VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE TWAALFDE VERGADERING VAN HET GEBIEDSBESTUUR CHEMISCHE WETENSCHAPPEN, 11 SEPTEMBER 2013, DEN HAAG Aanwezig: prof.dr. B.L. Feringa (voorzitter), dr. T. Graafland, prof.dr. K. Lammertsma, prof.dr. T.K. Sixma, prof.dr. J.H. de Winde, dr. L.B.J. Vertegaal, dr. T. Kulkens, M.J.T. Schmets MSc, dr. I.S. Ridder, dr. M.M.E. Snel (t/m agendapunt 6), dr. A.B. Werner (t/m agendapunt 6), dr. M. de Zwart en dr. V.V. Kapoerchan (verslag). Afwezig met kennisgeving: dr.ir. B.J. Lommerts, prof.dr.ir. B.M. Weckhuysen, prof.dr. J.H.J. Hoeijmakers, dr. M.G. Wubbolts, Besluitvormend 1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA Feringa opent de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Feringa meldt dat prof. dr. Ineke Braakman later in de ochtend bij de vergadering zal aansluiten om een toelichting te geven op agendapunt 9 (Visiedocument chemie 2025). Daarom wordt dit agendapunt eerder besproken. In het verslag wordt de volgorde van de agenda aangehouden. Verder geeft Feringa aan voldoende tijd te willen overhouden voor de voorbereiding van het bilateraal overleg met het AB-NWO. Het GB-CW gaat akkoord met de agenda. 2. VERSLAGEN EN ACTIES Het verslag en het kort verslag van de elfde vergadering van het GB-CW worden goedgekeurd. Bij de actielijst n.a.v. de elfde vergadering wordt het volgende opgemerkt: Actie Mogelijkheden voor TNO als deelnemer private partij TA-aanvraag nagaan : deze actie is ontstaan naar aanleiding van een TA-vooraanmelding waarbij TNO als private partner werd opgevoerd en ook in cash bijdraagt aan het project. Het is het GB-CW niet duidelijk of TNO nu als publieke of private partner wordt beschouwd. De Zwart licht toe dat TNO als publieke organisatie in cash bijdraagt aan het onderhavige project, en daarmee voldoet aan de indieningsvoorwaarden die bij een TA worden gesteld aan private partijen. M.a.w., de hoofdaanvrager dient naast TNO één bedrijf bij het project te betrekken om aan de indieningsvoorwaarden voor een TA te voldoen. Actie SPM call NewPol aanpassen en online zetten : er wordt op dit moment nog gewerkt aan de call. Actie Voorbereidingen gesprekkenreeks Afdelingen Chemie : het rondje zal in februari worden gehouden. Ridder zal de GB-CW-leden benaderen voor data waarop zij beschikbaar zijn, en op basis daarvan zullen de gesprekken worden ingepland. Actie René Janssen vragen iets te vertellen over DIFFER in regiegroep chemie : deze actie is in afwachting van een datum. Actie Afspraak maken met vertegenwoordigers van topsector LSH : Sixma en Werner hebben deelgenomen aan het overleg op 11 juli jl. Daar was men enthousiast over eventuele samenwerking op het gebied van de chemie. Tevens is aangekondigd dat er een schrijfgroep wordt ingesteld, en het GB-CW wordt gevraagd om een van zijn leden af te vaardigen om in de schrijfgroep plaats te nemen. Dit zal onder agendapunt 8b (Andere topsectoren stand van zaken) worden besproken. 3. FONDS NCI (incl bevestiging schriftelijke besluitvorming) De Programmaraad NCI heeft tijdens de zomer twee keer telefonisch vergaderd over de aanvragen die zijn ingediend in het fonds NCI. De Zwart licht de verschillende aanvragen en het advies van de Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur toe. KIEM De Programmaraad NCI en het TKI NCI-bestuur hebben een advies opgesteld voor vier ontvangen KIEM aanvragen. NCI-KIEM van dr. J.J.J.P van den Beucken (RU) en Ft Innovations BV is in juni al door de programmaraad en het TKI-bestuur besproken. Destijds heeft het GB-CW besloten om het voorstel aan te houden en de indieners te vragen de chemisch-innovatieve aspecten verder toe te lichten en de precieze deliverables, de tijdlijn en inzet van het budget te verhelderen. Na ontvangst van het aangepaste voorstel Pagina 1 van 7

2 constateerde de Programmaraad dat de chemisch-innovatieve component in het voorstel nog steeds zeer beperkt is. Derhalve adviseren de Programmaraad en het TKI NCI-bestuur het voorstel af te wijzen. NCI-KIEM van prof. dr. ir. J.C.M. van Hest (RU) en Bender Analytical Holding is een helder geschreven voorstel met een interessante toepassing. De programmaraad constateert wel dat het niet duidelijk is hoe de specifieke expertise van de universiteit wordt gebruikt in het project, en dat er een relatief groot deel van het budget wordt besteed aan chemicaliën en apparatuur. De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur adviseren de aanvraag te honoreren, maar de aanvragers dienen wel een toelichting te geven op bovengenoemde punten. Besluit Het GB-CW heeft op 23 juli jl. schriftelijk besloten de KIEM-aanvraag van (NCI-KIEM ) toe te kennen en de KIEM-aanvraag van dr. J.J.J.P van den Beucken (NCI-KIEM ) af te wijzen. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd. NCI-KIEM van dr. R.M. Schiffelers (UMCU) met EXCYTEX is een voorstel dat een duidelijke praktische probleemstelling bevat en dus prima binnen het KIEM-programma past. De Programmaraad constateert echter dat er een aantal zaken ontbreken in het voorstel: te weten een taakverdeling, een begroting en een tijdslijn. Verder dienen de aanvragers een toelichting aan te leveren op het publiek beschikbaar maken van de resultaten. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. NCI-KIEM van dr. J.D.C. Codée (UL) met Okklo Life Sciences is een goed geschreven, concreet voorstel. Ook in dit geval zijn er een aantal zaken niet duidelijk, en de aanvragers dienen duidelijkheid te verschaffen over de haalbaarheid van het project in de tijd, de bijdrage van de deelnemende MKB-partner en duidelijk aan te geven welke verbindingen precies behandeld zullen worden. De Programmaraad en het TKI-bestuur adviseren om het voorstel aan te houden en de aanvragers in de gelegenheid te stellen de bovengenoemde inhoudelijke aanpassingen door te voeren. Beide KIEM-aanvragen zullen op een later moment opnieuw aan het GB-CW worden voorgelegd. Nieuw ontvangen TA/CHIPP-vooraanmeldingen De Programmaraad en het TKI NCI-bestuur hebben één nieuwe vooraanmelding voor een TA behandeld. NCI-TA (Prof. dr. G.P. van Wezel (UL) et al. met BaseClear B.V., Hitexacoat, Dupont, Naturalis Biodiversity Center en Purac) is een voorstel waarin de aanvragers beogen nieuwe chemische-, synthetische biologie- en genomics-technologieën te ontwikkelen, waarmee het mogelijk is om nieuwe biologisch actieve peptiden te verkrijgen uit het gif van bepaalde diersoorten. Deze peptiden zijn veelbelovende kandidaten voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica. De Programmaraad constateert dat het vinden van nieuwe antibiotica een relevant onderwerp is en dat de deelnemende groepen van uitstekende kwaliteit zijn en een goed track record hebben, maar er zijn een aantal zaken nog niet duidelijk in het voorstel. Zo wordt er bijvoorbeeld veel nadruk gelegd op technologische innovatie, maar dat niet duidelijk is wat er precies nieuw is aan de technologieën, waarom deze methodologie relevant is en hoe deze technologieën zullen leiden tot het eindproduct. De Programmaraad heeft geadviseerd om dit voorstel uit te werken, en het TKI-bestuur heeft dit advies overgenomen. Besluit Het GB-CW stemt in met het besluit van het TKI NCI-bestuur om NCI-TA , te laten uitwerken en besluit om de aangevraagde middelen te reserveren. Lammertsma geeft aan moeite te hebben met de procedure die rond één van de eerdere KIEM-aanvragen gevolgd is, waarbij de aanvrager meerdere malen de kans heeft gekregen om het voorstel aan te passen. De Winde meldt dat dit geval een uitzondering is geweest, en dat Programmaraad en TKI-bestuur het voornemen hebben om in de toekomst aanvragers zo nodig maximaal één keer in de gelegenheid te stellen om op aanwijzing van het bestuur een aanvraag aan te passen. Deze praktijk moet ook worden bezien vanuit het perspectief dat het Fonds NCI nieuw is voor het veld en dat ook de Programmaraad en het TKIbestuur zoeken naar een zorgvuldige en faire werkwijze. Pagina 2 van 7

3 Besluit CAPITA STUURGROEP EN MANDATERING (bevestiging schriftelijke besluitvorming) Schmets licht toe dat het GB-CW in de vergadering van 25 juni jl. op advies van het TKI NCI-bestuur heeft besloten om een bedrag uit het Fonds NCI te reserveren van k 250 voor deelname aan de call for proposals van het Era-net CAPITA. Deze call is inmiddels uitgezet. Het GB-CW heeft in juli ingestemd met het voorstel Annemarie Beers (NORIT) te benoemen in de Call Steering Comittee en Nico Kos, voorzitter van de Network Assembly, te mandateren namens het GB-CW een besluit te nemen over de toekenning na consultatie van voorzitter Feringa. Dit schriftelijke besluit wordt door het GB-CW bevestigd, met de toevoeging dat Kos ook Vertegaal dient te consulteren alvorens een besluit te nemen. Schmets voegt toe dat Beers inmiddels heeft toegezegd plaats te nemen in de Call Steering Committee. Verder geeft Schmets aan dat de ministeries van OCW en EZ middelen beschikbaar hebben gesteld aan NWO voor co-financiering van Europese samenwerking binnen de topsectoren. In afstemming met Feringa heeft het bureau middelen aangevraagd voor vier Era-netten over de gehele breedte van de chemie: CAPITA (katalyse), M-Era-net (materialen), ERA-IB (industriële biotechnologie) en EraSynBio (synthetische biologie). Het officiële besluit van het AB-NWO is nog niet bekendgemaakt, maar er lijken middelen beschikbaar te komen voor CAPITA en ERA-IB voor besteding in TA-COAST2a Binnen de tweede TA-COAST call for proposals heeft het bureau drie uitgewerkte aanvragen ontvangen. De TA-COAST R&D Review Committee (RRC) heeft deze voorstellen op 22 augustus jl. besproken en geprioriteerd en een honoreringsadvies opgesteld. Uit dit advies blijkt dat de RRC twee van de drie aanvragen voordraagt voor honorering. Besluit Actie Het GB-CW constateert dat de RRC de procedure zorgvuldig heeft uitgevoerd, maar merkt wel op dat de RRC erg kritisch is geweest en dat de cijfermatige scores voor de voorstellen beduidend lager liggen dan de scores bij gehonoreerde voorstellen in andere subsidierondes. Werner geeft aan dat de commissie zich bewust was van het feit dat, om voor honorering in aanmerking te komen, de score voor de voorstellen boven een bepaalde treshold diende te liggen. Na een korte discussie stemt het GB-CW in met het honoreringsadvies en besluit de voorstellen van prof. Heeren (TA-COAST ) en dr. Ariese (TA-COAST ) te honoreren. Het voorstel van prof. Schoenmakers (TA-COAST ) wordt afgewezen. Naar aanleiding van de discussie over de TA-COAST voorstellen rijst de vraag of de wetenschappelijke kwaliteit van toegepast onderzoek gewaarborgd kan worden met de huidige manier waarop PPS-onderzoek binnen NWO beoordeeld wordt. Binnen de TA-COAST2a call was budget beschikbaar voor het honoreren van drie aanvragen. Toekenning volgens het honoreringsadvies resulteert in een resterend deel van de gereserveerde NWO-bijdrage uit het fonds van k 662. De EB-COAST heeft naar aanleiding hiervan een advies uitgebracht aan het TKI-bestuur over de mogelijkheden om deze resterende middelen in tweede instantie te besteden. Het TKI-bestuur heeft besloten om een bedrag van k 162 tot 1 januari 2014 gereserveerd te houden voor TA-COAST, zodat extra commitment vanuit het bedrijfsleven kan worden verworven om deze middelen te matchen conform de matchingsvoorwaarden zoals deze voor de middelen uit het fonds worden gehanteerd. Als dit bedrag op 1 januari 2014 niet is besteed, vloeit voornoemde k 162 terug naar het Fonds NCI. De overige k 500 die resteert uit de TA-COAST2a call vloeit direct terug naar het fonds. De Winde licht toe dat dit besluit van het TKI-bestuur waarschijnlijk genomen is om goodwill te tonen. Aangezien het Fonds NCI nog niet is uitgeput is deze constructie praktisch haalbaar. Besluit Alle argumenten wegende, stemt het GB-CW in met het besluit van het TKI-bestuur om k 162 uit het resterende budget voor de TA-COAST2a call tot 1 januari 2014 als reservering aan te houden voor TA- COAST. Het GB-CW plaatst daarbij wel de kanttekening dat in de toekomst resterende middelen volledig dienen terug te vloeien naar het fonds. 6. TOP-PUNT: DEELNEMERS IN ZWAARTEPUNTEN Snel licht toe dat met het openstellen van de TOP-PUNT Call de vraag is gerezen welke hoogleraren nu tot een chemisch zwaartepunt behoren. Op basis van de beschrijvingen van de zwaartepunten, de openbare info op universitaire websites en de kennis aanwezig op het bureau is een lijst opgesteld met de Pagina 3 van 7

4 Besluit hoogleraren die volgens het bureau tot een chemisch zwaartepunt behoren. Deze lijst kan na goedkeuring door het GB-CW gebruikt worden bij de ontvankelijkheidscontrole van de ingediende aanvragen. Het GB-CW erkent dat dit een moeilijk punt is en dat er verschillende moeilijkheden zijn bij het bepalen wie er wel en niet tot een zwaartepunt behoort. Het GB-CW gaat akkoord met de lijst met hoogleraren in chemische zwaartepunten zoals opgesteld door het bureau. Het bureau zal probleemgevallen aan het GB- CW voorleggen. Actie Naar aanleiding van dit agendapunt geeft Sixma aan dat er in de TOP/ECHO ronde erg strenge indieningsvoorwaarden gehanteerd worden, waardoor sommige wetenschappers benadeeld worden. Zij oppert om in de toekomst soepelere indieningsvoorwaarden te hanteren. Kulkens geeft aan dat er nog steeds weinig budget is voor de TOP/ECHO ronde, en dat probleem wordt niet opgelost door de voorwaarden te versoepelen. Feringa stelt voor om de strenge indieningsvoorwaarden op een later moment nog eens tegen het licht te houden. Actie Meningvormend 7. VOORBEREIDING BILATERAAL OVERLEG AB-NWO Schmets licht toe dat een uitnodiging van het AB voorligt om een lid van het GB-CW voor te dragen om mee te denken over de (regie)rol die NWO kan spelen op het gebied van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Voorzitter Feringa zou Sixma willen voordragen vanwege haar grote betrokkenheid bij het onderwerp als lid van de NWO-adviescommissie neutronen- en stralingsbronnen. Sixma is hier graag toe bereid. Het GB-CW stemt in met de voordracht van Sixma in antwoord op de uitnodiging van het AB. Naar aanleiding van de bijgevoegde hand-outs van de presentatie die Feringa zal geven tijdens het bilateraal overleg, geven enkele leden aan dat het probleem van de chemie ten opzichte van de andere gebieden niet duidelijk zichtbaar is. Er is namelijk nog steeds te weinig budget beschikbaar voor bijvoorbeeld de vrije competitie. Echter, omdat de aanvraagdruk kunstmatig laag wordt gehouden door strenge indieningsvoorwaarden zijn de honoreringspercentages bij CW relatief hoog, en wordt het probleem in feite gemaskeerd. Dit moet expliciet worden vermeld in de slides. Schmets zal dit punt voorafgaand aan het bilateraal toevoegen aan de presentatie. Feringa vraagt wat wordt bedoeld met het thema materialen. Vertegaal geeft aan dat dit een bestaand NWO-thema betreft, dat is aangepast om beter aan te sluiten bij de topsectoren. Verder vraagt Feringa zich af welke activiteiten er zijn die aansluiten bij de andere topsectoren AgroFood, Water, Creatieve industrie en Energie. Kulkens geeft aan dat door gebrek aan middelen CW momenteel niet actief is in deze topsectoren. In de topsector Life Sciences & Health is er vooral inhoudelijke samenwerking. Op de agenda van het Bilateraal overleg staat tevens de huidige en nieuwe NWO-strategie. Naar aanleiding van dit agendapunt discussieert het GB over punten die het aan het AB-NWO wil meegeven, die onder andere zijn verwoord in een brief van het gebiedsbestuur aan het AB. Deze punten zijn hieronder nogmaals weergegeven. Het GB-CW constateert dat NWO-CW goed verankerd is in de wetenschap en zo een coördinerende rol kan spelen in het wetenschappelijk veld. Door middel van de studiegroepen heeft NWO-CW goede contacten met zijn onderzoekers en NWO is nauw betrokken bij het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, waarmee een structurele versterking wordt gegeven aan de natuur- en scheikunde op specifieke onderzoeksgebieden en op onderwijs inclusief de koppeling van onderzoek en onderwijs. Het GB-CW zou graag zien dat het AB-NWO nadenkt over hoe Nederland op de kaart te zetten met betrekking tot het bèta-onderzoek. De chemie heeft de expertise om maatschappelijke problemen op te lossen, maar daarvoor moet NWO ruimte kunnen bieden aan onderzoek uit de gehele breedte van de chemie. In het bijzonder wil het GB hier de molecular life sciences en multidisciplinaire thema s noemen. Het GB-CW is bezorgd over het carrièreperspectief van wetenschappers. De Vernieuwingsimpuls is vooral bedoeld om jongere wetenschappers te stimuleren. Echter, na de Vici-fase zijn de subsidiemogelijkheden voor wetenschappers beperkt, in tegenstelling tot in landen zoals Duitsland. Door bijvoorbeeld post-vici financiering te introduceren kan NWO continuering voor onderzoekers waarborgen en onderzoeksgroepen een betere basis bieden. Pagina 4 van 7

5 Er ontstaat een korte discussie over de verdeling van NWO-middelen over de gebieden en de noodzaak van extra middelen voor de chemie. Daarvoor is niet alleen een fundamentele discussie van belang over de middelen die nu naar de alfa/gamma disciplines gaan, maar ook budgetten die omgaan bij STW en FOM dienen in de discussie te worden betrokken. Graafland merkt op dat FOM een heel goede band heeft met het wetenschappelijk veld, maar ook met het bedrijfsleven, en een proactieve, commerciële aanpak hanteert. Daardoor is FOM in staat om grote projecten te starten met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en daarvoor media-aandacht te genereren. Feringa oppert hierop dat het GB-CW meer initiatief zou kunnen nemen en zelf contact zou kunnen zoeken met mogelijke industriële partners. Verder constateert het GB-CW dat de Chemie één van de vier grootste topsectoren is, maar dat het budget vanuit NWO voor CW niet bij deze positie past. In de huidige situatie gaat een groot deel van het CWbudget naar de topsector, en dat heeft als gevolg dat eventuele extra activiteiten ten koste zullen gaan van het budget voor de vrije competitie. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie. Tot slot geeft het GB-CW aan het belangrijk te vinden dat chemische onderzoekers toegang hebben en blijven houden tot onderzoeksfaciliteiten. In het chemisch onderzoek speelt de aanwezigheid van en toegang tot apparatuur een grote rol, maar CW heeft al twee jaar geen Middelgroot-ronde kunnen organiseren en heeft geen middelen om andere initiatieven, zoals INSTRUCT en DUBBLE, te blijven ondersteunen. 8. a) TOPSECTOR CHEMIE, incl. concept propositie , update innovatiecontract, verzoek TS Energie Kulkens licht toe welke activiteiten hebben plaatsgevonden sinds de vorige vergadering. Bij de update van de huidige NWO-propositie heeft het bureau geconstateerd dat niet alle toezeggingen van andere gebieden daadwerkelijk geleid hebben tot financiële bijdragen aan de Topsector Chemie. Voor de huidige propositie is in ieder geval M 16.7 beschikbaar (M 9.3 bijdrage vanuit AB-NWO, aangevuld met M 7.4 bijdrage vanuit NWO-CW). Mogelijk draagt STW additioneel M 1 bij, waardoor het totale beschikbare budget mogelijk M 17.7 bedraagt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Topsectordoorsnijdende thema BBE bij de chemie wordt gerekend. Het Fonds NCI wordt gecontinueerd, maar wel met minder middelen. Kulkens licht verder toe dat er in de propositie een reservering is opgenomen van M 1.5 voor een initiatief samen met de topsector Energie op het gebied van het opslaan van duurzame energie in chemische bindingen. Actie b) ANDERE TOPSECTOREN STAND VAN ZAKEN Vanuit de Topsector Life Sciences & Health (LSH) is het verzoek binnengekomen om een lid van het GB-CW af te vaardigen voor een schrijfgroep voor het thema bottom-up systems biology. Het GB-CW is van mening dat Hoeijmakers hier de geschikte persoon voor zou zijn. Het bureau zal contact opnemen met Hoeijmakers om na te gaan of hij inderdaad bereid is in deze schrijfgroep plaats te nemen. 9. VISIEDOCUMENT CHEMIE 2025, incl sectorplan SNS Braakman schuift aan bij de vergadering en Feringa heet haar welkom. Braakman licht toe hoe het nu voorliggende document tot stand is gekomen. De inhoud zal nog met de leden van de schrijfgroep Fysica worden afgestemd, en na enkele additionele schrijfdagen en peer-review door een schaduwcommissie zal het visiedocument naar verwachting eind oktober gereed zijn. In deze vergadering is het GB-CW in de gelegenheid om de huidige versie te bekijken en te voorzien van commentaar. Feringa spreekt zijn complimenten uit voor de voortvarende manier waarop de schrijfgroep te werk is gegaan, en voor het feit dat de schrijfgroep in staat is geweest om in een relatief kort tijdsbestek veel input te verzamelen vanuit het veld. Graafland vraagt zich af wat het uiteindelijke doel is van dit visiedocument. Braakman licht toe dat dit document nadrukkelijk gescheiden moet worden gezien van het sectorplan en de topsectoren, maar dat het uiteindelijk wel moet leiden tot het door OCW beschikbaar stellen van middelen voor een vervolg op het sectorplan. Het GB-CW is zeer tevreden met het feit dat het visiedocument de hele chemie bestrijkt, en geeft aan dat de eerste hoofdstukken goed zijn opgeschreven. Ook is het GB-CW zeer te spreken over de aandacht die in het document wordt besteed aan het opleiden van docenten. Verder is het GB-CW het inhoudelijk eens met de concluderende aanbevelingen die worden gedaan. Echter, de conclusies missen aan scherpte, waardoor onvoldoende duidelijk wordt dat het noodzakelijk is om direct tot actie over te gaan. Aanvullend maakt het GB-CW nog de volgende opmerkingen: Pagina 5 van 7

6 - In het stuk zou duidelijker moeten zijn wat de huidige status is van de chemie in Nederland; er wordt niet gerefereerd naar lopende initiatieven; - In het hoofdstuk Worldwide trends ligt de nadruk erg op de fysica; de trends in de chemie zouden daar aan moeten worden toegevoegd; - Het stuk gaat nog onvoldoende in op de subdisciplines Chemical Biology en Drug Design ; - In het document is niet aangegeven waarom dit document is opgesteld; - De harde cijfers voor de chemie ontbreken. Feringa vraagt de aanwezige GB-CW leden om aanvullende opmerkingen naar Ridder als secretaris van de schrijfgroep - op te sturen. Braakman bedankt het GB-CW voor de opmerkingen. De Schrijfgroep Chemie zal hiermee aan de slag gaan. Braakman geeft aan dat enkele van de teksten, bijvoorbeeld de SWOT-analyse, herschreven en ingekort zullen worden. Ook de connectie tussen het eerste deel van het document en de SWOT-analyse zal duidelijker worden gemaakt. Braakman acht het ook van belang om het bekostigingsmodel aan de universiteiten in het document op te nemen. Ook zal een Executive summary in het Nederlands worden toegevoegd. Actie Lammertsma vraagt hoe de landing van het document zal plaatsvinden. Ridder geeft aan dat dit de dag na de GB-CW vergadering bij OCW zal worden besproken. Vertegaal geeft aan dat de boegbeelden van de topsectoren hier een rol in zouden kunnen spelen, en dat het document tijdens een van de vergaderingen van de Regiegroep Chemie gepresenteerd zou moeten worden. Braakman stemt hiermee in. Informatief 10. STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROGRAMMA S Actie KORTE VERSLAGEN AB-NWO, STUDIEGROEPEN Schmets geeft aan dat het bureau graag met het GB-CW wil afstemmen welke leden van het GB-CW op de studiegroepbijeenkomsten MSP, BM en FM aanwezig zullen zijn om de betreffende bijeenkomst te openen namens het bestuur. Het bureau zal dit per inventariseren. 12. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN a) Winnaars ERC Starting en Advanced Grants b) Stand van zaken CHAINS2014 c) Veni toekenningen d) CW magazine e) Brief Leiders in de Chemie f) CWTS-analyse ACTS-publicaties g) Women in Chemistry h) Rubicon voor moleculaire onderzoekers i) CW-nieuwsbrief j) Brief herbenoeming Ben Feringa k) Brief decharge Martien Cohen Stuart l) Financiën CW: finale begroting 2014 m) Graduate Programma Pagina 6 van 7

7 n) Uitreiking NWO-Spinozapremie RONDVRAAG Er zijn geen vragen. 14. SLUITING Feringa sluit de vergadering om 12:40 en bedankt iedereen voor zijn bijdrage. Pagina 7 van 7

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Topsector Chemie (incl. BBE) NWO-bijdrage 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 1 Kennis- en Innovatieagenda 1 Aanpak en totstandkoming NWO-bijdrage

Nadere informatie

Koersen langs inhoudelijke lijnen

Koersen langs inhoudelijke lijnen Chemische Wetenschappen Koersen langs inhoudelijke lijnen een nieuwe koers voor de chemie bij NWO 2015-2018 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek CW kiest in de komende strategische periode

Nadere informatie

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor

DE GOUDEN KIEM Prijs voor de beste chemische start-up 2014. Oproep voor het nomineren van kandidaten voor 1 Chemische Wetenschappen TKI Nieuwe Chemische Innovaties 14 NCI 45A Oproep voor nominaties Gouden KIEM-competitie versie 13-6-20 Oproep voor het nomineren van kandidaten voor DE GOUDEN KIEM Prijs voor

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties

Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties Chemische Wetenschappen Technologiestichting STW Gids voor aanvragen uit het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties Impuls voor publiek-private samenwerking in de Topsector Chemie 1 november 2013 31 oktober

Nadere informatie

Wiskunde, NWO & de clusters

Wiskunde, NWO & de clusters Wiskunde, NWO & de clusters Arjen Doelman, Leiden Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO & NWO Exacte Wetenschappen -- EW beslaat de gebieden informatica, sterrenkunde, wiskunde. --

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011

- 1 - ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME. Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 141 e overlegvergadering, gehouden op 10 november 2011 Aanwezig: Woudstra (vice-voorzitter), Ulijn (secretaris), Waas, Böttger, Boersma, Geerlofs, Guffens,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013

Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT. RvT maart 2013 Uw business case voor energiebesparing TKI-ISPT RvT maart 2013 Het topsectorenbeleid Overheid, Rijksdient voor ondernemend Nederland Tenders voor Demo, pilot en Early adapter projecten Topcluster voor

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop:

Het vastgestelde huishoudelijk reglement bepaalt in de bijbehorende bijlage het volgende onder de kop: Innovatiefonds. Huishoudelijk reglement als basis In de toelichting bij het voorstel voor een nieuw Huishoudelijk Reglement voor KansPlus zoals vastgesteld op de 14 e algemene vergadering van 25 mei 2013,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

' * ^ ļ t. .. ' ' - v. - '.. - e 2015/2016. Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk ' * ^ ļ t.. ' ' - v. - '.. - e Call for p r o p o s a l s I n v e s t e r i n g e n N W O - m i d d e l g r o o t 2015/2016 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek I

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

ECHO- en TOP-subsidies

ECHO- en TOP-subsidies Chemische Wetenschappen Call for proposals ECHO- en TOP-subsidies 2015 Den Haag, januari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1 Bezoekersbeurs. Call for proposals. Bezoekersbeurs. Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Bezoekersbeurs Call for proposals Bezoekersbeurs 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inleiding en doel Met de bezoekersbeurzen stimuleert NWO het bezoek

Nadere informatie

Investeringen NWO-groot

Investeringen NWO-groot Call for proposals Investeringen NWO-groot 2015/2016 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar budget 1 1.3

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars

Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 1 Call for proposals Samenwerking China (NSFC) Reis- en verblijfkosten, seminars 2015 Den Haag, november 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Call for proposals Creatieve Industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Impuls voor publiek-private samenwerking in de Topsector Creatieve Industrie 2013 Den Haag, november 2013 Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Update Voortgang Inhoudelijke Beoordeling (Fase II & Fase III)

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld.

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld. Onderbouwing agendapunt Evaluatie revolverend financieren. Tijdens de FCBE vergadering van 18 februari 2015 heb ik aangegeven het ingekomen stuk Evaluatie revolverend financieren (brief 21 01 2015, kenmerk

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur Aan: Van: Datum: Onderwerp: Beslispunten Algemeen bestuur Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland Dagelijks bestuur 25 augustus Verdeling middelen aanvragen SWV In te stemmen met

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 30 januari 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Jolande Hondius Y Team Coby Markerink N Team Edwin Snel Y Ouder Cilia van Veen Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Wiskundeleraar in onderzoek

Wiskundeleraar in onderzoek Exacte Wetenschappen Call for proposals Wiskundeleraar in onderzoek Ronde 2015 Den Haag, mei 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans

Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Status Roadmap 2.0 28.10.2011 Nico van Putten / Luc Boumans Roadmap 2.0 Aanleiding en context Status Roadmaps 2.0 Evaluatie Hoe verder? Waarom Roadmap 2.0; het budget Consequenties van het beleid en in

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie FWO Evaluatie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen In de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Fonds voor Wetenschappelijk

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

ICT binnen de topsectoren. NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

ICT binnen de topsectoren. NWO-bijdrage 2016-2017. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ICT binnen de topsectoren NWO-bijdrage 2016-2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 1 Kennis- en Innovatieagenda 1 Aanpak en totstandkoming NWO-bijdrage 1 Voorgestelde

Nadere informatie

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University

www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014 CWTS B.V. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University REPORT Onderzoek naar unieke uitvindingen zoals beschreven in octrooifamilies gebaseerd op onderzoek van TO2-instituten en hun medewerkers in de periode 2001-2010 www.cwtsbv.nl Page 2 18 november 2014

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1. Opening en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. ONDERDEELCOMMISSIE FACULTEIT 3ME Verslag van de 169 e overlegvergadering, gehouden op 12 juni 2014 5Aanwezig: Böttger (voorzitter), Ulijn (secretaris), Baller, Neve,, Voorwinde, Geerlofs en Leeflang. Afwezig:

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 29 oktober 2009 Dagelijks bestuur 5 november 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 26 november 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid)

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 4 juli 2012 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer J.H.M.

Nadere informatie

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten

Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 1 Samenwerking China (NSFC) Call for proposals Samenwerking China (NSFC) - Reis- en verblijfkosten 2016 Den Haag, december 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel

Nadere informatie

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties

Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 1 Call for proposals Stimuleringsfonds Open Access - publicaties 2015 Den Haag, Juli 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Inleiding en doel Het Algemeen Bestuur van NWO heeft

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 1. De Medezeggenschapsraad 1.1. Samenstelling van de MR: Oudergeleding: Zittingsperiode (*) tot: * Dhr. Richard Coenen (penningmeester) 31-12-2012 * Mevr. Angelique Coumans 31-12-2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012

Nadere informatie