Huishoudelijk Reglement van de vereniging Haagse Vogelbescherming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement van de vereniging Haagse Vogelbescherming"

Transcriptie

1 HuishoudelijkReglementvandeverenigingHaagseVogelbescherming Lidmaatschap. Artikel1. 1. De vereniging kent naast de in artikel 5 van de statuten genoemde leden en donateursookledenvoorhetlevenengezinsleden. 2. Hetbestuursteltcriteriavastvoortoekenningvanheterelidmaatschap. Aanmeldingeninschrijving Artikel2. 1. Aanmeldingalslidvandevereniginggeschiedtdoorhetindienenbijhetbestuurvan eenschriftelijkofviaelektronischepostingediendaanmeldingsformulier.hierop dienennaam,voorlettersofvoornaam,geboortedatum,adres,postcode, woonplaats,datumeneventueeltelefoonnummerene mailadresteworden vermeld.deontvangstwordtdoorhetbestuurofdeledenadministratiebevestigd aandeaanmelder,waarbijombetalingvandecontributiewordtgevraagd.na ontvangstvandecontributiewordtdeaanmelderalslidingeschreven. 2. Bijaanmeldingvanjeugdledendienthetaanmeldingsformuliermedetezijn ondertekenddooreenouderofvoogd. Afwijzingvaneenaanmelding. Artikel3. 1. Hetbestuurkanbesluiteneenaanmeldingvoorhetlidmaatschapaftewijzen.Een dergelijkbesluitwordtdoorhetbestuurmetredenenomkleedenbinnenéénmaand naontvangstvandeaanmeldingschriftelijkaandeaanmeldermeegedeeld. 2. Deafgewezenaanmelderkanbinneneenmaandnadezekennisgevingberoep instellenbijdealgemeneledenvergadering,diedaaroverindeeerstvolgende vergaderingbeslist. Contributie. Artikel4. 1. DeAlgemeneLedenvergaderingsteltjaarlijksdedoordeledenenjeugdledente betalencontributievast. 2. Decontributievoorenigjaardientvóór1aprilvandatjaartewordenvoldaan. 3. Zijdievóór1julivanenigjaaralslidwordentoegelatenzijnoverdatjaardevolledige contributieverschuldigd.zijdiena1juliwordentoegelatenzijnoverdatjaardehelft vandecontributieverschuldigd. 4. Indiendeverenigingdecontributienietvoorhetinlid2genoemdetijdstipheeft ontvangen,ontvangthetbetreffendelideenaanmaningwaarineentermijnis gesteld.indienna2aanmaningennietbinnendeindelaatsteaanmaninggestelde termijnisbetaald,kanhetlidmaatschapdoorhetbestuurwordenopgezegd. 1

2 5. Bijbeëindigingvanhetlidmaatschap,omwelkeredendanook,wordtgeenrestitutie vancontributiegegeven. 6. Hetlidmaatschapvooreenvolgendjaardientvóórheteindevanhetlopendejaarte wordenopgezegd.bijopzeggingnahetbeginvanenigjaarisoverdatjaarde volledigecontributieverschuldigd. 7. Ledenvoorhetlevenbetaleneenéénmaligebijdrage.Zijzijnvrijgesteldvande verplichtingtothetbetalenvancontributie.dehoogtevandeéénmaligebijdrage wordtdoordealgemeneledenvergaderingvastgesteld. 8. Hetbestuurkaninbijzonderegevallenbesluitendateenlidgeheelofgedeeltelijkvan deverplichtingtothetbetalenvancontributiewordtvrijgesteld.dezevrijstelling geldttelkensvooréénkalenderjaar. Rechtenenplichtenvandonateurs. Artikel5. DonateursbetaleneendoordeAlgemeneLedenvergaderingvasttestellenminimum bijdrageenhebbentoegangtotdeiederealgemeneledenvergaderingenkunnendaarinhet woordvoeren.zijhebbengeenstemrecht. Eindevanhetlidmaatschap. Artikel6. 1. Hetlidmaatschapeindigtdoordeinartikel6,lid1,vandestatutenopgesomde redenen. 2. Ingevalvanopzeggingvanhetlidmaatschapdoorhetbestuurkanbetrokkene binnenéénmaandnaontvangstvanhetschriftelijkberichtwaarindereden(en)zijn opgegevenberoepinstellenbijdealgemeneledenvergadering,diedaaroverinde eerstvolgendevergaderingbeslist. BeroepopdeAlgemeneLedenvergadering. Artikel7. 1. EenberoepopdeAlgemeneLedenvergaderingalsbedoeldinditreglementmoet schriftelijkbijhetbestuurwordeningediend.hetbestuurschrijftbinnenzestigdagen naontvangstvanhetberoepeenalgemeneledenvergaderinguitwaarinhetberoep wordtbehandeld. 2. Inafwijkingvanlid1kunnenbestuurenbetrokkeneovereenkomenhetberoepte behandelenindeeerstvolgendejaarvergadering. 3. DeAlgemeneLedenvergaderingkanhetbesluitvanhetbestuur: a.bekrachtigen; b.verwerpenenzonodigdooreennieuwbesluitvervangen; c.voorbepaaldetijdschorsen. 4. HetbesluitvandeAlgemeneLedenvergaderingwordtbinnenéénmaandnade behandelingindevergaderingmetredenenomkleed,schriftelijkaanbetrokkene meegedeeld. Verkiezingvanbestuursleden. Artikel8. 2

3 Devoordrachttotverkiezingvanbestuursledendoordeledenalsbedoeldinartikel8,lid3, vandestatutengeschiedtdoorinleveringbijdesecretarisvanhetbestuurvaneendaartoe strekkendeschriftelijkeverklaring,vergezeldvaneenschriftelijkebereidverklaringvande kandidaat,uiterlijkdriewekenvóórdedatumvandealgemeneledenvergadering,waarop deverkiezingvanbestuursledenisgeagendeerd. Takenenbevoegdhedenvanhetbestuur. Artikel9 1. Hetbestuurisverplichtopoverzichtelijkewijzeeenledenadministratiebijtehouden alsmedepresentielijstenennotulenvandealgemeneledenvergaderingenende bestuursvergaderingen. 2. Hetbestuurdraagtzorgvooreenverzekeringvanallevrijwilligerstijdenshunwerk voordevereniging. 3. Hetbestuurisbevoegdtothetaangaan,beëindigenenschorsenvan arbeidsovereenkomstenmetmedewerkersindienstvandeverenigingenstelthun arbeidsvoorwaardenvast. 4. Voorhetaangaanvanverplichtingenvoordevereniging,waarvandewaardehet bedragvan 1.000, opjaarbasistebovengaat,iseenbestuursbesluitvereist. 5. Hetbestuurregeltinonderlingoverlegdetakenenbevoegdhedenvande afzonderlijkebestuursleden,inhetbijzonderdietothetdoenvanbetalingen. 6. Takenenbevoegdhedendiedoordestatutenofdithuishoudelijkreglementaanhet bestuurzijntoegekendkunnenslechtsopgrondvaneenuitdrukkelijk delegatiebesluitdooréénofmeerbestuursledenafzonderlijkwordenuitgeoefend. 7. Indieneenbestuurslidtijdelijknietinstaatiszijntakentevervullenwordendiens werkzaamhedenwaargenomendooreenderanderebestuursledenofwordenzijn takenoverdeanderebestuursledenverdeeld. 8. Besluitenvanhetbestuurdiepersonenbetreffenwordenaanbetrokkenen schriftelijkbekendgemaakt. Vergaderingenvanhetbestuur;besluitvorming. artikel Debestuursvergaderingenwordengehoudenterplaatsealsdoorhetbestuurin onderlingoverlegvasttestellen. 2. Vergaderingenzullentelkenmalewordengehoudenwanneerdevoorzitterdit wenselijkachtofindienéénderanderebestuursledendatonderopgavevandete behandelenpuntenaandevoorzitterverzoekt.indiendevoorzitteraaneendergelijk verzoekgeengevolggeeftindiezindatdevergaderingkanwordengehoudenbinnen driewekennahetverzoek,isdeverzoekerbevoegdzelfeenvergaderingbijeente roepenmetinachtnemingvandevereisteformaliteiten. 3. Deoproepingtotdevergaderinggeschiedttenminstedriedagentevorenschriftelijk ofmiddelse mailberichtdoorofnamensdevoorzitter,behoudenshetinhettweede lidbepaalde. 4. Deoproepingvermeldtbehalveplaatsentijdstipvandevergaderingeenagendavan detebehandelenpunten. 5. Debestuursvergaderingenwordengeleiddoordevoorzitter;bijdiensafwezigheid wijstdevergaderingzelfhaarvoorzitteraan. 3

4 6. Hetbestuurkantervergaderingalleendangeldigebesluitennemenindiende meerderheidvandeinfunctiezijndebestuursledenaanwezigis. 7. Indiendedoordestatutenendithuishoudelijkreglementgegevenvoorschriften voorhetoproepenenhoudenvanbestuursvergaderingennietinachtzijngenomen kunnen,zolangalleinfunctiezijndebestuursledentervergaderingaanwezigzijn, geldigebesluitenwordengenomenoveralleaandeordekomendeonderwerpen mitsmetalgemenestemmen. 8. Hetbestuurkanooktelefonischvergaderen,mitsallebestuursledendaarmee instemmenendaarvanindenotulenmeldingwordtgemaakt. 9. Hetbestuurkanookbuitenvergaderingbesluitennemenmitsallebestuursleden daarmeeinstemmenenindegelegenheidzijngesteldschriftelijkofviae mailhun meningteuiten.indenotulenvandeeerstvolgendebestuursvergaderingwordt aantekeninggemaaktvandebuitenvergaderinggenomenbesluiten. Commissies. Artikel Commissieswordendoorhetbestuuringesteldenontbonden.Zodradoorhet bestuureencommissieisingesteldofontbondenzalditindeeerstvolgende algemeneledenvergaderingaandeledenwordenmeegedeeld. 2. Bijofnadeinstellingvaneencommissiewordenhaartakenenbevoegdhedendoor hetbestuurvastgestelden zonodig gewijzigd. 3. Deledenvandecommissieswordendoorhetbestuurbenoemduitdeledenvande vereniging;zijkunnenookdoorhetbestuurwordenontslagen. 4. Iederecommissiestelteenreglementopdatnietstrijdigmagzijnmetbepalingen vandestatutenvandeverenigingofvandithuishoudelijkreglementenwaarinin iedergevalwordenopgenomen: a.dedoorhetbestuuropgedragentakenenverleendebevoegdheden; b.demiddelenenwegenterrealiseringvanhetdoelvandecommissieende opgedragentaken; c.dewerkwijze; d.defunctie/taakverdelingtussendecommissieleden; e.dewijzevanverslaggevingenverantwoordingaanhetbestuur. 5. Hetreglementvaneencommissieenwijzigingendaarinwordeneerstvankrachtna goedkeuringdoorhetbestuur. Verantwoordingvandecommissiesaanhetbestuur. Artikel Iederecommissiebrengtminstenseenmaalperjaaraanhetbestuurverslaguitover dewerkwijze,dewerkzaamhedenendefinanciën. 2. Debegrotingvandecommissievoorenigjaardientvóór1novembervanhet voorafgaandejaartewordeningediendbijdepenningmeestervanhetbestuur. 3. Hetjaarverslagoverenigjaardientvóór1februarivanhetdaaropvolgendjaarte wordeningediendbijdesecretarisvanhetbestuur. Geschillentussencommissiesenhetbestuur. Artikel13. 4

5 1. Bijniettotovereenstemmingtebrengenverschilleninopinietenaanzienvan beleidszakentusseneencommissieenhetbestuurwordteenarbitragecommissie ingestelddoorhetbestuur.dearbitragecommissiewordtsamengestelduitéén persoonaangewezendoorhetbestuur,éénpersoonaangewezendoordecommissie eneenderde,onafhankelijkendeskundigpersoon,dieoppersoonlijketitelwordt aangezochtdoordetweereedsaangewezenpersonen;dezederdepersoonisgeen lidvandebetrokkencommissieenevenminvanhetbestuur. 2. Deinhetvorigelidgenoemdederdepersoonisvoorzittervandearbitragecommissie enbepaalttijdenplaatsvanbehandelingvanhetgeschil. 3. Dedoordearbitragecommissiebijmeerderheidvanstemmengenomenbesluiten zijnbindendvoorallebetrokkenenbijdevereniging.dearbitragecommissiemaakt haarbesluitenendedaaraantengrondslagliggendemotiveringschriftelijkebekend aanhetbestuurendebetreffendecommissie. 4. Hetbestuurbrengtoverhetoptredenendebesluitenvandearbitragecommissie verslaguitaandealgemeneledenvergadering. Dekascommissie. Artikel DeAlgemeneLedenvergaderingbenoemtiederjaareenkascommissie overeenkomstighetbepaaldeinartikel11,lid5en6,vandestatuten. 2. Dekascommissiebrengtvanhaarbevindingenschriftelijkverslaguitaande AlgemeneLedenvergaderingindeJaarvergadering,welkverslagaandenotulenvan dievergaderingwordtgehecht. Slotbepaling. Artikel15. DitHuishoudelijkReglementisdoordeAlgemeneLedenvergaderingvastgesteldinde vergaderingvan16april2012 5

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven.

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK.

Lidmaatschap. Van het bestuur. Huishoudelijk reglement. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Certified Media Professionals; gevestigd te IJsselstein, Hugo Poortmanstraat 12, 3404AK. Lidmaatschap Artikel 1 - Lid worden Wijze van toetreding als lid van de vereniging geschiedt met inachtname van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht. Naam en zetel Artikel 1

Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht. Naam en zetel Artikel 1 Statuten van de vereniging Alliance Française Utrecht Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Alliance Française Utrecht en is gevestigd te Utrecht. 2. De vereniging is aangegaan voor

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik

Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Huishoudelijk Reglement vzw AVT Maaseik Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd vzw AVT Maaseik (hierna: de vereniging ) is opgericht op 21 maart 2010 en is gevestigd te 3680 Maaseik, Hoevenstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te

Nadere informatie