VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG Aanwezig: prof.dr. B.L. Feringa (voorzitter), dr. T. Graafland, prof.dr. K. Lammertsma, prof.dr. T.K. Sixma, prof.dr. J.H. de Winde, dr. L.B.J. Vertegaal, dr. T. Kulkens, M.J.T. Schmets MSc, dr. I.S. Ridder, dr. M.M.E. Snel (t/m agendapunt 6), dr. A.B. Werner (t/m agendapunt 6), dr. M. de Zwart en dr. V.V. Kapoerchan (verslag). Afwezig met kennisgeving: dr.ir. B.J. Lommerts, prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen, prof.dr. J.H.J. Hoeijmakers, dr. M.G. Wubbolts, Besluitvormend 1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA Feringa opent de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Feringa meldt dat prof. dr. Ineke Braakman later in de ochtend bij de vergadering zal aansluiten om een toelichting te geven op agendapunt 9 (Visiedocument chemie 2025). Daarom wordt dit agendapunt eerder besproken. In het verslag wordt de volgorde van de agenda aangehouden. Verder geeft Feringa aan voldoende tijd te willen overhouden voor de voorbereiding van het bilateraal overleg met het AB-NWO. Het GB-CW gaat akkoord met de agenda. 2. VERSLAGEN EN ACTIES Het verslag en het kort verslag van de elfde vergadering van het GB-CW worden goedgekeurd. Bij de actielijst n.a.v. de elfde vergadering wordt het volgende opgemerkt: Actie Mogelijkheden voor TNO als deelnemer private partij TA-aanvraag nagaan : deze actie is ontstaan naar aanleiding van een TA-vooraanmelding waarbij TNO als private partner werd opgevoerd en ook in cash bijdraagt aan het project. Het is het GB-CW niet duidelijk of TNO nu als publieke of private partner wordt beschouwd. De Zwart licht toe dat TNO als publieke organisatie in cash bijdraagt aan het onderhavige project, en daarmee voldoet aan de indieningsvoorwaarden die bij een TA worden gesteld aan private partijen. M.a.w., de hoofdaanvrager dient naast TNO één bedrijf bij het project te betrekken om aan de indieningsvoorwaarden voor een TA te voldoen. Actie SPM call NewPol aanpassen en online zetten : er wordt op dit moment nog gewerkt aan de call. Actie Voorbereidingen gesprekkenreeks Afdelingen Chemie : het rondje zal in februari worden gehouden. Ridder zal de GB-CW-leden benaderen voor data waarop zij beschikbaar zijn, en op basis daarvan zullen de gesprekken worden ingepland. Actie René Janssen vragen iets te vertellen over DIFFER in regiegroep chemie : deze actie is in afwachting van een datum. Actie Afspraak maken met vertegenwoordigers van topsector LSH : Sixma en Werner hebben deelgenomen aan het overleg op 11 juli jl. Daar was men enthousiast over eventuele samenwerking op het gebied van de chemie. Tevens is aangekondigd dat er een schrijfgroep wordt ingesteld, en het GB-CW wordt gevraagd om een van zijn leden af te vaardigen om in de schrijfgroep plaats te nemen. Dit zal onder agendapunt 8b (Andere topsectoren stand van zaken) worden besproken. 3. FONDS NCI (incl bevestiging schriftelijke besluitvorming) De Programmaraad NCI heeft tijdens de zomer twee keer telefonisch vergaderd over de aanvragen die zijn ingediend in het fonds NCI. De Zwart licht de verschillende aanvragen en het advies van de Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur toe. KIEM De Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur hebben een advies opgesteld voor vier ontvangen KIEM aanvragen. NCI-KIEM van dr. J.J.J.P van den Beucken (RU) en Ft Innovations BV is in juni al door de programmaraad en het TKI-bestuur besproken. Destijds heeft het GB-CW besloten om het voorstel aan te houden en de indieners te vragen de chemisch-innovatieve aspecten verder toe te lichten en de precieze deliverables, de tijdlijn en inzet van het budget te verhelderen. Na ontvangst van het aangepaste voorstel Pagina 1 van 7

2 constateerde de Programmaraad dat de chemisch-innovatieve component in het voorstel nog steeds zeer beperkt is. Derhalve adviseren de Programmaraad en het TKI NCI-bestuur het voorstel af te wijzen. NCI-KIEM van prof. dr. ir. J.C.M. van Hest (RU) en Bender Analytical Holding is een helder geschreven voorstel met een interessante toepassing. De programmaraad constateert wel dat het niet duidelijk is hoe de specifieke expertise van de universiteit wordt gebruikt in het project, en dat er een relatief groot deel van het budget wordt besteed aan chemicaliën en apparatuur. De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur adviseren de aanvraag te honoreren, maar de aanvragers dienen wel een toelichting te geven op bovengenoemde punten. Besluit Het GB-CW heeft op 23 juli jl. schriftelijk besloten de KIEM-aanvraag van (NCI-KIEM ) toe te kennen en de KIEM-aanvraag van dr. J.J.J.P van den Beucken (NCI-KIEM ) af te wijzen. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd. NCI-KIEM van dr. R.M. Schiffelers (UMCU) met EXCYTEX is een voorstel dat een duidelijke praktische probleemstelling bevat en dus prima binnen het KIEM-programma past. De Programmaraad constateert echter dat er een aantal zaken ontbreken in het voorstel: te weten een taakverdeling, een begroting en een tijdslijn. Verder dienen de aanvragers een toelichting aan te leveren op het publiek beschikbaar maken van de resultaten. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. NCI-KIEM van dr. J.D.C. Codée (UL) met Okklo Life Sciences is een goed geschreven, concreet voorstel. Ook in dit geval zijn er een aantal zaken niet duidelijk, en de aanvragers dienen duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van het project in de tijd, de bijdrage van de deelnemende MKB-partner en duidelijk aan te geven welke verbindingen precies behandeld zullen worden. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. Beide KIEM-aanvragen zullen op een later moment opnieuw aan het GB-CW worden voorgelegd. Nieuw ontvangen TA/CHIPP-vooraanmeldingen De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur hebben één nieuwe vooraanmelding voor een TA behandeld. NCI-TA (Prof. dr. G.P. van Wezel (UL) et al. met BaseClear B.V., Hitexacoat, Dupont, Naturalis Biodiversity Center en Purac) is een voorstel waarin de aanvragers beogen nieuwe chemische-, synthetische biologie- en genomics-technologieën te ontwikkelen, waarmee het mogelijk is om nieuwe biologisch actieve peptiden te verkrijgen uit het gif van bepaalde diersoorten. Deze peptiden zijn veelbelovende kandidaten voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. De Programmaraad constateert dat het vinden van nieuwe antibiotica een relevant onderwerp is en dat de deelnemende groepen van uitstekende kwaliteit zijn en een goed track record hebben, maar er zijn een aantal zaken nog niet duidelijk in het voorstel. Zo wordt er bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op technologische innovatie, maar dat niet duidelijk is wat er precies nieuw is aan de technologieën, waarom deze methodologie relevant is en hoe deze technologieën zullen leiden tot het eindproduct. De Programmaraad heeft geadviseerd om dit voorstel uit te werken, en het TKI-bestuur heeft dit advies overgenomen. Besluit Het GB-CW stemt in met het besluit van het TKI NCI-bestuur om NCI-TA , te laten uitwerken en besluit om de aangevraagde middelen te reserveren. Lammertsma geeft aan moeite te hebben met de procedure die rond één van de eerdere KIEM-aanvragen gevolgd is, waarbij de aanvrager meerdere malen de kans heeft gekregen om het voorstel aan te passen. De Winde meldt dat dit geval een uitzondering is geweest, en dat Programmaraad en TKI-bestuur het voornemen hebben om in de toekomst aanvragers zo nodig maximaal één keer in de gelegenheid te stellen om op aanwijzing van het bestuur een aanvraag aan te passen. Deze praktijk moet ook worden bezien vanuit het perspectief dat het Fonds NCI nieuw is voor het veld en dat ook de Programmaraad en het TKIbestuur zoeken naar een zorgvuldige en faire werkwijze. Pagina 2 van 7

3 Besluit CAPITA STUURGROEP EN MANDATERING (bevestiging schriftelijke besluitvorming) Schmets licht toe dat het GB-CW in de vergadering van 25 juni jl. op advies van het TKI NCI-bestuur heeft besloten om een bedrag uit het Fonds NCI te reserveren van k 250 voor deelname aan de call for proposals van het Era-net CAPITA. Deze call is inmiddels uitgezet. Het GB-CW heeft in juli ingestemd met het voorstel Annemarie Beers (NORIT) te benoemen in de Call Steering Comittee en Nico Kos, voorzitter van de Network Assembly, te mandateren namens het GB-CW een besluit te nemen over de toekenning na consultatie van voorzitter Feringa. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd, met de toevoeging dat Kos ook Vertegaal dient te consulteren alvorens een besluit te nemen. Schmets voegt toe dat Beers inmiddels heeft toegezegd plaats te nemen in de Call Steering Committee. Verder geeft Schmets aan dat de ministeries van OCW en EZ middelen beschikbaar hebben gesteld aan NWO voor co-financiering van Europese samenwerking binnen de topsectoren. In afstemming met Feringa heeft het bureau middelen aangevraagd voor vier Era-netten over de gehele breedte van de chemie: CAPITA (katalyse), M-Era-net (materialen), ERA-IB (industriële biotechnologie) en EraSynBio (synthetische biologie). Het officiële besluit van het AB-NWO is nog niet bekendgemaakt, maar er lijken middelen beschikbaar te komen voor CAPITA en ERA-IB voor besteding in TA-COAST2a Binnen de tweede TA-COAST call for proposals heeft het bureau drie uitgewerkte aanvragen ontvangen. De TA-COAST R&D Review Committee (RRC) heeft deze voorstellen op 22 augustus jl. besproken en geprioriteerd en een honoreringsadvies opgesteld. Uit dit advies blijkt dat de RRC twee van de drie aanvragen voordraagt voor honorering. Besluit Actie Het GB-CW constateert dat de RRC de procedure zorgvuldig heeft uitgevoerd, maar merkt wel op dat de RRC erg kritisch is geweest en dat de cijfermatige scores voor de voorstellen beduidend lager liggen dan de scores bij gehonoreerde voorstellen in andere subsidierondes. Werner geeft aan dat de commissie zich bewust was van het feit dat, om voor honorering in aanmerking te komen, de score voor de voorstellen boven een bepaalde treshold diende te liggen. Na een korte discussie stemt het GB-CW in met het honoreringsadvies en besluit de voorstellen van prof. Heeren (TA-COAST ) en dr. Ariese (TA-COAST ) te honoreren. Het voorstel van prof. Schoenmakers (TA-COAST ) wordt afgewezen. Naar aanleiding van de discussie over de TA-COAST voorstellen rijst de vraag of de wetenschappelijke kwaliteit van toegepast onderzoek gewaarborgd kan worden met de huidige manier waarop PPS-onderzoek binnen NWO beoordeeld wordt. Binnen de TA-COAST2a call was budget beschikbaar voor het honoreren van drie aanvragen. Toekenning volgens het honoreringsadvies resulteert in een resterend deel van de gereserveerde NWO-bijdrage uit het fonds van k 662. De EB-COAST heeft naar aanleiding hiervan een advies uitgebracht aan het TKI-bestuur over de mogelijkheden om deze resterende middelen in tweede instantie te besteden. Het TKI-bestuur heeft besloten om een bedrag van k 162 tot 1 januari 2014 gereserveerd te houden voor TA-COAST, zodat extra commitment vanuit het bedrijfsleven kan worden verworven om deze middelen te matchen conform de matchingsvoorwaarden zoals deze voor de middelen uit het fonds worden gehanteerd. Als dit bedrag op 1 januari 2014 niet is besteed, vloeit voornoemde k 162 terug naar het Fonds NCI. De overige k 500 die resteert uit de TA-COAST2a call vloeit direct terug naar het fonds. De Winde licht toe dat dit besluit van het TKI-bestuur waarschijnlijk genomen is om goodwill te tonen. Aangezien het Fonds NCI nog niet is uitgeput is deze constructie praktisch haalbaar. Besluit Alle argumenten wegende, stemt het GB-CW in met het besluit van het TKI-bestuur om k 162 uit het resterende budget voor de TA-COAST2a call tot 1 januari 2014 als reservering aan te houden voor TA- COAST. Het GB-CW plaatst daarbij wel de kanttekening dat in de toekomst resterende middelen volledig dienen terug te vloeien naar het fonds. 6. TOP-PUNT: DEELNEMERS IN ZWAARTEPUNTEN Snel licht toe dat met het openstellen van de TOP-PUNT Call de vraag is gerezen welke hoogleraren nu tot een chemisch zwaartepunt behoren. Op basis van de beschrijvingen van de zwaartepunten, de openbare info op universitaire websites en de kennis aanwezig op het bureau is een lijst opgesteld met de Pagina 3 van 7

4 Besluit hoogleraren die volgens het bureau tot een chemisch zwaartepunt behoren. Deze lijst kan na goedkeuring door het GB-CW gebruikt worden bij de ontvankelijkheidscontrole van de ingediende aanvragen. Het GB-CW erkent dat dit een moeilijk punt is en dat er verschillende moeilijkheden zijn bij het bepalen wie er wel en niet tot een zwaartepunt behoort. Het GB-CW gaat akkoord met de lijst met hoogleraren in chemische zwaartepunten zoals opgesteld door het bureau. Het bureau zal probleemgevallen aan het GB- CW voorleggen. Actie Naar aanleiding van dit agendapunt geeft Sixma aan dat er in de TOP/ECHO ronde erg strenge indieningsvoorwaarden gehanteerd worden, waardoor sommige wetenschappers benadeeld worden. Zij oppert om in de toekomst soepelere indieningsvoorwaarden te hanteren. Kulkens geeft aan dat er nog steeds weinig budget is voor de TOP/ECHO ronde, en dat probleem wordt niet opgelost door de voorwaarden te versoepelen. Feringa stelt voor om de strenge indieningsvoorwaarden op een later moment nog eens tegen het licht te houden. Actie Meningvormend 7. VOORBEREIDING BILATERAAL OVERLEG AB-NWO Schmets licht toe dat een uitnodiging van het AB voorligt om een lid van het GB-CW voor te dragen om mee te denken over de (regie)rol die NWO kan spelen op het gebied van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Voorzitter Feringa zou Sixma willen voordragen vanwege haar grote betrokkenheid bij het onderwerp als lid van de NWO-adviescommissie neutronen- en stralingsbronnen. Sixma is hier graag toe bereid. Het GB-CW stemt in met de voordracht van Sixma in antwoord op de uitnodiging van het AB. Naar aanleiding van de bijgevoegde hand-outs van de presentatie die Feringa zal geven tijdens het bilateraal overleg, geven enkele leden aan dat het probleem van de chemie ten opzichte van de andere gebieden niet duidelijk zichtbaar is. Er is namelijk nog steeds te weinig budget beschikbaar voor bijvoorbeeld de vrije competitie. Echter, omdat de aanvraagdruk kunstmatig laag wordt gehouden door strenge indieningsvoorwaarden zijn de honoreringspercentages bij CW relatief hoog, en wordt het probleem in feite gemaskeerd. Dit moet expliciet worden vermeld in de slides. Schmets zal dit punt voorafgaand aan het bilateraal toevoegen aan de presentatie. Feringa vraagt wat wordt bedoeld met het thema materialen. Vertegaal geeft aan dat dit een bestaand NWO-thema betreft, dat is aangepast om beter aan te sluiten bij de topsectoren. Verder vraagt Feringa zich af welke activiteiten er zijn die aansluiten bij de andere topsectoren AgroFood, Water, Creatieve industrie en Energie. Kulkens geeft aan dat door gebrek aan middelen CW momenteel niet actief is in deze topsectoren. In de topsector Life Sciences & Health is er vooral inhoudelijke samenwerking. Op de agenda van het Bilateraal overleg staat tevens de huidige en nieuwe NWO-strategie. Naar aanleiding van dit agendapunt discussieert het GB over punten die het aan het AB-NWO wil meegeven, die onder andere zijn verwoord in een brief van het gebiedsbestuur aan het AB. Deze punten zijn hieronder nogmaals weergegeven. Het GB-CW constateert dat NWO-CW goed verankerd is in de wetenschap en zo een coördinerende rol kan spelen in het wetenschappelijk veld. Door middel van de studiegroepen heeft NWO-CW goede contacten met zijn onderzoekers en NWO is nauw betrokken bij het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, waarmee een structurele versterking wordt gegeven aan de natuur- en scheikunde op specifieke onderzoeksgebieden en op onderwijs inclusief de koppeling van onderzoek en onderwijs. Het GB-CW zou graag zien dat het AB-NWO nadenkt over hoe Nederland op de kaart te zetten met betrekking tot het bèta-onderzoek. De chemie heeft de expertise om maatschappelijke problemen op te lossen, maar daarvoor moet NWO ruimte kunnen bieden aan onderzoek uit de gehele breedte van de chemie. In het bijzonder wil het GB hier de molecular life sciences en multidisciplinaire thema s noemen. Het GB-CW is bezorgd over het carrièreperspectief van wetenschappers. De Vernieuwingsimpuls is vooral bedoeld om jongere wetenschappers te stimuleren. Echter, na de Vici-fase zijn de subsidiemogelijkheden voor wetenschappers beperkt, in tegenstelling tot in landen zoals Duitsland. Door bijvoorbeeld post-vici financiering te introduceren kan NWO continuering voor onderzoekers waarborgen en onderzoeksgroepen een betere basis bieden. Pagina 4 van 7

5 Er ontstaat een korte discussie over de verdeling van NWO-middelen over de gebieden en de noodzaak van extra middelen voor de chemie. Daarvoor is niet alleen een fundamentele discussie van belang over de middelen die nu naar de alfa/gamma disciplines gaan, maar ook budgetten die omgaan bij STW en FOM dienen in de discussie te worden betrokken. Graafland merkt op dat FOM een heel goede band heeft met het wetenschappelijk veld, maar ook met het bedrijfsleven, en een proactieve, commerciële aanpak hanteert. Daardoor is FOM in staat om grote projecten te starten met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en daarvoor media-aandacht te genereren. Feringa oppert hierop dat het GB-CW meer initiatief zou kunnen nemen en zelf contact zou kunnen zoeken met mogelijke industriële partners. Verder constateert het GB-CW dat de Chemie één van de vier grootste topsectoren is, maar dat het budget vanuit NWO voor CW niet bij deze positie past. In de huidige situatie gaat een groot deel van het CWbudget naar de topsector, en dat heeft als gevolg dat eventuele extra activiteiten ten koste zullen gaan van het budget voor de vrije competitie. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie. Tot slot geeft het GB-CW aan het belangrijk te vinden dat chemische onderzoekers toegang hebben en blijven houden tot onderzoeksfaciliteiten. In het chemisch onderzoek speelt de aanwezigheid van en toegang tot apparatuur een grote rol, maar CW heeft al twee jaar geen Middelgroot-ronde kunnen organiseren en heeft geen middelen om andere initiatieven, zoals INSTRUCT en DUBBLE, te blijven ondersteunen. 8. a) TOPSECTOR CHEMIE, incl. concept propositie , update innovatiecontract, verzoek TS Energie Kulkens licht toe welke activiteiten hebben plaatsgevonden sinds de vorige vergadering. Bij de update van de huidige NWO-propositie heeft het bureau geconstateerd dat niet alle toezeggingen van andere gebieden daadwerkelijk geleid hebben tot financiële bijdragen aan de Topsector Chemie. Voor de huidige propositie is in ieder geval M 16.7 beschikbaar (M 9.3 bijdrage vanuit AB-NWO, aangevuld met M 7.4 bijdrage vanuit NWO-CW). Mogelijk draagt STW additioneel M 1 bij, waardoor het totale beschikbare budget mogelijk M 17.7 bedraagt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Topsectordoorsnijdende thema BBE bij de chemie wordt gerekend. Het Fonds NCI wordt gecontinueerd, maar wel met minder middelen. Kulkens licht verder toe dat er in de propositie een reservering is opgenomen van M 1.5 voor een initiatief samen met de topsector Energie op het gebied van het opslaan van duurzame energie in chemische bindingen. Actie b) ANDERE TOPSECTOREN STAND VAN ZAKEN Vanuit de Topsector Life Sciences & Health (LSH) is het verzoek binnengekomen om een lid van het GB-CW af te vaardigen voor een schrijfgroep voor het thema bottom-up systems biology. Het GB-CW is van mening dat Hoeijmakers hier de geschikte persoon voor zou zijn. Het bureau zal contact opnemen met Hoeijmakers om na te gaan of hij inderdaad bereid is in deze schrijfgroep plaats te nemen. 9. VISIEDOCUMENT CHEMIE 2025, incl sectorplan SNS Braakman schuift aan bij de vergadering en Feringa heet haar welkom. Braakman licht toe hoe het nu voorliggende document tot stand is gekomen. De inhoud zal nog met de leden van de schrijfgroep Fysica worden afgestemd, en na enkele additionele schrijfdagen en peer-review door een schaduwcommissie zal het visiedocument naar verwachting eind oktober gereed zijn. In deze vergadering is het GB-CW in de gelegenheid om de huidige versie te bekijken en te voorzien van commentaar. Feringa spreekt zijn complimenten uit voor de voortvarende manier waarop de schrijfgroep te werk is gegaan, en voor het feit dat de schrijfgroep in staat is geweest om in een relatief kort tijdsbestek veel input te verzamelen vanuit het veld. Graafland vraagt zich af wat het uiteindelijke doel is van dit visiedocument. Braakman licht toe dat dit document nadrukkelijk gescheiden moet worden gezien van het sectorplan en de topsectoren, maar dat het uiteindelijk wel moet leiden tot het door OCW beschikbaar stellen van middelen voor een vervolg op het sectorplan. Het GB-CW is zeer tevreden met het feit dat het visiedocument de hele chemie bestrijkt, en geeft aan dat de eerste hoofdstukken goed zijn opgeschreven. Ook is het GB-CW zeer te spreken over de aandacht die in het document wordt besteed aan het opleiden van docenten. Verder is het GB-CW het inhoudelijk eens met de concluderende aanbevelingen die worden gedaan. Echter, de conclusies missen aan scherpte, waardoor onvoldoende duidelijk wordt dat het noodzakelijk is om direct tot actie over te gaan. Aanvullend maakt het GB-CW nog de volgende opmerkingen: Pagina 5 van 7

6 - In het stuk zou duidelijker moeten zijn wat de huidige status is van de chemie in Nederland; er wordt niet gerefereerd naar lopende initiatieven; - In het hoofdstuk Worldwide trends ligt de nadruk erg op de fysica; de trends in de chemie zouden daar aan moeten worden toegevoegd; - Het stuk gaat nog onvoldoende in op de subdisciplines Chemical Biology en Drug Design ; - In het document is niet aangegeven waarom dit document is opgesteld; - De harde cijfers voor de chemie ontbreken. Feringa vraagt de aanwezige GB-CW leden om aanvullende opmerkingen naar Ridder als secretaris van de schrijfgroep - op te sturen. Braakman bedankt het GB-CW voor de opmerkingen. De Schrijfgroep Chemie zal hiermee aan de slag gaan. Braakman geeft aan dat enkele van de teksten, bijvoorbeeld de SWOT-analyse, herschreven en ingekort zullen worden. Ook de connectie tussen het eerste deel van het document en de SWOT-analyse zal duidelijker worden gemaakt. Braakman acht het ook van belang om het bekostigingsmodel aan de universiteiten in het document op te nemen. Ook zal een Executive summary in het Nederlands worden toegevoegd. Actie Lammertsma vraagt hoe de landing van het document zal plaatsvinden. Ridder geeft aan dat dit de dag na de GB-CW vergadering bij OCW zal worden besproken. Vertegaal geeft aan dat de boegbeelden van de topsectoren hier een rol in zouden kunnen spelen, en dat het document tijdens een van de vergaderingen van de Regiegroep Chemie gepresenteerd zou moeten worden. Braakman stemt hiermee in. Informatief 10. STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROGRAMMA S Actie KORTE VERSLAGEN AB-NWO, STUDIEGROEPEN Schmets geeft aan dat het bureau graag met het GB-CW wil afstemmen welke leden van het GB-CW op de studiegroepbijeenkomsten MSP, BM en FM aanwezig zullen zijn om de betreffende bijeenkomst te openen namens het bestuur. Het bureau zal dit per inventariseren. 12. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN a) Winnaars ERC Starting en Advanced Grants b) Stand van zaken CHAINS2014 c) Veni toekenningen d) CW magazine e) Brief Leiders in de Chemie f) CWTS-analyse ACTS-publicaties g) Women in Chemistry h) Rubicon voor moleculaire onderzoekers i) CW-nieuwsbrief j) Brief herbenoeming Ben Feringa k) Brief decharge Martien Cohen Stuart l) Financiën CW: finale begroting 2014 m) Graduate Programma Pagina 6 van 7

7 n) Uitreiking NWO-Spinozapremie RONDVRAAG Er zijn geen vragen. 14. SLUITING Feringa sluit de vergadering om 12:40 en bedankt iedereen voor zijn bijdrage. Pagina 7 van 7

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 4 december 2012 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter,

T.a.v. het CvB. Datum 26 juni 2015 Betreft Kaders experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering. Geachte voorzitter, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag T.a.v. het CvB.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 26 juni 2015

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Internet Academie. Datum : 14 december 2009

Internet Academie. Datum : 14 december 2009 Haalbaarheidsonderzoek.frl Top Level Domein, namens de werkgroep.frl Top Level Domein Status: Eindversie Versie: 5.0 Auteursrecht voorbehouden. Dit document is uitsluitend voor intern gebruik voor die

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie