JAARVERSLAG Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Agro Business Park 75 Postbus 245 6700 AE WAGENINGEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Stichting Instituut voor Agrarisch Recht Agro Business Park 75 Postbus AE WAGENINGEN

2 INHOUD MISSIE....2 ORGANISATIE Organen. Personeel. Huisvesting SAMENWERKING...6 ONDERWIJS...7 ONDERZOEK...9. Algemeen. Rijnstrangen FUNCTIES. 11 PUBLICATIES..12. Algemeen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Overige DOCUMENTATIECENTRUM. 13. Publiciteit ARBITRAGE.. 14 TUCHTRECHT. 16 BIJLAGEN Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage 2 Samenstelling Wetenschappelijke Raad / Redactie Bijlage 3 Jaarrekening 2013 (concept) - 2 -

3 Missie De Stichting Instituut voor Agrarisch Recht is op 1 januari 1994 opgericht door fusie van de Stichting De Pacht en de Stichting Cerutti-Fonds. De doelstelling van de Stichting is: de bevordering van de beoefening van het agrarisch recht in ruime zin. Het Instituut beoogt een centrum van kennis en informatie op dit terrein in Nederland te zijn. Het Instituut wil daarbij een stimuleringsfunctie vervullen in samenwerking met instellingen en organisaties die eveneens op dit terrein actief zijn. Genoemde doelstelling heeft ook in 2013 geleid tot activiteiten op de zes terreinen van ons werk: onderwijs, onderzoek, publicaties, documentatiecentrum, arbitrage en tuchtrecht. Deze komen hierna aan de orde

4 Organisatie Organen Het bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht bestond aanvankelijk uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen: Rabobank Nederland, het College van Voorzitters van de Productschappen, de Radboud Universiteit Nijmegen, LTO Nederland, Landbouwuniversiteit Wageningen. Door een statutenwijziging (2002) is het mogelijk geworden dat ook anderen in het bestuur zitting nemen, hetgeen ook is geschied. In 2007 zijn de statuten opnieuw gewijzigd en is het zogenaamde directiemodel ingevoerd. Dat houdt in dat de directeur van het Instituut fungeert als bestuur van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht. Het vroegere bestuur is de Raad van Toezicht geworden. Een en ander is per 9 mei 2007 bij notariële akte geregeld. De Raad van Toezicht is in 2013 twee maal bijeengekomen. In 2013 heeft de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht tien maal een telefonische vergadering en twee maal een fysieke vergadering gehouden over de inhoud van en het beleid voor het tijdschrift. Personeel Op 31 december 2013 waren in dienst van het Instituut: - prof. mr. D.W. Bruil, directeur-bestuurder (1,0) - mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet-Bakker, juridisch medewerker (0,7) - mevrouw C.L.G. Smits-Boldewijn (0,6) - 4 -

5 Huisvesting Het Instituut voor Agrarisch Recht is gevestigd in het Agro Business Park te Wageningen. Het huurcontract van de kantoorruimte in het gebouw van het Nederlands Bakkerij Centrum is op 31 oktober 2013 opgezegd en loopt per 1 mei 2014 af. Met ingang van 1 mei 2014 zal het Instituut gevestigd zijn aan de Hesselink van Suchtelenweg te Wageningen

6 Samenwerking Het Instituut richt zich op het vormen van een netwerk op het terrein van het agrarisch recht door contacten en allerlei vormen van samenwerking met en tussen de organisaties die zich op (deelterreinen van) het gebied van het agrarisch recht bewegen, te bevorderen. Zo wordt op het gebied van het onderwijs samengewerkt met andere organisaties die onderwijs aanbieden of vragen. Deze netwerkfunctie wordt in de eerste plaats nagestreefd door het verwerven en verstrekken van informatie. Het Instituut weet wat er gaande is op het gebied van het agrarisch recht. In 2012 is de netwerkfunctie verder uitgebouwd, ook buiten Nederland. De bij het Instituut beschikbare kennis wordt ter beschikking gesteld van belanghebbenden, in verschillende vormen: advies, informatieverschaffing/- bemiddeling, eigen uitgaven en uitgaven via een uitgever. Met de Vereniging voor Agrarisch Recht wordt voortgaand overleg gevoerd over mogelijke vormen van samenwerking. Prof. mr. D.W. Bruil is met ingang van mei 2011 voorzitter van de vereniging. Met een groot aantal andere organisaties bestaan contacten inzake het wederzijds informeren over elkaars activiteiten: universiteiten, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, PAO-bureaus, etc. Verder worden de door het Instituut te organiseren studiedagen voor zover van toepassing aangemeld in het kader van de permanente opleiding van notarissen. Aan cursussen van het Instituut worden studiepunten toegekend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Bond van Medewerkers in het Notariaat, het College van Belastingadviseurs, de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, de Vereniging voor Agrarische Specialisten, de NEVOA beroepsorganisatie en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs. De erkenning als onderwijsinstituut door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is vervallen. Advocaten dienen zelf punten op te geven

7 Onderwijs De onderwijsactiviteiten van het Instituut kunnen in twee categorieën worden ondergebracht: A. Cursussen en studiedagen die op open inschrijving en voor eigen rekening en risico worden georganiseerd door het Instituut. In deze categorie is een min of meer vast pakket van onderwijsactiviteiten tot stand gekomen, met (zo mogelijk) een basiscursus per jaar en de Actualiteitendag. In 2013 werden de volgende cursussen georganiseerd: De Actualiteitendag Agrarisch Recht op vrijdag 11 januari Er waren in 175 deelnemers. De Basiscursus Agrarisch Recht, tien middagen van 23 januari tot 05 juni Docenten prof. mr. D.W. Bruil, prof. mr. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en mr. P.L.F. Seegers. Er waren 16 deelnemers (waarvan 3 deelnemers voor 1 of 2 modules). Studiemiddag Conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed op 19 februari Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 21 deelnemers. Studiemiddag PBO op 16 mei Sprekers waren ir. Thijs Cuijpers MPA (LTO Nederland), Kees Wantenaar (wnd. voorzitter PZ), drs. ing. Peter van Velzen (ministerie EZ). Er waren 22 deelnemers. Studiemiddag Burenrecht op 28 mei Docent was mw. mr. Th.C.M. Willemse. Er waren 24 deelnemers. Er zijn drie studiemiddagen georganiseerd over Actualiteiten Pacht op 02, 16 en 30 oktober Docenten waren prof. mr D.W. Bruil en mw. mr. E.H.M. Harbers. Er waren in totaal 127 deelnemers. Samenwerking van IAR en Overwater Kenniscentrum: - 27 juni 2013 : Kabels en leidingen, in totaal 50 deelnemers december 2013 : Vier financieringsvormen schaalvergroting, in totaal 42 deelnemers. B. Bijdragen aan cursussen en studiedagen die door andere organisaties worden georganiseerd. Een bijdrage kan bestaan uit het geven van een voordracht, maar soms wordt ook de cursus mee ontwikkeld, bijvoorbeeld indien een cursus in company wordt gegeven (tenzij anders vermeld zijn de bijdragen van prof. mr. D.W. Bruil)

8 Sustainable Development Law, Wageningen University, januari 2012, serie van 14 colleges over sustainable development (algemeen, instituties, klimaat, natuurgebieden, planten en dieren, water, afval, lucht, stoffen, landbouw, diversen) Actueel agrarisch recht, LTO, Veendam, 28 januari 2013 Actueel agrarisch recht, Den Horn, 12 februari 2013 Agrarisch recht, serie van 11 colleges, WUR Wageningen, april 2013 Seminar Natuurbescherming cursusleider en voordracht, Hekkelman, Breda 11 april 2013 Actualiteiten Agrarisch Recht, PAO Groningen, 21 mei 2013 Seminar melkquotum, RUG Groningen, 24 mei 2013 Neue entwicklungen im Niederlandischen Agrarrechts, presentatie CEDRcongres, Luzern, 13 september 2013 Actueel agrarisch recht, Varsseveld, 24 september 2013 De toekomst van de pacht, afscheidssymposium Jan Luijt, LEI Den Haag, 26 september 2013 Cursus Veehouderij, SSR Utrecht 5 november 2013 Artgerechte Tierhaltung, voordracht drielandenseminar, Groningen 16 november 2013 Erfpacht, seminar Hekkelman, 28 november 2013 Verleden, heden en toekomst van het agrarisch recht, symposium afscheid Buysrogge, Zwolle 10 december

9 Onderzoek Algemeen Ook op het terrein van het onderzoek richt het Instituut zich op samenwerking, stimulering en coördinatie. Door de Wetenschappelijke Raad is enkele jaren geleden een eigen onderzoeksprogramma geformuleerd. Er worden wegen gezocht om dit programma, dat zich richt op een viertal voor de toekomst van de landbouw van belang zijnde thema's (milieu, markt, internationalisering, grondgebruik), te realiseren, maar in de praktijk worden de onderzoeksthema s vooral bepaald door de actualiteit. Het Instituut kan ten behoeve van het onderzoek van anderen een bijdrage leveren aan de afstemming tussen vraag en aanbod. Voorzover daar lacunes te constateren zijn, kunnen initiatieven genomen worden, bijvoorbeeld door via het Instituut onderzoek te entameren en elders uit te zetten. Het Instituut kan aan onderzoekers ondersteuning bieden door: - documentatiecentrum; - aanschaf literatuur; - leggen van contacten; - publicatie van onderzoeksresultaten. In het verslagjaar is regelmatig een beroep gedaan op het Instituut voor deze faciliteiten. Het betrof vooral studenten die aan een afstudeeropdracht werkten. De concrete onderzoeksactiviteiten van het Instituut worden verricht door prof. mr. Bruil en mw. mr. W.M.A.K. Parmet. Deze activiteiten worden vooral bepaald door de vragen uit 'het veld'. Nieuwe wetgeving is daarbij een belangrijke factor. Daarnaast worden internationale contacten nagestreefd in verband met de sterke invloed van het supranationale recht op het Nederlandse agrarisch recht. In het verslagjaar is gewerkt aan de volgende onderzoeken, waarvoor het Instituut een opdracht heeft verkregen. In 2013 zijn afgerond: Algemene leveringsvoorwaarden in opdracht van LTO-Noord, februari De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Juridische basis en uitwerking, Provincie Noord-Brabant, november 2013 Stimuleren van emissiereductie stilzitters veehouderij, Provincie Noord-Brabant, i.s.m. Arcadis, december

10 Rijnstrangen Op grond van de Schadevergoedingsregeling Waterschap Rijn en IJssel is een adviescommissie ingesteld met als opdracht te adviseren over verzoeken tot verlening van schadevergoeding naar aanleiding van een genomen peilbesluit in het gebied Rijnstrangen. Prof. mr. D.W. Bruil is benoemd als lid van de adviescommissie, mw. mr. W.M.A.K. Parmet treedt op als secretaris. De adviezen zijn aan het einde van het vorige verslagjaar verzonden. Door de secretaris zijn dit verslagjaar afrondende werkzaamheden verricht. Publicaties Prof. mr. D.W. Bruil heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Bijensterfte, Agrarisch Recht, februari 2013, blz. 31. Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz De Plattelandsonderneming, in: Coöperatie, april 2013, blz Annotaties bij Centrale Grondkamer, 19 december 2012, GP11.701, (Bergmans/MVJ), Agr.r. 5720; Pachtkamer Hof Arnhem, 16 april 2013, nr (Bergmans/MVJ)), Agr.r. 5721; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Sterksel), Agr.r. 5723; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Heeze-Leende)), Agr.r. 5724; Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Gilze en Rijen), Agr.r. 5725; Bestuursrechtspraak Raad van State, 13 maart 2013, nr /1/R3 (Ontheffing Stevensbeek), Agr.r. 5726; Hoge Raad, 14 juni ECLI:NL:HR:2013:BZ0520 (RvR Regeling Horst aan de Maas) Agr.r. 573; College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 21 mei 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA2371 (Boete Derogatie), Agr.r. 5732; Raad van State, 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0687 (Beleidskader Natura 2000 Overijssel), Agr.r. 5733; Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van Stat, 2 oktober 2013, nr /2/R2 (Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland), Agr.r. 5734; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 2 oktober 2013, nr. ECLI:NL:RVS:2013:1404 (Boete Wet arbeid vreemdelingen), Agr.r. 5735; Europees recht, Hof van Justitie EU (Grote kamer), 5 juni 2012, zaak C-489/

11 (Polen/Bonda), Agr.r. 5736; College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juni 2013 nr. ECLI:NL:CBB:2013:CA3165 (Langestraat/ELI), Agr.r. 5737; Arbitragecommissie AVZ, 13 december 2012, 25 februari 2013 en 8 juli 2013 (Afgekeurde zaaiuien), Agr.r. 5738; Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:15, zaaknummer /1/R1 (LOG Twenterand), Agr.r. 5740; Arbitragecommissie IAR, 12 juli 2013 (Ontbinding maatschap), Agr.r. 5743; Arbitragecommissie IAR, 29 augustus 2013 (Geruisloze doorschuiving), Agr.r Mw. mr. W.M.A.K. Parmet heeft in 2013 naast bijdragen aan hiervoor genoemd onderzoek de volgende publicaties geschreven op het werkterrein van het Instituut: Tuchtrechtspraak en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Agrarisch Recht, juni 2013, blz Functies Door prof. mr. D.W. Bruil uitgeoefende functies in 2013: Lid redactie Agrarisch Recht Voorzitter Klachtencommissie Landbouw en Zorg Plv. voorzitter Geschillencommissie CR Delta u.a. Voorzitter Vereniging voor Agrarisch Recht Vice-president Comité Européen de Droit Rural (CEDR) Member Editorial Board international scientific journal EU Agrarian Law (Slovakia) Bestuurslid beleggingsfonds Grond Eenvoudig

12 Publicaties Algemeen Ter bevordering van het agrarisch recht in ruime zin wordt gestreefd naar het aanbieden van een totaalpakket aan informatie. Totaal in twee opzichten: zowel wat betreft het medium, als wat betreft de onderwerpen. Tijdschrift voor Agrarisch Recht Het redactiesecretariaat van het tijdschrift Agrarisch Recht is ondergebracht bij het Instituut. De redactie heeft 8 maal telefonisch vergaderd over de inhoud van het tijdschrift. Met ingang van januari 2007 wordt het tijdschrift uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Den Hollander in Deventer. Abonnees ontvangen in een pakket het tijdschrift (maandelijks), een nieuwsbrief per (wekelijks) en toegang tot het archief van het tijdschrift. De geschiedenis is thans via internet toegankelijk. De Nieuwsbrief Agrarisch Recht is ook ingebracht in een samenwerkingsverband met de Vereniging voor Agrarisch Recht. Deze vereniging kent een bedrijfslidmaatschap; de bedrijven die zich als lid aanmelden ontvangen een Nieuwsbrief

13 Documentatiecentrum Het Instituut houdt een documentatiecentrum in stand. Het centrum bevat een basiscollectie Nederlandse boeken en tijdschriften. Daarnaast wordt vooral de nadruk gelegd op buitenlandse literatuur, welke elders niet of moeilijk beschikbaar is. Het Documentatiecentrum Agrarisch Recht wordt beheerd door de bibliothecaris van De Leeuwenborch (WUR). Het Instituut bepaalt het collectie- en aanschafbeleid en voert dat uit. De Leeuwenborch-bibliotheek zorgt voor catalogisering (UDC) in Agralin, zodat de beschikbare literatuur ook buiten bekend wordt. De uitleen wordt door het Instituut verzorgd. Er zijn per 31 december tijdschriftabonnementen. Verder is er een internetabonnement op Opmaat, waarmee toegang wordt verkregen tot alle officiële publicaties van de overheid (Staatscourant, Staatsblad, Kamerstukken e.d.), en op Europmaat, de toegang tot alle officiële publicaties van de Europese Unie. Via de Leeuwenborch is er toegang tot allerlei CD-Rom databanken. De vaste collectie omvat ongeveer 900 boeken en rapporten. Daarnaast is er een archief met 'grijze' literatuur en worden van de belangrijkste kamerstukken dossiers aangelegd. In 2013 zijn 23 aanvragen om informatie afgehandeld. In de meeste gevallen betrof dit telefonische of mondelinge informatie. Soms werd gevraagd om toezending van materiaal, zoals tijdschriftartikelen of een overzicht van rechtspraak. In een enkel geval heeft een nader gesprek plaatsgevonden of is een schriftelijk advies uitgebracht. Publiciteit Het Instituut beschikt over een website: De website verschaft uitgebreide informatie over de organisatie, publicaties en cursussen. Via de site zijn publicaties te bestellen en kan worden ingeschreven op cursussen. De website is vernieuwd

14 Arbitrage Het Instituut voert thans het secretariaat van de volgende arbitragecommissies: Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen 1992 (AHL). Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van zaaiuien 2006 en de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Arbitragecommissie Inkoopvoorwaarden aardappelen schakel industrie/teelt 2001 (VAVI). Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Aardappelreglement (AVI) Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de teelt en verkoop van witlofwortelen. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de contractteelt van Industriegroenten. Arbitragecommissie Cosun. Arbitragecommissie Algemene Spuitvoorwaarden (AVS)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Grondverzetbedrijven (AVG)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden Landbouwambachtsbedrijven (AWL)*. Arbitragecommissie Algemene Leveringsvoorwaarden voor Meststoffen (ALM)*. Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de Agrarische Loonbedrijven (AWAL)*. * Deze algemene voorwaarden zijn in 2004 samengevoegd in de CUMELAvoorwaarden. Indien deze oude voorwaarden toch nog gehanteerd worden zouden er nog arbitrageaanvragen kunnen komen maar dat zal maar zelden voorkomen. De CUMELA-voorwaarden van 2004 bevatten een arbitraal beding op grond waarvan vorderingen boven de 5.000,-- door middel van arbitrage dienen te worden beslecht. De CUMELA-voorwaarden van 2008 bevatten geen arbitraal beding meer maar verwijzen naar de gewone rechter. Ze geven wel aan dat arbitrage overeengekomen kan worden

15 Met ingang van 1 oktober 2014 heeft het Instituut arbitragebureaus van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) overgenomen. Het betreft arbitragebureaus van de volgende handelsvoorwaarden: Handelsvoorwaarden Pootaardappelen (NAO); Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen (AHV); Algemene Voorwaarden Pootaardappelen (AVP); Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen (AVC); Règles et Usages du Commerce Intereuropéen des Pommes de Terre (RUCIP). In diverse algemene voorwaarden en reglementen die in de landbouw worden gehanteerd is een arbitraal beding opgenomen dat verwijst naar de arbitragecommissie van het Instituut. De arbitragecommissie van het Instituut heeft een aantal geschillen voorgelegd gekregen en is bijeen gekomen op grond van het Algemeen Arbitragereglement dat in september 2001 door het bestuur is vastgesteld

16 Tuchtrecht Bedrijfslichamen dienen met inwerkingtreding van de Wet Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 met ingang van 1 april 2004 hun verordeningen tuchtrechtelijk te handhaven en daarvoor een Tuchtgerecht in het leven te roepen. Bij het Instituut ligt het secretariaat van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen en het Tuchtgerecht Productschap Vis. Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen is ingesteld voor het Productschap Akkerbouw, het Productschap Wijn, het Productschap Diervoeder en het Productschap Tuinbouw. Daarnaast maakt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en het Productschap Tuinbouw gebruik van het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen. Prof. mr. D.W. Bruil en mevrouw mr. W.M.A.K. Parmet zijn als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris benoemd voor deze tuchtgerechten. In het jaar 2013 heeft het Tuchtgerecht Productschap Vis 2 maal zitting gehouden waarin totaal 5 zaken zijn behandeld, het Tuchtgerecht Akkerbouw heeft 1 zitting gehouden waarin 2 zaken zijn behandeld. De overige productschappen hebben geen zaken aangebracht. Voor het Tuchtrecht is een apart jaarverslag beschikbaar

17 Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Agrarisch Recht prof. mr. M.J.A. van Mourik Radboud Universiteit Nijmegen Voorzitter mr. E.R. Kleijwegt Hoofdproductschap Akkerbouw Secretaris mr. C. van Schaik GvK Agro Advocaten Zwolle Lid prof. mr. R.C.J. Galle Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw Lid prof. dr. mr. B.M.J. van der Meulen Wageningen Universiteit Lid ing. W.J.M. Thus Rabobank Nederland Lid

18 Bijlage 2 Samenstelling Redactie Tijdschrift voor Agrarisch Recht prof. mr. G.M.F. Snijders (voorzitter) prof. mr. D.W. Bruil mr. P.P.A. Bodden mr. W.H.G.A. Filott mw. prof. mr. A.A. Freriks mw. mr. E.H.M. Harbers mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans mr. W.L. Valk mw. mr. H.A. Verbakel-van Bommel mr. A. Verduijn FB

19 Bijlage 3 Balans

Jaarverslag Europa decentraal 2011

Jaarverslag Europa decentraal 2011 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis Inleiding pagina 4 Jaarverslag Europa decentraal 2011 Krachtig door de crisis 1 Organisatie pagina 6 2 Dienstverlening pagina 8 3 Toekomst pagina

Nadere informatie

Voorwoord. W.L. Buitelaar Directeur WODC

Voorwoord. W.L. Buitelaar Directeur WODC Voorwoord Het jaar 2000 was in meerdere opzichten een turbulente periode. Een reorganisatie, veel personeelsmutaties, een verhuizing en een dreigend 'congestieprobleem' in de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009

jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 jaarverslag 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis Den Haag 2009 Inhoud woord vooraf 3 bestuur 4 adviesraad 5 beleid 6 wetenschappelijke activiteiten 8 instituut 17 bijlage 1 Lijst van medewerkers

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 28 februari 2008/Nr. C/S&A/08/358 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1 Publicatie RLG 98/1 De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het nieuwe adviesstelsel. De adviestaak van de raad luidt: " Met het

Nadere informatie

Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht?

Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht? Tijd voor een databank met rechtspraak over het nieuwe EGmigratierecht? Haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een database met nationale rechtspraak inzake het nieuwe EG-migratierecht Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

... Inleiding 3. Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5

... Inleiding 3. Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5 JAARVERSLAG 2004 INHOUDSOPGAVE... Inleiding 3 Bestuurlijke samenstelling 5 Stichtingsbestuur 5 Stichtingsbestuur Fonds Clingendael 5 Onderzoek 6 Algemeen 6 Meer specifiek 7 CIEP, CRU, en CCSS 8 Overige

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Baarn, april 2003 Ref.: KMW/ehz/500J0101

Baarn, april 2003 Ref.: KMW/ehz/500J0101 Baarn, april 2003 Ref.: KMW/ehz/500J0101 Jaarverslag 2002 - 2 - INHOUDSOPGAVE Blz.: Van de oud-voorzitter: W.C.J. Rosmalen 3 Van de voorzitter: F.J.M. van der Meer 3 Beleidsplan 4 Fiscale aspecten 5 Electronic

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG FENEX 2002

JAARVERSLAG FENEX 2002 JAARVERSLAG FENEX 2002 Resultaten expeditiesector in 2002 onder druk De afnemende economische groei die in 2001 inzette heeft zich in 2002 voortgezet. Ook voor de omzet in de expeditiesector had dat negatieve

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

Woord vooraf 4. Inleiding 5

Woord vooraf 4. Inleiding 5 Veteraneninstituut Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Inleiding 5 1 Veteranen. Onze missie. 6 1.1 Veteranenloket 6 1.2 Investeren in de nuldelijn 7 1.3 Dienstverlening 9 1.4

Nadere informatie

W O jaargang 26 2000 Mediation Mediation J V Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda Quint

W O jaargang 26 2000 Mediation Mediation J V Justitiële verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda Quint 9 W O Justitiële verkenningen jaargang 26 2000 Mediation 9 00 JV Mediation Justitiële verkenningen verschijnt 9 maal per jaar jaargang 26 december D Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Gouda

Nadere informatie

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet 12 Commissie van Deskundigen Meststoffenwet Taken en werkwijze G.L. Velthof (samenstelling) 2 O 2 Commissie van Deskundigen Meststoffenwet Taken en werkwijze G.L. Velthof (samenstelling) Werkdocument 12

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 139 Veteranenzorg Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 mei 2013

Nadere informatie

De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen

De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen De benoeming van de onafhankelijke deskundige bij prijsbepaling van aandelen Mw. mr. S. Nijhuis* Mr. dr. P.P. de Vries** 1. Inleiding Een aandeelhouder die op basis van een statutaire aanbiedingsverplichting

Nadere informatie

Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur

Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur Het bestaande is geen alternatief Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur mr. A.W.H. Docters van Leeuwen Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Claimcode. Commissie Claimcode 2011

Claimcode. Commissie Claimcode 2011 Claimcode Commissie Claimcode 2011 1 Commissie Claimcode De heer mr. A.H. (Bert) van Delden (voorzitter) Mevrouw mr. B. (Bregje) Krijnen De heer mr. J.H. (Jurjen) Lemstra De heer R.W. (Rob) Okhuijsen De

Nadere informatie