GEBIEDSANALYSE SITTARD OOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBIEDSANALYSE SITTARD OOST"

Transcriptie

1 GEBIEDSANALYSE SITTARD OOST DEEL 1 einddocument - januari 2013

2

3 INHOUD 1 I INLEIDING Aanleiding Opgave en doel Werkwijze Plangebied Leeswijzer 07 2 I TYPERING WIJKEN Overhoven Stadbroek Baandert Broeksittard Vrangendael Kemperkoul 22 3 I RUIMTELIJK BEELD Stedenbouwkundige hoofdstructuur Voorzieningen Woningen 35 4 I ONTWIKKELINGEN Ruimtelijke ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen 42 5 I NADERE ANALYSE PROGRAMMA WONEN Woningmarktbeleid Kwantitatieve opgave Kwalitatieve opgave 47 6 I INBRENG VAN DE WIJKEN Wijkbijeenkomst Rondetafelgesprek Overhoven Rondetafelgesprek Kemperkoul 55 7 I SWOT 56 8 I OPGAVEN 66 Bijlage 1: Straatnamenkaart 70 Bijlage 2: Statistische informatie 71 Bijlage 3: Volkshuisvestelijk beleid 79 Bijlage 4: Deelnemers wijkbijeenkomst 81 Bijlage 5: Deelnemers rondetafelgesprek Overhoven en Kemperkoul 83 < Historische foto: Sittard omstreeks 1957

4 Overhoven Baandert Stadbroek Broeksittard Vrangendael Kemperkoul 4 Gebiedsanalyse Sittard Oost

5 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen hebben het initiatief genomen een visie te ontwikkelen voor het stadsdeel Sittard Oost. De leefbaarheid in dit gebied staat deels onder druk en de sociale cohesie is in sommige delen van het gebied laag. De krimp versterkt nog eens het leefbaarheidsvraagstuk. Ook verandert de samenstelling van de bevolking, dat nieuwe vraagstukken genereert. 1.2 Opgave en doel De gebiedsvisie heeft als doel om de kwaliteit van wonen en leven te verbeteren in Sittard Oost, op een zodanige wijze dat de leefbaarheid blijvend wordt verbeterd en ingespeeld kan worden op de effecten van krimp. De gebiedsvisie gaat specifieker in op de thema s wonen, groen en voorzieningen. Alleen een integrale aanpak kan op een adequate manier veranderingen bewerkstelligen. De afgelopen jaren zijn al diverse ontwikkelingen in gang gezet om de leefbaarheidssituatie te verbeteren. Waar nu vooral behoefte aan bestaat, is een inspirerende visie die meer samenhang en richting aangeeft voor de verschillende beleidsvelden. Die ontwikkelingskansen benut en door middel van sociale, fysieke en economische projecten knelpunten en risico s aanpakt. De nadruk ligt hierbij wel op fysieke projecten. Voor u ligt deel 1 Gebiedsanalyse Sittard Oost, onderdeel van deel 2 Gebiedsvisie Sittard Oost (seperaat rapport). De gebiedsvisie geeft antwoord op de volgende vragen: DEEL 1 GEBIEDSANALYSE DEEL 2 GEBIEDSVISIE 1. Wat is Sittard Oost voor gebied en hoe functioneren de 6 wijken hierbinnen? (fase 1 analyse en inventarisatie) 2. Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de toekomst van het gebied (fase 2 beleidsontwikkelingen) 3. Welke kansen en bedreigingen worden ervaren? (fase 3 SWOT) 4. Wat is er nodig in het gebied en de afzonderlijke wijken om een leefbare toekomst veilig te stellen? Hoe vertaalt zich dat in ambities, doelstellingen en strategische keuzen? (fase 4 ontwikkelingsrichting) 5. Op welke wijze past dit functionele programma in een vlekkenplan? (fase 4 ontwikkelingsrichting) 6. Hoe gaan we de ambities op een succesvolle manier realiseren? (fase 5 actieplan) Voor u ligt het analysedocument dat ingaat op de eerste drie vragen. < Plangebied met wijkindeling Gebiedsanalyse Sittard Oost 5

6 6 Gebiedsanalyse Sittard Oost

7 1.3 Werkwijze Verankering met lopende projecten en programma s Er gebeurt al veel in Sittard Oost. De gebiedsvisie begint niet vanaf nul. Zo zijn de lopende en toekomstige projecten in de analysefase op een rij gezet (zie hoofdstuk 4 ontwikkelingen). Daarnaast is ook voor 2012, in nauwe samenspraak met bewoners, een stadsdeelprogramma door de gemeente Sittard-Geleen opgezet voor oostelijk Sittard met thema s en actiepunten voor de toekomst. Tenslotte is voor de te ontwikkelen leefbaarheidsagenda 2025 van de gemeente een tweetal werkateliers georganiseerd (in november 2011 over Stadbroek, Vrangendael, Broeksittard en Kemperkoul en januari 2012 voor o.a. Baandert, Overhoven, Centrum) waarin de inwoners en partners samen met de gemeente nagedacht hebben over de leefbaarheidsagenda Samenwerking intern en extern De gebiedsanalyse is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de investerende partijen gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen, bewoners en organisaties. Het interne proces is verlopen via een projectorganisatie, te weten een stuurgroep, een kerngroep en bijeenkomsten met specialisten. De participatie met bewoners en andere stakeholders in Sittard Oost is vormgegeven rondom een wijkbijeenkomst en een rondetafelgesprek met de wijkplatforms Overhoven en Kemperkoul. De uitkomsten van deze wijkbijeenkomst en de rondetafelgesprekken worden beschreven in hoofdstuk Plangebied Sittard Oost is stadsdeel 5 van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit de wijken Overhoven, Baandert, Stadbroek, Broeksittard, Vrangendael en Kemperkoul. In het hele gebied woonden op 1 januari personen (vergelijk met in Sittard-Geleen). Het is voornamelijk een woongebied, ten noorden van Overhoven ligt het bedrijventerrein Industriepark Noord. Het stadsdeel wordt aan de noord-, oost- en deels aan de zuidzijde omsloten door het buitengebied. Het stads- en winkelcentrum ligt in de zuidoostelijke hoek van het plangebied en grenst direct aan de wijken Overhoven, Baandert en Vrangendael. De Spoorlijn Eindhoven Maastricht vormt een harde begrenzing aan de westzijde van de wijk Overhoven. De begrenzing van de wijken is conform de formele, statistische indeling, die de gemeente Sittard-Geleen hanteert. Dit komt niet altijd overeen met de gevoelsmatige wijkindeling, met name bij de wijken Broeksittard en Stadbroek. In bijlage 1 is een straatnamenkaart opgenomen. 1.5 Leeswijzer Hoofdstuk 1 vormt een introductie op de opgave, het doel en de werkwijze. Hoofdstuk 2 omvat een korte typering van de wijken Overhoven, Stadbroek, Baandert, Broeksittard, Vrangendael en Kemperkoul. Het ruimtelijk beeld (H3) geeft inzicht in de stedenbouwkundige hoofdstructuur, de woningen en de woonomgeving, zoals groenstructuren, verkeersontsluitingen en voorzieningen. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die in het gebied spelen (H4). Hoofdstuk 5 geeft de belangrijkste conclusies uit relevant woningmarktbeleid en sluit af met een nadere analyse op het woonprogramma. Hoofdstuk 6 licht de uitkomsten toe van de wijkbijeenkomst en de rondetafelgesprekken in Overhoven en Kemperkoul. De analyse, de uitkomsten van de wijkbijeenkomst en de rondetafelgesprekken hebben geresulteerd in een SWOT-analyse (H7) en het formuleren van relevante opgaven voor de gebiedsvisie (H8). Gebiedsanalyse Sittard Oost 7

8 2 TYPERING VAN DE WIJKEN Binnen het gebied Sittard Oost hebben alle zes de wijken een eigen karakteristiek. Hieronder volgt een typering van de zes wijken, gebaseerd op de informatie van de afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen. De brongegevens zijn allen gebaseerd op het jaar 2011; informatie rondom de woningen stamt van oktober of november 2011, informatie rondom de bevolking is gebaseerd op gegevens per 1 januari Subjectieve informatie over waarderingen is afkomstig uit het burgeronderzoek Uitgebreidere statistische informatie is opgenomen in bijlage 2. 8 Gebiedsanalyse Sittard Oost

9 BEVOLKING 2011 Figuur: overzicht bevolking 2011 Gebiedsanalyse Sittard Oost 9

10 WONEN 10 Gebiedsanalyse Sittard Oost Figuur: overzicht wonen 2011

11 BELEVING WOONOMGEVING Figuur: overzicht beleving woonomgeving 2011 Gebiedsanalyse Sittard Oost 11

12 OVERHOVEN 2.1 Overhoven Overhoven Nadere typering De wijk Overhoven sluit in het zuiden aan op het stadscentrum van Sittard. Noordelijk wordt de wijk begrensd door industriegebied Nusterweg en in het oosten vormt de Dr. Nolenslaan de scheiding tussen Overhoven en de naastgelegen wijk Baandert. In het westen wordt de wijk begrensd door de spoorlijn Eindhoven-Maastricht. De Rijksweg vormt een harde markering in de wijk. De wijk bestaat voor een groot gedeelte uit het voormalige lintdorp Overhoven. De wegen op de historische kaart zijn ook nu nog herkenbaar (Overhoven Heistraat Vliekstraat - Beekstraat). Langs deze wegen hebben ook de eerste ontwikkelingen plaatsgevonden. De bebouwing staat direct aan de straat waardoor deze straten een zeer stenig karakter hebben. De Rijksweg heeft reeds in een vroeg stadium de bestaande structuren in Sittard doorsneden. Enkele highlights - Aantal inwoners: 3450; - Aantal woningen: 1712; - Opbouw bevolking vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen; - Wijk met relatief groot percentage grondgebonden woningen, dichtbij het centrum; - Mensen zijn tevreden over de woning en woonomgeving; de rapportcijfers liggen iets hoger dan het gemiddelde in Sittard-Geleen. Samen met Kemperkoul en Baandert is dit de wijk met de meest tevreden inwoners; - De verhuisgeneigdheid is met 16% laag te noemen (vergelijk het gemiddelde in Sittard-Geleen is 28%); - Het aandeel koopwoningen ligt iets hoger (54,5%) dan het aantal huurwoningen; huur betreft voornamelijk eengezinswoningen, geconcentreerd in twee buurtjes in de noordzijde van de wijk. De beperkte meergezinswoningen die er zijn, hebben bijna allemaal liften; - Leegstand wat hoger (4,8%) dan het algemeen gewenst leegstandspercentage van 2%; WOZ waarde is lager dan in Sittard-Geleen gemiddeld. Het industriegebied Nusterweg kent grote leegstand. Er heeft altijd een nauwe relatie bestaan tussen het bedrijventerrein en het woongebied, aangezien voorheen veel werknemers in de wijk woonden. Momenteel staan veel gebouwen op het bedrijventerrein leeg. De bedrijvigheid en de huidige inrichting op het kruispunt Dr. Nolenslaan-Nusterweg in het noorden, zorgen samen wel voor het nodige sluipverkeer op de Kastelenweg. Ook in de niet historische delen is de wijk sterk verstedelijkt en is er weinig openbaar groen. Er zijn veel smalle straten, bijvoorbeeld in het gebied rondom de St. Paulusstraat. De woonbuurten in het noorden en oosten van de wijk zijn projectmatig aangelegd. Dit komt tot uitdrukking in het rechte stratenbeloop en de eenduidige bebouwing per buurt of straat. Een deel van de woningen aan de Heistraat en het eerste deel aan de Sint Petrusstraat is aangewezen als rijksmonument. Dit zijn arbeiderswoningen van de architect Stuyt. De Geldersestraat en de Pater Schreursstraat zijn aangelegd ter ontsluiting van maatschappelijke voorzieningen. In het hart van Overhoven, weliswaar achter het hoofdlint, ligt hier een markant ensemble van kerk, voormalig klooster Mariahof, de voormalige St. Jozefschool (samen wel de Mariahof genoemd) en het gemeenschapshuis Oos Kaar. 12 Gebiedsanalyse Sittard Oost

13 Tevens is hier de huidige basisschool gesitueerd. Recentelijk is hier een nieuw seniorencomplex gebouwd met wijk-zorgsteunpunt: de Gelderhof. De Mariahof staat al circa 10 jaar leeg en er wordt al lange tijd gekeken naar een definitieve (woon)bestemming. Overhoven heeft een groot percentage eengezinswoningen. 73% van de woningen bestaat uit grondgebonden typen. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen. Het merendeel van de woningen is gebouwd in de periode 1950 tot Maar net als in Broeksittard is een aanzienlijk deel van de woningvoorraad gebouwd in de periode (32%). Voor zover de bebouwing niet aan historische routes is gelegen, bestaat deze voornamelijk uit vrijstaande, halfvrijstaande en rijwoningen. Het aandeel koopwoningen (54,5%) ligt net wat hoger dan het aandeel huurwoningen, maar is ook hierin vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen. De WOZ-waarde van de woningen ligt lager dan het gemiddelde in Sittard-Geleen ( versus in Sittard-Geleen). De huurwoningen van ZOwonen betreffen ook voornamelijk eengezinswoningen. Deze liggen geconcentreerd in twee buurtjes in het noorden en oosten van Overhoven. Het aandeel specifieke seniorenwoningen is met 16 woningen laag, echter hier staan wel relatief veel meergezinswoningen met lift tegenover. De leegstand in de woningvoorraad is relatief hoog. In november 2011 stonden 83 woningen in Overhoven leeg op een totaal aantal woningen van 1712 (4.8%). Onder andere in de omgeving van de Doctor A.F.Philipsstraat, Oude Heiweg en Sint Rosastraat staan huurwoningen leeg die ZOwonen wil verkopen. In Overhoven woonden op 1 januari 2011 circa 3450 inwoners. De wijk kent qua huishoudenssamenstelling een verdeling die vergelijkbaar is met het gemiddelde in Sittard-Geleen. Het aantal huishoudens met kinderen is met 33% redelijk groot, echter binnen het hele stadsdeel zijn Baandert en Kemperkoul de echte gezinswijken. Het inkomen is samen met Kemperkoul hoger dan de overige wijken in het stadsdeel Sittard Oost en ligt voor Overhoven nagenoeg op het gemiddelde van Sittard-Geleen. De leeftijdsopbouw in Overhoven is vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen. Alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd, het aandeel 75 plussers ligt samen met Broeksittard en Kemperkoul onder het gemiddelde van Sittard-Geleen. De waardering van de woning en woonomgeving is relatief hoog. Een 7,4 als cijfer voor de woonomgeving en een 7,9 als cijfer voor de eigen woning is, samen met Kemperkoul, het hoogste in het hele stadsdeel. Ook de waardering voor de winkelvoorzieningen (82% is tevreden), de basisschool (83%) is erg hoog. Het percentage mensen dat misschien of zeker wil verhuizen is met 16% laag te noemen (ter vergelijk het gemiddelde in Sittard-Geleen ligt op 28%). Het migratiesaldo in 2011 laat een neutraal beeld zien: het aantal vestigers en vertrekkers is in evenwicht (circa 142 vertrekkers en vestigers). Het percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt is lager dan het gemiddelde in Sittard-Geleen (9% voor Overhoven, vergelijk met 12% voor Sittard-Geleen totaal). Navraag bij het wijkplatform leert dat de wijk veel last heeft van sluipverkeer dat vanuit het industrieterrein via de Nusterweg en Kastelenweg naar de Dr. Nolenslaan rijdt. Het industrieterrein kent de nodige leegstand en ook het ziekenhuisterrein (ten zuiden, net buiten de wijk gelegen) ligt sinds kort braak. Objectief gezien neemt het aantal gemelde incidenten af, met 258 meldingen in Bezien vanuit het aantal huishoudens in Overhoven, betekent dit 1 melding per 6 huishoudens. Gebiedsanalyse Sittard Oost 13

14 STADBROEK 2.2 Stadbroek Stadbroek Nadere typering Stadbroek ligt ingeklemd tussen de wijken Baandert, Vrangendael en Broeksittard. De Tudderenderweg en de Hemelsley verdelen de wijk in vier kwadranten. De twee noordelijke kwadranten vallen grotendeels in het herstructureringsgebied Molenbeek. De planvorming in Molenbeek is deels gereed: het gebied is bouw- en woonrijp gemaakt, een deel van de woningen is gerealiseerd en in 2012 en 2013 wordt naast de nog te realiseren woningen een nieuw hart gerealiseerd met een winkelcentrum. De Tudderenderweg is een gemengd lint. Het is een wijk met een groot aantal huurwoningen: bijna 85% van de woningvoorraad bestaat uit huurwoningen versus het gemiddelde van 45% in Sittard-Geleen. De woningen zijn voornamelijk gebouwd na de oorlog, in de periode na Met 13.6% is het aantal woningen dat gebouwd is na 2000 groot. Het aandeel grondgebonden woningen is nagenoeg gelijk aan het aantal etagewoningen/portiekwoningen. Het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen en waar zorg geleverd kan worden is minimaal. In Molenbeek zijn en worden binnenkort wel appartementen met lift gerealiseerd. Enkele highlights - Aantal inwoners: 2098; - Aantal woningen: 926; - Veel 1-persoons huishoudens, meer ouderen dan gemiddeld, lager inkomen dan gemiddeld; - Sociale cohesie wordt het laagst gewaardeerd; - Groot aantal huurwoningen (85%); meeste van de 6 wijken; - In de wijk is het aandeel grondgebonden woningen en meergezinswoningen min of meer gelijk. Meergezinswoningen zijn gesitueerd aan de Hemelsley en Broeksittarderweg. WOZ-waarde is het laagste van de 6 wijken; - Hoog leegstandspercentage (8%); - Veiligheid is een thema: Redelijk veel (15%) mensen voelen zich vaak onveilig en het aantal meldingen is ook relatief hoog; - Met name waardering voor de woonomgeving duidelijk onder het gemiddelde van Sittard-Geleen. Verhuisgeneigdheid is zeer groot. De leegstand in de woningvoorraad is groot met 8% in Stadbroek. Algemeen wordt een leegstand van 2% als normaal bestempeld, echter deels wordt de leegstand in Stadbroek verklaard doordat ZOwonen woningen bewust leeg laat staan als gevolg van de herstructurering en het lopend sociaal programma dat zij samen met de gemeente en andere instanties uitvoert. De WOZ-waarde van zowel de vrijstaande woningen als de twee-onder-een kapwoningen wijken in negatieve zin af ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare woningtypen in Sittard-Geleen. Bij de vrijstaande woningen bedraagt dit verschil tot euro. Bij de twee-onder-een kapwoningen is dit verschil wat kleiner (tussen de tot euro). In Stadbroek woonden op 1 januari inwoners. Qua leeftijdsopbouw zijn de inwoners van Stadbroek een redelijk goede afspiegeling van het gemiddelde in Sittard-Geleen. De categorie en de categorie zijn beiden met circa 32% het meest vertegenwoordigd in Stadbroek. In het gehele stadsdeel ligt met name het percentage nog wat hoger (35.3%). 14 Gebiedsanalyse Sittard Oost

15 Het aantal eenpersoonshuishoudens is met 44% wat hoger dan het gemiddelde van 36% in Sittard-Geleen. Er zijn nog maar weinig gemeenschapsvoorzieningen. Vroeger was er een belangrijke rol voor het verenigingsleven. Nu is er nog slechts de voetbalvereniging. Na de sloop van het Patronaat is er geen gemeenschapsvoorziening meer in de buurt. Er is nog wel een basisschool aanwezig. Uit het burgeronderzoek 2011 blijkt dat een groot aantal mensen in Stadbroek vindt (33%) dat er geen speelvoorzieningen voor 5-12 jarigen zijn. Er is relatief grote werkloosheid. Het aantal uitkeringen en schoolverlaters is hoog. De inkomens in de buurt zijn laag. Op het gebied van leefbaarheid kent de buurt een aantal zorgwekkende ontwikkelingen. Zo is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt wat hoger dan gemiddeld in Sittard-Geleen: 15% van de mensen voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (vergelijk met 12% voor Sittard-Geleen totaal). Objectief gezien blijft het aantal geregistreerde incidenten tussen 2006 en 2010 stabiel; in 2010 waren dit 347 incidenten. In 2010 zijn vooral meldingen gedaan van woonoverlast en vernieling (124), diefstal (99) en mishandeling (81). Vergeleken met de overige drie wijken is het aantal incidenten in Stadbroek het grootst. Vooral als dit wordt afgezet tegen het aantal huishoudens (1 incident op 3 huishoudens). De sociale cohesie wordt met een 5.0 het laagste gewaardeerd in Sittard Oost. De waardering van de woonomgeving is relatief laag met een score van 6,4 (bron Burgeronderzoek 2011). Het gemiddelde voor Sittard-Geleen is namelijk een 7,1. Wat opvalt uit het Burgeronderzoek is dat de inwoners van Stadbroek de eigen woning relatief positief beoordelen met een 7,3. De verhuisgeneigdheid is groot. Circa 40% van de inwoners geeft aan misschien tot zeker te willen verhuizen (gemiddelde van Sittard-Geleen is circa 28%). Wat daarbij opvalt is dat in het jaar 2011 een positief migratiesaldo bestond. Echter verklaarbaar door de realisatie van Molenbeek, een nieuwbouw buurt in Stadbroek. Gebiedsanalyse Sittard Oost 15

16 BAANDERT 2.3 Baandert Baandert Nadere typering De wijk de Baandert sluit zowel aan op het stadscentrum van Sittard als het recreatiegebied de Schwienswei. De wijk wordt door de Hemelsley in twee delen gesplitst. Het zuidelijk deel is het oudste gedeelte; het noordelijk deel is het nieuwe gedeelte waar in het verleden het voetbalstadion van Fortuna Sittard was gevestigd. Dit zie je ook terug in de bouwjaren van de woningen: circa 71% van de woningvoorraad is gebouwd tussen 1950 en Met 23% is het aantal woningen dat gebouwd is na 2000 hoog. De wijk is sterk verstedelijkt: dit uit zich in dichte bebouwing met veel rijwoningen en smalle straatjes. Dit zie je ook terug in de parkeerdruk in enkele straten en parkeerdruk rondom de basisschool. Aan de Dr. Nolenslaan ligt een groot percentage aan portieketagewoningen. Enkele highlights - Aantal inwoners: 3166; - Aantal woningen: 1621; - Gezinswijk: relatief veel huishoudens met kinderen (hoger dan gemiddeld in Sittard-Geleen); - Inkomen lager dan gemiddeld in Sittard-Geleen; - Aantal ouderen boven de 75 jaar hoger dan gemiddeld; - Stedelijk laagbouwmilieu dichtbij het centrum; - Evenwichtige mix tussen huur en koop; huur voornamelijk meergezinswoningen zonder lift. Huurwoningen liggen voornamelijk geconcentreerd rondom hoofdweg en beekzone; - Weinig leegstand; WOZ waarde is vergelijkbaar met Overhoven; - Positief imago; - Tevreden bewoners: mensen uit de wijk zijn positief over de woning en de woonomgeving; - Voornamelijk woonbuurt; voorzieningen geconcentreerd nabij de binnenstad. De Baandert is een samengestelde wijk met een mix aan koop- en huurwoningen. Met 58,5% is het aandeel koopwoningen net in de meerderheid. Dit komt overeen met het gemiddelde van Sittard-Geleen met 55% koopwoningen. ZOwonen heeft in deze wijk met name meergezinswoningen zonder lift in eigendom. Het aandeel grondgebonden huurwoningen is relatief laag. In de wijk is behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen, zowel grondgebonden typen als appartementen met lift. De woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen (62,4%), vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard Oost. Samen met Overhoven, Kemperkoul en Broeksittard is het percentage eengezinswoningen het hoogste in het gehele stadsdeel. De wijk heeft een goed imago en een goed woningbestand. Dit uit zich ook in een laag leegstandspercentage van 2,2%. De WOZ-waarde van de vrijstaande woningen wijkt in negatieve zin af ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare woningtypen in Sittard-Geleen. Bij de vrijstaande woningen bedraagt dit verschil tot euro. De hoekwoningen, twee-onder-een kap woningen en appartementen daarentegen hebben een hogere WOZ-waarde dan het gemeentelijk gemiddelde. Echter de appartementen zonder lift, die geconcentreerd liggen aan de Dr. Nolenslaan en rondom de Geleenbeek, hebben een WOZ waarde die flink lager ligt dan het gemiddelde. 16 Gebiedsanalyse Sittard Oost

17 De wijk de Baandert is met inwoners vergelijkbaar met Overhoven. Het aantal inwoners is hoger dan in Stadbroek, Broeksittard en Vrangendael. Kemperkoul blijft met 6621 inwoners de grootste wijk. Het aandeel inwoners in de categorie is relatief groot (37% vergeleken met een gemiddelde van 32,5% in Sittard-Geleen). Het aandeel eenpersoonshuishoudens is met 29% nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in Sittard-Geleen. Het inkomen van de bewoners is met een gemiddelde van bruto per jaar lager dan het gemiddelde in Sittard-Geleen. Daarbij valt wel op dat het gemiddeld inkomen van een huishouden van 65 jaar en ouder het laagste is binnen het gehele gebied Sittard Oost. Op het gebied van leefbaarheid scoort de Baandert relatief goed. De waardering van de woonomgeving is met 7,3 goed; dit ligt net boven het gemiddelde van Sittard-Geleen. De waardering van de eigen woning is nog hoger met een score van 7,7 en ligt op het gemiddelde. Baandert heeft ook een relatief laag percentage mensen dat misschien of zeker wil verhuizen (26.1%). Alleen in Overhoven ligt dit percentage lager. Dit ligt net onder het gemiddelde van Sittard-Geleen (circa 28%). In 2011 was een klein negatief migratiesaldo aanwezig (van 28): er vertrokken 202 mensen en er vestigden zich 174 nieuwkomers. Qua veiligheid voelen de inwoners van de Baandert zich redelijk veilig (6% van de mensen voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt, vergelijk met 12% voor Sittard-Geleen totaal). Dit percentage ligt onder het gemiddelde van Sittard-Geleen. Objectief gezien is het aantal incidenten in 2010 afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2010 bedroeg het aantal incidenten 211; dit was met name woonoverlast/vernieling en diefstal. Afgezet tegen het aantal huishoudens is dit ongeveer 1 incident op 8 huishoudens. Gebiedsanalyse Sittard Oost 17

18 BROEKSITTARD 2.4 Broeksittard Broeksittard - Ligging tegen het buitengebied, relatie met het buitengebied is beperkt; - Van de 6 wijken de wijk met de laagste waardering voor de woning en de woonomgeving en een hoge verhuisgeneigdheid. Het vermoeden is dat deze scores voornamelijk voortkomen uit de lage waardering van de jaren 50 en 60 buurt; - Leegstand is met 4% bovengemiddeld (vergeleken met een algemeen gewenst leegstandspercentage van 2%), echter de leegstand in de jaren 50 en 60 buurt is aanzienlijk hoger dan in de oude kern van Broeksittard. Veel mensen voelen zich vaak onveilig in de eigen buurt (24%). Aantal meldingen echter relatief laag (vermoeden dat mensen vaak geen melding doen van situaties); - De WOZ waarde is na Kemperkoul de hoogste van de 6 wijken, echter wordt met name bepaald door de hoge WOZ-waarde in het oude deel. Daar tegenover staat een gemiddeld laag inkomen, vermoedelijk is het inkomen erg laag in het jaren 50 en 60 deel); - Hoog negatief migratiesaldo: meer vertrekkers dan vestigers. Enkele highlights - Aantal inwoners: 1637; - Aantal woningen: 499; - Jonge buurt : relatief veel kinderen en jongeren, aandeel ouderen van 75 e.o. lager dan gemiddeld in Sittard-Geleen. Het aantal huishoudens met kinderen is gemiddeld; - wijk met twee duidelijk herkenbare buurten: o een oude dorpskern met lintbebouwing en diepe tuinen; hechte en gesloten gemeenschap (door bewoners genoemd tijdens de wijkbijeenkomst), lage dichtheid/landelijk wonen, menging van functies, overwegend koopwoningen. Gewild gebied om te wonen. o buurt uit de jaren 50 en 60, mix van grondgebonden woningen en meergezinswoningen zonder lift; voornamelijk huurwoningen; heldere structuur met Broeksittarderweg/Fr. Halsstraat als centrale drager. Dit gebied wordt ook wel Stadbroek-Oost genoemd vanwege de sterke relaties/overeenkomsten met Stadbroek. Het gebied heeft een negatief imago en te maken met sociale problematiek en veiligheidsissues; Nadere typering Broeksittard is de kleinste wijk van Sittard Oost. Op 1 januari 2011 woonden hier mensen en bestond de woningvoorraad uit 499 woningen. Het aantal 75 plussers is gemiddeld in Sittard Oost en bedraagt 6%. Het aandeel 0-24 jarigen is met bijna 30% hoog. De samenstelling van de huishoudens is vergelijkbaar met die in Sittard-Geleen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens, de huishoudens met kinderen en de huishoudens zonder kinderen zijn nagenoeg gelijk. De wijk grenst in het noorden aan Duitsland en ligt ingeklemd tussen de wijken Stadbroek, Kemperkoul en Vrangendael. Het oudste gedeelte van de wijk heeft een mooi dorps karakter met voornamelijk oudere bebouwing aan smalle straten. Circa 30% van de woningvoorraad is gebouwd voor 1950 en daarvan is 14% gebouwd voor Een deel hiervan heeft dan ook de status van beschermd dorpsgezicht. Het aandeel koopwoningen is met 55% gemiddeld: vergelijkbaar met het gemiddeld in Sittard Oost en vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard- Geleen. Ook de wijken Baandert, Overhoven en Kemperkoul hebben een vergelijkbaar of hoger aandeel koopwoningen. 18 Gebiedsanalyse Sittard Oost

19 Een groot deel van de woningvoorraad bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen (421 woningen). ZOwonen heeft hiervan 169 reguliere eengezinswoningen in haar bezit, naast 135 meergezinswoningen zonder lift. Ook in deze wijk is het aantal woningen geschikt voor ouderen laag. Rondom Achter de Hoven heeft ZOwonen enkele grondgebonden seniorenwoningen in haar bezit. De leegstand is met 4% wat hoger dan het gewenste leegstandspercentage van 2%. Zowel appartementen als rijwoningen en twee-onder-een kap woningen staan leeg. Dit is deels bewuste leegstand: ZOwonen woningen laat bewust leeg staan als gevolg van de herstructurering en het lopend sociaal programma dat zij samen met de gemeente en andere instanties uitvoert. De WOZ waarde van de koopwoningen ( ) is vergeleken met meeste wijken in Sittard Oost hoog. Alleen in Kemperkoul is de gemiddelde WOZ waarde van koopwoningen hoger. De WOZ-waarde van zowel de vrijstaande woningen als de tussenwoningen wijken in negatieve zin af ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare woningtypen in Sittard-Geleen. Bij de vrijstaande woningen bedraagt dit verschil tot euro. Bij de tussenwoningen is dit verschil wat kleiner (tussen de tot euro). Wat opvalt is dat de bewoners de eigen woning relatief laag beoordelen (6,9) en ook de buurt (6,0). Dit ligt aanzienlijk lager dan het gemiddelde van Sittard-Geleen (7,1 voor beoordeling over buurt, 7,7 als beoordeling voor de eigen woning). De score voor Broeksittard is nog altijd voldoende maar het is wel de laagste score binnen het gebied Sittard Oost. De verhuisgeneigdheid is met 34% redelijk hoog (mensen die misschien of zeker wensen te verhuizen). De voornaamste reden om te verhuizen betreft de huidige woonbuurt. Dit zie je ook terug in het onveiligheidcijfer dat aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde in Sittard-Geleen (24% voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt, vergelijk met 12% voor Sittard- Geleen). Objectief gezien is dit niet helemaal te staven met het aantal geregistreerde incidenten. In Broeksittard is in 2009 en 2010 het aantal incidenten afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2010 bedroeg het aantal incidenten 48. Dit komt neer op 1 incident op 10 huishoudens. Het migratiesaldo is negatief: dat wil zeggen dat het aantal mensen dat vertrekt hoger is dan het aantal nieuwkomers. In 2011 bedroeg het migratiesaldo -64. Van de 6 wijken in Sittard Oost is Broeksittard de wijk met het hoogste negatieve migratiesaldo. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit dat bewoners vertrekken door de slechte leefbaarheid en er weinig nieuwe bewoners bijkomen. Gebiedsanalyse Sittard Oost 19

20 VRANGENDAEL 2.5 Vrangendael Nadere typering Vrangendael grenst in het westen aan het centrum van Sittard en in het zuiden gaat zij via de begraafplaats over in het oostelijke buitengebied van Sittard. De wijk wordt verder ingeklemd door de wijken Kemperkoul, Stadbroek en Broeksittard. De Keulsebaan en de Winston Churchilllaan verdelen de wijk in een noordelijk en zuidelijk deel. De Hemelsley verdeelt de wijk in een oostelijk en westelijk deel. Het is een rustige buurt dichtbij het stadscentrum en de natuur. Vrangendael In Vrangendael woonden op 1 januari inwoners. Het aandeel 0-24 jarigen (20.1%) ligt onder het gemiddelde van Sittard Oost (27.6%). Daar tegenover staat een relatief hoog aandeel jarigen (bijna 37% versus 31% in Sittard Oost). Het aantal eenpersoonshuishoudens is groot (49% versus een gemiddelde van 32% in Sittard-Geleen). Het aantal huishoudens met kinderen is daarentegen laag (23% versus 36% in Sittard- Geleen). Enkele highlights - Aantal inwoners: 2026; - Aantal woningen: 1688; - Heel veel 1-persoons huishoudens, meer 50-plussers dan gemiddeld in Sittard-Geleen (hoogste aantal in Sittard Oost), weinig gezinnen, laagste inkomen van het gebied en veel lager dan Sittard-Geleen; - Gevarieerde wijk. Veel meergezinswoningen en twee onder een kap; - Rustige buurt dichtbij het stadscentrum en de natuur; - Na Kemperkoul en Overhoven de wijk met de meeste woningen in Sittard Oost. Aandeel huurwoningen boven het gemiddelde van Sittard- Geleen; - Hoog leegstandspercentage, 7.1%; - Redelijk hoge verhuisgeneigdheid, kwaliteit van de woning is vaak motief; - Dynamiek van de stad dichtbij: zowel nabij binnenstad als bij de invalsweg; - Op termijn groot aantal vrijkomende gebouwen; - Wijk wordt redelijk ervaren, waardering voor de woning en woonomgeving ligt net beneden het gemiddelde; - Hart met buurtpark, kerk, school (en voormalig winkelcentrum); - Actief wijkcentrum, voorzieningen Oase. Vergeleken met Baandert heeft Vrangendael minder inwoners, maar net iets meer woningen. (1688 woningen versus 1621 woningen in Baandert). Dit verschil is te verklaren door het grote aandeel eenpersoonshuishoudens in Vrangendael. Van de woningvoorraad is 40% koop en 60% huur, een redelijk gemengde wijk dus. Vergeleken met Sittard-Geleen (45% huur) is het aandeel huurwoningen hoger. Ten opzichte van de overige wijken in Sittard Oost is het aandeel meergezinswoningen hoog. 60,5% van de woningen bestaat uit deze categorie. De meergezinswoningen zijn gesitueerd aan de hoofdwegen zoals de Keulse Baan en de Winston Churchilllaan. Het aantal woningen geschikt voor ouderen is beperkt: aan de Benedictastraat en de Hemelsley liggen complexen met meergezinswoningen waar ZOwonen recent liften heeft geplaatst. Aan de Debussystraat en Burgemeester Schrijenstraat liggen grondgebonden huur seniorenwoningen; deze zijn erg in trek. Bijna alle woningen zijn gebouwd tussen 1950 en 2000 met het grootste aandeel in de jaren 50 en 60. Het is opgezet als parochiewijk met een duidelijk ruimtelijk ordeningsprincipe van gestapelde woningen aan de randen en hoofdwegen, eengezinswoningen in de wijk en een centraal hart met een kerk, school en winkelcentrum. 20 Gebiedsanalyse Sittard Oost

21 De leegstand is met 7,1% hoog. Het grootste gedeelte leegstaande woningen betreft etagewoningen en ruim 10 twee-onder-een kapwoningen staan leeg. De WOZ-waarde van de vrijstaande woningen wijken in negatieve zin af ten opzichte van het gemiddelde van vergelijkbare woningtypen in Sittard-Geleen. Bij de vrijstaande woningen bedraagt dit verschil tot euro. De WOZ-waarde van de tussenwoningen daarentegen wijkt in positieve zin af van het gemeentelijk gemiddelde. De uitstraling van de wijk is de afgelopen 10 jaar teruggelopen met als centrale factor de sloop van het winkelcentrum. Toch zijn de mensen nog redelijk positief over de woonomgeving (7,0), de eigen woning (7,1) en de buurtvoorzieningen. Dit ligt wel onder het gemiddelde van Sittard-Geleen (7,1 voor woonomgeving en 7,7 voor de eigen woning). De verhuisgeneigdheid is redelijk groot, dat grotendeels verklaard wordt uit het woningtype. Circa 34% geeft aan misschien of zeker te willen verhuizen. In Vrangendael wordt opvallend vaak de eigen woning aangegeven als verhuismotief. Echter het migratiesaldo in 2011 laat een neutraal beeld zien: het aantal vestigers en vertrekkers is in evenwicht (circa 156 vertrekkers en vestigers). Het percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt ligt lager dan het gemiddelde in Sittard-Geleen (8% voor Vrangendael, vergelijk met 12% voor Sittard-Geleen totaal). Objectief gezien blijft het aantal incidenten stabiel. In 2010 zijn 288 incidenten geregistreerd. Dit was met name woonoverlast. Ook diefstallen zijn relatief vaak gepleegd. Afgezet tegen het aantal huishoudens is dit 1 incident op 6 huishoudens. Gebiedsanalyse Sittard Oost 21

22 KEMPERKOUL 2.6 Kemperkoul Kemperkoul Nadere typering Kemperkoul is de meest oostelijke wijk van Sittard. Het is de grootste en jongste wijk van het stadsdeel. De wijk grenst aan Duitsland en aan Broeksittard en Vrangendael. De wijk wordt doorsneden door de Wehrerweg die overgaat in de Winston Churchilllaan. Hierdoor wordt de wijk verdeeld in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Alhoewel het een vrij nieuwe wijk is, zijn nog twee oude routes aanwezig: de grote Kemperkoul die doorloopt in zuidelijke richting langs de Hoeve Haagsittard en het voetpad achter de Willem van Gelre-Gulikstraat. De bewoners geven aan dat de oversteekbaarheid van deze routes problematisch is. Het is een echt woongebied met goede voorzieningen: er is een winkelcentrum en een basisschool. Enkele highlights - Aantal inwoners: 6621; - Aantal woningen: 2672; - Gezinswijk: zeer groot percentage jeugdigen. 33.6% is tussen de 0-24 jaar (vergeleken met 25,7% in Sittard-Geleen), groot percentage gezinnen (47%); - Grootste wijk in Sittard Oost met relatief groot percentage grondgebonden woningen (83,6%); - Hoog inkomen (hoger dan gemiddeld) in Sittard-Geleen; - Relatief veel koopwoningen; - Laag leegstandspercentage (2,6%); - Goede voorzieningen: winkels en basisschool centraal. Mensen zijn ook erg tevreden over winkelvoorzieningen; - Groene buurt, lage dichtheid. Drie zijden omgeven door groen. Weinig gestapeld; - Tevreden bewoners: mensen uit de wijk zijn positief over de woning en de woonomgeving, laagste percentage mensen dat wil verhuizen. In Kemperkoul woonden op 1 januari inwoners. Het is een jonge wijk: het aandeel 0-24 jarigen is vergeleken met het gemiddelde in Sittard Oost hoog: 33,6% versus 25,7%. Het percentage jeugdigen is ook het hoogste in het hele stadsdeel. Ook aan de huishoudenssamenstelling is te zien dat het een relatief jonge wijk is. Het aantal huishoudens met kinderen bedraagt 47% en is het hoogste in Sittard Oost. Het is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in Sittard Oost en in Sittard-Geleen. Andersom geldt ook dat het aantal 75 plussers laag is met 1.9%. Bijna alle woningen zijn gebouwd in de periode Het zuidwestelijk deel (Lahrhof) is het oudste en is gebouwd in de jaren 80. Qua bebouwing bestaat Kemperkoul voor 60% uit koopwoningen. De huurwoningen liggen sterk geconcentreerd in Lahrhof en stammen voornamelijk uit de jaren 80. Dit geldt in ieder geval voor de meergezinswoningen. In het noordelijk deel van Kemperkoul liggen daarnaast nog kleinere buurtjes met grondgebonden huurwoningen. Het aantal gestapelde woningen is met circa 16 % laag. Alle gestapelde woningen in de wijk zijn huurwoningen, zowel in eigendom van ZOwonen als Wonen Limburg als van institutionele beleggers (met name in zuidoostelijke deel). Met uitzondering van 1 nieuwbouwcomplex, hebben alle appartementen geen lift. 22 Gebiedsanalyse Sittard Oost

23 De WOZ-waarde van zowel de koopwoningen als de huurwoningen is de hoogste in Sittard Oost. De gemiddelde WOZ-waarde ( ) is ook aanzienlijk hoger dan de gemiddelde WOZ-waarde in Sittard-Geleen. Het leegstandspercentage is laag, circa 2,6%. De waardering van de woning en de woonomgeving is hoog. Het is het hoogste van Sittard Oost en ook net iets hoger dan het gemiddelde in Sittard-Geleen. De wijk is dan ook ruim opgezet met veel groen, goede voorzieningen en een jong woningbestand. De wijk kent een beperkt verenigingsleven en de verhuisgeneigdheid ligt met 28% hoger dan de Baandert en Overhoven. Waarschijnlijk is de binding met de buurt daar wat hoger. De cijfers rondom de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt liggen op hetzelfde niveau als het gemiddelde in Sittard-Geleen: 12% van de inwoners van Kemperkoul geeft aan zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. Het onveiligheidsgevoel zal vooral te maken hebben met het groot aandeel groen in de wijk (dat op sommige plekken niet goed is verlicht) en de vele achterkant situaties naar het groen. Daarnaast geeft het wijkplatform Kemperkoul aan dat de Wehrerweg een zeer drukke en onveilige weg is: de weg wordt frequent bezocht door vrachtverkeer uit Duitsland en door grensoverschrijdend verkeer. Daarnaast is de Wehrerweg de enige gebiedsontsluitingsweg naar het oosten; om de drukte te vermijden gebruiken buurtbewoners ook andere wijkwegen (bv. de eenrichtingstraat Achter de Hoven) wat tot onveilige situaties leidt. Alle wijkwegen komen hier ook uit op de Wehrerweg: voor het merendeel betreft het rotondes echter bij de kruising met de Bachstraat ontbreekt een rotonde. Verder is het zo dat er geen vrijliggende fietspaden zijn bij de rotondes wat de onveiligheid voor langzaam verkeer vergroot. Rondom het kruispunt met de Romeinenstraat ligt een knelpunt met het laden en lossen van de winkels, het halen en brengen van schoolkinderen en het parkeren op het parkeerterrein de Wimmeren. Het aantal gemelde incidenten was in (506 in 2008). Relatief gezien betekent dit 1 melding op de 6 huishoudens. Dit is vergelijkbaar met Overhoven en Vrangendael. Gebiedsanalyse Sittard Oost 23

24 A2 S O S W O W O W W H M S 6 A7 W A2 Ligging plangebied in groter verband (bron: Structuurvisie Sittard-Geleen) A76 24 Gebiedsanalyse Sittard Oost km

25 3 RUIMTELIJK BEELD 3.1 Stedenbouwkundige hoofdstructuur Ligging in groter verband Het plangebied ligt in de oostelijke hoek van Sittard, nabij de grens met Duitsland. Sittard-Geleen vormt, naast Maastricht en Heerlen, een van de drie grote stedelijke clusters in Zuid Limburg. De gemeente ligt in het overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburgse heuvelland. Begrenzingen plangebied Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de A.F. Philipsstraat, de Sportcentrumlaan, Jan Steenstraat, Aan het Broek en de Verlengde Broekweg. In het oosten grenst het aan het buitengebied nabij de grens met Duitsland. In het zuiden deels aan het buitengebied genaamd de Kollenberg, de President Kennedysingel, de Odasingel en de E. van Barstraat. Tot slot vormt de Spoorlijn Eindhoven-Maastricht een harde begrenzing aan de westzijde van het plangebied. Stedenbouwkundige ontwikkeling De kaart van eind 1900 laat een beeld zien van de woonkern Sittard, het lintdorp Overhoven en de woonkern Broeksittard. De nabijheid van water was noodzakelijk voor het ontstaan van deze nederzettingen. Aan de grootste beek ontstond Sittard, aan de Rode Beek de nederzetting Broeksittard. De lokale wegen verbonden de woonkernen met elkaar en leidden naar akkerbouw- en weidegronden. De belangrijkste radiale wegen in de vier wijken waren de Tudderenderweg, Broeksittarderweg, Winston Churchilllaan en in Overhoven de Overhoven. Secundaire routes waren de Oudeweg en de Baandert. Langs de Oude Weg lag een klein gehucht. Deze wegen zijn nu nog herkenbaar. Langs deze wegen hebben de eerste ontwikkelingen plaatsgevonden. Ook is op de kaart te zien dat de Rijksweg reeds in een vroeg stadium de bestaande structuren in Sittard heeft doorsneden. Tot 1942 was Broeksittard een zelfstandige gemeente. Het typische karakter van het dorp met zijn vele boerderijen is ter plekke nog steeds goed te herkennen. Het dorp heeft min of meer een lintbebouwing in carrévorm (gevormd door de straten Aan het Broek, Dorpstraat, Kruisstraat en in de Camp). Het vierkant binnen de bebouwing bestaat uit tuinen en wordt alleen diagonaal doorsneden door de straat Achter de Kerk. De straat Aan het Broek is maar aan een zijde bebouwd; de overzijde was daarvoor te drassig. Ten zuiden van Broeksittard ligt de begraafplaats, die ook van oudsher aanwezig is. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel inspanningen verricht om de woningnood te lenigen. Nu werden ook ten noorden van de stad hele woonwijken opgezet zoals Baandert, Stadbroek en Vrangendael. In Stadbroek was al eerder een kolonie gebouwd aan de Tudderenderweg (oude witte arbeidershuizen). Door de aanleg van de drie wijken werd deze kolonie verbonden met het centrum. In de huidige situatie is de kolonie afgebroken en verrijst hier het woongebied Molenbeek. De stedenbouwkundige Jos Klijnen was in de jaren vijftig als stedenbouwkundig adviseur betrokken bij de aanleg van diverse wijken rondom de binnenstad van Sittard. De plannen handhaafden de doelstellingen van het vooroorlogse plan: ze moesten resulteren in een aaneengesloten stedelijk gebied. De nadruk lag op een noordoostelijke en een zuidelijke vleugel. Voor de noordoostelijke vleugel, waarbinnen het plangebied valt, stelde Klijnen diverse stedenbouwkundige plannen op waarvan een reeks schetsen bewaard is gebleven. De uitbreiding tussen het centrum en Broeksittard werd ruim opgezet zodat een organische aanhaking mogelijk was met het omliggende landschap. Dat betekende een nauwkeurige aansluiting van het nieuwe woongebied op de bestaande bebouwing en het landschap. De aantakking van de wijk op de binnenstad kreeg vorm door de ringweg en de kruispunten ruim aan te leggen en te begeleiden met langgerekte flats. De Hemelsley als oost-west structuur en Dr. Nolenslaan zijn belangrijke toevoegingen in de structuur. Tussen de historische structuren en deze nieuwe structuren werd de uitbreiding vormgegeven. In de zestiger jaren werd op bescheiden schaal steeds meer hoogbouw toegepast, zoals aan de Dr. Nolenslaan, de Ruijs de Beerenbrouckstraat en Winston Churchilllaan. De hoogbouw is voornamelijk gesitueerd aan de hoofdwegen. Gebiedsanalyse Sittard Oost 25

26 Opvallend is het verschil tussen het plan van Klijnen voor noordoost Sittard en het stedenbouwkundig concept van de wijkgedachte. De wijkgedachte kenmerkt zich door heldere, rationele composities met langs de assen diverse voorzieningen. Bestaande landschappelijke verkavelingen en structuren werden daarbij vaak weggevaagd. In de plannen van Klijnen speelden het heuvelachtige landschap en de oude dorpsstructuren juist een essentiële rol bij het structureren van nieuwe wijken. In de huidige situatie is een deel van de hoofdwegenstructuur uit het uitbreidingsplan van Klijnen nog herkenbaar.in de jaren negentig heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in de stedenbouwkundige structuur van Baandert. In het gebied ten noorden van de Hemelsley lag voorheen het Fortuna stadion. Met de verplaatsing van dit stadion kwam plek vrij voor een nieuwbouw wijk. In de periode heeft de wijk Kemperkoul zich ontwikkeld. Het zuidwestelijke deel (Lahrhof) is het oudste en is gebouwd in de jaren tachtig. Kemperkoul is de grootste en jongste wijk van het stadsdeel. De wijk wordt gekenmerkt door een ruime en groene opzet; Lahrhof is echter de meest compacte buurt met een groot aandeel gestapelde woningen en rijwoningen. Doordat parkeren op eigen terrein vaak ontbreekt, staan de straten vol met blik en oogt de buurt extra versteend en compact. Alhoewel Kemperkoul als geheel ruim en groen van opzet is, is de structuur onduidelijk met veel kronkelige wegen en achterkanten naar het groen en sommige wegen. Zo is de buurt Kempehof volledig naar binnen gekeerd met achterkanten naar het sportpark en Wehrerweg. De afgelopen jaren zijn in Stadbroek aan weerszijden van de Tudderenderweg veel woningen gesloopt en wordt hier de nieuwbouwbuurt Molenbeek ontwikkeld. 26 Gebiedsanalyse Sittard Oost < boven: Historische kaart omstreeks 1900, midden: Uitbreidingsplan (Jos Klijnen), onder: Schets voor Sittard Noordoost (Jos Klijnen)

27 Historische structuren Historische structuren zijn nog steeds herkenbaar en grotendeels intact door het profiel en de bebouwing (oude wegstructuren met lintbebouwing zoals Overhoven/Nusterweg, de Heistraat, de Geldersestraat, de Baandert, Oudeweg, Tudderenderweg, Broeksittarderweg, Jeroen Boschstraat, Dorpsstraat, Achter de Kerk, de Kruisstraat en historische ensembles zoals de Stadbroekermolen, de Hoeve Haagsittard, de gebouwen aan de Geldersestraat in Overhoven (Kerk, voormalig klooster Mariahof, voormalige St. Jozefschool, gemeenschapshuis Oos Kaar) en de twee complexen in Overhoven van dhr. J. Stuyt. In Overhoven zie je dat de bebouwing die al op de historische kaart staat direct aan de straat grenst. Daardoor hebben deze straten een stenig karakter. Ook op andere plaatsen in het plangebied staat de bebouwing met de voorgevel aan de straat, maar nergens over een lengte zoals aan de Overhoven het geval is. Broeksittard is als oude kern nog steeds herkenbaar en is deels beschermd dorpsgezicht. Het gebied is dan ook waardevol door haar historische bebouwing, het afwisselende straatbeeld aan de oude linten en de ruimtelijke en structurele samenhang. Verkeer Het plangebied wordt ontsloten door de Rijksweg Noord, de Doctor Nolenslaan, de Tudderenderweg en het verlengde van de Winston Churchilllaan. In het betreffende gebied spelen geen beleidsmatige verkeerszaken, noch zijn er plannen of structuurwijzigingen voorzien. De woonwijken blijven onderdeel uitmaken van verblijfsgebieden 30 km/uur zones en de bestaande categorisering van wegen en routering van openbaar vervoer blijft hetzelfde. Wel heeft de gemeente Sittard-Geleen plannen om de Hemelsley en andere hoofdwegen weer meer als dragende structuren in te richten door groenaanleg, etc. Daarnaast is er parkeerdruk aanwezig in het oudere gedeelte van de Baandert en in de zone tussen Tudderenderweg en Broeksittarderweg door de smalle straatjes en concentratie van rijwoningen. Ook worden de parkeerplaatsen in enkele straten van Baandert, Stadbroek en Vrangendael oneigenlijk gebruikt door centrumbezoekers. Het wijkplatform in Overhoven maakt melding van sluipverkeer over een gedeelte van de Nusterweg en Kastelenweg om sneller de Dr. Nolenslaan te bereiken vanaf de noordzijde. In Kemperkoul ondervindt men veel last van de Wehrerweg: drukte, onveiligheid voor langzaam verkeer en knelpunten qua oversteekbaarheid. De hoofdwegen in de wijk zelf zijn niet allen ingericht conform duurzaam veilig. In de wijk is verder een uitgebreid netwerk van paden aanwezig: niet alle paden hebben een duidelijke bestemming als fiets- of voetpad. Groen op structuurniveau In de oorspronkelijke stedenbouwkundige opbouw is een duidelijke groenstructuur herkenbaar. Bij latere uitbreidingen en inbreidingen is dat minder het geval. Soms is een deel van de oude groenstructuur verloren gegaan of is van die structuur afgeweken. Landschappelijke structuren Landschappelijke structuren zoals de Geleenbeek, de Molenbeek en het Haagsittardpark dooraderen het gebied. De Geleenbeek, ter hoogte van de Baandert, kent nog geen optimale inpassing, door de ligging van de meergezinswoningen. Ook het groenonderhoud laat te wensen over. Beide beken kunnen op meerdere plekken beter ingepast worden. Het Haagsittardpark bevindt zich functioneel gezien ten zuiden van de Wehrerweg, maar loopt ruimtelijk gezien ten noorden van de Wehrerweg door richting het buitengebied nabij de grens met Duitsland. Het park is naar binnen gekeerd, gezien de vele achterkantsituaties van de woningen direct grenzend aan het park. Gebiedsanalyse Sittard Oost 27

28 28 Gebiedsanalyse Sittard Oost

29 Buitengebied Het plangebied grenst zowel in het noorden (Schwienswei) als in het zuiden (Kollenberg) aan het buitengebied. Ook in het oosten grenst het plangebied aan het buitengebied van Duitsland. Ondanks de nabije ligging van het buitengebied is deze niet overal voelbaar, dit komt onder andere door bebouwing die het zicht naar het buitengebied belemmert en het ontbreken van goede langzaam verkeersverbindingen. Wijk- en blokgroen In het plangebied is onderscheid gemaakt in wijk- en blokgroen. Wijkgroen heeft een structurerende betekenis die het buurtniveau overstijgt. In Sittard Oost is de centrale groene (speel)plek in Baandert een goed voorbeeld van wijkgroen. In Overhoven is het groen aan de Kastelenweg structurerend. Het groen is ingericht als speelplek en aan de groenplek is een maatschappelijke voorziening gekoppeld (dagbesteding Het Karwei). Ook in Vrangendael is wijkgroen aanwezig, naast het voormalige winkelcentrum. Dit groen is ook ingericht als speelplek. Door het braakliggende terrein op de plek van het voormalig winkelcentrum en de naastgelegen vrijstaande woning, heeft dit wijkgroen geen relatie met de Hemelsley en heeft de plek nog geen optimale ruimtelijke kwaliteit. In Broeksittard is het groen aan de Rembrandtstraat structurerend. Het is echter vooral kijkgroen door het ontbreken van (speel)voorzieningen. In Kemperkoul is het Haagsittardpark structurerend groen dat zelfs een belangrijke landschappelijke structuur vormt die behalve op wijkniveau ook betekenis heeft op gebiedsniveau. De sportzone grenzend aan de wijk Kemperkoul heeft weliswaar een semi-openbaar karakter door de aanwezigheid van sportvelden, maar heeft wel een betekenis op wijk- en gebiedsniveau. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van gemeenschapsvoorziening de Oase en het Johan Cruijfcourt. Naast deze sportzone ligt de begraafplaats van Broeksittard. Het blokgroen ligt verspreid in het gebied en is vooral geconcentreerd rondom de meegezinswoningen. Dit groen is vrij versnipperd en heeft een lage ruimtelijke kwaliteit. Uitzonderingen hierop zijn: de groene ruimte rondom de kerk in Overhoven, de vele groenplekken in Kemperkoul die in de meeste gevallen een directe relatie hebben met het buitengebied, de parkachtige structuren rondom de Albrecht Rodenbachstraat en de Winston Churchilllaan (zie hieronder). Laanstructuren De Rijksweg Noord, de Hemelsley, de Doctor Nolenslaan en het verlengde van de Winston Churchilllaan worden begeleid door laanstructuren. Op enkele plaatsen bevinden zich onderbrekingen in de structuur. Deze laanstructuren hebben een positieve betekenis voor het gehele gebied; het toont de dragers van de wijk. Open groene ruimtes De portieketageflats langs de Albrecht Rodenbachstraat en de Winston Churchilllaan zijn mooi gelegen in open groene ruimtes (gras met boomgroepen). Concluderend bestaat de stedenbouwkundige hoofdstructuur uit: - Radiale structuren vanuit het centrum naar het noorden en zuiden: Rijksweg Noord, Dr. Nolenslaan, Tudderenderweg, Broeksittarderweg/ Kerkstraat en Keulsebaan/Winston Churchilllaan/Wehrerweg. De Tudderenderweg is als historisch lint nog herkenbaar met een diversiteit aan functies en bebouwing. De Broeksittarderweg daarentegen is als historische weg bijna niet meer herkenbaar met overwegend grondgebonden woningen en enkele bijzondere complexen zoals het Dacapo college. De Dr. Nolenslaan en de Keulsebaan/Winston Churchilllaan kenmerken zich door laanstructuren en meergezinswoningen in het groen. De Rijksweg Noord kenmerkt zich in hoofdzaak door een afwisselend beeld van vrijstaande, halfvrijstaande en rijenwoningen; - Oost-west structuur: Hemelsley met een onderbroken laanstructuur en een afwisseling van meergezinswoningen en grondgebonden woningen. Gedeeltelijk voorzien van een ruim profiel. Op het kruispunt van de Hemelsley en Tudderenderweg wordt in de nabije toekomst een nieuw winkelcentrum met woningen gerealiseerd; - Begrenzing door buitengebied: noordzijde Schwienswei waar drie beken samenkomen en zuidzijde Kollenberg. Geleenbeek als westelijke begrenzing, Molenbeek centraal door het gebied. Weinig interactie met de wijken door bebouwing in de zichtassen en beperkte routes naar het buitengebied; < Historische luchtfoto 1955: Stadbroek-Baandert en Vrangendael Gebiedsanalyse Sittard Oost 29

30 Stedenbouwkundige hoofdstructuurkaart

31 Vervolg: Concluderend bestaat de stedenbouwkundige hoofdstructuur uit: - Wijken liggen opgespannen tussen de hoofdstructuren: veelal heldere, continue straatpatronen die aantakken op de hoofdstructuren. Fijnmazig netwerk dat wijkoverstijgend is. Uitzonderingen hierop liggen in delen van Vrangendael (incidenten, solitaire bebouwing) en in het nieuwe gedeelte van Baandert (autonoom gebied). Kemperkoul wijkt af qua structuur doordat alle buurten ontsloten worden door één centrale weg: de Wehrerweg. De buurten in deze wijk hebben een organische, onduidelijke structuur; - Meergezinswoningen zijn geclusterd en gekoppeld aan de hoofdwegen en de Geleenbeek. Uitzonderingen zijn clusters van meergezinswoningen in Vrangendael (rondom Verdistraat en Vrangendael), in Broeksittard (rand bij Jan Steenstraat) en de vele meergezinswoningen in Lahrhof Kemperkoul; - Bebouwing is georiënteerd op straten en begrenst straten en pleinen en parken. Echter in Vrangendael, ten zuiden van de Broeksittarderweg, is solitaire bebouwing (begeleidt geen structuren en beperkte samenhang met rest van de wijk) aanwezig met veel anonieme ruimten rondom. In Kemperkoul ligt een relatief groot deel van de bebouwing met de achterkanten naar straten en groen; - Het groen betreft voornamelijk buurt/blokgroen; dit is veelal versnipperd en gekoppeld aan de meergezinswoningen (met uitzondering van Kemperkoul). Wijkgroen is aanwezig in Overhoven (wel gekoppeld aan maatschappelijke voorziening, niet aan hoofdstructuren), in Baandert (structurerend groen gekoppeld aan de Hemelsley), in Broeksittard (vooral kijkgroen door het ontbreken van (speel)voorzieningen), voor een gedeelte in Vrangendael (te solitair, geen koppeling hoofdstructuren), in Kemperkoul (Haagsittardpark, structurerend groen met een landschappelijke betekenis gekoppeld aan de Wehrerweg). Gebiedsanalyse Sittard Oost 31

32 Voorzieningenkaart

33 3.2 Voorzieningen Basisvoorzieningen De basisvoorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen en 1e lijns zorg zijn goed op orde. In Stadbroek en Broeksittard ontbreken goede medische voorzieningen. Sociaal- en maatschappelijke voorzieningen zoals kerken zijn ruim vertegenwoordigd. Woonzorgvoorzieningen In de wijken zijn er weinig woningen voor senioren aanwezig. Op twee plaatsen (Vrangendael en Broeksittard) verhuurt ZOwonen grondgebonden seniorenwoningen. In de nabije toekomst worden boven het winkelcentrum Molenbeek 80 zorgappartementen gerealiseerd (50% geschikt wonen en 50% verzorgd wonen). In de wijken is geen intramurale zorgvoorziening aanwezig met woningen waar zorg wordt geleverd en diensten worden aangeboden. De wijken maken nu gebruik van de diensten van de Odaflat. Deze voorziening ligt aan de overzijde van de Odasingel. In Overhoven bevindt zich wijksteunpunt Gelderhof. Hier kunnen ouderen en mensen met een beperking terecht voor informatie, advies, ondersteuning en ontmoeting. De bedoeling is dat het aanbod vanuit een wijksteunpunt ouderen en mensen met een beperking in staat stelt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en te functioneren. Sportvoorzieningen Zowel in als net buiten het plangebied (voormalig Euregionaal Sport- en Congrescentrum, Fitland locatie) zijn voldoende sportvoorzieningen aanwezig. In het oosten van het plangebied ligt een sportzone (sportpark Broeksittard). In deze zone bevinden zich onder andere: een goed functionerend buurthuis De Oase, nieuw Cruyff court, gezondheidscentrum, sportvelden Sittard-Oost. Daarnaast liggen in het noorden van het plangebied in Stadbroek twee voetbalvelden van de vereniging Stadbroek. In Overhoven ligt ook een sportlocatie, in gebruik van voetbalvereniging DVO. Dit is de grootste voetbalclub in Sittard met ruim 700 leden. Speelvoorzieningen Speelplaatsen, grotere en kleinere, liggen verspreid in het plangebied. Centraal in Baandert (Frans Erensstraat, Jan Engelmanplein), Vrangendael (Chopinstraat, Bachstraat) en in Broeksittard (Aan het Broek) liggen enkele grotere speelplekken. Dit is ook het geval in Overhoven (aan de Kastelenweg en aan de westzijde van de Rijksweg Noord) en in Kemperkoul (achter de Wimmeren, Haagsittardpark). Gebiedsanalyse Sittard Oost 33

34 34 Gebiedsanalyse Sittard Oost

35 Overige voorzieningen Langs de Odasingel en de President Kennedysingel liggen voorzieningen als een gordel om het oude stadscentrum heen. Deze voorzieningen zoals de Bibliotheek, de Brandweer, DaCapo College en enkele kantoorgebouwen wijken qua bebouwingskorrelgrootte af van de omliggende woonbebouwing. Winkels en bedrijvigheid In Baandert is sprake van veel leegstand en een verouderde winkelstrip. In de overige wijken zijn nauwelijks winkels aanwezig. Voor de dagelijkse boodschappen gaan bewoners vaak naar de plaats Tudderen net over de grens in Duitsland. Een deel van de Tudderenderweg en Broeksittard kenmerken zich door gemengde zones van wonen, bedrijvigheid en retail. De wijk Kemperkoul beschikt over een klein winkelcentrum met als grootste trekker een Jumbo supermarkt. Bewoners kunnen hier terecht voor de dagelijkse boodschappen. Het winkelcentrum ligt aan een doorgaande weg en is hiermee goed bereikbaar, echter de vormgeving van het kruispunt Wehrerweg-Romeinenstraat leidt tot knelpunten qua bereikbaarheid. Ook beschikt het over een groot parkeerterrein. Het winkelcentrum functioneert ruim voldoende. 3.3 Woningen (zie figuren op p.36-37) Per juni 2011 telden de zes wijken 9118 woningen waarvan 50% koopwoningen en 50% huurwoningen. Vergeleken met het gemiddelde van 45% huurwoningen in Sittard-Geleen, is het aandeel huurwoningen in de zes wijken hoger. Het hogere percentage huurwoningen wordt met name bepaald door de wijken Vrangendael (60%) en Stadbroek (85%). Een groot gedeelte van de huurwoningen bestaat uit meergezinswoningen zonder lift. Deze woningen zijn in alle wijken sterk geconcentreerd aanwezig, met uitzondering van de wijk Overhoven. De complexen zijn voornamelijk gesitueerd aan de hoofdwegen zoals de Winston Churchilllaan, Wehrerweg, de Hemelsley, Dr. Nolenslaan en aan secundaire routes zoals de Burgemeester Corbeijstraat, Vrangendael. Daarnaast zijn er enkele zones die minder relatie hebben met hoofdstructuren zoals de woningen aan de Charles Vosstraat, de Verdistraat, Jan steenstraat, Rembrandtstraat en rondom het groen in het zuidwestelijk deel van Kemperkoul. In het verleden is ZOwonen gestart met de verkoop van huurwoningen. Enkele complexen met meergezinswoningen zonder lift bevatten dan ook zowel huur- als koopwoningen. Dit is het geval bij de woningen aan de Vrangendael, Charles Vosstraat en de woningen aan de Geleenbeek. Daarnaast zijn een paar complexen voorzien van een lift (het geval bij de woningen aan de Benedictastraat en Hemelsley). Het koopsegment betreft voornamelijk grondgebonden woningen. Naast de eerder genoemde gemengde complexen, zijn in het nieuwe gedeelte van Baandert en in Molenbeek enkele complexen gebouwd met appartementen met lift. Het aantal seniorenwoningen is gering. Dit zijn woningen die toegankelijk en doorgankelijk zijn voor ouderen. Alleen op één locatie in Broeksittard (Achter de Hoven), op één locatie in Overhoven (Pater Chevalierstraat), een kleine locatie in Kemperkoul en op twee locaties in Vrangendael (Mozartstraat en Debussystraat) worden grondgebonden woningen verhuurd geschikt voor senioren. Het ontbreekt aan woningen voor senioren waar zorg geleverd wordt. In de nabije toekomst wordt hiervoor een eerste aanzet geleverd door de realisering van zorgappartementen boven het nieuwe winkelcentrum Molenbeek. Daarnaast zijn zorgappartementen en een zorgsteunpunt aanwezig in Overhoven in het Gelderhof en in de onlangs gerenoveerde Odaflat (net buiten het plangebied in het centrum). Zoals blijkt uit de eerdere wijkbeschrijvingen is het aandeel gestapeld het grootste in Vrangendael en Stadbroek. Ook de gemiddelde WOZ-waarde in deze twee wijken is het laagste. Voor de zes wijken als totaal geldt een percentage van circa 30% gestapeld, versus 28% in Sittard-Geleen. Uit de historische ontwikkeling blijkt dat het merendeel van de woningen gebouwd is na de oorlog, voornamelijk in de periode van de jaren 50 en 60. Met uitzondering van de historische linten en oude woonkern Broeksittard (vooroorlogs) en Overhoven, het noordelijk gedeelte van Baandert (2000), Molenbeek (2010) en de gehele wijk Kemperkoul (1980 en later). Gebiedsanalyse Sittard Oost 35

36 Kaart typologie huurwoningen 36 Gebiedsanalyse Sittard Oost

37 Kaart typologie koopwoningen Gebiedsanalyse Sittard Oost 37

38 Kaart ruimtelijke ontwikkelingen 38 Gebiedsanalyse Sittard Oost

39 4 ONTWIKKELINGEN 4.1 Ruimtelijke ontwikkelingen Woningbouwplannen braakliggend terrein - Molenbeek cf masterplan Molenbeek uit Molenbeek- West is in realisatiefase. Totale nieuwbouw van circa 190 woningen. Huurwoningen zijn nagenoeg allemaal gebouwd. Momenteel worden 13 huurappartementen gebouwd. Nog 60 koopwoningen zitten in de planning. Bouwterreinen zijn allemaal geëgaliseerd en nagenoeg bouwrijp opgeleverd; - Molenbeek-Oost: de bewoners zijn uitgeplaatst, woningen zijn gesloopt en de bodem is gesaneerd. Nieuwbouw van 32 koopwoningen, 28 huurwoningen en 2 koopkavels. Dit gebied concurreert echter met afzet woningen deelgebied West; - Centrumplan Molenbeek: boven het winkelcentrum worden 80 zorgappartementen gerealiseerd. Verder wordt de ondergrondse beek open gemaakt. In de eerste helft van 2012 is start van de bouw voorzien, oplevering is gepland in december 2013; - Nieuwbouw woonwagenlocatie Tudderenderweg. Oude locatie wordt toegevoegd aan recreatiegebied de Schwienswei; - Voormalige Winkelcentrum Vrangendael: winkelcentrum is gesloopt. De terreinen worden geëgaliseerd en ingezaaid. Vanaf medio 2012 is een herontwikkeling voorzien met 14 grondgebonden koopwoningen voorzien; - Invulling geven aan het concept woonservicezone vanuit de Odaflat (zorgsteunpunt). In de structuurvisie wonen van de westelijke mijnstreek is aangegeven dat binnen een diameter van 500 meter van een zorgsteunpunt met prioriteit levensloopgeschikte woningen of zorgwoningen ontwikkeld moeten worden, zodat op een eenvoudige wijze vanuit de zorgvoorziening zorg geleverd kan worden; Gebiedsanalyse Sittard Oost 39

40 - Mariahof. De St. Jozefschool en het Klooster Mariahof vormen een markante plek in de wijk Overhoven. Het is een monument. De verbouwing is duur. Het complex heeft al meerdere bestemmingen gekend: klooster en school, bejaardentehuis, verblijfplaats voor asielzoekers en anti-kraak bewoning door met name jongeren (huidige bestemming). De voormalige school en het voormalige klooster zijn in verval. Het college zoekt naar herbestemmingmogelijkheden; - Woningbouwplan Vouerweg. Aan de achterzijde van de Vouerweg wordt het terrein omgevormd tot een kleinschalige woningbouwontwikkeling van 13 woningen. Een deel van de woningen is gebouwd; - Woningbouwplan Elisabeth van Barstraat. Voormalige verpleegstersflat 13 koopwoningen (egw) en 40 sociale huurappartementen. Landschap en openbare ruimte - Beheer openbare ruimte, wegen en groen: omvorming groenvoorzieningen rondom de Sjtadssjool; aanpassen infrastructuur rondom het nieuwe sportieve centrum rondom de Oase, realisatie parkeerplaatsen rondom voormalig winkelcentrum; - Versterking Geleenbeek en Molenbeek (speerpunt in de structuurvisie Sittard-Geleen). Aandachtsgebieden in de woningvoorraad Uit onderzoek blijkt dat een aantal type woningen in de toekomst, in meer of mindere mate, kwetsbaar zullen zijn. Daarnaast is er ook een tekort aan bepaalde woningtypen. Dit heeft te maken met de veranderende samenstelling van de bevolking maar ook met hedendaagse eisen op het gebied van comfort en bouwtechnische staat. Het betreft hier veelal meergezinswoningen zonder lift of de kleine, goedkope eengezinswoningen uit de jaren 50 en 60. Om de huidige woningvoorraad toekomstbestendig te maken, is ingrijpen zowel kwalitatief als kwantitatief noodzakelijk. Voorzieningen - Centrumplan Molenbeek: Begin 2011 is overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw winkelcentrum tussen de gemeente en Ontwikkelaar (Molenparc bv). Dit bestaat uit m2 supermarkt en discounter, 500 m2 dagwinkels en naastgelegen parkeerterrein voor super- en winkelbezoek; 40 Gebiedsanalyse Sittard Oost

41 - Brede sportieve voorziening aan de Bachstraat t BOSS, doorontwikkeling: aanleg sport- en speeltoestellen op voormalig sportveld en aanpassen infrastructuur tbv organisatie sportactiviteiten; - Onderzoek naar het toekomstig gebruik van de accommodaties van de 3 voetbalverenigingen. De voetbalvisie van de KNVB gaat uit van het concentreren van de voetbalactiviteiten op 1 nieuwe plek in Sittard Oost. Het college van B&W staat achter deze visie, met uitzondering van het handhaven van de locatie Centrum Boys. Sociaal beleid - Voor Stadbroek-Oost is een leefbaarheidsproject opgesteld dat bestaat uit 4 sporen: spoor 1 betreft het intensiveren van het toezicht; repressie staat centraal. Spoor 2 betreft kansgericht werken aan sociale stijging. Spoor 3 is werken aan leefbaarheid en veiligheid door de Veilige Buurten Teams en spoor 4 richt zich op het creëren van een prettige wijk; - Continuering veilige buurtteams in Broeksittard en Stadbroek. Strategisch Voorraadbeleid In haar strategisch voorraadbeleid richt ZOwonen zich op de volgende punten: - ZOwonen richt zich op huishoudens met smalle beurs (tot ) - Ambitieniveau per woningtype luidt: Eengezinswoning Verminderen Grondgebonden nultreden Sterk toevoegen Meergezins zonder lift klein Afbouwen tot nul Meergezins zonder lift groot Sterk verminderen Meergezins met lift hoogbouw Verminderen Meergezins met lift kleinschalig Toevoegen - Aansluiten bij hotspot-gedachte Prioriteit Stadbroek Vervolgens Vrangendael - Nieuwbouw Alleen huur tot huurtoeslaggrens ( 665) Geen koopwoningen Maatschappelijke vastgoed substantieel bezit in buurt (> 30%) Geen bedrijfsonroerend goed - Duurzaamheid Richten op woningen met label D t/m G en lager die ZOwonen doorexploiteert Projectmatig aanpakken Accent op aanpakken schil Vrijkomende gebouwen In de komende jaren verdwijnen voorzieningen in de wijk Vrangendael. Biblionova en Artamuse verhuizen op termijn naar de Dobbelsteen in het centrum van Sittard. Het Dacapo-college, locatie Broeksittarderweg, is inmiddels aan een van de laatste schooljaren begonnen in de wijk. De locatie President Kennedysingel wordt uitgebouwd tot een z.g. junior College. Ook de brandweer krijgt een nieuw onderkomen elders in Sittard-Geleen. Daarnaast komt de dependance (bovenbouw) van de Sjtadssjool op termijn vrij als gevolg van de trend van ontgroening. Aan de noordzijde in de Baandert komt het gebouw van Hogeschool Zuyd ook vrij. Verder wacht het complex Mariahof in Overhoven al lange tijd op een definitieve invulling. Woonzorgvisie ZOwonen stelt haar zorgvisie op. Het concept is oktober 2012 gereed. Doel is om vervolgens een actieplan op te stellen, waarin is aangegeven op welke wijze ZOwonen de behoefte wilt invullen. Gebiedsanalyse Sittard Oost 41

42 4.2 Maatschappelijke ontwikkelingen - Krimp aantal inwoners; - Meer senioren en minder kinderen en jongeren; - Forse toename 1- en 2 persoonshuishoudens; - Individualisering; - Nieuwe vormen van communicatie; - Toenemende mobiliteit; - Netwerken overstijgen de buurt; - Minder buurtbinding; - Zo lang mogelijk zelfstandig wonen; - Meer beroep op zelfredzaamheid en eigen initiatief; - Meer behoefte aan zorg; - Schaalvergroting en bundeling van voorzieningen; - Duurzaamheid: beperken energiebronnen, groene energiebronnen, etc. Ontwikkeling bevolking en huishoudens In Sittard Oost neemt de bevolking de komende jaren af. In de periode 2011 tot 2020 betekent dit een afname van 850 personen. Dit zet zich onverminderd door na Als gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen, dan is de trend van vergrijzing en ontgroening ook zichtbaar in Sittard Oost. Tot 2020 neemt het aantal 0-24 jarigen en het aantal jarigen af. Het aantal mensen in de leeftijd tussen en 75 jaar en ouder blijft toenemen de komende jaren. (zie figuur a op de volgende pagina) Per wijk zijn echter duidelijke verschillen zichtbaar. Zo laat Baandert zien dat het aantal huishoudens nog toeneemt tot 2020 en in de 5 jaar erna min of meer gelijk blijft. In Kemperkoul groeit het aantal huishoudens niet alleen in de periode maar ook in de periode daarna. In Stadbroek daarentegen is juist sterk het tegenovergestelde te zien. Tot 2020 neemt het aantal huishoudens af en in de periode daarna gaat dit in een zelfde tempo door. Broeksittard, Vrangendael en Overhoven hebben ook met krimp van huishoudens te maken en dit gaat versneld door in de jaren na (zie figuur b op de volgende pagina) Niet alleen zijn er duidelijke verschillen per wijk, er zitten ook zeker verschillen in ontwikkeling van de verschillende leeftijdscategorieën van de huishoudens. De ontwikkeling van de huishoudens loopt parallel aan de ontwikkeling van de leeftijden. Tot 2020 nemen de huishoudens (met een hoofdhuurder in de categorie 0-24) af met 3 en dit zet zich door na De grootste afname is echter zichtbaar in de huishoudens in de leeftijd van In totaliteit betreft het een afname van 889 huishoudens tot en met Groei van huishoudens is voorzien in de categorie en de categorie van 75 jaar en ouder. Opvallend is dat in de periode de categorie afneemt. (zie figuur c op de volgende pagina) Voor het gehele gebied Sittard Oost is de trend zichtbaar dat het aantal huishoudens tot en met 2025 min of meer gelijk blijft. In de periode tot en met 2020 is nog een groei van het aantal huishoudens zichtbaar, daarna treedt in het gehele stadsdeel een afname op. De afname van het aantal huishoudens start later dan de afname van de bevolking. Als gevolg van de huishoudensverdunning. 42 Gebiedsanalyse Sittard Oost

43 Bevolkingsontwikkeling 6 buurten procentueel verschil procentueel verschil % ,24% ,93% % ,14% ,52% % ,19% ,74% 75 eo % ,82% ,10% totaal % = afname = toename Figuur a: Bevolkingsontwikkeling 6 buurten (Bron: progneff 2009 en E til) Ontwikkeling huishoudens per buurt verschil verschil verschil Baandert Stadbroek Vrangendael Broeksittard Kemperkoul Overhoven Totaal cluster = afname = toename Figuur b: Ontwikkeling huishoudens per buurt Huishoudensontwikkeling 6 buurten verschil verschil verschil eo totaal = afname = toename Figuur c: Huishoudensontwikkeling 6 buurten Gebiedsanalyse Sittard Oost 43

44 5 NADERE ANALYSE PROGRAMMA WONEN 5.1 Woningmarktbeleid In de Westelijke Mijnstreek en in de gemeente Sittard-Geleen wordt actief gewerkt om de woningmarkt in balans te krijgen. In de Structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek (2011) worden de volgende drie hoofduitgangspunten benoemd: 1 De regio wil ruimte bieden aan ontwikkelingen die bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de Westelijke Mijnstreek; 2 De regio draagt zorg voor een evenwichtige regionale woningmarkt, kwantitatief en kwalitatief; 3 De regio werkt hieraan via een gebiedsgerichte benadering; door samenwerking en een integrale aanpak. In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de diverse beleidsstukken. Hieronder worden de belangrijkste conclusies benoemd: Inzetten op (woonmilieuvisie 2008): - Het onderscheidend maken van woonmilieus; - Huishoudens vasthouden/binden; - Prioriteit verlenen aan hotspot (buurten met relatief veel sociale huurwoningen) waaronder voor Sittard Oost vallen: Stadbroek, Vrangendael en Baandert. Op schaal van Sittard-Geleen is zichtbaar dat de overschotten en tekorten zich gaan voordoen op (woningmarktonderzoek 2009): Huursector: Het zijn vooral eengezinswoningen en appartementen zonder lift die in potentie overbodig raken; De markt voor woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren biedt veel kansen. In dit segment ligt de nadruk op de huurwoningen. In de Koopsector doet zich het volgende beeld voor: Potentieel overschot aan rijwoningen en goedkopere appartementen (prijs circa ); Vraag is er naar dure (half)vrijstaande woningen en dure appartementen met lift vanaf Deze vraag moet wel worden bezien in het licht van de huidige economische situatie. Veel huishoudens zouden een stap willen maken in de wooncarrière en zouden willen verhuizen naar een grotere en / of luxere woning. Echter, zij kunnen dat alleen doen als zij hun huidige woning kunnen verkopen. In een tijd van stagnerende woningverkopen en dalende huizenprijzen, is de vraag die we hier zien voor een belangrijk deel een latente vraag. Een nuancering dient geplaatst te worden bij de uitkomsten van dit woningmarktonderzoek. Het onderzoek is namelijk 3 jaar oud en van vlak voor de economische crisis en de crisis op de woningmarkt. Het is de vraag of de uitkomsten anno 2012 hetzelfde zouden zijn, met name ten aanzien van de vraag naar dure vrijstaande woningen en dure appartementen met lift. Koers voor Limburg, actieprogramma Zuid-Limburg In het onlangs verschenen rapport (25 april 2012) Een koers voor Limburg, actieprogramma Zuid-Limburg, worden programma s beschreven die een vereiste zijn voor de herontwikkeling van Zuid-Limburg en kansen daarin verzilveren. Een gezamenlijke aanpak van publieke en private partijen is vereist. De herstructurering betekent in toenemende mate sloop zonder vervanging. De nadruk ligt op kwaliteit, met leidende principes als leefbaarheid, veiligheid, identiteit en burgerschap. De herstructurering biedt de kans om duurzaamheid centraal te stellen. Concrete doelen die gesteld worden in het actieprogramma: - Balans in de omvang van de woningmarkt door een frictieleegstand van gemiddeld anderhalf tot twee procent; - Aanbod voldoet kwalitatief aan de eisen van bestaande en nieuwe woonconsumenten; - Tevredenheid van de bevolking voor de eigen woning/woonomgeving wordt minimaal als voldoende beoordeeld; - Duurzaamheid van de bestaande- en nieuwe woningvoorraad verbetert en de uitstoot van CO2 gaat omlaag; - Identiteitsdragers in de woningvoorraad blijven in functie en worden waar nodig gerenoveerd; - Waardeontwikkeling van de woningen sluit minimaal aan bij de inflatie en/of de landelijk gemiddelde ontwikkeling. 44 Gebiedsanalyse Sittard Oost

45 Van de vijf gestelde thema s, hoort de gebiedsontwikkeling van Sittard Oost bij het thema wijkenaanpak. Uitgangspunt bij de wijkenaanpak in Zuid-Limburg is dat in 2020 minimaal 50% van de opgave is gerealiseerd. Daarnaast biedt de herstructurering van de woningmarkt de mogelijkheid om duurzaamheid een belangrijke plaats toe te kennen. Op basis van de nu al bekende plannen worden ca. 300 nieuwe woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de huidige woningmarktomstandigheden het tempo van de realisatie van koopwoningen sterk onder druk zet. Het is zelfs de vraag of alle koopwoningen wel gerealiseerd zullen worden. Vanaf 2020 moet de nieuwbouw aan een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0 voldoen; energieneutraal dus. Daarnaast wordt de aanpak van de particuliere woningvoorraad genoemd bij het thema verstedelijking. Om leegstand en verloedering te voorkomen kan sloop, of duurzame renovatie van particulier woningbezit noodzakelijk zijn. Op kleine schaal, zo wordt gesteld, zijn pilots en laboratoriumsettings nodig. 5.2 Kwantitatieve opgave Doelstelling is het realiseren van een frictieleegstand van ca. 2% van de woningvoorraad. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de woningbehoefte als gevolg van de demografische ontwikkeling. In cijfers betekent dit het ontrekken van ca. 220 woningen aan de woningvoorraad in de periode (zie onderstaande figuur d) N.B. De huidige leegstand in Stadbroek en Broeksittard geeft een vertekend beeld van de situatie door de bewust gecreëerde leegstand. De aangegeven onttrekking van 217 dient dan ook in dit licht gelezen te worden en is meer een indicatie (bandbreedte gewenste onttrekking tussen woningen). Verwachte toevoegingen (vanaf 1 januari 2011): - Centrum Molenbeek: 80 huurappartementen; - Molenbeek-West: 13 huurappartementen (in aanbouw), 60 grondgebonden koopwoningen (herstructureringslocatie ter vervanging van gesloopte woningen, 15 onzelfstandige wooneenheden in 2011 gerealiseerd); - Molenbeek-Oost: 10 appartementen (gerealiseerd), 32 koopwoningen, 28 huurwoningen en 2 koopkavels; - Vrangendael voormalig winkelcentrum: 14 koopwoningen; - Overhoven - Vouerweg: 13 woningen; - Elisabeth van Barstraat: voormalige verpleegstersflat 13 koopwoningen (egw) en 40 sociale huurappartementen. Totale verwachte nieuwbouw: 305 woningen, waarvan 171 huurwoningen en 134 koopwoningen huishoudensontwikkeling huidige leegstand huidige woningvoorraad terugbrengen leegstand tot 2% totaal afname Baandert 73 2,20% toename 70 Stadbroek ,10% afname 204 Vrangendael -71 7,10% afname 157 Broeksittard -22 4% afname 32 Kemperkoul 242 2,60% toename 226 Overhoven -72 4,80% afname 120 Totaal cluster afname 217 Figuur d: Onttrekking op basis van terugbrengen leegstand tot 2% en afname van de bevolking (periode ) Gebiedsanalyse Sittard Oost 45

46 In totaal moeten ca. 520 woningen ontrokken worden aan de woningvoorraad om de kwantitatieve doelstelling van 2% frictieleegstand te halen. Het ingeschatte sloopprogramma in Sittard Oost voor de periode bevat ca. 300 woningen. Dit betekent dat een aanvullend sloopprogramma nodig is van netto ca. 220 woningen. Dit programma zal op de langere termijn gerealiseerd moeten worden in de verdunningsgebieden in Sittard-Oost. Waar mogelijk zal ook het bestaande nieuwbouwprogramma geherprogrammeerd worden. De gemeente staat voor de opgave om tot 2020 geen woningen netto aan de voorraad toe te voegen. Bekeken zal worden of het totale sloopprogramma voor de gemeente compensatie kan bieden voor Sittard Oost. 46 Gebiedsanalyse Sittard Oost

47 5.3 Kwalitatieve opgave van de woningvoorraad Beoogde doelgroepen Insteek is het vasthouden/binden van de bestaande doelgroepen. Dit wordt ondersteund door het gegeven uit het woningmarktonderzoek dat 70% van de inwoners van Sittard-Geleen graag in deze stad wil blijven wonen. Op basis van de verwachte woonwensen, kunnen uitspraken gedaan worden over kwetsbare woningtypen. Op basis van het huurdersbestand van ZOwonen is duidelijk dat: - De eengezinswoningen met name gehuurd worden door de groep 30-74; - De groep huurt met name de meergezinswoningen zonder lift; - De meergezinswoningen met lift zichtbaar toebedeeld worden aan mensen van 55 jaar en ouder; - De meergezinswoningen zonder lift geven een divers beeld. Mensen in de leeftijd van jaar huren deze woningen (met de grootste groep 30-54, maar deze zijn in het huurdersbestand van ZOwonen ook de grootste groep). Dit sluit aan op de conclusies uit het regionale woningmarktonderzoek en de conclusies voor Sittard-Geleen (zie paragraaf 5.1) en ook op het strategisch voorraadbeleid van ZOwonen. Op de kaarten op de volgende twee pagina s zijn de locaties van kwetsbare segmenten aangeduid. N.B. Aandachtspunt bij woningen voor senioren: na de golf van vergrijzing neemt na 2040 het aantal ouderen af. Voor de koop geldt het volgende: Potentiële overschotten aan rijwoningen en goedkope appartementen (prijs circa ); Behoefte aan dure (half)vrijstaande woningen en dure appartementen met lift vanaf ). De kaarten op de volgende twee pagina s tonen de plekken waar kwetsbare woningen zijn gesitueerd. Afhankelijk van de specifieke ligging, het functioneren van de wijken, de ruimtelijke ambities en de volkshuisvestelijke motieven zullen uitspraken gedaan kunnen worden over het onttrekken van woningen. Kwetsbare en kansrijke segmenten Als we dit relateren aan de samenstelling van de huishoudens en de ontwikkeling van de huishoudens dan vragen de volgende woningsegmenten om aandacht: - Meest kwetsbaar: meergezinswoningen zonder lift; - Kwetsbaar: eengezinswoningen regulier. Met name de kleine, goedkope, eengezinswoningen uit de jaren 50 en 60 zijn het meest kwetsbaar; - Kansrijk: eengezinswoning senioren; - Kansrijk: zorgwoningen in de directe nabijheid bij intramuraal woongebouw: dit segment is ook kansrijk vanuit de extramuralisering van de zorg. Aandacht woning met 24-uurs zorggarantie, gebruik makend van zorgcirkels bij intramurale woongebouwen; - Kansrijk: meergezinswoning met lift. Kleinschalig. Gebiedsanalyse Sittard Oost 47

48 Kaart kwetsbare segmenten: rijwoningen 48 Gebiedsanalyse Sittard Oost

49 Kaart kwetsbare segmenten: appartementen Gebiedsanalyse Sittard Oost 49

50 6 INBRENG VAN DE WIJKEN 6.1 Wijkbijeenkomst Op 11 april 2012 is een wijkavond voor inwoners, verenigingen en instellingen uit Baandert, Stadbroek, Broeksittard, Vrangendael, Overhoven en Kemperkoul gehouden. Circa 35 mensen hebben gediscussieerd over de gewenste ingrepen in de wijken. Door middel van twee workshops 1: Kwaliteiten en Knelpunten, 2: Baas in Sittard Oost (tijdens de wijkbijeenkomst was nog sprake van een gebiedsvisie voor de 4 wijken) is veel informatie over de wijken zichtbaar geworden. Deze informatie is verwerkt in de SWOT van hoofdstuk 7. In bijlage 4 is een deelnemerslijst opgenomen. De deelnemers zijn in 3 groepen verdeeld. Tijdens de plenaire presentatie is een toelichting gegeven op de tussenresultaten (aanzet analyse en SWOT) en de twee workshops. Het doel van de avond was tweeledig: - Toets van de analyse: herkennen mensen zich in de analyse, de SWOT en de aangedragen thema s en welke aanvullingen willen ze maken? - Het bepalen van de eerste ontwikkelingsrichting voor de wijk en concrete ingrepen, op het gebied van groen, wonen en voorzieningen. Enkele mensen hebben deze avond ook gebruikt om hun frustraties te uiten over het feit dat eerdere plannen niet gerealiseerd zijn/niet afgemaakt zijn: bijvoorbeeld het plaatsen van liften bij de woningen aan de Hemelsley, het winkelcentrum dat er nog niet is. Daarnaast vragen enkele deelnemers zich af of mensen met lagere inkomens de nieuwe woningen na sloop kunnen betalen. En of bewoners bij concrete plannen actief worden betrokken. Tot slot werd opgemerkt door de deelnemers dat 35 mensen uit de wijken niet representatief zijn voor alle inwoners van de vier wijken. Het buurtplatform Vrangendael heeft de door haar opgestelde rapportage over de leefbaarheid in Vrangendael (november 2009) verstrekt aan het ontwerpbureau. Enkele bevindingen hieruit zijn opgenomen in de SWOT analyse. Het buurtplatform Overhoven hield die avond een sterk pleidooi om de wijk Overhoven ook mee te nemen in de gebiedsvisie. Naar aanleiding hiervan is het plangebied uitgebreid met Overhoven en Kemperkoul. Workshop 1 Kwaliteiten en knelpunten Aan de hand van een reeds ingevulde kwaliteiten- en knelpuntenkaart (een eerste aanzet was door de opdrachtgevende partijen samen met het bureau gemaakt) werd de mensen gevraagd of zij nog aanvullende punten hadden of juist bepaalde zaken niet onderschreven. De opmerkingen zijn verwerkt in de kaarten en in de SWOT tabel. Zie hoofdstuk 6. Er is met name veel gesproken over: - Ontbreken voorzieningen in Stadbroek en Broeksittard zoals postkantoor, winkels, medische voorzieningen, busverbinding (Broeksittard). Sterke aantrekkingskracht van winkels in Tudderen. Leefbaarheid in Broeksittard onder druk door verdwijnen voorzieningen; - Gemis aan levensloopbestendige woningen, liefst grondgebonden. Grote aantal te koop staande woningen en grote aantal gestapelde huurwoningen zonder lift; - Zorg over vrijkomende gebouwen en lege plekken; - Parkeerproblemen door compacte opzet van enkele bouwvelden in Baandert en Stadbroek en parkeeroverlast door centrumbezoekers. Hoge verkeersintensiteiten en op enkele plaatsen verkeersonveilige situaties. Workshop 2 Baas in Sittard Oost Het doel van deze workshop was het benoemen van de fysieke ontwikkelingsrichting van de wijk, aan de hand van thema s zoals woningen, openbare ruimte, voorzieningen en bedrijvigheid. Daarnaast was het doel inzicht te krijgen in welke elementen waardevol zijn en welke knelpunten er zijn. In drie groepen is hierover gediscussieerd. Elke groep kreeg een grote topografische onderlegger van de wijk en/of een luchtfoto. Per thema werd de vraag gesteld: Als u baas zou zijn in Sittard Oost, wat zou u doen? Per thema is een aantal keuzemogelijkheden gegeven. De bazen van Sittard Oost gaven antwoorden op de vraag en gaven op de kaart aan, door middel van iconen, waar ze welke ingrepen wilden plegen. 50 Gebiedsanalyse Sittard Oost

51 Woningen Een aantal algemene opmerkingen werd gemaakt: - Zorg- en welzijninstanties dienen actief te blijven in de wijken; - Pleidooi om gemengde wijken te maken. Stimuleren contact tussen bevolkingsgroepen (zorg voor elkaar, betrokkenheid, verantwoordelijkheid); - Nadenken over nieuwe woonconcepten zoals communes van wonen en zorg; - Meer slopen dan 300 woningen. Meer ruimte creëren; - Voldoende aanbod van woningen voor starters en mensen met lage inkomens. Waar eerst ingrijpen/sloop: - Broeksittard: o Jan Steenstraat en Rembrandtstraat (sloop gestapelde woningen zonder lift, meer groen): verdunnen vanwege sociale problematiek en compacte opzet. Sloop van zowel meegezinswoningen als eengezinswoningen (3 groepen). o Algemeen: verdunnen in westelijk deel van Broeksittard (Schilderswijk). o Sloop woningen aan de Burgemeester Corbeijstraat: als reden wordt door de mensen de slechte bouwtechnische staat genoemd (1 groep). o Verdunnen in compacte bouwvelden nabij begraafplaats. - Vrangendael: o Winston Churchilllaan: (deels) sloop en groen en parkeren of bedrijvigheid (1 groep) of renovatie (2 groepen). o Ingrijpen in de omgeving van de Debussystraat (1 groep). o Flats Bachstraat/Burg. Schepenstraat omzetten naar groen en zorg (1 groep). - Baandert: o Rodenbachstraat: appartementen weg; in plaats daarvan groen en parkeren (2 groepen); Renoveren door de mooie ligging (1 groep). o Verdunnen bij het oude gedeelte (d.m.v. sloop of samenvoegen). Plek creëren voor groen en parkeren (1 groep). - Stadbroek: o Verdunnen in compacte delen in de zone tussen Tudderenderweg en Broeksittarderweg (dmv sloop of samenvoegen). Plek creëren voor groen en parkeren (1 groep). o Sloop 2 op 1 woningen aan de Hemelsley waardoor meer ruimte in de straat ontstaat en de laanstructuur kan worden doorgezet. De woningen in Baandert rondom de speelplek: dit zijn kleine maar betaalbare woningen. Interessant voor starters. Gebiedsanalyse Sittard Oost 51

52

53 Nieuwbouw woningen: - Seniorenwoningen (levensloopbestendige woningen) in kleine clusters verspreid over Baandert, Molenbeek (bij het nieuwe winkelcentrum) en in Stadbroek (bv Hemelsley). Grondgebonden. - Seniorenwoningen (levensloopbestendige woningen) aan de Debussystraat - Bachstraat, dichtbij de Oase. - Rondom brede sportieve voorziening: aantrekkelijk voor gezinnen. - Levensloopbestendige woningen in kleine aantallen in omgeving Jan Steenstraat. Tevens daar informele ontmoetingsruimten of ruimte voor parkeren. Groen/spelen - Behoefte aan speelruimte in Stadbroek-Broekstraat bij voorkeur op oude plek (Molen Roufs). - Behoefte aan ruimtes waar bewoners elkaar informeel kunnen ontmoeten zoals stadstuinen en buurttuinen. - Tijdelijke herinrichting van lege plekken in Molenbeek, bv moestuintjes. Tevens het gebied rondom de beek inrichten als park. - Groen vanuit het buitengebied langs de Molenbeek de wijk in (1 groep). - Groen op de plek van de kerk in Vrangendael en de dependance van DaCapo (1 groep). - Groen op de plek van DaCapo college (1 groep). - Groen op de plek van de te slopen portieketagewoningen aan de Jan Steenstraat (1 groep). - Groen op de plek van de 2 op 1 woningen aan de Hemelsley; in combinatie met levensloopbestendige woningen (1 groep). - Hondenuitlaatplek bij de huidige groenstrook in Baandert. - Meer kleine plukjes groen in het oude gedeelte van Baandert (in combinatie met parkeren) (1 groep) en gedeelte van Stadbroek. - Openbreken van de beek ter hoogte van Tudderenderweg/Leonard Meulenersstraat (1 groep). - Bij Oase: speelbos, bos/ontmoeten/spel. - Op leegliggende gebieden of vrijkomende gebieden kijken naar buurttuinen die zowel groen als het onderling ontmoeten bevorderen. Naar voorbeeld MSP-buurt Heerlen. Bedrijvigheid - Bedrijvigheid alleen wenselijk in leegkomende gebouwen als dit geen overlast geeft/geen extra verkeer en parkeerdruk. - Bedrijfsverzamelgebouw voor starters op de locatie van de vrijkomende panden in Vrangendael of bij Winston Churchilllaan. Gunstige ligging dicht bij Odaparking. - Brandweergebouw slopen. De indeling is lastig voor hergebruik. - Locatie Da Capo: behoeften aan ruimtes voor ZZP ers. Delen van goedkope vergaderruimtes. Sporthal behouden. - Vrijkomende bibliotheekgebouw/muziekplaats: culturele broedplaats. De verenigingen die nu in het oude politiekantoor zitten verplaatsen hier naar toe. - Voormalige winkels aan de Baandert zijn opgekocht door huisjesmelkers. Aanpakken. Voorzieningen - Nieuw winkelcentrum in Molenbeek. - Apotheek Buize staat al lang leeg. Te gebruiken als dagwinkel? - Stadbroek: wens voor wijkcentrum. - Gemeenschapshuizen breed inzetten: zowel voor jongeren als ontmoetingscentrum voor ouderen, combineren met een eetgelegenheid. Openingstijden aanpassen (bv overdag ook open voor ouderen) - Odasingel seniorencomplex (1 groep). Andere groep wil zorgvoorziening in Molenbeek-West (op plek van braakliggend terrein, dicht bij winkelcentrum). - Voetbalverenigingen gebruik laten maken van voetbalvelden ten noorden van Sportcentrumlaan. Daar is ook een goede parkeervoorziening. De overige drie voetbalvelden (Stadbroek, Vrangendael en Dr. Nolenslaan/Overhoven) invullen als groen/park/hondenuitlaatplaats. - JOP bij Sportcentrumlaan en aan Jan Steenstraat (1 groep). - Huiskamers plus kantoortje. - Don Bosco in gebruik door PIW. Om te bouwen tot zaaltje? - Veel meer voorzieningen voor ouderen met een hondje. - Van Harte Resto of gelijksoortig concept om de binding met de wijk en medebewoners te versterken. - Gemeenschapshuizen breed inzetten en meer zichtbaarheid en kenbaarheid geven. Gebiedsanalyse Sittard Oost 53

54 6.2 Rondetafelgesprek Overhoven Op 22 augustus 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met het wijkplatform Overhoven. Tijdens dit gesprek is ingezoomd op Overhoven en zijn de kwaliteiten en knelpunten besproken. Daarnaast zijn de wenselijke ingrepen aan bod gekomen. De uitkomsten van dit gesprek zijn verwerkt in dit analysedocument en zijn terug te vinden in de beschrijving van de wijk in 2.1 en in de SWOTtabel. Belangrijkste zaken die naar voren zijn gekomen: - Overhoven is een prettige wijk om te wonen. Er is een goede variatie in woningtypen en in samenstelling van de bevolking. Seniorenwoningen zijn gewild en zouden er best meer mogen komen. Het historisch karakter is goed bewaard gebleven en met name het ensemble in het hart van de wijk is bijzonder. De ligging nabij het centrum is prettig. - Grootste aandacht dient te bestaan voor: o Herbestemming Mariahof: Dit complex ligt al ruim 10 jaar leeg en is een doorn in het oog voor het wijkplatform. Poging van Laudy om hier appartementen te realiseren is niet gelukt. Het wijkplatform ziet de meeste kansen om hier seniorenhuisvesting te realiseren nabij de kerk, gemeenschapshuis en Gelderhof. o Ook het onderhoud van de kerk kost veel geld en de kerk heeft te maken met afnemende bezoekersaantallen. Toekomst is onzeker; Ook het gedeelte dat vastzit aan de kerk komt tezijnertijd leeg (in de huidige situatie wonen hier nog 3 personen). o Leefbaarheid in het buurtje rondom de St. Petrusstraat en St. Paulusstraat. Dit betreft zowel fysieke aspecten (in de huidige situatie steenachtig, compact) als sociale aspecten (vormt in sociaal opzicht een enclave). Enkele adviezen van het wijkplatform: ander toewijzigingsbeleid met meer aandacht voor sociaal-economische achtergrond en gedrag van huurders, onderzoek verdunning en vergroening. In het naastgelegen buurtje met de witte woningen is relatief veel leegstand als gevolg van de verkoop van huurwoningen door ZOwonen. Dit is op zichzelf geen probleem, echter het wijkplatform vraagt aandacht voor een mogelijke verdere verloedering van het noordelijke woongebied. o Toekomst voor DVO: deze voetbalvereniging van 700 leden bloeit en groeit. Het wijkplatform houdt een sterk pleidooi om deze club voor Overhoven te behouden. Deze club is van grote betekenis voor de wijk. Mocht onverhoopt het samenvoegen van clubs realiteit worden dan dient dit terrein omgevormd te worden tot openbaar groen met speelvoorziening. o Sluipverkeer op het noordelijke deel van de Nusterweg en de Kastelenbuurt richting de Dr. Nolenslaan. Dit heeft vooral te maken met het kruispunt Nusterweg-Dr. Nolenslaan aan de noordzijde van het stadsdeel waar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs eerder de route via de Nusterweg-Kastelenweg naar de Dr. Nolenslaan nemen dan rondom het bedrijventerrein. o Rotte plek aan de Overhovensestraat van een boerderij die door slecht onderhoud verloederd is. 54 Gebiedsanalyse Sittard Oost

55 6.3 Rondetafelgesprek Kemperkoul Op 19 september 2012 heeft het wijkplatform Kemperkoul kennis kunnen nemen van de inventarisatie en analyse en aanvullingen hierop kunnen doen. Ook hier geldt dat de uitkomsten integraal verwerkt zijn in dit analysedocument en in de SWOT. De belangrijkste zaken die hier naar voren zijn gekomen: Verkeer De wijkraad geeft aan dat de Wehrerweg een drukke, onveilige en moeilijk oversteekbare weg is. Vrachtverkeer uit Duitsland en grensoverschrijdend verkeer gebruikt de weg frequent. Daarnaast is de Wehrerweg de enige gebiedsontsluitingsweg naar het oosten. Ook de bus stopt op de weg waardoor het verkeer opgehouden wordt. Om deze weg te vermijden gebruiken wijkbewoners andere buurtwegen zoals de weg Achter de Hoven waar verkeer tegen de richting in rijdt. Dit leidt tot onveilige situaties. Alle wijkwegen komen uit op de Wehrerweg: voor het merendeel betreft het rotondes. Bij de kruising met de Bachstraat ontbreekt een rotonde. Verder is het zo dat er geen vrijliggende fietspaden zijn bij de rotondes wat de onveiligheid voor langzaam verkeer vergroot. Rondom het kruispunt met de Romeinenstraat ligt een knelpunt met het laden en lossen van de winkels, het halen en brengen van schoolkinderen en het parkeren op het parkeerterrein de Wimmeren. Gevolg is dat het verkeer dat naar de school of het winkelcentrum wil regelmatig vaststaat.. Winkelcentrum en omgeving Het winkelcentrum is van grote betekenis voor de wijkbewoners. De voorzieningen zijn daar goed op orde. Aan de achterzijde van het winkelcentrum ligt de Soos, een kleine gemeenschapsvoorziening met zaal. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd. Het parkeren en laden en lossen zorgt soms voor wat problemen; dit heeft ook te maken met het kruispunt met de Wehrerweg. Het wijkplatform is van mening dat dit gebied meer potentie heeft als hart van Kemperkoul met een gezelliger ingericht winkelplein, horeca en uitbreiding van activiteiten van de Soos. Senioren Geconstateerd wordt dat er weinig seniorenwoningen voorhanden zijn. Alleen in Lahrhof ligt een appartementencomplex met lift. Gezien de toekomstige vergrijzing vraagt het aanbod voldoende seniorenhuisvesting (rollator- en rolstoelgeschikte woningen) aandacht. Sociale samenhang De wijkraad geeft aan dat de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid beperkt is. Dit heeft deels te maken met het gegeven dat het een relatief jonge wijk is. Het verenigingsleven is beperkt en niet van oudsher aanwezig. Veel tweeverdieners wonen in de wijk en deze huishoudens hebben gezien hun drukke agenda wellicht minder behoefte om deel te nemen aan het verenigingsleven. Ook geeft het wijkplatform aan dat de buurtontsluitingswegen in de wijk niet altijd zijn ingericht qua richtlijnen duurzaam veilig en zijn de oude wegen door het hoogteverschil moeilijk oversteekbaar. Groen en veiligheid De wijkraad is erg te spreken over het vele groen in de wijk. De wijk heeft echter veel achterkanten naar het groen. Dit werkt negatief op het veiligheidsgevoel. Door dit groen lopen langzaam verkeersroutes. Niet altijd is aangegeven/duidelijk of dit voetpaden of fietspaden zijn. Verder zijn sommige delen van het groen niet goed verlicht. Het betreft met name de groenzone die uitkomt op het kruispunt met de Romeinenstraat en in delen van het Haagsittard park. In Lahrhof (Kemperkoul) staan nagenoeg alle sociale huurwoningen. Deze woningen worden relatief vaak bewoond door eenpersoonshuishoudens. Hier en daar doen zich in Lahrhof sociale problemen voor. Wel bestaat het vermoeden dat de bewoners in Lahrhof nog het meeste gebruik maken van de gemeenschapsvoorziening de Soos. De wijkraad merkt op dat de vier buurten (Europapark, Lahrhof, Haagsittardpark en Kempehof) weinig met elkaar te maken hebben. De vier buurten kunnen in feite gezien worden als vier aparte losstaande wijken. Gebiedsanalyse Sittard Oost 55

56 7 SWOT - ZWAKTEN ZWAKTEN SOCIAAL-ECONOMISCH Baandert, Vrangendael en Stadbroek zijn vergrijsd; aandeel ouderen van 75 jaar en ouder ligt boven het gemiddelde van Sittard-Geleen.Geen specifieke voorzieningen voor ouderen, zowel qua zorggeschikte woningen als zorgvoorzieningen. Aandeel een persoons huishoudens in Stadbroek en Vrangendael ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van Sittard-Geleen. Het inkomen in alle vier de wijken ligt onder het gemiddelde van Sittard-Geleen. Het gemiddelde inkomen in Broeksittard en Vrangendael is het laagste en het sterkst afwijkend van het gemiddelde inkomen in Sittard-Geleen. Verhuisgeneigdheid is groot in Vrangendael, Broeksittard en Stadbroek (hoogste in Stadbroek). Waardering voor de woning is het laagste in Broeksittard (dit geldt waarschijnlijk voor het westelijke deel van Broeksittard). Waardering voor de woonomgeving is het laagste in Broeksittard en Stadbroek. Veiligheid: De bewoners in Stadbroek en Broeksittard voelen zich, in vergelijking met het gemiddelde in Sittard-Geleen, vaak onveilig in de eigen buurt. Veiligheid objectief: het aantal geregistreerde incidenten is het hoogste in Stadbroek (1 incident op 3 inwoners). In Broeksittard is het aantal geregistreerde incidenten een stuk lager (1 incident op de 10 huishoudens; vraag: is veiligheid objectief in orde of worden incidenten niet gemeld?) In bepaalde delen van het gebied ervaren mensen een lage sociale cohesie. Tevens gemis aan contact tussen bevolkingsgroepen en enig gevoel van eenzaamheid. Veel leegstand op het bedrijventerrein ten noorden van de woonwijk Overhoven RUIMTELIJK Ligging en structuur Weinig contact met het buitengebied door begrenzing sportcentrumlaan (met achtergelegen bebouwing en parkeerterrein bij fitland) en bebouwing in het noorden van Broeksittard. Bruggetjes zijn afgesloten. Ook enkele onveilige plekken bij de toegangswegen (Tudderenderweg en rondom hogeschool Zuyd).Kwaliteit van de paden is slecht.schwienswei nog geen aantrekkelijk gebied. Binnen de structuur met straten en heldere bebouwingseenheden, zijn afwijkingen te vinden, met name in Vrangendael (deels verzameling van grotere gebouwen op anonieme ruimten, weinig samenhang) en gestapelde bebouwing zonder een koppeling met dragers in de wijk. Weinig contact tussen de wijk Vrangendael en het groengebied (begraafplaats en de Kollenberg) aan de overzijde van de Winston Churchilllaan. Verdichte bouwvelden door wonen in het bouwblok: dit is het geval in Baandert aan de Baanderthof, in Stadbroek aan de St. Josephplantsoen en in Broeksittard aan Achter de Spitsbergen Braakliggende, bouwrijpe terreinen in Stadbroek (Molenbeek) die wachten op herinrichting. Gedeelte ten noorden van de Hemelsley in Baander vormt een autonome inrichting. Aansluiting Hemelsley op Churchilllaan (samenkomen twee structurerende lijnen) is niet optimaal. Winston Churchilllaan: monotone uitstraling, achterstallig onderhoud Stenig en compact buurtje rondom de St. Paulusstraat in Overhoven met kleine woningen en een eenzijdige sociale opbouw. Vanuit de wijk Overhoven minder fraaie zichten naar het bedrijventerrein. De buurt Lahrhof in Kemperkoul wordt gekenmerkt door een rommelige structuur en verdichte bouwvelden. De meergezinswoningen in de wijk zijn allen geconcentreerd in Lahrhof. In de wijk Kemperkoul bevinden zich langs de hoofdstructuur (Wehrerweg en deel Winston Churchilllaan) achterkantsituaties aan de straatzijde en ook zijn er achterkantsituaties naar sommige buurtwegen en groen. Met name de buurt Kempehof is sterk naar binnen gekeerd. Daarnaast zijn historische holle wegen moeilijk oversteekbaar voor voetgangers (minder validen). Wonen In sommige gebieden liggen veel dezelfde type woningen. Dit zijn voornamelijk meergezinswoningen zonder lift. Concentraties zijn aanwezig bij de beekzone in Baandert, de noordzijde van Broeksittard, in Vrangendael en in Stadbroek. Vooral in Vrangendael en Stadbroek ligt het percentage meergezinswoningen aanzienlijk hoger dan in Sittard-Geleen gemiddeld. hoog leegstandspercentage in Vrangendael, Stadbroek en Broeksittard. Vooral in de huur. Maar ook veel te koop staande woningen in deze wijken. Leegstandspercentage van 7.1 in Vrangendael en 8.1 in Stadbroek. Enkele clusters van kleinere, oudere, woningen uit de jaren 50: compacte opzet en stenige openbare ruimte. Weinig zorgwoningen c.q. woningen geschikt voor senioren Geen intramurale zorg (alleen Odaflat gelegen aan Odasingel, ligt net buiten het gebied) Historie De Broeksittarderweg is als structuur nog aanwezig, echter het samenhangend straatbeeld is verloren gegaan. 56 Gebiedsanalyse Sittard Oost

57 ZWAKTEN VERVOLG RUIMTELIJK Groen en water De Geleenbeek is beperkt beleefbaar vanuit Baandert en Overhoven en gedeelten zijn rommelig ingericht. Molenbeek is deels ondergronds. Weinig groen in de wijk Overhoven, zowel in plantsoenen als in de straten. Versnipperd groen (vooral rondom gestapelde bebouwing): niet overal een goede gebruikswaarde en geen continu groen raamwerk. Vooral in Stadbroek geen centrale groene ruimte. In Vrangendael ontbreekt hoogwaardig wijkgroen (structurerend groen is door leegstaande woning en braakliggend terrein verloederd). Hemelsley bezit geen doorlopende laanstructuur. Het Haagsittardpark is naar binnen gekeerd, gezien de vele achterkantsituaties van de woningen direct grenzend aan het park. Op sommige groenplekken in de wijk Kemperkoul ontbreekt de verlichting. Voorzieningen Verouderde winkelstrip met veel leegstand in de Baandert. Ontbreken van winkelcentrum voor het gebied. Geen goede woonzorgvoorziening. Gemeenschapshuizen zijn beperkt open. Vooral overdag veelal gesloten. Activiteitenaanbod wordt nog niet optimaal onder de aandacht gebracht. Een groot deel van de voorzieningen in Vrangendael verdwijnen of zijn verdwenen: Biblionova en Artamuse, deel Da Capo College, brandweer, dependance Sjtadssjool zal op termijn verdwijnen. Gebrek aan medische voorzieningen in Broeksittard en Stadsbroek. Ontbreken van hondenuitlaatplaatsen. Mariahof. De voormalige school en het voormalige klooster kampt met leegstand en is in verval geraakt. Ook is sprake van een rommelig achterterrein. Verkeer en parkeren Sluipverkeer door de Baandert door vele afsluitingen (dit is genoemd tijdens de wijkbijeenkomst, het betreft waarschijnlijk een tijdelijk probleem) Parkeerproblemen voor bewoners in Baandert en delen van Stadbroek. Daarnaast overlast van centrumbezoekers die gratis parkeren in Baandert en Vrangendael (bewoners hebben vergunningparkeren afgewezen).onvoldoende parkeerplaatsen voor openbare voorzieningen. Hoge verkeerssnelheden en verkeersintensiteiten op hoofdwegen zoals Broeksittarderweg en Hemelsley. Op de hoek Vrangendael en Broeksittarderweg onveilige verkeerssituatie. Onduidelijke verkeersrouting in de wijk Kemperkoul en ontsluiting van de buurten via slechts één gebiedsontsluitingsweg de Wehrerweg. Sommige wegen zijn ook niet ingericht conform richtlijnen duurzaam veilig. Enkele langzaam verkeersroutes in de wijk zijn niet bestemd voor fietsers dan wel voetgangers. Sluipverkeer door de wijk Overhoven vanaf het bedrijventerrein via de Kastelenlaan naar de Dr. Nolenslaan. Wehrerweg in Kemperkoul: druk en onveilig: druk als gevolg van het vele vrachtverkeer, grensoverschrijdend verkeer en wijkverkeer. Onveilige situaties door onduidelijke kruisingen (bv. bij Bachstraat en Romeinenstraat), geen vrijliggende fietspaden op de rotondes en een bus die halteert op de weg. Gebiedsanalyse Sittard Oost 57

58 Kaart met zwakten 58 Gebiedsanalyse Sittard Oost

59 Gebiedsanalyse Sittard Oost 59

60 7 SWOT - STERKTEN STERKTEN SOCIAAL-ECONOMISCH Veel jongeren in de leeftijd van 0-24 jaar in Broeksittard Aandeel gezinnen in Baandert en Kemperkoul is groot, hoger dan het gemiddelde van Sittard-Geleen. Baandert en Kemperkoul zijn dan ook echte gezinswijken, versterkt door het hoge aandeel grondgebonden woningen. Waardering voor de woning en woonomgeving in Baandert is ruim voldoende, vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen. De waardering voor de woning en woonomgeving in Overhoven en Kemperkoul ligt boven het gemiddelde in Sittard-Geleen. RUIMTELIJK Ligging en structuur Korte afstand tot de binnenstad maakt het wonen in Baandert en Vrangendael aantrekkelijk. Heldere ruimtelijke structuur bestaande uit een hoofdstructuur van Tudderenderweg en Hemelsley; de twee beken, Winston Churchilllaan, Dr. Nolenslaan en de Odasingel. Daarbinnen ligt een tweede structuur op buurtniveau die aantakt op de hoofdstructuur. Verwijdingen in de straten (wigvormige ruimten) en buurtgroen Buffer tussen de woonwijken en de binnenstad door middel van stedelijke functies. De ruimtelijke inpassing van de functies werkt echter als een barriere. Ook gemengde zones aan de Tudderenderweg en in oude kern Broeksittard. Winston Churchilllaan (groene wijkontsluiting) en Dr. Nolenslaan vormen mooie begrenzingen van het plangebied en entrees naar de stad. Gevarieerd gebied met veel verschillende typen woningen. Afwisselend. Groene hoek in Sittard. Bebouwing Wonen Aantrekkelijk woonmilieu in Broeksittard in de historische dorpskern. Prettig wonen in de Baandert De gemiddelde WOZ waarde van woningen in Broeksittard zijn vergelijkbaar met het gemiddelde van Sittard-Geleen. De woningvoorraad in de Baandert is vergelijkbaar met het gemiddelde in Sittard-Geleen: laag leegstandspercentage, evenwichtige verdeling tussen huur en koop en laagbouw en gestapeld. Voldoende betaalbare woningen De grondgebonden seniorenwoningen in Vrangendael worden door de mensen als positief ervaren. De woningen aan de Benedictastraat in Vrangendael zijn gewild door de ligging bij het centrum, de aanwezigheid van liften en de betaalbaarheid (genoemd bij de wijkbijeenkomst door bewoners) Het gebied rondom de kerk in Overhoven vormt een bijzonder ruimtelijk ensemble in een groene setting. Echter een groot minpunt hierbij is, zoals reeds bij de zwakten is beschreven, het verval van Mariahof. Historie Historische structuren zijn nog steeds herkenbaar en grotendeels intact door het profiel en de bebouwing (oude wegstructuren met lintbebouwing zoals de Overhoven, de Baandert, Oudeweg, Tudderenderweg, Broeksittarderweg, Jeroen Boschstraat, Dorpstraat en Achter de Kerk, de Stadbroekermolen en de Hoeve Haagsittard). Broeksittard als oude kern, deels beschermd dorpsgezicht Kerken hebben al een nieuwe bestemming gekregen of functioneren nog goed. De kerk in Overhoven is vanuit de omgeving goed zichtbaar (zichtrelaties). Markante bebouwing zoals de diverse rijksmonumenten en beeldbepalende panden in Overhoven (aan de Overhoven en rondom de Heistraat-St. Petrusstraat St. Paulusstraat), in Broeksittard en aan de Oudeweg in Stadbroek. 60 Gebiedsanalyse Sittard Oost

61 STERKTEN VERVOLG RUIMTELIJK Groen en water Landschappelijke structuren (groen en water) begrenzen het gebied en dooraderen het gebied zoals de Geleenbeek, de Molenbeek, Haagsittardpark, het buitengebied aan de noordzijde en de Kollenberg die via de begraafplaats in verbinding staat met Sittard Oost. Mooie laanstructuren in deel van Hemelsley en Dr. Nolenslaan. Winston Churchilllaan heeft ook een mooie inpassing in het groen (begeleiding van de laan) Centrale groene plek in Baandert werkt structurerend op wijk- en buurtniveau; Centrale groenplek in Vrangendael werkt structurerend op buurtniveau. Een zelfde soort ruimte is ook aanwezig in Broeksittard/Stadbroek. Daarnaast zijn er meerdere kleine groene plekken. Het zichtbaar maken van de Molenbeek en de bebouwing die al gerealiseerd is rondom de beek. Begraafplaats in Broeksittard. Vanuit de wijk Kemperkoul zijn er vele zichtrelaties met het buitengebied. Voorzieningen Basisvoorzieningen goed op orde: scholen, gemeenschapshuizen, 1e lijnszorg Sportzone rondom de Oase met nieuw Cruiff court, nieuw gezondheidscentrum, sportvelden Huiskamer project (wijkontmoetingsplek) het Kruispunt in Vrangendael. Realisatie nieuw winkelcentrum: op centrale plek voor iedereen goed bereikbaar. Voldoende spreiding en aanwezigheid van speelvoorzieningen. In Overhoven en in Vrangendael liggen goede medische voorzieningen (geconcentreerd in één complex). De wijk Kemperkoul beschikt over een kleinschalig, goed functionerend winkelcentrum. Gebiedsanalyse Sittard Oost 61

62 Kaart met sterkten 62 Gebiedsanalyse Sittard Oost

63 Gebiedsanalyse Sittard Oost 63

64 64 Gebiedsanalyse Sittard Oost

65 7 SWOT - KANSEN EN BEDREIGINGEN KANSEN BEDREIGINGEN Zichtbaar maken van de Molenbeek geeft impuls aan flora/fauna en belevingswaarde. Beleid zet in op versterking van de Geleenbeek als groen-blauwe ader in Sittard-Geleen. Biedt mogelijkheden voor aanhaking op het woongebied door middel van groenstructuren en routes. Ontwikkeling van Molenbeek met een nieuw winkelcentrum in het centrum van de wijk (kruispunt Hemelsley en Tudderenderweg) en nieuwbouw van woningen en verankering met het nieuwe gedeelte van de Baandert aan Stadbroek en Broeksittard. Verplaatsing van de sportfuncties in Schwienswei biedt kansen voor een nieuwe gebiedsinvulling met groen en recreatie en het dichter brengen van de natuur naar de wijk. Door sloop van woningen kans om grotere landschappelijke eenheden met elkaar te verbinden zoals Geleenbeek, Molenbeek, Begraafplaats en Kollenberg, zowel qua routes en als ecologische verbindingen. Daarnaast mogelijkheid om kwalitatief wijkgroen te maken en verdichte velden te verdunnen. Sportvelden kunnen schakel vormen. Versnipperd bezit in enkele complexen van meergezinswoningen zonder lift ( in relatie tot krimp en versterking woonklimaat) Postzegelplannetjes bij sloop en nieuwbouw die niet structuurversterkend zijn en eilandjes vormen in de structuur. Groot aantal nieuwbouwplannen (in relatie tot krimp) en kans op braakliggende terreinen doordat plannen niet kunnen worden afgebouwd. Afname vraag verwacht bij de meergezinswoningen zonder lift en oudere tussenwoningen (irt krimp). Met name rijwoningen en meergezinswoningen in Broeksittard en Stadbroek zijn kwetsbaar. Afname vrijwilligers bij verenigingen en afname bevolking zet verenigingen onder druk. Dit speelt met name bij de voetbalvereniging in Stadbroek en Broeksittard. Nu grote hoeveelheid aan sportvelden. Vrijkomende gebouwen en terreinen bieden mogelijkheden voor de realisatie van een woonzorgvoorziening. Ontwikkeling van een brede sportieve voorziening in de sportzone Broeksittard. Gericht aanbod voor jongeren en ouderen creeren. Koppeling Oase en natuur. De buurthuisfunctie van de Oase verstevingen - uitbreiding activiteitenaanbod. Samenwerking met verenigingen. Sport, spel, ontmoeting. De korte afstand tot de binnenstad sterker benutten bij de opwaardering van het woonmilieu in Vrangendael. Integrale aanpak, plannen op elkaar afstemmen Schaalvergroting en concentratie van voorzieningen leidt tot vrijkomen van locaties, met name in Vrangendael het geval. Gebouwen komen vrij die relatief nieuw zijn. Door afname leerlingen is de dependance van de Sjtadssjool overbodig. Vrijkomende locatie Verkoopstrategie bij meergezinswoningen zonder lift in Vrangendael; een wijk waar op grote schaal gebouwen vrijkomen en een vernieuwde structuur kan worden gemaakt. Ontbreken financiele middelen voor woningverbetering en aankoop particulier bezit. SVB inspelen op kwantitatieve vraag (krimp) en kwalitatieve vraag Ontwikkeling structurerend groen in Vrangendael door herinrichting braakliggend terrein tot aan kerk. Sociale problematiek in Broeksittard/Stadbroek heeft uitstraling op wijdere omgeving. Waardedaling van woningen en kans op toenemende leegstand in met name de koop. Gebrek aan programma: woningmarkt staat onder druk, kantorenmarkt ook, afname benodigde ruimte voor voorzieningen. Wet WMO die uitgaat van eigen kracht van de mensen. Smeden van nieuwe coalities bv eerstelijnszorg koppelen aan wijksteunpunten/huiskamers ikv eenzaamheidsbestrijding. Ketenzorg. Nieuwe initiatieven van burgers stimuleren. Koppeling met vrijkomende gebouwen. Creeren van een wijkgericht netwerk met wijkontmoetingspunten. Invullen concept woonservice zone: gebouwen en locaties, dienstverlening organisatiestructuur. Vrijkomende gebouwen bieden potenties voor culturele broedplaatsen en activiteiten voor en door de wijkbewoners. Gebiedsanalyse Sittard Oost 65

66 8 OPGAVEN De hieronder geformuleerde opgaven volgen uit voorgaande analyse en maken onderdeel uit van de bouwstenen van de Gebiedsvisie Sittard Oost (deel 2). Vergroenen en verbinden Voor de herkenbaarheid en identiteit van de wijk(en) is een herkenbare opbouw van het geheel belangrijk. Bouwend vanuit de hoofdstructuur van dit deel van Sittard komen tot een structuur op het niveau van de wijk. In Sittard Oost zijn de landschappelijke structuren waardevol. Ze begrenzen het gebied (aan de noordzijde de Schwienswei waar drie beken samenkomen en aan de zuidzijde de Kollenberg) en dooraderen deels het gebied (zoals het Haagsittard park). Met de ontwikkeling van Molenbeek is de beek grotendeels zichtbaar gemaakt. Daarnaast functioneert in Baandert de groenplek aan de Frans Erensstraat op wijkniveau, en heeft het sportpark rondom de Oase en het sportpark in Overhoven een belangrijke functie voor de wijk. De beken die door het gebied stromen geven structuur aan de wijk en hebben ook anderszins een meerwaarde. Ze verhogen de ruimtelijke kwaliteit (het beeld maar ook functioneel) en maken een duurzaam waterbeheer mogelijk. Daar tegenover staat een versnipperde groenstructuur, stenige en compacte delen van de wijk, een gebrek aan informele ontmoetingsruimten en een niet optimale inpassing van de Geleenbeek. Deze is op een aantal plekken niet zichtbaar en/of benaderbaar. De afname van de bevolking en daardoor minder vraag naar woningen biedt kansen voor het verder ontwikkelen van een netwerk van groenstructuren in de wijken, meer gebruiksgroen en een sterkere relatie met het buitengebied. Met groen (w.o. bomen) kunnen deze structuren geaccentueerd en dus herkenbaar worden; herkenbaar wanneer men zich door de wijk beweegt. De keuzes voor bepaalde groenvoorzieningen (parkjes, speelplekken, etc.) in de diverse wijken/buurten moeten t.z.t. gemaakt worden op basis van de samenstelling van de bevolking cq op basis van hoe een dergelijke wijk gaat functioneren. Een groenstructuur die de herkenbaarheid en identiteit van het totale gebied verhoogt, maar ook een groenstructuur op het niveau van de buurt. Via de beken kan het groen in de wijk verbonden worden met het omringende landschap. De beken moeten dan stromen in een ruime groene setting en benaderbaar zijn. Daarnaast kan een relatie gelegd worden met het goed functionerende sportpark Broeksittard/Vrangendael waar de sport/spel/ontmoetingsfunctie kan worden vergroot (bijvoorbeeld door realisatie brede sportieve voorziening). Er dient wel nagedacht te worden over de beheerkosten van het groen gezien de beheerbudgetten die onder druk staan. Wellicht kan een koppeling gelegd worden met buurtinitiatieven en andere gebruiksfuncties van het groen waardoor het beheer bij de bewoners of andere instanties gelegd kan worden. Hergebruik (toekomstig) leegstaande panden en nieuwe invulling voor braakliggende terreinen In Overhoven wacht de Mariahof al geruime tijd op een definitieve bestemming. De komende jaren zullen diverse gebouwen in Sittard Oost ook vrijkomen als gevolg van clustering en verplaatsing van voorzieningen. Deze gebouwen zijn voor het merendeel nog geschikt voor een nieuwe herbestemming. Deze zijn voornamelijk gesitueerd in Vrangendael. Ook worden door de huidige economische tijden en de bevolkingsdaling braakliggende bouwrijpe terreinen minder snel bebouwd. Dit heeft voornamelijk betrekking op de terreinen in Molenbeek-West en Molenbeek-Oost. Daar tegenover staat dat de leefbaarheid in Vrangendael nu al onder druk staat en de ontwikkeling in Molenbeek ingezet is met het oog op het vergroten van de leefbaarheid in Stadbroek. Het onbestemd laten van vrijkomende gebouwen en terreinen zet de leefbaarheid verder onder druk. Kansen liggen in het feit dat behoefte is aan meer kwalitatief groen in de wijken, meer mogelijkheden voor ontmoeten en ontspanning, een zorgvoorziening wenselijk is en dichtbij het centrum laagdrempelige en goedkope werkunits voor starters kansrijk zijn. Daarnaast neemt de aandacht voor duurzaamheid nog steeds toe en is ruimte noodzakelijk om duurzaamheidsambities (in de zin van sluiten van kringlopen) te realiseren (bv afkoppeling regenwater, meer groen, energieopwekking, verbouw duurzame materialen). Stedenbouwkundig biedt het kansen om meer ruimtelijke samenhang te creëren en de relatie met het stadscentrum te verbeteren. Ook tijdelijke oplossingen dienen aan bod te komen. 66 Gebiedsanalyse Sittard Oost

67 Stimuleren van contact tussen jong en oud stimuleren van initiatieven en activiteiten - nieuwe vormen van ontmoeting De sociale cohesie is in sommige delen van de wijken gering. Mensen voelen zich in bepaalde delen minder betrokken bij de woonomgeving en bij elkaar. De individualisering in de samenleving bevordert het contact niet. Daarnaast willen steeds minder mensen zich langdurig verbinden aan verenigingen en bestuurstaken, hooguit op projectbasis. Sommige mensen in Sittard Oost ervaren het beperkte contact met medebewoners als een probleem. Ook eenzaamheidsgevoelens zijn aanwezig. De mobiliteit van een steeds groter wordende groep mensen neemt af. Dat is ook een van de redenen dat het huiskamerproject in Vrangendael floreert, de gemeenschapshuizen goed gebruikt worden. Mensen geven in de wijkbijeenkomst aan dat de gemeenschapshuizen breder ingezet moeten worden en de activiteiten meer zichtbaar en bekend moeten zijn. Punt van aandacht hierbij is wel de afnemende belangstelling voor vrijwilligerswerk. Er is dus behoefte aan activiteiten door een bepaalde groep mensen, maar daar tegenover staat een afname van vrijwilligerswerk en mensen die zich langdurig willen verbinden. Ook de nieuwe wet WMO gaat meer uit van de kracht van de eigen mensen, van het zorgen voor elkaar en het stimuleren van eigen initiatieven bij mensen. Kansen zijn aanwezig om als gevolg van de krimp van de bevolking en gewijzigde samenstelling nieuwe informele ontmoetingsplaatsen te maken, om ruimte te geven aan eigen initiatieven en broedplaatsen te creëren voor nieuwe werkgelegenheid, cultuur, sport en spel. Het verenigingsleven dat nog aanwezig is dient gekoesterd te worden en initiatieven dienen gestimuleerd te worden zoals een brede sportieve voorziening rondom de Oase. Niet altijd moet de oplossing voor ontmoetingsmogelijkheden gezocht worden in accommodaties (gebouwen) en activiteiten. Soms is het ook gewoon het bankje, het wandelpad, de hondenuitlaatplek of het volkstuintje. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat wanneer mensen wordt gevraagd wat zij de belangrijkste buurtvoorziening vinden, dit vaak de winkel of het café is. Beiden bieden de mogelijkheid van ongedwongen ontmoeting, niet georganiseerd en op voorhand vastgelegd hoe laat en met wie. Helaas kan de gemeente weinig invloed uitoefenen op de instandhouding van winkelvoorzieningen. Wel kan de gemeente bij de inrichting van de openbare ruimte meer aandacht besteden aan ontmoetingsplekken in buurten, dorpen en kernen. Denk hierbij aan pleinen, parken, straten etc. Als gevolg van herstructurering en verdunning zal in de toekomst zal er steeds vaker sprake zijn van leegkomende locatie en/of gebouwen waar niet meteen een nieuwe invulling aan gegeven kan worden. Voor de uitstraling van zowel de gemeente als buurten, dorpen en kernen is het van belang dat deze locaties en/of gebouwen niet jarenlang leeg blijven liggen. Ook voor bewoners en omwonenden zijn deze locaties vaak een doorn in het oog, als gevolg van leegstand treed al snel verloedering op of worden locaties dumpplaats voor rotzooi. Dit is van grote invloed op de leefbaarheid van een buurt. Echter deze locaties en\of gebouwen bieden ook mogelijkheden. Een activerende overheid nodigt bewoners/omwonenden uit om gezamenlijk, al dan niet tijdelijk, invulling te geven aan deze locaties. De kosten worden hierbij laag gehouden en beheer en onderhoud wordt in belangrijke mate een verantwoordelijkheid van de buurt. Kwalitatieve aanpassing van de woningvoorraad en beperkte verdunning In delen van de zes wijken, voornamelijk het oude gedeelte van Baandert, het noordwestelijk deel van Overhoven en een gedeelte van Stadbroek tussen Tudderenderweg en Broeksittarderweg, zijn concentraties aanwezig van kleine eengezinswoningen, woningen met lage WOZ waardes, bouwtechnisch en woontechnisch verouderde woningen. De straten zijn stenig en door het groot aantal woningen is de parkeerdruk in de straten hoog. Dit omvat voornamelijk koopwoningen. Ingrijpen is financieel lastig; nieuwe arrangementen en instrumenten zijn nodig om dit vraagstuk aan te pakken. Baandert en Overhoven zijn overigens geliefde wijken, geschikt voor starters en gezinnen die dichtbij het centrum willen wonen. Kleinschalig ingrijpen kan leiden tot meer groen en betere parkeervoorzieningen. Gebiedsanalyse Sittard Oost 67

68 Daarnaast komen kleine huurappartementen zonder lift (1-op-1 woningen, 2-op-1 woningen en portieketageflats) voor in de wijken, waar de verhuisgeneigdheid relatief groot is. Door de krimp van de bevolking en de vergrijzing neemt de vraag naar deze type woningen af. De locaties van deze woningen vallen samen met wijken waar de leegstand en verhuisgeneigdheid en het onveiligheidsgevoel hoog is. Ingrijpen in delen van de woningvoorraad is gewenst om de overige, prettige en veilige buurten, niet onder druk te zetten en de leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Door renovatie en/of sloop en beperkte nieuwbouw kunnen ook kansen t.a.v. duurzaamheid (energie/materiaal/waterhuishouding) meegenomen worden. Bovendien wordt de eentonigheid doorbroken. Bij de onttrekkingsopgave wordt aandacht gevraagd voor het eventueel doorbreken van sociale patronen en het houden van voldoende betaalbare woningen. Door ingrepen in de sociale patronen kan meer vereenzaming ontstaan en juist minder burgerparticipatie. Gekeken dient te wordt waar onttrekken het meeste oplevert: zowel ruimtelijk (wat kan het toevoegen aan de (groen)structuur) als sociaalmaatschappelijk (van belang voor de opbouw van de wijk). Zorg kan geleverd worden vanuit het steunpunt van de Odaflat of vanuit de Gelderhof in Overhoven. Ook zijn kansen aanwezig om samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk te bevorderen en dit te koppelen aan nieuwe levensloopbestendige woningen. Gezien de vergrijzing is het aandeel zorggeschikte woningen in alle wijken onvoldoende. De weinige seniorenwoningen in Vrangendael, Broeksittard en Overhoven worden hoog gewaardeerd. De krimp en veranderende samenstelling van de bevolking in de toekomst noodzaakt tot aanpassingen in de woningvoorraad. Aanpassen van de bestaande voorraad of nieuwbouw van seniorenwoningen, zowel grondgebonden als kleinschalige appartementen met lift, is kansrijk. De tendens is ook om minder intramurale voorzieningen te bouwen, maar vooral te investeren in woningen waar je met zorg kunt blijven wonen. Omdat na de piek van vergrijzing het aandeel ouderen afneemt is het belangrijk de woningen niet te specifiek voor deze doelgroep te maken. Ruimte voor nieuwe woonzorgvormen is aanwezig. Zowel op braakliggende terreinen in Molenbeek nabij het nieuw te realiseren winkelcentrum als op plekken waar gebouwen vrijkomen dan wel woningen worden gesloopt. Invulling geven aan het concept woonservicezone In Sittard Oost is het voorzieningenniveau hoog. Toch zijn er nog wensen. Als belangrijkste gemis wordt een winkelcentrum (wordt binnenkort in Molenbeek gerealiseerd), medische voorzieningen en levensloopbestendige woningen (al dan niet in combinatie met zorg) genoemd. De doelgroep ouderen wordt echter steeds groter en daarmee ook de zorgbehoefte. In de toekomst dient invulling gegeven te worden aan het concept woonservicezone; het gaat dan om hardware en software. Hardware heeft betrekking op (zorg)geschikte huur- en koopwoningen, aangepaste woonzorgvormen, een veilige en leefbare woonomgeving en locaties voor wijkservice en gezondheidsvoorzieningen. De software heeft betrekking op de noodzakelijke dienstverlening: integrale samenwerking wijkzorgeerste lijnszorg, cliëntenadviseur, informatiepunt, thuiszorg, activiteitenaanbod, vervoersdiensten, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg e.d. Onderzoek naar toekomstig gebruik van sportaccommodaties In het gebied Sittard Oost zijn drie sportaccommodaties aanwezig voor de voetbalverenigingen: een voorziening aan de Tudderenderweg voor sportvereniging Stadbroek en een voorziening rondom de Oase voor verenigingen in Broeksittard en Kemperkoul. Ook in Overhoven, ten westen van de Baandert, is een sportpark aanwezig. In de toekomst wordt verwacht dat het aantal leden van de verenigingen afneemt, net zoals het aantal vrijwilligers. Ook de beheerskosten worden steeds hoger. De gemeente is in het kader van de voetbalvisie met betrokkenen zoals de voetbalbesturen in overleg over de mogelijkheden tot in stand houden van voorzieningen resp. een mogelijke clustering van de voorzieningen.

69 BIJLAGEN

70 BIJLAGE 1 - STRAATNAMENKAART 70 Gebiedsanalyse Sittard Oost

71 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE Aantal inwoners Totaal absoluut Totaal procentueel Buurt Stadbroek Vrangendael Broeksittard Baandert Kemperkoul Overhoven SG 2020 SG ,78% ,34% ,62% eo ,27% totaal ,00% Bevolkingsontwikkeling Stadbroek ,60% ,9% ,7% ,84% ,2% ,4% ,75% ,0% ,6% 75 eo 206 9,82% ,9% ,2% totaal ,00% % % Sittard- Geleen Bevolkingsontwikkeling Vrangendael ,09% ,2% ,7% ,92% ,7% ,3% ,97% ,8% ,9% 75 eo ,02% ,2% ,1% totaal ,00% % % Bevolkingsontwikkeling Broeksittard ,57% ,4% ,1% ,01% ,0% ,7% ,25% ,8% ,4% 75 eo 101 6,17% 120 7,8% 146 9,8% totaal ,00% % % Bevolkingsontwikkeling Baandert ,58% ,3% ,6% ,08% ,1% ,1% ,61% ,7% ,4% 75 eo 308 9,73% ,9% ,9% totaal ,00% % % Bevolkingsontwikkeling Overhoven ,41% ,8% ,1% ,86% ,9% ,4% ,64% ,4% ,1% 75 eo 245 7,10% 288 8,9% ,5% totaal ,00% % % Bevolkingsontwikkeling Kemperkoul ,6% ,5% ,2% ,0% ,3% ,3% ,5% ,7% ,9% 75 eo 128 1,9% 229 3,6% 352 5,6% totaal % % % Bevolkingsontwikkeling 6 buurten procentueel verschil procentueel verschil % ,24% ,93% % ,14% ,52% % ,19% ,74% 75 eo % ,82% ,10% totaal % Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) Gebiedsanalyse Sittard Oost 71

72 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE BEWONERS Stadbroek Vrangendael Broeksittard Baandert Kemperkoul Overhoven Totaal Cluster Sittard-Geleen Samenstelling huishoudens 2011 Huishoudens/ Eenpersoons- H buurt huishoudens t Gemiddelde Huishoudens Huishoudens met kinderen huishoudensgrootte zonder kinderen % % % aantal , Huishoudensontwikkeling Stadbroek verschil verschil eo totaal Huishoudensontwikkeling Vrangendael verschil verschil eo totaal Huishoudensontwikkeling Broeksittard verschil verschil eo totaal Huishoudensontwikkeling Baandert verschil verschil eo totaal Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) 72 Gebiedsanalyse Sittard Oost

73 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE BEWONERS Huishoudensontwikkeling Kemperkoul verschil verschil eo totaal Huishoudensontwikkeling Overhoven verschil verschil eo totaal Huishoudensontwikkeling 6 buurten verschil verschil verschil eo totaal Ontwikkeling huishoudens per buurt verschil verschil verschil Baandert Stadbroek Vrangendael Broeksittard Kemperkoul Overhoven Totaal cluster huishoudensontwikkeling huidige leegstand huidige woningvoorraad terugbrengen leegstand tot 2% totaal afname Baandert 73 2,20% toename 70 Stadbroek ,10% afname 204 Vrangendael -71 7,10% afname 157 Broeksittard -22 4% afname 32 Kemperkoul 242 2,60% toename 226 Overhoven -72 4,80% afname 120 Totaal cluster afname 217 Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) Gebiedsanalyse Sittard Oost 73

74 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE BEWONERS Inkomen 2011 en inkomensontwikkeling Baandert Stadbroek Vrangendael Broeksittard Kemperkoul overhoven jaar totaal 25,5 28,5 25,4 28,8 23, ,4 28, Onderwijs -leerlingen verschil BS de Tovertuin Kath Basisschool Lahrhof (Kemperko OBS de Sjtadssjool RK Basisschool Baandert BS Overhoven Migratiesaldo 2011 vertrek vestigend migratiesaldo Stadbroek Vrangendael Broeksittard Baandert Kemperkoul Overhoven Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) 74 Gebiedsanalyse Sittard Oost

75 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE WONEN Aantal koop- en huurwoningen cluster 12 naar buurt per juni 2011 Buurt koop WOZ gem koop huur WOZ gem huur Totaal Stadbroek Aantal Percentage 15,2% 84,8% 100,0% Vrangendael Aantal Percentage 40,0% 60,0% 100,0% Broeksittard Aantal Percentage 55,1% 44,9% 100,0% Baandert Aantal Percentage 58,5% 41,5% 100,0% Kemperkoul Aantal Percentage 60,0% 40,0% 100,0% Overhoven Aantal Percentage 54,5% 45,5% 100,0% Totaal ,20% 49,80% 100,0% Sittard-Geleen Aantal Percentage 54,80% 45% 100,0% Omschrijving van woningen/objecten Cluster 12 Stadbroek Vrangendael Broeksittard Baandert Kemperkoul Overhoven omschrijving van objecten woonwage n/ bejaarden/ woonb aanl. woning wining met bedrijfsr. woning grondgeb. etage/portiek won. studenten won/appart. in aanbouw overige objecten specifiek object Aantal Percentage 46,5% 49,1% 2,9%,0%,2%,1% 1,00% 0% 0,10% Aantal Percentage 39,5% 55,2%,4% 4,9%,0%,1% 0% 0% 0% Aantal Percentage 84,4% 6,0% 1,0% 5,8% 2,0%,2% 0,20% 0,40% 0% Aantal Percentage 62,4% 35,3%,0% 2,0%,2%,1% 0% 0% 0% Aantal Percentage 83,6% 14,3%,2%,3%,0%,1% Aantal Percentage 72,9% 23,2%,4% 3,2%,3%,1% totaal Woningen naar periode van bouwen, Cluster 12 Buurten Periode van bouwen < heden Totaal* Stadbroek Aantal Percentage 0,8 3,2 82,4 13,6 100 Vrangendael Aantal Percentage 0,2 3,6 91,8 4,5 100 Broeksittard Aantal Percentage 14,0 15,8 65,4 4,9 100 Baandert Aantal Percentage 0,2 5,1 71,7 23,1 100 Kemperkoul Aantal Percentage 0,0 0,1 98,3 1,6 100 Overhoven Aantal 41,0 533,0 1058,0 74, Percentage 2,4 31,2 62,0 4,3 100 Totaal Aantal Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) Gebiedsanalyse Sittard Oost 75

76 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE WONEN leegstand buurten Baandert, Vrangendael Stadbroek en Broeksittard, standgegevens nov 2011 Baandert Broeksittard Stadbroek Vrangendael Cluster Kemperkoul Overhoven Sittard-Geleen Aantal Percentage Aantal Percentag Aantal Percentage Aantal Percentag Aantal Percentag Aantal Percentag Omschrijving woning van cluster e van van cluster e e e cluster van van van cluster cluster cluster Cafetaria/Snackbar met woongedeelte 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,4% 9 Sloopwoning 0,0% 1 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% 9 Woning 2/1-Kap Standaard 9 25,0% 4 20,0% 2 2,7% 12 10,0% 27 10,8% 314 Woning 2/1-Kap Woonboerderij 0,0% 1 5,0% 3 4,0% 0,0% 4 1,6% 11 Woning Bejaarden/Aanleun Etage Appartem 0,0% 0,0% 0,0% 2 1,7% 2,8% 21 Woning Bejaarden/Aanleun Hoek Bungalow 0,0% 0,0% 0,0% 2 1,7% 2,8% Woning Etage Appartement 4 11,1% 2 10,0% 7 9,3% 71 59,2% 84 33,5% 319 Woning Etage Beneden 0,0% 1 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% 21 Woning Etage Duplex 2 5,6% 1 5,0% 40 53,3% 3 2,5% 46 18,3% 74 Woning Etage Maisonnette 0,0% 0,0% 3 4,0% 0,0% 3 1,2% 9 Woning Etage Portiek 6 16,7% 0,0% 0,0% 13 10,8% 19 7,6% 133 Woning Geschakeld Bungalow 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,4% 4 Woning Geschakeld Standaard 1 2,8% 2 10,0% 0,0% 1,8% 4 1,6% 61 Woning Eind Standaard 0,0% 1 5,0% 0,0% 1,8% 2,8% 29 Woning Hoek Standaard 2 5,6% 0,0% 3 4,0% 3 2,5% 8 3,2% 142 Woning Rij Standaard 10 27,8% 0,0% 8 10,7% 4 3,3% 22 8,8% 228 Woning Tussen Standaard 0,0% 1 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% 35 Woning Vrijstaand Standaard 2 5,6% 3 15,0% 1 1,3% 4 3,3% 10 4,0% 131 Woning Vrijstaand Woonboerderij 0,0% 1 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% 14 Woning Woonwagen/Woonboot 0,0% 1 5,0% 5 6,7% 2 1,7% 8 3,2% 23 Woningen in Aanbouw 0,0% 1 5,0% 3 4,0% 0,0% 4 1,6% 112 Totaal * * hier zitten ook categorieen bij die niet hierboven vermeld zijn; deze typen kennen geen leegstand in het gebied. Buurt Baandert Broeksittard Kemperkoul Overhoven Stadbroek Vrangendael (leeg) Eindtotaal onder 1 kap, geschakelde woning Andere courante bedrijfskantoren 1 1 Boven-, beneden-, portiek-, etagew Eengezins-, rij-, hoek-, tussen-, dri Flats, appartementen, maisonnettes Horeca Recreatie-, bejaarden-, studentenen overige woningen Vrijstaande, individuele woningen, w (leeg) Eindtotaal Ontwikkeling woningvoorraadbehoefte verschil Verschil Baandert Stadbroek Vrangendael Broeksittard Kemperkoul Overhoven Totaal cluster Bron: Afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente Sittard-Geleen (brongegevens gebaseerd op het jaar 2011) 76 Gebiedsanalyse Sittard Oost

77 BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE HUURWONINGEN Omschrijving van huurwoningen ZOWonen. Bron SVB 2011 omschrijving van objecten Eengezins regulier Eengezins woning senioren Meergezinsw oning met lift laagbouw Meergezinswoni ng met lift hoogbouw Bron: ZOwonen, SVB 2011 Meergezsinswon ing zonder lift laagbouw Zorg Totaal Stadbroek Aantal Vrangendael Percentage Aantal Broeksittard Percentage Aantal Baandert Percentage Aantal Kemperkoul Percentage Aantal Overhoven Percentage Aantal Percentage subtotaal 3136 Schwienswei totaal 6 wijken totaal 3246 Gebiedsanalyse Sittard Oost 77

78 Leeftijd categorie hoofdhuurder Stadbroek Broeksittard Baandert BIJLAGE 2 - STATISTISCHE INFORMATIE HUURWONINGEN Vrangendael Recreatiegebied Schwienswei Overhoven Kemperkoul omschrijving van objecten Meergezinsw oning met lift laagbouw Eengezins woning senioren* Meergezinswoni ng met lift hoogbouw Meergezsinswon ing zonder lift laagbouw Zorg Totaal Eengezins regulier Niet bekend eo eo eo eo eo eo eo Totaal 3246 Huurders en woningcategorie 78 Gebiedsanalyse Sittard Oost Eengezins woning senioren* Meergezinsw oning met lift laagbouw Meergezinswoni ng met lift hoogbouw Meergezsinswon ing zonder lift laagbouw Eengezins regulier eo onbekend 485 Bron: ZOwonen, SVB 2011

79 BIJLAGE 3 - VOLKSHUISVESTELIJK BELEID Woonmilieuvisie (2008) Alle wijken behorend tot Sittard Oost zijn aangewezen als stedelijk woonmilieu. Deze wijken hebben een sterke oriëntatie op de stad. De wijken maken namelijk nadrukkelijk onderdeel uit van het stedelijk gebied. Bewoners in deze wijken kunnen gebruik maken van een ruim aanbod aan voorzieningen in de stad, maar zeker ook in de wijken zelf. Het straatbeeld in de wijken wordt gedomineerd door een veelheid aan eengezinswoningen, afgewisseld met flats. In vergelijking met het centrum stedelijk wonen is bij het stedelijk wonen sprake van ruimere en groenere wijken. Binnen de wijken is sprake van beperkte sociale banden. De wijken kennen een vrij hoge woningdichtheid en een relatief laag aandeel koopwoningen. Met name in deze kenmerken onderscheiden stedelijke woonmilieus zich duidelijk van het suburbaan wonen. Doel is stedelijke woonmilieus onderscheidend te maken (geen eenheidsworst). Inzet is huishoudens vasthouden/binden. Aantrekken van nieuwe huishoudens lijkt een brug te ver. Prioriteit wordt verleend aan het aanpakken van de hotspot (buurten met relatief veel sociale huurwoningen) waaronder voor Sittard Oost vallen: Stadbroek, Vrangendael en Baandert. Als we kijken naar kwetsbare en kansrijke marktsegmenten in de huursector in Sittard, zien we het gemeentelijke beeld van Sittard-Geleen grotendeels terugkomen. Het zijn vooral eengezinswoningen en appartementen zonder lift die in potentie overbodig raken. De markt voor woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren biedt veel kansen. In dit segment ligt de nadruk op de huurwoningen tussen kwaliteitskortingsgrens en tweede aftoppingsgrens ( ) en boven de tweede aftoppingsgrens ( 562). Woningmarktonderzoek (2009) De inwoners van de kern Sittard blijven het liefst in hun eigen woonplaats wonen. Ruim twee derde van de inwoners die willen verhuizen, wil dat binnen Sittard. De andere kernen binnen de regio Westelijke Mijnstreek zijn doorgaans geen alternatief. Als men binnen de regio wil verhuizen, dan blijft men binnen de gemeente Sittard-Geleen. Wel wil zo n 10% de Westelijke Mijnstreek verlaten voor een andere woonplaats in de provincie Limburg. Een even grote groep wil de provincie verlaten. In de koopsector doet zich het volgende beeld voor. Potentieel overschot aan rijwoningen en goedkope appartementen (prijs circa ). Grote vraag is er op dit moment naar dure (half)vrijstaande woningen en dure appartementen met lift vanaf ). Deze vraag moet wel worden bezien in het licht van de huidige economische situatie. Veel huishoudens zouden een stap willen maken in de wooncarrière en zouden willen verhuizen naar een grotere en / of luxere woning. Echter, zij kunnen dat alleen doen als zij hun huidige woning kunnen verkopen. In een tijd van stagnerende woningverkopen en dalende huizenprijzen, is de vraag die we hier zien voor een belangrijk deel een latente vraag. Gebiedsanalyse Sittard Oost 79

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis

Geleen-Zuid/ Kluis Sittard-Geleen. Informatie Sittard-Geleen, Geleen-Zuid/ Kluis Informatie, Geleen-Zuid/ Kluis 1 N.B. Deze kaarten en gegevens maken geen onderdeel uit van het reglement, maar zijn ter informatie voor de deelnemers. Doe er uw voordeel mee. 2 Vergrijzing en krimp drukken

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel 1 Gegevens over het plan: Plannaam: Datum: April 2017 Projectnummer Buro SRO: 14.40.09 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever: Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. G. Ariens Dhr. G. Ariens Gegevens Buro

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse

CONCEPT. Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse CONCEPT Randvoorwaardennotitie Uitermeerlocatie, Lisse Rho, 25 juli 2013 De woningcorporatie De Stek heeft een principeverzoek ingediend voor de bouw van 29 sociale appartementen en 11 eengezinswoningen

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen

Holleweg. Speelterrein. Burg. Smeetsstraat. Bronkboomstraat. 6 bouwkavels. Bronkboomstraat. Munstergeleen Holleweg Speelterrein odsdalstraat 3 4 2 5 6 1 Bronkboomstraat Burg. Smeetsstraat 6 bouwkavels Bronkboomstraat Munstergeleen Wonen in Sittard-Geleen Sittard-Geleen heeft ca. 95.000 inwoners en is daarmee

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit

Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbijlage nummer 1SS Inboeknummer OOP003056 Beslisdatum B%W 1 september 2000 Dossiernummer 036.404 Raadsbij lage Voorstel tot het nemen van

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan GEMEENTE ZEDERIK Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan 21 augustus 2008 K3 architectuur en planning B.V., Arnhem 466w stedenbouwkundig plan06 2 0. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Ambitie 3 1.2. Het

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016

Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Bijeenkomst Gebiedsvisie Landelijk Capelle 22 maart 2016 Focus voor 2016 MAKELAARS GREX 1. INLEIDING Andjela Kraljevic, projectleider van de gebiedsvisie Landelijk Capelle heet alle makelaars van harte

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden

Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Bijlage: beschrijving van de panden met cultuurhistorische waarden Kruisstraat 64-66, 68, 68a Ensemble van twee woonhuizen onder een kap en twee vrijstaande woningen. De panden vormen een voorbeeld van

Nadere informatie

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 In juli 2012 heeft het actiecomité Groen voor poen een stedenbouwkundig ontwerp aangeleverd voor de woningbouwlocatie Sloetsweg/Bellinckhof

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2. GEMEENTE GEMERT-BAKEL IN VOGELVLUCHT... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Bevolking en wonen... 4 2.2.1.

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.1 Wie hebben meegedaan aan de enquête? Aan het enquête onderzoek voor de structuurvisie van Hoogland hebben in totaal 408 inwoners van Hoogland meegedaan.

Nadere informatie

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan

Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan 20.09.2017 Inleiding Met de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (juni 2017) wordt voorgesteld om een deel van de bestaande woningen

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status

B&W voorstel Nr. : Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61. 1) Status B&W voorstel Nr. : Reg.nr. : 5154753 B&W verg. : 20 januari 2016 Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing Vliertwijksestraat 61 1) Status De voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een concept waarvoor

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL

3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL 3 december 2015 STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS RIJKSWEG, REUVER GEMEENTE BEESEL Colofon Inhoudsopgave Stedenbouwkundige schets Rijksweg, Reuver Situering locatie Vraagstelling Foto s bestaande situatie SWOT-analyse

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 Nieuwbouw Woerden Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie definitieve nieuwbouwplan 2010 voormalige herstructureringsplan 2008 In goed overleg

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Geestenberg. Henri van Abbestichting

Geestenberg. Henri van Abbestichting Henri van Abbestichting 1 Ligging in de stad Geestenberg ligt in het oosten van Eindhoven en vormt samen met Muschberg de wijk Herzenbroeken die deel uitmaakt van het stadsdeel Tongelre. Herzenbroeken

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Woningmarktregio Parkstad In verschillende delen van ons land neemt de bevolkingsomvang af. Deze demografische krimp heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. Parkstad Limburg is in ons land koploper op

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum

Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum 05 08 2015 Stedenbouwkundige verkenning voormalig tuincentrum Schapendrift, Blaricum Project: Locatie Schapendrift Blaricum datum:

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

4.3 Kern 3: Leuvenheim

4.3 Kern 3: Leuvenheim 4.3 Kern 3: Leuvenheim Kern 3 bestaat uit het dorp Leuvenheim. Voor het opstellen van dit kernspeelplan is de speelplek in Leuvenheim bezocht. Ook zijn de bewoners in het onderzoek betrokken. Er is een

Nadere informatie

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN

Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN Feiten over Zoetermeer IN VERGELIJKING MET ANDERE STEDEN voorwoord 3 INWoNERS 4 BEvoLKINGSDICHtHEID 6 HUISHoUDENSGRoottE 8 HUISHoUDENS 10 WoNINGEN 12 SoCIALE HUURWoNINGEN 14 GEMIDDELDE WoNINGWAARDE 16

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel Definitief Programma van Eisen bouw twee woningen Molengraafseweg ong. te Boxtel Gemeente Boxtel 10 april 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De locatie 3. De omgeving van de locatie 4. Beleid 5. Het Programma

Nadere informatie