Modules voor het bridgeclubbestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modules voor het bridgeclubbestuur"

Transcriptie

1 Modules voor het bridgeclubbestuur Module 0 Taken en functies binnen een bridgeclub Wat moet worden gedaan om een bridgeclub te kunnen zijn? Welke functionarissen zijn nodig? Mogen we eisen aan functionarissen stellen, en zo ja, welke? Geplande modules: 0. Taken en functies binnen een bridgeclub 1. Communicatieplan 2. Middellang Termijn Plan / PR 3. Secretaris 4. Penningmeester 5. Voorzitter 6. WL/TC-voorzitter 1

2 Inhoud 03 Inleiding 03 Verantwoordelijkheid 03 Doelgroep 03 Alleen voor bridgeclubs? 03 Suggesties voor verbetering? 04 Modulair overzicht 04 Module 0, Taken en functies binnen een bridgeclub 04 Module 1, Communicatieplan 04 Module 2, Middellang Termijn Plan en PR 04 Module 3, Secretaris 04 Module 4, Penningmeester 04 Module 5, Voorzitter 04 Module 6, WL/TC-voorzitter 05 Schema taken en functies binnen een bridgeclub 06 Taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen 06 Algemene Leden Vergadering (ALV) 06 Dagelijks Bestuur (DB) 07 Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuursleden 07 Voorzitter 07 Secretaris 08 Penningmeester 09 Bestuur 09 Speelmateriaalman/vrouw, onderhoud en vernieuwen 10 Administratie Meesterpunten 10 Protestcommissie 10 Zittingvertegenwoordigers 10 Lief en Leedcommissie 10 Kascontrolecommissie 11 Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag 11 Feestcommissie 12 Public Relations 12 Ledenwerving en Opleiding 12 Commissie Bar 12 Webmaster 12 Redactie Clubperiodiek 13 Betaalde vrijwilligers 13 Technische leiding/niet meespelende wedstrijdleider 14 Redactie 2

3 Inleiding Aanleiding Regelmatig heb ik de eer om te mogen meedenken over bestuursvraagstukken. En nadat een vragensteller mij toevertrouwde dat de NBB hem naar mij had doorverwezen, omdat er geen gerichte literatuur is voor Clubbestuurvraagstukken, kwam ik op het idee van deze modules. HIJ OF ZIJ De hij-vorm is multifunctioneel geschreven. Daar waar hij, zijn of man staat, is beslist en met een goed gevoel - ook aan zij, haar of vrouw gedacht. Verantwoordelijkheid De opzet kan niet beter, de redactie bestaat namelijk uit alle (ruim zevenhonderd) ontvangers van het periodiek BestuurWijzer! Alle conceptteksten zijn voorgelegd aan de voltallige redactie. Ondanks mijn waarlijk onmetelijke flexibiliteit houd ik de volledige eindverantwoordelijkheid. Ik zal mij dus per definitie niet verstoppen achter de redactie als het eindproduct toch voor verbetering vatbaar blijkt. Ga er vanuit dat elk stukje duidelijkheid is te danken aan de redactie, en dat elk stukje onduidelijkheid geheel te wijten zal zijn door mijn eigenwijzigheid! Doelgroep De modules zijn geschreven voor een bestaande gewone bridgeclub. Dus niet voor virtuele clubs als StepBridge, toernooiorganisaties of een bridgesoos zonder vaste leden. Alleen voor bridgeclubs? Zowel deze module als de zes volgende zijn volledig gericht op de bridgeclub. Maar zeker ook bruikbaar voor heel andere clubs, van schaak- tot figuurzaagclub. Want wat voor spel we ook beoefenen, centraal staat dat we letterlijk met mensen spelen. Ook dat elk bestuurslid maar één belang voor ogen heeft: het clubbelang! Suggesties voor verbetering? Schroom niet, mail die naar: 3

4 Modulair overzicht Met de volgende zeven modules proberen we een handvat aan te reiken aan huidige en toekomstige actieve bridgeclubleden. Module 0, Taken en functies binnen een bridgeclub In deze module kijken we naar alle functies binnen een bridgeclub en het daarbij meest passende takenpakket. Ook naar noodzakelijke kennis en vaardigheden om een functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Heel voorzichtig denken we ook per functie na over eventuele eisen die je zou moeten/kunnen stellen aan de man of vrouw die deze functie wil vervullen. Verschillende taken kunnen worden uitgevoerd door één persoon. Daarbij is het extra van belang om rekening te houden met vervanging als die persoon plotseling zou uitvallen of vertrekken. Module 1, Communicatieplan We kijken naar de communicatielijnen binnen en tussen bestuur, commissies en clubleden. Ook de frequentie van informatie, vergaderingen en de vorm waarin wordt vergaderd, nemen we mee in het Communicatieplan. Denk ook aan elektronische vormen als , telefonisch vergaderen en WhatsApp. Module 2, Middellang Termijn Plan en PR In deze module proberen we na te denken over wie/wat we als club over drie tot vijf jaar willen zijn. En welke acties we wanneer moeten nemen om dat doel te bereiken. Module 3, Secretaris Dit wordt een handboek voor de secretaris zelf. Een verzameling praktische handvatten om deze belangrijke taak met zo veel mogelijk plezier naar ieders tevredenheid uit te voeren. Module 4, Penningmeester Alleen gemaakt voor de penningmeester. Eveneens een verzameling praktische tips om deze functie nog leuker te maken dan dat je al verwachtte! Module 5, Voorzitter De minst belangrijke taak, zolang alle leden, functionarissen en commissies perfect met elkaar samenwerken en de club wind mee houdt Module 5 is gemaakt als hulpstuk om alles op aangename wijze perfect te houden en anders te krijgen. Module 6, WL/TC-voorzitter Zonder goed werkende TC is een goed lopende club uitgesloten! In deze module gaan we in op het volledige werkgebied van de TC. Veel plezier ermee, dat is namelijk de enige reden waarom ze zijn gemaakt! Rob Stravers 4

5 Taken en functies binnen een bridgeclub De Algemene Leden Vergadering Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter, Secretaris, Penningmeester WL/TC-voorzitter, Zittingvertegenwoordigers, PR-man, Algemeen Adjunct Technische Commissie Algehele verzorging van de te spelen wedstrijden en competities Materialen Onderhoud en vernieuwen Administratie Meesterpunten Alleen van toepassing bij lidmaatschap NBB en deelname meesterpunten Protestcommissie Zittingvertegenwoordigers Bij grote clubs die op meer avonden en/of middagen spelen Lief- en Leedcommissie Kascontrolecommissie Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Feestcommissie Public Relations Ledenwerving en Opleiding Commissie Bar Webmaster Clubblad/periodiek We gaan uit van een bestaande club, er is dus al een geschikte speelruimte met voldoende clubleden om als club te kunnen draaien! We onderscheiden kleine, middelgrote en grote clubs. De grenzen tussen deze drie groepen zijn niet absoluut. Het staat elke club vrij om zichzelf het predicaat toe te kennen dat het beste voelt. Een voor de hand liggend onderscheid kan zijn: Kleine club: tot 80 leden. Middelgrote club: leden en één speelavond. Grote club: Méér dan 120 leden; twee of meer zittingen per week. Soos: geen vaste leden; vrije inloop; betaling per aanwezigheid. 5

6 Taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen Algemene Leden Vergadering (ALV) De ALV is het belangrijkste orgaan van de bridgeclub. Bestaat uit alle leden van de club. Benoemt de voorzitter, secretaris en penningmeester. Neemt alle belangrijke besluiten. Functie-eis clublid Elke club heeft een unieke sfeer/uitstraling. Dat heeft alles te maken met de persoon van elk clublid en de wijze waarop alle leden met elkaar omgaan. De spelregels eisen aan de bridgetafel een hoffelijke houding. En natuurlijk betekent dit niet dat je het hoffelijke van je af mag werpen zodra je de bridgetafel verlaat. Het is de mate van wederzijds respect die de aantrekkelijkheid van de club bepaalt voor álle leden. Zowel voor, tijdens als na het bridgen. Een veel voorkomend misverstand op dit punt is de gedachte dat arbitrage vragen na een onregelmatigheid ten koste zou gaan van het clubplezier. Het tegendeel is namelijk waar. Want een hoffelijke speler zal beslist geen voordeel willen halen uit een door zijn partij gemaakte overtreding. Juist na een overtreding is de situatie ideaal om hoffelijk uit te pakken met het uitnodigen van de arbiter en het hoffelijk aanvaarden van diens rechtzetting. Elk clublid moet zich vicevoorzitter voelen; is dus medeverantwoordelijk voor het clubbelang. Dat betekent onder andere dat als een clublid meent dat om wat voor reden ook een belangrijk besluit moet worden genomen in het belang van de club, hij dat aankaart bij het bestuur. Als het bestuur daar niet goed mee lijkt om te gaan, kan dat clublid - met voldoende steun van medeclubleden - een ALV aanvragen. Genomen besluiten dienen ook te worden uigevoerd. Als wordt afgesproken dat systeemkaarten worden uitgewisseld, worden die ook uitgewisseld! Dagelijks Bestuur (DB) Bestaat uit: Voorzitter, (1e) secretaris en (1e) penningmeester. Het DB is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle bestuursleden en commissies, en verantwoording verschuldigd aan de ALV. Functie-eis DB: Goede samenwerking met elkaar, waar nodig aanvullend, een letterlijke drie-eenheid! Denk alleen al aan de ledenadministratie, waarbij de penningmeester voor een correcte inning van de contributie volledig afhankelijk is van de door de secretaris bij te houden ledenbestand. 6

7 Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor ontstane schulden/schade als de vereniging niet bij notariële akte is opgericht én niet is ingeschreven in de KvK. Inschrijving bij de KvK heft die aansprakelijkheid niet volledig op. In eerste instantie is dan de club aansprakelijk, maar als de middelen onvoldoende zijn, kunnen de bestuursleden alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Als de vereniging is opgericht bij notariële akte én is ingeschreven bij de KvK zijn de bestuursleden alleen hoofdelijk aansprakelijk als er sprake is van wanbeheer. Voorzitter Taken Eerste aanspreekpunt van de club. Ziet toe op een uitstekende samenwerking tussen de bestuursleden en commissies. Alert zijn op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de club. Vertegenwoordigt de club naar buiten. Functie-eisen voorzitter o Mix van leiderschap en empathie. o Knopen durven doorhakken. o Actief kunnen luisteren. o Bruggen bouwen, repareren en in stand houden tussen de verschillende bestuursleden, commissies en leden. In Module 5 gaan we nader in op de taken van voorzitter. Secretaris Taken Verzorgt de ledenadministratie en correspondentie. Bereidt de ALV en bestuursvergaderingen voor en notuleert. Controleert de procedures (juiste toepassing van statuten en Huishoudelijk Reglement), waaronder datum van aftreden en voorwaarden herkiesbaarstelling. Houdt in de gaten of de voorgenomen besluiten in de lijn liggen van de uitgangspunten. Vicevoorzitter. Functie-eisen secretaris o Goede schrijfvaardigheid. o Bereikbaar via internet/ . o De regels van de Statuten en Huishoudelijk Reglement bewaken, correct toepassen/uitvoeren. In module 3 gaan we nader in op de taken van de secretaris. 7

8 Penningmeester Taken De jaarcijfers én begroting begrijpelijk opstellen en toelichten Ook financieel vooruit kijken, zoals aan te schaffen en te vervangen apparatuur, wijziging zaalhuur, ontwikkeling aantal leden/contributie, barinkomsten (indien in eigen beheer). Zo nodig contributie wijziging toepassen. Contributie administratie en achterstandbewaking. Functie-eisen o Goede schrijf- en rekenvaardigheid o Een VOG kan een punt van overweging zijn VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Deze bestuurlijke aansprakelijkheid kan een reden zijn voor het bestuur om een VOG te vragen van een kandidaat voor het penningmeesterschap. In dat geval kijkt Justitie vier jaar terug naar een overtreding in het licht van de beoogde functie. Voor de functie van penningmeester zal dat onderzoek zich dus alleen richten op administratieve/financiële delicten. https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx De kosten van een VOG liggen rond de 30,-. Omdat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is, is het alleszins redelijk om de eis van wel of geen VOG aan het bestuur over te laten. In module 4 gaan we nader in op de taken van de penningmeester. 8

9 Bestuur De leden van het DB, desgewenst aangevuld met: de WL/TC-voorzitter; zittingvertegenwoordigers; PR-man; Algemeen Adjunct. Samenstelling Bestuur Per club kan de ideale samenstelling worden vastgesteld van het volledige bestuur (statuten). Het is aan te bevelen dat alle belangrijke taken/acties/groepen vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Hoe kleiner het bestuur, des te sneller actie kan worden genomen. Daarentegen moet de club wel voldoende in het bestuur vertegenwoordigd zijn om eilandvorming te voorkomen. Vaak wordt een oneven aantal bestuursleden benoemd, zodat er altijd een uitslag is als ergens over moet worden gestemd. Omdat een meerderheid van stemmen niet altijd de beste keus garandeert, is het beter om een besluit te nemen op grond van inhoudelijke argumenten. Lijkt een stemming toch noodzakelijk, dan kun je met een gelijk aantal stemmers vooraf afspreken welke stem dubbel telt bij een gelijk aantal voors en tegens. Die dubbele stem hoeft niet per definitie de stem te zijn van de voorzitter. Liever van degene die het dichtst bij het onderwerp staat, en/of daar het meeste inzicht in heeft. De TC moet in ieder geval vertegenwoordigd zijn, omdat de volledige verzorging van de competities en bridgezittingen het hart van de bridgeclub vormen. Als de club per week op verschillende speelmiddagen en/of avonden speelt, is het goed om per speelmiddag/avond een zittingvertegenwoordiger te benoemen. PR-man. Deze controleert/verzorgt het contact tussen de clubleden en het bestuur en commissies. Dat kan door middel van een clubbulletin. Let ook op relevante ontwikkelingen buiten de club. Algemeen adjunct is een bestuurslid zonder specifieke functie. Kan invallen bij uitval van een ander bestuurslid. Speelmateriaalman/vrouw, onderhoud en vernieuwen Speelmateriaal, zoals speelkaarten en biedingboxen moet regelmatig worden vervangen. Dat geldt ook voor de batterijen van de Bridgematekastjes en voor de laptop(s). Het is goed om deze man, vrouw of commissie rechtstreeks te laten vallen onder de TC. Werken met bridgemates vereist ook met enige regelmaat een update van zowel het rekenprogramma als van de BM-kastjes. Ook de laptop zal van tijd tot tijd toe zijn aan een nieuwe versie van het stuurprogramma. 9

10 Administratie Meesterpunten Deze taak is alleen noodzakelijk als de club lid is van de NBB én deelneemt aan het meesterpuntensysteem. Door de automatisering van het Meesterpuntensysteem - toekenning vindt automatisch plaats na het verzenden van de uitslagen naar de NBB - kan deze taak het gemakkelijkst worden uitgevoerd door een TC-lid. Protestcommissie Deze commissie neemt arbitragezaken in behandeling waarvan spelers het niets eens zijn met de rechtzetting/het oordeel van de arbiter. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen kan worden gekozen voor een commissie van een andere bridgeclub, of van een goede wedstrijdleider die buiten de club staat. Centraal uitgangspunt is dat spelers én arbiter zonder enige rancune openstaan voor de correcte uitvoering van de spelregels en daarom gearmd de uitslag afwachten. De commissie moet vooral daarom haar oordeel/uitspraak duidelijk onderbouwen. Het gaat niet om wie gelijk heeft maar om wat de correcte rechtzetting is en waarom. Zittingvertegenwoordigers Als een club meer zittingen per week speelt, is het van groot belang dat elke zitting vertegenwoordigd is in het bestuur. Dat kan de vaste wedstrijdleider zijn, maar ook elk ander lid. Voorkeur gaat uit naar een clublid dat ook minstens op een van de andere zittingen speelt, waardoor een zekere vergelijking mogelijk is. Lief- en Leedcommissie Voor dit mooie werk worden veel verschillende namen gebruikt. Meestal wordt dit verzorgd door één persoon. Vooral voor grotere clubs is een commissie van minstens twee personen geen luxe. Deze commissie houdt contact met de zieken, stemt ook af wat de clubleden wel en niet mogen weten. Clubleden die nog niet eerder ziek waren, zijn vaak aangenaam verrast over het effect van een ontvangen kaart met wensen van de clubleden. Na een groot verlies, of langdurige ziekte, is het goed om ook de terugkeer op de club afstemmen. Daar zijn verschillende vormen voor. Die neem ik mee in Module 5 De Voorzitter. Kascontrolecommissie Deze commissie heeft slechts één taak: de administratie van de penningmeester controleren. In de Statuten/HH-reglement staat hoelang de leden maximaal deel mogen uitmaken van deze commissie. Vaak bestaat deze commissie uit twee leden die bij voorkeur niet op dezelfde datum moeten aftreden, en een reservelid. Als in de periode waarin de boeken moeten worden gecontroleerd een lid is verhinderd, kan het reservelid worden uitgenodigd. 10

11 Functie-eis Voldoende boekhoudkundige kennis om de administratie grondig te kunnen doorlichten. Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag De NBB heeft als sportorganisatie een Vertrouwenspersoon Ongewenst Seksuele Intimidatie benoemd. Deze vertrouwenspersoon mag formeel alleen een slachtoffer helpen als: 1. het ongewenst gedrag op z n minst een seksueel tintje heeft. 2. de dader een medewerk(st)er is van de NBB. Een clublid dat te maken heeft met ongewenst gedrag van een medeclublid kan dus niet terecht bij de vertrouwenspersoon van de NBB. Ik adviseer elke club het benoemen van een vertrouwenspersoon. En dan niet met de beperking van seksuele intimidatie, maar een verruiming van het werkgebied naar élk gedrag dat als ongewenst wordt gevoeld, conform artikel 74B van de spelregels. Niet alleen in de bridgewereld maar voor álle sportverenigingen en werkvloeren. Merk daarbij op dat niet per definitie de persoon die dat gedrag vertoont het ongewenste karakter ervan bepaalt! Taak Actief kunnen luisteren, zodat een duidelijk beeld ontstaat van het ongewenst gedrag én van de gewenste en gerichte begeleiding. Zoeken naar de concrete oorzaak van het ongewenst gedrag. Meedenken over het stoppen van het ongewenste gedrag. Nagaan of dat (nog) informeel kan. Functie-eis Duidelijk kunnen en durven communiceren. Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk houden. Enkele communicatievaardigheden kunnen uitleggen en overbrengen die ongewenst gedrag kunnen stoppen. Feestcommissie Is niet noodzakelijk, maar kan onder andere op de volgende wijze een prettige toevoeging zijn. De feestcommissie zoekt met de clubleden naar een leuke wedstrijdopzet van - bijvoorbeeld - de Kerstdrive. Met (een lid van) de TC wordt de te spelen wedstrijdvorm en indeling afgestemd. Daarbij is de Feestcommissie de klant en de TC de leverancier. Ook wordt de taakverdeling afgestemd. Zowel de inschrijving als de bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking. 11

12 Public Relations Houdt de algehele ontwikkeling buiten de club in de gaten, en speelt daar zo nodig op in. Om die reden is het goed om de PR-man in het Bestuur op te nemen. Kan ook op de clubsite meewerken aan een aantrekkelijke presentatie van de club voor bezoekers. Ledenwerving en Opleiding Niet onbelangrijk als het natuurlijk verloop van de clubleden groter is dan de aanmelding van nieuwe leden. Deze functionaris of commissie hoeft niet per se zelf op te leiden. Het kan voldoende zijn als hij de weg weet naar de juiste opleiders. Commissie Bar Sommige clubs hebben de luxe van eigen bar beheer. Pluspunt zijn de daardoor lage consumptiekosten en de opbrengst voor de club. Minpunt is het daardoor noodzakelijke extra werk. Bridgen én voor de bar zorgen werkt niet echt ontspannend. Alternatief kunnen vrijwilligers zijn; bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen van clubleden die tegen het oppastarief op de club hun huiswerk afwisselen met het barwerk. Zie ook hieronder Betaalde vrijwilligers. De Commissie Bar zal het prijsbeleid en de exploitatie in de regel afstemmen met de penningmeester. Webmaster Een uiterst belangrijke taak, omdat de website het gezicht naar buiten is. Vanwege de belangrijkheid is het veilig om twee webmasters te benoemen die in staat zijn elkaar te vervangen. Als de club lid is van de NBB en kiest voor de gratis clubsite, scheelt dat een flinke portie extra werk. Dan hoef je niet zelf een site te bouwen. Ook de Webmaster kan een - betaalde - vrijwilliger zijn. Opgelet! Het is niet de grootste klus om een website op te zetten. Dat is namelijk het bijhouden! Het verwijderen van oud nieuws en het actueel houden van relevante informatie. Ook voor de functie van webmaster kun je een VOG overwegen. Als deze zaken op de site plaatst die in strijd zijn met de wet, kan het bestuur ook voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld. Redactie Clubperiodiek Een clubblad op papier heeft zijn langste tijd gehad. Een virtueel magazine is een heel ander verhaal. Regelmatige publicatie over alles wat voor de club van belang is, heeft een hoog samenbindend vermogen. Zeker als daar ook de belangrijkste voornemens en aandachtpunten in staan van de Bestuursvergaderingen. Voorwaarde is dat alle functionarissen die wat te melden hebben, dat ook doen, en dat er iemand de (eind)redacteur wil zijn. 12

13 Betaalde vrijwilligers Vrijwel al het bestuur- en commissiewerk wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Sommige clubs hebben daarnaast betaalde krachten. Dan denken we vooral aan functies die niet of lastig te combineren zijn met bridge, zoals een niet meespelende wedstrijdleider, barkrachten en klussen die niemand wil of kan doen, zoals het opzetten en bijhouden van een website. Technische leiding/niet meespelende wedstrijdleider Er zijn clubs die elke zitting laten leiden door een niet meespelende wedstrijdleider. Dat is dan een betaalde vrijwilliger die in ieder geval de inschrijving, de arbitrage en de uitslagverwerking en -verzending verzorgt. Bij een oneven aantal spelers zal hij nog (graag) meespelen ook. Vooral voor de arbiters binnen de club is de niet-meespelende wedstrijdleider een verlichtende factor. Nadeel is dat de bridgers met een spelregelopleiding geen arbitrage-ervaring opdoen, wat toch noodzakelijk is om de stof redelijk bij te kunnen houden. Die leemte kun je voorkomen door na de zitting alle arbitrages met elkaar door te nemen. De hoogte van de vergoeding voor de niet-meespelende wedstrijdleider, en diens reiskosten, worden vastgesteld door de wedstrijdleider en de penningmeester. Uiteraard binnen het budget dat door de ALV is goedgekeurd! 13

14 Redactie Cees Ligterink Cor Gondelach Ellen Kaptein Ferry van Huut Gerard Dingjan Godfried van Lieshout Hans van Bruggen Harry Brand Henk van Gend Henriëtte van Stel Ida de Vreede Jaap A.C. Groenewold Jack Koenen Jan Kromme Jan Olivier Joke Voordouw Joseph Amiel Kitty van der Woude Monique Michielsen Monique Van den Bossche Peter Bommele Thon Schreuders Toon Beekers Eindredacteur Rob Stravers 14

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie