Kennis en de samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis en de samenleving"

Transcriptie

1 Kennis en de samenleving Onderwijs en de lerende organisatie Dr. Harm Hofman Fontys Interactive Fontys Interactive Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Auteur: Dr Harm Hofman April /19

2 Kennis en samenleving Vanaf 1998 is er in het Kenniscentrum Techniek en Organisatie van Technische Bedrijfskunde van Fontys gewerkt aan filosofieën over onderwijsvernieuwing. Dit in het kader van een onderwijsvernieuwingfonds. In 2000 werd in dit kader het boek Scenario s voor kennisomgevingen gepubliceerd. Aanvullende ervaringen en inzichten uit recente literatuurstudies worden nu in drie artikelen weergegeven. Het eerste artikel betreft competentiemanagement, het tweede leeromgevingen en tot slot wordt gekeken naar kennis en samenleving in breder verband. Dit deel betreft kennis en samenleving. De lerende organisatie rukt op en de vraag is wat er overblijft of samenvalt met de instituten die zich bezig houden met opleidingen. De opleiding bedrijfskunde, die zich beroepshalve vanuit de organisatiekunde bezig houdt met de lerende organisatie, is een van de eerste instituten die met deze problematiek wordt geconfronteerd. Dit artikel analyseert vanuit de verschillende disciplines de ontwikkelingen en daarmee verschillen tussen de lerende organisatie en leren in opleiding en onderwijs. Daarbij wordt vanuit cases en de theorie gekeken welke organisaties op welke manier leren en als laatste komt het verschil tussen bedrijfsopleidingen en onderwijs aan de orde. Een samenvatting zet alles nog eens op een rij. Centrale stelling is dat onderwijs minder interactief is in het leerproces dan de lerende organisatie en dat een bedrijfskundeopleiding, wil die aansluiten bij de beroepsomgeving, praktisch in bedrijven mee moet functioneren om tot de goede leercultuur te komen. Basis lerende organisatie en leren in onderwijs. De verschillende disciplines die invloed hebben op de lerende netwerksamenleving zijn weergegeven in figuur 1. Als dominante as is filosofie, de moeder van alle wetenschap genomen. Uiteraard geeft het schema maar een fractie van alle denkers weer waarbij tevens veel onderling wordt geleend. Habermas besteedt volop aandacht aan sociologen als b.v. Parsons en ook aan de onderwijskundige Piaget. Daarnaast maakte de psycholoog Fromm een tijd deel uit van de Frankfurter Schule een thuisbasis voor Habermas. Habermas wordt op zijn beurt weer genoemd in het werk van Argyris over de lerende organisatie. Helder zijn de grenzen dus niet en er zijn veel onderlinge relaties. Verder ontbreken specifieke onderwijsfilosofen, omdat de scoop ligt op beroepsonderwijs en niet op basisonderwijs. De psychologie is rechts naast de filosofie getekend als zijnde de wetenschap die zich met leren bezig heeft gehouden. De sociologie is aan de andere zijde van de filosofie-as getekend, met daaronder de organisatiekunde. Onder de organisatiekunde is ook systeemleer gerangschikt hetgeen niet wil zeggen dat die in de filosofie niet voorkomt. Met name het Luhmanndebat is gevoerd onder de filosofen en niet Auteur: Dr Harm Hofman April /19

3 in de organisatiekunde. De kern van dat debat is dat Habermas de samenleving niet geheel in systemen wil vatten maar de vrije wil van mensen erkent. Hij is van meningen is dat mensen in communicatief handelen (waarvoor hij de voorwaarden definieert), zelf een richting aan hun leven en de systemen kunnen geven. Het differentie of postmoderne denken heef ook een debat opgeleverd. Habermas verzet zich hier tegen de gedachte dat elk klein verhaal even waar is, maar verdedigt de stelling dat er uit het communicatief handelen weloverwogen waarheden naar voren komen. Het zal duidelijk zijn dat deze korte samenvatting niet alle details van deze debatten bevat. Belangrijk is dat Habermas de onderlinge interactie, het communicatieve handelen, als essentieel ziet voor sturing van systemen in de samenleving. Organisatiekunde gaat om de vraag hoe je samen georganiseerd doelen bereikt. Dat betreft de taakverdeling, maar ook de coördinatie tussen taken, de rol van de leider en de communicatie die daarbij hoort. Hierover is in eerste instantie nagedacht door de filosofen zoals, b.v. Socrates, Plato Machiavelli, en Smith, maar als de organisatiekunde zich ontwikkelt spelen andere disciplines een grotere rol. Psychologie speelt een rol waar het gaat om ontwikkelingstheorieën betreffende mensen met als doel verhoging van de individuele prestaties (human relations). Sociologie vormt wellicht een groter bestanddeel binnen de organisatiekunde met onder andere Weber en zijn gedachten over de bureaucratie. Deze geeft een belangrijke aanzet voor het denken over organisaties, die doorwerkt in het mechanisch denken met Taylor en het Fordisme ( waar de lopende band een voorbeeld van is). Het betreft een samenwerkingsverband met een sterk systeemkarakter en relatief universele principes voor interne bedrijfsvoering. De latere contingentietheorie onderkent vervolgens dat omstandigheden belangrijk zijn voor de inrichting van een samenwerkingsverband binnen een bedrijf. Daar die omstandigheden de afgelopen jaren aanzienlijk veranderden ontstond een golf van business reengineering. De kern van die boodschap is dat in een procesgerichte organisatie een belangrijk deel van het administratief en bestuurlijk toezicht komt te vervallen, eenvoudige taken zullen verdwijnen en het onderscheid tussen uitvoerders en manager vervalt. Mensen worden professionals die zelf samen het inhoudelijke werk en de organisatie daarvan het beste kunnen beoordelen en regelen. Dit leidt vaak tot zelfsturende teams. De essentie is dus nog steeds een goede onderlinge samenwerking (interactie) om de klant te bedienen. Die samenwerking wordt echter steeds minder centraal getuurd. In de systeemleer verschuift intussen de aandacht naar systemen, die veel complexer en dynamischer zijn en die tot nu toe in de organisatiekunde nauwelijks werden toegepast(senge komt vanuit systeemleer tot de lerende organisatie). Die nieuwe systemeninzichten sluiten ook beter aan op de Auteur: Dr Harm Hofman April /19

4 nieuwe samenleving, die door diverse technieken steeds dynamischer wordt. Dit leidt tot de ontwikkeling van de chaostheorie voor organisatiekunde (Stacey 2001). Steeds meer komen deze theorieën uit op het microniveau Auteur: Dr Harm Hofman April /19

5 Leren en lerende organisatie Sociologie Rationalisme Descartes Kant Filosofie Empirisme Hobbes / Hume Schopenhauer Sociaal Psychologie Biologisch Behavior Skinner Pavlov Weber Taylor Fordisme Social Action Symbolisch Interactionisme Mead Organisatiekunde Human relations Structuur Functionalisme Parsons (Luhmann debat) Systeem benadering Chaos Th, Stacey Contingentie benadering Mintzberg Hegel Lerende Organisatie Argyris Busin. Process. reengineering netwerkecon. Historisch materialisme vervreemding Marx Neo Marx Frankf. Sch. Adorno Habermas Existentie Heidegger Sartre Differentie Foucault Postmoderne Lyotard Kritische school Nietzsche (Post modernisme debat) Ontwikkeling Freud / Jung Fromm Erikson Kohlberg Pragmatisme (Amerika) Dewey Living company en community Met virtuele en netwerk eigenschappen Scoial Learning Bandura Leren Cognitief Piaget Cultuur Historisch Vygotsky Brunner Auteur: Dr Harm Hofman April /19

6 van de netwerksamenleving waar de dialoog- en communicatievormen in de samenwerking meer aandacht krijgen. Dat is exact het punt waar Habermas zijn filosofie aangrijpt en welke o.a. Argyris toepast in de organisatiekunde voor de lerende organisatie. De lerende organisatie groeide dus ter verbetering van een doelgerichte coördinatie in organisaties vanuit een interactieperspectief tussen mensen, een perspectief dat door de techniek en de ontwikkeling van het individu steeds meer op microniveau plaats vindt, waarbij actoren in gelijkwaardigheid toenemen. Leren was in de oudheid een zaak van meelopen in de samenleving en oefenen in de praktijk, maar krijgt binnen de psychologie in eerste instantie vanuit de biologie aandacht. Het betreft de stimulus response theorieën van o.a. Skinner en Pavlov (fig. 1). Later heeft, onder invloed van Freud die zich in bredere zin vanuit een sociale invalshoek met ontwikkeling van mensen bezig hield, Bandura getracht deze conditioneringtheorie of orthodoxe leertheorie te herinterpreteren. Gagne heeft een hiërarchie aangebracht in leren waardoor er ook aandacht ontstaat voor het leren van concepten en probleemoplossen. Maar deze theorie blijft binnen een model van transferleren (overbrengen). Piaget ziet het kind als een organisme dat zich aanpast aan zijn omgeving en als een wetenschapper die zijn eigen begrip construeert van de wereld. Piaget is daarmee cognitief constructivist, die de directe ervaring van kinderen belangrijk acht en zich richt op het kind of de student. Vygotsky (Rusland), verwant aan Piaget, probeerde een theorie in de geest van Marx te ontwikkelen, waarbij niet het menselijke individu, maar de interacties tussen mensen in arbeid (activiteit) en communicatie het uitgangspunt zijn. De vraag is dan hoe kennis is te interpreteren. Als die interpretatie rationeel is in een positieve wetenschapsbenadering, ontstaan nog modellen waarbij de docenten programma s maken welke de studenten slaafs volgen. Door alle kennis te zien als een kennisconstructie, binnen en door bepaalde groepen van met elkaar communicerende en gezamenlijke handelende mensen geconstrueerd, vervalt deze eenzijdigheid. Met deze benadering komt deze cultuur historische theorie van Vygotsky dicht bij de pragmatische Dewey. Hoewel Dewey kijkt naar de belangstelling van de student is het systeem niet student gecentreerd ofwel er hoort geen asymmetrie te zijn tussen docent en student. Met Habermas is het de intersubjectiviteit, de gedeelde en gemeenschappelijke wereld van waarden en normen en betekenissen, die de mogelijkheidsvoorwaarden geven voor het tot stand brengen van subjectiviteit. Er is per definitie geen asymmetrie tussen docenten en leerling. Leren is communicatief handelen, waarin een machtsvrije situatie geldt en dus symmetrie. Dit is hetzelfde principe waarop ook de dialoog is gebaseerd die wordt gehanteerd binnen de lerende organisatie. Deze laatste visie over leren wordt echter nog Auteur: Dr Harm Hofman April /19

7 maar weinig gehanteerd binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich met name op de student met nieuwe multimedia middelen voor kennisoverdracht en studentvolgsystemen. De huidige praktijk van het onderwijs komt primair voort uit interactie ten behoeve kennistransfer op basis van asymmetrie van actoren, waarbij de ene actor de andere stuurt. Dit geldt ook voor veel nieuwe vormen van projectonderwijs, die de student wel laten ervaren, maar wel zodanig dat ze ervaren wat de docent denkt dat ze moeten ervaren om zo te leren wat men vroeger uit een boekje leerde. Het onderwijs groeide dus vanuit een steeds verdere perfectionering van het overbrengen van kennis naar een individu, waarbij de toediener van kennis door de techniek steeds geavanceerder te werk kan gaan, maar waarbij actoren ongelijkwaardiger worden (ook al spreekt men elkaar bij de voornaam aan). De lerende organisatie lijkt dus zijn roots te hebben in een interactiemodel en de samenwerkinggedachte, terwijl onderwijs en opleiding is voortgekomen uit de gedachte van vorming van mensen. Daardoor sluit het lerende organisatiemodel vanuit zijn basisbeginselen beter aan op het constructivistische denken. Mensen construeren in activiteiten (b.v. arbeid) kennis in een bepaalde communicerende en gezamenlijk handelende groep. Binnen bedrijven ontstaat door machtsverschil binnen die coördinatie wel een eenzijdigheid door de hiërarchie en daarmee op de geconstrueerde kennis. Bewegingen als business proces reenginering, empowerment en het invoeren van taakgroepen zijn gebaseerd op vervanging van hiërarchische centrale aansturing naar zelfsturing, waarbij interactie tussen de zelfsturende teams een vereiste is om een totaalresultaat te krijgen. Dynamische systemen vanuit de systeemleer (Stacy 2001) wijzen steeds meer naar het microniveau en de nieuwe media die dat mogelijk maken. Onderwijs heeft nog steeds kennistransfer tot doel. Dat is essentieel wat anders dan kennisconstructie. De interactie is gericht op sturen van de lerende en niet op coördinatie van mensen om samen iets te doen wat leidt tot een nieuw doel. Leren in die zin is overbrengen van statische kennis waarbij de dynamiek van gemeenschappelijke kennisconstructie voor innovatie ontbreekt. Het is echter de dynamiek van de kennisconstructie waarin de student bedrijfskunde moet socialiseren om zich een levensstijl eigen te maken die past bij de bedrijfskundige in een lerende omgeving. De nieuwe internetsamenleving laat met een veelheid aan informatie een dergelijke levensstijl ook steeds meer toe. Veronderstelling is dan dat er lerende organisaties bestaan waarin de bedrijfskundige in moet operen. Auteur: Dr Harm Hofman April /19

8 Ontwikkeling van de lerende netwerkeconomie Veel publicaties over lerende organisaties en netwerkeconomie is geen garantie dat het fenomeen werkt. In het kader van een onderwijsvernieuwingsprogramma in het Kenniscentrum van Technische Bedrijfskunde binnen Fontys, zijn de afgelopen jaren een aantal ervaringen opgedaan. Voor de beschrijving van die ervaring wordt de indeling aangehouden van v.d Krocht (2001). Niet alle categorieën zijn in de zuivere vorm vertegenwoordigd in de ervaringen en uiteraard is dit een model met ideaaltypen die in werkelijkheid niet bestaan. Het is dus een indeling in categorieën met een grote bandbreedte. De eigen ervaringen worden vergeleken met de bevindingen van v.d Krogt en de theorie van Mintzberg waar de indeling van v.d Korgt een afgeleide is. De indeling is weergegeven in tabel 1. V.d. Krogt spreekt over leernetwerken. In dit artikel heet een organisatie lerend indien ze door interactie leert op diverse niveaus (zie vorige artikel). Is dit niet het geval dan wordt de term gestuurde organisatie gebruikt, waarbij er een sturende actor (persoon of organisatie) is die andere actor(en) stuurt. Leren is dan instrueren en meestal taakgericht. Overigens komt in een lerende organisatie wel instructie voor. Een lerende organisatie kent dus leren door gezamenlijk kennisconstructie als wel door instructie. De sturende organisatie kent voornamelijk sturing en instructie als werkwijze (betreft ideaalmodellen). In tabel 1 is de indeling met cases aangegeven (tussen haakjes),die hieronder kort wordt toegelicht. Type Werk in Leerstructuuklimaat Leer- Inhoudelijke Organisatiestructuu arbeidsorganisatie primair structuur r (Mintzberg) proces 1. Individue Liberaal Ondernemend Ongestructureerd Losgekoppeld Ondernemend el (installateurs (sturend) individugericht contractuele verhoudingen en MKB) 2. Professioneel (Accenture) Professioneel Extern (lerend) Innovatie f Methodisch beroepsgericht Extern gericht professionele verhoudingen 3. Machine (HBO/ Fontys) Taak Verticaal (sturend) Beheerse nd Gestructureerd functiegericht Gecentraliseerd geformaliseerde verhoudingen 4. Organisch Groep Horizonta Sociaal Open thematisch Horizontaal Auteur: Dr Harm Hofman April /19

9 (ASML) al (lerend) probleemgericht Tabel 1. Indeling van v.d Krocht met aanvulling van eigen cases. begeleidende verhoudingen 1. Bij de ondernemende arbeidsorganisatie met een simple stucture gaat het vaak om MKB bedrijven. Binnen de elektrotechnische branche is de Uneto actief met scenario planningen voor de MKB leden en propageert een franchisesysteem voor kleine bedrijven. Dit levert schaalvoordelen en kennisdeling op. Het maken van een strategische keuze is daarbij van essentieel belang om vervolgens binnen die keuze de processen te optimaliseren. Betrokkenheid als technologiecommissaris (bedrijfskundig adviseur vanuit het HBO bij kleine installatiebedrijven; Hofman 19 ) en specifiek bij de franchise formule Entron leverde veel informatie op voor het onderzoek van het Kenniscentrum Techniek en Organisatie. Kennis met name op het gebied van marketing en innovatie zijn de belangrijkste peilers van de formule, waarvoor onder de naam Entronacademie een internetsite voor franchisehouders werd opgericht (Hofman en Theuns 2002). Na een aantal jaren moet worden geconcludeerd dat de formule op die manier onvoldoende levensvatbaar is op korte termijn. De bevindingen sluiten aan op v.d. Krogt, n.l. dat leerprocessen in dit type bedrijven ongestructureerd en individugericht verlopen (niet samen construeren). Het handelen is gericht op leerwegen die actiepatronen van de individuele inzetbaarheid kan vergroten in het dagelijkse werk. Daarbij lijkt het primaire coördinatiemechanisme in de organisatie, welke Mintzberg omschrijft als rechtstreekse leiding, aan te sluiten bij de leerfilosofie dat kennis moet worden overgedragen. Samen strategische wegen uitzetten voor innovatie en daarmee een stuk verbetering van de winstgevendheid voor de toekomst te waarborgen blijkt moeilijk te realiseren in dit type netwerken. Een strak lesprogramma voor de nieuwe montagevoorschriften is iets waar men het nut van inziet. Concrete overdraagbare dingen worden opgepakt. Dit ondanks dat er in de markt vraag is naar nieuwe concepten en wat nog belangrijker is, de leveranciers van producten voor die branche, dus grotere bedrijven, steeds meer zelf op zoek gaan naar wegen om hun producten in de markt te zetten. Dit is een rechtstreekse bedreiging voor de installateurs, die in het algemeen deze strategische uitdaging niet oppakken door samen nieuwe strategische kennis te construeren. Een tweede case betreft een grote multinational die samenwerking eiste van een aantal toeleveranciers. Doelstelling was om werk efficiënter uit te besteden waarbij werk zou worden uitgevoerd bij het technisch meest geschikte bedrijf. Deze gesprekken liepen bijzonder moeizaam en de weg naar een open interactie die een lerende netwerkeconomie vraagt was nog ver te Auteur: Dr Harm Hofman April /19

10 zoeken. Ook hier was het een groter bedrijf, in dit geval een klant, die wijs geworden door E- business, kleine bedrijven aanzette tot innovatie. Leren is in het MKB blijkbaar erg taakgericht. Kleinere of ondernemende bedrijven in de indeling van Mintzberg en v.d Krogt, zijn dus geen lerende organisaties binnen de in dit artikel gehanteerde definitie, maar gestuurde organisaties. Leren en innovatie gaat niet via zelf leren, maar wordt gestuurd door veelal grotere organisaties. Het is niet uitgesloten dat dit iets anders gaat bij nieuwere bedrijfstakken met activiteiten op een hoger kennisniveau. Vooralsnog lijkt het dat traditionele MKB bedrijven geen lerende organisaties zijn en pas innovatief te werk gaan als ze daar toe worden gedwongen door grotere bedrijven en zich ook dan zoveel mogelijk beperken tot instrumentele leerprocessen. 2. Onder de professionele organisatie worden vaak adviesbureaus en scholen of universiteiten genoemd. De ervaring binnen het onderwijsvernieuwingproject, waarin Accenture en Fontys deelnamen, geven aan dat dit niet onder dezelfde noemer is te vatten. Dit is aanleiding om, zoals ook al eerder is gedaan in een onderzoek naar taakgroepen (Hofman Huijsmans 1995), het HBO te zien als een routinematige professionele organisatie en Accenture als innovatieve professionele organisatie. Dus Accenture is een professionele organisatie zoals die hoort te zijn. Het HBO, als routinematig organisatie, valt meer onder de machinebureaucratie. Overigens ligt dit anders bij de universiteit, waar onderzoek en publicaties de drijvende factoren zijn om te komen tot een lerende organisatie. Universiteiten zijn actief gericht op onderzoek en dus professioneel bezig in netwerken (komt doorgaans bij HBO minder voor). Voor wat betreft Accenture is de aansluiting met de modellen nagenoeg compleet. De professionals moeten beschikken over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en opvattingen en moeten die ook bijhouden. Daarvoor zorgt de professie zelf en de professional die niet meedoet zit vrij snel zonder werk omdat de omgeving hoge eisen stelt. Externe leernetwerken zijn daarvoor belangrijk, maar gezien de omvang lijkt Accenture zelf ook een basis te zijn voor eigen leernetwerken. Daarbij liggen een aantal basisprocedures vast, hetgeen het bedrijf een eigen cultuur verschaft. Professionals laten zich inspireren door innovatieve inzichten en nieuwe methodieken in het beroepsdomein buiten de organisatie, maar de organisatie neemt die inzichten over in een eigen cultuur. Kenmerken voor een lerende organisatie zijn hier volledig van toepassing. Voor een lerende organisatie zoals Accenture, een grote werkgever voor bedrijfskundigen, lijken studenten van de universiteiten aantrekkelijker om als werknemers in dienst te nemen. Dat heeft minder te maken met de soms achterhaalde Auteur: Dr Harm Hofman April /19

11 inhoud van het programma maar meer met de attitude die het instituut overbrengt om de nieuwste inhoudt te zoeken. De inhoud is binnen Accenture wel aanwezig, maar de methodisch onderzoekende attitude moet er zijn bij nieuwe werknemers om die samen met anderen te vinden en opnieuw te construeren. 3. Het HBO is hier onder het machinemodel geclassificeerd, omdat medewerkers meestal niet zelf zorgen voor het bijhouden van de professionele kennis. De professional (docent) die de kennis niet bijhoudt blijft vrij lang in functie, omdat die positie door middel van subsidie vastligt. De omgeving, met name de student, zonder kritisch referentiekader betreffende de professie, stelt geen professionele eisen. Het management stelt alleen beheersmatige vragen en valt volledig onder het machine principe. Verder is de organisatie centraal gestuurd. Enerzijds heeft de fusiegolf gezorgd voor een beperkt aantal bureaucratische organisaties met een regionale monopoliepositie die anderzijds ook nog eens samen compromissenzoekend in een politiek spel de richtlijnen bepalen (HBO raad). De professional die wel innovatief te werk wil gaan valt ten prooi aan de sturende werking van het systeem hetgeen de mogelijkheden van de professional tot nagenoeg nul beperken. In tegenstelling tot Accenture neemt de organisatie signalen van buiten nauwelijks op om ze intern te gebruiken, maar schermt zich af van de buitenwereld in wat wel de pedagogische provincie wordt genoemd. De organisatie is niet gericht op het ontwikkelen van de zone van naaste ontwikkeling van de docent /professional maar op het standaardiseren van de zone van in het verleden ontwikkelde kennis. Die is gebaseerd op het gestuurde principe (ook docenten zijn groot gebracht met het oude leerconcept; zeg Pavlov model, en bevestigt het gedrag van het management overeenkomstig Stacey; zie Foks et all 2000). HBO instellingen zijn dus geen lerende organisaties maar gestuurde organisaties die meer gemeen hebben met de machinebureaucratie. Men denkt in verticale structuren, gecentraliseerd (vanaf de HBO raad) en werkt beheersend op taakniveau (studentvolgsystemen, ELO s zijn belangrijk voor de structuur, kleine kwaliteit, kortom allemaal zaken die de professie niet raken). Het HBO heeft structuren voor taakgerichte oude kennis te sturen en over te dragen, die past bij een taakgericht MBO. Het HBO is dus een gestuurde organisatie en vormt derhalve een slechte omgeving om te socialiseren voor de bedrijfskundige die in het afstuderen in een lerende organisatie moet functioneren.. 4. De organische organisatie is grotendeels terug te vinden binnen ASML (partner in onderwijsvernieuwingsproject). Grotendeels, omdat in een grotere organisatie delen Auteur: Dr Harm Hofman April /19

12 van het bedrijf, zoals b.v. de productie, al snel als deelgroep machinebureaucratische kenmerken krijgt. De productieafdeling werkte gedurende het onderwijsvernieuwingproject aan de CRI methode en gaat nu over naar vormen van werkplekleren, waarbij een mentor stuurt en aangeeft of een werknemer voldoende is gekwalificeerd. Een groot deel van de werknemers is echter hoger opgeleid en valt onder het competentiesysteem, zijnde een bedrijfsspecifieke uitvoering van het GITP model. Dit deel van het bedrijf is te kenmerken als; groepen die horizontaal gethematiseerd nieuwe producten of processen ontwerpen waarbij iedereen van elkaar leert. Zeker in de pioniersfase en de groei van ASML leidde dit soms tot (informele) groepen die niet het beoogde effect hadden (Hofman en Kokke 2000). Hiervoor is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van die groepen om de procesgang te verbeteren. De goede interactie die door een juiste rolverdeling is te bevorderen bleek een van de problemen. De instrumentele projectaanpak was als basis nuttig, maar leek voor het hoog opgeleide personeel geen bottle neck. Belangrijker zijn vormen van leiderschap en samenwerken, waaraan nu wordt gewerkt. Het competentiesysteem geeft zicht op de stand van zake betreffende de domeincompetenties van mensen en geeft aan waar individuele begeleiding het potentieel van de onderneming kan verbeteren, afgemeten aan de doelstellig van de organisatie. Verder worden voor taakgeoriënteerde zaken efficiënte deelopleidingen aangeboden en is intranet ingezet voor kennisuitwisseling. Ook wordt er nagedacht over een kennismanagement systeem waarbij de aanvangsvraag primair is hoe de context goed kan worden verwerkt in een dergelijk systeem (J.J. Mollen en B.J.H.A.Witjes 2001). Probleemgerichte trajecten, die niet eens primair als leergroepen worden gezien, sluiten organisch aan op de doelstellingen van de onderneming zoals v.d Krogt dat beschrijft. De interactiviteit is hoog en er is duidelijk sprake van een lerende organisatie bij de hoger opgeleiden in termen zoals hierboven beschreven. Leren als overdrachtssysteem is alleen ondersteunend binnen deelgebieden en op een goed gestructureerde manier aanwezig. De interactievoorwaarde voor coördinatie om doelen te bereiken verschillen per type organisatie. Deze zijn hierboven op basis van cases geanalyseerd in ingedeeld naar sturend en lerend. De leernetwerken hebben een verschillend karakter, welke zijn te koppelen aan vormen van het onderwijs. Dit is weergegeven in tabel 2. De professionele en organische organisaties vallen onder de lerende organisatie en hebben een leerklimaat dat aansluit bij nieuwe constructivistische denkbeelden in het onderwijs. Dit heeft overeenkomsten met wat in et vorige artikel netwerkleren werd genoemd. Aanvullend op het model van v.d Krogt is dat de professionele organisatie moet worden gesplitst in een routinematige en Auteur: Dr Harm Hofman April /19

13 innovatieve professionele organisatie. Een machineorganisatie is niet nader bekeken, maar het HBO lijkt als routinematige professionele organisatie meer op het machine model en is onder die noemer behandeld. Dat blijkt, net als het MKB een gestuurde organisatie. Dit heeft overeenkomsten met wat in het vorige artikel eilandleren werd genoemd. Het verschil zit in de manier van sturen (zie Hofman en Huijsmans 1995). Dus niet elke organisatie met leernetwerken is een lerende organisatie daar er principieel verschil zit in de manier van leren. Alleen organisaties met het leerklimaat van het constructivisme valt in dit artikel onder de categorie lerende organisatie. Coördinatie Leerklimaat Gestuurd Liberaal/ direct aansturing Procedures Behaviorisme (eiland) Ondernemend Beheersend Lerend Professioneel Groep Constructivisme (netwerk) Innovatief Sociaal Tabel 2. Vergelijkend coördinerende modellen en leermodellen. Opleidingen en onderwijs. Opleidingen en onderwijs hebben zich langs verschillende wegen ontwikkeld. Veel beroepsopleidingen zijn in het verleden opgezet met regionale bedrijven, maar komen daar steeds meer los van te staan door de grootschaligheid van deze instellingen. Deze grootschaligheid sluit echter niet aan bij nieuwe trends. In de filosofie winnen vormen van differentiedenken terrein en de media maken specifiek gebruik van informatie mogelijk. Langzamerhand begint in Nederland het besef post te vatten dat massaliteit in het hoger onderwijs leidt tot onverschilligheid zegt Adriaansens. De kennissamenleving vraagt om aandacht voor uniciteit; flexibele opleidingen met grote keuzevrijheid dat is wat wij hier doen. Adriaanse is decaan van het Utrechtse University Collerge, een op Amerikaanse leest geschoeid college waarvan de studenten uitvliegen naar Oxford, Camebridge, MIT en Stanford. De kunst is om kennisknooppunt te worden met een instituut in een netwerk van kenniswerkers, waarbij gerenommeerde kenniswerkers regelmatig langs komen omdat het knooppunt toegevoegde waarde voor hen heeft in termen van kennis. Dit is meestal Auteur: Dr Harm Hofman April /19

14 gekoppeld aan een regio die veel te bieden heeft op of rond een kennisgebied. (b.v Munchen en Milaan voor auto en elektrotechniek, Boston met kennisinstellingen zoals MIT en Harvard, Frankfurt en Londen als financiële centra, Rotterdam als havenstad etc.; Zie ook Scenario s voor kennisomgevingen). Daarnaast zijn diverse vormen van bedrijfsopleidingen doorgegroeid. Met name Kessels heeft de afgelopen jaren veel gepubliceerd over bedrijfsopleidingen. Binnen het onderwijsontwikkelingsproject van het kenniscentrum Techniek en Organisatie was een deelproject gestart onder de naam corporate curriculum, die afkomstig is van een begrip van Kessels. Het open leerlandschap wat achter dit begrip zit is lastig binnen het HBO te creëren. Enerzijds is het HBO te routinematig voor een dergelijk landschap terwijl anderzijds de scherpe omschrijvingen van waar exact aan wordt gewerkt ontbreekt. Deze punten komen hieronder kort aan de orde. De behavioristische en social learning filosofie van het onderwijs past binnen de visie van het Taylorisme in de organisatiekunde. De transferprogramma s binnen bedrijven zijn echter veel gerichter dan in het onderwijs. Er wordt gewerkt met een duidelijke doel en de problematiek wordt geanalyseerd. ASML gebruikte daarvoor onder andere de CRI methode. Er wordt gekeken naar wat een medewerker exact moet doen. Vervolgens vindt een decompositie plaats van die taak in deelsystemen en elementen die elk apart kunnen worden geleerd en waarvoor men aantekeningen (soort certificaat) krijgt. Zijn alle elementaantekeningen voor een bepaalde taak behaald dan mag de functionaris die taak uitvoeren. Door de modulaire opbouw is het voor een volgende competentie niet meer nodig om alle elementen te herhalen, maar kan worden volstaan met die elementen die nog missen. Door deze gerichte aanpak is het mogelijk zeer snel mensen deeltaken te leren en inzetbaar te maken. In principe komt het neer op de oude arbeidsdeling van Taylor, maar dan niet voor de normstelling, maar voor de opleiding van specifieke handelingen. Daarbij wordt geen aandacht besteed aan achtergronden die wel nodig zijn als er probleemoplossing in een iets breder kader nodig is. Het programma is intern zeer consistent, d.w.z logisch opgebouwd en elk deeltje dat nodig is, zit logisch onderbouwd in het programma en niks meer. Modules voor het HBO zijn vaak veel breder en veel minder doelgericht. Het blijkt dan ook lastig een HBO instituut dit type opleiding te laten verzorgen bij bedrijven. Het HBO kent de nieuwe specifieke technieken van het bedrijf onvoldoende en hebben de neiging teveel algemene kennis over te willen brengen. De systematiek die nodig is om bedrijfsopleidingen te samen te stellen (CRI methode) ontbreekt vaak binnen het HBO. Een procedure om op basis van de CRI methode een cursus uit te besteden bij het HBO is tot nu toe niet uitbundig gebruikt. Andersom is getracht een Auteur: Dr Harm Hofman April /19

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs Een gedeeld referentiekader voor dialoog en verbetering Sietske Waslander / Michel Dückers / Gerda van Dijk Uitgave Professionalisering

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen Competentiegericht leren en begeleiden 1 Competentiegericht bewijzen en beoordelen ASSESSMENT & PORTFOLIO IN DE OPLEIDING EDUCATIEF PARTNERSCHAP 2 Competentiegericht leren en begeleiden 3 Competentiegericht

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

De doorbraak in zicht

De doorbraak in zicht De doorbraak in zicht Landelijke tussenrapportage Doorbraakproject Werkplekleren 2009-2011 Tilburg, juni 2011 Prof.dr. A.F.M. Nieuwenhuis Dr. D.J.J.M. Nijman Drs. M.P. Kat - de Jong K.E. de Ries MSc Drs.

Nadere informatie

Kennis van kennisbanken

Kennis van kennisbanken H. Dekeyser G. Nielissen T. Kallenberg D. van der Veen Kennis van kennisbanken Ler(ar)en op maat (te begeleiden) Terminologie! ***sommige termen uit deze lijst verdienen wel toelichting; leraren en leraren

Nadere informatie

Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven.

Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. N. Verloop en J.W.M. Kessels Samenvatting De centrale thematiek in het huidige opleidingskundig

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL

Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL 1 Bachelorscriptie N. Veldscholten Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL N. Veldscholten Hoe worden internationale competenties gemeten en aangeleerd

Nadere informatie

Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL

Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL 1 Bachelorscriptie N. Veldscholten Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL N. Veldscholten Hoe worden internationale competenties gemeten en aangeleerd

Nadere informatie

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich

Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Op weg met competentiemanagement! een competentie op zich Master of Crisis and Disaster Management drs Otto Visscher april 2007 Samenvatting Deze scriptie beschrijft mijn onderzoek naar Human Resource

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers

buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers buurtbemiddeling rotterdam Het investeren in betrokkenheid van burgers Lucas Meijs en Bas Delleman Inhoud Voorwoord 7 Inleiding

Nadere informatie

AcadeMi-IO. Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro. Platform

AcadeMi-IO. Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro. Platform Bouwstenen voor competentieontwikkeling Integraal Ontwerpen en in Ondernemen metalektro Deze publicatie hoort bij de leerstofbibliotheek Integraal Ontwerpen. AcadeMi-IO Platform Bouwstenen voor competentieontwikkeling

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie

VAKKUNDIG VERVOLG. Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie VAKKUNDIG VERVOLG Vervolgmeting vakmanschap gemeentelijke re-integratie - eindrapport - drs. M. Groenewoud drs. S.T. Slotboom dr.

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie