Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR."

Transcriptie

1 Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad 18 maart 2014 GRF/HR.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 2. Tussenevaluatie BOB model De knelpunten De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende bespreking Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen 6 3. De uitgebreide interviews Inleiding De kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s Gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies Gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies De presentaties van het college Gelegenheid voor een politiek oordeel in de oordeelvormende sessies Tevredenheid met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Veranderingen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Tevredenheid over uitnodigingsbeleid voor BOB-bijeenkomsten Communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen Het aantal BOB vergaderingen per maand Het totaal aantal vergaderingen per maand BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur Beleving ten aanzien van de gemiddelde doorlooptijd van voorstellen Beschikbaarheid van stukken Spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering De interviews met de fractievoorzitters Het LelyStadsPanel Conclusies en aanbevelingen De toetsing aan de meegegeven criteria Eindconclusie Aanbevelingen 15 Bijlage: Vergelijking van de verschillende vergadermodellen 18 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Sinds september 2009 werkt de gemeenteraad volgens het BOB-vergadermodel. In 2011 is dit vergadermodel tussentijds geëvalueerd in het presidium van de gemeenteraad. Daarbij heeft toetsing plaatsgevonden aan de vier criteria die bij de keuze voor het BOB-model zijn gehanteerd, te weten: - In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). - Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. - Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. - Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Op basis van de tussenevaluatie is door het presidium een aantal verbeterpunten vastgesteld die vervolgens zijn doorgevoerd. Tevens is afgesproken nog deze raadsperiode een eindevaluatie over het BOB vergadermodel uit te voeren, zodat de nieuwe raad goed onderbouwd een eigen keuze voor de wijze van vergaderen kan maken. Deze rapportage wordt opgenomen in het testament van de oude raad aan de nieuwe raad. 1.2 Leeswijzer Uitgangspunt voor deze evaluatie zijn de bevindingen uit de tussenevaluatie uit 2011 en de verbeterpunten die daarbij zijn opgepakt. De tussenevaluatie had een vrij technisch karakter en is in kleine kring samengesteld. Voor de eindevaluatie is behalve een technische beoordeling ook de beleving van de deelnemers een belangrijk punt. Daartoe zijn drie acties ondernomen: De fracties, de voorzitter van de raad, het college en het directieteam zijn uitgebreid geïnterviewd in 2012 aan de hand van een vragenlijst. De fractievoorzitters zijn een jaar later op onderdelen nogmaals gevraagd naar hun bevindingen. De inwoners van Lelystad zijn eind 2012 geraadpleegd door een vragenlijst uit te zetten bij het StadsPanel, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de raadsmonitor. Hierna worden de tussenbalans en de bovengenoemde acties kort besproken, waarbij de belangrijkste uitkomsten op een rij worden gezet. Tenslotte wordt een aantal conclusies getrokken en worden op basis daarvan enkele aanbevelingen geformuleerd. 3

4 2. Tussenevaluatie BOB-model 2.1 De knelpunten In de tussenevaluatie van het BOB-model is de bedoelde situatie vergeleken met de praktijk. Dat heeft geleid tot ruim 20 conclusies. Op grond van die conclusies zijn acht knelpunten en benoemd die het functioneren van het BOB-model belemmerden, te weten: De kwaliteit van de raadsvoorstellen De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende sessie Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende moties en amendementen Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen Per knelpunt zijn daarbij concrete aanbevelingen gedaan die erop zijn gericht het BOBmodel beter te laten functioneren. Hierna wordt aangegeven welke aanbevelingen zijn overgenomen door het presidium en wat daarvan het resultaat is geweest. 2.2 De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad a. Het agendaoverleg verduidelijkt, en zonodig herijkt, de criteria en het proces voor de toetsing van raadsvoorstellen in overleg met het college. b. De raad ontwikkelt in overleg met het college een nieuwe visie op de behandeling van de P&C producten. Stand van zaken: De toetsingscriteria voor raadsvoorstellen zijn herijkt in overleg met het college. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is nog steeds wisselend, maar in vergelijking met het begin van deze raadsperiode (2010) wel duidelijk verbeterd. Niettemin is verdere verbetering gewenst. Ten aanzien van de P&C producten is een andere visie op de Kadernota ontwikkeld. Dat is nu veel meer een koersdocument geworden en veel minder een besluitvormend document waarmee vooruitlopend op de begroting alvast een groot aantal concrete financiële besluiten werd genomen. 2.3 De voorbespreking met de portefeuillehouder a. Er vindt altijd een voorbespreking plaats bij een beeldvormende bespreking tenzij de sessievoorzitter dit na overleg met de griffie niet nodig vindt. b. In het vooroverleg wordt altijd aandacht geschonken aan de volgende aspecten: i. de reden van de agendering van het onderwerp; ii. het uitnodigen van belanghebbenden; iii. de wijze waarop het onderwerp wordt behandeld; iv. de inhoud van de presentatie. c. De sessievoorzitter van een oordeelvormende bespreking kan aangeven ook een voorbespreking te willen. In dat geval wordt dat door de griffie geregeld. d. In overleg met het college worden vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. Een discussiepunt was het terugbrengen van het aantal voorzitters van 22 naar 6. Uiteindelijk is besloten de huidige opzet te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de andere variant een te zware belasting zou zijn voor de 6 resterende voorzitters. 4

5 Stand van zaken: Voorbesprekingen vinden in de regel wel plaats, waarvan een deel telefonisch. Bij oordeelvormende besprekingen slechts bij hoge uitzondering. Er zijn geen vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. De discussie over meer professionele voorzitters leeft nog steeds. 2.4 De structuur van de beeldvormende bespreking a. Het agendaoverleg moet meer aandacht hebben voor het toekennen van een prominentere rol (zoals het houden van een presentatie) aan belanghebbenden. b. Een presentatie van het college of een belanghebbende duurt in beginsel niet langer dan 10 minuten en is toegespitst op de discussiepunten uit het voorstel. c. In beginsel mogen raadsleden in de beeldvormende bespreking alleen technische vragen stellen. d. Een uitgebreide discussie tussen een belanghebbende en een portefeuillehouder is ongewenst. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de beeldvormende bespreking zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: Incidenteel krijgen belanghebbenden een grotere rol, doorgaans op eigen verzoek. De duur van de presentaties is op enkele uitzonderingen na teruggebracht tot ca minuten. De voorzitters zien beter toe op de handhaving van de spelregels. 2.5 Het goed benutten van de oordeelvormende sessie a. Insprekers kunnen geen vragen stellen, maar alleen een standpunt meedelen, zodat er geen discussie met insprekers ontstaat. b. Per fractie is er één woordvoerder. c. Raadsleden kunnen alleen nog politieke vragen stellen aan het college. Technische vragen horen thuis in de beeldvormende sessie of kunnen door de steller van het voorstel worden beantwoord. d. Iedere fractie geeft aan of overwogen wordt een amendement of motie in te dienen en wat daarvan de strekking zal zijn. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de oordeelvormende sessie zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: De oordeelvormende sessies komen vooral het laatste jaar beter uit de verf. Zowel de deelnemers als de voorzitters dragen daar aan bij. Verdere verbetering is nog gewenst ten aanzien van de positionering van het college en het moment van indiening van moties en amendementen. 2.6 Het inspreken in de raad Een discussiepunt was het inspreken van inwoners direct voorafgaand aan de raadsvergadering. Uiteindelijk is besloten de huidige systematiek te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de raad in de raadsvergadering niet meer spreekt met inwoners, maar alleen nog met het college en onderling. Daarnaast wordt de inspreker beter gehoord in de oordeelvormende sessie over de A-stukken, omdat dan op informele wijze een gesprek kan ontstaan over de inhoud van zijn inbreng. 5

6 Stand van zaken: Sommige insprekers geven de voorkeur aan het inspreken voor de voltallige raad. Een deel van de raadsleden zou dat ook graag zien. 2.7 De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het voorstel om het tijdstip van het aanleveren van moties en amendementen te vervroegen is door het presidium niet overgenomen. Wel is als algemene richtlijn afgesproken om moties en amendementen zo vroeg mogelijk aan te leveren, zodat andere fracties en het college daar tijdig kennis van kunnen nemen en het debat aan kwaliteit wint. Stand van zaken: Voor het merendeel van de moties en amendementen ligt het tijdstip van aanleveren tussen en uur op de dag van de vergadering. Slechts een klein deel wordt eerder aangeleverd en sommige worden later of pas in de raadsvergadering zelf rondgestuurd. 2.8 Het debat in het besluitvormende deel a. Als bij een agendapunt meerdere amendementen of moties worden ingediend wordt de stemmingsvolgorde met een beamer aangegeven. b. Raadsleden kunnen alleen nog vragen stellen aan het college die betrekking hebben op ingediende amendementen en moties. Andere vragen kunnen in de aanloop naar de besluitvormende vergadering direct aan de steller van het voorstel (technische vragen) dan wel aan de portefeuillehouder (overige vragen) worden gesteld. c. De inbreng van raadsleden en collegeleden in het debat beperkt zich tot de ingediende amendementen en moties. d. De voorzitter van de raad moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan het debat zich houden aan de spelregels en dat het debat vanaf de tribune goed te volgen is. Een discussiepunt was om, naast de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen in de raad, voor het toelichten van standpunten van fracties gelegenheid te bieden op een digitaal platform. Het presidium heeft hier niet voor gekozen. De argumentatie hiervoor is de hoeveelheid extra werk voor fracties om hun standpunt aan te leveren en de extra inspanning voor de griffie om een digitaal platform in te richten en te onderhouden. Stand van zaken: Het debat in de raad loopt beter dan voorheen. Er worden minder vragen gesteld aan het college en ook de algemene bijdragen (die niet gaan over moties en amendementen) van raadsleden nemen af. Bij het college zijn die nog wat hardnekkiger. De stemmingsvolgorde wordt niet met een beamer aangegeven. Een punt van aandacht is of er ook een debat kan zijn als er geen motie of amendement is ingediend, bijvoorbeeld omdat een fractie gewoon tegen is. 2.9 Het gewenste aantal vergaderingen a. In een vakantieweek en de daaropvolgende week wordt geen raadsbijeenkomst gepland. b. Per maand worden in beginsel twee dinsdagen ingeroosterd voor raadsbijeenkomsten en één dinsdag als reservedatum voor een raadsbijeenkomst of voor een andere raadsactiviteit (mits de vakantieperiodes dit toelaten). c. Spoedeisende informatiebijeenkomsten voor de raad worden in beginsel gehouden op een donderdagavond voorafgaand aan het fractieoverleg. 6

7 d. Raadsactiviteiten die overdag moeten plaatsvinden worden in beginsel gepland op de vrijdagmiddag. Stand van zaken: Bij de planning van de vergaderingen wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. Alleen rond de kadernota en de begrotingsbehandeling wordt hiervan afgeweken. 7

8 3. De uitgebreide interviews 3.1 Inleiding Eind 2012 is aan alle fracties, het college, het DT en de voorzitter van de raad een vragenlijst over het BOB vergadermodel voorgelegd. De vragenlijst is in elk van de fracties, het college en het DT besproken. De uitkomsten met de samengevatte aandachtspunten worden in paragrafen 3.2 t/m 3.16 weergegeven. 3.2 Wat vindt u van de kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s 4 x Goed, 10 x Neutraal, 1 x Slecht. De kwaliteit van de stukken is beter geworden, maar wordt nog altijd als wisselend ervaren. Voor ambtenaren is het lastig om te bepalen wat politiek relevant is. Als aandachtspunten worden genoemd: - De volledigheid. - De amendeerbaarheid. - De afstemming van de argumentatie/informatie op het te nemen besluit. - De voorgeschiedenis. - De reden waarom het besluit nodig is. 3.3 Is er voldoende gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies 7 x Goed, 5 x Neutraal, 1 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. De raad heeft voldoende tijd in de beeldvormende sessie, maar gebruikt die tijd niet altijd optimaal. Als aandachtspunten worden daarbij genoemd: - De voorbereiding van de raadsleden. - De diepgang. - De presentatie en het optreden van het college (meer context en maatwerk gewenst). 3.4 Is er voldoende gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies 9 x Goed, 5 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. Hoewel de meerderheid vindt dat er voldoende gelegenheid is voor burgers is er een grote minderheid die dat niet vindt. Als aandachtspunten worden genoemd: - Inspreken voor de hele raad - Het lage aantal burgers en echte belanghebbenden - Als er wel veel burgers zijn komen raadsleden in de knel 8

9 3.5 Hoe tevreden bent u over de presentaties van het college 1 x Zeer Goed, 1 x Goed, 10 x Neutraal, 2 x Slecht. Een grote meerderheid vindt de presentaties niet goed en niet slecht. Als aandachtspunten worden genoemd: - Presentatie moet iets toevoegen aan het voorstel (geen herhaling van informatie meer) - Meer toespitsen op de besluitpunten, de dilemma s en de keuzemogelijkheden. - Soms zijn ze nog te lang en soms is eigenlijk geen presentatie nodig. 3.6 Bieden oordeelvormende bijeenkomsten voldoende gelegenheid om een politiek oordeel te kunnen vormen 3 x Goed, 5 x Neutraal, 5 x Slecht. De oordeelvormende sessies verlopen wel beter, maar nog niet optimaal. Als aandachtspunten worden genoemd: - Nog te veel vragen en te weinig politiek debat - Voorbereiding raadsleden is niet altijd voldoende - Veel fracties houden hun kruit nog droog 3.7 Bent u tevreden met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 3 x Goed, 9 x Neutraal, 2 x Slecht. De kwaliteit van het voorzitterschap is wisselend. Als aandachtspunten worden genoemd: - Niet iedereen is een geschikte voorzitter, vooral bij de oordeelvorming - Goede training is noodzakelijk - Soms is er de schijn van partijdigheid - Conclusies kunnen beter worden geformuleerd 3.8 Moet er wat veranderen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 1 x Zeer Mee Eens, 8 x Mee Eens, 2 x Neutraal, 2 x Oneens. Er is brede steun voor het veranderen van het voorzitterschap bij de BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer professionaliseren - Investeer in training en goede instructies voor voorzitters - Onderzoek onafhankelijke voorzitters (ambtenaren of van buiten) 9

10 3.9 Bent u tevreden met de manier waarop wordt uitgenodigd voor BOBbijeenkomsten 6 x Goed, 4 x Neutraal, 3 x Slecht, 1 x Zeer Slecht Er is verdeeldheid over de manier van uitnodigen voor BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer inzet sociale media. - Maatschappelijke instellingen consequent betrekken. - Wees duidelijk over wie is uitgenodigd Wat vindt u van de communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen van de BOB-sessies 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3 x Slecht. Er is weinig enthousiasme over de wijze van publiceren in de Flevopost en op de website. Als aandachtspunten worden genoemd: - Website gebruiken om beter uit te leggen waar het over gaat. - Hou ook rekening met mensen die geen internet hebben Wat vindt u van het aantal BOB-vergaderingen per maand 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3x Slecht /veel. De meeste raadsleden kunnen leven met het aantal BOB-vergaderingen. Als aandachtspunt wordt genoemd: - De planning van de raadsvoorstellen kan beter om hollen en stilstaan te voorkomen Wat vindt u van het totaal aantal vergaderingen per maand 3 x Goed, 3 x Neutraal, 7 x Slecht /veel. De totale vergaderbelasting wordt als hoog ervaren. Als aandachtspunten worden genoemd: - Beperk het aantal werkgroepen. - Hou rekening met de werklast voor kleine fracties. 10

11 3.13 Vindt u dat de BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur beter werkt 1 x Zeer Mee Eens, 3 x Mee Eens, 5 x Neutraal, 2 x Oneens, 1 x Zeer mee oneens. Een ruime meerderheid is redelijk tevreden met het BOB-model. Slechts een kleine meerderheid vindt het echt beter dan het commissiemodel. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer ruimte om onderwerpen apart (al dan niet met de benen op tafel) te agenderen. - Voorkom dat tijdsdruk de gewenste verdieping in de weg staat. - Zorg voor beschikbaarheid van geluidsbanden Wat is de gemiddelde doorlooptijd van besluiten 1 x 4 weken, 5 x 6 weken, 6 x 8 weken. De gemiddelde doorlooptijd wordt hoger ingeschat dan de werkelijkheid (5 weken). Als aandachtspunt wordt genoemd: - De doorlooptijd is ondergeschikt aan het goed uitdiscussiëren Wat vindt u van de beschikbaarheid van de stukken (10 dagen van te voren) 13 x Goed Er is breed draagvlak voor de huidige termijn waarop de stukken beschikbaar komen. Als aandachtspunten worden genoemd: - De informatie over de stukken op het RIS (incl. de archieffunctie) moet goed toegankelijk zijn. - Nazendingen zoveel mogelijk voorkomen, omdat ze niet meer in de fractie kunnen worden besproken Wat vindt u van de spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering 1 x Zeer Goed, 8 x Goed, 2 x Neutraal, 3 x Slecht. De meerderheid kan zich goed vinden in de huidige spreektijdverdeling. Een minderheid pleit voor een gelijke verdeling over de fracties. Als aandachtspunten worden genoemd: - Het wel of niet meetellen van de beantwoording van vragen die door collega raadsleden worden gesteld. - Het debat is nog teveel gericht op het college. - Soms is voor de kwaliteit van het debat enige flexibiliteit van de voorzitter gewenst bij het omgaan met de spreektijd. 11

12 4. Interviews fractievoorzitters De voorzitter van de raad heeft eind 2013 de fractievoorzitters van bijna alle fracties gesproken over het BOB-model. Door de band genomen zijn de fractievoorzitters redelijk tevreden over het BOB-model. Raad en college zijn meer duaal geworden en de onderlinge samenwerking loopt beter dan een paar jaar geleden. Wel zijn er nog een paar punten waarop een aantal fractievoorzitters mogelijkheden voor verbetering ziet. Zo zijn er suggesties gedaan voor: het anders organiseren van de wijze van agenderen (agendaoverleg); het uit elkaar trekken van B/O-sessies en de besluitvormende vergaderingen; het inbouwen van schriftelijke rondes om de diepgang te vergroten; het benoemen van vaste voorzitters voor de B/O-sessies; het verbeteren van de mogelijkheden voor het inspreken en betrekken van bewoners en het maatschappelijk middenveld. 12

13 5. Het LelyStadsPanel In 2012 is voor de tweede maal onder het LelystadsPanel onderzocht wat hun beeld is van de raad van Lelystad. De eerste maal was in 2009, dus vóór de invoering van het BOB vergadermodel. Hieronder zijn de uitkomsten opgenomen die van belang zijn voor de evaluatie van het BOB vergadermodel: - het aantal bezoekers van raadsbijeenkomsten neemt af t.o.v. 2009; - het aantal bezoekers via internet neem eveneens af; - de mate waarin de gemeenteraad de inwoners informeert, raadpleegt, mee laat praten of mee laat beslissen wordt door veel respondenten (43 52%) als te weinig ervaren; - het rapportcijfer voor de gemeenteraad is gemiddeld een 6,0 (net als in 2009). Het vertrouwen van bezoekers neemt af na het bijwonen van een raadsbijeenkomst, maar minder sterk dan in 2009; daarbij worden als oorzaken genoemd: o iedereen had zijn standpunt vóór de discussie al ingenomen (58%); o raadsleden en college luisteren niet naar elkaar (31%); o naar mijn bijdrage wordt niet geluisterd / ze nemen mijn probleem niet serieus (30%); o het duurde veel langer dan nodig was (27%); o de vergadering verliep erg rommelig (17%); o het was niet concreet genoeg (12%) o het was niet goed te volgen waar raadsleden het over hadden (8%). Daarnaast zijn verbetersuggesties voor het vergadermodel gedaan met betrekking tot het volgende: presentaties van het college zijn vaak gelijk aan de inhoud van de stukken; het meepraten van individuele inwoners komt onvoldoende uit de verf; er worden te veel raadsbesluiten volgens BOB behandeld, het is beter om selectief te zijn en te kiezen voor meer diepgang in de discussie; een aanvangstijd van uur is beter dan uur. De volledige resultaten van de raadpleging van het LelyStadsPanel zijn opgenomen in de Raadsmonitor

14 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Toetsing aan de vier meegegeven criteria Bij de invoering van het BOB model is een viertal criteria gehanteerd waaraan het nieuwe vergadermodel zou moeten voldoen. Hierna wordt per criterium besproken in hoeverre er aan wordt voldaan. Criterium I.: In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). Het oude model kende een vergaderfrequentie van 3 avonden per maand. Het BOB model werd in eerste instantie met dezelfde frequentie ingezet. Dat leverde aanzienlijke winst op in de doorlooptijd van de raadsvoorstellen ten opzichte van het oude model (gemiddelde doorlooptijd van 5 kalenderweken). Door het loslaten van de frequentie van 3 vergaderingen per maand lukt het niet meer om in minder tijd meer stukken te behandelen. De behandeltijd is nu ongeveer gelijk aan de oude systematiek. Door de behandeling van potentiële A- stukken in de verzamel-o sessies wordt wel behandeltijd gespaard in de besluitvormende vergaderingen, doordat voor eventuele vragen en toelichting gebruik kan worden gemaakt van deze O-sessies. Omdat deze mogelijkheid bestaat kunnen door het agendaoverleg meer stukken als A-stuk worden aangemerkt dan in het verleden. Net als bij het Opinieplein kan er door een piek in het aanbod een capaciteitprobleem ontstaan. Uit het oogpunt van efficiëntie kan het dan nuttig zijn het besluitvormende deel te laten vervallen om in plaats daarvan drie extra parallelle sessies te organiseren. Ook kan tijd worden gespaard door bij eenvoudige voorstellen de beeldvorming te combineren met de oordeelvorming. De burger heeft meer gelegenheid gekregen om in te spreken en krijgt in beeldvormende sessies voorrang boven raadsleden. De leestijd voor raadsleden is toegenomen en bevat nu 2 weekenden. Tussen de verschillende fasen zit voldoende tijd voor fractieoverleg en overleg met andere fracties. Het feit dat niet alle fracties op de donderdag vergaderen is daarbij nog wel een belemmering. Criterium II.: Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. Het is wel gelukt om het onderlinge debat meer centraal te stellen, maar het kan nog altijd beter. Voor het aantrekkelijker maken van de raadsvergadering voor inwoners is dat ook een randvoorwaarde. Een raadsvergadering is aantrekkelijk wanneer de verschillen van mening helder naar voren komen en het debat daarover goed is te volgen. Dit wordt nu nog belemmerd door: - amendementen en moties die niet goed zijn voorbereid (vooral door late indiening en soms nog door het niet goed gebruiken van de oordeelvormende bespreking) - de wijze waarop amendementen en moties worden behandeld (door elkaar heen). - de bijdragen van deelnemers aan het debat (raadsleden en portefeuillehouders) die niet zijn gericht op een amendement of motie. Criterium III.: Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. De beeldvormende en oordeelvormende raadsbijeenkomsten (voorheen: het opinieplein) worden goed gebruikt voor het stellen van vragen aan het college. Het komt nog wel voor dat ook in het besluitvormende deel nog vragen worden gesteld, maar dat is aanzienlijk minder dan voorheen. Inwoners hebben nu altijd gelegenheid om zich uit te spreken in de 14

15 beeldvormende sessies en kunnen daarna in de oordeelvormende sessie zinvol inspreken op een moment dat fractiestandpunten nog niet vast liggen. Criterium IV.: Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Het BOB-model maakt het mogelijk om helder te communiceren naar inwoners. Met die helderheid komt het ook minder vaak tot teleurstellingen door niet waargemaakte verwachtingen. Inmiddels hebben belangstellenden de weg naar de raadsavonden zeker gevonden. Ze laten zich soms meermalen horen gedurende het BOB proces. Het leidt overigens niet aantoonbaar tot grotere bezoekersaantallen en dat zou ook niet de intentie moeten zijn. Belangrijker is dat de belangen van inwoners goed naar voren kunnen worden gebracht. De interne communicatie is nog wel een punt van aandacht, met name ten aanzien van de planning en de termijnen voor aanlevering van de stukken aan de raad. Het is gewenst dat hiervoor meer een gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren. De planning en aanlevering van de P&C-stukken voor de bijzondere raadsbijeenkomsten (kadernota / begroting) heeft inmiddels structureel aandacht gekregen en loopt nu goed. 6.2 Eindconclusie Er wordt in belangrijke mate voldaan aan de vier criteria die bij de invoering van het BOBmodel zijn geformuleerd. Uit zowel de interviews met de fracties (in 2012) als de gesprekken met de fractievoorzitters (in 2013) blijkt dat er bij de meeste fracties sprake is van een redelijke mate van tevredenheid over het BOB-model. Het heeft wel enkele jaren geduurd voordat het model goed werd begrepen en alle deelnemers eraan waren gewend. Het BOBmodel is inmiddels een goed werkbaar instrument gebleken. Dat laat onverlet dat er ook aandachtspunten zijn die zich deels richten op het vergadermodel en deels daarvan los staan. Die aandachtspunten hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen: de kwaliteit (met name de bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen; het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers de invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap; het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming); de omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen; de indeling van de BOB-avonden. 6.3 Aanbevelingen Het gegeven dat er sprake is een redelijke mate van tevredenheid maakt het goed verdedigbaar om ook in de nieuwe raadsperiode verder te gaan met het BOB vergadermodel. Om tegemoet te komen aan bovenstaande kritiekpunten verdient het aanbeveling daarbij de volgende aanpassingen door te voeren: 15

16 A. De kwaliteit (bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen a. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer over de kwaliteit van de raadsvoorstellen doorvoeren. b. Met het nieuwe college en het nieuwe agendaoverleg een gezamenlijke start maken waarin de spelregels en de criteria worden doorgenomen. B. Het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers a. Het verschuiven van de mogelijkheid om in te spreken (voor niet geagendeerde onderwerpen!) van de sessie van de A-stukken naar een tijdtip direct voorafgaand aan de raadsvergadering. b. Het instellen van een periodieke sessie De raad ontmoet waarbij gericht maatschappelijke instellingen worden uitgenodigd voor een gesprek. c. Het ontwikkelen van verschillende participatietrajecten. C. De invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap a. De werkwijze waarbij raadsleden de BOB-sessies voorzitten vast te houden. b. Ook de fractievoorzitters daarbij in te schakelen.. c. Alle fracties (dringend) te verzoeken deel te nemen aan de voorzitterspool (vele handen maken licht werk). d. Goede voorzitterstrainingen aan te bieden, specifiek gericht op de politieke context.. D. Het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming) a. Bij ingewikkelde dossiers vaker de tijd nemen voor informatierondes (stand van zaken) en deskundigheidsbevordering (expertmeetings). Daarbij kan standaard de mogelijkheid worden aangeboden om vragen vooraf te stellen, hetzij bij de steller, hetzij bij de portefeuillehouder. b. Bij de oordeelvorming de onderlinge discussie tussen raadsleden bevorderen door het college wat anders te positioneren ten opzichte van de beeldvorming: wel ruimte voor het beantwoorden van gestelde (politieke) vragen; wel mogelijk om een zienswijze te geven over initiatiefvoorstellen en voorgenomen moties en amendementen; de zitplaats te heroverwegen (niet meer prominent naast de voorzitter). c. Moties en amendementen tijdig (= zo vroeg mogelijk) aanleveren bij de griffie, zodat ze het college en andere fracties zich daar goed op kunnen voorbereiden. d. De rol van het college in de besluitvorming beperken tot: het beantwoorden van gestelde vragen; het geven van een beargumenteerd collegestandpunt over ingediende moties en amendementen (positief, neutraal of ontraden). E. De omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen a. Het agendaoverleg plant de werkbezoeken van de raad. De werkgroep werkbezoeken is inmiddels door het agendaoverleg opgeheven. In plaats daarvan wijst het agendaoverleg één lid aan als vaste delegatieleider die met de griffie zelfstandig de reguliere werkbezoeken voorbereidt. De aanvullende werkbezoeken lopen via het agendaoverleg. b. De overige vergaderlast is een zaak van het presidium en de raad. 16

17 F. De indeling van de BOB-avonden a. Hiervoor zijn diverse opties denkbaar, zoals: Huidige model: 2x gecombineerde BOB-sessies + Raad Loskoppelen van BOB-sessies en Raad (2x BOB en 1x Raad per maand) Idem, met 1x BOB (plenair) en 1x Raad (besluit) per maand (model Dronten) Een vergelijking van deze vergadermodellen is opgenomen in de bijlage. G. Overig a. Een heldere handleiding opstellen waarin het BOB-model goed wordt uitgelegd en de spelregels worden vastgelegd. Deze handleiding wordt dan uitgereikt aan ieder raadslid, collegelid en fractieassistent en gepubliceerd op de website. 17

18 Bijlage Vergelijking van de verschillende vergadermodellen Huidige Model Raad en BOB-sessies op verschillende avonden Model Dronten Beschrijving 2x per maand BOB-avond: BOB (3) BOB (3) Raad 1x per maand Reservering voor 3 e BOBavond of andere raadsactiviteit. Beschrijving 2x per maand BOB-sessies: BOB (3) BOB (3) BOB (3) Ook andere raadsactiviteiten zijn hier mogelijk. 1x per maand Raad Beschrijving 1x per maand Raad-V Plenaire voorbereiding en/of andere raadsactiviteiten. 1x per maand Raad-B Plenaire besluitvorming. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Hoge doorloopsnelheid. Gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Meer capaciteit voor B en O sessies. Meer spreektijd voor raadsleden. Maakt een uitgebreidere raadsbehandeling mogelijk. Voordelen Minder vergaderingen. Overzichtelijker en eenvoudiger te plannen. Kleine fracties kunnen alles bijwonen. Nadelen - Beperkte tijd voor zware raadsagenda s. - Relatief weinig spreektijd. - Late tijdstip start raadsvergadering. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Minder gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. - Meer vergaderingen, terwijl de 9 sessies niet altijd zullen worden benut. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Geen onderscheid meer in B- en O-sessies. - Minder voorbereidingscapaciteit vanwege plenaire behandeling. - Minder tijd voor andere raadsactiviteiten. - Minder burgervriendelijk. Kosten Relatief duur omdat veel ondersteuning griffie nodig is vanwege parallelsessies. Kosten Duurste model vanwege parallelsessies en hoge aantal vergaderingen. Kosten Goedkoopste model vanwege ontbreken parallelsessies en het lagere aantal vergaderingen. 18

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 193656 Mw. A. van Vliet-Kuiper, burgemeester Evaluatie Politieke Avond Gooise Meren Aan de raad, 1. Beslispunt 1. Instemmen met de conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in:

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in: Raadsvoorstel: 2015-1405 Onderwerp: vergaderstructuur Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid,

*<BARCODE>* Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid, Voorstel raad nr.rv/12/00237 1 ** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 23 oktober 2012 RV/12/00237 6 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015

RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015 RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015 De enquête is ingevuld door: sleden/commissieleden 14 Collegeleden 3 4 Bij gemaakte opmerkingen vertegenwoordigt ieder streepje de opmerking van één

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Naar een nieuwe manier van vergaderen. November 2016

Naar een nieuwe manier van vergaderen. November 2016 Naar een nieuwe manier van vergaderen November 2016 Gebruikte bronnen Verslag heisessie 14 april 2016 Observaties Liesbeth Tettero raadsvergaderingen Eigen observaties Quick Scan Lokaal Bestuur februari

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Op 24 juni a.s. is de gezamenlijke raadsvergadering over de werkorganisatie BUCH. Aan de raden wordt dan gevraagd : 1. Werkorganisatie BUCH

Op 24 juni a.s. is de gezamenlijke raadsvergadering over de werkorganisatie BUCH. Aan de raden wordt dan gevraagd : 1. Werkorganisatie BUCH ACHTERGRONDNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Aan Cc Van bespreken in Leden van de gemeenteraad College Griffiers Fractievoorzittersoverleg onderwerp Opzet raadsvergadering 24 juni 2015, gemeentehuis Castricum,

Nadere informatie

Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk

Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk Notitie voorstel aanpassing werkwijze gemeenteraad Noordwijk Aan : leden overleg nieuwe vergaderstructuur raad CC : Opgesteld door : Koen van Asten / Yvonne Hermans Datum : dinsdag 2 september 2014 1.

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014.

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014. Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 voorstel gemeenteraad FVO Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Werkgroep 1/2 Ambtenaren

Werkgroep 1/2 Ambtenaren Werkgroep 1/2 Ambtenaren - Daadkrachtigere besluitvorming door stabieler college (3 stickertjes) - Op hoofdlijnen door: o Beantwoording vooraf (1 sticker) o Investeren in informatieronde - Meer structuur

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus Bijlage 1: toelichting bij een vergader MAANDAG 1 De begint met een vergaderavond die bestaat uit twee delen: een besluitvormend deel en een informatief deel. De raadsvergadering van een uur, gaat vooraf

Nadere informatie

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter,

G E N N E P. Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep. Geachte Voorzitter, Datum : 8 september 2015 Ons kenmerk : 186145 Aan de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Gennep Uw kenmerk : Uw brief van : Bijlage : 1 Onderwerp : Spoorboekje begroting 2015 Geachte Voorzitter,

Nadere informatie

Bestuurlijke Vernieuwing Bestuurlijke werkwijze 24 december 2015

Bestuurlijke Vernieuwing Bestuurlijke werkwijze 24 december 2015 Bestuurlijke Vernieuwing Bestuurlijke werkwijze 24 december 2015 Subcommissie: dhr. A.P.M.A.F. Bergmans, dhr. A.J. Kosten, dhr. H. Mouhiddine, dhr. C. de Ruijter, de heer M. van der Valk. Ambtelijk secretaris:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen.

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. 1. Inleiding In het verleden is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe systematiek van vergaderen. Het

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN Voorwoord In een vergadering van het groot presidium is aan de hand van een aantal ontwikkelingen gesproken over de wijze waarop Sliedrecht vergadert.

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

NOTITIE VERGADERMODELLEN

NOTITIE VERGADERMODELLEN NOTITIE VERGADERMODELLEN 1. Inleiding Sinds de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur in 2002 is in een grote meerderheid van de gemeenten het vergaderstelsel gewijzigd. Op die manier werd beoogd

Nadere informatie

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland Monnickendam, 22 september 2015 Nummer: 166-137 Portefeuillehouder: Contactpersoon: mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon drs. E.G.H. Dijk MPM Aan de Raad Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen uit Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen uit Baarle-Nassau. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Kwaliteit raadsvoorstellen uit 2010 Baarle-Nassau 15 juni 2012 E F F E C T M E T I N G K W A L I T E I T R A A D

Nadere informatie

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Na de zomer van 2012 is de proef met de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Dongeradeel begonnen. Daarbij is afgesproken dat in december 2012 een tussentijdse

Nadere informatie

Raadsvoorstelnummer. Raadsvergadering d.d. : maandag 4 januari Datum raadsverzending : 15 december 2015

Raadsvoorstelnummer. Raadsvergadering d.d. : maandag 4 januari Datum raadsverzending : 15 december 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : maandag 4 januari 2016 Raadsvoorstelnummer Portefeuillehouder : RV16.001 : burgemeester Datum raadsverzending : 15 december 2015 Voorstel Over Reglement van orde voor

Nadere informatie

Welkom bij de gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken

Nadere informatie

Aanleiding/inleiding. Agendapunt nr GRI-024 Raadsvergadering d.d. 18 september Aan de Raad der gemeente Vaals

Aanleiding/inleiding. Agendapunt nr GRI-024 Raadsvergadering d.d. 18 september Aan de Raad der gemeente Vaals Kenmerk: EU 060071 Agendapunt nr. 2006-GRI-024 Raadsvergadering d.d. 18 september 2006 Vaals, tt-09-2006 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Raadsproces 2006-2010 Aanleiding/inleiding Het Seniorenconvent

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015

Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015 Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015 1. Inleiding De kerngroep heeft in het najaar van 2014 ingestemd met het volbrengen van een verkenning naar andere vergaderstructuren.

Nadere informatie

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst

OMZIEN NAAR DUALISME. Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn. November 2007 Griffie Henriëtte van Olst OMZIEN NAAR DUALISME Evaluatie naar verschillende aspecten van het dualisme In de gemeente Borger-Odoorn November 2007 Griffie Henriëtte van Olst Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om:

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel: 2015-1406 Onderwerp: inrichting presidium Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

GRIFFIE. Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad. Het gevraagde besluit:

GRIFFIE. Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad. Het gevraagde besluit: GRIFFIE Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad Het gevraagde besluit: De notitie Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad te bespreken en hierover in de vergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel

Experiment Motiemarkt versie Opzet en Ervaringen van Enschede. Aanleiding / doel Experiment Motiemarkt versie 27-03-2012 Opzet en Ervaringen van Enschede Aanleiding / doel De gemeenteraad van Hengelo heeft in de begrotingsvergadering van 9 november 2011 een motie aangenomen over het

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten

Gemeente Dordrecht. Vakkundig Voorzitten Offerte Gemeente Dordrecht Vakkundig Voorzitten Opdrachtgever Gemeente Dordrecht De heer S. Vooren Mail: s.vooren@dordrecht.nl Offerte informatie Auteur: Lianne de Jong Versie: 2.0 Datum: 15 maart 2011

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, De leden van de Gemeenteraad; Het College van Burgemeester en Wethouders; De gemeentesecretaris; De directeuren van de diensten; De sectorhoofden Bestuursdienst; De districtschef politie Haarlemmermeer;

Nadere informatie

In hoofdstuk 9 van de Eindrapportage zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan.

In hoofdstuk 9 van de Eindrapportage zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 501029 G.J Eeftink Gri -- ONDERWERP Tussentijdse evaluatie raadswerk AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014 VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014 Op 18 februari 2013 is de werkgroep vergaderstructuur bijeen geweest. Tijdens deze vergadering zijn principe-afspraken gemaakt. Deze hebben o.a. betrekking

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee Discussienotitie ad hoc commissie verbetering vergaderstelsel Na bespreking in de ad hoc commissie van 30 maart 2011, inclusief de reactie van de SP (afwezig tijdens de 30 e ) Deze versie zal door de leden

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Nieuwegein *\ /,#fslr\ ([if UP 2 013-29/ % Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Datum 23 oktober 2013 Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Spelregels algemeen bestuur versie september 2017

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Spelregels algemeen bestuur versie september 2017 WATERSCHAPSBLAD 27 Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta Nr. 8842 september 2017 Spelregels algemeen bestuur versie september 2017 Deel 1: spelregels thema- AB

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie