Naaldwijk wordt veel gebruikt volgens een vastgesteld rooster. In de winkel worden opdrachten gebruikt op het niveau van de leerling. Hiervoor is echter nog geen eenduidige opzet en de opdrachten zijn nog niet gekoppeld aan de CED-doelen. In Delft is de winkel omgebouwd voor de SOafdeling. Er wordt m.b.t. de lessen afstemming gezocht met de locatie Naaldwijk. Dit is nog in ontwikkeling. De methode Wat zeg je, ter bevordering van de auditieve ontwikkeling, is aangeschaft en leraren die met deze methode zullen werken zijn hierin geschoold. Er zijn vertelkoffers samengesteld en er wordt gebruik gemaakt van de letter van de week. Deze drie werkvormen dienen geïntegreerd te worden in de gebruikte thema s. Er zijn twee werkgroepen opgericht, die zullen zorgen voor een eenduidige opzet voor het pictolezen en het signaallezen. E-blocks zijn aangeschaft voor de locatie Delft. Voor het VSO zijn nog geen materialen aangeschaft. Alle groepen van beide locaties hebben deelgenomen aan het project Boomwacker happening. De locatie Naaldwijk is betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het Westland en participeert in de bijeenkomsten die georganiseerd worden. In Delft is er meegedaan aan een toneelproductie van stichting Bens Rond de Vulkaan. Het toneelstuk werd opgevoerd in theater Falie Begijnhoftheater in Delft en de muzikale begeleiding werd uitgevoerd door leerlingen m.b.v. o.a. de boomwackers. Intern begeleiders en ambulant begeleiders hebben de cursus gevolgd en hebben d.m.v. Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 5

6 Doel Doelstelling Evaluatie aan de beperkingen/mogelijkheden van een ZML leerling De CITO toetsen voor ZML worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen. een presentatie het team geïnstrueerd m.b.t. het afnemen van de toetsen. Vrijwel alle leraren (m.u.v. leraren aanvangsgroep, zorggroepen en eindgroepen) hebben één leerling getoetst. In het schooljaar zullen alle leerlingen, m.u.v. leerlingen in de aanvangsgroep, zorggroep en leerlingen ouder dan 17 jaar, getoetst worden. Thematisch werken In het SO en VO wordt middels thema s gewerkt aan de CEDdoelen. Voor aanvang van een nieuw schooljaar wordt vastgesteld aan welke thema s er gewerkt wordt. Het lesaanbod van de verschillende vakken is gekoppeld aan het thema. De aangeboden activiteiten zijn praktisch en betekenisvol ( Leren moet je doen! ) Er is in SO en VO gewerkt a.d.h.v. thema s. In Delft in het bijzonder in het SO. Thema s worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar vastgesteld. Aangeboden activiteiten zijn wisselend praktisch en/of betekenisvol. Leerlijn eten Het werken met de doelen uit de leerlijn eten is verbeterd. Schoolklimaat Ordeproblemen en schoolverzuim/te laat komen worden accuraat aangepakt. Pedagogisch klimaat Gedragsproblemen worden op adequate wijze aangepakt. Pestgedrag wordt op adequate wijze aangepakt. Op beide locaties wordt in twee SOgroepen gewerkt met de leerlijn eten. Er is duidelijkheid m.b.t. de vraag of eten ook lestijd is en er doelen aan verbonden kunnen worden. Er zijn heldere afspraken omtrent hoe te handelen bij ongewenst gedrag van leerlingen en bij schoolverzuim/te laat komen. Er is goed en frequent contact tussen de locatieleider en de leerplicht-ambtenaar. Leerlingen komen op tijd op school en ongeoorloofd verzuim vindt niet of nauwelijks plaats. Er zijn heldere afspraken omtrent hoe te handelen bij gedragsproblemen. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als een signaleringsplan, een handelingsplan, de kleurenmethode van Harold of Video Interactie Begeleiding. Aanwezige kennis is uitgebreid middels nascholing en contacten met Cluster 4 onderwijs. Er is in kaart gebracht of en op welke wijze er pestgedrag plaatsvindt en wat er nodig is om hier adequaat op te kunnen reageren. In de aanvangsgroep en de zorggroep is afgelopen schooljaar gewerkt met de leerlijn eten. Er is nog onvoldoende duidelijkheid t.a.v. de vraag of eten ook lestijd is en wat de consequenties zijn als dit inderdaad het geval is. Schooljaar zal mogelijk uitbreiding met SO oranje (Naaldwijk) en SOrood (Delft) plaatsvinden. Behaald. Er is een protocol schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit protocol wordt toegepast. Er is goed en regelmatig contact tussen locatieleider en leerplichtambtenaar. Er lijkt nog wel verzuim plaats te vinden, dat niet geoorloofd is (ouders die hun kind ziek melden en naar de camping gaan). Afspraken rondom verlof aanvragen zijn onvoldoende bekend bij ouders. Delft: Er wordt naar gestreefd om een duidelijke afstemming van (school)afspraken te maken m.b.t. m.n. het te laat komen. De afspraken omtrent hoe te handelen bij gedragsproblemen zijn deels vastgelegd in beleid (o.a. protocol schorsing en verwijdering ). Dit beleid wordt toegepast, evenals het gebruik van diverse hulpmiddelen. E.e.a. is echter nog onvoldoende eenduidig. Aanwezige kennis is nog onvoldoende uitgebreid en contacten met cluster 4 onderwijs zijn nog niet gelegd. In ontwikkeling is het punt van afstemming en het voorkomen van escalaties. Het komende jaar wordt hier middels de studiedagen aandacht aan besteed (communicatie met leerlingen) Pestgedrag is niet in kaart gebracht. Wel is er regelmatig gesproken over pesten en de gewenste aanpak van pestgedrag. Een pestprotocol is gereed. Een werkgroep zal zich het komende jaar buigen over lessen en materialen. In diverse klassen is aandacht besteed aan het onderwerp pesten. In Naaldwijk is een grote groep VSO-leerlingen naar de film Spijt! geweest, waarna dit onderwerp met deze leerlingen behandeld is m.b.v. het Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 6

7 Doel Doelstelling Evaluatie bijbehorende lesmateriaal. Kennis m.b.t. MG-leerlingen De kennis van de diverse personeelsleden t.a.v. MGleerlingen is uitgebreid. Lesaanbod MG-leerlingen Het lesaanbod voor MG leerlingen is geoptimaliseerd. Verschillende leraren hebben de cursus onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking gevolgd. Verschillende leraren zijn geschoold t.a.v. Sensorische Integratie. Er vindt structureel kennisoverdracht plaats tussen de zorgbegeleidster, de logopediste en de leraren, middels inhoudelijke vergaderingen en maandelijks overleg. De doelen voor MG-leerlingen zijn opgenomen in Data-care. Er is geschikt materiaal aanwezig voor de MG-leerlingen. Er worden activiteiten aangeboden die geschikt zijn voor de MG-leerlingen, waaronder activiteiten gericht op SI en snoezelen. Voor MG-leerlingen wordt een goede balans gecreëerd tussen inspanning en ontspanning. De Acticomm is aangeschaft en geïmplementeerd. Behaald. Behoeft een vervolg. Verschillende leraren volgen dit jaar de cursus onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Verschillende Naaldwijkse leraren hebben een zesdaagse S.I.-cursus gevolgd. Er vindt structureel kennisoverdracht plaats middels maandelijks overleg tussen zorgbegeleidster, logopedist en leraren. In Delft verdient dit nog aandacht. Voor het schooljaar zijn bij aanvang van het schooljaar momenten ingepland voor deze overleggen. Kennisoverdracht d.m.v. inhoudelijke vergaderingen gebeurt regelmatig, maar nog niet voldoende. Behaald. Materialen zijn aangeschaft o.a. op basis van voortschrijdende kennis. Grote investeringen zullen worden opgenomen in de begroting. M.b.t. aanbod van geschikte activiteiten is uitbreiding en verdieping mogelijk. In Delft kan geen gebruik gemaakt worden van een snoezelruimte. Deze wens is wel opgenomen in de verbouwingsplannen. Ook in Naaldwijk is een snoezelruimte binnen het gebouw gewenst. Er is veel aandacht voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Communicatie Totale communicatie is zichtbaar binnen de school. Samenwerking verschillende disciplines De samenwerking tussen de verschillende disciplines is verbeterd. INVRA-arbeid INVRA-arbeid is geïmplementeerd. VSO vakonderwijs Het vakonderwijs in het VSO is geprofessionaliseerd. Het onderwijs groen is geprofessionaliseerd. Leraren en assistenten hebben basiskennis m.b.t. totale communicatie. Er zijn heldere afspraken m.b.t. de inzet van totale communicatie. Hulpmiddelen als communicatie-borden, verwijzers, spraakcomputers, Widget zijn aangeschaft en in gebruik genomen. Verantwoordelijkheden en taken van leraar, zorgbegeleidster, zorgmedewerker en logopedist zijn op elkaar afgestemd en voor iedereen helder. Er vindt structureel overleg plaats tussen de leraar, de zorgbegeleidster en de logopedist. Verschillende leraren hebben de scholing behorend bij INVRA gevolgd. De competenties van leerlingen op het gebied van arbeid kunnen in kaart worden gebracht. De lokalen en ruimtes die gebruikt worden voor de vaklessen zijn goed ingericht. Benodigde materialen en productietafels/tafels t.b.v. vaklessen textiel zijn aangeschaft en in gebruik genomen. De inhoud van de lessen is zinvol voor de betreffende leerlingen. Het KPC-traject werken in de glastuinbouw is vastgesteld. Een viertal leerlingen heeft het diploma De Acticomm is aangeschaft. Het gebruik hiervan kan geoptimaliseerd worden. Deze kennis groeit, maar is nog niet voldoende. Afspraken m.b.t. totale communicatie zijn gemaakt binnen logopedie. Gaandeweg worden deze meer bekend bij het team, o.a. door het zorgoverleg. Verschillende hulpmiddelen zijn aangeschaft en in gebruik genomen. Gaandeweg wordt duidelijker wat de verantwoordelijkheden en taken van een ieder zijn. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leraar, de zorgbegeleidster en de logopedist. Deze overlegmomenten zijn ingepland. Behaald. INVRA arbeid is opgenomen in het Transitieplan. De betreffende teamleden hebben de scholing gevolgd en zijn bevoegd de test af te nemen. Er zijn materialen aangeschaft voor de praktijkvakken. Desondanks zijn de ruimtes nog niet voldoende ingericht. Dit komt ook door gebrek aan ruimte. Delft: lokalen zijn nog niet goed ingericht. Wensen t.a.v. inrichting zijn opgenomen in het verbouwingsplan. Het KPC-traject werken in de glastuinbouw is vastgesteld en 4 leerlingen hebben dit Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 7

8 Doel Doelstelling Evaluatie behorend bij het KPC-traject behaald. traject met succes afgerond. In maart start een nieuwe groep leerlingen De nieuwe groep is in september 2013 met het KPC-traject. gestart. Op beide locaties is een ruimte ingericht Er is in Naaldwijk geen ruimte beschikbaar voor het verzorgen van de lessen groen. die ingericht kan worden voor de lessen groen. Er is contact geweest met het Floracollege over mogelijk gebruik van de voorzieningen daar. Dit is niet mogelijk. Het techniek onderwijs is geprofessionaliseerd De lessen horeca (snijtechnieken) zijn geprofessionaliseerd Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van goed burgerschap Aanpassen vakonderwijs aan wensen/mogelijkheden van leerlingen Er wordt gedifferentieerd in het aanbod van het vakonderwijs, zodat dit aansluit bij de wensen en (uitstroom)mogelijkheden van de leerling. Arbeidstoeleiding Het aantal praktijkleerplekken is uitgebreid. De zelfredzaamheid van de leerlingen is vergroot Leerlingen kunnen zelfstandig een techniekopdracht uitvoeren m.b.v. de werkkaarten uit Werkportfolio techniek De techniekleraren hebben de scholing Wetenschap-PRO gevolgd. De kooklessen van het vso sluiten aan op de lessen van het vo. De teamleden die de kooklessen verzorgen, hebben de opleiding snij-technieken gevolgd. De Praktijkwoning wordt gebruikt voor het ontwikkelen van aspecten m.b.t. goed burgerschap. N.a.v. experimenten op beide locaties (4 uitwisselingskeuzedagen in Naaldwijk en wekelijkse grote uitwisseling in Delft) wordt bepaald op welke wijze het best tegemoet gekomen kan worden aan de individuele wensen en behoeften van leerlingen t.a.v. het vakonderwijs. Mogelijkheden voor praktijkleerplekken Post.NL en techniek zijn onderzocht en zo mogelijk opgestart. Contacten met bedrijfsleven worden uitgebouwd. Om de leerlingen zelfstandiger te maken worden fietslessen gegeven en is het voornemen om een tandemfiets (of twee) aan te schaffen. De werkkaarten werkportfolio techniek worden gebruikt. De techniekleraren hebben de scholing wetenschap-pro niet gevolgd. Wel hebben zij een korte cursus fietstechniek gevolgd (2 avonden). Op beide locaties verdient professionalisering van de leraar aandacht. Scholing voor het nieuwe jaar is aangevraagd De afstemming tussen lessen VO en VSO kan verbeterd worden (vastleggen). Teamleden die de kooklessen verzorgen hebben de opleiding snij-technieken gevolgd. In de praktijkwoning in Naaldwijk heeft een koffie-ochtend voor buurtbewoners plaatsgevonden. In Delft is er het afgelopen jaar een samenwerking gestart met Groot Welzijn Delft. Buurtwerkers geven 1x per maand gastlessen m.b.t. dit onderwerp. Teamleden die gaan werken met ZEDEMO zijn opgeleid. ZEDEMO is geleverd. M.i.v. schooljaar kunnen de leerlingen uit de Eindgroepen in Naaldwijk hun voorkeur voor diverse vakken kenbaar maken en wordt hiermee rekening gehouden bij het bepalen van het lesaanbod. In Delft volgen de leerlingen uit de Eindgroepen de vaklessen volgens hun uitstroomprofiel. In Naaldwijk is er één praktijkleerplek bijgekomen, t.w. het KDV 2 pinguïns. Contacten met het bedrijfsleven worden uitgebouwd, bv d.m.v. bezoek aan fabriek De Lely in Maassluis. Ook zijn contacten gelegd met diverse scholen in de omgeving (ISW, Lentiz). In Delft zijn 2 praktijkleerplekken bij gekomen, t.w. Hotel Hampshire en Kringloop Rijswijk. In Naaldwijk worden praktische verkeerslessen gegeven, waarin o.a. aandacht is voor het leren fietsen. In Naaldwijk zijn 3 fietsen aangeschaft. In Delft wordt binnen het SO aandacht besteed aan de verkeerslessen om hiermee de zelfredzaamheid (verkeersveilig) van SO leerlingen te vergroten. In het VSO zijn 3 schoolfietsen aangeschaft en een tandemfiets om de leerlingen zelfstandig naar hun praktijkleerplekken te Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 8

9 Doel Doelstelling Evaluatie laten gaan. De tandem wordt gebruikt voor die leerlingen voor wie zelfstandig fietsen niet mogelijk is en die wel bekend gemaakt dienen te worden met aspecten van verkeersdeelnemers. Heftruckcertificering Leerlingen hebben vanuit school de mogelijkheid om hun heftruckcertificaat te behalen. Certificaat rijvaardigheid Voor het vervoer van onze leerlingen komt een certificaat Veilig Vervoer Leerlingen. Schoolkamp Het schoolkamp is een structureel onderdeel van het onderwijsaanbod aan leerlingen uit de praktijkgroepen (borging) Ouderparticipatie Ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun zoon/dochter. Teamontwikkeling De samenwerking binnen de verschillende teams wordt verbeterd en er wordt bewust gebruik gemaakt van de kwaliteiten van personeelsleden. Professionalisering personeel De vaardigheidsmeters van Cadenza zijn geïmplementeerd. Personeelsleden kennen en nemen hun verantwoordelijkheid Een viertal leerlingen van de HBS heeft het heftruckcertificaat behaald. Bij voldoende belangstelling wordt dit traject 1 x per schooljaar aangeboden. De samenwerking met samenwerkende scholen (zoals ISW, Laurentius Praktijkschool, Koetsveldschool en het Grotiuscollege) en van Buuren is geoptimaliseerd. Teamleden die leerlingen vervoeren met de schoolbus halen een certificaat rijvaardigheid veilig leerlingenvervoer. De leerlingen uit de praktijkgroepen gaan op schoolkamp. Ouders wordt de gelegenheid geboden aanwezig te zijn bij de leerlingbespreking. Er is onderzocht welke wensen en mogelijkheden er zijn t.a.v. het uitbreiden van de ouderparticipatie. Er hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden rondom teamontwikkeling. Communicatiepatronen van en tussen medewerkers onderling en medewerkers en leidinggevende zijn zichtbaar gemaakt. De vaardigheden van leraren en assistenten kunnen in kaart worden gebracht en er kan structureel gewerkt worden aan het vergroten van deze vaardigheden. De verantwoordelijkheden behorend bij de diverse functies zijn helder en vastgelegd in beleid. Behaald. Dit wordt ook voor schooljaar x ingeroosterd in samenspraak met de samenwerkende scholen. Er is een certificaat Rijvaardigheid. Een aantal collega s heeft dit certificaat behaald. In zullen meer personeelsleden dit certificaat gaan behalen. Behaald op de locatie Naaldwijk. In Delft zal voor de herfstvakantie (okt. 2013) een programma voor de hele VSO afdeling gemaakt worden om op kamp te gaan incl. vermelding van de kosten. Afhankelijk van het plan zal besloten worden of dit doorgang kan vinden. Behaald. Niet behaald. Hiernaar heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Er heeft wel een tweetal ouderavonden plaatsgevonden rond een thema (bewindvoering, nabestaande regeling etc., seksuele vorming). Beide avonden zijn druk bezocht. In zal het laatste onderwerp een vervolg krijgen. Daarnaast zal een avond gepland worden m.b.t. social media. Er wordt verondersteld dat ouders het prettig vinden als de school thema-avonden organiseert rondom onderwerpen met een maatschappelijk karakter. Er heeft een viertal bijeenkomsten plaatsgevonden rondom teamontwikkeling (DISC). Middels DISC zijn communicatiepatronen zichtbaar gemaakt. In krijgt dit een vervolg. Aandacht zal dan gaan naar het geven en ontvangen van feedback, het nemen van verantwoordelijkheid en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De vaardigheidsmeter voor leraren is afgenomen bij alle leraren en daarmee zijn de vaardigheden van leraren in kaart gebracht. Er is een aanpassing gedaan in de vaardigheidsmeter, omdat deze nog te zeer gericht was op het reguliere onderwijs en niet op het speciaal onderwijs. De vaardigheidsmeter voor assistenten is bij enkele assistenten afgenomen. Deze vaardigheidsmeter moet worden geëvalueerd en aangepast. Niet behaald. Er is nog geen beleid, waarin de verantwoordelijkheden behorend bij de diverse functies zijn vastgelegd (statuut?). Er is een ontwikkeling in gang gezet m.b.t. het nemen van verantwoordelijkheid. Deze Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 9

10 Doel Doelstelling Evaluatie ontwikkeling dient voortgezet te worden. Aanspreekbaarheid direct leidinggevende De leidinggevende van de locatie Naaldwijk is gemakkelijker aanspreekbaar. Voor en na schooltijd zijn er momenten waarop geen overleg plaatsvindt, zodat personeelsleden gemakkelijk binnen kunnen lopen bij de leidinggevende. De leidinggevende loopt regelmatig een rondje door de school. Door de hoeveelheid overleg-momenten (juist voor- en na schooltijd) is de vraag of het mogelijk is om dit doel te behalen. Effectiviteit vergaderingen Vergaderingen en overlegmomenten zijn zinvol en effectief. Werkklimaat Het werkklimaat wordt geoptimaliseerd. Administratie De administratieve taken van de locatie Naaldwijk worden waar mogelijk uitgevoerd door een administratief medewerker in Delft Tijdens vergaderingen wordt de tijd bewaakt. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en intervisie. Skype kan ingezet worden voor overleg tussen beide locaties. Het taakbeleid voor leraren en assistenten is vastgesteld en taken zijn op juiste wijze verdeeld over de werknemers. Taaktoedelingsformulieren zijn ingevuld. Werknemers hebben zicht op de uren die zij (moeten) maken. Er wordt een workshop/studiemiddag georganiseerd rondom het onderwerp werkdruk. Tijdverlies en ineffectiviteit zijn inzichtelijk gemaakt en er wordt een verbeterplan opgesteld. Communicatiestromen zijn helder en functioneel. Er zijn heldere afspraken tussen de locatieleider Naaldwijk en de administratief medewerker rondom de uitvoering van de verschillende taken. Door regelmatig aparte vergaderingen te organiseren voor SO en VSO wordt de vergadertijd effectiever ingezet. Coöperatieve werkvormen en intervisie worden regelmatig ingezet. Gebruik van coöperatieve werkvormen kan uitgebreid worden. Skype wordt niet/nauwelijks ingezet. De INVRA-werkgroep maakt gebruik van telefonisch vergaderen. De ervaringen hiermee zijn positief. Behaald. Het taakbeleid is vastgesteld en de taken zijn verdeeld. Doordat in Naaldwijk minder mensen werken en het aantal taken hetzelfde is als in Delft, zijn Naaldwijkse collega s gemiddeld wat zwaarder belast. Dit is een aandachtspunt. Taaktoedelingsformulieren worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar ingevuld voor leraren en assistentes. Werknemers hebben zicht op de uren die ze moeten maken. Studiemiddag rondom werkdruk is niet georganiseerd. Wel is dit onderwerp besproken tijdens de studiemiddag Passie & bevlogenheid. Voor individuele werknemers kan dit een vervolg krijgen. Tijdverlies en ineffectiviteit zijn niet inzichtelijk gemaakt. Helderheid m.b.t. communicatiestromen is in ontwikkeling. Afspraken zijn gemaakt en worden deels nageleefd. Afspraken dienen geëvalueerd te worden. 3.2 Doelen onderwijs & leerlingenzorg Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Het onderwijsaanbod in relatie tot het onderwijsconcept wordt verbeterd. Keuze nieuw leerlingvolgsysteem De rol van de CvB wordt versterkt en ten aanzien van de leerlingenzorg worden protocollen ontwikkeld. Het ontwikkelingsperspectief is aangepast aan de kwaliteitswet (V)SO met name gericht op kerndoelen Per leerlijn is er een duidelijk overzicht welke methodes, materialen e.d. gebruikt kunnen worden en is gekoppeld aan het nieuwe lln volgsysteem De school heeft een keuze gemaakt voor een leerlingvolgsysteem; Logos of Parnassys De CvB weet hoe het met de ontwikkeling van de individuele leerling is gesteld. De CvB heeft protocollen en werkwijzen rondom de leerlingenzorg ontwikkeld Het ontwikkelperspectief maakt gebruikt van de nieuwe leerlijnen zml Dec Jan dec Werkgroepen Bovenschools directeur team CvB Locatiedirecteur / IB-ers Bovenschools directeur CvB / IB-ers Ouderavond organiseren Er wordt een ouderavond georganiseerd m.b.t. seksueel Bovenschools Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 10

11 Doel Doelstelling Planning Betrokkenen misbruik en social media directeur CvB Locatiedirecteuren Implementeren van de zmltoetsen vooraf aan de leerlingbespreking De scores van de zml-toetsen worden meegenomen tijdens de bespreking van het ontwikkelprofiel IB-ers Team Opbrengsten en vorderingen van de leerlingen in kaart brengen en registreren Rekenonderwijs Het rekenbeleid is geborgd. Het rekenonderwijs is praktisch en betekenisvol en sluit aan bij de CED-leerlijnen. Winkeltje Het winkeltje wordt op een zinvolle manier ingezet voor onderwijs aan leerlingen uit SO en VO groepen. Taalonderwijs Er is passend taalonderwijs voor alle leerlingen. Seksuele vorming Er is in alle groepen structureel aandacht voor seksuele vorming. Cultuureducatie Het cultuurbeleid is geborgd. Verkeersonderwijs Het geven van verkeerslessen in SO en VO wordt geborgd. Het verkeersonderwijs in het VSO krijgt vorm. Aanvulling leermiddelen De materialen en methodes voor onderwijsinhoudelijke zaken zijn op beide locaties gelijk. ICT onderwijs ICT wordt op een verantwoorde en structurele manier ingezet in het onderwijs. In het leerlingvolgsysteem kan systematisch worden bij gewerkt wat de opbrengsten en vorderingen van de desbetreffende leerling is Het rekenonderwijs in alle groepen wordt vormgegeven conform het rekenbeleid. Met sprongen vooruit wordt levend gehouden middels nascholing voor nieuwe leraren en een jaarlijkse bijeenkomst voor leraren en assistenten. Alle rekenlessen en -materialen die in de school gebruikt worden, zijn gekoppeld aan de CED-leerlijnen. In alle klassen is het dagelijks te gebruiken materiaal van Met sprongen vooruit aanwezig. De rekentheek is volledig ingericht en wordt goed gebruikt. Opdrachtkaarten op het niveau van SO-en VO leerlingen, met daarop opdrachten die gekoppeld zijn aan de CEDdoelen, worden gebruikt in de winkel. Er is beleid voor mondelinge taal, waarin de samenhang tussen thematisch werken, de letter van de week, de foto van de dag en de vertelkoffers beschreven is. Er is beleid, waarin beschreven wordt aan welke leerlingen en op welke wijze het pictolezen en het signaallezen worden aangeboden. Er is een passende methode en/of materiaal aangeschaft voor technisch lezen in het VSO. Het beleid m.b.t. seksuele vorming is vastgesteld en bekend bij personeelsleden. In alle groepen is aandacht voor seksuele vorming, conform het gemaakte beleid. Er is materiaal aangeschaft t.b.v. de lessen seksuele voorlichting. De lessen muziek, dans en drama worden vormgegeven conform het cultuurbeleid. In alle klassen wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen. De locatie Naaldwijk is actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het Westland en participeert in de bijeenkomsten die georganiseerd worden. In SO en VO worden praktische verkeerslessen gegeven. De aanschaf van een verkeersmethode voor het VSO is onderzocht. De fietsen en de tandem worden gebruikt om leerlingen te leren fietsen en om de zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten. Beide locaties werken voor de vakgebieden met dezelfde methodes en materialen. Hier is een handboek voor gemaakt. Er zijn nieuwe computers/digiborden aangeschaft, conform de investeringswensen. Er is in kaart gebracht welke materialen, programma s en websites worden gebruikt binnen de school en met welk doel (zie ICT beleidsplan). Er is een beredeneerde keuze gemaakt t.a.v. de inzet van tablets op school, a.d.h.v. een voorstel vanuit de leraren. Aan de website van de school zijn gebruiksvriendelijke klassenpagina s gekoppeld, die gebruikt worden om ouders te informeren over de gang van zaken in de December December December December December December Juni December Bovenschools directeur IB-er Team Werkgroep rekenen, locatiedirecteuren Ineke en Sandy Werkgroep mondelinge taal, werkgroep pictolezen, werkgroep signaallezen, intern begeleiders Werkgroep seksuele vorming, bovenschools directeur Erwin de Laleijne en Dana Brouwer en Elke van Druten, locatiedirecteuren Janneke Penning en Monika Holvast locatiedirecteuren Intern begeleiders Taakgroep ICT, bestuurder Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 11

12 Doel Doelstelling Planning Betrokkenen groep. Spel Spel wordt structureel en planmatig ingezet voor de ontwikkeling van leerlingen uit de SO groepen en de zorggroepen. Juni Leerlijn eten Het eetplan is geborgd. Kwaliteitswet VSO In het VSO wordt gewerkt conform de richtlijnen uit de kwaliteitswet VSO. VSO vakonderwijs Het vakonderwijs in het VSO is geprofessionaliseerd. Arbeidstoeleiding De arbeidstoeleiding wordt geprofessionaliseerd. Leraren van SO groepen en zorggroepen hebben kennis en visie m.b.t. het onderwerp spel. Er is beleid, waarin beschreven wordt op welke manier spel wordt ingezet. Spelactiviteiten zijn gekoppeld aan de CED-doelen. Er is spelmateriaal aangeschaft, dat aansluit bij de CEDdoelen. Er wordt een keuze gemaakt om Beweegwijs, een programma ter stimulering van het buitenspel, wel of niet in te zetten op school. Beweegwijs en/of buitenspelmateriaal wordt aangeschaft. Op beide locaties wordt in de jongste SO-groepen en de zorggroepen gewerkt met het eetplan, om ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid en communicatie te bevorderen. Er is duidelijkheid m.b.t. de vraag of eten ook lestijd is en er doelen aan verbonden kunnen worden. Juni SO leraren, intern begeleiders SO, locatiedirecteuren SO leraren, bestuurder De nieuwe leerlijnen VSO zijn geïmplementeerd. Juni VSO leraren, intern begeleiders VSO locatiedirecteuren en bovenschools directeur De lokalen en ruimtes die gebruikt worden voor de vaklessen zijn goed ingericht. Benodigde materialen zijn aangeschaft en worden gebruikt. Middels keuzevakken wordt tegemoet gekomen aan de individuele wensen en behoeften van leerlingen t.a.v. het vakonderwijs. De leraren en assistenten die het vak techniek verzorgen hebben een op maat gemaakte scholing gevolgd. De afspraken m.b.t. het kookonderwijs zijn vastgelegd en de kooklessen van VO en VSO sluiten op elkaar aan. De afspraken m.b.t. de praktijkwoning (gebruik en activiteitenaanbod) zijn vastgelegd en worden nageleefd. Zedemo wordt gebruikt door leerlingen uit PG- en EG groepen. Het zichtbaar maken van het vakonderwijs en de resultaten hiervan krijgt aandacht. Het aanbod van interne stages, praktijkleren en externe stages sluit aan bij de wensen, behoeften en gestelde doelen van/voor de betreffende leerling. Doelen waaraan gewerkt wordt zijn bij alle medewerkers die met de betreffende leerling werken, bekend. Er is een digitaal portfolio voor de VSOleerlingen. Leerlingen die de school verlaten, ontvangen een ZMLdiploma. Leerlingen die de school verlaten, krijgen gedurende twee jaar nazorg, conform de hierover gemaakte afspraken. Het aantal praktijkleerplekken is uitgebreid. Juni December VSO leraren, intern begeleider VSO VSOleraren (specifieke werkgroep opgericht t.b.v. portfolio), intern begeleiders VSO, directie Pedagogisch klimaat Er heerst een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen aandacht is voor de preventie en aanpak van gedragsproblemen en pestgedrag. Er vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats rondom PBS en er wordt een beredeneerde keuze gemaakt om hier wel of niet mee te gaan werken. Er zijn heldere afspraken ter voorkoming van ongewenst gedrag en gedragsproblemen. Personeelsleden weten hoe zij gedragsproblemen kunnen voorkomen en handelen hiernaar. Afspraken over hoe te handelen bij gedragsproblemen zijn bekend bij personeelsleden en hier wordt naar gehandeld (o.a. protocol schorsing en verwijdering ). December Leraren, onderwijsassistentes, intern begeleiders en directie Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 12

13 Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Indien nodig wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als een signaleringsplan, een handelingsplan, de kleuren-methode van Harold of Video Interactie Begeleiding. Aanwezige kennis is uitgebreid middels nascholing en contacten met Cluster 4 onderwijs. Kennis m.b.t. MG leerlingen De kennis van personeelsleden m.b.t. MG leerlingen is uitgebreid Lesaanbod MG-leerlingen Het lesaanbod voor MG leerlingen is geoptimaliseerd. Communicatie Totale communicatie is zichtbaar binnen de school. Samenwerking verschillende disciplines De samenwerking tussen de verschillende disciplines is verbeterd. In alle groepen worden, conform het pestprotocol, afspraken gemaakt m.b.t. de omgang met elkaar. Er is een methode en/of lesmateriaal aanwezig, waarmee het onderwerp pesten behandeld kan worden. Binnen de teamvergaderingen is regelmatig aandacht voor het onderwerp pesten. De leraren van de zorggroepen en de zorgbegeleiders van Ipse-de Bruggen hebben de opleiding onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking gevolgd. Het bestaande MGbeleid wordt geëvalueerd, aangepast en aangevuld. Verschillende leraren zijn geschoold t.a.v. Sensorische Integratie. Medewerkers van kinderfysio Delft delen hun kennis m.b.t. S.I. t.a.v. behandelde leerlingen. Er vindt structureel kennisoverdracht plaats tussen de zorgbegeleidster, de logopedist en de leraren, middels inhoudelijke vergaderingen en maandelijks overleg. Afspraken m.b.t. de roosters in de zorggroepen zijn vastgelegd in het MG beleid. Er worden activiteiten aangeboden die geschikt zijn voor de MG-leerlingen, waaronder activiteiten gericht op SI, waardoor een goede balans gecreëerd wordt tussen inspanning en ontspanning. Er is geschikt materiaal aanwezig voor de MG-leerlingen. Deze materialen zijn gekoppeld aan de nieuwe doelen voor de MG leerlingen. Er is materiaal aanwezig voor leerlingen met S.I. problematiek. In zowel Delft als Naaldwijk is een snoezelruimte aanwezig. Het gebruik van de Acticomm is geoptimaliseerd. Leraren en assistenten hebben basiskennis m.b.t. totale communicatie. Afspraken m.b.t. de inzet van totale communicatie zijn vastgelegd in beleid. Hulpmiddelen als communicatie-borden, verwijzers, spraakcomputers, Widget zijn aangeschaft en in gebruik genomen. Verantwoordelijkheden en taken van leraar, zorgbegeleidster, zorgmedewerker en logopedist zijn op elkaar afgestemd en voor iedereen helder. Er vindt structureel overleg plaats tussen de leraar, de zorgbegeleidster en de logopedist. December December December Juni Leraren zorggroepen, zorgbegeleiders, locatiedirecteuren Leraren zorggroepen, zorgbegeleiders, locatiedirecteuren Leraren, logopedisten Leraren, zorgbegeleiders en medewerkers, logopedisten Ouderparticipatie Ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun zoon/dochter. Werkklimaat Het werkklimaat wordt geoptimaliseerd. Er worden ouderavonden georganiseerd rondom de onderwerpen social media/gezond gedrag en seksuele vorming. Er zijn voldoende werkplekken voor personeelsleden en leerlingen. Taaktoedelingsformulieren zijn correct ingevuld en het gebruik ervan is voor iedereen helder. Vakinhoudelijke werkgroepen bestaan voor 2/3 deel uit Delftse en voor 1/3 deel uit Naaldwijkse collega s. Werknemers die werkdruk ervaren, kunnen deelnemen aan een vervolg op de studiemiddag passie & bevlogenheid. Communicatiestromen zijn helder en functioneel. Vergaderingen/overlegmomenten zijn zinvol en effectief, o.a. door gescheiden SO/VSO-vergaderingen, het gebruik van coöperatieve werkvormen en het gebruik van Skype of telefonisch vergaderen. Juni December Locatiedirecteuren, bovenschools directeur Locatiedirecteuren, ITS Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 13

14 Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Thuiswerken werkt goed; programma s als Data-Care en Word lopen niet meer vast. Administratie De administratieve taken van de locatie Naaldwijk worden uitgevoerd door een administratief medewerker. Teamontwikkeling De samenwerking binnen de verschillende teams is verbeterd en er wordt bewust gebruik gemaakt van de kwaliteiten van personeelsleden. Professionalisering personeel De vaardigheidsmeters van Cadenza worden gebruikt voor leraren en assistenten. Er is een nieuwe administratieve kracht aangenomen, die 1 of 2 dagdelen werkzaam is op de locatie Naaldwijk. Er zijn heldere afspraken tussen de locatiedirecteur Naaldwijk en de administratief medewerker rondom de uitvoering van de verschillende taken. Er vinden enkele bijeenkomsten plaats rondom teamontwikkeling (DISC). Personeelsleden geven elkaar feedback in voorkomende situaties. Personeelsleden kennen en nemen hun verantwoordelijkheid. De vaardigheden van leraren en assistenten worden in kaart gebracht m.b.v. de vaardigheidsmeters en er wordt structureel gewerkt aan het vergroten van deze vaardigheden. Juni December Juni Administratief medewerker, locatiedirecteur Naaldwijk Team Delft en team Naaldwijk, locatiedirecteuren Locatiedirecteuren Certificaat rijvaardigheid Het vervoeren van leerlingen gebeurt op verantwoorde wijze. Alle teamleden die leerlingen vervoeren met de schoolbus en/of de eigen auto beschikken over een certificaat rijvaardigheid veilig leerlingenvervoer. Augustus Teamleden die leerlingen vervoeren, locatiedirecteuren 3.3 Evaluatie doelen logopedie 2013 Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Evaluatie Er is meer aandacht voor overdracht, advisering en begeleiding naar andere betrokkenen 1) in ontwikkeling. 1] De doelen en de werkvormen voor groepslogopedie zijn geïmplementeerd aan het eind van het schooljaar. 2] Het overleg voor groepslogopedie is ingepland per klas aan het eind van ] Er vindt een overleg plaats voor de bespreking van individuele (MG)-leerlingen. 4] Voor 4 MG-leerlingen is een specifiek begeleidingsplan opgesteld aan het eind van het schooljaar. 5] De logopedist participeert bij de groepen met het eetplan voor het eind van ] De logopedisten zijn geschoold in eet- en drinkbegeleiding. 7] In het schooljaar hebben de logopedisten een Workshop Communicatie Profiel gegeven. 8] In het schooljaar hebben de logopedisten een presentatie Ondersteunende Communicatie gegeven, 9] Aan het eind van het jaar 2013 loopt er een pilot met de magnetische dagritmeborden in de klassen. 10] De logopedisten hebben aan het eind van 2013 alle dagritmeborden aangeschaft en ingericht. 11] De logopedisten hebben aan het eind van het schooljaar alle communicatiekasten opgehangen voor de MG-leerlingen. 12] PECS wordt bij de leerlingen die hier gebruik van maken frequenter, functioneel ingezet. 13] De logopedisten verdiepen zich waar mogelijk in ondersteunende hulpmiddelen en passen deze toe als hier vraag naar is. 14] De logopedisten zetten explicieter en frequenter ondersteunende gebaren in tijdens de behandelingen en hebben hierin een ondersteunende rol naar het team. 15] De logopedisten houden het Protocol Totale 2) wordt als vast agendapunt meegenomen in het zorgoverleg. 3) behaald, moet geborgd worden 4) in ontwikkeling 5) behaald, 6) blijft staan. 7) blijft staan 8) Naaldwijk behaald 9) in ontwikkeling loopt 10) in ontwikkeling 11) kasten hangen. Planning inrichting jaarplan 12) in ontwikkeling, 13) dit is een doorlopend proces. 14) in ontwikkeling tijdens groepsbespreking, groepsbehandeling 15) niet behaald Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 14

15 Doel Doelstelling Evaluatie Communicatie bij. De logopedist biedt ondersteuning op haar vakgebied aan stagebegeleider, werkveld en leerlingen 1] De stagebeleidingsvragenlijsten zijn door de logopedisten gecontroleerd en goedgekeurd aan het eind van het schooljaar. 2] De interne stageboeken zijn door de logopedist aangepast en bruikbaar aan het eind van ) niet behaald 3] De foto s op de keukenkastjes in Naaldwijk zijn aangepast aan het eind van ] Er is een aanpassing gemaakt voor visuele ondersteuning in de praktijkhuizen aan het eind van het jaar. 2) in ontwikkeling, foto s zijn gemaakt en klappers zijn besteld. Implementatie moet nog verder plaatsvinden. 3) gerealiseerd Implementeren van Nederlands met gebaren (NmG) Teambuilding binnen de sectie logopedie 1] De logopedisten leren frequente gebaren aan, aan de leerkrachten. 2] De ouders krijgen toegang tot het leren van de gebaren aan het eind van het schooljaar ] Implementatie van de gebaren is verwerkt binnen het Protocol Gebaren aan het eind van het jaar. 1] Logopedie-overleg is geborgd aan het eind van ] Er is aandacht voor casuïstiekbespreking aan het eind van. 3] De taakverdeling van de logopedisten is vastgesteld aan het eind van het schooljaar. 4] De logopedisten volgen ten minste één cursus voor het eind van het schooljaar. 4) niet behaald 1) er is een gebarenmap gemaakt met veel voorkomende gebaren, Het gebaar van de week wordt voorgedaan in de bouwvergadering,. Bij sommige thema s worden gebarenboekjes gemaakt. 2) behaald, borgen 3) niet behaald 1) gedaan, er vindt structureel telefonisch overleg plaats 2) niet behaald 3) behaald, blijft aandachtspunt (taken worden aan de hand van een doe-lijst verdeeld, die na een overleg wordt vastgesteld) 4) de logopedisten hebben zich ingeschreven voor een cursusdag OMFT. 3.4 Doelen logopedie Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Visie logopedie bijstellen De beschreven visie is bijgesteld aan de huidige situatie en goedgekeurd door directie Dec Logopedisten Directie Actualiseren protocollen De bestaande protocollen zijn aangepast aan de huidige situatie en er is samenhang in de protocollen. juni Logopedisten Plan van Aanpak opstellen Inzetten ondersteunende gebaren Beleidsnotitie dagritme borden opstellen Presentatie totale communicatie De protocollen zijn goed gekeurd in het MToverleg en zijn geplaatst op het netwerk Vanuit de bestaande protocollen is een plan van aanpak opgesteld met de doelen voor komend jaar De logopedisten borgen het explicieter en frequenter inzetten van ondersteunende gebaren tijdens de behandelingen en hebben hierin een ondersteunende rol naar het team. De pilot is geëvalueerd en er is een notitie overgeschreven hoe te werken met magnetische dagritme borden Er is een evaluatie n.a.v. de afspraken m.b.t. de individuele dagritmeborden. (beschreven in de notitie) De logopedist in Delft heeft een presentatie Ondersteunende Communicatie gegeven aan het team september Dec Dec September Juni Juni Logopedisten Management Logopedisten Logopedisten leraren Logopedisten Leraren directie logopedist Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 15

16 Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Vormgeven eetplan in het SO en zorg VSO De logopedist is betrokken bij verdere implementatie en evaluatie van het eetplan bij de betrokken groepen. Juni Logopedisten leraren Communicatiekasten implementeren Implementeren doelen en werkvormen groepslogopedie Ondersteuning bieden De communicatiekasten zijn voorzien van de inhoud en werkwijze is bekend bij team. Het gebruik is vastgelegd mede in overleg met zorgbegeleidster De werkvormen en de doelen van groepslogopedie zijn beschreven en bekend De stagecoördinator en/of leerkracht weet de logopedist om advies te vragen bij communicatieve hulpmiddelen/vragen gericht op de toekomst (werkveld) Dec Juni Dec Logopedisten Zorgbegeleider leraren Logopedisten leraren Logopedisten, Stagecoördinator 3.5 Evaluatie doelen bewegingsonderwijs 2013 Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Evaluatie Borgen van de behaalde doelen uit Doelen zijn geborgd Doelen zijn geborgd het jaarplan 2012 Aanschaf JF-sterraam JF-sterraam is in gebruik Sterraam is niet aangeschaft, in september 2013 wordt actie ondernomen in overleg met Jan. Verbeteren luchtkwaliteit gymzaal locatie Delft Vergroten van het magazijn in de gymzaal Delft Aangepast lesaanbod voor MGleerlingen verder uitbouwen en verdiepen Structurele samenwerking met de combifunctionarissen Delft Begeleiding stagiaires MBO en HBO op locatie Delft Deelname Special Heroes Day met SO-leerlingen en VSOleerlingen Aanbieden workshops volgens huidig concept in Naaldwijk Behouden van wekelijk uurtje MG- Gym in Naaldwijk Betere werkomstandigheden en beter klimaat voor de leerlingen tijdens de gymlessen Betere werkomstandigheden MG-leerlingen hebben meer plezier in bewegen en bereiken de doelen uit hun Plan van Aanpak. MG-Leerlingen activeren met inzichten uit Sensorische integratie. Geven 1x per week spelles op vrijdag aan VSO-leerlingen en 1x per maand workshop Stagiaires ronden hun stage positief af. Er is een wisselwerking waardoor de deskundigheid van de gymleraar wordt bevorderd Sportdag buiten de school waarop leerlingen samenspelen met leerlingen van andere scholen voor speciaal onderwijs Voldoende begeleiding en invulling van de workshops Voldoende begeleiding van Christa na het wegvallen van de Westlandse combinatiefunctionaris Doel niet behaald. Er kunnen onvoldoende ramen open waardoor er onvoldoende frisse lucht is. Er is regelmatig lekkage in het magazijn. In de douches en in de gymzaal. Tijdens renovatie wordt dit punt opnieuw onder de aandacht gebracht. Doel niet behaald omdat de plannen van de verbouwing zijn gewijzigd en de vergroting van het magazijn niet langer in de plannen is opgenomen Dit doel is in ontwikkeling. In samenwerking met Inge, Anne en Goska, is hierover regelmatig overleg. Er is onder andere gesproken over verkleinde doelen en extra doelen met tussenstapjes. Ook wordt aangepast materiaal besproken alsmede aanpassingen in de lesstructuur. Doel is behaald De stages zijn positief afgerond Doel is behaald. De special Heroes Day was op Wij waren met 4 SO groepen. Doel is behaald. Er zijn dit jaar 2 rondes geweest van 3 workshops en één ronde van 2 workshops. Doel behaald voor een aantal SOleerlingen met MG-status. Volgend jaar komt er met de MG-groepen apart gym. Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 16

17 3.6 Doelen bewegingsonderwijs Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Borgen van de behaalde doelen uit het Doelen zijn geborgd jaarplan 2012 Bevestigen JFsterraam Leerlingen kunnen klimmen in In Januari wordt het LB en FM kleine stapjes sterraam opgehangen Verbeteren luchtkwaliteit gymzaal locatie Delft LB, FM en B Gespecialiseerde lessen voor de zorggroepen met bijbehorende materialen * Meer kennis over de ontwikkeling van de MG-leerlingen op sociaal, motorisch en sensopathisch vlak. Didactische aanwijzingen worden afgestemd op niveau van de leerlingen Er zijn betere werkomstandigheden en beter klimaat voor de leerlingen tijdens de gymlessen Er is een aangepast aanbod van de bewegingsdomeinen en een aangepaste lessenreeks voor de zorggroepen Opdoen van kennis tijdens het kijken naar lessenreeks (methode en leerlijn) van KDC Delft bij de bewegingslessen van fysiotherapeut Tijdens de renovatie worden er extra ventilatie mogelijkheden gemaakt in de gymzaal Na de meivakantie starten de nieuwe lessenreeksen Er wordt een afspraak gepland in januari LB en leraar zorggroep Naaldwijk Fysio KDC) en LB Structurele samenwerking met de combifunctionarissen Delft Deelname Special Heroes Day met SOleerlingen en VSO-leerlingen Begeleiding stagiaires MBO en HBO op locatie Delft Aanbieden workshops volgens huidig concept in Naaldwijk en in Delft Special Heroes wordt actief voor VO1 en VO2 in Naaldwijk Sport en spel tijdens het buitenspelen stimuleren Verbreden van lesaanbod bewegingsonderwijs MG-leerlingen kunnen zich op eigen niveau ontwikkelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs door toepassing van opgedane kennis De combinatiefunctionarissen geven 1x per week spel les op vrijdag aan VSO-leerlingen en 1x per maand een workshop Sportdag buiten de school waarop alle leerlingen samenspelen met leerlingen van andere scholen voor speciaal onderwijs (SO en VO gesplitst.) Stagiaires ronden hun stage zoveel mogelijk positief af. Er is een wisselwerking waardoor de deskundigheid van de gymleerkracht wordt bevorderd. Leerlingen maken kennis met verschillende sporten en worden uitgedaagd tot deelname aan de bewegingscultuur buiten school Leerlingen krijgen in totaal 6 keer een workshop op school tijdens de gymlessen op donderdag ochtend Er wordt een keuze gemaakt om Beweegwijs, een programma ter stimulering van het buitenspel, wel of niet in te zetten op school. Beweegwijs en/of buitenspelmateriaal wordt aangeschaft Een les bij elkaar kijken om uniformiteit in aanpak te creëren en les ideeën op te doen In januari worden boeken gekozen en besteld t/m september blijven de combinatiefunctionarisse n op vrijdag spellessen verzorgen en 1x per maand verzorgen zij een workshop Maart wordt deelgenomen aan de SOsportdag van Special Heroes Stagiair wordt voor aanname zoveel mogelijk gescreend op capabiliteit. Er worden maandelijks verschillende workshops gegeven. Drie blokken van 3 keer. Vanaf november t/m juni worden verschillende workshops aangeboden In juni wordt besloten of overgegaan wordt op de aanschaf van Beweegwijs In februari en maart wordt een donderdag bij elkaar gekeken LB en leraar zorggroep Naaldwijk Combinatiefunctio narissen en LB Delft Special Heroes, Leraren Delft en Naaldwijk, LB LB en LD Delft Leraren bewegingsonderwijs leraren Special Heroes, leraar bewegingsonderwijs Naaldwijk Team Delft en Naaldwijk Leraren bewegingsonderwijs 3.7 Evaluatie doelen zorgonderwijs 2013 Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Evaluatie Borgen van AWBZ-zorg in de Het zorgaspect heeft een duidelijke Er zijn 4 zorgmedewerkers werkzaam in Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 17

18 Doel Doelstelling Evaluatie school voor Delft (SO en VSO) structuur en organisatie binnen de school. Alle leraren weten bij wie ze terecht kunnen met hun zorgvraag. Delft. De structuur en organisatie zijn al duidelijker, maar zal in de periode september-december verder worden geoptimaliseerd. Invoeren van AWBZ-zorg op de locatie Naaldwijk Inbedden van zorg (AWBZ) in de organisatie van de locatie Naaldwijk Competenties voor leraren die zich bezighouden met zorgonderwijs of onderwijs-zorg in kaart brengen. Het handboek Zorg in de school is klaar. 3.8 Doelen zorgonderwijs Ook op de locatie Naaldwijk kunnen ouders met een PGB of ZIN gebruik maken van AWBZ-zorg voor hun kind. Het zorgaspect heeft een duidelijke structuur en organisatie binnen de school. Dit is bij alle medewerkers bekend. De competenties zijn duidelijk waardoor de juiste mensen binnen zorg-onderwijs en onderwijs-zorg kunnen worden ingezet en veelvuldig wisselen van leraar wordt voorkomen. Alle mogelijkheden van zorg binnen de school zijn bij de medewerkers bekend. Er is voor 1 leerling in Naaldwijk AWBZzorg vanuit het PGB ingezet. Er is vanuit ouders verder geen vraag naar. Er zijn weinig ouders met mogelijkheden binnen hun PGB, waardoor de (AWBZ) zorg in Naaldwijk beperkt blijft. Door de mogelijke inzet van de Reparatiemaatregel kan hier verandering in komen in het nieuwe schooljaar. Hier wordt de komende periode aan verder gewerkt. Het handboek is klaar en verspreid onder de betrokkenen. Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Planning Betrokkenen Borgen van AWBZ-zorg in de school voor Delft en Naaldwijk Competenties voor leraren die zich bezighouden met zorgonderwijs of onderwijs-zorg in kaart brengen. Samenwerking met Ipse de Bruggen uitbreiden Protocol vrijheidsbeperkende maatregelen ontwikkelen Inzet van de ambulante leraar binnen de KDC s wordt uitgebreid naar KDC Naaldwijk met de doelgroep EMB. Het zorgaspect heeft een duidelijke structuur en organisatie binnen de school. Alle leraren en zorgmedewerkers weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen rond zorg, organisatie en verantwoordelijkheden De competenties zijn duidelijk waardoor de juiste mensen binnen zorg-onderwijs en onderwijs-zorg kunnen worden ingezet en veelvuldig wisselen van leraar wordt voorkomen. Er wordt meer gebruik gemaakt van elkaars expertise. Daarnaast wordt onderzocht welke samenwerkingsmogelijkheden wenselijk en haalbaar zijn. Er wordt een plan gemaakt voor de 3 belangrijkste samenwerkingsmogelijkheden Voor alle leraren, onderwijsassistenten en zorgmedewerkers is duidelijk welke regels en afspraken er zijn rond hulpmiddelen (bv het vastzetten van kinderen in stoelen) en het fixeren van kinderen binnen het onderwijs. Vaststellen of de inzet van een leraar voor deze doelgroep ook een meerwaarde heeft. Jan-dec April-oktober Jan-juli Maart-juli Jan-april Locatiedirecteuren, zorgcoördinator. Zorgcoördinator, beleidsmedewerker IdB, locatiedirecteuren. Bestuurder HBS, RVEmanager IdB, beleidsmedewerker IdB, locatiedirecteuren HBS, bovenschools directeur HBS, zorgcoördinator HBS Zorgcoördinator HBS, deskundige IdB, bovenschools directeur HBS Ambulante leraar, zorgcoördinator HBS, beleidsmedewerker IdB en locatiemanager KDC Naaldwijk. 3.9 Evaluatie doelen ambulante begeleiding 2013 Onderwijs Doel Doelstelling Evaluatie Werkdruk (dus aantal lln) hanteerbaar houden voor de AB. AB-ers gaan effectief om met hun tijd en maken gebruik van hulpmiddelen om dit te De werkdruk gaat omhoog. Het leerlingenaantal blijft ongeveer hetzelfde. Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 18

19 Doel Doelstelling Evaluatie kunnen realiseren. De taken van de Er komen meer PAB- trajecten. coördinator zijn verdeeld over de drie medewerkers. De ambulante dienst op de kaart zetten bij de verschillende SWV. Werk genereren voor nu en in de toekomst. Er is contact met: VO Westland 2808 PO Westland 2803 VO Delft 2809 PO Delft 2802 De ab-ers hebben maken deel uit van de ondersteuningsteams Delft en Westland vanuit het REC Inspelen op de onderwijsontwikkelingen, met name Passend Onderwijs, en daarin een actieve rol spelen. Duidelijkheid scheppen over de toekomst van de AB-ers. Deskundigheid onder de AB-ers bevorderen, gericht op de toekomst van de AB. Werk genereren voor nu en in de toekomst. Duidelijk is wanneer AB-ers op andere plaatsen in de school ingezet zullen gaan worden en welke werkzaamheden nog blijven bestaan. Deskundigheidsbevordering is goed geregeld d.m.v. het nascholingsbudget AB en sluit aan bij de visie van de AB. De ab-ers sluiten, voor zover het hen mogelijk wordt gemaakt, aan bij werkgroepen op dit gebied. Pilots PO Delft zijn gestart. Schooljaar blijft de situatie onveranderd. Scholing heeft op de volgende gebieden plaatsgevonden: Met Sprongen vooruit (1-2 en 3-4); 2 jarige cursus Intern Begeleider; studiedag persoonlijk leiderschap; acquisitie en relatiemanagement; werkgroep SWV 2802; Congres Het Jonge Kind; ondersteuningsteams REC; EGO Wittering.nl, Congres Pesten in het onderwijs: aanpakken en voorkomen ; Workshop Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor zml; 3 de jaar IB: de ervaren IB-er, Optimaal werken met de LVS-toetsen in het Speciaal (basis) onderwijs; Werken met de ZML-toetsen, Cito 3.10 Doelen ambulante begeleiding Onderwijs (pedagogisch/didactisch) Doel Doelstelling Planning Betrokke nen Werkdruk hanteerbaar houden voor de AB. De ambulante dienst op de kaart zetten bij de verschillende SWV. Duidelijkheid scheppen over de AB in de toekomst Deskundigheid onder de AB-ers bevorderen, gericht op de toekomst van de AB. Op een goede manier omgaan met het enerzijds profileren bij de SWV om werk te genereren en anderzijds het dealen met de hoeveelheid FTE die beschikbaar is. Vanaf februari zijn de meeste herindicaties ingediend en heeft Lenie meer tijd voor ambulante begeleiding Werk genereren voor nu en in de toekomst. Dit schooljaar wordt bekend wie het vaste gezicht wordt in Delft en in Naaldwijk als AB-er. Er wordt een tijdpad uitgezet dit schooljaar hoe we gaan toewerken naar de nieuwe situatie: een ab-er werkzaam op de vestiging Naaldwijk en een ab-er werkzaam op de vestiging Delft met leerlingen uit de betreffende regio aangevuld met de inzet van Lenie Voor de komende vier jaar is het werk gegarandeerd. Het doel is, om in de komende drie jaar zoveel opdrachten binnen te halen bij de SWV, dat in het vierde jaar blijkt, dat het werk in de toekomst blijft bestaan. De AB-er van de regio zal actief contacten leggen en werk genereren Deskundigheidsbevordering is goed geregeld d.m.v. het nascholingsbudget AB en sluit aan bij de visie van de AB. Er zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op de vraag vanuit de SWV wat betreft nascholing. De ervaren IB-er; cursus spelbegeleiding; Beurs Beter Begeleiden; PBS Hele kalenderjaar Februari AB ers 1 augustus AB ers 1 augustus 2017 AB ers Kalenderjaar : Schooljaar AB ers Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 19

20 3.11 Onze leerlingen Leerlingaantallen school In de tabel is het aantal leerlingen ingeschreven op de teldatum (1 oktober) vanaf 2005, uitgesplitst naar SO en VSO. Daarnaast zijn kolommen opgenomen voor het aantal CUMI-leerlingen en leerlingen met een MG-indicatie. In het schooljaar 2007/2008 opende de Herman Broerenschool in Naaldwijk een nevenvestiging. Delft Naaldwijk Schooljaar SO VSO MG CUMI SO VSO MG CUMI Totaal 2013/ / / / / / / SO VSO / / / / / / Leerlingaantallen in de ambulante begeleiding In het schooljaar zijn voor het eerst leerlingen in het regulier onderwijs ambulant begeleid. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in de ambulante begeleiding gestaag gegroeid. In de nabije toekomst lijkt het aantal AB-leerlingen stabiel te blijven. Hierbij spelen de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs een grote rol. De Ambulante Begeleiding is zich op dit moment aan het voorbereiden op deze veranderingen. In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen per teldatum (1 oktober) opgenomen. TAB LGF 2012/ / / / / / / / / / / / / / Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 20

21 Woonplaats van onze leerlingen Onderstaande tabel geeft aan in welke gemeentes onze leerlingen wonen. gemeente woonplaats 01/10/2013 Delft 01/10/2012 Delft 01/10/2011 Delft 01/10/2013 Naaldwijk 01/10/2012 Naaldwijk 01/10/2011 Naaldwijk SO VSO SO VSO SO SO SO VSO SO VSO SO VSO Delft Westland Lansingerland Leidschendam Voorburg Midden-Delft Pijnacker Nootdorp Rijswijk Den Haag Zoetermeer Maassluis Rotterdam Vlaardingen TOTAAL Tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs en het schoolklimaat Op de Herman Broerenschool streven wij naar een permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van leerlingen en hun ouders over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes. In het schooljaar 2013/ gaan wij de tevredenheid van de leerlingen meten Resultaten van het onderwijs Overzicht behaalde certificaten Sinds het schooljaar 2008/2009 biedt de Herman Broerenschool aan de VSO-leerlingen de mogelijkheid om een KPC-certificaat te behalen. Hiertoe organiseert de Herman Broerenschool SVA (Scholing Voor Arbeid)-cursussen. SVA cursussen maken het mogelijk jongeren te certificeren voor aantoonbare vaardigheden die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt. De SVA-certificaten worden in samenwerking met het beroepsveld, het kenniscentrum en/of de branchevereniging ontwikkeld. Daardoor sluiten ze qua niveau en inhoud aan bij de doelgroep. De SVA-certificaten worden door de branche erkend. Voor de volgende cursussen kunnen branche erkende certificaten worden behaald: Schoonmaak in de groothuishouding Werken in de keuken Winkelmedewerker Onderhoud schoolomgeving Werken in de plantenteelt Daarnaast bieden wij in samenwerking met Verkeerschool van Buuren de opleiding voor het behalen van het certificaat Heftruck Chauffeur. 2012/ / /2011 Schoonmaken Werken in de keuken Winkelmedewerker Onderhoud schoolomgeving Plantenteelt Heftruck Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 21

22 / / /2011 Schoonmaken Werken in de keuken Winkelmedewerker Plantenteelt Heftruck Algemene onderwijsresultaten SO Onderwijsresultaten 2012/2013 aantal schorsingen SO 0 aantal verwijderingen SO 0 aantal officiële klachten SO 0 instroom SO 32 uitstroom SO 29 Uitstroom van de leerlingen vanuit het SO vanaf het schooljaar 2010/2011: Vorm van uitstroom 2012/ / /2011 VSO ZMLK Speciaal basisonderwijs Praktijkonderwijs Anders (andere school, zorginstelling, verhuisd, onbekend) Totaal aantal uitstromers Algemene onderwijsresultaten VSO Onderwijsresultaten 2012/2013 aantal schorsingen VSO 2 aantal verwijderingen VSO 0 aantal officiële klachten VSO 0 instroom VSO 35 uitstroom VSO 38 Uitstroom van de leerlingen vanuit het VSO vanaf het schooljaar 2010/2011: Vorm van uitstroom 2012/ / /2011 Dagactiviteitencentrum Sociale werkvoorziening Reguliere arbeid Praktijkonderwijs Anders (andere school, zorginstelling, verhuisd, onbekend) Totaal aantal uitstromers Jaarplan Herman Broerenschool Delft Westland 22

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Schoolgids De Brouwerij

Schoolgids De Brouwerij 2014 2015 Schoolgids De Brouwerij SCHOOLGIDS DE BROUWERIJ 2014/2015 Inhoudsopgave Inleiding Wettelijke status schoolgids 2 1 Scholengemeenschap De Brouwerij 1.1 Leslocaties 1.2 Raad van Toezicht 1.3 Directeur

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie