Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010

2 Cordaid Microkrediet en de door ons gesteunde organisatie KPS SEED verstrekken microkredieten in de sloppenwijk van de stad General Santos op het Filipijnse eiland Mindanao. De 51-jarige Jessica Alabastro Ebbah kreeg een lening van KPS SEED voor haar winkeltje, een sari-sari store. Elke week betaalt ze een deel van haar lening terug. Ook legt ze wekelijks wat geld opzij. 2

3 1 Geconsolideerde Jaarrekening 2010 Inleiding Algemeen 2010 was een turbulent jaar. De relatief goede financiële resultaten verhullen een uiterst onrustige werkelijkheid. Allereerst was er de verschrikkelijke ramp in Haïti in januari Nadat er enkele jaren geen grote SHO-acties waren geweest, en de begroting voorzichtigheidshalve neerwaarts was bijgesteld, was er nu een uitgebreide actie met een enorm resultaat. Cordaid ontving als grootste beneficiant ruim 27% van de opbrengsten van de actie. Vervolgens was er in augustus de actie voor de overstromingen in Pakistan. Op gebied van eigen fondswerving was en is er zware tegenwind. De gevolgen van de economische crisis doen zich voelen, donateurs worden steeds kritischer, zeggen hun donateurschap op en gaan over op éénmalige giften, en de markt voor werving van nieuwe donateurs begint verzadigd te raken. Het gevolg is dat de eigen inkomsten teruggezakt zijn naar het niveau van Gedurende 2009 en 2010 heeft Cordaid zich uitgebreid bezig gehouden met het indienen van de aanvraag bij de Nederlandse overheid voor een nieuwe subsidie voor de periode Op 1 november 2010 ontving Cordaid, als penvoerder van de Alliantie Samen voor verandering/ Communities of change de beschikking. Deze was, ondanks een hoge score bij de toetsing, beduidend lager dan verwacht. De nieuwe regering maakte vervolgens een begrotingsvoorbehoud, en heeft dat voorbehoud kort daarna ingeroepen, wat nog een additionele korting betekende. Per saldo is de korting voor Cordaid 40% ten opzichte van de vorige subsidieperiode (gemiddeld 65 miljoen per jaar tegen 109 miljoen per jaar in de afgelopen vier jaar). Uit de nieuwe subsidie zullen ook alle openstaande betalingsverplichtingen aan partners voldaan moeten worden, waardoor de feitelijke korting nog groter is. Cordaid heeft dan ook het restrictieve beleid ten aanzien van het aangaan van nieuwe verplichtingen naar partners, dat al in 2009 was ingezet, in 2010 met volle kracht door gezet. Dit heeft een groot effect gehad op de cijfers in deze jaarrekening. Tenslotte blijkt dat Cordaid in 2010 onverminderd succesvol was in het binnenhalen van grote projectfinancieringen bij grote donoren als de EU, de UN en het Global Fund. Al deze activiteiten en trends hebben hun invloed op de kosten van de organisatie. Op een aantal terreinen waren bezuinigingen nodig, terwijl op andere fronten juist extra geïnvesteerd moest worden. Per saldo zijn de kostenratio s op een alleszins acceptabel niveau gebleven. Dit is gepaard gegaan met veel inspanningen en vaak pijnlijke beslissingen, maar Cordaid heeft hiermee aangetoond dat het daadkracht en veerkracht bezit, en goed met de weerbarstige omstandigheden om kan gaan. Baten De totale bruto baten beschikbaar voor doelstelling zijn in deze verslagperiode 180,3 miljoen. Dit is conform de verantwoordingsrichtlijn RJ650 vóór aftrek van de wervingskosten. Daarnaast is 8,7 miljoen voor herinzet uit het Leningen & Garantieprogramma beschikbaar gekomen. De totale baten 2010 zijn 1,8 miljoen lager dan de baten in 2009 en 11,8 miljoen hoger dan begroot voor Eigen fondsenwerving De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn uitgekomen op 34,3 miljoen, 3,0 miljoen lager dan begroot en 7,5 miljoen lager dan in Vooral de 5,0 miljoen lagere inkomsten uit nalatenschappen ten opzichte van 2009 zijn hiervan de oorzaak. De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2010 uitgekomen op 8,0 miljoen en zijn daarmee ook lager dan het begrote bedrag van 9,1 miljoen. De andere eigen inkomsten zijn tegen de achtergrond van de economische crisis weggezakt en zijn 2,5 miljoen lager uitgekomen dan in Nagenoeg alle Cordaid fondsen bleven in inkomsten achter op de realisaties van 2009, uitzondering hierop zijn de Bond zonder Naam (+ 0,04 miljoen) en Cordaid algemeen (+ 0,26 miljoen). Overigens zijn ook fondsen ingezameld in verband met de ramp in Pakistan, voor een bedrag van 0,7 miljoen, maar dit geld is, overeenkomstig afspraken binnen de samenwerking, overgemaakt naar de SHO-rekening. De aangroei van nieuwe vaste donateurs was maar het totale aantal actieve donateurs is met gedaald in 2010 door uitstroom van donateurs. Voor complete overzichten van Baten en Lasten per Fonds: zie de bijlagen bij deze Jaarrekening. Conform afspraken met het Bestuur van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie zal er naast de Jaarrekening Cordaid een separate Jaarrekening voor de Bisschoppelijke Vastenaktie worden opgesteld. Gezamelijke acties In 2010 zijn er geen inkomsten uit gezamenlijke acties conform de begroting. Er hebben gedurende het jaar geen gezamenlijke acties plaatsgevonden. Opbrengsten afkomstig uit de publieksacties van de Stichting Samenwerkende 3

4 Hulporganisaties (SHO) en van de Stichting Stop Aids Now! (SAN) worden verantwoord als opbrengsten uit acties van derden. Acties van derden De baten uit acties van derden zijn met 39,7 miljoen, 31,2 miljoen hoger dan begroot en 34,2 miljoen hoger dan in Dit is het gevolg van de opbrengsten uit inzamelingsacties van de SHO voor Haïti en Pakistan. De opbrengsten in 2010 uit deze inzamelingsacties bedroegen voor Cordaid respectievelijk 29,1 miljoen (exclusief de bijdrage voor de gastdeelnemers ad 3,2 miljoen) en 4,9 miljoen. De inkomsten via SAN! zijn uitgekomen op 0,716 miljoen (2009: 0,641 miljoen) en de reguliere bijdrage uit de Nationale Postcode Loterij bedroeg 2,750 miljoen (2009: 3,0 miljoen). Subsidies van overheden De totale inkomsten van overheden komen met 104,0 miljoen in dit jaar 26,2 miljoen lager uit dan in 2009, en zijn 16,7 miljoen lager dan de begroting van 120,7 miljoen. Deze daling is te wijten aan lagere MFS inkomsten. Deze bedroegen over ,2 miljoen (2009: 105,6 miljoen) waar 92,6 miljoen was begroot. De inkomsten uit de Medefinanciering door de Nederlandse overheid zijn afgeleid van de committeringen op projecten en zijn inclusief een bedrag ter dekking van apparaatskosten. Gedurende 2010 heeft Cordaid bewust de begroting neerwaarts bijgesteld, om te voorkomen dat de verplichtingen ná 2010 die ten laste zouden komen van de subsidie uit het nieuwe Medefinancieringsstelsel te hoog zouden oplopen. Dit betekent dat de daaraan gekoppelde opbrengsten ook lager zijn uitgekomen dan begroot. Met hetzelfde doel is de betalingsdoelstelling gedurende 2010 verhoogd, met als gevolg een sterke daling in de betalingsverplichtingen voor Medefinancieringsprojecten. De inkomsten uit subsidies van overheden bestaan uit inkomsten uit het programma van de Nederlandse Overheid inzake het medefinancieringsstelsel (MFS1) en uit additionele financieringen van onder andere de Europese Unie, de Nederlandse Overheid, het Global Fund en verschillende organen van de Verenigde Naties. De nieuwe toezeggingen in 2010 liggen lager dan in 2009, maar nog altijd ruim boven de begroting onder andere door toezeggingen van het Global Fund ( 5,1 miljoen) voor de bestrijding van Hiv/aids in de Democratische Republiek Congo en de Nederlandse overheid ( 4,4 miljoen) voor de implementatie van Performance Based Financing in de gezondheidszorg in Oost-Congo. De voorziening voor mogelijke oninbaarheid is verlaagd tot 1,0 miljoen (2009: 4,9 miljoen). Dit heeft een positief effect van 3,9 miljoen op de inkomsten uit subsidies van overheden gehad. In totaal bedroegen de inkomsten uit deze additionele financieringen 23,2 miljoen (2009: 24,6 miljoen). Resultaat financiële vaste activa Het resultaat op Financiële Vaste Activa over 2010 is 0,2 miljoen (2009: 1,4 miljoen). Het lagere resultaat ten opzichte van het voorgaande jaar wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening voor risico s op de portefeuille leningen en garanties en verschillende afwaarderingen op de participaties. Beleggingen Het resultaat op Beleggingen ligt met 2,0 miljoen op hetzelfde niveau als begroot en is 1,0 miljoen lager dan in Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere rentestand. Lasten Overeenkomstig de verantwoordingsrichtlijn RJ650 zijn de lasten onderverdeeld in: Besteding aan doelstellingen (inclusief uitvoeringskosten) Wervingskosten van de Baten Kosten Beheer & Administratie Besteding aan doelstellingen De bestedingen aan de doelstelling bedragen 158,6 miljoen in Dat betekent een daling van 4,6 miljoen ten opzichte van 2009, maar is in lijn met de begrote bestedingen van 158,9 miljoen. De bestedingen uit Medefinancierinsmiddelen zijn lager dan begroot als gevolg van het beleid waarbij terughoudendheid is betracht in het aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op de nieuwe Medefinancieringsperiode. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor projecten 2,6 miljoen lager dan begroot. Deze lagere bestedingen worden gecompenseerd door hogere SHO bestedingen en hogere bestedingen uit additionele middelen die in 2009 zijn ontvangen, maar grotendeels in 2010 besteed. Per doelstelling zijn de afwijkingen in bestedingen ten opzichte van de begroting als volgt: De bestedingen voor Zeggenschap zijn 12,4 miljoen lager dan begroot. Dit hangt enerzijds samen met nieuw 4

5 beleid op het terrein van Sloppenwijken, waarbij rechtstreekse financiering aan partnerorganisaties wordt afgebouwd en Cordaid meer een makelaars -rol gaat vervullen, anderzijds met de lagere Medefinancieringsbestedingen. De bestedingen voor Noodhulp & Wederopbouw zijn in ,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is volledig toe te schrijven aan de hogere bestedingen als gevolg van de met SHO-middelen gefinancierde projecten in Haïti en Pakistan. Deze bestedingen compenseren ruimschoots de gedaalde bestedingen uit Medefinanciering. De bestedingen op het gebied van Gezondheid & Welzijn zijn 4,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is het gevolg van additionele financieringen voor het Hiv/aids programma en de projecten op het gebied van Performance Based Financing in de gezondheidszorg. De bestedingen voor Ondernemen zijn 4,3 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van de eerder genoemde terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verplichtingen met Medefinancieringsgeld. Programma s op het gebied van Ondernemen worden hoofdzakelijk gefinancierd uit medefinancieringsmiddelen, én de herinzet uit Leningen & Garanties. De bestedingen aan Voorlichting zijn 0,7 miljoen lager dan begroot. De bestedingen op het gebied van Lobby liggen in lijn met de begroting. Vanwege de belangrijke rol die onder andere Lobby speelt in de toekomstige strategie van Cordaid is hier niet op bezuinigd. Wervingskosten De kosten eigen fondsenwerving zijn ten opzichte van 2009 gedaald met 1,8 miljoen en 2,5 miljoen lager dan begroot. Een stijging van de kosten was voorzien in de begroting vanwege investeringen in de nieuwe strategie op het gebied van fondsenwerving. Vanwege de moeilijke en verzadigde markt voor fondsenwerving is hier gedurende het jaar van afgezien. Zie verder de toelichting bij de Baten en Lasten onder Specificatie en verdeling kosten naar bestemming. Kosten Beheer & Administratie De kosten voor Beheer & Administratie zijn 0,3 miljoen lager dan in 2009, maar wel 0,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere advieskosten ten behoeve van ICT aanpassingen, kennisontwikkeling en het stroomlijnen van de interne processen. Kostenratio s Percentage werving (alle wervingskosten, excl. Beheer & Administratie, uitgedrukt als percentage van alle inkomsten): 2,7% (begroot: 4,3%). Dit lagere percentage werving wordt veroorzaakt door de achtergebleven kosten voor eigen fondsenwerving. Dit wordt beperkt gecompenseerd door de hogere kosten voor het verkrijgen van subsidies. Deze kosten hebben vooral betrekking op de werkzaamheden in het kader van de subsidieaanvraag voor het Medefinancieringsstelsel II. Percentage eigen fondsenwerving (eigen fondsenwervende kosten, excl. Beheer & Administratie, uitgedrukt in inkomsten eigen fondsenwerving): 11,4% (begroot: 17,2%). Bij dit percentage werken lage kosten voor eigen fondsenwerving volledig door in het percentage. Deze blijven relatief verder achter dan de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Percentage uitvoeringskosten hulpverlening (excl. Voorlichting/bewustmaking, uitgedrukt als percentage van de Lasten): 7,6 % (begroot: 7,7%). Conform de verantwoordingsrichtlijn voor fondsenwervende instellingen (RJ650) zijn deze kosten onderdeel van de categorie Besteed aan doelstellingen. Vanwege het relatieve belang van deze kosten in de totale kosten van Cordaid, hecht Cordaid er aan om dit percentage als doelmatigheidsindicator te blijven volgen. Beheer & Administratie (uitgedrukt als percentage van de Lasten): 2,1% (streefcijfer Cordaid: < 2,5%). Dit is iets hoger dan begroot, maar het percentage blijft nog ruim binnen de intern door Cordaid gestelde norm van 2,5%. Bestedingsratio (totaal besteed aan doelstelling t.o.v. totale baten): 87,9%. Dit is in lijn met het percentage in 2009 (89,6%), maar lager dan het begrote percentage van 94,3%. Dit wordt veroorzaakt door ruim 10 miljoen hogere baten dan begroot, maar waarvan een deel nog niet is besteed. Dit betreffen hoofdzakelijk SHO-opbrengsten. Resultaat De som der baten is 180,3 miljoen, 11,8 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de hogere inkomsten uit de SHO acties voor Haïti en Pakistan in De totale lasten komen uit op 167,0 miljoen. Het verschil tussen baten en lasten is 13,3 miljoen. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat baten uit de SHO acties ( 33,5 miljoen) in 2010 verantwoord worden, terwijl de 5

6 bestedingen zich over minimaal de komende 3 jaar uitspreiden in verband met de wederopbouw. Dit resulteert in hoge saldi op de bestemmingsfondsen voor de projecten in Haïti en Pakistan die in de nabije toekomst zullen aflopen. Balans De waarde van de Materiele vaste activa is met 0,1 miljoen gedaald, van 1,8 miljoen naar 1,7 miljoen. De belangrijkste investeringen in 2010 betreffen renovatie en herinrichting van het gebouw, en aanschaf van soft- en hardware. De Financiële activa weerspiegelen de leningen, participaties en garanties verstrekt aan partnerorganisaties ter financiering van veelal kleinschalige economische activiteiten, waarvoor geen of moeilijk financiering via de reguliere financiële sector (commerciële banken, verzekeringsmaatschappijen) kan worden verkregen. De rentevergoedingen op deze leningen worden per land en klant bepaald. Nieuwe leningen en garanties werden verstrekt voor een totaalbedrag van per saldo 8,0 miljoen; hiertegenover stonden aflossingen ter waarde van 7,9 miljoen. Per saldo (inclusief koersresultaten, de dotatie aan en vrijval uit de voorziening) zijn de financiële activa gedaald met 0,9 miljoen. De vorderingen zijn afgenomen met 18,5 miljoen door het lagere goedkeuringsvolume ten laste van het MFS1 programma. Dit beleid is ingezet om te voorkomen dat de vordering op de Nederlandse overheid (te) hoog zou oplopen en anders een te groot deel van de te ontvangen gelden uit het nieuwe Medefinancieringsstelsel ingezet zouden moeten worden voor reeds in 2010 aangegane verplichtingen. De Nederlandse overheid heeft bovendien 1,25% van het totale beschikkingsbedrag van 437 miljoen ( 5,4 miljoen) ingehouden die na afloop van het MFS1 programma in 2011 zal worden uitbetaald. De liquide middelen namen met 5,4 miljoen af. De rekening van het medefinancieringgeld van de overheid, waarop per eind 2009 nog een saldo van 17 miljoen stond, is, in het kader van het verlagen van betalingsverplichtingen naar onze partners, volledig opgebruikt. Daar staan de ontvangen maar nog niet volledig verbruikte SHO-fondsen tegenover. Een deel van de liquide middelen ( 7,3 miljoen) bestaat uit garantstellingen inzake het leningen en garantieprogramma. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en fondsen. Met de continuïteitsreserve wordt beoogd een buffer te reserveren van voldoende omvang om, bij het onverhoopt wegvallen van een of meer belangrijke financieringsbronnen en met inachtneming van bestaande juridische en morele verplichtingen, lopende programma s op een correcte manier te kunnen voltooien, inclusief de daarvoor benodigde inzet van eigen personeel. Op basis van scenarioberekeningen die afgestemd zijn met de accountant en de Raad van Toezicht is bepaald dat een reserve van 57% van de loonsom toereikend zou moeten zijn. De aldus berekende continuïteitsreserve komt uit op 9,6 miljoen (2009: 9,4 miljoen) Dit ligt ruim onder de Herkströternorm van (maximaal) 1,5 maal de totale organisatiekosten. De fondsen bestaan uit bestemmingsfondsen mét en zonder beperkte doelstelling. Tot de eerste categorie behoren de projectfondsen met een duidelijk vooraf bestemd doel, zoals de opbrengsten in het kader van specifieke SHO-acties, en tot de laatste categorie behoren de overlopende saldi op de eigen fondsen, die een lichte mate van bestemming hebben (meestal gekoppeld aan programmadoelstellingen). De bestemmingsfondsen mét beperkte doelstelling zijn gestegen tot 4,8 miljoen door nog niet bestede middelen uit de SHO acties Haïti en Pakistan. De bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling zijn gestegen met 8,2 miljoen, door met name lagere bestedingen. Het fonds Leningen, Participaties & Garanties omvat het vermogen dat is opgebouwd in het kader van het programma Leningen en Garanties. De middelen voor het Fonds Leningen en Garanties zijn initieel afkomstig uit het Medefinancieringsprogramma, uit eigen middelen en uit renteloze leningen verkregen van enkele verwante organisaties. Verder bestaat het uit middelen die reeds eerder via een lening verstrekt zijn, en inmiddels afgelost en opnieuw voor herinzet gebruikt zijn. Het Fonds is in 2010 gedaald met 0,7 miljoen. De daling van de schulden met 36,2 miljoen hangt voornamelijk samen met een afname van de projectverplichtingen op de Nederlandse Overheid met betrekking tot het MSF1 programma. 6

7 2 Balans (na voorgestelde saldobestemming) x december december 2009 Activa Materiële vaste activa: - Bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa: - Verstrekt in het kader van de doelstelling Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves - Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Fondsen - Bestemmingsfondsen beperkte doelstelling Bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling Bestemmingsfonds Leningen en garanties Voorzieningen Schulden - Op lange termijn Op korte termijn Totaal passiva

8 3 Staat van baten en lasten Werkelijk 2010 Begroting 2010 Werkelijk 2009 Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Resultaat uit financiële vaste activa Baten uit beleggingen Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking Lobby Hulpverlening overige bestedingen Hulpverlening Zeggenschap Hulpverlening Noodhulp & Wederopbouw Hulpverlening Gezondheid & Welzijn Hulpverlening Ondernemen Cordaid Nederland Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat PM: herinzet middelen Leningen & Garanties Ratio Bestedingen (% doelbesteding t.o.v. baten) 87,9% 94,3% 89,6% - Ratio Uitvoeringskosten (% t.o.v. bestedingen) 7,6% 7,7% 7,7% - Ratio Wervingskosten (% wervingskosten t.o.v. baten) 2,7% 4,3% 3,6% - Ratio kosten Eigen fondsenwerving (% kosten EFW t.o.v. baten EFW) 11,4% 17,2% 13,6% - Ratio B&A (% B&A t.o.v. lasten) 2,1% 1,7% 2,1% 8

9 4 Resultaatbestemming x Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Het resultaat is toegevoegd aan: Reserves - Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Fondsen - Bestemmingsfondsen beperkte doelstelling Bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling Toegevoegd aan Fonds Leningen & Garanties

10 5 Kasstroomoverzicht x Liquide middelen 1 januari 87,9 130,9 Fondsenwerving (excl. AKV) 74,1 47,4 Ontvangen overheidssubsidies (excl. AKV) 123,3 62,5 Projectuitgaven -185,3-141,1 Uitgaven voorlichting -4,6-5,2 Resultaat beleggingen 2,0 3,0 Resultaat financiële vaste activa 0,2 1,4 Kasstroom doelstelling 9,7-32,0 Uitvoeringskosten eigen organisatie -20,2-22,4 Apparaatskostenvergoeding 10,9 11,1 Afschrijvingen 0,5 0,6 Mutatie voorzieningen 0,0 0,1 Mutatie werkkapitaal -7,1-2,1 Kasstroom exploitatie -15,9-12,7 (Des)investeringen materiële vaste activa -0,4-1,1 (Des)investeringen financiële vaste activa 0,9-2,2 (Des)investeringen beleggingen -0,8-2,8 Financiering: Fonds Leningen & Garanties 1,1 7,8 Kasstroom investeringen & financiering 0,8 1,7 Liquide middelen 31 december 82,5 87,9 Belangrijkste verschillen Fondsenwerving: hieronder zijn naast de inkomsten uit eigen fondsenwerving (die 6,5 miljoen lager uitvielen dan in 2009) - de inkomsten geboekt uit de SHO-acties voor Haïti en Pakistan, bij elkaar 34 miljoen. Ontvangen overheidssubsidie: i.t.t. voorgaande jaren is het voorschot van de Nederlandse overheid in het kader van de MFSsubsidie voor de eerste helft 2010 à 54,6 miljoen pas in februari 2010 ontvangen in plaats van in december van het jaar ervóór. Projectuitgaven: de hogere uitgaven hangen samen met de extra betalingen ten laste van de MFS-subsidie, ter verlaging van de betalingsverplichtingen van 2011 e.v. én met de betalingen ten laste van SHO-fondsen (die in 2009 nauwelijks aanwezig waren, maar in 2010 hoog waren als gevolg van de acties voor Haïti en Pakistan). 10

11 6 Toelichting algemeen Aard van de activiteiten Vanuit christelijke inspiratie staat Cordaid voor duurzame maatschappij-opbouw en het verlenen van humanitaire hulp middels professionele en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Cordaid richt zich op duurzame ontwikkelingsrelaties met partnerorganisaties, wereldwijd, ongeacht hun religie, herkomst of politieke overtuiging. Cordaid is in dat kader tevens werkzaam op het gebied van educatie, voorlichting, beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving in Europa. Cordaid staat open voor samenwerking met collegaorganisaties. De geconsolideerde jaarrekening bevat de gegevens van de volgende stichtingen 1 : Stichting Cordaid (Den Haag) Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (Zeist) Stichting Cordaid Logistics (Rotterdam) 1 Met tussen haakjes de statutaire vestigingsplaats. De statutaire doelstelling van de Stichting Cordaid luidt: om in overeenstemming met de evangelische boodschap en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap in Nederland, activiteiten te ondernemen gericht op: a. het verstrekken van nood- en vluchtelingenhulp; b. het verstrekken van hulp aan bijzondere doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen; c. het verstrekken van medische hulp; d. alle aspecten samenhangend met structurele armoedebestrijding van achtergestelde groepen, met name in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europa. 11

12 7 Grondslagen voor de verslaglegging Voor de financiële verslaglegging is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen RJ650 gevolgd. Grondslagen voor de waardering en presentatie van activa en passiva Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourant. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Deelnemingen/participaties worden gewaardeerd tegen de lagere van verkrijgingprijs of marktwaarde. Obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Onroerend goed (beleggingen) wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief BTW, verminderd met afschrijvingen. De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst betaalde inkoopprijs. Vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de eindkoers ultimo jaar. Grondslagen voor de bepaling en presentatie van baten en lasten Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De bijdragen van begunstigers worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar waarin ze worden ontvangen als baten verantwoord. De giften in natura worden verantwoord tegen de waarde in het economische verkeer in Nederland. Voor zover goederen uit giften in natura direct naar noodgebieden worden verzonden, wordt de waarde daarvan als gift en als besteding verantwoord. De subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarin de aanspraak definitief wordt. Vervallen subsidiebedragen worden in mindering gebracht op de subsidiebaten in het jaar waarin de subsidie is komen te vervallen. De ontvangen rente is als opbrengst beleggingen verantwoord (m.u.v. de ontvangen rente op verstrekte Leningen, in het kader van het Leningen & Garantieprogramma, die in zijn geheel bij het resultaat op financiële vaste activa verantwoord zijn). Ongerealiseerde wisselkoerswinsten op financiële vaste activa worden uit een oogpunt van voorzichtigheid gereserveerd. Gerealiseerde wisselkoersverliezen worden afgeboekt op deze reservering of, indien deze niet toereikend is, verantwoord als resultaat financiële vaste activa. Op het moment van realisatie wordt een per saldo gereserveerde wisselkoerswinst verantwoord als resultaat financiële vaste activa. Als bestedingen worden opgenomen de in het verslag- jaar voor goedgekeurde projecten toegekende bedragen. De overige bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan Cordaid is geleverd. Alle kosten, met uitzondering van bijzondere baten en lasten, worden toegerekend aan de te onderscheiden activiteiten. 12

13 8 Cordaid voert preventieve, controlerende en correctieve maatregelen uit ten aanzien van het signaleren en beheersen van risico s en het bestrijden van fraude/ corruptie binnen het eigen hoofdkantoor, bij de eigen noodhulpoperaties/liaisonkantoren, en bij partners. Preventie M.b.t. het hoofdkantoor: Er wordt door de Interne Audit Dienst (IAD) een risicoanalyse uitgevoerd als basis voor de jaarlijks uit te voeren interne audits op het hoofdkantoor. In het Kwaliteitshandboek zijn alle werkprocessen beschreven, waarbij de verantwoordelijkheden en taken zijn gespecificeerd; het Kwaliteitshandboek vormt de basis voor de ISO-auditing. Een klokkenluiderregeling is van kracht, zodat medewerkers zich beschermd weten bij het signaleren van misstanden in de organisatie. Cordaid heeft voor haar personeel (ook dat in veldkantoren) een Code of conduct met gedragsnormen en beleid m.b.t. (on)gewenst gedrag, waarin de rol van vertrouwenspersonen wordt beschreven, hoe klachten van medewerkers worden behandeld, en hoe medewerkers met eventuele schenkingen of beloningen door derden om moeten gaan. Cordaid hanteert risicoverlagende maatregelen, zoals o.m. het gebruik van entreepasjes, onafhankelijke beheer van de kas, beveiligde opslag van documenten en geld, backup van computergegevens en regelmatige verandering van passwords. Risico- en fraudebeleid Cordaid M.b.t. eigen operaties: Bij noodhulpoperaties gaat het om eigen veldkantoren, die worden opgericht als partnerorganisaties niet aanwezig/ beschikbaar zijn; zij hebben een operationele taak, wat inhoudt dat het contractbeheer en de contacten met partners plaatsvinden vanuit het hoofdkantoor. Daarnaast heeft Cordaid enkele liaisonkantoren. De operationele en liaisonkantoren worden hieronder samengevat onder de noemer veldkantoren. Veldoperaties zijn vastgelegd in een Cordaid Field Office Manual, dat uitgebreide handleidingen en regels geeft voor o.a. administratie, personeel, projectuitvoering en veiligheid. Jaarlijks wordt in overleg met de externe accountant een risicoanalyse uitgevoerd als basis voor de uit te voeren interne audits. De Code of Conduct en klokkenluiderregeling gelden ook voor de veldkantoren. M.b.t. partnerorganisaties: De externe accountants en de IAD zijn betrokken bij het trainen/coachen van Cordaid-medewerkers m.b.t. het risicobewustzijn inzake partnerorganisaties en hun financiering. Aan elke financiering gaat een partnerbeoordeling vooraf. Voor leningen/garanties wordt een uitgebreide risicoanalyse toegepast. De capaciteit van de partner wordt via meerdere metingen gevolgd; waar nodig worden capaciteitsversterkingstrajecten opgezet. Partners ontvangen Cordaid s bijdrage in termijnen. Vervolgbetalingen zijn gebaseerd op een als adequaat beoordeelde voortgangsrapportage. Intern worden alle stappen in het project-/partnerbeheersysteem gevolgd in een workflowmodule; het systeem heeft ingebouwde checks & balances. Controle M.b.t. het hoofdkantoor: Interne (door daarvoor opgeleide medewerkers) en externe audits (door de ISO-auditor en de huisaccountant) worden uitgevoerd op basis van de werkprocessen en bovengenoemde risicoanalyse. De bevindingen en actiepunten worden besproken, vastgelegd en gevolgd via de kwartaalrapportages. Het autorisatie- en procuratieschema vereist in risicovolle situaties twee handtekeningen en controletechnische functiescheidingen. M.b.t. eigen operaties: Voor het financiële beheer en de ondersteuning van haar veldkantoren beschikt Cordaid over een apart team (Operational Control & Support). Veldkantoren volgen de in het Field Office Manual neergelegde regelgeving en zijn verplicht tot maandelijkse financiële rapportages volgens een standaardformat. Op basis van hun risicoprofiel worden kantoren onderworpen aan een IAD-audit (waar nodig versterkt met een vertegenwoordiger van de accountant). De bevindingen en verbeteracties volgen dezelfde procedure als hiervoor beschreven voor het Hoofdkantoor. Dienstreizen met veldbezoeken worden benut om risico s te signaleren en te mitigeren. 13

14 9 M.b.t. partnerorganisaties: Minimaal 1x per jaar dient een financiële rapportage te worden ingediend. Bij financieringen boven is een accountantscontrole met management letter verplicht; voor lagere financieringen wordt at random bepaald welke partner aan deze verplichting moet voldoen. De controles worden uitgevoerd door accountants die bij de International Federation of Accountants ingeschreven zijn; waar nodig laat ook Cordaid zich in met de keuze van accountants. In voorkomende gevallen verlangt Cordaid van partners een institutionele audit, of wordt contact gezocht met het toezichthoudende orgaan van een partnerorganisatie. Cordaid s geautomatiseerde systeem genereert data m.b.t. onder meer de naleving van contracten, de verrichte betalingen en de rapportageverplichting van de partner. Dienstreizen, (in)formele klachten en evaluaties worden benut om risico s te signaleren/mitigeren. de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. M.b.t. partnerorganisaties: Bij fundamentele afwijkingen van de contract- bepalingen (door een ondoelmatige uitvoering of ongeoorloofde wijzigingen) gelden sancties als stopzetting van de geldovermakingen en beëindiging van de financiering (en mogelijk terugvordering). Bij (vermoedelijke) gevallen van fraude worden de betalingen direct stopgezet. Betalingen die onderweg zijn, worden waar mogelijk met hulp van de huisbankier teruggehaald. Na onderzoek wordt besloten tot beëindiging van de relatie dan wel hervatting van de betalingen. Zonodig neemt Cordaid juridische vervolgstappen, of zoekt de publiciteit. Cordaid publiceert (mogelijke) fraudegevallen in haar jaarverslag. Correctie M.b.t. het hoofdkantoor en veldkantoren: Voor wat betreft geconstateerde fraudes gelden sanctiemaatregelen als 1e en 2e schriftelijke waarschuwingen en ontslag. Bij het vermoeden van fraude kan een medewerker de toegang tot het gebouw en de systemen worden ontzegd in afwachting van nader onderzoek. Eventuele door Cordaid geleden verliezen worden teruggevorderd. Incorrect gedrag van medewerkers komt aan de orde bij 14

15 9 Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden afgeschreven in 10 (gebouwen), 5 (inventaris) of 3 jaren (overige activa). x Aanschafwaarde Cum afschr t/m 2009 Investeringen Afschr 2010 Boekwaarde Materiële vaste activa Gebouwen Automatiseringsmiddelen Inventaris Transportmiddelen Overige bedrijfsmiddelen Het totaal van de investeringen in 2010 bedraagt De belangrijkste investeringen betreffen de renovatie en herinrichting van het gebouw , de aanschaf van apparatuur voor video conference , restant van aanschaf en inrichting van een Projecten Database Systeem (PRIMA) , vervanging van 50 PC s , de aanschaf en inrichting van een boekhoudpakket voor de veldkantoren in eigen beheer , de voorbereidingskosten voor de aanschaf van een tijdschrijfsysteem en overige investeringen , waaronder rapportagetool Lucanet, vervanging firewall, vervanging inventaris. Financiële vaste activa Als financiële vaste activa zijn opgenomen de uitstaande leningen, participaties en garanties. Dit betreft leningen verstrekt aan en enkele participaties in partnerorganisaties ter financiering van veelal kleinschalige economische activiteiten, bijvoorbeeld via microfinancieringsinstellingen, waarvoor door partnerorganisaties geen of moeilijk financiering bij commerciële banken kan worden verkregen. De rentevergoedingen op deze leningen worden per land en klant bepaald. 15

16 Het verloop van de leningenportefeuille was in 2010 als volgt: x december 2009 Goedkeuringen Aflossingen/ Dotatie voorz+res Koersresultaten / afboekingen Herwaardering 31 december 2010 Financiële vaste activa Leningen Participaties Garanties Nog niet uitbetaalde leningen en garanties Voorziening risico s Ongerealiseerde koerswinsten De Financiële vaste activa zijn in het afgelopen jaar met 0,9 miljoen afgenomen. In 2010 is per saldo 8,0 miljoen aan nieuwe leningen, participaties en garanties goedgekeurd. Dit is ruim 4,5 miljoen lager dan in 2009, doordat er in 2010 geen goedkeuringen uit medefinanciering meer hebben plaatsgevonden. Er is 7,9 miljoen ontvangen aan aflossingen. Daarnaast hebben afboekingen en koersresultaten van de portefeuille geleid tot een bijstelling van 1,6 miljoen. Cordaid hanteert een conservatieve waardering voor de participaties. Participaties worden gewaardeerd op verkrijging prijs of de werkelijke waarde indien deze significant lager is. Indien een participatie in waarde is gestegen, vindt waardering plaats op basis van verkrijgingprijs. Per saldo heeft er een bijstelling van de participaties plaatsgevonden van 0,07 miljoen. Het saldo van de nog niet uitbetaalde leningen en garanties is gedaald met 0,7 miljoen. Begin januari 2011 is een aangepast voorzieningenbeleid goedgekeurd. Het nieuwe beleid is geobjectiveerd en subjectieve inschattingen zijn niet meer nodig. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening risico s met 1,6 miljoen. De reservering ongerealiseerde koerswinsten is gestegen met 1,6 miljoen door gunstige koers van de Amerikaanse dollar en enkele Aziatische valuta. 16

17 Overzicht participaties (in euro s) Naam organisatie Stad Land 31 december 2010 Activiteiten Social Equity Foundation Den Haag Nederland Investeringsfonds in MFIs PYMECAPITAL Managua Nicaragua Investeringsfonds SMEs LatAm PEF Quezon City Filipijnen Investeringsfonds Azië INRETURN B.V. Rotterdam Nederland Investeringsfonds SME Afrika Tujijenge Dar-es-Salam Tanzania 0 MFI Stromme Microfinance East Africa Ltd. Kampala Uganda Investeringsfonds in MFIs Afrika Rural Fund Utrecht Nederland Kleine producenten fonds WMF Accra Ghana Investeringsfonds MFIs Ghana Coronilla La Paz Bolivia Factory flower / bakery Naturaleza La Paz Bolivia Fruitthé Manufacturing CRAC Señor de Luren Ica Peru MFI Peru HATTHA KAKSEKAR Phnom Penh Cambodja MFI Cambodja LIBERATION Londen Verenigd Koninkrijk 0 Producent organisatie noten AAVISHKAR Mumbai India SME Fund India Deelneming Oikocredit Amersfoort Nederland Investering social investor Dia Vikas New Dehli India Investeringsfonds in MFIs India Bank Andara Jakarta Indonesië Investeringsfonds lokale bank Indonesië SIDI Parijs Frankrijk Investeringsmaatschappij (donor) Het aantal deelnemingen is gestegen van 17 naar 18. De waarde van de participatie portefeuille bedraagt per ,7 miljoen vergeleken met 13,7 miljoen een jaar eerder. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 1. Het fonds Social Equity Foundation is door Cordaid ultimo 2010 opgericht, maar er hebben nog geen activiteiten plaatsgevonden. Naar de doelstelling van Cordaid worden meerdere investeerders gezocht waardoor het belang in het fonds Social Equity Foundation verder zal dalen. 2. In 2010 zijn er nieuwe participaties genomen in Dia Vikas (India), Stromme East Africa Foundation (Uganda), Social Equity Foundation (India & Afrika), RABO Rural Fund en MITAF (Sierra Leone). Het aandeel van Cordaid in deze participaties is < 20% 17

18 3. De nieuwe participatie in het RABO Rural Fund betreft aandelen participatie in een fonds voor kleine producenten in diverse commodities. De huidige achtergestelde lening in het RABO Agri Sustainable fonds zal in 2011 worden in gebracht in het RABO Rural Fund. Het aandeel van Cordaid in deze participatie bedraagt < 20%. 4. In 2010 is een principe akkoord met het Hivos Triodos Fonds gesloten om het belang in Bank Andara op boekwaarde te verkopen. In maart 2011 zal de formele overdracht van de aandelen tegen de boekwaarde plaatsvinden. 5. Het door Cordaid geïnitieerde fonds PYME Capital is in 2010 erin geslaagd om 3 nieuwe investeerders aan te trekken waardoor het belang van Cordaid is verwaterd, maar nog > 50% blijft. Het voornemen van Cordaid is om meerdere investeerders aan te trekken waardoor het belang, in lijn met de doelstelling van Cordaid, zal dalen onder de 20%. Voorts heeft Cordaid met PYMEcapital een contract afgesloten om de financiering van 4 bestaande participaties van Cordaid over te nemen. Deze participaties betreffen Coronilla, Naturaleza, Agricabv, Guaguazu. Ook de bestaande leningen van Cordaid aan deze organisaties zijn overgedragen. De totale afboeking op de participaties en leningen bedraagt 0,452 miljoen. Deze transactie heeft plaatsgevonden tegen de werkelijke waarde van de aandelen. De waarde van Coronilla en Naturleza zijn in dit overzicht al aangepast. In 2010 is de participatie in Hatta Kaksekar (Cambodja) aan bestaande aandeelhouders verkocht, tegen een boekwinst, van 6. 0,501 miljoen welke is meegenomen in de waardering. Deze verkoop wordt in 2011 formeel afgewikkeld. 7. Het aandeel in Consolidar (Colombia) is met een boekverlies van 0,149 miljoen verkocht aan SIDI. De participaties van Liberation zijn afgewaardeerd met 0,350 miljoen en van Tujijenge met 0,049 miljoen tot 0, aange- 8. zien hier op korte termijn geen waarde uit wordt verwacht. 18

19 Beleggingen De beleggingen bestaan ultimo 2010 respectievelijk 2009 uit: x december december 2009 Beleggingen Obligaties De obligaties zijn als volgt te specificeren: x december december 2009 Obligaties Staatsobligaties Bank Ned. Gemeenten/Ned. Waterschapsbank Totaal overheidsgegarandeerd Buitenlandse overheden Banken Overige obligaties Alle obligaties zijn sinds juli 2007 ondergebracht bij Schretlen & Co Vermogensmanagement (dochter van de Rabobank). Cordaid voert een zeer voorzichtig beleid, waarbij de hoofdsom van de belegging te allen tijde gegarandeerd moet zijn. Er wordt uitsluitend belegd in niet-converteerbare obligaties van overheden en ondernemingen met een hoge kredietwaardigheidrating. Verder is de beleggingshorizon zodanig gekozen dat vrijval van de obligatieleningen gespreid in de tijd plaatsvindt. In principe worden de leningen aangehouden tot het eind van de looptijd. De beleggingen moeten voldoen aan strenge criteria ten aanzien van duurzaamheid. Zo hanteert Cordaid als basis de UN Global Compact en de VFI-handreiking Verantwoord Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen, met een reeks aanvullende product- en procesuitsluitingscriteria. De principes van het vermogensbeheer zijn vastgelegd in een Treasury statuut. De beleggingsportefeuille wordt enkele malen per jaar gescreend door Sustainalytics en de resultaten van deze screening worden aan Cordaid gerapporteerd. De portefeuille is gewaardeerd tegen actuele waarde (de nominale waarde bedraagt 28,4 miljoen). Het rendement op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt 5,05% (2009 7,12%). De obligaties hebben een gemiddelde resterende looptijd van ruim 4 jaar. 19

20 Specificatie van de obligaties naar looptijd: x december december 2009 Korter dan 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Langer dan 5 jaar Vorderingen De post Vorderingen bestaat uit de volgende componenten: x december december 2009 Vorderingen Nederlandse overheid Overige overheden / overige organisaties Overige te vorderen bedragen Te vorderen interest Het totaal aan vorderingen is met 18,5 miljoen afgenomen en dit komt door de daling van de vordering op de Nederlandse Overheid met 22,3 miljoen. Deze daling is ingezet door het aflopen van de termijn van het MFS1 programma in 2010 en de lagere vooruitzichten aan inkomsten in het kader van het MFS2 programma in de periode Hierdoor moesten versneld projecten worden hergewaardeerd en indien nodig het betalingsritme worden aangepast. De belangrijkste posten die betrekking hebben op de vordering op de Nederlandse overheid zijn vorderingen inzake het MFS1 programma ad 81,0 miljoen, inzake het Schokland programma ad 3,5 miljoen en een gezondheidsprogramma in Zuid Kivu ad 3,3 miljoen. De vordering overige overheden en overige organisaties is met 2,9 miljoen toegenomen. Het totale volume aan goedkeuringen ten opzichte van 2009 is gedaald met 3,4 miljoen. Dit is vooral door een afname aan goedkeuringen bij de Europese Unie met 8,3 miljoen waartegenover weer hogere goedkeuringen staan bij Global Fund van 5,8 miljoen. Onder de post vorderingen Nederlandse Overheid en overige overheden/overige organisaties worden de in het jaar 2010 aangegane committeringen verantwoord. Onder de Nederlandse Overheid zijn naast de committeringen inzake het MFS programma ook de additionele committeringen via de Nederlandse Overheid en PSO verantwoord. Op basis van interne analyses van de vorderingen op backdonoren wordt 20

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016

Stichting tot Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands Jaarrekening 2016 Inhoud 1 Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Exploitatie rekening 2016 4 Toelichting op de Exploitatie rekening 5 Balans per 31 december 2016 6 Toelichting op enkele balansposten

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland Jaarrekening 2012 Stichting Fidesco Nederland 8 december 2013 Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Algemene toelichting Balans Exploitatierekening Blad 3 7 8 10 11 2 Jaarverslag van het bestuur

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION JAARREKENING 2014 * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2014 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 * Kasstroomoverzicht 2014 blz. 4 *Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2012 lichting Vorderingen 1 11.745 Liquide middelen 48.856 60.601 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA JAARREKENING 2015 STICHTING ORA INHOUDSOPGAVE Financieel Verslag Pag. A. Balans per 31 december 2015 1 B. Exploitatierekening 2015 3 C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 4 D. Nadere specificaties

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie