Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting Vraagnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr."

Transcriptie

1 Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit programma. Kan de raad de resultaten van amendement 24 (besparing van ), motie 33 (overzicht mogelijke inkomensafhankelijke bijdragen op alle producten van de individuele voorzieningen) en motie 31 ( taakstellende bezuiniging van ontwikkelen leaseconstructie verstrekkingen boek) ontvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn dan die resultaten? 2 Blz. 10 en 11 De wachtgeldverplichting Relatie met wordt betaald door een dotatie kadernota, uit de AR. Is er dan geen vertrek reserve/voorziening getroffen wethouder voor deze verplichting, die dus altijd kan optreden? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waar kan ik die dan vinden? Antwoord In de begroting 2013 is de taakstellende bezuiniging van verwerkt. Deze taakstelling zal behaald moeten worden door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren op alle Wmo voorzieningen waar dat wettelijk is toegestaan (alle individuele voorzieningen met uitzondering van rolstoelen en kindervoorzieningen). Hiertoe ontvangt u een voorstel in november. Voor de wachtgeldverplichting wordt op dit moment nog geen voorziening getroffen. In de begroting wordt wel jaarlijks een bedrag opgenomen voor en rekening gehouden met wachtgeld voor oud-bestuurders van de gemeente Oostzaan. In het verleden is niet gekozen voor een reserve/voorziening in verband met de beperkte ruimte in de begroting. 1

2 3 Blz. 45 Kunt u een inschatting maken van de bijdrage, die Oostzaan moet leveren aan de handhaving van de drank- en horecawet, die op 1 januari 2013 ingaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel bedraagt die bijdrage dan? 4 Blz. 52 Sanering baggerdepot. Aanbrengen van een schone grondlaag met groenaanplant aan het baggerdepot Noordeinde. Er zijn echter 2 baggerdepots. Bent u bekend met dit feit? Zo nee, waarom niet en zo ja, komt er dan een correctie in de tekst? Wij schatten de kosten in op circa 8.000,-. Het is ons bekend dat er een baggerdepot op een eiland is wat moet worden opgeknapt. Het betreft hier geen sanering maar het verwijderen van begroeiing, profileren en inzaaien. Vooralsnog is hier geen financiële ruimte voor. Zodra de saneringswerkzaamheden zijn afgerond van het baggerdepot aan het Noordeinde, richten we onze focus op het andere depot. 5 Blz. 59 Wanneer kan de Raad een evaluatie tegemoet zien van de bestuursverordening openbare bibliotheek uit 2004? 6 Blz. 61 Uit welke personen bestaat het jeugdnetwerk? 7 Blz. 62 Het leerlingenvervoer kost de gemeente Ziet u mogelijkheden deze kosten te verminderen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? ( u geeft We zijn niet voornemens de bestuursverordening te evalueren. De verordening beschrijft de situatie zoals die was en is. In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingsopdracht mbt de bibliotheek kan de verordening worden meegenomen. Dhr. Klomberg, mw. De Neef, (gemeente), dhr. Groter (wijkagent), dhr. Van Laere (straathoekwerker). Daarnaast worden per onderwerp specifiek mensen uitgenodigd. Het lijkt onmogelijk de kosten via de verordening te verminderen. Oostzaan hanteert de laagste vergoedingen. Het Rijk schrijft 2

3 8 Blz. 98, 99 en 100 een verklaring op blz. 67, graag iets specifieker) U vindt het verstandig te reserveren voor de risico s onvoorziene zaken. Zitten deze bedragen al in de begroting? een minimale vergoeding voor. Het vervoerscontract is net opnieuw aanbesteed. Wanneer de nieuwe vervoerder een aantal maanden heeft gereden kunne wij zien of dit tot een besparing leidt. De bedragen zijn als risico opgenomen in de paragaaf Weerstandsvermogen. Het maakt dus onderdeel uit van het totale risico dat de gemeente kan lopen en bij een eventuele aanspraak dient in principe de algemene reserve. Daar het een risico betreft en geen zekere uitgaaf is het niet noodzakelijk dit in de exploitatie op te nemen. 3

4 Politieke partij: D66 Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer 9 Algemeen Ten eerste complimenten over het nieuwe format van de begroting. Het is overzichtelijker geworden en er is minder knip en plak werk te vinden vergeleken met vorige jaren. Hoe staat u tegenover de suggestie om naast alle relevante nota s ook de in verschillende raadsvoorstellen toegezegde evaluaties van beleid op te nemen? Zo kan de raad controleren of iets op tijd geëvalueerd wordt Er wordt bij renteontwikkeling gesproken over een nota waardering van vaste activa, deze zou ik augustus worden vastgesteld. Ik neem aan dat hier augustus 2013 bedoeld wordt? De OZB inkomsten zijn hoger dan verwacht, hoe kan dit? In hoeverre zijn alle bezwaarschriften tegen de WOZ indicatie al behandeld? Met andere woorden, hoe definitief is deze euro extra? U geeft aan dat het algemeen bestuur van OVERgemeenten een korting van niet realistisch vindt. Hoeveel acht het algemeen bestuur wel realistisch? Welke taken zou de gemeente Oostzaan mogelijk niet meer af Antwoord Bedankt voor de complimenten. Echter het opnemen van de toegezegde evaluaties in de begroting is mogelijk als het een afspraak betreft die bekend is op het moment van opstellen van de begroting. Op dat moment wordt de afspraak opgenomen in de tabel met activiteiten. Conform de toezegging in de informatieronde van 8 oktober ontvangt u voor 5 november 2012 deze nota. Door areaaluitbreiding en nagenoeg geen daling in de woz-waarde is het aannemelijk om deze verhoging structureel op te nemen. Bezwaarschriften worden voor het eind van het jaar afgehandeld. Het bestuur van OVERgemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de 4

5 kunnen nemen van OVER-gemeente zonder tegen frictiekosten aan te lopen? begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVER-gemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening en frictiekosten is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. Bij het niet meer afnemen van taken van OVER-gemeenten door de gemeente Oostzaan is bij alle taken sprake van frictiekosten De exploitatie van de kunstgreep wordt niet bij eventuele nadelen genoemd, terwijl het bedrag aan extra inkomsten dat bij de kadernota was ingevuld vooral een schatting was. Betekent dit dat het verhogen van inkomsten uit de kunstgreep op schema loopt? Hoe schat u de financiële risico s in van het verlengen van de afschrijvingstermijn van de kunstgreep? Is er dan meer geld voor een midlife upgrade noodzakelijk en moeten wij daar alvast geld voor reserveren? Een werkgroep is in het leven geroepen om te kijken naar het verhogen van de inkomsten uit de Kunstgreep vanaf Er is ons inziens geen sprake van grotere risico s. Meer geld voor een midlife upgrade heeft geen relatie met verlengen van de afschrijvingstermijn. 5

6 Reservering is nog niet aan de orde In uw overzicht staat correctie op de kadernota, onttrekking algemene reserve. Kunt u dit verder toelichten? In de coalitie-d66- Gemeentebelangen begroting is voor 2016 een onttrekking aan de Algemene Reserve begroot. (150k Nuon en 50k Algemene Reserve). Echter door extra inkomsten uit de Algemene Uitkering in 2016 is deze onttrekking niet nodig Hoe kan het dat de post streekmarketing een Ja. incidentele post geworden is? Wanneer het laatste jaar van een structurele last is ingegaan mag hij als incidenteel worden aangemerkt? Wormerland???????? Wij zoeken steeds naar het meest efficiënte proces voor het samenstellen van de begrotingen. Hierdoor is per abuis de naam Wormerland boven een staatje met Oostzaanse cijfers blijven staan Wat is de norm bij het EMU saldo? Tussen welke getallen voldoen we aan de verwachtingen van de landelijke overheid? De norm van de landelijke overheid ligt op ,-. Deze norm zullen we niet overschrijden Hoe gaat u het gebruik van Ipad s verbeteren en hoeveel kost dat? Het betreft hier het gebruik van de ipads door de Raad. In september is naar aanleiding van een korte evaluatie onder de raadsleden en fractieassistenten een rapportage verschenen over de tevredenheid van het gebruik van de ipads. Op basis van de resultaten wordt een 6

7 aantal aanbevelingen gedaan, waaronder de realisatie van een app, het faciliteren van ondersteuning en het geven van aanvullende cursussen. Het uitvoeren van de aanbevelingen en de eventuele kosten daarvan gaan in overleg met het presidium en zullen vallen binnen het beschikbare budget voor de raad Waarom wordt de digitale nieuwsbrief stopgezet? Bij de begrotingsbespreking van 2011 voor de gemeente Oostzaan is gevraagd naar een digitaal alternatief voor de gemeenterubriek. In januari 2012 is gestart met een digitale nieuwsbrief. Het aantal abonnees valt echter tegen (76 waarvan veel eigen medewerkers), ondanks alle mediaactiviteiten. De jaarlijkse kosten voor de digitale nieuwsbrief bedragen 1800,-. Het college heeft besloten het abonnement van de digitale nieuwsbrief te beëindigen en te starten met het promoten van facebook om zo een grotere doelgroep te bereiken met gemeentelijke informatie Uw mooie woorden over buurtgericht werken staan al jaren in meerdere stukken, wanneer De inspraakverordening bepaalt hoe de inspraak 7

8 wordt het concreet? Misschien goed om in samenhang met het actualiseren van de inspraakverordening eens over na te denken 22 - Over die laatste gesproken, wanneer krijgt de raad de geactualiseerde inspraakverordening? De burgermeester heeft bij de vorige algemene beschouwingen toegezegd dat dat het 3 e kwartaal van 2012 zou worden Wanneer wordt uiterlijk bekend of de nieuwe drank- en horecawet ons geld gaat kosten? Moeten we spreken over de blauwe poort of Twiskepoort? Hoe staat het met het uitvoeren van de geurverordening? Is er al met boeren gesproken over mogelijke alternatieve uitbreidingsmogelijkheden? wettelijk vertaalt moet worden naar de gemeente. De verordening van Oostzaan voldoet nog aan alle wettelijke normen. In het collegeprogramma staat Wijk en buurtgericht werken als voorbeeld opgenomen. We willen in 2013 de raad vragen een uitspraak te doen over in welke vorm dit zou kunnen. Actualisering blijkt na onderzoek niet noodzakelijk aangezien de Inspraakverordening wel al afdoende blijkt te zijn aangepast aan de wettelijke eisen en afdoende passend is bij de verschillende mogelijkheden van participatie. De nieuwe drank- en horecawet gaat de gemeente geld kosten omdat de handhavingstaken naar de gemeente zijn overgeheveld. Twiske poort Met alle boeren is gesproken over de geurverordening voor de vaststelling van de verordening. Op 8 en 10 februari 2012 is met alle boeren individueel gesproken over hun specifieke situatie. Er is besproken wat de 8

9 26 57 In het kader van onkruidbestreiding met chemische middelen vragen wij u of er voorbeelden zijn van gemeenten om ons heen die al gestopt zijn met het gebruik van bijvoorbeeld Round-Up? Zo ja heeft het college bij die gemeenten geïnformeerd of dit daar daadwerkelijk tot structureel hogere kosten heeft geleid? Wat is de stand van zaken ten aanzien van het uitvoeren van de motie van de raad bij de kadernota, betreffende de korting op de bibliotheek? Is een korting van euro op het verstrekkingenboek van de WMO (zoals verwoord in het 6 partijen akkoord) gerealiseerd in deze begroting? Zo nee wanneer wordt deze geurverordening betekent voor de bedrijfsmogelijkheden. In een aantal specifieke gevallen is ook gesproken over groeimogelijkheden. Omliggende gemeenten staan eigenlijk op hetzelfde punt als Oostzaan: er is discussie over het gebruik van chemische middelen, maar gebruiken het nog omdat alternatieven niet hetzelfde gewenste effect hebben, tevens een grote(re) milieubelasting hebben en de kosten hiervoor hoogstwaarschijnlijk hoger zijn. Daardoor is er geen inzicht in de exacte kosten voor onkruidbestrijding op een alternatieve methode. In 2013 brengen wij de alternatieven in kaart. De betreffende motie luidt: aan de raad in 2013 een voorstel aanbieden over de vorm en inhoud van het bibliotheekwerk vanaf 2015 met daarbij de taakstellende reductie op het budget voor het bibliotheekwerk. Het voorstel volgt dus in Ja, deze is verwerkt in de begroting. 9

10 gerealiseerd? Kunt u explicieter zijn over de huidige stand van zaken rond de oude bibliotheek? Is het nog mogelijk om tariefdifferentiatie bij de rioolheffing mee te nemen in de begroting 2013? Het college heeft besloten om een plan van Eigen Haard en de WOV om jongerenwoningen te realiseren verder met hen uit te werken. De woningen worden verhuurd met een jongerencontract. Dat betekent dat ze een aantal jaren mogen wonen, maar dan plaats moet maken voor andere jongeren. Dat bevordert de doorstroming. Eigen Haard bouwt en is eigenaar. De WOV gaat beheren. Er ligt inmiddels een schetsplan met 15 woningen. De komende tijd wordt samen bekeken hoe dit plan te realiseren. Financieel levert dit plan de gemeente nauwelijks iets op. De winst is bouwen voor de doelgroep jongeren met daarbij doorstroming. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van tariefdifferentiatie. De uitkomsten van het onderzoek leggen wij voor aan de raad. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt tariefdifferentiatie m.i.v niet mogelijk (product In 2011 gaf de gemeente 3104 uit aan het dierenasiel. In 2012 is dit 8150, hoe komt deze Bijdragen dierenopvang 2011: 10

11 enbegro ting) verandering? Bij de kadernota werd gesproken over een bezuiniging op de post dierenleed. Er zijn dus meerdere geldstromen dan alleen de asielen, wanneer het gaat om dieren. Wat doet de gemeente precies van die 8150 euro? Welke bedragen worden er nog meer besteed aan dieren in de begroting? -Zaanse Stichting Dierenzorg subsidie van 2.196,- - Stichting Dierenleed subsidie van 908,-. Bijdragen Dierenopvang 2012: -Zaanse Stichting Dierenzorg bijdrage van 5.359,- met overeenkomst - Stichting Dierenleed subsidie van 908,-. De bijdrage aan de Zaanse Stichting Dierenzorg is vanaf 2012 verhoogd. De verhoging bestaat uit een bijdrage in het structurele exploitatietekort van de stichting en het financieringstekort ten gevolge van de gestarte nieuwbouw in De afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst De budgetruimte is er voor de geplande regionale vogelopvang in Noord-Holland. Deze is echter nog niet gerealiseerd. 11

12 Politieke partij: GroenLinks Oostzaan Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer Waarom zijn de opbrengsten van Consencus euro hoger, welke fouten zijn er gemaakt in de eerdere raming Waarom is de structurele bezuiniging van op Over Gemeenten niet haalbaar, welke maatregelen kunt u nemen om de bezuiniging wel haalbaar te maken? Antwoord Zie antwoord op vraag 11 Het bestuur van OVERgemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVERgemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. 12

13 Op basis van concrete voorstellen van de gemeenteraad van Oostzaan kunnen afspraken worden gemaakt over het niveau van dienstverlening richting de gemeente Oostzaan. Er is een gezamenlijke raadswerkgroep (Oostzaan en Wormerland) in het leven geroepen. Wellicht kunt u gewenste bezuinigingen hier bespreken om tot een gezamenlijk standpunt te komen U neemt stelt voor als noodmaatregel om de afschrijvingstermijn voor de Kunstgreep weer terug te brengen naar 60 jaar. Welke maatregelen kunt u voorstellen om de afschrijvingstermijn weer terug te brengen naar 40 jaar? Wij constateren een afname van de reserves met 1.2 miljoen, kunt u dit verklaren? Bij het EMU saldo wordt gesproken over Wormerland? Bij het financiële beleid zien we een forse afname van de kosten, kunt u een toelichting geven? U schrijft dat u de verkoop van de erfpachtgronden gaat herzien. Graag Bij de kadernota eerder dit jaar hebben wij alle door ons ingeschatte mogelijkheden tot bezuinigingen aan u gepresenteerd. Een aantal voorstellen is door u als raad niet overgenomen en wellicht ziet u hier nog mogelijkheden. Op pagina 17 staat per reserve de hoogte van de onttrekking genoemd. De hoogste onttrekking uit de Alg. Reserve bedraagt voor de vorming van een voorziening van pensioen. De overige onttrekkingen worden verklaard in desbetreffend programma Zie vraag 17. Ten opzichte van 2012 is een afname van kosten begroot. In 2012 zijn de kosten van inhuur voor de bezuinigingsoperatie opgevoerd, alsmede de aanpasssing van de accountantskosten in de zomernota Deze tekst is niet juist omdat tot dusverre alleen bouwgrond 13

14 zouden wij van u vernemen wat de stand van zaken is en meer concreet wat de mogelijke opbrengst kan zijn U wilt de wegen in eigen beheer nemen en raamt daarvoor een voordeel in wat u opneemt als risico. U komt met nieuwe informatie dat een compensatie krijgt welke versleuteld is in de algemene uitkering. We kunnen dan toch niet anders constateren dat de bezuiniging niet haalbaar is en derhalve niet geraamd zou mogen worden in de begroting? U weet dat er een investering gaat komen voor de brug Oostzaner ringvaart. Kunt u noemen wat de investering is en aangeven waarom u dit bedrag niet opneemt in de meerjaren raming Stand van zaken oude locatie Meijn. U geeft aan dat de resultaten van het overleg met de betrokken partijen in oktober aan de raad wordt aangeboden. Wanneer kunnen de resultaten geagendeerd worden voor een informatie ronde? voor sociale huurwoningen in erfpacht is uitgegeven. Met de WOV is afgesproken dat hieromtrent geen wijziging zal optreden. Als de uitkomst van het overleg met Hoogheemraadschap positief is, betalen we minder. Dat is een bezuiniging. De bijdrage van is voldoende voor het beheer van de buitenwegen. Voor deze brug staat een renovatie gepland, welke kan worden gefinancierd uit het totaalbudget voor bruggen. De brug is opgenomen bij de risicoparagraaf omdat ten tijde van uitvoering extra kosten kunnen optreden. Op 15 oktober 2012 vindt een besloten raadsvergadering plaats. Daarin wordt de stand van zaken van de onderhandelingen gemeld. De partijen streven ernaar om zsm de raad te laten besluiten over de overdracht van contracten van Meyn naar een ontwikkelaar. Dan moeten de resultaten wel aan de voorwaarden van de gemeente voldoen. Dat is nu nog niet zo. We verwachten binnen 3 maanden naar een informatieronde van de raad te komen. Wellicht eerder. 42 Algemeen Kunt u aangeven wat de huidige boekwaarde is van de herinrichting begraafplaats. Kunt aangeven wat het voordeel is in de meerjaren raming als de boekwaarde ineens genomen wordt. De huidige boekwaarde van de begraafplaats bedraagt ,-, met een jaarlijkse kapitallast van ,-. Verder staat nog een 14

15 investeringskrediet voor de afronding van de begraafplaats ,- met kapitaallast 2.006,-. Deze kapitaallasten zullen vrijvallen bij het afboeken van de boekwaarde. Fractie JULIUS Betreft: Vragen Fractie JULIUS Begroting 2013 Pagina- Vraag nummer mer 43 Constatering: Een felicitatie dat de documenten in het kader van de P&C cyclus door het College aan de Raad in 2012 zijn aangeboden binnen de termijnen in de door mij vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen aangeboden agenda. 44 Pagina 1 Waarom heeft de Begroting 2013 geen titel zoals in voorgaande jaren gebruikelijk was? 45 Pagina 5 In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is opgenomen dat het Collegevoorstel om over te gaan op afschrijven van lineair naar annuiteit overgenomen wordt, mits er voor de behandeling van de Begroting van het College een notitie zou komen met daarin opgenomen de voordelen, de nadelen, de financiële gevolgen over de looptijd, de financiële gevolgen op de kortere en de langere termijn en een voorstel hoe om te gaan met de te Antwoord Dank voor het compliment. We hebben er niet aan gedacht om een titel te bedenken. Volgend jaar pakken we deze traditie weer op. Zie antwoord op vraag

16 verwachten gevolgen op langere termijn. Wanneer verschijnt deze notitie? 46 Pagina 8 Waarom is bij Kostenontwikkeling punt j niet de 2,5 % bezuiniging op de Oostzaanse bijdrage per Gemeenschappelijke Regeling opgenomen zoals vastgelegd in de op 2 juli 2012 raadsbreed aangenomen motie 24? Motie 24 draagt het college op om bij de zienswijzen van gemeenschappelijke regelingen uit te gaan van een besparing van 2.5%. Verwerking van deze besparingen in de begroting is te prematuur. 47 Pagina 8 De toegezegde nota over waardering van vaste activa etc. is tot op heden niet verschenen. Zie antwoord op vraag 10 Wanneer wordt deze nota aan de Raad aangeboden? 48 Pagina 9 en 89 In de recente presentatie in het kader van de nieuwe Woonvisie wordt in de komende jaren uitgegaan van een krimp van het inwonertal van de gemeente Oostzaan. In de door het College gepresenteerde tabel wordt uitgegaan van een groei van het inwonertal. Wat zijn de correcte cijfers? In de presentatie van de woningmarktverkenning zijn in de prognoses de toevoegingen aan de woningvoorraad door woningbouwprojecten niet meegenomen. Dit verklaart het verschil. 49 Pagina 11 Waarom is er bij aanvang van dit College het moment dat toekomstige wachtgeldverplichtingen van wethouders bekend waren geen voorziening voor deze wachtgeldverplichtingen van wethouders gevormd? Bij aanvang van dit college is niet gekozen voor een reserve/voorziening in verband met de beperkte ruimte in de begroting. Voor de wachtgeldverplichting wordt op dit moment geen voorziening getroffen. In de begroting wordt wel jaarlijks een bedrag opgenomen voor en rekening gehouden met wachtgeld voor oudbestuurders van de gemeente Oostzaan. 50 Pagina Is het College bereid alsnog een voorziening voor Het college kan ervoor 16

17 11 en 18 en Pagina 11 en 17 en 25 wachtgeldverplichtingen van wethouders te treffen door een onttrekking aan de AR - en dit ook als toekomstige beleidslijn te hanteren? Als het College een aparte voorziening voor de wachtgeldverplichtingen van wethouders treft is zij dan van mening dat de bestemmingsreserve Sociaal Personeelsbeleid kan worden opgeheven en toegevoegd aan de AR? kiezen om voor de wethouder die in aanmerking komt voor wachtgeld een voorziening te treffen en deze te onttrekken uit de AR. Het college kan ervoor kiezen om de bestemmingsreserve Sociaal Personeelsbeleid na instemming van de Raad toe te voegen aan de AR. 52 Pagina 11 In de Kadernota 2013 is een structurele efficiency korting op OVER-gemeenten opgenomen van 1,25 % per jaar gedurende 4 jaar. Het College geeft aan dat deze bezuiniging niet realiseerbaar lijkt tenzij wordt aangegeven op welke wijze de dienstverlening dient te worden aangepast. Daarbij gaat het College voorbij aan de essentie van het begrip efficiency verbetering dat in de situatie van OVER-gemeenten uitgaat van eenzelfde productieniveau en eenzelfde kwaliteit tegen lagere kosten; te realiseren door een vermindering van het aantal indirecte uren (ziekteverzuim, overleg, reistijd tijdens diensttijd e.d.) cq. een verhoging van het aantal directe uren van medewerkers OVERgemeenten. Op die wijze kan op termijn een bezuiniging worden doorgevoerd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de omvang van de productie en de te leveren kwaliteit, dus zonder aanpassing van de dienstverlening. Is het College bereid zich in het Algemeen Bestuur van OVER-gemeenten maximaal hard te maken naar het onder verantwoordelijkheid van de directie van OVER-gemeenten uit te voeren onderzoek naar de mogelijkheden om de directe uren van de medewerkers te verhogen zodat vanaf 2014 wel aan de door de Raad gestelde eis van 1,25 efficiency verbetering kan worden voldaan? Het bestuur van OVER-gemeenten is erin geslaagd om een structurele besparing van ,- (5,4%) op de begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van ,-. Het bestuur van OVERgemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van ,-, waarvan ,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Voor een medewerker die full time in dienst is, gaan we uit van directe uren (73,5%) per jaar. Hierbij rekenen we 17

18 met een ziekteverzuimpercent age van 5%. Dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde van gemeenten (5,3%). Reistijd onder diensttijd houden we al zo minimaal mogelijk door het goed plannen van overleggen. Waar mogelijk houden we telefonisch overleg en maken we gebruik van video conference (onder meer Skype en Face Time). Hier rekenen we sowieso geen indirecte uren voor. Het aantal indirecte uren voor overleggen is al beperkt (125 uur). Om goed te kunnen samenwerken en af te stemmen is dit aantal uren een vereiste. Daarnaast hebben we een beperkt aantal indirecte uren voor opleiding van medewerkers. 53 Pagina 12 In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is het voorstel van het College overgenomen om de Het op termijn doorvoeren van een bezuiniging door vermindering van het aantal indirecte uren is naar mening van het college van b&w geen reële optie. Het wordt niet expliciet als middel 18

19 54 Pagina Pagina 12 afschrijvingstermijn van vastgoed te verlagen van 60 naar 40 jaar. Bij de presentatie van de Begroting 2013 stelt het College om de begroting sluitend te krijgen voor dit besluit te herroepen en de afschrijvingstermijn van vastgoed van 40 naar 60 jaar te brengen. Dat voorstel gevoegd bij de opmerking dat in financieel betere tijden de afschrijvingstermijn weer van 60 naar 40 jaar gebracht kan worden betekent dat het College afschrijvingstermijnen van vastgoed in afwijking van het gestelde in het BBV - ziet als een middel om begrotingen sluitend te krijgen. Is het College bereid het BBV op dit punt naar de letter en de geest uit te voeren en afschrijvingen onafhankelijk van het resultaat te laten plaatshebben? Ziet het College mogelijkheden om de vanaf 2016 te genereren extra inkomsten uit OZB en toeristenbelasting (Van der Valk) te gebruiken om het benoemde structurele probleem van voor een niet onaanzienlijk deel op te lossen zodat de afschrijvingstermijn van vastgoed op 40 jaar kan blijven? Is het correct dat het resultaat over 2016 positief gemaakt - is door in ,= te onttrekken aan de AR? gezien maar wordt door ons wel als zodanig gehanteerd indien de financiële situatie dit nodig maakt. Ja Zie antwoord op vraag nr Pagina 14 Is het juist dat het leningenbedrag per t.o.v met ofwel ruim 13 % gestegen is? Ja, dat is correct. Oorzaak ligt in het aantrekken van een nieuwe kasgeldlening van ruim 1 jaar ter financiering van de kosten binnen grondexploitaties. 57 Pagina 14 Hoe verhoudt die toegenomen schuldenpositie zich met het gestelde op pagina 10 in het accountantsverslag van Deloitte? Daar staat o.a. vermeld dat Oostzaan in 2011: Vergelijking van de cijfers Deloitte met de begroting 2013 is irrelevant daar geen een Debt Ratio had van 20 % boven het landelijk gemiddelde en 8 % boven de kritische norm balansposities in de begroting worden opgenomen. Deze een netto schuld per inwoner had van 519,= boven het landelijk gemiddelde kengetallen horen bij de jaarrekening. 58 Pagina In de door de Raad op 7 november 2011 met Alle door u gevraagde 19

20 15 algemene stemmen aangenomen motie 34 is het College opgedragen in 2012 voor de behandeling van de Begroting 2013 met een meerjareninvesteringsplan te komen waarin is opgenomen: Alle investeringen waarop nog wordt afgeschreven De bijbehorende afschrijvingstermijnen De in de afgelopen 6 jaren (vanaf peildatum november 2011) gedane investeringen die a fonds perdu zijn afgeschreven De in de komende jaren redelijkerwijs te verwachten investeringen en herinvesteringen De invloed van kapitaallasten op de exploitatie Dit meerjareninvesteringsplan, inclusief de hierboven genoemde vijf onderdelen, zou zoals aan de orde gesteld in de Informatie Rondes van , en en zoals toegezegd op 19 maart 2012 in september 2012 verschijnen. Wanneer wordt dit plan aan de Raad aangeboden? informatie is toegevoegd aan dit bestand, onderaan, na de beantwoording van alle vragen. 59 Pagina 17 N.B. Bij de beantwoording van de vragen van de Fractie JULIUS bij de Begroting 2012 werd door het College toegezegd dat ook een toen al gevraagd overzicht aan dergelijke investeringen zo spoedig mogelijk zou worden toegestuurd. Is de omvang van de bestemmingsreserve EGEM-I voldoende om de uitgaven in de looptijd van de begroting te dekken? Zo nee, op welke wijze wordt dan in dekking voorzien? Gelet op de grote rijksopgave vanuit het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramm a Dienstverlening en e-overheid) is onze verwachting dat de nog beschikbare middelen in de reserve EGEM-i niet voldoende zijn om alle bouwstenen uit het NUP te financieren. Het is momenteel nog niet duidelijk welke kosten 20

21 60 Pagina Pagina 17 Is de omvang van de bestemmingsreserve Renovatie Sportvelden (kunstgrasveld OKV) voldoende om op termijn de noodzakelijke vervanging/vernieuwing door te kunnen voeren? Zo nee, hoe wordt daar dan in voorzien? Worden de bestemmingsreserves Vrijwilligersdag en (Arbeids)reintegratieprojecten conform het raadsbreed aangenomen amendement 29 opgeheven? hier mee gemoeid zijn, en welke middelen wij naast het jaarlijkse NUPbudget van euro in de Algemene Uitkering tot en met 2014 beschikbaar krijgen vanuit het Rijk om bijvoorbeeld alle 13 basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. Wij hebben dit dan ook aangemerkt als een mogelijk risico (zie p. 33) Doel is om het beheer van het sportcomplex van OKV te privatiseren. Daartoe moet het complex in een acceptabele conditie zijn. Belangrijk onderdeel daarbij is de vervanging (voorzien tussen 2013/2016) van de toplaag van de drie sportvelden. Een globale raming komt uit op ,- incl. btw. De bestemmingsreserve is ,- en dat lijkt zeker niet voldoende. Wij beraden ons op een oplossing. Ja. 21

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsreserve sociale woningbouw

Onderwerp: Bestemmingsreserve sociale woningbouw Collegevoorstel registratienummer steller Portefeuillehouder Portefeuille datum 26 oktober 2009 WHI CBW-ETA Volkshuisvesting Vertrouwelijk ja nee Afdeling: Directie Beleid en best.onderst. Publiekszaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht

[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht [V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD

1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD 1.1 Technische vragen nota Waarderen en afschrijven - VVD Vraag Blz. Antwoord Artikel 2.4.1 Aanpassen afschrijvingstermijn van wegen, fietsen wandelpaden van 25 naar 50 jaar. Welk onderzoek ligt ten grondslag

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG Jaarrekening 2014 Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositorenten zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/003710 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: Starterslening 2 7 juli 2014 14.07.07 ThM de raad van de gemeente Asten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie