STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 4. 1 maart 2012 31 augustus 2012"

Transcriptie

1 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 4 1 maart augustus

2 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering van het RSV (besluit Vlaamse Regering van 5 oktober 2007) werd aan de stad Leuven een subsidie toegekend als bijdrage in de loon en werkingskosten van de projectcoördinatie van het strategisch project Herontwikkeling Vaartkom Leuven. Voorliggend document betreft het voortgangsrapport als bijlage bij de aanvraag door de stad Leuven van de zesde schijf van de subsidie aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, dienst Ruimtelijke Planning. Voor de opmaak daarvan werden de doelstellingen en taakomschrijving van het projectmanagement van de Vaartkom zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28/04/2008) als referentiesituatie gehanteerd. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT Afbakening De Vaartkom is een voormalig industriële zone aan het einde van het kanaal Leuven Dijle, ten noorden van het centrum, op 900 m van de Grote Markt. Het gebied heeft een oppervlakte van 30 hectare, wordt in het noorden begrensd door de Lüdenscheidsingel, in het westen door de Mechelsestraat, in het zuiden door het Klein Begijnhof, de Vaartstraat, de J.P. Minckelerstraat, de J.B. Van Monsstraat en in het oosten door het J.M. Artoisplein. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen De Herontwikkeling Vaartkom Leuven kadert in de selectie van Leuven als regionaal stedelijk gebied in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen. Deze selectie houdt in dat er een stedelijk gebied beleid gevoerd moet worden, gericht op o.a. ( ) ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving ( ) (RSV, richtinggevend deel pag. 332). De herontwikkeling van de Vaartkom ondersteunt de basisdoelstellingen die de stad heeft vooropgesteld in haar Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 april 2004). De stad Leuven profileert zich daarbinnen als provinciale metropool. Daarmee wil ze haar provinciale, bevattelijke karakter verzoenen met haar regionale ambitie als kernstad van een verstedelijkte regio. Ze wil haar compacte stedelijke structuur behouden door de prioritaire 2

3 (her)ontwikkeling aan hogere dichtheid van locaties binnen de huidige stedelijke structuur, eerder dan bijkomend open ruimte aan te spreken. Tegelijk wil de stad ook de ruimtelijke verscheidenheid consolideren en versterken, door bij ontwikkeling maximaal rekening te houden met de eigenheid van de locatie en specificiteit te creëren. In het RSL worden binnen het plangebied voor de RUP s Vaartkom bindend verschillende zones als woonontwikkelingsgebied type herontwikkelingslocatie aangeduid. Samen zijn ze goed voor de ontwikkeling van nieuwe woningen en nemen dus de helft van de stedelijke taakstelling inzake wonen voor hun rekening. Ruimtelijke visie De Vaartkom heeft, omwille van de strategische ligging (nabijheid van het station en van de binnenstad), de beschikbare ruimte en de goede bereikbaarheid, het potentieel om uit te groeien tot een nieuw centrum van stedelijk leven in Leuven. Een ruim en gevarieerd aanbod aan stedelijke functies is hiervoor wenselijk: woningen, kantoren en centrumfuncties (handel, horeca, recreatie, cultuur). Tegelijk kan het specifiek karakter van de Vaartkom de attractiviteit van het gebied versterken, indien de verblijfskwaliteit er verbetert. Het RSL onderschrijft deze visie door de Vaartkom te selecteren als multifunctionele ontwikkelingspool. Door de schaal van de ontwikkelingsmogelijkheden en de bijzondere omgevingsfactoren kan een specifiek aanbod worden gerealiseerd dat complementair is aan de rest van de stad, onder meer in functie van programma s die omwille van schaal of hinder niet inpasbaar zijn in de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat de Vaartkom daarmee de concurrentie aangaat met het oude stadscentrum. Beide kunnen zich verder ontwikkelen, met behoud van hun eigenheid en met een specifiek aanbod. Zo werd de Vaartkom in het RSL geselecteerd als grootschalige detailhandelslocatie. COÖRDINATIE Doel In uitvoering van de hoger genoemde samenwerkingsovereenkomst zal AGSL voor de stad Leuven en in samenwerking met de stadsdiensten instaan voor het globaal projectmanagement van het stadsontwikkelingsproject Vaartkom. Voor de coördinatie daarvan stelde het AGSL in uitvoering van deze bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst een projectbeheerder aan. De stad wil met deze werkwijze de volgende doelstellingen realiseren bij de herontwikkeling van de Vaartkom: het bewaken van de coherente stedenbouwkundige visie uitgewerkt op basis van het Stadsontwerp Herontwikkeling Vaartkom Leuven en het projectvoorstel van Ertzberg voor de ontwikkeling van de Enclave; streven naar ruimtelijke kwaliteit bij de herontwikkeling van de Vaartkom; 3

4 een marktconforme ontwikkeling van de verschillende deelgebieden in de Vaartkom, behoudens die programma elementen waarvoor een grote maatschappelijke behoefte bestaat of op wettelijke/decretale wijze onttrokken zijn aan de normale marktwerking; de valorisatie van de terreinen in eigendom van de stad of het AGSL ; het ondersteunen van ontwikkelingen (initiëren, coördineren, kwaliteitsbewaking) zowel van de stad, van het AGSL als van andere publieke en private initiatiefnemers; het creëren van rechtszekerheid (projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten, realiseren van de noodzakelijke vastgoedtransacties,. ); een samenhangende communicatie over het project Vaartkom en het promoten van de Vaartkom als nieuw stadsdeel van Leuven. SPOOR PROJECTORGANISATIE Het projectmanagement Vaartkom wordt georganiseerd aan hand van een stuurgroep (SG), een technische werkgroep (TW), en specifieke werkgroepen of deelwerkgroepen (DWG). Ook de private actoren waarmee de stad Leuven samenwerkingsovereenkomsten afsloot voor de herontwikkeling van de Vaartkom (Ertzberg cvba, Waterview nv) maken daar deel van uit. De terugkoppeling met andere private en semi publieke actoren in de Vaartkom gebeurt in het overlegcomité (OC). Voor de samenwerking met publieke actoren (Waterwegen en Zeekanaal, Vlaamse Gemeenschap Afdeling Wegen en Verkeer, De Lijn, ruimte en erfgoed ) wordt voor de besluitvorming gebruik gemaakt van de bestaande structurele overlegmomenten tussen de stad Leuven en de betrokken partners. De voorbereiding daarvan gebeurt in deelwerkgroepen en wordt teruggekoppeld met de andere publieke actoren in het begeleidingsteam van het stadscontract. Overleg en besluitvormingsorganen Technische werkgroep (TW) De TW bestaat uit de projectcoördinator, de directeur ruimtelijke ontwikkeling en vertegenwoordigers van de diensten ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid (planning, vergunningen en milieu), gebiedsgerichte werking (wijkmanager), communicatie stadsvernieuwing en vertegenwoordigers van AT Osborne. In de TW wordt de operationele uitvoering van de verschillende taken binnen de diverse deelopdrachten in de herontwikkeling van de Vaartkom gerealiseerd. Deze taken en deelopdrachten worden er gekaderd in het grotere ruimtelijk geheel en een globale timing en begroting. Per werkgroepvergadering wordt een beknopt verslag gemaakt door de projectcoördinator. Het verslag wordt op de sharepoint Vaartkom geplaatst zodat stuurgroepleden en leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de projectvoortgang. 4

5 De technische werkgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 02/03, 30/03, 27/04, 04/05, 25/05, 22/06 Stuurgroep (SG) In de SG zetelen vertegenwoordigers van de stakeholders die binnen hun organisatie een zekere beslissingsmacht hebben en/of deel uitmaken van het beslissingsorgaan zijnde de burgemeester, de bevoegde schepenen, de stadssecretaris, de directeur ruimtelijke ontwikkeling, de afgevaardigd bestuurder en directeur van het AGSL, de bestuurders en directeurs van de private partners en de projectcoördinator. De voorstellen en rapporten die door de TW gedragen worden, worden aan de SG voorgesteld. Hier wordt afgetoetst of de inzichten van de TW ook door de verschillende besturen en private actoren gedragen kunnen/zullen worden. Naast het bespreken en nemen van beslissingen i.v.m. de voortgang en de inhoudelijke aspecten is eveneens bijsturing van het project mogelijk i.f.v. beleidsbeslissingen. De goedkeuring en wijzigingen in de procesorganisatie worden ook hier beslist. De stuurgroep vergadert 3 keer per jaar en maakt zo nodig voor extra input gebruik van de maandelijkse stuurgroep ruimtelijke ordening (SRO) van de stad Leuven. De organisatie en de verslaggeving van dit overleg gebeurt door de projectcoördinator. Deze zorgt eveneens voor de terugkoppeling met de TW. De stuurgroep kwam in de periode 1 maart augustus 2012 bijeen op 04/05 en 11/05. Begeleidingsteam stadscontract Het begeleidingsteam van het stadscontract Vaartkom bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven, de projectcoördinator en afgevaardigden van alle Vlaamse administraties waarvan er engagementen werden opgenomen in het stadscontract Vaartkom. Het begeleidingsteam heeft tot doel om de diverse deelprojecten binnen de herontwikkeling van de Vaartkom en de vragen die daarover terechtkomen bij de verschillende Vlaamse administraties, in een groter geheel te blijven plaatsen. De vergaderingen kunnen bijdragen tot een geïntegreerde herontwikkeling en een optimale afstemming van de Vlaamse adviezen, vergunningen en investeringen in het projectgebied. Het begeleidingsteam wordt voorgezeten door Jaak Boon (Vlaamse Gemeenschap, MOW) en vergadert in principe 2 keer per jaar. In de periode van 1 maart augustus 2012 kwam het begeleidingsteam stadscontracten op aandringen van het kabinet van minister Freya Van Den Bossche terug samen op 24/05. Overlegcomité (OC) Het OC bestaat uit vertegenwoordigers van de stad Leuven (diensten ruimtelijke ontwikkeling en communicatie stadsvernieuwing), het AGSL, het centrummanagement, Inbev, Ertzberg, Ghelamco, Willemen, Dijledal, De Hoorn, OPEK, Waterwegen en Zeekanaal en de projectcoördinator. 5

6 Het OC heeft als doel de optimale uitwisseling van informatie tussen (hoofdzakelijk private) partners in de herontwikkeling van de Vaartkom en de bevordering van de samenwerking tussen deze actoren. Het OC komt vergadert 2 keer per jaar en kwam in de periode 1 maart augustus 2012 niet bijeen maar wel net daarvoor en daarna op 17/02 en 07/09. Ambtelijke werkgroepen Deelwerkgroepen De deelwerkgroepen bestaan uit de projectcoördinator en vertegenwoordigers van alle betrokken besturen, instanties, private partners en studiebureau s die noodzakelijk zijn voor de operationele uitvoering van een deelproject of deelopdracht. De resultaten van het werk van de deelwerkgroepen worden via de technische werkgroep teruggekoppeld met de stuurgroep. Per overleg wordt een beknopt verslag gemaakt door projectcoördinator. Het verslag wordt op sharepoint Vaartkom geplaatst zodat andere leden van de TW zich op ieder moment kunnen informeren over de status van de deelopdrachten. In de periode van 1 maart augustus 2012 waren de volgende DWG s actief: Deelwerkgroep parkeergebouw Engels Plein voor de voorbereiding van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw met vertegenwoordigers van de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen), AGSL en RWO op 20/04, 8/06, 06/07 en 31/08. Deelwerkgroep passerelle Keizersberg voor de terugkoppeling van het ontwerp en de stedenbouwkundige vergunning van de passerelle die het parkeergebouw verbindt met de Keizersberg met vertegenwoordigers van Ghelamco, ANB, Onroerend Erfgoed, de dienst ruimtelijke ontwikkeling (planning en vergunningen) en de groendienst van de stad Leuven op 07/03, 22/03, 11/05, 2/07 en 29/08. Deelwerkgroep afstemming werfinrichting Engels Plein voor de afstemming van de werfinrichting van het Engels Plein met de andere werfinrichtingen in de Vaartkom met vertegenwoordigers van de dienst weg en waterbeheer, West 8, Snoeckx en partners, de nutsmaatschappijen en de opdrachtgevers en uitvoerders van de projecten Vaartkom West, De Latten, Tweewaters, Vander Elst, De Hoorn en OPEK, op 12/03, 27/03 en 24/04. Deelwerkgroep Dijle oevers voor de afstemming van de acties van de stad Leuven, VMM en de verschillende private ontwikkelaars in het kader van het openleggen en de herinrichting van de Dijleoevers binnen de herontwikkeling van de Vaartkom, op 23/05, 28/06 en 17/07. Deelwerkgroep Vaartkom West voor de voorbereiding van de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met Virix nv en de stedenbowukundige attesten van het projectgebied, op 03/05 en 25/05. 6

7 Deelwerkgroep Tweewaters voor de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunningen van de Twist en de omgevingsaanleg Tweewaters, op 09/03, 26/04 en 28/08 Deelwerkgroep Bruggen over de Vaart voor de afstemming van de acties van de stad Leuven en WenZ inzake de uitbreiding van de bestaande brug over de Vaart, de realisatie van een nieuwe brug over de Vaart en de uitvoering van de andere maatregelen in uitvoering van de betreffende samenwerkingsovereenkomst, op 15/03. Deelwerkgroep fietspaden Lüdenscheidsingel in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 20/04. Deelwerkgroep flankerende maatregelen in aanwezigheid van de stad Leuven, AGSL, dienst Verkeersorganisatie en Mobiliteit van politie Leuven, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant, MOW en De Lijn, op 15/05. Ander instrumentarium Documentenbeheer Voor de uitwisseling van documenten is een digitaal platform (sharepoint) beschikbaar op het extranet van de stad Leuven. Het doel daarvan is de informatie m.b.t. het globale projectmanagement Vaartkom en m.b.t. de specifieke deelopdrachten te delen met alle betrokkenen. Dat betekent dat binnen elke organisatie en stedelijke dienst de documenten m.b.t. de herontwikkeling Vaartkom digitaal bewaard worden cfr. de afspraken binnen de dienst/organisatie. Sleuteldocumenten (eindrapporten, verslagen, ) worden ook op de sharepoint geplaatst zodat ze ten allen tijde door alle betrokkenen geraadpleegd kunnen worden. De leden van de TW hebben toegang tot alle informatie, de leden van de deelwerkgroepen hebben toegang tot de algemene informatie m.b.t. de Vaartkom en tot deze m.b.t. het specifieke deelproject waarmee zij betrokken zijn. De projectbeheerder van AGSL (Veronique Henderix) staat samen met Helics (Sven Kluppels) in voor het beheer van dit digitaal platform. Communicatieplan Het infohuis stadsvernieuwing heeft in overleg met het AGSL en gebiedsgerichte werking het communicatieplan van de Vaartkom geconcretiseerd voor de periode Het schept een kader waarbinnen de communicatie in de meest brede zin wordt gevoerd. De uitvoering van de beschreven acties gebeurt door het de dienst communicatie stadsvernieuwing (Vaartkom Actua ), de cel gebiedsgerichte werking (Vaartkom Weerspiegeld, Vaartkom Geknipt, Vaartkom Besproken ) en AT Osborne (Overlegcomité Vaartkom) in overleg met de stadsdiensten. 7

8 Planning Voor de herontwikkeling van de Vaartkom is een planning beschikbaar in MS project. Vanuit de basisplanning wordt jaarlijks input gegeven voor de stadsbegroting. Wijzigingen in de projectstructuur in de periode van 1 maart augustus 2012 Sinds 1 juli 2012 is Katrien Van Uytsel aangesteld als projectbeheerder binnen het AGSL. In het kader van de heronwikkeling Vaartkom Leuven nam zij van de projectcoördinator de projectcoördinatie over van het deelprojecten Bruggen Over De Vaart en Flankerende Maatregelen. Dat betreft de afstemming van de acties van de stad Leuven, Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant en De Lijn in het kader van de realisatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en Waterwegen en Zeekanaal m.b.t. het stadsvernieuwingsproject Vaartkom Noord en de realisatie van de flankerende maatregelen in het kader van de plan MER bij de RUP s van de Vaartkom. Katrien Van Uytsel werd toegevoegd aan de TW Vaartkom en ondersteunt de projectcoördinato omdat de voltijdse inzet van 1 coördinator niet meer volstond voor de afstemming van alle lopende processen en projecten. SPOOR REALISATIE Stand van zaken deelprojecten Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de stand van zaken van de verschillende deelprojecten. De belangrijkste inhoudelijke trajecten die in de eerste helft van 2012 werden doorlopen zijn echter voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van de omgevingsaanleg van het projectgebied Tweewaters de voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning van het parkeergebouw de voorbereiding en aflevering van de stedenbouwkundige attesten voor het projectgebied Vaartkom West de start van de werken van De Latten de start van de werken aan het Engels Plein de voltooiing van de oostelijke toegang tot de Keizersberg de uitbreiding van het masterplan publieke ruimte met een globale visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. Projectgebied Tweewaters 8

9 Met het oog op het in gebruik nemen van de Balk Van Beel medio 2013, moet de aanleg van het openbaar domein in het projectgebied Tweewaters aanvangen begin De vergunningsaanvraag zal ingediend worden in het najaar van Ter voorbereiding werden in de eerste jaarhelft diverse technische werkgroepen ingericht met de ontwikkelaar Ertzberg, de ontwerpers Bas Smets en ARA, de dienst weg en waterbeheer, de groendienst en de reinigingsdienst van de stad Leuven, de politie Leuven, de VMM en de nutsmaatschappijen. Om de organisatie van een ruim gebied m.b.t. laden, lossen, toelevering, vuilnisophaling en parkeren in beeld te krijgen werd aangeraden aan de ontwikkelaar om een vergunningsaanvraag voor te bereiden voor het volledig openbaar domein tussen de Balk Van Beel en het kruispunt met de Vaartstraat. (bijlage 01, masterplan publieke ruimte Tweewaters, bureau Bas Smets) Parkeergebouw Ghelamco diende in februari 2012 de aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning van het multifunctioneel parkeergebouw Waterview met ruim 600 studentenkamers en 48 studentenstudio s. In mei 2012 werd de vergunningsaanvraag terug ingetrokken door de ontwikkelaar omwille van de juridische onduidelijkheid m.b.t. de opmaak van een project MER en/of een MER screeningsnota. Medio 2012 werd een nieuw aanvraagdossier voor het multifunctioneel parkeergebouw Waterview voorbereid door Ghelamco waarbij volgende wijzigingen werden doorgevoerd: De verbinding met de Keizersberg werd toegevoegd aan de vergunningsaanvraag en het ontwerp daarvan 9

10 werd in nauw overleg met ANB en onroerend erfgoed opgemaakt; Ghelamco voegde een uitgebreide screeningsnota toe aan het aanvraagdossier Eén bouwlaag werd geschrapt en het aantal studentenkamers werd terruggebracht tot

11 Vaartkom West Projectontwikkelaar Virix kocht de resterende Inbeveigendommen aan in Vaartkom West en gaf in het voorjaar van 2012 opdracht aan BUUR om een globaal masterplan op te maken en voor de drie deelgebieden daarbinnen een stedenbouwkundig attest aan te vragen, met name voor de omgeving van het voormalig hoofdkantoor van Inbev, voor het gebied tussen Vaartstraat en Sluisstraat en voor de Bottelarijsite (tussen de Sluisstraat en de Mechelsestraat). Daarvan werd het attest met betrekking tot de Bottelarijsite geweigerd omdat de densiteit en woontypologie niet in overeenstemming is met de doelstellingen van het RUP Vaartkom West. 11

12 De Latten De realisatie van het gemengd project De Latten van de SHM Dijledal en het AGSL ging van start op 01/

13 Engels Plein en oostelijke toegang Keizersberg De omgevingswerken aan het Engels Plein gingen van start op 01/ De oostelijke toegang tot de Keizersberg werd voltooid. 13

14 Visie Dijleoevers Bij de voorbereiding van het sociale huisvestingsproject aan de J.P. Minckelersstraat, het masterplan voor Vaartkom West en de omgevingsaanleg van de site Tweewaters werd de noodzaak duidelijk van een meer gedetailleerde visie m.b.t. de oevers van de Dijle in het projectgebied Vaartkom. In opdracht van het AGSL kreeg AT Osborne / Omgeving daarom de opdracht om de bestaande toestand van de Dijle oevers en de gewenste toestand op basis van de verschillende inrichtingsplannen in kaart te brengen. De verschillende publieke en private ontwikkelaars, de diensten duurzaamheidsbeleid, weg en waterbeheer en de groendienst van de stad Leuven en de VMM werden betrokken bij de opmaak daarvan. Het doel van de studie was om een algemeen kader te scheppen en daarbinnen duidelijk aan te geven welke Dijle oevers in de toekomst verhard, semi verhard of onverhard zullen zijn in het projectgebied Vaartkom. 14

15 Overzicht deelprojecten in voorbereiding of uitvoering Project Deelproject Stand van zaken Vaartkom Vander Elst Uitvoering Vaartkom_Publieke Ruimte Aanleg Engels Plein en zijstraten, In uitvoering sinds 1/ Achter De Latten, Wolvengang en Burchtstraat Vaartkom_Parkeergebouw Passerelle naar de Keizersberg Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Parkeergebouw Parkeergebouw Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_De Latten De Latten In uitvoering sinds 1/ Vaartkom_Publieke Ruimte Oostelijke toegang Keizersberg Voltooid sinds 30/ Vaartkom_Keizersberg Restauratie burchtmuur Goedkeuring definitief ontwerp Keizersberg Vaartkom_Publieke Ruimte Fiets en voetgangersbrug naar Voorbereiding Wilsele Vaartkom Herbestemming entrepotgebouw Voltooid Vaartkom_Bruggen Uitbreiding bestaande hefbrug Opmaak ontwerp Vaartkom_Bruggen Nieuwe hefbrug Samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 31/ Vaartkom_Bruggen Jachthavengebouw Voorbereiding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject Burchtstraat Glasblazerijstraat Aflevering stedenbouwkundige vergunning Vaartkom_Publieke ruimte Realisatie zandvang Aanbesteding Vaartkom Sociaal huisvestingsproject J.P. Opmaak voorontwerp Minckelersstraat Vaartkom_Publieke ruimte Aanleg Sluispark Voorbereiding Vaartkom De Hoorn Uitvoering Vaartkom Balk Van Beel In uitvoering sinds april 2010 Vaartkom Sheds Opmaak ontwerp Vaartkom Twist Opmaak ontwerp Vaartkom Silo Opmaak voorontwerp Vaartkom_Publieke ruimte Omgevingsaanleg Tweewaters Opmaak ontwerp en voorbereiding stedenbouwkundige vergunning 15

16 Vaartkom_Publieke ruimte Dijle oevers Voorbereiding RESULTATEN Onderstaande tabel gaat uit van de taken van het projectmanagement Vaartkom die uitgevoerd worden met het oog op de realisatie van de bovenstaande doelstellingen. Voor elke taak wordt aangegeven wie in de periode van 1 maart 2012 tot 31 augustus 2012 instond voor de uitvoering ervan en wat het resultaat is. Taak Uitvoering Resultaten 1 Algemene coördinatie Projectbeheerder AGSL i.s.m. AT (zie hoger) Osborne 2 Opmaak en bewaking van Projectbeheeder AGSL (zie bijlage) fasering en timing 3 Organisatie stuurgroep, Projectbeheerder AGSL (zie hoger) technische werkgroep en deelwerkgroepen 4 Rapportering aan het beleid Projectbeheerder AGSL i.s.m. de functioneel betrokken diensten van de stad Leuven Stuurgroepen 04/05 en 11/05, verslag aan het college op 20/07 m.b.t. het tijdelijk ter beschikking stellen van een onbebouwd terrein als parkeerterrein en diverse verslagen aan het college door de functioneel betrokken stadsdiensten. 5 Centraliseren informatie Projectbeheerder AGSL Sharepoint Vaartkom 6 Fungeren als aanspreekpunt Projectbeheerder AGSL 7 Overleg met en begeleiding van (potentiële) investeerders 8 Uitwerken en opvolgen communicatiestrategie 9 Opvolging subsidiëring stadsvernieuwingsprojecten Projectbeheerder AGSL en dienst ruimtelijke ontwikkeling Communicatie stadsvernieuwing en dienst gebiedsgerichte werking i.s.m. TW Projectbeheerder AGSL Stuurgroepen Tweewaters en Waterview, technische werkgroepen Tweewaters en Waterview, deelwerkgroepen parkeergebouw Engels Plein, Vaartkom West en site Tweewaters, deelwerkgroepen Dijle oevers VMM (ter ondersteuning private ontwikkelingen) en passerelle Keizersberg (ter ondersteuning private ontwikkelingen). Vaartkom Actua in februari en juni 2012 Infovergadering aan de bevolking over de geplande werken aan het Engels Plein en het ontwerp van het parkeergebouw op 01/03. Vaartkom Op Zondag op 24 juni

17 (SVP) 10 Aanvraag EFRO subsidies 11 Opvolging stadscontract Vaartkom Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling Voorbereidende gesprekken inzake heropstart begeleidingsteam stadscontract op 25/04, begeleidingsteam op 24/05 Stad Leuven 12 Aanvraag en opvolging subsidie Strategische Projecten in uitvoering van het RSV Projectbeheerder AGSL 13 Opvolging van het Interreg IVAproject ROI 14 Prospecteren, aanvragen en opvolgen van mogelijke andere subisidies 15 Opmaak van samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars en ev. andere actoren Projectbeheerder AGSL 3 maandelijkse financiële declaraties, 6 maandelijkse inhoudelijke declaratie, opvolging van de uitvoering en afstemming van de werfhinder met andere projecten in Vaartkom Noord Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 16 Opvolging en realisatie Blok 1 AGSL Opvolging uitvoering 17/18 Uitwerken van een ontwikkelingsstrategie voor de gebieden rondom de Sluisstraat 19 Valorisatie gronden op het Engels Plein Voltooid, maakt deel uit van de swo tussen de stad Leuven en projectontwikkelaar Ghelamco (Waterview nv) 20 Valorisatie Entrepotgebouw Voltooid, Entrepotgebouw werd voor 29 jaar in erfpacht gegeven aan vzw t PAKT voor de huisvesting van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) 21 Valorisatie Brandweerkazerne Voltooid, maakt deel uit van swo tussen de Stad Leuven en projectontwikkelaar Ertzberg (Ertzberg cvba) 22 Erfpacht Keizersberg Voltooid 23 Opvolging inrichting Keizersberg Projectbeheerder AGSL i.s.m. afdeling weg en waterbeheer, Oostelijke toegang voltooid Studie restauratie Burchtmuur voltooid 17

18 groendienst en studiedienst gebouwen stad Leuven 24 Adviesverlening RUP RUP s van kracht 25 Bijkomend stedenbouwkundig Projectheheerder AGSL i.s.m. AT Finalisering motivatie nota inzake de herinrichting van de Dijle oevers onderzoek Osborne/Omgeving 26 Ondehandelingen met De Lijn Projectbeheerder AGSL i.s.m. de dienst ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 27 Overleg/onderhandelingen met andere betrokken instanties/besturen inzake flankerende maatregelen Projectbeheerder AGSL i.s.m. directeur ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven 18

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013

STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN. Voortgangsrapport 5, eindrapport. 1 september 2012 28 februari 2013 STRATEGISCH PROJECT HERONTWIKKELING VAARTKOM LEUVEN Voortgangsrapport 5, eindrapport 1 september 2012 28 februari 2013 1 INLEIDING In het kader van de eerste oproep voor strategische projecten in uitvoering

Nadere informatie

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix

VAARTKOM LEUVEN. Leuven 20130325 Veronique Henderix VAARTKOM LEUVEN Leuven 20130325 Veronique Henderix RSL Leuven = provinciale metropool > Bevattelijk karakter maar ook kernstad van een verstedelijkte regio > Behoud compacte structuur door herontwikkeling

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite

HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite HERTOGENSITE, LEUVEN een nieuwe start voor herontwikkeling ziekenhuissite TRANSITIEARENA DUURZAME WIJKEN 27 mei 2014 _situering _situering _situering _situering 5. Erfgoed _bestaande toestand _bestaande

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Project Keizerpoort. 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer. Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Project Keizerpoort 27 april 2015 Workshop 2: overheid als actieve stedenbouwer Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Overheid als actieve stedenbouwer: project Keizerpoort Stad Gent - Situering:

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN

TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN TOEKOMSTVISIE OMGEVING POSSOZPLEIN AOC / infoavond 12 mei 2015 U R B A N I S M AGENDA stadsvernieuwingsproject Possozplein Slingerweg De Bres - doel stadsvernieuwingsproject - synthese stadsvernieuwingsproject

Nadere informatie

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019

STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 STAD LEUVEN AG STADSONTWIKKELING LEUVEN Beheersovereenkomst 2014-2019 Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 19 december 2013 en besluit raad van bestuur 19 december 2013 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Preambule...

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent

PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent PROJECTCOÖRDINATOR voor het project Parkbos Gent Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB) organiseert op vraag van de partners in het Parkbosproject een vergelijkende selectieprocedure

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied

Nadere informatie

Leuvense Warmtenetten

Leuvense Warmtenetten Leuvense Warmtenetten studiedag DuBoLimburg, 25/09/2015 Daan Van Tassel Talrijke voorbeelden warmtenetten in Europa: Polen: DHC s > 700 km Zweden: Borås, Malmö, Denemarken: Kopenhagen en kleinere steden,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing

Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Functiebeschrijving Projectmedewerker Planning en stadsvernieuwing Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Projectmedewerker Planning en

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014

Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat. Campus Kortrijk Weide. April 2014 Groen in de Stad project: Kandidaat voor Vlaams Laureaat Campus Kortrijk Weide April 2014 Deel 1: Algemene gegevens Titel van het project Park Kortrijk Weide Adres openbaar bestuur Stad Kortrijk, Grote

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regiostelplaats Antwerpen-Oost Antwerpen/Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL

AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL AFBAKENING VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL Onderzoek en overleg voor afbakening in nieuwe fase Op 11 mei 2007 heeft de Vlaamse Regering een tussentijdse beslissing genomen over de afbakening van het

Nadere informatie

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013

Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving. 7 maart 2013 Herontwikkeling J. Ottenstadion en omgeving 7 maart 2013 Inleiding Christophe Peeters Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie Voorzitter NV. Buffalo Bontinck/Ghelamco/Animotions Een nieuw

Nadere informatie

Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES

Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES Project Oude Dokken - een nieuwe thuishaven Projectleider Oude Dokken, AG SOB - Agnieszka ZAJAC Projectingenieur W&Z NV Ellen MAES Water, taken in moderation, cannot hurt anybody. Mark TWAIN US humorist,

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Oorspronkelijke naam document Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE Seminar REALTY 21.05.2015 Tour & Taxis Brussels 05827 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Nieuw Leven in de Oude Dokken

Nieuw Leven in de Oude Dokken Nieuw Leven in de Oude Dokken Wonen aan de Schipperskaai 15 februari 2012 Programma 14 uur: voorstelling Oude Dokken - toelichting project Oude Dokken door schepen Tom Balthazar, voorzitter AG SOB - toelichting

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad.

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Een belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in uw gemeente. Het project in een notendop: Een groot deel van Vlaanderen is noch stad,

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem DE STAD BRUGGE MAAKT PLANNEN RUP Stationsomgeving (strategisch project) situering RUP Stationsomgeving waarom wordt het opgemaakt? zal BPA 80 La Brugeoise

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS STADSONTWERP Oorspronkelijke naam document Werkgroep stationsomgeving Stad 20/11/2008 Project Stationsomgeving

Nadere informatie

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT

ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT Brownfieldeonvenant 29. Izegem PSR 8870 DACAR Addendum 1 ADDENDUM 1 AAN BROWNFIELDCONVENANT met betrekking tot het Brownfieldproj eet 29. Izegem PSR 8870 DACAR tussen DE VLAAMSE REGERING En PSR 8870 NV

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/8

Dienstorder MOW/AWV/2013/8 Dienstorder MOW/AWV/2013/8 D.d. 8 mei 2013 Titel: Inrichting van rotonde kunstwerk op het middeneiland Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Stuurgroep beleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

1 ACHTERGROND EN SCOPE

1 ACHTERGROND EN SCOPE VLAAMSE ERFGOEDKLUIS PRESENTATIE VASTGOEDFORUM 13 NOVEMBER 2014 1 ACHTERGROND EN SCOPE 1 INTRODUCTIE EN CONTEXT Beleidsdoelstellingen van de minister bevoegd voor onroerend erfgoed in Vlaanderen ( 2009-2014):

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP. Infomoment 9 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP. Infomoment 9 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ruimtelijk uitvoeringsplan Groenas 4 - Bovenschelde Concept-RUP Infomoment 9 januari 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Verloop van de avond Algemene toelichting groenassen en RUP

Nadere informatie

architecture is an art we make it happen

architecture is an art we make it happen architecture is an art we make it happen environment architecture economics people Voorstelling Vanhaerents_ t Groen Kwartier, Antwerpen Het Militair Hospitaal wordt gerenoveerd met als doel betaalbare

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Energielandschap

Oost-Vlaanderen Energielandschap Oost-Vlaanderen Energielandschap Een strategisch Moira Callens project Coördinator Werken aan oplossing = werken aan draagvlak 3 PIJLERS 1. Ruimtelijke, planmatige aansturing (dienst ruimtelijke planning)

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap

Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout. Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Kindvriendelijke publieke ruimte in Turnhout Kind & Samenlevings vzw & Fris in het landschap Waar moet het naartoe met de publieke ruimte voor kinderen en jongeren? Kind & Samenlevings vzw & Fris in het

Nadere informatie

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Startvergadering 19 april 2013 1 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Agenda Kennismaking Algemene situering

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Bijlage 2 Aanvraagformulier

Bijlage 2 Aanvraagformulier Bijlage 2 Aanvraagformulier Vlaamse Regering Aanvraagformulier Aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant 4 de call 2013 Gelieve de aanvraag volledig in te vullen.

Nadere informatie