STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart 2012 31 augustus 2012"

Transcriptie

1 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 4 1 maart augustus

2 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering van het RSV (besluit Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) werd aan de stad Leuven een subsidie toegekend als bijdrage in de loon en werkingskosten van de projectcoördinatie van het strategisch project Herontwikkeling Vaartkom Leuven. Voorliggend document betreft het voortgangsrapport als bijlage bij de aanvraag door de stad Leuven van de zesde schijf van de subsidie aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, dienst Ruimtelijke Planning. Voor de opmaak daarvan werden de doelstellingen en taakomschrijving van het projectmanagement van de Vaartkom zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28/04/2008) als referentiesituatie gehanteerd. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT Afbakening De Vaartkom is een voormalig industriële zone aan het einde van het kanaal Leuven Dijle, ten noorden van het centrum, op 900 m van de Grote Markt. Het gebied heeft een oppervlakte van 30 hectare, wordt in het noorden begrensd door de Lüdenscheidsingel, in het westen door de Mechelsestraat, in het zuiden door het Klein Begijnhof, de Vaartstraat, de J.P. Minckelerstraat, de J.B. Van Monsstraat en in het oosten door het J.M. Artoisplein. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen De Herontwikkeling Vaartkom Leuven kadert in de selectie van Leuven als regionaal stedelijk gebied in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen. Deze selectie houdt in dat er een stedelijk gebied beleid gevoerd moet worden, gericht op o.a. ( ) ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving ( ) (RSV, richtinggevend deel pag. 332). De herontwikkeling van de Vaartkom ondersteunt de basisdoelstellingen die de stad heeft vooropgesteld in haar Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 april 2004). De stad Leuven profileert zich daarbinnen als provinciale metropool. Daarmee wil ze haar provinciale, bevattelijke karakter verzoenen met haar regionale ambitie als kernstad van een verstedelijkte regio. Ze wil haar compacte stedelijke structuur behouden door de prioritaire 2

3 (her)ontwikkeling aan hogere dichtheid van locaties binnen de huidige stedelijke structuur, eerder dan bijkomend open ruimte aan te spreken. Tegelijk wil de stad ook de ruimtelijke verscheidenheid consolideren en versterken, door bij ontwikkeling maximaal rekening te houden met de eigenheid van de locatie en specificiteit te creëren. In het RSL worden binnen het plangebied voor de RUP s Vaartkom bindend verschillende zones als woonontwikkelingsgebied type herontwikkelingslocatie aangeduid. Samen zijn ze goed voor de ontwikkeling van nieuwe woningen en nemen dus de helft van de stedelijke taakstelling inzake wonen voor hun rekening. Ruimtelijke visie De Vaartkom heeft, omwille van de strategische ligging (nabijheid van het station en van de binnenstad), de beschikbare ruimte en de goede bereikbaarheid, het potentieel om uit te groeien tot een nieuw centrum van stedelijk leven in Leuven. Een ruim en gevarieerd aanbod aan stedelijke functies is hiervoor wenselijk: woningen, kantoren en centrumfuncties (handel, horeca, recreatie, cultuur). Tegelijk kan het specifiek karakter van de Vaartkom de attractiviteit van het gebied versterken, indien de verblijfskwaliteit er verbetert. Het RSL onderschrijft deze visie door de Vaartkom te selecteren als multifunctionele ontwikkelingspool. Door de schaal van de ontwikkelingsmogelijkheden en de bijzondere omgevingsfactoren kan een specifiek aanbod worden gerealiseerd dat complementair is aan de rest van de stad, onder meer in functie van programma s die omwille van schaal of hinder niet inpasbaar zijn in de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat de Vaartkom daarmee de concurrentie aangaat met het oude stadscentrum. Beide kunnen zich verder ontwikkelen, met behoud van hun eigenheid en met een specifiek aanbod. Zo werd de Vaartkom in het RSL geselecteerd als grootschalige detailhandelslocatie. COÖRDINATIE Doel In uitvoering van de hoger genoemde samenwerkingsovereenkomst zal AGSL voor de stad Leuven en in samenwerking met de stadsdiensten instaan voor het globaal projectmanagement van het stadsontwikkelingsproject Vaartkom. Voor de coördinatie daarvan stelde het AGSL in uitvoering van deze bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst een projectbeheerder aan. De stad wil met deze werkwijze de volgende doelstellingen realiseren bij de herontwikkeling van de Vaartkom: het bewaken van de coherente stedenbouwkundige visie uitgewerkt op basis van het Stadsontwerp Herontwikkeling Vaartkom Leuven en het projectvoorstel van Ertzberg voor de ontwikkeling van de Enclave; streven naar ruimtelijke kwaliteit bij de herontwikkeling van de Vaartkom; 3

4 een marktconforme ontwikkeling van de verschillende deelgebieden in de Vaartkom, behoudens die programma elementen waarvoor een grote maatschappelijke behoefte bestaat of op wettelijke/decretale wijze onttrokken zijn aan de normale marktwerking; de valorisatie van de terreinen in eigendom van de stad of het AGSL ; het ondersteunen van ontwikkelingen (initiëren, coördineren, kwaliteitsbewaking) zowel van de stad, van het AGSL als van andere publieke en private initiatiefnemers; het creëren van rechtszekerheid (projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten, realiseren van de noodzakelijke vastgoedtransacties,. ); een samenhangende communicatie over het project Vaartkom en het promoten van de Vaartkom als nieuw stadsdeel van Leuven. SPOOR PROJECTORGANISATIE Het projectmanagement Vaartkom wordt georganiseerd aan hand van een stuurgroep (SG), een technische werkgroep (TW), en specifieke werkgroepen of deelwerkgroepen (DWG). Ook de private actoren waarmee de stad Leuven samenwerkingsovereenkomsten afsloot voor de herontwikkeling van de Vaartkom (Ertzberg cvba, Waterview nv) maken daar deel van uit. De terugkoppeling met andere private en semi publieke actoren in de Vaartkom gebeurt in het overlegcomité (OC). Voor de samenwerking met publieke actoren (Waterwegen en Zeekanaal, Vlaamse Gemeenschap Afdeling Wegen en Verkeer, De Lijn, ruimte en erfgoed ) wordt voor de besluitvorming gebruik gemaakt van de bestaande structurele overlegmomenten tussen de stad Leuven en de betrokken partners. De voorbereiding daarvan gebeurt in deelwerkgroepen en wordt teruggekoppeld met de andere publieke actoren in het begeleidingsteam van het stadscontract. Overleg en besluitvormingsorganen Technische werkgroep (TW) De TW bestaat uit de projectcoördinator, de directeur ruimtelijke ontwikkeling en vertegenwoordigers van de diensten ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid (planning, vergunningen en milieu), gebiedsgerichte werking (wijkmanager), communicatie stadsvernieuwing en vertegenwoordigers van AT Osborne. In de TW wordt de operationele uitvoering van de verschillende taken binnen de diverse deelopdrachten in de herontwikkeling van de Vaartkom gerealiseerd. Deze taken en deelopdrachten worden er gekaderd in het grotere ruimtelijk geheel en een globale timing en begroting. Per werkgroepvergadering wordt een beknopt verslag gemaakt door de projectcoördinator. Het verslag wordt op de sharepoint Vaartkom geplaatst zodat stuurgroepleden en leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de projectvoortgang. 4

5 De technische werkgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 02/03, 30/03, 27/04, 04/05, 25/05, 22/06 Stuurgroep (SG) In de SG zetelen vertegenwoordigers van de stakeholders die binnen hun organisatie een zekere beslissingsmacht hebben en/of deel uitmaken van het beslissingsorgaan zijnde de burgemeester, de bevoegde schepenen, de stadssecretaris, de directeur ruimtelijke ontwikkeling, de afgevaardigd bestuurder en directeur van het AGSL, de bestuurders en directeurs van de private partners en de projectcoördinator. De voorstellen en rapporten die door de TW gedragen worden, worden aan de SG voorgesteld. Hier wordt afgetoetst of de inzichten van de TW ook door de verschillende besturen en private actoren gedragen kunnen/zullen worden. Naast het bespreken en nemen van beslissingen i.v.m. de voortgang en de inhoudelijke aspecten is eveneens bijsturing van het project mogelijk i.f.v. beleidsbeslissingen. De goedkeuring en wijzigingen in de procesorganisatie worden ook hier beslist. De stuurgroep vergadert 3 keer per jaar en maakt zo nodig voor extra input gebruik van de maandelijkse stuurgroep ruimtelijke ordening (SRO) van de stad Leuven. De organisatie en de verslaggeving van dit overleg gebeurt door de projectcoördinator. Deze zorgt eveneens voor de terugkoppeling met de TW. De stuurgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 04/05 en 11/05. Begeleidingsteam stadscontract Het begeleidingsteam van het stadscontract Vaartkom bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven, de projectcoördinator en afgevaardigden van alle Vlaamse administraties waarvan er engagementen werden opgenomen in het stadscontract Vaartkom. Het begeleidingsteam heeft tot doel om de diverse deelprojecten binnen de herontwikkeling van de Vaartkom en de vragen die daarover terechtkomen bij de verschillende Vlaamse administraties, in een groter geheel te blijven plaatsen. De vergaderingen kunnen bijdragen tot een geïntegreerde herontwikkeling en een optimale afstemming van de Vlaamse adviezen, vergunningen en investeringen in het projectgebied. Het begeleidingsteam wordt voorgezeten door Jaak Boon (Vlaamse Gemeenschap, MOW) en vergadert in principe 2 keer per jaar. In de periode van 1 maart augustus 2012 kwam het begeleidingsteam stadscontracten op aandringen van het kabinet van minister Freya Van Den Bossche terug samen op 24/05. Overlegcomité (OC) Het OC bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven (diensten ruimtelijke ontwikkeling en communicatie stadsvernieuwing), het AGSL, het centrummanagement, Inbev, Ertzberg, Ghelamco, Willemen, Dijledal, De Hoorn, OPEK, Waterwegen en Zeekanaal en de projectcoördinator. 5

6 Het OC heeft als doel de optimale uitwisseling van informatie tussen (hoofdzakelijk private) partners in de herontwikkeling van de Vaartkom en de bevordering van de samenwerking tussen deze actoren. Het OC komt vergadert 2 keer per jaar en kwam in de periode 1 maart augustus 2012 niet bijeen maar wel net daarvoor en daarna op 17/02 en 07/09. Ambtelijke werkgroepen Deelwerkgroepen De deelwerkgroepen bestaan uit de projectcoördinator en vertegenwoordigers van alle betrokken besturen, instanties, private partners en studiebureau s die noodzakelijk zijn voor de operationele uitvoering van een deelproject of deelopdracht. De resultaten van het werk van de deelwerkgroepen worden via de technische werkgroep teruggekoppeld met de stuurgroep. Per overleg wordt een beknopt verslag gemaakt door projectcoördinator. Het verslag wordt op sharepoint Vaartkom geplaatst zodat andere leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de status van de deelopdrachten. In de periode van 1 maart augustus 2012 waren de volgende DWG s actief: Deelwerkgroep parkeergebouw Engels Plein voor de voorbereiding van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw met vertegenwoordigers van de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen), AGSL en RWO op 20/04, 8/06, 06/07 en 31/08. Deelwerkgroep passerelle Keizersberg voor de terugkoppeling van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van de passerelle die het parkeergebouw verbindt met de Keizersberg met vertegenwoordigers van Ghelamco, ANB, Onroerend Erfgoed, de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen) en de groendienst van de stad Leuven op 07/03, 22/03, 11/05, 2/07 en 29/08. Deelwerkgroep afstemming werfinrichting Engels Plein voor de afstemming van de werfinrichting van het Engels Plein met de andere werfinrichtingen in de Vaartkom met vertegenwoordigers van de dienst weg en waterbeheer, West 8, Snoeckx en partners, de nutsmaatschappijen en de opdrachtgevers en uitvoerders van de projecten Vaartkom West, De Latten, Tweewaters, Vander Elst, De Hoorn en OPEK, op 12/03, 27/03 en 24/04. Deelwerkgroep Dijle oevers voor de afstemming van de acties van de stad Leuven, VMM en de verschillende private ontwikkelaars in het kader van het openleggen en de herinrichting van de Dijleoevers binnen de herontwikkeling van de Vaartkom, op 23/05, 28/06 en 17/07. Deelwerkgroep Vaartkom West voor de voorbereiding van de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met Virix nv en de stedenbowukundige attesten van het projectgebied, op 03/05 en 25/05. 6

7 Deelwerkgroep Tweewaters voor de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunningen van de Twist en de omgevingsaanleg Tweewaters, op 09/03, 26/04 en 28/08 Deelwerkgroep Bruggen over de Vaart voor de afstemming van de acties van de stad Leuven en WenZ inzake de uitbreiding van de bestaande brug over de Vaart, de realisatie van een nieuwe brug over de Vaart en de uitvoering van de andere maatregelen in uitvoering van de betreffende samenwerkingsovereenkomst, op 15/03. Deelwerkgroep fietspaden Lüdenscheidsingel in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 20/04. Deelwerkgroep flankerende maatregelen in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 15/05. Ander instrumentarium Documentenbeheer Voor de uitwisseling van documenten is een digitaal platform (sharepoint) beschikbaar op het extranet van de stad Leuven. Het doel daarvan is de informatie m.b.t. het globale projectmanagement Vaartkom en m.b.t. de specifieke deelopdrachten te delen met alle betrokkenen. Dat betekent dat binnen elke organisatie en stedelijke dienst de documenten m.b.t. de herontwikkeling Vaartkom digitaal bewaard worden cfr. de afspraken binnen de dienst/organisatie. Sleuteldocumenten (eindrapporten, verslagen, ) worden ook op de sharepoint geplaatst zodat ze ten allen tijde door alle betrokkenen geraadpleegd kunnen worden. De leden van de TW hebben toegang tot alle informatie, de leden van de deelwerkgroepen hebben toegang tot de algemene informatie m.b.t. de Vaartkom en tot deze m.b.t. het specifieke deelproject waarmee zij betrokken zijn. De projectbeheerder van AGSL (Veronique Henderix) staat samen met Helics (Sven Kluppels) in voor het beheer van dit digitaal platform. Communicatieplan Het infohuis stadsvernieuwing heeft in overleg met het AGSL en gebiedsgerichte werking het communicatieplan van de Vaartkom geconcretiseerd voor de periode Het schept een kader waarbinnen de communicatie in de meest brede zin wordt gevoerd. De uitvoering van de beschreven acties gebeurt door het de dienst communicatie stadsvernieuwing (Vaartkom Actua ), de cel gebiedsgerichte werking (Vaartkom Weerspiegeld, Vaartkom Geknipt, Vaartkom Besproken ) en AT Osborne (Overlegcomité Vaartkom) in overleg met de stadsdiensten. 7

8 Planning Voor de herontwikkeling van de Vaartkom is een planning beschikbaar in MS project. Vanuit de basisplanning wordt jaarlijks input gegeven voor de stadsbegroting. Wijzigingen in de projectstructuur in de periode van 1 maart augustus 2012 Sinds 1 juli 2012 is Katrien Van Uytsel aangesteld als projectbeheerder binnen het AGSL. In het kader van de heronwikkeling Vaartkom Leuven nam zij van de projectcoördinator de projectcoördinatie over van het deelprojecten Bruggen Over De Vaart en Flankerende Maatregelen. Dat betreft de afstemming van de acties van de stad Leuven, Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant en De Lijn in het kader van de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en Waterwegen en Zeekanaal m.b.t. het stadsvernieuwingsproject Vaartkom Noord en de realisatie van de flankerende maatregelen in het kader van de plan MER bij de RUP s van de Vaartkom. Katrien Van Uytsel werd toegevoegd aan de TW Vaartkom en ondersteunt de projectcoördinato omdat de voltijdse inzet van 1 coördinator niet meer volstond voor de afstemming van alle lopende processen en projecten. SPOOR REALISATIE Stand van zaken deelprojecten Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de stand van zaken van de verschillende deelprojecten. De belangrijkste inhoudelijke trajecten die in de eerste helft van 2012 werden doorlopen zijn echter voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van de omgevingsaanleg van het projectgebied Tweewaters de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw de voorbereiding en aflevering van de stedenbouwkundige attesten voor het projectgebied Vaartkom West de start van de werken van De Latten de start van de werken aan het Engels Plein de voltooiing van de oostelijke toegang tot de Keizersberg de uitbreiding van het masterplan publieke ruimte met een globale visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. Projectgebied Tweewaters 8

9 Met het oog op het in gebruik nemen van de Balk Van Beel medio 2013, moet de aanleg van het openbaar domein in het projectgebied Tweewaters aanvangen begin De vergunningsaanvraag zal ingediend worden in het najaar van Ter voorbereiding werden in de eerste jaarhelft diverse technische werkgroepen ingericht met de ontwikkelaar Ertzberg, de ontwerpers Bas Smets en ARA, de dienst weg en waterbeheer, de groendienst en de reinigingsdienst van de stad Leuven, de politie Leuven, de VMM en de nutsmaatschappijen. Om de organisatie van een ruim gebied m.b.t. laden, lossen, toelevering, vuilnisophaling en parkeren in beeld te krijgen werd aangeraden aan de ontwikkelaar om een vergunningsaanvraag voor te bereiden voor het volledig openbaar domein tussen de Balk Van Beel en het kruispunt met de Vaartstraat. (bijlage 01, masterplan publieke ruimte Tweewaters, bureau Bas Smets) Parkeergebouw Ghelamco diende in februari 2012 de aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning van het multifunctioneel parkeergebouw Waterview met ruim 600 studentenkamers en 48 studentenstudio s. In mei 2012 werd de vergunningsaanvraag terug ingetrokken door de ontwikkelaar omwille van de juridische onduidelijkheid m.b.t. de opmaak van een project MER en/of een MER screeningsnota. Medio 2012 werd een nieuw aanvraagdossier voor het multifunctioneel parkeergebouw Waterview voorbereid door Ghelamco waarbij volgende wijzigingen werden doorgevoerd: De verbinding met de Keizersberg werd toegevoegd aan de vergunningsaanvraag en het ontwerp daarvan 9

10 werd in nauw overleg met ANB en onroerend erfgoed opgemaakt; Ghelamco voegde een uitgebreide screeningsnota toe aan het aanvraagdossier Eén bouwlaag werd geschrapt en het aantal studentenkamers werd terruggebracht tot

11 Vaartkom West Projectontwikkelaar Virix kocht de resterende Inbeveigendommen aan in Vaartkom West en gaf in het voorjaar van 2012 opdracht aan BUUR om een globaal masterplan op te maken en voor de drie deelgebieden daarbinnen een stedenbouwkundig attest aan te vragen, met name voor de omgeving van het voormalig hoofdkantoor van Inbev, voor het gebied tussen Vaartstraat en Sluisstraat en voor de Bottelarijsite (tussen de Sluisstraat en de Mechelsestraat). Daarvan werd het attest met betrekking tot de Bottelarijsite geweigerd omdat de densiteit en woontypologie niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het RUP Vaartkom West. 11

12 De Latten De realisatie van het gemengd project De Latten van de SHM Dijledal en het AGSL ging van start op 01/

13 Engels Plein en oostelijke toegang Keizersberg De omgevingswerken aan het Engels Plein gingen van start op 01/ De oostelijke toegang tot de Keizersberg werd voltooid. 13

14 Visie Dijleoevers Bij de voorbereiding van het sociale huisvestingsproject aan de J.P. Minckelersstraat, het masterplan voor Vaartkom West en de omgevingsaanleg van de site Tweewaters werd de noodzaak duidelijk van een meer gedetailleerde visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. In opdracht van het AGSL kreeg AT Osborne / Omgeving daarom de opdracht om de bestaande toestand van de Dijle oevers en de gewenste toestand op basis van de verschillende inrichtingsplannen in kaart te brengen. De verschillende publieke en private ontwikkelaars, de diensten duurzaamheidsbeleid, weg en waterbeheer en de groendienst van de stad Leuven en de VMM werden betrokken bij de opmaak daarvan. Het doel van de studie was om een algemeen kader te scheppen en daarbinnen duidelijk aan te geven welke Dijle oevers in de toekomst verhard, semi verhard of onverhard zullen zijn in het projectgebied Vaartkom. 14

15 Overzicht deelprojecten in voorbereiding of uitvoering Project Deelproject Stand van zaken Vaartkom Vander Elst Uitvoering Vaartkom_Publieke Ruimte Aanleg Engels Plein en zijstraten, In uitvoering sinds 1/ Achter De Latten, Wolvengang en Burchtstraat Vaartkom_Parkeergebouw Passerelle naar de Keizersberg Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Parkeergebouw Parkeergebouw Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_De Latten De Latten In uitvoering sinds 1/ Vaartkom_Publieke Ruimte Oostelijke toegang Keizersberg Voltooid sinds 30/ Vaartkom_Keizersberg Restauratie burchtmuur Goedkeuring definitief ontwerp Keizersberg Vaartkom_Publieke Ruimte Fiets en voetgangersbrug naar Voorbereiding Wilsele Vaartkom Herbestemming entrepotgebouw Voltooid Vaartkom_Bruggen Uitbreiding bestaande hefbrug Opmaak ontwerp Vaartkom_Bruggen Nieuwe hefbrug Samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 31/ Vaartkom_Bruggen Jachthavengebouw Voorbereiding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject Burchtstraat Glasblazerijstraat Aflevering stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Publieke ruimte Realisatie zandvang Aanbesteding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject J.P. Opmaak voorontwerp Minckelersstraat Vaartkom_Publieke ruimte Aanleg Sluispark Voorbereiding Vaartkom De Hoorn Uitvoering Vaartkom Balk Van Beel In uitvoering sinds april 2010 Vaartkom Sheds Opmaak ontwerp Vaartkom Twist Opmaak ontwerp Vaartkom Silo Opmaak voorontwerp Vaartkom_Publieke ruimte Omgevingsaanleg Tweewaters Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning 15

16 Vaartkom_Publieke ruimte Dijle oevers Voorbereiding RESULTATEN Onderstaande tabel gaat uit van de taken van het projectmanagement Vaartkom die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van de bovenstaande doelstellingen. Voor elke taak wordt aangegeven wie in de periode van 1 maart 2012 tot 31 augustus 2012 instond voor de uitvoering ervan en wat het resultaat is. Taak Uitvoering Resultaten 1 Algemene coördinatie Projectbeheerder AGSL i.s.m. AT (zie hoger) Osborne 2 Opmaak en bewaking van Projectbeheeder AGSL (zie bijlage) fasering en timing 3 Organisatie stuurgroep, Projectbeheerder AGSL (zie hoger) technische werkgroep en deelwerkgroepen 4 Rapportering aan het beleid Projectbeheerder AGSL i.s.m. de functioneel betrokken diensten van de stad Leuven Stuurgroepen 04/05 en 11/05, verslag aan het college op 20/07 m.b.t. het tijdelijk ter beschikking stellen van een onbebouwd terrein als parkeerterrein en diverse verslagen aan het college door de functioneel betrokken stadsdiensten. 5 Centraliseren informatie Projectbeheerder AGSL Sharepoint Vaartkom 6 Fungeren als aanspreekpunt Projectbeheerder AGSL 7 Overleg met en begeleiding van (potentiële) investeerders 8 Uitwerken en opvolgen communicatiestrategie 9 Opvolging subsidiëring stadsvernieuwingsprojecten Projectbeheerder AGSL en dienst ruimtelijke ontwikkeling Communicatie stadsvernieuwing en dienst gebiedsgerichte werking i.s.m. TW Projectbeheerder AGSL Stuurgroepen Tweewaters en Waterview, technische werkgroepen Tweewaters en Waterview, deelwerkgroepen parkeergebouw Engels Plein, Vaartkom West en site Tweewaters, deelwerkgroepen Dijle oevers VMM (ter ondersteuning private ontwikkelingen) en passerelle Keizersberg (ter ondersteuning private ontwikkelingen). Vaartkom Actua in februari en juni 2012 Infovergadering aan de bevolking over de geplande werken aan het Engels Plein en het ontwerp van het parkeergebouw op 01/03. Vaartkom Op Zondag op 24 juni

17 (SVP) 10 Aanvraag EFRO subsidies 11 Opvolging stadscontract Vaartkom Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling Voorbereidende gesprekken inzake heropstart begeleidingsteam stadscontract op 25/04, begeleidingsteam op 24/05 Stad Leuven 12 Aanvraag en opvolging subsidie Strategische Projecten in uitvoering van het RSV Projectbeheerder AGSL 13 Opvolging van het Interreg IVAproject ROI 14 Prospecteren, aanvragen en opvolgen van mogelijke andere subisidies 15 Opmaak van samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars en ev. andere actoren Projectbeheerder AGSL 3 maandelijkse financiële declaraties, 6 maandelijkse inhoudelijke declaratie, opvolging van de uitvoering en afstemming van de werfhinder met andere projecten in Vaartkom Noord Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 16 Opvolging en realisatie Blok 1 AGSL Opvolging uitvoering 17/18 Uitwerken van een ontwikkelingsstrategie voor de gebieden rondom de Sluisstraat 19 Valorisatie gronden op het Engels Plein Voltooid, maakt deel uit van de swo tussen de stad Leuven en projectontwikkelaar Ghelamco (Waterview nv) 20 Valorisatie Entrepotgebouw Voltooid, Entrepotgebouw werd voor 29 jaar in erfpacht gegeven aan vzw t PAKT voor de huisvesting van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) 21 Valorisatie Brandweerkazerne Voltooid, maakt deel uit van swo tussen de Stad Leuven en projectontwikkelaar Ertzberg (Ertzberg cvba) 22 Erfpacht Keizersberg Voltooid 23 Opvolging inrichting Keizersberg Projectbeheerder AGSL i.s.m. afdeling weg en waterbeheer, Oostelijke toegang voltooid Studie restauratie Burchtmuur voltooid 17

18 groendienst en studiedienst gebouwen stad Leuven 24 Adviesverlening RUP RUP s van kracht 25 Bijkomend stedenbouwkundig Projectheheerder AGSL i.s.m. AT Finalisering motivatie nota inzake de herinrichting van de Dijle oevers onderzoek Osborne/Omgeving 26 Ondehandelingen met De Lijn Projectbeheerder AGSL i.s.m. de dienst ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 27 Overleg/onderhandelingen met andere betrokken instanties/besturen inzake flankerende maatregelen Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 18

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 5, eindrapport 1 september 2012 28 februari 2013 1 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering

Nadere informatie

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix VAARTKOM LEUVEN Leuven 20130325 Veronique Henderix RSL Leuven = provinciale metropool > Bevattelijk karakter maar ook kernstad van een verstedelijkte regio > Behoud compacte structuur door herontwikkeling

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009

Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Klankbordgroep Oude Dokken 21 maart 2009 Project Oude Dokken - klankbordgroep 1 Klankbordgroep 21 maart 2009 Verloop van de dag - Kennismaking - Verwelkoming

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017 Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS Openbaar onderzoek 18 april 2017 16 juni 2017 Inleiding Stijging inwonersaantal : 84.000 100.000 Stad investeert in renovatie binnenstad en privaat/publieke samenwerkingen

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Project Keizerpoort 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Overheid als actieve stedenbouwer: project Keizerpoort Stad Gent - Situering:

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015 NOTA RUIMTE INFORMATIESESSIE VOOR OPDRACHT Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie 13 oktober 2015 1-16/10/2015 Agenda Procesverloop Nota Ruimte

Nadere informatie

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 19 december 2013 en besluit raad van bestuur 19 december 2013 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Preambule...

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013

Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013 Cercle Royal Gaulois VILVOORDE MACHELEN 5 september 2013 1 Inhoud presentatie RECONVERSIE VILVOORDE MACHELEN 1. Situering projectgebied 2. Beleidsvisie 3. Ontwikkelingsprojecten 4. Mobiliteitsprojecten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN

STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN STRATEGISCHE PROJECTEN RSV PRESENTATIE VOOR SECTOREN 04.06.2008 1 Presentatie RWO-ARP 04.06.2008 PROGRAMMA (totaal 1 uur) 1. Strategische projecten RSV tot heden 2. Het besluit 05.10.2007 3. Organisatie

Nadere informatie

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee?

Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? Vlaanderen is ondernemen BROWNFIELDS Verwaarloosde of onderbenutte gronden, wat doen we ermee? www.vlaio.be Blue gate Fotografie: Tom D Haenens Blue Gate Antwerp is een nieuw bedrijventerrein dat op het

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

Economisch Netwerk Albertkanaal

Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal Economisch Netwerk Albertkanaal UPDATE 15 april 2013 Toelichting LIMBURG Economisch Netwerk Albertkanaal 15 APRIL 2013 1 Economisch Netwerk Albertkanaal 1. Korte historiek

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

DE RIVIER MAAKT DE STAD

DE RIVIER MAAKT DE STAD Masterplan Leieboorden Hoe kunnen beleidsdocumenten bijdragen aan slim ruimtegebruik? DE RIVIER MAAKT DE STAD VISIE VOOR DE LEIEBOORDEN KORTRIJK Masterplan Leieboorden - situering Masterplan Leieboorden

Nadere informatie

Leuvense Warmtenetten

Leuvense Warmtenetten Leuvense Warmtenetten studiedag DuBoLimburg, 25/09/2015 Daan Van Tassel Talrijke voorbeelden warmtenetten in Europa: Polen: DHC s > 700 km Zweden: Borås, Malmö, Denemarken: Kopenhagen en kleinere steden,

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

JANSENIUSHOF, LEUVEN. overeenkomst speelterrein Paridaens

JANSENIUSHOF, LEUVEN. overeenkomst speelterrein Paridaens JANSENIUSHOF, LEUVEN overeenkomst speelterrein Paridaens INSTRUMENTARIUM SLIM VERDICHTEN 16 maart 2015 _situering _situering _bestaande toestand _situering Minderbroedersstraat Kapucijnenvoer Janseniusstraat

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN

TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN AOC / infoavond 12 mei 2015 U R B A N I S M AGENDA stadsvernieuwingsproject Possozplein Slingerweg De Bres - doel stadsvernieuwingsproject - synthese stadsvernieuwingsproject

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012.

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Inleiding Güler Turan, schepen voor stedelijk wijkoverleg

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

24/02/2016 DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/ /09/2018 KERNGROEP 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT

24/02/2016 DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/ /09/2018 KERNGROEP 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT DENDERLAND STRATEGISCH PROJECT TER UITVOERING VAN HET RSV 01/10/2015-30/09/2018 KERN 25/02/2016 BORIS SNAUWAERT 1 DOELSTELLING Faciliteren van een gebiedsgerichte ontwikkeling aan de hand van een continu

Nadere informatie

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Fietssnelwegen in Vlaanderen Sinds enkele jaren sterke inzet op uitbouw fietssnelwegen door provincie Vlaams-Brabant.

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

Op weg naar een masterplan voor de Scheldekaaien. Vormingstraject 21 oktober 2008

Op weg naar een masterplan voor de Scheldekaaien. Vormingstraject 21 oktober 2008 Op weg naar een masterplan voor de Scheldekaaien Vormingstraject 21 oktober 2008 Projectgebied Masterplan Projectgebied Masterplan Projectgebied Masterplan Projectgebied Masterplan Initiatiefnemers Gezamenlijk

Nadere informatie

PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent

PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) organiseert op vraag van de partners in het Parkbosproject een vergelijkende selectieprocedure

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014 Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat Campus Kortrijk Weide April 2014 Deel 1: Algemene gegevens Titel van het project Park Kortrijk Weide Adres openbaar bestuur Stad Kortrijk, Grote

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regiostelplaats Antwerpen-Oost Antwerpen/Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Planning en

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle)

OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) OW0301 Site Capellegoed, Ledegem (Rollegem-Kapelle) Figuur 1: orthofoto het Capellegoed en omgeving Figuur 2: foto s van het Capellegoed en omgeving Figuur 3 : site Capellegoed in het voorontwerp RUP

Nadere informatie

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN

ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN ADVIES VAN 28 JANUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP INSTEEKHAVEN LUMMEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING... 3 III. UITGEBREID PLANNINGS-

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds

Overeenkomst treedt in werking na start realisatie LAR-Zuid en operationalisering Groenfonds PLANNEN VAN AANPAK dinsdag 19 januari 2016 AANLEIDING Samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt (8 december 2014) Drie projectgebieden ter compensatie van LAR-Zuid Groenfonds Relatie tussen de plannen van

Nadere informatie

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE Seminar REALTY 21.05.2015 Tour & Taxis Brussels 05827 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES

Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES Water, taken in moderation, cannot hurt anybody. Mark TWAIN US humorist,

Nadere informatie

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0

Bewonersvergadering : Parking C. versie 1.0 Bewonersvergadering : Parking C versie 1.0 Agenda Verwelkoming Planningscontext (GRS, VSGB) Lopende initiatieven Neo Project Voetbalstadion Historiek in gemeenteraad Vragen en antwoorden 2 Agenda Verwelkoming

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009 een nieuwe thuishaven Ruimtelijk Uitvoeringsplan 135 - Oude Dokken Informatievergadering 9 juni 2009 agenda Situering Historiek Stedenbouwkundige voorgeschiedenis Stadsontwerp Ondersteunde onderzoeken

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Beringen. Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad

Beringen. Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad Beringen Stadsontwikkeling, van stedelijkheid naar stad Masterplan Beringen centrum In 2009 werd beslist een masterplan op te maken om te komen tot een samenhangende ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Provinciale Dienst Ruimtelijke Planning & Dienst Waterlopen Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Inhoud 1. Projectorganisatie... 4 1.1.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse

Publiek-private samenwerking. Steven Van Garsse Publiek-private samenwerking Steven Van Garsse Succesvolle stadsvernieuwing is steeds het resultaat van een samenwerking tussen overheid en private sector. Deze samenwerking maakt immers vaak het verschil

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

VLAAMSE STEDENFONDS

VLAAMSE STEDENFONDS VLAAMSE STEDENFONDS 2003-2007 Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Vzw Intercultureel Netwerk Gent in een samenwerkingsverband met Samenlevingsopbouw Gent vzw i.v.m. de actie Betrekken

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Startvergadering 27 maart 2013 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Agenda Kennismaking

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Op zoek naar draagvlak voor een ruimtelijk beleid in Vlaanderen Pascal De Decker Sint-Lucas Architectuurschool & Hogeschool Gent Ruimte-conferentie Rotterdam 19 april 2010 1 Inhoud Korte geschiedenis RSV

Nadere informatie

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering RUP Bavikhove Dorp West Publieke raadpleging 19.06 tem 17.08.2017 Informatievergadering 26.06.2017 Wat is een RUP? - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (vroeger BPA) - Inhoud grafisch plan: indeling in zones stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

NERO. Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken

NERO. Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken NERO Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken Openbaar onderzoek van 10 mei 2010 tot 8 juli 2010 Waarover gaat deze folder? Het stadsbestuur van Gent

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie