JAARVERSLAG Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Agro Business Park 75 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting Instituut voor Agrarisch Recht Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

2 INHOUD MISSIE....2 ORGANISATIE Organen. Personeel. Huisvesting SAMENWERKING...6 ONDERWIJS...7 ONDERZOEK...9. Algemeen. Rijnstrangen FUNCTIES. 11 PUBLICATIES..12. Algemeen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Overige DOCUMENTATIECENTRUM. 13. Publiciteit ARBITRAGE.. 14 TUCHTRECHT. 16 BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage 2 Samenstelling Wetenschappelijke Raad / Redactie Bijlage 3 Jaarrekening 2013 (concept) - 2 -

3 Missie De Stichting Instituut voor Agrarisch Recht is op 1 januari 1994 opgericht door fusie van de Stichting De Pacht en de Stichting Cerutti-Fonds. De doelstelling van de Stichting is: de bevordering van de beoefening van het agrarisch recht in ruime zin. Het Instituut beoogt een centrum van kennis en informatie op dit terrein in Nederland te zijn. Het Instituut wil daarbij een stimuleringsfunctie vervullen in samenwerking met instellingen en organisaties die eveneens op dit terrein actief zijn. Genoemde doelstelling heeft ook in 2013 geleid tot activiteiten op de zes terreinen van ons werk: onderwijs, onderzoek, publicaties, documentatiecentrum, arbitrage en tuchtrecht. Deze komen hierna aan de orde

4 Organisatie Organen Het bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht bestond aanvankelijk uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen: Rabobank Nederland, het College van Voorzitters van de Productschappen, de Radboud Universiteit Nijmegen, LTO Nederland, Landbouwuniversiteit Wageningen. Door een statutenwijziging (2002) is het mogelijk geworden dat ook anderen in het bestuur zitting nemen, hetgeen ook is geschied. In 2007 zijn de statuten opnieuw gewijzigd en is het zogenaamde directiemodel ingevoerd. Dat houdt in dat de directeur van het Instituut fungeert als bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Het vroegere bestuur is de Raad van Toezicht geworden. Een en ander is per 9 mei 2007 bij notariële akte geregeld. De Raad van Toezicht is in 2013 twee maal bijeengekomen. In 2013 heeft de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht tien maal een telefonische vergadering en twee maal een fysieke vergadering gehouden over de inhoud van en het beleid voor het tijdschrift. Personeel Op 31 december 2013 waren in dienst van het Instituut: - prof. mr. D.W. Bruil, directeur-bestuurder (1,0) - mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet-Bakker, juridisch medewerker (0,7) - mevrouw C.L.G. Smits-Boldewijn (0,6) - 4 -

5 Huisvesting Het Instituut voor Agrarisch Recht is gevestigd in het Agro Business Park te Wageningen. Het huurcontract van de kantoorruimte in het gebouw van het Nederlands Bakkerij Centrum is op 31 oktober 2013 opgezegd en loopt per 1 mei 2014 af. Met ingang van 1 mei 2014 zal het Instituut gevestigd zijn aan de Hesselink van Suchtelenweg te Wageningen

6 Samenwerking Het Instituut richt zich op het vormen van een netwerk op het terrein van het agrarisch recht door contacten en allerlei vormen van samenwerking met en tussen de organisaties die zich op (deelterreinen van) het gebied van het agrarisch recht bewegen, te bevorderen. Zo wordt op het gebied van het onderwijs samengewerkt met andere organisaties die onderwijs aanbieden of vragen. Deze netwerkfunctie wordt in de eerste plaats nagestreefd door het verwerven en verstrekken van informatie. Het Instituut weet wat er gaande is op het gebied van het agrarisch recht. In 2012 is de netwerkfunctie verder uitgebouwd, ook buiten Nederland. De bij het Instituut beschikbare kennis wordt ter beschikking gesteld van belanghebbenden, in verschillende vormen: advies, informatieverschaffing/- bemiddeling, eigen uitgaven en uitgaven via een uitgever. Met de Vereniging voor Agrarisch Recht wordt voortgaand overleg gevoerd over mogelijke vormen van samenwerking. Prof. mr. D.W. Bruil is met ingang van mei 2011 voorzitter van de vereniging. Met een groot aantal andere organisaties bestaan contacten inzake het wederzijds informeren over elkaars activiteiten: universiteiten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, PAO-bureaus, etc. Verder worden de door het Instituut te organiseren studiedagen voor zover van toepassing aangemeld in het kader van de permanente opleiding van notarissen. Aan cursussen van het Instituut worden studiepunten toegekend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Bond van Medewerkers in het Notariaat, het College van Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, de Vereniging voor Agrarische Specialisten, de NEVOA beroepsorganisatie en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs. De erkenning als onderwijsinstituut door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is vervallen. Advocaten dienen zelf punten op te geven

7 Onderwijs De onderwijsactiviteiten van het Instituut kunnen in twee categorieën worden ondergebracht: A. Cursussen en studiedagen die op open inschrijving en voor eigen rekening en risico worden georganiseerd door het Instituut. In deze categorie is een min of meer vast pakket van onderwijsactiviteiten tot stand gekomen, met (zo mogelijk) een basiscursus per jaar en de Actualiteitendag. In 2013 werden de volgende cursussen georganiseerd: De Actualiteitendag Agrarisch Recht op vrijdag 11 januari Er waren in 175 deelnemers. De Basiscursus Agrarisch Recht, tien middagen van 23 januari tot 05 juni Docenten prof. mr. D.W. Bruil, prof. mr. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en mr. P.L.F. Seegers. Er waren 16 deelnemers (waarvan 3 deelnemers voor 1 of 2 modules). Studiemiddag Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed op 19 februari Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 21 deelnemers. Studiemiddag PBO op 16 mei Sprekers waren ir. Thijs Cuijpers MPA (LTO Nederland), Kees Wantenaar (wnd. voorzitter PZ), drs. ing. Peter van Velzen (ministerie EZ). Er waren 22 deelnemers. Studiemiddag Burenrecht op 28 mei Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 24 deelnemers. Er zijn drie studiemiddagen georganiseerd over Actualiteiten Pacht op 02, 16 en 30 oktober Docenten waren prof. mr D.W. Bruil en mw. mr. E.H.M. Harbers. Er waren in totaal 127 deelnemers. Samenwerking van IAR en Overwater Kenniscentrum: - 27 juni 2013 : Kabels en leidingen, in totaal 50 deelnemers december 2013 : Vier financieringsvormen schaalvergroting, in totaal 42 deelnemers. B. Bijdragen aan cursussen en studiedagen die door andere organisaties worden georganiseerd. Een bijdrage kan bestaan uit het geven van een voordracht, maar soms wordt ook de cursus mee ontwikkeld, bijvoorbeeld indien een cursus in company wordt gegeven (tenzij anders vermeld zijn de bijdragen van prof. mr. D.W. Bruil)

8 Sustainable Development Law, Wageningen University, januari 2012, serie van 14 colleges over sustainable development (algemeen, instituties, klimaat, natuurgebieden, planten en dieren, water, afval, lucht, stoffen, landbouw, diversen) Actueel agrarisch recht, LTO, Veendam, 28 januari 2013 Actueel agrarisch recht, Den Horn, 12 februari 2013 Agrarisch recht, serie van 11 colleges, WUR Wageningen, april 2013 Seminar Natuurbescherming cursusleider en voordracht, Hekkelman, Breda 11 april 2013 Actualiteiten Agrarisch Recht, PAO Groningen, 21 mei 2013 Seminar melkquotum, RUG Groningen, 24 mei 2013 Neue entwicklungen im Niederlandischen Agrarrechts, presentatie CEDRcongres, Luzern, 13 september 2013 Actueel agrarisch recht, Varsseveld, 24 september 2013 De toekomst van de pacht, afscheidssymposium Jan Luijt, LEI Den Haag, 26 september 2013 Cursus Veehouderij, SSR Utrecht 5 november 2013 Artgerechte Tierhaltung, voordracht drielandenseminar, Groningen 16 november 2013 Erfpacht, seminar Hekkelman, 28 november 2013 Verleden, heden en toekomst van het agrarisch recht, symposium afscheid Buysrogge, Zwolle 10 december

9 Onderzoek Algemeen Ook op het terrein van het onderzoek richt het Instituut zich op samenwerking, stimulering en coördinatie. Door de Wetenschappelijke Raad is enkele jaren geleden een eigen onderzoeksprogramma geformuleerd. Er worden wegen gezocht om dit programma, dat zich richt op een viertal voor de toekomst van de landbouw van belang zijnde thema's (milieu, markt, internationalisering, grondgebruik), te realiseren, maar in de praktijk worden de onderzoeksthema s vooral bepaald door de actualiteit. Het Instituut kan ten behoeve van het onderzoek van anderen een bijdrage leveren aan de afstemming tussen vraag en aanbod. Voorzover daar lacunes te constateren zijn, kunnen initiatieven genomen worden, bijvoorbeeld door via het Instituut onderzoek te entameren en elders uit te zetten. Het Instituut kan aan onderzoekers ondersteuning bieden door: - documentatiecentrum; - aanschaf literatuur; - leggen van contacten; - publicatie van onderzoeksresultaten. In het verslagjaar is regelmatig een beroep gedaan op het Instituut voor deze faciliteiten. Het betrof vooral studenten die aan een afstudeeropdracht werkten. De concrete onderzoeksactiviteiten van het Instituut worden verricht door prof. mr. Bruil en mw. mr. W.M.A.K. Parmet. Deze activiteiten worden vooral bepaald door de vragen uit 'het veld'. Nieuwe wetgeving is daarbij een belangrijke factor. Daarnaast worden internationale contacten nagestreefd in verband met de sterke invloed van het supranationale recht op het Nederlandse agrarisch recht. In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende onderzoeken, waarvoor het Instituut een opdracht heeft verkregen. In 2013 zijn afgerond: Algemene leveringsvoorwaarden in opdracht van LTO-Noord, februari De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Juridische basis en uitwerking, Provincie Noord-Brabant, november 2013 Stimuleren van emissiereductie stilzitters veehouderij, Provincie Noord-Brabant, i.s.m. Arcadis, december

10 Rijnstrangen Op grond van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel is een adviescommissie ingesteld met als opdracht te adviseren over verzoeken tot verlening van schadevergoeding naar aanleiding van een genomen peilbesluit in het gebied Rijnstrangen. Prof. mr. D.W. Bruil is benoemd als lid van de adviescommissie, mw. mr. W.M.A.K. Parmet treedt op als secretaris. De adviezen zijn aan het einde van het vorige verslagjaar verzonden. Door de secretaris zijn dit verslagjaar afrondende werkzaamheden verricht. Publicaties Prof. mr. D.W. Bruil heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Bijensterfte, Agrarisch Recht, februari 2013, blz. 31. Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz De Plattelandsonderneming, in: Coöperatie, april 2013, blz Annotaties bij Centrale Grondkamer, 19 december 2012, GP11.701, (Bergmans/MVJ), Agr.r. 5720; Pachtkamer Hof Arnhem, 16 april 2013, nr (Bergmans/MVJ)), Agr.r. 5721; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Sterksel), Agr.r. 5723; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Heeze-Leende)), Agr.r. 5724; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Gilze en Rijen), Agr.r. 5725; Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Stevensbeek), Agr.r. 5726; Hoge Raad, 14 juni ECLI:NL:HR:2013:BZ0520 (RvR Regeling Horst aan de Maas) Agr.r. 573; College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 21 mei 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA2371 (Boete Derogatie), Agr.r. 5732; Raad van State, 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0687 (Beleidskader Natura 2000 Overijssel), Agr.r. 5733; Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van Stat, 2 oktober 2013, nr /2/R2 (Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland), Agr.r. 5734; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 oktober 2013, nr. ECLI:NL:RVS:2013:1404 (Boete Wet arbeid vreemdelingen), Agr.r. 5735; Europees recht, Hof van Justitie EU (Grote kamer), 5 juni 2012, zaak C-489/

11 (Polen/Bonda), Agr.r. 5736; College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juni 2013 nr. ECLI:NL:CBB:2013:CA3165 (Langestraat/ELI), Agr.r. 5737; Arbitragecommissie AVZ, 13 december 2012, 25 februari 2013 en 8 juli 2013 (Afgekeurde zaaiuien), Agr.r. 5738; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:15, zaaknummer /1/R1 (LOG Twenterand), Agr.r. 5740; Arbitragecommissie IAR, 12 juli 2013 (Ontbinding maatschap), Agr.r. 5743; Arbitragecommissie IAR, 29 augustus 2013 (Geruisloze doorschuiving), Agr.r Mw. mr. W.M.A.K. Parmet heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz Functies Door prof. mr. D.W. Bruil uitgeoefende functies in 2013: Lid redactie Agrarisch Recht Voorzitter Klachtencommissie Landbouw en Zorg Plv. voorzitter Geschillencommissie CR Delta u.a. Voorzitter Vereniging voor Agrarisch Recht Vice-president Comité Européen de Droit Rural (CEDR) Member Editorial Board international scientific journal EU Agrarian Law (Slovakia) Bestuurslid beleggingsfonds Grond Eenvoudig

12 Publicaties Algemeen Ter bevordering van het agrarisch recht in ruime zin wordt gestreefd naar het aanbieden van een totaalpakket aan informatie. Totaal in twee opzichten: zowel wat betreft het medium, als wat betreft de onderwerpen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht Het redactiesecretariaat van het tijdschrift Agrarisch Recht is ondergebracht bij het Instituut. De redactie heeft 8 maal telefonisch vergaderd over de inhoud van het tijdschrift. Met ingang van januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Den Hollander in Deventer. Abonnees ontvangen in een pakket het tijdschrift (maandelijks), een nieuwsbrief per (wekelijks) en toegang tot het archief van het tijdschrift. De geschiedenis is thans via internet toegankelijk. De Nieuwsbrief Agrarisch Recht is ook ingebracht in een samenwerkingsverband met de Vereniging voor Agrarisch Recht. Deze vereniging kent een bedrijfslidmaatschap; de bedrijven die zich als lid aanmelden ontvangen een Nieuwsbrief

13 Documentatiecentrum Het Instituut houdt een documentatiecentrum in stand. Het centrum bevat een basiscollectie Nederlandse boeken en tijdschriften. Daarnaast wordt vooral de nadruk gelegd op buitenlandse literatuur, welke elders niet of moeilijk beschikbaar is. Het Documentatiecentrum Agrarisch Recht wordt beheerd door de bibliothecaris van De Leeuwenborch (WUR). Het Instituut bepaalt het collectie- en aanschafbeleid en voert dat uit. De Leeuwenborch-bibliotheek zorgt voor catalogisering (UDC) in Agralin, zodat de beschikbare literatuur ook buiten bekend wordt. De uitleen wordt door het Instituut verzorgd. Er zijn per 31 december tijdschriftabonnementen. Verder is er een internetabonnement op Opmaat, waarmee toegang wordt verkregen tot alle officiële publicaties van de overheid (Staatscourant, Staatsblad, Kamerstukken e.d.), en op Europmaat, de toegang tot alle officiële publicaties van de Europese Unie. Via de Leeuwenborch is er toegang tot allerlei CD-Rom databanken. De vaste collectie omvat ongeveer 900 boeken en rapporten. Daarnaast is er een archief met 'grijze' literatuur en worden van de belangrijkste kamerstukken dossiers aangelegd. In 2013 zijn 23 aanvragen om informatie afgehandeld. In de meeste gevallen betrof dit telefonische of mondelinge informatie. Soms werd gevraagd om toezending van materiaal, zoals tijdschriftartikelen of een overzicht van rechtspraak. In een enkel geval heeft een nader gesprek plaatsgevonden of is een schriftelijk advies uitgebracht. Publiciteit Het Instituut beschikt over een website: De website verschaft uitgebreide informatie over de organisatie, publicaties en cursussen. Via de site zijn publicaties te bestellen en kan worden ingeschreven op cursussen. De website is vernieuwd

14 Arbitrage Het Instituut voert thans het secretariaat van de volgende arbitragecommissies: Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen 1992 (AHL). Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van zaaiuien 2006 en de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Arbitragecommissie Inkoopvoorwaarden aardappelen schakel industrie/teelt 2001 (VAVI). Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de teelt en verkoop van witlofwortelen. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van Industriegroenten. Arbitragecommissie Cosun. Arbitragecommissie Algemene Spuitvoorwaarden (AVS)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Grondverzetbedrijven (AVG)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Landbouwambachtsbedrijven (AWL)*. Arbitragecommissie Algemene Leveringsvoorwaarden voor Meststoffen (ALM)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de Agrarische Loonbedrijven (AWAL)*. * Deze algemene voorwaarden zijn in 2004 samengevoegd in de CUMELAvoorwaarden. Indien deze oude voorwaarden toch nog gehanteerd worden zouden er nog arbitrageaanvragen kunnen komen maar dat zal maar zelden voorkomen. De CUMELA-voorwaarden van 2004 bevatten een arbitraal beding op grond waarvan vorderingen boven de 5.000,-- door middel van arbitrage dienen te worden beslecht. De CUMELA-voorwaarden van 2008 bevatten geen arbitraal beding meer maar verwijzen naar de gewone rechter. Ze geven wel aan dat arbitrage overeengekomen kan worden

15 Met ingang van 1 oktober 2014 heeft het Instituut arbitragebureaus van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) overgenomen. Het betreft arbitragebureaus van de volgende handelsvoorwaarden: Handelsvoorwaarden Pootaardappelen (NAO); Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen (AHV); Algemene Voorwaarden Pootaardappelen (AVP); Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen (AVC); Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre (RUCIP). In diverse algemene voorwaarden en reglementen die in de landbouw worden gehanteerd is een arbitraal beding opgenomen dat verwijst naar de arbitragecommissie van het Instituut. De arbitragecommissie van het Instituut heeft een aantal geschillen voorgelegd gekregen en is bijeen gekomen op grond van het Algemeen Arbitragereglement dat in september 2001 door het bestuur is vastgesteld

16 Tuchtrecht Bedrijfslichamen dienen met inwerkingtreding van de Wet Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 met ingang van 1 april 2004 hun verordeningen tuchtrechtelijk te handhaven en daarvoor een Tuchtgerecht in het leven te roepen. Bij het Instituut ligt het secretariaat van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen en het Tuchtgerecht Productschap Vis. Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen is ingesteld voor het Productschap Akkerbouw, het Productschap Wijn, het Productschap Diervoeder en het Productschap Tuinbouw. Daarnaast maakt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en het Productschap Tuinbouw gebruik van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen. Prof. mr. D.W. Bruil en mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet zijn als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris benoemd voor deze tuchtgerechten. In het jaar 2013 heeft het Tuchtgerecht Productschap Vis 2 maal zitting gehouden waarin totaal 5 zaken zijn behandeld, het Tuchtgerecht Akkerbouw heeft 1 zitting gehouden waarin 2 zaken zijn behandeld. De overige productschappen hebben geen zaken aangebracht. Voor het Tuchtrecht is een apart jaarverslag beschikbaar

17 Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Agrarisch Recht prof. mr. M.J.A. van Mourik Radboud Universiteit Nijmegen Voorzitter mr. E.R. Kleijwegt Hoofdproductschap Akkerbouw Secretaris mr. C. van Schaik GvK Agro Advocaten Zwolle Lid prof. mr. R.C.J. Galle Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw Lid prof. dr. mr. B.M.J. van der Meulen Wageningen Universiteit Lid ing. W.J.M. Thus Rabobank Nederland Lid

18 Bijlage 2 Samenstelling Redactie Tijdschrift voor Agrarisch Recht prof. mr. G.M.F. Snijders (voorzitter) prof. mr. D.W. Bruil mr. P.P.A. Bodden mr. W.H.G.A. Filott mw. prof. mr. A.A. Freriks mw. mr. E.H.M. Harbers mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans mr. W.L. Valk mw. mr. H.A. Verbakel-van Bommel mr. A. Verduijn FB

19 Bijlage 3 Balans

JAARVERSLAG 2014. Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Instituut voor Agrarisch Recht Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN INHOUD MISSIE....2 ORGANISATIE.....3. Organen. Personeel. Huisvesting SAMENWERKING...6

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder VERORDENING PDV REGISTRATIE ONDERNEMINGEN DIERVOEDERSECTOR 2003 Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 (Wijziging I: 2 december 2009) houdende regels ter

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 1 De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 Karakter Tuchtrechtspraak Betekenis voor de accountant Procedure Samenstelling Tuchtrecht:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ONTWERP. Gehoord het dagelijks bestuur van het Productschap Akkerbouw, van het Productschap Diervoeder en van het Productschap Wijn;

ONTWERP. Gehoord het dagelijks bestuur van het Productschap Akkerbouw, van het Productschap Diervoeder en van het Productschap Wijn; VERGADERING : BESTUUR DATUM : 11 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 7 BIJLAGE : 16 ONTWERP VERORDENING HPA VERGOEDING VOORZITTER 2012 Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 2011, houdende regels met

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB)

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB) De Haagse Scholen Besluitenlijst van het college van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs: Datum bestuursoverleg: 18juni 2015 Aanwezig: het college van bestuur:

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014.

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Over de toekomst van de Commissies van Beroep is het

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Onderwerp Kenmerk 11-0775 Dossiernummer 12 Klachtenreglement Deelnemers Aan College van Bestuur CC Van Lenny van Kempen Datum 4 oktober 2011 K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Klachtenreglement

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 De Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 5 2.1 Grondslag 5 2.2 Doel

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010

Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Klachtenprocedure Stadsregiotaxi September 2010 Inhoud: Hoofdstuk I : Klachtenprocedure Stadsregiotaxi Hoofdstuk II : Procedure Geschillencommissie Stadsregiotaxi Hoofdstuk III : Begrippen Hoofdstuk IV

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW.

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW. Landelijke commissie voor geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden Jaarverslag 2009 Inleiding De Commissie is ingesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling

Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting Veluwse Afval Recycling (VAR) B.V. Advies voor de m.e.r.-beoordeling 13 september 2006 / rapportnummer 1796-11 Advies voor de m.e.r.-beoordeling Wijziging van de Inrichting

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen ARTIKELEN Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen Theo van der Linden 1 Aanbestedende diensten zijn in 56% van de gevallen de winnende partij in rechtszaken over aanbestedingen.

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht.

1.2 Belanghebbende heeft bij brieven van 16 mei 2011 en 23 juli 2011 nog stukken in het geding gebracht. GCHB 2011-423 Uitspraak van 10 november 2011 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr. C.A. Joustra, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen en mr. F.P. Peijster. Klik hier voor de uitspraak in eerste

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/3167 Wtra AK van 11 mei 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/3167 Wtra AK van 11 mei 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 14/3167 Wtra AK van 11 mei 2015 van X, wonende te [plaats1], K L A A G S T E R t e g e n Y, accountant-administratieconsulent,

Nadere informatie

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6

Inleiding 2. Rubriek A: Vakkennis 3. Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4. Rubriek C: Publicaties 5. Rubriek D: Case Study 6 Handleiding aanmelding activiteiten Permanente Educatie voor geregistreerde Gerechtelijke Deskundigen Inleiding 2 Rubriek A: Vakkennis 3 Rubriek B: Bijdrage Vakontwikkeling 4 Rubriek C: Publicaties 5 Rubriek

Nadere informatie