januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA"

Transcriptie

1 januari - juni 2012 Voortgangsverslag SONA USONA

2 De afbeelding op de voorzijde van dit verslag: Project - Onderhoud Pastorie Rincon in Bonaire

3

4 Voortgangsverslag (U)SONA januari juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van het bestuur van SONA...1 Inhoudsopgave...2 Managementsamenvatting...3 Toelichting SONA-USONA...6 Lijst van gehanteerde begrippen...7 Lijst van afkortingen...9 Leeswijzer Hoofdstuk 1 Beheer van projecten Nieuwe en oude programma- en projectvoortgang per entiteit Curaçao Sint Maarten Bonaire Sint Eustatius Saba Programma Veiligheid Programma- en projectvoortgang bijzondere bijdragen Nederland Havengelden Sint Maarten Quick Wins Wederopbouw Diversen...66 Hoofdstuk 2 Verplichtingen en bestedingen...67 Hoofdstuk 3 Risicoanalyse en oplossingsrichtingen Hoofdstuk 4 USONA performance Bijlagen...81 a. Voortgang meerjarenprogramma's b. Voortgang projecten c. Status ingediende projecten d. Overzicht lopende projecten e. Escalatie-acties f. Afgesloten projecten g. Overzicht projecten Plan Veiligheid (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

5 Managementsamenvatting Het voortgangsverslag over de eerste helft van 2012 is aangepast ten opzichte van eerdere voortgangsrapportages. Als gevolg van de werkafspraken die zijn vastgelegd in de nieuwe beheersovereenkomst met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), wordt de voortgang van de EU projecten niet meer in de voortgangsrapportage aan BZK opgenomen. De voortgang van de EU projecten worden in een aparte rapportage opgenomen. Nu het einde van de samenwerkingsprogramma s in zicht komt, gaat de voortgangsrapportage in grotere mate in op de tot nu toe uitgevoerde activiteiten van de projecten en in hoeverre de resultaten hiervan hebben bijgedragen aan de doelstellingen van de programmaonderdelen. Enkele tabellen hebben een andere indeling gekregen en er worden nieuwe termen gehanteerd. Er zijn ook twee nieuwe tabellen toegevoegd. Deze managementsamenvatting is opgesteld om in vogelvlucht inzicht te geven in de projectuitvoering tijdens de afgelopen verslagperiode, bezien binnen de bredere context van de samenwerkingsprogramma s. Bij ieder programma is een diagram toegevoegd dat in beeld brengt hoe de verhoudingen binnen de uitvoering zijn. De kleurencode is als volgt: Legenda betaald openstaande verplichtingen nog te verplichten nog goed te keuren Over het geheel genomen stond de eerste helft van 2012 in het teken van de versnelling van de uitvoering van de samenwerkingsprogramma s van Sint Maarten en Curaçao en de afronding van de samenwerkingsprogramma s van Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Om een tijdige en succesvolle afsluiting van de programma s aan te jagen, heeft SONA het afgelopen halfjaar de nadruk gelegd op de opvolging van de projectvoortgangen de realisatie van de beoogde activiteiten. Over het totale samenwerkingsfonds is tot 30 juni 2012 van het beschikbare programmabudget 98% vastgelegd in 309 financieringsovereenkomsten met de entiteiten, een toename van 5% ten opzichte van eind Van het totaal aan projectbudgetten is 86% verplicht in uitvoeringsopdrachten, een toename van 2%. Van alle verplichtingen op de thans lopende projecten is 69% tot betaling gekomen, 7% meer dan per eind Deze standen worden duidelijk in onderstaande consolidatietabel. Samenwerkingsprogramma s Programma budget Aantal goedgekeurd Goedgekeurd bedrag Verplicht t/m % van goedgekeurd bedrag Betaald t/m % van verplicht bedrag Saldo programma budget IVB Onderwijs & Jongeren SEI Totaal Deze tabel geeft een indruk van het tempo waarmee de nieuwe programma s worden verplicht en tot betaling komen. De uitvoering komt verder tot uitdrukking in de verschillende tabellen in de bijlage. Onder andere tabel b. met de voortgang van alle lopende projecten, waarbij met een code is aangegeven of het project conform planning verloopt en in hoeverre de resultaten behaald worden, geeft inzicht in het verloop van de uitvoering. Doordat eind 2014 de samenwerkingsprogramma s aflopen, resteert er weinig tijd om de nog beschikbare middelen in financieringsovereenkomsten vast te leggen. (U)SONA zet zich samen met de entiteiten in om het intensieve tempo van de uitvoering voort te zetten en ervoor te zorgen dat de middelen op optimale wijze tot resultaten helpen leiden. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

6 IVB Tijdens de verslagperiode heeft de Raad van Ministers van Curaçao het ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening (BPD) aangewezen als het centrale coördinatiepunt voor het IVB programma. Om de voortvarendheid van de uitvoering van de IVB projecten te behouden en waar mogelijk verder te versnellen is door het ministerie van BPD een actieplan voorbereid. In de verslagperiode is het IVB programma van Sint Maarten in opdracht van BZK tussentijds geëvalueerd. Mede op basis van de resultaten hiervan heeft Sint Maarten in samenwerking met VNP een actieplan ontworpen. Het IVB programma voor de openbare lichamen loopt bijna ten einde. Waar nodig blijft USONA een helpende hand bieden. Voor alle entiteiten geldt dat de IVB projecten die dienstoverstijgend zijn, minder snel hebben gelopen wegens capaciteitsgebrek bij de overkoepelende programmabureaus. IVB 0 Voor het hele IVB programma is aan het einde van de verslagperiode cumulatief 97% van de middelen in 83 financieringsovereenkomsten vastgelegd. Van de middelen die in financieringsovereenkomsten zijn vastgelegd is 76% reeds verplicht en hiervan is 66% tot betaling gekomen. Onderwijs en Jongeren Binnen het ministerie van onderwijs op Curaçao is een programmabureau opgericht en heeft het projectenbureau een doorstart gemaakt. De effecten hiervan zijn al merkbaar. De verslaglegging is sterk verbeterd en de voortgang van projecten wordt beter gemonitord. De in 2011 opgelopen vertraging als gevolg van onder meer de reorganisatie binnen het ministerie, zal echter niet helemaal kunnen worden ingehaald. De deadlines voor verplichtingen en bestedingen worden voor een flink aantal projecten niet haalbaar geacht. In bijlage b. zijn deze projecten op oranje gezet, wat betekent dat deze projecten met de huidige deadlines niet alle activiteiten zullen uitvoeren en dus niet de beoogde resultaten zullen behalen. Op Sint Maarten verloopt de uitvoering van het programma voorspoedig en de kans is groot dat de verplichtingendeadline van eind december gehaald zal gaan worden. Voor ontstane knelpunten zijn oplossingen gevonden en de verwachting is dat vrijwel alle resultaten die moeten bijdragen aan het programma, behaald zullen worden. Voor de openbare lichamen Caribisch Nederland loopt het programma ten einde en zijn vrijwel alle projecten afgesloten. Over de bestemming van de restmiddelen zijn afspraken gemaakt met de entiteiten en BZK. Onderwijs & Jongeren Voor het hele programma Onderwijs en Jongeren is aan het einde van de verslagperiode cumulatief 97% van de middelen in 49 financieringsovereenkomsten vastgelegd. 77% van de in financieringsovereenkomsten vastgelegde middelen is verplicht en hiervan is 81% tot betaling gekomen. SEI Zowel op Curaçao als op Sint Maarten zullen de meeste SEI projecten de beoogde resultaten behalen. Echter, een aantal infrastructurele projecten op Curaçao kampt met vertraging, terwijl de infrastructurele projecten op Sint Maarten juist vlot worden uitgevoerd. Het tweede addendum op het SEI protocol Curaçao is nog niet getekend, wat betekent dat een aantal projecten stil is komen te liggen. Verreweg het grootste gedeelte van de SEI projecten in Caribisch Nederland loopt dit jaar ten einde. Voor een aantal projecten is verlenging aangevraagd. Naar verwachting kunnen de openbare lichamen deze projecten voor juli 2013 met succes afronden. SEI Binnen het gehele SEI programma zijn cumulatief 177 financieringsovereenkomsten getekend voor bijna 100% van de totaal toegezegde middelen. Hiervan is nagenoeg 100% verplicht, waarvan 62% tot betaling is gekomen. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

7 PV In de verslagperiode zijn in het kader van het Plan Veiligheid zes projecten goedgekeurd. Het meest omvangrijke project uit deze reeks betreft het project Van GOG naar Justitiële Jeugdinrichting Curaçao. Van de projecten die al vóór 2012 zijn gestart, heeft het ketenbrede ICT-project zich gericht op de verduurzaming van de bereikte resultaten. Parallel hieraan wordt door de drie deelnemende entiteiten in eigen organisatie en beheer gewerkt aan de opzet van een ICT-beheerorganisatie. Doel van deze beheerorganisatie is duurzame borging van de resultaten van het ICT-project en het bereiken van een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van externe leveranciers. Ook het Gevangeniswezenproject heeft in de eerste helft van 2012 een hoogtepunt bereikt. Dit project is een voortvloeisel uit de aanbevelingen van het rapport van het Committee for the Prevention of Torture (CPT). Doel van het project is om verdere verbeteringen aan te brengen binnen het gevangeniswezen. In december 2011 liep het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) af. Naar aanleiding hiervan heeft SONA op verzoek van BZK een aparte verantwoordingsrapportage opgesteld. Doel van deze rapportage is een beeld verschaffen over het verloop van het PVNA. In juli 2012 is een definitieve versie van deze rapportage gereed. Projecten Gedurende deze verslagperiode zijn er voor alle programma s 14 projectvoorstellen goedgekeurd, voor in totaal ruim ANG 30 miljoen. Kantoor USONA In het eerste halfjaar van 2012 zijn er twee medewerkers aangetrokken op tijdelijke basis: een administrator voor kantoor USONA Sint Maarten en een secretaresse voor kantoor USONA Curaçao. Een medewerker van kantoor Sint Maarten is met pensioen gegaan. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

8 Toelichting SONA-USONA Doel SONA houdt toezicht op een rechtmatig en doelmatig beheer van de gelden die donoren ter beschikking stellen voor ontwikkelingsprojecten op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij staan integriteit en accountability voorop. De uitvoeringsorganisatie USONA voert de bijbehorende werkzaamheden uit, namens SONA. De grootste donoren zijn het ministerie van BZK en de EU. Voor het ministerie van BZK is (U)SONA verantwoordelijk voor de projectfinanciering binnen de met Nederland afgesproken kaders voor de vijf entiteiten. De spelregels waaronder USONA deze projecten kan financieren zijn vastgelegd in de procedureregels. Deze procedureregels zijn vastgesteld door de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de ontwikkelingsgelden van de EU is SONA projectuitvoerder. De EU projecten komen verder niet ter sprake in deze rapportage. Werkwijze beheer Nederlandse ontwikkelingsgelden Indiening Alleen de Raad van Ministers (of gemachtigde) van Curaçao of Sint Maarten kunnen projecten indienen. Deze projecten moeten passen binnen de door hen met Nederland overeengekomen samenwerkingsprogramma s: Institutionele Versterking en Bestuurskracht, Onderwijs en Jongeren, Sociaal Economisch Initiatief en Plan Veiligheid, of binnen de bijzondere bijdragen die (U)SONA op verzoek van het ministerie van BZK of andere ministeries beheert. Het indienen van projecten geschiedt in een vastgesteld format die de vorm heeft van een uitgebreide vragenlijst. Op basis van een gedegen probleemanalyse geeft de projecteigenaar aan naar welke gewenste situatie hij streeft en hoe hij dat doel wil bereiken. Hierbij komen resultaten, monitoring, risico's en duurzaamheid aan de orde. Beoordeling Na indiening van een project bij USONA volgt registratie en de ontvankelijkheidtoets. In deze toets staat centraal of het project door een bevoegde instantie is ingediend, of het past binnen een programma, of er nog voldoende budget beschikbaar is en of het voorstel compleet en volgens het format is ingediend. Hierna volgt de inhoudelijke beoordelingstoets. Deze beoordelingstoets omvat acht onderwerpen: relevantie, probleemanalyse, doelstelling en resultaten, uitvoeringscapaciteit en wijze, risicoanalyse, voortgangbewaking, duurzaamheid, begroting en verdere informatie zoals de tijdsplanning. Uitvoering Na de positieve beoordeling van een project start de uitvoering met het tekenen van een financieringsovereenkomst. Ieder project in uitvoering beschikt over een contactpersoon bij USONA: de projectadviseur. De adviseur geeft uitvoeringsadvies, beoordeelt en adviseert over de aanbesteding van uitvoeringsopdrachten, bewaakt de voortgang en sluit aan het einde het project af. Na ondertekening van de financieringsovereenkomst vindt het startgesprek plaats tussen de projectadviseur en de projecteigenaar. Tijdens dit gesprek geeft de adviseur een toelichting op de financieringsovereenkomst, de algemene voorwaarden, de procedureregels en de rapportageplicht en wordt het project inhoudelijk doorgenomen. Extra aandacht hierbij krijgen de aanbestedingen alsook een up-to-date tijdsplanning en begroting. Een projecteigenaar kan pas een verplichting aangaan (om goederen of diensten in te kopen) na schriftelijke goedkeuring door USONA. Afhankelijk van de omvang gelden hiervoor aanbestedingregels. USONA controleert de facturen en betaalt deze nadat de projecteigenaar voor akkoord heeft getekend en de factuur aan alle vereisten voldoet. Mede aan de hand van de facturen en afgeleverde producten ziet USONA toe op de voortgang van de uitvoering van de projecten. Indien het project niet naar behoren en tijdig wordt uitgevoerd maakt USONA gebruik van het zogenoemde escalatiemodel waarmee de projecteigenaar wordt aangemaand en dat in uiterste gevallen tot stopzetting van het project kan leiden. Een overeenkomst van projectbeëindiging sluit het project af. Projecteigenaren hebben toegang tot de USONA website Sharepoint. Sharepoint geeft informatie over de financiële administratie van een project. Sharepoint wordt dagelijks bijgewerkt. Gedetailleerde informatie over formats, toetsen en procedureregels staat op (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

9 Lijst van gehanteerde begrippen Budget samenwerkingsprogramma: Het in het getekende protocol van het betreffende programma en/of in het bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde bedrag dat is vastgesteld op basis van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid 2008 t/m 2012, en/of andere afspraken die nadien gemaakt zijn door BZK en de entiteiten. Exploitatiesaldo: Het resultaat van het Ontwikkelingsfonds (o.a. rente-inkomsten) dat voor jaar x is behaald. Dit resultaat wordt conform beheersovereenkomst toegevoegd aan het Ontwikkelingsfonds en komt daarmee aan de landen Curaçao en Sint Maarten en de openbare lichamen van Caribisch Nederland ten goede. SONA en BZK komen in gezamenlijkheid overeen waar het exploitatiesaldo voor bestemd wordt. Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen SONA en de projecteigenaar inzake de toekenning van financiering voor een goedgekeurd projectvoorstel. Looptijd programma: De in het getekende protocol van het betreffende programma en/of in het bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde looptijd die is vastgesteld op basis van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid 2008 t/m Binnen de looptijd moeten alle financieringsverzoeken zijn ingediend. Verplichtingen binnen de projecten moeten binnen een jaar na het einde van een programma zijn aangegaan, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en de betreffende entiteit (land of openbaar lichaam). Looptijd project: De looptijd zoals in de financieringsovereenkomst vastgelegd. Binnen de looptijd moeten alle activiteiten zijn afgerond, de laatste afrekening moet binnen 2 maanden daarna zijn ingediend bij USONA. Ontwikkelingsfonds: de rekening bij de CBCM (voormalig BNA), of bij de onder toezicht van de CBCM of van de Nederlandse Bank staande banken, ten name van SONA waarop middelen worden gestort ten behoeve van de ontwikkeling van het Land en de afzonderlijke eilandgebieden. Openstaande verplichtingen: alle aangegane verplichtingen minus de betalingen die daarop hebben plaatsgevonden; Overlopende verplichting: Verplichtingen die na zijn aangegaan voor financieringsovereenkomsten die zijn getekend op uiterlijk op basis van de samenwerkingsprogramma's (zoals Onderwijs, DEO en BO). Projectbudget: Het budget zoals dit is vastgelegd in de financieringsovereenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst, kan worden aangewend voor de uitvoering van het gefinancierde project. Projecteigenaar: het land of openbaar lichaam waarmee een financieringsovereenkomst is gesloten en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Projectvoorstel: een aanvraag volgens het in de procedureregels aangegeven format voor financiering uit het Ontwikkelingsfonds. Ook wel genoemd: financieringsverzoek of projectdossier. Samenwerkingsprogramma: een door de regering van Nederland met Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba overeengekomen programma, waarvan projecten uit het ontwikkelingsfonds worden gefinancierd. Samenwerkingsprogramma's : De samenwerkingsprogramma's Onderwijs, Duurzame Economische Ontwikkeling en Bestuurlijke Ontwikkeling die gedurende de jaren 2004 t/m 2007 liepen en waarvoor uiterlijk financieringsovereenkomsten zijn getekend. Nb. Buiten deze programma s om waren er diverse niet-reguliere samenwerkingsprogramma s. Het programma Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en de Sociale Vormingsplicht zijn hier voorbeelden van. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

10 Samenwerkingsprogramma's : De samenwerkingsprogramma's Onderwijs & Jongeren, Institutionele Versterking & Bestuurskracht, Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en Sociaal Economisch Initiatief die met verschillende looptijden lopen in de periode 2008 t/m 2012 en waarvoor vanaf financieringsovereenkomsten konden worden getekend met de projecteigenaren. Nb. Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen bestond al voor 2008, maar is onderdeel geworden van de reguliere programma s. De Sociale Vormingsplicht bestond ook voor 2008 maar is geïntegreerd in het Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma. Stand Ontwikkelingsfonds: het saldo in het Ontwikkelingsfonds. Stortingsschema: schema waarin de totale bijdrage is bepaald die Nederland voor een bepaald kalenderjaar stort in het Ontwikkelingsfonds. (Nb. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen BZK en SONA is dit concept overbodig geworden). Uitvoeringscontract: een contract tussen de projecteigenaar en een derde voor de uitvoering van een projectactiviteit. Verlenging looptijd project: Een met de projecteigenaar overeengekomen verlenging van de looptijd van een project. Met een budgetneutrale verlenging van een project wordt bedoeld dat het projectbudget ongewijzigd blijft. Verplichting: de verbintenis tot betaling van een geldsom, uit overeenkomst tussen de projecteigenaar en een derde, die door de projecteigenaar wordt aangegaan in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd project. Verplichtingenprognose: de totale verplichtingen die naar verwachting in een bepaald kalenderjaar worden aangegaan. Vrijvallende verplichting: Indien open(staande) verplichting niet tot betaling leidt, komt het vrijvallende bedrag weer ter beschikking van het projectbudget. Vrijvallend budget bij projectafsluiting valt vrij voor het betreffende programmabudget. Als een programma wordt afgesloten en er is dan budget over dan volgt overleg tussen Nederland en de betreffende entiteit in het Caribische Koninkrijksdeel over de herallocatie daarvan (dit is meestal ook opgenomen in de samenwerkingsprotocollen van de programma s). Dit resulteert in een beslissing wat met deze ruimte in het ontwikkelingsfonds gebeurt. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

11 Lijst van afkortingen ABVO Algemene Bond van Overheidspersoneel ABB Algemene bestedingsbelasting AGO Arbeidsgericht Onderwijs AMFO Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie AMvRB Algemene Maatregel van Rijksbestuur AO/IC Administratieve Organisatie/Interne Controle AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie BAK Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties, Sint Maarten BC Bestuurscollege BES Bonaire, Sint Eustatius, Saba, zie ook OLCN BO Bestuurlijke Ontwikkeling of Beroepsonderwijs BPD Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Curaçao BTPU Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten, Curaçao BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland CASHA Curaçao Apartments and Small Hotels Association CBCS Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaçao CEDB Curaçao Economic Development Board Cft College financieel toezicht CPT (European) Committee for the Prevention of Torture (and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment) CHATA Curaçao Hospitality and Tourism Association CZa Curaçaose Zorgautoriteit DCE Dienst Cultuur en Educatie, Curaçao DEO Duurzame Economische Ontwikkeling DERPI Department of Educational Research, Policy and Innovation, Sint Maarten DJZ Directie Justitiële Zaken, Curaçao DOS Dienst Openbare Scholen, Curaçao DOW Dienst Openbare Werken, Curaçao DROB Dienst Ruimtelijk Ontwikkeling en Beheer, Bonaire DWI Dienst Werk en Inkomen, Curaçao DWJZ Directie Wetgeving en Juridische Zaken EC Europese Commissie EDF European Development Fund (Europees Ontwikkelingsfonds EOF) EMIS Education Management Information System EOP Eilandelijk ontwikkelingsplan EVC Erkenning van Verworven Competenties EU Europese Unie FAD Fish Attracting Device FIDE Fundashon pa Inovashon di Enseñansa, Curaçao FO Funderend Onderwijs GMN Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Curaçao GMSB Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf, Curaçao GWNA Gevangeniswezen Nederlandse Antillen GOG Gouvernements Opvoedingsgesticht HOI Half Open Inrichting HRM Human Resource management IFE Instituto pa Formashon den Enfermería IOV Institutionele en Organisatorische Versterking IVB Institutionele Versterking en Bestuurskracht KBB Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven KPC Korps Politie Curaçao LOFO Leraren Opleiding Funderend Onderwijs LVS Leerlingvolgsysteem LVV Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij MEO Ministerie voor Economische Ontwikkeling, Curaçao MT Management Team Plan Veiligheid NAAM Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum, Curaçao NBV Nieuwe Basis Vorming (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

12 NGO O&J OCW OJSP OM OLB OLCN OS OWCS PMU POI PV PVNA RCN RKCS ROB SBAB SBO SDKK SEI SME SOAB SOAW SONA SVP TA TCB ToR UNA USONA VNP VNW VPCO VROMI VSBO Niet Gouvernementele Organisatie Onderwijs en Jongeren Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma Openbaar Ministerie Openbaar Lichaam Bonaire Openbare Lichamen Caribisch Nederland Ontwikkelingssamenwerking Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Curaçao Programma Mandaat Unit, Curaçao Personeel Organisatie en Informatie, Bonaire Plan Veiligheid Plan Veiligheid Nederlandse Antillen Rijksdienst Caribisch Nederland Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, Sint Maarten Stichting Belastingaccountantsbureau Secundair Beroepsonderwijs Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou Sociaal Economisch Initiatief Small Medium Enterprises Stichting Overheidsaccountantsbureau Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid, Curaçao Stichting SONA Sociale Vormingsplicht Technische assistentie Tourism Corporation Bonaire Terms of Reference Universiteit van de Nederlandse Antillen Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sint Maarten Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

13 Leeswijzer Het voortgangsverslag over de periode januari t/m juni 2012 gaat uitgebreid in op de uitvoering van de programma's en projecten. De data genoemd in de tekst hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2012, tenzij anders aangegeven. De opzet van het voortgangsverslag kent vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1: Het eerste hoofdstuk is een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheer van de samenwerkingsmiddelen. Anders dan voorgaande jaren is het hoofdstuk opgebouwd per entiteit en per programma, waarbij het programma is verdeeld naar programmaonderdeel: rollen (IVB), beleidsvelden (SEI) en deelprogramma s (OJSP). De meeste projecten zijn hierin opgenomen, per programmaonderdeel, waarbij wordt ingegaan op de (tussen-)resultaten die behaald zijn of zullen worden behaald. Een aantal projecten dat in dit hoofdstuk wordt beschreven is niet opgenomen in tabel b. omdat zij een status 50 of hoger hebben. Tabel b. behelst alleen projecten met een uitvoeringsstatus tot en met status 45. Voor de administratieve status van de (lopende) projecten refereren wij naar bijlage c. Hier en daar zijn in kaders enkele projecten uitgelicht die als best practice gelden: Bij een best practice project worden uitvoeringsmethoden en technieken zo aangewend dat de doelen en resultaten naar alle verwachting op een voorspoedige manier behaald kunnen worden. Deze projecten hebben aangetoond dat de uitvoering van samenwerkingsprojecten op een effectieve manier kan gebeuren. Hoofdstuk 2: Het tweede hoofdstuk is een overzicht van de verplichtingen en bestedingen. De toelichting op de tabellen geeft inzicht in de stand van zaken in de eerste helft van Hoofdstuk 3: Het derde hoofdstuk bevat een analyse van de risico s en oplossingsrichtingen die SONA-USONA signaleert. Hoofdstuk 4: Het vierde hoofdstuk gaat in de op de performance van USONA. Bijlagen: De tabellen en overzichten met gedetailleerde informatie over de programma s (conform de beheersovereenkomst) worden in de bijlage aangeboden. De bijlagen zijn als volgt aangepast ten opzichte van de voorgaande voortgangsrapportages: In tabel a. is het begrip Nog goed te keuren veranderd in Saldo programmabudget, wat staat voor het saldo van het Toegezegde programmabudget minus de Goedgekeurde ofwel in financieringsovereenkomsten vastgelegde budgetten. In tabel a. kan de verdeling van het Goedgekeurde budget naar programmaonderdeel, beschouwd worden als toedeling van de programmabudgetten naar programmaonderdeel. In de stoplichtentabel tabel b. is de betekenis van de kleuren aangepast, zodat de tabel inzicht geeft in de mate van behalen van de (deel-)resultaten van de lopende projecten. Er is een nieuw overzicht f. toegevoegd, waarin zijn opgenomen de reeds afgesloten projecten. Er is een nieuw overzicht g. over de projecten van Plan Veiligheid opgenomen. Nb. De bedragen die in de tabellen staan, zijn in sommige gevallen afrondingen (bijvoorbeeld de verplichtingen). Hierdoor kunnen bij optellingen minieme afrondingsverschillen ontstaan. Dat geldt ook voor de percentages. Dit, en het feit dat de halfjaarlijkse cijfers nog niet door de accountant gecontroleerd zijn, verklaart mogelijke verschillen tussen de gegevens van de voorgaande rapportage en de huidige. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

14 Hoofdstuk 1 Beheer van projecten Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheer van de ontwikkelingsmiddelen. Het hoofdstuk geeft de voortgang van de nieuwe en aflopende oude reguliere programma s waarbij ook het programma Veiligheid is opgenomen. Het hoofdstuk is ingedeeld naar entiteit, waarbij per samenwerkingsprogramma een aantal lopende projecten, en enkele reeds afgeronde projecten, toegelicht worden. Daarbij zijn de projecten ingedeeld naar programmaonderdeel: rollen (IVB), beleidsvelden (SEI) en deelprogramma s (OJSP). Bij de omschrijving van de projecten is het USONA projectnummer vermeld. Dit vereenvoudigt het opzoeken van gedetailleerde informatie over de projecten in de bijlagen. Per entiteit is een tabel opgenomen die een overzicht geeft van de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma s vanaf het begin van hun looptijd, inclusief de totale verplichtingen en de totale betalingen aan het einde van de vorige en van deze verslagperiode. In de laatste kolom staat het saldo programmabudget, wat het bedrag is dat niet is vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Daarnaast zijn er per entiteit tabellen opgenomen met de verplichtingen en bestedingen per 31 december 2011 en per 30 juni 2012, van de programma s IVB, O&J en SEI. Per entiteit is met cirkeldiagrammen in beeld gebracht hoe de goedgekeurde gelden verdeeld zijn naar rol, deelprogramma of beleidsthema. 1.1 Nieuwe en oude programma- en projectvoortgang per entiteit Curaçao Tabel 1 geeft de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma s van Curaçao vanaf het begin van hun looptijd aan. Hierbij is separaat in kolommen aangegeven wat de standen waren van de verplichtingen en betalingen aan het einde van de vorige verslagperiode (t/m december 2011) en aan het einde van de huidige verslagperiode (t/m juni 2012). Op deze manier wordt inzichtelijk hoe de programma s voor wat betreft verplichtingen en betalingen zich hebben ontwikkeld in het afgelopen halfjaar. Elke entiteit heeft een consolidatietabel. Samenwerkingsprogramma s Programma budget Aantal goedgekeurd Goedgekeurd bedrag Verplicht t/m dec '11 Verplicht t/m Betaald t/m dec '11 Betaald t/m Saldo programma budget IVB IVB van land NA Onderwijs & Jongeren SEI Totaal Tabel 1. Overzicht Samenwerkingsprogramma s Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG). Uit bovenstaande cijfers blijkt dat Curaçao bijna 97% van de samenwerkingsmiddelen heeft vastgelegd in 153 financieringsovereenkomsten, een toename met 4 procent ten opzichte van december Hiervan is cumulatief 84% verplicht. Van de verplichte bedragen is 66% tot betaling gekomen. De cijfers in tabel 1 laten onder andere zien dat het SEI Curaçao in hoog tempo tot uitvoering wordt gebracht. Nb. Het verschil tussen deze totaalstand van de programmabudgetten (ANG mln.) en die van de vorige rapportage (ANG ) is ontstaan doordat vanaf deze voortgangsrapportage alle eigen bijdragen zijn verwijderd uit de overzichten. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

15 Goedgekeurde projecten Aantal Bedrag Institutionele Versterking en Bestuurskracht Onderwijs en Jongeren Sociaal Economisch Initiatief 0 0 Totaal Tabel 2. Goedgekeurde projecten Curaçao (Bedragen in duizenden ANG). Tabel 2 geeft weer voor Curaçao dat tijdens de verslagperiode binnen de nieuwe samenwerkingsprogramma s 5 projecten zijn goedgekeurd met een som van ANG 11,8 miljoen. De cumulatieve stand van goedgekeurde projecten is te vinden in tabel 3 en op pagina 2 van Bijlage a. Lopende projecten Nog te verplichten Institutionele Versterking en Bestuurskracht Onderwijs en Jongeren Sociaal Economisch Initiatief 422 Totaal Tabel 3. Nog te verplichten bedragen van lopende projecten Curaçao, per programma (Bedragen in duizenden ANG). Tabel 3 geeft zicht op de bedragen die nog niet verplicht zijn voor elk programma. Het betreffen lopende projecten. Het totaal nog te verplichten budget voor de programma s voor Curaçao is ANG 41 miljoen. Curaçao: programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht Het doel van het IVB-programma Curaçao is om een structureel deugdelijk bestuur voor Curaçao te realiseren, welke verankerd is in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van Pais Kòrsou en zichtbaar en meetbaar is voor de samenleving. In deze rapportageperiode zijn twee financieringsovereenkomsten voor IVB Curaçao getekend. Het gaat om de projecten Versterking Meteorologische Dienst Curaçao ( , ANG ) en het project Versterking communicatie Ombudsman ( , ANG ). Beide projecten passen binnen de rol Toezichthouder & Handhaver. Met het zicht op 31 december 2012, de datum dat het IVB-programma formeel afloopt, heeft het programmabureau IVB, zijnde het ministerie van Bestuur Planning en Dienstverlening (BPD), een Actieplan IVB opgesteld. Het doel van het actieplan is om in de eerste plaats voor het eind van 2012 een duurzame basis te leggen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening, adequaat toezicht, consistente beleidsontwikkeling en democratische besluitvorming. In de tweede plaats is het doel om binnen elk van deze rollen, voor de samenleving merkbare, resultaten te boeken. In het actieplan is het programmadoel als ambitie gehandhaafd en verder geconcretiseerd met het oog op de (tussen-)resultaten die bereikt zouden moeten zijn eind Noemenswaardig is dat in het tweede kwartaal van dit jaar BPD zich steeds beter is gaan profileren in haar rol als programmabureau IVB. Naast de totstandkoming van het Actieplan IVB is de informele overlegstructuur met VNW en USONA weer op gang gekomen en is ook de rapportagestructuur richting VNW opgepakt. Bovendien is er een grote stap in de goede richting gezet als het gaat om de communicatiestructuur met de projectcoördinatoren in het veld. Deze communicatiestructuur zal in de komende maanden verder moeten worden uitgebreid. Bij de totstandkoming van het bovenstaande heeft USONA de rol van adviseur, facilitator en sparring partner gespeeld. Over het geheel genomen heeft Curaçao 98% van het IVB budget in financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is cumulatief 73% verplicht en van deze verplichtingen is ruim 60% tot betaling gekomen. In onderstaande tabel wordt dit nader uitgesplitst. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

16 Samenwerkingsthema's Budget Aantal goedgekeurd Goedgekeurd bedrag Verplicht t/m dec '11 Verplicht t/m Betaald t/m dec '11 Betaald t/m IVB Bestuurlijke partner Dienstverlener Drager van de lokale xdemocratie Ontwikkelaar van beleid Overig Toezicht & handhaver Werkgever Verplichtingen uit oude -909 programma Totaal Tabel 4. Overzicht Samenwerkingsthema s IVB Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG). IVB 0 Rollen Het IVB is onderverdeeld in een aantal rollen, refererend aan de rollen die de overheid bekleed. De projecten worden binnen de kaders van deze rollen uitgevoerd. Onderstaande figuur geeft een beeld van de verdeling van de projecten en bijbehorende budgetten naar rollen. Bestuurlijke partner 1% Werkgever 34% Dienstverlener 30% Toezicht & handhaver 10% Overig 0% Ontwikkelaar van beleid 24% Drager van de lokale democratie 1% Figuur 1. Verdeling projectbudget naar IVB rollen Curaçao (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

17 Dienstverlener Alle projecten binnen deze rol hebben direct te maken met de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening ten behoeve van de klant. Helaas blijft een aantal projecten, dat voor deze rol een grote spin-off zou kunnen hebben, achter in de uitvoering. Samen met de projectgemachtigden wordt gewerkt aan oplossingsmogelijkheden voor de knelpunten. Van de nog lopende projecten binnen deze rol zijn de projecten Realiseren basisregistratie ( , ANG 4 miljoen), Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) ( , ANG 5,7 miljoen) en Digitalisering en upgrading processen BSB&V ( , ANG ) volop in uitvoering. De eerste twee projecten hebben in het begin te kampen gehad met opstartproblemen. Vooral de afhankelijkheid van menskracht en inzet van onder andere registerhouders en de afdeling wetgeving en juridische zaken, heeft het project Realiseren basisregistratie parten gespeeld. Na heeft het even geduurd voordat het GMSB-project een herstart kon maken, maar intussen verloopt de uitvoering naar behoren. Pre-Tax Reform Implementation (Pre-TRI) ( , ANG ) is in de tweede helft van 2011 afgerond en opgeleverd, enkele betalingen moeten nog worden verricht. Dit project kende een lange doorlooptijd met verlengingen om de beoogde resultaten te kunnen bereiken. De redenen voor de vertraging lagen veelal in de bestuurlijke besluitvormingssfeer en ook in de wisseling van projectmachtiging rondom Uiteindelijk is de uitvoering voortvarend opgepakt in Een aantal behaalde resultaten zijn: Voor de nieuwe Belastingdienst Curaçao zijn de beschrijvingen van de nieuwe functies en processen gemaakt, een geïntegreerde automatisering is doorgevoerd, het verzegelde kassasysteem is ingevoerd en het business plan is gereed en zowel intern als extern gecommuniceerd. Digitalisering en upgrading processen klantgerichtheid BSB&V ( , ANG ) Hoofddoel van dit project is het verzekeren van kwalitatief goede, betrouwbare en een zeer duurzame basisadministratie van persoonsgegevens, evenals een snelle en klantvriendelijke serviceverlening aan (semi-)overheidsdiensten en burgers. Dit vertaalt zich onder andere naar een snellere afhandelingtijd aan de balies. De afgelopen periode is het digitaliseren van de basisadministratie en de persoonsgegevens afgerond. De aanbestedingen voor nieuwe printers voor identiteitskaarten en voor de integratie van de ICT-systemen heeft plaatsgevonden. Met enkele Nederlandse gemeenten zijn principe-afspraken gemaakt over stages die baliepersoneel aldaar zal volgen. Verdere resultaten wachten op besluitvorming over de beveiligingseisen aan de identiteitskaarten en op afspraken met Nederlandse gemeenten over de stages. De inschatting is dat gedurende 2012 een verzoek tot verlenging van de looptijd zal worden ingediend zodat de resultaten, ondanks de tijd die verloren is gegaan door externe factoren, alsnog behaald kunnen worden. De inzet van een slagvaardige externe projectcoördinator en de samenwerking met andere IVB-projecten en afdelingen publieke zaken maken dit een best practice project. Verankering integriteit en klantgerichtheid (VIK) ( , ANG 4,2 miljoen). Dit project heeft als doelstelling Het realiseren van een duurzaam integer en klantgerichte overheid per januari Het betreft een uitgebreid project dat 16 resultaten beoogt: 1. Een programmaorganisatie 'Integriteit en Klantgerichtheid' is ingesteld. 2. Bewustwording VIK en analyse integriteit en klantgerichtheid condities binnen de ministeries: is deels uitgevoerd met een workshop. 3. Inventarisatie maatregelen met betrekking tot 'kwetsbare functies'. 4. Een (centraal) Klachtenregeling, Klachtenmeldpunt (en -registratie) en klachtenafhandeling is ingesteld. 5. Integriteitsnormen, een gedragscode en (communiceren van) en uitgangspunten van integriteit zijn opgesteld. 6. Kwaliteitsnormen en uitgangspunten van klantgerichtheid zijn opgesteld en geïmplementeerd en gecommuniceerd. 7. De werkprocessen binnen de bestuurlijke organisatie op integriteit en klantgerichtheid zijn doorgelicht en beschreven. 8. Een versterkt leiderschap op het gebied van 'Integriteit en Klantgerichtheid'. 9. Het ambtelijk apparaat is getraind in integer handelen en klantgericht gedrag. 10. Een managementrapportagestructuur is opgezet. 11. Een implementatieplan voor het realiseren van 1 telefoonnummer is opgesteld en gerealiseerd. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

18 12. Personeelsbeleid en voorzieningen zijn geformuleerd en ingesteld. 13. Een integriteitsbureau en meldpunt integriteit zijn geopend en het sanctiebeleid is zichtbaar gemaakt. 14. Een integriteitsaudit is opgesteld en klaar voor gebruik. 15. Faciliterende systemen zijn geïntroduceerd of gemoderniseerd. 16. Een klantgerichtheidmonitor is opgesteld en klaar voor gebruik. Aan het einde van deze rapportageperiode liep het project ver achter op de planning. Resultaat 1 is intern in uitvoering genomen. Resultaat 5: in het afgelopen halfjaar is per ministerie door grondige analyse een solide uitgangspositie op het gebied van integriteit en klantgerichtheid gevormd. Resultaat 12 is deels behaald. Gezien de resterende looptijd van het project en het aantal resultaten dat vermoedelijk niet behaald zal worden is het het overwegen waard om het project stop te zetten en de middelen terug te laten vloeien naar het programmabudget. Een andere optie is om de coördinatie van het project per direct door een extern bureau of een door USONA aangewezen projectmanager, te laten uitvoeren. Toezicht & handhaving De projecten binnen deze rol hebben als doel het verbeteren van de toezichthoudende en handhavende capaciteit van de overheid, zodat de rechtsregels en voorschriften nageleefd worden. Deze rol is gericht op: a) het moderniseren van wet- en regelgeving verband houdende met het doorbreken van het gedogen en het verbeteren van het handhaven van wetten en regels; b) het verbeteren van de handhaving en het zorgdragen van de duurzaamheid van de processen op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, economie en sociaal maatschappelijk beleid. c) het versterken en operationeel onafhankelijk maken van het bestuur van organen die een belangrijke rol spelen bij het controleren van het ambtelijk apparaat en bestuur. Binnen deze rol lopen alle projecten naar behoren. Twee omvangrijke projecten die binnen deze rol worden uitgevoerd, zijn de projecten die in het kader van de versterking van het Belasting Accountantsbureau (BAB) worden uitgevoerd. Al sinds jaren worden de belastingorganisaties op de eilanden in de uitvoering van hun (reguliere) taken en in de verbetering van de processen ondersteund door Nederlandse belastingambtenaren. Zo ook de stichting BAB. Al vóór de integratie van de belastingorganisaties op Curaçao had de BAB zich voorgenomen om na de afronding van de projecten in 2011, zonder verdere ondersteuning door technische bijstanders verder te gaan. Eén jaar later hoopt men deze doelstelling alsnog te halen. De projecten Versterking Maritiem Bestuur ( , ANG ) en Versterking communicatie ombudsman ( , ANG ) zijn beide in de eerste helft van 2012 van start gegaan en kennen geen bijzondere knelpunten. In het programma Bestuurlijke Ontwikkeling (BO), de voorloper van het IVB, zijn projecten op het gebied van toezicht en handhaving achtergebleven op andere bestuurssectoren. Uit de evaluatie van het BO van 5 jaar geleden en de recente mid-term evaluatie van het IVB kwamen aanbevelingen naar voren gericht op de versterking van de toezichthoudende organisaties. Met het in uitvoering brengen van de projecten Versterking Rekenkamer Curaçao (2011, ANG 1,3 miljoen) en Versterking communicatie Ombudsman werd hieraan gehoor gegeven. Ontwikkelaar van beleid Doel van dit deelprogramma is het realiseren van een grotere samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden, zodat er sprake is van een doelmatige en doeltreffende realisatie van (overheids-)beleidsdoelstellingen. Binnen deze rol volgen de meeste projecten twee basislijnen: Stroomlijning van de documentatie- en registratiefunctie van de overheid en Versterking financieel beheer. Twee belangrijke projecten die in het kader van de stroomlijning van de documentatie- en registratiefunctie worden uitgevoerd, zijn de projecten Upgrading Basisregistratie Topografie ( , ANG 1,9 miljoen) en Optimalisering adressensituatie Curaçao ( , ANG 4,4 miljoen). Beide projecten hadden met opstartproblemen en verschillende onvoorziene omstandigheden te kampen. Ondanks het feit dat de resultaten achter blijven op de planning, lopen beide projecten nu naar behoren. (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

19 De centrale doelstelling van het project Adressensituatie Curaçao ( , ANG ) is het realiseren van een gedegen adressenbestand op Curaçao. In de huidige bestuurlijke context op Curaçao is slechts geregeld dat adressen moeten worden voorzien, waarbij voorgeschreven is welke instanties hierin een rol spelen. De verantwoordelijkheid voor het actief beheren van een adressenbestand is nooit als taak aan een instantie toebedeeld en ook nooit als zodanig uitgevoerd. Dit leidt er in de praktijk toe dat locaties structureel onvindbaar zijn. Een gedegen adressenbestand en dus goede overheidsadministraties zijn essentieel voor zaken als postbezorging, dienstverlening door hulpdiensten en het maatschappelijke verkeer, maar ook voor de formulering van beleid in een steeds complexer wordende samenleving. Het adressenproject is in 2009 door DROV opgevoerd voor financiering door USONA in het kader van het SEI-traject. Op dat moment bestond het algemene besef dat de adressenproblematiek het eilandsbestuur, het bedrijfsleven en het maatschappelijk leven negatief beïnvloedde en er waren ook de nodige inzichten over de aanpak. Echter, een gedetailleerd beeld van hoe het probleem precies in elkaar stak, was er niet. Naar alle redelijkheid is destijds een inschatting gemaakt van de benodigde tijd en middelen voor de uitvoering van dit project, afgestemd op de toen geldende doorlooptijd van het SEI-programma, namelijk drie jaar. Tijdens de uitvoering van het project bleken zaken vele malen complexer dan op voorhand was aangenomen. Improvisatie en creativiteit waren al in het begin nodig om het project draaiende te houden, rekening houdend met de afgesproken uitvoeringsperiode en de beschikbare middelen. Na verloop van tijd bleken de beschikbare financiële middelen niet meer toereikend om de beoogde resultaten te kunnen behalen en zijn er extra middelen toegewezen. Nu de fase van inventarisatie en analyse van gegevens geheel doorlopen is, wordt de werkelijke omvang zichtbaar in tijd en geld die nodig zijn voor de volgende fases (toekenning huisnummers/straatnamen, productie huisnummerplaten en straatnaamborden, implementatie adressering in het veld en inpassing beleidveld adressenbeheer binnen ROP). De behoefte aan extra middelen is intussen onderkend, waarna aanvullende financiering is toegewezen aan het project. Extra capaciteit uitvoering maatregelen dekkingsplan ( , ANG ) is afgesloten. De beoogde resultaten zijn behaald dan wel zover uitgevoerd dat voortzetting binnen de eigen organisatie mogelijk was. Het belangrijkste project binnen de lijn versterking financieel beheer betreft het project Verbetering Financieel Beheer ( , ANG 4,5 miljoen). Hoofddoelen van dit project zijn: Versterking van de financiële informatievoorziening en de rapportage functie; het versterken van de betrouwbaarheid van de financiële administratie zodat de financiële informatie sneller, vollediger en op tijd is; versterking van de administratieve organisatie en controle op de financiële administratie; versterking van de kennis en vaardigheden van ambtenaren en bestuurders op het gebied van het financieel beheer; versterking van de kennis van de mate waarin wordt voldaan aan de nieuwe subsidieverordening door de gesubsidieerde instellingen; versterking van het geïntegreerd middelen beheer; en versterking van de organisatie van de financiële functie. De voortgang op de deelresultaten die bij deze doelstellingen horen loopt deels conform planning, deels met vertraging. Enkele resultaten die behaald zijn: het geïntegreerd financieel informatiesysteem Enterprise One is, uitgaande van een gefaseerde implementatie, in gebruik genomen. De conversie van de data van de twee voormalige administraties in de nieuwe omgeving is afgerond, met dien verstaande dat die voor het voormalig land Nederlandse Antillen, gedeeltelijk is gebeurd. Pas wanneer het traject van boedelscheiding is afgerond, zal de volledige conversie van de data kunnen worden afgerond. Het debiteurenbestand voor wat betreft de milieuheffing is opgeschoond en facturen over de periode tot en met 2011 worden verzonden. De debiteurenmodule van Enterprise One voor wat betreft Verhuur en Erfpacht is bij het Bureau Domeinbeheer geoperationaliseerd, momenteel worden de facturen over 2011 en 2012 uit het systeem gedraaid. Bij de opstelling van de jaarrekeningen van het Eilandgebeid Curaçao (EGC) van 2009/2010 zijn er grote vorderingen gemaakt in het opschonen van met name de debiteuren- en crediteurenadministratie, tussenrekeningen, rekening-courantverhoudingen en enkele andere balansposten. Dit alles in verband met een opgeschoonde beginbalans voor het Land Curaçao. De jaarrekeningen van het voormalige EGC over de jaren 2007 t/m 2009 zijn opgesteld, de rapporten worden na afronding aan de Staten ter behandeling aangeboden. De achterstanden in de heffing en inning van retributies, leges en vergunningsrechten zijn (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

20 ingehaald. De ondersteuning van Dienst Openbare Scholen ten aanzien van de salarisadministratie van onderwijzend personeel is afgerond. Versterking van kennis en vaardigheden van de financiële kolom heeft plaatsgevonden in de vorm van workshops en opleidingen. Het werkprogramma en jaarplan Interne Controle zijn bijna afgerond. Met behulp van SOAB zijn een aantal gesubsidieerde stichtingen ondersteund en is hun begroting omgezet in een productbegroting. Het project is in 2012 de laatste fase van uitvoering ingegaan. Het hoofddoel van het project Closing the Digital Divide ( , ANG ) is bijdragen aan de transformatie van Curaçao in een succesvolle Information Society wat een duurzame sociale en economische groei van de samenleving mogelijk maakt. Deelprojecten A, B en D hebben betrekking op respectievelijk het opstellen van een beleidsplan voor Curacao als informatiesamenleving, het onderzoeken en advies uitbrengen over daarvoor benodigde wet- en regelgeving en het opstellen van business plannen voor twee organisaties die zich op beleids- en operationeel niveau met de realisatie van een succesvolle informatiemaatschappij moet gaan bezig houden. Deze deelprojecten werden afgerond en vervolgactiviteiten (buiten de scope van dit project) werden gestart door betrokken partijen. Onder meer dienden de bevindingen uit deelproject A en D als basis voor de conferentie Connect & Cooperate die in juni werd gehouden. Deelproject C, betrekking hebbend op ICT en Onderwijs, werd geherdefinieerd en een nieuwe terms of reference werd opgesteld, en bevindt zich in het stadium van opdrachtverlening. Deelprojecten E en F hebben beide, vanuit verschillende invalshoeken, te maken met de positionering van Curacao als regionale content hub. Van beide deelprojecten werd de eerste fase gerealiseerd en wordt nu bekeken of samenvoeging van beide trajecten de effectiviteit kan vergroten. Deelproject G heeft betrekking op de inrichting van 4 internetcentra. Inmiddels is, na een klein oponthoud in verband met verkeerd geleverde apparatuur, ook alle apparatuur voor internetcentra 1, 2 en 3 geleverd en is de inrichting en installatie in volle gang. Bestuurlijke Partner De rol Bestuurlijke partner heeft als doelstelling het versterken van de capaciteit van het bestuur om als volwaardig partner en facilitator van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen op te treden. Helaas kampt een aantal (lopende) projecten binnen deze rol met uitvoeringsperikelen die voornamelijk het gevolg zijn van uiteenlopende organisatorische belemmeringen. Deze projecten zijn in beheer van het ministerie van BPD: Vergroting Burgerparticipatie ( , ANG ), Bestuurskrachtonderzoek ( , ANG ), Meting publieke voorzieningen ( , ANG ). Werkgever De doelstelling van de rol Werkgever is het ontwikkelen en professionaliseren van medewerkers en personeelsbeleid. Het project Extra capaciteit overgangsperiode ( , ANG 3,2 miljoen) heeft sinds 10 oktober 2012 gezorgd voor de werving van tijdelijke extra capaciteit ter ondersteuning van de vele noodzakelijke processen tijdens en na de overgang naar het nieuwe Land. Het tijdelijke personeel is geplaatst binnen de diverse ministeries alsook binnen de afdeling Human Resources en Organisatieontwikkeling zelf, en heeft tot nu toe een aantal concrete resultaten opgeleverd. Bijna het gehele budget was verplicht voor eind juni De stand van de betalingen geeft geen indicatie van de voortgang van de uitvoering, daar de salarissen door het ministerie van Financiën worden betaald en deze op zijn beurt de gemaakte kosten bij USONA declareert. Het declaratietempo van Financiën ligt erg laag. Feitelijk geeft de verplichtingenstand een accuraat beeld van de mate van uitvoering van het project. Sentro pa Formashon di Empleado Publiko (B10) ( , ANG 1,2 miljoen). Dit project heeft ruim een half jaar stil gestaan vanwege een interne reorganisatie. Intussen heeft het project een laatste verlenging aangevraagd en gekregen. Enkele maanden voor het einde van de rapportageperiode is een aantal inhaalslagen goed gelukt: het plan van aanpak van het project is zodanig aangepast dat enkele resultaten alsnog behaald zullen worden. Door de opgelopen vertraging zal dit project echter niet volledig tot uitvoering komen. Mogelijk kan een deel van de beoogde resultaten en het bijbehorende restbudget ondergebracht worden (U)SONA Voortgangsverslag januari - juni

Jaarverslag SONA USONA

Jaarverslag SONA USONA 2011 Jaarverslag SONA USONA Inhoudsopgave Jaarverslag SONA 2011 Voorwoord van het bestuur van SONA.1 Inhoudsopgave Jaarverslag SONA 2011...3 Managementsamenvatting...5 Doorkijk naar 2012: ontwikkelingen...9

Nadere informatie

juli december 2012 Voortgangsverslag SONA USONA

juli december 2012 Voortgangsverslag SONA USONA juli december 2012 Voortgangsverslag SONA USONA De afbeelding op de voorzijde van dit verslag: Project Ontwikkeling Scharloo - Fleur de Marie Voortgangsverslag (U)SONA juli - december 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

juli - december 2011 Voortgangsverslag SONA USONA

juli - december 2011 Voortgangsverslag SONA USONA juli - december 2011 Voortgangsverslag SONA USONA Voorwoord van het bestuur van SONA Hierbij biedt het bestuur van de Stichting SONA u de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor 2011 aan. Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Voortgangsverslag (U)SONA januari juni Inhoudsopgave

Voortgangsverslag (U)SONA januari juni Inhoudsopgave Voortgangsverslag (U)SONA januari juni 2011 Inhoudsopgave Voorwoord van het bestuur van SONA... 1 Inhoudsopgave... 5 Managementsamenvatting... 6 Toelichting USONA... 9 Lijst van gehanteerde begrippen...10

Nadere informatie

Jaarverslag SONA USONA

Jaarverslag SONA USONA 2013 Jaarverslag SONA USONA De afbeelding op de voorzijde van dit verslag: Soeur Hedwigschool Curaçao (U)SONA Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Jaarverslag SONA 2013 Voorwoord van het bestuur van SONA...

Nadere informatie

Jaarverslag SONA USONA

Jaarverslag SONA USONA 2010 Jaarverslag SONA USONA De afbeelding op de voorzijde van dit jaarverslag: De informatiestand van Rumbo pa Trabou (2009141) op de Marshe pa Empresario (ondernemersbeurs) in het World Trade Center waarin

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012

Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg. Januari 2012 t/m maart 2012 Derde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het Ministerieel Overleg Januari 2012 t/m maart 2012 Willemstad, juni 2012 De Voortgangscommissie: Mr. M.J.H. Marijnen (Voorzitter) Drs.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 290 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 282 Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES D BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten 1 Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

1 Kunt u aangeven op welke wijze Nieuwe Post N.V. stappen gaat zetten om de kwaliteit van de postvoorziening op Caribisch Nederland te verbeteren?

1 Kunt u aangeven op welke wijze Nieuwe Post N.V. stappen gaat zetten om de kwaliteit van de postvoorziening op Caribisch Nederland te verbeteren? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 16 Landsverordening van de 8 ste juli 2015 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2011 (Landsverordening vaststelling

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

Koen Willems juli 2015 Cft /5 - Reactie op de jaarrekening 2014 van het openbaar lichaam Bonaire

Koen Willems juli 2015 Cft /5 - Reactie op de jaarrekening 2014 van het openbaar lichaam Bonaire College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013

Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013 Zevende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg Over de periode 1 januari 2013 tot 1 april 2013 De commissie: Mr. M.J.H. Marijnen (voorzitter) mei 2013 Drs.

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Sint Eustatius Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao

Nadere informatie

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire Aan De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem (Cft) +5999 461 9081 Datum E-mail 23 mei 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen Externe rapportage, 27 maart 2008 BELANGRIJKSTE RISICO S EN MAATREGELEN Algemeen Risico: Uit de rapportage blijkt dat verschillende trajecten

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Aan De voorzitter van de bestuurscolleges van de open bare Iichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Aan De voorzitter van de bestuurscolleges van de open bare Iichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van de bestuurscolleges van de open bare Iichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad,

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen 28 november 2007 INLEIDING Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1 3e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D20. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D20 Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2016 De vaste commissie voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten IFO Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 4e kwartaal 2013 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 13 september 2011

B&W.nr , d.d. 13 september 2011 B&W.nr. 11.0911, d.d. 13 september 2011 Onderwerp Afdoening motie 1 bij de behandeling van de jaarstukken 2010 (RV 11.0043) van R.J. van Ette (PvdA), H. Keereweer (PvdA), L. Rademaker (SP), M. Koek (D66),

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

Vijftiende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2015

Vijftiende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg. Over de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2015 Vijftiende voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg Over de periode 1 januari 2015 tot 1 april 2015 De commissie: Mr. M.J.H. Marijnen (voorzitter) mei 2015 Drs.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Stand van zaken Sociale Vormingsplicht Nederlandse Antillen

Stand van zaken Sociale Vormingsplicht Nederlandse Antillen Stand van zaken Sociale Vormingsplicht Nederlandse Antillen Doelstelling De regering van de Nederlandse Antillen heeft in februari 2006 de sociale vormingsplicht ingesteld. Aanleiding hiervoor was het

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Externe evaluatie USONA

Externe evaluatie USONA Externe evaluatie USONA In opdracht van SONA 18 april 2007 12 januari 2007 Evaluatiegroep Overheid en Bedrijf BV Postbus 67 3500 AB Utrecht 030 2510039 www.evaluatiegroep.nl Colofon Opdrachtgever : SONA

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Over de periode 1 april 2012 tot 1 juli 2012

Over de periode 1 april 2012 tot 1 juli 2012 Vierde voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Curaçao aan het ministerieel overleg Over de periode 1 april 2012 tot 1 juli 2012 De commissie: Mr. M.J.H. Marijnen (voorzitter) augustus 2012 Drs.

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius

De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 3 juli 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3

Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3 Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3 1 2 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK In paragraaf 3.1. wordt de opbouw van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting BES-fonds 2011

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie