Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR."

Transcriptie

1 Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad 18 maart 2014 GRF/HR.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 2. Tussenevaluatie BOB model De knelpunten De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende bespreking Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen 6 3. De uitgebreide interviews Inleiding De kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s Gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies Gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies De presentaties van het college Gelegenheid voor een politiek oordeel in de oordeelvormende sessies Tevredenheid met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Veranderingen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten Tevredenheid over uitnodigingsbeleid voor BOB-bijeenkomsten Communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen Het aantal BOB vergaderingen per maand Het totaal aantal vergaderingen per maand BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur Beleving ten aanzien van de gemiddelde doorlooptijd van voorstellen Beschikbaarheid van stukken Spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering De interviews met de fractievoorzitters Het LelyStadsPanel Conclusies en aanbevelingen De toetsing aan de meegegeven criteria Eindconclusie Aanbevelingen 15 Bijlage: Vergelijking van de verschillende vergadermodellen 18 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Sinds september 2009 werkt de gemeenteraad volgens het BOB-vergadermodel. In 2011 is dit vergadermodel tussentijds geëvalueerd in het presidium van de gemeenteraad. Daarbij heeft toetsing plaatsgevonden aan de vier criteria die bij de keuze voor het BOB-model zijn gehanteerd, te weten: - In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). - Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. - Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. - Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Op basis van de tussenevaluatie is door het presidium een aantal verbeterpunten vastgesteld die vervolgens zijn doorgevoerd. Tevens is afgesproken nog deze raadsperiode een eindevaluatie over het BOB vergadermodel uit te voeren, zodat de nieuwe raad goed onderbouwd een eigen keuze voor de wijze van vergaderen kan maken. Deze rapportage wordt opgenomen in het testament van de oude raad aan de nieuwe raad. 1.2 Leeswijzer Uitgangspunt voor deze evaluatie zijn de bevindingen uit de tussenevaluatie uit 2011 en de verbeterpunten die daarbij zijn opgepakt. De tussenevaluatie had een vrij technisch karakter en is in kleine kring samengesteld. Voor de eindevaluatie is behalve een technische beoordeling ook de beleving van de deelnemers een belangrijk punt. Daartoe zijn drie acties ondernomen: De fracties, de voorzitter van de raad, het college en het directieteam zijn uitgebreid geïnterviewd in 2012 aan de hand van een vragenlijst. De fractievoorzitters zijn een jaar later op onderdelen nogmaals gevraagd naar hun bevindingen. De inwoners van Lelystad zijn eind 2012 geraadpleegd door een vragenlijst uit te zetten bij het StadsPanel, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de raadsmonitor. Hierna worden de tussenbalans en de bovengenoemde acties kort besproken, waarbij de belangrijkste uitkomsten op een rij worden gezet. Tenslotte wordt een aantal conclusies getrokken en worden op basis daarvan enkele aanbevelingen geformuleerd. 3

4 2. Tussenevaluatie BOB-model 2.1 De knelpunten In de tussenevaluatie van het BOB-model is de bedoelde situatie vergeleken met de praktijk. Dat heeft geleid tot ruim 20 conclusies. Op grond van die conclusies zijn acht knelpunten en benoemd die het functioneren van het BOB-model belemmerden, te weten: De kwaliteit van de raadsvoorstellen De voorbespreking met de portefeuillehouder De structuur van de beeldvormende bespreking Het goed benutten van de oordeelvormende sessie Het inspreken in de raad De voorbereiding op ingediende moties en amendementen Het debat in het besluitvormende deel Het gewenste aantal vergaderingen Per knelpunt zijn daarbij concrete aanbevelingen gedaan die erop zijn gericht het BOBmodel beter te laten functioneren. Hierna wordt aangegeven welke aanbevelingen zijn overgenomen door het presidium en wat daarvan het resultaat is geweest. 2.2 De kwaliteit van de raadsvoorstellen en het behandelproces door de raad a. Het agendaoverleg verduidelijkt, en zonodig herijkt, de criteria en het proces voor de toetsing van raadsvoorstellen in overleg met het college. b. De raad ontwikkelt in overleg met het college een nieuwe visie op de behandeling van de P&C producten. Stand van zaken: De toetsingscriteria voor raadsvoorstellen zijn herijkt in overleg met het college. De kwaliteit van de raadsvoorstellen is nog steeds wisselend, maar in vergelijking met het begin van deze raadsperiode (2010) wel duidelijk verbeterd. Niettemin is verdere verbetering gewenst. Ten aanzien van de P&C producten is een andere visie op de Kadernota ontwikkeld. Dat is nu veel meer een koersdocument geworden en veel minder een besluitvormend document waarmee vooruitlopend op de begroting alvast een groot aantal concrete financiële besluiten werd genomen. 2.3 De voorbespreking met de portefeuillehouder a. Er vindt altijd een voorbespreking plaats bij een beeldvormende bespreking tenzij de sessievoorzitter dit na overleg met de griffie niet nodig vindt. b. In het vooroverleg wordt altijd aandacht geschonken aan de volgende aspecten: i. de reden van de agendering van het onderwerp; ii. het uitnodigen van belanghebbenden; iii. de wijze waarop het onderwerp wordt behandeld; iv. de inhoud van de presentatie. c. De sessievoorzitter van een oordeelvormende bespreking kan aangeven ook een voorbespreking te willen. In dat geval wordt dat door de griffie geregeld. d. In overleg met het college worden vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. Een discussiepunt was het terugbrengen van het aantal voorzitters van 22 naar 6. Uiteindelijk is besloten de huidige opzet te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de andere variant een te zware belasting zou zijn voor de 6 resterende voorzitters. 4

5 Stand van zaken: Voorbesprekingen vinden in de regel wel plaats, waarvan een deel telefonisch. Bij oordeelvormende besprekingen slechts bij hoge uitzondering. Er zijn geen vaste momenten ingepland voor de voorbesprekingen. De discussie over meer professionele voorzitters leeft nog steeds. 2.4 De structuur van de beeldvormende bespreking a. Het agendaoverleg moet meer aandacht hebben voor het toekennen van een prominentere rol (zoals het houden van een presentatie) aan belanghebbenden. b. Een presentatie van het college of een belanghebbende duurt in beginsel niet langer dan 10 minuten en is toegespitst op de discussiepunten uit het voorstel. c. In beginsel mogen raadsleden in de beeldvormende bespreking alleen technische vragen stellen. d. Een uitgebreide discussie tussen een belanghebbende en een portefeuillehouder is ongewenst. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de beeldvormende bespreking zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: Incidenteel krijgen belanghebbenden een grotere rol, doorgaans op eigen verzoek. De duur van de presentaties is op enkele uitzonderingen na teruggebracht tot ca minuten. De voorzitters zien beter toe op de handhaving van de spelregels. 2.5 Het goed benutten van de oordeelvormende sessie a. Insprekers kunnen geen vragen stellen, maar alleen een standpunt meedelen, zodat er geen discussie met insprekers ontstaat. b. Per fractie is er één woordvoerder. c. Raadsleden kunnen alleen nog politieke vragen stellen aan het college. Technische vragen horen thuis in de beeldvormende sessie of kunnen door de steller van het voorstel worden beantwoord. d. Iedere fractie geeft aan of overwogen wordt een amendement of motie in te dienen en wat daarvan de strekking zal zijn. e. De sessievoorzitter moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan de oordeelvormende sessie zich houden aan de spelregels. Stand van zaken: De oordeelvormende sessies komen vooral het laatste jaar beter uit de verf. Zowel de deelnemers als de voorzitters dragen daar aan bij. Verdere verbetering is nog gewenst ten aanzien van de positionering van het college en het moment van indiening van moties en amendementen. 2.6 Het inspreken in de raad Een discussiepunt was het inspreken van inwoners direct voorafgaand aan de raadsvergadering. Uiteindelijk is besloten de huidige systematiek te handhaven. De argumentatie daarvoor was dat de raad in de raadsvergadering niet meer spreekt met inwoners, maar alleen nog met het college en onderling. Daarnaast wordt de inspreker beter gehoord in de oordeelvormende sessie over de A-stukken, omdat dan op informele wijze een gesprek kan ontstaan over de inhoud van zijn inbreng. 5

6 Stand van zaken: Sommige insprekers geven de voorkeur aan het inspreken voor de voltallige raad. Een deel van de raadsleden zou dat ook graag zien. 2.7 De voorbereiding op ingediende amendementen en moties Het voorstel om het tijdstip van het aanleveren van moties en amendementen te vervroegen is door het presidium niet overgenomen. Wel is als algemene richtlijn afgesproken om moties en amendementen zo vroeg mogelijk aan te leveren, zodat andere fracties en het college daar tijdig kennis van kunnen nemen en het debat aan kwaliteit wint. Stand van zaken: Voor het merendeel van de moties en amendementen ligt het tijdstip van aanleveren tussen en uur op de dag van de vergadering. Slechts een klein deel wordt eerder aangeleverd en sommige worden later of pas in de raadsvergadering zelf rondgestuurd. 2.8 Het debat in het besluitvormende deel a. Als bij een agendapunt meerdere amendementen of moties worden ingediend wordt de stemmingsvolgorde met een beamer aangegeven. b. Raadsleden kunnen alleen nog vragen stellen aan het college die betrekking hebben op ingediende amendementen en moties. Andere vragen kunnen in de aanloop naar de besluitvormende vergadering direct aan de steller van het voorstel (technische vragen) dan wel aan de portefeuillehouder (overige vragen) worden gesteld. c. De inbreng van raadsleden en collegeleden in het debat beperkt zich tot de ingediende amendementen en moties. d. De voorzitter van de raad moet er nog strikter op toezien dat de deelnemers aan het debat zich houden aan de spelregels en dat het debat vanaf de tribune goed te volgen is. Een discussiepunt was om, naast de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen in de raad, voor het toelichten van standpunten van fracties gelegenheid te bieden op een digitaal platform. Het presidium heeft hier niet voor gekozen. De argumentatie hiervoor is de hoeveelheid extra werk voor fracties om hun standpunt aan te leveren en de extra inspanning voor de griffie om een digitaal platform in te richten en te onderhouden. Stand van zaken: Het debat in de raad loopt beter dan voorheen. Er worden minder vragen gesteld aan het college en ook de algemene bijdragen (die niet gaan over moties en amendementen) van raadsleden nemen af. Bij het college zijn die nog wat hardnekkiger. De stemmingsvolgorde wordt niet met een beamer aangegeven. Een punt van aandacht is of er ook een debat kan zijn als er geen motie of amendement is ingediend, bijvoorbeeld omdat een fractie gewoon tegen is. 2.9 Het gewenste aantal vergaderingen a. In een vakantieweek en de daaropvolgende week wordt geen raadsbijeenkomst gepland. b. Per maand worden in beginsel twee dinsdagen ingeroosterd voor raadsbijeenkomsten en één dinsdag als reservedatum voor een raadsbijeenkomst of voor een andere raadsactiviteit (mits de vakantieperiodes dit toelaten). c. Spoedeisende informatiebijeenkomsten voor de raad worden in beginsel gehouden op een donderdagavond voorafgaand aan het fractieoverleg. 6

7 d. Raadsactiviteiten die overdag moeten plaatsvinden worden in beginsel gepland op de vrijdagmiddag. Stand van zaken: Bij de planning van de vergaderingen wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. Alleen rond de kadernota en de begrotingsbehandeling wordt hiervan afgeweken. 7

8 3. De uitgebreide interviews 3.1 Inleiding Eind 2012 is aan alle fracties, het college, het DT en de voorzitter van de raad een vragenlijst over het BOB vergadermodel voorgelegd. De vragenlijst is in elk van de fracties, het college en het DT besproken. De uitkomsten met de samengevatte aandachtspunten worden in paragrafen 3.2 t/m 3.16 weergegeven. 3.2 Wat vindt u van de kwaliteit van de voorgestelde besluiten, stukken en nota s 4 x Goed, 10 x Neutraal, 1 x Slecht. De kwaliteit van de stukken is beter geworden, maar wordt nog altijd als wisselend ervaren. Voor ambtenaren is het lastig om te bepalen wat politiek relevant is. Als aandachtspunten worden genoemd: - De volledigheid. - De amendeerbaarheid. - De afstemming van de argumentatie/informatie op het te nemen besluit. - De voorgeschiedenis. - De reden waarom het besluit nodig is. 3.3 Is er voldoende gelegenheid voor de raad in de beeldvormende sessies 7 x Goed, 5 x Neutraal, 1 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. De raad heeft voldoende tijd in de beeldvormende sessie, maar gebruikt die tijd niet altijd optimaal. Als aandachtspunten worden daarbij genoemd: - De voorbereiding van de raadsleden. - De diepgang. - De presentatie en het optreden van het college (meer context en maatwerk gewenst). 3.4 Is er voldoende gelegenheid voor burgers in de beeldvormende sessies 9 x Goed, 5 x Slecht, 1 x Zeer Slecht. Hoewel de meerderheid vindt dat er voldoende gelegenheid is voor burgers is er een grote minderheid die dat niet vindt. Als aandachtspunten worden genoemd: - Inspreken voor de hele raad - Het lage aantal burgers en echte belanghebbenden - Als er wel veel burgers zijn komen raadsleden in de knel 8

9 3.5 Hoe tevreden bent u over de presentaties van het college 1 x Zeer Goed, 1 x Goed, 10 x Neutraal, 2 x Slecht. Een grote meerderheid vindt de presentaties niet goed en niet slecht. Als aandachtspunten worden genoemd: - Presentatie moet iets toevoegen aan het voorstel (geen herhaling van informatie meer) - Meer toespitsen op de besluitpunten, de dilemma s en de keuzemogelijkheden. - Soms zijn ze nog te lang en soms is eigenlijk geen presentatie nodig. 3.6 Bieden oordeelvormende bijeenkomsten voldoende gelegenheid om een politiek oordeel te kunnen vormen 3 x Goed, 5 x Neutraal, 5 x Slecht. De oordeelvormende sessies verlopen wel beter, maar nog niet optimaal. Als aandachtspunten worden genoemd: - Nog te veel vragen en te weinig politiek debat - Voorbereiding raadsleden is niet altijd voldoende - Veel fracties houden hun kruit nog droog 3.7 Bent u tevreden met het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 3 x Goed, 9 x Neutraal, 2 x Slecht. De kwaliteit van het voorzitterschap is wisselend. Als aandachtspunten worden genoemd: - Niet iedereen is een geschikte voorzitter, vooral bij de oordeelvorming - Goede training is noodzakelijk - Soms is er de schijn van partijdigheid - Conclusies kunnen beter worden geformuleerd 3.8 Moet er wat veranderen aan het voorzitterschap van de BOB-bijeenkomsten 1 x Zeer Mee Eens, 8 x Mee Eens, 2 x Neutraal, 2 x Oneens. Er is brede steun voor het veranderen van het voorzitterschap bij de BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer professionaliseren - Investeer in training en goede instructies voor voorzitters - Onderzoek onafhankelijke voorzitters (ambtenaren of van buiten) 9

10 3.9 Bent u tevreden met de manier waarop wordt uitgenodigd voor BOBbijeenkomsten 6 x Goed, 4 x Neutraal, 3 x Slecht, 1 x Zeer Slecht Er is verdeeldheid over de manier van uitnodigen voor BOB-bijeenkomsten. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer inzet sociale media. - Maatschappelijke instellingen consequent betrekken. - Wees duidelijk over wie is uitgenodigd Wat vindt u van de communicatie in de Flevopost en op de website over de onderwerpen van de BOB-sessies 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3 x Slecht. Er is weinig enthousiasme over de wijze van publiceren in de Flevopost en op de website. Als aandachtspunten worden genoemd: - Website gebruiken om beter uit te leggen waar het over gaat. - Hou ook rekening met mensen die geen internet hebben Wat vindt u van het aantal BOB-vergaderingen per maand 5 x Goed, 6 x Neutraal, 3x Slecht /veel. De meeste raadsleden kunnen leven met het aantal BOB-vergaderingen. Als aandachtspunt wordt genoemd: - De planning van de raadsvoorstellen kan beter om hollen en stilstaan te voorkomen Wat vindt u van het totaal aantal vergaderingen per maand 3 x Goed, 3 x Neutraal, 7 x Slecht /veel. De totale vergaderbelasting wordt als hoog ervaren. Als aandachtspunten worden genoemd: - Beperk het aantal werkgroepen. - Hou rekening met de werklast voor kleine fracties. 10

11 3.13 Vindt u dat de BOB systematiek ten opzichte van de oude commissie structuur beter werkt 1 x Zeer Mee Eens, 3 x Mee Eens, 5 x Neutraal, 2 x Oneens, 1 x Zeer mee oneens. Een ruime meerderheid is redelijk tevreden met het BOB-model. Slechts een kleine meerderheid vindt het echt beter dan het commissiemodel. Als aandachtspunten worden genoemd: - Meer ruimte om onderwerpen apart (al dan niet met de benen op tafel) te agenderen. - Voorkom dat tijdsdruk de gewenste verdieping in de weg staat. - Zorg voor beschikbaarheid van geluidsbanden Wat is de gemiddelde doorlooptijd van besluiten 1 x 4 weken, 5 x 6 weken, 6 x 8 weken. De gemiddelde doorlooptijd wordt hoger ingeschat dan de werkelijkheid (5 weken). Als aandachtspunt wordt genoemd: - De doorlooptijd is ondergeschikt aan het goed uitdiscussiëren Wat vindt u van de beschikbaarheid van de stukken (10 dagen van te voren) 13 x Goed Er is breed draagvlak voor de huidige termijn waarop de stukken beschikbaar komen. Als aandachtspunten worden genoemd: - De informatie over de stukken op het RIS (incl. de archieffunctie) moet goed toegankelijk zijn. - Nazendingen zoveel mogelijk voorkomen, omdat ze niet meer in de fractie kunnen worden besproken Wat vindt u van de spreektijdverdeling in de besluitvormende raadsvergadering 1 x Zeer Goed, 8 x Goed, 2 x Neutraal, 3 x Slecht. De meerderheid kan zich goed vinden in de huidige spreektijdverdeling. Een minderheid pleit voor een gelijke verdeling over de fracties. Als aandachtspunten worden genoemd: - Het wel of niet meetellen van de beantwoording van vragen die door collega raadsleden worden gesteld. - Het debat is nog teveel gericht op het college. - Soms is voor de kwaliteit van het debat enige flexibiliteit van de voorzitter gewenst bij het omgaan met de spreektijd. 11

12 4. Interviews fractievoorzitters De voorzitter van de raad heeft eind 2013 de fractievoorzitters van bijna alle fracties gesproken over het BOB-model. Door de band genomen zijn de fractievoorzitters redelijk tevreden over het BOB-model. Raad en college zijn meer duaal geworden en de onderlinge samenwerking loopt beter dan een paar jaar geleden. Wel zijn er nog een paar punten waarop een aantal fractievoorzitters mogelijkheden voor verbetering ziet. Zo zijn er suggesties gedaan voor: het anders organiseren van de wijze van agenderen (agendaoverleg); het uit elkaar trekken van B/O-sessies en de besluitvormende vergaderingen; het inbouwen van schriftelijke rondes om de diepgang te vergroten; het benoemen van vaste voorzitters voor de B/O-sessies; het verbeteren van de mogelijkheden voor het inspreken en betrekken van bewoners en het maatschappelijk middenveld. 12

13 5. Het LelyStadsPanel In 2012 is voor de tweede maal onder het LelystadsPanel onderzocht wat hun beeld is van de raad van Lelystad. De eerste maal was in 2009, dus vóór de invoering van het BOB vergadermodel. Hieronder zijn de uitkomsten opgenomen die van belang zijn voor de evaluatie van het BOB vergadermodel: - het aantal bezoekers van raadsbijeenkomsten neemt af t.o.v. 2009; - het aantal bezoekers via internet neem eveneens af; - de mate waarin de gemeenteraad de inwoners informeert, raadpleegt, mee laat praten of mee laat beslissen wordt door veel respondenten (43 52%) als te weinig ervaren; - het rapportcijfer voor de gemeenteraad is gemiddeld een 6,0 (net als in 2009). Het vertrouwen van bezoekers neemt af na het bijwonen van een raadsbijeenkomst, maar minder sterk dan in 2009; daarbij worden als oorzaken genoemd: o iedereen had zijn standpunt vóór de discussie al ingenomen (58%); o raadsleden en college luisteren niet naar elkaar (31%); o naar mijn bijdrage wordt niet geluisterd / ze nemen mijn probleem niet serieus (30%); o het duurde veel langer dan nodig was (27%); o de vergadering verliep erg rommelig (17%); o het was niet concreet genoeg (12%) o het was niet goed te volgen waar raadsleden het over hadden (8%). Daarnaast zijn verbetersuggesties voor het vergadermodel gedaan met betrekking tot het volgende: presentaties van het college zijn vaak gelijk aan de inhoud van de stukken; het meepraten van individuele inwoners komt onvoldoende uit de verf; er worden te veel raadsbesluiten volgens BOB behandeld, het is beter om selectief te zijn en te kiezen voor meer diepgang in de discussie; een aanvangstijd van uur is beter dan uur. De volledige resultaten van de raadpleging van het LelyStadsPanel zijn opgenomen in de Raadsmonitor

14 6. Conclusies en aanbevelingen 6.1 Toetsing aan de vier meegegeven criteria Bij de invoering van het BOB model is een viertal criteria gehanteerd waaraan het nieuwe vergadermodel zou moeten voldoen. Hierna wordt per criterium besproken in hoeverre er aan wordt voldaan. Criterium I.: In minder tijd meer stukken behandelen met tijd voor de burger om in te spreken en voldoende tijd voor het politieke handwerk (een efficiënter besluitvormingsproces). Het oude model kende een vergaderfrequentie van 3 avonden per maand. Het BOB model werd in eerste instantie met dezelfde frequentie ingezet. Dat leverde aanzienlijke winst op in de doorlooptijd van de raadsvoorstellen ten opzichte van het oude model (gemiddelde doorlooptijd van 5 kalenderweken). Door het loslaten van de frequentie van 3 vergaderingen per maand lukt het niet meer om in minder tijd meer stukken te behandelen. De behandeltijd is nu ongeveer gelijk aan de oude systematiek. Door de behandeling van potentiële A- stukken in de verzamel-o sessies wordt wel behandeltijd gespaard in de besluitvormende vergaderingen, doordat voor eventuele vragen en toelichting gebruik kan worden gemaakt van deze O-sessies. Omdat deze mogelijkheid bestaat kunnen door het agendaoverleg meer stukken als A-stuk worden aangemerkt dan in het verleden. Net als bij het Opinieplein kan er door een piek in het aanbod een capaciteitprobleem ontstaan. Uit het oogpunt van efficiëntie kan het dan nuttig zijn het besluitvormende deel te laten vervallen om in plaats daarvan drie extra parallelle sessies te organiseren. Ook kan tijd worden gespaard door bij eenvoudige voorstellen de beeldvorming te combineren met de oordeelvorming. De burger heeft meer gelegenheid gekregen om in te spreken en krijgt in beeldvormende sessies voorrang boven raadsleden. De leestijd voor raadsleden is toegenomen en bevat nu 2 weekenden. Tussen de verschillende fasen zit voldoende tijd voor fractieoverleg en overleg met andere fracties. Het feit dat niet alle fracties op de donderdag vergaderen is daarbij nog wel een belemmering. Criterium II.: Aantrekkelijker raadsvergaderingen waarin het onderling debat centraal staat. Het is wel gelukt om het onderlinge debat meer centraal te stellen, maar het kan nog altijd beter. Voor het aantrekkelijker maken van de raadsvergadering voor inwoners is dat ook een randvoorwaarde. Een raadsvergadering is aantrekkelijk wanneer de verschillen van mening helder naar voren komen en het debat daarover goed is te volgen. Dit wordt nu nog belemmerd door: - amendementen en moties die niet goed zijn voorbereid (vooral door late indiening en soms nog door het niet goed gebruiken van de oordeelvormende bespreking) - de wijze waarop amendementen en moties worden behandeld (door elkaar heen). - de bijdragen van deelnemers aan het debat (raadsleden en portefeuillehouders) die niet zijn gericht op een amendement of motie. Criterium III.: Efficiënter gebruik van het Opinieplein door (1) hier het stellen van vragen aan het college te concentreren en (2) inwoners meer ruimte te bieden om zich uit te spreken. De beeldvormende en oordeelvormende raadsbijeenkomsten (voorheen: het opinieplein) worden goed gebruikt voor het stellen van vragen aan het college. Het komt nog wel voor dat ook in het besluitvormende deel nog vragen worden gesteld, maar dat is aanzienlijk minder dan voorheen. Inwoners hebben nu altijd gelegenheid om zich uit te spreken in de 14

15 beeldvormende sessies en kunnen daarna in de oordeelvormende sessie zinvol inspreken op een moment dat fractiestandpunten nog niet vast liggen. Criterium IV.: Heldere communicatie zowel intern als extern over de verschillende behandelfasen. Het BOB-model maakt het mogelijk om helder te communiceren naar inwoners. Met die helderheid komt het ook minder vaak tot teleurstellingen door niet waargemaakte verwachtingen. Inmiddels hebben belangstellenden de weg naar de raadsavonden zeker gevonden. Ze laten zich soms meermalen horen gedurende het BOB proces. Het leidt overigens niet aantoonbaar tot grotere bezoekersaantallen en dat zou ook niet de intentie moeten zijn. Belangrijker is dat de belangen van inwoners goed naar voren kunnen worden gebracht. De interne communicatie is nog wel een punt van aandacht, met name ten aanzien van de planning en de termijnen voor aanlevering van de stukken aan de raad. Het is gewenst dat hiervoor meer een gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren. De planning en aanlevering van de P&C-stukken voor de bijzondere raadsbijeenkomsten (kadernota / begroting) heeft inmiddels structureel aandacht gekregen en loopt nu goed. 6.2 Eindconclusie Er wordt in belangrijke mate voldaan aan de vier criteria die bij de invoering van het BOBmodel zijn geformuleerd. Uit zowel de interviews met de fracties (in 2012) als de gesprekken met de fractievoorzitters (in 2013) blijkt dat er bij de meeste fracties sprake is van een redelijke mate van tevredenheid over het BOB-model. Het heeft wel enkele jaren geduurd voordat het model goed werd begrepen en alle deelnemers eraan waren gewend. Het BOBmodel is inmiddels een goed werkbaar instrument gebleken. Dat laat onverlet dat er ook aandachtspunten zijn die zich deels richten op het vergadermodel en deels daarvan los staan. Die aandachtspunten hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen: de kwaliteit (met name de bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen; het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers de invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap; het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming); de omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen; de indeling van de BOB-avonden. 6.3 Aanbevelingen Het gegeven dat er sprake is een redelijke mate van tevredenheid maakt het goed verdedigbaar om ook in de nieuwe raadsperiode verder te gaan met het BOB vergadermodel. Om tegemoet te komen aan bovenstaande kritiekpunten verdient het aanbeveling daarbij de volgende aanpassingen door te voeren: 15

16 A. De kwaliteit (bestuursvriendelijkheid) van de raadsvoorstellen a. De aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer over de kwaliteit van de raadsvoorstellen doorvoeren. b. Met het nieuwe college en het nieuwe agendaoverleg een gezamenlijke start maken waarin de spelregels en de criteria worden doorgenomen. B. Het bieden van mogelijkheden voor (en het omgaan met) de inbreng van burgers a. Het verschuiven van de mogelijkheid om in te spreken (voor niet geagendeerde onderwerpen!) van de sessie van de A-stukken naar een tijdtip direct voorafgaand aan de raadsvergadering. b. Het instellen van een periodieke sessie De raad ontmoet waarbij gericht maatschappelijke instellingen worden uitgenodigd voor een gesprek. c. Het ontwikkelen van verschillende participatietrajecten. C. De invulling van de kwaliteit van het voorzitterschap a. De werkwijze waarbij raadsleden de BOB-sessies voorzitten vast te houden. b. Ook de fractievoorzitters daarbij in te schakelen.. c. Alle fracties (dringend) te verzoeken deel te nemen aan de voorzitterspool (vele handen maken licht werk). d. Goede voorzitterstrainingen aan te bieden, specifiek gericht op de politieke context.. D. Het brengen van meer diepgang in de discussie (oordeelvorming en besluitvorming) a. Bij ingewikkelde dossiers vaker de tijd nemen voor informatierondes (stand van zaken) en deskundigheidsbevordering (expertmeetings). Daarbij kan standaard de mogelijkheid worden aangeboden om vragen vooraf te stellen, hetzij bij de steller, hetzij bij de portefeuillehouder. b. Bij de oordeelvorming de onderlinge discussie tussen raadsleden bevorderen door het college wat anders te positioneren ten opzichte van de beeldvorming: wel ruimte voor het beantwoorden van gestelde (politieke) vragen; wel mogelijk om een zienswijze te geven over initiatiefvoorstellen en voorgenomen moties en amendementen; de zitplaats te heroverwegen (niet meer prominent naast de voorzitter). c. Moties en amendementen tijdig (= zo vroeg mogelijk) aanleveren bij de griffie, zodat ze het college en andere fracties zich daar goed op kunnen voorbereiden. d. De rol van het college in de besluitvorming beperken tot: het beantwoorden van gestelde vragen; het geven van een beargumenteerd collegestandpunt over ingediende moties en amendementen (positief, neutraal of ontraden). E. De omvang van de totale hoeveelheid vergaderingen a. Het agendaoverleg plant de werkbezoeken van de raad. De werkgroep werkbezoeken is inmiddels door het agendaoverleg opgeheven. In plaats daarvan wijst het agendaoverleg één lid aan als vaste delegatieleider die met de griffie zelfstandig de reguliere werkbezoeken voorbereidt. De aanvullende werkbezoeken lopen via het agendaoverleg. b. De overige vergaderlast is een zaak van het presidium en de raad. 16

17 F. De indeling van de BOB-avonden a. Hiervoor zijn diverse opties denkbaar, zoals: Huidige model: 2x gecombineerde BOB-sessies + Raad Loskoppelen van BOB-sessies en Raad (2x BOB en 1x Raad per maand) Idem, met 1x BOB (plenair) en 1x Raad (besluit) per maand (model Dronten) Een vergelijking van deze vergadermodellen is opgenomen in de bijlage. G. Overig a. Een heldere handleiding opstellen waarin het BOB-model goed wordt uitgelegd en de spelregels worden vastgelegd. Deze handleiding wordt dan uitgereikt aan ieder raadslid, collegelid en fractieassistent en gepubliceerd op de website. 17

18 Bijlage Vergelijking van de verschillende vergadermodellen Huidige Model Raad en BOB-sessies op verschillende avonden Model Dronten Beschrijving 2x per maand BOB-avond: BOB (3) BOB (3) Raad 1x per maand Reservering voor 3 e BOBavond of andere raadsactiviteit. Beschrijving 2x per maand BOB-sessies: BOB (3) BOB (3) BOB (3) Ook andere raadsactiviteiten zijn hier mogelijk. 1x per maand Raad Beschrijving 1x per maand Raad-V Plenaire voorbereiding en/of andere raadsactiviteiten. 1x per maand Raad-B Plenaire besluitvorming. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Hoge doorloopsnelheid. Gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. Voordelen Meeste deelnemers zijn er aan gewend. Meer capaciteit voor B en O sessies. Meer spreektijd voor raadsleden. Maakt een uitgebreidere raadsbehandeling mogelijk. Voordelen Minder vergaderingen. Overzichtelijker en eenvoudiger te plannen. Kleine fracties kunnen alles bijwonen. Nadelen - Beperkte tijd voor zware raadsagenda s. - Relatief weinig spreektijd. - Late tijdstip start raadsvergadering. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Minder gelegenheid om in te spelen op de actualiteit. - Meer vergaderingen, terwijl de 9 sessies niet altijd zullen worden benut. Nadelen - Lagere doorloopsnelheid. - Geen onderscheid meer in B- en O-sessies. - Minder voorbereidingscapaciteit vanwege plenaire behandeling. - Minder tijd voor andere raadsactiviteiten. - Minder burgervriendelijk. Kosten Relatief duur omdat veel ondersteuning griffie nodig is vanwege parallelsessies. Kosten Duurste model vanwege parallelsessies en hoge aantal vergaderingen. Kosten Goedkoopste model vanwege ontbreken parallelsessies en het lagere aantal vergaderingen. 18

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014

INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 INT15-0705 Griffieplan Heerhugowaard 2012 2014 1. Aanleiding In mei 2011 heeft de gemeenteraad het rapport de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient vastgesteld. Dit rapport is een oriëntatie op het

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen'

Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Rapportage 'De puntjes op de i: versterking van betrokkenheid van lokale besturen' Bestuur Regio Utrecht (BRU) Bestuur & Management Consultants april 2008 M. van der Horst mevrouw drs. J.M.J. Schoone Projectnummer:

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit

Nadere informatie