KPN Lokale Overheid. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KPN Lokale Overheid. Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid"

Transcriptie

1 KPN Lokale Overheid Verslag Serious Ambtenaren en KPN Lokale Overheid Mei 2013

2 1. Aanleiding In december 2012 heeft KPN Lokale Overheid (toen nog Gemnet) besloten om het goede doel Serious Request te steunen, via het initiatief Serious Ambtenaar. De manier van werken van Serious Ambtenaar sprak KPN Lokale Overheid aan Opdracht KPN Lokale Overheid vraagt ambtenaar om advies om het begrip duurzaamheid In relatie tot ICT dienstverlening om te zetten naar praktische waarden. KPN doet al veel op het gebied van Duurzaamheid en Sociale projecten. Toch is het voor KPN lastig om het begrip operationeel te maken en zich onderscheiden als leverancier. KPN heeft de volgende vragen: - Wat is duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening (hardware, software en diensten)? - Hoe kan KPN duurzaamheid in relatie tot ICT dienstverlening wat manifester maken zo ja hoe, en daarmee de leverbetrouwbaarheid versterken? - Wat is dat dan echt: groene stroom en groene datacenters? Wat gezegd wordt door leveranciers en wat gevraagd wordt door overheid moet hierbij matchen. Wellicht ook bekijken hoe dit zich verhoudt tot keurmerken en criteria die inkopers van overheden bij aanbestedingen hanteert. - In het verlengde daarvan willen we graag werken aan Social Return. Steeds vaker wordt in offertes gevraagd naar Social Return, maar hoe maakt KPN dat concreet, wat zijn voorbeelden en goede aanpakken. Hoe kan KPN dat verantwoord opnemen in zijn business-strategie. Vraag: Welke elementen en details zijn voor Gemeenten van belang als het gaat om Duurzame ICT dienstverlening en Social Return en geven de leverancier een voorsprong ten opzichte van andere aanbieders. De twee vraagstukken, duurzaamheid en Social Return, zijn beide maatschappelijke doelstellingen voor KPN. Het helpt ons als we deze doelstellingen concreter kunnen maken. Pagina 1 van 7

3 2. Dag 1: Social Return Het onderwerp Social Return (SR) werd verdeeld in vier invalshoeken van waaruit bijdragen konden worden geleverd voor het onderwerp: 1. Juridisch 2. Huidige uitvoering (praktijk) 3. Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie (niet alleen beperken tot KPN) 4. Wilde ideeën Alle adviezen en bespreekpunten zijn op een flipover gezet, met elkaar doorgenomen en samengevat. In de bijlage staan alle punten op een rijtje. De uitkomsten van de serious ambtenaren heeft KPN intern opgepakt en intern besproken en op de 2 e dag teruggekoppeld aan de groep. De volgende tips en uitgangspunten zijn met de groep geformuleerd: Ad 1. Juridisch - Als Social Return (SR) wordt opgenomen in de eisen en/of wensen; vraag dan om nadere inlichtingen wat wordt verstaan onder de invulling van SR voor deze specifieke opdracht. - De voorwaarden die voor SR van toepassing zijn moeten duidelijk zijn beschreven, - Vraag desgewenst voor het uitbrengen van de Nota van Inlichtingen om verduidelijking, bijvoorbeeld waarop het percentage SR is gebaseerd, en hoe de opdrachtgever graag wil dat hier invulling aan wordt gegeven. - Er zijn verschillende opties voor SR mogelijk: opnemen kan in programma van eisen, gunningscriteria, wensen en/of in contractvoorwaarden. - De uitvraag van Social Return moet verband houden met de uit te voeren opdracht. - Bij Leveringen is het niet mogelijk om SR uit te vragen, indien er geen loonsom in de te verwerven opdracht zit. - Bij de toepassing van SR dient de opdrachtgever zich te houden aan de verplichtingen van de EG richtlijnen / Aanbestedingswet In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de opdracht maatschappelijke waarde moet toevoegen voor de aanbestedende dienst, hieronder zou ook SR kunnen worden verstaan. - Let op het tijdig gereed hebben van het (desgevraagde) plan van aanpak bij de implementatie van SR. - Rijksoverheid past SR bij EA voor diensten, leveringen en werken toe boven een loonsom in de opdracht van meer dan ,-. - Bij het uitvragen van opdrachten moet sprake zijn van een Level Playing Field: dit is een belemmering voor vooroverleg over de mogelijke invulling van SR; een individuele ondernemer mag geen informatievoorsprong hebben. Ad 2. Huidige uitvoering (praktijk) - SR is meestal 5% van de waarde van de opdracht dit is de algemene norm. - Een aantal gemeenten heeft een SR loket ingericht om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. - De invulling van vraag om SR wordt aan de markt over gelaten, er is geen/nauwelijks organisatie visie. - Dienst-werk-levering (zie juridisch). - Blokkenmodel als model ter verantwoording van SR op 5% norm. - Bij SZW wordt gedacht aan de invoering van een quotum voor alle bedrijven. Pagina 2 van 7

4 - SR heeft als doel: arbeidstoeleiding (dit is een enge definitie). Ook participatie werkt door naar betere sociale structuur. - Wat is het doel van SR? Wat is de visie van gemeenten/overheden hierop en wat is de visie van marktpartijen? - Kijk breder; niet per individuele gemeente. - Gewenste situatie: van moeten naar willen. Gezamenlijk belang definiëren tussen vraag en aanbod (vooraf in gesprek). - Doel: participatie voor beide partijen. Eigen belang en eigen richtlijnen laten aansluiten op eigen visie en doelstelling. - Toewerken naar meer mogelijkheden dan de 5% norm in financiële zin, geef meer ruimte aan de marktpartijen om het begrip SR invulling te geven. Ad 3. Mogelijkheden voor de bedrijven en organisatie (niet alleen beperken voor KPN) - MVO- corporate (intern en extern). - Draagvlak creëren bij uitdragen van verkoopargument extern. - Eigen inkoop en onderaannemers betrekken bij de invulling van SR, personeelsbeleid betrekken in SR. - Operationele activiteiten (rondom de opdracht) betrekken bij SR. - Bijdragen aan participatie van maatschappelijke projecten, bijv. zorg of onderwijs. MVO bij KPN: - Verbinding, iedereen uit de maatschappij doet mee. - Met elkaar in contact brengen. - Moet iets bevatten wat de bijdrage van KPN aan de samenleving uitdrukt. - HRM visie: werknemer en vacatures. - Denk in begeleiding, diversiteit, goed werkgeverschap, investeringen, opleidingen. Wat heeft KPN te bieden voor de samenleving? - Kennis - Techniek - Geld - Werk - Producten en toepassingen - Jongeren: kunnen kennis opdoen, werkervaring opdoen, marktkennis opdoen, maatschappelijk vraagstukken laten behandelen (hou je marktvoorsprong qua kennis). - Ouderen: participatie in samenleving - Zorg sector - Sluit aan op de beleidsprioriteiten van de gemeente, bijvoorbeeld het collegeprogramma Pagina 3 van 7

5 Hoe? - SR is integraal onderdeel van het HR-beleid van marktpartijen. - SR vraag uitzetten binnen eigen organisatie. - Gesprek tussen gemeenten en aanbieder( gezamenlijk belang). - Aansluiten bij marktontmoetingen met (rijks)overheden. Samen in gesprek, bijvoorbeeld met KING en VNG. - Weten wat jezelf te bieden hebt. Breng je mogelijkheden in kaart rondom SR. Ad 4. De wilde ideeën Dit is een bron voor workshop KPN management in relatie tot zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt! Een aantal managers binnen KPN is benaderd om de wilde ideeën uit te werken en te komen tot uitvoerbare bijdragen. Pagina 4 van 7

6 3. Dag 2: Duurzaamheid De tweede voordracht was een presentatie van Marga Klomp van KPN over hetgeen KPN nu allemaal al doet op het gebied van Duurzaamheid, energie en klimaat. In een kleine 2 uur werd de groep meegenomen in de manier waarop KPN omgaat met dit onderwerp. De conclusie van de groep was; KPN doet zoveel en is al zover met energie en klimaatbeheer dat KPN daarin een voorbeeld functie zou kunnen hebben. Het doel van KPN rondom duurzaamheid en klimaat: Klimaatneutraal in 2020: - Door zo veel mogelijk zelf aan energie te besparen in netwerk, datacentra en wagenpark (alleen ABC label, stimuleren OV en video conferencing) en kantoren, mede door reductie van vierkante meters (in volgorde van energieverbruik) - Door 100% duurzame energie te gebruiken: - 100% groene stroom uit Nederland te gebruiken (sinds 2011) - Gas (sinds 2012) en autobrandstoffen (deels vanaf 2013) te vergroenen (deels biogas en deels gold standard projecten) - Door evenveel energie te besparen bij onze klanten als KPN zelf verbruikt. Dit laatste vindt KPN nog lastig meetbaar. Maar door dit als ambitie neer te zetten en dat extern te rapporteren dwingt KPN zichzelf te zoeken naar betrouwbare methoden om de realisatie van die doelstelling aan te tonen. KPN heeft bij de eigen interne energie-besparing gezien hoe belangrijk het is voor de motivatie en voortgang om de resultaten te meten. - Ten behoeve van het personeel en medewerkers worden ook veel initiatieven genomen zoals het aanbieden van zonnepanelen met korting, en vooral Duurzaamheidsrapportage KPN bewustwording en gedrag. Erkenning in externe benchmarks: - Carbon Disclosure Project: Deze ranking wordt vanuit een groot aantal investeerders georganiseerd. Hierin wordt de top 1000 (Global 500) beursgenoteerde bedrijven gerankt op CO2 en klimaatdoelen. Beoordeeld wordt of transparant wordt gerapporteerd over beleid en resultaten, maar ook in hoeverre ambitieuze doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. - KPN staat in 2012 in de Global 500 lijst als Energie Telecom Operator wereldwijd in zowel Disclosure als ook performance lijst. - KPN staat in 2012 in de Benelux lijst als enige bedrijf in de performance lijst. Pagina 5 van 7

7 - Dow Jones Sustainability Index (DJSI): is ook een organisatie die namens beleggers naar duurzame performance van bedrijven kijkt. DJSI meet niet alleen op klimaatdoelen, maar ook op andere duurzaamheid performance indicatoren (bijv ook HR-beleid). - Na invoering van de mobile lease is KPN door rank a brand als duurzaamste internet en telefonie aanbieder geselecteerd. Welke tips en adviezen geven de Serious Ambtenaren KPN over de wederzijdse afstemming en beïnvloeden om Duurzaamheid beter in aanbesteding tot zijn recht te laten komen? - Bewerk stakeholders en vraag hun meer adviezen te geven naar overheden over het opnemen van criteria over Duurzaamheid in bestekken bij (Europese) aanbestedingen zoals: NEVI VNO-NCW King en VNG Ministerie van EZ, MKB-NL AgentschapNL ICT NL Gemeenten en andere overheden - Voer een (Europees) Keurmerk in, bijvoorbeeld NEN norm ISO certificaat. - Vraag naar de eisen vóór dat een aanbestedingen op de markt komt en stimuleer om goed meetbare duurzaamheidscriteria criteria op te nemen. - Stel white papers op en ga publiceren, bloggen en maak meer werk van deze belangrijke informatie. Maak het onderdeel van je marketing strategie (door het organiseren van seminars, workshops of regio informatiesessies), door een duurzaamheidsprijs uit te reiken of bijvoorbeeld regionale projecten te sponsoren. - Laat een stagiair functioneel beschrijven of een samenvatting opstellen die kan worden gelinked aan gemeente- of overheidsdoelstellingen. Doe desk research over lessons learned. - Beïnvloeden van eisen op gebied van duurzaamheid door Standaard teksten/product bladen met verschillende duurzaamheid onderwerpen en maak overheden duidelijk dat dit meegenomen wordt in het overzicht van Total Cost of Ownership of Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI). - De eigen medewerkers ambassadeurs voor het duurzame beleid van KPN te maken door ze in ieder geval goed in te voeren in wat er gedaan wordt op dat gebied. Pagina 6 van 7

8 4. Conclusie na 2 dagen KPN Lokale Overheid heeft met veel plezier gewerkt aan het project voor het goede doel. De Serious Ambtenaren hebben een enorme bijdrage gegeven aan de begrippen Social Return en Duurzaamheid en praktische tips, adviezen en waarden gegeven die hier en daar direct in de praktijk al zijn opgenomen. KPN Lokale Overheid dankt alle vrijwilligers voor hun inzet, creativiteit, en betrokkenheid. Voor de Serious Ambtenaren was dit een prachtige gelegenheid om kennis en informatie uit te wisselen met elkaar - vanuit een verschillende achtergrond en expertise als ambtenaar - en met marktpartij KPN Lokale Overheid waarbij ze gastvrij en hartelijk zijn ontvangen. Pagina 7 van 7

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst

Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst Mei 2010 Samenvatting Het programma Innovatiegericht Inkopen, voorheen launching customer, is onderdeel

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Gemeenteraad Agendasetting en bepalen ambitieniveau Externe communicatie Kaders stellen opdrachtformulering

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van

Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden. in opdracht van Duurzame Bedrijfsvoering Overheden Handreiking Duurzaam Inkopen en Aanbesteden in opdracht van Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Het is tijd voor duurzaamheid in Nederland 5 1.1 Deze handreiking is voor wie

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies OT2010 ICT~Haalbaarheidsadvies versie 1.0 datum 18 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets 5 1.3 Aanpak 6 1.4 Indeling rapport 6

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE

MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE MAAK OOK JOUW HOGESCHOOL/ UNIVERSITEIT FAIRTRADE Handleiding Fairtrade Hogeschool / Universiteit April 2013 Inleiding Het begon met een paar enthousiaste studenten. Zij hoorden bij een bezoek aan Engeland

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties

Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Competentiemanagement bij kleine en middelgrote organisaties Een exploratief onderzoek naar de manier van werken met en de toegevoegde waarde van competentiemanagement Naam: Ivon Peek Studentnummer: 838288395

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie