Modules voor het bridgeclubbestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modules voor het bridgeclubbestuur"

Transcriptie

1 Modules voor het bridgeclubbestuur Module 0 Taken en functies binnen een bridgeclub Wat moet worden gedaan om een bridgeclub te kunnen zijn? Welke functionarissen zijn nodig? Mogen we eisen aan functionarissen stellen, en zo ja, welke? Geplande modules: 0. Taken en functies binnen een bridgeclub 1. Communicatieplan 2. Middellang Termijn Plan / PR 3. Secretaris 4. Penningmeester 5. Voorzitter 6. WL/TC-voorzitter 1

2 Inhoud 03 Inleiding 03 Verantwoordelijkheid 03 Doelgroep 03 Alleen voor bridgeclubs? 03 Suggesties voor verbetering? 04 Modulair overzicht 04 Module 0, Taken en functies binnen een bridgeclub 04 Module 1, Communicatieplan 04 Module 2, Middellang Termijn Plan en PR 04 Module 3, Secretaris 04 Module 4, Penningmeester 04 Module 5, Voorzitter 04 Module 6, WL/TC-voorzitter 05 Schema taken en functies binnen een bridgeclub 06 Taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen 06 Algemene Leden Vergadering (ALV) 06 Dagelijks Bestuur (DB) 07 Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuursleden 07 Voorzitter 07 Secretaris 08 Penningmeester 09 Bestuur 09 Speelmateriaalman/vrouw, onderhoud en vernieuwen 10 Administratie Meesterpunten 10 Protestcommissie 10 Zittingvertegenwoordigers 10 Lief en Leedcommissie 10 Kascontrolecommissie 11 Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag 11 Feestcommissie 12 Public Relations 12 Ledenwerving en Opleiding 12 Commissie Bar 12 Webmaster 12 Redactie Clubperiodiek 13 Betaalde vrijwilligers 13 Technische leiding/niet meespelende wedstrijdleider 14 Redactie 2

3 Inleiding Aanleiding Regelmatig heb ik de eer om te mogen meedenken over bestuursvraagstukken. En nadat een vragensteller mij toevertrouwde dat de NBB hem naar mij had doorverwezen, omdat er geen gerichte literatuur is voor Clubbestuurvraagstukken, kwam ik op het idee van deze modules. HIJ OF ZIJ De hij-vorm is multifunctioneel geschreven. Daar waar hij, zijn of man staat, is beslist en met een goed gevoel - ook aan zij, haar of vrouw gedacht. Verantwoordelijkheid De opzet kan niet beter, de redactie bestaat namelijk uit alle (ruim zevenhonderd) ontvangers van het periodiek BestuurWijzer! Alle conceptteksten zijn voorgelegd aan de voltallige redactie. Ondanks mijn waarlijk onmetelijke flexibiliteit houd ik de volledige eindverantwoordelijkheid. Ik zal mij dus per definitie niet verstoppen achter de redactie als het eindproduct toch voor verbetering vatbaar blijkt. Ga er vanuit dat elk stukje duidelijkheid is te danken aan de redactie, en dat elk stukje onduidelijkheid geheel te wijten zal zijn door mijn eigenwijzigheid! Doelgroep De modules zijn geschreven voor een bestaande gewone bridgeclub. Dus niet voor virtuele clubs als StepBridge, toernooiorganisaties of een bridgesoos zonder vaste leden. Alleen voor bridgeclubs? Zowel deze module als de zes volgende zijn volledig gericht op de bridgeclub. Maar zeker ook bruikbaar voor heel andere clubs, van schaak- tot figuurzaagclub. Want wat voor spel we ook beoefenen, centraal staat dat we letterlijk met mensen spelen. Ook dat elk bestuurslid maar één belang voor ogen heeft: het clubbelang! Suggesties voor verbetering? Schroom niet, mail die naar: 3

4 Modulair overzicht Met de volgende zeven modules proberen we een handvat aan te reiken aan huidige en toekomstige actieve bridgeclubleden. Module 0, Taken en functies binnen een bridgeclub In deze module kijken we naar alle functies binnen een bridgeclub en het daarbij meest passende takenpakket. Ook naar noodzakelijke kennis en vaardigheden om een functie zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Heel voorzichtig denken we ook per functie na over eventuele eisen die je zou moeten/kunnen stellen aan de man of vrouw die deze functie wil vervullen. Verschillende taken kunnen worden uitgevoerd door één persoon. Daarbij is het extra van belang om rekening te houden met vervanging als die persoon plotseling zou uitvallen of vertrekken. Module 1, Communicatieplan We kijken naar de communicatielijnen binnen en tussen bestuur, commissies en clubleden. Ook de frequentie van informatie, vergaderingen en de vorm waarin wordt vergaderd, nemen we mee in het Communicatieplan. Denk ook aan elektronische vormen als , telefonisch vergaderen en WhatsApp. Module 2, Middellang Termijn Plan en PR In deze module proberen we na te denken over wie/wat we als club over drie tot vijf jaar willen zijn. En welke acties we wanneer moeten nemen om dat doel te bereiken. Module 3, Secretaris Dit wordt een handboek voor de secretaris zelf. Een verzameling praktische handvatten om deze belangrijke taak met zo veel mogelijk plezier naar ieders tevredenheid uit te voeren. Module 4, Penningmeester Alleen gemaakt voor de penningmeester. Eveneens een verzameling praktische tips om deze functie nog leuker te maken dan dat je al verwachtte! Module 5, Voorzitter De minst belangrijke taak, zolang alle leden, functionarissen en commissies perfect met elkaar samenwerken en de club wind mee houdt Module 5 is gemaakt als hulpstuk om alles op aangename wijze perfect te houden en anders te krijgen. Module 6, WL/TC-voorzitter Zonder goed werkende TC is een goed lopende club uitgesloten! In deze module gaan we in op het volledige werkgebied van de TC. Veel plezier ermee, dat is namelijk de enige reden waarom ze zijn gemaakt! Rob Stravers 4

5 Taken en functies binnen een bridgeclub De Algemene Leden Vergadering Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter, Secretaris, Penningmeester WL/TC-voorzitter, Zittingvertegenwoordigers, PR-man, Algemeen Adjunct Technische Commissie Algehele verzorging van de te spelen wedstrijden en competities Materialen Onderhoud en vernieuwen Administratie Meesterpunten Alleen van toepassing bij lidmaatschap NBB en deelname meesterpunten Protestcommissie Zittingvertegenwoordigers Bij grote clubs die op meer avonden en/of middagen spelen Lief- en Leedcommissie Kascontrolecommissie Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Feestcommissie Public Relations Ledenwerving en Opleiding Commissie Bar Webmaster Clubblad/periodiek We gaan uit van een bestaande club, er is dus al een geschikte speelruimte met voldoende clubleden om als club te kunnen draaien! We onderscheiden kleine, middelgrote en grote clubs. De grenzen tussen deze drie groepen zijn niet absoluut. Het staat elke club vrij om zichzelf het predicaat toe te kennen dat het beste voelt. Een voor de hand liggend onderscheid kan zijn: Kleine club: tot 80 leden. Middelgrote club: leden en één speelavond. Grote club: Méér dan 120 leden; twee of meer zittingen per week. Soos: geen vaste leden; vrije inloop; betaling per aanwezigheid. 5

6 Taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen Algemene Leden Vergadering (ALV) De ALV is het belangrijkste orgaan van de bridgeclub. Bestaat uit alle leden van de club. Benoemt de voorzitter, secretaris en penningmeester. Neemt alle belangrijke besluiten. Functie-eis clublid Elke club heeft een unieke sfeer/uitstraling. Dat heeft alles te maken met de persoon van elk clublid en de wijze waarop alle leden met elkaar omgaan. De spelregels eisen aan de bridgetafel een hoffelijke houding. En natuurlijk betekent dit niet dat je het hoffelijke van je af mag werpen zodra je de bridgetafel verlaat. Het is de mate van wederzijds respect die de aantrekkelijkheid van de club bepaalt voor álle leden. Zowel voor, tijdens als na het bridgen. Een veel voorkomend misverstand op dit punt is de gedachte dat arbitrage vragen na een onregelmatigheid ten koste zou gaan van het clubplezier. Het tegendeel is namelijk waar. Want een hoffelijke speler zal beslist geen voordeel willen halen uit een door zijn partij gemaakte overtreding. Juist na een overtreding is de situatie ideaal om hoffelijk uit te pakken met het uitnodigen van de arbiter en het hoffelijk aanvaarden van diens rechtzetting. Elk clublid moet zich vicevoorzitter voelen; is dus medeverantwoordelijk voor het clubbelang. Dat betekent onder andere dat als een clublid meent dat om wat voor reden ook een belangrijk besluit moet worden genomen in het belang van de club, hij dat aankaart bij het bestuur. Als het bestuur daar niet goed mee lijkt om te gaan, kan dat clublid - met voldoende steun van medeclubleden - een ALV aanvragen. Genomen besluiten dienen ook te worden uigevoerd. Als wordt afgesproken dat systeemkaarten worden uitgewisseld, worden die ook uitgewisseld! Dagelijks Bestuur (DB) Bestaat uit: Voorzitter, (1e) secretaris en (1e) penningmeester. Het DB is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle bestuursleden en commissies, en verantwoording verschuldigd aan de ALV. Functie-eis DB: Goede samenwerking met elkaar, waar nodig aanvullend, een letterlijke drie-eenheid! Denk alleen al aan de ledenadministratie, waarbij de penningmeester voor een correcte inning van de contributie volledig afhankelijk is van de door de secretaris bij te houden ledenbestand. 6

7 Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuur Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor ontstane schulden/schade als de vereniging niet bij notariële akte is opgericht én niet is ingeschreven in de KvK. Inschrijving bij de KvK heft die aansprakelijkheid niet volledig op. In eerste instantie is dan de club aansprakelijk, maar als de middelen onvoldoende zijn, kunnen de bestuursleden alsnog hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Als de vereniging is opgericht bij notariële akte én is ingeschreven bij de KvK zijn de bestuursleden alleen hoofdelijk aansprakelijk als er sprake is van wanbeheer. Voorzitter Taken Eerste aanspreekpunt van de club. Ziet toe op een uitstekende samenwerking tussen de bestuursleden en commissies. Alert zijn op ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de club. Vertegenwoordigt de club naar buiten. Functie-eisen voorzitter o Mix van leiderschap en empathie. o Knopen durven doorhakken. o Actief kunnen luisteren. o Bruggen bouwen, repareren en in stand houden tussen de verschillende bestuursleden, commissies en leden. In Module 5 gaan we nader in op de taken van voorzitter. Secretaris Taken Verzorgt de ledenadministratie en correspondentie. Bereidt de ALV en bestuursvergaderingen voor en notuleert. Controleert de procedures (juiste toepassing van statuten en Huishoudelijk Reglement), waaronder datum van aftreden en voorwaarden herkiesbaarstelling. Houdt in de gaten of de voorgenomen besluiten in de lijn liggen van de uitgangspunten. Vicevoorzitter. Functie-eisen secretaris o Goede schrijfvaardigheid. o Bereikbaar via internet/ . o De regels van de Statuten en Huishoudelijk Reglement bewaken, correct toepassen/uitvoeren. In module 3 gaan we nader in op de taken van de secretaris. 7

8 Penningmeester Taken De jaarcijfers én begroting begrijpelijk opstellen en toelichten Ook financieel vooruit kijken, zoals aan te schaffen en te vervangen apparatuur, wijziging zaalhuur, ontwikkeling aantal leden/contributie, barinkomsten (indien in eigen beheer). Zo nodig contributie wijziging toepassen. Contributie administratie en achterstandbewaking. Functie-eisen o Goede schrijf- en rekenvaardigheid o Een VOG kan een punt van overweging zijn VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Deze bestuurlijke aansprakelijkheid kan een reden zijn voor het bestuur om een VOG te vragen van een kandidaat voor het penningmeesterschap. In dat geval kijkt Justitie vier jaar terug naar een overtreding in het licht van de beoogde functie. Voor de functie van penningmeester zal dat onderzoek zich dus alleen richten op administratieve/financiële delicten. https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx De kosten van een VOG liggen rond de 30,-. Omdat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is, is het alleszins redelijk om de eis van wel of geen VOG aan het bestuur over te laten. In module 4 gaan we nader in op de taken van de penningmeester. 8

9 Bestuur De leden van het DB, desgewenst aangevuld met: de WL/TC-voorzitter; zittingvertegenwoordigers; PR-man; Algemeen Adjunct. Samenstelling Bestuur Per club kan de ideale samenstelling worden vastgesteld van het volledige bestuur (statuten). Het is aan te bevelen dat alle belangrijke taken/acties/groepen vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Hoe kleiner het bestuur, des te sneller actie kan worden genomen. Daarentegen moet de club wel voldoende in het bestuur vertegenwoordigd zijn om eilandvorming te voorkomen. Vaak wordt een oneven aantal bestuursleden benoemd, zodat er altijd een uitslag is als ergens over moet worden gestemd. Omdat een meerderheid van stemmen niet altijd de beste keus garandeert, is het beter om een besluit te nemen op grond van inhoudelijke argumenten. Lijkt een stemming toch noodzakelijk, dan kun je met een gelijk aantal stemmers vooraf afspreken welke stem dubbel telt bij een gelijk aantal voors en tegens. Die dubbele stem hoeft niet per definitie de stem te zijn van de voorzitter. Liever van degene die het dichtst bij het onderwerp staat, en/of daar het meeste inzicht in heeft. De TC moet in ieder geval vertegenwoordigd zijn, omdat de volledige verzorging van de competities en bridgezittingen het hart van de bridgeclub vormen. Als de club per week op verschillende speelmiddagen en/of avonden speelt, is het goed om per speelmiddag/avond een zittingvertegenwoordiger te benoemen. PR-man. Deze controleert/verzorgt het contact tussen de clubleden en het bestuur en commissies. Dat kan door middel van een clubbulletin. Let ook op relevante ontwikkelingen buiten de club. Algemeen adjunct is een bestuurslid zonder specifieke functie. Kan invallen bij uitval van een ander bestuurslid. Speelmateriaalman/vrouw, onderhoud en vernieuwen Speelmateriaal, zoals speelkaarten en biedingboxen moet regelmatig worden vervangen. Dat geldt ook voor de batterijen van de Bridgematekastjes en voor de laptop(s). Het is goed om deze man, vrouw of commissie rechtstreeks te laten vallen onder de TC. Werken met bridgemates vereist ook met enige regelmaat een update van zowel het rekenprogramma als van de BM-kastjes. Ook de laptop zal van tijd tot tijd toe zijn aan een nieuwe versie van het stuurprogramma. 9

10 Administratie Meesterpunten Deze taak is alleen noodzakelijk als de club lid is van de NBB én deelneemt aan het meesterpuntensysteem. Door de automatisering van het Meesterpuntensysteem - toekenning vindt automatisch plaats na het verzenden van de uitslagen naar de NBB - kan deze taak het gemakkelijkst worden uitgevoerd door een TC-lid. Protestcommissie Deze commissie neemt arbitragezaken in behandeling waarvan spelers het niets eens zijn met de rechtzetting/het oordeel van de arbiter. Om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen kan worden gekozen voor een commissie van een andere bridgeclub, of van een goede wedstrijdleider die buiten de club staat. Centraal uitgangspunt is dat spelers én arbiter zonder enige rancune openstaan voor de correcte uitvoering van de spelregels en daarom gearmd de uitslag afwachten. De commissie moet vooral daarom haar oordeel/uitspraak duidelijk onderbouwen. Het gaat niet om wie gelijk heeft maar om wat de correcte rechtzetting is en waarom. Zittingvertegenwoordigers Als een club meer zittingen per week speelt, is het van groot belang dat elke zitting vertegenwoordigd is in het bestuur. Dat kan de vaste wedstrijdleider zijn, maar ook elk ander lid. Voorkeur gaat uit naar een clublid dat ook minstens op een van de andere zittingen speelt, waardoor een zekere vergelijking mogelijk is. Lief- en Leedcommissie Voor dit mooie werk worden veel verschillende namen gebruikt. Meestal wordt dit verzorgd door één persoon. Vooral voor grotere clubs is een commissie van minstens twee personen geen luxe. Deze commissie houdt contact met de zieken, stemt ook af wat de clubleden wel en niet mogen weten. Clubleden die nog niet eerder ziek waren, zijn vaak aangenaam verrast over het effect van een ontvangen kaart met wensen van de clubleden. Na een groot verlies, of langdurige ziekte, is het goed om ook de terugkeer op de club afstemmen. Daar zijn verschillende vormen voor. Die neem ik mee in Module 5 De Voorzitter. Kascontrolecommissie Deze commissie heeft slechts één taak: de administratie van de penningmeester controleren. In de Statuten/HH-reglement staat hoelang de leden maximaal deel mogen uitmaken van deze commissie. Vaak bestaat deze commissie uit twee leden die bij voorkeur niet op dezelfde datum moeten aftreden, en een reservelid. Als in de periode waarin de boeken moeten worden gecontroleerd een lid is verhinderd, kan het reservelid worden uitgenodigd. 10

11 Functie-eis Voldoende boekhoudkundige kennis om de administratie grondig te kunnen doorlichten. Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag De NBB heeft als sportorganisatie een Vertrouwenspersoon Ongewenst Seksuele Intimidatie benoemd. Deze vertrouwenspersoon mag formeel alleen een slachtoffer helpen als: 1. het ongewenst gedrag op z n minst een seksueel tintje heeft. 2. de dader een medewerk(st)er is van de NBB. Een clublid dat te maken heeft met ongewenst gedrag van een medeclublid kan dus niet terecht bij de vertrouwenspersoon van de NBB. Ik adviseer elke club het benoemen van een vertrouwenspersoon. En dan niet met de beperking van seksuele intimidatie, maar een verruiming van het werkgebied naar élk gedrag dat als ongewenst wordt gevoeld, conform artikel 74B van de spelregels. Niet alleen in de bridgewereld maar voor álle sportverenigingen en werkvloeren. Merk daarbij op dat niet per definitie de persoon die dat gedrag vertoont het ongewenste karakter ervan bepaalt! Taak Actief kunnen luisteren, zodat een duidelijk beeld ontstaat van het ongewenst gedrag én van de gewenste en gerichte begeleiding. Zoeken naar de concrete oorzaak van het ongewenst gedrag. Meedenken over het stoppen van het ongewenste gedrag. Nagaan of dat (nog) informeel kan. Functie-eis Duidelijk kunnen en durven communiceren. Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk houden. Enkele communicatievaardigheden kunnen uitleggen en overbrengen die ongewenst gedrag kunnen stoppen. Feestcommissie Is niet noodzakelijk, maar kan onder andere op de volgende wijze een prettige toevoeging zijn. De feestcommissie zoekt met de clubleden naar een leuke wedstrijdopzet van - bijvoorbeeld - de Kerstdrive. Met (een lid van) de TC wordt de te spelen wedstrijdvorm en indeling afgestemd. Daarbij is de Feestcommissie de klant en de TC de leverancier. Ook wordt de taakverdeling afgestemd. Zowel de inschrijving als de bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking. 11

12 Public Relations Houdt de algehele ontwikkeling buiten de club in de gaten, en speelt daar zo nodig op in. Om die reden is het goed om de PR-man in het Bestuur op te nemen. Kan ook op de clubsite meewerken aan een aantrekkelijke presentatie van de club voor bezoekers. Ledenwerving en Opleiding Niet onbelangrijk als het natuurlijk verloop van de clubleden groter is dan de aanmelding van nieuwe leden. Deze functionaris of commissie hoeft niet per se zelf op te leiden. Het kan voldoende zijn als hij de weg weet naar de juiste opleiders. Commissie Bar Sommige clubs hebben de luxe van eigen bar beheer. Pluspunt zijn de daardoor lage consumptiekosten en de opbrengst voor de club. Minpunt is het daardoor noodzakelijke extra werk. Bridgen én voor de bar zorgen werkt niet echt ontspannend. Alternatief kunnen vrijwilligers zijn; bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen van clubleden die tegen het oppastarief op de club hun huiswerk afwisselen met het barwerk. Zie ook hieronder Betaalde vrijwilligers. De Commissie Bar zal het prijsbeleid en de exploitatie in de regel afstemmen met de penningmeester. Webmaster Een uiterst belangrijke taak, omdat de website het gezicht naar buiten is. Vanwege de belangrijkheid is het veilig om twee webmasters te benoemen die in staat zijn elkaar te vervangen. Als de club lid is van de NBB en kiest voor de gratis clubsite, scheelt dat een flinke portie extra werk. Dan hoef je niet zelf een site te bouwen. Ook de Webmaster kan een - betaalde - vrijwilliger zijn. Opgelet! Het is niet de grootste klus om een website op te zetten. Dat is namelijk het bijhouden! Het verwijderen van oud nieuws en het actueel houden van relevante informatie. Ook voor de functie van webmaster kun je een VOG overwegen. Als deze zaken op de site plaatst die in strijd zijn met de wet, kan het bestuur ook voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld. Redactie Clubperiodiek Een clubblad op papier heeft zijn langste tijd gehad. Een virtueel magazine is een heel ander verhaal. Regelmatige publicatie over alles wat voor de club van belang is, heeft een hoog samenbindend vermogen. Zeker als daar ook de belangrijkste voornemens en aandachtpunten in staan van de Bestuursvergaderingen. Voorwaarde is dat alle functionarissen die wat te melden hebben, dat ook doen, en dat er iemand de (eind)redacteur wil zijn. 12

13 Betaalde vrijwilligers Vrijwel al het bestuur- en commissiewerk wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Sommige clubs hebben daarnaast betaalde krachten. Dan denken we vooral aan functies die niet of lastig te combineren zijn met bridge, zoals een niet meespelende wedstrijdleider, barkrachten en klussen die niemand wil of kan doen, zoals het opzetten en bijhouden van een website. Technische leiding/niet meespelende wedstrijdleider Er zijn clubs die elke zitting laten leiden door een niet meespelende wedstrijdleider. Dat is dan een betaalde vrijwilliger die in ieder geval de inschrijving, de arbitrage en de uitslagverwerking en -verzending verzorgt. Bij een oneven aantal spelers zal hij nog (graag) meespelen ook. Vooral voor de arbiters binnen de club is de niet-meespelende wedstrijdleider een verlichtende factor. Nadeel is dat de bridgers met een spelregelopleiding geen arbitrage-ervaring opdoen, wat toch noodzakelijk is om de stof redelijk bij te kunnen houden. Die leemte kun je voorkomen door na de zitting alle arbitrages met elkaar door te nemen. De hoogte van de vergoeding voor de niet-meespelende wedstrijdleider, en diens reiskosten, worden vastgesteld door de wedstrijdleider en de penningmeester. Uiteraard binnen het budget dat door de ALV is goedgekeurd! 13

14 Redactie Cees Ligterink Cor Gondelach Ellen Kaptein Ferry van Huut Gerard Dingjan Godfried van Lieshout Hans van Bruggen Harry Brand Henk van Gend Henriëtte van Stel Ida de Vreede Jaap A.C. Groenewold Jack Koenen Jan Kromme Jan Olivier Joke Voordouw Joseph Amiel Kitty van der Woude Monique Michielsen Monique Van den Bossche Peter Bommele Thon Schreuders Toon Beekers Eindredacteur Rob Stravers 14

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 3 Actiepuntenlijst In onderstaande overzichten worden de doelstellingen en doelen nader uitgewerkt in acties. De acties zijn beschreven per onderwerp van het beleidsadvies,

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011

Huishoudelijk Reglement 27 september 2011 0. Definities ABC - Alkmaarsche Bridge Club ALV - Algemene Ledenvergadering Bestuur - alle bestuursleden van ABC CR - Competitie Reglement HHR - HuisHoudelijk Reglement LV - Ledenvergadering NBB - Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars

Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Huishoudelijk Reglement Gilde van Vrijwillige Molenaars Vastgesteld op de ledenvergadering van 5 april 2014, met aanpassingen goedgekeurd op de bijzondere ledenvergadering van 7 november 2015. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant

Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Huishoudelijk Reglement Schermvereniging Valiant Leden Artikel 1 Leden die twee maanden lid zijn van de vereniging, worden aangemeld bij de K.N.A.S. (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond), in een

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Januari 2010 Versie 1.0 ALV september 2007 Versie 1.1 Update actieplan 2009-2010 Versie 1.2 Update september 2009 Versie 1.3 Update doelstellingen Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Versie 1.3 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement Ref. 961206/ST/AW Redding.HH 9 december 1998 Huishoudelijk Reglement ARTIKEL 1 ALGEMEEN De Reddingsbrigade Zwolle is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers

e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers NBB- Rekenprogramma Verschijnt onregelmatig Inhoud e-mail-overleg en afstemming over optimaal werken met én van het NBB-Rekenprogramma door en voor gebruikers Brief 93 20 februari 2013 Redactie Rob Stravers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden gevestigd te s-gravenhage vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 19 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014

Afspraken Roeiafdeling Watersportvereniging De Helling Vastgesteld 12 november 2014 AFSPRAKEN ROEIAFDELING WATERSPORTVERENIGING DE HELLING De Roeiafdeling van Watersportvereniging De Helling heeft als doel het stimuleren en faciliteren van roeien (scullen en boordroeien) in Culemborg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje

Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging t Stetje Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum, voor onbepaalde tijd. De

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Ouderraad, OBS De Vuurtoren Groningen Versie 2.0 d.d. 22-10-2014 Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Vuurtoren 1 Inhoudsopgave 1. Gebruik van dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie