Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Barneveld. Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek"

Transcriptie

1 Botterstraat LA Lisse Tel Fax Gemeente Barneveld Transferium Barneveld-Noord ontwikkelingsvlek Opgesteld door: Auteur: P.N.M.S. Huijskes Datum: 1 maart 2006 Status: Definitief

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Uitgangspunten Werkwijze Berekeningen varianten Variant 1: Inrijden via Ochtendperiode Avondperiode Alternatief Variant 2: Aanrijden via Ochtendperiode Avondperiode Alternatief Variant 3: Inrijden vanuit Barneveld Alternatief Variant 4: Alternatieve route Ontsluitingen ontwikkelingsvlek Ontsluiting Terugrekening naar de noordelijke kruispunten Haalbaarheid Conclusies Aanbevelingen Figuur 1: Variant 1 Weergave verkeersstromen ochtendspits... 5 Figuur 2: Variant 1 Weergave verkeersstromen avondspits... 6 Figuur 3: Variant 1 Weergave alternatief noodzakelijke kruispunt aanpassingen... 7 Figuur 4: Variant 2 Weergave verkeersstromen ochtendspits... 8 Figuur 5: Variant 2 Weergave verkeersstromen avondspits... 9 Figuur 6: Variant 2 Weergave noodzakelijke kruispunt aanpassingen Figuur 7: Variant 3 Weergave verkeersstromen ochtendspits Figuur 8: Variant 3 Weergave verkeersstromen avondspits Figuur 9: Variant 4 Weergave verkeersstromen ochtendspits Figuur 10: Variant 4 Weergave verkeersstromen avondspits Figuur 11: Weergave ontsluiting Figuur 12: Weergave kruispunt Figuur 13: Schematische weergave optie Figuur 14: Schematische weergave optie Bijlage A: Gegevens op basis van de inrichtingsschets Bijlage B: Intensiteiten Pagina 2 van 22

3 1. Inleiding Door de gemeente Barneveld is gevraagd een viertal kruispunt varianten door te rekenen met betrekking tot de ontwikkelingsvlek Transferium Barneveld-Noord. Op dit moment bevinden zich in dit gebied een beperkt aantal bedrijfsactiviteiten waaronder een autoveiling. Na revitalisering wordt er vanuit gegaan dat dit gebied beduidend meer verkeer zal aantrekken. Deze revitalisering zal op z n vroegst in 2008 plaatsvinden. Tijdens de ontwerpfase van de in 2005 gereconstrueerde kruispunten aan de Baron van Nagellstraat is al gebleken dat met name het kruispunt met de zeer zwaar belast zal zijn voor het planjaar Voor een viertal varianten is de haalbaarheid van de toestroom van verkeer doorgerekend. Deze berekeningen geven een grove indicatie op de mogelijkheden qua bereikbaarheid en alternatieven. Hierbij is voornamelijk de kruispuntcapaciteit beoordeeld. Lengten van opstelvakken zijn buiten beschouwing gelaten. Tevens worden de ontsluitingen en belicht. De toename aan verkeer op de, ten westen van de en de mogelijke consequenties vallen buiten deze rapportage. 2. Uitgangspunten Het voornaamste uitgangspunt is de ontwerpnota voor de drie verkeersregelinstallaties aan de, opgesteld in oktober 2005 en goedgekeurd door de provincie Gelderland. In deze ontwerpnota zijn de gemeten intensiteiten van de drie kruispunten omgerekend naar het planjaar 2015, rekeninghoudend met vrachtverkeer, vulling van het Transferium verspreid over een periode van 2 uur en een groei van 20 ha op het industriegebied Harselaar-Zuid. Voor de indicatie van de inrichting van het gebied en de verkeerskundige aspecten wordt verwezen naar de door de gemeente Barneveld opgestelde uitgangspunten (zie bijlage A). Daarnaast zijn op 24 januari 2006 intensiteiten verzameld van het nu ongeregelde kruispunt (zie bijlage B). Aan de hand van de hier boven gemelde uitgangspunten zijn de telgegevens omgerekend naar voertuigeenheden en gemodelleerd naar het planjaar Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige bedrijfsactiviteiten in het betreffende gebied EN de reeds meegerekende uitbreiding Harselaar-Zuid. Bovenop deze intensiteiten komt de toename van verkeer als gevolg van de ontwikkelingsvlek. Afhankelijk van de variant ontstaan hier verschillen. Pagina 3 van 22

4 3. Werkwijze Om de haalbaarheid van de ontwikkelingsvlek te bepalen wordt in eerste instantie de verkeersregeltechnische ruimte op het kruispunt bepaald. Deze ruimte, cq. de te creëren ruimte op dit kruispunt is bepalend voor de aansluiting ter hoogte van het en het kruispunt. Hiervoor zijn de varianten in de volgende hoofdstuk van belang. In beperkte mate zal een vooruitblik op de ontsluitingen gegeven worden. Deze twee ontsluitingen van de ontwikkelingsvlek worden in hoofdlijnen belicht in hoofdstuk 5. Hierin wordt ten opzichte van de te verwachte intensiteiten een globaal beeld gegeven. Daarnaast worden, afhankelijk van deze uitkomsten, alternatieve situaties aangegeven en op haalbaarheid doorgerekend in de paragrafen 4.1.3, 4.2.3, en 4.4. Tot slot zal in hoofdstuk 6 deze toename aan verkeer weerspiegeld worden op de kruispunten met zowel de zuidelijke als de noordelijke op- en afrit met de A1. 4. Berekeningen varianten Aan de hand van de genoemde uitgangspunten worden een viertal verkeersregeltechnische varianten doorgerekend, om te bepalen of er verkeerstechnische ruimte is om de beoogde toename in verkeer toe te laten. Waar nodig en mogelijk worden adviezen gegeven worden om die bereikbaarheid mogelijk wel te behalen. De volgende varianten worden doorgerekend: 1. Aanrijdend verkeer heeft de mogelijkheid om vanuit noordelijke richting in te rijden ter hoogte van het transferium (), uitrijden van het kruispunt. Afrijden is enkel mogelijk via het kruispunt. 2. Deze variant is nagenoeg gelijk aan de eerst genoemde, met het verschil dat er via de geen aansluiting is. Aanrijden vindt enkel plaats via de. 3. Een ontsluiting voor het verkeer vanuit Barneveld op het Stationplein. 4. Een alternatieve variant in de vorm van een andere routekeuze. Eén van de uitgangspunten is de verdeling van verkeer, komende vanaf de A1, rijdende naar de ontwikkelingsvlek. Hierin is aangenomen dat deze verkeersstroom zich evenwichtig over het kruispunt verdeelt (50% rechtsaf en 50% rechtdoor). Om de varianten 1 en 2 overzichtelijk te houden is hier gemakshalve uitgegaan van een volledige toedeling op een ontsluiting. Waar dit relevant is, zal dit nader aangetipt worden. Pagina 4 van 22

5 4.1. Variant 1: Inrijden via. In deze variant is het enkel toegestaan om vanuit noordelijke richting het in te rijden Ochtendperiode In de berekeningen, uitgevoerd ten behoeve van de eerder genoemde ontwerpnota voor de huidige verkeersregelingen aan de, is voor het verkeer vanuit zuidelijke richting nog een restcapaciteit aanwezig van ongeveer 50 à 75 pae/u 1 (maatgevende uur). Het exacte aantal wordt mede bepaald door de aanwezigheid van conflicterend langzaam verkeer. Figuur 1: Variant 1 Weergave verkeersstromen ochtendspits In de richting van noord naar zuid, inrijdend via het is nauwelijks capaciteitsruimte. Hooguit enkele tientallen voertuigen, en daarmee verwaarloosbaar. Er is bij deze variant rekentechnisch van uitgegaan dat de beoogde route voor het verkeer naar de ontwikkelingsvlek gevolgd zal worden. Binnen deze variant kunnen van de bijna 500 voertuigen, aanrijdend via de Baron van Nagellstraat, ongeveer 400 voertuigen de ontwikkelingsvlek in het maatgevende uur niet bereiken. Als kanttekening moet gesteld worden dat vanuit noordelijke richting een restcapaciteit beschikbaar is via de en vervolgens de. Uitgaande van die 400 voertuigen zal dit resulteren in een wachtrijlengte van ongeveer 2 kilometer. Deze wachtrij zal, afhankelijk van de groenverdeling, zich verdelen over de Baron van Nagellstraat en (oost). Het zal ten minste een uur duren voordat deze wachtrij is verwerkt. 1 Dit kan nog eens beperkt worden als gevolg van de korte opstelstrook van slechts 60 meter. Pagina 5 van 22

6 Avondperiode Gedurende de avondspits is in de huidige vormgeving de ruimte om voertuigen op het kruispunt af te wikkelen nihil. Bekend is dat dit kruispunt zwaar belast is. Uitgaande van de ontwerpberekeningen is er geen ruimte om de toename aan verkeer te kunnen verwerken, zonder nog aan de afwikkelingscapaciteit van conflicterende bewegingen te tornen. De wachtrijen zullen enkel toenemen. Uitgaande van bijna 500 afrijdende voertuigen naar de zal dit in een wachtrij van 3 kilometer resulteren. Figuur 2: Variant 1 Weergave verkeersstromen avondspits Het verkeer zal moeten wegrijden via de, ervan uitgaande dat via het in deze variant niet uitgereden kan worden Alternatief Een alternatief op de vormgeving van het kruispunt, om de afrijcapaciteit in zuidelijke richting te verhogen, is de opstelstrook in zuidelijke richting te verdubbelen 2. Hiermee ontstaat een reservecapaciteit van 300 tot 400 pae/u. Deze kan zowel voor het verkeer vanuit noordelijke als uit zuidelijke richting benut worden, omdat de linksaf richting vanuit het zuiden ook in de maatgevende conflictgroep aanwezig is. Tevens biedt de beweging van noord naar west een restcapaciteit van 200 tot 250 pae/u. Het uitgangspunt om de verkeersstroom vanaf de A1 evenwichtig te verdelen is hier op zijn plaats. Wel vraagt de linksaf opstelstrook van zuid naar west aandacht. Deze is aan de korte kant en zal zeker langer moeten worden. Totaal biedt dit alternatief ruimte van 550 tot 700 pae/u. 2 Gezien de beperkte fysieke ruimte kan er voor gekozen worden om de linksaf slaande beweging van noord naar oost te verbieden. De bereikbaarheid van dit deel van Harselaar blijft gewaarborgd via het kruispunt bij de noordelijke op- en afrit. Pagina 6 van 22

7 Wanneer deze alternatieve vormgeving op de avondspits geprojecteerd wordt, zal ook hier de capaciteitswinst naar voren komen. Er ontstaat voor het opstelvak van west naar zuid/oost een ruimte van 150 tot 200 pae/u. Voor de beweging naar het noorden, met 2 rijstroken, ontstaat een capaciteitsruimte van 200 tot 300 pae/u. In beide gevallen, zowel voor de ochtend- als de avondspits, moeten de verkeersregelingen qua programmering worden aangepast. Door middel van deze maatregel is het bereikbaar vanuit noordelijke richting, via een rechtsaf opstelstrook ter hoogte van het. De lengte moet dusdanig zijn dat afslaand verkeer het rechtdoorgaande verkeer niet hindert. Tevens zal de veiligheid in relatie met fietsers, rijdend in zuidelijke richting, gewaarborgd moeten worden. Verkeerslichten zijn in deze situatie niet nodig. De volgende figuur geeft ten opzichte van de huidige situatie de noodzakelijke aanpassingen. Voor de volledigheid wordt bij een uitbreiding de volledige aansluiting weergegeven. Figuur 3: Variant 1 Weergave alternatief noodzakelijke kruispunt aanpassingen Het kruispunt zal in deze variant van verkeerslichten voorzien moeten worden, het in deze variant niet. Pagina 7 van 22

8 4.2. Variant 2: Aanrijden via Ochtendperiode Voor de beweging van noord naar west, rijdende via het kruispunt, is ten opzichte van de ontwerpberekeningen een restcapaciteit van 200 tot 250 pae/u aanwezig. Dit is echter niet voldoende om de beoogde toename via dit kruispunt te kunnen verwerken. Het verschil, 80 tot 130 pae/u, resulteert in een wachtrij van 450 tot 800 meter. Het verwerken van deze wachtrij is in de tijd gezien na een uur verwerkt, ervan uitgaande dat ná het maatgevende uur de toename voor de ontwikkelingsvlek conform de 40% is. Figuur 4: Variant 2 Weergave verkeersstromen ochtendspits Pagina 8 van 22

9 Avondperiode Deze periode geeft geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Er is geen ruimte voor meer uitstromend verkeer. Figuur 5: Variant 2 Weergave verkeersstromen avondspits Alternatief Wanneer de rechtsaf rijstrook in westelijke richting wordt verdubbeld, is een toename van ongeveer 500 pae/u haalbaar. Hierdoor zal het aantal rijstroken op de, tussen de kruispunten en verdubbeld moeten worden aan de noordzijde. Omdat de maatgevende conflictgroep niet wijzigt, ontstaat er vanuit zuidelijke richting geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Ongeveer 100 voertuigen kunnen niet verwerkt worden, wat in een wachtrij van ongeveer 600 meter resulteert. Een verdubbeling van de linksaf slaande beweging zal voldoende regeltechnische ruimte bieden om ook de toename vanuit Barneveld te kunnen verwerken. Voor de avondspits zal dit echter niet tot een verbetering leiden. Pagina 9 van 22

10 Figuur 6: Variant 2 Weergave noodzakelijke kruispunt aanpassingen Gezien het fysieke ruimte gebrek kan bijvoorbeeld de linksaf slaande beweging ten gunste van de beoogde bereikbaarheid worden opgeofferd Variant 3: Inrijden vanuit Barneveld Inrijden vanuit de richting Barneveld is een maatregel die voor de ochtendspits relevant is. Uitgaande van variant 1 zal het verkeer uit noordelijke richting eveneens op het aanrijden. In geval van de 2 e variant via de. De resultaten, betreffende de kruispunten en, zijn gelijk aan de variant 1 respectievelijk variant 2 (vormgeving, afwikkeling). Figuur 7: Variant 3 Weergave verkeersstromen ochtendspits Pagina 10 van 22

11 Het uitrijden kan op basis van variant 1 via de plaatsvinden, in geval van variant 2 zal een volledige ontsluiting op dit punt noodzakelijk zijn, zoals weergegeven in Figuur 8. Figuur 8: Variant 3 Weergave verkeersstromen avondspits Afrijden via het kruispunt - biedt ruimte voor 330 pae/u 3. Een combinatie van afrijden naar de A1 via de en de is ook mogelijk. Het plaatsen van verkeerslichten op de aansluiting met het zijn in ieder geval noodzakelijk Alternatief Het alternatief hierop is een volledig linksaf verbod vanuit zuidelijke richting op het kruispunt. Door het volledig vervallen van deze beweging, komt dit ten goede aan het rechtdoorgaande verkeer vanaf de A1. De ontstane regeltechnische ruimte is hiermee voldoende. Zeker als het uitgangspunt 50% - 50% verdeling wordt toegepast. Voorwaarde is, dat de huidige verkeersstroom de mogelijkheid krijgt om via het en de, zijn weg te vervolgen. Over het wegvak van noord naar zuid, enkele rijstrook, zullen daarmee ongeveer 1000 pae/u in het maatgevende uur afrijden. Dit betekent dat het verkeerslicht ongeveer 1 minuut op groen staat gedurende een cyclusduur van 2 minuten. Zeker wanneer het peloton uit elkaar valt en er gaten ontstaan, geeft dit grote verliezen. Daarmee is dit alternatief minder wenselijk. Voor het kruispunt zal dit aspect niet tot bijzondere aanpassingen leiden. Dit ten opzichte van een kruispunt met verkeerslichten, zoals in hoofdstuk 5.2 is weergegeven. 3 Uitgangspunt is het volledig verdubbelen van het wegvak tussen de ontsluiting en het kruispunt Baron van Nagellstraat (zuid naar noord). Pagina 11 van 22

12 4.4. Variant 4: Alternatieve route De varianten 1 tot en met 3 is gebaseerd op de huidige vormgeving. Hieruit blijkt dat de beschikbare capaciteit niet afdoende is om de toename in verkeer voor dit gebied te verwerken. Het kruispunt is in 2005 gereconstrueerd. Om te bepalen of alternatieven mogelijk zijn, zonder de huidige vormgeving van dit kruispunt aan te pakken, wordt een alternatieve route aangegeven. Figuur 9: Variant 4 Weergave verkeersstromen ochtendspits Bij variant 2 is aangegeven dat er voor de rechtsaf beweging van noord naar west, op het kruispunt een restcapaciteit van 200 tot 250 pae/u beschikbaar is. Het verschil, 80 tot 130 pae/u, zou via de A30 kunnen aanrijden. Dit vraagt mogelijk maatregelen voor de en het kruispunt met de. Op het laatst genoemde kruispunt is plaatsing verkeerslichten noodzakelijk. Figuur 10: Variant 4 Weergave verkeersstromen avondspits Pagina 12 van 22

13 Voor de avondspits geldt globaal gezien hetzelfde als de ochtendspits. Een deel van het uitrijdend verkeer richting de A1, kan afrijden via de. De overige voertuigen zullen moeten afrijden via de A30. Dit zal het kruispunt zwaarder belasten. 5. Ontsluitingen ontwikkelingsvlek De ontwikkelingsvlek kan zowel via het en het kruispunt ontsloten worden. De wijze van ontsluiting hangt samen met ondermeer de capaciteit van het kruispunt Ontsluiting Tussen het kruispunt en het spoor ten zuiden van dit kruispunt is een aansluiting met verkeerslichten denkbaar. Bepalend zijn hier de afstanden tussen de spoorbaan overgang cq. de in de toekomst aan te leggen verkeerstunnel onder het huidige spoortracé en het eerder genoemde kruispunt. Gebaseerd op de intensiteiten zijn verkeerslichten hier in deze variant gewenst in het geval van een volledige ontsluiting van de ontwikkelingsvlek op de. De maximale wachtrij in de richting van het kruispunt met de zal met de huidige vormgeving ongeveer 150 tot 180 meter bedragen. Dit houdt in dat het te realiseren kruispunt minimaal 150 meter ten zuiden van het kruispunt met de moet gaan bevinden. Deze afstand kan korter worden wanneer de 2 opstelstroken van de rechtsdoorgaande richting volledig wordt doorgezet in zuidelijke richting. De afstand bedraagt dan 120 tot 150 meter als gevolg van een verhoging in de afrijcapaciteit. Uitrijdend verkeer vanaf het Stationplein is in deze afstandsberekening meegenomen. Er van uitgaande dat gedurende de ochtendperiode het verkeer via deze aansluiting kan aanrijden en gedurende de avondspits kan afrijden is de vormgeving met 2 maal 1 rijstrook zeer kritisch. Er is geen verkeersregeltechnische ruimte om de noodzakelijke (gezien de doorstromingskwaliteit en korte afstand) groene golf koppeling te realiseren. Dit is mede afhankelijk van eventuele geregelde fietsbewegingen over de Baron van Nagellstraat ter hoogte van deze ontsluiting. Verdubbeling van de is hiermee noodzakelijk, in het geval dat dit een volledige aansluiting moet worden 4. De beoogde ruimte zou in de ontwikkelingsvlek gevonden kunnen worden. De maximale vormgeving wordt in de volgende figuur weergegeven. 4 Wanneer dit kruispunt van verkeerslichten wordt voorzien en een verdubbeling is daarmee reëel, zullen alle 4 de geregelde kruispunten op haalbaarheid van een koppeling met lage verliezen moeten worden doorgerekend. Pagina 13 van 22

14 Figuur 11: Weergave ontsluiting - In Figuur 11 zijn een drietal bewegingen gestippeld aangegeven. Afhankelijk van vormgevingen, van het kruispunt en beschikbare ruimte kunnen hier nog keuzes gemaakt worden, waarbij tenminste één richting verdubbeld moet worden uitgevoerd. In geval van een spoorwegovergang is de afstand tot het spoor beperkt relevant. Door Prorail worden eisen gesteld aan de minimale afstanden tussen de spoorwegovergang en een geregeld kruispunt. Zonodig kunnen opstelstroken en verkeerslichten ten zuiden van de spoorwegovergang gesitueerd worden De telresultaten, omgerekend in pae/u, een autonome groei naar 2015 en de toename voor het transferium en een groei van 20 ha industriegebied 5 zijn opgenomen in bijlage B. Gezien de huidige intensiteiten zijn, enkel op basis van het criterium van Slop, geen verkeerslichten gewenst. Factoren als wachttijd en veiligheid zijn hier niet in meegenomen. De intensiteiten voor het planjaar 2015, rekening houdend met de 20 ha groei Harselaar-Zuid en het Transferium, geven aan dat verkeerslichten qua noodzaak twijfelachtig zijn. Wanneer ook de toename als gevolg van de ontwikkelingsvlek Barneveld-Noord wordt meegerekend, zijn verkeerslichten op dit kruispunt noodzakelijk. De huidige vormgeving zal met verkeerslichten ontoereikend zijn. Op de en zal ten minste een rechtsaf- en een gecombineerde rechtdoor/linksaf beweging noodzakelijk zijn. Op de zullen opstelvakken voor alle drie de bewegingen noodzakelijk zijn, rekening houdend met fietsers, die daarmee niet in een deelconflict geregeld worden. De afstand tussen dit kruispunt en het kruispunt bedraagt ongeveer 180 meter. Wanneer er vanuit gegaan wordt dat het verkeer kan aanrijden volgens variant 2 6, zal de wachtrij maximaal 150 meter bedragen. De wachtrij slaat hiermee niet terug naar de. Gezien de intensiteiten zijn in deze situatie een dubbele rechtsaf beweging vanuit het gebied en een dubbele linksaf slaande beweging naar het gebied (rijdende naar en komende van de ) noodzakelijk. 5 Ten behoeve van de reconstructie is het model planjaar 2015 gehanteerd, uitgaande van een autonome groei van 2 % per jaar en de toename als gevolg van het Transferium en een groei van 20 ha industriegebied Harselaar-Zuid. 6 Vanaf de zal verkeer zowel vanuit Barneveld als vanuit de richting A1 aanrijden. Pagina 14 van 22

15 Schematisch zal het kruispunt de vormgeving volgens de volgende figuur moeten krijgen. Figuur 12: Weergave kruispunt - Optioneel: 2 e linksaf opstelvak is enkel van toepassing bij de maximale vormgeving Wanneer een volledige ontsluiting via de Stationsweg mogelijk is, is deze verdubbeling van opstelstroken overbodig. Op de is slechts ruimte voor 2 opstelstroken. De beoogde 2 opstelstroken zouden inpasbaar moeten zijn. Gezien de fysieke beperking aan ruimte aan de westzijde van het kruispunt is het een overweging het linksaf opstelvak achterwege te laten en een linksaf verbod in te stellen. De intensiteiten liggen zeer laag. Het toepassen van een deelconflict is in relatie met fietsbewegingen van oost naar west minder wenselijk. Tevens is het aantal rechtsafslaande voertuigen, komende vanaf de, beperkt. Het rechtsaf opstelvak kan om die reden achterwege gelaten worden. Hierin zal de afweging moeten plaatsvinden hoe de fietsers en motorvoertuigen onderling geregeld moeten gaan worden. 6. Terugrekening naar de noordelijke kruispunten Ongeacht de te verkiezen variant, zal de capaciteit op de kruispunten aan de op- en afritten bepalend kunnen zijn om het gebied te bereiken. Bij het uitgangspunt, dat de aanvoer (ochtendspits) zich evenredig verdeeld over de 2 aansluitingen, zal deze toename verwerkt kunnen worden. Aanpassingen aan de kruispunten zijn hier niet van toepassing. Voor de avondspits ligt dit anders. Wanneer ook hier uitgegaan wordt van een evenredige afrijverdeling, zal dit op de zuidelijke oprit niet tot problemen leiden. Op het noordelijke kruispunt is de capaciteit echter onvoldoende. Het opheffen van de busbaan ten gunste van een verdubbeling van de rechtdoorgaande richting naar het zuiden kan een verbetering geven. Pagina 15 van 22

16 7. Haalbaarheid De varianten, beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 hebben enkel hun effect als deze op de juiste wijze met elkaar gecombineerd worden. De volgende varianten zijn uiteindelijk denkbaar om de bereikbaarheid te garanderen: Optie 1 1. Variant 1, waarbij een verdubbeling van het aantal rijstroken in zuidelijke richting plaatsvindt; 2. Een toegang tot het vanuit noordelijke richting; 3. Verkeerslichten op het kruispunt -. Figuur 13: Schematische weergave optie 1 Linksaf opstelvak verlengen Bovenstaand figuur geeft schematisch de aanpassingen op de betreffende kruispunten weer ten opzichte van de huidige situatie. Gezien de fysieke beperking aan ruimte aan de westzijde van het kruispunt is het een overweging het linksaf opstelvak achterwege te laten en een linksaf verbod in te stellen. De intensiteiten liggen zeer laag. Pagina 16 van 22

17 Tevens is het aantal rechtsafslaande voertuigen, komende vanaf de, beperkt. Het rechtsaf opstelvak kan om die reden achterwege gelaten worden. Hierin zal de afweging moeten plaatsvinden hoe de fietsers en motorvoertuigen onderling geregeld moeten gaan worden. De opstellengte voor de linksaf beweging op het kruispunt in deze situatie te kort. Een lengte van 100 tot 120 meter is noodzakelijk. Wanneer, gezien de fysieke beperkingen deze ruimte niet verkrijgbaar is, is het inrijden vanuit zuidelijke richting via het een alternatief voor het verkeer naar de ontwikkelingsvlek. Om veiligheidsredenen, in relatie met grote aantallen fietsers, is op deze aansluiting dan een verkeersregelinstallatie noodzakelijk en zal een tweede rijstrook voor het rechtdoorgaande verkeer in zuidelijke richting, alsmede een linksaf opstelstrook (inrijdend) noodzakelijk zijn. Een maatregel die relatief veel ruimtebeslag met zich meebrengt en daarmee kostenverhogend. Optie 2 1. Variant 2, waarbij de rechtsaf beweging vanuit noordelijke richting verdubbeld moet worden; 2. Een volledige ontsluiting met verkeerslichten op de als ontsluiting van het (inrijden vanuit Barneveld en uitrijden naar noorden en zuiden); 3. Verkeerslichten op het kruispunt - in uitgebreidere vormgeving. Figuur 14: Schematische weergave optie 2 Pagina 17 van 22

18 Tussen deze twee opties zitten grote verschillen. De voornaamste zijn: 1. De eerste genoemde optie heeft als voordeel dat de totale capaciteit op dit kruispunt verbetert en daarmee de te verwachte wachtrijen reduceert. 2. Op de aansluiting met het zijn bij optie 1 geen verkeerslichten noodzakelijk. 3. Voor de 2 e optie zullen meer civieltechnische aanpassingen verricht moeten worden. Het kruispunt - is in 2005 gereconstrueerd. Om de hoeveelheid aanpassingen te reduceren zijn de volgende mogelijkheden denkbaar: 1. De linksaf slaande beweging van noord naar zuid opheffen. Hierdoor ontstaat ruimte om de beoogde rijstrook in te passen. Dit verkeer zou via de Zeumerseweg naar Harselaar-Oost kunnen afrijden. Qua capaciteit op kruispuntniveau aan de Baron van Nagellstraat is dit haalbaar. De rechtsaf opstelstrook bij de Zeumerseweg is echter aan de korte kant. Door de huidige vorm van koppeling te handhaven zal dit aspect beperkt tot een knelpunt leiden. 2. Het combineren van de rechtsaf opstelstrook met de rechtdoorgaande opstelstrook. Dit maakt de situatie voor de weggebruiker logischer. Omdat een deelconflict in de verkeerslichten regeling niet is toegestaan door de provincie Gelderland zullen de fietsers, rijdende in zuidelijke richting, niet gelijktijdig groen kunnen hebben met het rechtsaf slaande en rechtdoor rijdend autoverkeer. De wachttijd voor deze verkeersdeelnemer zal aanzienlijk toenemen. Door deze maatregel verslechtert de totale kruispunt capaciteit. De totale wachtrij (per rijstrook) zal met ongeveer 800 meter toenemen. Uitgaande van de in de ontwerpnota vermelde totale wachtrijlengte in de maatgevende periode (ochtendspits) van 1200 meter, komt de totale wachtrijlengte bij het combineren van deze twee rijstroken uit op ongeveer 2000 meter. Het is afhankelijk van de groenverdeling waar de wachtrij komt te staan. Ten dele is deze terug te vinden op de (west en oost). Zonder iets aan de huidige regeling te doen zal de wachtrij op de komen te staan. Door het schuiven van de groenverdeling is de wachtrij te "sturen". Afhankelijk van de intensiteiten na het maatgevende ochtendspitsuur zal de wachtrij zich oplossen. De inschatting is, dat de wachtrij pas na minstens een uur is weg gewerkt. 8. Conclusies Ongeacht de vormgeving van het kruispunt zal het kruispunt met de van verkeerslichten voorzien moeten worden. De exacte vormgeving is afhankelijk van de te kiezen variant op het eerst genoemde kruispunt. Dit kan variëren tussen opstelstroken per beweging, tot verdubbeling van één of meerdere opstelstroken. Om de ontwikkelingsvlek goed bereikbaar te maken, ook vanuit de richting van de A1 zullen fysieke maatregelen op het kruispunt uitgevoerd moeten worden. Het kruispunt zal voor het planjaar 2015 zeer zwaar belast zijn en met de toename van verkeer zal dit slechter worden. In hoofdstuk 7 worden van een tweetal opties aangegeven dat deze praktisch haalbaar zullen zijn. Voornamelijk optie 1 is in totaliteit de meest gunstigste. Wanneer de verkeersstroom vanaf de A1 zich volgens de gestelde verhouding verdeeld via de en de zal de overbelasting, volgens de eerder genoemde ontwerpnota, gunstig beïnvloed worden. Daarnaast ontstaat dan de mogelijkheid om de koppeling van noord naar zuid te verbeteren. Pagina 18 van 22

19 De optie 1, met de alternatieve vormgeving, voldoet op kruispunt niveau. Wanneer het totale netwerk regeltechnisch wordt bekeken (op detailniveau) kan dit nog wat afwijken. De noodzaak van verkeerslichten is daarmee voor het komen te vervallen, uitgaande dat er geen langzaam verkeer oversteek wordt gerealiseerd over de Baron van Nagellstraat. Wel vraagt op het kruispunt de linksaf opstelstrook van zuid naar west aandacht. Deze is aan de korte kant en zal zeker langer moeten worden. De lengte moet ongeveer 100 à 120 meter worden. Een relatief kostbaar alternatief ten opzichte van het verlengen van het opstelvak, is het toestaan van linksaf slaand verkeer vanuit Barneveld naar het. 9. Aanbevelingen Voordat daadwerkelijk tot ontwikkeling van dit gebied wordt overgegaan, is het denkbaar dat verkeersstromen zich anders hebben ontwikkeld, dan tot nu toe is verondersteld. In de uitgangspunten is rekening gehouden met diverse ontwikkelingen als het Transferium, Harselaar-Zuid en de ontwikkelingsvlek. Het is daarom aan te bevelen om aan het begin van de ontwerpfase nogmaals intensiteiten te verzamelen en deze te toetsen aan de beoogde situatie. Pagina 19 van 22

20 Bijlage A: Parkeren en verkeersafwikkeling Onderstaande gegevens zijn aangeleverd door de gemeente Barneveld. Deze gegevens hebben betrekking op de te verwachten parkeervoorzieningen en verkeersafwikkeling. Door de projectgroep Transferium Barneveld-Noord, ontwikkelingsvlek zijn ten behoeve van het bestemmingsplan de volgende de volgende parkeernormen gehanteerd. Parkeren Voor het plangebied is sprake van: kantoren m 2 bvo bedrijven m 2 bvo In totaal is er sprake van m 2 bvo. De volgende parkeernormen worden gehanteerd: kantoren met balie 2,5-3,5, gemiddeld 3,0 per 100 m 2 bvo kantoren zonder balie 1,33-2,5, gemiddeld 1,9 per 100 m 2 bvo bedrijven 2,0-3,0, gemiddeld 2,5 per 100 m 2 bvo Bij de aanname van 50% kantoren met baliefunctie en 50% kantoren zonder baliefunctie geldt de volgende berekening: - kantoren 2,45 (gemiddelde van 3,0 en 1,9) * 750 = 1838 parkeerplaatsen; - bedrijven 2,5 * 100 = 250 parkeerplaatsen. Totaal aantal benodigde parkeerplaatsen 2088 (Bij de variant geen balie is het aantal 1675). Verkeersafwikkeling Aannames bij de berekening van de extra verkeersproductie in de maatgevende spitsuren als gevolg van de herstructurering van het plangebied: de extra verkeersproductie (etmaal, uur) is de totale verkeersproductie plangebied minus de huidige verkeersproductie van het gebied; van de 2100 parkeerplaatsen worden er 1700 (afgeleid van 1675) ingenomen door de werkenden. De rest is voor bezoekers. Een aantal van 50 bezoekers komt of gaat in de spitsen. 90% van de totale capaciteit aan parkeerplaatsen wordt bezet gedurende een ochtendperiode van uur en wordt verlaten gedurende een middagperiode van uur. de extra verkeersproductie tijdens een spits wordt verdeeld in 55% in het maatgevende spitsuur en 45% daarbuiten de extra verkeersproductie komt en gaat naar drie hoofdrichtingen. De verdeling is afgeleid van de intensiteitstellingen op de (west bij Nijkerkerweg en oost bij ) en de kruispunttelling op de kruising Baron van Nagellstraat. o (noord) / A1: 40% o (zuid) / Barneveld: 20% o / A30: 40% Pagina 20 van 22

21 Voor de ochtendspits (maatgevend spitsuur): 1750 in ochtendspits ( ) 1575 bij uitgaande van 90% bezetting 866 in maatgevend ochtendspitsuur (55%) o 346 voertuigen uit de richting A1 o 174 voertuigen uit de richting Barneveld o 346 voertuigen uit de richting A30 Van de 346 voertuigen, komende vanaf de A1 wordt gesteld dat hiervan 50% zal aanrijden via de en 50% via het. De intensiteiten voor de ontwerpnota zijn verzameld op een donderdag in september Recente tellingen voor het kruispunt zijn van dinsdag 24 januari Gezien die intensiteiten en het feit dat er op de donderdag geen autoveiling bleek te zijn, wordt gemakshalve aangenomen dat de huidige productie aan verkeer verwaarloosbaar is. Pagina 21 van 22

22 Bijlage B: Intensiteiten Van: Harselaar West Harselaar Oost Naar: Harselaar Oost Nijverheid sweg Harselaar West Industrie weg Harselaar West Nijverheid sweg Harselaar West Industrie weg Harselaar Oost Nijverheid sweg Harselaar Oost Industrie weg Gemotoriseerd verkeer Huidig Ochtend Avond Autonome groei Ochtend Avond Transferium en 20 ha Ochtend Avond Langzaam verkeer Ochtend Avond Pagina 22 van 22

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013

C O N C E P T. 1 Inleiding. De Monarch Den Haag. Provast. Nadere kruispuntanalyse. 4 maart 2013 PVT021/Nhn/ februari 2013 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Memo Aan: Dhr. W. Wullaert Van: Anneke Merkx Datum: 1 januari 201 Kopie: - Ons kenmerk: N002_T&P_BA5-102-101 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Verkeersgeneratie

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Koppeling op de Middenveldweg

Koppeling op de Middenveldweg Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koppeling op de Middenveldweg Notitie n.a.v. de doorstroming op de kruispunten: Bedrijventerrein Toldijk-Middenveldweg en Toldijk-Middenveldweg te Hoogeveen 25 juni

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp)

Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp) Aan Van DRO, t.a.v. Ruwan Aluvihare DIVV, t.a.v. Hester van der Meer Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO/verkeersregeltechnisch ontwerp) Doorkiesnummer 7768 E-mail h.peperkamp@dro.amsterdam.nl Datum 2 april

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan:

Projectnummer: D Opgesteld door: ing. N Braan. Ons kenmerk: :A. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets AH Scharnerweg Maastricht, 25 juni 2015 Van: ing. N.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg

Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Capaciteitsanalyse Van Zijstweg Resultaten simulatiestudie busbaan in zuidligging 2 x 1 2 x 1,5 BC 4490-101-100 21-10-13 1 Inhoudsopgave Doel Uitgangspunten Wijze van beoordeling verkeersafwikkeling Knoppen

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort

Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort 3 Heiligenbergerweg Ringweg Randenbroek Amersfoort Onderzoek naar de verbetering van de doorstroming op het kruispunt Heiligenbergerweg - Ringweg Randenbroek te Amersfoort Datum 21 juli 2009 Status Definitief

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer

Verkeersafwikkeling. 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten. Opdrachtgever. Opdrachtnemer Verkeersafwikkeling 2e Hogeweg Onderzoek noodzaakbepaling VRl's twee kruispunten Opdrachtgever Opdrachtnemer Naam: Gemeente Zeist Afdeling: Realisatie & Beheer Postbus 513 3700 AM Zeist DTV Consultants

Nadere informatie

IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten

IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten Aan CC IBA, afdeling Advies, t.a.v. Annemiek Vos PMB, t.a.v. Jeroen van Straten Van Hans Peperkamp, DRO team ORV (VRO verkeersregeltechnisch ontwerp) Doorkiesnummer 1725 E-mail h.peperkamp@dro.amsterdam.nl

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie

Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Verkeersonderzoek Bedrijvenpark De Kroon Notitie Documentnummer: Status en datum: Definitief/02 2 augustus 2016 Auteur: Ir. N. Rolink Opdrachtgever: Van Wijk Ontwikkeling Postbus 1393 3440 BJ Nieuwegein

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen

werknummer GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen notitie GGe1302 Verkeerskundige onderbouwing Bestemmingsplan Rotonde opdrachtgever Gemeente Geldermalsen datum 24 februari 2014 van Patrick van Oostveen aan Susan Timmermans, Adri Preesman, Frits Schmidt,

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n

V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e. 1. V a r i a n t e n V e r k e e r s g e n e r a t i e s u p e r m a r k t e n i n Z u i d w o l d e 1. V a r i a n t e n Om inzicht te verkrijgen in de verkeersintensiteiten op het parkeerterrein is de verkeersgeneratie bepaald

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard

Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Verkeerstudie Nettorama BUDO locatie Sittard Born, 6 december 2011 Status: Kenmerk: Auteur(s): concept 11.099.R002 ing. P.J. van Schie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1. Aanleiding 2 1.2. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties

Gemeente Enschede. Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Gemeente Enschede Verkeersafwikkelingsstudie Zuiderval Resultaten aanvullende simulaties Datum 6 november 29 ESD131/Bsm/1362

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK

MER Waterfront. Opdrachtgever. Documentatie Verkeersprognoses. Gemeente Harderwijk Postbus AC HARDERWIJK MER Waterfront Documentatie Verkeersprognoses projectnr. 202094 revisie 01 22 september 2009 Opdrachtgever Gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm

Voor de Schaarsdijkweg wordt uitgegaan van de volgende verkeersintensiteiten: Autonome ontwikkeling mvt/etm delaan 18, 52 CV Utrecht Notitie Aan: Gemeente Tiel Onderwerp: Analayse kruising Wielerpark Schaarsdijkweg Tiel Projectnr.: GTi1501 Datum: 8 april 2015 Aanleiding In 201 is een verkeerskundig onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan)

Notitie. Inleiding. Figuur 1: Overzicht locatie Hotel t Koningsbed. (bron:google maps / Multifunctioneel landgoed t Koningsbed, Agroplan) - Notitie Referentienummer Datum 3 juni 22 Kenmerk 32379 Betreft Verkeerskundige beoordeling Kruispunt Prinsenlaan-N234, Hotel t Koningsbed Inleiding. Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen

Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Gemeente Groningen Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen - Verkeerstellingen Martini Ziekenhuis Groningen 2016 - Kruispunttellingen en wachtrijmetingen- Projectomschrijving

Nadere informatie

Ontsluiting Parkeergarage

Ontsluiting Parkeergarage Ontsluiting Parkeergarage Onderzoek naar de ontsluiting van de parkeervoorzieningen voor de ontwikkeling van Parkeerterrein P2 aan de Laanstraat CONCEPT Opdrachtgever: Gemeente Baarn ECORYS Transport en

Nadere informatie

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven.

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven. Memo OCM II BV T.a.v. de heer Felix C.A. van Pelt Noordzijde 99 2411 RD Bodegraven Datum : 04-04-2016 Aan : OCM II BV, de heer Felix C. A. van Pelt Betreft : Verkeersadvies inzake bestemmingsplanwijziging

Nadere informatie

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0151516 16 januari 2015 301111 Betreft Verkeersafwikkeling VRI

Nadere informatie

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Deze samenvatting is een vereenvoudigde weergave van de effecten van de Holland Outlet Mall op verkeersdoorstroming, parkeren, luchtkwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek brug over de Amstel (N522)

Onderzoek brug over de Amstel (N522) 3 Onderzoek brug over de Amstel (N522) Onderzoek naar verbeteringen voor de doorstroming Datum 4 juni 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Bloemenveiling Naaldwijk

Bloemenveiling Naaldwijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bloemenveiling Naaldwijk Advies inzake de doorstroming van het autoverkeer op het kruispunt N222-N466 te Naaldwijk 17 september 2008 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013

Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Memo Onderwerp : Bestemmingsplan Heereweg 89 te Castricum Van : Alex van den Heijkant Aan : Martijn Gerards, BRO Status : definitief Datum : 6 mei 2013 Deze memo Voor het bestemmingsplan Heereweg 89 te

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER

GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEBIEDSONTWIKKELINGEN HARGA-NOORD: VERWACHTINGEN VOOR VERKEER GEMEENTE SCHIEDAM 10 augustus 2015 077448676:0.2 - Definitief D03091.000152.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten en methodiek...

Nadere informatie

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg

Memo. Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra. Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Memo Aan Van Noordwaarts, Hanny vd Meijs DRO, Dirk Iede Terpstra Datum 12 november 2011 Onderwerp Verkeersberekeningen DRO voor NDSM - kruispunten Klaprozenweg Bijlage Verkeersregeltechnisch onderzoek

Nadere informatie

HOV-as West Emmaviaduct

HOV-as West Emmaviaduct HOV-as West Emmaviaduct Second opinion verkeerskundig functioneren aansluiting Situatie 2015 Gilbert Mulder/Sjoerd Hoekstra 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het doel van de second opinion 2. Welke uitgangspunten

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern

Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern 3 Quickscan Meerndijk (N228) Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Onderzoek naar het functioneren van de VRI op het kruispunt Meerndijk Op/afrit A12 zuid Reyerscop te De Meern Datum 17 december 2009

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Tijdelijke regeling N34 Ommen

Tijdelijke regeling N34 Ommen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Tijdelijke regeling N34 Ommen Advies inzake de tijdelijke VRI op de aansluiting N34/N48 bij Ommen. 18 december 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Groene Golf

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Nieuweroord

Verkeersonderzoek Nieuweroord Gemeente Leiden Verkeersonderzoek Nieuweroord Verkeerseffecten van nieuwe ontwikkeling Gemeente Leiden Verkeersonderzoek Nieuweroord Verkeerseffecten van nieuwe ontwikkeling Datum 17 april 2015 Kenmerk

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Rotterdam Sandelingplein

Rotterdam Sandelingplein 3 Rotterdam Sandelingplein Verbetering van de doorstroming op korte termijn Datum 23 september 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door In opdracht van Contactpersoon Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie