Hoe veilig is Tubbergen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Tubbergen?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012

2 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/ Datum 04/2012 Opdrachtgever Regio Twente Auteurs Davinia Wilson Rob van de Peppel Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Politiecijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Voorzieningen Sociale cohesie Ontwikkeling van de buurt Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Buurtproblemen Inleiding Meest voorkomende buurtproblemen Soorten buurtproblemen Belangrijkste buurtproblemen 15

5 4. Onveiligheidsbeleving Inleiding Onveiligheidsgevoelens Slachtofferkans Slachtofferschap Inleiding Soorten delicten Geweldsdelicten Vermogensdelicten Vandalismedelicten Bekendheid met dader Geografische locatie Pleegplek Politiecijfers Aangiftegedrag Inleiding Melden en aangifte doen Tevredenheid laatste politiecontact Inleiding Laatste contact Onderwerp Tevredenheid over optreden politie Oordeel functioneren politie Inleiding 39

6 8.2 Functioneren politie in de buurt Functioneren politie algemeen 41 Bijlage 1. Vragenlijst 45 Bijlage 2. Achtergrondkenmerken 46

7 Samenvatting

8 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Samenvatting Samenvatting Deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 heeft Tubbergen meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS (www.cbs.nl) en op de website van de Veiligheidsmonitor (www.veiligheidsmonitor.nl). Dertien van de veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente hebben in 2010 met elkaar afgesproken om in het najaar 2011 een lokale meting op wijkniveau van de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren. Ook in Tubbergen is de Veiligheidsmonitor op wijkniveau uitgevoerd. De in Tubbergen afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte de verplichte vraagblokken en een aantal optionele vraagblokken. In de vragenlijst waren ook enkele vragen opgenomen voor de regionale Brandweer Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal 1287 willekeurige inwoners van Tubbergen geselecteerd voor het onderzoek. Hierbij is er rekening mee gehouden dat uit elke wijk of kern voldoende inwoners zouden meedoen. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal 738 inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 57 procent. Belangrijkste uitkomsten In Tubbergen bestond de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2011 uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt; beleving buurtproblemen; onveiligheidbeleving; slachtofferschap; aangiftegedrag;* tevredenheid laatste politiecontact; oordeel functioneren politie in de buurt en algemeen; I

9 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Samenvatting Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. Leefbaarheid woonbuurt Men is in Tubbergen meer tevreden over de buurtvoorzieningen, dan in Twente en in Nederland. De sociale cohesie in Tubbergen scoort hoger dan die in de rest van het land. Er heerst een hogere betrokkenheid bij de buurt, en men is duidelijk meer tevreden over de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners. Over het algemeen is men in Tubbergen positiever over de woonomgeving dan in de rest van Twente en Nederland. Beleving buurtproblemen In het algemeen komen er in Tubbergen minder buurtproblemen voor dan in Twente en in Nederland. De meest voorkomende buurtproblemen (te hard rijden, hondenpoep, rommel) zijn vergelijkbaar met die in de rest van het land. Problemen van dreigende aard of sociale overlast komen in Tubbergen bijna niet voor. In Tubbergen c.a. komen meer buurtproblemen voor dan in de rest van Tubbergen. De wijk met de minste problemen is Fleringen c.a. In Geesteren c.a. wordt woninginbraak als een belangrijk buurtprobleem genoemd. In de andere wijken van Tubbergen, maar ook regionaal en landelijk, valt woninginbraak niet binnen de top drie van belangrijkste buurtproblemen. Onveiligheidbeleving De inwoners van Tubbergen voelen zich minder vaak onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, dan in de regio en Nederland. De onveiligheidsgevoelens zijn het grootst bij inwoners van Geesteren c.a. Inwoners van die wijk voelen zich vaker onveilig, ook in de eigen buurt. In heel Tubbergen acht men de kans om slachtoffer te worden nihil. In het algemeen is de kans om slachtoffer te worden van inbraak, mishandeling of diefstal het grootst in Fleringen c.a. en het kleinst in Tubbergen c.a. Slachtofferschap De kans om slachtoffer te worden van een delict is in Tubbergen kleiner dan in de rest van het land, waar het percentage inwoners dat in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geweest van een delict, twee keer zo groot is als in Tubbergen. Alle soorten delicten komen in Tubbergen minder vaak voor dan in Twente en Nederland, vooral vermogensdelicten komen minder voor. In Tubbergen is een significant hoger percentage slachtoffers bekend met de dader. De daders zijn bijna drie keer vaker een bekende dan in Twente en Nederland. De geografische locatie van de ondervonden delicten in Tubbergen wijkt af van Twente en Nederland. Zo vindt een lager percentage delicten plaats in de eigen gemeente, en een fors hoger percentage elders in Nederland. De kans op slachtofferschap is in Tubbergen het grootst in café, bar of disco. Dit wijkt behoorlijk af van Twente en Nederland, waar de kans thuis het grootst is. Daarentegen is de kans om slachtoffer II

10 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Samenvatting te worden op straat in Tubbergen erg klein, terwijl de straat als pleegplek in de rest van het land op de tweede plaats staat. Tubbergen heeft een relatief klein aandeel in het totale aantal delicten in de regio. Op grond van het inwoneraantal kan een aandeel van drie procent worden verwacht, dit is echter één procent. Er was in Tubbergen sprake van een afname van het aantal delicten, terwijl er in de regio juist sprake was van een toename. De meest voorkomende delicten in Tubbergen zijn vernieling/zaakbeschadiging, fietsendiefstal en mishandeling. Dit komt overeen met de top 3 van delicten in de regio. Aangiftegedrag In Tubbergen worden delicten minder vaak bij de politie gemeld dan regionaal of landelijk. De aangiftebereidheid is landelijk zelfs twee keer zo groot als in Tubbergen. De inwoners van Tubbergen doen het liefste aangifte via het telefoonnummer Het minst populair is het melden van een delict via 112. Wel doet men graag aangifte bij een agent op straat, terwijl dat in de rest van het land nauwelijks gebeurt. De meest genoemde reden voor aangifte, is dat men vond dat de politie moest weten van het delict. Daarentegen was maar voor een klein deel van de inwoners die aangifte hebben gedaan, het oppakken van de dader de reden voor aangifte. Dit wijkt af van de regionale en landelijke cijfers. In Twente doet men vooral aangifte om gestolen goederen terug te krijgen. In de rest van het land doet men, naast het feit dat de politie op de hoogte moet zijn, ook aangifte voor de verzekering. De meest genoemde reden voor het afzien van aangifte na een delict, is dat men denkt dat aangifte doen niet helpt. Dit is ook in de rest van het land de belangrijkste reden om delicten niet te melden. Het was niet zo belangrijk is in Tubbergen minder vaak reden tot afzien dan in de rest van Nederland, terwijl vaker geen aangifte wordt gedaan omdat het al is opgelost. Tevredenheid laatste politiecontact Vergeleken met Twente en Nederland, heeft men in Tubbergen minder vaak contact gehad met de politie. Vaker dan gemiddeld hebben de Tubbergers contact gehad vanwege een bekeuring, minder vaak is contact gezocht om hulpvragen en aangifte met getekend proces verbaal. In Tubbergen is men iets vaker tevreden over het contact met de politie dan in de rest van het land. In Geesteren c.a. is met het meest tevreden over dit contact, in Fleringen c.a. het minst. De meest voorkomende reden van ontevredenheid over het contact met de politie is, zowel in Tubbergen als in de regio Twente, dat de politie niets of te weinig deed. In de rest van het land werd het niet efficiënt optreden van de politie als grootste reden van ontevredenheid genoemd. Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen De tevredenheid over de politie in de eigen woonbuurt is in Tubbergen groter dan in Twente en Nederland. In Fleringen c.a. is de tevredenheid minder groot dan in de rest van Tubbergen, in de andere wijken is de tevredenheid relatief groot. In Tubbergen voelt men zich meer serieus genomen en beschermd door de politie dan in Twente en Nederland. De stelling dat de politie de zaken in de buurt efficiënt aanpakt, mag ook rekenen op een significant hoger percentage inwoners dat het ermee eens is dan in de rest van het land. Over het III

11 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Samenvatting aantal bekeuringen in de buurt is een kleiner aandeel van de inwoners het eens dan in Twente en Nederland. Net als in de rest van het land, vindt men de zichtbaarheid van de politie in de buurt onvoldoende. De inwoners zijn het het vaakst eens met de stellingen dat de politie benaderbaar is en dat de politie het uiterste zal doen om te helpen als het er echt omgaan. Het minst vaak is men het eens met de stelling dat de politie succesvol de criminaliteit bestrijdt. Dit is significant later dan in Twente, en ook vergeleken met Nederland scoort deze stelling laag. Men is in Tubbergen in het algemeen meer tevreden over het functioneren van de politie dan in de rest van het land. Met name de wederkerigheid en de communicatie van de politie hebben een hogere schaalscore gekregen. IV

12 Hoofdstuk 1 Inleiding

13 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 heeft Tubbergen meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS (www.cbs.nl) en op de website van de Veiligheidsmonitor (www.veiligheidsmonitor.nl). Dertien van de veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente hebben in 2010 met elkaar afgesproken om in het najaar 2011 een lokale meting op wijkniveau van de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren. 1 Ook in Tubbergen is de Veiligheidsmonitor op wijkniveau uitgevoerd. In de periode september tot en met december 2011 zijn hiervoor in Tubbergen 738 enquêtes afgenomen. De in Tubbergen afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte de verplichte vraagblokken en een aantal optionele vraagblokken. In de vragenlijst waren ook enkele vragen opgenomen voor de regionale Brandweer Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van 1287 inwoners uit Tubbergen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 2 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de Tubbergen informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid in drie wijken en/of kernen (zie figuur 1.1): Geesteren c.a. (Geesteren c.a. in het vervolg van dit rapport) Fleringen c.a. (Fleringen c.a.) Tubbergen c.a. (Tubbergen c.a.) Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 1 In Twenterand is de Veiligheidsmonitor al in het najaar van 2010 op wijkniveau uitgevoerd. Een rapportage hiervan is verkrijgbaar bij de gemeente Twenterand. 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

14 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Inleiding Figuur 1.1 De wijken en/of kernen van Tubbergen. 1.3 Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte (zie bijlage). Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De in Tubbergen afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte de verplichte vraagblokken en een aantal optionele vraagblokken. De vrije ruimte is gebruikt voor vragen van de regionale brandweer in Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. 2

15 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. standaardblokken nr. facultatieve blokken 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact 3 onveiligheidbeleving 7 oordeel functioneren politie in de buurt 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen 9 achtergrondkenmerken Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september tot en met november De vragenlijst is op verschillende manieren uitgezet, allereerst online en schriftelijk. Aan non-responders is twee maal een herinnering per post gestuurd. Tenslotte is aanvullend telefonisch onderzoek uitgevoerd. 1.4 Respons In totaal hebben 738 van de 1287 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 57 procent. Daarnaast hebben 29 inwoners van Tubbergen deelgenomen aan de landelijke, door CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Tubbergen komt daarmee uit op 767. Daarvan heeft 76 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 14 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 10 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een groot deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat het ergens (zeer) mee eens is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de weigert - en weet niet -antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. 3

16 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Inleiding In dit rapport wordt meerdere malen gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert tussen 0 en 10. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën weigert en weet niet buiten beschouwing gelaten. Verschillen in uitkomsten tussen wijken, gemeente en regio worden in dit rapport alleen beschreven in de tekst als sprake is van een statistisch significant verschil. 1.7 Politiecijfers Dit rapport bevat naast cijfers uit de Veiligheidsmonitor, ook recente politiecijfers. Deze cijfers hebben betrekking op de jaren 2010 en De politiecijfers in dit rapport hebben alleen betrekking op het gemeenteniveau en zijn opgenomen in hoofdstuk 5 aangiftegedrag. 1.8 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, onveiligheidbeleving en slachtofferschap. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen meldings- en aangiftegedrag, het contact met de politie en het functioneren van de politie aan bod. In de bijlage 1 staat de vragenlijst en in bijlage 2 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. 4

17 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

18 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Tubbergen. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). Vervolgens, de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in Tubbergen. Daarna wordt beschreven in welke mate de bewoners zich persoonlijk hebben ingezet om de buurt te verbeteren en hoe zij de ontwikkeling van de buurt ervaren. Tot slot worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid en de veiligheid beschreven. 2.2 Voorzieningen De aanwezigheid van voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen van het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes zijn goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen per wijk in Tubbergen, plus de gemiddelden voor Tubbergen, Twente en Nederland. Tabel 2.1 Oordeel over buurtvoorzieningen in Tubbergen, percentage (zeer) eens goed onderhoud van wegen goed onderhoud van perken goede straatverlichting goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren Geesteren c.a. 63% 66% 58% 49% 15% Fleringen c.a. 76% 63% 67% 48% 33% Tubbergen c.a. 76% 70% 76% 47% 28% Tubbergen 71% 66% 66% 47% 25% Twente 65% 61% 74% 55% 20% Nederland 66% 66% 75% 56% 21% In Tubbergen is men, vergeleken met Twente en Nederland, meer tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes, over het onderhoud van openbaar groen en over voorzieningen voor jongeren scoren. Over straatverlichting en speelplekken voor kinderen is men minder tevreden vergeleken met Twente en Nederland. 6

19 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt In de wijk Tubbergen c.a. zijn de inwoners over het geheel genomen meer tevreden over de buurtvoorzieningen, dan in de andere wijken. Op basis van bovenstaande stellingen is een schaalscore voor fysieke kwaliteit berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer fysieke kwaliteit. Figuur 2.1 Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit in Tubbergen Geesteren, Langeveen, Manderveen en Vasse 5,7 Fleringen, Harbinkhoek en Albergen 6,1 Tubbergen en Reutum 6,3 Tubbergen 6,0 Twente 5,9 Nederland 6, Vergeleken met de regio Twente scoort de fysieke kwaliteit in Tubbergen iets beter. De schaalscore is gelijk aan die van Nederland. De fysieke kwaliteit is het hoogst in de wijk Tubbergen c.a. De wijk Geesteren c.a. heeft de laagste schaalscore. 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. Sociale cohesie is in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks; de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een prettige buurt met veel saamhorigheid; ik voel mij thuis bij de mensen die in de buurt wonen; ik heb veel contact met andere buurtbewoners; ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid met de samenstelling van de buurtbevolking en de verstandhouding tussen buurtbewoners per wijk in Tubbergen, plus de gemiddelden voor Tubbergen, Twente en Nederland. 7

20 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.2 Oordeel over aspecten van sociale cohesie in Tubbergen, percentage (zeer) eens men kent elkaar nauwelijks men gaat prettig met elkaar om prettige buurt, saamhorigheid thuis bij mensen in de buurt veel contact met buurtbewoners tevreden over samenstelling buurt Geesteren c.a. 7% 90% 82% 86% 70% 87% Fleringen c.a. 6% 93% 85% 87% 68% 86% Tubbergen c.a. 9% 87% 77% 79% 62% 82% Tubbergen 7% 90% 81% 84% 67% 85% Twente 22% 74% 54% 68% 46% 71% Nederland 25% 71% 47% 64% 41% 71% In Tubbergen is men, vergeleken met de cijfers over Nederland en Twente, duidelijk meer tevreden over de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners. Het meest is men tevreden over mate waarin buurtbewoners elkaar kennen. Over de mate van contact met buurtbewoners zijn de inwoners van Tubbergen het minst tevreden. De tevredenheid over de mate waarin buurtbewoners elkaar kennen, de onderlinge omgang en de saamhorigheid is het hoogst in Fleringen c.a. Het minst tevreden is men in de wijk Tubbergen c.a. Op basis van vier van de zes genoemde stellingen is een schaalscore voor sociale cohesie in de woonbuurt berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer sociale cohesie. De schaalscore is samengesteld op basis van deze stellingen: 1. de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; 2. de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; 3. ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; 4. ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Figuur 2.2 geeft de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Tubbergen op wijkniveau en vergeleken met Twente en Nederland. 8

21 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.2 Gemiddelde schaalscore sociale cohesie in Tubbergen Geesteren, Langeveen, Manderveen en Vasse 8,0 Fleringen, Harbinkhoek en Albergen 7,8 Tubbergen en Reutum 7,6 Tubbergen 7,8 Twente 6,6 Nederland 6, De sociale cohesie in Tubbergen scoort hoger dan die in de rest van het land. De sociale cohesie is het sterkst in de wijk Geesteren c.a. Tubbergen c.a. heeft de laagste schaalscore. Sociale betrokkenheid bij de buurt komt ook tot uiting in de eigen inzet voor de buurt waarin men woont. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (figuur 2.3). 9

22 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.3 Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren Geesteren, Langeveen, Manderveen en Vasse 23% Fleringen, Harbinkhoek en Albergen 23% Tubbergen en Reutum 25% Tubbergen 24% Twente 18% Nederland 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De betrokkenheid bij de eigen buurt in Tubbergen is, vergeleken met Twente en Nederland, 6 procentpunten hoger. In de wijk Tubbergen c.a. is de betrokkenheid het hoogst. De andere wijken scoren gelijk. 2.4 Ontwikkeling van de buurt Aan de inwoners van Tubbergen is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt. Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk is gebleven. Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt kan worden uitgedrukt in het verschil tussen het aandeel dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. 10

23 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.3 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar, percentage genoemd vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan saldo Geesteren c.a. 14% 76% 8% 6% Fleringen c.a. 16% 79% 4% 12% Tubbergen c.a. 13% 77% 7% 7% Tubbergen 14% 77% 6% 8% Twente 14% 68% 14% 0% Nederland 14% 68% 14% 0% Vergeleken met Nederland en Twente, vinden de inwoners van Tubbergen vaker dat de buurt zich per saldo positief ontwikkeld. Fleringen c.a. heeft van de drie kernen het grootste aandeel inwoners dat vindt dat hun buurt er per saldo op vooruit is gegaan. 2.5 Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Ook is aan inwoners van Tubbergen gevraagd naar een oordeel over hun woonomgeving in het algemeen, de leefbaarheid van de woonomgeving en de veiligheid van de woonomgeving. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Tabel 2.4 Oordeel over de woonomgeving, gemiddelde rapportcijfer woon-omgeving algemeen leefbaarheid woonomgeving veiligheid woonomgeving Geesteren c.a. 8,0 7,7 7,2 Fleringen c.a. 8,0 7,9 7,4 Tubbergen c.a. 7,9 7,8 7,4 Tubbergen 8,0 7,8 7,3 Twente 7,5 7,4 7,0 Nederland 7,5 7,4 7,0 Over het algemeen is men in Tubbergen positiever over de woonomgeving dan in de rest van Twente en Nederland. De woonomgeving in de wijk Fleringen c.a. heeft de hoogste rapportcijfers van haar inwoners gekregen. Geesteren c.a. blijft wat achter als het gaat om de veiligheid van de woonomgeving. 11

24 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen 12

25 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners van Tubbergen ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Deze buurtproblemen kunnen in een aantal subgroepen worden verdeeld, zoals fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is aan de inwoners van Tubbergen gevraagd welke van deze problemen met voorrang aangepakt moeten worden. 3.2 Meest voorkomende buurtproblemen Tabel 3.1 geeft per buurtprobleem weer hoeveel procent van de inwoners van Tubbergen van mening is dat dit probleem vaak voorkomt. Tabel 3.1 Vaak voorkomende buurtproblemen in Tubbergen, percentage komt vaak voor Tubbergen Twente Nederland dronken mensen op straat 2% 6% 7% mensen die op straat worden lastiggevallen 0% 1% 2% drugsoverlast 0% 5% 5% overlast van groepen jongeren 3% 9% 11% overlast door omwonenden 1% 4% 5% straatroof 0% 0% 1% vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes 1% 3% 9% bekladding van muren en/of gebouwen 0% 4% 7% rommel op straat 8% 17% 20% hondenpoep 15% 26% 29% agressief verkeersgedrag 5% 10% 12% geluidsoverlast door verkeer 5% 13% 14% te hard rijden 27% 32% 31% fietsendiefstal 1% 6% 9% diefstal uit auto s 2% 3% 6% beschadiging van en/of diefstal vanaf auto s 2% 7% 9% bedreiging 0% 1% 2% inbraak in woningen 2% 4% 9% geweldsdelicten 0% 1% 2% andere vormen van geluidsoverlast 2% 7% 9% parkeeroverlast 7% 20% 22% overlast van zwervers/daklozen 0% 1% 2% overlast door horecagelegenheden 2% 2% 2% vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen 0% 2% 3% jeugdcriminaliteit 0% 2% 4% 13

26 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Buurtproblemen De buurtproblemen die in Tubbergen het meest voorkomen, zijn: te hard rijden, hondenpoep en rommel op straat. Dit komt overeen met de top 3 buurtproblemen in Twente en Nederland, met als enige verschil dat, waar in Tubbergen rommel op straat de derde plaats inneemt, die positie in de rest van het land wordt gevuld door parkeeroverlast. In het algemeen komen er in Tubbergen minder buurtproblemen voor dan in Twente en in Nederland, en een aantal buurtproblemen komt zelfs helemaal niet voor. Met name problemen van dreigende aard of sociale overlast komen in Tubbergen weinig of niet voor. 3.3 Soorten buurtproblemen De 25 buurtproblemen uit de vorige paragraaf kunnen worden samengevat in vijf typen. Ieder type kan een waarde tussen 0 en 10 hebben. Hoe hoger deze waarde, des te vaker inwoners dit type buurtprobleem ervaren. De volgende soorten buurtproblemen zijn onderscheiden: fysieke verloedering: de bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van straatmeubilair; sociale overlast: drugsoverlast, mensen die op straat worden lastiggevallen, overlast van groepen jongeren en dronken mensen op straat; dreiging: drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, geweldsdelicten, bedreiging, mensen die op straat worden lastiggevallen en straatroof; verkeersoverlast: te hard rijden, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag; vermogensdelicten: beschadiging aan auto s en diefstal vanaf auto s, fietsendiefstal, inbraak in woningen en diefstal uit auto s; overige overlast: overlast door omwonenden, overlast door horecagelegenheden, overlast van zwervers of daklozen en geluidsoverlast anders dan van verkeer. Tabel 3.2 toont een overzicht van deze buurtproblemen per wijk in Tubbergen. 14

27 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Buurtproblemen Tabel 3.2 Buurtproblemen, schaalscores fysieke sociale dreiging vermogens- verkeers- overige verloedering overlast delicten overlast overlast Geesteren c.a. 1,7 0,6 0,3 2,1 2,5 0,7 Fleringen c.a. 1,8 0,6 0,3 1,3 2,4 0,8 Tubbergen c.a. 1,9 0,7 0,3 1,4 2,5 0,8 Tubbergen 1,8 0,6 0,3 1,6 2,5 0,8 Twente 2,7 1,4 0,8 1,9 3,5 1,2 Nederland 3,3 1,7 1,1 2,7 3,6 1,4 Zoals eerder vermeld, zijn er in Tubbergen minder buurtproblemen dan in de regio Twente en rest van het land. In de wijk Tubbergen c.a. komen meer problemen voor dan in rest van Tubbergen, al zijn de verschillen miniem. Wel opvallend is dat van Geesteren c.a. relatief hoog scoort op vermogensdelicten. De wijk met de minste problemen is Fleringen c.a. 3.4 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van Tubbergen is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die meestgenoemd zijn als belangrijkste problemen. Tabel 3.3 Belangrijkste buurtproblemen in Tubbergen belangrijkste probleem eerste tweede derde Geesteren c.a. Te hard rijden Woninginbraak Hondenpoep Fleringen c.a. Te hard rijden Hondenpoep Rommel Tubbergen c.a. Te hard rijden Hondenpoep Rommel Tubbergen Te hard rijden Hondenpoep Rommel Twente Te hard rijden Hondenpoep Parkeeroverlast Nederland Te hard rijden Hondenpoep Parkeeroverlast De drie buurtproblemen die volgens de inwoners van Tubbergen met voorrang moeten worden aangepakt zijn: te hard rijden, hondenpoep en rommel. Dit komt redelijk overeen met de belangrijkste buurtproblemen in Twente en Nederland, het enige verschil is dat in Twente en Nederland parkeeroverlast als derde probleem wordt genoemd in plaats van rommel. 15

28 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Buurtproblemen Opvallend is, dat woninginbraak een belangrijk buurtprobleem is in Geesteren c.a. In de andere wijken van Tubbergen, en ook in Twente en Nederland, valt woninginbraak niet binnen de top drie van belangrijkste buurtproblemen. 16

29 Hoofdstuk 4 Onveiligheidsbeleving 17

30 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Onveiligheidsbeleving 4. Onveiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidsbeleving. Achtereenvolgens komen onveiligheidsgevoelens, slachtofferkans, vermijdingsgedrag en respectloos gedrag aan de orde. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt (tabel 4.1). Tabel 4.1 Onveiligheidsgevoelens in Tubbergen, percentage genoemd voelt zich wel voelt zich vaak eens onveilig onveilig voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt voelt zich vaak onveilig in eigen buurt Geesteren c.a. 20% 1% 12% 1% Fleringen c.a. 13% 1% 6% 1% Tubbergen c.a. 12% 1% 6% 1% Tubbergen 15% 1% 9% 1% Twente 21% 2% 14% 2% Nederland 25% 3% 17% 2% Men voelt zich in Tubbergen minder vaak onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt, dan in de regio en Nederland. De onveiligheidsgevoelens zijn het grootst bij inwoners van Geesteren c.a. Inwoners van die wijk voelen zich vaker onveilig, ook in de eigen buurt. 4.3 Slachtofferkans Ook is aan de inwoners van Tubbergen gevraagd hoe groot zij de kans schatten om zelf slachtoffer te worden van respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal (tabel 4.2). 18

31 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Onveiligheidsbeleving Tabel 4.2 Percentage grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal in Tubbergen, percentage genoemd inbraak mishandeling diefstal Geesteren c.a. 3% 0% 2% Fleringen c.a. 2% 0% 5% Tubbergen c.a. 1% 0% 1% Tubbergen 2% 0% 3% Twente 5% 1% 4% Nederland 7% 2% 5% De kans om slachtoffer te worden van inbraak, mishandeling of diefstal is in Tubbergen significant kleiner dan in Twente en in Nederland. Tussen de kernen is op een uitzondering na weinig verschil in de geschatte slachtofferkans: de kans om slachtoffer te worden van diefstal wordt door inwoners van Fleringen c.a. duidelijk hoger ingeschat dan de inwoners uit beide andere kernen. 19

32 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 20

33 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. In paragraaf 5.9 worden politiecijfers over slachtofferschap in 2010 en 2011 gepresenteerd. Het betreft hier de officiële politiestatistiek. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de veiligheidsmonitor, onder meer doordat in bepaalde gevallen geen aangifte wordt gedaan. 5.2 Soorten delicten Tabel 5.1 geeft een overzicht van het percentage inwoners van Tubbergen dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsendiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal vanaf de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten. De laatste kolom bevat de cijfers van het aantal ondervonden delicten per 100 inwoners. 3 Tabel 5.1 Het percentage slachtofferschap naar soort delict en totaal, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners in Tubbergen geweldsdelicten vermogensdelicten vandalismedelicten overige delicten totaal aantal delicten per 100 inwoners Geesteren c.a. 2% 5% 7% 1% 13% 20 Fleringen c.a. 4% 9% 6% 0% 17% 22 Tubbergen c.a. 2% 5% 5% 0% 11% 14 Tubbergen 2% 6% 6% 0% 13% 19 Twente 4% 12% 11% 1% 23% 39 Nederland 5% 13% 12% 1% 25% 43 De kans om slachtoffer te worden van een delict is in Tubbergen kleiner dan in de rest van het land, waar het percentage inwoners dat in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geweest van een delict, twee keer zo groot is als in Tubbergen. In Fleringen c.a. zijn in de afgelopen twaalf maanden meer inwoners slachtoffer geweest van een delict, dan in de rest van Tubbergen. De kans op slachtofferschap is het kleinst Tubbergen en Reutem. 3 Dit cijfer houdt rekening met het feit dat iemand in een jaar meer dan één keer slachtoffer kan worden van eenzelfde soort delict. 21

34 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap De daadwerkelijke percentages slachtofferschap zijn hoger dan de ingeschatte kansen op slachtofferschap, zoals weergegeven in tabel 4.2. Wel komen de wijken overeen, waar men de grootste en kleinste kans heeft om slachtoffer te worden. 5.3 Geweldsdelicten Tabel 5.2 geeft een specificatie van soorten geweldsdelicten in Tubbergen. Tabel 5.2 Percentage slachtofferschap per soort gewelddelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners in Tubbergen bedreiging seksuele mishandeling mishandeling totaal aantal delicten Geesteren c.a. 2% 1% 0% 2% 3 Fleringen c.a. 0% 3% 1% 4% 4 Tubbergen c.a. 1% 0% 0% 2% 3 per 100 inwoners Tubbergen 1% 1% 1% 2% 3 Twente 3% 1% 1% 4% 7 Nederland 4% 1% 1% 5% 9 In het algemeen is de kans om slachtoffer van een delict te worden in Tubbergen, kleiner dan in Twente en in Nederland. Zo ook de kans om slachtoffer te worden van een geweldsdelict. Wederom is de kans op slachtofferschap het grootst in Fleringen c.a. Met name seksuele mishandeling is de afgelopen twaalf maanden vaker voorgekomen dan in de rest van Nederland. In Tubbergen c.a. hebben de minste geweldsdelicten plaatsgevonden. 5.4 Vermogensdelicten Tabel 5.3 toont soorten vermogensdelicten in Tubbergen. 22

35 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap Tabel 5.3 Percentage slachtofferschap per soort vermogensdelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners in Tubbergen inbraak of poging tot inbraak diefstal uit auto fietsendiefstal autodiefstal zakkenrollerij en diefstal met geweld overige diefstal Geesteren c.a. 2% 0% 0% 1% 0% 2% 5% 5 totaal aantal delicten per Fleringen c.a. 2% 4% 0% 1% 0% 5% 9% 12 Tubbergen c.a. 1% 2% 0% 0% 0% 2% 5% inwoners Tubbergen 1% 2% 0% 0% 0% 3% 6% 7 Twente 3% 5% 0% 1% 1% 3% 12% 15 Nederland 3% 5% 0% 3% 2% 4% 13% 16 In Tubbergen is een significant lager percentage inwoners slachtoffer geworden van een vermogensdelict, dan in Twente en Nederland. Met name van inbraak, fietsendiefstal en zakkenrollerij/diefstal met geweld zijn minder inwoners het slachtoffer geworden in de afgelopen twaalf maanden. De hoogste percentages zijn te vinden in Fleringen c.a. 5.5 Vandalismedelicten Cijfers over vandalisme en overige delicten in Tubbergen zijn opgenomen in tabel 5.4. Tabel 5.4 Percentage slachtofferschap per soort vandalismedelict, plus het totaal aantal delicten per 100 inwoners in Tubbergen auto-vandalisme overige vernielingen totaal aantal delicten per 100 inwoners Geesteren c.a. 4% 4% 7% 12 Fleringen c.a. 2% 4% 6% 6 Tubbergen c.a. 3% 2% 5% 6 Tubbergen 3% 3% 6% 8 Twente 7% 6% 11% 17 Nederland 8% 5% 12% 18 Ook vandalismedelicten komen relatief weinig voor in Tubbergen. Het percentage slachtoffers in Tubbergen is twee keer zo klein als in de rest van Nederland. Opvallend is dat in Geesteren c.a. twee keer zoveel inwoners slachtoffer zijn geworden van vandalisme als in de andere wijken van Tubbergen. 23

36 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap 5.6 Bekendheid met dader Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is bij elk laatste voorval gevraagd of zij de dader(s) kenden. Tabel 5.5 Bekendheid met dader, in percentage van slachtoffers (n=<145) buurtgenoot iemand van het werk (ex) partner of andere familie andere bekend totaal dader bekend Tubbergen 13% 3% 0% 29% 44% Twente 13% 4% 4% 10% 31% Nederland 12% 4% 4% 10% 30% Wat opvalt, is dat in Tubbergen een significant hoger percentage slachtoffers bekend is met de dader. De daders zijn even vaak als in Twente en Nederland buurtgenoten of mensen van het werk, praktisch nooit (ex)partners of familie maar wel bijna drie keer zo vaak een andere bekende. 5.7 Geografische locatie In de veiligheidsmonitor is bij alle delictsoorten, behalve (poging tot) inbraak, gevraagd naar de geografische locatie (eigen woonbuurt, elders in de eigen woongemeente, elders in Nederland, buitenland) waar het laatste voorval plaatsvond. Aan de slachtoffers van zakkenrollerij, overige diefstal, geweldsdelicten en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. Tabel 5.6 Geografische locatie van ondervonden delicten in Tubbergen, in percentage van betreffende delicten (n=<145) in de eigen buurt elders in eigen gemeente elders in Nederland in het buitenland onbekend Tubbergen 56% 18% 23% 3% 1% 56% Twente 61% 26% 11% 2% 1% 100% Nederland 65% 20% 11% 2% 1% 100% totaal De geografische locatie van de ondervonden delicten in Tubbergen wijken af van Twente en Nederland. Zo vindt een lager percentage delicten plaats in de eigen gemeente, en een fors hoger percentage elders in Nederland. 24

37 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap 5.8 Pleegplek Aan slachtoffers van geweldsdelicten, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In dit geval gaat het alleen om delicten die de slachtoffers in Nederland hebben ondervonden. Tabel 5.7 Pleegplek van ondervonden delicten in Tubbergen, in percentage van betreffende delicten (n=<145) Tubbergen Twente Nederland thuis 26% 29% 27% in andere woning 0% 3% 3% in café, bar of disco 29% 14% 12% op straat 1% 22% 27% bij trein-, metro-, bus- of tramhalte 4% 2% 2% in trein, metro, bus of tram 3% 1% 2% in de auto 0% 1% 1% op het werk 18% 11% 11% op school 0% 4% 3% in winkel 13% 5% 6% sportveld of hal 7% 5% 3% in park of op parkeerterrein 0% 2% 2% elders 12% 9% 7% De kans op slachtofferschap is in Tubbergen het grootst in café, bar of disco. Dit wijkt behoorlijk af van Twente en Nederland, waar de kans thuis het grootst is. Daarentegen is de kans om slachtoffer te worden op straat in Tubbergen erg klein, terwijl de straat als pleegplek in de rest van het land op de tweede plaats staat. 5.9 Politiecijfers Tabel 5.8 bevat de politiecijfers over delicten en incidenten in 2010 en 2011 in Tubbergen. De cijfers zijn afkomstig uit de registratie van de politie Twente. Doordat zowel 2010 als 2011 in beeld worden gebracht, is het niet alleen mogelijk om iets te zeggen over afzonderlijke categorieën, maar ook over de ontwikkeling. De 4 e kolom brengt dit in beeld, aan de hand van de percentuele stijging of daling ten opzichte van Het aantal delicten/incidenten hangt (voor een deel) samen met het inwonertal van een gemeente. In de 5 e kolom is daarom het aantal delicten/incidenten per 100 inwoners opgenomen. Omdat de cijfers voor de hele regio zijn verzameld is het mogelijk het aandeel van Tubbergen in het regiototaal per misdrijf te bepalen. Dit staat in de laatste kolom. 25

38 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap In 2011 zijn door de politie in Tubbergen in totaal 619 delicten/incidenten geregistreerd. Het meest voorkomende delict/incident is vernieling c.q. zaakbeschading. Op de tweede plek komt fietsendiefstal en derde is mishandeling. De top 3 van delicten/incidenten in 2011 is daarmee voortubbergen dezelfde als voor de regio. Verder staan in Tubbergen in de top 10: 4) overige vermogensdelicten, 5) overlast geluid incl. horeca, 6) fraude, 7) diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis, 8) verkeersoverlast, 9) brand/ontploffing, 10) jeugdoverlast. Per 100 inwoners zijn er in Hof van Twente 2,9 geregistreerd delicten/incidenten, terwijl dat er in de regio bijna acht zijn. Per 100 inwoners zijn er in Tubbergen gemiddeld dus bijna vijf delicten/incidenten minder dan in de regio. In Tubbergen was sprake van een afname van het aantal delicten, terwijl er in de regio juist sprake was van een toename. Ten opzichte van 2010 is het aantal delicten/incidenten in Tubbergen met zeven procent gedaald, terwijl dat in de regio 1 procent steeg. De grootste toename van incidenten in Tubbergen diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis, zakkenrollerij, overlast incl. horeca en fraude. Hoewel vernieling c.q. zaakbeschadiging het meest voorkomende delict in 2011 was, is het ten opzichte van 2010 afgenomen met 26 procent. Met het totaal aantal delicten heeft Tubbergen een aandeel van één procent in het regiototaal. Dat is lager dan op grond van het aandeel in het inwonertal (3 procent) kan worden verwacht. diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis heeft een bovengemiddeld aandeel, fraude een gemiddeld aandeel. Alle andere delicten zitten hieronder. Omdat in de Veiligheidsmonitor alleen slachtofferschap van delicten wordt gemeten en niet meldingen van incidenten en een andere indeling wordt gehanteerd is vergelijking van de cijfers niet mogelijk. Wel kan iets worden gezegd over het algemene beeld. Dit correspondeert voor Tubbergen vrij aardig tussen de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor. Inwoners van Tubbergen maken minder kans slachtoffer te worden dan in Twente. Dat geldt met name voor vermogens- en vandalismedelicten. Bij geweldsdelicten zit Tubbergen dichter bij het regionale gemiddelde maar nog wel eronder. 26

39 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Slachtofferschap Tabel 5.8 Politiecijfers delicten/incidenten Tubbergen over 2010 en 2011 Jaarcijfers delicten/incidenten in Tubbergen Stijging/Daling Tubbergen Aandeel t.o.v per 100 inw. t.o.v. regiototaal diefstal/inbraak woning % 0,09 1% diefstal uit/af (personen)auto % 0,09 1% diefstal van (personen)auto % 0,01 1% diefstal van motor/scooter 0 0-0,00 0% diefstal van vracht/bestelauto 0 0-0,00 0% diefstal brom-, snorfiets % 0,00 0% diefstal fiets % 0,34 1% diefstal uit bedrijf % 0,08 2% diefstal uit school 0 3-0,01 2% diefstal uit sportcomplex % 0,01 1% winkeldiefstal % 0,01 0% diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis % 0,12 4% zakkenrollerij % 0,01 1% overige vermogensdelicten % 0,33 1% aanranding % 0,00 1% incest 0 0-0,00 0% ontucht 1 1 0% 0,00 2% schennis % 0,00 0% verkrachting % 0,01 2% overige zedendelicten 2 2 0% 0,01 1% openlijk geweld % 0,01 1% bedreiging % 0,08 1% mishandeling % 0,34 1% straatroof 0 1-0,00 1% overval % 0,00 2% aantasting openbare orde/ruimte % 0,03 1% vernieling c.q. zaakbeschadiging % 0,42 2% drugshandel 5 5 0% 0,02 1% fraude % 0,19 3% vuurwapenbezit % 0,01 2% drugs/drankoverlast 4 4 0% 0,02 1% overlast geluid incl. horeca % 0,21 2% verkeersoverlast % 0,10 2% overlast gestoord/overspannen % 0,03 1% burengerucht % 0,09 1% jeugdoverlast % 0,09 1% brand/ontploffing % 0,10 2% huiselijk geweld (delicten/incidenten) % 0,03 1% totaal % 2,92 1% 27

40 Hoofdstuk 6 Aangiftegedrag 28

41 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Aangiftegedrag 6. Aangiftegedrag 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft, op basis van de Veiligheidsmonitor Twente 2011, het aangiftegedrag van slachtoffers van delicten. Uit eerder onderzoek is bekend dat slechts een deel van de door de bevolking ondervonden delicten door de politie wordt geregistreerd. Allereerst zijn de meeste voorvallen, om wat voor reden dan ook, niet bij de politie bekend (geen melding gemaakt en niet ontdekt door de politie). Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieregistraties alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld (6.2). 6.2 Melden en aangifte doen Aan de inwoners van Tubbergen die in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een delict, is gevraagd of dit is gemeld bij de politie. Inwoners die meer dan één keer slachtoffer werden, is gevraagd of zij het laatste delict hebben gemeld. Van melding is sprake als het voorval door of namens het slachtoffer is gemeld bij de politie. Daarnaast is gevraagd of zij het delict hebben aangegeven. Aangifte kan worden gedaan door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring of proces-verbaal. Aangifte is ook mogelijk via internet. Ondanks dat bij deze vorm van aangifte geen ondertekening plaatsvindt, wordt deze vorm van aangifte in de Veiligheidsmonitor wel als daadwerkelijke aangifte beschouwd. In tabel 6.1 wordt het aandeel gemelde en aangegeven delicten weergegeven. Tabel 6.1 Meld- en aangiftegedrag in Tubbergen, in percentage van alle ondervonden delicten (n=65) gemeld aangegeven Tubbergen 24% 13% Twente 37% 28% Nederland 35% 26% Van de 13 procent aangegeven delicten in totaal werd in Tubbergen vijf procent aangegeven via internet en acht procent van de inwoners heeft een document ondertekend. In Tubbergen worden delicten minder vaak bij de politie gemeld dan regionaal of landelijk. De aangiftebereidheid is landelijk zelfs twee keer zo groot als in Tubbergen. Aan inwoners die geen aangifte hebben gedaan, is gevraagd of ze dat wel hadden gedaan indien anonieme aangifte mogelijk was geweest. In Tubbergen zegt drie procent in dat geval wel aangifte te hebben gedaan. Dit percentage is gelijk aan het regionale en het landelijke cijfer. Aan inwoners die wel aangifte deden is gevraagd op welke wijze aangifte is gedaan. Tabel 6.2 geeft hiervan de resultaten weer. 29

42 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Aangiftegedrag Tabel 6.2 Wijze van melden delicten, in percentage van de gemelde delicten (n=<65) Tubbergen Twente Nederland op het politiebureau 15% 27% 30% telefonisch via 112 0% 5% 8% telefonisch via % 22% 22% telefonisch via ander nummer 6% 2% 4% via internet 23% 36% 28% bij agent op straat 25% 3% 2% overig 0% 5% 6% totaal 100% 100% 100% De inwoners van Tubbergen doen het liefste aangifte via het telefoonnummer Het minst populair is het melden van een delict via 112. Vergeleken met Nederland heeft het aangifte doen op het politiebureau ook niet de voorkeur van de Tubbergers. Wel doet men graag aangifte bij een agent op straat, terwijl dat in de rest van het land nauwelijks gebeurt. Aan inwoners die aangifte van een delict hebben gedaan, is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Tabel 6.3 geeft hiervan de cijfers voor Tubbergen, Twente en Nederland. Tabel 6.3 Reden van aangifte van delicten in Tubbergen, in percentage van de aangegeven delicten (n=<65) Tubbergen Twente Nederland de dader moest gepakt worden 3% 14% 18% om de gestolen goederen terug te krijgen 14% 28% 18% ik vond het mijn plicht 6% 9% 7% ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden 40% 25% 24% om verzekeringsredenen 7% 18% 24% overig 29% 7% 9% totaal 100% 100% 100% De meest genoemde reden voor aangifte, is dat men vond dat de politie moest weten van het delict. Daarentegen was maar voor een klein deel van de inwoners die aangifte hebben gedaan, het oppakken van de dader de reden voor aangifte. Een relatief groot aandeel van de Tubbergers vindt een andere reden dan genoemd het belangrijkst voor het doen van aangifte. Dit wijkt af van de regionale en landelijke cijfers. In Twente doet men vooral aangifte om gestolen goederen terug te krijgen. In de rest van het land doet men, naast het feit dat de politie op de hoogte moet zijn, ook aangifte voor de verzekering. 30

43 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Aangiftegedrag Aan slachtoffers die een voorval niet bij de politie hebben gemeld, is gevraagd naar de reden waarom zij dat niet hebben gedaan. Tabel 6.4 geeft hiervan de cijfers. Tabel 6.4 Redenen van niet melden delicten in Tubbergen, in percentage van niet-gemelde delicten (n=<65) Tubbergen Twente Nederland het helpt toch niets 32% 35% 37% het was niet zo belangrijk 19% 24% 27% het is opgelost 14% 9% 9% dit is geen zaak voor de politie 18% 13% 14% dan volgen er misschien represailles 0% 1% 1% overig 18% 18% 13% totaal 100% 100% 100% De meest genoemde reden voor het afzien van aangifte na een delict, is dat men denkt dat aangifte doen niet helpt. Dit is ook in de rest van het land de belangrijkste reden om delicten niet te melden. Angst voor represailles is geen reden om af te zien van aangifte. Ook hierin wijkt Tubbergen weinig af van Twente en Nederland. Het was niet zo belangrijk is in Tubbergen minder vaak reden tot afzien dan in de rest van Nederland, terwijl vaker geen aangifte wordt gedaan omdat het al is opgelost. 31

44 Hoofdstuk 7 Tevredenheid laatste politiecontact 32

45 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Tevredenheid laatste politiecontact 7. Tevredenheid laatste politiecontact 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het contact tussen de politie en de burger in het algemeen. Een burger kan om verschillende redenen contact hebben met de politie, zoals bij het melden of aangeven van een delict, bij hulpvragen, problemen met openbare orde of bij veiligheidskwesties. Hierbij komen de omvang en de aard van het politiecontact, de tevredenheid over het contact en de redenen voor ontevredenheid over het contact met de politie aan bod. Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend contacten met de politie in de eigen woongemeente. 7.2 Laatste contact Aan de inwoners van Tubbergen is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden wel eens contact hebben gehad met de politie in Tubbergen. Dit contact kan gaan over een aangifte zoals in het vorige hoofdstuk besproken, maar ook over een bekeuring, een waarschuwing, een praatje met een agent, een vergunningaanvraag of iets anders. Tabel 7.1 Percentage dat contact heeft gehad met de politie in Tubbergen contact gehad Geesteren c.a. 19% Fleringen c.a. 19% Tubbergen c.a. 26% Tubbergen 22% Twente 28% Nederland 30% Men heeft in Tubbergen minder vaak contact gehad met de politie dan in de regio Twente en Nederland. In Tubbergen c.a. heeft men vaker dan in de rest van Tubbergen contact gehad met de politie. 7.3 Onderwerp Burgers kunnen om verschillende redenen contact hebben gehad met de politie. Daarom is aan de inwoners van Tubbergen die in de voorgaande 12 maanden contact met de politie hebben gehad, gevraagd naar de reden van het laatste contact. 33

46 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Tabel 7.2 Reden van het laatste contact met de politie in Tubbergen, in percentage van laatste contact (n=158) Tubbergen Regio Twente Nederland bekeuring 22% 11% 13% waarschuwing 4% 4% 4% controle door politie 10% 5% 6% verloren/gevonden voorwerpen 8% 5% 5% aangifte via internet 2% 4% 4% aangifte met getekend proces verbaal 6% 12% 12% melding van verdachte situatie 11% 13% 15% melden ongeval 5% 4% 3% burgernet 0% 1% 1% oproepen als getuige i.v.m. delict 1% 2% 2% vragen om hulp, bv. Vanwege burenruzie 2% 6% 7% vergunning of andere administratieve handeling 3% 1% 2% vragen om informatie of advies 2% 3% 4% sociaal contact / praatje 9% 7% 7% melding van een feest 0% 1% 1% voorlichting / open dag 2% 1% 1% klacht over politieoptreden 0% 0% 1% overig 15% 21% 15% totaal 100% 100% 100% In de meeste gevallen hebben de inwoners van Tubbergen contact gehad vanwege een bekeuring. Dit percentage is twee keer zo hoog als in de regio Twente, en ook vergeleken met de rest van Nederland is het vaker voorgekomen. Andere redenen die vaker zijn genoemd, zijn melding verdachte situatie, en overige redenen. Vergeleken met Twente, maar ook Nederland heeft men in Tubbergen beduidend minder contact gehad om hulpvragen en aangifte met getekend proces verbaal. Redenen die helemaal niet zijn genoemd, zijn burgernet, melding feest en klacht over politieoptreden. Bovenstaande redenen voor contact kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, namelijk handhaving, aangifte of melding en overige redenen. Voor deze drie categorieën is nagegaan of ze per wijk verschillen. Tabel 7.3 geeft hierover de cijfers. 34

47 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Tabel 7.3 Percentage contact met de politie naar reden van contact in Tubbergen, in percentage van laatste contact (n=158) handhaving aangifte/ melding overig Geesteren c.a. 31% 14% 54% Fleringen c.a. 33% 38% 29% Tubbergen c.a. 40% 23% 37% Tubbergen 35% 24% 41% Twente 20% 34% 46% Nederland 22% 36% 42% Tubbergen als geheel heeft, vergeleken met de rest van het land, relatief vaak contact met de politie gehad over handhavingskwesties. Aangiften en meldingen zijn minder vaak reden tot contact geweest. Inwoners van Tubbergen c.a. hebben het vaakst contact met de politie gehad over handhaving. Opvallend is verder, dat in Geesteren c.a. men relatief weinig contact heeft gehad naar aanleiding van een aangifte of melding, maar wel vaker dan de rest van Tubbergen overige redenen heeft gehad voor contact. 7.4 Tevredenheid over optreden politie Aan inwoners van Tubbergen die contact hebben gehad met de politie is gevraagd hoe tevreden ze waren over het optreden van de politie. Indien er punten waren waarover men minder tevreden was, is gevraagd over welke punten men minder tevreden was. Eerst geeft figuur 7.1 een overzicht van de tevredenheid over het laatste optreden van de politie. Daarna vermelden we in de tekst bij hoeveel procent van de inwoners die contact hadden met de politie er punten waren waarover men minder tevreden was. Ten slotte geeft tabel 7.4 cijfers over de punten waarover men minder tevreden was. 35

48 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Figuur 7.1 Tevredenheid over optreden politie in Tubbergen, in percentage van laatste contact (n=158) Geesteren, Langeveen, Manderveen en Vasse 69% Fleringen, Harbinkhoek en Albergen 60% Tubbergen en Reutum 65% Tubbergen 65% Twente 62% Nederland 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In Tubbergen is men iets vaker tevreden over het contact met de politie dan in Twente en in Nederland. In Geesteren c.a. is met het meest tevreden over dit contact, in Fleringen c.a. het minst. Bij 17 procent van de inwoners Tubbergen die contact hadden met de politie waren er punten waarover men minder tevreden was. Regionaal is dit 21 procent en landelijk 22 procent. Tabel 7.4 Redenen voor ontevredenheid over optreden politie in Tubbergen, in percentage van laatste contact (n=158) Tubbergen Twente Nederland politie liet me te lang wachten of was te laat 21% 19% 20% politie kwam niet 8% 10% 12% politie deed niets of te weinig 45% 36% 36% men had onvoldoende tijd / aandacht 29% 25% 22% politie trad niet efficiënt op 20% 29% 30% politie kon niets doen 12% 20% 18% politie gaf onvoldoende informatie 15% 21% 16% politie was onverschillig 13% 25% 27% geen bericht over afloop 20% 25% 24% problemen niet opgelost 36% 31% 30% overig 37% 34% 29% 36

49 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Zowel in Tubbergen als in de regio Twente is men het meest ontevreden omdat de politie niets of te weinig deed. In Nederland werd het niet efficiënt optreden van de politie als grootste reden van ontevredenheid genoemd. De andere redenen die het hoogste scoorden zijn problemen niet opgelost, en overig. Deze punten zijn zowel in Tubbergen, Twente als landelijk veel genoemde redenen. 37

50 Hoofdstuk 8 Oordeel functioneren politie 38

51 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Oordeel functioneren politie 8. Oordeel functioneren politie 8.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan het contact tussen de politie en de burger op basis van een recente ervaring. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van de politie in de buurt en in het algemeen. 8.2 Functioneren politie in de buurt Aan de inwoners van Tubbergen is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 8.1 geeft hiervoor de percentages. Figuur 8.1 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt in Tubbergen, percentage (zeer) tevreden Geesteren, Langeveen, Manderveen en Vasse 62% Fleringen, Harbinkhoek en Albergen 54% Tubbergen en Reutum 62% Tubbergen 59% Twente 48% Nederland 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De tevredenheid over de politie in de eigen woonbuurt is in Tubbergen groter dan in Twente en Nederland. In Fleringen c.a. is de tevredenheid minder groot dan in de rest van Tubbergen, in de andere wijken is de tevredenheid relatief groot. Het functioneren van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners van Tubbergen zijn voorgelegd (tabel 8.1). 39

52 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Oordeel functioneren politie Tabel 8.1 Stellingen over functioneren politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens de politie Tubbergen Twente Nederland biedt de burgers in deze buurt bescherming 41% 35% 35% heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 16% 16% 18% reageert op problemen hier in de buurt 32% 31% 35% doet in deze buurt haar best 37% 35% 36% pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 24% 22% 20% bekeurt hier te weinig 15% 24% 23% neemt je serieus 49% 44% 44% De inwoners van Tubbergen zijn het het meest eens met de stelling dat men serieus wordt genomen door de politie. Ook de stelling dat de politie de burgers in de buurt bescherming biedt kan op relatief veel instemming rekenen. De stelling dat de politie te weinig bekeurt in de buurt wordt in geringe mate onderschreven. In Tubbergen is voelt men zich meer serieus genomen en beschermd door de politie dan in Twente en Nederland. De stelling dat de politie de zaken in de buurt efficiënt aanpakt, mag ook rekenen op een significant hoger percentage inwoners dat het ermee eens is dan in de rest van het land. Over het aantal bekeuringen in de buurt is een kleiner aandeel van de inwoners het eens dan in Twente en Nederland. De beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners van Tubbergen zijn voorgelegd (tabel 8.2). Tabel 8.2 Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt, percentage (zeer) eens Tubbergen Twente Nederland je ziet de politie in de buurt te weinig 45% 47% 48% de politie komt hier te weinig uit de auto 33% 35% 39% de politie is hier te weinig aanspreekbaar 27% 30% 34% de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken 24% 24% 29% de politie komt niet snel als je ze roept 17% 14% 18% De zichtbaarheid van de politie in de buurt springt er in negatieve zin uit in Tubbergen. Dit beeld wijkt niet af van de regionale en landelijke cijfers, ook in Twente en Nederland vind men de politie onvoldoende zichtbaar in de buurt. Men is in Tubbergen iets positiever over de aanspreekbaarheid van de politie, dan in de rest van het land. Waar Tubbergen verder nog in opvalt, is dat een relatief hoog percentage inwoners vindt dat de politie niet snel komt als zij geroepen wordt. In Twente ligt dit percentage beduidend lager. 40

53 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Oordeel functioneren politie Voor het functioneren van de politie in de buurt is een schaalscore berekend die gebaseerd is op vijf van de zeven bovengenoemde stellingen (zie tabel 8.1). De stellingen de politie neemt je serieus en de politie bekeurt hier te weinig zijn voor de berekening van de schaalscore niet meegenomen. Hoe hoger de score op de schaal functioneren van de politie, hoe positiever inwoners hierover zijn. De schaalscore varieert van 0 tot 10. Ook op basis van de stellingen over beschikbaarheid van de politie is een schaalscore opgesteld. Het betreft de schaalscore beschikbaarheid van de politie. Hoe positiever men is over het functioneren van de politie in de buurt, hoe hoger de schaalscore. Ook deze schaal loopt van 0 tot 10. De resultaten van beide schaalscores zijn opgenomen in tabel 8.3. Tabel 8.3 Schaalscores functioneren politie in de buurt en beschikbaarheid politie in Tubbergen functioneren in de buurt beschikbaarheid Geesteren c.a. 5,5 4,6 Fleringen c.a. 5,4 4,7 Tubbergen c.a. 5,8 4,3 Tubbergen 5,5 4,5 Twente 5,3 4,5 Nederland 5,3 4,4 In Tubbergen is men vaker tevreden over het functioneren van de politie in de buurt dan in Twente en in Nederland. Over de beschikbaarheid is het oordeel hetzelfde als in de rest van het land. In Tubbergen c.a. is men het meest tevreden over het functioneren in de buurt, maar het minst over de beschikbaarheid van de politie. Voor Fleringen c.a. geldt precies het tegenovergestelde: daar scoort het functioneren in de buurt lager dan in de rest van Tubbergen, maar de beschikbaarheid heeft de hoogste schaalscore. 8.3 Functioneren politie algemeen Het functioneren van de politie in het algemeen is onderzocht via negen stellingen. Deze zijn opgenomen in tabel

54 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Oordeel functioneren politie Tabel 8.4 Stellingen over het functioneren van de politie in het algemeen, percentage (zeer) eens Tubbergen Twente Nederland de politie weet hoe ze boeven moet vangen 30% 35% 34% de politie wil contact hebben met burgers 32% 34% 34% de politie houdt rekening met de wensen van de 34% 32% samenleving 37% de politie werkt goed samen met de bewoners 32% 27% 25% als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 53% 52% 53% de politie is benaderbaar 58% 54% 56% de politie informeert de burgers 34% 27% 31% de politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 26% 24% 22% als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 58% 56% 56% De inwoners van Tubbergen zijn het het vaakst eens met de stellingen dat de politie benaderbaar is en dat de politie het uiterste zal doen om te helpen als het er echt om gaat. Met de stelling dat de politie succesvol de criminaliteit bestrijdt, zijn ze het het minst vaak eens. Vergeleken met Twente is dit een significant lager percentage. Ook vergeleken met Nederland zijn de inwoners van Tubbergen het minder eens met deze stelling. Daarentegen vindt een hoger percentage Tubbergers dan Twentenaren dat de politie benaderbaar is, rekening houdt met de wensen van de samenleving en goed samenwerkt met de bewoners. Op basis van deze negen stellingen en twee extra stellingen uit voorgaande paragraaf ( de politie neemt je serieus en de politie heeft contact met de bewoners uit de buurt ) zijn schaalscores berekend voor vertrouwen in de politie, de politie als crimefighter, samenwerking met burgers en de communicatie met burgers. Deze worden in tabel 8.5 weergegeven. Tabel 8.5 Schaalscores functioneren politie in het algemeen in Tubbergen vertrouwen politie als crimefighter wederkerig-heid communicatie Geesteren c.a. 6,5 5,1 5,7 6,0 Fleringen c.a. 6,5 5,4 5,5 5,9 Tubbergen c.a. 6,7 5,6 5,5 6,1 Tubbergen 6,6 5,4 5,6 6,0 Twente 6,5 5,4 5,4 5,7 Nederland 6,4 5,2 5,3 5,7 42

55 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 Oordeel functioneren politie Men is in Tubbergen in het algemeen meer tevreden over het functioneren van de politie dan in de rest van het land. Met name de wederkerigheid en de communicatie van de politie hebben een hogere schaalscore gekregen. In Tubbergen c.a. zijn de inwoners het meest tevreden over de politie. Alleen op het punt van wederkerigheid scoort Geesteren c.a. hoger. In Fleringen c.a. zijn de inwoners het minst tevreden over het functioneren van de politie, al zijn de schaalscores van die wijk nog altijd hoger dan de regionale en landelijke scores. 43

56 Bijlagen 44

57 Bijlage 1. Vragenlijst volgt 45

58 Bijlage 2. Achtergrondkenmerken Tabel 1 Sekse respondenten geslacht percentage man 46% vrouw 54% totaal 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten leeftijdscategorie percentage % % % % % % % 85 jaar en ouder 1% totaal 100% Tabel 3 Herkomst respondenten herkomst percentage autochtoon 96% westers allochtoon 4% niet westers allochtoon 0% totaal 100% 46

59 Tabel 4 Geboorteland ouders herkomst vader moeder Nederland 97% 97% Suriname 0% 0% Nederlandse Antillen of Aruba 0% 0% Turkije 0% 0% Marokko 0% 0% ander land 2% 2% totaal 100% 100% Tabel 5 Huishoudengrootte respondenten en gemiddeld aantal personen in huishouden 15 jaar of ouder huishoudengrootte percentage/gemiddelde 1 persoon 10% 2 personen 32% 3 personen 14% 4 personen 26% 5 of meer personen 18% aantal personen 15+ 3% totaal 100% Tabel 6 Hoogst behaalde opleiding respondenten opleiding percentage lager onderwijs 45% middelbaar onderwijs 34% hoger onderwijs 20% onbekend 1% totaal 100% Tabel 7 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week woning percentage betaald werk 66% betaald werk voor meer dan 12 uren per week 56% 47

60 Tabel 8 Soort woning in drie categorieën woning percentage vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 90% flat, bovenwoning, benedenwoning 4% overig 5% totaal 100% Tabel 9 Verdeling koop/huur woning percentage koop 88% huur 11% onbekend 1% totaal 100% 48

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Moerdijk 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie