ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij"

Transcriptie

1 Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

2 ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/ /WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaamse Gemeenschap Departement Landbouw en Visserij Koning Albert II-laan, 35, bus Brussel Plaats van tewerkstelling: Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Wetstraat 61-63, 1040 Brussel Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen Burg. Van Gansberghelaan 92, 9820 Merelbeke Burg. Van Gansberghelaan 115 A, 9820 Merelbeke Koning Albert I-laan 1/2, bus 102, 8200 Brugge Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Diestsepoort 6 bus 101, 3000 Leuven

3 INHOUD HOOFDSTUK 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING Arbeidsduur Werktijdregeling Toepassingsgebied Basisprincipe De prikklok Recuperatie en inhalen van werkuren Overuren Melden van afwezigheden Gebouwen zonder prikklok Deeltijdse personeelsleden Specifieke werktijdregeling Controle...8 HOOFDSTUK 2 RUSTDAGEN HOOFDSTUK 3 JAARLIJKSE VAKANTIE...9 HOOFDSTUK 4 LOON Berekening van het loon Betaling van het loon...9 HOOFDSTUK 5 OPZEGTERMIJNEN...9 HOOFDSTUK 6 DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL...10 HOOFDSTUK 7 RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL...10 HOOFDSTUK 8 STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN...10

4 HOOFDSTUK 9 WELZIJNSREGLEMENTERING Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Materiële en organisatorische maatregelen ter voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Toepasselijke procedures Contactpersonen Alcohol- en drugsbeleid Rookbeleid EHBO en verbandkist Bescherming op het werk Brand en noodsituaties...18 HOOFDSTUK 10 ZIEKTECONTROLE EN ARBITRAGEPROCEDURE (ARTIKEL X 18) Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte Het verloop van de ziektecontrole Ziekte of ongeval bij een buitenlandse zending...25 HOOFDSTUK 11 NADERE REGELINGEN M.B.T. DE AANVRAAG, DE VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN EN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR VERLOVEN...26

5 HOOFDSTUK 12 VEREISTE ATTESTEN VOOR DIENSTVRIJSTELLING...28 HOOFDSTUK 13 MUZIEK OP DE WERKVLOER...35 HOOFDSTUK 14 FACULTATIEVE VERMELDINGEN Deontologische code Non-discriminatie Aanvullen van Vlimpersgegevens door personeel Telewerk Wagenreglement voor dienstwagens Gedragscode ICT Gebruik van een bedrijfs-gsm HOOFDSTUK 15 ADRES INSPECTIEDIENSTEN...36 HOOFDSTUK 16 PLAATS WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD...37 BIJLAGE 1 ADRESSEN INSPECTIEDIENSTEN...38 BIJLAGE 2 OMZENDBRIEF BZ 2011/ BIJLAGE 3 GEDRAGSCODE VOOR PERSONEELSLEDEN BIJ DE UITOEFENING VAN EEN CONTROLETAAK...60 BIJLAGE 4 GEDRAGSCODE ICT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ...66

6 Hoofdstuk 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING 1.1 Arbeidsduur De arbeidsduur is geregeld door de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd. De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38 uur/week. 1.2 Werktijdregeling Toepassingsgebied De werktijdregeling van het personeel van minstens rang A2 wordt in onderling overleg met de lijnmanager (= de N-functie van de entiteit) of zijn gemandateerde bepaald. Het personeel van rang A1 en lager wordt tewerkgesteld met een variabele werktijdregeling volgens onderstaande principes Basisprincipe Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en service-tijd. 1. De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. Afwezigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door verlof, ziekte, een opdracht, een zending, dienstvrijstelling enz. 2. De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening houdend met de goede werking van de dienst. 3. De servicetijd is de tijdsduur waarin de dienst (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moet zijn. De servicetijd loopt van 8.30 uur tot uur en van uur tot uur. De lijnmanager moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens de servicetijd operationeel is. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 1

7 4. Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes: De ochtend: van 7.30 uur tot uur = glijtijd De voormiddag: van uur tot uur = stamtijd De middag: van uur tot uur = glijtijd De namiddag: van uur tot uur = stamtijd De avond: van uur tot uur = glijtijd 5. Een gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. Dit geldt ook voor controleurs die een dag op kantoor doorbrengen. Personeelsleden die controles ten velde uitvoeren, moeten in principe ook 7.36 uur per dag presteren, maar om praktische redenen kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken. Het is dan de taak van de hiërarchische chef erop toe te zien dat in zijn globaliteit gemiddeld 7.36 uur per dag wordt gepresteerd. Voor een personeelslid dat werkt in een project van de 4-dagenweek bedraagt een gewone dagprestatie 9.30 uur, een halve dagprestatie 4.45 uur. Die tijdsduur wordt ook aangerekend bij vakantie, ziekte, enz. 6. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9.00 uur; de maximale halve dagprestatie bedraagt 9.00 uur uur = 5.12 uur. Voor een personeelslid met een 4-dagen week bedraagt de maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend uur en de maximumduur die voor een halve dagprestatie wordt aangerekend uur uur = 6.15 uur. De tijd vóór 7.30 uur en na uur kan niet als prestatie worden beschouwd, tenzij de extra uren gepresteerd worden in opdracht van de lijnmanager of zijn gemachtigde. Behalve in geval van overmacht, moeten deze extra prestaties op tijd gevraagd worden aan het betrokken personeelslid. Ze kunnen alleen bij wijze van uitzondering gevraagd worden (zie punt ). 7. Bij de personeelsleden die een halve dag vrijaf nemen, wordt bij een voltijdse tewerkstelling 3.48 uur in rekening gebracht. Bij een 4-dagenweek wordt 4.45 uur in rekening gebracht. Tijdens de andere daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren, nl. van uur tot uur als hij in de namiddag vrijaf neemt of van uur tot uur als hij in de voormiddag vrijaf neemt. 2 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

8 8. In uitzonderlijke gevallen worden door de lijnmanager of zijn gemandateerde aan de personeelsleden prestaties opgedragen die buiten de gewone kantooruren (van 7.30 uur tot uur) of op zaterdag, zondag of feestdagen gepresteerd moeten worden. Het betreft uitzonderlijke prestaties die in het belang van de dienst zijn, die duidelijk omschreven worden en uitdrukkelijk worden opgelegd. De lijnmanager kan na advies van het afdelingshoofd individuele- en groepsafwijkingen toestaan van de hierboven vermelde stam- en glijtijden, rekening houdend met de noden van de dienst en met bijzondere situaties De prikklok De personeelsleden moeten persoonlijk met hun prikkaart de volgende gegevens registreren: aankomst s morgens en vertrek s avonds; het begin en het einde van een toegestane afwezigheid; in alle omstandigheden het verlaten van het gebouw. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor personeelsleden die een rookpauze nemen wanneer er geen aangepast rooklokaal in het gebouw werd voorzien. Als men gaat eten in een ander gebouw van de Vlaamse overheid, prikt men daar ook in en uit. Personeelsleden die in hoofdzaak controles ter plaatse bij landbouwers of op bedrijven uitvoeren, zijn dus ook verplicht om, wanneer ze op kantoor komen, steeds in en uit te prikken indien zij werkzaam zijn in een gebouw waar een prikklok is voorzien. Het systeem registreert automatisch een middagpauze van 30 minuten die niet als dagprestatie aangerekend wordt, ook als de geregistreerde middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt. De lijnmanager kan met instemming van het personeelslid vrijstelling van prikverrichting verlenen. De telewerkers verkrijgen een vrijstelling van de prikverrichting op de dag waarop ze telewerken. Het al dan niet prikken, heeft geen invloed op de overige bepalingen van het Arbeidsreglement. Ter informatie: wanneer men om privé-redenen het gebouw verlaat, is men niet verzekerd voor arbeidsongevallen. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 3

9 1.2.4 Recuperatie en inhalen van werkuren A) Algemeen Op het einde van elke maand wordt het aantal gepresteerde uren verrekend door een vergelijking te maken met de referentietijd die, voor een voltijdse tewerkstelling, 7.36 uur x het aantal arbeidsdagen bedraagt. Voor de personeelsleden met deeltijdse prestaties worden de per dag te verrichten gemiddelde prestaties in verhouding verminderd. De te presteren maandelijkse arbeidstijd wordt verminderd met 60 minuten voor vertragingen op de weg naar het werk. Dat betekent dat de personeelsleden op het einde van de maand automatisch een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend krijgen. Vertragingen op de weg naar het werk worden alleen in de volgende gevallen geregulariseerd: bij vertragingen van het openbaar vervoer: als de vertragingen afzonderlijk meer dan 30 minuten bedragen of als bij de combinatie van verschillende openbare vervoersmiddelen een totale vertraging wordt opgelopen van meer dan 30 minuten op de voorziene aankomsttijd; bij andere vertragingen: als de vertragingen afzonderlijk meer dan 60 minuten bedragen. Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties levert, krijgt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Op die dag begint de avondglijtijd bij uitzondering om uur. Bovenvermelde regel geldt enkel indien kerstavond op een werkdag valt. Op het einde van elke maand heeft het personeelslid meestal een overschot (krediet) of een tekort (debet) aan werkelijk gepresteerde uren. B) Overschot De maandelijks te veel gepresteerde uren kunnen uitsluitend opgenomen worden tijdens de glijtijd: tussen 7.30 uur en uur, tussen uur en uur en tussen uur en uur. De lijnmanager of zijn gemachtigde is ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de dienst hierbij niet in het gedrang komen. 4 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

10 C) Tekort De debeturen moeten worden ingehaald binnen de variabele werktijdregeling van 7.30 uur tot uur. De dagprestatie van 9 uur in geval van de 5-dagenweek of 11 uur in geval van de 4-dagenweek mag hierbij niet overschreden worden. De middagpauze telt niet mee. Op het einde van iedere maand mag het aantal debeturen maximaal 7.36 uur bedragen bij voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse prestaties wordt die grens in verhouding verminderd. Als het maximum aantal debeturen zonder geldige reden wordt overschreden, wordt, met behoud van de toepassing van tuchtstraffen: in de eerste plaats de jaarlijkse vakantie verminderd naar rato van het tekort; bij gebrek aan jaarlijkse vakantie het debet boven de maximumgrens als onwettige afwezigheid beschouwd. In dat geval verliest het betrokken personeelslid zijn recht op salaris Overuren Onder overuren wordt verstaan alle prestaties boven de normale arbeidstijd van toepassing op het personeelslid, onder volgende voorwaarden: 1. de maximale arbeidstijd werd overschreden; 2. de extra prestaties worden verricht op uitzonderlijke en uitdrukkelijke vraag van de lijnmanager of zijn gemachtigden. Voor een personeelslid op wie de normale arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat prestaties boven 38 uur per week. A) De betaalde overuren De personeelsleden aan wie overuren worden uitbetaald, kunnen hiervoor bijkomend geen uren krijgen welke recht geven op compensatie zoals bedoeld in B. Iedere maand moeten de namen van deze personeelsleden worden meegedeeld aan de bevoegde medewerker van de personeelsdienst die dan de maandelijkse overdracht op de nulstand brengt. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 5

11 B) De niet-betaalde overuren De lijnmanagers of hun gemachtigde die hun personeelsleden bij wijze van uitzondering vragen extra uren te presteren, moeten dit aan de bevoegde medewerker van de personeelsdienst melden. In afwijking van punt B. kan de lijnmanager of zijn gemachtigde in uitzonderlijke omstandigheden, vooral in piekperiodes, toestaan om te veel gepresteerde uren om te zetten in verlof. Als het personeelslid het teveel aan gepresteerde uren binnen een periode van vier maanden niet in verlof kan opnemen, worden die uren geldelijk gecompenseerd Melden van afwezigheden Om een afwezigheid te melden, zijn volgende regelingen van toepassing: als het personeelssysteem het toelaat, moeten de personeelsleden elke afwezigheid tijdens de stamtijd melden via de selfservice van Vlimpers; personeelsleden van diensten waar de prikklok het technisch toelaat, moeten elke afwezigheid tijdens de stamtijd zelf melden door een code in te geven in de prikklok; personeelsleden van diensten waar de prikklok het technisch niet toelaat, moeten elke afwezigheid tijdens de stamtijd aan de MOD melden met een door de lijnmanager of zijn gemachtigde ondertekend regularisatieformulier Gebouwen zonder prikklok In gebouwen die niet voorzien zijn van een terminal van de prikklokcomputer, moeten de personeelsleden hun aan- en afwezigheid nauwkeurig registreren op een presentielijst. Er worden door de lijnmanager verantwoordelijken aangeduid die zorgen voor de toepassingen met betrekking tot de variabele werktijdregeling. De MOD is hiervoor niet verantwoordelijk. 6 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

12 1.2.8 Deeltijdse personeelsleden Personeelsleden die deeltijds werken, zijn ook onderworpen aan het systeem van de variabele werktijdregeling. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de lijnmanager of zijn gemachtigde bepaald Specifieke werktijdregeling In afwijking van de voorgaande paragrafen geldt voor een aantal personeelsleden een specifieke werktijdregeling. Dit is het geval voor: de chauffeurs; de controleurs van de Zeevisserij te Oostende van ALVB; de controleurs karkasclassificatie van ALVB; de personeelsleden van de teams Vorming, Voorlichting en Kwaliteit uitgangsmateriaal van ADLO. Voor deze personeelsleden geldt o.m. dat de uren gepresteerd in het kader van hun specifieke opdracht buiten de stam- en glijtijden en eventueel op de normale dagen van inactiviteit wél worden beschouwd als prestatie; deze uren opgenomen kunnen worden uiterlijk binnen 4 maanden na de maand waarin zij werden verricht. Het tijdstip van opname binnen de 4 maanden wordt bepaald mits de leidinggevende vooraf zijn goedkeuring geeft; de leidinggevende ervoor verantwoordelijk is dat de dienstverlening daarbij niet in het gedrang komt. Het bevoegde overlegcomité kan evenwel geen nieuwe voordelen of compensaties opleggen die strijdig zijn met de statutaire bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut. Bij deze uitzonderlijke werktijdregeling kunnen onder meer: verplichtingen worden opgelegd om sommige vaste uren te presteren binnen de glijtijden; andere glijtijden worden opgevolgd; vaste dienstroosters worden opgelegd. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 7

13 Controle A) Verantwoordelijkheid van de lijnmanager De lijnmanager is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten. De lijnmanager of zijn gemachtigde draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van de werktijdregeling. B) Sancties bij misbruiken Het systeem van de variabele werktijdregeling biedt belangrijke voordelen. Om het systeem van de werktijdregeling goed te laten functioneren, moet elk personeelslid het loyaal toepassen. Tegen elk misbruik moet dan ook zeer streng worden opgetreden, zeker bij herhaling. Het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, komt in non-activiteit te staan zonder salaris, tenzij in geval van overmacht. Daarnaast kan aan de ambtenaar een tuchtstraf of een administratieve maatregel worden opgelegd. Als het contractuele personeelslid ongewettigd afwezig is, ontvangt het geen salaris, met behoud van de toepassing van het arbeidsrecht. Prikken voor andere personeelsleden en klaarblijkelijk bewust niet prikken tijdens de middagpauze, alsook misbruik maken van de zendingsknop of zendingscode worden als een zware fout beschouwd. Naast een vermelding in het individuele evaluatiedossier met persoonlijke nota s en de toepassing van tuchtstraffen geven die zware fouten aanleiding tot het opleggen van een vaste werktijdregeling, zonder enige vorm van recuperatie. Hoofdstuk 2 RUSTDAGEN Voor het personeel met een algemene werktijdregeling zijn de gewone dagen van inactiviteit: de zaterdagen en zondagen; de feestdagen en de compensatiedagen, vermeld in deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd; 8 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

14 de jaarlijkse vakantiedagen, vermeld in deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd; Hoofdstuk 3 JAARLIJKSE VAKANTIE De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd. Hoofdstuk 4 LOON 4.1 Berekening van het loon De wijzen van meting en van controle op de arbeid om het loon te bepalen zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is, en in punt B (controle op de variabele werktijdregeling) van dit arbeidsreglement. 4.2 Betaling van het loon De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is. Hoofdstuk 5 OPZEGTERMIJNEN De duur van de opzegtermijnen en / of de nadere regels om de opzegtermijnen te bepalen, zijn vastgesteld: voor het contractuele personeel: in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, zoals die zal worden gewijzigd; voor het statutaire personeel: in deel III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 9

15 Hoofdstuk 6 DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden de volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding tot gevolg: diefstal, opzettelijke wanprestatie, ongerechtvaardigde afwezigheid, fraude, vervalsing en misbruik van medische attesten en prikkaarten. Dat in dit arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen niet als dringende reden worden gekwalificeerd, houdt niet in dat geen ontslag om dringende reden kan worden gegeven voor die tekortkomingen. Hoofdstuk 7 RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, in de deontologische code, vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, zoals die zal worden gewijzigd, en in de managementcode, zoals die zal worden gewijzigd. Hoofdstuk 8 STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN De straffen voor het statutaire personeel zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. De beroepsmogelijkheden tegen die straffen zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. Voor het contractuele personeel bestaat het bestraffingssysteem uit de volgende sancties: terechtwijzing, blaam en ontslag. 10 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

16 Hoofdstuk 9 WELZIJNSREGLEMENTERING 9.1 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Materiële en organisatorische maatregelen ter voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk De materiële en organisatorische maatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen, zijn opgenomen in de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7, zoals die zal worden gewijzigd Toepasselijke procedures De procedures die van toepassing zijn als er feiten gemeld worden, en die betrekking hebben op een van de volgende aspecten, zijn opgenomen in de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7, zoals die zal worden gewijzigd: A) het onthaal van en de adviesverlening aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; B) de nadere regels volgens welke die personen een beroep kunnen doen op de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen, aangewezen voor de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; C) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur; D) de wedertewerkstelling van de werknemers die verklaard hebben dat ze het voorwerp zijn geweest van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en de begeleiding van die personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 11

17 9.1.3 Contactpersonen Telefonisch meldpunt Voor advies en melding Spreekbuis, een luisterend oor bij werkconflicten Te bereiken via: Tel (gratis) 24/24 bereikbaar De interne vertrouwenspersonen Informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn Formele klachtenprocedure: voor indienen formele klacht en onmiddellijk doorgeven van formele klacht aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn Naam: Nathalie De Cooman (dept.) Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Naam: Dirk Demaeght (dept.) Vrijhavenstraat Oostende Tel Naam: Frederic Vanwingene (dept.) Burg. Van Gansberghelaan Merelbeke Tel: Naam: Ilse Maes (dept.) Lange Kievitstraat , bus Antwerpen Tel Naam: Inse Jehaes (ALV) Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Naam: Jonathan Willems (ALV) Koning Albert I-laan 1/2, bus Sint-Michiels - Brugge Tel Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

18 De preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn Interne preventiedienst: Informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn Formele klachtenprocedure: voor neerleggen en in ontvangst nemen van een formele klacht, voor meewerken aan het onpartijdig onderzoek Annemie Lagrain Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel Gsm Sofie Nuyts Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel Gsm preventieadviseur bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur Externe preventiedienst: Het onpartijdig onderzoek in het kader van de formele klachtenprocedure wordt door de interne preventieadviseur psychosociaal welzijn van de GDPB doorgegeven aan de preventieadviseur psychosociale aspecten van IDEWE Els Coussement Preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE Departement psychosociale aspecten Wetstraat Brussel Tel preventieadviseur bereikbaar: maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) Arbeidsinspectie Adressen zie bijlage 1 Voor neerleggen van een met redenen omklede klacht Arbeidsauditeur en correctionele rechtbank Adressen op te vragen bij uw preventieadviseur psychosociale aspecten Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 13

19 9.2 Alcohol- en drugsbeleid Illegale drugs binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen, of onder invloed zijn ervan tijdens de werkuren is niet toegestaan. Als algemene regel geldt dat het gebruik van alcoholische dranken tijdens de diensturen niet is toegestaan, tenzij bij speciale gelegenheden (Nieuwjaar, verjaardag, promoties, team building ). Voor personeelsleden met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid geldt een nultolerantie voor alcoholgebruik tijdens het uitoefenen van de taak of onmiddellijk voorafgaand aan het werk. Het gaat om de functies van chauffeur en controleur. Als er op de werkvloer vermoedens zijn dat een personeelslid overmatig alcohol of drugs heeft gebruikt, waardoor de werking of het imago van het departement worden geschaad, nemen de hiërarchische meerdere en het afdelingshoofd de passende maatregelen. Als leidraad voor de te volgen procedure kan verwezen worden naar omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende het alcohol- en drugsbeleid en zijn bijlage. De krachtlijnen van het alcohol- en drugsbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in Omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende het alcohol- en drugsbeleid. Dit beleid heeft betrekking op alle middelen die een gedragsverandering met zich mee kunnen brengen of die een risico op afhankelijkheid van het product met zich meedragen. Het gaat dus ook over medicijnen die het functioneren negatief beïnvloeden. 9.3 Rookbeleid Roken aan de hoofdingangen van de gebouwen van de Vlaamse overheid in de Noordwijk, het Arenberggebouw en de Vlaamse Administratieve Centra (VAC s) is niet toegestaan. Voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het Ellipsgebouw treedt het rookverbod aan de ingang pas in werking vanaf de ingebruikname van het rooklokaal. De krachtlijnen van het rookbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in Omzendbrief BZ 2011/5 van 30 juni 2011 betreffende het rookbeleid. 14 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

20 9.4 EHBO en verbandkist De richtlijnen die personeelsleden moeten volgen bij een ongeval waarbij ter plaatse dringende medische assistentie nodig is, staan in omzendbrief BZ 2011/1 van 7 januari 2011 betreffende de organisatie van de eerste hulp bij ongevallen. De noodnummers en procedures in de verschillende gebouwen zijn ook terug te vinden op Intraland: of Intraland > Werkplek > Gebouwen. De EHBO-verantwoordelijke is te bereiken op de volgende plaats: Plaats van tewerkstelling Naam EHBO-verantwoordelijke(n) Telefoonnummer Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 5 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 6 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 7 Lange Kievitstraat, Antwerpen Burgemeester Van Gansberghelaan, Merelbeke Kathy Lapiere (MOD) Maya Callewaert (AOSB) Margriet Baert (ADLO) Vanessa De Raedt (ADLO) Ellen Maertens (AMS) Valerie De Wulf (AMS) Hubert Hernalsteen (ALVB) Eric Vercammen (beleidsdomein WVG) Roos Van Hamme (ADLO) Yves Marcipont (ADLO) Natalie Schegers (ALV - SI) Frederic Vanwingene (AMS) Linda Deplorez (ALV - MIB) Kris De Ridder (ALV - MIB) Burgemeester Van Gansberghelaan, 115a 9820 Merelbeke Thomas Premereur (ADLO) Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 15

21 Plaats van tewerkstelling Naam EHBO-verantwoordelijke(n) Telefoonnummer Koning Albert I-laan 1/2, bus Brugge Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt Vrijhavenstraat, Oostende Diestsepoort 6, bus Leuven Wetstraat Brussel An Bertrem (ADLO) Hilde Verbeke (ADLO) Karolien Thijs (AMS) (o.v.) Jan Eskens (ADLO) (o.v.) Geert Devogel (ALVB) Lydia Christiaens (ADLO) (o.v.) Corry Hennus (AMS) (o.v.) Corinne Cuyl Lien Meyers De meest actuele lijst van hulpverleners en hun contactgegevens staat op Intraland: of Intraland LV > Werkplek > Gebouwen > EHBO-hulpverleners De verbandkist bevindt zich op de volgende plaats: Plaats van tewerkstelling Plaats verbandkist Verantwoordelijke verbandkist Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 5 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 6 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 7 Lange Kievitstraat, Antwerpen Locker nummer 65 Locker nummer 68 Locker nummer 48 3e verdieping: keuken Kathy Lapiere (MOD) Margriet Baert (ADLO) Hubert Hernalsteen (ALVB) Roos Van Hamme (ADLO) Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 1 Inhoud 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 6 Artikel 1.... 6 Artikel 2.... 6 2.1. Personeelsleden van rang A1 en lager, met uitzondering van de

Nadere informatie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie AIJgDiSi$gjGLEMENT Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):... Naam + adres overheidswerkgever: Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES.

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES. ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES www.dbrc.be Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/50041796/WE Naam + adres overheidswerkgever: Dienst van

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ARBEIDSREGLEMENT Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Inhoudsopgave ARBEIDSREGLEMENT... 5 1. IDENTIFICATIE... 5 2. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 5 Artikel 1. verwijzing naar de

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Directie Antwerpen 1 Theater Building Italiëlei 124 bus 56 2000 Antwerpen Naam + adres

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 2 29 juni 2011 Bijlagen 23 november 2011 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/3

Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz saevlaanderen.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van..

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. ARBEIDSREGLEMENT Departement Werk en Sociale Economie Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsreglement versie 1 m.i.v 1 juli 2007

Nadere informatie

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN 1 RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN Nr. van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 35/00011283/E (goedkeuring op..) Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie Ruimtelijke

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE Arbeidsreglement Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel. : 02 790

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ

ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ publicatiedatum / 1.02.2016 Colofon Samenstelling Departement Landbouw en Visserij Dienstencentrum Verantwoordelijk uitgever Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever: Publiekrechtelijk

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten:

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Versie juni 2012 Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0.

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0. /// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Informatie Vlaanderen Versie /// 1.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Documenthistoriek: Versie Opmerking Datum inwerkingtreding 1.0

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00010672/WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Vlaamse regering Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambteqatenzaken Martelaarsplein 7 1000 Brussel Tel.: 02-553 23 11 - Fax:

Nadere informatie

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed Arbeidsreglement agentschap Onroerend Erfgoed 1. MODEL VAN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00016136/E Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam overheidswerkgever Adres overheidswerkgever Agentschap voor Natuur en Bos

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Het reglement werd geregistreerd bij de Algemene Directie Toezicht op de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/50018185/WE arbeidsreglement

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité VSA-WSE van. 1 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie: XXX Naam en adres

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):. Naam + adres overheidswerkgever: IWT, Koning Albert

Nadere informatie

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN ARBEIDSREGLEMENT 1 januari 2016 Arbeidsreglement Sport Vlaanderen 2016 1 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 3 A. Werktijdregeling met een standaard dienstrooster... 4 B. Werktijdregeling

Nadere informatie

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 16 december 2011 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur: Koning Albert II-laan 20, bus 17 1000 BRUSSEL Buitendienst Gent: Elfjulistraat39b,

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): - 1. ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Gelet op het overleg in het entiteitsoverlegcomité van het agentschap Inspectie RWO van 12 februari 2013.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 6 1 oktober 2015 Bijlagen 1 oktober 2015 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade)

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) ARBEIDSREGLEMENT voor de personeelsleden van het VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen p.1 van 60 ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00009820/WE. Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Binnenlands Bestuur

Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Binnenlands Bestuur Dit arbeidsreglement vervangt het arbeidsreglement zoals laatst gewijzigd op 13 oktober 2014 Dit arbeidsreglement wordt aangevuld

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten:

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN

ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN ARBEIDSREGLEMENT WONEN-VLAANDEREN / 29.06.2016 RICHTLIJNEN VOOR DE OPMAAK VAN HET ARBEIDSREGLEMENT 1 Algemene richtlijnen 2 Schematisch overzicht vakbondsprocedure 3 Indeling van de overeenkomstig de Arbeidsreglementenwet

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 INHOUDSTABEL HOOFDSTUK 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING... 5 1.1. Arbeidsduur...

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Omzendbrief. . het ontvangstpersoneel; . het schoonmaak- en keukenpersoneel; . de onthaalbeambten;. de telefonisten;

Omzendbrief. . het ontvangstpersoneel; . het schoonmaak- en keukenpersoneel; . de onthaalbeambten;. de telefonisten; Omzendbrief Vlaamse regering Kabiiet van Vlaams miniister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering Martelaarsplein

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Model_arbeidsreglement_

Model_arbeidsreglement_ 2 Inhoud 1. Richtlijnen voor de opmaak van het arbeidsreglement 1.1 Algemene richtlijnen 1.2 Schematisch overzicht syndicale procedure 1.3 Indeling van de overeenkomstig de arbeidsreglementenwet verplichte

Nadere informatie

(0)) ))6 ". /78 %&9"43&&'! " 0 (( &4(5! 6 )!! 0! (! " % ) 0 07!!" 7" * 0!((!7!!"!(!

(0)) ))6 . /78 %&943&&'!  0 (( &4(5! 6 )!! 0! (!  % ) 0 07!! 7 * 0!((!7!!!(! !"# $$% &'"( )*")+&+,( -!!" #$"%&#&' ( ()*$+"%&&&' ),%-"%&&&' ). /( ()*$+/%&&&' (0)) ))1" (233#"3&%41 (0)) )) )!'/35)1#&$"#$&& (0)) ))(". /))3"-&&& (0)) )). "!/) ))$"#&&% '0 (0)) ))6 ". /78 %&9"43&&'!

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Arbeidsreglement. Departement Kanselarij en Bestuur

Arbeidsreglement. Departement Kanselarij en Bestuur Arbeidsreglement Departement Kanselarij en Bestuur Arbeidsreglement Departement KB juni 2017 Leeswijzer Personeelsleden: ambtenaren en contractuele personeelsleden van departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

versie april 2015 BIJLAGE 1

versie april 2015 BIJLAGE 1 versie april 2015 BIJLAGE 1 - Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) Naam + adres overheidswerkgever: Vlaamse overheid Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Wat doen als je ziek bent en niet kan gaan werken? Hoe gebeuren controlebezoeken? Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) versie april 2015 BIJLAGE 1 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) Naam + adres onderneming: Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Kliniekstraat

Nadere informatie

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek I Algemene beginselen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

ARBEIDSREGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): ARBEIDSREGLEMENT INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00011169/WE Naam + adres overheidswerkgever: IVA Zorg

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Melden van afwezigheid

Melden van afwezigheid Bijkomende vermeldingen Melden van afwezigheid Nu t Een werknemer die om de een of andere reden onverwacht niet aanwezig zal kunnen zijn op het werk, moet zijn werkgever verwittigen. Deze verplichting

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT IVA Centrale Accounting. Nr. van neerlegging bij de arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

ARBEIDSREGLEMENT IVA Centrale Accounting. Nr. van neerlegging bij de arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): ARBEIDSREGLEMENT IVA Centrale Accounting Nr. van neerlegging bij de arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever: Vlaamse Overheid IVA Centrale Accounting Koning Albert

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 140.383 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 NOVEMBER EN 23 DECEMBER 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed Arbeidsreglement agentschap Onroerend Erfgoed 1. MODEL VAN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Antwoorden op de meest gestelde vragen over ziektecontroles Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je werkgever, maar vandaag

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. nv De Scheepvaart. Directie: Havenstraat 44-3500 Hasselt

ARBEIDSREGLEMENT. nv De Scheepvaart. Directie: Havenstraat 44-3500 Hasselt Arbeidsreglement Nummer van neerlegging bij de Inspectie van de sociale wetten: 10/00009874/WE Onderneming: nv De Scheepvaart Havenstraat 44 te 3500 Hasselt Plaats van tewerkstelling: Havenstraat 44 te

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie