PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2

3

4 EEN EXPLORATIEVE ANALYSE VAN WOONKOMFORT

5 CIPGEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Heijs, Wilhelmus Johannes Marinus Een exploratieve analyse van woonkomfort / Wilhelmus Johannes Marinus Heijs. [S.l. : s.n.] (Helmond : Wibro) Proefschrift Nijmegen. Met lit. opg. Met samenvatting in het Engels. ISBN NUGI 79 Trefw.: omgevingspsychologie / wonen ; psychologie.

6 EEN EXPLORATIEVE ANALYSE VAN WOONKOMFORT Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen, in het bijzonder de psychologie PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 4 september 992 des namiddags te.30 uur precies door WILHELMUS JOHANNES MARINUS HEUS GEBOREN OP 5 OKTOBER 953 TE KAATSHEUVEL dmk wibro disscrtaticdrukkerij, helmond

7 Promotor Prof. P.F. Stringer Gaame wil ik Peter Stringer bedanken voor zijn inspirerende begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van de dissertatie. In de verschillende stadia van de analyse hebben Koos Zwinderman (Mathematische Psychologie), Nol Bendermacher, Frans Gremmen en Maria Thissen (Rekentechnische Dienstverlening) en Jan Kropman (ITS) mij veel praktische wenken en essentiële raad gegeven. De Subfakulteit Psychologie ben ik erkentelijk voor de financiële bijdrage voor de uitvoering van de survey en de verleende faciliteiten na afloop van de door NWO verleende subsidie. Andere dankbetuigingen gelden mijn vakgenoot Adri van der Wurff vanwege zijn kollegialiteit en interesse en mijn partner Marieke Custers voor haar begrip en ondersteuning in arbeidsintensieve perioden.

8 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING.. Probleemstelling.2. Doelstellingen 2.3. Opzet van het onderzoek en de dissertatie 3 2. EEN EERSTE VERKENNING Etymologische analyse Oorsprong, OudFranse periode ( ) en Engelse periode ( ) Verspreiding na ca. 800 en huidige betekenis Aan woonkomfort verwante begrippen Interviews met bewoners en deskundigen Gesprekken met bewoners 9 a. Selektie 9 b. Vragenschema c.resultaten Gesprekken met deskundigen 5 a. Selektie 5 b. Vragenschema 6 с Resultaten Konklusies 2 3. LITERATUURONDERZOEK Woonkomfort en het fysieke welzijn Thermisch komfort Overige fysiologische deelterreinen Woonkomfort en het psychische welzijn Perceptueel komfort Interaktief komfort Facilitair komfort Personifikatiekomfort Konklusies 4

9 η 4. THEORETISCHE DEFINITIE, THEORETISCH MODEL EN OPZET VAN HET HOOFDONDERZOEK Theoretische definitie en theoretisch model van woonkomfort Operationalisatie van het theoretische model in het hoofdonderzoek De konstruktie van woonbehoeften/deelterreinen De samenhang tussen woonbehoeften/deelterreinen en het totaal van woonbehoeften/het totale woonkomfort Evaluatie van het centrale gedeelte van het model De relaties tussen de woonbehoeften/deelterreinen en kenmerken van de bewoners en de woning Aparte modellen DE SURVEY De vragenlijst Problemen en theoretische deelterreinen De beleving van het totale woonkomfort Selektie van kenmerken en levensterreinen De pilotstudie Het veldwerk Bepaling van de steekproef Verloop van het veldwerk Beschrijving van de steekproef HET CENTRALE GEDEELTE VAN HET ALGEMENE MODEL Variabelen in de analyse De problemen De kontrolevariabelen Algemene woonbehoeften/deelterreinen van woonkomfort De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften/deelterreinen 72 a. Algemene gegevens 72 b. De faktormatrix 74 с Vertaling van woonbehoeften in deelterreinen van woonkomfort Vergelijking met de theoretische deelterreinen De samenhang tussen algemene deelterreinen en het totale algemene woonkomfort Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de deelterreinen 85

10 ш 7. DEELTERREINEN EN WONINGKENMERKEN Woonbehoeften/deelterreinen van woonkomfort De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften/deelterreinen Vergelijking met de theoretische deelterreinen De samenhang tussen deelterreinen en het totale woonkomfort Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de deelterreinen Relaties tussen deelterreinen en woningkenmerken Ruimtelijk komfort 96 a. Objektieve kenmerken 96 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Thermisch komfort (thermisch klimaat) 97 a. Objektieve kenmerken 97 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Personifikatiekomfort 98 a. Objektieve kenmerken 98 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Layoutkomfort (vertrekken en verkeersruimten) 99 a. Objektieve kenmerken 99 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen (X) Thermisch komfort 2 (thermisch milieu) UK) a. Objektieve kenmerken 00 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Layoutkomfort 2 (voorzieningen) 0 a. Objektieve kenmerken 0 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Veiligheidskomfort 02 a. Objektieve kenmerken 02 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Thermisch komfort 3 (thermische kontrole) 03 a. Objektieve kenmerken 03 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Visueel komfort 04 a. Objektieve kenmerken 04 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Het totale woonkomfort 05 a. Objektieve kenmerken 05 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen 05

11 IV 8. WOONBEHOEFTEN EN BEWONERSKENMERKEN Woonbehoeften De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften Vergelijking met de theoretische woonbehoeften De samenhang tussen woonbehoeften en het totaal van woonbehoeften Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de woonbehoeften 8.4. Relaties tussen woonbehoeften en bewonerskenmerken Behoefte aan ruimte voor huishoudelijke en sociale aküviteiten 3 a. Kenmerken van de respondent 3 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een voldoende thermisch klimaat 6 a. Kenmerken van de respondent Behoefte aan personifikatie van de woning 6 a. Kenmerken van de respondent 6 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een goede layout van vertrekken en verkeersruimten 7 a. Kenmerken van de respondent 7 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een voldoende thermisch milieu 8 a. Kenmerken van de respondent 8 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan veiligheid 9 a. Kenmerken van de respondent 9 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan voldoende daglicht in de woning 9 a. Kenmerken van de respondent 9 b. Kenmerken van het huishouden Het totaal van woonbehoeften 20 a. Kenmerken van de respondent 20 b.kenmerken van het huishouden 2 9. MODELLEN VOOR AFZONDERLUKE GROEPEN BEWONERS Huurders in niet vrijstaande eengezinswoningen Eigenaarbewoners in eengezinswoningen Huisvrouwen 30

12 0. KONKLUSIES 34 ν 0.. Het centrale gedeelte van het empirische model Deelterreinen en woningkenmerken Woonbehoeften en bewonerskenmerken Empirisch model, theoretisch model en doelstellingen 43 SUMMARY 47. Introduction Preliminary analysis Etymology Open interviews Review of the literature Theoretical definition and model 5 3. Main study Schedule of analysis Survey General residential needs/subfields Subfields and dwelling characteristics Residential needs and occupant characteristics Validity of the general model for separate categories of occupant Empirical definition and model, and general conclusions 59 LUST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 63 BIJLAGE. INTERNE VERIFIKATIE VAN DE GEKONSTRUEERDE DEELTERREINEN IN HET ALGEMENE MODEL 69 BIJLAGE 2. DE VRAGENLUST 72 BIJLAGE 3. WONINGKENMERKEN 204 BIJLAGE 4. BEWONERSKENMERKEN 22

13

14 . INLEIDING De term '(woon)komfort' lijkt in het dagelijkse spraakgebruik tamelijk vanzelfsprekend. Toch is de betekenis verre van duidelijk. Soms wordt (woon)komfort gerelateerd aan een gevoel van leefbaarheid of gezelligheid en in andere gevallen aan woningeigenschappen zoals het gebruiksgemak. Vaak worden de fysische aspekten van het thermische komfort bedoeld. In de wereld van de reklame staat het symbool voor alles wat het wonen veraangenaamt. In deze kontekst kan men de vraag stellen, waarom dit tamelijk vage begrip tot onderwerp van onderzoek is gekozen. De beantwoording van deze vraag vormt de probleemstelling van het onderzoek... Probleemstelling Het begrip (woon)komfort speelt niet alleen een rol in het dagelijkse spraakgebruik maar ook in het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar bouwen en wonen. Het streven naar (woon)komfort wordt bijvoorbeeld genoemd als een voorname determinant van een energiebewuste houding en van huishoudelijk energiegedrag, en het wordt beschouwd als een belangrijke faktor bij het ontstaan van een positieve woonsatisfaktie. Hoewel het gebruik als variabele een goede omschrijving vereist, is dit ook hier niet het geval. Er bestaat een zekere konceptuele vaagheid met betrekking tot de volgende drie aspekten.2 Ten eerste ontbreekt schijnbaar een bruikbare en ondubbelzinnige definitie van (woon) komfort. Het begrip wordt nu eens gehanteerd in de betekenis van thermisch komfort en dan weer als een ergonomische typering van de woning of onderdelen daarvan. In sommige onderzoeken lijkt het te verwijzen naar een fysische eigenschap (het 'komfort van een woning') en in andere naar een evaluatief aspekt ('het beleefde komfort van een woning'). In onderzoek naar thermisch komfort worden de termen 'komfort', 'thermisch komfort', 'woonkomfort' en 'persoonlijk komfort' door elkaar en als inwisselbare begrippen gebruikt. Het tweede aspekt betreft de struktuur van de variabele. Het bestaan van onderzoeksterreinen als 'thermisch komfort', 'auditief komfort' en 'visueel komfort' wekt de indruk dat woonkomfort een variabele is die meerdere andere variabelen overkoepelt. Het is echter niet duidelijk of het begrip inderdaad als zodanig beschouwd dient te worden. Indien het een samengestelde variabele is, dan staat niet vast welke onderdelen zij omvat. In sommige gevallen wordt aan woonkomfort bijvoorbeeld een meer (sociaal)psychologisch getinte in Hel onderzoek is gedeeltelijk gesubsidieerd door de Stichting voor Sociaal Ruimtelijk Wetenschappelijk Onderzoek (SRO), op haar beurt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en door de Subfaculteit der Psychologie van de Katholieke Umversilcil Nijmegen. 2 Deze aspekten zijn afgeleid uit een literatuuronderzoek dat door de auteur en P. Stringer is uitgevoerd in het kader van een programmcnngsstudic van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar huishoudelijk energiegebruik in opdracht van het Ministerie van VROM (zie Stringer & Hcijs, 984; Hcijs, v.d. Bogaard, & Sopers, 984; en Heijs, 986c). In hoofdstuk 3 wordt de literatuur behandeld.

15 2 houd gegeven ('mogelijkheden voor interaktie' of'psychologische warmte'). Evenmin is bekend welke verbanden in dat geval bestaan tussen de eventuele onderdelen en het totaal. Ten derde komt in het bestaande onderzoek slechts een beperkt aantal van de onafhankelijke variabelen aan bod die het komfort kunnen meebepalen. In onderzoek naar thermisch komfort wordt bijvoorbeeld weinig aandacht geschonken aan de potentiële invloed van andere fysische woningkenmerken dan temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en stralingswarmte (zoals aan het effekt van negatieve ionen in de lucht). Ook nietfysische facetten die een rol kunnen spelen bij de beleving van het komfort worden vaak te weinig belicht, waaronder strukturele bewonerskenmerken (als leeftijd, geslacht of samenstelling van het huishouden) en psychologische en kulturele kenmerken (als afkomst, ervaring, gewenning of kontroleoriëntatie). Met name over de meer indirekte en onbewuste uitwerking van de fysische kenmerken van de woning op bewoners is daardoor minder bekend (bijvoorbeeld over de invloed van het bedieningsgemak van het verwarmingssysteem op de komfortbeleving). In de alledaagse praktijk is deze konceptuele vaagheid misschien niet storend, maar in wetenschappelijk onderzoek kan zij leiden tot een verminderde bruikbaarheid van de resultaten. Na deze konstatering heeft men in principe de keuze tussen twee opties. De eerste houdt in, dat men een dergelijk ambigue koncept niet langer wenst te gebruiken. Daarmee zou echter tevens het reële karakter worden ontkend van de rol die 'komfort' zowel in de praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek speelt. De tweede optie lijkt daarom meer legitiem: het aanvaarden van de uitdaging om de betekenis en de struktuur van de variabele te verduidelijken. Daardoor kunnen bestaande resultaten beter op waarde worden geschat en kan aan toekomstig onderzoek een bruikbaar referentiekader worden gegeven..2. Doelstellingen Aan de geschetste probleemstelling zijn twee doelstellingen ontleend. De eerste bestaat uit de verheldering van de betekenis en de struktuur van woonkomfort. Op basis daarvan moet de waarde van het begrip als variabele in wetenschappelijk onderzoek worden geëvalueerd. Tevens dienen de invloeden van de kenmerken van de woning en van bewoners op het (beleefde) komfort in kaart te worden gebracht. Gezien de komplexiteit van de interaktie tussen woning en bewoners zal hiervoor een breed scala van fysische, strukturele, psychologische, sociale en kulturele kenmerken en samenhangen moeten worden onderzocht. De tweede doelstelling is afhankelijk van derealisatievan de eerste. Indien blijkt dat het begrip als wetenschappelijke variabele bruikbaar is, dan wordt gestreefd naar de konstruktie van een model van woonkomfort dat naast een theoretische ook een praktische waarde bezit voor onderzoek, ontwerp en beleid. Bij het ontwerpproces kan een dergelijk model, vanwege de te leggen verbanden tussen woonkomfort en de bovengenoemde kenmerken van bewoners en woning, wellicht van dienst zijn ter voorkoming van problematische woonsituaties. Het kan ook een instrument zijn bij het inkalkuleren van toekomstige wijzi

16 gingen in het woonproces ten gevolge van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (zoals veranderingen in de samenstelling van huishoudens en wijzigingen in aktiviteitenpatronen). In het beleid zou het kunnen worden gebruikt voor het evalueren van stelsels voor woningwaardering en voor het aanscherpen van bouwvoorschriften met het oog op de mogelijke sociale en psychologische facetten van woonkomfort..3. Opzet van het onderzoek en de dissertatie 3 Omtrent het begrip woonkomfort als zodanig zijn geen expliciete theoretische kaders aangetroffen waaruit testbare hypothesen konden worden afgeleid. Dit was niet alleen het geval bij het onderzoek dat de aanleiding vormde voor de probleemstelling (zie voetnoot 2), maar ook bij de beperkte literatuurstudie ter voorbereiding van de onderzoeksaanvraag. Het onderzoek is daarom van start gegaan als een exploratieve studie zonder hypothesetestend karakter. Omdat ook later geen bruikbare theoretische kaders in de literatuur zijn aangetroffen is het onderzoek exploratief gebleven. De doelstellingen beogen onder meer een aanzet te geven tot een dergelijk kader dat als een uitgangspunt kan dienen voor toekomstig onderzoek. De exploratieve aard komt tot uiting in de opbouw van het onderzoek, in de verschillende methoden om het koncept te benaderen en in de opzet van de dissertatie. Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten. In een voorstudie wordt getracht een voorlopige, theoretische definitie van woonkomfort te formuleren en een theoretische versie van het model op te stellen waarin de verschillende groepen variabelen en hun mogelijke verbanden zijn ondergebracht. Dit geschiedt via een eerste verkenning (een etymologische analyse van het begrip en 35 open interviews met bewoners en deskundigen op het gebied van bouwen en wonen) en een uitvoerige literatuurstudie. Bij deze onderdelen wordt informatie verzameld uit diverse disciplines (zoals de omgevingspsychologie, de woonekologie en de sociologie van bouwen en wonen) en wordt het bestaande onderzoek naar mogelijke onderdelen van woonkomfort bestudeerd (zoals het thermische, visuele en auditieve komfort). De konklusies die daaruit kunnen worden getrokken ten aanzien van relevante variabelen en mogelijke verbanden tussen variabelen vinden hun neerslag in de opzet van een survey en van de analysemethode in het tweede gedeelte, het hoofdonderzoek. De survey is uitgevoerd in een steekproef van 500 leden van verschillende huishoudens uit de Nederlandse populatie van huishoudens in zelfstandige wooneenheden. De analyse mondt uit in een empirisch model dat vaster omlijnd is dan het theoretische model uit het vooronderzoek en dat meerrechtstreeksebanden heeft met de praktijk. De theoretische definitie en het theoretische model van woonkomfort dienen daarbij als leidraad; zij vormen vanwege de exploratieve opzet geen 'apriori' gestelde beperkingen voor de analyse en de interpretatie van de resultaten van de survey. De opbouw van de dissertatie volgt die van het onderzoek. De betekenis en de struktuur van woonkomfort worden geleidelijk uitgediept. Dit vereist een enigszins andere instelling van de lezer dan gebruikelijk is. Evenals de onderzoeker is men niet vanaf het begin op de hoogte van de aanwezige kennis, de details van de verdere opzet of de vereiste statistische

17 4 methoden. De groeiende kennisvoorraad, de voorkomende problemen en de gevonden oplossingen worden in chronologische volgorde beschreven. Daarnaast is deze publikatie bedoeld voor een breder forum dan alleen sociaal wetenschappers; zij dient ook toegankelijk te zijn voor bouwkundigen en beleidsmakers. Daarom wordt bij methodische en statistische onderwerpen soms een meer uitgebreide toelichting gegeven dan strikt nodig is. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het vooronderzoek behandeld: de eerste verkenning (de etymologische analyse en interviews met bewoners en deskundigen) en de literatuurstudie. Deze gegevens zijn eerder beschreven in rapporten (Heijs, 986a, b, c, 987a) en artikelen (Heijs, 987b; Heijs en Stringer, 988a, b). Zij zijn daarom beknopt weergegeven. In beide hoofdstukken worden konklusies getrokken aangaande de betekenis en de struktuur van woonkomfort en het verdere verloop van het onderzoek. Deze konklusies vormen het uitgangspunt voor de opstelling van de theoretische definitie en het theoretische model van woonkomfort en de beschrijving van de opzet van het hoofdonderzoek in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de samenstelling van de vragenlijst en het verloop van het veldwerk centraal. De resultaten van de analyses ten behoeve van de konstruktie van het empirische model volgen in de hoofdstukken 6 tot en met 9. Eerst wordt de struktuur van woonkomfort in het algemeen besproken, dus afgezien van verschillen tussen bewonersgroepen en huisvestingssituaties (hoofdstuk 6). Daama komen de verbanden aan de orde tussen die struktuur en verschillende kenmerken van de huisvesting (hoofdstuk 7) en van de bewoners (hoofdstuk 8). Voorzover de venegenwoordiging in de steekproef dat toelaat, is in hoofdstuk 9 een begin gemaakt met de specifikatie van het empirische model voor enkele struktureel verschillende groepen bewonen en woningtypen. De resultaten worden steeds vergeleken met het theoretìsche model. In hoofdstuk 0 worden de empirische definitie en het empirische model besproken en worden de resultaten van het onderzoek bediskussieerd in het licht van de aanvankelijke doelstellingen.

18 5 2. EEN EERSTE VERKENNING De schijnbare wispelturigheid van het koncept (woon)konifort roept de belangstelling op voor de ontstaansgeschiedenis van het woord. Een etymologische analyse biedt het eerste aanknopingspunt voor een omschrijving en voor de bepaling van eventuele betekenisverschillen tussen het Nederlands en andere talen. Dit laatste is van belang omdat de meeste publikades op dit terrein afkomstig zijn uit het buitenland, met name Engelstalige gebieden. Daarnaast is een aantal open interviews met bewoners en deskundigen gehouden. Hierdoor kunnen de resultaten van de etymologische analyse worden aangevuld en gekorrigeerd. De interviews zijn ook bruikbaar bij de inventarisatie van relevante variabelen voor het verdere onderzoek Etymologische analyse De voornaamste bron voor deze analyse is een door de Duitse taalkundige H. Mühlmann (975) geschreven dissertatie over de ontstaansgeschiedenis en de betekenisdomeinen van de begrippen 'komfort' en 'luxe'. Indien in de tekst geen nadere literatuurverwijzing wordt gegeven, is deze publikatie bedoeld. Daarnaast is geput uit diverse woordenboeken Oorsprong, OudFranse periode ( ) en Engelse periode ( ) Komfort kan worden herleid tot het MiddelLatijnse werkwoord 'confortare', dat na 400 n.c. vooral in het kerklatijn voorkomt met als algemene betekenis: 'op krachten komen', 'het bezitten van kracht' of, in overdrachtelijke zin, 'het bekrachtigen' of 'kracht verlenen'. Het is meestal een religieuspsychologische verwoording van een versterking van het geloof of van het verkrijgen van troost in moeilijke tijden. Daaruit afgeleide betekenissen zijn: in psychische zin: 'het geestelijk (ver)sterken' (van bijvoorbeeld geloof, deugd of moed); in fysieke zin: 'het bezitten van lichamelijke sterkte of kracht' (ook in medisch verband); in normatieve zin: 'bekrachtigen' of 'nadrukkelijk vaststellen'; en in instrumentele zin: 'iets vastmaken, bevestigen', of (soms) 'samenpersen'. Later wordt het overgenomen in het OudFrans waarin het gebruik vrijwel uitsluitend beperkt blijft tot religieuze teksten. Rond het jaar 200 komt het ook in nietreligieus verband voor met, naast de oorspronkelijke betekenissen, de transitieve inhoud: 'helpen, aanraden, aansporen'. In deze tijd wordt voor het eerst ook het substantief 'confort' gebruikt: 'religieus vertrouwen' of 'daaruit voortkomende sterkte van lichaam en geest'. Omstreeks 200 wordt het substantief via anglonormandische geschriften overgenomen in het MiddenEngels, vooral in religieuze teksten met de betekenissen 'geestelijke sterkte', 'vertrouwen', 'bemoediging' en soms 'troost'. Daar komt rond 300 bij: 'lichamelijke ver 3 De onderwerpen in dit hoofdstuk zijn meer uilgebreid beschreven in 3 inicmcrapporten (zie Hcijs, 986a, 986b en 987a).

19 6 sterking' in medische zin. Ook het werkwoord wordt dan gesignaleerd: 'to confort' ('geestelijk sterken', later ook 'lichamelijk sterken of troosten'). In de 4de eeuw worden het adjektief 'confortable' en het bijwoord 'confortably' ingevoerd ('sterkend in lichamelijk of geestelijk opzicht'). Aan het eind van de 4de eeuw verandert de schrijfwijze in 'comfort'. Terwijl het woord tijdens de daarop volgende eeuwen geleidelijk uit het Frans verdwijnt, ondergaat het in het Engels in de 7de en 8de eeuw een betekenisverschuiving van een religieus getint tot een meer werelds begrip. Van een door God gegeven bemoediging, verblijding en verlichting van lichamelijke en geestelijke pijn, krijgt 'comfort' in toenemende mate de betekenis van een door mensenhand aktiveerbare lichamelijke versterking en van materieel of fysiek welzijn. In eerste instantie behoudt het nog een voornamelijk religieuze konnotatie: het heeft betrekking op van God afkomstige aardse goederen, die men na moet streven of wegschenken om het lichaam (en op de achtergrond ook de geest) gezond en sterk te maken opdat men Hem beter kan dienen. Later wordt het religieuze aspekt steeds verder overvleugeld door het fysische, kulturele en materiële ('the standard of comfort', 'the scale of comfort', 'comforts' als 'de aangenaamheden des levens') Verspreiding na ca. 800 en huidige betekenis Op het hoogtepunt van de sterke belangstelling, die in Frankrijk aan het eind van de 8de eeuw voor de Engelse kuituur bestond, steekt het in die taal verdwenen woord het Kanaal weer over. In 878 wordt het in de beperkte betekenis van 'aisance': 'gemak(kelijk)' of 'behaaglijk(heid)' door de Academie Française toegelaten tot het officiële spraakgebruik. In het Duits komt het in deze tijd voor in reisromans over de Engelse levenswijze. Het woord wordt weliswaar geadopteerd maar toch als typisch Engels en niet vertaalbaar beschouwd. Het wordt omschreven als: 'materieel veroorzaakte psychische behaaglijkheid of gemak'. De betekenis 'troost of steun' is afwezig. In de loop van de 9de eeuw ondergaat komfort zowel in het Engels als in de overige talen een aantal betekenisveranderingen die in het verlengde liggen van de geschetste sekularisatie. Ten eerste wordt het van een subjektgebonden begrip (een gevoel van vertrouwen, van geestelijk of lichamelijk welbevinden) steeds meer een objektgebonden omschrijving van de fysische eigenschappen van de omgeving die in staat zijn deze gevoelens te veroorzaken. Ten tweede verschuift de betekenis onder invloed van de industriële revolutie verder in de richting van technische en materiële aspekten. 'Doelmatigheid, nut en gemak' zijn de bijkomende betekenissen. Ten derde wordt komfort steeds vaker in verband gebracht met de woning. Vanaf ongeveer de helft van de 9de eeuw is het een sleutelbegrip op dat gebied, soms als puur fysisch gegeven en in andere gevallen als fysische voorwaarde voor geestelijk en lichamelijk welbevinden. In het Engels is comfort aanvankelijk vooral een kwaliteitsaanduiding van de woningen van welgestelde burgers en lage adel, later ook van de behuizing van boeren en arbeiders (in termen van fysiek en psychisch welzijn, zoals rust, intimiteit, gezondheid, geestelijke warmte, bescherming tegen weersinvloeden). Na de eerste wereldoorlog wordt het gebruik

20 7 uitgebreid naar openbare gebouwen en de werkplek (technisch of praktisch gemak). Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw doet 'comfort' opgang als reklameterm. Het refereert in eerste instantie aan de voorwaarden voor lichamelijk en geestelijk welzijn in relatie tot de woning en objekten die met de woning verbonden zijn. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt als instrumentele kwalifikatie van andere gebruiksvoorwerpen. De huidige betekenis van 'comfort' is volgens Van Dale's Groot Woordenboek Engels Nederlands (Martin en Tops, 984): () troost, bemoediging, opbeuring; (2) hulp, steun; (3) voldoening, genoegen; (4) comfort, gemak, gerieflijkheid; (5) welgesteldheid, welstand; en (6) (am.) donzen dekbed. 'Comfortable' betekent: () aangenaam, gemakkelijk, behaaglijk, knus, gezellig; (2) gerieflijk, comfortabel; (3) royaal; (4) bemoedigend, troostend; (5) eenvoudig, gemakkelijk, niet veeleisend, gelukkig; (6) rustig, zonder pijn, op zijn gemak; (7) welgesteld, bemiddeld, in goeden doen; en (8) zatjes, lekker teut. In het Frans is de psychologische komponent niet zo groot als in het Engels. De betekenis is meer beperkt tot de technische gemakken van de woninginrichting. Volgens Van Dale's Groot Woordenboek Frans Nederlands (Al, 983) zijn de tegenwoordige betekenissen: () comfort, gemak, gerieflijkheid; en (2) het zich behaaglijk voelen (soms toch in de samenstelling 'confort intellectuel': 'geestelijk welzijn'). 'Confortable' wordt omschreven als: () comfortabel, gerieflijk, gezellig, gemakkelijk, lekker, (2) plezierig, aangenaam, aanzienlijk, behoorlijk (v. inkomen); en (3) op zijn gemak. In het Duits heeft Komfort rond de eeuwwisseling vooral betrekking op huiselijkheid, materiële behaaglijkheid, een smaakvolle inrichting en praktisch en technisch gerief in de woning. Het is de tegenhanger van luxe, pracht en praal. Na 930 wordt het gebruik gegeneraliseerd naar openbare gebouwen en hotels. Rond 960 raakt het begrip 'Wohnkomfort' ingeburgerd indien het om de woning of onderdelen daarvan gaat. Tegenwoordig is het een vaak toegepaste kwalifikatie van de woning en de woonomgeving die in vele samenstellingen voorkomt (Ferienkomfortbungalow, Zweieinhalbzimmemeubauvollkomfort). Toch behoudt het, zoals in het Engels, een ondertoon van geestelijk welbevinden. De betekenis van 'Komfort' in Van Dale's Groot Woordenboek DuitsNederlands (Cox, 983) weerspiegelt dit laatste facet onvoldoende: comfort, behaaglijkheid, gemak, gerieflijkheid (en 'komfortabel': comfortabel, gerieflijk, praktisch ingericht). De konnotaties, die 'Komfort' volgens Miihlmann heeft, geven het wel weer: () netheid, vriendelijkheid, het (esthetisch) aangenaam zijn, huiselijkheid; (2) tevredenheid, welbevinden, welzijn, ontspanning; (3) rust, teruggetrokkenheid; (4) reinheid, zuiverheid, hygiëne, gezondheid; (5) zekerheid, geborgenheid, warmte, bescherming, vertrouwdheid; (6) zachtheid, elasticiteit; (7) ruimte, bewegingsvrijheid; (8) het ontbreken van weerstand, verlichting van werk, nut, doelmatigheid; en (9) technische perfektie in de inrichting van de woning. 4 Miihlmann behandelt de betekenis van komfort in het Nederlands niet. Aangezien het begrip ook niet in de beschikbare etymologisch woordenboeken voorkwam, is volstaan met 4 Woordenboeken in de diverse talen geven geen nieuwe informatie. Publikaucs in Romaanse, Skandinavische en Slavische talen zijn onvoldoende toegankelijk. Daarom worden deze talen hier niet behandeld. Ovengens heeft komfort daarin volgens Miihlmann vrijwel altijd de instrumentele betekenis 'gemak'.

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde.

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. V O O R S C H O T E N Wijngaardenlaan 43 Vraagprijs: 349.500,- k.k. Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. Hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde

Nadere informatie

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Vraagprijs 179.000,-- kosten koper Omschrijving Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden EEN BUITEN KANS IN DE BINNENSTAD! In de Vegelinwijk in Leeuwarden staat deze ruime drive-in

Nadere informatie

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Vraagprijs 179.000,-- kosten koper Omschrijving Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden EEN BUITEN KANS IN DE BINNENSTAD! In de Vegelinwijk in Leeuwarden staat deze ruime drive-in

Nadere informatie

Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k.

Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k. Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 5 waarvan 4 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca. 135

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95546

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73976

Nadere informatie

Koopprijs: op aanvraag

Koopprijs: op aanvraag Molenheide 15 te Lieshout Huize De Hutselaar ligt verscholen in een magnifieke bosrijke omgeving en heeft op eigen perceel een prachtig natuurlijk ven met een eilandje. De woning beschikt over een verwarmd

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde

Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde Vraagprijs 399.000,-- kosten koper Omschrijving Fraai gelegen en zeer comfortabel landhuis aan de rand van Noordwolde-Zuid in een kleinschalige nieuwbouwwijk met voornamelijk

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53947

Nadere informatie

Over de Barte 8 - St.-Annaparochie

Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Vraagprijs 299.950,-- kosten koper Omschrijving Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Deze sfeervolle woning is 60.000euro in prijs verlaagd! Sint Annaparochie, een levendig

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken en badkamer. Instapklaar wonen. Fraai uitzicht. Kindvriendelijke omgeving. 5 slaapkamers. Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel H50

Huizen. Luxe keuken en badkamer. Instapklaar wonen. Fraai uitzicht. Kindvriendelijke omgeving. 5 slaapkamers. Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel H50 Huizen vanhendriks Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel Instapklaar wonen Kindvriendelijke omgeving Fraai uitzicht Luxe keuken en badkamer 5 slaapkamers H50 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij uitzicht.

In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij uitzicht. V O O R S C H O T E N Mathilde Wibauterf 3 Vraagprijs: 410.000,- k.k. In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij

Nadere informatie

De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper

De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper Omschrijving De Tjonger 28 - Leeuwarden Wonen aan water, op een prachtige plek temidden van groen... Dit moderne vrijstaande woonhuis met garage

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Leidijk 6* - Donkerbroek

Leidijk 6* - Donkerbroek Leidijk 6* - Donkerbroek Huurprijs 1.200,-- p.m. 1200,- per maand voor het woonhuis, exclusief gastenverblijf. 1400,- per maand voor het woonhuis, inclusief gastenverblijf en gebruik van schuur met sauna.

Nadere informatie

Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning

Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning Zinkweg 255, 3262 BH Oud-Beijerland Deze karakteristieke en sfeervolle woning is gebouwd in 2001 in opdracht van de huidige eigenaren. De woning is gelegen

Nadere informatie

Kalverdans 8 te BOSKOOP

Kalverdans 8 te BOSKOOP Kalverdans 8 te BOSKOOP Vraagprijs 475.000,-- k.k. Nieuwe prijs! Centraal gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop ligt deze nieuwe vrijstaande woning. Alle voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer

Nadere informatie

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Omschrijving Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Riant wonen en werken in de binnenstad! Deze royale stadsvilla, gelegen op een rustige locatie,

Nadere informatie

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k.

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k. TE KOOP Oude-Molenweg 21 Prijs: 349.000 k.k. Omschrijving Dit vrijstaand woonhuis met aanbouw en berging is gelegen op een prachtige lokatie in de dorpskern van De Mortel met voorzieningen in de directe

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k.

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Omschrijving Dorpsstraat 19 A - Zorgvlied Groter dan de buitenkant doet vermoeden! Voor de natuurliefhebber! In vriendelijk dorp dat aan de rand van

Nadere informatie

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k.

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote

Nadere informatie

Feddemastate 18 - Leeuwarden

Feddemastate 18 - Leeuwarden Feddemastate 18 - Leeuwarden Vraagprijs 398.000,-- kosten koper Omschrijving Feddemastate 18 - Leeuwarden Op rustige woonstand, aan open vaarwater, staat dit onderhoudsvriendelijke, vrijstaande woonhuis

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Buorren 26 A - Tzummarum

Buorren 26 A - Tzummarum Buorren 26 A - Tzummarum Vraagprijs 167.500,-- kosten koper Omschrijving Buorren 26 A - Tzummarum Deze half-vrijstaande woning heeft ruim 100m² aan bijgebouwen (totaal 4 garages/schuren aaneengesloten)

Nadere informatie

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper Omschrijving It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Luxe nieuwbouw in vertrouwde omgeving! Deze zeer royale, nieuw gebouwde villa met grote geïsoleerde

Nadere informatie

Dorperveldstraat 66 Velden Vrijstaand geschakelde woning

Dorperveldstraat 66 Velden Vrijstaand geschakelde woning Dorperveldstraat 66 Velden Vrijstaand geschakelde woning VRIJSTAAND GESCHAKELDE WONING Velden Velden is centraal gelegen in Noord Limburg, tussen rivier de Maas en de Duitse grens. Velden is een karakteristiek

Nadere informatie

NOORDWIJK ZH. Beeklaan 84. Vraagprijs 229.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

NOORDWIJK ZH. Beeklaan 84. Vraagprijs 229.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl NOORDWIJK ZH Vraagprijs 229.000

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie.

Vrijblijvende informatie. Vrijblijvende informatie. O N D E R F R A A I E A R C H I T E C T U U R G E B O U W D E R O Y A L E V I L L A, U I T E R M A T E G E S C H I K T V OOR KAN T O O R - / P R A K T I J K A A N H U I S O F

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/124083

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift

TE HUUR. Huizen. Gooierserf 168. Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift TE HUUR Huizen HUIZEN NABIJ HISTORISCH CENTRUM EN JACHTHAVEN Verrassend ruim (110 m²) instapklaar appartement met groot balkon en lift - Grote zonnige woonkamer met ruime eetkamer - Luxe ruime keuken in

Nadere informatie

Vraagprijs 249.500,-- k.k.

Vraagprijs 249.500,-- k.k. Vraagprijs 249.500,-- k.k. Zantman Makelaardij Florynwei 1 k 9251 MP BURGUM Tel: 0511-461542 Fax: 0511-460241 E-mail: info@zantman-makelaardij.nl Omschrijving Op fraaie locatie, met aan de voorzijde ruim

Nadere informatie

peggenhoeve 20 Helmond (brandevoort)

peggenhoeve 20 Helmond (brandevoort) peggenhoeve 20 Helmond (brandevoort) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve foto s, de beschrijving

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT VESTERHOUT Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT Eeuwenlang was Voorhout met haar bebouwing een speldenknop op de landkaart. In 1988 vierde Voorhout

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Gouda ten Boomstraat 17 Vraagprijs 325.000,- k.k.

Gouda ten Boomstraat 17 Vraagprijs 325.000,- k.k. Gouda ten Boomstraat 17 Vraagprijs 325.000,- k.k. Omschrijving ten Boomstraat 17 - Gouda Aan waterpartij grenzende, goed onderhouden, ruim half vrijstaand woonhuis met aanpandige garage en royale voor-

Nadere informatie

Bronnenstraat 11 te Vaals...uw nieuwe (t)huis? Topsporters met passie! www.wijzerwonen.nl

Bronnenstraat 11 te Vaals...uw nieuwe (t)huis? Topsporters met passie! www.wijzerwonen.nl L luxe afgewerkt & tot in de kleinste details Bronnenstraat 11 te Vaals...uw nieuwe (t)huis? Topsporters met passie! www.wijzerwonen.nl Inhoud Uw woning pag 3-8 - karakter en sfeer - kenmerken - globale

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Huurprijs 1.850,- p.m.

Huurprijs 1.850,- p.m. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Mosterdgriend 13, Herten

Mosterdgriend 13, Herten Mosterdgriend 13, Herten Algemene informatie Straat: Mosterdgriend 13 Postcode: 6049MG Stad: Herten Perceeloppervlakte: 490 m² Woonoppervlakte: 147 m² Volume: 540 m³ Bouwjaar: 2009 Type: Woonhuis Prijs:

Nadere informatie

Laan door de Veste 102 Brandevoort Appartement

Laan door de Veste 102 Brandevoort Appartement Laan door de Veste 102 Brandevoort Appartement LUXE APPARTEMENT EEN GENOT OM TE WONEN Brandevoort heeft het! Brandevoort is een populaire woonwijk aan de westzijde van Helmond. Een gunstige ligging aan

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

TE KOOP 169.000 K.K. Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk. Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel

TE KOOP 169.000 K.K. Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk. Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel TE KOOP Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel 0497-620064 info@registermakelaar.nl registermakelaar.nl 169.000 K.K. Gunstig gelegen tussenwoning in een vriendelijke

Nadere informatie

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Omschrijving Aardappelland 12 - Drachten Op fraaie locatie in de wijk Himsterhout gelegen, royale 2/1-kapwoning met ruime bijkeuken, grote

Nadere informatie

OIRSCHOT/O.W.M.BEERS Sparrelaan 9 Oftewel De Stille Wille 58 Vrijstaande finse chalet met 4 slaapkamers

OIRSCHOT/O.W.M.BEERS Sparrelaan 9 Oftewel De Stille Wille 58 Vrijstaande finse chalet met 4 slaapkamers OIRSCHOT/O.W.M.BEERS Sparrelaan 9 Oftewel De Stille Wille 58 Vrijstaande finse chalet met 4 slaapkamers VRAAGPRIJS 159.000 K.K. PERCEELOPPERVLAKTE (erfpacht) 785 M 2 INHOUD 300 M 3 BOUWJAAR ± 1992 AANVAARDING

Nadere informatie

Nijlansdyk 73 413 - Leeuwarden

Nijlansdyk 73 413 - Leeuwarden Nijlansdyk 73 413 - Leeuwarden Vraagprijs 50.000,-- kosten koper Omschrijving Nijlansdyk 73 413 - Leeuwarden Aan de rand van Leeuwarden, met fantastisch uitzicht over de landerijen en het Van Harinxmakanaal,

Nadere informatie

TE KOOP. Reviusstraat 80, 7552 GL Hengelo. Vraagprijs 419.000,- k.k.

TE KOOP. Reviusstraat 80, 7552 GL Hengelo. Vraagprijs 419.000,- k.k. TE KOOP Reviusstraat 80, 7552 GL Vraagprijs 419.000,- k.k. Omschrijving Op een uitstekende locatie in de wijk Groot-Driene gelegen zeer degelijk gebouwd, royaal bemeten en uitstekend onderhouden woonhuis,

Nadere informatie

TE KOOP. Waltmann Makelaars PAPENDRECHT. Andoornlaan 20

TE KOOP. Waltmann Makelaars PAPENDRECHT. Andoornlaan 20 TE KOOP Waltmann Makelaars Uw actieve regiomakelaar PAPENDRECHT Andoornlaan 20 De online executieveiling vindt plaats op donderdag 19 februari 2015 via de website van Nationalevastgoedveiling.nl Half vrijstaande

Nadere informatie

Venlo Jos Klijnenstraat 34 Vraagprijs 1.090.000,- k.k.

Venlo Jos Klijnenstraat 34 Vraagprijs 1.090.000,- k.k. Venlo Jos Klijnenstraat 34 Vraagprijs 1.090.000,- k.k. Architectuur villa op toplocatie in plan Nieuw Stalberg!! Uniek uitgestrekt uitzicht, verwarmd buitenzwembad, top materiaal gebruik, interieur maatkasten,veel

Nadere informatie

De Strikel 19 - Nes Gem Boarnsterhim Vraagprijs 489.000,-- kosten koper

De Strikel 19 - Nes Gem Boarnsterhim Vraagprijs 489.000,-- kosten koper De Strikel 19 - Nes Gem Boarnsterhim Vraagprijs 489.000,-- kosten koper Omschrijving De Strikel 19 - Nes Gem Boarnsterhim Het dorp Nes ligt in het hart van de watersportprovincie Friesland. De plaatsen

Nadere informatie

Elzewal 20 - Drachten

Elzewal 20 - Drachten Elzewal 20 - Drachten Vraagprijs 649.000,-- kosten koper Omschrijving Elzewal 20 - Drachten ZEER COMFORTABEL WONEN OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE! Op een zeer goede locatie gelegen, aan de rand van villawijk

Nadere informatie

Een evaluatie-onderzoek

Een evaluatie-onderzoek Het aanbod van onderwijsverzorging Een evaluatie-onderzoek A.J. Koster RION Monografieën onderwijsonderzoek 21 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Koster, A.J. Het aanbod van onderwijsverzorging.

Nadere informatie

Te koop in Aadorp. Albardastraat 38

Te koop in Aadorp. Albardastraat 38 Te koop in Aadorp www.schakel.nl Albardastraat 38 Met vrij zicht over het Kanaal gelegen, zeer degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis op een kavel van 433 m2. De royale inhoud van circa 585 m3, alsmede de

Nadere informatie

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN Valkenstede 58 te HOOGEVEEN TE HUUR BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Vraagprijs 339.000,- k.k.

Vraagprijs 339.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

bezichtiginglijst Keurmijnwoning.nl Bronkhorsttoren 3 4116 DA Buren 06 528 55 134 www.keurmijnwoning.nl adres tel web KvK BTW ING

bezichtiginglijst Keurmijnwoning.nl Bronkhorsttoren 3 4116 DA Buren 06 528 55 134 www.keurmijnwoning.nl adres tel web KvK BTW ING Een woning bezichtigen is een emotioneel proces. Een bezichtigingslijst is een handig hulpmiddel om alle informatie op te verzamelen. Met deze lijst kunt u thuis alles nog eens op een rijtje zetten (een

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Nabij de Dwarswatering gelegen zeer goed onderhouden eengezinswoning. Algemeen:

Nabij de Dwarswatering gelegen zeer goed onderhouden eengezinswoning. Algemeen: L E I D E R D O R P Buitentocht 57 Vraagprijs: 244.000,- k.k. Nabij de Dwarswatering gelegen zeer goed onderhouden eengezinswoning. Op rustige locatie in de moderne woonwijk Buitenhof nabij de Dwarswatering

Nadere informatie

Johan Winklerwei 42 - Leeuwarden

Johan Winklerwei 42 - Leeuwarden Johan Winklerwei 42 - Leeuwarden Vraagprijs 139.500,-- kosten koper Omschrijving Johan Winklerwei 42 - Leeuwarden Johan Winklerwei 42 te Leeuwarden. In de gewilde woonwijk Westeinde is deze royale, goed

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Brêgebuorren 2 te Dronryp. Vraagprijs: 350.000,00 kosten koper. te koop aangeboden. Woonhuis met bedrijfsruimte:

TE KOOP AANGEBODEN. Brêgebuorren 2 te Dronryp. Vraagprijs: 350.000,00 kosten koper. te koop aangeboden. Woonhuis met bedrijfsruimte: TE KOOP AANGEBODEN Brêgebuorren 2 te Dronryp Vraagprijs: 350.000,00 kosten koper Mocht u geïnteresseerd zijn in deze woning en wilt u meer informatie of een bezichtiging dan kunt u contact opnemen met:

Nadere informatie

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning Huizen vanhendriks Jagerslaan 5, 5645 AD Eindhoven Wonen in het Schuttersbosch Jonge wijk Tuin op het Zuid- Westen Energiezuinige woning Luxe woonkeuken H51 H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Bruinkoolweg 6 Vraagprijs: 135.000,= k.k.

Bruinkoolweg 6 Vraagprijs: 135.000,= k.k. BROCHURE Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 HEERLEN Bruinkoolweg 6 Vraagprijs: 135.000,= k.k. Rustig gelegen aan een plantsoen, is deze verzorgde HALFVRIJSTAANDE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

twee-onder-een-kapwoningen drie-onder-een-kapwoningen

twee-onder-een-kapwoningen drie-onder-een-kapwoningen twee-onder-een-kapwoningen drie-onder-een-kapwoningen Bouwnummers 3a en 4a Bouwnummers 1a en 2a Bouwnummers 1a en 2a Wonen. aar denk je goed over na. e hypotheek moet kloppen. n de maandlasten en energiekosten

Nadere informatie

Dwarsstraat 2-B Puttershoek

Dwarsstraat 2-B Puttershoek Dwarsstraat 2-B Puttershoek Verrassende 2-onder-1-kapwoning met parkeerplaats voor de eigen garage Nabij de Maas gelegen op een perceel van 179 m² eigen grond Vier slaapkamers en achtertuin op het zuidoosten

Nadere informatie

Willem Lodewijklaan 17 - Heerenveen

Willem Lodewijklaan 17 - Heerenveen Willem Lodewijklaan 17 - Heerenveen Vraagprijs 549.000,-- kosten koper Makelaardij Friesland B.V. Omschrijving Willem Lodewijklaan 17 - Heerenveen Op een prachtige locatie aan de buitenrand van de woonwijk

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Case III:Ontwikkeling kwantitatief model over Woongeluk met behulp van een gedachtekaart onderzoek

Case III:Ontwikkeling kwantitatief model over Woongeluk met behulp van een gedachtekaart onderzoek Antwoord op uw product Geeft consumenten een stem Case III:Ontwikkeling kwantitatief model over Woongeluk met behulp van een gedachtekaart onderzoek Ing. Wilbert van den Eijnde 11-1-00 december 00 1 Copyright

Nadere informatie

Op een rustige woonlocatie in de Achtse Barrier ligt deze keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde woning met inpandig te bereiken garage.

Op een rustige woonlocatie in de Achtse Barrier ligt deze keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde woning met inpandig te bereiken garage. GARONNELAAN 34 EINDHOVEN Op een rustige woonlocatie in de Achtse Barrier ligt deze keurig onderhouden, vrijstaand geschakelde woning met inpandig te bereiken garage. De woning wordt gekenmerkt door een

Nadere informatie

Zuiderzeestraatweg 116 * - Hierden

Zuiderzeestraatweg 116 * - Hierden Huurprijs 845,-- per maand Omschrijving Zuiderzeestraatweg 116*, 3849 AK Hierden TE HUUR OP BASIS VAN DE LEEGSTANDSWET deze in het centrumgebied van het dorp Hierden gelegen, keurig afgewerkte 2-ONDER-1-KAPWONING

Nadere informatie

ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK

ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK Ingrid Schuijt Diensten & Advies Voorweg 18A 1969 MC Heemskerk Tel.: 06-23306902/www.isda.nl/info@isda.nl ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK ZEESTRAAT 150 BEVERWIJK Vraagprijs : 299.000,00 k.k. Aanvaarding : op korte

Nadere informatie

Jacob Matijsen Osterlinghstraat 19 te EDAM

Jacob Matijsen Osterlinghstraat 19 te EDAM Jacob Matijsen Osterlinghstraat 19 te EDAM Vraagprijs 285.000 k.k. Omschrijving: Heerlijke woonlocatie aan een brede straat nabij het centrum van Edam. Deze mooi verbouwde hoekwoning met riante voor-,

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

Kaal Oor 1 - BELFELD

Kaal Oor 1 - BELFELD Kaal Oor 1 - BELFELD "uitgebouwd VRIJSTAAND WOONHUIS met garage, carport, vrijstaande gemetselde paardenstal, vakantie/zomerhuisje, tuinhuisje, stalruimte (herten) en weiland 9040m2" Vraagprijs: 685.000,00

Nadere informatie

Voorstraat 6 Piershil

Voorstraat 6 Piershil Voorstraat 6 Piershil Bij deze woning komen sfeer, kwaliteit en karakteristieke elementen u tegemoet Deze 4-kamer woning uit ca. 1900 ziet er van binnen en van buiten prachtig uit met een diepe achtertuin

Nadere informatie

TE KOOP VEERE - PIETERSTRAAT 1. VRAAGPRIJS : 549.000 k.k.

TE KOOP VEERE - PIETERSTRAAT 1. VRAAGPRIJS : 549.000 k.k. TE KOOP VEERE - PIETERSTRAAT 1 VRAAGPRIJS : 549.000 k.k. ALGEMENE INFORMATIE Het historische stadje Veere is alom bekend. Niet voor niets is een bezoek aan Zeeland niet compleet als u niet in Veere bent

Nadere informatie

Swannedrift 34 - Mantgum Vraagprijs 158.000,-- kosten koper

Swannedrift 34 - Mantgum Vraagprijs 158.000,-- kosten koper Swannedrift 34 - Mantgum Vraagprijs 158.000,-- kosten koper Omschrijving Swannedrift 34 - Mantgum Centraal in Friesland ligt het dorp Mantgum, een fraai dorp gelegen op ca. 15 autominuten van Leeuwarden

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder Huizen van Hoekstra & van Eck Eksterlaan 177, 2026 XE Haarlem Grote achtertuin Gezellige woonkeuken Gelegen nabij Hekslootpolder Geschikt voor motorrijders Kindvriendelijke woonomgeving H26 Kenmerken Soort

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36969

Nadere informatie

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl.

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. BROCHURE Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 HEERLEN Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. Luxueus en modern appartement (bouwjaar 2000) op de 16e etage

Nadere informatie

Vraagprijs 249.000,-- k.k.

Vraagprijs 249.000,-- k.k. THORN CUNEGONDISSTRAAT 19 Sfeervol vrijstaand woonhuis met garage Mooie woonkamer en separate keuken 4 Slaapkamers Grote fraaie tuin met vrij uitzicht Vraagprijs 249.000,-- k.k. OMSCHRIJVING ALGEMEEN Sfeervol

Nadere informatie

Pieterslaan 11 WOLVEGA

Pieterslaan 11 WOLVEGA Pieterslaan 11 WOLVEGA Vraagprijs 164.500,00 kosten koper - compleet gerenoveerd vrijstaand karakteristiek woonhuis met garage - rustig wonen vlakbij het centrum - sfeervolle woonkamer met balkenplafond

Nadere informatie

12 STATIGE WITTE WONINGEN

12 STATIGE WITTE WONINGEN WWW.HOOGLUCHEN.NL 12 STATIGE WITTE WONINGEN LUCHEN MIERLO Luchen is een moderne nieuwbouwwijk, fraai gelegen in het groene Brabantse landschap aan de rand van Mierlo (gemeente GeldropMierlo). Deze unieke

Nadere informatie

Pastoor Elsenstraat 15. Helmond (Mierlo-Hout)

Pastoor Elsenstraat 15. Helmond (Mierlo-Hout) Pastoor Elsenstraat 15 Helmond (Mierlo-Hout) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over de woning waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve foto

Nadere informatie

Jasmijnlaan 50, Oudenbosch

Jasmijnlaan 50, Oudenbosch In groene woonwijk nabij winkels en alle voorzieningen treft u deze opvallend ruime tussenwoning met mooi aangelegde tuin Jasmijnlaan 50, Oudenbosch NU TE KOOP Ruime woning met 4 slaapkamers Grote jaren

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

TE KOOP. Hobbelrade 64-66 Spaubeek

TE KOOP. Hobbelrade 64-66 Spaubeek TE KOOP Hobbelrade 64-66 Spaubeek Halfvrijstaande carréboerderij met twee zelfstandige woningen, een grote romantische binnenplaats, diverse schuren en huisweide. Vraagprijs 565.000,- kosten koper Info:

Nadere informatie