Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester" name="description"> Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester"> Ingekomen op Q 3 ^ PDF">

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009"
Ingekomen op Q 3 ^5 2009.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<h D 3 K. nr. v.> Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester & Wethuders Pstbus AA Made Datum 29 juli 29 Onze referentie VR9u72 Uw referentie n.v.t. Uw brief van n.v.t. Cc Gemeentelijke financiele cntactfunctinarissen Behandeld dr P. J. Vriens Telefn Onderwerp Jaarstukken 28 en Begrting 21 Veiligheidsregi MWB Bijlagen Vastgestelde Jaarrekening 28 Vastgestelde Begrting 21 Overzicht afrekening C2 per gemeente Geacht Cllege van Burgemeester en Wethuders, Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant heeft p 2 juli 29 de ntwerpjaarstukken 28 en de ntwerpbegrting 21 behandeld. Hierbij infrmeren wij u ver de resultaten. Bijgevegd treft u een exemplaarvan de beide vastgesteld stukken aan. Jaarstukken VR MWB 28 Het Algemeen Bestuur heeft p 2 juli 29 de vlgende besluiten genmen met betrekking tt de nderdelen van de jaarstukken 28: vaststelling resultaat jaarrekening 28 van de Veiligheidsregi instemming met resultaatbestemming 28 Veiligheidsregi De gedkeurende accuntantsverklaring getruwheid en rechtmatigheid is in de rekening pgenmen. Cnfrm artikel 31, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling VR MWB biedt ns bestuur aan de Raad een exemplaarvan de vastgestelde Jaarrekening 28 aan. Wij verzeken u deze brief drte geleiden naar uw Raad. De vastgestelde rekening VR MWB 28 is inmiddels k binnen de daarte geldende termijn aangebden aan Gedeputeerde Staten en aan het Ministerie van BZK. Overzicht resultaat Veiligheidsregi 28 Dienstnderdelen VR Brandweer C2 Brandweer verig GHOR Explitatieresultaat Veiligheidsbureau OG GMK (incl. aandeel Plitie) Ttaal Resultaat In de jaarrekening treft u de nadere nderbuwing perdienstnderdeel aan. Fabriekstraat 34, Tilburg Pstbus 467, 5 AL Tilburg Tel.: Fax:

2 Resultaatbestemminq 28 De resultaatbestemming lpt via de p 5 juli 27 dr het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde algemene gedragslijn. In het AB p 26 maart 29 is daar een gedragslijn vr het rganisatienderdeel gemeenten aan tegevegd. Cncreet betekent dat: 1. Betaling aan plitie van GMKaandeel ad ; 2. Het ten laste brengen van de algemene reserve van het reguliere tekrt van de Brandweer van inttaal ; 3. Het p basis van het prfijtbeginsel uitbetalen f factureren aan gemeenten van de gesaldeerde afrekening van C2 Brandweer van in ttaal (zie bijlage); 4. Het ten laste van de algemene reserve brengen van het tekrt van de GHOR van 5.92; 5. Het strten van een bedrag van 12. van het VRdeel van het GMKresultaat in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve drntwikkeling VR 29 vr ksten prjectteam drntwikkeling vrcbrdinatie en huisvesting. Deze ksten zijn ndzakelijk gelet p de aanvullende pdracht van het Algemeen Bestuur d.d. 26 maart Het strten van het restant batig sald GMKVRdeel van in ttaal in de algemene reserve. Begrting VRMWB21 Prcedure Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 18 december 28 ingestemd met de prcedure m te kmen tt de begrting 21. Vervlgens zijn in het Algemeen Bestuur p 28 januari 29 de kaders van de begrting 21 vastgesteld, met als kernpunt dat de primitieve begrting 21 alleen autnme ntwikkelingen met betrekking tt de ln en prijsntwikkelingen bevat en ng geen nieuw beleid. Op 9 april 29 is de ntwerpbegrting 21 aangebden aan de clleges van B&W met het verzek m eventuele reacties in te brengen vr 6 juni 29. Het Algemeen Bestuur heeft p 2 juli 29, rekening hudend met het vereiste aantal ntvangen psitieve reacties van de deelnemende gemeenten, beslten de ntwerpbegrting 21 vast te stellen. Daarbij is een aanpassing drgeverd met betrekking tt de bijdrage van de intekentaak FLO vr een zevental gemeenten van de vrmalige regi GSV die aan deze intekentaak deelnemen: de gemeenten Bergen p Zm, Halderberge, Merdijk, Rsendaal, Rucphen, Steenbergen en Wensdrecht. Cnfrm artikel 3, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling VR MWB biedt ns bestuur aan de Raad een exemplaar van de vastgestelde begrting 21 aan. Wij verzeken u deze brief drte geleiden naar uw Raad. De vastgestelde begrting Veiligheidsregi 21 is inmiddels k binnen de daarte geldende termijn aangebden aan Gedeputeerde Staten. Wij vertruwen u hiermede vldende te hebben gemfrmeerd, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant, Dr. R.L. Vreeman Vrzitter Mevr. C.J.C. den Ouden MM Secretaris

3 Bijlage bij brief VR9u67 d.d. 13 juli 29 Overzicht per gemeente van het uit te betalen (+) f te factureren () explitatieresultaat C2 in 28 Gemeente Aalburg AlphenChaam BaarleNassau Breda Drimmelen EttenLeur Geertruidenberg Osterhut Werkendam Wudrichem Zundert Bergen p Zm Halderberge Rsendaal Rucphen Steenbergen Wensdrecht Merdijk Dngen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Ln p Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Girle TOTAAL REGIO afrekening C

4 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN EN WESTBRABANT JAARREKENING 28 Vastgestelde versie AB d.d. 2 juli 29

5 PROGRAMMAREKENING 28

6 Inhudspgave Inleiding 4 1 Jaarverslag Drntwikkeling Veiligheidsregi MWB Resultaat en resultaatbestemming Reservepsitie 9 2 Prgramma Strategie en Beleid Prducten en financieel resultaat Telichting Brandweer Telichting GHOR Telichting GMK Telichting Organisatienderdeel Gemeenten (OG) Telichting Veiligheidsbureau (VB) en prjectteam (PT) 19 3 Prgramma Practie en Preventie Prducten en financieel resultaat Telichting per dienstnderdeel 21 4 Prgramma Preparatie en Operatineel ptreden Prducten en financieel resultaat Telichting per dienstnderdeel 24 5 Prgramma Organisatie Prducten en financieel resultaat Telichting Bestuur en Veiligheidsbureau Bedrijfsvering Cmmunicatie 35 6 Verplichte Paragrafen Bedrijfsvering Financiering Weerstandsvermgen Onderhud kapitaalgederen Verbnden partijen 41 7 Jaarrekening Grndslagen vastlegging Balans Telichting p balans Prgrammarekening en recapitulatie Telichting p prgrammarekening Prgrammarekening in detail Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht van de aanwending van het bedrag vr nvrzien Overzicht van de incidentele baten en lasten 71 8 Accuntantsverklaring 72 9 Bijlagen Specificatie explitatie C2 Brandweer per gemeente Rijksbijdrage (BDUR) en subsidies Bestuurlijke rapprtage RBR Cntrlerapprt jaarrekening PROGRAMMAREKENING 28

7 PROGRAMMAREKENING 28

8 Inleiding Sinds 28 kent de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant een prgrammabegrting met een vaste indeling in een viertal prgramma's. Deze jaarrekening 28 is de eerste rekening "nieuwe stijl". De vier prgramma's met bijbehrende prducten zijn: Strategie en beleid Strategische ntwikkeling Veiligheidsregi Beleidsplanning: Cnvenant 28/29 en Beleidsplan 29 t/m 212 Drntwikkeling Veiligheidsregi Practie en preventie (primair prces) Practie Preventie Preparatie en peratineel ptreden (primair prces) Operatinele vrbereiding Opleiden Veiligheidsefencentrum (VOC) Bedrijfshulpverlening (BHV) Oefenen Lgistiek, materieel en verbindingen Repressie en nazrg Alarmering/Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Organisatie Bestuurlijke en managementndersteuning Cmmunicatie Bedrijfsvering Deze jaarrekening valt in de vlgende delen uiteen: Verslagdeel: algemeen jaarverslag en samenvatting resultaat (hfdstuk 1) Verslagen per prgramma (hfdstuk 2, 3 en 4) Verplichte paragrafen cnfrm BBV (hfdstuk 5) Jaarrekening (hfdstuk 6) Accuntantsverklaring (hfdstuk 7) Bijlagen (hfdstuk 9) PROGRAMMAREKENING 28

9 PROGRAMMAREKENING 28

10 1 Jaarverslag 1.1 Drntwikkeling Veiligheidsregi MWB Het verslagjaar 28 stnd vral in het teken van de drntwikkeling van de veiligheidsregi. Daarbij kunnen de vlgende belangrijke besluiten wrden gememreerd. Cnvenant tussen BZK en VR MWB 28/29 In het Algemeen Bestuur van 27 maart 28 is ingestemd met het met BZK af te sluiten cnvenant 28/29. Met de ndertekening van het cnvenant wrdt de intentie uitgesprken m te kmen tt een definitief besluit ver de reginalisering van de brandweer uiterlijk vr 1 januari 21. Deze besluitvrming is beslissend vr het wel f niet gebruikmaken van de 2 e tranche (5%) beschikbare subsidie van het cnvenant. De eerste 5% van de subsidie ad 827. is bij ndertekening van het cnvenant dr BZK al ter beschikking gesteld. De minister van BZK heeft twee delstellingen benemd ten aanzien van de veiligheidsregi's: binnen twee jaar de rampenbestrijding en crisisbeheersing p rde brengen; kmen tt een prfessineel gerganiseerde Veiligheidsregi. Het Wetsvrstel Veiligheidsregi's en de bijbehrende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kader vr. Bij inwerkingtreding van de wet zullen regi's gehuden zijn aan de eisen die in die wet en de nadere, daarp gebaseerde regelgeving wrden gesteld. Hiervr stelt het kabinet bijdragen beschikbaar via het gemeentefnds en het Besluit Deluitkering Veiligheidsregi's (BDVR). In het cnvenant wrden p een aantal priritaire, samenhangende elementen uit de kwaliteitsamvb afspraken gemaakt ver wat de regi eind 29 dient te realiseren. Daarnaast wrden enkele afspraken gefrmuleerd die gebaseerd zijn p het specifieke risicprfiel van de regi. Een belangrijke cnvenanteis van BZK is dat binnen de lptijd van het cnvenant het Algemeen Bestuur een besluit tt vlledige reginalisering van de Brandweer met hebben genmen dat is geratificeerd dr alle 26 gemeenteraden. Tekmstvisie Veiligheidsregi vertaald in Beleidsvrnemens 29 t/m 212 In de vergadering van het Algemeen Bestuur p 27 maart 28 is ingestemd met de 'Visie Veiligheidsregi' als leidend richtinggevend dcument vr de drntwikkeling veiligheidsregi in samenhang met het visiedcument Brandweer MWB als richtinggevend dcument vr de drntwikkeling Brandweer. Tevens heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsvrnemens vr de peride 29 t/m 212 van de veiligheidsregi als geheel. Daaraan gekppeld is de pdracht m vr de Beleidsplanperide te kmen tt een verdere uitwerking van de beleidsvrnemens in prestaties gekppeld aan een vertaalslag naar financien en middelen. Om de visie van de veiligheidsregi te verwezenlijken, dient deze te wrden gecncretiseerd naar een meerjarenbeleid. De Wet Veiligheidsregi's, die naar verwachting per 21 in werking treedt, bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregi een beleidsplan dient p te stellen, waarin het beleid vr een peride van vier jaar wrdt uitgewerkt. Ok met de verige eisen, die de tekmstige wet aan het beleidsplan stelt, met rekening wrden gehuden. Dit beleidsplan is de vervanger van het Reginaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR), dat p basis van de huidige Wet rampen en zware ngevallen verplicht is. Behalve de rampenbestrijding mvat het beleidsplan k de crisisbeheersing. Daarnaast betreffen de beleidsvrnemens de rganisatientwikkeling en de bedrijfsvering. Reginalisering Brandweer Het Algemeen Berstuur heeft in haar vergadering van 3 juli 29 gecnstateerd dat de besluitvrming rndm reginalisering van de Brandweer een bestuurlijk cmplexe materie is waarbij draagvlak essentieel is. Gebleken is dat rndm de benadering van het prces m te kmen tt een vlledig gereginaliseerde Brandweer verschil van inzicht bestaat. Tijdens een dr het bestuur ingestelde zgenaamde "zmerpittstp", heeft een zrgvuldige analyse van de bestuurlijke knelpunten plaatsgevnden. Beslten is m met behulp van externe ndersteuning te kmen tt een bestuurlijk gedragen besluitvrmingstraject vr het prces drntwikkeling Brandweer. Dat heeft geleid tt de beneming van de heer P. van Zunderd tt directeur ad interim van de veiligheidsregi met ingang van September 28. PROGRAMMAREKENING 28

11 Prqramma drntwikkelinq 28/29 In de 2 e helft van 28 is, nder leiding van de heer P. van Zunderd, een prjectteam gefrmeerd, dat de drntwikkeling cncreet gaat maken. De werkvrraad drntwikkeling is geactualiseerd en pgedeeld in een aantal prgramma's en werkgebieden, met name gebaseerd p hetgeen in het cnvenant is vastgelegd en dr het bestuur ter zake is beslten. Speerpunten daarbij zijn: Prgramma Risicbeheersing en Veiligheidsketen,.a. risicprfiel en dekking. Prgramma Crisisbeheersing,.a. implementatie peratinele hfdstructuur en crisiscmmunicatie. Prgramma Infrmatiemanagement,.a. vlden aan eisen peratinele infrmatievrziening en pzet infrmatiebeleid en planning. Specifieke drntwikkeling van de dienstnderdelen GHOR, GMK en Organisatienderdeel gemeenten (OG) Strategie, beleid en cntrl,.a. de implementatie van de Wet p de Veiligheidsregi's, beleidsplan, verminderen bestuurlijke drukte, duurzaam financieringsmdel en het verbeteren van sturingsinstrumentarium vr planning en cntrl Bestuurlijk traject besluitvrming en implementatie Reginalisering Brandweer. Vrgenmen besluit Reqinaliserinq Brandweer In de vergadering van 18 december 28 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vrgenmen besluit tt reginalisering van de Brandweer in Midden en WestBrabant. Hiermee wrdt bereikt dat het bestuur van de veiligheidsregi beschikt ver een brandweerrganisatie (Brandweer Midden en WestBrabant) die zich kenmerkt dr: Een eenhfdige leiding Al het brandweerpersneel in reginale dienst; met een rechtspsitie vr berepsmedewerkers en een rechtspsitie vr vrijwilligers; Het hebben van eindverantwrdelijkheid vr beheer en inkp van materieel p reginaal niveau. Het Algemeen Bestuur heeft p 18 december 28 k het sturings en inrichtingsmdel Brandweer Middenen WestBrabant vastgesteld en bepaald dat de frictieksten van 25., als gevlg van de wijziging van de managementstructuur van het 3lagen naar het 2lagenmdel niet ten laste wrden gebracht van alle gemeenten in de regi. Vrts is het nrmenkader kwaliteit vastgesteld als het ndzakelijke minimum kwaliteitsniveau (basisniveau) van de lkale brandweerzrg in de regi. De gemeenten krijgen maximaal drie jaar m dit basisniveau te bereiken. Tensltte stemt het Algemeen Bestuur in met de vrgestelde wijziging van de inwnersbijdrage als gevlg van de pgestelde verheadbegrting en de reginale begrting primaire prcessen. In samenhang met dit vrstel is beslten een delmatigheidsnderzek verhead Brandweer uit te den veren alsmede een duurzaam financieringsmdel te gaan ntwikkelen. De leden van het Algemeen Bestuur zullen het vrgenmen besluit tt deelname aan de Reginale Brandweer Midden en WestBrabant met een psitief advies vrleggen aan hun gemeenten. Afrndende besluitvrming is gepland in de 1 e helft van 29. PROGRAMMAREKENING 28

12 1.2 Resultaat en resultaatbestemming Overzicht resultaat per dienstnderdeel De resultaten van de Veiligheidsregi zijn als vlgt: RESULTAAT TOTAAL BRW GHOR GMK OG StafVB/ PT persneel kapitaallasten / rente Overige Gederen en diensten Inkmensten Rijk / Plitie Inkmensten Gemeenten Verrekeningen Reserves/Vrz Overiqe verrekeningen TOTAAL RESULTAAT Vr nadere infrmatie per dienstnderdeel zie hfdstuk 7.5 Telichting p prgrammarekening. Vr de recapitulatie zie hfdstuk 7.4 Prgrammarekening en recapitulatie. Vr een specificatie van de afrekening intekentaak randapparatuur C2 per gemeente zie bijlage 9.1. Vr nadere telichting per prgramma wrdt verwezen naar de hfdstukken 2 t/m 4. Het resultaat 28 is: inclusief de besluiten inzake verrekeningen met reserves en vrzieningen van het Algemeen Bestuur van 26 maart 29. Op deze verrekening wrdt in 1.3 nader ingegaan. Inclusief het deel batig sald GMK dat met wrden gerestitueerd aan Plitie. Vr de besluitvrming ver de bestemming van het resultaat ad wrdt een afznderlijk vrstel ingebracht. Grafische weerqave kstenverhudinq 28 Verrekeningen reserves & vrzieningen Overige gederen en diensten 2% Kapitaallasten / rente 12% Persneel 64% PROGRAMMAREKENING 28

13 1.3 Reservepsitie Besluitvrming in 28 Dr het bestuur zijn een aantal belangrijke besluiten genmen die van invled zijn p de reservepsitie van de Veiligheidsregi. Deze besluiten zijn verwerkt in de jaarstukken 28. Vrming van een Alqemene Reserve VR MWB Op advies van de Financiele Cmmissie is een algemene reserve p het niveau van de VR ingesteld dr samenveging van de afznderlijke algemene reserves van de dienstnderdelen Brandweer, GHOR en GMK. In het kader van de spelregels verbnden partijen dienen de mvang en de methdiek tt een algemene reserve te wrden geevalueerd. Beperkinq aantal bestemminqsreserves De Financiele Cmmissie heeft de bestaande bestemmingsreserves van de dienstnderdelen kritisch bekeken en is van rdeel dat het aantal bestemmingsreserves zveel mgelijk met wrden beperkt. Zeker daar waar het m relatief geringe bedragen gaat en het delen betreft die beter uit het nrmale explitatiebudget kunnen wrden gehaald. Daarm stelt de FC vr m een aantal bestemmingsreserves niet in te stellen, dan wel te laten vervallen. Wel is in het kader van het verbetertraject GMK een specifieke bestemmingsreserve ingesteld. Het bestuur heeft dit advies vergenmen. Bestemmingsreserve Orqanisatienderdeel Gemeenten Vr het Organisatienderdeel Gemeenten (OG) is een duidelijk tetsbaar uitgangspunt vastgelegd. Een bestemmingsreserve OG mag maximaal 5% van de bijdrage bedragen. Eventuele hgere verschtten dienen direct terug te vleien naar de gemeenten en niet te verdwijnen in het explitatieresultaat van de Veiligheidsregi. De basisgedachte bij instelling Dienstnderdeel Gemeenten was immers dat het geld van de OG niet vermengd zu wrden met de bijdragen aan de andere dienstnderdelen van de VR en dat er geen sprake zu zijn van dubbele bijdragen Samenvattend verzicht Reserves en Vrzieningen Naar aanleiding van bvenstaande besluiten kan samenvattend het vlgende verzicht wrden gepresenteerd. Algemene Reserve Bestemmingsreserves Ng te bestemmen explitatieresultaat Vrzieningen TOTAAL stand per stand per verschil Gespecificeerde verzichten van reserves en vrzieningen treft u aan in hfdstuk 7.3 telichting p balans. Bandbreedte Alqemene Reserve Vr de Algemene Reserve is de beleidslijn vastgesteld dat deze zich dient te bevinden binnen een bandbreedte van tt 6 prcent van het gemiddelde begrtingsvlume zals dat in de meest recente meerjarenbegrting is pgenmen. Aldus geldt de vlgende tabel: stand maximum* restantruimte gemiddelde mzet** Algemene reserve VR MWB * maximum bedraagt 6% van gemiddelde mzet meest recente meerjarenbegrting ** betreft gemiddelde mzet meerjarenraming excl. plitiedeel en OG Vr plitie en OG wrdt binnen VR geen Algemene Reserve meer gevrmd Detailinfrmatie vindt u in hfdstuk 6.3 Weerstandsvermgen en in hfdstuk 7.3 Telichting p balans. PROGRAMMAREKENING 28

14 2 Prgramma Strategie en Beleid In dit hfdstuk zijn de belangrijkste prestaties en financiele resultaten 28 van prgramma 1. Strategie en Beleid tegelicht. Vr een uitgebreide telichting p de financiele resultaten wrdt verwezen naar de paragraven 7.4 en Prducten en financieel resultaat Het Prgramma Strategie en Beleid bevat de vlgende nderliggende prducten: Strategie en beleid veiligheidsregi Reginaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) en prjectenprgramma Klmspecifiek drntwikkelingsprjecten Brandweer, GHOR, GMK, gemeenten, Plitie en veiligheidsbureau In het prgramma strategie en beleid zijn de prducten ndergebracht die rechtstreeks te maken hebben met de sturing van de rganisatie vanuit beleidsmatig gpunt en de vrbereiding van bestuurlijke keuzes met het g p de tekmst. Wanneer de verschillende rganisatienderdelen met een 'kleur' kunnen wrden gekenschetst, is de kleur van dit verkepelende prgramma 'paars'. De kleur die staat vr multidisciplinaire samenwerking. De prducten richten zich p de drntwikkeling, in en externe versterking en brging van de veiligheidsregi in haar ttaliteit. Kernthema is het multidisciplinaire meerjarige beleidskader waar de drgrei aan gekppeld is. Vr dit del zijn specifieke prjecten in uitvering. Centraal hierbij staan het gehele RBRprjectenprgramma en alle klmspecifiek drntwikkelingsprjecten. Financieel resultaat Prgramma 1. Strategie en beleid Lasten Baten Resultaat vr bestemming MutaSes in reserves Resultaat na bestemming B B.wijz B 28nawijz R Sald Prgramma 1 Strategie en beleid Specificatie jaarrekening per prduct, pgebuwd per dienstnderdeel 28 LASTEN prduct 1.1 prduct 1.2 prduct 1.3 TOTALE LASTEN Strategische ntwikkeling Meerjarenbeieidsplan (RBR) Prj ecten drntwikkeling R BRW GHOR GMK. OG VB BATEN prd uct 1.1 Strategische ntwikkeling prduct 1.2 Meerjarenbeieidsplan (RBR) prduct 1.3 Prjecten drntwikkeling TOTALE BATEN R BRW GHOR GMK OG VB MUTATE RESERVES prd uct 1.1 Strategische ntwikkeling prduct 1.2 Meerjarenbeieidsplan (RBR) prduct 1.3 Prjecten drntwikkeling TOTAAL MUTATIE RESERVES R28 BRW GHOR GMK OG VB RESULTAAT prduct 1.1 prduct 1.2 prduct 1.3 TOTAAL RESULTAAT Strategische ntwikkeling Meerjarenbeieidsplan (RBR) Prj ecten drntwikkeling R BRW GHOR GMK OG VB PROGRAMMAREKENING 28 1

15 2.2 Telichting Brandweer Reginalisering Brandweer Bestuurlijk prces Op 18 december 28 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant unaniem ingestemd met het vrgenmen besluit m te kmen tt een reginale Brandweer in nze veiligheidsregi. Deze brandweerrganisatie kenmerkt zich dr een eenhfdige leiding, al het persneel is in reginale dienst, een rechtspsitie vr berepsmedewerkers en een rechtspsitie vr vrijwilligers, het hebben van eindverantwrdelijkheid vr beheer en inkp van materieel p reginaal niveau. Dit is een heel psitieve stap in de ntwikkeling van de veiligheidsregi. Een reginale brandweerrganisatie vr nze regi is namelijk van grt belang m de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren en dat is in het belang van iedere inwner. De reginalisering van de brandweer is daarnaast een lgische stap van de veiligheidsregi m te kmen tt een sterk en dynamisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten en de verschillende hulpdiensten. De reginalisering van de brandweer is hiermee echter ng geen feit. De vlgende stap is dit vrgenmen besluit vrleggen aan nze gemeenteraden. In het eerste kwartaal van 29 wrdt de besluitvrming in alle raden behandeld. Het gezamenlijk gefrmuleerde einddel: het fuseren van de 26 lkale brandweerrganisaties en de reginale brandweerrganisatie tt een nieuwe reginale brandweer. Het del is m deze nieuwe rganisatie p 1 januari 21 van start te laten gaan. Tweelaaen manaaementmdel Op 18 december 28 is eveneens het besluit genmen dat de brandweerklm pgebuwd dient te zijn vanuit een tweelagen managementmdel. Dit betekent dat de brandweertaken p twee niveaus wrden uitgeverd: in de clusters en in de centrale rganisatie. Aan dit bestuursbesluit is inmiddels uitvering gegeven dr de beneming van een plaatsvervangend cmmandant en een cmmandant cncern brandweertaken. Het management van de brandweer heeft zich inmiddels aangepast en bestaat uit drie leden van de krpsleiding: de cmmandant, zijn plaatsvervanger en de cmmandant centrale brandweertaken. Vrbereidinq van de besluitvrming drntwikkelinq Brandweer Ter vrbereiding van de besluiten die het Algemeen Bestuur en de gemeenteraden meten nemen is de brandweer een aantal prjecten gestart m de daarvr bendigde infrmatie en buwstenen te kunnen leveren. Al vreg in het prces zijn het Bijznder Gerganiseerd Overleg (BGO) en een Bijzndere Ondernemingsraad (BOR) ingesteld en betrkken bij de vrbereidingen. In het BGO is een akkrd bereikt ver het sciaal plan en de arbeidsvrwaarden vr de nieuwe rganisatie. Veel tijd en energie is gestken in het inzichtelijk maken van de financiele cnsequenties van de drntwikkeling van de brandweer en de ntvlechting uit de gemeenten. Er zijn scenari's vr financiering en een methde van ntvlechting ntwikkeld. Bij de gemeenten is ge'fnventariseerd welke ksten direct en indirect vr de brandweer wrden gemaakt. Vr het persneel is belangrijk welke functies in de nieuwe rganisatie terugkmen. Het te actualiseren functiebek vrmt een belangrijke input vr de begrting van de nieuwe rganisatie. In het prject brging is beschreven he de relatie tussen de nieuwe reginale brandweer en de gemeenten is en aan welke randvrwaarden met wrden vldaan m de gede relatie in stand te huden. Op verzek van het Algemeen Bestuur wrdt een nrmenkader met minimum kwaliteitseisen ntwikkeld. De gedachte hierachter is dat alle gemeenten vlden aan dezelfde minimum kwaliteitseisen f binnen een af te spreken peride daaraan zullen vlden. Clustervrminq Begin 28 zijn vr de tien te vrmen clusters kwartiermakers/begd clustermanagers benemd. De clustermanagers bereiden de deelnemende krpsen binnen het cluster vr p de vergang naar de nieuwe rganisatie. De pbuw gebeurt van nderp, met vile betrkkenheid van de gemeentelijke krpsen. Binnen de clusters wrdt de samenwerking tussen gemeenten al getntensiveerd. Een ntwikkeling is dat de begd clustermanagers in een aantal clusters al de functie van de lkale cmmandanten hebben vergenmen. Inmiddels hebben de begd clustermanagers een schets gegeven van de rganisatie binnen het cluster met het hierbij behrende frmatieplan. PROGRAMMAREKENING 28

16 2.3 Telichting GHOR In de cnstituerende vergadering d.d. 12 januari 25 is frmeel de Veiligheidsregi Midden en WestBrabant (VR MWB) tt stand gekmen. In deze vergadering is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarin als taken van de GHOR zijn pgenmen: a. het instellen en in stand huden van een centrale pst vr het ambulanceverver; b. het vaststellen van de taken van de binnen het grndgebied van de aan de regeling deelnemende gemeenten werkzame gezndheidsdiensten in het kader van de geneeskundige hulpverlening en de realisatie daarvan; c. het instellen en in stand huden van een rganisatrisch samenwerkingsverband gericht p geneeskundige hulpverlening; d. het zrgdragen vr nderlinge bijstand bij de uitvering van de geneeskundige hulpverlening; e. het benemen, schrsen en ntslaan van de reginaal geneeskundig functinaris en adjunct reginaal geneeskundig functinaris; f. het vaststellen van een rganisatieplan als bedeld in artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen. Dit was weergegeven in de vrlpige missie en visie van de VR MWB, waarin als ambitie is verwrd, te kmen tt een sterk samenwerkingsverband en een herkenbare rganisatie vr de 26 gemeenten, met als del de fysieke veiligheid te vergrten en de kwaliteit van de rampenbestrijding te verbeteren. In de Wet Kwaliteitsbevrdering Rampenbestrijding (WKR) wrdt een aantal kernpunten benemd zals: 1. het bevrderen van het risicbewustzijn bij bestuur, burgers, bedrijven en hulpverleners; 2. gede planvrming dr bestuur, hulpverleningsdiensten en gemeenten; 3. brgen van kwaliteitseisen dr tezicht, rapprtage en terugkppeling. De streefdatum vr de GHOR m aan te sluiten bij het, in het cnvenant met het ministerie van BZK genemde traject met de brandweer, is gesteld p uiterlijk 1 januari 21. Dan zal al het persneel in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling VR MWB. De vastgestelde visie vr de Veiligheidsregi is richtinggevend vr de VR MWB. In 28 is er een interim directeur VR aangesteld met als belangrijkste taak de reginalisering van de Brandweer Midden en WestBrabant. Nieuwe huisvestinq Op 15 September 28 is de GHOR fficieel verhuisd naar de nieuwe lcatie. De GHOR deelt met de GGD WestBrabant een nieuwbuwpand aan de Drnbslaan in Breda. Onlangs is het pand fficieel gepend dr Hare Kninklijke Hgheid Prinses Margriet. De Veiligheidsregi is sinds eind 28 k gehuisvest in de nieuwbuw. Per September is tevens de nieuwe website van de GHOR nline gegaan en per december de website van de Veiligheidsregi. De hsting van de websites en extranetten ligt nu bij een en dezelfde hstingpartner. Evenementenkalender Er is een GHORkalender vr evenementen pgesteld. In de werkgrep van de cmmissie Huisman wrdt gekeken naar de mgelijkheden vr een multidisciplinaire evenementenkalender. Dit wrdt ndergebracht in de VR. Tevens is er met betrekking tt evenementenadvisering een factsheet Technische Hygienezrg pgesteld en verspreid nder de instanties, die hiermee meten werken. Functinerinasaesprekken met sleutelfunctinarissen Vanaf 28 is begnnen met het huden van functineringsgesprekken met de Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDGen) en Cmmandanten van DienstGeneeskundig (CvDGen). Enkele vaak vrkmende pmerkingen (verbeterpunten) zijn inmiddels k verwerkt in het pleidingsschema. De verbetermethdiek, PlanDCheckAct (PDCA)cyclus wrdt hier dus ged drgeverd. Materieel Er is een nieuwe cmmandvertuig aangeschaft ter vervanging van de ude verbindings7cmmandwagen. Ok is er een HSGHORaut vervangen. Deze heeft nu de nieuwe, dr BZK vrgeschreven, ambulancestriping. PROGRAMMAREKENING 28 12

17 Draaibek ROT De Regiegrep Basisvereisten Crisismanagement, ingesteld naar aanleiding van het cnvenant van de VR met het Ministerie van BZK, heeft het draaibek Reginaal Operatineel Team (ROT) pgesteld. Dit ligt inmiddels bij het Prgrammateam VR. Het wrdt ng aangevuld met een draaibek Cmmand Plaats Incident (CPi) en Reginaal Crdinate Centrum (RCC). Samenvattinaen rampbestriidinasplannen In 28 zijn er diverse samenvattingen van rampbestrijdingsplannen gemaakt vr in de OvDG en CvDG vertuigen. Z hebben deze functinarissen altijd het juiste plan bij de hand in geval van een grtschalig ptreden. MescntinuTteitsplan In 28 is alles gereedgemaakt vr implementatie van GHOR4all, de applicatie waarin de instellingen uit de witte klm hun gegevens kunnen invullen. Ok zijn er met de betrkken GHORbureaus werkafspraken gemaakt t.a.v. het mescntinu'fteitsplan. Operatinal cntrl Het inzetfrmulier OVDG/CvDG, het nrmenverzicht OvDG/CvDG en de Prcedure Inzetevaluatie zijn vastgesteld. Het nieuwe inzetrapprtagefrmulier is ingeverd per Kwaliteitscertificaat In mei 26 heeft de GHOR MWB vldaan aan de HKZnrmen met betrekking tt kwaliteit en heeft ze een certificaat in ntvangst mgen nemen van certificerende installing KIWA. Jaarlijks dient de GHOR een pvlgingsaudit te laten den dr deze rganisatie. In 27 en in 28, is de GHOR geaudit. De externe audits zijn steeds met ged gevlg drlpen. Inspectiebezek RADAR in Midden en WestBrabant De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijkrelaties (BKZ) is dat eind 29 de (rganisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing p rde met zijn in de regi's. De Inspectie OOV tetst dit. De Algemene Drlichting Rampenbestrijding (ADR) is vernieuwd en heet nu Rampenbestrijding Drlichtingsarrangement (RADAR). Het verschil is dat de tets van de gemeenten vrheen als apart nderdeel werd gerganiseerd en nu in RADAR wrdt gei'ntegreerd in de verschillende tetsnderdelen. Eind 29 wrdt een ttaalrapprtage van alle Veiligheidsregi's vrijgegeven. Innvatie De GHOR MWB als lerende rganisatie is steeds p zek naar innvatieve ideeen en plssingen m haar bijdrage aan de GHOR en VRdelstellingen flexibeler en efficienter te realiseren. Een van de elementen die in 28 daarin is ntwikkeld is het gebruikmaken van vide cnferencing systemen m de vergadering efficienter te plannen en reistijden te beheersen. Tevens biedt dit een belangrijk instrument m de beeldvrming in het BOBprces bij crises en rampen te ptimaliseren, zdat betere rdeelsvrming en dus k besluitvrming mgelijk is. Knelpunt: Naast de reeds gerealiseerde actiepunten zals bvenstaand vermeld, zijn er ng meer activiteiten pgenmen in de jaarplanning 28 van de GHOR MWB. Dr het grte beslag van al de (Veiligheidsregi) activiteiten p de capaciteit van de GHOR MWB is een aantal activiteiten in de verdrukking gekmen. Dr het aantrekken van tijdelijke ndersteuning zijn de meest acute peratinele prblemen weggenmen, maar het was niet te vrkmen, dat niet alle aspecten van de jaarplanning zijn gerealiseerd. 2.4 Telichting GMK Verbetertraiect GMK Samen Werken Samen Versterken In het verbetertraject hebben we dit jaar stappen gezet in het verder inrichten van de functies, psitieve cultuurbeinvleding waarnder multidisciplinair pleiden en inkijkstages. Verder was er aandacht vr invulling verdere drntwikkeling leidinggevenden, het in beeld brengen van de bendigde capaciteit en invering dashbard. De middelen zijn eind 28 aangepast m verdere prcesveranderingen te kunnen realiseren. PROGRAMMAREKENING 28 13

18 Het verbetertraject heeft echter in 28 k vertraging pgelpen dr uitgestelde besluitvrming. Het werven van persneel is hierdr ruim een jaar vertraagd. Het penstaande budget ( 173.8,) wrdt verder gebruikt vr het verbeteringstraject in 29 en 21. Het budget zal ingezet wrden vr: teambuilding MT en staf, ntwikkeling leiderschap binnen de GMK, cultuuraanpassing, herindeling meldkamer en aanpassing technlgie aan werkmethde en het inwerken van centralisten en verige nieuwe medewerkers. De eerste fase van het verbetertraject GMK MWB is nu afgernd. Fase 1 bestnd vral uit het verkennen van de mgelijkheden vr verdere integratie van meldkamertaken en de aansturing van het meldkamerprces. Bij aanvang van het verbetertraject is afgesprken dat in het najaar van 27 het streefbeeld van de gei'ntegreerde meldkamer bepaald zu wrden. Aan de hand van twee vrtgangsrapprtages en een mem is het traject van het afgelpen jaar verantwrd aan de directie en het bestuur van de VR MWB. Dit streefbeeld is in een beleidsntie vastgelegd en geldt vr de GMK als kaderstellend basisdcument vr de peride 28 t/m 21. Verbetering van het primaire prces Om beter te kunnen sturen p het primaire prces zijn betruwbare en actuele cijfers ndig van de resultaten. Gecnstateerd is dat de tijd tussen twee managementrapprtages te grt is m direct te kunnen sturen. Er is daarm een management dashbard (marap) ingeverd waarin de kwalitatieve en kwantitatieve grei kan wrden gevlgd. Daarnaast det de GMK aan het landelijke prject Aristteles. Aristteles is een prject m te kmen tt het ntwikkelen van een unifrme prestatiemeting en verantwrding binnen de veiligheidsregi's. De GMK is pilt vr het dmein Meldkamer. Het prject wrdt gesubsidieerd dr BZK en ndersteund dr het Bureau Berenscht. Eind 29 meten de eerste resultaten zichtbaar wrden. Het werkprces van de Plitie is dr zien 21 aan veranderingen nderhevig. De Plitie is dit prces nu verder aan het vrmgeven. Gekeken zal wrden f het werkprces GMK van de Plitie met veranderen. Deze veranderingen zullen echter meten passen binnen de landelijke visie p het meldkamerdmein. Bij het ambulancedeel van de GMK is een prject pgestart m de centralisten extra te ndersteunen bij het beheersen van het lgistieke prces rndm besteld verver en van de ambulancespreiding. Dit prject is eind 28 pgestart en lpt geheel 29. Het wrdt ndersteund dr een extern bureau en gefinancierd dr de RAV. In 28 is verder drgegaan met het inwerken van centralisten bij andere disciplines. Dit heeft geresulteerd dat p dit mment smmige medewerkers van de Brandweer ndersteuning kunnen geven bij Plitie en MKA en andersm MKA en plitiecentralisten bij de Brandweer. Dit kmt de samenwerking en flexibiliteit p de GMK ten gede. Dit merk je k aan de ADR rapprtage waar de GMK ged uit kwam. De verbeterpunten vanuit de ADR wrden p dit mment pgepakt en verder uitgewerkt. Eind 28 is dr de veiligheidsdirectie een rapprtage vastgesteld m.b.t. basisvereisten crisismanagement. Aan de kaders die in deze rapprtage zijn vastgelegd, met k de GMK gaan vlden. Het betreft hier middelen, prcessen en beschikbaarheid. Ok vr de GMK ndersteunende medewerkers wrden minimale pkmsttijden aangeven. Dit zal mgelijk vertaald meten wrden in hard piket welke extra ksten met zich meebrengt en verandering in hun functie. In 29 zal k een calamiteitencrdinatr p de GMK aanwezig meten zijn (landelijk vrschrift). Deze functinaris crdineert het pstarten van de pschaling en verzrgt de eerste situatie rapprtage. Deze functinaris gaat k crdinerende taken p de meldkamer p zich nemen (Senir Centralist). Omdat deze functinaris direct 24/7 uur beschikbaar met zijn vr calamiteiten kmt deze mgelijk extra p de huidige frmatie. Hier is ng geen rekening meegehuden in de frmatie en begrting. Oefenen in de pschaling De delstelling dat elke medewerker in het primaire prces minimaal 16 uur per jaar in GMK specifieke zaken geefend wrdt, is dr drie multidisciplinaire WOBdagen (Werkverleg Oefenen Bezek) gehaald. Uit een evaluatie van deze dagen is gebleken dat er een duidelijke behefte is aan multi pleiden en efenen. PROGRAMMAREKENING 28 14

19 De Veiligheidsdirectie heeft in haar vergadering van 4 juli 27 ingestemd met het vrstel van de GMK m de multidisciplinaire crdinatr pleiden en efenen in te veren. Invering van deze functie bij de GMK zal de kwaliteit van het pleiden en het efenen bevrderen. Omdat de GMK ng altijd rechtspsitineel te maken heeft met drie disciplines heeft de aanname en werving van nieuwe medewerkers in 28 flinke vertraging pgelpen. Hierdr wrdt deze functie pas de eerst helft van 29 ingevuld. In 29 zullen de senircentralisten pgeleid wrden vr calamiteiten crdinatr. Dit is cnfrm een landelijk vrschrift vanuit het cnvenant, zals getekend dr het bestuur van de VR met BZK. Calamiteitenplan Het beveilig en cntinui'teitsplan van de GMK wrdt met de huidige middelen uitgeverd. Dit is echter ng verder in ntwikkeling. Op dit mment is een eenvudige uitwijk mgelijkheid in Tilburg in het plitiegebuw aan de Ringbaan Zuid. Daarnaast zijn er landelijke ntwikkelingen zals MUST (Meldkamer Uitwijk Servicecentrum reginale Taakndersteuning). In 29 zal naar verwachting bij een zestal regi's MUST wrden geimplementeerd. De resultaten wrden dr de GMK nauwlettend gevlgd en vertaald naar de situatie binnen nze regi. Bestemminqsreserve Op 26 maart 29 heeft het Algemeen Bestuur testemming gegeven m de verwachte lasten vr het verbeterplan GMK, incl. bijbehrende cmmunicatieplan p te vangen dr de vrming van bestemmingsreserve ad ten laste van het batige sald Telichting Organisatienderdeel Gemeenten (OG) Activiteiten en prducten in 28 Het afgelpen jaar was vr het Organisatienderdeel Gemeenten een bijznder en druk jaar, daar eigenlijk pas in mei de activiteiten knden wrden pgepakt. Terugkijkend is er erg veel verwezenlijkt. Een blemlezing vanuit preparatie: Vr verschillende gemeentelijke deelprcessen zijn draaibeken pgesteld, en waakvlamvereenkmsten aangegaan (directe zrg, termijnzrg); Er heeft een veelheid aan pleidingen en trainingen plaatsgevnden (crisiscmmunicatie, ROT, CRIB), en is er een evaluatieprtcl repressie pgesteld; Tegen de achtergrnd van de afwezigheid van een aansprekende en tegespitste pleiding vr 'gemeentelijke rampenbestrijding' is een mdulair pgebuwde intrductiecursus ntwikkeld. Deze cursus geeft vrm aan een eindniveau, dan wel legt een fundament vr verdere meer functiespecifieke pleiding. De cursus, die 'incmpany' kan wrden uitgeverd, werd erg gewaardeerd; Er zijn vr het prces vrlichting en cmmunicatie/crisiscmmunicatie en het Reginaal Operatineel Team (ROT) piketteams ingesteld die vanaf GRIP 2 ingezet wrden f p afrep eerder inzetbaar zijn; Er is ten aanzien van het kwaliteitsmanagement en werken vlgens INKmdel een eerste ketenscan gemeentelijke samenwerking (nulmeting) uitgebracht; Op basis van juridische advisering in 27 is een samenwerkingsvereenkmst pgesteld, waarin de inzet van het gezamenlijk persneel wrdt geregeld (vastgesteld tt en met DBniveau); Ten beheve van de inzet van reginaal inzetbare sleutelfunctinarissen is een verzekering afgeslten en een piketvergedingensysteem ntwikkeld; Er zijn piketrsters pgesteld en ten aanzien van de alertering en alarmering wrden systemen verder ingeregeld en geptimaliseerd; Ten beheve van de beschikbaarheid ver de juiste dcumenten en de infrmatie ver de vele ntwikkelingen p het terrein van de gemeentelijke rampenbestrijding is een website ingesteld. Op deze site, nderdeel van de website van de Veiligheidsregi, is zwel een inter als extranetvrziening ntwikkeld waarp vr de gemeentelijke medewerkers draaibeken, piketrster, cntactpersnen, et cetera terug te vinden zijn. Daarnaast kende 28 k p het gebied van repressie een aantal malen inzet (Zevenbergen, Bergen p Zm, RADAR/visitatie IOOV) f vrbereiding p inzet (uitkmen film Fitna). In 28 heeft k de huisvesting aandacht gevraagd; na aanvankelijk grte prblemen en "desksharing" is eind 28 de huisvesting in de kazerne in Tilburg p een vldende niveau gebracht. PROGRAMMAREKENING 28 15

20 Inrichting financieel verzicht De middelen wrden ingezet ten beheve van de ksten die vr f vanuit het samenwerkingsverband van de 26 gemeenten wrden gemaakt: algemene ksten (planvrming, reginale bijeenkmsten, huisvesting, en dergelijke); persneel (structureel, incidenteel en piketvergedingen); pleiden, trainen en efenen (reginaal niveau, reginale piketfunctinarissen); vrzieningen (bijvrbeeld waakvlamvereenkmsten vr prep Nederlands Rde Kruis, et cetera). VRMWB/OG: uitgaven/realisatie 28 I Algemeen Persneel Opleiding, Training en Oefenen D Vrzieningen [ Het rganisatienderdeel bestaat uit een zeer beperkte staf van vanuit Brandweer f gemeenten gedetacheerde medewerkers, die in samenwerking met de AOV'ers in de 26 gemeenten gezamenlijk de uitvering ter hand nemen. Functie in Organisatienderdeel Gemeenten Crdinerend Gemeentesecretaris (CGS) en adjcgs Medewerkers gemeentelijke rampenbestrijding Subttaal SecretarieelAdministratieve ndersteuning (vanaf 1/1) Structureel/ inhuur/piket structureel structureel structureel inhuur fte 31/12/7,7 1, 1,7 fte 31/12/8 1,2 1,3 2,5,5 Reginale piketfunctinarissen aantal aantal * Vrlichting en Cmm../crisiscmm. (4 teams, van 4 pers) * Reg. Operatineel team(5 sectiehfd, 1 sectieleden) piket piket 4 3 PROGRAMMAREKENING 28 16

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO?

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO? Inspectie PENBARE RDE EN VEILIGHEID Datum 14 maart 2008 ns kenmerk 2007-0000550582 Aan de griffieren van de gemeenteraden nderdeel Inspectie V Inlichtingen E.LM. de Vs T (070) 4268796 F Uw kenmerk nderwerp

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

2006 2007 Verschil -/-1.22 + 0.13 7.99 8.12 9.21 7.99

2006 2007 Verschil -/-1.22 + 0.13 7.99 8.12 9.21 7.99 Directie Pstadres Pstbus 9154 37 AD Rtterdam Bezekadres Telefn Telefax E-Mail ns kenmerk Betreft Datum Behandeld dr Wilhelminakade 947 Rtterdam 1-4468 928 1-4468 99 d.bruwer@veiligheidsregi-rr.nl 6uit8884

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen

Behandeld door Telefoon E-mail Onderwerp Bijlagen i Gemeöfnrnpm VilLlCHEIDSRECl nren, MIDDEN SH WCSTBRABANT Klass. r.r. _ wu Diverse P 2 3 JULI 21 MA i PI W BRW BM Gg Paraaf Cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenshappelijke

Nadere informatie