JAARVERSLAG Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Agro Business Park 75 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting Instituut voor Agrarisch Recht Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

2 INHOUD MISSIE....2 ORGANISATIE Organen. Personeel. Huisvesting SAMENWERKING...6 ONDERWIJS...7 ONDERZOEK...9. Algemeen. Rijnstrangen FUNCTIES. 11 PUBLICATIES..12. Algemeen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Overige DOCUMENTATIECENTRUM. 13. Publiciteit ARBITRAGE.. 14 TUCHTRECHT. 16 BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage 2 Samenstelling Wetenschappelijke Raad / Redactie Bijlage 3 Jaarrekening 2013 (concept) - 2 -

3 Missie De Stichting Instituut voor Agrarisch Recht is op 1 januari 1994 opgericht door fusie van de Stichting De Pacht en de Stichting Cerutti-Fonds. De doelstelling van de Stichting is: de bevordering van de beoefening van het agrarisch recht in ruime zin. Het Instituut beoogt een centrum van kennis en informatie op dit terrein in Nederland te zijn. Het Instituut wil daarbij een stimuleringsfunctie vervullen in samenwerking met instellingen en organisaties die eveneens op dit terrein actief zijn. Genoemde doelstelling heeft ook in 2013 geleid tot activiteiten op de zes terreinen van ons werk: onderwijs, onderzoek, publicaties, documentatiecentrum, arbitrage en tuchtrecht. Deze komen hierna aan de orde

4 Organisatie Organen Het bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht bestond aanvankelijk uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen: Rabobank Nederland, het College van Voorzitters van de Productschappen, de Radboud Universiteit Nijmegen, LTO Nederland, Landbouwuniversiteit Wageningen. Door een statutenwijziging (2002) is het mogelijk geworden dat ook anderen in het bestuur zitting nemen, hetgeen ook is geschied. In 2007 zijn de statuten opnieuw gewijzigd en is het zogenaamde directiemodel ingevoerd. Dat houdt in dat de directeur van het Instituut fungeert als bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Het vroegere bestuur is de Raad van Toezicht geworden. Een en ander is per 9 mei 2007 bij notariële akte geregeld. De Raad van Toezicht is in 2013 twee maal bijeengekomen. In 2013 heeft de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht tien maal een telefonische vergadering en twee maal een fysieke vergadering gehouden over de inhoud van en het beleid voor het tijdschrift. Personeel Op 31 december 2013 waren in dienst van het Instituut: - prof. mr. D.W. Bruil, directeur-bestuurder (1,0) - mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet-Bakker, juridisch medewerker (0,7) - mevrouw C.L.G. Smits-Boldewijn (0,6) - 4 -

5 Huisvesting Het Instituut voor Agrarisch Recht is gevestigd in het Agro Business Park te Wageningen. Het huurcontract van de kantoorruimte in het gebouw van het Nederlands Bakkerij Centrum is op 31 oktober 2013 opgezegd en loopt per 1 mei 2014 af. Met ingang van 1 mei 2014 zal het Instituut gevestigd zijn aan de Hesselink van Suchtelenweg te Wageningen

6 Samenwerking Het Instituut richt zich op het vormen van een netwerk op het terrein van het agrarisch recht door contacten en allerlei vormen van samenwerking met en tussen de organisaties die zich op (deelterreinen van) het gebied van het agrarisch recht bewegen, te bevorderen. Zo wordt op het gebied van het onderwijs samengewerkt met andere organisaties die onderwijs aanbieden of vragen. Deze netwerkfunctie wordt in de eerste plaats nagestreefd door het verwerven en verstrekken van informatie. Het Instituut weet wat er gaande is op het gebied van het agrarisch recht. In 2012 is de netwerkfunctie verder uitgebouwd, ook buiten Nederland. De bij het Instituut beschikbare kennis wordt ter beschikking gesteld van belanghebbenden, in verschillende vormen: advies, informatieverschaffing/- bemiddeling, eigen uitgaven en uitgaven via een uitgever. Met de Vereniging voor Agrarisch Recht wordt voortgaand overleg gevoerd over mogelijke vormen van samenwerking. Prof. mr. D.W. Bruil is met ingang van mei 2011 voorzitter van de vereniging. Met een groot aantal andere organisaties bestaan contacten inzake het wederzijds informeren over elkaars activiteiten: universiteiten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, PAO-bureaus, etc. Verder worden de door het Instituut te organiseren studiedagen voor zover van toepassing aangemeld in het kader van de permanente opleiding van notarissen. Aan cursussen van het Instituut worden studiepunten toegekend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Bond van Medewerkers in het Notariaat, het College van Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, de Vereniging voor Agrarische Specialisten, de NEVOA beroepsorganisatie en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs. De erkenning als onderwijsinstituut door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is vervallen. Advocaten dienen zelf punten op te geven

7 Onderwijs De onderwijsactiviteiten van het Instituut kunnen in twee categorieën worden ondergebracht: A. Cursussen en studiedagen die op open inschrijving en voor eigen rekening en risico worden georganiseerd door het Instituut. In deze categorie is een min of meer vast pakket van onderwijsactiviteiten tot stand gekomen, met (zo mogelijk) een basiscursus per jaar en de Actualiteitendag. In 2013 werden de volgende cursussen georganiseerd: De Actualiteitendag Agrarisch Recht op vrijdag 11 januari Er waren in 175 deelnemers. De Basiscursus Agrarisch Recht, tien middagen van 23 januari tot 05 juni Docenten prof. mr. D.W. Bruil, prof. mr. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en mr. P.L.F. Seegers. Er waren 16 deelnemers (waarvan 3 deelnemers voor 1 of 2 modules). Studiemiddag Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed op 19 februari Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 21 deelnemers. Studiemiddag PBO op 16 mei Sprekers waren ir. Thijs Cuijpers MPA (LTO Nederland), Kees Wantenaar (wnd. voorzitter PZ), drs. ing. Peter van Velzen (ministerie EZ). Er waren 22 deelnemers. Studiemiddag Burenrecht op 28 mei Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 24 deelnemers. Er zijn drie studiemiddagen georganiseerd over Actualiteiten Pacht op 02, 16 en 30 oktober Docenten waren prof. mr D.W. Bruil en mw. mr. E.H.M. Harbers. Er waren in totaal 127 deelnemers. Samenwerking van IAR en Overwater Kenniscentrum: - 27 juni 2013 : Kabels en leidingen, in totaal 50 deelnemers december 2013 : Vier financieringsvormen schaalvergroting, in totaal 42 deelnemers. B. Bijdragen aan cursussen en studiedagen die door andere organisaties worden georganiseerd. Een bijdrage kan bestaan uit het geven van een voordracht, maar soms wordt ook de cursus mee ontwikkeld, bijvoorbeeld indien een cursus in company wordt gegeven (tenzij anders vermeld zijn de bijdragen van prof. mr. D.W. Bruil)

8 Sustainable Development Law, Wageningen University, januari 2012, serie van 14 colleges over sustainable development (algemeen, instituties, klimaat, natuurgebieden, planten en dieren, water, afval, lucht, stoffen, landbouw, diversen) Actueel agrarisch recht, LTO, Veendam, 28 januari 2013 Actueel agrarisch recht, Den Horn, 12 februari 2013 Agrarisch recht, serie van 11 colleges, WUR Wageningen, april 2013 Seminar Natuurbescherming cursusleider en voordracht, Hekkelman, Breda 11 april 2013 Actualiteiten Agrarisch Recht, PAO Groningen, 21 mei 2013 Seminar melkquotum, RUG Groningen, 24 mei 2013 Neue entwicklungen im Niederlandischen Agrarrechts, presentatie CEDRcongres, Luzern, 13 september 2013 Actueel agrarisch recht, Varsseveld, 24 september 2013 De toekomst van de pacht, afscheidssymposium Jan Luijt, LEI Den Haag, 26 september 2013 Cursus Veehouderij, SSR Utrecht 5 november 2013 Artgerechte Tierhaltung, voordracht drielandenseminar, Groningen 16 november 2013 Erfpacht, seminar Hekkelman, 28 november 2013 Verleden, heden en toekomst van het agrarisch recht, symposium afscheid Buysrogge, Zwolle 10 december

9 Onderzoek Algemeen Ook op het terrein van het onderzoek richt het Instituut zich op samenwerking, stimulering en coördinatie. Door de Wetenschappelijke Raad is enkele jaren geleden een eigen onderzoeksprogramma geformuleerd. Er worden wegen gezocht om dit programma, dat zich richt op een viertal voor de toekomst van de landbouw van belang zijnde thema's (milieu, markt, internationalisering, grondgebruik), te realiseren, maar in de praktijk worden de onderzoeksthema s vooral bepaald door de actualiteit. Het Instituut kan ten behoeve van het onderzoek van anderen een bijdrage leveren aan de afstemming tussen vraag en aanbod. Voorzover daar lacunes te constateren zijn, kunnen initiatieven genomen worden, bijvoorbeeld door via het Instituut onderzoek te entameren en elders uit te zetten. Het Instituut kan aan onderzoekers ondersteuning bieden door: - documentatiecentrum; - aanschaf literatuur; - leggen van contacten; - publicatie van onderzoeksresultaten. In het verslagjaar is regelmatig een beroep gedaan op het Instituut voor deze faciliteiten. Het betrof vooral studenten die aan een afstudeeropdracht werkten. De concrete onderzoeksactiviteiten van het Instituut worden verricht door prof. mr. Bruil en mw. mr. W.M.A.K. Parmet. Deze activiteiten worden vooral bepaald door de vragen uit 'het veld'. Nieuwe wetgeving is daarbij een belangrijke factor. Daarnaast worden internationale contacten nagestreefd in verband met de sterke invloed van het supranationale recht op het Nederlandse agrarisch recht. In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende onderzoeken, waarvoor het Instituut een opdracht heeft verkregen. In 2013 zijn afgerond: Algemene leveringsvoorwaarden in opdracht van LTO-Noord, februari De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Juridische basis en uitwerking, Provincie Noord-Brabant, november 2013 Stimuleren van emissiereductie stilzitters veehouderij, Provincie Noord-Brabant, i.s.m. Arcadis, december

10 Rijnstrangen Op grond van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel is een adviescommissie ingesteld met als opdracht te adviseren over verzoeken tot verlening van schadevergoeding naar aanleiding van een genomen peilbesluit in het gebied Rijnstrangen. Prof. mr. D.W. Bruil is benoemd als lid van de adviescommissie, mw. mr. W.M.A.K. Parmet treedt op als secretaris. De adviezen zijn aan het einde van het vorige verslagjaar verzonden. Door de secretaris zijn dit verslagjaar afrondende werkzaamheden verricht. Publicaties Prof. mr. D.W. Bruil heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Bijensterfte, Agrarisch Recht, februari 2013, blz. 31. Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz De Plattelandsonderneming, in: Coöperatie, april 2013, blz Annotaties bij Centrale Grondkamer, 19 december 2012, GP11.701, (Bergmans/MVJ), Agr.r. 5720; Pachtkamer Hof Arnhem, 16 april 2013, nr (Bergmans/MVJ)), Agr.r. 5721; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Sterksel), Agr.r. 5723; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Heeze-Leende)), Agr.r. 5724; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Gilze en Rijen), Agr.r. 5725; Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Stevensbeek), Agr.r. 5726; Hoge Raad, 14 juni ECLI:NL:HR:2013:BZ0520 (RvR Regeling Horst aan de Maas) Agr.r. 573; College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 21 mei 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA2371 (Boete Derogatie), Agr.r. 5732; Raad van State, 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0687 (Beleidskader Natura 2000 Overijssel), Agr.r. 5733; Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van Stat, 2 oktober 2013, nr /2/R2 (Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland), Agr.r. 5734; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 oktober 2013, nr. ECLI:NL:RVS:2013:1404 (Boete Wet arbeid vreemdelingen), Agr.r. 5735; Europees recht, Hof van Justitie EU (Grote kamer), 5 juni 2012, zaak C-489/

11 (Polen/Bonda), Agr.r. 5736; College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juni 2013 nr. ECLI:NL:CBB:2013:CA3165 (Langestraat/ELI), Agr.r. 5737; Arbitragecommissie AVZ, 13 december 2012, 25 februari 2013 en 8 juli 2013 (Afgekeurde zaaiuien), Agr.r. 5738; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:15, zaaknummer /1/R1 (LOG Twenterand), Agr.r. 5740; Arbitragecommissie IAR, 12 juli 2013 (Ontbinding maatschap), Agr.r. 5743; Arbitragecommissie IAR, 29 augustus 2013 (Geruisloze doorschuiving), Agr.r Mw. mr. W.M.A.K. Parmet heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz Functies Door prof. mr. D.W. Bruil uitgeoefende functies in 2013: Lid redactie Agrarisch Recht Voorzitter Klachtencommissie Landbouw en Zorg Plv. voorzitter Geschillencommissie CR Delta u.a. Voorzitter Vereniging voor Agrarisch Recht Vice-president Comité Européen de Droit Rural (CEDR) Member Editorial Board international scientific journal EU Agrarian Law (Slovakia) Bestuurslid beleggingsfonds Grond Eenvoudig

12 Publicaties Algemeen Ter bevordering van het agrarisch recht in ruime zin wordt gestreefd naar het aanbieden van een totaalpakket aan informatie. Totaal in twee opzichten: zowel wat betreft het medium, als wat betreft de onderwerpen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht Het redactiesecretariaat van het tijdschrift Agrarisch Recht is ondergebracht bij het Instituut. De redactie heeft 8 maal telefonisch vergaderd over de inhoud van het tijdschrift. Met ingang van januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Den Hollander in Deventer. Abonnees ontvangen in een pakket het tijdschrift (maandelijks), een nieuwsbrief per (wekelijks) en toegang tot het archief van het tijdschrift. De geschiedenis is thans via internet toegankelijk. De Nieuwsbrief Agrarisch Recht is ook ingebracht in een samenwerkingsverband met de Vereniging voor Agrarisch Recht. Deze vereniging kent een bedrijfslidmaatschap; de bedrijven die zich als lid aanmelden ontvangen een Nieuwsbrief

13 Documentatiecentrum Het Instituut houdt een documentatiecentrum in stand. Het centrum bevat een basiscollectie Nederlandse boeken en tijdschriften. Daarnaast wordt vooral de nadruk gelegd op buitenlandse literatuur, welke elders niet of moeilijk beschikbaar is. Het Documentatiecentrum Agrarisch Recht wordt beheerd door de bibliothecaris van De Leeuwenborch (WUR). Het Instituut bepaalt het collectie- en aanschafbeleid en voert dat uit. De Leeuwenborch-bibliotheek zorgt voor catalogisering (UDC) in Agralin, zodat de beschikbare literatuur ook buiten bekend wordt. De uitleen wordt door het Instituut verzorgd. Er zijn per 31 december tijdschriftabonnementen. Verder is er een internetabonnement op Opmaat, waarmee toegang wordt verkregen tot alle officiële publicaties van de overheid (Staatscourant, Staatsblad, Kamerstukken e.d.), en op Europmaat, de toegang tot alle officiële publicaties van de Europese Unie. Via de Leeuwenborch is er toegang tot allerlei CD-Rom databanken. De vaste collectie omvat ongeveer 900 boeken en rapporten. Daarnaast is er een archief met 'grijze' literatuur en worden van de belangrijkste kamerstukken dossiers aangelegd. In 2013 zijn 23 aanvragen om informatie afgehandeld. In de meeste gevallen betrof dit telefonische of mondelinge informatie. Soms werd gevraagd om toezending van materiaal, zoals tijdschriftartikelen of een overzicht van rechtspraak. In een enkel geval heeft een nader gesprek plaatsgevonden of is een schriftelijk advies uitgebracht. Publiciteit Het Instituut beschikt over een website: De website verschaft uitgebreide informatie over de organisatie, publicaties en cursussen. Via de site zijn publicaties te bestellen en kan worden ingeschreven op cursussen. De website is vernieuwd

14 Arbitrage Het Instituut voert thans het secretariaat van de volgende arbitragecommissies: Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen 1992 (AHL). Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van zaaiuien 2006 en de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Arbitragecommissie Inkoopvoorwaarden aardappelen schakel industrie/teelt 2001 (VAVI). Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de teelt en verkoop van witlofwortelen. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van Industriegroenten. Arbitragecommissie Cosun. Arbitragecommissie Algemene Spuitvoorwaarden (AVS)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Grondverzetbedrijven (AVG)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Landbouwambachtsbedrijven (AWL)*. Arbitragecommissie Algemene Leveringsvoorwaarden voor Meststoffen (ALM)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de Agrarische Loonbedrijven (AWAL)*. * Deze algemene voorwaarden zijn in 2004 samengevoegd in de CUMELAvoorwaarden. Indien deze oude voorwaarden toch nog gehanteerd worden zouden er nog arbitrageaanvragen kunnen komen maar dat zal maar zelden voorkomen. De CUMELA-voorwaarden van 2004 bevatten een arbitraal beding op grond waarvan vorderingen boven de 5.000,-- door middel van arbitrage dienen te worden beslecht. De CUMELA-voorwaarden van 2008 bevatten geen arbitraal beding meer maar verwijzen naar de gewone rechter. Ze geven wel aan dat arbitrage overeengekomen kan worden

15 Met ingang van 1 oktober 2014 heeft het Instituut arbitragebureaus van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) overgenomen. Het betreft arbitragebureaus van de volgende handelsvoorwaarden: Handelsvoorwaarden Pootaardappelen (NAO); Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen (AHV); Algemene Voorwaarden Pootaardappelen (AVP); Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen (AVC); Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre (RUCIP). In diverse algemene voorwaarden en reglementen die in de landbouw worden gehanteerd is een arbitraal beding opgenomen dat verwijst naar de arbitragecommissie van het Instituut. De arbitragecommissie van het Instituut heeft een aantal geschillen voorgelegd gekregen en is bijeen gekomen op grond van het Algemeen Arbitragereglement dat in september 2001 door het bestuur is vastgesteld

16 Tuchtrecht Bedrijfslichamen dienen met inwerkingtreding van de Wet Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 met ingang van 1 april 2004 hun verordeningen tuchtrechtelijk te handhaven en daarvoor een Tuchtgerecht in het leven te roepen. Bij het Instituut ligt het secretariaat van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen en het Tuchtgerecht Productschap Vis. Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen is ingesteld voor het Productschap Akkerbouw, het Productschap Wijn, het Productschap Diervoeder en het Productschap Tuinbouw. Daarnaast maakt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en het Productschap Tuinbouw gebruik van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen. Prof. mr. D.W. Bruil en mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet zijn als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris benoemd voor deze tuchtgerechten. In het jaar 2013 heeft het Tuchtgerecht Productschap Vis 2 maal zitting gehouden waarin totaal 5 zaken zijn behandeld, het Tuchtgerecht Akkerbouw heeft 1 zitting gehouden waarin 2 zaken zijn behandeld. De overige productschappen hebben geen zaken aangebracht. Voor het Tuchtrecht is een apart jaarverslag beschikbaar

17 Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Agrarisch Recht prof. mr. M.J.A. van Mourik Radboud Universiteit Nijmegen Voorzitter mr. E.R. Kleijwegt Hoofdproductschap Akkerbouw Secretaris mr. C. van Schaik GvK Agro Advocaten Zwolle Lid prof. mr. R.C.J. Galle Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw Lid prof. dr. mr. B.M.J. van der Meulen Wageningen Universiteit Lid ing. W.J.M. Thus Rabobank Nederland Lid

18 Bijlage 2 Samenstelling Redactie Tijdschrift voor Agrarisch Recht prof. mr. G.M.F. Snijders (voorzitter) prof. mr. D.W. Bruil mr. P.P.A. Bodden mr. W.H.G.A. Filott mw. prof. mr. A.A. Freriks mw. mr. E.H.M. Harbers mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans mr. W.L. Valk mw. mr. H.A. Verbakel-van Bommel mr. A. Verduijn FB

19 Bijlage 3 Balans

JAARVERSLAG 2014. Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Instituut voor Agrarisch Recht Hesselink van Suchtelenweg 6 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN INHOUD MISSIE....2 ORGANISATIE.....3. Organen. Personeel. Huisvesting SAMENWERKING...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN

Jaarverslag 2010. Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Jaarverslag 2010 Secretariaat tuchtgerechten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Instituut voor Agrarisch Recht Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het secretariaat

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder VERORDENING PDV REGISTRATIE ONDERNEMINGEN DIERVOEDERSECTOR 2003 Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 (Wijziging I: 2 december 2009) houdende regels ter

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen

Bestuurskamer. Wij Beatrix,.. 1 Begripsbepalingen Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende de instelling van een hoofdbedrijfschap voor ondernemingen op het gebied van de groothandel en het bedrijf van tussenpersoon in akker- en tuinbouwproducten

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES

REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES REGLEMENT COMMISSIE VAN ADVIES STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN UIT DE TECHNISCHE GROOTHANDEL Reglement voor de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 15 van het reglement behorende bij de CAO

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

ONTWERP. Gehoord het dagelijks bestuur van het Productschap Akkerbouw, van het Productschap Diervoeder en van het Productschap Wijn;

ONTWERP. Gehoord het dagelijks bestuur van het Productschap Akkerbouw, van het Productschap Diervoeder en van het Productschap Wijn; VERGADERING : BESTUUR DATUM : 11 NOVEMBER 2011 AGENDAPUNT : 7 BIJLAGE : 16 ONTWERP VERORDENING HPA VERGOEDING VOORZITTER 2012 Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 2011, houdende regels met

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie

BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie BIJLAGE IV REGLEMENT VAN DE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Als bedoeld in artikel 53 van de CAO voor de Zoetwarenindustrie ARTIKEL 1 DEFINITIES CAO: Beroepscommissie: Werkgeversvereniging:

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 1 De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 Karakter Tuchtrechtspraak Betekenis voor de accountant Procedure Samenstelling Tuchtrecht:

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB)

De Haagse Scholen. het college van bestuur: - Wiely Hendricks (voorzitter) en. - J0 Willen borg (lid CvB) De Haagse Scholen Besluitenlijst van het college van bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs: Datum bestuursoverleg: 18juni 2015 Aanwezig: het college van bestuur:

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW.

De Commissie neemt kennis van medezeggenschapsgeschillen zoals omschreven in de artikelen 9.30 lid 6, 9.30a lid 4 en 9.40 leden 1 en 4 WHW. Landelijke commissie voor geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden Jaarverslag 2009 Inleiding De Commissie is ingesteld door de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding

Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding Reglement Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) Inleiding De dynamiek in pensioenland is de laatste jaren ongekend groot. Denk daarbij aan ontwikkelingen als vereenvoudiging van het belastingstelsel,

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Convenant Dierenhulpverlening

Convenant Dierenhulpverlening Convenant Dierenhulpverlening Ondergetekenden: 1. De Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; 2. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Convenant samenwerking Middelsee Gemeenten.

Convenant samenwerking Middelsee Gemeenten. Definitieve versie Convenant samenwerking Middelsee Gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Menaldumadeel; Overwegende: - dat

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Onderwerp Kenmerk 11-0775 Dossiernummer 12 Klachtenreglement Deelnemers Aan College van Bestuur CC Van Lenny van Kempen Datum 4 oktober 2011 K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Klachtenreglement

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T

I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T I N K O O P V O O R W A A RDEN SI L A S E X P O R T ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Silas Export: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden, gevestigd te Zaandam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011

SOCIAAL CONVENANT. Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon. November 2011 SOCIAAL CONVENANT Inzake overgang naar nieuwe rechtspersoon November 2011 De werkgever: Stichting Trajectum: Raad van Bestuur De heer J.Martini. Raad van Bestuur B. Groeneweg Zwolle, d.d.. Zwolle, d.d...

Nadere informatie

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer.

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer. Naam 1 Naam 2 Adres Postcode Plaatsnaam Helden, 1 maart 2016 Betreft: Uitnodiging bijeenkomst (agro-)ondernemers Geachte genodigde, De Aelmans Adviesgroep, Hoeberechts Advocaten en Metis Notarissen nodigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014.

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Commissie van beroep Islamitische Scholen Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Commissie van beroep Islamitische Scholen 2014. Over de toekomst van de Commissies van Beroep is het

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding waterschappen Rijn en IJssel, Veluwe, Vallei & Eem, Hollandse Delta en Rivierenland Het algemeen bestuur van: 1. Waterschap Rijn en

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. de vereniging A., hierna te noemen de VVE, Nr. 31.796 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen de vereniging A., hierna te noemen de VVE, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 De Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA 5 2.1 Grondslag 5 2.2 Doel

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 P U Z Z E L Ve r k o r t J a a r v e r s l a g 2014 v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 H e t k a n t o o r v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 i s g e v e s t i g d : N i e n o o r d 10 ( b e z o

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Reglement van orde voor de rekenkamercommissie gemeente Noordoostpolder Vastgesteld op 1 april 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie