Telewerken bij de waterschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telewerken bij de waterschappen"

Transcriptie

1 Telewerken bij de waterschappen Dit experiment is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Sociaal Fonds/ Dagindeling 1

2 Telewerken bij de waterschappen Rapportage van het telewerkexperiment Wetterskip Fryslân en Waterschap Rivierenland Drs. A.J.B.Leurink, september 2007 Penvoerder Nederlands EwerkForum Samenwerkingspartners DFF OrganisatieAdvies Wetterskip Fryslân Waterschap Rivierenland 2

3 Inhoud 1. Inleiding Samenvatting privé-situatie Samenvatting professionele context Conclusies Conclusies privé-situatie Conclusies professionele context Aanbevelingen Aanbevelingen voor sociaal beleid Aanbevelingen voor het management Aanbevelingen voor maatschappelijk beleid 33 3

4 1. Inleiding Ben bijzonder tevreden over het experiment en hoop dat het een structureel vervolg krijgt! Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen in het kader van het telewerkexperiment dat in de periode is uitgevoerd bij Waterschap Rivierenland en Wetterskip Fryslân. De waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het waterbeleid. Het zijn decentrale overheden met een eigen democratisch bestuur, eigen arbeidsvoorwaarden en een eigen cultuur. Recentelijk heeft een ingrijpende fusieronde plaatsgehad waardoor het aantal waterschappen van 48 is teruggebracht naar 27. Naast personele wijzigingen betekent deze fusie ook dat veel districtskantoren zijn opgeheven. In totaal werken ongeveer mensen voor de waterschappen, met een gemiddelde van 500 medewerkers per waterschap. Werken voor een waterschap heeft vooral door het technische karakter van veel werkzaamheden, het imago mannenwerk te zijn. Dit blijkt ook uit de personele kengetallen; 80% van de medewerkers is man. De gemiddelde leeftijd bij de waterschappen is hoog; bij mannen 46 jaar, bij vrouwen 41 jaar. Dankzij een subsidie van het Europees Sociaal Fonds / Dagindeling, zijn de twee genoemde waterschappen in de gelegenheid gesteld geruime tijd te experimenteren met telewerken. Door middel van dit telewerkexperiment (het E-papa project) hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in de mogelijkheden die telewerken biedt. Daarbij hebben we gekeken naar behoeftes van en effecten op de individuele medewerker, en het effect op de privé situatie van de medewerkers. Daarnaast hebben we ons gericht op informatie waarmee de organisaties hun voordeel kunnen doen als zij zich als eigentijdse werkgever willen profileren. 4

5 Woonwerkverkeer vormt steeds meer een belasting; door deze dag voel ik die last minder zwaar. De effecten op de privé situatie van de medewerker; het vergroten van de zorgparticipatie van mannen (wie doet wat); het effect hiervan op de regelcapaciteit van de partners die bij de start van het experiment de grootste zorgbijdrage leverden. De effecten op professioneel niveau; op organisatieniveau inzicht verwerven in mogelijkheden en belemmeringen van telewerk t.a.v. onderwerpen als, planning, controle, productiviteit en flexibiliteit, collegiale samenwerking, leidinggeven en arbeidsvoorwaarden. Het experiment is uitgevoerd en begeleid door Drs. Lydeke Leurink van DFF Organisatie Advies, in opdracht van het Nederlands EwerkForum. Tijdens het experiment zijn er een tweetal gestructureerde meetmomenten geweest; een zgn. nulmeting, waarbij de stand van zaken voorafgaand aan het experiment in kaart is gebracht en waarvan de rapportage in september 2006 is verschenen, en de zgn. eindmeting in de zomer van Dit rapport beschrijft de eindresultaten. De onderzoeksgroep wordt gevormd door een zgn. telewerkersgroep die bestaat uit 64 medewerkers van beide genoemde waterschappen en een zgn. partnergroep die bestaat uit 54 partners thuis. Allen hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan het experiment en hebben voor beide metingen een uitgebreide vragenlijst ingevuld. 5

6 2.1. Samenvatting privé-situatie Heb telewerken als zeer positief ervaren / zou graag 1 dag per week zo door willen gaan Om zicht te krijgen op de onderzoeksgroep beschrijven we allereerst de privé-situatie van de telewerkers en hun partners. T.a.v. de gezinssamenstelling zien we dat de meeste telewerkers kinderen hebben in de zorgintensieve leeftijdscategorie baby- peuter, 0-4 jaar, en de leeftijdscategorie die de basisschool bezoekt, 5-12 jaar. Ruim 60% van de deelnemers heeft 2 of meer kinderen thuis wonen. Het opleidingsniveau van de telewerkers is hoog; 80% heeft een HBO of Wetenschappelijke achtergrond. Bijna alle telewerkers werken fulltime. Het merendeel geeft aan tevreden te zijn over het aantal uren betaald werk. Ruim 60% van de deelnemers is tevreden over het aantal uren dat zij telewerken (1 dag per week), terwijl 30% méér zou willen telewerken; dit geldt voor beide onderzochte waterschappen. De partnergroep is in vergelijking met de telewerkers minder hoog opgeleid; 51% van de partners heeft een afgeronde HBO of academische achtergrond. De arbeidsparticipatie van de partners is gering; 16% heeft geen betaalde baan, bijna de helft heeft kleine parttime contracten en een kleine groep werkt (bijna) fulltime of als zelfstandig ondernemer. Bij de start van het experiment had minder dan een kwart van de partners behoefte om de eigen arbeidssituatie te wijzigen. Tijdens het experiment is dit voor een gering aantal ook daadwerkelijk veranderd, in de zin dat zij gestart zijn met een baan c.q. uitbreiding van hun contract hebben. Bijna de helft van de partnergroep is van mening dat hun carrièremogelijkheden worden beïnvloed door de omvang van hun contract. Ook vindt bijna de helft van de partnergroep dat zij, nu de partner telewerkt, meer tijd voor hun eigen werk en carrière hebben gekregen. Dit is hoger dan de verwachting bij de start. In vergelijking met de nulmeting zien we verschillen t.a.v. de mogelijkheid te gaan werken. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat nu de partner telewerkt, het voor hen, al dan niet met enkele aanpassingen, mogelijk is (meer) te gaan werken. 6

7 Een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit wil ik niet meer missen en mijn werkgever moet het ook niet meer willen missen. Door het telewerken kan ik overdag ook zorgtaken uitvoeren; dat motiveert mij om ook op andere tijden (buiten werktijd) te werken Tot slot hebben we gekeken naar mogelijke effecten als telewerken structureel wordt ingevoerd; het belangrijkste effect is dat 43% aangeeft dan structureel minder betaalde kinderopvang nodig te hebben. Wie doet wat en wie doet het meest? Om zicht te krijgen op eventuele veránderingen in de thuissituatie, hebben we zowel bij de start van het experiment, als aan het eind, de groepen respondenten uitgebreid ondervraagd over de persoonlijke regelcapaciteit, de tijdsbesteding en de taakverdeling in de privé-situatie. Bij de start van het experiment vond een kwart van beide groepen respondenten, de mogelijkheid om zelf te bepalen - wat wanneer - werd gedaan (de zgn. individuele regelcapaciteit), ónvoldoende. Vooral de telewerkers zijn hier nu positiever over, bijna 90% vindt dit nu voldoende tot goed. Hierop aansluitend zien we vooral bij de telewerkers een grote mate van tevredenheid over de wijze waarop zij hun tijd kunnen indelen. Deze tevredenheid zien we ook terug bij de vraag naar het ervaren gevoel van vrijheid; dit wordt door bijna de volledige groep telewerkers ervaren, terwijl we dit ook bij hun partners signaleren, maar in veel mindere mate. Hetzelfde zien we bij de door het telewerken, toegenomen regelcapaciteit en de ruimte in de persoonlijke tijdsbesteding; een significant aantal telewerkers ervaart een positief effect. Bij de start van het experiment bleken grote verschillen tussen de telewerkers en de partnergroep t.a.v. de tijdsindeling en - besteding. We zagen een vrij traditionele taakverdeling; aan de zorgtaken leverden telewerkers een zéér lage bijdrage, op het gebied van de huishoudelijke taken een láge bijdrage en een grote bijdrage op het gebied van klussen in en om het huis. 7

8 Belangrijke winst bij ons thuis is dat we minder kinderopvang nodig hebben Bij de partners zagen we juist het tegengestelde beeld; zij leverden de grootste bijdrage op het gebied van zorg en huishouding en weinig op het gebied van de klussen in en om het huis. Niet alleen leverde de partnergroep een beduidend grotere bijdrage aan de taken in huis, zij waren hier ook meer tevreden over dan de telewerkers Vergelijking bijdrage zorgtaken: nulmeting - eindmeting score vaak / heel vaak halen/brengen pers. hygiëne soc. activiteiten huiswerk doktersbezoek 76 We hebben de tijdsbesteding, dus wie doet wat, gedetailleerd onderzocht door taken in specifieke categorieën onder te brengen. De respondenten konden bij iedere taak aangeven met welke frequentie zij die taak verrichten. Om interpretatie - en perceptie verschillen te beperken, hebben de respondenten dit, zowel bij de nulmeting als bij de eindmeting, voor zichzelf én voor hun partner ingevuld. Na vergelijking van de data zien we dat de telewerkers op het gebied van de zorgtaken in de telewerksituatie vaker een bijdrage zijn gaan leveren, vooral bij sociale activiteiten en doktersbezoek e.d. We zien dit effect echter niet volledig bevestigd in een evenredige afname van de bijdrage van de partner op dit gebied. We signaleren dat beide groepen tevreden zijn met de veranderde bijdrage en verdeling op het gebied van de zorgtaken. Beide groepen beoordelen de bijdrage van de telewerker nu vooral voldoende tot goed. De behóefte van telewerkers om méér bijdrage te leveren is, t.o.v. de nulmeting, fors gereduceerd telewerker nul telewerker eind partner eind partner nul Tegelijkertijd stelt 60% van beide groepen, dat de telewerkers in principe een nog grotere bijdrage zouden kúnnen leveren. 8

9 Op zo n dag komt er lekker veel uit zijn handen en kan ik mijn werk ook goed doen. Veel sterker is het positieve effect op de bijdrage van de telewerkers aan de zgn. huishoudelijke taken. Deze is bij alle gevraagde taken fors toegenomen, terwijl we bij de partnergroep een dalende lijn signaleren. Bij een aantal huishoudelijke taken zien we dat de extreme verschillen in bijdrage, zoals gemeten bij de nulmeting, behoorlijk zijn ingelopen. Beide groepen respondenten vinden de bijdrage zoals die nu door de telewerkers wordt geleverd, voldoende. De partners zijn hierover zelfs nog positiever dan de telewerkers. Zo n driekwart van de telewerkers én de partners vindt het niet wenselijk dat de telewerker nog meer tijd gaat besteden aan huishoudelijke taken. Opvallend hierbij is dat een ruime meerderheid van de telewerkers aan dat zij in principe nog wel een grotere bijdrage zouden kunnen leveren. De helft van de partners deelt deze mening. De bijdrage van de telewerkers op het gebied van klussen in en om het huis, blijft traditioneel veel groter dan die van hun partners en is zelfs op onderdelen toegenomen. Beide groepen zijn hier tevreden over. Ook hier signaleren we dat de meerderheid vindt dat de telewerker meer zou kunnen doen, maar dit wordt niet wenselijk geacht. In aansluiting op het voorgaande hebben we gekeken naar de mate van tevredenheid over de taakverdeling. In algemene zin waren bij de start van het experiment beide groepen tevreden over de taakverdeling, maar waren de partners méér tevreden dan de telewerkers. Bij de eindmeting zien we nog steeds dat beide groepen tevreden zijn, maar scoren de télewerkers hoger; zij zijn nu tevredener dan hun partners.we zien dit ten dele terug in de cijfermatige beoordeling; de gemiddelde beoordeling van de telewerkers t.a.v. de taakverdeling is van 6,8 bij de nulmeting, gestegen naar 7,6. 9

10 Telewerken levert thuis extra druk op voor mijn partner als de kleintjes thuis zijn. Bij de partners zien we geen opvallende stijging en is de beoordeling 7,3. Het effect van telewerken op de taakverdeling is iets lager uitgevallen dan bij de start van het experiment werd verwacht, maar toch vindt 40% van de betrokkenen dat de taakverdeling is verbeterd. Eenzelfde beeld zien we bij het effect in de algemene thuissituatie; ook hier stelt ongeveer 40% dat de sfeer in huis is verbeterd. Tot slot zien we een belangrijke verbetering bij de groep telewerkers, waarvan bijna driekwart zegt nu meer tijd voor het gezin te hebben. Dit geldt veel minder voor hun partners. 10

11 2.2. Samenvatting professionele context De verantwoordelijkheid van mijn partner voor het werk is thuis erg groot. Naast het effect op de work-life balance van de medewerker en hun partners, is het telewerkexperiment gebruikt om meer inzicht te verwerven over de mogelijke effecten op een aantal organisationele componenten. Daarbij is uitgebreid gekeken naar de afdelingsflexibiliteit, het arbeidsproces, de kwaliteit en de productiviteit, effecten op samenwerking en leidinggeven en de effecten op de reistijden. Afdelingsflexibiliteit Om zicht te krijgen op de aanwezige - en de gewenste mate van afdelingsflexibiliteit, hebben we zowel bij de nul - als bij de eind meting geprobeerd zicht te krijgen op een aantal situationele factoren die de afdelingsflexibiliteit beïnvloeden. Hiervoor hebben we geprobeerd zicht te krijgen op factoren als de voorspelbaarheid van de hoeveelheid werk, de planning hiervan binnen de afdeling en de eventuele effecten op de individuele medewerkers. De meerderheid geeft aan dat de hoevéélheid werk op afdelingsniveau, onvoorspelbaar c.q. onbekend is. Eveneens een grote groep stelt dat hiervan slechts gemiddelden bekend zijn. We zien een consistent beeld tussen de nul - en eindmeting m.b.t. de planning van de werkzaamheden. Zowel op afdeling - als op individueel niveau, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat er wel wordt gepland, maar dat daar regelmatig van wordt afgeweken. Het bovenstaande wijst op een dynamische omgeving. Om zicht te krijgen op de mate van standaardisatie hebben we gevraagd naar de aard van de werkzaamheden; evenals bij de nulmeting zien we twee heersende opinies die beide uitgaan van een grote taakdiversiteit, maar waar het verschil zit in de mate van voorspelbaarheid van de aard en de hoeveelheid werk. Ondanks bovengenoemde resultaten waren de telewerkers bij de nulmeting van mening voldoende beïnvloedingsmogelijkheden op de planning te hebben. 11

12 Partner maakt nu meer deel uit van het leven van de kinderen Goed uitgevoerd levert het een win-win situatie op voor werknemer en werkgever Door het telewerken is de mogelijkheid de planning te beïnvloeden verbeterd, waarbij de medewerkers van Wetterskip Fryslân dit in sterkere mate ervaren dan de medewerkers van Waterschap Rivierenland. De bezettingsgraad op de afdeling wordt door de meerderheid van de telewerkers voldoende beoordeeld. Dit is een verbetering t.o.v. de nulmeting. Men geeft aan dat er vaak c.q. structureel een achterstand in werk is. De bereikbaarheid voor klanten wordt als voldoende gekwalificeerd. Ruimere openingstijden worden niet wenselijk geacht. Het aantal medewerkers dat bereid is om buiten de huidige kantoortijden te werken, als dit d.m.v. telewerken mag, is fors gestegen naar 83%. Het arbeidsproces; hoeveelheid productie Aansluitend hebben we gekeken naar de arbeidsproductiviteit m.b.t. de hoeveelheid productie en de doorloopsnelheid. Ook hier zien we vooral dat medewerkers van mening zijn dat de individuele hoeveelheid werk van dag tot dag varieert of onbekend is. Op de vraag naar de individuele belasting ten gevolge van de hoeveelheid werk zien we dat nog steeds veel medewerkers de hoeveelheid werk als veel en heel veel typeren. De mogelijkheid om de hoeveelheid werk te beïnvloeden werd al voldoende beoordeeld, maar is door het telewerken verbeterd. T.a.v. de effecten van telewerken op de hoeveelheid, snelheid en kwaliteit van het werk op áfdelingsniveau, zien we dat het effect achterblijft bij de uitgesproken verwachting bij de nulmeting; Gemiddeld stelt een derde van de telewerkers dat het telewerken deze factoren - op afdelingsniveau- positief heeft beïnvloed. Opmerkelijk is het verschil tussen het gemeten effect van telewerken op de hoeveelheid output op afdelings- t.o.v. het individueel niveau. Gemiddeld stelt een derde van de telewerkers dat de afdelingsproductiviteit, qua aantallen, is toegenomen. 12

13 Mijn werkplek thuis is mijn concentratieplek Echter op individueel niveau vindt gemiddeld 70% dat de eigen productiviteit qua aantallen is gestegen. Bij Wetterskip Fryslân wordt dit door 78% van de telewerkers ervaren, bij Waterschap Rivierenland is dit 59%. Omdat beide waterschappen geen expliciete vorm van prestatiemeting hanteren, hebben we de respondenten die van mening zijn dat zij een hogere productiviteit hebben gehaald, gevraagd een schatting te maken van de stijging. Op basis van die uitkomsten zien we dat de productiviteit bij Wetterskip Fryslân gemiddeld met ruim 16% is toegenomen en bij Waterschap Rivierenland met bijna 10%. Dit vinden we terug bij het gevraagde efficiency -effect van telewerken; bijna driekwart van de telewerkers zegt nu méér te doen in dezelfde tijd. Ongeveer een kwart zegt nu hetzelfde te doen in mínder tijd. Het arbeidsproces; snelheid van productie De gemiddelde verwerkingstijd / doorloopsnelheid van een handeling wordt vooral als variabel omschreven. Een ruime groep stelt vast dat de doorloopsnelheid is verbeterd door het telewerken Over dit aspect was men bij aanvang van het experiment al tevreden, maar we zien dat die tevredenheid verder is toegenomen. Hetzelfde geldt voor het effect van telewerken op de mogelijkheid de doorlooptijd te beïnvloeden, ruim 75% vindt dat dit nu nog verder is verbeterd. 0 meer sneller beter WF gemiddeld WSRL 13

14 Voordeel is dat ik nu meer gezinstijd heb en minder woon-werkverkeer De belangrijkste factoren die de doorloopsnelheid beïnvloedden waren de werkomgeving, de motivatie en in mindere mate de taakonduidelijkheid. In overeenstemming met de verwachting zien we een zeer positief effect van telewerken op de werkomgeving en de motivatie. Vooral bij Wetterskip Fryslân zien we dat een zeer ruime meerderheid van mening is dat hun persoonlijke motivatie is gestegen en de werkomgeving rustiger is geworden. Bij Waterschap Rivierenland liggen de percentages lager, maar is de helft van die groep dit eveneens van mening. Het arbeidsproces; kwaliteit van de output Het laatste aspect dat we in dit kader hebben onderzocht is het kwaliteitsaspect. Dit om zicht te krijgen op de wijze waarop de organisatie de invulling van kwaliteit heeft vastgelegd, uitvoert en bewaakt. Vooral in de telewerksituatie kan gebalanceerde kwaliteitsbewaking een belangrijke, verduidelijkende rol spelen in de taakhelderheid voor de medewerkers én de leiding. Wat als eerste opvalt, is dat de meerderheid aangeeft dat de organisatie - eisen t.a.v. de gewenste kwaliteit, vaag en onduidelijk zijn of ontbreken. Uit nadere analyse blijkt dat deze mening bij Wetterskip Fryslân sterker is dan bij Waterschap Rivierenland. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit wordt door de helft van de respondenten gezien als een gezámenlijke verantwoordelijkheid en in iets mindere mate als de individuele verantwoordelijkheid. Ruim de helft beoordeelt de individuele kwaliteit als ruim voldoende tot goed. Het telewerken heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van de output. Hoewel de verwachting bij de start iets hoger lag, stelt toch gemiddeld 40% dat de kwaliteit van de individuele output is gestegen. Bij nadere analyse blijkt dat 45% van de telewerkers van Waterschap Rivierenland dit van mening is. Bij Wetterskip Fryslân ligt dit lager. 14

15 Door het telewerken komen de leuke aspecten van het werk weer terug Bij de nulmeting was de onrustige werkomgeving een belangrijke storende factor op de kwaliteit. De telewerkers vonden dat het werk daardoor minder aandacht kreeg dan gewenst. Dit is door het telewerken significant verbeterd. De concentratiemogelijkheden t.b.v. de kwaliteit zijn door het telewerken gunstiger geworden; de hinder van de onrustige werkomgeving is afgenomen. Wel valt op dat de telewerkers van Wetterskip Fryslân meer last hebben van de onrustige werkomgeving dan de medewerkers van Waterschap Rivierenland. Samenwerking en leidinggeven Om zicht te krijgen op de afdelingssfeer en eventuele wijzigingen hierin t.g.v. telewerken, is de kwaliteit van de samenwerking onderzocht. We moeten opmerken dat in de loop van het experiment t.g.v. interne reorganisatie, veel telewerkers van het Wetterskip een andere leidinggevende hebben gekregen, wat de uitkomst van deze resultaten kan beïnvloeden. Op het gebied van de collegiale samenwerking zijn in vergelijking met de nulmeting, geen veranderingen opgetreden; de samenwerking wordt door allen als goed tot zeer goed ervaren. Hetzelfde geldt voor de werksfeer. In overeenstemming met de verwachting heeft het telewerken hieraan niets veranderd. De verwachte afname m.b.t. de frequentie van het contact met de collega s is niet opgetreden. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij afdelingsontwikkelingen, ook deze is niet negatief beïnvloed; een klein aantal stelt zelfs dat de betrokkenheid bij de afdeling is verbeterd. De beoordeling van de kwaliteit van het afdelingsoverleg is niet noemenswaardig veranderd in een 6. Analyse naar de twee verschillende waterschappen laat zien dat de telewerkers van Waterschap Rivierenland dit met een 7 beoordelen en de telewerkers van Wetterskip Fryslân met een 5. 15

16 De kwaliteit van de communicatie tussen leidinggevende en medewerkers is in vergelijking met de nulmeting iets afgenomen. Ook hier zien we dat de respondenten van Waterschap Rivierenland positiever oordelen. Ik werk thuis effectiever want ik word minder gestoord Daarnaast is gekeken naar de stijl van leidinggeven. Deze wordt door een groot deel van de ondervraagden, vooral bij Waterschap Rivierenland, als coachend, dan wel wisselend controlerend /coachend getypeerd. Bij de vraag hoe de leidinggevende de afdeling zou moeten aansturen, geven velen, vooral bij Wetterskip Fryslân, aan dat dit op basis van vertrouwen moet gebeuren. Bij Waterschip Rivierenland deelt de helft deze mening en vindt de andere helft dat dit op basis van prestatieplannen zou moeten. De beoordeling van de stijl van leidinggeven is nu lager dan bij de nulmeting; de telewerkers van Waterschap Rivierenland geven nu een 7.2 (dit was een 7.6) en de telewerkers van Wetterskip Fryslân geven 5.9 (dit was 6.6). Veel telewerkers, vooral bij Rivierenland, stellen dat hun leidinggevende gemotiveerd t.o.v. telewerk als werkvorm staat. Bij het Wetterskip zien we dat de telewerkers hier weinig idee over hebben. Dit is vermoedelijk een gevolg van de herpositionering van hun leidinggevenden. Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de telewerkers hun persoonlijke flexibiliteit in relatie tot de werk-privé situatie beleven en op welke wijze de werkgever hier eventueel een bijdrage aan kan leveren. Op het gebied van flexibel werken werd bij de start van het experiment duidelijk dat er een discrepantie bestond tussen de behóefte flexibel met tijden en locatie te schuiven en de mógelijkheid hiertoe. 16

17 Privé is de flexibiliteit veel groter geworden. Zeer prettig Het telewerken van mijn man is vooral goed voor de kinderen Nog steeds blijft de behoefte aan flexibele werktijden groter dan de behoefte aan flexibiliteit in locatie. Dit geldt in sterkere mate voor Wetterskip Fryslân dan voor Waterschap Rivierenland. De respondenten van Waterschap Rivierenland waren bij aanvang vooral ontevreden over de keuzemogelijkheid t.a.v. de locatie. Het telewerken heeft de flexibiliteit aanzienlijk verbeterd. Ongeveer 84% noemt de flexibiliteit op het gebied van de werktijden verbeterd, dan wel sterk verbeterd. De flexibiliteit op het gebied van de locatie is voor 67% van de telewerkers verbeterd. Bijna alle telewerkers vinden de mogelijkheid tot flexibel werken een belangrijk argument bij de keuze voor een bepaalde werkgever. Dit is een groot verschil met de nulmeting toen de helft dit van mening was. Ruim 81% vindt uitbreiding van de organisatiemogelijkheden op het gebied van flexibilisering wenselijk. Naast de mogelijkheid tot een dag telewerken noemt een kwart van de respondenten twee dagen telewerken als optie. Daarnaast wordt het gebruik van technologische mogelijkheden als telefonisch vergaderen en webconferencing genoemd. Reistijden en vervoersbewegingen De laatste paragraaf van dit rapport beschrijft het onderwerp reistijden en vervoersbewegingen. Dit onderwerp is vooral onderzocht om zicht te krijgen op mogelijke effecten die zijn opgetreden als gevolg van de sluiting van de districtkantoren. Bijna een kwart van alle telewerkers is, nu alle medewerkers in hetzelfde hoofdkantoor zijn gehuisvest, 1 tot 2 uur méér reistijd woonwerkverkeer (enkele reis) kwijt! 17

18 Telewerken was voor ons ideaal; de dag is meer ontspannen en het lijkt de week korter te maken Prima experiment / goed geregeld/ hoop dat het een vervolg krijgt. Dit is in overeenstemming met de verwachting uit de nulmeting. Nadere analyse wijst uit dat dit voor 31% van de telewerkers van Wetterskip Fryslân geldt. Het percentage dat aangeeft dat de reistijden woon - werkverkeer een reden vormt om te gaan solliciteren is licht gestegen naar gemiddeld 27,5%. Hierbij zien we vooral bij de telewerkers van Waterschap Rivierenland een forse toename, waar bijna de helft van de groep aangeeft dat dit een reden vormt om elders te gaan solliciteren. Daarnaast zien we een substantiële groep die met betrekking tot de reisbewegingen t.b.v. het werk, aangeeft regelmatig t.b.v. het werk te moeten reizen, dus naast het woon- werkverkeer. Bijna de helft ervaart die reisbeweging soms als een belasting, terwijl bijna een kwart dit vaak / meestal als een belasting ervaart. Dit laatste vinden we vooral bij de respondenten van Waterschap Rivierenland. Positief is dat 71% de reistijden nu minder belastend ervaart nu zij mogen telewerken. Tot slot hebben we op basis van de reële afstanden woon-werkverkeer gekeken naar het effect op de automobiliteit en CO 2 uitstoot. De 54 respondenten die de eindmeting hebben ingevuld, hebben gezamenlijk tijdens het experiment ruim KM autokilometers woon-werkverkeer bespaard. Dit levert een vermindering van ruim 35 ton CO 2. 18

19 We kunnen de zorg nu bijna in eigen handen houden 3. Conclusies Inleiding Bij de start van het experiment zijn we uitgegaan van de centrale vraagstelling: "Is telewerken een geschikt instrument om de werkende man, een grotere bijdrage als taakcombineerder te laten leveren, welke mogelijkheden levert dit op voor de partner en welke consequenties heeft dit voor de werkgever?" Daarbij hebben we vooral op de volgende aandachtspunten gericht: Is telewerken een geschikt instrument om mn. mannelijke werknemers een grotere rol in privé-taken (zorg - huishouding) te laten vervullen? Welk effect heeft een telewerkende partner op de (carrière) mogelijkheden van de niet telewerkende partner thuis? Welke organisatorische en culturele aspecten, - randvoorwaarden en - belemmeringen spelen hierbij een cruciale rol? Op basis van de voorliggende vraagstellingen en de verkregen resultaten komen we tot de volgende conclusies; 19

20 3.1 Conclusies privé situatie Regelcapaciteit is de mate waarin men zelf kan bepalen wat, wanneer, kan worden gedaan Regelcapaciteit Het telewerken heeft een positief effect op de regelcapaciteit van de telewerkers. Telewerkers ervaren dat deze is toegenomen, zij ervaren meer ruimte in de persoonlijke tijdsbesteding en in ruime mate ervaren zij een gevoel van vrijheid. Dit effect treedt ook op bij de partners, maar in mindere mate. Tijdsbesteding Door het telewerken is de tijdsbesteding en de taakverdeling thuis verbeterd. We signaleren dat de bijdrage van telewerkers in de zorgtaken, op onderdelen, fors is toegenomen. We signaleren op dit gebied geen significante afname in de bijdrage van de partners. We zien grote positieve verschuivingen t.a.v. de bijdrage van de telewerkers in een aantal huishoudelijke taken. We zien dit bevestigd in een reële afname van de bijdrage van de partners. Op onderdelen is er nu meer sprake van evenwicht in de taakverdeling. Zowel de telewerkers als de partners zijn tevreden over de wijzigingen t.a.v. de bijdrage van de telewerkers aan de verschillende taken. Telewerkers zouden in principe een nog grotere bijdrage kunnen leveren. Beide groepen respondenten vinden het niet nodig dat dit gebeurt. Het telewerken heeft een positief effect op de sfeer in huis. Daarnaast ervaart de telewerker door het telewerken dat hij meer tijd heeft voor het gezin. Zou mij erg spijten als telewerken stopgezet zou worden 20

21 Geeft mij de rust om goed te werken Bij de arbeidsparticipatie hebben we gekeken naar de mate waarin de partners deelnemen aan het betaalde arbeidsproces Arbeidsparticipatie T.a.v. de arbeidsparticipatie van de partners constateren we dat er sprake is van een vrij traditionele situatie; naast een groep die geen betaald werk heeft, hebben veel partners parttime banen. We kunnen niet onweerlegbaar vaststellen dat het telewerken de arbeidsparticipatie van de partner positief heeft beïnvloed. Wel signaleren we op basis van de resultaten dat een relatief kleine groep, 12,5%, in de loop van het experiment gestart is met een baan c.q. meer uren is gaan werken. Hoewel dit in absolute aantallen een gering effect lijkt, zou dit op grotere schaal onderzocht, een aanwijzing kunnen zijn dat er positief verband bestaat tussen telewerken en een toename van de arbeidsparticipatie van de partners. In aansluiting op het vorige aspect, zien we dat bijna de helft van de partners van mening is dat zij, nu hun partner telewerkt, meer tijd en mogelijkheden hebben gekregen voor eigen werk en carrière en uitbreiding hiervan. Bijna de helft geeft aan dat als telewerken structureel wordt ingevoerd zij minder betaalde kinderopvang nodig hebben. 21

22 3.2 Conclusies professionele context Inleiding In het onderstaande geven we puntsgewijs de belangrijkste conclusies weer t.a.v. een aantal effecten op professioneel - en organisationeel niveau. Hierbij valt op dat we soms grote verschillen hebben aangetroffen bij de onderlinge vergelijking van de resultaten van de beide waterschappen. Deze verschillen zijn een logisch gevolg van de autonome werkwijze, inrichting en cultuur van ieder waterschap. De conclusies worden daarom indien mogelijk, algemeen gepresenteerd, maar waar nodig vertaald naar een specifiek waterschap. Bij de afdelingsflexibiliteit is gekeken naar het aanpassingsvermogen van een afdeling, in relatie tot de dynamiek van de omgeving Afdelingsflexibiliteit T.a.v. de mate van afdelingsflexibiliteit constateren we dat vooral de hoeveelheid werk de onvoorspelbare factor is. Dit wordt bevestigd door de wijze waarop de planning plaatsvindt; er wordt gepland, maar daar wordt regelmatig van afgeweken. Deze dynamiek ervaren de medewerkers ook t.a.v. hun eigen planning. De aard van de werkzaamheden is gevarieerd, maar wel voorspelbaar naar inhoud. Het telewerken heeft de mogelijkheid de individuele planning te beïnvloeden verbeterd. Telewerkers constateren dat er vaak c.q. structureel een achterstand in werk is. Veel telewerkers geven aan de hoeveelheid werk - veel c.q. te veel - te vinden. Desondanks zijn de telewerkers van mening dat de bezettingsgraad nu voldoende is. De telewerkers vinden de bereikbaarheid voor klanten voldoende; ruimere openingstijden worden door de telewerkers niet wenselijk geacht. Eveneens constateren we dat de bereidheid om buiten de huidige kantoortijden te werken fors is gestegen, als dit d.m.v. telewerk mag. 22

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

ESF Projectplan ''dagindeling": Telewerk experiment RIO Amsterdam

ESF Projectplan ''dagindeling: Telewerk experiment RIO Amsterdam ESF Projectplan ''dagindeling": Telewerk experiment RIO Amsterdam Bijlage 1. Projectplan 1.1. Aanleiding voor het experiment;. 2 1.1.1. Het reduceren van werkdruk bij taakcombineerders 1.1.2. Welk probleem

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Oordeel over concept Banenruil. Rapportage April 2014

Oordeel over concept Banenruil. Rapportage April 2014 Oordeel over concept Banenruil Rapportage April 2014 Conclusies» Het is duidelijk dat leidinggevenden zien dat er veel winst valt te behalen in vermindering van reistijd. Medewerkers reizen veel, en velen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17

Feiten en cijfers. Werk en Mantelzorg. mei 17 Feiten en cijfers Werk en Mantelzorg mei 17 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Door de toename van de vraag nemen ook de zorgkosten toe. Door de verschuiving

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009

IN SPAGAAT. de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO. Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 IN SPAGAAT de dagelijkse keuze tussen werk en privé een onderzoek van ABN AMRO Presentatie Yvonne M.E. Berkhoff BERKHOFF CONSULT 20 augustus 2009 ABN AMRO WIL GEZINNEN HELPEN ONTSTRESSEN IN HET SPITSUUR

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 1 werkgeversenquête Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 1 werkgeversenquête September 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 Representativiteit van de respons... 6 Ondernemingsdoelstellingen:...

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis BS De Schutsluis/ Blokzijl Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus AA Alphen aan den Rijn College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 18 maart 2015 Betreft: advies concept beleidsplan Rijnstreek Werkt 2015-2016

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer vwo 2006-I Opgave 4 Mens en werk: veranderingen op de arbeidsmarkt tekst 9 5 10 15 20 25 30 35 Volgens de auteurs van het boek Weg van het overleg? komen de nationale overheid en de sociale partners steeds verder

Nadere informatie