Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR."

Transcriptie

1 Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad 18 maart 2014 GRF/HR.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 2. Tussenevaluatie BOB model De knelpunten De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende bespreking Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen 6 3. De uitgebreide interviews Inleiding De kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s Gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies Gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies De presentaties van het college Gelegenheid voor een politiek oordeel in de oordeelvormende sessies Tevredenheid met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Veranderingen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Tevredenheid over uitnodigingsbeleid voor BOB-bijeenkomsten Communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen Het aantal BOB vergaderingen per maand Het totaal aantal vergaderingen per maand BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur Beleving ten aanzien van de gemiddelde doorlooptijd van voorstellen Beschikbaarheid van stukken Spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering De interviews met de fractievoorzitters Het LelyStadsPanel Conclusies en aanbevelingen De toetsing aan de meegegeven criteria Eindconclusie Aanbevelingen 15 Bijlage: Vergelijking van de verschillende vergadermodellen 18 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Sinds september 2009 werkt de gemeenteraad volgens het BOB-vergadermodel. In 2011 is dit vergadermodel tussentijds geëvalueerd in het presidium van de gemeenteraad. Daarbij heeft toetsing plaatsgevonden aan de vier criteria die bij de keuze voor het BOB-model zijn gehanteerd, te weten: - In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). - Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. - Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. - Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Op basis van de tussenevaluatie is door het presidium een aantal verbeterpunten vastgesteld die vervolgens zijn doorgevoerd. Tevens is afgesproken nog deze raadsperiode een eindevaluatie over het BOB vergadermodel uit te voeren, zodat de nieuwe raad goed onderbouwd een eigen keuze voor de wijze van vergaderen kan maken. Deze rapportage wordt opgenomen in het testament van de oude raad aan de nieuwe raad. 1.2 Leeswijzer Uitgangspunt voor deze evaluatie zijn de bevindingen uit de tussenevaluatie uit 2011 en de verbeterpunten die daarbij zijn opgepakt. De tussenevaluatie had een vrij technisch karakter en is in kleine kring samengesteld. Voor de eindevaluatie is behalve een technische beoordeling ook de beleving van de deelnemers een belangrijk punt. Daartoe zijn drie acties ondernomen: De fracties, de voorzitter van de raad, het college en het directieteam zijn uitgebreid geïnterviewd in 2012 aan de hand van een vragenlijst. De fractievoorzitters zijn een jaar later op onderdelen nogmaals gevraagd naar hun bevindingen. De inwoners van Lelystad zijn eind 2012 geraadpleegd door een vragenlijst uit te zetten bij het StadsPanel, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de raadsmonitor. Hierna worden de tussenbalans en de bovengenoemde acties kort besproken, waarbij de belangrijkste uitkomsten op een rij worden gezet. Tenslotte wordt een aantal conclusies getrokken en worden op basis daarvan enkele aanbevelingen geformuleerd. 3

4 2. Tussenevaluatie BOB-model 2.1 De knelpunten In de tussenevaluatie van het BOB-model is de bedoelde situatie vergeleken met de praktijk. Dat heeft geleid tot ruim 20 conclusies. Op grond van die conclusies zijn acht knelpunten en benoemd die het functioneren van het BOB-model belemmerden, te weten: De kwaliteit van de raadsvoorstellen De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende sessie Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende moties en amendementen Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen Per knelpunt zijn daarbij concrete aanbevelingen gedaan die erop zijn gericht het BOBmodel beter te laten functioneren. Hierna wordt aangegeven welke aanbevelingen zijn overgenomen door het presidium en wat daarvan het resultaat is geweest. 2.2 De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad a. Het agendaoverleg verduidelijkt, en zonodig herijkt, de criteria en het proces voor de toetsing van raadsvoorstellen in overleg met het college. b. De raad ontwikkelt in overleg met het college een nieuwe visie op de behandeling van de P&C producten. Stand van zaken: De toetsingscriteria voor raadsvoorstellen zijn herijkt in overleg met het college. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is nog steeds wisselend, maar in vergelijking met het begin van deze raadsperiode (2010) wel duidelijk verbeterd. Niettemin is verdere verbetering gewenst. Ten aanzien van de P&C producten is een andere visie op de Kadernota ontwikkeld. Dat is nu veel meer een koersdocument geworden en veel minder een besluitvormend document waarmee vooruitlopend op de begroting alvast een groot aantal concrete financiële besluiten werd genomen. 2.3 De voorbespreking met de portefeuillehouder a. Er vindt altijd een voorbespreking plaats bij een beeldvormende bespreking tenzij de sessievoorzitter dit na overleg met de griffie niet nodig vindt. b. In het vooroverleg wordt altijd aandacht geschonken aan de volgende aspecten: i. de reden van de agendering van het onderwerp; ii. het uitnodigen van belanghebbenden; iii. de wijze waarop het onderwerp wordt behandeld; iv. de inhoud van de presentatie. c. De sessievoorzitter van een oordeelvormende bespreking kan aangeven ook een voorbespreking te willen. In dat geval wordt dat door de griffie geregeld. d. In overleg met het college worden vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. Een discussiepunt was het terugbrengen van het aantal voorzitters van 22 naar 6. Uiteindelijk is besloten de huidige opzet te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de andere variant een te zware belasting zou zijn voor de 6 resterende voorzitters. 4

5 Stand van zaken: Voorbesprekingen vinden in de regel wel plaats, waarvan een deel telefonisch. Bij oordeelvormende besprekingen slechts bij hoge uitzondering. Er zijn geen vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. De discussie over meer professionele voorzitters leeft nog steeds. 2.4 De structuur van de beeldvormende bespreking a. Het agendaoverleg moet meer aandacht hebben voor het toekennen van een prominentere rol (zoals het houden van een presentatie) aan belanghebbenden. b. Een presentatie van het college of een belanghebbende duurt in beginsel niet langer dan 10 minuten en is toegespitst op de discussiepunten uit het voorstel. c. In beginsel mogen raadsleden in de beeldvormende bespreking alleen technische vragen stellen. d. Een uitgebreide discussie tussen een belanghebbende en een portefeuillehouder is ongewenst. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de beeldvormende bespreking zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: Incidenteel krijgen belanghebbenden een grotere rol, doorgaans op eigen verzoek. De duur van de presentaties is op enkele uitzonderingen na teruggebracht tot ca minuten. De voorzitters zien beter toe op de handhaving van de spelregels. 2.5 Het goed benutten van de oordeelvormende sessie a. Insprekers kunnen geen vragen stellen, maar alleen een standpunt meedelen, zodat er geen discussie met insprekers ontstaat. b. Per fractie is er één woordvoerder. c. Raadsleden kunnen alleen nog politieke vragen stellen aan het college. Technische vragen horen thuis in de beeldvormende sessie of kunnen door de steller van het voorstel worden beantwoord. d. Iedere fractie geeft aan of overwogen wordt een amendement of motie in te dienen en wat daarvan de strekking zal zijn. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de oordeelvormende sessie zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: De oordeelvormende sessies komen vooral het laatste jaar beter uit de verf. Zowel de deelnemers als de voorzitters dragen daar aan bij. Verdere verbetering is nog gewenst ten aanzien van de positionering van het college en het moment van indiening van moties en amendementen. 2.6 Het inspreken in de raad Een discussiepunt was het inspreken van inwoners direct voorafgaand aan de raadsvergadering. Uiteindelijk is besloten de huidige systematiek te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de raad in de raadsvergadering niet meer spreekt met inwoners, maar alleen nog met het college en onderling. Daarnaast wordt de inspreker beter gehoord in de oordeelvormende sessie over de A-stukken, omdat dan op informele wijze een gesprek kan ontstaan over de inhoud van zijn inbreng. 5

6 Stand van zaken: Sommige insprekers geven de voorkeur aan het inspreken voor de voltallige raad. Een deel van de raadsleden zou dat ook graag zien. 2.7 De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het voorstel om het tijdstip van het aanleveren van moties en amendementen te vervroegen is door het presidium niet overgenomen. Wel is als algemene richtlijn afgesproken om moties en amendementen zo vroeg mogelijk aan te leveren, zodat andere fracties en het college daar tijdig kennis van kunnen nemen en het debat aan kwaliteit wint. Stand van zaken: Voor het merendeel van de moties en amendementen ligt het tijdstip van aanleveren tussen en uur op de dag van de vergadering. Slechts een klein deel wordt eerder aangeleverd en sommige worden later of pas in de raadsvergadering zelf rondgestuurd. 2.8 Het debat in het besluitvormende deel a. Als bij een agendapunt meerdere amendementen of moties worden ingediend wordt de stemmingsvolgorde met een beamer aangegeven. b. Raadsleden kunnen alleen nog vragen stellen aan het college die betrekking hebben op ingediende amendementen en moties. Andere vragen kunnen in de aanloop naar de besluitvormende vergadering direct aan de steller van het voorstel (technische vragen) dan wel aan de portefeuillehouder (overige vragen) worden gesteld. c. De inbreng van raadsleden en collegeleden in het debat beperkt zich tot de ingediende amendementen en moties. d. De voorzitter van de raad moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan het debat zich houden aan de spelregels en dat het debat vanaf de tribune goed te volgen is. Een discussiepunt was om, naast de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen in de raad, voor het toelichten van standpunten van fracties gelegenheid te bieden op een digitaal platform. Het presidium heeft hier niet voor gekozen. De argumentatie hiervoor is de hoeveelheid extra werk voor fracties om hun standpunt aan te leveren en de extra inspanning voor de griffie om een digitaal platform in te richten en te onderhouden. Stand van zaken: Het debat in de raad loopt beter dan voorheen. Er worden minder vragen gesteld aan het college en ook de algemene bijdragen (die niet gaan over moties en amendementen) van raadsleden nemen af. Bij het college zijn die nog wat hardnekkiger. De stemmingsvolgorde wordt niet met een beamer aangegeven. Een punt van aandacht is of er ook een debat kan zijn als er geen motie of amendement is ingediend, bijvoorbeeld omdat een fractie gewoon tegen is. 2.9 Het gewenste aantal vergaderingen a. In een vakantieweek en de daaropvolgende week wordt geen raadsbijeenkomst gepland. b. Per maand worden in beginsel twee dinsdagen ingeroosterd voor raadsbijeenkomsten en één dinsdag als reservedatum voor een raadsbijeenkomst of voor een andere raadsactiviteit (mits de vakantieperiodes dit toelaten). c. Spoedeisende informatiebijeenkomsten voor de raad worden in beginsel gehouden op een donderdagavond voorafgaand aan het fractieoverleg. 6

7 d. Raadsactiviteiten die overdag moeten plaatsvinden worden in beginsel gepland op de vrijdagmiddag. Stand van zaken: Bij de planning van de vergaderingen wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. Alleen rond de kadernota en de begrotingsbehandeling wordt hiervan afgeweken. 7

8 3. De uitgebreide interviews 3.1 Inleiding Eind 2012 is aan alle fracties, het college, het DT en de voorzitter van de raad een vragenlijst over het BOB vergadermodel voorgelegd. De vragenlijst is in elk van de fracties, het college en het DT besproken. De uitkomsten met de samengevatte aandachtspunten worden in paragrafen 3.2 t/m 3.16 weergegeven. 3.2 Wat vindt u van de kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s 4 x Goed, 10 x Neutraal, 1 x Slecht. De kwaliteit van de stukken is beter geworden, maar wordt nog altijd als wisselend ervaren. Voor ambtenaren is het lastig om te bepalen wat politiek relevant is. Als aandachtspunten worden genoemd: - De volledigheid. - De amendeerbaarheid. - De afstemming van de argumentatie/informatie op het te nemen besluit. - De voorgeschiedenis. - De reden waarom het besluit nodig is. 3.3 Is er voldoende gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies 7 x Goed, 5 x Neutraal, 1 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. De raad heeft voldoende tijd in de beeldvormende sessie, maar gebruikt die tijd niet altijd optimaal. Als aandachtspunten worden daarbij genoemd: - De voorbereiding van de raadsleden. - De diepgang. - De presentatie en het optreden van het college (meer context en maatwerk gewenst). 3.4 Is er voldoende gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies 9 x Goed, 5 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. Hoewel de meerderheid vindt dat er voldoende gelegenheid is voor burgers is er een grote minderheid die dat niet vindt. Als aandachtspunten worden genoemd: - Inspreken voor de hele raad - Het lage aantal burgers en echte belanghebbenden - Als er wel veel burgers zijn komen raadsleden in de knel 8

9 3.5 Hoe tevreden bent u over de presentaties van het college 1 x Zeer Goed, 1 x Goed, 10 x Neutraal, 2 x Slecht. Een grote meerderheid vindt de presentaties niet goed en niet slecht. Als aandachtspunten worden genoemd: - Presentatie moet iets toevoegen aan het voorstel (geen herhaling van informatie meer) - Meer toespitsen op de besluitpunten, de dilemma s en de keuzemogelijkheden. - Soms zijn ze nog te lang en soms is eigenlijk geen presentatie nodig. 3.6 Bieden oordeelvormende bijeenkomsten voldoende gelegenheid om een politiek oordeel te kunnen vormen 3 x Goed, 5 x Neutraal, 5 x Slecht. De oordeelvormende sessies verlopen wel beter, maar nog niet optimaal. Als aandachtspunten worden genoemd: - Nog te veel vragen en te weinig politiek debat - Voorbereiding raadsleden is niet altijd voldoende - Veel fracties houden hun kruit nog droog 3.7 Bent u tevreden met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 3 x Goed, 9 x Neutraal, 2 x Slecht. De kwaliteit van het voorzitterschap is wisselend. Als aandachtspunten worden genoemd: - Niet iedereen is een geschikte voorzitter, vooral bij de oordeelvorming - Goede training is noodzakelijk - Soms is er de schijn van partijdigheid - Conclusies kunnen beter worden geformuleerd 3.8 Moet er wat veranderen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 1 x Zeer Mee Eens, 8 x Mee Eens, 2 x Neutraal, 2 x Oneens. Er is brede steun voor het veranderen van het voorzitterschap bij de BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer professionaliseren - Investeer in training en goede instructies voor voorzitters - Onderzoek onafhankelijke voorzitters (ambtenaren of van buiten) 9

10 3.9 Bent u tevreden met de manier waarop wordt uitgenodigd voor BOBbijeenkomsten 6 x Goed, 4 x Neutraal, 3 x Slecht, 1 x Zeer Slecht Er is verdeeldheid over de manier van uitnodigen voor BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer inzet sociale media. - Maatschappelijke instellingen consequent betrekken. - Wees duidelijk over wie is uitgenodigd Wat vindt u van de communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen van de BOB-sessies 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3 x Slecht. Er is weinig enthousiasme over de wijze van publiceren in de Flevopost en op de website. Als aandachtspunten worden genoemd: - Website gebruiken om beter uit te leggen waar het over gaat. - Hou ook rekening met mensen die geen internet hebben Wat vindt u van het aantal BOB-vergaderingen per maand 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3x Slecht /veel. De meeste raadsleden kunnen leven met het aantal BOB-vergaderingen. Als aandachtspunt wordt genoemd: - De planning van de raadsvoorstellen kan beter om hollen en stilstaan te voorkomen Wat vindt u van het totaal aantal vergaderingen per maand 3 x Goed, 3 x Neutraal, 7 x Slecht /veel. De totale vergaderbelasting wordt als hoog ervaren. Als aandachtspunten worden genoemd: - Beperk het aantal werkgroepen. - Hou rekening met de werklast voor kleine fracties. 10

11 3.13 Vindt u dat de BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur beter werkt 1 x Zeer Mee Eens, 3 x Mee Eens, 5 x Neutraal, 2 x Oneens, 1 x Zeer mee oneens. Een ruime meerderheid is redelijk tevreden met het BOB-model. Slechts een kleine meerderheid vindt het echt beter dan het commissiemodel. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer ruimte om onderwerpen apart (al dan niet met de benen op tafel) te agenderen. - Voorkom dat tijdsdruk de gewenste verdieping in de weg staat. - Zorg voor beschikbaarheid van geluidsbanden Wat is de gemiddelde doorlooptijd van besluiten 1 x 4 weken, 5 x 6 weken, 6 x 8 weken. De gemiddelde doorlooptijd wordt hoger ingeschat dan de werkelijkheid (5 weken). Als aandachtspunt wordt genoemd: - De doorlooptijd is ondergeschikt aan het goed uitdiscussiëren Wat vindt u van de beschikbaarheid van de stukken (10 dagen van te voren) 13 x Goed Er is breed draagvlak voor de huidige termijn waarop de stukken beschikbaar komen. Als aandachtspunten worden genoemd: - De informatie over de stukken op het RIS (incl. de archieffunctie) moet goed toegankelijk zijn. - Nazendingen zoveel mogelijk voorkomen, omdat ze niet meer in de fractie kunnen worden besproken Wat vindt u van de spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering 1 x Zeer Goed, 8 x Goed, 2 x Neutraal, 3 x Slecht. De meerderheid kan zich goed vinden in de huidige spreektijdverdeling. Een minderheid pleit voor een gelijke verdeling over de fracties. Als aandachtspunten worden genoemd: - Het wel of niet meetellen van de beantwoording van vragen die door collega raadsleden worden gesteld. - Het debat is nog teveel gericht op het college. - Soms is voor de kwaliteit van het debat enige flexibiliteit van de voorzitter gewenst bij het omgaan met de spreektijd. 11

12 4. Interviews fractievoorzitters De voorzitter van de raad heeft eind 2013 de fractievoorzitters van bijna alle fracties gesproken over het BOB-model. Door de band genomen zijn de fractievoorzitters redelijk tevreden over het BOB-model. Raad en college zijn meer duaal geworden en de onderlinge samenwerking loopt beter dan een paar jaar geleden. Wel zijn er nog een paar punten waarop een aantal fractievoorzitters mogelijkheden voor verbetering ziet. Zo zijn er suggesties gedaan voor: het anders organiseren van de wijze van agenderen (agendaoverleg); het uit elkaar trekken van B/O-sessies en de besluitvormende vergaderingen; het inbouwen van schriftelijke rondes om de diepgang te vergroten; het benoemen van vaste voorzitters voor de B/O-sessies; het verbeteren van de mogelijkheden voor het inspreken en betrekken van bewoners en het maatschappelijk middenveld. 12

13 5. Het LelyStadsPanel In 2012 is voor de tweede maal onder het LelystadsPanel onderzocht wat hun beeld is van de raad van Lelystad. De eerste maal was in 2009, dus vóór de invoering van het BOB vergadermodel. Hieronder zijn de uitkomsten opgenomen die van belang zijn voor de evaluatie van het BOB vergadermodel: - het aantal bezoekers van raadsbijeenkomsten neemt af t.o.v. 2009; - het aantal bezoekers via internet neem eveneens af; - de mate waarin de gemeenteraad de inwoners informeert, raadpleegt, mee laat praten of mee laat beslissen wordt door veel respondenten (43 52%) als te weinig ervaren; - het rapportcijfer voor de gemeenteraad is gemiddeld een 6,0 (net als in 2009). Het vertrouwen van bezoekers neemt af na het bijwonen van een raadsbijeenkomst, maar minder sterk dan in 2009; daarbij worden als oorzaken genoemd: o iedereen had zijn standpunt vóór de discussie al ingenomen (58%); o raadsleden en college luisteren niet naar elkaar (31%); o naar mijn bijdrage wordt niet geluisterd / ze nemen mijn probleem niet serieus (30%); o het duurde veel langer dan nodig was (27%); o de vergadering verliep erg rommelig (17%); o het was niet concreet genoeg (12%) o het was niet goed te volgen waar raadsleden het over hadden (8%). Daarnaast zijn verbetersuggesties voor het vergadermodel gedaan met betrekking tot het volgende: presentaties van het college zijn vaak gelijk aan de inhoud van de stukken; het meepraten van individuele inwoners komt onvoldoende uit de verf; er worden te veel raadsbesluiten volgens BOB behandeld, het is beter om selectief te zijn en te kiezen voor meer diepgang in de discussie; een aanvangstijd van uur is beter dan uur. De volledige resultaten van de raadpleging van het LelyStadsPanel zijn opgenomen in de Raadsmonitor

14 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Toetsing aan de vier meegegeven criteria Bij de invoering van het BOB model is een viertal criteria gehanteerd waaraan het nieuwe vergadermodel zou moeten voldoen. Hierna wordt per criterium besproken in hoeverre er aan wordt voldaan. Criterium I.: In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). Het oude model kende een vergaderfrequentie van 3 avonden per maand. Het BOB model werd in eerste instantie met dezelfde frequentie ingezet. Dat leverde aanzienlijke winst op in de doorlooptijd van de raadsvoorstellen ten opzichte van het oude model (gemiddelde doorlooptijd van 5 kalenderweken). Door het loslaten van de frequentie van 3 vergaderingen per maand lukt het niet meer om in minder tijd meer stukken te behandelen. De behandeltijd is nu ongeveer gelijk aan de oude systematiek. Door de behandeling van potentiële A- stukken in de verzamel-o sessies wordt wel behandeltijd gespaard in de besluitvormende vergaderingen, doordat voor eventuele vragen en toelichting gebruik kan worden gemaakt van deze O-sessies. Omdat deze mogelijkheid bestaat kunnen door het agendaoverleg meer stukken als A-stuk worden aangemerkt dan in het verleden. Net als bij het Opinieplein kan er door een piek in het aanbod een capaciteitprobleem ontstaan. Uit het oogpunt van efficiëntie kan het dan nuttig zijn het besluitvormende deel te laten vervallen om in plaats daarvan drie extra parallelle sessies te organiseren. Ook kan tijd worden gespaard door bij eenvoudige voorstellen de beeldvorming te combineren met de oordeelvorming. De burger heeft meer gelegenheid gekregen om in te spreken en krijgt in beeldvormende sessies voorrang boven raadsleden. De leestijd voor raadsleden is toegenomen en bevat nu 2 weekenden. Tussen de verschillende fasen zit voldoende tijd voor fractieoverleg en overleg met andere fracties. Het feit dat niet alle fracties op de donderdag vergaderen is daarbij nog wel een belemmering. Criterium II.: Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. Het is wel gelukt om het onderlinge debat meer centraal te stellen, maar het kan nog altijd beter. Voor het aantrekkelijker maken van de raadsvergadering voor inwoners is dat ook een randvoorwaarde. Een raadsvergadering is aantrekkelijk wanneer de verschillen van mening helder naar voren komen en het debat daarover goed is te volgen. Dit wordt nu nog belemmerd door: - amendementen en moties die niet goed zijn voorbereid (vooral door late indiening en soms nog door het niet goed gebruiken van de oordeelvormende bespreking) - de wijze waarop amendementen en moties worden behandeld (door elkaar heen). - de bijdragen van deelnemers aan het debat (raadsleden en portefeuillehouders) die niet zijn gericht op een amendement of motie. Criterium III.: Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. De beeldvormende en oordeelvormende raadsbijeenkomsten (voorheen: het opinieplein) worden goed gebruikt voor het stellen van vragen aan het college. Het komt nog wel voor dat ook in het besluitvormende deel nog vragen worden gesteld, maar dat is aanzienlijk minder dan voorheen. Inwoners hebben nu altijd gelegenheid om zich uit te spreken in de 14

15 beeldvormende sessies en kunnen daarna in de oordeelvormende sessie zinvol inspreken op een moment dat fractiestandpunten nog niet vast liggen. Criterium IV.: Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Het BOB-model maakt het mogelijk om helder te communiceren naar inwoners. Met die helderheid komt het ook minder vaak tot teleurstellingen door niet waargemaakte verwachtingen. Inmiddels hebben belangstellenden de weg naar de raadsavonden zeker gevonden. Ze laten zich soms meermalen horen gedurende het BOB proces. Het leidt overigens niet aantoonbaar tot grotere bezoekersaantallen en dat zou ook niet de intentie moeten zijn. Belangrijker is dat de belangen van inwoners goed naar voren kunnen worden gebracht. De interne communicatie is nog wel een punt van aandacht, met name ten aanzien van de planning en de termijnen voor aanlevering van de stukken aan de raad. Het is gewenst dat hiervoor meer een gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren. De planning en aanlevering van de P&C-stukken voor de bijzondere raadsbijeenkomsten (kadernota / begroting) heeft inmiddels structureel aandacht gekregen en loopt nu goed. 6.2 Eindconclusie Er wordt in belangrijke mate voldaan aan de vier criteria die bij de invoering van het BOBmodel zijn geformuleerd. Uit zowel de interviews met de fracties (in 2012) als de gesprekken met de fractievoorzitters (in 2013) blijkt dat er bij de meeste fracties sprake is van een redelijke mate van tevredenheid over het BOB-model. Het heeft wel enkele jaren geduurd voordat het model goed werd begrepen en alle deelnemers eraan waren gewend. Het BOBmodel is inmiddels een goed werkbaar instrument gebleken. Dat laat onverlet dat er ook aandachtspunten zijn die zich deels richten op het vergadermodel en deels daarvan los staan. Die aandachtspunten hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen: de kwaliteit (met name de bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen; het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers de invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap; het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming); de omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen; de indeling van de BOB-avonden. 6.3 Aanbevelingen Het gegeven dat er sprake is een redelijke mate van tevredenheid maakt het goed verdedigbaar om ook in de nieuwe raadsperiode verder te gaan met het BOB vergadermodel. Om tegemoet te komen aan bovenstaande kritiekpunten verdient het aanbeveling daarbij de volgende aanpassingen door te voeren: 15

16 A. De kwaliteit (bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen a. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer over de kwaliteit van de raadsvoorstellen doorvoeren. b. Met het nieuwe college en het nieuwe agendaoverleg een gezamenlijke start maken waarin de spelregels en de criteria worden doorgenomen. B. Het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers a. Het verschuiven van de mogelijkheid om in te spreken (voor niet geagendeerde onderwerpen!) van de sessie van de A-stukken naar een tijdtip direct voorafgaand aan de raadsvergadering. b. Het instellen van een periodieke sessie De raad ontmoet waarbij gericht maatschappelijke instellingen worden uitgenodigd voor een gesprek. c. Het ontwikkelen van verschillende participatietrajecten. C. De invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap a. De werkwijze waarbij raadsleden de BOB-sessies voorzitten vast te houden. b. Ook de fractievoorzitters daarbij in te schakelen.. c. Alle fracties (dringend) te verzoeken deel te nemen aan de voorzitterspool (vele handen maken licht werk). d. Goede voorzitterstrainingen aan te bieden, specifiek gericht op de politieke context.. D. Het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming) a. Bij ingewikkelde dossiers vaker de tijd nemen voor informatierondes (stand van zaken) en deskundigheidsbevordering (expertmeetings). Daarbij kan standaard de mogelijkheid worden aangeboden om vragen vooraf te stellen, hetzij bij de steller, hetzij bij de portefeuillehouder. b. Bij de oordeelvorming de onderlinge discussie tussen raadsleden bevorderen door het college wat anders te positioneren ten opzichte van de beeldvorming: wel ruimte voor het beantwoorden van gestelde (politieke) vragen; wel mogelijk om een zienswijze te geven over initiatiefvoorstellen en voorgenomen moties en amendementen; de zitplaats te heroverwegen (niet meer prominent naast de voorzitter). c. Moties en amendementen tijdig (= zo vroeg mogelijk) aanleveren bij de griffie, zodat ze het college en andere fracties zich daar goed op kunnen voorbereiden. d. De rol van het college in de besluitvorming beperken tot: het beantwoorden van gestelde vragen; het geven van een beargumenteerd collegestandpunt over ingediende moties en amendementen (positief, neutraal of ontraden). E. De omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen a. Het agendaoverleg plant de werkbezoeken van de raad. De werkgroep werkbezoeken is inmiddels door het agendaoverleg opgeheven. In plaats daarvan wijst het agendaoverleg één lid aan als vaste delegatieleider die met de griffie zelfstandig de reguliere werkbezoeken voorbereidt. De aanvullende werkbezoeken lopen via het agendaoverleg. b. De overige vergaderlast is een zaak van het presidium en de raad. 16

17 F. De indeling van de BOB-avonden a. Hiervoor zijn diverse opties denkbaar, zoals: Huidige model: 2x gecombineerde BOB-sessies + Raad Loskoppelen van BOB-sessies en Raad (2x BOB en 1x Raad per maand) Idem, met 1x BOB (plenair) en 1x Raad (besluit) per maand (model Dronten) Een vergelijking van deze vergadermodellen is opgenomen in de bijlage. G. Overig a. Een heldere handleiding opstellen waarin het BOB-model goed wordt uitgelegd en de spelregels worden vastgelegd. Deze handleiding wordt dan uitgereikt aan ieder raadslid, collegelid en fractieassistent en gepubliceerd op de website. 17

18 Bijlage Vergelijking van de verschillende vergadermodellen Huidige Model Raad en BOB-sessies op verschillende avonden Model Dronten Beschrijving 2x per maand BOB-avond: BOB (3) BOB (3) Raad 1x per maand Reservering voor 3 e BOBavond of andere raadsactiviteit. Beschrijving 2x per maand BOB-sessies: BOB (3) BOB (3) BOB (3) Ook andere raadsactiviteiten zijn hier mogelijk. 1x per maand Raad Beschrijving 1x per maand Raad-V Plenaire voorbereiding en/of andere raadsactiviteiten. 1x per maand Raad-B Plenaire besluitvorming. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Hoge doorloopsnelheid. Gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Meer capaciteit voor B en O sessies. Meer spreektijd voor raadsleden. Maakt een uitgebreidere raadsbehandeling mogelijk. Voordelen Minder vergaderingen. Overzichtelijker en eenvoudiger te plannen. Kleine fracties kunnen alles bijwonen. Nadelen - Beperkte tijd voor zware raadsagenda s. - Relatief weinig spreektijd. - Late tijdstip start raadsvergadering. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Minder gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. - Meer vergaderingen, terwijl de 9 sessies niet altijd zullen worden benut. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Geen onderscheid meer in B- en O-sessies. - Minder voorbereidingscapaciteit vanwege plenaire behandeling. - Minder tijd voor andere raadsactiviteiten. - Minder burgervriendelijk. Kosten Relatief duur omdat veel ondersteuning griffie nodig is vanwege parallelsessies. Kosten Duurste model vanwege parallelsessies en hoge aantal vergaderingen. Kosten Goedkoopste model vanwege ontbreken parallelsessies en het lagere aantal vergaderingen. 18

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN Voorwoord In een vergadering van het groot presidium is aan de hand van een aantal ontwikkelingen gesproken over de wijze waarop Sliedrecht vergadert.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland Monnickendam, 22 september 2015 Nummer: 166-137 Portefeuillehouder: Contactpersoon: mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon drs. E.G.H. Dijk MPM Aan de Raad Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Nadere informatie

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen.

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. 1. Inleiding In het verleden is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe systematiek van vergaderen. Het

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

GRIFFIE. Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad. Het gevraagde besluit:

GRIFFIE. Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad. Het gevraagde besluit: GRIFFIE Onderwerp: Actuele Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad Het gevraagde besluit: De notitie Stand van zaken actieplan cultuurverandering raad te bespreken en hierover in de vergadering

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we:

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: Bijlage 1 Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: meer snelheid in het beleids- en besluitvormingsproces; grotere betrokkenheid van en betere inspraak-/informatiemogelijkheden

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures

Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd. Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Behoort bij V.R. 2010/104 Gewijzigd exemplaar gewijzigd is geaccentueerd Gemeente Ede Notitie De rol van de raad in bestemmingsplanprocedures Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling oktober 2010 1. Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Het kan (niet) beter in Lelystad? De politieke betrokkenheid van Lelystedelingen De beste stuurlui staan aan wal. Het is een oude uitdrukking, maar nog

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

VERGADERVERSLAG (kort)

VERGADERVERSLAG (kort) VERGADERVERSLAG (kort) Van : Bijeenkomst evaluatie dualisme Datum : 23 januari 2006 Aanwezig : de heer M. Visser de heer T.C.C. den Braanker de heer D. Van Meeuwen mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Implementatieplan. nieuwe werkwijze. gemeenschappelijke regelingen

Implementatieplan. nieuwe werkwijze. gemeenschappelijke regelingen Implementatieplan nieuwe werkwijze gemeenschappelijke regelingen Gemeente Ferwerderadiel Juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 Nieuwe werkwijze voor gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze.

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze. gemeente Eindhoven Dossiernummer Initiatiefvoorstel Vervolg raadsverkenningen. Voorstel voor nieuwe werkwijze. Inleiding Op 11 maart 2014 is met een initiatiefvoorstel het Overdrachtsdocument voor de nieuwe

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. : Commissie Sociaal Domein

GEMEENTERAAD. : Commissie Sociaal Domein GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 16 juni 2015 Punt : 6 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Evaluatie Commissie Sociaal domein : Commissie Sociaal Domein : Griffie : W. Bruinsma Voorstel

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad

Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad (Training wijkraden; maandag 1 december 2008) Deze trainingsavond voor wijkraden wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis. De presentatie wordt gegeven door Ad

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Eindevaluatie implementatie KinderROND

Eindevaluatie implementatie KinderROND Eindevaluatie implementatie KinderROND Juli 2009 Gert Dedel, projectleider KinderROND Inhoudsopgave. Inleiding 3 1. Aanleiding 4 2. Doelstellingen implementatie 5 3. Enquête medewerkers 6 4. Conclusies

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

1. tweemaal per maand op woensdag een vergadering te houden met een informerend, opiniërend en adviserend deel en een besluitvormend deel

1. tweemaal per maand op woensdag een vergadering te houden met een informerend, opiniërend en adviserend deel en een besluitvormend deel Aan de gemeenteraad /270406 Agendapunt Roden, 28 maart 2006 Onderwerp Experiment vergaderorde gemeenteraad Voorstel De werkgroep Dualisme stelt de Raad voor: Bij wijze van experiment, tijdelijk: 1. tweemaal

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014

MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014 MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014 De portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst agendeert dit memo ter kennisgeving

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9. Aan: De Gemeenteraad. Vries,

Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Raadsvergadering d.d. 19 juni 2012 agendapunt 9 Aan: De Gemeenteraad Vries, Onderwerp: Invoeren papierloos vergaderen gemeenteraad Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: dhr. J.L. de Jong Doorkiesnummer:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Just4Work Brielle. Datum rapport: 22 maart 2013 Datum rapport: 22 maart 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Just4Work Brielle Kiwa Nederalnd BV. Statiosnpark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013 Door de Werkgroep Raadscommunicatie is d.d. 1 juli een vragenlijst gestuurd aan de Krimpense Raadsfracties, waarin een 7-tal vragen zijn gesteld ten aanzien van de eerste sessie van Praat met de Raad gehouden

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld.

Dit alles leidde tot onderstaande groslijst. De wijzigingen ten opzichte van de groslijst 2014 zijn in de bijlage bij dit onderzoeksplan vermeld. JAARPLAN 2015 1 JAARPLAN 2015 REKENKAMERCOMMISSIE HLN I. Leren voor de toekomst De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout toetst het door de gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie