EFFECTIEF VERGADEREN; WE DOEN HET SAMEN Whitepaper effectief vergaderen in de bouwsector ir. W.J.A. (Willem) Adriaanssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EFFECTIEF VERGADEREN; WE DOEN HET SAMEN Whitepaper effectief vergaderen in de bouwsector 2014. ir. W.J.A. (Willem) Adriaanssen"

Transcriptie

1 EFFECTIEF VERGADEREN; WE DOEN HET SAMEN Whitepaper effectief vergaderen in de bouwsector 2014 ir. W.J.A. (Willem) Adriaanssen

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemene aspecten vergaderen 3 3. Typen vergaderingen in bouwprojecten 4 4. Werkvormen Brainstorm Instructie Informatieverstrekking Voortgang Besluitvorming 6 5. Basisregels vergaderen 6 6. Rollen en taken deelnemers vergadering Taken voorzitter Taken notulist Taken deelnemers 8 7. Agenda vergadering 9 8. Besluitvorming Verslaglegging vergadering Voortgangsmemo/informatiememo Specifieke aspecten naar type vergadering Stuurgroep Projectgroep Ontwerpgroep Bouwvergadering Werkvergadering Afsluitend , d.d. 6 mei 2014 Pagina 2 van 18

3 1. Inleiding Een mens besteedt maar liefst een kwart van zijn werktijd aan vergaderingen. Vaak zijn dat niet de meest vruchtbare uren. TNO onderzocht een heel nieuwe manier van vergaderen: staand vergaderen. Dit is minder comfortabel en dat komt de besluitvaardigheid van de deelnemers ten goede, met als gevolg een kortere en efficiëntere bijeenkomst. De hoofdconclusie van het onderzoek was veelzeggend: de vergadertijd kon met een derde worden verkort. Behalve tijdwinst leidt staand vergaderen tot een forse kostendaling. Vergaderen kost in Nederland 30 miljard euro per jaar dus de rekensom is snel gemaakt. Ook in bouwprojecten wordt veel vergaderd, en is een veelgehoorde klacht dat vergaderingen niet effectief zijn en te veel tijd vergen. Over vergaderen in het algemeen zijn talloze cursussen en documenten beschikbaar. Dit whitepaper gaat specifiek in op de vergaderingen in de bouwsector en zet uiteen hoe deze effectief kunnen worden georganiseerd. Effectief vergaderen is niet alleen een belangrijke taak van de projectmanager, maar van alle betrokkenen. 2. Algemene aspecten vergaderen Vergaderen kost tijd en daarmee geld, en moet derhalve worden beperkt tot het noodzakelijke. Een vergadering is alleen nodig om: Kennis, creativiteit en vaardigheden te bundelen. Overeenstemming te krijgen en besluiten te nemen. De voortgang te bezien c.q. vast te stellen. Vervolgafspraken te maken om doelen te bereiken. Vergaderen met het volledige team van betrokkenen is tijdrovend en voor een deel van de aanwezigen niet effectief indien de onderwerpen geen betrekking hebben op alle deelnemers. Door continu aandacht te hebben voor de benodigde deelnemers, de te behandelen onderwerpen en het proces van het vergaderen kan hier veel winst worden behaald. Uit wetenschappelijk onderzoek van Van Oortmerssen Working both ways: the interplay of trust and interaction in collaborations (Universiteit van Wageningen) in 2013 bleek dat er een sterke relatie is tussen het aanwezige vertrouwen en de gespreksdynamiek in vergaderingen. Het succes van een vergadering is af te meten aan de snelheid waarmee sprekers elkaar opvolgen. De kern van het effectief vergaderen zit in de VOORBEREIDING. De minimale vereisten voor een goede voorbereiding zijn: Doel van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Agenda. Lijst met deelnemers en hun functie in het project c.q. de vergadering. Voorzitter en notulist. Locatie, geschikte vergaderruimte, tijdstip, hulpmiddelen en versnaperingen , d.d. 6 mei 2014 Pagina 3 van 18

4 3. Typen vergaderingenn in bouwprojecten In onderstaand schema is een gebruikelijke vergaderstructuur in de voorbereidingsfase en de realisatiefase van een bouwproject weergegeven. Mogelijk wordt een dergelijke structuur uitgebreid met werkgroepen voor specifieke gebruikers of een klankbordgroep. Hoewel de namen in de praktijk misschien zullenn afwijken, is de structuur veelal v vergelijkbaar. Aangezien dit een vergaderstructuur betreft met een logische opbouw, o is het noodzakelijk dat deze vergaderingen elkaar ondersteunen en aanvullen. Hiervoor moet bij dee invulling van de deelnemers het zogenaamde linking-pin -principe in het bovengelegen als ondergelegen gremiumm vertegen- worden toegepast. Dit betekent dat er minimaal één persoon zowel woordigd is, zodat deze persoon de benodigde informatie op dee juiste manier en met de juiste context kan doorvertalen. Als dit principe niet wordt toegepast, ontstaan communicatie- doorkomt. problemen doordat verwachtingen niet duidelijk zijn en informatie niet helder Bij deze vergaderstructuur dienen de frequentie en de opeenvolging van vergadermomenten zorgvuldig te worden gekozen, aangezien er een logisch verband bestaat tussen deze gremia. Een te hoge frequentie gaat ten kostee van bilateraal overleg enn productievoortgang. Een te lage frequentie leidt tot ineffectiviteit en onvoldoende betrokkenheid van personen of bedrijven. Daarnaast dienen de planningsaspecten en projectfaseovergangen nadrukkelijk te worden afgestemd met de vergadermomenten, aangezien er vaak besluitenn nodig zijn rondom een faseovergang , d.d. 6 mei 2014 Paginaa 4 van 18

5 Hoe hoger de vergaderfrequentie, des te moeilijker het lijkt om deze vergaderingen effectief te organiseren. Vaak zijn er geen duidelijke deadlines en ontbreekt een heldere agenda. Dit komt doordat de deelnemers zich minder goed voorbereiden en het in de vergadering te behalen resultaat minder duidelijk is. Dit probleem kan ondervangen worden door te besluiten om minder te vergaderen of om als vast onderdeel van de agenda te bespreken wat de agenda voor de volgende twee vergaderingen wordt, zodat de benodigde afspraken ter voorbereiding daarvan kunnen worden gemaakt. Indien vergaderen toch nodig is, kunnen ook alternatieve vormen zoals een telefonisch overleg of een videoconference worden ingezet. Dit bespaart veel reistijd en daarmee kosten. 4. Werkvormen Er bestaan verschillende werkvormen, afgestemd op de doelen die met de vergadering worden beoogd. Deze werkvormen zijn: Brainstorm. Instructie. Informatieverstrekking. Voortgang. Besluitvorming. De meeste vergaderingen bestaan uit combinaties van deze werkvormen Brainstorm Het hoofddoel is het verkennen van oplossingsrichtingen voor een probleem, waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om op een creatieve manier bij te dragen. Besluitvorming wordt meestal op een later moment georganiseerd. Een ontwerpgroepvergadering is -somseen voorbeeld van een brainstormvergadering Instructie In de instructievergadering wordt duidelijk gemaakt wat de taken zijn en wie deze uitvoert. Het is niet de bedoeling om uitgebreid te gaan discussiëren. Wel kunnen er vragen worden gesteld ter verduidelijking Informatieverstrekking Bij de informatieve vergadering is het uitwisselen van informatie tussen de deelnemers het doel. Het betreft het versturen en ontvangen van zowel mondelinge als schriftelijke informatie. Vaak wordt de hoofdlijn gepresenteerd, eventueel ondersteund met een document met detailinformatie dat al ter voorbereiding is toegezonden. Er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Het onderwerp is in deze opzet minder strak ingekaderd, waardoor de discussie gemakkelijk afdwaalt van het onderwerp en in tijd ook makkelijk uit kan lopen. De voorzitter heeft een belangrijke rol om het doel van de bespreking van het onderwerp, het geboekte resultaat en de te maken afspraken duidelijk in beeld houden. In de bouwsector zijn de ontwerpgroepvergadering en de projectgroepvergadering voorbeelden van gedeeltelijk informatieve vergaderingen , d.d. 6 mei 2014 Pagina 5 van 18

6 4.4. Voortgang Dit type vergadering heeft als hoofddoel om de voortgang vast te stellen en naar aanleiding daarvan vervolgafspraken te maken. Het aantal nieuwe onderwerpen is relatief klein ten opzichte van de vaste onderwerpen op de agenda. Het vaststellen van de voortgang gebeurt zowel ten aanzien van de acties uit het verslag als ten aanzien van het project zelf. Vaak heeft een dergelijke vergadering vrij veel onderwerpen, waardoor het zaak is voor de voorzitter om voldoende tempo te maken. Uitgebreide discussies zoals over knelpunten of financiën kunnen vaak beter in een kleiner verband worden afgehandeld. Een bouwvergadering is een voorbeeld van een voortgangsvergadering Besluitvorming Deze vergadering heeft als hoofddoel om te komen tot besluiten. Meestal betreft het een beperkt aantal onderwerpen, zijn deze onderwerpen vooraf goed voorbereid en is er reeds een advies opgesteld. De stuurgroepvergadering is een voorbeeld hiervan. Om te komen tot besluitvorming kan discussie ontstaan en komen soms ook nieuwe of aanvullende vragen op. Het is de taak van de voorzitter om te bewaken of het mogelijk is om tot een verantwoord besluit te komen of dat er naar aanleiding van de discussie nog vervolgonderzoek nodig is en het onderwerp nogmaals ter besluitvorming moet worden voorgelegd. 5. Basisregels vergaderen Voor aanvang vergadering De agenda en alle relevante stukken dienen bijtijds naar de deelnemers te worden verstuurd. Alle deelnemers komen voorbereid naar de vergadering. Dit houdt minimaal in dat ze: weten wat er wordt behandeld en wat er van hen wordt verwacht. Op basis van de ontvangen stukken bereiden zij een oordeel voor en weten ze wat de knelpunten en eigen bespreekpunten zijn. Iemand die niet voorbereid naar een vergadering komt heeft geen toegevoegde waarde en belemmert een effectief proces. Duidelijk dient te zijn wat het mandaat is van de deelnemers aan de vergadering. Zijn ze bijvoorbeeld bevoegd om besluiten te nemen? Belangrijke knelpunten en nieuwe bespreekpunten worden vooraf met de voorzitter afgestemd, zodat dit op de agenda kan worden opgenomen en de overige deelnemers niet overvallen worden. De deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn en de voorzitter te helpen om de vergadering uiterlijk op de geplande eindtijd af te sluiten. Het is aan te raden vooraf en achteraf enige tijd beschikbaar te houden om met de overige deelnemers nog bilateraal te kunnen overleggen. Bij verhindering dient de voorzitter tijdig te worden ingelicht. Indien het mogelijk of wenselijk is, regelt de deelnemer een vervanger , d.d. 6 mei 2014 Pagina 6 van 18

7 Tijdens de vergadering De vergadering dient niet gebruikt te worden voor uitgebreide informatieverstrekking, tenzij dit het doel van het agendapunt is en/of dit niet als onderdeel van de voorbereiding kon. Informatie kan vaak vooraf reeds beknopt toegezonden worden. Zorg dat de acties van de vorige vergadering zijn afgehandeld en dat de relevante betrokkenen hierover zijn geïnformeerd. Volg de structuur van de agenda ter voorkoming van chaotisch bespreken van onderwerpen. Breng onderwerpen in op de relevante momenten in de agenda. Ondersteun de voorzitter in het ordelijk laten verlopen van de agenda. Neem actief deel aan de vergadering, door deel te nemen aan de discussie, vragen te stellen ter verduidelijking en concrete voorstellen in te brengen. Verstoringen zoals telefoneren en behandelen van of anderszins zijn niet acceptabel, aangezien deze de effectiviteit beperken. Houd discussies beknopt en to-the-point. Luister naar hetgeen door anderen gezegd wordt en stel indien nodig verduidelijkingsvragen. Geef iedereen de ruimte om het noodzakelijke te zeggen. Lange monologen zijn niet productief. Maak gezamenlijk bij ieder onderwerp SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) afspraken en zorg dat deze goed worden genotuleerd. Belast de vergadering alleen met onderwerpen die gezamenlijk moeten worden behandeld. Onderwerpen die bilateraal kunnen worden afgehandeld, dienen niet plenair te worden behandeld, aangezien dit te veel deelnemers belast. Klachten en kritiek kunnen geuit worden, mits vergezeld van een voorstel tot oplossing. Alle deelnemers maken aantekeningen van de relevante onderdelen en van de acties die op hen betrekking hebben. Het verslag dient deze acties uiteraard ook te vermelden, maar het direct oppakken van de acties mag nooit afhangen van het ontvangen van het verslag. Na de vergadering Het verslag dient kort na de vergadering te worden verspreid. Opmerkingen op het verslag worden enkele dagen na ontvangst van het verslag gemaakt, zodat correcties voorafgaand aan de vergadering kunnen worden gemaakt. 6. Rollen en taken deelnemers vergadering Alle deelnemers hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de vergadering succesvol te laten zijn. Deze taken per deelnemer zijn hieronder uitgewerkt Taken voorzitter De voorzitter: Initieert een vergadering indien daar aanleiding toe is. Stelt de agenda op en formuleert duidelijk de agendapunten. Indien nodig, vindt hierover afstemming plaats met de overige deelnemers. Stuurt de agenda naar de deelnemers, inclusief de bijbehorende documenten. Bereidt overige zaken voor, zoals de organisatie van locatie en faciliteiten , d.d. 6 mei 2014 Pagina 7 van 18

8 Leidt het gesprek tijdens de vergadering. Dit houdt in dat hij: - Vaststelt wie een onderwerp toelicht. - Prioriteiten bepaalt. - Procedurevoorstellen doet en structureert. - Meningen inventariseert. - Deelnemers betrekt of afremt. - De tijd bewaakt. - Samenvat en conclusies trekt. - Te nemen besluiten organiseert. - Besluiten formuleert. - SMART afspraken maakt. Zorgt dat de vergadering op tijd begint en volgt de agenda. Stelt de basisregels en richtlijnen vast en handhaaft deze. Houdt in de gaten of de deelnemers met een juiste houding aanwezig zijn en of er voldoende bereidheid en vertrouwen is om te komen tot een effectief overleg. Is duidelijk over eigen belangen en eigen positie. Heeft mandaat om de vergadering te schorsen en de aanpak te wijzigen. Kan verantwoordelijkheden opleggen aan deelnemers voor bepaalde onderwerpen. Evalueert actief het resultaat van de vergadering en initieert aanpassingen indien nodig Taken notulist De notulist: Noteert plaats en datum, aan- en afwezigen. Deelt notulen in op basis van de agendapunten en notuleert per agendapunt het doel en de afspraken. Vat de inleiding samen. Noteert, indien relevant, standpunten met motivatie. Noteert besluiten met motivatie. Legt acties SMART vast. Noteert datum, tijd en plaats volgende vergadering Taken deelnemers De deelnemers: Bereiden de vergadering voor naar aanleiding van het vorig verslag, de agenda en de ontvangen informatie. Dragen nieuwe items en agendapunten aan bij de voorzitter. Dit zijn minimaal de onderwerpen om de periode na het overleg effectief verder te kunnen en het benodigde resultaat te behalen. Ter voorbereiding op deze nieuwe punten wordt eventuele afstemming hierover met andere deelnemers reeds in gang gezet. Weten vooraf wat de doelstelling van de vergadering en de agendapunten is, wat hun specifieke rol is en wat het te bereiken resultaat moet zijn. Laten ruim van tevoren weten wanneer ze afwezig zijn en regelen, indien wenselijk, een vervanger , d.d. 6 mei 2014 Pagina 8 van 18

9 Zijn op tijd. Luisteren actief en geven de overige deelnemers de gelegenheid hun bijdrage te leveren. Dragen actief bij vanuit hun deskundigheid; beknopt en to-the-point. Maken aantekeningen en noteren eigen acties. Helpen de voorzitter om afleiding te vermijden en actieve deelname te bevorderen. Houden zich aan de vastgestelde richtlijnen en basisregels. Helpen een groepsconsensus te bereiken. Handelen eigen acties conform de afspraak af, bij voorkeur ruim voor een volgend overleg. Melden tijdig aan de voorzitter dat bepaalde afspraken om duidelijke redenen niet konden worden nagekomen en doen een voorstel voor een nieuwe datum. Nemen nieuwe acties mee en zetten deze indien nodig direct uit bij personen die niet aanwezig waren in de vergadering. Behartigen zowel het eigen belang als het belang van de groep. Wachten niet op de vergadering om zaken bilateraal te behandelen, zodat de vergadering minimaal wordt belast. 7. Agenda vergadering Een agenda geeft weer wat het doel van de vergadering is, uitgewerkt in specifieke onderwerpen. Dit betekent dat per onderwerp duidelijk moet zijn wat het beoogd resultaat van de vergadering is. Daaraan schort het bij veel vergaderingen, waardoor deze veel aan effectiviteit verliezen. Nieuwe agendapunten kunnen hooguit nog verkennend worden behandeld. De voorzitter heeft een belangrijke rol bij het opstellen van de agenda. Om te bepalen welke onderwerpen op de agenda moeten worden geplaatst, dient hij dit af te stemmen met de betrokken teamleden. Door dit actief te doen, bijvoorbeeld met een belronde vooraf, worden ook de deelnemers geactiveerd en er op voorbereid dat er een belangrijke vergadering is gepland. Uiteraard kan dit ook schriftelijk. Hierbij is het van belang na te gaan wie de deelnemers zijn en hoe zij betrokken zijn bij het onderwerp. Het maakt nogal verschil of het projectleiders zijn die dagelijks met het project bezig zijn, of bestuurders die eens in de paar maanden een stuurgroep hebben. De onderwerpen en de manier van behandelen moeten hier op worden afgestemd. Daarnaast dient de voorzitter te bepalen wat de prioriteiten zijn in de behandeling van de agendapunten en of er voldoende tijd is om alle punten te behandelen. Per agendapunt moet duidelijk zijn: Wat het onderwerp is. Wat het doel of resultaat moet zijn, bijvoorbeeld discussie, presentatie/informatieverstrekking, brainstorm, vervolgafspraken maken, besluitvorming. Wie verantwoordelijk is voor het onderwerp. Wat de voorbereiding moet zijn en wat de beschikbare informatie daarvoor is. Wat de beschikbare tijd voor het agendapunt is , d.d. 6 mei 2014 Pagina 9 van 18

10 Om de noodzakelijke voorbereiding te kunnen doen, moeten de agenda inclusief bijbehorende stukken uiteraard ruim van tevoren beschikbaar zijn. Zonder voorbereidingstijd kan niet van mensen worden verwacht dat ze weloverwogen besluiten nemen. Om effectief te vergaderen werkt het goed om per agendapunt een korte memo op te stellen met daarin de actuele stand van zaken. Ten behoeve van besluitvorming zou ieder document dat meer dan twee pagina s beslaat een managementsamenvatting of oplegnotitie moeten bevatten. Hierdoor kan de deelnemer zich snel inlezen en hoeft het punt niet meer in de vergadering te worden uiteengezet, waardoor de besluitvorming veel sneller kan plaatsvinden. Vaste agendapunten zijn: Opening en mededelingen. Vaststelling verslag vorige vergadering tekstueel. Vaststelling stand van zaken acties uit vorige vergadering. Actuele vergaderonderwerpen. Rondvraag. Hierbij is het van belang dat alleen kleine nieuwe onderwerpen aan bod komen, anders hadden deze op de agenda moeten worden gezet. Volgende vergadering (datum en agendapunten). Distributie verslag. Het is tevens een optie om als onderdeel van de vergadering de agendapunten voor de volgende vergadering te bepalen. De teamleden zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat het proces effectief verloopt. Door vroegtijdig na te denken over de onderwerpen en het resultaat van de volgende vergadering verloopt de voorbereiding daarvoor nog efficiënter. Bij de behandeling van een concreet agendapunt kan een fasering worden aangebracht, namelijk: Voorbereiding. Inleiding probleem en aanleiding. Inventarisatie probleem, beeldvorming en probleemverheldering. Verkenning oplossingsrichtingen, scenario s, voor- en nadelen, randvoorwaarden en consequenties. Meningsvorming/standpuntbepaling. Besluitvorming (door wie en op welke wijze?). Taken verdelen en acties uitzetten (SMART). Afronding. Vergaderingen langer dan 1,5 à 2 uur zijn meestal minder effectief. Plan de tijdsduur dan ook bewust in en zorg dat er op gestuurd wordt , d.d. 6 mei 2014 Pagina 10 van 18

11 Plan tussen vergaderingen minimaal 5 à 10 minuten pauze in, maar bij voorkeur meer zodat de deelnemers de kans hebben om bilateraal nog zaken af te stemmen, dringende s of telefoon af te handelen. Stimuleer deelnemers om voor of na een vergadering tijd te reserveren voor bilateraal overleg. Dit is veel effectiever dan dat iedereen vertrekt en afspreekt om snel weer contact op te nemen. Plan niet meer dan drie vergaderingen direct achter elkaar, uiteraard met een pauze van minimaal 5 à 10 minuten ertussenin. 8. Besluitvorming Een belangrijke functie van vergaderingen is besluitvorming. Daarvoor is het in eerste instantie noodzakelijk om transparant vast te leggen wie welk besluit mag nemen. Verder dient duidelijk te zijn op welke manier besluitvorming plaatsvindt. Dit kan op verschillende manieren: Democratisch: de helft plus een. Meerderheidsbesluit: 2/3e van het totaal. Unaniem of consensus: iedereen stemt er mee in. Vetorecht: als één tegen is gaat het niet door. Delegatie: één persoon of bedrijf. Autoriteit: één persoon beslist. Het is altijd van groot belang om helder af te stemmen wat de besluitvormers nodig hebben om te kunnen besluiten. 9. Verslaglegging vergadering Een verslag dient duidelijk de afspraken, besluiten en acties vast te leggen die zijn gemaakt in de vergadering. Afhankelijk van het soort vergadering worden alleen de acties en besluiten vastgelegd, worden ook de discussies en afwegingen of standpunten vastgelegd, of wordt letterlijk vastgelegd wat er is gezegd. Het verslag dient binnen enkele dagen na het overleg te worden opgesteld en verspreid. Hierdoor kunnen betrokkenen verifiëren of hetgeen is afgesproken juist is genotuleerd, en kunnen zij het verslag ook gebruiken om met hun achterban te delen. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het verslag. Bij voorkeur worden opmerkingen op het verslag reeds voor de volgende vergadering gemaakt, zodat hier niet een deel van de vergadertijd aan hoeft te worden besteed. Dit voorkomt dat inhoudelijke discussies opnieuw worden gehouden , d.d. 6 mei 2014 Pagina 11 van 18

12 Vooraf dient vast te liggen wat het format van het verslag wordt en of er een separate actielijst en/of besluitenlijst komt. In ieder geval dienen afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) gemaakt en genotuleerd te worden. Dit betekent inclusief een actiehouder en een deadline. Verder is het praktisch om afspraken, acties en besluiten van een uniek nummer te voorzien dat bijvoorbeeld refereert aan de datum of het nummer van het overleg. Hierdoor zijn deze items traceerbaar. Ook is het belangrijk om van afgeronde acties het resultaat goed vast te leggen. Zo wordt voorkomen dat acties wel zijn afgehandeld maar dat dit niet is terug te vinden. Tip Voor de voorbereiding van een volgend overleg: door een verslag te kopiëren op een A3-vel staat de oorspronkelijke tekst links en is er rechts een A4 beschikbaar om te kunnen schrijven. Dit voorkomt veel extra schrijfwerk en het is vooraf al mogelijk om uit te schrijven wat het vervolg is op het actiepunt. 10. Voortgangsmemo/informatiememo Voor het eenduidig informeren van deelnemers en het terugkoppelen van resultaten van acties aan deelnemers van een vergadering kan worden gekozen voor het gebruik van een voortgangsmemo. Hiermee wordt voor iedereen traceerbaar vastgelegd wat de status van een project is, waar mogelijke knelpunten liggen en welke voorstellen ter bespreking en/of besluitvorming worden ingebracht. Voor nieuwe onderwerpen op de agenda kan een informatiememo worden gebruikt. Hierin staan kort het onderwerp, de verantwoordelijke, de aanleiding, de probleemstelling, het voorstel met advies en consequenties en het verzoek tot besluitvorming. Dit voorkomt dat de vergadering moet worden gebruikt om de groep te informeren, waardoor de tijd beschikbaar is om naar aanleiding hiervan vragen te beantwoorden, te discussiëren of besluiten te nemen. Dit verkort de vergadertijd aanzienlijk en verhoogt de efficiëntie. 11. Specifieke aspecten naar type vergadering Stuurgroep Doel Kerntaak van de stuurgroep is besluitvorming. Specifiek aandachtspunt is de manier waarop de projectorganisatie zich verhoudt tot de lijnorganisatie en hoe het mandaat geregeld is. Deelnemers De door de opdrachtgever gemandateerde stuurgroep is het besluitvormend orgaan binnen de projectorganisatie. De deelnemers zijn vaak bestuurders die op hoofdlijnen het project volgen , d.d. 6 mei 2014 Pagina 12 van 18

13 De vertegenwoordigers van de opdrachtgever hebben voldoende mandaat nodig voor de uitoefening van de hier omschreven taken. Tevens moet duidelijk zijn welke besluiten niet in de stuurgroep genomen kunnen worden. Dit wordt echter vaak onvoldoende geformaliseerd. Taken Vaststellen projectorganisatie en Plan van Aanpak. Vaststellen en bewaken randvoorwaarden project (bijvoorbeeld: geld, risico s, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit). Besluitvorming buiten mandaat projectgroep. Formele goedkeuring fasedocumenten. Communicatie met belangrijke stakeholders. Vergaderfrequentie Meestal heeft de stuurgroep een lage vergaderfrequentie, waardoor het nodig is om de stuurgroepleden voorafgaand aan het overleg kort te informeren over de stand van zaken. Om de informatie-overload te beperken ontvangen zij bij voorkeur beknopte informatiememo s of managementsamenvattingen, waarin duidelijk staat omschreven waarover moet worden besloten. De projectgroep bereidt dit voor Projectgroep Doel De projectgroep begeleidt de planvorming binnen de door de stuurgroep vastgestelde kaders. Belangrijk is het vaststellen van het eigen mandaat voor het nemen van besluiten, zodat de stuurgroep minder wordt belast en er meer voortgang kan worden geboekt. Binnen de projectgroep vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de ontwerpgroep- en bouwvergadering en de gebruikers. Deze informatie-uitwisseling is enerzijds ten behoeve van de uitwerking van de planvorming en anderzijds om de opdrachtgever en/of gebruiker in staat te stellen te anticiperen op de gevolgen van het bouwproces voor de interne organisatie. Deelnemers Projectmanager (voorzitter). Intern projectleider opdrachtgever. Gebruikersvertegenwoordiging opdrachtgever. Architect (op afroep). Installatieadviseur (op afroep). Een vertegenwoordiger van de uitvoerende partijen (indien reeds bekend op afroep). Indien nodig kunnen op ad-hocbasis de adviseurs uit de ontwerpgroep worden uitgenodigd voor een toelichting op de planvorderingen. De vertegenwoordigers in de projectgroep zijn verantwoordelijk voor informatie-uitwisseling met hun achterban , d.d. 6 mei 2014 Pagina 13 van 18

14 Taken Voorbereiden fasegoedkeuring middels afgeronde voorstellen aan de stuurgroep. Besluitvorming binnen mandaat. Maken van keuzes voor oplossingsrichtingen, in opvattingen en prioriteiten op overeengekomen tijdstippen. Projectbewaking in alle facetten; tijd, risico, organisatie, geld, informatie, kwaliteit. Zorg dragen voor optimale informatie naar belanghebbenden. Instellen en coördineren van werkgroepen en/of gebruikersgroepen. Overleg met diverse instanties, zoals gemeente(n). Overleg op hoofdlijnen met eventuele andere opdrachtgevers en/of gebruikers op de locatie. Opstellen van het eisenpakket en vervolgens het wijzigingenbeheer en het bewaken hiervan. Selecteren en contracteren partijen. Informeren en coördineren van externe stakeholders. Coördineren van de raakvlakken met andere projecten. Vergaderfrequentie Tweewekelijks tot maandelijks Ontwerpgroep Doel In de voorbereidingsfase is er de ontwerpgroep die aan de hand van het eisenpakket de bouwplannen gaat ontwerpen. De ontwerpgroep heeft als doel om voorstellen integraal voor te bereiden en af te stemmen alvorens deze worden voorgelegd aan de projectgroep. Daarbij dienen oplossingsrichtingen en scenario s te worden uitgewerkt inclusief voor-/nadelen en consequenties. Vaak zal een architect of installatieadviseur een deel van het ontwerp presenteren en/of nader toelichten. Deelnemers Architect. Constructeur. Installatieadviseur. Bouwfysisch adviseur (op afroep). Projectmanager. Een vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Een vertegenwoordiger van de uitvoerende partijen (indien reeds bekend). De mogelijke afstemming tussen twee ontwerpende partijen dient niet in de ontwerpgroepvergadering plaats te vinden, maar bilateraal , d.d. 6 mei 2014 Pagina 14 van 18

15 Taken Vertalen van programmawensen en -eisen in concrete plannen. Coördinatie van de verschillende disciplines. Aanbieden van ontwerpvoorstellen aan de projectgroep. Voorbereiden besluitvorming middels afgeronde voorstellen aan de projectgroep. Plannen toetsen aan het Programma van Eisen, financieel en inhoudelijk. Het vervaardigen van de fasedocumenten; ontwerp en bestek. Vergaderfrequentie De ontwerpgroepvergadering heeft vooral kenmerken van de informatieve vergadering en van de brainstormvergadering. Doordat de vergaderfrequentie vrij hoog is, bijvoorbeeld eens per twee weken, wordt vaak de fout gemaakt dat het verslag van de vergadering de agenda voor het volgende overleg is. Daardoor worden nieuwe onderwerpen onvoldoende geagendeerd en is er onvoldoende druk om onderwerpen in een concreet overleg af te handelen Bouwvergadering Doel De bouwvergadering begeleidt de realisatie binnen de vastgestelde kaders en heeft een sterke relatie met de werkvergadering. De werkvergadering behandelt gedetailleerd de inhoud, de bouwvergadering stelt de stand van zaken vast inclusief de financiën en handelt de knelpunten uit de werkvergadering af. De bouwvergadering is niet bedoeld voor onderhandelingen. Om herhaling van de werkvergadering te voorkomen, kan de bouwvergadering het beste aansluitend aan de werkvergadering worden gehouden. Vaak wordt er geen aparte agenda gemaakt, maar fungeert het verslag van de vorige vergadering als agenda voor de nieuwe vergadering. Dit kan als gevolg hebben dat nieuwe punten niet vooraf worden voorbereid, wat tot een minder efficiënte vergadering leidt. Tevens schuilt hierin het gevaar dat deelnemers pas in de vergadering gaan melden wat er vier weken geleden is afgesproken, of erger nog: erachter komen dat het actiepunt vergeten is. Daarom is het essentieel om vooraf te inventariseren of er nieuwe agendapunten zijn en deze te delen met de overige deelnemers middels een agenda. Niet onbelangrijk is om goed te kijken wie er aanwezig moeten zijn. Indien bijvoorbeeld een adviseur maar één klein actiepunt heeft, waarom zou deze dan de hele vergadering inclusief reistijd aanwezig moeten zijn? Als mensen worden uitgedaagd om al hun huiswerk goed af te ronden en ervoor te zorgen dat er geen knelpunten zijn, is hun aanwezigheid niet vereist. Hiermee ontstaat een win-winsituatie en worden kosten bespaard , d.d. 6 mei 2014 Pagina 15 van 18

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007

HU Handboek Medezeggenschap. Inlichtingen bps@hu.nl. Datum Augustus 2007. Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Inlichtingen bps@hu.nl Datum Augustus 2007 Hogeschool Utrecht, Afdeling Servicebureau Studentzaken, Utrecht, 2007 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nazorg Jeugd. Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010

Nazorg Jeugd. Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010 Nazorg Jeugd Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel en strekking... 2 1.2 Algemene uitgangspunten... 2 2. Het Netwerkberaad... 3 2.1 Doel van het netwerkberaad...

Nadere informatie