ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij"

Transcriptie

1 Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

2 ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/ /WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaamse Gemeenschap Departement Landbouw en Visserij Koning Albert II-laan, 35, bus Brussel Plaats van tewerkstelling: Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Wetstraat 61-63, 1040 Brussel Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen Burg. Van Gansberghelaan 92, 9820 Merelbeke Burg. Van Gansberghelaan 115 A, 9820 Merelbeke Koning Albert I-laan 1/2, bus 102, 8200 Brugge Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Diestsepoort 6 bus 101, 3000 Leuven

3 INHOUD HOOFDSTUK 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING Arbeidsduur Werktijdregeling Toepassingsgebied Basisprincipe De prikklok Recuperatie en inhalen van werkuren Overuren Melden van afwezigheden Gebouwen zonder prikklok Deeltijdse personeelsleden Specifieke werktijdregeling Controle...8 HOOFDSTUK 2 RUSTDAGEN HOOFDSTUK 3 JAARLIJKSE VAKANTIE...9 HOOFDSTUK 4 LOON Berekening van het loon Betaling van het loon...9 HOOFDSTUK 5 OPZEGTERMIJNEN...9 HOOFDSTUK 6 DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL...10 HOOFDSTUK 7 RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL...10 HOOFDSTUK 8 STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN...10

4 HOOFDSTUK 9 WELZIJNSREGLEMENTERING Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Materiële en organisatorische maatregelen ter voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Toepasselijke procedures Contactpersonen Alcohol- en drugsbeleid Rookbeleid EHBO en verbandkist Bescherming op het werk Brand en noodsituaties...18 HOOFDSTUK 10 ZIEKTECONTROLE EN ARBITRAGEPROCEDURE (ARTIKEL X 18) Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte Het verloop van de ziektecontrole Ziekte of ongeval bij een buitenlandse zending...25 HOOFDSTUK 11 NADERE REGELINGEN M.B.T. DE AANVRAAG, DE VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN EN DE OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR VERLOVEN...26

5 HOOFDSTUK 12 VEREISTE ATTESTEN VOOR DIENSTVRIJSTELLING...28 HOOFDSTUK 13 MUZIEK OP DE WERKVLOER...35 HOOFDSTUK 14 FACULTATIEVE VERMELDINGEN Deontologische code Non-discriminatie Aanvullen van Vlimpersgegevens door personeel Telewerk Wagenreglement voor dienstwagens Gedragscode ICT Gebruik van een bedrijfs-gsm HOOFDSTUK 15 ADRES INSPECTIEDIENSTEN...36 HOOFDSTUK 16 PLAATS WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD...37 BIJLAGE 1 ADRESSEN INSPECTIEDIENSTEN...38 BIJLAGE 2 OMZENDBRIEF BZ 2011/ BIJLAGE 3 GEDRAGSCODE VOOR PERSONEELSLEDEN BIJ DE UITOEFENING VAN EEN CONTROLETAAK...60 BIJLAGE 4 GEDRAGSCODE ICT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ...66

6 Hoofdstuk 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING 1.1 Arbeidsduur De arbeidsduur is geregeld door de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd. De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38 uur/week. 1.2 Werktijdregeling Toepassingsgebied De werktijdregeling van het personeel van minstens rang A2 wordt in onderling overleg met de lijnmanager (= de N-functie van de entiteit) of zijn gemandateerde bepaald. Het personeel van rang A1 en lager wordt tewerkgesteld met een variabele werktijdregeling volgens onderstaande principes Basisprincipe Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en service-tijd. 1. De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. Afwezigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door verlof, ziekte, een opdracht, een zending, dienstvrijstelling enz. 2. De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening houdend met de goede werking van de dienst. 3. De servicetijd is de tijdsduur waarin de dienst (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moet zijn. De servicetijd loopt van 8.30 uur tot uur en van uur tot uur. De lijnmanager moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens de servicetijd operationeel is. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 1

7 4. Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes: De ochtend: van 7.30 uur tot uur = glijtijd De voormiddag: van uur tot uur = stamtijd De middag: van uur tot uur = glijtijd De namiddag: van uur tot uur = stamtijd De avond: van uur tot uur = glijtijd 5. Een gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. Dit geldt ook voor controleurs die een dag op kantoor doorbrengen. Personeelsleden die controles ten velde uitvoeren, moeten in principe ook 7.36 uur per dag presteren, maar om praktische redenen kan het noodzakelijk zijn hiervan af te wijken. Het is dan de taak van de hiërarchische chef erop toe te zien dat in zijn globaliteit gemiddeld 7.36 uur per dag wordt gepresteerd. Voor een personeelslid dat werkt in een project van de 4-dagenweek bedraagt een gewone dagprestatie 9.30 uur, een halve dagprestatie 4.45 uur. Die tijdsduur wordt ook aangerekend bij vakantie, ziekte, enz. 6. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9.00 uur; de maximale halve dagprestatie bedraagt 9.00 uur uur = 5.12 uur. Voor een personeelslid met een 4-dagen week bedraagt de maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend uur en de maximumduur die voor een halve dagprestatie wordt aangerekend uur uur = 6.15 uur. De tijd vóór 7.30 uur en na uur kan niet als prestatie worden beschouwd, tenzij de extra uren gepresteerd worden in opdracht van de lijnmanager of zijn gemachtigde. Behalve in geval van overmacht, moeten deze extra prestaties op tijd gevraagd worden aan het betrokken personeelslid. Ze kunnen alleen bij wijze van uitzondering gevraagd worden (zie punt ). 7. Bij de personeelsleden die een halve dag vrijaf nemen, wordt bij een voltijdse tewerkstelling 3.48 uur in rekening gebracht. Bij een 4-dagenweek wordt 4.45 uur in rekening gebracht. Tijdens de andere daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren, nl. van uur tot uur als hij in de namiddag vrijaf neemt of van uur tot uur als hij in de voormiddag vrijaf neemt. 2 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

8 8. In uitzonderlijke gevallen worden door de lijnmanager of zijn gemandateerde aan de personeelsleden prestaties opgedragen die buiten de gewone kantooruren (van 7.30 uur tot uur) of op zaterdag, zondag of feestdagen gepresteerd moeten worden. Het betreft uitzonderlijke prestaties die in het belang van de dienst zijn, die duidelijk omschreven worden en uitdrukkelijk worden opgelegd. De lijnmanager kan na advies van het afdelingshoofd individuele- en groepsafwijkingen toestaan van de hierboven vermelde stam- en glijtijden, rekening houdend met de noden van de dienst en met bijzondere situaties De prikklok De personeelsleden moeten persoonlijk met hun prikkaart de volgende gegevens registreren: aankomst s morgens en vertrek s avonds; het begin en het einde van een toegestane afwezigheid; in alle omstandigheden het verlaten van het gebouw. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor personeelsleden die een rookpauze nemen wanneer er geen aangepast rooklokaal in het gebouw werd voorzien. Als men gaat eten in een ander gebouw van de Vlaamse overheid, prikt men daar ook in en uit. Personeelsleden die in hoofdzaak controles ter plaatse bij landbouwers of op bedrijven uitvoeren, zijn dus ook verplicht om, wanneer ze op kantoor komen, steeds in en uit te prikken indien zij werkzaam zijn in een gebouw waar een prikklok is voorzien. Het systeem registreert automatisch een middagpauze van 30 minuten die niet als dagprestatie aangerekend wordt, ook als de geregistreerde middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt. De lijnmanager kan met instemming van het personeelslid vrijstelling van prikverrichting verlenen. De telewerkers verkrijgen een vrijstelling van de prikverrichting op de dag waarop ze telewerken. Het al dan niet prikken, heeft geen invloed op de overige bepalingen van het Arbeidsreglement. Ter informatie: wanneer men om privé-redenen het gebouw verlaat, is men niet verzekerd voor arbeidsongevallen. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 3

9 1.2.4 Recuperatie en inhalen van werkuren A) Algemeen Op het einde van elke maand wordt het aantal gepresteerde uren verrekend door een vergelijking te maken met de referentietijd die, voor een voltijdse tewerkstelling, 7.36 uur x het aantal arbeidsdagen bedraagt. Voor de personeelsleden met deeltijdse prestaties worden de per dag te verrichten gemiddelde prestaties in verhouding verminderd. De te presteren maandelijkse arbeidstijd wordt verminderd met 60 minuten voor vertragingen op de weg naar het werk. Dat betekent dat de personeelsleden op het einde van de maand automatisch een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend krijgen. Vertragingen op de weg naar het werk worden alleen in de volgende gevallen geregulariseerd: bij vertragingen van het openbaar vervoer: als de vertragingen afzonderlijk meer dan 30 minuten bedragen of als bij de combinatie van verschillende openbare vervoersmiddelen een totale vertraging wordt opgelopen van meer dan 30 minuten op de voorziene aankomsttijd; bij andere vertragingen: als de vertragingen afzonderlijk meer dan 60 minuten bedragen. Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties levert, krijgt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Op die dag begint de avondglijtijd bij uitzondering om uur. Bovenvermelde regel geldt enkel indien kerstavond op een werkdag valt. Op het einde van elke maand heeft het personeelslid meestal een overschot (krediet) of een tekort (debet) aan werkelijk gepresteerde uren. B) Overschot De maandelijks te veel gepresteerde uren kunnen uitsluitend opgenomen worden tijdens de glijtijd: tussen 7.30 uur en uur, tussen uur en uur en tussen uur en uur. De lijnmanager of zijn gemachtigde is ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de dienst hierbij niet in het gedrang komen. 4 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

10 C) Tekort De debeturen moeten worden ingehaald binnen de variabele werktijdregeling van 7.30 uur tot uur. De dagprestatie van 9 uur in geval van de 5-dagenweek of 11 uur in geval van de 4-dagenweek mag hierbij niet overschreden worden. De middagpauze telt niet mee. Op het einde van iedere maand mag het aantal debeturen maximaal 7.36 uur bedragen bij voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse prestaties wordt die grens in verhouding verminderd. Als het maximum aantal debeturen zonder geldige reden wordt overschreden, wordt, met behoud van de toepassing van tuchtstraffen: in de eerste plaats de jaarlijkse vakantie verminderd naar rato van het tekort; bij gebrek aan jaarlijkse vakantie het debet boven de maximumgrens als onwettige afwezigheid beschouwd. In dat geval verliest het betrokken personeelslid zijn recht op salaris Overuren Onder overuren wordt verstaan alle prestaties boven de normale arbeidstijd van toepassing op het personeelslid, onder volgende voorwaarden: 1. de maximale arbeidstijd werd overschreden; 2. de extra prestaties worden verricht op uitzonderlijke en uitdrukkelijke vraag van de lijnmanager of zijn gemachtigden. Voor een personeelslid op wie de normale arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat prestaties boven 38 uur per week. A) De betaalde overuren De personeelsleden aan wie overuren worden uitbetaald, kunnen hiervoor bijkomend geen uren krijgen welke recht geven op compensatie zoals bedoeld in B. Iedere maand moeten de namen van deze personeelsleden worden meegedeeld aan de bevoegde medewerker van de personeelsdienst die dan de maandelijkse overdracht op de nulstand brengt. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 5

11 B) De niet-betaalde overuren De lijnmanagers of hun gemachtigde die hun personeelsleden bij wijze van uitzondering vragen extra uren te presteren, moeten dit aan de bevoegde medewerker van de personeelsdienst melden. In afwijking van punt B. kan de lijnmanager of zijn gemachtigde in uitzonderlijke omstandigheden, vooral in piekperiodes, toestaan om te veel gepresteerde uren om te zetten in verlof. Als het personeelslid het teveel aan gepresteerde uren binnen een periode van vier maanden niet in verlof kan opnemen, worden die uren geldelijk gecompenseerd Melden van afwezigheden Om een afwezigheid te melden, zijn volgende regelingen van toepassing: als het personeelssysteem het toelaat, moeten de personeelsleden elke afwezigheid tijdens de stamtijd melden via de selfservice van Vlimpers; personeelsleden van diensten waar de prikklok het technisch toelaat, moeten elke afwezigheid tijdens de stamtijd zelf melden door een code in te geven in de prikklok; personeelsleden van diensten waar de prikklok het technisch niet toelaat, moeten elke afwezigheid tijdens de stamtijd aan de MOD melden met een door de lijnmanager of zijn gemachtigde ondertekend regularisatieformulier Gebouwen zonder prikklok In gebouwen die niet voorzien zijn van een terminal van de prikklokcomputer, moeten de personeelsleden hun aan- en afwezigheid nauwkeurig registreren op een presentielijst. Er worden door de lijnmanager verantwoordelijken aangeduid die zorgen voor de toepassingen met betrekking tot de variabele werktijdregeling. De MOD is hiervoor niet verantwoordelijk. 6 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

12 1.2.8 Deeltijdse personeelsleden Personeelsleden die deeltijds werken, zijn ook onderworpen aan het systeem van de variabele werktijdregeling. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de lijnmanager of zijn gemachtigde bepaald Specifieke werktijdregeling In afwijking van de voorgaande paragrafen geldt voor een aantal personeelsleden een specifieke werktijdregeling. Dit is het geval voor: de chauffeurs; de controleurs van de Zeevisserij te Oostende van ALVB; de controleurs karkasclassificatie van ALVB; de personeelsleden van de teams Vorming, Voorlichting en Kwaliteit uitgangsmateriaal van ADLO. Voor deze personeelsleden geldt o.m. dat de uren gepresteerd in het kader van hun specifieke opdracht buiten de stam- en glijtijden en eventueel op de normale dagen van inactiviteit wél worden beschouwd als prestatie; deze uren opgenomen kunnen worden uiterlijk binnen 4 maanden na de maand waarin zij werden verricht. Het tijdstip van opname binnen de 4 maanden wordt bepaald mits de leidinggevende vooraf zijn goedkeuring geeft; de leidinggevende ervoor verantwoordelijk is dat de dienstverlening daarbij niet in het gedrang komt. Het bevoegde overlegcomité kan evenwel geen nieuwe voordelen of compensaties opleggen die strijdig zijn met de statutaire bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut. Bij deze uitzonderlijke werktijdregeling kunnen onder meer: verplichtingen worden opgelegd om sommige vaste uren te presteren binnen de glijtijden; andere glijtijden worden opgevolgd; vaste dienstroosters worden opgelegd. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 7

13 Controle A) Verantwoordelijkheid van de lijnmanager De lijnmanager is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten. De lijnmanager of zijn gemachtigde draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van de werktijdregeling. B) Sancties bij misbruiken Het systeem van de variabele werktijdregeling biedt belangrijke voordelen. Om het systeem van de werktijdregeling goed te laten functioneren, moet elk personeelslid het loyaal toepassen. Tegen elk misbruik moet dan ook zeer streng worden opgetreden, zeker bij herhaling. Het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, komt in non-activiteit te staan zonder salaris, tenzij in geval van overmacht. Daarnaast kan aan de ambtenaar een tuchtstraf of een administratieve maatregel worden opgelegd. Als het contractuele personeelslid ongewettigd afwezig is, ontvangt het geen salaris, met behoud van de toepassing van het arbeidsrecht. Prikken voor andere personeelsleden en klaarblijkelijk bewust niet prikken tijdens de middagpauze, alsook misbruik maken van de zendingsknop of zendingscode worden als een zware fout beschouwd. Naast een vermelding in het individuele evaluatiedossier met persoonlijke nota s en de toepassing van tuchtstraffen geven die zware fouten aanleiding tot het opleggen van een vaste werktijdregeling, zonder enige vorm van recuperatie. Hoofdstuk 2 RUSTDAGEN Voor het personeel met een algemene werktijdregeling zijn de gewone dagen van inactiviteit: de zaterdagen en zondagen; de feestdagen en de compensatiedagen, vermeld in deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd; 8 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

14 de jaarlijkse vakantiedagen, vermeld in deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd; Hoofdstuk 3 JAARLIJKSE VAKANTIE De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd. Hoofdstuk 4 LOON 4.1 Berekening van het loon De wijzen van meting en van controle op de arbeid om het loon te bepalen zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is, en in punt B (controle op de variabele werktijdregeling) van dit arbeidsreglement. 4.2 Betaling van het loon De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is. Hoofdstuk 5 OPZEGTERMIJNEN De duur van de opzegtermijnen en / of de nadere regels om de opzegtermijnen te bepalen, zijn vastgesteld: voor het contractuele personeel: in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, zoals die zal worden gewijzigd; voor het statutaire personeel: in deel III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 9

15 Hoofdstuk 6 DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden de volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding tot gevolg: diefstal, opzettelijke wanprestatie, ongerechtvaardigde afwezigheid, fraude, vervalsing en misbruik van medische attesten en prikkaarten. Dat in dit arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen niet als dringende reden worden gekwalificeerd, houdt niet in dat geen ontslag om dringende reden kan worden gegeven voor die tekortkomingen. Hoofdstuk 7 RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, in de deontologische code, vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, zoals die zal worden gewijzigd, en in de managementcode, zoals die zal worden gewijzigd. Hoofdstuk 8 STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN De straffen voor het statutaire personeel zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. De beroepsmogelijkheden tegen die straffen zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd. Voor het contractuele personeel bestaat het bestraffingssysteem uit de volgende sancties: terechtwijzing, blaam en ontslag. 10 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

16 Hoofdstuk 9 WELZIJNSREGLEMENTERING 9.1 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Materiële en organisatorische maatregelen ter voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk De materiële en organisatorische maatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen, zijn opgenomen in de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7, zoals die zal worden gewijzigd Toepasselijke procedures De procedures die van toepassing zijn als er feiten gemeld worden, en die betrekking hebben op een van de volgende aspecten, zijn opgenomen in de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7, zoals die zal worden gewijzigd: A) het onthaal van en de adviesverlening aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; B) de nadere regels volgens welke die personen een beroep kunnen doen op de preventieadviseur en de vertrouwenspersonen, aangewezen voor de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; C) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur; D) de wedertewerkstelling van de werknemers die verklaard hebben dat ze het voorwerp zijn geweest van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, en de begeleiding van die personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling. Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 11

17 9.1.3 Contactpersonen Telefonisch meldpunt Voor advies en melding Spreekbuis, een luisterend oor bij werkconflicten Te bereiken via: Tel (gratis) 24/24 bereikbaar De interne vertrouwenspersonen Informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn Formele klachtenprocedure: voor indienen formele klacht en onmiddellijk doorgeven van formele klacht aan de preventieadviseur psychosociaal welzijn Naam: Nathalie De Cooman (dept.) Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Naam: Dirk Demaeght (dept.) Vrijhavenstraat Oostende Tel Naam: Frederic Vanwingene (dept.) Burg. Van Gansberghelaan Merelbeke Tel: Naam: Ilse Maes (dept.) Lange Kievitstraat , bus Antwerpen Tel Naam: Inse Jehaes (ALV) Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Naam: Jonathan Willems (ALV) Koning Albert I-laan 1/2, bus Sint-Michiels - Brugge Tel Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

18 De preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn Interne preventiedienst: Informele klachtenprocedure: onthaal en advies, bemiddeling en interventie door de hiërarchische lijn Formele klachtenprocedure: voor neerleggen en in ontvangst nemen van een formele klacht, voor meewerken aan het onpartijdig onderzoek Annemie Lagrain Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel Gsm Sofie Nuyts Preventieadviseur psychosociaal welzijn Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming Boudewijnlaan 30, bus Brussel Tel Gsm preventieadviseur bereikbaar: maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur Externe preventiedienst: Het onpartijdig onderzoek in het kader van de formele klachtenprocedure wordt door de interne preventieadviseur psychosociaal welzijn van de GDPB doorgegeven aan de preventieadviseur psychosociale aspecten van IDEWE Els Coussement Preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE Departement psychosociale aspecten Wetstraat Brussel Tel preventieadviseur bereikbaar: maandag tot vrijdag van 8.30 tot uur Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) Arbeidsinspectie Adressen zie bijlage 1 Voor neerleggen van een met redenen omklede klacht Arbeidsauditeur en correctionele rechtbank Adressen op te vragen bij uw preventieadviseur psychosociale aspecten Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 13

19 9.2 Alcohol- en drugsbeleid Illegale drugs binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen, of onder invloed zijn ervan tijdens de werkuren is niet toegestaan. Als algemene regel geldt dat het gebruik van alcoholische dranken tijdens de diensturen niet is toegestaan, tenzij bij speciale gelegenheden (Nieuwjaar, verjaardag, promoties, team building ). Voor personeelsleden met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid geldt een nultolerantie voor alcoholgebruik tijdens het uitoefenen van de taak of onmiddellijk voorafgaand aan het werk. Het gaat om de functies van chauffeur en controleur. Als er op de werkvloer vermoedens zijn dat een personeelslid overmatig alcohol of drugs heeft gebruikt, waardoor de werking of het imago van het departement worden geschaad, nemen de hiërarchische meerdere en het afdelingshoofd de passende maatregelen. Als leidraad voor de te volgen procedure kan verwezen worden naar omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende het alcohol- en drugsbeleid en zijn bijlage. De krachtlijnen van het alcohol- en drugsbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in Omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende het alcohol- en drugsbeleid. Dit beleid heeft betrekking op alle middelen die een gedragsverandering met zich mee kunnen brengen of die een risico op afhankelijkheid van het product met zich meedragen. Het gaat dus ook over medicijnen die het functioneren negatief beïnvloeden. 9.3 Rookbeleid Roken aan de hoofdingangen van de gebouwen van de Vlaamse overheid in de Noordwijk, het Arenberggebouw en de Vlaamse Administratieve Centra (VAC s) is niet toegestaan. Voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn in het Ellipsgebouw treedt het rookverbod aan de ingang pas in werking vanaf de ingebruikname van het rooklokaal. De krachtlijnen van het rookbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in Omzendbrief BZ 2011/5 van 30 juni 2011 betreffende het rookbeleid. 14 Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

20 9.4 EHBO en verbandkist De richtlijnen die personeelsleden moeten volgen bij een ongeval waarbij ter plaatse dringende medische assistentie nodig is, staan in omzendbrief BZ 2011/1 van 7 januari 2011 betreffende de organisatie van de eerste hulp bij ongevallen. De noodnummers en procedures in de verschillende gebouwen zijn ook terug te vinden op Intraland: of Intraland > Werkplek > Gebouwen. De EHBO-verantwoordelijke is te bereiken op de volgende plaats: Plaats van tewerkstelling Naam EHBO-verantwoordelijke(n) Telefoonnummer Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 5 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 6 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 7 Lange Kievitstraat, Antwerpen Burgemeester Van Gansberghelaan, Merelbeke Kathy Lapiere (MOD) Maya Callewaert (AOSB) Margriet Baert (ADLO) Vanessa De Raedt (ADLO) Ellen Maertens (AMS) Valerie De Wulf (AMS) Hubert Hernalsteen (ALVB) Eric Vercammen (beleidsdomein WVG) Roos Van Hamme (ADLO) Yves Marcipont (ADLO) Natalie Schegers (ALV - SI) Frederic Vanwingene (AMS) Linda Deplorez (ALV - MIB) Kris De Ridder (ALV - MIB) Burgemeester Van Gansberghelaan, 115a 9820 Merelbeke Thomas Premereur (ADLO) Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij 15

21 Plaats van tewerkstelling Naam EHBO-verantwoordelijke(n) Telefoonnummer Koning Albert I-laan 1/2, bus Brugge Koningin Astridlaan 50 bus Hasselt Vrijhavenstraat, Oostende Diestsepoort 6, bus Leuven Wetstraat Brussel An Bertrem (ADLO) Hilde Verbeke (ADLO) Karolien Thijs (AMS) (o.v.) Jan Eskens (ADLO) (o.v.) Geert Devogel (ALVB) Lydia Christiaens (ADLO) (o.v.) Corry Hennus (AMS) (o.v.) Corinne Cuyl Lien Meyers De meest actuele lijst van hulpverleners en hun contactgegevens staat op Intraland: of Intraland LV > Werkplek > Gebouwen > EHBO-hulpverleners De verbandkist bevindt zich op de volgende plaats: Plaats van tewerkstelling Plaats verbandkist Verantwoordelijke verbandkist Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 5 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 6 Ellips Koning Albert II-laan, Brussel Gebouw A, Verdieping 7 Lange Kievitstraat, Antwerpen Locker nummer 65 Locker nummer 68 Locker nummer 48 3e verdieping: keuken Kathy Lapiere (MOD) Margriet Baert (ADLO) Hubert Hernalsteen (ALVB) Roos Van Hamme (ADLO) Arbeidsreglement Departement Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Goedgekeurd: 28 januari 2010 Gewijzigd: 17 oktober 2013 Gewijzigd: 18 december 2014 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 Artikel 1 - Toepassingsgebied... 6 Artikel 2

Nadere informatie

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Xxxx/2015 1 Gunstig advies in het MAT van 3 februari 2015 Onderhandeld in het onderhandelingscomité van 27/02/2015 Goedgekeurd op de OCMW Raad

Nadere informatie

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval... 5 1.1 Inkomen... 5 1.1.1 Vastbenoemde

Nadere informatie

Payroll Intermediair België BVBA

Payroll Intermediair België BVBA ARBEIDSREGELEMENT Payroll Intermediair België BVBA 1 TOEPASSINGSGEBIED. Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van : Payroll Intermediair België BVBA met sociale zetel te : RINGWEG

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval

De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval De Verwerking Van Een Arbeidsbuitendienstongeval WOORD VOORAF In de loop van de volgende bladzijden wordt kort weergegeven wat onder een arbeidsongeval / een ongeval op de weg van en naar het werk en

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT

FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE EINDRAPPORT FLEXIBELE ARBEIDSORGANISATIE: Inleiding en methodiek ESF: de Europese bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid, door inzetbaarheid, ondernemerschap,

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie