Droogte voorjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Droogte voorjaar 2011"

Transcriptie

1 Droogte voorjaar 2011 Evaluatie inzet Kleinschalige Wateraanvoer Voorzieningen Midden-Holland Versie 1.1 Auteur: E. de Groot Vastgesteld in beraadsgroep KWA, 24 april 2012 Corsanummer:

2 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Aanleiding Doel van deze nota - evaluatie Leeswijzer Beschrijving gebeurtenissen Weer Rijnafvoer te Lobith Verzilting Hollandse IJssel en proef Hollandse IJssel Inzet KWA Financiën Evaluatie Inleiding Algemeen beeld Aandachtspunten - Lokaal niveau Brongerichte maatregelen Sturing op andere waterkwaliteitsparameters dan chloride Schaderegeling Aandachtspunten - regionaal niveau Beheer Stormstuw Hollandse IJssel en Waaiersluis Eerder inzetten van de KWA versus de KWA-min variant Noodzaak tot extra wateraanvoer, KWA-plus Proef Hollandse IJssel Voorspellingen en scenario s Rol Brielsemeer Actualisering meetnet Bevoegdheden KWA versus LCW Mandatering Procedureel Financieel Aanpassen waterakkoord en/of draaiboeken Aandachtspunten - landelijk niveau Startcriteria KWA Systeemwerking Hollandse IJssel Chloride - sturingswaarden Aanleggen extra zoetwatervoorraden Bijlage 1. Deelnemerslijst

4 4

5 Samenvatting Het voorjaar van 2011 was uitzonderlijk droog. De waterbeheerders in West-Nederland hebben al vroeg in het seizoen moeten besluiten om de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in te zetten. Daarnaast zijn door de waterbeheerders verschillende maatregelen getroffen die het volgende tot doel hadden: Zorg dragen voor voldoende zoetwater om aan de interne watervraag te kunnen voldoen. Bestrijden van de (interne) verzilting. Bescherming van waterkeringen. De KWA is in totaal 36 dagen ingezet, van 18 mei 2011 tot en met 22 juni In totaal is circa 32 miljoen m 3 zoetwater aangevoerd. Het grootste deel kon worden gebruikt door hoogheemraadschap van Rijnland. Een beperkt deel (1,3 miljoen m 3 ) is doorgevoerd naar de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. In voorliggende nota wordt de werking van de KWA en het samenspel tussen de KWApartners geëvalueerd. Hoofdconclusie Alle KWA-partners kijken ondanks de bijzondere omstandigheden met een positief gevoel terug op de droogte periode van Zowel in organisatorisch als technisch opzicht is door alle KWA-partners op professionele en adequate wijze samengewerkt. Nieuwe media zoals het telefonisch vergaderen droegen bij aan een efficiënt besluitvormingsproces. Door reeds vroeg in het seizoen te starten met beheersmaatregelen met zowel collega overheden als belangenorganisaties kon West-Nederland langdurig van voldoende zoet water worden voorzien. Hierdoor kon de economische en maatschappelijke overlast tot een minimum worden beperkt. De KWA-partners zijn dan ook trots op het gemeenschappelijk bereikte resultaat. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het weer en een aantal andere factoren meezaten. Dankzij de inspanningen van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kon te Bodegraven continue meer dan de binnen het waterakkoord afgesproken hoeveelheid zoet water worden geleverd, te weten meer dan 10 m 3 /s in plaats van de afgesproken 7 m 3 /s. Vervolgens hoefde er bijna geen water te worden doorgevoerd naar de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, omdat deze gebieden van voldoende zoetwater uit het Brielsemeer konden worden voorzien. Daarnaast viel er op een aantal cruciale momenten net voldoende regen. Iets andere omstandigheden hadden al snel kunnen leiden tot grotere verdamping en verdergaande verzilting van de polder- en boezemsystemen en daarmee mogelijke schade aan landbouw en natuur. Aandachts- en leerpunten Tijdens de evaluatie zijn verschillende aandachts- en leerpunten - inclusief maatregelen benoemd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar lokaal, regionaal en nationaal niveau. Lokaal niveau De aandachtspunten en maatregelen op lokaal niveau hebben alleen betrekking op het gebied van één waterschap en niet op het functioneren van de KWA zelf. Deze aandachtspunten zijn wel in dit rapport opgenomen, maar maken verder geen onderdeel uit van de KWA-maatregelenlijst. De verdere uitwerking zal door de betreffende waterschappen worden opgepakt. 5

6 De tijdens de KWA-evaluatie benoemde lokale aandachtspunten zijn: Brongerichte maatregelen: Maatregelen gericht op minimaliseren interne verziltingsbronnen, zoals de Parksluizen en Grote Sluis te Spaarndam. Mogelijke waterkwaliteitsproblemen als gevolg van te voedingsrijk inlaatwater. Lokale overlast als gevolg van hoog opgezette waterpeilen. Nationaal niveau Tijdens de KWA-evaluatie zijn ook een aantal zaken naar voren gekomen die niet op regionaal niveau maar op landelijk niveau moeten worden opgepakt. Het Deltaprogramma deelprogramma zoetwater is hiervoor het eerste aanspreekpunt. De relatie KWA en Deltaprogramma is sowieso zeer sterk, omdat de resultaten van het deelprogramma zoetwater van directe invloed zijn op het KWA-waterakkoord en bijbehorende draaiboeken. De waterschappen zijn dan ook intensief betrokken bij het Deltaprogramma. De benoemde nationale aandachtspunten zijn: Evenredige waterverdeling hoofdsysteem. Onvoldoende inzicht in systeemwerking Hollandse IIssel. Chloride: In hoeverre is beperkte tijdelijke verzilting schadelijk voor natuur. waterecologie en land- en tuinbouw. Biedt het aanleggen van extra zoetwatervoorraden soelaas. Regionaal niveau & KWA maatregelenlijst In onderstaand schema zijn de aandachtspunten en maatregelen benoemd die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en door de KWA-partners gezamenlijk moeten worden opgepakt. Rijnland is als voorzitter van de beraadsgroep - tenzij anders vermeld actiehouder van de gedefinieerde maatregelen. Het merendeel van de maatregelen betreft administratieve wijzigingen van het draaiboek. Er bestaat op dit moment geen noodzaak het KWA-waterakkoord aan te passen. Nr Actie Wanneer Actiehouder Probleemhouder gereed 1 Beheer Waaiersluis en Eind 2012 Rijkswaterstaat Rijnland stormstuw HIJ uitwerken en opnemen in draaiboek. 2 Parksluizen. Nadere afspraken Actie is geparkeerd tot Delfland mbt. doorspoelen parksluizen, ivm doorvoer KWA-water naar HHSK, waardoor effectief weinig KWA-water voor Delfland overblijft. actualisatie KWA-waterakkoord 3 Eerder inzetten KWA, versus KWA-min variant. Als potentiële maatregel opnemen in draaiboek. Eind 2012 Rijnland Rijnland 4 Noodzaak tot extra wateraanvoer bovenop KWA, KWA-plus. Geen concrete actie. Is vraagstuk voor Deltaprogramma. 5 Strategische inzet Hollandse IJssel. Formaliseren in draaiboek. Voor 2015, dient er duidelijk te zijn over uitvoering. Beraadsgroep volgt ontwikkelingen Allen Eind 2012 Rijnland Rijnland 6

7 6 Vraag aan LCW om voorspellingsmodel Rijnafvoer Lobith te verbeteren. 7 Opnemen scenario s in draaiboek. Niet alleen droogtescenario s indien beschikbare KWA < 7 m3/s, maar ook hoosbuien, waterkwaliteitsscenario s en herfst. Eind 2012 Eind 2012 Rijkswaterstaat Allen Stichtse Rijnlanden Allen 8 Actualisering meetnet. Eind 2012 Rijnland Allen 9 Bevoegdheden KWA versus Eind 2012 Rijnland Allen LCW uitzoeken en in draaiboek beschrijven. 10 De afspraak dat KWA-partners Eind 2012 Rijnland Allen gemandateerd zijn tot het maken van relatief kleine kosten in draaiboek borgen 11 Procedureel. De rol van de Eind 2012 Rijnland Allen beraadsgroep in relatie tot de commissie moet in het draaiboek scherper in beeld worden gebracht 12 Inzichtelijk maken mogelijke Eind 2012 Rijnland Allen financiële optimalisaties. 13 Moeten de structurele KWAkosten Actie is geparkeerd tot Allen gerelateerd worden aan het werkelijke gebruik ipv. de verhouding zoals vastgelegd in het waterakkoord? actualisatie KWA-waterakkoord 14 Aanpassen/actualiseren KWA draaiboeken, zoals contactgegevens, procedures etc. Eind 2012 Rijnland Rijnland 7

8 8

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding KWA waterakkoord Door bijzondere omstandigheden, gekenmerkt door lage Rijnafvoer, (dreigende) verzilting van de Hollandse IJssel en een ongunstig verwachtingspatroon, kan in de beheergebieden van Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard een tekort aan zoetwater ontstaan. Om deze gebieden van zoetwater te voorzien is er het Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) Midden-Holland. Bij ingebruikname van de KWA zorgen de inlaatvoorzieningen en de watergangen in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden voor extra aanvoer van zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland. Voor de uitvoering van het waterakkoord is een ambtelijke overleg groep, de Beraadsgroep KWA en een bestuurlijke overleggroep (de commissie KWA) actief. Overzicht KWA Droogte voorjaar 2011 Het voorjaar van 2011 was uitzonderlijk droog. Ook in andere Europese landen, stroomopwaarts van de grote rivieren, was het droog. Tot in juni was het neerslag tekort hoger dan in het recordjaar In juli sloeg het weer echter drastisch om. Van een zeer droge periode kwamen grote delen van West-Europa in een natte zomer terecht, met lokaal wateroverlast, en losten alle droogte problemen als vanzelf op. 9

10 Maar dat het weer in juli zou omslaan was tot eind juni niet bekend. Al vroeg in het voorjaar ontstonden er problemen die kenmerkend voor droogteperiodes uit het verleden zijn, zoals bijna droogvallende rivieren waardoor binnenvaartschepen minder zwaar beladen mochten worden, sproeiverboden, verdrogende landbouwgronden, aangepaste wateraanvoervoorzieningen en dergelijke. De waterschappen en Rijkswaterstaat in Midden-Holland hebben al vroeg in het seizoen moeten besluiten om de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in te zetten. Daarnaast zijn door de waterschappen verschillende maatregelen genomen die het volgende tot doel hadden: Zorg dragen voor voldoende zoetwater om aan de interne watervraag te kunnen voldoen. Bestrijden van de (interne) verzilting. Bescherming van waterkeringen. 1.2 Doel van deze nota - evaluatie In het waterakkoord KWA is opgenomen dat na iedere ingebruikname van de KWA deze geëvalueerd moet worden. In voorliggende nota wordt de werking van de KWA en het samenspel tussen de KWA-partners geëvalueerd. Het betreft hier geen uitgebreide analyse van de droogte van Als werkvorm is er door de beraadsgroep voor gekozen om de droogte van 2011 tijdens een gezamenlijk overleg te bespreken, waarbij de focus lag op de leer- en verbeterpunten. Dit overleg is in januari 2012 gehouden. Daarnaast hebben de individuele waterbeheerders eigen interne evaluaties opgesteld die voornamelijk handelen over het eigen optreden en handelen tijdens de droogte. De beraadsgroep KWA bewaakt de uitvoering van de in deze nota verwoorde actiepunten. 10

11 1.3 Leeswijzer In deze nota wordt geen uitgebreide beschrijving gegeven van de werking van de KWA, of andere (gebieds)technische zaken. Al dit soort zaken zijn uitgebreid beschreven in het KWA-waterakkoord en bijbehorende draaiboeken. Voorliggende nota handelt voornamelijk over de leerpunten van de aflopen droogte, met als doel nog beter gesteld te staan voor een volgende keer. In hoofdstuk 2 wordt een korte feitelijke weergave van de gebeurtenissen weergegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de droogteperiode zowel procesmatig als technisch inhoudelijk geëvalueerd. 11

12 12

13 mm neerslag per maand 2. Beschrijving gebeurtenissen 2.1 Weer In onderstaande grafiek is de gemeten neerslag voor het jaar 2011 te Schiphol ten opzichte van het langjarige gemiddelde weergegeven. neerslag Schiphol 2011 t.o.v. langjarig gemiddelde ( ) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maanden gemiddelde Zoals uit de grafiek valt af te lezen heeft het in de maanden maart, april en mei bijna niet geregend. Eind mei en begin juni viel enige regen van betekenis. Vanaf half juni trokken er een aantal storingen over het land met lokaal veel neerslag, waarna in juli het weer definitief omsloeg. Gevolg van het uitblijven van de neerslag was dat begin juni het gemiddelde neerslagtekort tot een recordwaarde van bijna 200 mm was gestegen, zie ook onderstaande kaart. Op een aantal locaties zijn zelfs waarden van boven de 200 mm opgetreden. 13

14 afvoer in m3/s 2.2 Rijnafvoer te Lobith In onderstaande grafiek is het debiet van de Rijnafvoer te Lobith weergegeven, inclusief de 1100 m 3 /s grens op basis waarvan de KWA wordt ingezet. Rijnafvoer te Lobith datum Vanaf eind april duikt de rijnafvoer onder de kritische grens van 1100 m 3 /s. Rond 10 juni lag de afvoer van de Rijn te Lobith tijdelijk boven de 1100 m 3 /s en is besloten via de Hollandse IJssel bij Gouda water in te laten. Reden voor deze actie was om ten eerste de licht verzilte prop water in de Hollandse IJssel kwijt te raken en zodoende een zoetwatervoorraad te creëren in de Hollandse IJssel en ten tweede de Rijnlandse boezem door te spoelen. Deze actie is gelukt en leidde uiteindelijk niet tot verhoogde chloridegehalten in de Hollandse IJssel en de Rijnlandse boezem. 14

15 Chloride (mg/l) Verzilting Hollandse IJssel en proef Hollandse IJssel Als gevolg van de lage Rijnafvoer en de invloed van de zee op het zoutgehalte van de Hollandse IJssel steeg het chloridegehalte aan de monding van de Hollandse IJssel tot maximaal 900 mg/l en bij het inlaatpunt te Gouda tot maximaal 250 mg/l. Nadat gestopt was met inlaten te Gouda stabiliseerde het chloridegehalte in de Hollandse IJssel zich op circa 250 mg/l. Chloride Hollandsche IJssel (1ste halfjaar 2011) C16 Kop Hollandse IJssel C33 IJsselzoom - Capelle a/d IJssel C30 Fietsveer Ouderkerk C26 Zandlosplaats bij Bodew es C11 Veerpont Moordrecht 500 C008 Gemaal Gouda (buiten boezem) datum 2.4 Inzet KWA Naar aanleiding van het teruglopende debiet in de Rijn te Lobith en de (dreigende) verzilting van de Hollandse IJssel is conform het waterakkoord besloten tot inzet van de KWA. Onderstaand schema laat zien wanneer de KWA-beraadsgroep en commissie hebben vergaderd en besloten hebben tot inzet en beëindiging van de KWA. Datum Beraadsgroep Commissie 9 mei 2011 Positief advies inzet KWA Overleg geannuleerd ivm. verwachte hogere Rijnafvoer 11 mei 2011 Overleg geannuleerd Overleg geannuleerd 16 mei 2011 Positief advies inzet KWA Besluit tot ingebruikname KWA 19 mei 2011 Stand van zaken -> 6 m 3 /s 23 mei 2011 Stand van zaken -> 10 m 3 /s 26 mei 2011 Stand van zaken -> 11 m 3 /s 6 juni 2011 Bijeenkomst Haastrecht: bespreken doorspoelen Hollandse IJssel 7 juni 2011 Stand van zaken -> 12+ m 3 /s 21 juni 2011 Advies beëindiging KWA Besluit tot beëindiging KWA 22 juni 2011 Reservering geannuleerd De KWA is in totaal 36 dagen ingezet, van 18 mei 2011 tot en met 22 juni In totaal is circa 32 miljoen m 3 zoet water aangevoerd, waarvan een beperkt deel (1,3 miljoen m 3 ) is doorgevoerd naar de KWA-partners Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. 15

16 In het KWA-waterakkoord is afgesproken dat er minimaal 7 m 3 /s zoet water te Bodegraven moet worden aangevoerd. Vanwege relatief gunstige omstandigheden was De Stichtse Rijnlanden in staat gemiddeld meer dan 10 m 3 /s te leveren. Inlaatpunt te Hekendorp Voor wat betreft het gebied van Schieland voorziet de KWA voor een deel in de zoetwatervraag (1,1 m 3 /s van de totale watervraag van 2,5 m 3 /s). Tijdens de droogteperiode is continue water ingelaten vanuit de Hollandse IJssel (ca 1 m 3 /s) om een deel van het gebied van Schieland van water te voorzien, waarbij volstaan kon worden met een hogere inlaatgrens voor chloride (ca. 400 mg/l i.p.v. 250 mg/l). 2.5 Financiën Door De Stichtse Rijnlanden is voor de KWA ,- aan kosten gemaakt. Conform het waterakkoord zijn deze kosten doorberekend aan de KWA-partners. 16

17 3. Evaluatie 3.1 Inleiding Op dinsdag 24 januari 2012 heeft de beraadsgroep KWA ondersteund met een aantal inhoudelijke adviseurs (zie bijlage 1) de inzet van de KWA geëvalueerd. De resultaten van deze bijeenkomst zijn in de volgende paragrafen weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt het algemene beeld weergegeven dat de leden van de beraadsgroep aan de droogte hebben overgehouden, waarna in de daaropvolgende paragrafen nader wordt ingegaan op de aandachts- en leerpunten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar: Lokaal niveau: Aandachtspunten voor de individuele KWA-partners. Regionaal niveau: Aandachtspunten die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en een gezamenlijke aanpak behoeven. Nationaal niveau: Aandachtspunten die niet op regionaal niveau maar op landelijk niveau moeten worden belegd. 3.2 Algemeen beeld Alle KWA-partners kijken ondanks de bijzondere omstandigheden met een positief gevoel terug op de droogte periode van Zowel in organisatorisch als technisch opzicht is door alle KWA-partners op professionele en adequate wijze samengewerkt. Nieuwe media zoals het telefonisch vergaderen droegen bij aan een efficiënt besluitvormingsproces. Door reeds vroeg in het seizoen te starten met beheersmaatregelen met zowel collega overheden als belangenorganisaties kon Midden-Nederland langdurig van voldoende zoet water worden voorzien. Hierdoor kon de economische en maatschappelijke overlast tot een minimum worden beperkt. De KWA-partners zijn dan ook trots op het gemeenschappelijk bereikte resultaat. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het weer en een aantal andere factoren meezaten. Dankzij de inspanningen van de Stichtse Rijnlanden kon te Bodegraven continue meer dan de binnen het waterakkoord afgesproken hoeveelheid zoet water worden geleverd, te weten meer dan 10 m 3 /s in plaats van de afgesproken 7 m 3 /s. Vervolgens hoefde er bijna geen water te worden doorgevoerd naar Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, omdat deze gebieden van voldoende zoetwater uit het Brielsemeer konden worden voorzien. Daarnaast viel er op een aantal cruciale momenten net voldoende regen. Iets andere omstandigheden hadden al snel kunnen leiden tot grotere verdamping en verdergaande verzilting van de polder- en boezemsystemen en daarmee mogelijke schade aan landbouw en natuur. 3.3 Aandachtspunten - Lokaal niveau Tijdens de evaluatie zijn ook een aantal punten naar voren gekomen die alleen betrekking hebben op het gebied van één waterschap en niet op het functioneren van de KWA zelf. Betreffende punten zijn wel in dit rapport opgenomen, maar worden door de betreffende waterschappen verder opgepakt Brongerichte maatregelen Het bestrijden van interne verziltingsbronnen, zoals zoutekwelpolders en schut- en lekverliezen bij sluizen die in verbinding staan met zoutere externe watersystemen, veroorzaken een deel van de zoetwaterbehoefte in droge perioden. Twee concrete voorbeelden zijn de Parksluizen te Rotterdam en de Grote sluis te Spaarndam. Schieland 17

18 en de Krimpenerwaard wordt deels via Delfland van zoetwater voorzien. Door schut- en lekverliezen van de Parksluizen te Rotterdam kan het relatieve zoute water uit de Nieuwe Waterweg richting Schieland en de Krimpenerwaard stromen. Om deze zoutindringing tegen te gaan is 2 m 3 /s zoetwater ten behoeve van doorspoeling nodig, terwijl er naar het gebied van Schieland dezelfde hoeveelheid wordt doorgevoerd, waarvan 1,1 m 3 /s uit de KWA. Voor Delfland blijft er dan effectief weinig KWA-water over. Bij een herziening van het waterakkoord zijn hierover nadere afspraken tussen de KWA-parnters noodzakelijk. Parksluizen, te Rotterdam Delfland is in samenwerking met Schieland en de Krimpenerwaard bezig om te kijken op welke wijze deze zoute bron kan worden aangepakt. Een dergelijke problematiek speelt ook in Rijnland. Als gevolg van de interne verzilting (zoutekwelpolders en sluis Spaarndam) is relatief veel water voor doorspoeling nodig om er voor te zorgen dat er geen verzilt water richting de Greenports stroomt. Rijnland onderzoekt of het mogelijk is deze interne verzilting te verminderen Sturing op andere waterkwaliteitsparameters dan chloride In de KWA wordt nu voornamelijk gestuurd op de parameter chloride terwijl bijvoorbeeld in natuurgebieden ook andere waterkwaliteitsparameters van belang kunnen zijn. Als voorbeeld gelden de Kralingse Plassen in Schieland en de Krimpenerwaard waar door de inlaat van voedingsrijkwater problemen ontstonden met de waterkwaliteit. Het betreft hier een voornamelijk lokaal probleem. Het KWA-water is afkomstig uit de grote rivieren welke over het algemeen een betere voedingstoestand hebben dan de polder- en boezemsystemen in West-Nederland. De andere waterbeheerders hebben dan ook geen waterkwaliteitsproblemen ondervonden met het aangevoerde KWA-water Schaderegeling Om voldoende zoetwater richting de KWA-partners te kunnen aanvoeren worden in het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden de waterpeilen opgezet. Hierdoor kan lokaal schade ontstaan. Ook bij de andere waterschappen kunnen lokaal als gevolg van het opzetten van waterpeilen om bijvoorbeeld een watervoorraad te creëren - soortelijke problemen optreden. Het betreft hier een aandachtspunt dat door de individuele waterschappen zelf moet worden opgelost. De instrumenten hiervoor zijn: het peilbesluit en een eventuele schaderegeling. 18

19 3.4 Aandachtspunten - regionaal niveau In deze paragraaf zijn de aandachtspunten en maatregelen benoemd die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en door de KWA-partners gezamenlijk worden opgepakt. Rijnland is als voorzitter van de beraadsgroep - tenzij anders vermeld actiehouder van de gedefinieerde maatregelen Beheer Stormstuw Hollandse IJssel en Waaiersluis Net voor de inzet van de KWA werden er op de Hollandse IJssel onverklaarbare hoge chloridegehalten gemeten. Uiteindelijk kon dit verklaard worden door de onderhoudswerkzaamheden aan de stormstuw te Krimpen aan den IJssel. Door het tijdelijk sluiten van de stormstuw ten behoeve van onderhoud werd het zoutere water tijdelijk tegen tegengehouden. Door het openen van de stormstuw stroomde het zoutere water in één keer naar binnen waardoor de chloride gehalten ineens opliepen. Voor wat betreft de Waaiersluis geldt dat in de aanloopfase een aangepast schutbeheer is uitgevoerd en bij het bereiken van de chloridenorm van 250 mg/l is de inname gestopt. Het beheer van de stormstuw en de Waaiersluis dienen opgenomen te worden in het draaiboek Eerder inzetten van de KWA versus de KWA-min variant De beslissing om te starten met de aanvoer via de KWA werd vanwege onzekerheden in de weermodellen voor wat betreft de neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de daarmee samenhangende voorspelling van de Rijnafvoer te Lobith een aantal keren uitgesteld. In principe is het mogelijk dat De Stichtse Rijnlanden eerder water richting Rijnland gaat sturen, de zogenaamde KWA min variant. Deze variant dient als scenario in het draaiboek opgenomen te worden Noodzaak tot extra wateraanvoer, KWA-plus Rijnland heeft in 2011 bijna continue kunnen beschikken over 10 m 3 /s zoet KWA-water. Met deze hoeveelheid konden alle functies (peilbeheer, natuur, landbouw, veiligheid) net worden bediend. Nadere analyse laat zien dat Rijnland in droge perioden in eerste instantie minimaal 12 m 3 /s en als de droogte langer duurt uiteindelijk 25 m 3 /s nodig heeft. Eerste belangrijke conclusie is dan ook dat de 4 m 3 /s die minimaal door de KWA voor Rijnland moet worden geleverd, veel te weinig is om alle functies optimaal te kunnen bedienen. Het volgende wordt dan ook aanbevolen: Voor de korte termijn dient ingezet te worden op een minimale zoetwateraanvoer van 12 m 3 /s (voor alleen Rijnland, dus totaal minimaal 16 m 3 /s). Voor de middel lange termijn dient ingezet te worden op een zoetwateraanvoer van 25 m 3 /s (voor alleen Rijnland, dus totaal minimaal 29 m 3 /s). Technisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden voor extra wateraanvoer. Daarbij speelt ook de vraag of het op landelijk niveau mogelijk is om meer water naar het westen van Nederland te sturen in plaats van naar het IJsselmeer. In het kader van het Deltaprogramma worden hier reeds vergaande verkenningen naar verricht. Tijdens de KWA zijn testen uitgevoerd om zoetwater vanuit de Lek via de Krimpenerwaard door te voeren naar de Hollandse IJssel. Met name de test van 2,5 m 3 /s doorvoer naar gemaal Verdoold via twee bemalingsgebieden verliep naar omstandigheden goed. De lozing van het Lekwater op de Hollandse IJssel heeft bijgedragen aan een verlaging van het chloridegehalte van de Hollandse IJssel voor de 19

20 innamepunten Gouwesluis en Gouda. De test doorvoer Krimpenerwaard wordt meegenomen in mogelijke oplossingen voor alternatieve zoetwateraanvoer. De droogte van 2011 onderstreept nogmaals de gevoeligheid van West-Nederland voor droogte en de noodzaak tot het komen van adequate maatregelen op regionaal en nationaal niveau. Aangezien dit onderwerp reeds op landelijk niveau is belegd, volgt de beraadsgroep alleen de ontwikkelingen Proef Hollandse IJssel De KWA wordt conform het waterakkoord in werking gesteld op het moment dat de Rijnafvoer te Lobith kleiner is dan 1100 m 3 /s en er in de Hollandse IJssel als gevolg van zoutindringing vanuit zee verhoogde chloridegehalten op de Hollandse IJssel voorkomen. In principe bevat de Hollandse IJssel een zoetwatervoorraad van circa 7 miljoen m 3. Het idee is om deze zoetwatervoorraad niet al in het begin van een droge periode te verbruiken maar te sparen (bufferen) voor slechtere tijden. Om dit te kunnen bewerkstellingen moet voorkomen worden dat er zout water de Hollandse IJssel intrekt. Dit betekent dat dan de KWA eerder moet worden aangezet, bijvoorbeeld bij een chloridegehalte lager dan 200 mg/l te Krimpen. Deze maatregel heeft de volgende voordelen: Doordat de KWA eerder wordt ingezet dan normaal is de watervraag bij de overige KWA-partners waarschijnlijk nog gering zodat de aangevoerde 10 m 3 /s waarschijnlijk geheel voor intern Rijnlands gebruik kan worden ingezet. De strategische buffer wordt ingezet zodra er via de KWA te weinig water voor Rijnland wordt aangevoerd. In principe is er dan voldoende zoetwater op de Hollandse IJssel beschikbaar om twee weken vooruit te kunnen. Betreffend idee is tijdens de droogte van 2011 als proef uitgeprobeerd. De resultaten waren dermate positief dat besloten is deze maatregel in het draaiboek op te nemen. Dit vereist ook afstemming op landelijk niveau met de LCW Voorspellingen en scenario s Essentieel voor een tijdige en juiste KWA-inzet en andere droogtemaatregelen is een goede voorspelling van de Rijnafvoer. Uit 2011 bleek dat de voorspelde Rijnafvoer als gevolg van de onzekerheden in de weermodellen voor wat betreft de neerslag in het stroomgebied van de Rijn te veel fluctueerde, waardoor het lastig was goede beheermaatregelen te nemen. Door de KWA-beraadsgroep wordt onderkend dat het voorspellen van de Rijnafvoer lastig is, maar toch wordt richting de LCW aangedrongen op het waar mogelijk verbeteren van de bestaande modellen en prognoses. Om sneller te kunnen reageren op wijzigende situaties is het noodzakelijk dat er scenario s beschikbaar komen in het draaiboek. Niet alleen droogtescenario s maar juist ook van hoosbuien en waterkwaliteitsscenario s. Eén van de scenario s waar behoefte aan is, is het scenario wat te doen als via de KWA geen 7 m 3 /s kan worden geleverd. Hoe ziet de waterverdeling er tussen de KWA-partners dan uit? Of te wel: uitwerking verdringingsreeks met KWA-partners. Ander aandachtspunt is droogte in de herfst. Afgesproken is dat een aantal scenario s wordt uitgewerkt en opgenomen in het draaiboek. 20

21 3.4.6 Rol Brielsemeer Het Brielsemeer speelt een cruciale rol in de zoetwatervoorziening van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en heeft er onder andere voor gezorgd dat beide waterschappen bijna geen gebruik van de KWA hoefden te maken. In het KWAwaterakkoord kan deze samenhang beter beschreven worden. Vooralsnog is dit onderwerp geparkeerd tot een volgende herziening van het waterakkoord Actualisering meetnet Conform het waterakkoord wordt tijdens de KWA een uitgebreid waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmeetprogamma uitgevoerd. De droogte van 2011 leert dat met een minder uitgebreid meetnet gewerkt kan worden. Het KWA-meetnet wordt dan ook geactualiseerd. De resultaten van deze actualisatie worden in het draaiboek opgenomen Bevoegdheden KWA versus LCW De KWA is via de voorzitter van het droogteoverleg in de LCW-vertegenwoordigd. De waterschappen zijn via de UNIE vertegenwoordigd. Onduidelijk is waar de bevoegdheid van de KWA ophoudt en die van de LCW begint. Wat moet bijvoorbeeld worden gedaan met een advies van de LCW? Tevens is er behoefte aan dat de KWA direct in de LCW is vertegenwoordigd. In overleg met de LCW worden in het draaiboek de rolverdeling en bevoegdheden tussen de KWA en de LCW worden uitgewerkt Mandatering Alle kosten ook de relatief kleine - die in het kader van de KWA worden gemaakt worden nu door de beraadsgroep geaccordeerd. Dit besluitvormingstraject werkt vertragend voor de uitvoering van direct noodzakelijke maatregelen. Afgesproken is dat de KWA-partners voor relatief kleine bedragen - verband houdende met de KWA - naar eigen beoordeling mogen handelen. Verantwoording vindt achteraf plaats. Deze afspraak wordt opgenomen in het draaiboek Procedureel Door de beraadsgroep is geconstateerd dat tijdens de droogte effectief is overlegd. Mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe media en het netcentrisch werken kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van het besluitvormingsproces. De beraadsgroep houdt deze ontwikkelingen in de gaten. Geconstateerd is dat de rol van de commissie versus het mandaat van de beraadsgroep scherper in beeld moet worden gebracht. Eén en ander wordt in het draaiboek nader uitgewerkt. 21

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13

Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. Agendapuntnr: 13 Rotterdam, 17 mei 2005 V.V.: 29 juni 2005 Onderwerp: Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Agendapuntnr: 13 Inleiding Het Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek is opgesteld op grond van artikel

Nadere informatie

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Droogte iets afgenomen na neerslag Door de recente neerslag in Nederland

Nadere informatie

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31)

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31) Zomermonitor 2013 rapport nr. 04 donderdag 01-08-2013 (week 31) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 03. donderdag (week 30)

Zomermonitor rapport nr. 03. donderdag (week 30) Zomermonitor 2013 rapport nr. 03 donderdag 25-07-2013 (week 30) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening

Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 22 april 2014 Nummer 2014-4 Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening

Nadere informatie

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Verslag DM nummer: 978854 Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Datum: 05-10-2015 Tijd: 20:00 21:30 uur Samenvatting van het verloop van de avond De avond is geopend door

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Droogtemonitor (update)

Droogtemonitor (update) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor (update) 8 september 2015 (update van droogtemonitor 25 augustus) Nummer 2015-14 Droogte voorbij, afvoeren

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 02. donderdag (week 29)

Zomermonitor rapport nr. 02. donderdag (week 29) Zomermonitor 2013 rapport nr. 02 donderdag 18-07-2013 (week 29) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 02. maandag 22-06-2015. (week 26)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 02. maandag 22-06-2015. (week 26) Zomermonitor 2015 rapport nr. 02 maandag 22-06-2015 (week 26) Document nr. 15.049293 Revisie 01: tekst pagina 4, onder waterkwantiteit aangepast (2015-02-23) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten

Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten Ma#hijs van den Brink (HydroLogic), Maaike Ritzen (Rijkswaterstaat), Maarten Spijker (HydroLogic) In de Randstad is

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 01. zondag 14-06-2015. (week 24)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 01. zondag 14-06-2015. (week 24) Zomermonitor 2015 rapport nr. 01 zondag 14-06-2015 (week 24) Document nr. 15.047018 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net

Nadere informatie

Nadere informatie. Weersverwachting

Nadere informatie. Weersverwachting Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 16 mei 2011 Nummer 2011-06 Droogtesituatie verandert weinig, ondanks regen De wateraanvoer van de Rijn

Nadere informatie

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard Verslag DM nummer: 984546 Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Lopikerwaard Datum: 26-10-2015 Tijd: 20:00 22:00 uur Korte samenvatting van de avond Inleiding van de avond Bert de Groot, hoogheemraad

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

Droogtemonitor. Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 6 juni 2017 / nummer

Droogtemonitor. Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 6 juni 2017 / nummer Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 6 juni 2017 / nummer 2017-4 Droogte vraagt aandacht, maar is beheersbaar In Nederland is het momenteel droog. De verwachte neerslag deze

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 29 juli 2013 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 29 juli 2013 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 29 juli 2013 Nummer 2013-5 Neerslag draagt bij aan extra aanvoer van water, waterbeheerders houden waterkwaliteit

Nadere informatie

Zoete kansen in de polder

Zoete kansen in de polder Zoete kansen in de polder Nieuwsbrief Woensdag 10 oktober vond het Regiodebat plaats over de bestuurlijke keuzes in de zoetwatervoorziening in laag West- Nederland. Dit debat focust op de verzilting, verzilting

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 07. donderdag (week 34)

Zomermonitor rapport nr. 07. donderdag (week 34) Zomermonitor 2013 rapport nr. 07 donderdag 22-08-2013 (week 34) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Bestuurlijke conferentie Zoetwater in West-Nederland: Opties voor de toekomst Auditorium NAi - Rotterdam - 10 februari 2012

Bestuurlijke conferentie Zoetwater in West-Nederland: Opties voor de toekomst Auditorium NAi - Rotterdam - 10 februari 2012 Platform Zoetwater West-Nederland Bestuurlijke conferentie Zoetwater in West-Nederland: Opties voor de toekomst Auditorium NAi - Rotterdam - 10 februari 2012 Sfeerverslag van de bijeenkomst Aanleiding,

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 06. maandag 20-07-2015. (week 30)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 06. maandag 20-07-2015. (week 30) Zomermonitor 2015 rapport nr. 06 maandag 20-07-2015 (week 30) Document nr. 15.056317 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

RISICOSIGNALERING Droogte

RISICOSIGNALERING Droogte RISICOSIGNALERING Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut IEIDING heeft invloed op de groei van planten en gewassen, op de grondwaterstanden en daarmee indirect op bijvoorbeeld energiebedrijven

Nadere informatie

Regionaal neerslagtekort loopt verder op, waterkwaliteit blijft een aandachtspunt

Regionaal neerslagtekort loopt verder op, waterkwaliteit blijft een aandachtspunt Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 5 augustus 2013 Nummer 2013-6 Regionaal neerslagtekort loopt verder op, waterkwaliteit blijft een aandachtspunt

Nadere informatie

Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland

Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland Waterakkoord KWA Hieronder is de integrale tekst van het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) zoals dat op 4 juli 2005 door het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap

Nadere informatie

HERZIEN Bijlage 1 Visie op Watervoorziening

HERZIEN Bijlage 1 Visie op Watervoorziening HERZIEN Bijlage 1 Visie op Watervoorziening Samenvattende notitie Opsteller: Datum: Kirsten Huizer Augustus 2008, op onderdelen gewijzigd na behandeling in Com. Waterbeheer op 02-12-2008 1. Inleiding De

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 01. donderdag (week 24)

Zomermonitor rapport nr. 01. donderdag (week 24) Zomermonitor 2017 rapport nr. 01 donderdag 15-06-2017 (week 24) Document nr. 17.055050 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 08. donderdag (week 35)

Zomermonitor rapport nr. 08. donderdag (week 35) Zomermonitor 2013 rapport nr. 08 donderdag 29-08-2013 (week 35) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Zuid-Nederland vrij droog; in Maas en Rijn voldoende water beschikbaar De

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Droogtebericht. Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte. Watermanagementcentrum Nederland

Droogtebericht. Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte. Watermanagementcentrum Nederland Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 mei 2011 Nummer 2011-07 Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen aanhoudende droogte Afgelopen

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 10. donderdag (week 37)

Zomermonitor rapport nr. 10. donderdag (week 37) Zomermonitor 2013 rapport nr. 10 donderdag 12-09-2013 (week 37) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

IN TIJDEN VANDROOGTE. Bert Kort. Coördinator LCW Rijkswaterstaat. Wim Ponsteen

IN TIJDEN VANDROOGTE. Bert Kort. Coördinator LCW Rijkswaterstaat. Wim Ponsteen Hoogheemraadschap van Delfland IN TIJDEN VANDROOGTE Bert Kort Coördinator LCW Rijkswaterstaat Wim Ponsteen Adviseur Beleid, innovatie en onderzoek waterkeringen Hoogheemraadschap Delfland Netwerkdag Water

Nadere informatie

Dynamisch waterbeheer

Dynamisch waterbeheer Dynamisch waterbeheer Flexibele kranen in een dynamisch systeem WINN WaterInnovatieprogramma Rijkswaterstaat i.s.m. Deltares Ronald.Roosjen@Deltares.nl Henk.Looijen@RWS.nl WINN Innovatieprogramma Wateruitdagingen

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 9 september 2013 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 9 september 2013 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 9 september 2013 Nummer 2013-9 Het neerslagtekort lijkt voor dit seizoen over het maximum heen en zal

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2014 Nummer 2014-5

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2014 Nummer 2014-5 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 april 2014 Nummer 2014-5 Droog voor de tijd van het jaar, maar de situatie is goed beheersbaar Door

Nadere informatie

De effectiviteit van doorspoelen: van perceelsloot tot boezem. Joost Delsman

De effectiviteit van doorspoelen: van perceelsloot tot boezem. Joost Delsman De effectiviteit van doorspoelen: van perceelsloot tot boezem Joost Delsman Boodschappen Zowel hoeveelheid als effectiviteit doorspoelen is slecht bekend, weinig beleid op lokaal niveau Effectiviteit afhankelijk

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 03. maandag (week 27)

Zomermonitor rapport nr. 03. maandag (week 27) Zomermonitor 2015 rapport nr. 03 maandag 28-06-2015 (week 27) Document nr. 15.xxxxxx Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de rivieren

Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de rivieren Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 april 2012 Nummer 2012-2 Het voorjaar is droog begonnen, maar er is voldoende wateraanvoer via de

Nadere informatie

Slim Watermanagement in de praktijk. Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016

Slim Watermanagement in de praktijk. Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016 Slim Watermanagement in de praktijk Redeneerlijn Slim Watermanagement Watertekort 31 maart 2016 Slim Watermanagement ARK-NZK Slim watermanagement (SWM) gaat om optimalisatie van het operationeel waterbeheer

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 1 juni 2015 Nummer 2015-3 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

Kaderrichtlijn Water Nieuwkoopse Plassen

Kaderrichtlijn Water Nieuwkoopse Plassen Kaderrichtlijn Water Nieuwkoopse Plassen Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt - samen met gebiedspartners de gemeente Nieuwkoop, de provincie en Natuurmonumenten - al vele jaren aan water van topkwaliteit

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 30 juni 2015 Nummer 2015-5 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf van Rotterdam.

getrokken door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Havenbedrijf van Rotterdam. Bijlage: Spoorboek zoetwater Zuidwestelijke Delta, uit te werken adviezen (maatregelen) zoals door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta vastgesteld in mei 2009 1a Beperking van het zoutlek bij de Volkerak

Nadere informatie

Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart

Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 21 november 2011 Nummer 2011-18 Lage afvoer Rijn heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart De afvoer

Nadere informatie

Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048

Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048 Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048 In D&H: Steller: M.J. van Santbrink In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 59 46 SKK 17-11-2011 Afdeling: Bestuursondersteuning In AB: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 22 juli 2013 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 22 juli 2013 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 22 juli 2013 Nummer 2013-4 Wateraanvoer en watervoorziening zijn op peil, watertemperatuur loopt op

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 november 2011 Nummer 2011-19 Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 02. donderdag (week 25)

Zomermonitor rapport nr. 02. donderdag (week 25) Zomermonitor 2017 rapport nr. 02 donderdag 22-06-2017 (week 25) Document nr. 17.057773 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument)

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument) Betreft Verduidelijking van effecten van Verdieping NWW Project P797 Van HydroLogic Aan Havenbedrijf Rotterdam Datum 08-03-2016 1 Inleiding Rijkswaterstaat heeft, als Bevoegd Gezag voor de ontgrondingvergunning

Nadere informatie

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Karen Meijer Joachim Hunink 1205221-002 Deltares,

Nadere informatie

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Ministerie van Verkeer en Waterstaat Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek Definitieve versie 23 februari 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek 23 februari 2005

Nadere informatie

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. 9 december 2005

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek. 9 december 2005 Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek 9 december 2005 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Zuid-Holland Uitgevoerd

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2015 Nummer 2015-2

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2015 Nummer 2015-2 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 april 2015 Nummer 2015-2 Ondanks droge aprilmaand voldoende water beschikbaar De maand april is tot

Nadere informatie

Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater

Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, hij bedraagt momenteel 1165 m3/s. Naar verwachting

Nadere informatie

Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938

Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 8 Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938 In D&H: 05-02-2013 Steller: Msc. E.M. Langbroek In Cie:

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 5 december 2011 Nummer

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 5 december 2011 Nummer Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 5 december 2011 Nummer 2011-20 Afvoer en waterstand bij Lobith stijgen weer Op 30 november is bij Lobith

Nadere informatie

Laagwaterbeheer in Laag-Nederland

Laagwaterbeheer in Laag-Nederland Stroming BV natuur- en landschapsontwikkeling Laagwaterbeheer in Laag-Nederland Watertekorten als stimulans voor een mooier en klimaatbestendig Nederland Uitgevoerd door: Bureau Stroming In opdracht van

Nadere informatie

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Samenvatting van de toelichting op de. Peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en. Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Samenvatting van de toelichting op de peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 2015 Leidsche Rijn Oude Rijn Verantwoording

Nadere informatie

Waterakkoord sluis Bodegraven

Waterakkoord sluis Bodegraven Waterakkoord sluis Bodegraven 2015-2024 Verbindende Schakel Status : Definitief Datum : 11 augustus 2015 11-8-2015 1 11-8-2015 2 Titel : Waterakkoord sluis Bodegraven 2015-2024 Subtitel : Verbindende schakel

Nadere informatie

zoetwatertekort in West Nederland

zoetwatertekort in West Nederland zoetwatertekort in West Nederland West Nederland, oktober 2011 Platform Zoetwater West Nederland Geachte Lezer, Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. In het voorjaar van

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus

Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus Actualisatie zwemwaterprofiel Watergeus - 2015 Archimedesweg 1 CORSA nummer: postadres: versie: 01 postbus 156 auteur: Piet van der Wee 2300 AD Leiden oplage: 1 telefoon (071) 3 063 063 datum: april 2016

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek

Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek behorend bij het waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek versie 1.0 1 maart 2006 Draaiboek waterbeheer Hollandsche

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland

Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland Op weg naar de Deltabeslissing De vierde fase van het Deltaprogramma Zoetwater moet in het voorjaar van 2014 een bestuurlijk gedragen voorkeurstrategie opleveren.

Nadere informatie

Lage afvoeren en lage grondwaterstanden maar nog geen grote knelpunten. Watermanagementcentrum Nederland

Lage afvoeren en lage grondwaterstanden maar nog geen grote knelpunten. Watermanagementcentrum Nederland Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 14 april 2014 Nummer 2014-3 Lage afvoeren en lage grondwaterstanden maar nog geen grote knelpunten De

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 08. donderdag (week 31)

Zomermonitor rapport nr. 08. donderdag (week 31) Zomermonitor 2017 rapport nr. 08 donderdag 03-08-2017 (week 31) Document nr. 17.073298 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer Postbus 156,

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord - D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord - D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.2 1112824 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTVOORSTEL BEHEERSING ZOUTINTRUSIE PARKSLUIZEN Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 18 februari 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu , Zeist

Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu , Zeist Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Fax: +31 30 691 2064 info@wnf.nl www.wnf.nl Provinciale Staten Zuid-Holland Commissie Verkeer en Milieu 10-01-2017, Zeist

Nadere informatie

Geschiedenis. Welke wijze van inlaten is optimaal voor de Rotte en het gebied rond de Rotte?

Geschiedenis. Welke wijze van inlaten is optimaal voor de Rotte en het gebied rond de Rotte? De Rotte op peil Auteurs: Nicole de Hilster Richard Slegtenhorst Johan Vermeulen Douwe Yska Wanneer er sprake is van een watertekort wordt de Rotte op peil gehouden met water uit de Nieuwe Maas. Echter

Nadere informatie

Waterakkoord Rijnland-Delfland

Waterakkoord Rijnland-Delfland Waterakkoord Rijnland-Delfland Waterakkoord inzake de aanvoer en afvoer van water ten behoeve van de het watersysteem in de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Waterakkoord Sluis Bodegraven 2007

Waterakkoord Sluis Bodegraven 2007 Waterakkoord Sluis Bodegraven 2007 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap van Rijnland juli 2007 2 INHOUDSOPGAVE Deel A: Waterakkoord Sluis Bodegraven 2007... 2 1. Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht 24 maart 2011 Nummer 2011-01 LCW Droogtebericht Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van 2011 De kans op lage afvoeren is voor de Rijn in het komende voorjaar en zomer groter

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 09. maandag (week 33)

Zomermonitor rapport nr. 09. maandag (week 33) Zomermonitor 2015 rapport nr. 09 maandag 10-08-2015 (week 33) Document nr. 15. 15.066689 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden Kans op hittestress Kans op overstroming Hittestress komt voor bij een periode van uitzonderlijk warm weer en wordt versterkt door het hitte-in-de-stad of urban heat

Nadere informatie

Delen van kennis is essentieel

Delen van kennis is essentieel Ga hier verder met broodtekst Nieuwsbrief over zoet-zoutvraagstukken Nummer 1 juli 2013 Zoet-zout Deze nieuwsbrief doet verslag van de platformdag zoet-zout op 13 juni 2013 Inhoud (klik op het onderwerp

Nadere informatie

Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht van het seizoen.

Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht van het seizoen. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 15 augustus 2011 Nummer 2011-17 Waterbeheer is normaal, dit is (voorlopig) het laatste droogtebericht

Nadere informatie

Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003

Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003 Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003 Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling Lelystad/Den Haag redactie: Henk Wolters januari 2004 RIZA- werkdocument 2004.043x Evaluatie

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 12. maandag (week 36)

Zomermonitor rapport nr. 12. maandag (week 36) Zomermonitor 2015 rapport nr. 12 maandag 31-08-2015 (week 36) Document nr. 15.074509 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 06. donderdag (week 29)

Zomermonitor rapport nr. 06. donderdag (week 29) Zomermonitor 2017 rapport nr. 06 donderdag 20-07-2017 (week 29) Document nr. 17.067736 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer Postbus 156,

Nadere informatie

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V

Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Toelichting op partiële herziening peilbesluit Lage Abtswoudschepolder Peilgebied V Partiële herziening peilbesluit Cluster Delft - peilgebied V Lage Abtswoudsche polder 1 Inleiding Het beheergebied van

Nadere informatie

Deltascenario s. Deltaprogramma

Deltascenario s. Deltaprogramma Deltaprogramma Deltascenario s Verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21 ste eeuw op basis van KNMI 06- en WLO-scenario s, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012

Nadere informatie

Zomermonitor rapport nr. 10. maandag (week 34)

Zomermonitor rapport nr. 10. maandag (week 34) Zomermonitor 2015 rapport nr. 10 maandag 16-08-2015 (week 34) Document nr. 15.068420 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld.

Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 1 augustus 2011 Nummer 2011-16 Waterbeheer stabiel, grondwatersituatie grotendeels hersteld. Door de

Nadere informatie