VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG Aanwezig: prof.dr. B.L. Feringa (voorzitter), dr. T. Graafland, prof.dr. K. Lammertsma, prof.dr. T.K. Sixma, prof.dr. J.H. de Winde, dr. L.B.J. Vertegaal, dr. T. Kulkens, M.J.T. Schmets MSc, dr. I.S. Ridder, dr. M.M.E. Snel (t/m agendapunt 6), dr. A.B. Werner (t/m agendapunt 6), dr. M. de Zwart en dr. V.V. Kapoerchan (verslag). Afwezig met kennisgeving: dr.ir. B.J. Lommerts, prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen, prof.dr. J.H.J. Hoeijmakers, dr. M.G. Wubbolts, Besluitvormend 1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA Feringa opent de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Feringa meldt dat prof. dr. Ineke Braakman later in de ochtend bij de vergadering zal aansluiten om een toelichting te geven op agendapunt 9 (Visiedocument chemie 2025). Daarom wordt dit agendapunt eerder besproken. In het verslag wordt de volgorde van de agenda aangehouden. Verder geeft Feringa aan voldoende tijd te willen overhouden voor de voorbereiding van het bilateraal overleg met het AB-NWO. Het GB-CW gaat akkoord met de agenda. 2. VERSLAGEN EN ACTIES Het verslag en het kort verslag van de elfde vergadering van het GB-CW worden goedgekeurd. Bij de actielijst n.a.v. de elfde vergadering wordt het volgende opgemerkt: Actie Mogelijkheden voor TNO als deelnemer private partij TA-aanvraag nagaan : deze actie is ontstaan naar aanleiding van een TA-vooraanmelding waarbij TNO als private partner werd opgevoerd en ook in cash bijdraagt aan het project. Het is het GB-CW niet duidelijk of TNO nu als publieke of private partner wordt beschouwd. De Zwart licht toe dat TNO als publieke organisatie in cash bijdraagt aan het onderhavige project, en daarmee voldoet aan de indieningsvoorwaarden die bij een TA worden gesteld aan private partijen. M.a.w., de hoofdaanvrager dient naast TNO één bedrijf bij het project te betrekken om aan de indieningsvoorwaarden voor een TA te voldoen. Actie SPM call NewPol aanpassen en online zetten : er wordt op dit moment nog gewerkt aan de call. Actie Voorbereidingen gesprekkenreeks Afdelingen Chemie : het rondje zal in februari worden gehouden. Ridder zal de GB-CW-leden benaderen voor data waarop zij beschikbaar zijn, en op basis daarvan zullen de gesprekken worden ingepland. Actie René Janssen vragen iets te vertellen over DIFFER in regiegroep chemie : deze actie is in afwachting van een datum. Actie Afspraak maken met vertegenwoordigers van topsector LSH : Sixma en Werner hebben deelgenomen aan het overleg op 11 juli jl. Daar was men enthousiast over eventuele samenwerking op het gebied van de chemie. Tevens is aangekondigd dat er een schrijfgroep wordt ingesteld, en het GB-CW wordt gevraagd om een van zijn leden af te vaardigen om in de schrijfgroep plaats te nemen. Dit zal onder agendapunt 8b (Andere topsectoren stand van zaken) worden besproken. 3. FONDS NCI (incl bevestiging schriftelijke besluitvorming) De Programmaraad NCI heeft tijdens de zomer twee keer telefonisch vergaderd over de aanvragen die zijn ingediend in het fonds NCI. De Zwart licht de verschillende aanvragen en het advies van de Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur toe. KIEM De Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur hebben een advies opgesteld voor vier ontvangen KIEM aanvragen. NCI-KIEM van dr. J.J.J.P van den Beucken (RU) en Ft Innovations BV is in juni al door de programmaraad en het TKI-bestuur besproken. Destijds heeft het GB-CW besloten om het voorstel aan te houden en de indieners te vragen de chemisch-innovatieve aspecten verder toe te lichten en de precieze deliverables, de tijdlijn en inzet van het budget te verhelderen. Na ontvangst van het aangepaste voorstel Pagina 1 van 7

2 constateerde de Programmaraad dat de chemisch-innovatieve component in het voorstel nog steeds zeer beperkt is. Derhalve adviseren de Programmaraad en het TKI NCI-bestuur het voorstel af te wijzen. NCI-KIEM van prof. dr. ir. J.C.M. van Hest (RU) en Bender Analytical Holding is een helder geschreven voorstel met een interessante toepassing. De programmaraad constateert wel dat het niet duidelijk is hoe de specifieke expertise van de universiteit wordt gebruikt in het project, en dat er een relatief groot deel van het budget wordt besteed aan chemicaliën en apparatuur. De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur adviseren de aanvraag te honoreren, maar de aanvragers dienen wel een toelichting te geven op bovengenoemde punten. Besluit Het GB-CW heeft op 23 juli jl. schriftelijk besloten de KIEM-aanvraag van (NCI-KIEM ) toe te kennen en de KIEM-aanvraag van dr. J.J.J.P van den Beucken (NCI-KIEM ) af te wijzen. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd. NCI-KIEM van dr. R.M. Schiffelers (UMCU) met EXCYTEX is een voorstel dat een duidelijke praktische probleemstelling bevat en dus prima binnen het KIEM-programma past. De Programmaraad constateert echter dat er een aantal zaken ontbreken in het voorstel: te weten een taakverdeling, een begroting en een tijdslijn. Verder dienen de aanvragers een toelichting aan te leveren op het publiek beschikbaar maken van de resultaten. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. NCI-KIEM van dr. J.D.C. Codée (UL) met Okklo Life Sciences is een goed geschreven, concreet voorstel. Ook in dit geval zijn er een aantal zaken niet duidelijk, en de aanvragers dienen duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van het project in de tijd, de bijdrage van de deelnemende MKB-partner en duidelijk aan te geven welke verbindingen precies behandeld zullen worden. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. Beide KIEM-aanvragen zullen op een later moment opnieuw aan het GB-CW worden voorgelegd. Nieuw ontvangen TA/CHIPP-vooraanmeldingen De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur hebben één nieuwe vooraanmelding voor een TA behandeld. NCI-TA (Prof. dr. G.P. van Wezel (UL) et al. met BaseClear B.V., Hitexacoat, Dupont, Naturalis Biodiversity Center en Purac) is een voorstel waarin de aanvragers beogen nieuwe chemische-, synthetische biologie- en genomics-technologieën te ontwikkelen, waarmee het mogelijk is om nieuwe biologisch actieve peptiden te verkrijgen uit het gif van bepaalde diersoorten. Deze peptiden zijn veelbelovende kandidaten voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. De Programmaraad constateert dat het vinden van nieuwe antibiotica een relevant onderwerp is en dat de deelnemende groepen van uitstekende kwaliteit zijn en een goed track record hebben, maar er zijn een aantal zaken nog niet duidelijk in het voorstel. Zo wordt er bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op technologische innovatie, maar dat niet duidelijk is wat er precies nieuw is aan de technologieën, waarom deze methodologie relevant is en hoe deze technologieën zullen leiden tot het eindproduct. De Programmaraad heeft geadviseerd om dit voorstel uit te werken, en het TKI-bestuur heeft dit advies overgenomen. Besluit Het GB-CW stemt in met het besluit van het TKI NCI-bestuur om NCI-TA , te laten uitwerken en besluit om de aangevraagde middelen te reserveren. Lammertsma geeft aan moeite te hebben met de procedure die rond één van de eerdere KIEM-aanvragen gevolgd is, waarbij de aanvrager meerdere malen de kans heeft gekregen om het voorstel aan te passen. De Winde meldt dat dit geval een uitzondering is geweest, en dat Programmaraad en TKI-bestuur het voornemen hebben om in de toekomst aanvragers zo nodig maximaal één keer in de gelegenheid te stellen om op aanwijzing van het bestuur een aanvraag aan te passen. Deze praktijk moet ook worden bezien vanuit het perspectief dat het Fonds NCI nieuw is voor het veld en dat ook de Programmaraad en het TKIbestuur zoeken naar een zorgvuldige en faire werkwijze. Pagina 2 van 7

3 Besluit CAPITA STUURGROEP EN MANDATERING (bevestiging schriftelijke besluitvorming) Schmets licht toe dat het GB-CW in de vergadering van 25 juni jl. op advies van het TKI NCI-bestuur heeft besloten om een bedrag uit het Fonds NCI te reserveren van k 250 voor deelname aan de call for proposals van het Era-net CAPITA. Deze call is inmiddels uitgezet. Het GB-CW heeft in juli ingestemd met het voorstel Annemarie Beers (NORIT) te benoemen in de Call Steering Comittee en Nico Kos, voorzitter van de Network Assembly, te mandateren namens het GB-CW een besluit te nemen over de toekenning na consultatie van voorzitter Feringa. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd, met de toevoeging dat Kos ook Vertegaal dient te consulteren alvorens een besluit te nemen. Schmets voegt toe dat Beers inmiddels heeft toegezegd plaats te nemen in de Call Steering Committee. Verder geeft Schmets aan dat de ministeries van OCW en EZ middelen beschikbaar hebben gesteld aan NWO voor co-financiering van Europese samenwerking binnen de topsectoren. In afstemming met Feringa heeft het bureau middelen aangevraagd voor vier Era-netten over de gehele breedte van de chemie: CAPITA (katalyse), M-Era-net (materialen), ERA-IB (industriële biotechnologie) en EraSynBio (synthetische biologie). Het officiële besluit van het AB-NWO is nog niet bekendgemaakt, maar er lijken middelen beschikbaar te komen voor CAPITA en ERA-IB voor besteding in TA-COAST2a Binnen de tweede TA-COAST call for proposals heeft het bureau drie uitgewerkte aanvragen ontvangen. De TA-COAST R&D Review Committee (RRC) heeft deze voorstellen op 22 augustus jl. besproken en geprioriteerd en een honoreringsadvies opgesteld. Uit dit advies blijkt dat de RRC twee van de drie aanvragen voordraagt voor honorering. Besluit Actie Het GB-CW constateert dat de RRC de procedure zorgvuldig heeft uitgevoerd, maar merkt wel op dat de RRC erg kritisch is geweest en dat de cijfermatige scores voor de voorstellen beduidend lager liggen dan de scores bij gehonoreerde voorstellen in andere subsidierondes. Werner geeft aan dat de commissie zich bewust was van het feit dat, om voor honorering in aanmerking te komen, de score voor de voorstellen boven een bepaalde treshold diende te liggen. Na een korte discussie stemt het GB-CW in met het honoreringsadvies en besluit de voorstellen van prof. Heeren (TA-COAST ) en dr. Ariese (TA-COAST ) te honoreren. Het voorstel van prof. Schoenmakers (TA-COAST ) wordt afgewezen. Naar aanleiding van de discussie over de TA-COAST voorstellen rijst de vraag of de wetenschappelijke kwaliteit van toegepast onderzoek gewaarborgd kan worden met de huidige manier waarop PPS-onderzoek binnen NWO beoordeeld wordt. Binnen de TA-COAST2a call was budget beschikbaar voor het honoreren van drie aanvragen. Toekenning volgens het honoreringsadvies resulteert in een resterend deel van de gereserveerde NWO-bijdrage uit het fonds van k 662. De EB-COAST heeft naar aanleiding hiervan een advies uitgebracht aan het TKI-bestuur over de mogelijkheden om deze resterende middelen in tweede instantie te besteden. Het TKI-bestuur heeft besloten om een bedrag van k 162 tot 1 januari 2014 gereserveerd te houden voor TA-COAST, zodat extra commitment vanuit het bedrijfsleven kan worden verworven om deze middelen te matchen conform de matchingsvoorwaarden zoals deze voor de middelen uit het fonds worden gehanteerd. Als dit bedrag op 1 januari 2014 niet is besteed, vloeit voornoemde k 162 terug naar het Fonds NCI. De overige k 500 die resteert uit de TA-COAST2a call vloeit direct terug naar het fonds. De Winde licht toe dat dit besluit van het TKI-bestuur waarschijnlijk genomen is om goodwill te tonen. Aangezien het Fonds NCI nog niet is uitgeput is deze constructie praktisch haalbaar. Besluit Alle argumenten wegende, stemt het GB-CW in met het besluit van het TKI-bestuur om k 162 uit het resterende budget voor de TA-COAST2a call tot 1 januari 2014 als reservering aan te houden voor TA- COAST. Het GB-CW plaatst daarbij wel de kanttekening dat in de toekomst resterende middelen volledig dienen terug te vloeien naar het fonds. 6. TOP-PUNT: DEELNEMERS IN ZWAARTEPUNTEN Snel licht toe dat met het openstellen van de TOP-PUNT Call de vraag is gerezen welke hoogleraren nu tot een chemisch zwaartepunt behoren. Op basis van de beschrijvingen van de zwaartepunten, de openbare info op universitaire websites en de kennis aanwezig op het bureau is een lijst opgesteld met de Pagina 3 van 7

4 Besluit hoogleraren die volgens het bureau tot een chemisch zwaartepunt behoren. Deze lijst kan na goedkeuring door het GB-CW gebruikt worden bij de ontvankelijkheidscontrole van de ingediende aanvragen. Het GB-CW erkent dat dit een moeilijk punt is en dat er verschillende moeilijkheden zijn bij het bepalen wie er wel en niet tot een zwaartepunt behoort. Het GB-CW gaat akkoord met de lijst met hoogleraren in chemische zwaartepunten zoals opgesteld door het bureau. Het bureau zal probleemgevallen aan het GB- CW voorleggen. Actie Naar aanleiding van dit agendapunt geeft Sixma aan dat er in de TOP/ECHO ronde erg strenge indieningsvoorwaarden gehanteerd worden, waardoor sommige wetenschappers benadeeld worden. Zij oppert om in de toekomst soepelere indieningsvoorwaarden te hanteren. Kulkens geeft aan dat er nog steeds weinig budget is voor de TOP/ECHO ronde, en dat probleem wordt niet opgelost door de voorwaarden te versoepelen. Feringa stelt voor om de strenge indieningsvoorwaarden op een later moment nog eens tegen het licht te houden. Actie Meningvormend 7. VOORBEREIDING BILATERAAL OVERLEG AB-NWO Schmets licht toe dat een uitnodiging van het AB voorligt om een lid van het GB-CW voor te dragen om mee te denken over de (regie)rol die NWO kan spelen op het gebied van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Voorzitter Feringa zou Sixma willen voordragen vanwege haar grote betrokkenheid bij het onderwerp als lid van de NWO-adviescommissie neutronen- en stralingsbronnen. Sixma is hier graag toe bereid. Het GB-CW stemt in met de voordracht van Sixma in antwoord op de uitnodiging van het AB. Naar aanleiding van de bijgevoegde hand-outs van de presentatie die Feringa zal geven tijdens het bilateraal overleg, geven enkele leden aan dat het probleem van de chemie ten opzichte van de andere gebieden niet duidelijk zichtbaar is. Er is namelijk nog steeds te weinig budget beschikbaar voor bijvoorbeeld de vrije competitie. Echter, omdat de aanvraagdruk kunstmatig laag wordt gehouden door strenge indieningsvoorwaarden zijn de honoreringspercentages bij CW relatief hoog, en wordt het probleem in feite gemaskeerd. Dit moet expliciet worden vermeld in de slides. Schmets zal dit punt voorafgaand aan het bilateraal toevoegen aan de presentatie. Feringa vraagt wat wordt bedoeld met het thema materialen. Vertegaal geeft aan dat dit een bestaand NWO-thema betreft, dat is aangepast om beter aan te sluiten bij de topsectoren. Verder vraagt Feringa zich af welke activiteiten er zijn die aansluiten bij de andere topsectoren AgroFood, Water, Creatieve industrie en Energie. Kulkens geeft aan dat door gebrek aan middelen CW momenteel niet actief is in deze topsectoren. In de topsector Life Sciences & Health is er vooral inhoudelijke samenwerking. Op de agenda van het Bilateraal overleg staat tevens de huidige en nieuwe NWO-strategie. Naar aanleiding van dit agendapunt discussieert het GB over punten die het aan het AB-NWO wil meegeven, die onder andere zijn verwoord in een brief van het gebiedsbestuur aan het AB. Deze punten zijn hieronder nogmaals weergegeven. Het GB-CW constateert dat NWO-CW goed verankerd is in de wetenschap en zo een coördinerende rol kan spelen in het wetenschappelijk veld. Door middel van de studiegroepen heeft NWO-CW goede contacten met zijn onderzoekers en NWO is nauw betrokken bij het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, waarmee een structurele versterking wordt gegeven aan de natuur- en scheikunde op specifieke onderzoeksgebieden en op onderwijs inclusief de koppeling van onderzoek en onderwijs. Het GB-CW zou graag zien dat het AB-NWO nadenkt over hoe Nederland op de kaart te zetten met betrekking tot het bèta-onderzoek. De chemie heeft de expertise om maatschappelijke problemen op te lossen, maar daarvoor moet NWO ruimte kunnen bieden aan onderzoek uit de gehele breedte van de chemie. In het bijzonder wil het GB hier de molecular life sciences en multidisciplinaire thema s noemen. Het GB-CW is bezorgd over het carrièreperspectief van wetenschappers. De Vernieuwingsimpuls is vooral bedoeld om jongere wetenschappers te stimuleren. Echter, na de Vici-fase zijn de subsidiemogelijkheden voor wetenschappers beperkt, in tegenstelling tot in landen zoals Duitsland. Door bijvoorbeeld post-vici financiering te introduceren kan NWO continuering voor onderzoekers waarborgen en onderzoeksgroepen een betere basis bieden. Pagina 4 van 7

5 Er ontstaat een korte discussie over de verdeling van NWO-middelen over de gebieden en de noodzaak van extra middelen voor de chemie. Daarvoor is niet alleen een fundamentele discussie van belang over de middelen die nu naar de alfa/gamma disciplines gaan, maar ook budgetten die omgaan bij STW en FOM dienen in de discussie te worden betrokken. Graafland merkt op dat FOM een heel goede band heeft met het wetenschappelijk veld, maar ook met het bedrijfsleven, en een proactieve, commerciële aanpak hanteert. Daardoor is FOM in staat om grote projecten te starten met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en daarvoor media-aandacht te genereren. Feringa oppert hierop dat het GB-CW meer initiatief zou kunnen nemen en zelf contact zou kunnen zoeken met mogelijke industriële partners. Verder constateert het GB-CW dat de Chemie één van de vier grootste topsectoren is, maar dat het budget vanuit NWO voor CW niet bij deze positie past. In de huidige situatie gaat een groot deel van het CWbudget naar de topsector, en dat heeft als gevolg dat eventuele extra activiteiten ten koste zullen gaan van het budget voor de vrije competitie. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie. Tot slot geeft het GB-CW aan het belangrijk te vinden dat chemische onderzoekers toegang hebben en blijven houden tot onderzoeksfaciliteiten. In het chemisch onderzoek speelt de aanwezigheid van en toegang tot apparatuur een grote rol, maar CW heeft al twee jaar geen Middelgroot-ronde kunnen organiseren en heeft geen middelen om andere initiatieven, zoals INSTRUCT en DUBBLE, te blijven ondersteunen. 8. a) TOPSECTOR CHEMIE, incl. concept propositie , update innovatiecontract, verzoek TS Energie Kulkens licht toe welke activiteiten hebben plaatsgevonden sinds de vorige vergadering. Bij de update van de huidige NWO-propositie heeft het bureau geconstateerd dat niet alle toezeggingen van andere gebieden daadwerkelijk geleid hebben tot financiële bijdragen aan de Topsector Chemie. Voor de huidige propositie is in ieder geval M 16.7 beschikbaar (M 9.3 bijdrage vanuit AB-NWO, aangevuld met M 7.4 bijdrage vanuit NWO-CW). Mogelijk draagt STW additioneel M 1 bij, waardoor het totale beschikbare budget mogelijk M 17.7 bedraagt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Topsectordoorsnijdende thema BBE bij de chemie wordt gerekend. Het Fonds NCI wordt gecontinueerd, maar wel met minder middelen. Kulkens licht verder toe dat er in de propositie een reservering is opgenomen van M 1.5 voor een initiatief samen met de topsector Energie op het gebied van het opslaan van duurzame energie in chemische bindingen. Actie b) ANDERE TOPSECTOREN STAND VAN ZAKEN Vanuit de Topsector Life Sciences & Health (LSH) is het verzoek binnengekomen om een lid van het GB-CW af te vaardigen voor een schrijfgroep voor het thema bottom-up systems biology. Het GB-CW is van mening dat Hoeijmakers hier de geschikte persoon voor zou zijn. Het bureau zal contact opnemen met Hoeijmakers om na te gaan of hij inderdaad bereid is in deze schrijfgroep plaats te nemen. 9. VISIEDOCUMENT CHEMIE 2025, incl sectorplan SNS Braakman schuift aan bij de vergadering en Feringa heet haar welkom. Braakman licht toe hoe het nu voorliggende document tot stand is gekomen. De inhoud zal nog met de leden van de schrijfgroep Fysica worden afgestemd, en na enkele additionele schrijfdagen en peer-review door een schaduwcommissie zal het visiedocument naar verwachting eind oktober gereed zijn. In deze vergadering is het GB-CW in de gelegenheid om de huidige versie te bekijken en te voorzien van commentaar. Feringa spreekt zijn complimenten uit voor de voortvarende manier waarop de schrijfgroep te werk is gegaan, en voor het feit dat de schrijfgroep in staat is geweest om in een relatief kort tijdsbestek veel input te verzamelen vanuit het veld. Graafland vraagt zich af wat het uiteindelijke doel is van dit visiedocument. Braakman licht toe dat dit document nadrukkelijk gescheiden moet worden gezien van het sectorplan en de topsectoren, maar dat het uiteindelijk wel moet leiden tot het door OCW beschikbaar stellen van middelen voor een vervolg op het sectorplan. Het GB-CW is zeer tevreden met het feit dat het visiedocument de hele chemie bestrijkt, en geeft aan dat de eerste hoofdstukken goed zijn opgeschreven. Ook is het GB-CW zeer te spreken over de aandacht die in het document wordt besteed aan het opleiden van docenten. Verder is het GB-CW het inhoudelijk eens met de concluderende aanbevelingen die worden gedaan. Echter, de conclusies missen aan scherpte, waardoor onvoldoende duidelijk wordt dat het noodzakelijk is om direct tot actie over te gaan. Aanvullend maakt het GB-CW nog de volgende opmerkingen: Pagina 5 van 7

6 - In het stuk zou duidelijker moeten zijn wat de huidige status is van de chemie in Nederland; er wordt niet gerefereerd naar lopende initiatieven; - In het hoofdstuk Worldwide trends ligt de nadruk erg op de fysica; de trends in de chemie zouden daar aan moeten worden toegevoegd; - Het stuk gaat nog onvoldoende in op de subdisciplines Chemical Biology en Drug Design ; - In het document is niet aangegeven waarom dit document is opgesteld; - De harde cijfers voor de chemie ontbreken. Feringa vraagt de aanwezige GB-CW leden om aanvullende opmerkingen naar Ridder als secretaris van de schrijfgroep - op te sturen. Braakman bedankt het GB-CW voor de opmerkingen. De Schrijfgroep Chemie zal hiermee aan de slag gaan. Braakman geeft aan dat enkele van de teksten, bijvoorbeeld de SWOT-analyse, herschreven en ingekort zullen worden. Ook de connectie tussen het eerste deel van het document en de SWOT-analyse zal duidelijker worden gemaakt. Braakman acht het ook van belang om het bekostigingsmodel aan de universiteiten in het document op te nemen. Ook zal een Executive summary in het Nederlands worden toegevoegd. Actie Lammertsma vraagt hoe de landing van het document zal plaatsvinden. Ridder geeft aan dat dit de dag na de GB-CW vergadering bij OCW zal worden besproken. Vertegaal geeft aan dat de boegbeelden van de topsectoren hier een rol in zouden kunnen spelen, en dat het document tijdens een van de vergaderingen van de Regiegroep Chemie gepresenteerd zou moeten worden. Braakman stemt hiermee in. Informatief 10. STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROGRAMMA S Actie KORTE VERSLAGEN AB-NWO, STUDIEGROEPEN Schmets geeft aan dat het bureau graag met het GB-CW wil afstemmen welke leden van het GB-CW op de studiegroepbijeenkomsten MSP, BM en FM aanwezig zullen zijn om de betreffende bijeenkomst te openen namens het bestuur. Het bureau zal dit per inventariseren. 12. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN a) Winnaars ERC Starting en Advanced Grants b) Stand van zaken CHAINS2014 c) Veni toekenningen d) CW magazine e) Brief Leiders in de Chemie f) CWTS-analyse ACTS-publicaties g) Women in Chemistry h) Rubicon voor moleculaire onderzoekers i) CW-nieuwsbrief j) Brief herbenoeming Ben Feringa k) Brief decharge Martien Cohen Stuart l) Financiën CW: finale begroting 2014 m) Graduate Programma Pagina 6 van 7

7 n) Uitreiking NWO-Spinozapremie RONDVRAAG Er zijn geen vragen. 14. SLUITING Feringa sluit de vergadering om 12:40 en bedankt iedereen voor zijn bijdrage. Pagina 7 van 7

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren

Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Toelichting op de NWO-bijdrage Topsectoren 2016-2017 1 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 1 Kennis- en Innovatieagenda 1 Aanpak en totstandkoming NWO-bijdrage

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Koersen langs inhoudelijke lijnen

Koersen langs inhoudelijke lijnen Chemische Wetenschappen Koersen langs inhoudelijke lijnen een nieuwe koers voor de chemie bij NWO 2015-2018 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek CW kiest in de komende strategische periode

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016

Aspasia. Call for proposals. Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Call for proposals Aspasia Rondes Vidi en Vici met besluitvorming in 2016 Den Haag, april 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

4 e vergadering GB-CW nieuwe stijl 12 CW 73 datum: 26 juni 2012 agendapunt 2

4 e vergadering GB-CW nieuwe stijl 12 CW 73 datum: 26 juni 2012 agendapunt 2 4 e vergadering GB-CW nieuwe stijl 12 CW 73 datum: 26 juni 2012 agendapunt 2 behandelaar: Cynthia Markus besluitvormend VERSLAG VAN DE DERDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN NIEUWE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TKI Life Sciences & Health

TKI Life Sciences & Health TKI Life Sciences & Health TKI-toeslag die de gezondheidsfondsen ter beschikking staat in 2016 Toelichting voor aanvragers van TKI-toeslag bij gezondheidsfondsen in 2016 1. TKI-LSH-toeslag voor publiek-private

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten

Valorisation Grant. Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Valorisation Grant Richtlijnen voor het aanvragen van financiering voor Valorisation Grant fase-1 en fase-2 projecten Versie: augustus 2012 Pagina 1 / 7 Inhoud Indienen van projectvoorstellen... 2 Doel

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 9maart 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Frits Hoff(directeur), Ton Vromen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

MR NOTULEN 20 juni 2017

MR NOTULEN 20 juni 2017 MR NOTULEN 20 juni 2017 Aanwezig : Arthur, Bouwine, Jeannette, Madeleine, Monique Afwezig : Joyce, Nynke Gast : Gejo, Rosan Notulen : Jeannette Tijdstip : 20.00-22.30 uur Plaats : Verlengde Fortlaan, Bussum

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: -

Veiligheidsbureau VRHM, Peter Kessels Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 30 juni Informatief H. Meijer (VD) - Datum: - 6. 1. Samenvatting voorstel Op 27 mei jl. heeft het Veiligheidsberaad vergaderd. Op basis van de agenda en definitieve besluitenlijst vindt een terugkoppeling plaats. 2. Algemeen Onderwerp: Vergadering

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Wiskunde, NWO & de clusters

Wiskunde, NWO & de clusters Wiskunde, NWO & de clusters Arjen Doelman, Leiden Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO & NWO Exacte Wetenschappen -- EW beslaat de gebieden informatica, sterrenkunde, wiskunde. --

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties

Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties Chemische Wetenschappen Technologiestichting STW Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties Impuls voor publiek-private samenwerking in de Topsector Chemie 1 november 2013 31 oktober

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Nieuwsbrief Mei 2016 Website Contact Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Open voor aanvragen: Wiskundeleraar in Onderzoek Aankomende call: Regulering, regeldruk en

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

2. Ouder klaagt over de wijze waarop de klacht door de organisatie is afgehandeld.

2. Ouder klaagt over de wijze waarop de klacht door de organisatie is afgehandeld. 09-55 Contract, opzegging, veiligheid 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft communicatie Inleiding De klacht 1. Ouder klaagt dat de organisatie onvoldoende aandacht heeft besteed

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 62 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector

Datum 31 maart 2015 Betreft Beantwoording vragen over private kwaliteitssystemen in varkens- en kalversector > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen

Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Call for proposals Veranderingsstudies Subsidieronde voor definitieve aanvragen 2012-2015 Den Haag, december 2011 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Stimulering Europees Onderzoek

Stimulering Europees Onderzoek Call for proposals Stimulering Europees Onderzoek 2016 Den Haag, oktober 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 B en W voorstel 14INT03990 Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 Samenvatting voorstel De Ontwerp-Structuurvisie en het bijbehorende plan-mer zijn, naar aanleiding van nieuwe voorstellen vanuit de raad en

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

ECHO- en TOP-subsidies

ECHO- en TOP-subsidies Chemische Wetenschappen Call for proposals ECHO- en TOP-subsidies 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2015 Den Haag, Juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

NWO-bijdrage voor het doorsnijdende thema ICT voor

NWO-bijdrage voor het doorsnijdende thema ICT voor NWO-bijdrage voor het doorsnijdende thema ICT voor 014-015 Inleiding Nederlandse wetenschap en innovatie behoren tot de wereldtop. Ze kunnen dan ook uitstekend bijdragen aan economische groei en helpen

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 Aanwezig: Woudstra (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Waas, Böttger, Boersma, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB)

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) zs Univ«sïtcU Utrecht JAARVERSLAG 2006 Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische

Nadere informatie