Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 Cordaid Geconsolideerde jaarrekening 2010

2 Cordaid Microkrediet en de door ons gesteunde organisatie KPS SEED verstrekken microkredieten in de sloppenwijk van de stad General Santos op het Filipijnse eiland Mindanao. De 51-jarige Jessica Alabastro Ebbah kreeg een lening van KPS SEED voor haar winkeltje, een sari-sari store. Elke week betaalt ze een deel van haar lening terug. Ook legt ze wekelijks wat geld opzij. 2

3 1 Geconsolideerde Jaarrekening 2010 Inleiding Algemeen 2010 was een turbulent jaar. De relatief goede financiële resultaten verhullen een uiterst onrustige werkelijkheid. Allereerst was er de verschrikkelijke ramp in Haïti in januari Nadat er enkele jaren geen grote SHO-acties waren geweest, en de begroting voorzichtigheidshalve neerwaarts was bijgesteld, was er nu een uitgebreide actie met een enorm resultaat. Cordaid ontving als grootste beneficiant ruim 27% van de opbrengsten van de actie. Vervolgens was er in augustus de actie voor de overstromingen in Pakistan. Op gebied van eigen fondswerving was en is er zware tegenwind. De gevolgen van de economische crisis doen zich voelen, donateurs worden steeds kritischer, zeggen hun donateurschap op en gaan over op éénmalige giften, en de markt voor werving van nieuwe donateurs begint verzadigd te raken. Het gevolg is dat de eigen inkomsten teruggezakt zijn naar het niveau van Gedurende 2009 en 2010 heeft Cordaid zich uitgebreid bezig gehouden met het indienen van de aanvraag bij de Nederlandse overheid voor een nieuwe subsidie voor de periode Op 1 november 2010 ontving Cordaid, als penvoerder van de Alliantie Samen voor verandering/ Communities of change de beschikking. Deze was, ondanks een hoge score bij de toetsing, beduidend lager dan verwacht. De nieuwe regering maakte vervolgens een begrotingsvoorbehoud, en heeft dat voorbehoud kort daarna ingeroepen, wat nog een additionele korting betekende. Per saldo is de korting voor Cordaid 40% ten opzichte van de vorige subsidieperiode (gemiddeld 65 miljoen per jaar tegen 109 miljoen per jaar in de afgelopen vier jaar). Uit de nieuwe subsidie zullen ook alle openstaande betalingsverplichtingen aan partners voldaan moeten worden, waardoor de feitelijke korting nog groter is. Cordaid heeft dan ook het restrictieve beleid ten aanzien van het aangaan van nieuwe verplichtingen naar partners, dat al in 2009 was ingezet, in 2010 met volle kracht door gezet. Dit heeft een groot effect gehad op de cijfers in deze jaarrekening. Tenslotte blijkt dat Cordaid in 2010 onverminderd succesvol was in het binnenhalen van grote projectfinancieringen bij grote donoren als de EU, de UN en het Global Fund. Al deze activiteiten en trends hebben hun invloed op de kosten van de organisatie. Op een aantal terreinen waren bezuinigingen nodig, terwijl op andere fronten juist extra geïnvesteerd moest worden. Per saldo zijn de kostenratio s op een alleszins acceptabel niveau gebleven. Dit is gepaard gegaan met veel inspanningen en vaak pijnlijke beslissingen, maar Cordaid heeft hiermee aangetoond dat het daadkracht en veerkracht bezit, en goed met de weerbarstige omstandigheden om kan gaan. Baten De totale bruto baten beschikbaar voor doelstelling zijn in deze verslagperiode 180,3 miljoen. Dit is conform de verantwoordingsrichtlijn RJ650 vóór aftrek van de wervingskosten. Daarnaast is 8,7 miljoen voor herinzet uit het Leningen & Garantieprogramma beschikbaar gekomen. De totale baten 2010 zijn 1,8 miljoen lager dan de baten in 2009 en 11,8 miljoen hoger dan begroot voor Eigen fondsenwerving De inkomsten uit de eigen fondsenwerving zijn uitgekomen op 34,3 miljoen, 3,0 miljoen lager dan begroot en 7,5 miljoen lager dan in Vooral de 5,0 miljoen lagere inkomsten uit nalatenschappen ten opzichte van 2009 zijn hiervan de oorzaak. De inkomsten uit nalatenschappen zijn in 2010 uitgekomen op 8,0 miljoen en zijn daarmee ook lager dan het begrote bedrag van 9,1 miljoen. De andere eigen inkomsten zijn tegen de achtergrond van de economische crisis weggezakt en zijn 2,5 miljoen lager uitgekomen dan in Nagenoeg alle Cordaid fondsen bleven in inkomsten achter op de realisaties van 2009, uitzondering hierop zijn de Bond zonder Naam (+ 0,04 miljoen) en Cordaid algemeen (+ 0,26 miljoen). Overigens zijn ook fondsen ingezameld in verband met de ramp in Pakistan, voor een bedrag van 0,7 miljoen, maar dit geld is, overeenkomstig afspraken binnen de samenwerking, overgemaakt naar de SHO-rekening. De aangroei van nieuwe vaste donateurs was maar het totale aantal actieve donateurs is met gedaald in 2010 door uitstroom van donateurs. Voor complete overzichten van Baten en Lasten per Fonds: zie de bijlagen bij deze Jaarrekening. Conform afspraken met het Bestuur van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie zal er naast de Jaarrekening Cordaid een separate Jaarrekening voor de Bisschoppelijke Vastenaktie worden opgesteld. Gezamelijke acties In 2010 zijn er geen inkomsten uit gezamenlijke acties conform de begroting. Er hebben gedurende het jaar geen gezamenlijke acties plaatsgevonden. Opbrengsten afkomstig uit de publieksacties van de Stichting Samenwerkende 3

4 Hulporganisaties (SHO) en van de Stichting Stop Aids Now! (SAN) worden verantwoord als opbrengsten uit acties van derden. Acties van derden De baten uit acties van derden zijn met 39,7 miljoen, 31,2 miljoen hoger dan begroot en 34,2 miljoen hoger dan in Dit is het gevolg van de opbrengsten uit inzamelingsacties van de SHO voor Haïti en Pakistan. De opbrengsten in 2010 uit deze inzamelingsacties bedroegen voor Cordaid respectievelijk 29,1 miljoen (exclusief de bijdrage voor de gastdeelnemers ad 3,2 miljoen) en 4,9 miljoen. De inkomsten via SAN! zijn uitgekomen op 0,716 miljoen (2009: 0,641 miljoen) en de reguliere bijdrage uit de Nationale Postcode Loterij bedroeg 2,750 miljoen (2009: 3,0 miljoen). Subsidies van overheden De totale inkomsten van overheden komen met 104,0 miljoen in dit jaar 26,2 miljoen lager uit dan in 2009, en zijn 16,7 miljoen lager dan de begroting van 120,7 miljoen. Deze daling is te wijten aan lagere MFS inkomsten. Deze bedroegen over ,2 miljoen (2009: 105,6 miljoen) waar 92,6 miljoen was begroot. De inkomsten uit de Medefinanciering door de Nederlandse overheid zijn afgeleid van de committeringen op projecten en zijn inclusief een bedrag ter dekking van apparaatskosten. Gedurende 2010 heeft Cordaid bewust de begroting neerwaarts bijgesteld, om te voorkomen dat de verplichtingen ná 2010 die ten laste zouden komen van de subsidie uit het nieuwe Medefinancieringsstelsel te hoog zouden oplopen. Dit betekent dat de daaraan gekoppelde opbrengsten ook lager zijn uitgekomen dan begroot. Met hetzelfde doel is de betalingsdoelstelling gedurende 2010 verhoogd, met als gevolg een sterke daling in de betalingsverplichtingen voor Medefinancieringsprojecten. De inkomsten uit subsidies van overheden bestaan uit inkomsten uit het programma van de Nederlandse Overheid inzake het medefinancieringsstelsel (MFS1) en uit additionele financieringen van onder andere de Europese Unie, de Nederlandse Overheid, het Global Fund en verschillende organen van de Verenigde Naties. De nieuwe toezeggingen in 2010 liggen lager dan in 2009, maar nog altijd ruim boven de begroting onder andere door toezeggingen van het Global Fund ( 5,1 miljoen) voor de bestrijding van Hiv/aids in de Democratische Republiek Congo en de Nederlandse overheid ( 4,4 miljoen) voor de implementatie van Performance Based Financing in de gezondheidszorg in Oost-Congo. De voorziening voor mogelijke oninbaarheid is verlaagd tot 1,0 miljoen (2009: 4,9 miljoen). Dit heeft een positief effect van 3,9 miljoen op de inkomsten uit subsidies van overheden gehad. In totaal bedroegen de inkomsten uit deze additionele financieringen 23,2 miljoen (2009: 24,6 miljoen). Resultaat financiële vaste activa Het resultaat op Financiële Vaste Activa over 2010 is 0,2 miljoen (2009: 1,4 miljoen). Het lagere resultaat ten opzichte van het voorgaande jaar wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de voorziening voor risico s op de portefeuille leningen en garanties en verschillende afwaarderingen op de participaties. Beleggingen Het resultaat op Beleggingen ligt met 2,0 miljoen op hetzelfde niveau als begroot en is 1,0 miljoen lager dan in Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere rentestand. Lasten Overeenkomstig de verantwoordingsrichtlijn RJ650 zijn de lasten onderverdeeld in: Besteding aan doelstellingen (inclusief uitvoeringskosten) Wervingskosten van de Baten Kosten Beheer & Administratie Besteding aan doelstellingen De bestedingen aan de doelstelling bedragen 158,6 miljoen in Dat betekent een daling van 4,6 miljoen ten opzichte van 2009, maar is in lijn met de begrote bestedingen van 158,9 miljoen. De bestedingen uit Medefinancierinsmiddelen zijn lager dan begroot als gevolg van het beleid waarbij terughoudendheid is betracht in het aangaan van verplichtingen die betrekking hebben op de nieuwe Medefinancieringsperiode. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor projecten 2,6 miljoen lager dan begroot. Deze lagere bestedingen worden gecompenseerd door hogere SHO bestedingen en hogere bestedingen uit additionele middelen die in 2009 zijn ontvangen, maar grotendeels in 2010 besteed. Per doelstelling zijn de afwijkingen in bestedingen ten opzichte van de begroting als volgt: De bestedingen voor Zeggenschap zijn 12,4 miljoen lager dan begroot. Dit hangt enerzijds samen met nieuw 4

5 beleid op het terrein van Sloppenwijken, waarbij rechtstreekse financiering aan partnerorganisaties wordt afgebouwd en Cordaid meer een makelaars -rol gaat vervullen, anderzijds met de lagere Medefinancieringsbestedingen. De bestedingen voor Noodhulp & Wederopbouw zijn in ,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is volledig toe te schrijven aan de hogere bestedingen als gevolg van de met SHO-middelen gefinancierde projecten in Haïti en Pakistan. Deze bestedingen compenseren ruimschoots de gedaalde bestedingen uit Medefinanciering. De bestedingen op het gebied van Gezondheid & Welzijn zijn 4,0 miljoen hoger dan begroot. Dit is het gevolg van additionele financieringen voor het Hiv/aids programma en de projecten op het gebied van Performance Based Financing in de gezondheidszorg. De bestedingen voor Ondernemen zijn 4,3 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van de eerder genoemde terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verplichtingen met Medefinancieringsgeld. Programma s op het gebied van Ondernemen worden hoofdzakelijk gefinancierd uit medefinancieringsmiddelen, én de herinzet uit Leningen & Garanties. De bestedingen aan Voorlichting zijn 0,7 miljoen lager dan begroot. De bestedingen op het gebied van Lobby liggen in lijn met de begroting. Vanwege de belangrijke rol die onder andere Lobby speelt in de toekomstige strategie van Cordaid is hier niet op bezuinigd. Wervingskosten De kosten eigen fondsenwerving zijn ten opzichte van 2009 gedaald met 1,8 miljoen en 2,5 miljoen lager dan begroot. Een stijging van de kosten was voorzien in de begroting vanwege investeringen in de nieuwe strategie op het gebied van fondsenwerving. Vanwege de moeilijke en verzadigde markt voor fondsenwerving is hier gedurende het jaar van afgezien. Zie verder de toelichting bij de Baten en Lasten onder Specificatie en verdeling kosten naar bestemming. Kosten Beheer & Administratie De kosten voor Beheer & Administratie zijn 0,3 miljoen lager dan in 2009, maar wel 0,6 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere advieskosten ten behoeve van ICT aanpassingen, kennisontwikkeling en het stroomlijnen van de interne processen. Kostenratio s Percentage werving (alle wervingskosten, excl. Beheer & Administratie, uitgedrukt als percentage van alle inkomsten): 2,7% (begroot: 4,3%). Dit lagere percentage werving wordt veroorzaakt door de achtergebleven kosten voor eigen fondsenwerving. Dit wordt beperkt gecompenseerd door de hogere kosten voor het verkrijgen van subsidies. Deze kosten hebben vooral betrekking op de werkzaamheden in het kader van de subsidieaanvraag voor het Medefinancieringsstelsel II. Percentage eigen fondsenwerving (eigen fondsenwervende kosten, excl. Beheer & Administratie, uitgedrukt in inkomsten eigen fondsenwerving): 11,4% (begroot: 17,2%). Bij dit percentage werken lage kosten voor eigen fondsenwerving volledig door in het percentage. Deze blijven relatief verder achter dan de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Percentage uitvoeringskosten hulpverlening (excl. Voorlichting/bewustmaking, uitgedrukt als percentage van de Lasten): 7,6 % (begroot: 7,7%). Conform de verantwoordingsrichtlijn voor fondsenwervende instellingen (RJ650) zijn deze kosten onderdeel van de categorie Besteed aan doelstellingen. Vanwege het relatieve belang van deze kosten in de totale kosten van Cordaid, hecht Cordaid er aan om dit percentage als doelmatigheidsindicator te blijven volgen. Beheer & Administratie (uitgedrukt als percentage van de Lasten): 2,1% (streefcijfer Cordaid: < 2,5%). Dit is iets hoger dan begroot, maar het percentage blijft nog ruim binnen de intern door Cordaid gestelde norm van 2,5%. Bestedingsratio (totaal besteed aan doelstelling t.o.v. totale baten): 87,9%. Dit is in lijn met het percentage in 2009 (89,6%), maar lager dan het begrote percentage van 94,3%. Dit wordt veroorzaakt door ruim 10 miljoen hogere baten dan begroot, maar waarvan een deel nog niet is besteed. Dit betreffen hoofdzakelijk SHO-opbrengsten. Resultaat De som der baten is 180,3 miljoen, 11,8 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door de hogere inkomsten uit de SHO acties voor Haïti en Pakistan in De totale lasten komen uit op 167,0 miljoen. Het verschil tussen baten en lasten is 13,3 miljoen. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt doordat baten uit de SHO acties ( 33,5 miljoen) in 2010 verantwoord worden, terwijl de 5

6 bestedingen zich over minimaal de komende 3 jaar uitspreiden in verband met de wederopbouw. Dit resulteert in hoge saldi op de bestemmingsfondsen voor de projecten in Haïti en Pakistan die in de nabije toekomst zullen aflopen. Balans De waarde van de Materiele vaste activa is met 0,1 miljoen gedaald, van 1,8 miljoen naar 1,7 miljoen. De belangrijkste investeringen in 2010 betreffen renovatie en herinrichting van het gebouw, en aanschaf van soft- en hardware. De Financiële activa weerspiegelen de leningen, participaties en garanties verstrekt aan partnerorganisaties ter financiering van veelal kleinschalige economische activiteiten, waarvoor geen of moeilijk financiering via de reguliere financiële sector (commerciële banken, verzekeringsmaatschappijen) kan worden verkregen. De rentevergoedingen op deze leningen worden per land en klant bepaald. Nieuwe leningen en garanties werden verstrekt voor een totaalbedrag van per saldo 8,0 miljoen; hiertegenover stonden aflossingen ter waarde van 7,9 miljoen. Per saldo (inclusief koersresultaten, de dotatie aan en vrijval uit de voorziening) zijn de financiële activa gedaald met 0,9 miljoen. De vorderingen zijn afgenomen met 18,5 miljoen door het lagere goedkeuringsvolume ten laste van het MFS1 programma. Dit beleid is ingezet om te voorkomen dat de vordering op de Nederlandse overheid (te) hoog zou oplopen en anders een te groot deel van de te ontvangen gelden uit het nieuwe Medefinancieringsstelsel ingezet zouden moeten worden voor reeds in 2010 aangegane verplichtingen. De Nederlandse overheid heeft bovendien 1,25% van het totale beschikkingsbedrag van 437 miljoen ( 5,4 miljoen) ingehouden die na afloop van het MFS1 programma in 2011 zal worden uitbetaald. De liquide middelen namen met 5,4 miljoen af. De rekening van het medefinancieringgeld van de overheid, waarop per eind 2009 nog een saldo van 17 miljoen stond, is, in het kader van het verlagen van betalingsverplichtingen naar onze partners, volledig opgebruikt. Daar staan de ontvangen maar nog niet volledig verbruikte SHO-fondsen tegenover. Een deel van de liquide middelen ( 7,3 miljoen) bestaat uit garantstellingen inzake het leningen en garantieprogramma. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en fondsen. Met de continuïteitsreserve wordt beoogd een buffer te reserveren van voldoende omvang om, bij het onverhoopt wegvallen van een of meer belangrijke financieringsbronnen en met inachtneming van bestaande juridische en morele verplichtingen, lopende programma s op een correcte manier te kunnen voltooien, inclusief de daarvoor benodigde inzet van eigen personeel. Op basis van scenarioberekeningen die afgestemd zijn met de accountant en de Raad van Toezicht is bepaald dat een reserve van 57% van de loonsom toereikend zou moeten zijn. De aldus berekende continuïteitsreserve komt uit op 9,6 miljoen (2009: 9,4 miljoen) Dit ligt ruim onder de Herkströternorm van (maximaal) 1,5 maal de totale organisatiekosten. De fondsen bestaan uit bestemmingsfondsen mét en zonder beperkte doelstelling. Tot de eerste categorie behoren de projectfondsen met een duidelijk vooraf bestemd doel, zoals de opbrengsten in het kader van specifieke SHO-acties, en tot de laatste categorie behoren de overlopende saldi op de eigen fondsen, die een lichte mate van bestemming hebben (meestal gekoppeld aan programmadoelstellingen). De bestemmingsfondsen mét beperkte doelstelling zijn gestegen tot 4,8 miljoen door nog niet bestede middelen uit de SHO acties Haïti en Pakistan. De bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling zijn gestegen met 8,2 miljoen, door met name lagere bestedingen. Het fonds Leningen, Participaties & Garanties omvat het vermogen dat is opgebouwd in het kader van het programma Leningen en Garanties. De middelen voor het Fonds Leningen en Garanties zijn initieel afkomstig uit het Medefinancieringsprogramma, uit eigen middelen en uit renteloze leningen verkregen van enkele verwante organisaties. Verder bestaat het uit middelen die reeds eerder via een lening verstrekt zijn, en inmiddels afgelost en opnieuw voor herinzet gebruikt zijn. Het Fonds is in 2010 gedaald met 0,7 miljoen. De daling van de schulden met 36,2 miljoen hangt voornamelijk samen met een afname van de projectverplichtingen op de Nederlandse Overheid met betrekking tot het MSF1 programma. 6

7 2 Balans (na voorgestelde saldobestemming) x december december 2009 Activa Materiële vaste activa: - Bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa: - Verstrekt in het kader van de doelstelling Beleggingen Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves - Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Fondsen - Bestemmingsfondsen beperkte doelstelling Bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling Bestemmingsfonds Leningen en garanties Voorzieningen Schulden - Op lange termijn Op korte termijn Totaal passiva

8 3 Staat van baten en lasten Werkelijk 2010 Begroting 2010 Werkelijk 2009 Baten: - Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Resultaat uit financiële vaste activa Baten uit beleggingen Som der baten Lasten: Besteed aan doelstellingen - Voorlichting/bewustmaking Lobby Hulpverlening overige bestedingen Hulpverlening Zeggenschap Hulpverlening Noodhulp & Wederopbouw Hulpverlening Gezondheid & Welzijn Hulpverlening Ondernemen Cordaid Nederland Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat PM: herinzet middelen Leningen & Garanties Ratio Bestedingen (% doelbesteding t.o.v. baten) 87,9% 94,3% 89,6% - Ratio Uitvoeringskosten (% t.o.v. bestedingen) 7,6% 7,7% 7,7% - Ratio Wervingskosten (% wervingskosten t.o.v. baten) 2,7% 4,3% 3,6% - Ratio kosten Eigen fondsenwerving (% kosten EFW t.o.v. baten EFW) 11,4% 17,2% 13,6% - Ratio B&A (% B&A t.o.v. lasten) 2,1% 1,7% 2,1% 8

9 4 Resultaatbestemming x Werkelijk 2010 Werkelijk 2009 Het resultaat is toegevoegd aan: Reserves - Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Fondsen - Bestemmingsfondsen beperkte doelstelling Bestemmingsfondsen zonder beperkte doelstelling Toegevoegd aan Fonds Leningen & Garanties

10 5 Kasstroomoverzicht x Liquide middelen 1 januari 87,9 130,9 Fondsenwerving (excl. AKV) 74,1 47,4 Ontvangen overheidssubsidies (excl. AKV) 123,3 62,5 Projectuitgaven -185,3-141,1 Uitgaven voorlichting -4,6-5,2 Resultaat beleggingen 2,0 3,0 Resultaat financiële vaste activa 0,2 1,4 Kasstroom doelstelling 9,7-32,0 Uitvoeringskosten eigen organisatie -20,2-22,4 Apparaatskostenvergoeding 10,9 11,1 Afschrijvingen 0,5 0,6 Mutatie voorzieningen 0,0 0,1 Mutatie werkkapitaal -7,1-2,1 Kasstroom exploitatie -15,9-12,7 (Des)investeringen materiële vaste activa -0,4-1,1 (Des)investeringen financiële vaste activa 0,9-2,2 (Des)investeringen beleggingen -0,8-2,8 Financiering: Fonds Leningen & Garanties 1,1 7,8 Kasstroom investeringen & financiering 0,8 1,7 Liquide middelen 31 december 82,5 87,9 Belangrijkste verschillen Fondsenwerving: hieronder zijn naast de inkomsten uit eigen fondsenwerving (die 6,5 miljoen lager uitvielen dan in 2009) - de inkomsten geboekt uit de SHO-acties voor Haïti en Pakistan, bij elkaar 34 miljoen. Ontvangen overheidssubsidie: i.t.t. voorgaande jaren is het voorschot van de Nederlandse overheid in het kader van de MFSsubsidie voor de eerste helft 2010 à 54,6 miljoen pas in februari 2010 ontvangen in plaats van in december van het jaar ervóór. Projectuitgaven: de hogere uitgaven hangen samen met de extra betalingen ten laste van de MFS-subsidie, ter verlaging van de betalingsverplichtingen van 2011 e.v. én met de betalingen ten laste van SHO-fondsen (die in 2009 nauwelijks aanwezig waren, maar in 2010 hoog waren als gevolg van de acties voor Haïti en Pakistan). 10

11 6 Toelichting algemeen Aard van de activiteiten Vanuit christelijke inspiratie staat Cordaid voor duurzame maatschappij-opbouw en het verlenen van humanitaire hulp middels professionele en efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Cordaid richt zich op duurzame ontwikkelingsrelaties met partnerorganisaties, wereldwijd, ongeacht hun religie, herkomst of politieke overtuiging. Cordaid is in dat kader tevens werkzaam op het gebied van educatie, voorlichting, beleidsbeïnvloeding en fondsenwerving in Europa. Cordaid staat open voor samenwerking met collegaorganisaties. De geconsolideerde jaarrekening bevat de gegevens van de volgende stichtingen 1 : Stichting Cordaid (Den Haag) Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (Zeist) Stichting Cordaid Logistics (Rotterdam) 1 Met tussen haakjes de statutaire vestigingsplaats. De statutaire doelstelling van de Stichting Cordaid luidt: om in overeenstemming met de evangelische boodschap en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap in Nederland, activiteiten te ondernemen gericht op: a. het verstrekken van nood- en vluchtelingenhulp; b. het verstrekken van hulp aan bijzondere doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen; c. het verstrekken van medische hulp; d. alle aspecten samenhangend met structurele armoedebestrijding van achtergestelde groepen, met name in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost-Europa. 11

12 7 Grondslagen voor de verslaglegging Voor de financiële verslaglegging is de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen RJ650 gevolgd. Grondslagen voor de waardering en presentatie van activa en passiva Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor incourant. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Deelnemingen/participaties worden gewaardeerd tegen de lagere van verkrijgingprijs of marktwaarde. Obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Onroerend goed (beleggingen) wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief BTW, verminderd met afschrijvingen. De voorraden worden gewaardeerd tegen laatst betaalde inkoopprijs. Vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de eindkoers ultimo jaar. Grondslagen voor de bepaling en presentatie van baten en lasten Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De bijdragen van begunstigers worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar waarin ze worden ontvangen als baten verantwoord. De giften in natura worden verantwoord tegen de waarde in het economische verkeer in Nederland. Voor zover goederen uit giften in natura direct naar noodgebieden worden verzonden, wordt de waarde daarvan als gift en als besteding verantwoord. De subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarin de aanspraak definitief wordt. Vervallen subsidiebedragen worden in mindering gebracht op de subsidiebaten in het jaar waarin de subsidie is komen te vervallen. De ontvangen rente is als opbrengst beleggingen verantwoord (m.u.v. de ontvangen rente op verstrekte Leningen, in het kader van het Leningen & Garantieprogramma, die in zijn geheel bij het resultaat op financiële vaste activa verantwoord zijn). Ongerealiseerde wisselkoerswinsten op financiële vaste activa worden uit een oogpunt van voorzichtigheid gereserveerd. Gerealiseerde wisselkoersverliezen worden afgeboekt op deze reservering of, indien deze niet toereikend is, verantwoord als resultaat financiële vaste activa. Op het moment van realisatie wordt een per saldo gereserveerde wisselkoerswinst verantwoord als resultaat financiële vaste activa. Als bestedingen worden opgenomen de in het verslag- jaar voor goedgekeurde projecten toegekende bedragen. De overige bestedingen worden als last opgenomen in het jaar waarin de prestatie aan Cordaid is geleverd. Alle kosten, met uitzondering van bijzondere baten en lasten, worden toegerekend aan de te onderscheiden activiteiten. 12

13 8 Cordaid voert preventieve, controlerende en correctieve maatregelen uit ten aanzien van het signaleren en beheersen van risico s en het bestrijden van fraude/ corruptie binnen het eigen hoofdkantoor, bij de eigen noodhulpoperaties/liaisonkantoren, en bij partners. Preventie M.b.t. het hoofdkantoor: Er wordt door de Interne Audit Dienst (IAD) een risicoanalyse uitgevoerd als basis voor de jaarlijks uit te voeren interne audits op het hoofdkantoor. In het Kwaliteitshandboek zijn alle werkprocessen beschreven, waarbij de verantwoordelijkheden en taken zijn gespecificeerd; het Kwaliteitshandboek vormt de basis voor de ISO-auditing. Een klokkenluiderregeling is van kracht, zodat medewerkers zich beschermd weten bij het signaleren van misstanden in de organisatie. Cordaid heeft voor haar personeel (ook dat in veldkantoren) een Code of conduct met gedragsnormen en beleid m.b.t. (on)gewenst gedrag, waarin de rol van vertrouwenspersonen wordt beschreven, hoe klachten van medewerkers worden behandeld, en hoe medewerkers met eventuele schenkingen of beloningen door derden om moeten gaan. Cordaid hanteert risicoverlagende maatregelen, zoals o.m. het gebruik van entreepasjes, onafhankelijke beheer van de kas, beveiligde opslag van documenten en geld, backup van computergegevens en regelmatige verandering van passwords. Risico- en fraudebeleid Cordaid M.b.t. eigen operaties: Bij noodhulpoperaties gaat het om eigen veldkantoren, die worden opgericht als partnerorganisaties niet aanwezig/ beschikbaar zijn; zij hebben een operationele taak, wat inhoudt dat het contractbeheer en de contacten met partners plaatsvinden vanuit het hoofdkantoor. Daarnaast heeft Cordaid enkele liaisonkantoren. De operationele en liaisonkantoren worden hieronder samengevat onder de noemer veldkantoren. Veldoperaties zijn vastgelegd in een Cordaid Field Office Manual, dat uitgebreide handleidingen en regels geeft voor o.a. administratie, personeel, projectuitvoering en veiligheid. Jaarlijks wordt in overleg met de externe accountant een risicoanalyse uitgevoerd als basis voor de uit te voeren interne audits. De Code of Conduct en klokkenluiderregeling gelden ook voor de veldkantoren. M.b.t. partnerorganisaties: De externe accountants en de IAD zijn betrokken bij het trainen/coachen van Cordaid-medewerkers m.b.t. het risicobewustzijn inzake partnerorganisaties en hun financiering. Aan elke financiering gaat een partnerbeoordeling vooraf. Voor leningen/garanties wordt een uitgebreide risicoanalyse toegepast. De capaciteit van de partner wordt via meerdere metingen gevolgd; waar nodig worden capaciteitsversterkingstrajecten opgezet. Partners ontvangen Cordaid s bijdrage in termijnen. Vervolgbetalingen zijn gebaseerd op een als adequaat beoordeelde voortgangsrapportage. Intern worden alle stappen in het project-/partnerbeheersysteem gevolgd in een workflowmodule; het systeem heeft ingebouwde checks & balances. Controle M.b.t. het hoofdkantoor: Interne (door daarvoor opgeleide medewerkers) en externe audits (door de ISO-auditor en de huisaccountant) worden uitgevoerd op basis van de werkprocessen en bovengenoemde risicoanalyse. De bevindingen en actiepunten worden besproken, vastgelegd en gevolgd via de kwartaalrapportages. Het autorisatie- en procuratieschema vereist in risicovolle situaties twee handtekeningen en controletechnische functiescheidingen. M.b.t. eigen operaties: Voor het financiële beheer en de ondersteuning van haar veldkantoren beschikt Cordaid over een apart team (Operational Control & Support). Veldkantoren volgen de in het Field Office Manual neergelegde regelgeving en zijn verplicht tot maandelijkse financiële rapportages volgens een standaardformat. Op basis van hun risicoprofiel worden kantoren onderworpen aan een IAD-audit (waar nodig versterkt met een vertegenwoordiger van de accountant). De bevindingen en verbeteracties volgen dezelfde procedure als hiervoor beschreven voor het Hoofdkantoor. Dienstreizen met veldbezoeken worden benut om risico s te signaleren en te mitigeren. 13

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN

JAAR REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN JAAR 2011 REKENING ELK MENS EEN VEILIG BESTAAN Inhoud financieel verslag en jaarrekening 2011 Inleiding 2 Aansluiting met planperiode 2007 t/m 2010 2 Gehanteerde richtlijnen 3 Toelichting op de rechtspersonen

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

JAAR REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID

JAAR REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID JAAR 2010 REKENING VOOR VREDE EN VEILIGHEID Foto voorkant Hollandse Hoogte Fotograaf: Ezequiel Scagnetti Khartoum, Soedan 11 april 2010 Een Soedanese man toont zijn gemarkeerde vinger na de stemming in

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014... 6 Amnesty International Afdeling Nederland Jaarrekening INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING)... 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN... 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER... 6 TOELICHTING OP DE JAARREKENING...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2013 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013

Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Coöperatie Eno U.A. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur... 3 1.1 Algemene informatie... 3 1.2 Toestand per balansdatum... 4 1.3 Ontwikkeling gedurende het boekjaar en resultaten...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009

Stichting Pensioenfonds AVEBE 2009 2009 Dit rapport heeft 54 pagina s Inhoudsopgave Profiel van het Pensioenfonds 2 Organisatie 3 Kengetallen 6 Bestuursverslag 8 Jaar van herstel 8 Goed Pensioenfondsbestuur 8 Pensioenbeleid 10 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

slag 2014 ver G jaar SK

slag 2014 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2014 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2011 2014 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken

Jaarrekening 2014. Stichting Holding Isala klinieken Jaarrekening 2014 Stichting Holding Isala klinieken De jaarrekening 2014 van Isala is digitaal aangeleverd aan het CIBG en als pdf gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl en www.isala.nl. Het maatschappelijk

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen

Jaarverslag 2011. AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Jaarverslag 2011 AXENT NabestaandenZorg N.V. Groningen Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2012. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Personalia... 4 Kerncijfers... 5 Verslag

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie