Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak"

Transcriptie

1 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: In onderstaande casus verwijt klaagster verweerder (hidha) onder meer dat hij tijdens een viste te weinig aandacht heeft gehad voor haar klachten en slecht heeft geluisterd. Verweerder kwam tijdens deze visite tot de diagnose dreigende coprostase bij overmatig codeïne gebruik zonder laxantia. Drie weken later wordt een obstruerende steen in de linker ureter gediagnosticeerd. Klaagster klaagt eveneens over de bejegening en de aantekeningen in het medisch dossier De commissie besteed in een terzijde aandacht aan de organisatie van de praktijk die bestaat uit één praktijkhouder en vier HIDHA s. De HIDHA s hebben geen patiënten op naam, alle patiënten staan op naam van de praktijkhouder. DE PROCEDURE Bij brief van 17 april 2012, door de klachtencommissie ontvangen op 11 mei 2012, heeft klaagster een klacht ingediend jegens verweerder. Klaagster heeft op 31 mei 2012 de klachtencommissie schriftelijk gemachtigd de klacht voor te leggen aan verweerder en heeft hierbij tevens de klachtencommissie gemachtigd alle relevante gegevens betreffende de klacht op te vragen. De klachtencommissie heeft kennisgenomen van de volgende stukken: de klachtbrief van 17 april 2012; het verweerschrift van verweerder van 7 juli 2012; de repliek van klaagster van 5 augustus 2012; de dupliek van verweerde van 21 augustus het door de commissie opgevraagde medisch dossier van klaagster. Op 27 september 2012 vond een hoorzitting plaats. Klaagster was aanwezig, vergezeld door schoonzoon; Verweerder was aanwezig. De uitspraak is vervolgens vastgesteld op 19 november De klachtencommissie is als volgt samengesteld: mevrouw mr. M.J.M. Weerts, voorzitter, de heer drs. A.M. Mathot, huisarts, lid op voordracht Huisartsenkring, de heer drs. J.Th. van Leeuwen, huisarts, lid op voordracht Huisartsenkring, mevrouw P. Nep, lid op voordracht Cliëntenbelang en mevrouw M. Verhoeven, lid op voordracht Cliëntenbelang. De klachtencommissie wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris mevrouw mr. M.B. Verkleij. DE FEITEN De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klaagster is tot en met september 2011 patiënt geweest bij de huisartsenpraktijk waar verweerder werkzaam is. Verweerder is als HIDHA (huisarts in dienst van een huisarts) bij deze huisartsenpraktijk werkzaam.

2 De huisartsenpraktijk bestaat uit één praktijkhouder en vier HIDHA s. De HIDHA s hebben geen patiënten op naam, alle patiënten staan op naam van de praktijkhouder. De patiënt bepaalt steeds per klacht zelf bij welke huisarts hij een afspraak wil maken. Er wordt gewerkt vanuit een centraal elektronisch patiëntendossier. Verweerder is op 16 april 2009 op huisbezoek geweest bij klaagster. In het huisartsenjournaal (hierna: journaal) staat op die dag vermeld: S: sinds 3dgn buikpijn, misselijk. Weinig eetlust, drinken redelijk. Eerste dag ook koorts en overgeven, inmiddels niet meer. Gebruikt de laatste tijd 6-8 paracetamol/codeïne om pijn in been handelbaar te houden. Gebruikt niets om ontlasting dun te houden. O: niet ziek, bolle buik, n klinkende spaarzame perist, hypertympanie, diffuus drukgevoelig over colon. E: dreigende coprostase bij overmatig codeïne-gebruik P: recept motilium supp, microlax. Advies movicolon (wel in bezit, wordt niet gebruikt) te blijven gebruiken. Op 17 april 2009 legt de waarnemend arts, tevens collega- huisarts van verweerder, om uur een visite af bij klaagster. In het waarneembericht staat onder meer vermeld dat de patiënt een zieke indruk maakt en een temperatuursverhoging heeft van De waarnemend huisarts komt tot de diagnose diverticulitis bij ernstige obstipatie en schrijft Augmentin, drie keer daags, voor. Op 20 april 2009 legt dezelfde collega- huisarts een visite af bij klaagster. In het journaal staat onder meer vermeld dat het beter gaat met klaagster, dat de koorts duidelijk is verminderd en dat het diverticulitisbeeld is verbeterd. De rapportage van deze visite wordt op 27 april in het dossier van klaagster verwerkt. Op 27 april 2009 legt dezelfde collega- huisarts een visite af bij klaagster. In het journaal staat onder meer vermeld dat het beter gaat met klaagster, dat de diarree minder is, de buikpijn over en dat er sprake is van status na diverticulitis en ernstige obstipatie. Op 29 april 2009 neemt klaagster telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk. Het journaal vermeld (S) dat klaagster nog diarree heeft, weinig kan eten en nog steeds verhoging/koorts heeft. Op 1 mei 2009 legt dezelfde collega- huisarts een visite af bij klaagster. De huisarts verwijst klaagster door voor nader onderzoek. Op 4 mei 2009 wordt er een echografie van de bovenbuik gemaakt. De uitslag luidt: schorsverlies rechternier en hydronefrose linker nier zonder obstruerend moment. Op 7 mei 2009 wordt klaagster in verband met stijgend creatinine opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Er wordt een obstruerende steen in de linker ureter gediagnosticeerd. Klaagster krijgt een nefrostomiecatheter en antibiotica voorgeschreven. Klaagster gaat op 14 mei 2009 met ontslag. Na spontane lozing van de uretersteen wordt op 18 juni 2009 de nefrostomiecatheter verwijderd. Twee jaar later heeft klaagster op 5 mei 2011 verweerder op het spreekuur bezocht. Klaagster wilde met verweerder de, in haar ogen slecht verlopen, visite van 16 april 2009 bespreken. Klaagster heeft op 26 september 2011 de huisartsenpraktijk van verweerder verlaten.

3 DE KLACHT De klacht van klaagster houdt, zakelijk en samengevat weergegeven, het volgende in. Klaagster verwijt verweerder dat: 1. hij te weinig aandacht heeft gehad voor haar en slecht heeft geluisterd; 2. hij het dossier slecht heeft bijgehouden; 3. hij tegen haar heeft geschreeuwd. Klaagster licht haar klachten als volgt toe. Klaagster had in 2009 buikklachten en voelde zich al weken niet goed. Zij was ziek en had 39 graden koorts. Toen zij dit tijdens de visite van 16 april 2009 aangaf, heeft verweerder niet geluisterd en is hij niet ingegaan op haar klachten. In plaats daarvan zei hij dat klaagster flink moest blijven bewegen omdat zij een darmverstopping had. Klaagster had echter een normale stoelgang, waarvoor zij natuurlijke middelen gebruikt. Klaagster werd door de collega-arts van verweerder naar nefrologie verwezen. Daar bleek dat de linkernier van klaagster bijna niets meer deed. Klaagster is met spoed geopereerd en heeft een nefrostomie gekregen. Ten aanzien van de klacht dat verweerder het dossier slecht bijhoudt voert klaagster onder meer het volgende aan. In het dossier staat vermeld dat klaagster gezegd zou hebben dat zij een nier moest missen. Klaagster heeft dit echter nooit verteld. Verder staat in het dossier niet vermeld dat klaagster onder behandeling is van de polikliniek pijnbestrijding in het UMCU. Verweerder heeft nooit gevraagd naar of aandacht getoond voor de nare gevolgen die klaagster heeft gehad na een overval in Klaagster geeft aan dat verweerder in het algemeen snel boos wordt. Tijdens het gesprek dat zij op 5 mei 2011 met hem heeft gehad, is verweerder tegen haar beginnen te schreeuwen. Klaagster wilde op die dag nog een keer met hem praten over het huisbezoek van 16 april 2009 dat zij als slecht heeft ervaren. Dit gesprek heeft voor klaagster de deur dicht gedaan en zij is op zoek gegaan naar een andere huisarts. Omdat klaagster moeite had met het vinden van een andere huisarts voelde zij zich gedwongen om ingeschreven te blijven bij de huisartsenpraktijk waar verweerder werkzaam is totdat zij een andere huisarts had gevonden. HET VERWEER Verweerder heeft zich verweerd door onder meer het volgende, zakelijk en samengevat weergegeven, aan te voeren. Verweerder geeft in de eerste plaats aan dat hij zich niet meer exact kan herinneren hoe zijn visite op 16 april 2009 bij klaagster is verlopen. Verweerder beroept zich dan ook op zijn rapportage in het journaal.

4 Verweerder is tijdens de visite op 16 april 2009 tot de diagnose obstipatie/coprostase gekomen. Verweerder is van mening dat hij klaagster tijdens deze visite serieus heeft genomen en naar haar klachten heeft geluisterd. Hij heeft een anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek bij klaagster verricht. Verweerder maakt uit zijn aantekeningen op dat hij een niet zieke patiënt zag, met een bolle buik. De eerste dag dat klaagster zich ziek voelde was er sprake van braken en koorts. Op de dag van visite had klaagster geen koorts meer. Op basis van lichamelijk onderzoek en op basis van het codeïne gebruik van klaagster kwam verweerder tot zijn diagnose. Verweerder heeft zetpillen tegen de misselijkheid en laxantia voorgeschreven. Hij heeft klaagster geadviseerd de movicolon te gebruiken en in beweging te blijven. Verweerder is van mening dat hij op goede gronden tot de diagnose dreigende coprostase bij overmatig codeïne gebruik zonder laxatia is gekomen en dat deze diagnose ook het door hem ingestelde beleid rechtvaardigde. Verweerder acht het verwijt van klaagster dat hij het dossier niet goed zou hebben bijgehouden niet terecht. Alle gegevens van een patiënt, alle artscontacten en ook de overige contacten worden zorgvuldig bijgehouden. Zo is ook de rapportage van de polikliniek pijnbestrijding in het dossier terug te vinden. Niet alle rapportages zijn echter van zijn hand. Verweerder is op grond van de door klaagster overgelegde uitdraai uit het dossier (augustus 2004) wel degelijk van mening dat hij destijds aandacht heeft besteed aan de gevolgen voor klaagster van een overval. Verweerder herkent zich niet in het beeld dat klaagster van hem schetst. Verweerder betwist dan ook dat hij tijdens de visite op 16 april 2009 zou zijn weggelopen of niet zou hebben gereageerd. Ook kan verweerder zich niet voorstellen dat hij tegen klaagster zou hebben geschreeuwd. Zo gaat hij niet met patiënten om. Verweerder is verder van menig dat de huisartsenpraktijk klaagster behulpzaam heeft willen zijn bij het zoeken naar een andere huisarts. Verweerder verwijst hierbij naar de rapportages in het journaal. Verweerder betreurt het dat klaagster de contacten met hem als niet prettig heeft ervaren. BEOORDELING VAN DE KLACHTEN 1. Weinig aandacht en slecht luisteren De commissie maakt uit de stukken en uit wat ter zitting ter sprake is gekomen op dat dit klachtonderdeel met name ziet op de visite van 16 april Klaagster verwijt verweerder dat hij tijdens deze visite geen nader onderzoek heeft verricht en niet naar haar klachten heeft geluisterd.

5 De commissie overweegt als volgt: De commissie stelt vast dat verweerder op 16 april 2009 tot de (werk)diagnose obstipatie is gekomen. Verweerder is tot deze diagnose gekomen na het verrichten van lichamelijk onderzoek en na het afnemen van een anamnese. Daarbij is een nader onderzoek naar een eventuele oorzaak van de (eerdere) koorts bij klaagster niet expliciet aan de orde gekomen. Verweerder heeft ter zitting aangegeven geen verklaring te hebben voor het feit dat klaagster koorts zou hebben gehad. De commissie stelt eveneens vast dat klaagster bekend was met chronische urineweginfecties en met blaaslediging problematiek. Op de actieve probleemlijst van het medisch dossier van klaagster staat dit ook als zodanig geregistreerd. De commissie is op grond hiervan van oordeel dat, ondanks het feit dat klaagster geen zieke indruk op verweerder maakte en gezegd zou hebben geen koorts meer te hebben, het op 16 april 2009 voor de hand had gelegen om de urine van klaagster te onderzoeken of op zijn minst nader onderzoek te verrichten gezien de urinewegproblematiek en de voorgeschiedenis van klaagster. Hiervan is de commissie niet gebleken. Verweerder is daarentegen uitgegaan van de (werk)diagnose obstipatie als enige diagnose. Dit klemt te meer nu klaagster melding had gemaakt van (eerdere) koorts en braken en van drie dagen buikpijn. Klaagster had eveneens aangegeven geen klachten van obstipatie te ondervinden omdat zij daarvoor natuurlijke laxantia gebruikte. Niet gezegd kan worden dat verweerder in het geheel geen onderzoek heeft verricht of niet naar de klachten van klaagster heeft geluisterd. Op grond van hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen is zij echter wel van oordeel dat het onderzoek van verweerder tijdens de visite op 16 april 2009 onvoldoende is geweest. De klacht is dan ook gegrond. 2. Slecht bijhouden van het dossier Klaagster stelt dat er meerdere onjuistheden in haar dossier staan en enkele zaken ontbreken. De commissie constateert inderdaad dat wat de feiten betreft er onjuistheden in het dossier van klaagster staan. Zo wordt er 18 mei 2009 (S) gerapporteerd dat klaagster een nefrostoma vanuit de rechter nier heeft gekregen (en een niersteen rechts) terwijl het om de linker nier gaat. Ook stelt klaagster vraagtekens bij de rapportage, 5 mei 2011 (S), dat zij gezegd zou hebben een nier te moeten missen. Dit is niet correct. Niet alle klachten van klaagster over het verkeerd bijhouden van het journaal treffen doel. De commissie overweegt daartoe als volgt: De commissie constateert dat klaagster een aantal rapportages in het dossier heeft toegeschreven aan verweerder. Echter, niet elke door klaagster genoemde rapportage was van de hand van verweerder. Ook collega- artsen en de assistentes hebben in het dossier van klaagster gerapporteerd.

6 De commissie stelt vast dat verweerder twee keer persoonlijk contact met klaagster heeft gehad, namelijk tijdens de visite van 16 april 2009 en tijdens het spreekuur gesprek van 5 mei De commissie stelt eveneens vast dat de rapportage van verweerder over de visite van 16 april 2009 correct is en dat de rapportage van het consult op 5 mei 2011, onder S, niet zodanige fouten bevat dat gesproken kan worden over slecht bijhouden van het dossier. De klacht dat verweerder het dossier slecht zou bijhouden is dan ook ongegrond. 3. Schreeuwen van verweerder tegen klaagster Deze klacht van klaagster heeft betrekking op het gesprek dat zij met verweerder op 5 mei 2011 heeft gevoerd. Klaagster wilde nog een keer terugkomen op de visite van 16 april Verweerder zou tijdens dit gesprek tegen klaagster hebben geschreeuwd. Het schreeuwen van verweerder is voor klaagster (mede) aanleiding geweest tot het indienen van haar klachten. De commissie heeft begrepen dat verweerder tijdens het gesprek dat op 5 mei 2011 plaatsvond klaagster heeft geconfronteerd met zijn zienswijze. Verweerder heeft daarbij getracht om, aan de hand van het dossier, de verschillende rapportages uit te leggen. Verweerder betwist ten stelligste dat hij daarbij tegen klaagster zou hebben geschreeuwd. De commissie overweegt dat het confronteren met de feiten uit het dossier wellicht op een bepaalde manier bij klaagster is overgekomen. Klaagster heeft ter zitting namelijk aangegeven dat zij na dit contact met verweerder heeft moeten huilen. Echter, in situaties als deze, waarbij de lezingen van partijen tegenover elkaar staan en niet kan worden vastgesteld of er sprake is geweest van voornoemd gedrag (schreeuwen) van verweerder, kan een verwijt gebaseerd op de lezing van klaagster in beginsel niet gegrond worden bevonden. Dit berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klaagster minder geloof verdient dan dat van verweerder, maar op de omstandigheid of een bepaalde gedraging verwijtbaar is, eerst moet worden vastgesteld of er voldoende feitelijke grondslag is voor dat oordeel. Nu de commissie de feiten niet kan vaststellen verklaart zij de klacht ongegrond. DE UITSPRAAK De commissie verklaart: Klacht 1 : gegrond Klacht 2 en 3 : ongegrond

7 TERZIJDE De commissie merkt terzijde het volgende op. Klaagster heeft in de toelichting op haar klachten aangegeven dat zij een gebrek aan aandacht heeft ervaren. Uit de medische gegevens van klaagster maakt de commissie op dat bij klaagster sprake is van een chronische situatie, ook al voor Eveneens heeft klaagster langdurig medische en psychische gevolgen ervaren na een overval in De commissie heeft begrepen dat de patiënt bij de onderhavige huisartsenpraktijk geen vaste huisarts krijgt toebedeeld. De commissie merkt hierbij op dat dit bij meerdere huisartsenpraktijken gangbaar is. De commissie kan zich niet ontrekken aan de indruk dat er bij klaagster, juist door het ontberen van een vaste huisarts, sprake is geweest van versnipperde zorg en aandacht en dat hieruit teleurstelling, en wellicht ook de klacht, van klaagster over de huisartsenzorg is voortgekomen. De commissie wil hierbij wijzen op de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde waaronder: de huisarts die zijn patiënten kent, herkenbaar is voor zijn patiënt, persoonsgerichte zorg biedt en de continuïteit van deze zorg waarborgt. De commissie vraagt zich in het licht van deze kernwaarden af of de organisatie van deze praktijk daarmee in overeenstemming is. DE REACTIE VAN DE HUISARTS Overeenkomstig artikel 2 lid 5 van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) heeft de huisarts de plicht om binnen een maand na ontvangst van deze uitspraak schriftelijk aan klaagster en aan de klachtencommissie mee te delen of hij naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal treffen en zo ja, welke. Ingeval de huisarts niet binnen een maand aan deze verplichting voldoet, behoort hij dit met vermelding van de redenen te laten weten. Utrecht, 20 november 2012

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: Klager vindt dat de huisarts zijn klachten niet serieus heeft genomen, hem verkeerde medicatie heeft voorgeschreven en heeft geweigerd

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak KERN: Klaagster verwijt de aangeklaagde huisarts dat hij geen lichamelijk onderzoek heeft verricht ondanks langdurige menstruatieklachten. Endometriose

Nadere informatie

Kern: Klager vindt dat verweerder niet adequaat heeft gereageerd op zijn klachten van ongewild gewichtsverlies.

Kern: Klager vindt dat verweerder niet adequaat heeft gereageerd op zijn klachten van ongewild gewichtsverlies. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak maart 2013 Kern: De Klachtencommissie constateert dat verweerder onderzoek heeft verricht naar de klachten van klager. Uit de onderzoeken die

Nadere informatie

DE PROCEDURE DE FEITEN

DE PROCEDURE DE FEITEN Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak januari 2013 Kern: te late doorverwijzing bij verhoogde ASAT en ALAT waarden Klager verwijt de huisarts dat hij hem te laat heeft doorverwezen

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak KERN: Klager verwijt de aangeklaagde huisarts dat deze hem preventief onderzoek naar darmkanker heeft geweigerd, dit ondanks zijn leeftijd en

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts In de onderstaande kwestie zegt de huisarts, uitgaande van een geschonden vertrouwensband,

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de huisarts als informant voor het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) Klaagster neemt het de huisarts kwalijk dat zij informatie

Nadere informatie

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten?

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak maart 2013 Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klaagster verwijt

Nadere informatie

De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: klacht over het maken van betaling- en behandelafspraken door de huisarts met het UWV Artikel 446 WGBO (behandelingsplan) en artikel 448

Nadere informatie

Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en bejegening.

Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en bejegening. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak februari 2013 Kern: handelwijze huisarts met betrekking tot het voorschrijven van een klysma, niet alert zijn op bijwerkingen van morfine en

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: lijn/poortwachterfunctie huisarts DE PROCEDURE

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: lijn/poortwachterfunctie huisarts DE PROCEDURE Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: Bejegening/ serieus nemen van (gynaecologische) lijn/poortwachterfunctie huisarts klachten/verwijzing twee DE PROCEDURE Bij brief van 5

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Januari 2012 Kern: patiënt belt twee dagen achter elkaar over (dezelfde) klachten. De tweede keer wordt een visite gevraagd. Triage. Huisarts

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen.

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: had de huisarts een melding bij het AMK moeten doen? Meestal wordt een hulpverlener aangeklaagd omdat hij onterecht een AMK melding zou

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster verwijt verweerster dat zij niet heeft geluisterd naar de signalen van het uitblijven van ontlasting gedurende

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster vindt dat 1. Verweerder jarenlang verkeerde redenen voor haar gezondheidsklachten heeft gegeven. Daardoor is geen

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules

Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak november 2013 Kern: HAP: onderzoek dikke enkel na val; diagnose gemist; Otawa Ankle Rules Verweerster komt, na onderzoek op de HAP, tot de diagnose:

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak december 2013 Kern: Klaagster vindt dat verweerder tijdens het telefoongesprek dat is gevoerd nadat de patiënt s nachts was gevallen, niet goed

Nadere informatie

2017/G5/HAZ 1. Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Referentie:G5 UITSPRAAK. Inzake

2017/G5/HAZ 1. Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Referentie:G5 UITSPRAAK. Inzake Geschillencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland Referentie:G5 UITSPRAAK Inzake De heer [naam] Wonende te [plaats] Klager Gemachtigde: mevrouw [naam] tegen De heer [naam] te [plaats] Verweerder 2017/G5/HAZ

Nadere informatie

Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie

Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: - contacten met Bureau Jeugdzorg door de huisarts, verslaglegging door Jeugdzorg - onderkennen longembolie DE PROCEDURE Bij brief (e-mail)

Nadere informatie

Geschillencommissie Huisartsenzorg West

Geschillencommissie Huisartsenzorg West Geschillencommissie Huisartsenzorg West Referentie: 201703/ms UITSPRAAK Inzake Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats] klaagster tegen Mevrouw [verweerster], huisarts gevestigd te [plaats] verweerster

Nadere informatie

17.105Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 7 maart 2018

17.105Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 7 maart 2018 17.105Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 7 maart 2018 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: risicofactoren en gemiste diagnose acuut coronair lijden Uit de onderstaande casus blijkt weer eens hoe belangrijk het is om als huisarts

Nadere informatie

Postbus 2122, 6020 AC Budel T E. W.

Postbus 2122, 6020 AC Budel T E. W. Postbus 2122, 6020 AC Budel T. 06-12 82 30 70 E. geschilleninstantie@kab-klachten.nl W. www.geschilleninstantiekab.nl Geschilleninstantie KAB Referentie: 2018-004 UITSPRAAK Inzake De heer van H. Wonende

Nadere informatie

De klacht van klaagster houdt, zakelijk weergegeven en samengevat, het volgende in.

De klacht van klaagster houdt, zakelijk weergegeven en samengevat, het volgende in. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: mag de huisarts varen op de diagnose en het behandelbeleid van de specialist? Tevens gaat het in deze casus om het belang van communicatie

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: mag een huisarts overgaan tot euthanasie bij een patiënt met een euthanasieverklaring indien er volgens de familie sprake is van ondraaglijk

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Rep.nr. G2008/29 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 24 april 2008 binnengekomen klacht van: MEVROUW A, wonende te

Nadere informatie

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. UITSPRAAK 107912 - Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende te C, appellante, hierna te noemen A, gemachtigde: mevrouw

Nadere informatie

Geschillencommissie Huisartsenzorg West

Geschillencommissie Huisartsenzorg West Geschillencommissie Huisartsenzorg West Referentie: 201701/ms UITSPRAAK Inzake De heer [klager] wonende te [plaats] Klager tegen gezondheidscentrum [verweerder] gevestigd te [plaats] Verweerder vertegenwoordigd

Nadere informatie

16.062T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.062T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.062T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist?

Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist? Klachtencommissie huisartsenzorg Uitspraak Kern: Kan de huisarts varen op de bevindingen en diagnose van de specialist? In de onderstaande kwestie wordt de huisarts aangeklaagd door de echtgenote van de

Nadere informatie

18.058Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 11 januari 2019

18.058Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 11 januari 2019 18.058Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 11 januari 2019 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase.

Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak oktober 2013 Kern: Catheter à demeure verwisselen bij terminale patiënt thuis / ziekenhuisprotocol Bejegening tijdens terminale fase. Klager

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen G2010/51 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2010/51 Rep.nr. G 2010/51 6 december 2011 Def. 159 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 27 november 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C huisarts

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg.

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak. Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: waarnemend huisarts/ laatste levensfase/palliatieve zorg. In onderstaande casus klaagt de weduwe over het handelen van de arts, als waarnemend

Nadere informatie

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016

16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 16.046T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 29 december 2016 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 21 juli 2006 binnengekomen klacht van: A beiden wonende te B klagers gemachtigde C

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak oktober Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts.

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland. Uitspraak oktober Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts. Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak oktober 2013 Kern: zinloos medisch handelen/ oordeel komt toe aan arts. Klager verwijt verweerder dat hij, ondanks aandringen van de familie,

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over veiligheid, overplaatsing, coaching, informeren leerplicht; PO

SAMENVATTING Klacht over veiligheid, overplaatsing, coaching, informeren leerplicht; PO SAMENVATTING 106159 - Klacht over veiligheid, overplaatsing, coaching, informeren leerplicht; PO Ouders klagen erover dat de school tekort is geschoten in haar zorgplicht. De dochter van klagers voelde

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. Beslissing naar aanleiding van de op 11 januari 2017 binnengekomen klacht van:

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. Beslissing naar aanleiding van de op 11 januari 2017 binnengekomen klacht van: 2017/012 ECLI:NL:TGZRAMS:2017:112 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2017/012 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM Beslissing naar

Nadere informatie

Klacht over verlengde kleuterperiode. School heeft verkeerde informatie doorgegeven aan andere school. Klachten ongegrond.

Klacht over verlengde kleuterperiode. School heeft verkeerde informatie doorgegeven aan andere school. Klachten ongegrond. LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/054 Klacht over verlengde kleuterperiode. School heeft verkeerde informatie doorgegeven aan andere school. Klachten ongegrond. Advies

Nadere informatie

17.079T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

17.079T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 17.079T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 7 mei 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster gemachtigde mr. J. Broeders

Nadere informatie

16.144Tf Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.144Tf Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.144Tf Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

17.154Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 augustus 2018

17.154Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 augustus 2018 17.154Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 augustus 2018 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 oktober 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C verpleegkundige

Nadere informatie

UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht

UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) te Utrecht Betreffende klacht 14.30T ingediend door de heer en mevrouw A. (hierna te noemen klagers

Nadere informatie

1.2 [beklaagde] heeft zich bij van 25 oktober 2018 tegen de klacht verweerd.

1.2 [beklaagde] heeft zich bij  van 25 oktober 2018 tegen de klacht verweerd. Klachtenadviescommissie Wsnp Adviesnummer: 2019-02 In de zaak van: Schuldenaar/bewindvoerder [klagers]: [klagers], [adres] [woonplaats], vertegenwoordigd door mevrouw mr [rechtsbijstandverlener], werkzaam

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2014/016 14 mei 2014 Klacht over onvolledig leerlingdossier Klaagster wenst een kopie van het leerlingendossier en stelt dat het door school aangeleverde

Nadere informatie

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E.

SAMENVATTING. inzake de klacht van: mevrouw A te D, moeder van B, oud-leerling van basisschool C te D, klaagster gemachtigde: mevrouw mr. E. SAMENVATTING 105585 - Klacht over informatieverstrekking en opvragen van informatie, een AMK-melding en het stopzetten van de ambulante begeleiding; PO Klaagster klaagt erover dat de school aan derden

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2015-39 17 februari 2016 De school had ernstige zorgen over de leerlinge en haar zuster. De commissie kijkt naar de vraag of een

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 13 november 2006 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Fysiotherapie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Mutaties en samenstelling klachtencommissie 4 3. Zittingen 4 4. Werkwijze

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE 006/2009 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: 006/2009 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 23 december 2010 naar aanleiding van de op 21 januari 2009 ingekomen klacht

Nadere informatie

UITSPRAAK. Inzake. Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster. tegen

UITSPRAAK. Inzake. Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster. tegen Geschillencommissie Openbare Apotheken UITSPRAAK Inzake Mevrouw [klaagster] wonende te [plaats]l Klaagster tegen de heer [verweerder] de beherend apotheker van [naam apotheek] gevestigd te [plaats] Verweerder

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen over en beslist op de op 9 augustus 2012 ingekomen klacht van

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen over en beslist op de op 9 augustus 2012 ingekomen klacht van G2012/87 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2012/87 Rep. nr. G2012/87 26 februari 2013 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft het volgende

Nadere informatie

17.137T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 mei 2018

17.137T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 mei 2018 17.137T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 9 mei 2018 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en beslist

Nadere informatie

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. 108179 - Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft. ADVIES inzake de klacht van: [klager] te [woonplaats], ouder van [de leerling],

Nadere informatie

16.058T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.058T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.058T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG c2012.059 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: c2012.059 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummer

Nadere informatie

16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.072T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2017/320 ECLI:NL:TGZRAMS:2018:29 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2017/320 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM Beslissing naar

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster

SAMENVATTING ADVIES. A, moeder van B, leerling VMBO klas 3kbad van het C te D, wonende te D, verzoeker, hierna te noemen klaagster 102472 SAMENVATTING Klacht tegen coördinator onderbouw met betrekking tot bejegening leerling VO Klaagster klaagt dat de coördinator onderbouw VMBO haar zoon zou hebben vernederd en emotioneel zou hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO

SAMENVATTING Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO SAMENVATTING 104398 - Klacht van werkneemster over handelen bovenschools manager en over klachtafhandeling bevoegd gezag; PO In verband met een vacante functie van directeur was er een benoemingsadviescommissie

Nadere informatie

15.079T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

15.079T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 15.079T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beslist in de volgende

Nadere informatie

16.137Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.137Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.137Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Internet Www.rvr.org Postbus 24080 3502 MB Utrecht Crocsckan 35 3521 BJ Utrocht Centraal kantoor Utrecht Raad voor Rechtsbijstand TeL 068-7871000. Fax088-787 10 8 Doorkiesnr. : 088-7871020 Datum : 30 juli

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2015-079 ECLI:NL:TGZRSGR:2016:21 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2015-079 Datum uitspraak: 1 maart 2016 Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS. Klachtnummer 2017/133

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS. Klachtnummer 2017/133 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS Klachtnummer 2017/133 Geen oordeel over gat in broek. Ten aanzien van anti-pestbeleid heeft aangeklaagde tijdens hoorzitting nader uiteengezet

Nadere informatie

16.050Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.050Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.050Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 18/807 Wtra AK van 1 maart 2019 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 18/807 Wtra AK van 1 maart 2019 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 18/807 Wtra AK van 1 maart 2019 van X, wonende te [plaats1], K L A G E R, t e g e n Y, registeraccountant,

Nadere informatie

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET CHRISTELIJK ONDERWIJS ADVIES 2015/196 Klacht over niet bevorderen naar Havo 4 ondanks het volgen van zomerschool. Klacht is ongegrond. De Commissie adviseert partijen

Nadere informatie

16.053Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.053Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.053Ta Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.050Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2013-2374b ECLI:NL:TGZRSGR:2014:114 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2013-2374b Datum uitspraak: 25 november 2014 Het Regionaal Tuchtcollege voor de

Nadere informatie

Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van

Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 17 juli 2008 naar aanleiding van de op 17 september 2007 ingekomen klacht van A, wonende te B, k l a g e r -tegen- C, huisarts te D, gemachtigde: mr. L.

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO

SAMENVATTING. 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO SAMENVATTING 104771 - Klacht over medewerking aan AMK-onderzoek; PO Een vader klaagt dat de IB'er zonder indicatie en overleg onjuiste informatie heeft verschaft aan het AMK en aan de logopedist en de

Nadere informatie

15.032T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

15.032T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 15.032T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

18.067Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 22 november 2018

18.067Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 22 november 2018 18.067Tb Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd van 22 november 2018 Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: 17.006 Partijen: A, verder te noemen Klaagster, tegen B, vertegenwoordigd door C, verder te noemen de Zorginstelling of Aangeklaagde. 1. Behandeling

Nadere informatie

Uitspraak geanonimiseerd

Uitspraak geanonimiseerd Uitspraak Geschillencommissie EZa inzake het geschil tussen (Klager) en de stichting Oogheelkundig Centrum Haarlemmermeer De procedure De Geschillencommissie EZa (hierna: de Commissie) heeft op 4 december

Nadere informatie

Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis.

Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis. Geschatte waarde veel hoger dan andere taxaties. Klacht te vroeg ingediend. Nog geen uitvoering rechterlijk vonnis. Klaagster is met haar broer en zus erfgenaam van een boedel waarin zich een recreatiewoning

Nadere informatie

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: 17.008 Partijen: A verder te noemen Klaagster, tegen B, vertegenwoordigd door C, verder te noemen Aangeklaagde. 1. Behandeling van het geschil Partijen

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2013-28 28 oktober 2013 Afwijzing toelating niet conform artikel 15 Inrichtingsbesluit WVO. De commissie acht de klacht gegrond

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

SAMENVATTING /106161/ Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO

SAMENVATTING /106161/ Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO SAMENVATTING 106132/106161/106162 - Klachten over pedagogisch handelen leerkracht en interne klachtafhandeling; PO Een drietal ouders klaagt over het pedagogisch handelen van de leerkracht en over de wijze

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

DE RAAD VAN TOEZICHT ZUID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Ontvankelijkheid. Verjaring. Klaagster heeft in 2007 een appartement gekocht waarbij beklaagde optrad als verkopend makelaar. In 2016 heeft klaagster, nadat zij had besloten het appartement te verkopen,

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS. Klachtnummer 2017/100

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS. Klachtnummer 2017/100 LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS Klachtnummer 2017/100 Commissie ziet geen bevestiging van gestelde pesten. School heeft niet gesprek over pest problematiek georganiseerd waarbij

Nadere informatie

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

VERLOOP VAN DE PROCEDURE SAMENVATTING 105535 - Klacht over doubleren, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en het (niet) beantwoorden van brieven; PO Een vader klaagt erover dat de school heeft besloten

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 057/2018 ECLI:NL:TGZRZWO:2018:110 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 057/2018 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 7 juni 2018 naar aanleiding

Nadere informatie

15.101T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

15.101T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 15.101T Beslissing van het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend.

De Commissie stelt vast dat Consument heeft gekozen voor een niet-bindend advies. De uitspraak is daardoor niet-bindend. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-682 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. A. Paulusma-de Waal, arts, mr. B.F. Keulen, leden en mr. F.M.M.L. Fleskens, secretaris)

Nadere informatie

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.031T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.039T Beslissing van het College van Toezicht van het Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd

Nadere informatie