Telewerken bij de waterschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telewerken bij de waterschappen"

Transcriptie

1 Telewerken bij de waterschappen Dit experiment is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europees Sociaal Fonds/ Dagindeling 1

2 Telewerken bij de waterschappen Rapportage van het telewerkexperiment Wetterskip Fryslân en Waterschap Rivierenland Drs. A.J.B.Leurink, september 2007 Penvoerder Nederlands EwerkForum Samenwerkingspartners DFF OrganisatieAdvies Wetterskip Fryslân Waterschap Rivierenland 2

3 Inhoud 1. Inleiding Samenvatting privé-situatie Samenvatting professionele context Conclusies Conclusies privé-situatie Conclusies professionele context Aanbevelingen Aanbevelingen voor sociaal beleid Aanbevelingen voor het management Aanbevelingen voor maatschappelijk beleid 33 3

4 1. Inleiding Ben bijzonder tevreden over het experiment en hoop dat het een structureel vervolg krijgt! Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen in het kader van het telewerkexperiment dat in de periode is uitgevoerd bij Waterschap Rivierenland en Wetterskip Fryslân. De waterschappen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het waterbeleid. Het zijn decentrale overheden met een eigen democratisch bestuur, eigen arbeidsvoorwaarden en een eigen cultuur. Recentelijk heeft een ingrijpende fusieronde plaatsgehad waardoor het aantal waterschappen van 48 is teruggebracht naar 27. Naast personele wijzigingen betekent deze fusie ook dat veel districtskantoren zijn opgeheven. In totaal werken ongeveer mensen voor de waterschappen, met een gemiddelde van 500 medewerkers per waterschap. Werken voor een waterschap heeft vooral door het technische karakter van veel werkzaamheden, het imago mannenwerk te zijn. Dit blijkt ook uit de personele kengetallen; 80% van de medewerkers is man. De gemiddelde leeftijd bij de waterschappen is hoog; bij mannen 46 jaar, bij vrouwen 41 jaar. Dankzij een subsidie van het Europees Sociaal Fonds / Dagindeling, zijn de twee genoemde waterschappen in de gelegenheid gesteld geruime tijd te experimenteren met telewerken. Door middel van dit telewerkexperiment (het E-papa project) hebben we geprobeerd inzicht te krijgen in de mogelijkheden die telewerken biedt. Daarbij hebben we gekeken naar behoeftes van en effecten op de individuele medewerker, en het effect op de privé situatie van de medewerkers. Daarnaast hebben we ons gericht op informatie waarmee de organisaties hun voordeel kunnen doen als zij zich als eigentijdse werkgever willen profileren. 4

5 Woonwerkverkeer vormt steeds meer een belasting; door deze dag voel ik die last minder zwaar. De effecten op de privé situatie van de medewerker; het vergroten van de zorgparticipatie van mannen (wie doet wat); het effect hiervan op de regelcapaciteit van de partners die bij de start van het experiment de grootste zorgbijdrage leverden. De effecten op professioneel niveau; op organisatieniveau inzicht verwerven in mogelijkheden en belemmeringen van telewerk t.a.v. onderwerpen als, planning, controle, productiviteit en flexibiliteit, collegiale samenwerking, leidinggeven en arbeidsvoorwaarden. Het experiment is uitgevoerd en begeleid door Drs. Lydeke Leurink van DFF Organisatie Advies, in opdracht van het Nederlands EwerkForum. Tijdens het experiment zijn er een tweetal gestructureerde meetmomenten geweest; een zgn. nulmeting, waarbij de stand van zaken voorafgaand aan het experiment in kaart is gebracht en waarvan de rapportage in september 2006 is verschenen, en de zgn. eindmeting in de zomer van Dit rapport beschrijft de eindresultaten. De onderzoeksgroep wordt gevormd door een zgn. telewerkersgroep die bestaat uit 64 medewerkers van beide genoemde waterschappen en een zgn. partnergroep die bestaat uit 54 partners thuis. Allen hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan het experiment en hebben voor beide metingen een uitgebreide vragenlijst ingevuld. 5

6 2.1. Samenvatting privé-situatie Heb telewerken als zeer positief ervaren / zou graag 1 dag per week zo door willen gaan Om zicht te krijgen op de onderzoeksgroep beschrijven we allereerst de privé-situatie van de telewerkers en hun partners. T.a.v. de gezinssamenstelling zien we dat de meeste telewerkers kinderen hebben in de zorgintensieve leeftijdscategorie baby- peuter, 0-4 jaar, en de leeftijdscategorie die de basisschool bezoekt, 5-12 jaar. Ruim 60% van de deelnemers heeft 2 of meer kinderen thuis wonen. Het opleidingsniveau van de telewerkers is hoog; 80% heeft een HBO of Wetenschappelijke achtergrond. Bijna alle telewerkers werken fulltime. Het merendeel geeft aan tevreden te zijn over het aantal uren betaald werk. Ruim 60% van de deelnemers is tevreden over het aantal uren dat zij telewerken (1 dag per week), terwijl 30% méér zou willen telewerken; dit geldt voor beide onderzochte waterschappen. De partnergroep is in vergelijking met de telewerkers minder hoog opgeleid; 51% van de partners heeft een afgeronde HBO of academische achtergrond. De arbeidsparticipatie van de partners is gering; 16% heeft geen betaalde baan, bijna de helft heeft kleine parttime contracten en een kleine groep werkt (bijna) fulltime of als zelfstandig ondernemer. Bij de start van het experiment had minder dan een kwart van de partners behoefte om de eigen arbeidssituatie te wijzigen. Tijdens het experiment is dit voor een gering aantal ook daadwerkelijk veranderd, in de zin dat zij gestart zijn met een baan c.q. uitbreiding van hun contract hebben. Bijna de helft van de partnergroep is van mening dat hun carrièremogelijkheden worden beïnvloed door de omvang van hun contract. Ook vindt bijna de helft van de partnergroep dat zij, nu de partner telewerkt, meer tijd voor hun eigen werk en carrière hebben gekregen. Dit is hoger dan de verwachting bij de start. In vergelijking met de nulmeting zien we verschillen t.a.v. de mogelijkheid te gaan werken. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat nu de partner telewerkt, het voor hen, al dan niet met enkele aanpassingen, mogelijk is (meer) te gaan werken. 6

7 Een duidelijke kwaliteitsverbetering. Dit wil ik niet meer missen en mijn werkgever moet het ook niet meer willen missen. Door het telewerken kan ik overdag ook zorgtaken uitvoeren; dat motiveert mij om ook op andere tijden (buiten werktijd) te werken Tot slot hebben we gekeken naar mogelijke effecten als telewerken structureel wordt ingevoerd; het belangrijkste effect is dat 43% aangeeft dan structureel minder betaalde kinderopvang nodig te hebben. Wie doet wat en wie doet het meest? Om zicht te krijgen op eventuele veránderingen in de thuissituatie, hebben we zowel bij de start van het experiment, als aan het eind, de groepen respondenten uitgebreid ondervraagd over de persoonlijke regelcapaciteit, de tijdsbesteding en de taakverdeling in de privé-situatie. Bij de start van het experiment vond een kwart van beide groepen respondenten, de mogelijkheid om zelf te bepalen - wat wanneer - werd gedaan (de zgn. individuele regelcapaciteit), ónvoldoende. Vooral de telewerkers zijn hier nu positiever over, bijna 90% vindt dit nu voldoende tot goed. Hierop aansluitend zien we vooral bij de telewerkers een grote mate van tevredenheid over de wijze waarop zij hun tijd kunnen indelen. Deze tevredenheid zien we ook terug bij de vraag naar het ervaren gevoel van vrijheid; dit wordt door bijna de volledige groep telewerkers ervaren, terwijl we dit ook bij hun partners signaleren, maar in veel mindere mate. Hetzelfde zien we bij de door het telewerken, toegenomen regelcapaciteit en de ruimte in de persoonlijke tijdsbesteding; een significant aantal telewerkers ervaart een positief effect. Bij de start van het experiment bleken grote verschillen tussen de telewerkers en de partnergroep t.a.v. de tijdsindeling en - besteding. We zagen een vrij traditionele taakverdeling; aan de zorgtaken leverden telewerkers een zéér lage bijdrage, op het gebied van de huishoudelijke taken een láge bijdrage en een grote bijdrage op het gebied van klussen in en om het huis. 7

8 Belangrijke winst bij ons thuis is dat we minder kinderopvang nodig hebben Bij de partners zagen we juist het tegengestelde beeld; zij leverden de grootste bijdrage op het gebied van zorg en huishouding en weinig op het gebied van de klussen in en om het huis. Niet alleen leverde de partnergroep een beduidend grotere bijdrage aan de taken in huis, zij waren hier ook meer tevreden over dan de telewerkers Vergelijking bijdrage zorgtaken: nulmeting - eindmeting score vaak / heel vaak halen/brengen pers. hygiëne soc. activiteiten huiswerk doktersbezoek 76 We hebben de tijdsbesteding, dus wie doet wat, gedetailleerd onderzocht door taken in specifieke categorieën onder te brengen. De respondenten konden bij iedere taak aangeven met welke frequentie zij die taak verrichten. Om interpretatie - en perceptie verschillen te beperken, hebben de respondenten dit, zowel bij de nulmeting als bij de eindmeting, voor zichzelf én voor hun partner ingevuld. Na vergelijking van de data zien we dat de telewerkers op het gebied van de zorgtaken in de telewerksituatie vaker een bijdrage zijn gaan leveren, vooral bij sociale activiteiten en doktersbezoek e.d. We zien dit effect echter niet volledig bevestigd in een evenredige afname van de bijdrage van de partner op dit gebied. We signaleren dat beide groepen tevreden zijn met de veranderde bijdrage en verdeling op het gebied van de zorgtaken. Beide groepen beoordelen de bijdrage van de telewerker nu vooral voldoende tot goed. De behóefte van telewerkers om méér bijdrage te leveren is, t.o.v. de nulmeting, fors gereduceerd telewerker nul telewerker eind partner eind partner nul Tegelijkertijd stelt 60% van beide groepen, dat de telewerkers in principe een nog grotere bijdrage zouden kúnnen leveren. 8

9 Op zo n dag komt er lekker veel uit zijn handen en kan ik mijn werk ook goed doen. Veel sterker is het positieve effect op de bijdrage van de telewerkers aan de zgn. huishoudelijke taken. Deze is bij alle gevraagde taken fors toegenomen, terwijl we bij de partnergroep een dalende lijn signaleren. Bij een aantal huishoudelijke taken zien we dat de extreme verschillen in bijdrage, zoals gemeten bij de nulmeting, behoorlijk zijn ingelopen. Beide groepen respondenten vinden de bijdrage zoals die nu door de telewerkers wordt geleverd, voldoende. De partners zijn hierover zelfs nog positiever dan de telewerkers. Zo n driekwart van de telewerkers én de partners vindt het niet wenselijk dat de telewerker nog meer tijd gaat besteden aan huishoudelijke taken. Opvallend hierbij is dat een ruime meerderheid van de telewerkers aan dat zij in principe nog wel een grotere bijdrage zouden kunnen leveren. De helft van de partners deelt deze mening. De bijdrage van de telewerkers op het gebied van klussen in en om het huis, blijft traditioneel veel groter dan die van hun partners en is zelfs op onderdelen toegenomen. Beide groepen zijn hier tevreden over. Ook hier signaleren we dat de meerderheid vindt dat de telewerker meer zou kunnen doen, maar dit wordt niet wenselijk geacht. In aansluiting op het voorgaande hebben we gekeken naar de mate van tevredenheid over de taakverdeling. In algemene zin waren bij de start van het experiment beide groepen tevreden over de taakverdeling, maar waren de partners méér tevreden dan de telewerkers. Bij de eindmeting zien we nog steeds dat beide groepen tevreden zijn, maar scoren de télewerkers hoger; zij zijn nu tevredener dan hun partners.we zien dit ten dele terug in de cijfermatige beoordeling; de gemiddelde beoordeling van de telewerkers t.a.v. de taakverdeling is van 6,8 bij de nulmeting, gestegen naar 7,6. 9

10 Telewerken levert thuis extra druk op voor mijn partner als de kleintjes thuis zijn. Bij de partners zien we geen opvallende stijging en is de beoordeling 7,3. Het effect van telewerken op de taakverdeling is iets lager uitgevallen dan bij de start van het experiment werd verwacht, maar toch vindt 40% van de betrokkenen dat de taakverdeling is verbeterd. Eenzelfde beeld zien we bij het effect in de algemene thuissituatie; ook hier stelt ongeveer 40% dat de sfeer in huis is verbeterd. Tot slot zien we een belangrijke verbetering bij de groep telewerkers, waarvan bijna driekwart zegt nu meer tijd voor het gezin te hebben. Dit geldt veel minder voor hun partners. 10

11 2.2. Samenvatting professionele context De verantwoordelijkheid van mijn partner voor het werk is thuis erg groot. Naast het effect op de work-life balance van de medewerker en hun partners, is het telewerkexperiment gebruikt om meer inzicht te verwerven over de mogelijke effecten op een aantal organisationele componenten. Daarbij is uitgebreid gekeken naar de afdelingsflexibiliteit, het arbeidsproces, de kwaliteit en de productiviteit, effecten op samenwerking en leidinggeven en de effecten op de reistijden. Afdelingsflexibiliteit Om zicht te krijgen op de aanwezige - en de gewenste mate van afdelingsflexibiliteit, hebben we zowel bij de nul - als bij de eind meting geprobeerd zicht te krijgen op een aantal situationele factoren die de afdelingsflexibiliteit beïnvloeden. Hiervoor hebben we geprobeerd zicht te krijgen op factoren als de voorspelbaarheid van de hoeveelheid werk, de planning hiervan binnen de afdeling en de eventuele effecten op de individuele medewerkers. De meerderheid geeft aan dat de hoevéélheid werk op afdelingsniveau, onvoorspelbaar c.q. onbekend is. Eveneens een grote groep stelt dat hiervan slechts gemiddelden bekend zijn. We zien een consistent beeld tussen de nul - en eindmeting m.b.t. de planning van de werkzaamheden. Zowel op afdeling - als op individueel niveau, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat er wel wordt gepland, maar dat daar regelmatig van wordt afgeweken. Het bovenstaande wijst op een dynamische omgeving. Om zicht te krijgen op de mate van standaardisatie hebben we gevraagd naar de aard van de werkzaamheden; evenals bij de nulmeting zien we twee heersende opinies die beide uitgaan van een grote taakdiversiteit, maar waar het verschil zit in de mate van voorspelbaarheid van de aard en de hoeveelheid werk. Ondanks bovengenoemde resultaten waren de telewerkers bij de nulmeting van mening voldoende beïnvloedingsmogelijkheden op de planning te hebben. 11

12 Partner maakt nu meer deel uit van het leven van de kinderen Goed uitgevoerd levert het een win-win situatie op voor werknemer en werkgever Door het telewerken is de mogelijkheid de planning te beïnvloeden verbeterd, waarbij de medewerkers van Wetterskip Fryslân dit in sterkere mate ervaren dan de medewerkers van Waterschap Rivierenland. De bezettingsgraad op de afdeling wordt door de meerderheid van de telewerkers voldoende beoordeeld. Dit is een verbetering t.o.v. de nulmeting. Men geeft aan dat er vaak c.q. structureel een achterstand in werk is. De bereikbaarheid voor klanten wordt als voldoende gekwalificeerd. Ruimere openingstijden worden niet wenselijk geacht. Het aantal medewerkers dat bereid is om buiten de huidige kantoortijden te werken, als dit d.m.v. telewerken mag, is fors gestegen naar 83%. Het arbeidsproces; hoeveelheid productie Aansluitend hebben we gekeken naar de arbeidsproductiviteit m.b.t. de hoeveelheid productie en de doorloopsnelheid. Ook hier zien we vooral dat medewerkers van mening zijn dat de individuele hoeveelheid werk van dag tot dag varieert of onbekend is. Op de vraag naar de individuele belasting ten gevolge van de hoeveelheid werk zien we dat nog steeds veel medewerkers de hoeveelheid werk als veel en heel veel typeren. De mogelijkheid om de hoeveelheid werk te beïnvloeden werd al voldoende beoordeeld, maar is door het telewerken verbeterd. T.a.v. de effecten van telewerken op de hoeveelheid, snelheid en kwaliteit van het werk op áfdelingsniveau, zien we dat het effect achterblijft bij de uitgesproken verwachting bij de nulmeting; Gemiddeld stelt een derde van de telewerkers dat het telewerken deze factoren - op afdelingsniveau- positief heeft beïnvloed. Opmerkelijk is het verschil tussen het gemeten effect van telewerken op de hoeveelheid output op afdelings- t.o.v. het individueel niveau. Gemiddeld stelt een derde van de telewerkers dat de afdelingsproductiviteit, qua aantallen, is toegenomen. 12

13 Mijn werkplek thuis is mijn concentratieplek Echter op individueel niveau vindt gemiddeld 70% dat de eigen productiviteit qua aantallen is gestegen. Bij Wetterskip Fryslân wordt dit door 78% van de telewerkers ervaren, bij Waterschap Rivierenland is dit 59%. Omdat beide waterschappen geen expliciete vorm van prestatiemeting hanteren, hebben we de respondenten die van mening zijn dat zij een hogere productiviteit hebben gehaald, gevraagd een schatting te maken van de stijging. Op basis van die uitkomsten zien we dat de productiviteit bij Wetterskip Fryslân gemiddeld met ruim 16% is toegenomen en bij Waterschap Rivierenland met bijna 10%. Dit vinden we terug bij het gevraagde efficiency -effect van telewerken; bijna driekwart van de telewerkers zegt nu méér te doen in dezelfde tijd. Ongeveer een kwart zegt nu hetzelfde te doen in mínder tijd. Het arbeidsproces; snelheid van productie De gemiddelde verwerkingstijd / doorloopsnelheid van een handeling wordt vooral als variabel omschreven. Een ruime groep stelt vast dat de doorloopsnelheid is verbeterd door het telewerken Over dit aspect was men bij aanvang van het experiment al tevreden, maar we zien dat die tevredenheid verder is toegenomen. Hetzelfde geldt voor het effect van telewerken op de mogelijkheid de doorlooptijd te beïnvloeden, ruim 75% vindt dat dit nu nog verder is verbeterd. 0 meer sneller beter WF gemiddeld WSRL 13

14 Voordeel is dat ik nu meer gezinstijd heb en minder woon-werkverkeer De belangrijkste factoren die de doorloopsnelheid beïnvloedden waren de werkomgeving, de motivatie en in mindere mate de taakonduidelijkheid. In overeenstemming met de verwachting zien we een zeer positief effect van telewerken op de werkomgeving en de motivatie. Vooral bij Wetterskip Fryslân zien we dat een zeer ruime meerderheid van mening is dat hun persoonlijke motivatie is gestegen en de werkomgeving rustiger is geworden. Bij Waterschap Rivierenland liggen de percentages lager, maar is de helft van die groep dit eveneens van mening. Het arbeidsproces; kwaliteit van de output Het laatste aspect dat we in dit kader hebben onderzocht is het kwaliteitsaspect. Dit om zicht te krijgen op de wijze waarop de organisatie de invulling van kwaliteit heeft vastgelegd, uitvoert en bewaakt. Vooral in de telewerksituatie kan gebalanceerde kwaliteitsbewaking een belangrijke, verduidelijkende rol spelen in de taakhelderheid voor de medewerkers én de leiding. Wat als eerste opvalt, is dat de meerderheid aangeeft dat de organisatie - eisen t.a.v. de gewenste kwaliteit, vaag en onduidelijk zijn of ontbreken. Uit nadere analyse blijkt dat deze mening bij Wetterskip Fryslân sterker is dan bij Waterschap Rivierenland. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit wordt door de helft van de respondenten gezien als een gezámenlijke verantwoordelijkheid en in iets mindere mate als de individuele verantwoordelijkheid. Ruim de helft beoordeelt de individuele kwaliteit als ruim voldoende tot goed. Het telewerken heeft een positief effect gehad op de kwaliteit van de output. Hoewel de verwachting bij de start iets hoger lag, stelt toch gemiddeld 40% dat de kwaliteit van de individuele output is gestegen. Bij nadere analyse blijkt dat 45% van de telewerkers van Waterschap Rivierenland dit van mening is. Bij Wetterskip Fryslân ligt dit lager. 14

15 Door het telewerken komen de leuke aspecten van het werk weer terug Bij de nulmeting was de onrustige werkomgeving een belangrijke storende factor op de kwaliteit. De telewerkers vonden dat het werk daardoor minder aandacht kreeg dan gewenst. Dit is door het telewerken significant verbeterd. De concentratiemogelijkheden t.b.v. de kwaliteit zijn door het telewerken gunstiger geworden; de hinder van de onrustige werkomgeving is afgenomen. Wel valt op dat de telewerkers van Wetterskip Fryslân meer last hebben van de onrustige werkomgeving dan de medewerkers van Waterschap Rivierenland. Samenwerking en leidinggeven Om zicht te krijgen op de afdelingssfeer en eventuele wijzigingen hierin t.g.v. telewerken, is de kwaliteit van de samenwerking onderzocht. We moeten opmerken dat in de loop van het experiment t.g.v. interne reorganisatie, veel telewerkers van het Wetterskip een andere leidinggevende hebben gekregen, wat de uitkomst van deze resultaten kan beïnvloeden. Op het gebied van de collegiale samenwerking zijn in vergelijking met de nulmeting, geen veranderingen opgetreden; de samenwerking wordt door allen als goed tot zeer goed ervaren. Hetzelfde geldt voor de werksfeer. In overeenstemming met de verwachting heeft het telewerken hieraan niets veranderd. De verwachte afname m.b.t. de frequentie van het contact met de collega s is niet opgetreden. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij afdelingsontwikkelingen, ook deze is niet negatief beïnvloed; een klein aantal stelt zelfs dat de betrokkenheid bij de afdeling is verbeterd. De beoordeling van de kwaliteit van het afdelingsoverleg is niet noemenswaardig veranderd in een 6. Analyse naar de twee verschillende waterschappen laat zien dat de telewerkers van Waterschap Rivierenland dit met een 7 beoordelen en de telewerkers van Wetterskip Fryslân met een 5. 15

16 De kwaliteit van de communicatie tussen leidinggevende en medewerkers is in vergelijking met de nulmeting iets afgenomen. Ook hier zien we dat de respondenten van Waterschap Rivierenland positiever oordelen. Ik werk thuis effectiever want ik word minder gestoord Daarnaast is gekeken naar de stijl van leidinggeven. Deze wordt door een groot deel van de ondervraagden, vooral bij Waterschap Rivierenland, als coachend, dan wel wisselend controlerend /coachend getypeerd. Bij de vraag hoe de leidinggevende de afdeling zou moeten aansturen, geven velen, vooral bij Wetterskip Fryslân, aan dat dit op basis van vertrouwen moet gebeuren. Bij Waterschip Rivierenland deelt de helft deze mening en vindt de andere helft dat dit op basis van prestatieplannen zou moeten. De beoordeling van de stijl van leidinggeven is nu lager dan bij de nulmeting; de telewerkers van Waterschap Rivierenland geven nu een 7.2 (dit was een 7.6) en de telewerkers van Wetterskip Fryslân geven 5.9 (dit was 6.6). Veel telewerkers, vooral bij Rivierenland, stellen dat hun leidinggevende gemotiveerd t.o.v. telewerk als werkvorm staat. Bij het Wetterskip zien we dat de telewerkers hier weinig idee over hebben. Dit is vermoedelijk een gevolg van de herpositionering van hun leidinggevenden. Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de telewerkers hun persoonlijke flexibiliteit in relatie tot de werk-privé situatie beleven en op welke wijze de werkgever hier eventueel een bijdrage aan kan leveren. Op het gebied van flexibel werken werd bij de start van het experiment duidelijk dat er een discrepantie bestond tussen de behóefte flexibel met tijden en locatie te schuiven en de mógelijkheid hiertoe. 16

17 Privé is de flexibiliteit veel groter geworden. Zeer prettig Het telewerken van mijn man is vooral goed voor de kinderen Nog steeds blijft de behoefte aan flexibele werktijden groter dan de behoefte aan flexibiliteit in locatie. Dit geldt in sterkere mate voor Wetterskip Fryslân dan voor Waterschap Rivierenland. De respondenten van Waterschap Rivierenland waren bij aanvang vooral ontevreden over de keuzemogelijkheid t.a.v. de locatie. Het telewerken heeft de flexibiliteit aanzienlijk verbeterd. Ongeveer 84% noemt de flexibiliteit op het gebied van de werktijden verbeterd, dan wel sterk verbeterd. De flexibiliteit op het gebied van de locatie is voor 67% van de telewerkers verbeterd. Bijna alle telewerkers vinden de mogelijkheid tot flexibel werken een belangrijk argument bij de keuze voor een bepaalde werkgever. Dit is een groot verschil met de nulmeting toen de helft dit van mening was. Ruim 81% vindt uitbreiding van de organisatiemogelijkheden op het gebied van flexibilisering wenselijk. Naast de mogelijkheid tot een dag telewerken noemt een kwart van de respondenten twee dagen telewerken als optie. Daarnaast wordt het gebruik van technologische mogelijkheden als telefonisch vergaderen en webconferencing genoemd. Reistijden en vervoersbewegingen De laatste paragraaf van dit rapport beschrijft het onderwerp reistijden en vervoersbewegingen. Dit onderwerp is vooral onderzocht om zicht te krijgen op mogelijke effecten die zijn opgetreden als gevolg van de sluiting van de districtkantoren. Bijna een kwart van alle telewerkers is, nu alle medewerkers in hetzelfde hoofdkantoor zijn gehuisvest, 1 tot 2 uur méér reistijd woonwerkverkeer (enkele reis) kwijt! 17

18 Telewerken was voor ons ideaal; de dag is meer ontspannen en het lijkt de week korter te maken Prima experiment / goed geregeld/ hoop dat het een vervolg krijgt. Dit is in overeenstemming met de verwachting uit de nulmeting. Nadere analyse wijst uit dat dit voor 31% van de telewerkers van Wetterskip Fryslân geldt. Het percentage dat aangeeft dat de reistijden woon - werkverkeer een reden vormt om te gaan solliciteren is licht gestegen naar gemiddeld 27,5%. Hierbij zien we vooral bij de telewerkers van Waterschap Rivierenland een forse toename, waar bijna de helft van de groep aangeeft dat dit een reden vormt om elders te gaan solliciteren. Daarnaast zien we een substantiële groep die met betrekking tot de reisbewegingen t.b.v. het werk, aangeeft regelmatig t.b.v. het werk te moeten reizen, dus naast het woon- werkverkeer. Bijna de helft ervaart die reisbeweging soms als een belasting, terwijl bijna een kwart dit vaak / meestal als een belasting ervaart. Dit laatste vinden we vooral bij de respondenten van Waterschap Rivierenland. Positief is dat 71% de reistijden nu minder belastend ervaart nu zij mogen telewerken. Tot slot hebben we op basis van de reële afstanden woon-werkverkeer gekeken naar het effect op de automobiliteit en CO 2 uitstoot. De 54 respondenten die de eindmeting hebben ingevuld, hebben gezamenlijk tijdens het experiment ruim KM autokilometers woon-werkverkeer bespaard. Dit levert een vermindering van ruim 35 ton CO 2. 18

19 We kunnen de zorg nu bijna in eigen handen houden 3. Conclusies Inleiding Bij de start van het experiment zijn we uitgegaan van de centrale vraagstelling: "Is telewerken een geschikt instrument om de werkende man, een grotere bijdrage als taakcombineerder te laten leveren, welke mogelijkheden levert dit op voor de partner en welke consequenties heeft dit voor de werkgever?" Daarbij hebben we vooral op de volgende aandachtspunten gericht: Is telewerken een geschikt instrument om mn. mannelijke werknemers een grotere rol in privé-taken (zorg - huishouding) te laten vervullen? Welk effect heeft een telewerkende partner op de (carrière) mogelijkheden van de niet telewerkende partner thuis? Welke organisatorische en culturele aspecten, - randvoorwaarden en - belemmeringen spelen hierbij een cruciale rol? Op basis van de voorliggende vraagstellingen en de verkregen resultaten komen we tot de volgende conclusies; 19

20 3.1 Conclusies privé situatie Regelcapaciteit is de mate waarin men zelf kan bepalen wat, wanneer, kan worden gedaan Regelcapaciteit Het telewerken heeft een positief effect op de regelcapaciteit van de telewerkers. Telewerkers ervaren dat deze is toegenomen, zij ervaren meer ruimte in de persoonlijke tijdsbesteding en in ruime mate ervaren zij een gevoel van vrijheid. Dit effect treedt ook op bij de partners, maar in mindere mate. Tijdsbesteding Door het telewerken is de tijdsbesteding en de taakverdeling thuis verbeterd. We signaleren dat de bijdrage van telewerkers in de zorgtaken, op onderdelen, fors is toegenomen. We signaleren op dit gebied geen significante afname in de bijdrage van de partners. We zien grote positieve verschuivingen t.a.v. de bijdrage van de telewerkers in een aantal huishoudelijke taken. We zien dit bevestigd in een reële afname van de bijdrage van de partners. Op onderdelen is er nu meer sprake van evenwicht in de taakverdeling. Zowel de telewerkers als de partners zijn tevreden over de wijzigingen t.a.v. de bijdrage van de telewerkers aan de verschillende taken. Telewerkers zouden in principe een nog grotere bijdrage kunnen leveren. Beide groepen respondenten vinden het niet nodig dat dit gebeurt. Het telewerken heeft een positief effect op de sfeer in huis. Daarnaast ervaart de telewerker door het telewerken dat hij meer tijd heeft voor het gezin. Zou mij erg spijten als telewerken stopgezet zou worden 20

21 Geeft mij de rust om goed te werken Bij de arbeidsparticipatie hebben we gekeken naar de mate waarin de partners deelnemen aan het betaalde arbeidsproces Arbeidsparticipatie T.a.v. de arbeidsparticipatie van de partners constateren we dat er sprake is van een vrij traditionele situatie; naast een groep die geen betaald werk heeft, hebben veel partners parttime banen. We kunnen niet onweerlegbaar vaststellen dat het telewerken de arbeidsparticipatie van de partner positief heeft beïnvloed. Wel signaleren we op basis van de resultaten dat een relatief kleine groep, 12,5%, in de loop van het experiment gestart is met een baan c.q. meer uren is gaan werken. Hoewel dit in absolute aantallen een gering effect lijkt, zou dit op grotere schaal onderzocht, een aanwijzing kunnen zijn dat er positief verband bestaat tussen telewerken en een toename van de arbeidsparticipatie van de partners. In aansluiting op het vorige aspect, zien we dat bijna de helft van de partners van mening is dat zij, nu hun partner telewerkt, meer tijd en mogelijkheden hebben gekregen voor eigen werk en carrière en uitbreiding hiervan. Bijna de helft geeft aan dat als telewerken structureel wordt ingevoerd zij minder betaalde kinderopvang nodig hebben. 21

22 3.2 Conclusies professionele context Inleiding In het onderstaande geven we puntsgewijs de belangrijkste conclusies weer t.a.v. een aantal effecten op professioneel - en organisationeel niveau. Hierbij valt op dat we soms grote verschillen hebben aangetroffen bij de onderlinge vergelijking van de resultaten van de beide waterschappen. Deze verschillen zijn een logisch gevolg van de autonome werkwijze, inrichting en cultuur van ieder waterschap. De conclusies worden daarom indien mogelijk, algemeen gepresenteerd, maar waar nodig vertaald naar een specifiek waterschap. Bij de afdelingsflexibiliteit is gekeken naar het aanpassingsvermogen van een afdeling, in relatie tot de dynamiek van de omgeving Afdelingsflexibiliteit T.a.v. de mate van afdelingsflexibiliteit constateren we dat vooral de hoeveelheid werk de onvoorspelbare factor is. Dit wordt bevestigd door de wijze waarop de planning plaatsvindt; er wordt gepland, maar daar wordt regelmatig van afgeweken. Deze dynamiek ervaren de medewerkers ook t.a.v. hun eigen planning. De aard van de werkzaamheden is gevarieerd, maar wel voorspelbaar naar inhoud. Het telewerken heeft de mogelijkheid de individuele planning te beïnvloeden verbeterd. Telewerkers constateren dat er vaak c.q. structureel een achterstand in werk is. Veel telewerkers geven aan de hoeveelheid werk - veel c.q. te veel - te vinden. Desondanks zijn de telewerkers van mening dat de bezettingsgraad nu voldoende is. De telewerkers vinden de bereikbaarheid voor klanten voldoende; ruimere openingstijden worden door de telewerkers niet wenselijk geacht. Eveneens constateren we dat de bereidheid om buiten de huidige kantoortijden te werken fors is gestegen, als dit d.m.v. telewerk mag. 22

Het Nieuwe Werken. Invoering nieuwe werken in het MKB

Het Nieuwe Werken. Invoering nieuwe werken in het MKB Het Nieuwe Werken Invoering nieuwe werken in het MKB Jaarlijkse enquête ECP-EPN naar flexibilisering werkvormen om innovatie, ondernemingsgeest en productiviteitsgroei te bevorderen. Editie november 2011

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb

Rapportage FCB. Onderzoek Flexibel Organiseren. 2014-094/MvE/WB/eb Rapportage FCB Onderzoek Flexibel Organiseren 2014-094/MvE/WB/eb Augustus 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1 2. BESCHOUWING FLEXIBILITEIT EN FLEXIBEL ORGANISEREN 2 2.1 BEGRIPSBEPALING 2 3. PRAKTIJKVOORBEELDEN

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten

Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten De Rode Draad Ervaringen met Flexibel Werken in innovatieve kantoorconcepten Dr.ir. D.J.M. van der Voordt ir. M. Beunder Februari 2001 Samenwerkingsverband ABN AMRO / CHV en Technische Universiteit Delft

Nadere informatie

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Dossier Het Nieuwe Werken

Dossier Het Nieuwe Werken Dossier Het Nieuwe Werken Opgesteld door: Marion van den Wittenboer Diny van Faassen Joost Kam Janine Molier Reviewer: Drs. Merle Blok (onderzoeker en projectleider op het gebied van HNW bij TNO) 7 december

Nadere informatie

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit

baanzekerheid werkzekerheid Van naar IVA-rapport Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit Van IVA-rapport baanzekerheid naar werkzekerheid Belemmeringen en succesfactoren voor ambtelijke mobiliteit Platform Ambtelijke Mobiliteit is een initiatief van Van IVA-rapport baanzekerheid naar werkzekerheid

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR

JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR JOBCOACHES IN DE SW-SECTOR - eindrapport - Auteurs: drs. L. Heuts dr. J.W.M. Mevissen S. Telli MSc Regioplan Beleidsonderzoek Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.: +31 (0)20

Nadere informatie

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten

Quick scan deeltijd werken medisch specialisten Knelpunten en Prioriteiten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding (Quick scan deeltijd werken medisch specialisten, P.J.M. Heiligers, L. Hingstman) worden gebruikt. Het rapport is

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Bereikbaarheid en timemanagement Een notitie ten behoeve van de workshop dagindeling. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Bereikbaarheid en timemanagement Een notitie ten behoeve van de workshop dagindeling. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Bereikbaarheid en timemanagement Een notitie ten behoeve van de workshop dagindeling Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Bereikbaarheid en timemanagement Een notitie ten behoeve van de workshop dagindeling

Nadere informatie

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Aanleiding en aanpak 10 1.1 Aanleiding 10 1.2 Onderzoeksvraag 11

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie