Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting Vraagnr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr."

Transcriptie

1 Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit programma. Kan de raad de resultaten van amendement 24 (besparing van ), motie 33 (overzicht mogelijke inkomensafhankelijke bijdragen op alle producten van de individuele voorzieningen) en motie 31 ( taakstellende bezuiniging van ontwikkelen leaseconstructie verstrekkingen boek) ontvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn dan die resultaten? 2 Blz. 10 en 11 De wachtgeldverplichting Relatie met wordt betaald door een dotatie kadernota, uit de AR. Is er dan geen vertrek reserve/voorziening getroffen wethouder voor deze verplichting, die dus altijd kan optreden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waar kan ik die dan vinden? Antwoord In de begroting 2013 is de taakstellende bezuiniging van verwerkt. Deze taakstelling zal behaald moeten worden door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren op alle Wmo voorzieningen waar dat wettelijk is toegestaan (alle individuele voorzieningen met uitzondering van rolstoelen en kindervoorzieningen). Hiertoe ontvangt u een voorstel in november. Voor de wachtgeldverplichting wordt op dit moment nog geen voorziening getroffen. In de begroting wordt wel jaarlijks een bedrag opgenomen voor en rekening gehouden met wachtgeld voor oud-bestuurders van de gemeente Oostzaan. In het verleden is niet gekozen voor een reserve/voorziening in verband met de beperkte ruimte in de begroting. 1

2 3 Blz. 45 Kunt u een inschatting maken van de bijdrage, die Oostzaan moet leveren aan de handhaving van de drank- en horecawet, die op 1 januari 2013 ingaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel bedraagt die bijdrage dan? 4 Blz. 52 Sanering baggerdepot. Aanbrengen van een schone grondlaag met groenaanplant aan het baggerdepot Noordeinde. Er zijn echter 2 baggerdepots. Bent u bekend met dit feit? Zo nee, waarom niet en zo ja, komt er dan een correctie in de tekst? Wij schatten de kosten in op circa 8.000,-. Het is ons bekend dat er een baggerdepot op een eiland is wat moet worden opgeknapt. Het betreft hier geen sanering maar het verwijderen van begroeiing, profileren en inzaaien. Vooralsnog is hier geen financiële ruimte voor. Zodra de saneringswerkzaamheden zijn afgerond van het baggerdepot aan het Noordeinde, richten we onze focus op het andere depot. 5 Blz. 59 Wanneer kan de Raad een evaluatie tegemoet zien van de bestuursverordening openbare bibliotheek uit 2004? 6 Blz. 61 Uit welke personen bestaat het jeugdnetwerk? 7 Blz. 62 Het leerlingenvervoer kost de gemeente Ziet u mogelijkheden deze kosten te verminderen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? ( u geeft We zijn niet voornemens de bestuursverordening te evalueren. De verordening beschrijft de situatie zoals die was en is. In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingsopdracht mbt de bibliotheek kan de verordening worden meegenomen. Dhr. Klomberg, mw. De Neef, (gemeente), dhr. Groter (wijkagent), dhr. Van Laere (straathoekwerker). Daarnaast worden per onderwerp specifiek mensen uitgenodigd. Het lijkt onmogelijk de kosten via de verordening te verminderen. Oostzaan hanteert de laagste vergoedingen. Het Rijk schrijft 2

3 8 Blz. 98, 99 en 100 een verklaring op blz. 67, graag iets specifieker) U vindt het verstandig te reserveren voor de risico s onvoorziene zaken. Zitten deze bedragen al in de begroting? een minimale vergoeding voor. Het vervoerscontract is net opnieuw aanbesteed. Wanneer de nieuwe vervoerder een aantal maanden heeft gereden kunne wij zien of dit tot een besparing leidt. De bedragen zijn als risico opgenomen in de paragaaf Weerstandsvermogen. Het maakt dus onderdeel uit van het totale risico dat de gemeente kan lopen en bij een eventuele aanspraak dient in principe de algemene reserve. Daar het een risico betreft en geen zekere uitgaaf is het niet noodzakelijk dit in de exploitatie op te nemen. 3

4 Politieke partij: D66 Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer 9 Algemeen Ten eerste complimenten over het nieuwe format van de begroting. Het is overzichtelijker geworden en er is minder knip en plak werk te vinden vergeleken met vorige jaren. Hoe staat u tegenover de suggestie om naast alle relevante nota s ook de in verschillende raadsvoorstellen toegezegde evaluaties van beleid op te nemen? Zo kan de raad controleren of iets op tijd geëvalueerd wordt Er wordt bij renteontwikkeling gesproken over een nota waardering van vaste activa, deze zou ik augustus worden vastgesteld. Ik neem aan dat hier augustus 2013 bedoeld wordt? De OZB inkomsten zijn hoger dan verwacht, hoe kan dit? In hoeverre zijn alle bezwaarschriften tegen de WOZ indicatie al behandeld? Met andere woorden, hoe definitief is deze euro extra? U geeft aan dat het algemeen bestuur van OVERgemeenten een korting van niet realistisch vindt. Hoeveel acht het algemeen bestuur wel realistisch? Welke taken zou de gemeente Oostzaan mogelijk niet meer af Antwoord Bedankt voor de complimenten. Echter het opnemen van de toegezegde evaluaties in de begroting is mogelijk als het een afspraak betreft die bekend is op het moment van opstellen van de begroting. Op dat moment wordt de afspraak opgenomen in de tabel met activiteiten. Conform de toezegging in de informatieronde van 8 oktober ontvangt u voor 5 november 2012 deze nota. Door areaaluitbreiding en nagenoeg geen daling in de woz-waarde is het aannemelijk om deze verhoging structureel op te nemen. Bezwaarschriften worden voor het eind van het jaar afgehandeld. Het bestuur van OVERgemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de 4

5 kunnen nemen van OVER-gemeente zonder tegen frictiekosten aan te lopen? begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVER-gemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening en frictiekosten is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. Bij het niet meer afnemen van taken van OVER-gemeenten door de gemeente Oostzaan is bij alle taken sprake van frictiekosten De exploitatie van de kunstgreep wordt niet bij eventuele nadelen genoemd, terwijl het bedrag aan extra inkomsten dat bij de kadernota was ingevuld vooral een schatting was. Betekent dit dat het verhogen van inkomsten uit de kunstgreep op schema loopt? Hoe schat u de financiële risico s in van het verlengen van de afschrijvingstermijn van de kunstgreep? Is er dan meer geld voor een midlife upgrade noodzakelijk en moeten wij daar alvast geld voor reserveren? Een werkgroep is in het leven geroepen om te kijken naar het verhogen van de inkomsten uit de Kunstgreep vanaf Er is ons inziens geen sprake van grotere risico s. Meer geld voor een midlife upgrade heeft geen relatie met verlengen van de afschrijvingstermijn. 5

6 Reservering is nog niet aan de orde In uw overzicht staat correctie op de kadernota, onttrekking algemene reserve. Kunt u dit verder toelichten? In de coalitie-d66- Gemeentebelangen begroting is voor 2016 een onttrekking aan de Algemene Reserve begroot. (150k Nuon en 50k Algemene Reserve). Echter door extra inkomsten uit de Algemene Uitkering in 2016 is deze onttrekking niet nodig Hoe kan het dat de post streekmarketing een Ja. incidentele post geworden is? Wanneer het laatste jaar van een structurele last is ingegaan mag hij als incidenteel worden aangemerkt? Wormerland???????? Wij zoeken steeds naar het meest efficiënte proces voor het samenstellen van de begrotingen. Hierdoor is per abuis de naam Wormerland boven een staatje met Oostzaanse cijfers blijven staan Wat is de norm bij het EMU saldo? Tussen welke getallen voldoen we aan de verwachtingen van de landelijke overheid? De norm van de landelijke overheid ligt op ,-. Deze norm zullen we niet overschrijden Hoe gaat u het gebruik van Ipad s verbeteren en hoeveel kost dat? Het betreft hier het gebruik van de ipads door de Raad. In september is naar aanleiding van een korte evaluatie onder de raadsleden en fractieassistenten een rapportage verschenen over de tevredenheid van het gebruik van de ipads. Op basis van de resultaten wordt een 6

7 aantal aanbevelingen gedaan, waaronder de realisatie van een app, het faciliteren van ondersteuning en het geven van aanvullende cursussen. Het uitvoeren van de aanbevelingen en de eventuele kosten daarvan gaan in overleg met het presidium en zullen vallen binnen het beschikbare budget voor de raad Waarom wordt de digitale nieuwsbrief stopgezet? Bij de begrotingsbespreking van 2011 voor de gemeente Oostzaan is gevraagd naar een digitaal alternatief voor de gemeenterubriek. In januari 2012 is gestart met een digitale nieuwsbrief. Het aantal abonnees valt echter tegen (76 waarvan veel eigen medewerkers), ondanks alle mediaactiviteiten. De jaarlijkse kosten voor de digitale nieuwsbrief bedragen 1800,-. Het college heeft besloten het abonnement van de digitale nieuwsbrief te beëindigen en te starten met het promoten van facebook om zo een grotere doelgroep te bereiken met gemeentelijke informatie Uw mooie woorden over buurtgericht werken staan al jaren in meerdere stukken, wanneer De inspraakverordening bepaalt hoe de inspraak 7

8 wordt het concreet? Misschien goed om in samenhang met het actualiseren van de inspraakverordening eens over na te denken 22 - Over die laatste gesproken, wanneer krijgt de raad de geactualiseerde inspraakverordening? De burgermeester heeft bij de vorige algemene beschouwingen toegezegd dat dat het 3 e kwartaal van 2012 zou worden Wanneer wordt uiterlijk bekend of de nieuwe drank- en horecawet ons geld gaat kosten? Moeten we spreken over de blauwe poort of Twiskepoort? Hoe staat het met het uitvoeren van de geurverordening? Is er al met boeren gesproken over mogelijke alternatieve uitbreidingsmogelijkheden? wettelijk vertaalt moet worden naar de gemeente. De verordening van Oostzaan voldoet nog aan alle wettelijke normen. In het collegeprogramma staat Wijk en buurtgericht werken als voorbeeld opgenomen. We willen in 2013 de raad vragen een uitspraak te doen over in welke vorm dit zou kunnen. Actualisering blijkt na onderzoek niet noodzakelijk aangezien de Inspraakverordening wel al afdoende blijkt te zijn aangepast aan de wettelijke eisen en afdoende passend is bij de verschillende mogelijkheden van participatie. De nieuwe drank- en horecawet gaat de gemeente geld kosten omdat de handhavingstaken naar de gemeente zijn overgeheveld. Twiske poort Met alle boeren is gesproken over de geurverordening voor de vaststelling van de verordening. Op 8 en 10 februari 2012 is met alle boeren individueel gesproken over hun specifieke situatie. Er is besproken wat de 8

9 26 57 In het kader van onkruidbestreiding met chemische middelen vragen wij u of er voorbeelden zijn van gemeenten om ons heen die al gestopt zijn met het gebruik van bijvoorbeeld Round-Up? Zo ja heeft het college bij die gemeenten geïnformeerd of dit daar daadwerkelijk tot structureel hogere kosten heeft geleid? Wat is de stand van zaken ten aanzien van het uitvoeren van de motie van de raad bij de kadernota, betreffende de korting op de bibliotheek? Is een korting van euro op het verstrekkingenboek van de WMO (zoals verwoord in het 6 partijen akkoord) gerealiseerd in deze begroting? Zo nee wanneer wordt deze geurverordening betekent voor de bedrijfsmogelijkheden. In een aantal specifieke gevallen is ook gesproken over groeimogelijkheden. Omliggende gemeenten staan eigenlijk op hetzelfde punt als Oostzaan: er is discussie over het gebruik van chemische middelen, maar gebruiken het nog omdat alternatieven niet hetzelfde gewenste effect hebben, tevens een grote(re) milieubelasting hebben en de kosten hiervoor hoogstwaarschijnlijk hoger zijn. Daardoor is er geen inzicht in de exacte kosten voor onkruidbestrijding op een alternatieve methode. In 2013 brengen wij de alternatieven in kaart. De betreffende motie luidt: aan de raad in 2013 een voorstel aanbieden over de vorm en inhoud van het bibliotheekwerk vanaf 2015 met daarbij de taakstellende reductie op het budget voor het bibliotheekwerk. Het voorstel volgt dus in Ja, deze is verwerkt in de begroting. 9

10 gerealiseerd? Kunt u explicieter zijn over de huidige stand van zaken rond de oude bibliotheek? Is het nog mogelijk om tariefdifferentiatie bij de rioolheffing mee te nemen in de begroting 2013? Het college heeft besloten om een plan van Eigen Haard en de WOV om jongerenwoningen te realiseren verder met hen uit te werken. De woningen worden verhuurd met een jongerencontract. Dat betekent dat ze een aantal jaren mogen wonen, maar dan plaats moet maken voor andere jongeren. Dat bevordert de doorstroming. Eigen Haard bouwt en is eigenaar. De WOV gaat beheren. Er ligt inmiddels een schetsplan met 15 woningen. De komende tijd wordt samen bekeken hoe dit plan te realiseren. Financieel levert dit plan de gemeente nauwelijks iets op. De winst is bouwen voor de doelgroep jongeren met daarbij doorstroming. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van tariefdifferentiatie. De uitkomsten van het onderzoek leggen wij voor aan de raad. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt tariefdifferentiatie m.i.v niet mogelijk (product In 2011 gaf de gemeente 3104 uit aan het dierenasiel. In 2012 is dit 8150, hoe komt deze Bijdragen dierenopvang 2011: 10

11 enbegro ting) verandering? Bij de kadernota werd gesproken over een bezuiniging op de post dierenleed. Er zijn dus meerdere geldstromen dan alleen de asielen, wanneer het gaat om dieren. Wat doet de gemeente precies van die 8150 euro? Welke bedragen worden er nog meer besteed aan dieren in de begroting? -Zaanse Stichting Dierenzorg subsidie van 2.196,- - Stichting Dierenleed subsidie van 908,-. Bijdragen Dierenopvang 2012: -Zaanse Stichting Dierenzorg bijdrage van 5.359,- met overeenkomst - Stichting Dierenleed subsidie van 908,-. De bijdrage aan de Zaanse Stichting Dierenzorg is vanaf 2012 verhoogd. De verhoging bestaat uit een bijdrage in het structurele exploitatietekort van de stichting en het financieringstekort ten gevolge van de gestarte nieuwbouw in De afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst De budgetruimte is er voor de geplande regionale vogelopvang in Noord-Holland. Deze is echter nog niet gerealiseerd. 11

12 Politieke partij: GroenLinks Oostzaan Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer Waarom zijn de opbrengsten van Consencus euro hoger, welke fouten zijn er gemaakt in de eerdere raming Waarom is de structurele bezuiniging van op Over Gemeenten niet haalbaar, welke maatregelen kunt u nemen om de bezuiniging wel haalbaar te maken? Antwoord Zie antwoord op vraag 11 Het bestuur van OVERgemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVERgemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. 12

13 Op basis van concrete voorstellen van de gemeenteraad van Oostzaan kunnen afspraken worden gemaakt over het niveau van dienstverlening richting de gemeente Oostzaan. Er is een gezamenlijke raadswerkgroep (Oostzaan en Wormerland) in het leven geroepen. Wellicht kunt u gewenste bezuinigingen hier bespreken om tot een gezamenlijk standpunt te komen U neemt stelt voor als noodmaatregel om de afschrijvingstermijn voor de Kunstgreep weer terug te brengen naar 60 jaar. Welke maatregelen kunt u voorstellen om de afschrijvingstermijn weer terug te brengen naar 40 jaar? Wij constateren een afname van de reserves met 1.2 miljoen, kunt u dit verklaren? Bij het EMU saldo wordt gesproken over Wormerland? Bij het financiële beleid zien we een forse afname van de kosten, kunt u een toelichting geven? U schrijft dat u de verkoop van de erfpachtgronden gaat herzien. Graag Bij de kadernota eerder dit jaar hebben wij alle door ons ingeschatte mogelijkheden tot bezuinigingen aan u gepresenteerd. Een aantal voorstellen is door u als raad niet overgenomen en wellicht ziet u hier nog mogelijkheden. Op pagina 17 staat per reserve de hoogte van de onttrekking genoemd. De hoogste onttrekking uit de Alg. Reserve bedraagt voor de vorming van een voorziening van pensioen. De overige onttrekkingen worden verklaard in desbetreffend programma Zie vraag 17. Ten opzichte van 2012 is een afname van kosten begroot. In 2012 zijn de kosten van inhuur voor de bezuinigingsoperatie opgevoerd, alsmede de aanpasssing van de accountantskosten in de zomernota Deze tekst is niet juist omdat tot dusverre alleen bouwgrond 13

14 zouden wij van u vernemen wat de stand van zaken is en meer concreet wat de mogelijke opbrengst kan zijn U wilt de wegen in eigen beheer nemen en raamt daarvoor een voordeel in wat u opneemt als risico. U komt met nieuwe informatie dat een compensatie krijgt welke versleuteld is in de algemene uitkering. We kunnen dan toch niet anders constateren dat de bezuiniging niet haalbaar is en derhalve niet geraamd zou mogen worden in de begroting? U weet dat er een investering gaat komen voor de brug Oostzaner ringvaart. Kunt u noemen wat de investering is en aangeven waarom u dit bedrag niet opneemt in de meerjaren raming Stand van zaken oude locatie Meijn. U geeft aan dat de resultaten van het overleg met de betrokken partijen in oktober aan de raad wordt aangeboden. Wanneer kunnen de resultaten geagendeerd worden voor een informatie ronde? voor sociale huurwoningen in erfpacht is uitgegeven. Met de WOV is afgesproken dat hieromtrent geen wijziging zal optreden. Als de uitkomst van het overleg met Hoogheemraadschap positief is, betalen we minder. Dat is een bezuiniging. De bijdrage van is voldoende voor het beheer van de buitenwegen. Voor deze brug staat een renovatie gepland, welke kan worden gefinancierd uit het totaalbudget voor bruggen. De brug is opgenomen bij de risicoparagraaf omdat ten tijde van uitvoering extra kosten kunnen optreden. Op 15 oktober 2012 vindt een besloten raadsvergadering plaats. Daarin wordt de stand van zaken van de onderhandelingen gemeld. De partijen streven ernaar om zsm de raad te laten besluiten over de overdracht van contracten van Meyn naar een ontwikkelaar. Dan moeten de resultaten wel aan de voorwaarden van de gemeente voldoen. Dat is nu nog niet zo. We verwachten binnen 3 maanden naar een informatieronde van de raad te komen. Wellicht eerder. 42 Algemeen Kunt u aangeven wat de huidige boekwaarde is van de herinrichting begraafplaats. Kunt aangeven wat het voordeel is in de meerjaren raming als de boekwaarde ineens genomen wordt. De huidige boekwaarde van de begraafplaats bedraagt ,-, met een jaarlijkse kapitallast van ,-. Verder staat nog een 14

15 investeringskrediet voor de afronding van de begraafplaats ,- met kapitaallast 2.006,-. Deze kapitaallasten zullen vrijvallen bij het afboeken van de boekwaarde. Fractie JULIUS Betreft: Vragen Fractie JULIUS Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer mer 43 Constatering: Een felicitatie dat de documenten in het kader van de P&C cyclus door het College aan de Raad in 2012 zijn aangeboden binnen de termijnen in de door mij vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen aangeboden agenda. 44 Pagina 1 Waarom heeft de Begroting 2013 geen titel zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was? 45 Pagina 5 In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is opgenomen dat het Collegevoorstel om over te gaan op afschrijven van lineair naar annuiteit overgenomen wordt, mits er voor de behandeling van de Begroting van het College een notitie zou komen met daarin opgenomen de voordelen, de nadelen, de financiële gevolgen over de looptijd, de financiële gevolgen op de kortere en de langere termijn en een voorstel hoe om te gaan met de te Antwoord Dank voor het compliment. We hebben er niet aan gedacht om een titel te bedenken. Volgend jaar pakken we deze traditie weer op. Zie antwoord op vraag

16 verwachten gevolgen op langere termijn. Wanneer verschijnt deze notitie? 46 Pagina 8 Waarom is bij Kostenontwikkeling punt j niet de 2,5 % bezuiniging op de Oostzaanse bijdrage per Gemeenschappelijke Regeling opgenomen zoals vastgelegd in de op 2 juli 2012 raadsbreed aangenomen motie 24? Motie 24 draagt het college op om bij de zienswijzen van gemeenschappelijke regelingen uit te gaan van een besparing van 2.5%. Verwerking van deze besparingen in de begroting is te prematuur. 47 Pagina 8 De toegezegde nota over waardering van vaste activa etc. is tot op heden niet verschenen. Zie antwoord op vraag 10 Wanneer wordt deze nota aan de Raad aangeboden? 48 Pagina 9 en 89 In de recente presentatie in het kader van de nieuwe Woonvisie wordt in de komende jaren uitgegaan van een krimp van het inwonertal van de gemeente Oostzaan. In de door het College gepresenteerde tabel wordt uitgegaan van een groei van het inwonertal. Wat zijn de correcte cijfers? In de presentatie van de woningmarktverkenning zijn in de prognoses de toevoegingen aan de woningvoorraad door woningbouwprojecten niet meegenomen. Dit verklaart het verschil. 49 Pagina 11 Waarom is er bij aanvang van dit College het moment dat toekomstige wachtgeldverplichtingen van wethouders bekend waren geen voorziening voor deze wachtgeldverplichtingen van wethouders gevormd? Bij aanvang van dit college is niet gekozen voor een reserve/voorziening in verband met de beperkte ruimte in de begroting. Voor de wachtgeldverplichting wordt op dit moment geen voorziening getroffen. In de begroting wordt wel jaarlijks een bedrag opgenomen voor en rekening gehouden met wachtgeld voor oudbestuurders van de gemeente Oostzaan. 50 Pagina Is het College bereid alsnog een voorziening voor Het college kan ervoor 16

17 11 en 18 en Pagina 11 en 17 en 25 wachtgeldverplichtingen van wethouders te treffen door een onttrekking aan de AR - en dit ook als toekomstige beleidslijn te hanteren? Als het College een aparte voorziening voor de wachtgeldverplichtingen van wethouders treft is zij dan van mening dat de bestemmingsreserve Sociaal Personeelsbeleid kan worden opgeheven en toegevoegd aan de AR? kiezen om voor de wethouder die in aanmerking komt voor wachtgeld een voorziening te treffen en deze te onttrekken uit de AR. Het college kan ervoor kiezen om de bestemmingsreserve Sociaal Personeelsbeleid na instemming van de Raad toe te voegen aan de AR. 52 Pagina 11 In de Kadernota 2013 is een structurele efficiency korting op OVER-gemeenten opgenomen van 1,25 % per jaar gedurende 4 jaar. Het College geeft aan dat deze bezuiniging niet realiseerbaar lijkt tenzij wordt aangegeven op welke wijze de dienstverlening dient te worden aangepast. Daarbij gaat het College voorbij aan de essentie van het begrip efficiency verbetering dat in de situatie van OVER-gemeenten uitgaat van eenzelfde productieniveau en eenzelfde kwaliteit tegen lagere kosten; te realiseren door een vermindering van het aantal indirecte uren (ziekteverzuim, overleg, reistijd tijdens diensttijd e.d.) cq. een verhoging van het aantal directe uren van medewerkers OVERgemeenten. Op die wijze kan op termijn een bezuiniging worden doorgevoerd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de omvang van de productie en de te leveren kwaliteit, dus zonder aanpassing van de dienstverlening. Is het College bereid zich in het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten maximaal hard te maken naar het onder verantwoordelijkheid van de directie van OVER-gemeenten uit te voeren onderzoek naar de mogelijkheden om de directe uren van de medewerkers te verhogen zodat vanaf 2014 wel aan de door de Raad gestelde eis van 1,25 efficiency verbetering kan worden voldaan? Het bestuur van OVER-gemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVERgemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Voor een medewerker die full time in dienst is, gaan we uit van directe uren (73,5%) per jaar. Hierbij rekenen we 17

18 met een ziekteverzuimpercent age van 5%. Dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde van gemeenten (5,3%). Reistijd onder diensttijd houden we al zo minimaal mogelijk door het goed plannen van overleggen. Waar mogelijk houden we telefonisch overleg en maken we gebruik van video conference (onder meer Skype en Face Time). Hier rekenen we sowieso geen indirecte uren voor. Het aantal indirecte uren voor overleggen is al beperkt (125 uur). Om goed te kunnen samenwerken en af te stemmen is dit aantal uren een vereiste. Daarnaast hebben we een beperkt aantal indirecte uren voor opleiding van medewerkers. 53 Pagina 12 In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is het voorstel van het College overgenomen om de Het op termijn doorvoeren van een bezuiniging door vermindering van het aantal indirecte uren is naar mening van het college van b&w geen reële optie. Het wordt niet expliciet als middel 18

19 54 Pagina Pagina 12 afschrijvingstermijn van vastgoed te verlagen van 60 naar 40 jaar. Bij de presentatie van de Begroting 2013 stelt het College om de begroting sluitend te krijgen voor dit besluit te herroepen en de afschrijvingstermijn van vastgoed van 40 naar 60 jaar te brengen. Dat voorstel gevoegd bij de opmerking dat in financieel betere tijden de afschrijvingstermijn weer van 60 naar 40 jaar gebracht kan worden betekent dat het College afschrijvingstermijnen van vastgoed in afwijking van het gestelde in het BBV - ziet als een middel om begrotingen sluitend te krijgen. Is het College bereid het BBV op dit punt naar de letter en de geest uit te voeren en afschrijvingen onafhankelijk van het resultaat te laten plaatshebben? Ziet het College mogelijkheden om de vanaf 2016 te genereren extra inkomsten uit OZB en toeristenbelasting (Van der Valk) te gebruiken om het benoemde structurele probleem van voor een niet onaanzienlijk deel op te lossen zodat de afschrijvingstermijn van vastgoed op 40 jaar kan blijven? Is het correct dat het resultaat over 2016 positief gemaakt - is door in ,= te onttrekken aan de AR? gezien maar wordt door ons wel als zodanig gehanteerd indien de financiële situatie dit nodig maakt. Ja Zie antwoord op vraag nr Pagina 14 Is het juist dat het leningenbedrag per t.o.v met ofwel ruim 13 % gestegen is? Ja, dat is correct. Oorzaak ligt in het aantrekken van een nieuwe kasgeldlening van ruim 1 jaar ter financiering van de kosten binnen grondexploitaties. 57 Pagina 14 Hoe verhoudt die toegenomen schuldenpositie zich met het gestelde op pagina 10 in het accountantsverslag van Deloitte? Daar staat o.a. vermeld dat Oostzaan in 2011: Vergelijking van de cijfers Deloitte met de begroting 2013 is irrelevant daar geen een Debt Ratio had van 20 % boven het landelijk gemiddelde en 8 % boven de kritische norm balansposities in de begroting worden opgenomen. Deze een netto schuld per inwoner had van 519,= boven het landelijk gemiddelde kengetallen horen bij de jaarrekening. 58 Pagina In de door de Raad op 7 november 2011 met Alle door u gevraagde 19

20 15 algemene stemmen aangenomen motie 34 is het College opgedragen in 2012 voor de behandeling van de Begroting 2013 met een meerjareninvesteringsplan te komen waarin is opgenomen: Alle investeringen waarop nog wordt afgeschreven De bijbehorende afschrijvingstermijnen De in de afgelopen 6 jaren (vanaf peildatum november 2011) gedane investeringen die a fonds perdu zijn afgeschreven De in de komende jaren redelijkerwijs te verwachten investeringen en herinvesteringen De invloed van kapitaallasten op de exploitatie Dit meerjareninvesteringsplan, inclusief de hierboven genoemde vijf onderdelen, zou zoals aan de orde gesteld in de Informatie Rondes van , en en zoals toegezegd op 19 maart 2012 in september 2012 verschijnen. Wanneer wordt dit plan aan de Raad aangeboden? informatie is toegevoegd aan dit bestand, onderaan, na de beantwoording van alle vragen. 59 Pagina 17 N.B. Bij de beantwoording van de vragen van de Fractie JULIUS bij de Begroting 2012 werd door het College toegezegd dat ook een toen al gevraagd overzicht aan dergelijke investeringen zo spoedig mogelijk zou worden toegestuurd. Is de omvang van de bestemmingsreserve EGEM-I voldoende om de uitgaven in de looptijd van de begroting te dekken? Zo nee, op welke wijze wordt dan in dekking voorzien? Gelet op de grote rijksopgave vanuit het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramm a Dienstverlening en e-overheid) is onze verwachting dat de nog beschikbare middelen in de reserve EGEM-i niet voldoende zijn om alle bouwstenen uit het NUP te financieren. Het is momenteel nog niet duidelijk welke kosten 20

21 60 Pagina Pagina 17 Is de omvang van de bestemmingsreserve Renovatie Sportvelden (kunstgrasveld OKV) voldoende om op termijn de noodzakelijke vervanging/vernieuwing door te kunnen voeren? Zo nee, hoe wordt daar dan in voorzien? Worden de bestemmingsreserves Vrijwilligersdag en (Arbeids)reintegratieprojecten conform het raadsbreed aangenomen amendement 29 opgeheven? hier mee gemoeid zijn, en welke middelen wij naast het jaarlijkse NUPbudget van euro in de Algemene Uitkering tot en met 2014 beschikbaar krijgen vanuit het Rijk om bijvoorbeeld alle 13 basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. Wij hebben dit dan ook aangemerkt als een mogelijk risico (zie p. 33) Doel is om het beheer van het sportcomplex van OKV te privatiseren. Daartoe moet het complex in een acceptabele conditie zijn. Belangrijk onderdeel daarbij is de vervanging (voorzien tussen 2013/2016) van de toplaag van de drie sportvelden. Een globale raming komt uit op ,- incl. btw. De bestemmingsreserve is ,- en dat lijkt zeker niet voldoende. Wij beraden ons op een oplossing. Ja. 21

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-240934 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: D.Steert / J.W. van Dijk CS Concernadvies Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II

PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II PROGRAMMA BEGROTING 2012-2015 ELKENIEN DWAANDE II 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FINANCIËLE RECAPITULATIE 10 SCENARIOKEUZE KADERNOTA 16 BELEIDSWIJZIGINGEN VOORGAANDE MEERJARENRAMINGEN 19 PROGRAMMAPLAN 20

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie