STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart 2012 31 augustus 2012"

Transcriptie

1 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 4 1 maart augustus

2 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering van het RSV (besluit Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) werd aan de stad Leuven een subsidie toegekend als bijdrage in de loon en werkingskosten van de projectcoördinatie van het strategisch project Herontwikkeling Vaartkom Leuven. Voorliggend document betreft het voortgangsrapport als bijlage bij de aanvraag door de stad Leuven van de zesde schijf van de subsidie aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, dienst Ruimtelijke Planning. Voor de opmaak daarvan werden de doelstellingen en taakomschrijving van het projectmanagement van de Vaartkom zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28/04/2008) als referentiesituatie gehanteerd. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT Afbakening De Vaartkom is een voormalig industriële zone aan het einde van het kanaal Leuven Dijle, ten noorden van het centrum, op 900 m van de Grote Markt. Het gebied heeft een oppervlakte van 30 hectare, wordt in het noorden begrensd door de Lüdenscheidsingel, in het westen door de Mechelsestraat, in het zuiden door het Klein Begijnhof, de Vaartstraat, de J.P. Minckelerstraat, de J.B. Van Monsstraat en in het oosten door het J.M. Artoisplein. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen De Herontwikkeling Vaartkom Leuven kadert in de selectie van Leuven als regionaal stedelijk gebied in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen. Deze selectie houdt in dat er een stedelijk gebied beleid gevoerd moet worden, gericht op o.a. ( ) ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving ( ) (RSV, richtinggevend deel pag. 332). De herontwikkeling van de Vaartkom ondersteunt de basisdoelstellingen die de stad heeft vooropgesteld in haar Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 april 2004). De stad Leuven profileert zich daarbinnen als provinciale metropool. Daarmee wil ze haar provinciale, bevattelijke karakter verzoenen met haar regionale ambitie als kernstad van een verstedelijkte regio. Ze wil haar compacte stedelijke structuur behouden door de prioritaire 2

3 (her)ontwikkeling aan hogere dichtheid van locaties binnen de huidige stedelijke structuur, eerder dan bijkomend open ruimte aan te spreken. Tegelijk wil de stad ook de ruimtelijke verscheidenheid consolideren en versterken, door bij ontwikkeling maximaal rekening te houden met de eigenheid van de locatie en specificiteit te creëren. In het RSL worden binnen het plangebied voor de RUP s Vaartkom bindend verschillende zones als woonontwikkelingsgebied type herontwikkelingslocatie aangeduid. Samen zijn ze goed voor de ontwikkeling van nieuwe woningen en nemen dus de helft van de stedelijke taakstelling inzake wonen voor hun rekening. Ruimtelijke visie De Vaartkom heeft, omwille van de strategische ligging (nabijheid van het station en van de binnenstad), de beschikbare ruimte en de goede bereikbaarheid, het potentieel om uit te groeien tot een nieuw centrum van stedelijk leven in Leuven. Een ruim en gevarieerd aanbod aan stedelijke functies is hiervoor wenselijk: woningen, kantoren en centrumfuncties (handel, horeca, recreatie, cultuur). Tegelijk kan het specifiek karakter van de Vaartkom de attractiviteit van het gebied versterken, indien de verblijfskwaliteit er verbetert. Het RSL onderschrijft deze visie door de Vaartkom te selecteren als multifunctionele ontwikkelingspool. Door de schaal van de ontwikkelingsmogelijkheden en de bijzondere omgevingsfactoren kan een specifiek aanbod worden gerealiseerd dat complementair is aan de rest van de stad, onder meer in functie van programma s die omwille van schaal of hinder niet inpasbaar zijn in de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat de Vaartkom daarmee de concurrentie aangaat met het oude stadscentrum. Beide kunnen zich verder ontwikkelen, met behoud van hun eigenheid en met een specifiek aanbod. Zo werd de Vaartkom in het RSL geselecteerd als grootschalige detailhandelslocatie. COÖRDINATIE Doel In uitvoering van de hoger genoemde samenwerkingsovereenkomst zal AGSL voor de stad Leuven en in samenwerking met de stadsdiensten instaan voor het globaal projectmanagement van het stadsontwikkelingsproject Vaartkom. Voor de coördinatie daarvan stelde het AGSL in uitvoering van deze bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst een projectbeheerder aan. De stad wil met deze werkwijze de volgende doelstellingen realiseren bij de herontwikkeling van de Vaartkom: het bewaken van de coherente stedenbouwkundige visie uitgewerkt op basis van het Stadsontwerp Herontwikkeling Vaartkom Leuven en het projectvoorstel van Ertzberg voor de ontwikkeling van de Enclave; streven naar ruimtelijke kwaliteit bij de herontwikkeling van de Vaartkom; 3

4 een marktconforme ontwikkeling van de verschillende deelgebieden in de Vaartkom, behoudens die programma elementen waarvoor een grote maatschappelijke behoefte bestaat of op wettelijke/decretale wijze onttrokken zijn aan de normale marktwerking; de valorisatie van de terreinen in eigendom van de stad of het AGSL ; het ondersteunen van ontwikkelingen (initiëren, coördineren, kwaliteitsbewaking) zowel van de stad, van het AGSL als van andere publieke en private initiatiefnemers; het creëren van rechtszekerheid (projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten, realiseren van de noodzakelijke vastgoedtransacties,. ); een samenhangende communicatie over het project Vaartkom en het promoten van de Vaartkom als nieuw stadsdeel van Leuven. SPOOR PROJECTORGANISATIE Het projectmanagement Vaartkom wordt georganiseerd aan hand van een stuurgroep (SG), een technische werkgroep (TW), en specifieke werkgroepen of deelwerkgroepen (DWG). Ook de private actoren waarmee de stad Leuven samenwerkingsovereenkomsten afsloot voor de herontwikkeling van de Vaartkom (Ertzberg cvba, Waterview nv) maken daar deel van uit. De terugkoppeling met andere private en semi publieke actoren in de Vaartkom gebeurt in het overlegcomité (OC). Voor de samenwerking met publieke actoren (Waterwegen en Zeekanaal, Vlaamse Gemeenschap Afdeling Wegen en Verkeer, De Lijn, ruimte en erfgoed ) wordt voor de besluitvorming gebruik gemaakt van de bestaande structurele overlegmomenten tussen de stad Leuven en de betrokken partners. De voorbereiding daarvan gebeurt in deelwerkgroepen en wordt teruggekoppeld met de andere publieke actoren in het begeleidingsteam van het stadscontract. Overleg en besluitvormingsorganen Technische werkgroep (TW) De TW bestaat uit de projectcoördinator, de directeur ruimtelijke ontwikkeling en vertegenwoordigers van de diensten ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid (planning, vergunningen en milieu), gebiedsgerichte werking (wijkmanager), communicatie stadsvernieuwing en vertegenwoordigers van AT Osborne. In de TW wordt de operationele uitvoering van de verschillende taken binnen de diverse deelopdrachten in de herontwikkeling van de Vaartkom gerealiseerd. Deze taken en deelopdrachten worden er gekaderd in het grotere ruimtelijk geheel en een globale timing en begroting. Per werkgroepvergadering wordt een beknopt verslag gemaakt door de projectcoördinator. Het verslag wordt op de sharepoint Vaartkom geplaatst zodat stuurgroepleden en leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de projectvoortgang. 4

5 De technische werkgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 02/03, 30/03, 27/04, 04/05, 25/05, 22/06 Stuurgroep (SG) In de SG zetelen vertegenwoordigers van de stakeholders die binnen hun organisatie een zekere beslissingsmacht hebben en/of deel uitmaken van het beslissingsorgaan zijnde de burgemeester, de bevoegde schepenen, de stadssecretaris, de directeur ruimtelijke ontwikkeling, de afgevaardigd bestuurder en directeur van het AGSL, de bestuurders en directeurs van de private partners en de projectcoördinator. De voorstellen en rapporten die door de TW gedragen worden, worden aan de SG voorgesteld. Hier wordt afgetoetst of de inzichten van de TW ook door de verschillende besturen en private actoren gedragen kunnen/zullen worden. Naast het bespreken en nemen van beslissingen i.v.m. de voortgang en de inhoudelijke aspecten is eveneens bijsturing van het project mogelijk i.f.v. beleidsbeslissingen. De goedkeuring en wijzigingen in de procesorganisatie worden ook hier beslist. De stuurgroep vergadert 3 keer per jaar en maakt zo nodig voor extra input gebruik van de maandelijkse stuurgroep ruimtelijke ordening (SRO) van de stad Leuven. De organisatie en de verslaggeving van dit overleg gebeurt door de projectcoördinator. Deze zorgt eveneens voor de terugkoppeling met de TW. De stuurgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 04/05 en 11/05. Begeleidingsteam stadscontract Het begeleidingsteam van het stadscontract Vaartkom bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven, de projectcoördinator en afgevaardigden van alle Vlaamse administraties waarvan er engagementen werden opgenomen in het stadscontract Vaartkom. Het begeleidingsteam heeft tot doel om de diverse deelprojecten binnen de herontwikkeling van de Vaartkom en de vragen die daarover terechtkomen bij de verschillende Vlaamse administraties, in een groter geheel te blijven plaatsen. De vergaderingen kunnen bijdragen tot een geïntegreerde herontwikkeling en een optimale afstemming van de Vlaamse adviezen, vergunningen en investeringen in het projectgebied. Het begeleidingsteam wordt voorgezeten door Jaak Boon (Vlaamse Gemeenschap, MOW) en vergadert in principe 2 keer per jaar. In de periode van 1 maart augustus 2012 kwam het begeleidingsteam stadscontracten op aandringen van het kabinet van minister Freya Van Den Bossche terug samen op 24/05. Overlegcomité (OC) Het OC bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven (diensten ruimtelijke ontwikkeling en communicatie stadsvernieuwing), het AGSL, het centrummanagement, Inbev, Ertzberg, Ghelamco, Willemen, Dijledal, De Hoorn, OPEK, Waterwegen en Zeekanaal en de projectcoördinator. 5

6 Het OC heeft als doel de optimale uitwisseling van informatie tussen (hoofdzakelijk private) partners in de herontwikkeling van de Vaartkom en de bevordering van de samenwerking tussen deze actoren. Het OC komt vergadert 2 keer per jaar en kwam in de periode 1 maart augustus 2012 niet bijeen maar wel net daarvoor en daarna op 17/02 en 07/09. Ambtelijke werkgroepen Deelwerkgroepen De deelwerkgroepen bestaan uit de projectcoördinator en vertegenwoordigers van alle betrokken besturen, instanties, private partners en studiebureau s die noodzakelijk zijn voor de operationele uitvoering van een deelproject of deelopdracht. De resultaten van het werk van de deelwerkgroepen worden via de technische werkgroep teruggekoppeld met de stuurgroep. Per overleg wordt een beknopt verslag gemaakt door projectcoördinator. Het verslag wordt op sharepoint Vaartkom geplaatst zodat andere leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de status van de deelopdrachten. In de periode van 1 maart augustus 2012 waren de volgende DWG s actief: Deelwerkgroep parkeergebouw Engels Plein voor de voorbereiding van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw met vertegenwoordigers van de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen), AGSL en RWO op 20/04, 8/06, 06/07 en 31/08. Deelwerkgroep passerelle Keizersberg voor de terugkoppeling van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van de passerelle die het parkeergebouw verbindt met de Keizersberg met vertegenwoordigers van Ghelamco, ANB, Onroerend Erfgoed, de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen) en de groendienst van de stad Leuven op 07/03, 22/03, 11/05, 2/07 en 29/08. Deelwerkgroep afstemming werfinrichting Engels Plein voor de afstemming van de werfinrichting van het Engels Plein met de andere werfinrichtingen in de Vaartkom met vertegenwoordigers van de dienst weg en waterbeheer, West 8, Snoeckx en partners, de nutsmaatschappijen en de opdrachtgevers en uitvoerders van de projecten Vaartkom West, De Latten, Tweewaters, Vander Elst, De Hoorn en OPEK, op 12/03, 27/03 en 24/04. Deelwerkgroep Dijle oevers voor de afstemming van de acties van de stad Leuven, VMM en de verschillende private ontwikkelaars in het kader van het openleggen en de herinrichting van de Dijleoevers binnen de herontwikkeling van de Vaartkom, op 23/05, 28/06 en 17/07. Deelwerkgroep Vaartkom West voor de voorbereiding van de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met Virix nv en de stedenbowukundige attesten van het projectgebied, op 03/05 en 25/05. 6

7 Deelwerkgroep Tweewaters voor de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunningen van de Twist en de omgevingsaanleg Tweewaters, op 09/03, 26/04 en 28/08 Deelwerkgroep Bruggen over de Vaart voor de afstemming van de acties van de stad Leuven en WenZ inzake de uitbreiding van de bestaande brug over de Vaart, de realisatie van een nieuwe brug over de Vaart en de uitvoering van de andere maatregelen in uitvoering van de betreffende samenwerkingsovereenkomst, op 15/03. Deelwerkgroep fietspaden Lüdenscheidsingel in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 20/04. Deelwerkgroep flankerende maatregelen in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 15/05. Ander instrumentarium Documentenbeheer Voor de uitwisseling van documenten is een digitaal platform (sharepoint) beschikbaar op het extranet van de stad Leuven. Het doel daarvan is de informatie m.b.t. het globale projectmanagement Vaartkom en m.b.t. de specifieke deelopdrachten te delen met alle betrokkenen. Dat betekent dat binnen elke organisatie en stedelijke dienst de documenten m.b.t. de herontwikkeling Vaartkom digitaal bewaard worden cfr. de afspraken binnen de dienst/organisatie. Sleuteldocumenten (eindrapporten, verslagen, ) worden ook op de sharepoint geplaatst zodat ze ten allen tijde door alle betrokkenen geraadpleegd kunnen worden. De leden van de TW hebben toegang tot alle informatie, de leden van de deelwerkgroepen hebben toegang tot de algemene informatie m.b.t. de Vaartkom en tot deze m.b.t. het specifieke deelproject waarmee zij betrokken zijn. De projectbeheerder van AGSL (Veronique Henderix) staat samen met Helics (Sven Kluppels) in voor het beheer van dit digitaal platform. Communicatieplan Het infohuis stadsvernieuwing heeft in overleg met het AGSL en gebiedsgerichte werking het communicatieplan van de Vaartkom geconcretiseerd voor de periode Het schept een kader waarbinnen de communicatie in de meest brede zin wordt gevoerd. De uitvoering van de beschreven acties gebeurt door het de dienst communicatie stadsvernieuwing (Vaartkom Actua ), de cel gebiedsgerichte werking (Vaartkom Weerspiegeld, Vaartkom Geknipt, Vaartkom Besproken ) en AT Osborne (Overlegcomité Vaartkom) in overleg met de stadsdiensten. 7

8 Planning Voor de herontwikkeling van de Vaartkom is een planning beschikbaar in MS project. Vanuit de basisplanning wordt jaarlijks input gegeven voor de stadsbegroting. Wijzigingen in de projectstructuur in de periode van 1 maart augustus 2012 Sinds 1 juli 2012 is Katrien Van Uytsel aangesteld als projectbeheerder binnen het AGSL. In het kader van de heronwikkeling Vaartkom Leuven nam zij van de projectcoördinator de projectcoördinatie over van het deelprojecten Bruggen Over De Vaart en Flankerende Maatregelen. Dat betreft de afstemming van de acties van de stad Leuven, Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant en De Lijn in het kader van de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en Waterwegen en Zeekanaal m.b.t. het stadsvernieuwingsproject Vaartkom Noord en de realisatie van de flankerende maatregelen in het kader van de plan MER bij de RUP s van de Vaartkom. Katrien Van Uytsel werd toegevoegd aan de TW Vaartkom en ondersteunt de projectcoördinato omdat de voltijdse inzet van 1 coördinator niet meer volstond voor de afstemming van alle lopende processen en projecten. SPOOR REALISATIE Stand van zaken deelprojecten Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de stand van zaken van de verschillende deelprojecten. De belangrijkste inhoudelijke trajecten die in de eerste helft van 2012 werden doorlopen zijn echter voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van de omgevingsaanleg van het projectgebied Tweewaters de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw de voorbereiding en aflevering van de stedenbouwkundige attesten voor het projectgebied Vaartkom West de start van de werken van De Latten de start van de werken aan het Engels Plein de voltooiing van de oostelijke toegang tot de Keizersberg de uitbreiding van het masterplan publieke ruimte met een globale visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. Projectgebied Tweewaters 8

9 Met het oog op het in gebruik nemen van de Balk Van Beel medio 2013, moet de aanleg van het openbaar domein in het projectgebied Tweewaters aanvangen begin De vergunningsaanvraag zal ingediend worden in het najaar van Ter voorbereiding werden in de eerste jaarhelft diverse technische werkgroepen ingericht met de ontwikkelaar Ertzberg, de ontwerpers Bas Smets en ARA, de dienst weg en waterbeheer, de groendienst en de reinigingsdienst van de stad Leuven, de politie Leuven, de VMM en de nutsmaatschappijen. Om de organisatie van een ruim gebied m.b.t. laden, lossen, toelevering, vuilnisophaling en parkeren in beeld te krijgen werd aangeraden aan de ontwikkelaar om een vergunningsaanvraag voor te bereiden voor het volledig openbaar domein tussen de Balk Van Beel en het kruispunt met de Vaartstraat. (bijlage 01, masterplan publieke ruimte Tweewaters, bureau Bas Smets) Parkeergebouw Ghelamco diende in februari 2012 de aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning van het multifunctioneel parkeergebouw Waterview met ruim 600 studentenkamers en 48 studentenstudio s. In mei 2012 werd de vergunningsaanvraag terug ingetrokken door de ontwikkelaar omwille van de juridische onduidelijkheid m.b.t. de opmaak van een project MER en/of een MER screeningsnota. Medio 2012 werd een nieuw aanvraagdossier voor het multifunctioneel parkeergebouw Waterview voorbereid door Ghelamco waarbij volgende wijzigingen werden doorgevoerd: De verbinding met de Keizersberg werd toegevoegd aan de vergunningsaanvraag en het ontwerp daarvan 9

10 werd in nauw overleg met ANB en onroerend erfgoed opgemaakt; Ghelamco voegde een uitgebreide screeningsnota toe aan het aanvraagdossier Eén bouwlaag werd geschrapt en het aantal studentenkamers werd terruggebracht tot

11 Vaartkom West Projectontwikkelaar Virix kocht de resterende Inbeveigendommen aan in Vaartkom West en gaf in het voorjaar van 2012 opdracht aan BUUR om een globaal masterplan op te maken en voor de drie deelgebieden daarbinnen een stedenbouwkundig attest aan te vragen, met name voor de omgeving van het voormalig hoofdkantoor van Inbev, voor het gebied tussen Vaartstraat en Sluisstraat en voor de Bottelarijsite (tussen de Sluisstraat en de Mechelsestraat). Daarvan werd het attest met betrekking tot de Bottelarijsite geweigerd omdat de densiteit en woontypologie niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het RUP Vaartkom West. 11

12 De Latten De realisatie van het gemengd project De Latten van de SHM Dijledal en het AGSL ging van start op 01/

13 Engels Plein en oostelijke toegang Keizersberg De omgevingswerken aan het Engels Plein gingen van start op 01/ De oostelijke toegang tot de Keizersberg werd voltooid. 13

14 Visie Dijleoevers Bij de voorbereiding van het sociale huisvestingsproject aan de J.P. Minckelersstraat, het masterplan voor Vaartkom West en de omgevingsaanleg van de site Tweewaters werd de noodzaak duidelijk van een meer gedetailleerde visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. In opdracht van het AGSL kreeg AT Osborne / Omgeving daarom de opdracht om de bestaande toestand van de Dijle oevers en de gewenste toestand op basis van de verschillende inrichtingsplannen in kaart te brengen. De verschillende publieke en private ontwikkelaars, de diensten duurzaamheidsbeleid, weg en waterbeheer en de groendienst van de stad Leuven en de VMM werden betrokken bij de opmaak daarvan. Het doel van de studie was om een algemeen kader te scheppen en daarbinnen duidelijk aan te geven welke Dijle oevers in de toekomst verhard, semi verhard of onverhard zullen zijn in het projectgebied Vaartkom. 14

15 Overzicht deelprojecten in voorbereiding of uitvoering Project Deelproject Stand van zaken Vaartkom Vander Elst Uitvoering Vaartkom_Publieke Ruimte Aanleg Engels Plein en zijstraten, In uitvoering sinds 1/ Achter De Latten, Wolvengang en Burchtstraat Vaartkom_Parkeergebouw Passerelle naar de Keizersberg Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Parkeergebouw Parkeergebouw Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_De Latten De Latten In uitvoering sinds 1/ Vaartkom_Publieke Ruimte Oostelijke toegang Keizersberg Voltooid sinds 30/ Vaartkom_Keizersberg Restauratie burchtmuur Goedkeuring definitief ontwerp Keizersberg Vaartkom_Publieke Ruimte Fiets en voetgangersbrug naar Voorbereiding Wilsele Vaartkom Herbestemming entrepotgebouw Voltooid Vaartkom_Bruggen Uitbreiding bestaande hefbrug Opmaak ontwerp Vaartkom_Bruggen Nieuwe hefbrug Samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 31/ Vaartkom_Bruggen Jachthavengebouw Voorbereiding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject Burchtstraat Glasblazerijstraat Aflevering stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Publieke ruimte Realisatie zandvang Aanbesteding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject J.P. Opmaak voorontwerp Minckelersstraat Vaartkom_Publieke ruimte Aanleg Sluispark Voorbereiding Vaartkom De Hoorn Uitvoering Vaartkom Balk Van Beel In uitvoering sinds april 2010 Vaartkom Sheds Opmaak ontwerp Vaartkom Twist Opmaak ontwerp Vaartkom Silo Opmaak voorontwerp Vaartkom_Publieke ruimte Omgevingsaanleg Tweewaters Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning 15

16 Vaartkom_Publieke ruimte Dijle oevers Voorbereiding RESULTATEN Onderstaande tabel gaat uit van de taken van het projectmanagement Vaartkom die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van de bovenstaande doelstellingen. Voor elke taak wordt aangegeven wie in de periode van 1 maart 2012 tot 31 augustus 2012 instond voor de uitvoering ervan en wat het resultaat is. Taak Uitvoering Resultaten 1 Algemene coördinatie Projectbeheerder AGSL i.s.m. AT (zie hoger) Osborne 2 Opmaak en bewaking van Projectbeheeder AGSL (zie bijlage) fasering en timing 3 Organisatie stuurgroep, Projectbeheerder AGSL (zie hoger) technische werkgroep en deelwerkgroepen 4 Rapportering aan het beleid Projectbeheerder AGSL i.s.m. de functioneel betrokken diensten van de stad Leuven Stuurgroepen 04/05 en 11/05, verslag aan het college op 20/07 m.b.t. het tijdelijk ter beschikking stellen van een onbebouwd terrein als parkeerterrein en diverse verslagen aan het college door de functioneel betrokken stadsdiensten. 5 Centraliseren informatie Projectbeheerder AGSL Sharepoint Vaartkom 6 Fungeren als aanspreekpunt Projectbeheerder AGSL 7 Overleg met en begeleiding van (potentiële) investeerders 8 Uitwerken en opvolgen communicatiestrategie 9 Opvolging subsidiëring stadsvernieuwingsprojecten Projectbeheerder AGSL en dienst ruimtelijke ontwikkeling Communicatie stadsvernieuwing en dienst gebiedsgerichte werking i.s.m. TW Projectbeheerder AGSL Stuurgroepen Tweewaters en Waterview, technische werkgroepen Tweewaters en Waterview, deelwerkgroepen parkeergebouw Engels Plein, Vaartkom West en site Tweewaters, deelwerkgroepen Dijle oevers VMM (ter ondersteuning private ontwikkelingen) en passerelle Keizersberg (ter ondersteuning private ontwikkelingen). Vaartkom Actua in februari en juni 2012 Infovergadering aan de bevolking over de geplande werken aan het Engels Plein en het ontwerp van het parkeergebouw op 01/03. Vaartkom Op Zondag op 24 juni

17 (SVP) 10 Aanvraag EFRO subsidies 11 Opvolging stadscontract Vaartkom Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling Voorbereidende gesprekken inzake heropstart begeleidingsteam stadscontract op 25/04, begeleidingsteam op 24/05 Stad Leuven 12 Aanvraag en opvolging subsidie Strategische Projecten in uitvoering van het RSV Projectbeheerder AGSL 13 Opvolging van het Interreg IVAproject ROI 14 Prospecteren, aanvragen en opvolgen van mogelijke andere subisidies 15 Opmaak van samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars en ev. andere actoren Projectbeheerder AGSL 3 maandelijkse financiële declaraties, 6 maandelijkse inhoudelijke declaratie, opvolging van de uitvoering en afstemming van de werfhinder met andere projecten in Vaartkom Noord Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 16 Opvolging en realisatie Blok 1 AGSL Opvolging uitvoering 17/18 Uitwerken van een ontwikkelingsstrategie voor de gebieden rondom de Sluisstraat 19 Valorisatie gronden op het Engels Plein Voltooid, maakt deel uit van de swo tussen de stad Leuven en projectontwikkelaar Ghelamco (Waterview nv) 20 Valorisatie Entrepotgebouw Voltooid, Entrepotgebouw werd voor 29 jaar in erfpacht gegeven aan vzw t PAKT voor de huisvesting van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) 21 Valorisatie Brandweerkazerne Voltooid, maakt deel uit van swo tussen de Stad Leuven en projectontwikkelaar Ertzberg (Ertzberg cvba) 22 Erfpacht Keizersberg Voltooid 23 Opvolging inrichting Keizersberg Projectbeheerder AGSL i.s.m. afdeling weg en waterbeheer, Oostelijke toegang voltooid Studie restauratie Burchtmuur voltooid 17

18 groendienst en studiedienst gebouwen stad Leuven 24 Adviesverlening RUP RUP s van kracht 25 Bijkomend stedenbouwkundig Projectheheerder AGSL i.s.m. AT Finalisering motivatie nota inzake de herinrichting van de Dijle oevers onderzoek Osborne/Omgeving 26 Ondehandelingen met De Lijn Projectbeheerder AGSL i.s.m. de dienst ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 27 Overleg/onderhandelingen met andere betrokken instanties/besturen inzake flankerende maatregelen Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 18

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stad

Jaarrekening 2012 Stad JR BOEK 1 Jaarrekening 2012 Stad Beleidsnota Doelstellingenrealisatie deel A Inhoudstafel VOORWOORD 1 INLEIDING 2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 4 Stadsontwikkeling.. 4 Openbare werken.. 12 Mobiliteit.. 14

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren

Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren Hefbomen en instrumenten om het lokaal sociaal woonbeleid te regisseren Verkennend onderzoeksrapport In opdracht van Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Gent, 23/12/2013 Opdrachtgever Interlokale

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone

JAARVERSLAG 2007. Project Gentse Kanaalzone JAARVERSLAG 2007 Project Gentse Kanaalzone colofon TEKST Projectbureau Gentse Kanaalzone Gouvernementstraat 1 9000 Gent tel.: 0032 (0)9 267 84 48 fax: 0032 (0)9 267 84 93 e-mail: info@gentsekanaalzone.be

Nadere informatie

Beste lezer, Neem rustig uw tijd voor dit jaarverslag. En reeds vooraf dank om mee te werken aan de basis voor het volgende.

Beste lezer, Neem rustig uw tijd voor dit jaarverslag. En reeds vooraf dank om mee te werken aan de basis voor het volgende. jaar verslag 2013 jaar verslag 2013 Beste lezer, Intercommunale Leiedal beleefde in 2013 een boeiend scharnierjaar. Heel wat nieuwe gezichten in de raad van bestuur en de definitieve start van Filip

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

RUIMTE, MILIEU EN MOBILITEIT

RUIMTE, MILIEU EN MOBILITEIT RUIMTE, MILIEU EN MOBILITEIT Voorbeeldenboek intermediaire planningsinstrumenten in Vlaanderen Deel 1 Intermediaire planningsinstrumenten en processen in relatie met mobiliteit Colofon Opdracht: Opdracht

Nadere informatie

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009 BinnenBand jaargang 15 nr. 66 - februari 2010 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de lokale besturen Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten Thuis in de Stad-prijs 2009 Economische crisis en

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ONTWIKKELAARS Oorspronkelijke naam document Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende

Nadere informatie

Transformatie van leegstaande kantoren

Transformatie van leegstaande kantoren ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid en uitvoering maart 2013 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Transformatie van leegstaande kantoren Onderzoek naar beleid

Nadere informatie

Foto Johan Agten. Bosland JaarverSlag 2009 3

Foto Johan Agten. Bosland JaarverSlag 2009 3 J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 2 Bosland JaarverSlag 2009 Bosland JaarverSlag 2009 3 Foto Johan Agten Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Inleiding 9 Organisatie en werking Interlokale Vereniging 10 Beheercomité

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025. Advies. Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025

Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025. Advies. Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Advies Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Inhoud 1. Kader... 3 2. Beknopte evaluatie van het ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-mer-plicht RUP Valentine te Vilvoorde Opdrachtgever: Stadsbestuur Vilvoorde Grote Markt 1800 Vilvoorde Opdrachthouder:

Nadere informatie