Interviewverslag Succesvol inspecteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interviewverslag Succesvol inspecteren"

Transcriptie

1 Interviewverslag Succesvol inspecteren Jan de Jong, Staatstoezicht op de Mijnen op 30 september 2010 te Den Haag Door: Monique Witziers, Tony Koeleman Dhr. Jan de Jong M.Eng. is inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM is een Rijksinspectie en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. SodM werkt ook voor SZW, I&M, VWS en het OM. SodM houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Bij SodM werken 57 fte. Website: SodM is een rijksinspectie met 200 jaar ervaring. Hoe gaat SodM zich de komende tijd ontwikkelen? Het is belangrijk voor een inspectiedienst dat hij een toegevoegde waarde heeft. Als je als inspectiedienst verantwoordelijk bent voor het toezicht op de naleving van veiligheidswetgeving en milieuwetgeving, dan moet die dienst ertoe doen. Het werk van zo n dienst moet resulteren in minder ongevallen en minder vervuiling. In ons geval zijn de bedrijven waarop wij het toezicht houden zelf verantwoordelijk voor veiligheid en milieu. We moeten niet op hun stoel gaan zitten. Zij moeten zélf hun werk goed doen. Onze toegevoegde waarde moet zitten in het uitdagen van de ondernemingen om hun werk nog beter te doen. We moeten met elkaar kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Dat kun je op verschillende manieren doen. Wij kiezen er niet voor om rond te lopen in een fabriek of op een platform om te kijken of we ergens een overtreding kunnen opsporen. Dat vinden wij niet effectief. Wij vinden het veel doelmatiger om met een goede vakkennis van het boorproces en het productieproces te kijken waar de zorg voor de veiligheid en het milieu verbeterd kan worden. Je moet bedenken dat onze wetgeving grotendeels een doelstellend karakter heeft. De meeste zaken zijn alleen op hoofdlijnen geregeld. De onderneming is verplicht een goed zorgsysteem te hebben. Dat betekent dat we met kennis van zaken moeten kijken naar de zwakke plekken in dat zorgsysteem. Dat doen we op een positieve, constructieve manier. En natuurlijk: als er ernstige overtredingen plaatsvinden, dan moet je processen-verbaal maken. Het liefst zie ik dat het niet tot ernstige overtredingen komt. Ons toezicht moet gericht zijn op het voorkómen van overtredingen. Interview Jan de Jong SODM def.doc 1

2 Als u de veiligheid en het milieu wilt bevorderen door constructief met bedrijven mee te denken, dan doet u wel de aanname dat de bedrijven te goeder trouw zijn. Wij werken met bedrijven die er alle baat bij hebben om een goed imago te hebben. Ze willen ook in de toekomst nog in aanmerking komen voor opsporings- en winningsvergunningen. Zij hebben alle belang bij een constructieve houding. Ik ben ervan overtuigd dat het gros van de Nederlandse delfstofwinners van goede wil is. Zij zetten zich in om ongevallen te voorkomen, milieuemissies te reduceren, enzovoorts. Ik ga er in mijn handhavingsbeleid niet van uit dat de delfstofwinners boeven zijn. We gaan uit van vertrouwen. Pas als het beschaamd wordt, gaan we anders optreden. En zelfs als het beschaamd wordt, dan beschouw ik een bedrijf nog niet meteen als een boef. Je moet er altijd oog voor hebben dat het vertrouwen beschaamd kan worden door één persoon in de onderneming of door overmachtsituaties. Op een boorplatform worden per dag dertig à veertig beslissingen genomen die effect hebben op de veiligheid of het milieu. Als overheidsdienst kun je niet bij al die beslissingen betrokken zijn. Dat moet je ook niet willen. Je gaat ervan uit dat die maatschappij de goede dingen doet. Je hebt ook niet voldoende personeel om alles te volgen. Dat wil niet zeggen dat je een bedrijf altijd op z n blauwe ogen gelooft. Je moet bepaalde kritische zaken controleren en dat doen we ook. Maar het bedrijf blijft verantwoordelijk en we moeten die verantwoordelijkheid niet willen overnemen. Ik sprak onlangs een collega uit Canada. Zijn dienst heeft naar aanleiding van het incident in de Golf van Mexico opdracht gekregen om bij bepaalde operaties op een olieplatform in Canada een inspecteur aanwezig te laten zijn. Ik denk dan: waarom? Ga je dan de verantwoordelijkheid overnemen? Dat is nogal wat. Dan moet je wel ongelofelijk hooggeschoolde inspecteurs hebben die die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. We moeten dat niet willen. We moeten letten op de procedures, op de mensen die ze in dienst hebben, op hun competentiemanagement, op hun personeelsbeleid en hun beoordelingsbeleid. Dat is waarop we kunnen toezien. Je moet bedenken dat onze inspecteurs niet alles kunnen weten van het bedrijfsproces van de bedrijven waar ze op toezien. Datzelfde geldt ook voor andere toezichthouders. Het is nu eenmaal een gegeven, hoe goed je je inspecteurs ook schoolt. En het is ook niet erg, zolang je een goede verhouding hebt met de branche en voldoende kennis van zaken hebt. Soms verwacht de politiek dat we de verantwoordelijkheid van een mijnonderneming overnemen. Vooral als er een calamiteit heeft plaatsgevonden. Dan roept iedereen in koor dat er meer toezicht moet komen. Maar volgens mij zit daar niet de oplossing. Niet méér toezicht, misschien wél het toezicht anders inrichten. Hoe anders zou het toezicht kunnen worden? In Nederland vallen circa zevenhonderd verkeersdoden per jaar. Dat heeft geleid tot een aantal campagnes voor het terugdringen van verkeersongevallen. Die campagnes hebben effect gehad. In de Nederlandse industrie zijn jaarlijks zestig à zeventig doden te betreuren. De Arbeidsinspectie zet daar zo n acht- tot negenhonderd mensen op. Daar is ook heel veel bereikt. In de Nederlandse ziekenhuizen overlijden jaarlijks meer dan mensen als gevolg van incidenten die te voorkomen waren geweest. Dat accepteren we. In de ziekenhuizen zijn nog steeds geen kwaliteits- en zorgsystemen geïntegreerd in het managementsysteem waarbij tevens gekeken wordt naar de veiligheid van de patiënt. In 2004 heeft de commissie-willems daarover een rapport geschreven. De minister van VWS zei toen: Dit gaan we omarmen. Maar veel ziekenhuizen hebben het nog niet. Als je de veiligheid van patiënten niet integreert in je managementsysteem, dan zul je geen baanbrekende verbeteringen kunnen aanbrengen. Hoelang accepteren we dat? Er moeten taboes doorbroken worden. Leg de verantwoordelijkheid waar die hoort. De Interview Jan de Jong SODM def.doc 2

3 veiligheid van de patiënt ligt bij de directie van het ziekenhuis, niet bij de inspecteurgeneraal van de Gezondheidszorg. Om een directie van een ziekenhuis daarop aan te kunnen spreken zijn normen nodig. Die normen zitten in het integrale zorgsysteem. Wij zijn op zoek naar praktische wijsheid. Die zit vaak in de geest van de wet, niet in de letterlijke tekst ervan. Je moet je telkens afvragen wat de wetgever bedoeld heeft met die wetten voor veiligheid en milieu. Daar moet je dan op een verstandige manier mee omgaan. En dienstbaarheid is ook een belangrijk uitgangspunt. Wij stellen onze expertise beschikbaar aan beleidsmensen, aan de lagere overheden en aan de burger. Maar we stellen ons ook dienstbaar op richting de bedrijven waarop we toezicht houden. Het woord compliance assistance hoort daarbij. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bedrijven verantwoordelijk blijven voor hun werk. Systeemtoezicht is bij SodM ontwikkeld naar aanleiding van de ramp in 1988 met de Piper Alpha. Is dat een goede ontwikkeling geweest? Dat is een hele goede ontwikkeling geweest. Ik ben begonnen bij SodM in Toen had de inspecteur-generaal nog de bevoegdheid om 'nadere regels' maken. Dat is een stapje lager dan een algemene maatregel van bestuur. Elke week waren er vergaderingen tussen inspecteurs van SodM en vertegenwoordigers van de delfstofwinners om met elkaar nadere regels te maken. De ene regel was nog gedetailleerder dan de ander. Een jaar later kwam de ramp met het Piper Alpha platform. Uit de evaluatie van die ramp bleek dat er een hoop te leren was. Ook voor Nederland. Lord Cullen heeft hierover een baanbrekend rapport gepubliceerd met 106 aanbevelingen. Negentig aanbevelingen waren relevant voor Nederland. Veel aanbevelingen waren van belang voor de industrie. De overheid moest goal-setting legislation maken. En de overheid moest op systeemniveau toezicht gaan houden. Dat houdt in dat je kijkt of de bedrijven voldoen aan hun zorgsystemen. Zijn zij bezig hun zorgsystemen te verbeteren en houden ze zich eraan? Hier zijn jaren overheen gegaan. Vanaf circa het jaar 2000 beschikte elke onderneming over zorgsystemen en waren wij in staat om die de zorgsystemen te beoordelen. En blijft het zo, of wordt het door de BP-ramp in de Golf van Mexico teniet gedaan? Met de Noordzeelanden Noorwegen, Engeland, Denemarken, Nederland en Duitsland werken wij heel nauw samen. Wij verzetten ons er tegen om nu allemaal ad hoc maatregelen te nemen die in strijd zijn met de maatregelen die we hebben genomen naar aanleiding van Piper Alpha. Op grond van de informatie die ons uit Amerika bereikt, zien wij nog geen aanleiding om regels ingrijpend te veranderen. Dat wil niet zeggen dat we er niets van leren. Er waren fatsoenlijke bedrijven bij betrokken. Er was robuuste wetgeving. Toch duurde het drie maanden voordat de blow-out in de Golf van Mexico onder controle was. Dat is veel te lang. De bedrijven moeten equipment op de plank hebben liggen. Als er dan ondanks alle veiligheidsmaatregelen een blow-out plaatsvindt, dan kan er snel gehandeld worden. De industrie heeft dit opgepakt en is er nu mee bezig. Daaruit blijkt dat het systeem van continu verbeteren klopt en dat moet overeind blijven. Er is een grote roep om transparantie en effectiviteit. Hoe kijkt u daartegenaan? Sinds de olieramp hebben wij het ene WOB-verzoek [Wet openbaarheid van bestuur] na het andere. Journalisten willen inspectierapporten inzien. Om die rapporten binnen de termijn openbaar te maken kost ongelooflijk veel tijd. Dat kun je niet door administratieve mensen laten doen. Daar moet je inspecteurs aan zetten. Die zijn daar weken aan bezig. We zijn nu binnen de Inspectieraad ons daarop aan het beraden. Misschien moeten we rapporten proactief op de website zetten. Dat verlangt heel veel Interview Jan de Jong SODM def.doc 3

4 tijd. Wat een inspecteur in een rapport zet, dat begrijp ik direct. Ik ken het vak en ik ken de nuances. Maar als je het rapport openbaar maakt, dan moet je veel tijd steken in het redactionele werk. Het zijn ook niet altijd leken die in deze rapporten geïnteresseerd zijn. Het zijn politici, journalisten en deskundigen in ons vak. We hebben maar 57 man, de meeste zijn hoogopgeleide technici. Ik ben absoluut voor transparantie, maar het vraagt veel van onze organisatie. Het kost de belastingbetaler veel geld. Wat betreft onze effectiviteit baseren wij ons op ons rapport Strategie en Programma. Hierin staan de onderwerpen die wij in een periode van vijf jaar met een bepaalde frequentie bekijken. Na vijf jaar maken we de balans op en kijken we naar de vooruitgang met betrekking tot een bepaald onderwerp. Een aansprekend voorbeeld is het aantal ongevallen van mensen die op hoogte werken, veelal als gevolg van steigers die niet goed in elkaar zitten. Bij onderzoek zagen we dat in de helft van onze inspecties de steigers niet in orde bleken te zijn. We zijn toen eerst met de steigerbouwers gaan praten. Dat waren er maar drie. Zij hanteerden alle drie verschillende standaarden en werkwijzen. Wij hebben toen voorgesteld dat ze met elkaar één standaard zouden maken. Als dat klaar was, zouden wij gaan praten met de twaalf oliemaatschappijen offshore met het verzoek om die standaard te accepteren en tot een uniformering van de aansturing van steigerbouwers te komen. De steigerbouwers gingen hiermee akkoord en de oliemaatschappijen ook. Drie jaar later was 95% op orde. In de delfstofwinning is de ongevalsfrequentie vier ongevallen met arbeidsverzuim per miljoen gewerkte uren. In de bouw is die frequentie veel hoger. Daar heb je dertig ongevallen met arbeidsverzuim per miljoen gewerkte uren. Daaruit blijkt dat we in een omgeving werken met fatsoenlijke bedrijven met goede zorgsystemen. De goal-setting regulation is verwerkt in een EU-richtlijn. Deze EU-richtlijn is gemaakt naar aanleiding van het Cullen-rapport. De conclusies van dat rapport zijn destijds gedeeld met de Amerikaanse overheid. Maar de Amerikanen wilden die conclusies niet in hun wetgeving verwerken. In het eerste officiële rapport dat uitkwam dertig dagen na het ongeluk van BP in de Golf van Mexico, wordt aan de president van Amerika voorgesteld om alsnog het systeem van Lord Cullen in te voeren. Dat betekent dat er safety management systems en safety cases gemaakt moeten worden. De safety management systems zijn integrale managementsystemen, een safety case wordt per installatie gemaakt. Een safety case geeft aan: aan welke risico's worden de mensen en het milieu op deze installatie blootgesteld? En hoe kunnen we die risico s elimineren of reduceren? Heeft SodM ook convenanten met het bedrijfsleven? Wij hebben geen convenanten met het bedrijfsleven. Wij doen wel aan risicoinschatting. Kleine oliemaatschappijen controleren wij vaker. Wij houden toezicht op zeshonderd objecten op het land en honderdvijftig installaties offshore. Driehonderdvijftig keer per jaar voeren we een inspectie uit. Wij doen dat voor verschillende ministeries. Voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houden we toezicht op de Mijnbouwwet. Voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn wij arbeidsinspecteur. Wij zijn M&I-inspecteur voor milieu. Dat is al heel efficiënt. Voor de BRZO-bedrijven [Besluit Risico's Zware Ongevallen] is er een woud aan toezichthouders. Provincies, Waterschappen, VROM-inspectie, Arbeidsinspectie, IVW voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De inspectie van die BRZO-bedrijven doen we tegenwoordig gecoördineerd. Onderling wordt afgesproken wie wat gaat inspecteren en wanneer. Na een gezamenlijke inspectie gaan we met elkaar bepalen hoe we de resultaten opschrijven. SodM bekijkt ook hele grote plants, maar wij doen dat slechts met twee inspecteurs en bijvoorbeeld iemand van de brandweer. Dat bespaart ons veel Interview Jan de Jong SODM def.doc 4

5 vergadertijd en gecoördineer. De tijd die we daarmee besparen, kunnen wij besteden aan onze core business. Ons toezichtmodel kan veel vaker worden toegepast. De commissie-mans heeft een aanbeveling gedaan om voor de delfstofwinning, gasdistributie, nucleaire energie en de 350 BRZO-bedrijven één rijksinspectiedienst te creëren. Deze aanbeveling is niet overgenomen. Dat is jammer. Want dit zijn precies de bedrijven met een groot risico. Die zouden we op een professionele manier van toezicht kunnen voorzien. Zou één rijksinspectiedienst voor de hoogrisicobedrijven in de toekomst wel een optie zijn? Ik hoop het. De RUD s, de Regionale Uitvoerings Diensten, krijgen nu een stukje toezicht van de gemeenten en een stukje van de provincies, maar niet alles. Het gaat om 25 tot 28 diensten. Het wordt zo alleen maar onoverzichtelijker. Verschillende delfstoffenwinninginstallaties en petrochemische installaties komen momenteel in handen van kleinere bedrijven. Hoe kijkt u daartegenaan? We zien inderdaad dat multinationals verschillende activiteiten verkopen aan kleinere bedrijven. Dat zijn overigens veelal wel bedrijven met heel ervaren mensen aan het roer. Maar de bemensing bij de kleine bedrijven is dun. Daar maak ik me toch wel wat zorgen over. In het strategisch programma van SodM staat een mensgerichte benadering van de werknemer. En dat in de stoere wereld van de mijnbouw. Kunt u dat toelichten? Het programma verwoordt het mensbeeld dat ik als werkgever heb. Er moet veel ruimte zijn voor de waardigheid van de medewerkers. Dat wil niet zeggen dat je soft bent in je werk. Integendeel, onderling respect helpt om heel concreet en professioneel bezig te zijn. Om je werk niet te laten vertroebelen door ongewenste relaties. Er zijn in onze organisatie niet of nauwelijks spanningen. Dat heeft te maken met hoe we met elkaar omgaan. Er is dus gewoon meer tijd om ons werk beter te doen. In de vliegtuigindustrie is veel aandacht voor de factor menselijk falen. Geldt dat ook voor het domein waar SodM toezicht op houdt? Wij letten niet primair op regeltjes. We kijken of er veilig gewerkt wordt. Veilig is meer dan alleen maar hardware of regeltjes. Veiligheid wordt ook bepaald door de manier waarop men in bedrijven met elkaar omgaat. Zo is communicatie bij een groot bedrijf vele malen ingewikkelder dan bij een klein bedrijf. Onze inspecteurs realiseren zich dat en houden er rekening mee. Zij hebben er begrip voor als er bij een klein bedrijf met korte communicatielijnen minder op papier staat. Communicatie is meer dan hetgeen op papier staat. Dat heeft ook met cultuur en managementstijl te maken. Uw inspecteurs zijn van huis uit technische mensen. Hebben zij daar ook oog voor? Laat ik een voorbeeld geven. Met mijn collega-toezichthouders van andere landen rond de Noordzee hadden we besloten een conferentie te houden met alle directeuren van de oliemaatschappijen die op de Noordzee werkzaam zijn. Mijn collega s en ik vonden dat Asset Integrity op de agenda moest staan. Ik heb over dit onderwerp een presentatie gehouden en aan een directeur van één van de bedrijven in Nederland gevraagd om iets over Asset Integrity te vertellen. Dat heeft een ongelooflijk positief effect gehad op de Asset Integrity in zijn firma. Alleen al het feit dat ik hem gevraagd had een verhaal te vertellen voor al zijn collegadirecteuren. Dat dwong hem al om goed over het onderwerp na te denken. Dat is veel effectiever dan welk proces-verbaal dan ook. Door deze aanpak en door bijvoorbeeld je website te gebruiken om informatie te delen en te publiceren in een vakblad bereik je Interview Jan de Jong SODM def.doc 5

6 ongelooflijk veel. Je moet altijd goed nadenken op welke manier je boodschap het meeste effect sorteert. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook processen-verbaal maken als het nodig is. De technologie gaat hard. Voorziet u een andere manier van werken in de toekomst? Nee, niet echt. We stimuleren thuis werken niet. Een keertje thuis werken is natuurlijk geen probleem, als het maar niet structureel is. We werken voor drie ministeries. We hebben hoog opgeleide mensen. Het is absoluut noodzakelijk dat je goed met elkaar communiceert. En video conferencing en mobiele telefoons zijn niet altijd adequate communicatiemiddelen. De kracht van de dienst is het optimaal samenwerken met elkaar, raadplegen van elkaar, lessen en ervaringen delen met elkaar. Dat gaat het beste als je elkaar in de ogen kunt kijken en daarvoor zijn computers en mobieltjes geen goed alternatief. U hebt het over SodM als een kennisintensieve organisatie. Er komt weer een schaarste op de arbeidsmarkt en de vergrijzing komt eraan. Hoe kijkt u daartegenaan? Positief, want ik heb ook grijze mensen nodig. We hebben niets aan onervaren mensen die kersvers van de universiteit komen. Een lastig punt bij de overheid zijn de salarissen. We concurreren met het bedrijfsleven. Je hebt een aantal mensen nodig die in de offshore of vergelijkbare industrietakken hebben gewerkt. Daar liggen de salarissen veel hoger. Het verschil in salaris zal de komende jaren zeker niet minder worden. Gelukkig hebben we sinds kort ook enkele vrouwelijke inspecteurs in dienst die belangrijke seniorfuncties vervullen. Daar ben ik blij om. Het percentage mannen was bij ons onevenredig hoog. Maar de krapte op de arbeidsmarkt zal gewoon blijven. Voorlopig blijven auto's op benzine rijden, en verandert er dus niet zo veel: noch bij de oliemaatschappijen, noch bij ons. U houdt wel toezicht op de windmolenparken op zee. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken houden wij toezicht op de arbeidsomstandigheden en veiligheid bij de bouw en het onderhoud van offshore windmolenparken. Ook hier is sprake van systeemtoezicht en steekproefsgewijze controles. De risico's bij windmolenparken zijn beperkt. Vaak is er maar één persoon die op een windmolen werk verricht. Als een olieplatform in brand vliegt, dreigt er gevaar voor de hele bemanning en voor het milieu. Daar moeten we dus meer tijd aan besteden. Hebt u nog tips voor het nieuwe kabinet? Ik hoop dat de aanbevelingen van de commissie-mans alsnog worden overgenomen. Bij SodM zitten er van de 57 medewerkers slechts zeven in de overhead. Veel efficiënter kan het niet. Ik kan me niet voorstellen dat het blind bij elkaar voegen van alle inspectiediensten voor ons toezichtsdomein voordelen oplevert. Interview Jan de Jong SODM def.doc 6

Welkom op de netwerkbijeenkomst van MCN

Welkom op de netwerkbijeenkomst van MCN Welkom op de netwerkbijeenkomst van MCN Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 24 maart 2016 Enys House (NLDA/KIM)

Nadere informatie

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5

Nulmeting 2.0 Tim Tegelaar Projectleider techniek 14-01-2013. Simpel 1 2 3 nu Lastig 2 3 4 eind van de opleiding Complex 3 4 5 Nulmeting competenties: Voor mijn opleiding AD Projectleider techniek heb ik aan het begin van het schooljaar een nulmeting gedaan voor de negen competenties waar aan je moet voldoen als projectleider

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd

Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd Toolboxmeeting Veiligheid kent geen tijd Al zolang als er mensen werken, gebeuren er ongelukken. Door de eeuwen heen neemt dat aantal gelukkig wel af. Dat komt door betere techniek, betere organisatie,

Nadere informatie

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Gerard Frijstein, MANAGER ARBODIENST BIJ ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 41 We zijn goed in het oplossen van problemen, maar liever nog helpen we om ze

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje)

Grote brand Chemie-Pack: Leren we van ongevallen? Agenda. Het onderzoek. De casus: Wie is Chemie-Pack (filmpje) Wie was Chemie-Pack (nog een filmpje) Grote brand : Leren we van ongevallen? NVRB, Agenda De casus: Wie is (filmpje) Wie was (nog een filmpje) Het onderzoek Rol in Onderzoeksraad voor Veiligheid Het onderzoek zelf Beschouwing van: Vergunningverlening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008

Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 Landelijk toezicht op kinderopvang in 2008 In Nederland gelden hoge eisen voor kinderopvang. We willen dat kinderen gezond en veilig kunnen leren, spelen, slapen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34322 10 december 2013 Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2013, nr. WJZ/13175315, houdende

Nadere informatie

Waken voor schijnveiligheid; ervaringen van een toezichthouder. Seminar Asset Management Control 03-11-2011

Waken voor schijnveiligheid; ervaringen van een toezichthouder. Seminar Asset Management Control 03-11-2011 Waken voor schijnveiligheid; ervaringen van een toezichthouder Seminar Asset Management Control 03-11-2011 Inhoud 1. het werkveld 2. de omgeving 3. missie/visie/doelstellingen 4. risico s 5. aanpak begin

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Interviewverslag Succesvol inspecteren

Interviewverslag Succesvol inspecteren Interviewverslag Succesvol inspecteren Rob van Doorn, Applus RTD, Rotterdam, 14 september 2010 Door: Monique Witziers, Tony Koeleman Rob van Doorn is CEO van Applus RTD. Applus RTD is met 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 41 Vragen van het lid Van

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter

Gezond. veilig werken. Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015. dát maakt zorg beter Gezond veilig werken Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015 dát maakt zorg beter De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voor mensen die met heel

Nadere informatie

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld?

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? 1. Inleiding In Nederland geldt (nog) geen algehele pensioenplicht voor wat

Nadere informatie

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen

Datum 15 mei 2017 Betreft Beantwoording vragen over de informatievoorziening over de gasboring in Heerenveen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen

Interview verslag! Anouk van Houten 538565. Interview verslag. Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Interview verslag Naam: Anouk van Houten, 538565 Klas: INF1c Vak: Interviewen Docent: Ellen Leen Inhoudsopgave: Voorwoord -!!!!! blz. 3 Wempe Webdesign -!!!! blz. 4 Opleiding -!!!!!! blz. 4 Beroepskeuze

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Datum 1 maart 2016 Betreft Beantwoording vragen over berichtgeving over een enorm gaslek in de Verenigde Staten

Datum 1 maart 2016 Betreft Beantwoording vragen over berichtgeving over een enorm gaslek in de Verenigde Staten > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW

De Brzo-inspectie. Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Brzo-inspectie Alle informatie over het gezamenlijke toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Interviewverslag Succesvol inspecteren

Interviewverslag Succesvol inspecteren Interviewverslag Succesvol inspecteren Harry Paul, VROM-Inspectie, 19 oktober 2010, Den Haag Door: Tony Koeleman, Monique Witziers Harry Paul is zowel inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie als de voorzitter

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving: Hoe het anders moet en kan: de praktijk. (Systeemgericht toezicht in Noord Brabant)

Toezicht en Handhaving: Hoe het anders moet en kan: de praktijk. (Systeemgericht toezicht in Noord Brabant) Toezicht en Handhaving: Hoe het anders moet en kan: de praktijk (Systeemgericht toezicht in Noord Brabant) Paul Meerman Beleidsmedewerker, projectleider Provincie Noord Brabant Martin de Bree Next Step

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

VRAGENLIJST Risico Perceptie

VRAGENLIJST Risico Perceptie Dit PDF document is klaar voor gebruik. Vergeet na het invullen van de vragen niet het document op te slaan en het naar het onderstaande e-mailadres te sturen: maria.carmona@hzg.de Onderwerp: QUESTIONNAIRE

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY DE NIEUWE MANIER OM EEN ELEVATOR PITCH TE MAKEN DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren We zijn allemaal wel eens druk geweest met het maken van een pitch, of soms zelfs meerdere om in verschillende

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 1 Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 Dames en heren, 2013 wordt bepaald geen gemakkelijk jaar voor de bancaire sector en de Nederlandse

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie

Beheer en Onderhoud. Inhoud van de presentatie Beheer en Onderhoud Inhoud van de presentatie De richtlijn Beheer en Onderhoud Opzetten van een beheersysteem Resultaten van de 3M enquête Beheer en Onderhoud 3M TSS Studiecentrum cases Case Gemeente Tiel

Nadere informatie

Voortaan haal ik, zodra ik wilde wingerd zie, de plant gelijk uit de heg. Wat opvalt is, dat hij steeds weer terugkomt: op blijven letten dus!

Voortaan haal ik, zodra ik wilde wingerd zie, de plant gelijk uit de heg. Wat opvalt is, dat hij steeds weer terugkomt: op blijven letten dus! Liefde Je kunt je soms lelijk vergissen! Het lijkt heel wat, maar als je beter kijkt of de gevolgen ziet, dan is het toch ineens heel anders! Je zou s zomers mijn heg moeten zien. Niets bijzonders, hoor!

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS WERVEN VAN VRIJWILLIGERS Situering In vele kerken en andere organisaties is men steeds weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zeker bij de kerken treedt de vergrijzing van de vrijwilligers sterk in. Het

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond Over de ontwikkeling van taken en bevoegdheden van de IGZ Prof. mr. Joep Hubben RUG/UMC Groningen en Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker

DOORPAKKEN OP ASBEST. Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker DOORPAKKEN OP ASBEST Remi Poppe, oud-kamerlid SP Henk van Gerven, Kamerlid SP, woordvoerder Milieu Patrick van Lunteren, beleidsmedewerker Den Haag 2013 doorpakken op asbest 2 doorpakken op asbest Inhoud

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Toezicht op uitvoering kan beter. Aanbevelingen uit rapport Toezicht op Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen

Toezicht op uitvoering kan beter. Aanbevelingen uit rapport Toezicht op Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen Toezicht op uitvoering kan beter Aanbevelingen uit rapport Toezicht op Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen Najaarsbijeenkomst NVMETC 25 november 2015 Kor Grit, Jacqueline van Oijen 2 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Coöperatief Vergaderen

Coöperatief Vergaderen Coöperatief Vergaderen Een complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers Dr. Spencer Kagan Met Betty de Jaeger en Dook Kopmels Inhoud Hoe dit boek tot stand kwam 4 Voorwoord 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie