Droogte voorjaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Droogte voorjaar 2011"

Transcriptie

1 Droogte voorjaar 2011 Evaluatie inzet Kleinschalige Wateraanvoer Voorzieningen Midden-Holland Versie 1.1 Auteur: E. de Groot Vastgesteld in beraadsgroep KWA, 24 april 2012 Corsanummer:

2 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Samenvatting Inleiding Aanleiding Doel van deze nota - evaluatie Leeswijzer Beschrijving gebeurtenissen Weer Rijnafvoer te Lobith Verzilting Hollandse IJssel en proef Hollandse IJssel Inzet KWA Financiën Evaluatie Inleiding Algemeen beeld Aandachtspunten - Lokaal niveau Brongerichte maatregelen Sturing op andere waterkwaliteitsparameters dan chloride Schaderegeling Aandachtspunten - regionaal niveau Beheer Stormstuw Hollandse IJssel en Waaiersluis Eerder inzetten van de KWA versus de KWA-min variant Noodzaak tot extra wateraanvoer, KWA-plus Proef Hollandse IJssel Voorspellingen en scenario s Rol Brielsemeer Actualisering meetnet Bevoegdheden KWA versus LCW Mandatering Procedureel Financieel Aanpassen waterakkoord en/of draaiboeken Aandachtspunten - landelijk niveau Startcriteria KWA Systeemwerking Hollandse IJssel Chloride - sturingswaarden Aanleggen extra zoetwatervoorraden Bijlage 1. Deelnemerslijst

4 4

5 Samenvatting Het voorjaar van 2011 was uitzonderlijk droog. De waterbeheerders in West-Nederland hebben al vroeg in het seizoen moeten besluiten om de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in te zetten. Daarnaast zijn door de waterbeheerders verschillende maatregelen getroffen die het volgende tot doel hadden: Zorg dragen voor voldoende zoetwater om aan de interne watervraag te kunnen voldoen. Bestrijden van de (interne) verzilting. Bescherming van waterkeringen. De KWA is in totaal 36 dagen ingezet, van 18 mei 2011 tot en met 22 juni In totaal is circa 32 miljoen m 3 zoetwater aangevoerd. Het grootste deel kon worden gebruikt door hoogheemraadschap van Rijnland. Een beperkt deel (1,3 miljoen m 3 ) is doorgevoerd naar de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. In voorliggende nota wordt de werking van de KWA en het samenspel tussen de KWApartners geëvalueerd. Hoofdconclusie Alle KWA-partners kijken ondanks de bijzondere omstandigheden met een positief gevoel terug op de droogte periode van Zowel in organisatorisch als technisch opzicht is door alle KWA-partners op professionele en adequate wijze samengewerkt. Nieuwe media zoals het telefonisch vergaderen droegen bij aan een efficiënt besluitvormingsproces. Door reeds vroeg in het seizoen te starten met beheersmaatregelen met zowel collega overheden als belangenorganisaties kon West-Nederland langdurig van voldoende zoet water worden voorzien. Hierdoor kon de economische en maatschappelijke overlast tot een minimum worden beperkt. De KWA-partners zijn dan ook trots op het gemeenschappelijk bereikte resultaat. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het weer en een aantal andere factoren meezaten. Dankzij de inspanningen van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kon te Bodegraven continue meer dan de binnen het waterakkoord afgesproken hoeveelheid zoet water worden geleverd, te weten meer dan 10 m 3 /s in plaats van de afgesproken 7 m 3 /s. Vervolgens hoefde er bijna geen water te worden doorgevoerd naar de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, omdat deze gebieden van voldoende zoetwater uit het Brielsemeer konden worden voorzien. Daarnaast viel er op een aantal cruciale momenten net voldoende regen. Iets andere omstandigheden hadden al snel kunnen leiden tot grotere verdamping en verdergaande verzilting van de polder- en boezemsystemen en daarmee mogelijke schade aan landbouw en natuur. Aandachts- en leerpunten Tijdens de evaluatie zijn verschillende aandachts- en leerpunten - inclusief maatregelen benoemd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar lokaal, regionaal en nationaal niveau. Lokaal niveau De aandachtspunten en maatregelen op lokaal niveau hebben alleen betrekking op het gebied van één waterschap en niet op het functioneren van de KWA zelf. Deze aandachtspunten zijn wel in dit rapport opgenomen, maar maken verder geen onderdeel uit van de KWA-maatregelenlijst. De verdere uitwerking zal door de betreffende waterschappen worden opgepakt. 5

6 De tijdens de KWA-evaluatie benoemde lokale aandachtspunten zijn: Brongerichte maatregelen: Maatregelen gericht op minimaliseren interne verziltingsbronnen, zoals de Parksluizen en Grote Sluis te Spaarndam. Mogelijke waterkwaliteitsproblemen als gevolg van te voedingsrijk inlaatwater. Lokale overlast als gevolg van hoog opgezette waterpeilen. Nationaal niveau Tijdens de KWA-evaluatie zijn ook een aantal zaken naar voren gekomen die niet op regionaal niveau maar op landelijk niveau moeten worden opgepakt. Het Deltaprogramma deelprogramma zoetwater is hiervoor het eerste aanspreekpunt. De relatie KWA en Deltaprogramma is sowieso zeer sterk, omdat de resultaten van het deelprogramma zoetwater van directe invloed zijn op het KWA-waterakkoord en bijbehorende draaiboeken. De waterschappen zijn dan ook intensief betrokken bij het Deltaprogramma. De benoemde nationale aandachtspunten zijn: Evenredige waterverdeling hoofdsysteem. Onvoldoende inzicht in systeemwerking Hollandse IIssel. Chloride: In hoeverre is beperkte tijdelijke verzilting schadelijk voor natuur. waterecologie en land- en tuinbouw. Biedt het aanleggen van extra zoetwatervoorraden soelaas. Regionaal niveau & KWA maatregelenlijst In onderstaand schema zijn de aandachtspunten en maatregelen benoemd die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en door de KWA-partners gezamenlijk moeten worden opgepakt. Rijnland is als voorzitter van de beraadsgroep - tenzij anders vermeld actiehouder van de gedefinieerde maatregelen. Het merendeel van de maatregelen betreft administratieve wijzigingen van het draaiboek. Er bestaat op dit moment geen noodzaak het KWA-waterakkoord aan te passen. Nr Actie Wanneer Actiehouder Probleemhouder gereed 1 Beheer Waaiersluis en Eind 2012 Rijkswaterstaat Rijnland stormstuw HIJ uitwerken en opnemen in draaiboek. 2 Parksluizen. Nadere afspraken Actie is geparkeerd tot Delfland mbt. doorspoelen parksluizen, ivm doorvoer KWA-water naar HHSK, waardoor effectief weinig KWA-water voor Delfland overblijft. actualisatie KWA-waterakkoord 3 Eerder inzetten KWA, versus KWA-min variant. Als potentiële maatregel opnemen in draaiboek. Eind 2012 Rijnland Rijnland 4 Noodzaak tot extra wateraanvoer bovenop KWA, KWA-plus. Geen concrete actie. Is vraagstuk voor Deltaprogramma. 5 Strategische inzet Hollandse IJssel. Formaliseren in draaiboek. Voor 2015, dient er duidelijk te zijn over uitvoering. Beraadsgroep volgt ontwikkelingen Allen Eind 2012 Rijnland Rijnland 6

7 6 Vraag aan LCW om voorspellingsmodel Rijnafvoer Lobith te verbeteren. 7 Opnemen scenario s in draaiboek. Niet alleen droogtescenario s indien beschikbare KWA < 7 m3/s, maar ook hoosbuien, waterkwaliteitsscenario s en herfst. Eind 2012 Eind 2012 Rijkswaterstaat Allen Stichtse Rijnlanden Allen 8 Actualisering meetnet. Eind 2012 Rijnland Allen 9 Bevoegdheden KWA versus Eind 2012 Rijnland Allen LCW uitzoeken en in draaiboek beschrijven. 10 De afspraak dat KWA-partners Eind 2012 Rijnland Allen gemandateerd zijn tot het maken van relatief kleine kosten in draaiboek borgen 11 Procedureel. De rol van de Eind 2012 Rijnland Allen beraadsgroep in relatie tot de commissie moet in het draaiboek scherper in beeld worden gebracht 12 Inzichtelijk maken mogelijke Eind 2012 Rijnland Allen financiële optimalisaties. 13 Moeten de structurele KWAkosten Actie is geparkeerd tot Allen gerelateerd worden aan het werkelijke gebruik ipv. de verhouding zoals vastgelegd in het waterakkoord? actualisatie KWA-waterakkoord 14 Aanpassen/actualiseren KWA draaiboeken, zoals contactgegevens, procedures etc. Eind 2012 Rijnland Rijnland 7

8 8

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding KWA waterakkoord Door bijzondere omstandigheden, gekenmerkt door lage Rijnafvoer, (dreigende) verzilting van de Hollandse IJssel en een ongunstig verwachtingspatroon, kan in de beheergebieden van Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard een tekort aan zoetwater ontstaan. Om deze gebieden van zoetwater te voorzien is er het Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) Midden-Holland. Bij ingebruikname van de KWA zorgen de inlaatvoorzieningen en de watergangen in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden voor extra aanvoer van zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar West-Nederland. Voor de uitvoering van het waterakkoord is een ambtelijke overleg groep, de Beraadsgroep KWA en een bestuurlijke overleggroep (de commissie KWA) actief. Overzicht KWA Droogte voorjaar 2011 Het voorjaar van 2011 was uitzonderlijk droog. Ook in andere Europese landen, stroomopwaarts van de grote rivieren, was het droog. Tot in juni was het neerslag tekort hoger dan in het recordjaar In juli sloeg het weer echter drastisch om. Van een zeer droge periode kwamen grote delen van West-Europa in een natte zomer terecht, met lokaal wateroverlast, en losten alle droogte problemen als vanzelf op. 9

10 Maar dat het weer in juli zou omslaan was tot eind juni niet bekend. Al vroeg in het voorjaar ontstonden er problemen die kenmerkend voor droogteperiodes uit het verleden zijn, zoals bijna droogvallende rivieren waardoor binnenvaartschepen minder zwaar beladen mochten worden, sproeiverboden, verdrogende landbouwgronden, aangepaste wateraanvoervoorzieningen en dergelijke. De waterschappen en Rijkswaterstaat in Midden-Holland hebben al vroeg in het seizoen moeten besluiten om de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) in te zetten. Daarnaast zijn door de waterschappen verschillende maatregelen genomen die het volgende tot doel hadden: Zorg dragen voor voldoende zoetwater om aan de interne watervraag te kunnen voldoen. Bestrijden van de (interne) verzilting. Bescherming van waterkeringen. 1.2 Doel van deze nota - evaluatie In het waterakkoord KWA is opgenomen dat na iedere ingebruikname van de KWA deze geëvalueerd moet worden. In voorliggende nota wordt de werking van de KWA en het samenspel tussen de KWA-partners geëvalueerd. Het betreft hier geen uitgebreide analyse van de droogte van Als werkvorm is er door de beraadsgroep voor gekozen om de droogte van 2011 tijdens een gezamenlijk overleg te bespreken, waarbij de focus lag op de leer- en verbeterpunten. Dit overleg is in januari 2012 gehouden. Daarnaast hebben de individuele waterbeheerders eigen interne evaluaties opgesteld die voornamelijk handelen over het eigen optreden en handelen tijdens de droogte. De beraadsgroep KWA bewaakt de uitvoering van de in deze nota verwoorde actiepunten. 10

11 1.3 Leeswijzer In deze nota wordt geen uitgebreide beschrijving gegeven van de werking van de KWA, of andere (gebieds)technische zaken. Al dit soort zaken zijn uitgebreid beschreven in het KWA-waterakkoord en bijbehorende draaiboeken. Voorliggende nota handelt voornamelijk over de leerpunten van de aflopen droogte, met als doel nog beter gesteld te staan voor een volgende keer. In hoofdstuk 2 wordt een korte feitelijke weergave van de gebeurtenissen weergegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de droogteperiode zowel procesmatig als technisch inhoudelijk geëvalueerd. 11

12 12

13 mm neerslag per maand 2. Beschrijving gebeurtenissen 2.1 Weer In onderstaande grafiek is de gemeten neerslag voor het jaar 2011 te Schiphol ten opzichte van het langjarige gemiddelde weergegeven. neerslag Schiphol 2011 t.o.v. langjarig gemiddelde ( ) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec maanden gemiddelde Zoals uit de grafiek valt af te lezen heeft het in de maanden maart, april en mei bijna niet geregend. Eind mei en begin juni viel enige regen van betekenis. Vanaf half juni trokken er een aantal storingen over het land met lokaal veel neerslag, waarna in juli het weer definitief omsloeg. Gevolg van het uitblijven van de neerslag was dat begin juni het gemiddelde neerslagtekort tot een recordwaarde van bijna 200 mm was gestegen, zie ook onderstaande kaart. Op een aantal locaties zijn zelfs waarden van boven de 200 mm opgetreden. 13

14 afvoer in m3/s 2.2 Rijnafvoer te Lobith In onderstaande grafiek is het debiet van de Rijnafvoer te Lobith weergegeven, inclusief de 1100 m 3 /s grens op basis waarvan de KWA wordt ingezet. Rijnafvoer te Lobith datum Vanaf eind april duikt de rijnafvoer onder de kritische grens van 1100 m 3 /s. Rond 10 juni lag de afvoer van de Rijn te Lobith tijdelijk boven de 1100 m 3 /s en is besloten via de Hollandse IJssel bij Gouda water in te laten. Reden voor deze actie was om ten eerste de licht verzilte prop water in de Hollandse IJssel kwijt te raken en zodoende een zoetwatervoorraad te creëren in de Hollandse IJssel en ten tweede de Rijnlandse boezem door te spoelen. Deze actie is gelukt en leidde uiteindelijk niet tot verhoogde chloridegehalten in de Hollandse IJssel en de Rijnlandse boezem. 14

15 Chloride (mg/l) Verzilting Hollandse IJssel en proef Hollandse IJssel Als gevolg van de lage Rijnafvoer en de invloed van de zee op het zoutgehalte van de Hollandse IJssel steeg het chloridegehalte aan de monding van de Hollandse IJssel tot maximaal 900 mg/l en bij het inlaatpunt te Gouda tot maximaal 250 mg/l. Nadat gestopt was met inlaten te Gouda stabiliseerde het chloridegehalte in de Hollandse IJssel zich op circa 250 mg/l. Chloride Hollandsche IJssel (1ste halfjaar 2011) C16 Kop Hollandse IJssel C33 IJsselzoom - Capelle a/d IJssel C30 Fietsveer Ouderkerk C26 Zandlosplaats bij Bodew es C11 Veerpont Moordrecht 500 C008 Gemaal Gouda (buiten boezem) datum 2.4 Inzet KWA Naar aanleiding van het teruglopende debiet in de Rijn te Lobith en de (dreigende) verzilting van de Hollandse IJssel is conform het waterakkoord besloten tot inzet van de KWA. Onderstaand schema laat zien wanneer de KWA-beraadsgroep en commissie hebben vergaderd en besloten hebben tot inzet en beëindiging van de KWA. Datum Beraadsgroep Commissie 9 mei 2011 Positief advies inzet KWA Overleg geannuleerd ivm. verwachte hogere Rijnafvoer 11 mei 2011 Overleg geannuleerd Overleg geannuleerd 16 mei 2011 Positief advies inzet KWA Besluit tot ingebruikname KWA 19 mei 2011 Stand van zaken -> 6 m 3 /s 23 mei 2011 Stand van zaken -> 10 m 3 /s 26 mei 2011 Stand van zaken -> 11 m 3 /s 6 juni 2011 Bijeenkomst Haastrecht: bespreken doorspoelen Hollandse IJssel 7 juni 2011 Stand van zaken -> 12+ m 3 /s 21 juni 2011 Advies beëindiging KWA Besluit tot beëindiging KWA 22 juni 2011 Reservering geannuleerd De KWA is in totaal 36 dagen ingezet, van 18 mei 2011 tot en met 22 juni In totaal is circa 32 miljoen m 3 zoet water aangevoerd, waarvan een beperkt deel (1,3 miljoen m 3 ) is doorgevoerd naar de KWA-partners Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. 15

16 In het KWA-waterakkoord is afgesproken dat er minimaal 7 m 3 /s zoet water te Bodegraven moet worden aangevoerd. Vanwege relatief gunstige omstandigheden was De Stichtse Rijnlanden in staat gemiddeld meer dan 10 m 3 /s te leveren. Inlaatpunt te Hekendorp Voor wat betreft het gebied van Schieland voorziet de KWA voor een deel in de zoetwatervraag (1,1 m 3 /s van de totale watervraag van 2,5 m 3 /s). Tijdens de droogteperiode is continue water ingelaten vanuit de Hollandse IJssel (ca 1 m 3 /s) om een deel van het gebied van Schieland van water te voorzien, waarbij volstaan kon worden met een hogere inlaatgrens voor chloride (ca. 400 mg/l i.p.v. 250 mg/l). 2.5 Financiën Door De Stichtse Rijnlanden is voor de KWA ,- aan kosten gemaakt. Conform het waterakkoord zijn deze kosten doorberekend aan de KWA-partners. 16

17 3. Evaluatie 3.1 Inleiding Op dinsdag 24 januari 2012 heeft de beraadsgroep KWA ondersteund met een aantal inhoudelijke adviseurs (zie bijlage 1) de inzet van de KWA geëvalueerd. De resultaten van deze bijeenkomst zijn in de volgende paragrafen weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt het algemene beeld weergegeven dat de leden van de beraadsgroep aan de droogte hebben overgehouden, waarna in de daaropvolgende paragrafen nader wordt ingegaan op de aandachts- en leerpunten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar: Lokaal niveau: Aandachtspunten voor de individuele KWA-partners. Regionaal niveau: Aandachtspunten die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en een gezamenlijke aanpak behoeven. Nationaal niveau: Aandachtspunten die niet op regionaal niveau maar op landelijk niveau moeten worden belegd. 3.2 Algemeen beeld Alle KWA-partners kijken ondanks de bijzondere omstandigheden met een positief gevoel terug op de droogte periode van Zowel in organisatorisch als technisch opzicht is door alle KWA-partners op professionele en adequate wijze samengewerkt. Nieuwe media zoals het telefonisch vergaderen droegen bij aan een efficiënt besluitvormingsproces. Door reeds vroeg in het seizoen te starten met beheersmaatregelen met zowel collega overheden als belangenorganisaties kon Midden-Nederland langdurig van voldoende zoet water worden voorzien. Hierdoor kon de economische en maatschappelijke overlast tot een minimum worden beperkt. De KWA-partners zijn dan ook trots op het gemeenschappelijk bereikte resultaat. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het weer en een aantal andere factoren meezaten. Dankzij de inspanningen van de Stichtse Rijnlanden kon te Bodegraven continue meer dan de binnen het waterakkoord afgesproken hoeveelheid zoet water worden geleverd, te weten meer dan 10 m 3 /s in plaats van de afgesproken 7 m 3 /s. Vervolgens hoefde er bijna geen water te worden doorgevoerd naar Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, omdat deze gebieden van voldoende zoetwater uit het Brielsemeer konden worden voorzien. Daarnaast viel er op een aantal cruciale momenten net voldoende regen. Iets andere omstandigheden hadden al snel kunnen leiden tot grotere verdamping en verdergaande verzilting van de polder- en boezemsystemen en daarmee mogelijke schade aan landbouw en natuur. 3.3 Aandachtspunten - Lokaal niveau Tijdens de evaluatie zijn ook een aantal punten naar voren gekomen die alleen betrekking hebben op het gebied van één waterschap en niet op het functioneren van de KWA zelf. Betreffende punten zijn wel in dit rapport opgenomen, maar worden door de betreffende waterschappen verder opgepakt Brongerichte maatregelen Het bestrijden van interne verziltingsbronnen, zoals zoutekwelpolders en schut- en lekverliezen bij sluizen die in verbinding staan met zoutere externe watersystemen, veroorzaken een deel van de zoetwaterbehoefte in droge perioden. Twee concrete voorbeelden zijn de Parksluizen te Rotterdam en de Grote sluis te Spaarndam. Schieland 17

18 en de Krimpenerwaard wordt deels via Delfland van zoetwater voorzien. Door schut- en lekverliezen van de Parksluizen te Rotterdam kan het relatieve zoute water uit de Nieuwe Waterweg richting Schieland en de Krimpenerwaard stromen. Om deze zoutindringing tegen te gaan is 2 m 3 /s zoetwater ten behoeve van doorspoeling nodig, terwijl er naar het gebied van Schieland dezelfde hoeveelheid wordt doorgevoerd, waarvan 1,1 m 3 /s uit de KWA. Voor Delfland blijft er dan effectief weinig KWA-water over. Bij een herziening van het waterakkoord zijn hierover nadere afspraken tussen de KWA-parnters noodzakelijk. Parksluizen, te Rotterdam Delfland is in samenwerking met Schieland en de Krimpenerwaard bezig om te kijken op welke wijze deze zoute bron kan worden aangepakt. Een dergelijke problematiek speelt ook in Rijnland. Als gevolg van de interne verzilting (zoutekwelpolders en sluis Spaarndam) is relatief veel water voor doorspoeling nodig om er voor te zorgen dat er geen verzilt water richting de Greenports stroomt. Rijnland onderzoekt of het mogelijk is deze interne verzilting te verminderen Sturing op andere waterkwaliteitsparameters dan chloride In de KWA wordt nu voornamelijk gestuurd op de parameter chloride terwijl bijvoorbeeld in natuurgebieden ook andere waterkwaliteitsparameters van belang kunnen zijn. Als voorbeeld gelden de Kralingse Plassen in Schieland en de Krimpenerwaard waar door de inlaat van voedingsrijkwater problemen ontstonden met de waterkwaliteit. Het betreft hier een voornamelijk lokaal probleem. Het KWA-water is afkomstig uit de grote rivieren welke over het algemeen een betere voedingstoestand hebben dan de polder- en boezemsystemen in West-Nederland. De andere waterbeheerders hebben dan ook geen waterkwaliteitsproblemen ondervonden met het aangevoerde KWA-water Schaderegeling Om voldoende zoetwater richting de KWA-partners te kunnen aanvoeren worden in het watersysteem van De Stichtse Rijnlanden de waterpeilen opgezet. Hierdoor kan lokaal schade ontstaan. Ook bij de andere waterschappen kunnen lokaal als gevolg van het opzetten van waterpeilen om bijvoorbeeld een watervoorraad te creëren - soortelijke problemen optreden. Het betreft hier een aandachtspunt dat door de individuele waterschappen zelf moet worden opgelost. De instrumenten hiervoor zijn: het peilbesluit en een eventuele schaderegeling. 18

19 3.4 Aandachtspunten - regionaal niveau In deze paragraaf zijn de aandachtspunten en maatregelen benoemd die betrekking hebben op het functioneren van de KWA en door de KWA-partners gezamenlijk worden opgepakt. Rijnland is als voorzitter van de beraadsgroep - tenzij anders vermeld actiehouder van de gedefinieerde maatregelen Beheer Stormstuw Hollandse IJssel en Waaiersluis Net voor de inzet van de KWA werden er op de Hollandse IJssel onverklaarbare hoge chloridegehalten gemeten. Uiteindelijk kon dit verklaard worden door de onderhoudswerkzaamheden aan de stormstuw te Krimpen aan den IJssel. Door het tijdelijk sluiten van de stormstuw ten behoeve van onderhoud werd het zoutere water tijdelijk tegen tegengehouden. Door het openen van de stormstuw stroomde het zoutere water in één keer naar binnen waardoor de chloride gehalten ineens opliepen. Voor wat betreft de Waaiersluis geldt dat in de aanloopfase een aangepast schutbeheer is uitgevoerd en bij het bereiken van de chloridenorm van 250 mg/l is de inname gestopt. Het beheer van de stormstuw en de Waaiersluis dienen opgenomen te worden in het draaiboek Eerder inzetten van de KWA versus de KWA-min variant De beslissing om te starten met de aanvoer via de KWA werd vanwege onzekerheden in de weermodellen voor wat betreft de neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de daarmee samenhangende voorspelling van de Rijnafvoer te Lobith een aantal keren uitgesteld. In principe is het mogelijk dat De Stichtse Rijnlanden eerder water richting Rijnland gaat sturen, de zogenaamde KWA min variant. Deze variant dient als scenario in het draaiboek opgenomen te worden Noodzaak tot extra wateraanvoer, KWA-plus Rijnland heeft in 2011 bijna continue kunnen beschikken over 10 m 3 /s zoet KWA-water. Met deze hoeveelheid konden alle functies (peilbeheer, natuur, landbouw, veiligheid) net worden bediend. Nadere analyse laat zien dat Rijnland in droge perioden in eerste instantie minimaal 12 m 3 /s en als de droogte langer duurt uiteindelijk 25 m 3 /s nodig heeft. Eerste belangrijke conclusie is dan ook dat de 4 m 3 /s die minimaal door de KWA voor Rijnland moet worden geleverd, veel te weinig is om alle functies optimaal te kunnen bedienen. Het volgende wordt dan ook aanbevolen: Voor de korte termijn dient ingezet te worden op een minimale zoetwateraanvoer van 12 m 3 /s (voor alleen Rijnland, dus totaal minimaal 16 m 3 /s). Voor de middel lange termijn dient ingezet te worden op een zoetwateraanvoer van 25 m 3 /s (voor alleen Rijnland, dus totaal minimaal 29 m 3 /s). Technisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden voor extra wateraanvoer. Daarbij speelt ook de vraag of het op landelijk niveau mogelijk is om meer water naar het westen van Nederland te sturen in plaats van naar het IJsselmeer. In het kader van het Deltaprogramma worden hier reeds vergaande verkenningen naar verricht. Tijdens de KWA zijn testen uitgevoerd om zoetwater vanuit de Lek via de Krimpenerwaard door te voeren naar de Hollandse IJssel. Met name de test van 2,5 m 3 /s doorvoer naar gemaal Verdoold via twee bemalingsgebieden verliep naar omstandigheden goed. De lozing van het Lekwater op de Hollandse IJssel heeft bijgedragen aan een verlaging van het chloridegehalte van de Hollandse IJssel voor de 19

20 innamepunten Gouwesluis en Gouda. De test doorvoer Krimpenerwaard wordt meegenomen in mogelijke oplossingen voor alternatieve zoetwateraanvoer. De droogte van 2011 onderstreept nogmaals de gevoeligheid van West-Nederland voor droogte en de noodzaak tot het komen van adequate maatregelen op regionaal en nationaal niveau. Aangezien dit onderwerp reeds op landelijk niveau is belegd, volgt de beraadsgroep alleen de ontwikkelingen Proef Hollandse IJssel De KWA wordt conform het waterakkoord in werking gesteld op het moment dat de Rijnafvoer te Lobith kleiner is dan 1100 m 3 /s en er in de Hollandse IJssel als gevolg van zoutindringing vanuit zee verhoogde chloridegehalten op de Hollandse IJssel voorkomen. In principe bevat de Hollandse IJssel een zoetwatervoorraad van circa 7 miljoen m 3. Het idee is om deze zoetwatervoorraad niet al in het begin van een droge periode te verbruiken maar te sparen (bufferen) voor slechtere tijden. Om dit te kunnen bewerkstellingen moet voorkomen worden dat er zout water de Hollandse IJssel intrekt. Dit betekent dat dan de KWA eerder moet worden aangezet, bijvoorbeeld bij een chloridegehalte lager dan 200 mg/l te Krimpen. Deze maatregel heeft de volgende voordelen: Doordat de KWA eerder wordt ingezet dan normaal is de watervraag bij de overige KWA-partners waarschijnlijk nog gering zodat de aangevoerde 10 m 3 /s waarschijnlijk geheel voor intern Rijnlands gebruik kan worden ingezet. De strategische buffer wordt ingezet zodra er via de KWA te weinig water voor Rijnland wordt aangevoerd. In principe is er dan voldoende zoetwater op de Hollandse IJssel beschikbaar om twee weken vooruit te kunnen. Betreffend idee is tijdens de droogte van 2011 als proef uitgeprobeerd. De resultaten waren dermate positief dat besloten is deze maatregel in het draaiboek op te nemen. Dit vereist ook afstemming op landelijk niveau met de LCW Voorspellingen en scenario s Essentieel voor een tijdige en juiste KWA-inzet en andere droogtemaatregelen is een goede voorspelling van de Rijnafvoer. Uit 2011 bleek dat de voorspelde Rijnafvoer als gevolg van de onzekerheden in de weermodellen voor wat betreft de neerslag in het stroomgebied van de Rijn te veel fluctueerde, waardoor het lastig was goede beheermaatregelen te nemen. Door de KWA-beraadsgroep wordt onderkend dat het voorspellen van de Rijnafvoer lastig is, maar toch wordt richting de LCW aangedrongen op het waar mogelijk verbeteren van de bestaande modellen en prognoses. Om sneller te kunnen reageren op wijzigende situaties is het noodzakelijk dat er scenario s beschikbaar komen in het draaiboek. Niet alleen droogtescenario s maar juist ook van hoosbuien en waterkwaliteitsscenario s. Eén van de scenario s waar behoefte aan is, is het scenario wat te doen als via de KWA geen 7 m 3 /s kan worden geleverd. Hoe ziet de waterverdeling er tussen de KWA-partners dan uit? Of te wel: uitwerking verdringingsreeks met KWA-partners. Ander aandachtspunt is droogte in de herfst. Afgesproken is dat een aantal scenario s wordt uitgewerkt en opgenomen in het draaiboek. 20

21 3.4.6 Rol Brielsemeer Het Brielsemeer speelt een cruciale rol in de zoetwatervoorziening van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard en heeft er onder andere voor gezorgd dat beide waterschappen bijna geen gebruik van de KWA hoefden te maken. In het KWAwaterakkoord kan deze samenhang beter beschreven worden. Vooralsnog is dit onderwerp geparkeerd tot een volgende herziening van het waterakkoord Actualisering meetnet Conform het waterakkoord wordt tijdens de KWA een uitgebreid waterkwaliteits- en waterkwantiteitsmeetprogamma uitgevoerd. De droogte van 2011 leert dat met een minder uitgebreid meetnet gewerkt kan worden. Het KWA-meetnet wordt dan ook geactualiseerd. De resultaten van deze actualisatie worden in het draaiboek opgenomen Bevoegdheden KWA versus LCW De KWA is via de voorzitter van het droogteoverleg in de LCW-vertegenwoordigd. De waterschappen zijn via de UNIE vertegenwoordigd. Onduidelijk is waar de bevoegdheid van de KWA ophoudt en die van de LCW begint. Wat moet bijvoorbeeld worden gedaan met een advies van de LCW? Tevens is er behoefte aan dat de KWA direct in de LCW is vertegenwoordigd. In overleg met de LCW worden in het draaiboek de rolverdeling en bevoegdheden tussen de KWA en de LCW worden uitgewerkt Mandatering Alle kosten ook de relatief kleine - die in het kader van de KWA worden gemaakt worden nu door de beraadsgroep geaccordeerd. Dit besluitvormingstraject werkt vertragend voor de uitvoering van direct noodzakelijke maatregelen. Afgesproken is dat de KWA-partners voor relatief kleine bedragen - verband houdende met de KWA - naar eigen beoordeling mogen handelen. Verantwoording vindt achteraf plaats. Deze afspraak wordt opgenomen in het draaiboek Procedureel Door de beraadsgroep is geconstateerd dat tijdens de droogte effectief is overlegd. Mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe media en het netcentrisch werken kunnen bijdragen aan een verdere optimalisering van het besluitvormingsproces. De beraadsgroep houdt deze ontwikkelingen in de gaten. Geconstateerd is dat de rol van de commissie versus het mandaat van de beraadsgroep scherper in beeld moet worden gebracht. Eén en ander wordt in het draaiboek nader uitgewerkt. 21

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Droogte iets afgenomen na neerslag Door de recente neerslag in Nederland

Nadere informatie

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn

Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Verslag DM nummer: 978854 Informatieavond uitbreiding KWA stap 1 omgeving Leidsche Rijn/Oude Rijn Datum: 05-10-2015 Tijd: 20:00 21:30 uur Samenvatting van het verloop van de avond De avond is geopend door

Nadere informatie

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31)

Zomermonitor 2013. rapport nr. 04. donderdag 01-08-2013. (week 31) Zomermonitor 2013 rapport nr. 04 donderdag 01-08-2013 (week 31) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net 071-3063351 1a. Opschaling

Nadere informatie

Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening

Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 22 april 2014 Nummer 2014-4 Waterbeschikbaarheid verder afgenomen; nog geen knelpunten in de watervoorziening

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 02. maandag 22-06-2015. (week 26)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 02. maandag 22-06-2015. (week 26) Zomermonitor 2015 rapport nr. 02 maandag 22-06-2015 (week 26) Document nr. 15.049293 Revisie 01: tekst pagina 4, onder waterkwantiteit aangepast (2015-02-23) Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid

Nadere informatie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl

Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk. rene.boeters@rws.nl Volkerak-Zoommeer, zoetwaterbekken onder druk rene.boeters@rws.nl Opzet presentatie > Ontstaansgeschiedenis Volkerak-Zoommeer Ro#erdam > Beheer via kunstwerken Nieuwe Maas > Wat speelt er Haringvliet Oude

Nadere informatie

Droogtemonitor (update)

Droogtemonitor (update) Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor (update) 8 september 2015 (update van droogtemonitor 25 augustus) Nummer 2015-14 Droogte voorbij, afvoeren

Nadere informatie

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel

Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Peilregime Hoge Boezem van de Overwaard na aanpassing afsluitmiddel Inleiding In juli 2014 en februari 2015 is binnen WSRL samen met de betrokken experts een nieuw peilbeheer opgesteld voor de Hoge Boezem

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 01. zondag 14-06-2015. (week 24)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 01. zondag 14-06-2015. (week 24) Zomermonitor 2015 rapport nr. 01 zondag 14-06-2015 (week 24) Document nr. 15.047018 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring Postbus 156, 2300 AD Leiden droogte@rijnland.net

Nadere informatie

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013

Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop Wateroverlast en zoetwatervoorziening Informatiebijeenkomst 30 september 2013 Doel en programma Vanavond willen we u informeren en horen wat u vindt van de door

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

Zoete kansen in de polder

Zoete kansen in de polder Zoete kansen in de polder Nieuwsbrief Woensdag 10 oktober vond het Regiodebat plaats over de bestuurlijke keuzes in de zoetwatervoorziening in laag West- Nederland. Dit debat focust op de verzilting, verzilting

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Zomermonitor 2015. rapport nr. 06. maandag 20-07-2015. (week 30)

Zomermonitor 2015. rapport nr. 06. maandag 20-07-2015. (week 30) Zomermonitor 2015 rapport nr. 06 maandag 20-07-2015 (week 30) Document nr. 15.056317 Dossier DIG-3774/007 Hoogheemraadschap van Rijnland afdeling Beleid en Planontwikkeling team Monitoring & Kerngegevensbeheer

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

RISICOSIGNALERING Droogte

RISICOSIGNALERING Droogte RISICOSIGNALERING Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut IEIDING heeft invloed op de groei van planten en gewassen, op de grondwaterstanden en daarmee indirect op bijvoorbeeld energiebedrijven

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2014 Nummer 2014-5

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2014 Nummer 2014-5 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 april 2014 Nummer 2014-5 Droog voor de tijd van het jaar, maar de situatie is goed beheersbaar Door

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 7 juli 2014 Nummer 2014-12 Zuid-Nederland vrij droog; in Maas en Rijn voldoende water beschikbaar De

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 30 juni 2015 Nummer 2015-5 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument)

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument) Betreft Verduidelijking van effecten van Verdieping NWW Project P797 Van HydroLogic Aan Havenbedrijf Rotterdam Datum 08-03-2016 1 Inleiding Rijkswaterstaat heeft, als Bevoegd Gezag voor de ontgrondingvergunning

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 1 juni 2015 Nummer 2015-3 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland

Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland Waterakkoord KWA Hieronder is de integrale tekst van het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA) zoals dat op 4 juli 2005 door het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 november 2011 Nummer 2011-19 Lage afvoer Rijn leidt bijna tot laagst gemeten waterstand bij Lobith

Nadere informatie

Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048

Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048 Onderwerp: Waterakkoord Sluis Bodegraven Nummer: 479048 In D&H: Steller: M.J. van Santbrink In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 59 46 SKK 17-11-2011 Afdeling: Bestuursondersteuning In AB: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer

Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het IJsselmeer Karen Meijer Joachim Hunink 1205221-002 Deltares,

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2015 Nummer 2015-2

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 april 2015 Nummer 2015-2 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 28 april 2015 Nummer 2015-2 Ondanks droge aprilmaand voldoende water beschikbaar De maand april is tot

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Laagwaterbeheer in Laag-Nederland

Laagwaterbeheer in Laag-Nederland Stroming BV natuur- en landschapsontwikkeling Laagwaterbeheer in Laag-Nederland Watertekorten als stimulans voor een mooier en klimaatbestendig Nederland Uitgevoerd door: Bureau Stroming In opdracht van

Nadere informatie

zoetwatertekort in West Nederland

zoetwatertekort in West Nederland zoetwatertekort in West Nederland West Nederland, oktober 2011 Platform Zoetwater West Nederland Geachte Lezer, Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. In het voorjaar van

Nadere informatie

Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938

Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 8 Onderwerp: Evaluatie Waterakkoord sluis Bodegraven Nummer: 616938 In D&H: 05-02-2013 Steller: Msc. E.M. Langbroek In Cie:

Nadere informatie

Waterakkoord Rijnland-Delfland

Waterakkoord Rijnland-Delfland Waterakkoord Rijnland-Delfland Waterakkoord inzake de aanvoer en afvoer van water ten behoeve van de het watersysteem in de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland

Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland Nieuwsbrief Zoetwaterregio West-Nederland Op weg naar de Deltabeslissing De vierde fase van het Deltaprogramma Zoetwater moet in het voorjaar van 2014 een bestuurlijk gedragen voorkeurstrategie opleveren.

Nadere informatie

Geschiedenis. Welke wijze van inlaten is optimaal voor de Rotte en het gebied rond de Rotte?

Geschiedenis. Welke wijze van inlaten is optimaal voor de Rotte en het gebied rond de Rotte? De Rotte op peil Auteurs: Nicole de Hilster Richard Slegtenhorst Johan Vermeulen Douwe Yska Wanneer er sprake is van een watertekort wordt de Rotte op peil gehouden met water uit de Nieuwe Maas. Echter

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Waterakkoord Rijnland. Amstel, Gooi en Vecht

Waterakkoord Rijnland. Amstel, Gooi en Vecht Waterakkoord Rijnland Amstel, Gooi en Vecht Waterakkoord Rijnland Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Rijnland Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht September 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...3

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg

Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden. Kans op hittestress. Kans op overstroming. Kans op wateroverlast. Kans op blauwalg Klimaat kwetsbaarhedenkaart Haaglanden Kans op hittestress Kans op overstroming Hittestress komt voor bij een periode van uitzonderlijk warm weer en wordt versterkt door het hitte-in-de-stad of urban heat

Nadere informatie

Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek

Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Draaiboek waterbeheer Hollandsche IJssel en Lek behorend bij het waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek versie 1.0 1 maart 2006 Draaiboek waterbeheer Hollandsche

Nadere informatie

Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003

Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003 Evaluatie van de werkzaamheden van de LCW in de zomer van 2003 Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling Lelystad/Den Haag redactie: Henk Wolters januari 2004 RIZA- werkdocument 2004.043x Evaluatie

Nadere informatie

Droogtemonitor bijlage

Droogtemonitor bijlage Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor bijlage 15 juni 2015 Nummer 2015-4 Bijlage: Nadere informatie voor waterprofessionals Maandverwachting

Nadere informatie

Delen van kennis is essentieel

Delen van kennis is essentieel Ga hier verder met broodtekst Nieuwsbrief over zoet-zoutvraagstukken Nummer 1 juli 2013 Zoet-zout Deze nieuwsbrief doet verslag van de platformdag zoet-zout op 13 juni 2013 Inhoud (klik op het onderwerp

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Deltascenario s. Deltaprogramma

Deltascenario s. Deltaprogramma Deltaprogramma Deltascenario s Verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21 ste eeuw op basis van KNMI 06- en WLO-scenario s, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Hoogheemraadschap Delfland t.a.v. de heer mr. M.A.P. van uw brief van:

Hoogheemraadschap Delfland t.a.v. de heer mr. M.A.P. van uw brief van: Hoogheemraadschap van Rijnland uw kenmerk: Hoogheemraadschap Delfland t.a.v. de heer mr. M.A.P. van uw brief van: Haersma Buma ons kenmerk: 15.093687 Postbus 3061 2601 DB DELFT bijlagen: inlichtingen:

Nadere informatie

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving 3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving Droogtebericht Droogtebericht voor waterbeheerders, Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Nadat begin mei

Nadere informatie

Questions and Answers

Questions and Answers Laagwaterbeheer 2.0 Naar een nieuwe zoetwatervoorziening voor het Groene Hart Questions and Answers Deze Q&A is opgesteld door Stroming B.V. en Deltares, in opdracht van en samenwerking met InnovatieNetwerk

Nadere informatie

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011 Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Is het rijk aan zet? 1 Voorstudie PBL (2009) Speerpunten klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling: 1. Waterveiligheid 2. Zoetwatervoorziening 3. Klimaatbestendige

Nadere informatie

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid Project ZON Hoofdvraag huidige droogte situatie (2010) gevolgen van de klimaatverandering (2050) zinvolle maatregelen Uitvoering gebied Regio-Oost aansturing vanuit RBO projectgroep Regionale afstemming

Nadere informatie

Verantwoord waterbeheer

Verantwoord waterbeheer Verantwoord waterbeheer Laten we geen water gaan rondpompen Droge voeten, schoon water Verantwoord waterbeheer.indd 1 20-2-2014 15:29:38 Het waterpeil in een polder wordt beheerd en geregeld door het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN

CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN CALAMITEITENBESTRIJDINGSPLAN Langdurige Droogte pag. 1 Versie Gewijzigd door (=beherend team) Vastgesteld door Vastgesteld op 1.0 B&O - Team WK College van D&H 7 juni 2011 pag. 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 625 Waterbeleid Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Meijer (CDA), Van Lith (CDA),

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Watertekort in het Hollands Noorderkwartier

Watertekort in het Hollands Noorderkwartier Omslag.qxd 5-3-2004 8:40 Pagina 1 Watertekort in het Hollands Noorderkwartier Het bepalen van de kwantitatieve bijdrage van oplossingen voor het watertekort en een uitwerking van het watertekort in de

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie

BEVOLKINGSGROEI De bevolking groeit snel aan in de Arabische Wereld. De trek naar de stad veroorzaakt een snelle verstedelijking!

BEVOLKINGSGROEI De bevolking groeit snel aan in de Arabische Wereld. De trek naar de stad veroorzaakt een snelle verstedelijking! C. De vraag stijgt Hoofdstuk 1: water in de Arabische Wereld BEVOLKINGSGROEI De bevolking groeit snel aan in de Arabische Wereld. De trek naar de stad veroorzaakt een snelle verstedelijking! VERANDEREND

Nadere informatie

DESTICHTSE RIJNLANDEN

DESTICHTSE RIJNLANDEN HOOGHEEMRAADSCHAP DESTICHTSE RIJNLANDEN Provincie NH Noord-Holland provincie:: Utrecht Waterschap Amstel, Gooi en Vecht veilige dijken drogevoeten schoon water - provincie Gelderland ^HUSCHAP yallet&em

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie 24 Resultaten peiling Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie De 32 auteurs en redactieleden die aan dit boek hebben meegewerkt, hadden als voorbereiding op de werksessie van 7 november 2013

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie

Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2: definitieve toetsing

Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2: definitieve toetsing Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening Fase 2: definitieve toetsing Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening Fase 2: definitieve toetsing Ies de Vries 1209018-000

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Watersysteembeschrijving en knelpunten stadsboezem Gouda Technisch rapport

Watersysteembeschrijving en knelpunten stadsboezem Gouda Technisch rapport Watersysteembeschrijving en knelpunten stadsboezem Gouda Technisch rapport Archimedesweg 1 ir. Jasper Tamboer postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071) 3 063 063 Eindrapport/ Oplage: 50 telefax

Nadere informatie

Media Centrum k237 Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum Tel: 035-6774289 Fax: 084-7288946. Toekomstscenario s voor de watervoorziening van Delfland.

Media Centrum k237 Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum Tel: 035-6774289 Fax: 084-7288946. Toekomstscenario s voor de watervoorziening van Delfland. Visie op watervoorziening Siebe Bosch Hydroconsult 2008 Media Centrum k237 Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum Tel: 035-6774289 Fax: 084-7288946 Toekomstscenario s voor de watervoorziening van Delfland. Inhoud

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Voorwoord. Johan van de Gronden Directeur Wereld Natuur Fonds. Auteurs Bureau Stroming Wim Braakhekke Alphons van Winden Gerard Litjens

Voorwoord. Johan van de Gronden Directeur Wereld Natuur Fonds. Auteurs Bureau Stroming Wim Braakhekke Alphons van Winden Gerard Litjens IN SAMENWERKING MET: NL 2012 Water naar de zee Visie op een klimaatbestendige zoetwatervoorziening van laag Nederland 1 2 Voorwoord Ik ben op veel plekken geweest op de wereld waar echte waterschaarste

Nadere informatie

Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer

Het commentaar van Uitwaterende Sluizen op nota a. 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken. het Westelijk Randmeer p x RIJKSWATERSTAAT DIRECPIE ZUIDERZEEWERKEN Afd. AN-Planstudie. Memorandum ZZAP-M-77.00.03 \\\ Het commentaar van "Uitwaterende Sluizen" op nota a (,1589 286 van ZZW, RIZA en RIJP (Waterstaatkundige werken

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Denk mee met Rijnland

Denk mee met Rijnland Denk mee met Rijnland weergave conferentie 2 juni ten behoeve van waterbeheerplan 5 IJMUIDEN AMSTERDAM WEST WASSENAAR GOUDA Droge voeten, schoon water Inhoudsopgave: Inleiding 3 Een nieuw waterbeheerplan

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 In D&H: 11-06-2013 Steller: ir. A.J.A. Heins In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan

n.v.t. Hollandse Delta - Kostenverdeling niet aan Bijlage 2 Tabel met vaarwegen Waterschap Hollandse Delta Wateren Lijst A Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) -- Categorie Handreiking Vaarwegbeheer(der) Voedingskanaal (1.127) - BZM n.v.t. Hollandse

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

3 jaar later, effecten en ervaringen

3 jaar later, effecten en ervaringen Samen werken aan water Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 3 jaar later, effecten en ervaringen Een gezamenlijk document van de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage Wereldwijde toename wateroverlast Natuurrampen nemen toe in aantal en in omvang. Het gaat hierbij vooral om weergerelateerde rampen, zoals stormen

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga

Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga Goedemiddag, mijn naam is Marc Philippart, ik ben functioneel beheerder van de operationele water verwachting systemen bij Rijkswaterstaat en ik ga jullie meenemen in nieuwe mogelijkheden om informatie

Nadere informatie

Waternet: burgers en agrariërs willen open waterbeheerinforma6e

Waternet: burgers en agrariërs willen open waterbeheerinforma6e Waternet: burgers en agrariërs willen open waterbeheerinforma6e Peter Schaap (Waternet), Irene Poor2nga (HydroLogic) Van de overheid wordt een ac6eve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Droogte monitoring. Coen Ritsema, Klaas Oostindie, Jan Wesseling

Droogte monitoring. Coen Ritsema, Klaas Oostindie, Jan Wesseling Droogte monitoring Coen Ritsema, Klaas Oostindie, Jan Wesseling Inhoud Droogte karakterisering KNMI Standardized Precipitation Index (SPI) Website Droogtemonitor Toekomstige website uitbreidingen? Droogte

Nadere informatie

Draaiboek metingen extra aanvoer via Waaiersluis

Draaiboek metingen extra aanvoer via Waaiersluis Draaiboek metingen extra aanvoer via Waaiersluis Uitgegeven door RWS WNZ Informatie Marco Taal Datum 28 juli 2015 Status Definitief Versie 1.1 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Achtergond 2 1.2 Doelstelling draaiboek

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Behorend bij het besluit van de verenigde vergadering 30 juni 2010 Peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen Status Concept Rotterdam,

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012 Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs 11 juni 2012 Programma Introductie Voorstelronde Water gaat over grenzen: veel partijen Film Hoogwater in Groningen Zeven watercalamiteiten Samenwerking versterken,

Nadere informatie

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag

Het Deltaprogramma. Nederland op orde: vandaag en morgen. Wim Kuijken / Bart Parmet. 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nederland op orde: vandaag en morgen Wim Kuijken / Bart Parmet 7 december 2012 KNAG-Onderwijsdag Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 2

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 11 juni 2015

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 11 juni 2015 Onderwerp Advies / conclusie Aanwezig: de heer A.J.H. de Beaufort (LNE) de heer F.J. van Bork (PvdA) de heer C.P. Bruggink (LNE) de heer J.A.G.W. Droogers (CDA) de heer S. Groenendijk (VVD) de heer E.W.

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie