PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2

3

4 EEN EXPLORATIEVE ANALYSE VAN WOONKOMFORT

5 CIPGEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Heijs, Wilhelmus Johannes Marinus Een exploratieve analyse van woonkomfort / Wilhelmus Johannes Marinus Heijs. [S.l. : s.n.] (Helmond : Wibro) Proefschrift Nijmegen. Met lit. opg. Met samenvatting in het Engels. ISBN NUGI 79 Trefw.: omgevingspsychologie / wonen ; psychologie.

6 EEN EXPLORATIEVE ANALYSE VAN WOONKOMFORT Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale Wetenschappen, in het bijzonder de psychologie PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 4 september 992 des namiddags te.30 uur precies door WILHELMUS JOHANNES MARINUS HEUS GEBOREN OP 5 OKTOBER 953 TE KAATSHEUVEL dmk wibro disscrtaticdrukkerij, helmond

7 Promotor Prof. P.F. Stringer Gaame wil ik Peter Stringer bedanken voor zijn inspirerende begeleiding bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijven van de dissertatie. In de verschillende stadia van de analyse hebben Koos Zwinderman (Mathematische Psychologie), Nol Bendermacher, Frans Gremmen en Maria Thissen (Rekentechnische Dienstverlening) en Jan Kropman (ITS) mij veel praktische wenken en essentiële raad gegeven. De Subfakulteit Psychologie ben ik erkentelijk voor de financiële bijdrage voor de uitvoering van de survey en de verleende faciliteiten na afloop van de door NWO verleende subsidie. Andere dankbetuigingen gelden mijn vakgenoot Adri van der Wurff vanwege zijn kollegialiteit en interesse en mijn partner Marieke Custers voor haar begrip en ondersteuning in arbeidsintensieve perioden.

8 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING.. Probleemstelling.2. Doelstellingen 2.3. Opzet van het onderzoek en de dissertatie 3 2. EEN EERSTE VERKENNING Etymologische analyse Oorsprong, OudFranse periode ( ) en Engelse periode ( ) Verspreiding na ca. 800 en huidige betekenis Aan woonkomfort verwante begrippen Interviews met bewoners en deskundigen Gesprekken met bewoners 9 a. Selektie 9 b. Vragenschema c.resultaten Gesprekken met deskundigen 5 a. Selektie 5 b. Vragenschema 6 с Resultaten Konklusies 2 3. LITERATUURONDERZOEK Woonkomfort en het fysieke welzijn Thermisch komfort Overige fysiologische deelterreinen Woonkomfort en het psychische welzijn Perceptueel komfort Interaktief komfort Facilitair komfort Personifikatiekomfort Konklusies 4

9 η 4. THEORETISCHE DEFINITIE, THEORETISCH MODEL EN OPZET VAN HET HOOFDONDERZOEK Theoretische definitie en theoretisch model van woonkomfort Operationalisatie van het theoretische model in het hoofdonderzoek De konstruktie van woonbehoeften/deelterreinen De samenhang tussen woonbehoeften/deelterreinen en het totaal van woonbehoeften/het totale woonkomfort Evaluatie van het centrale gedeelte van het model De relaties tussen de woonbehoeften/deelterreinen en kenmerken van de bewoners en de woning Aparte modellen DE SURVEY De vragenlijst Problemen en theoretische deelterreinen De beleving van het totale woonkomfort Selektie van kenmerken en levensterreinen De pilotstudie Het veldwerk Bepaling van de steekproef Verloop van het veldwerk Beschrijving van de steekproef HET CENTRALE GEDEELTE VAN HET ALGEMENE MODEL Variabelen in de analyse De problemen De kontrolevariabelen Algemene woonbehoeften/deelterreinen van woonkomfort De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften/deelterreinen 72 a. Algemene gegevens 72 b. De faktormatrix 74 с Vertaling van woonbehoeften in deelterreinen van woonkomfort Vergelijking met de theoretische deelterreinen De samenhang tussen algemene deelterreinen en het totale algemene woonkomfort Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de deelterreinen 85

10 ш 7. DEELTERREINEN EN WONINGKENMERKEN Woonbehoeften/deelterreinen van woonkomfort De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften/deelterreinen Vergelijking met de theoretische deelterreinen De samenhang tussen deelterreinen en het totale woonkomfort Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de deelterreinen Relaties tussen deelterreinen en woningkenmerken Ruimtelijk komfort 96 a. Objektieve kenmerken 96 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Thermisch komfort (thermisch klimaat) 97 a. Objektieve kenmerken 97 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Personifikatiekomfort 98 a. Objektieve kenmerken 98 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Layoutkomfort (vertrekken en verkeersruimten) 99 a. Objektieve kenmerken 99 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen (X) Thermisch komfort 2 (thermisch milieu) UK) a. Objektieve kenmerken 00 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Layoutkomfort 2 (voorzieningen) 0 a. Objektieve kenmerken 0 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Veiligheidskomfort 02 a. Objektieve kenmerken 02 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Thermisch komfort 3 (thermische kontrole) 03 a. Objektieve kenmerken 03 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Visueel komfort 04 a. Objektieve kenmerken 04 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen Het totale woonkomfort 05 a. Objektieve kenmerken 05 b. Semiobjektieve kenmerken en belevingsvariabelen 05

11 IV 8. WOONBEHOEFTEN EN BEWONERSKENMERKEN Woonbehoeften De faktoranalyse, beoordeling van de oplossing en interpretatie van de faktoren als woonbehoeften Vergelijking met de theoretische woonbehoeften De samenhang tussen woonbehoeften en het totaal van woonbehoeften Partiële korrelaties Multipele regressieanalyse Bepaling van de aktuele waarden van de woonbehoeften 8.4. Relaties tussen woonbehoeften en bewonerskenmerken Behoefte aan ruimte voor huishoudelijke en sociale aküviteiten 3 a. Kenmerken van de respondent 3 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een voldoende thermisch klimaat 6 a. Kenmerken van de respondent Behoefte aan personifikatie van de woning 6 a. Kenmerken van de respondent 6 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een goede layout van vertrekken en verkeersruimten 7 a. Kenmerken van de respondent 7 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan een voldoende thermisch milieu 8 a. Kenmerken van de respondent 8 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan veiligheid 9 a. Kenmerken van de respondent 9 b. Kenmerken van het huishouden Behoefte aan voldoende daglicht in de woning 9 a. Kenmerken van de respondent 9 b. Kenmerken van het huishouden Het totaal van woonbehoeften 20 a. Kenmerken van de respondent 20 b.kenmerken van het huishouden 2 9. MODELLEN VOOR AFZONDERLUKE GROEPEN BEWONERS Huurders in niet vrijstaande eengezinswoningen Eigenaarbewoners in eengezinswoningen Huisvrouwen 30

12 0. KONKLUSIES 34 ν 0.. Het centrale gedeelte van het empirische model Deelterreinen en woningkenmerken Woonbehoeften en bewonerskenmerken Empirisch model, theoretisch model en doelstellingen 43 SUMMARY 47. Introduction Preliminary analysis Etymology Open interviews Review of the literature Theoretical definition and model 5 3. Main study Schedule of analysis Survey General residential needs/subfields Subfields and dwelling characteristics Residential needs and occupant characteristics Validity of the general model for separate categories of occupant Empirical definition and model, and general conclusions 59 LUST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR 63 BIJLAGE. INTERNE VERIFIKATIE VAN DE GEKONSTRUEERDE DEELTERREINEN IN HET ALGEMENE MODEL 69 BIJLAGE 2. DE VRAGENLUST 72 BIJLAGE 3. WONINGKENMERKEN 204 BIJLAGE 4. BEWONERSKENMERKEN 22

13

14 . INLEIDING De term '(woon)komfort' lijkt in het dagelijkse spraakgebruik tamelijk vanzelfsprekend. Toch is de betekenis verre van duidelijk. Soms wordt (woon)komfort gerelateerd aan een gevoel van leefbaarheid of gezelligheid en in andere gevallen aan woningeigenschappen zoals het gebruiksgemak. Vaak worden de fysische aspekten van het thermische komfort bedoeld. In de wereld van de reklame staat het symbool voor alles wat het wonen veraangenaamt. In deze kontekst kan men de vraag stellen, waarom dit tamelijk vage begrip tot onderwerp van onderzoek is gekozen. De beantwoording van deze vraag vormt de probleemstelling van het onderzoek... Probleemstelling Het begrip (woon)komfort speelt niet alleen een rol in het dagelijkse spraakgebruik maar ook in het sociaalwetenschappelijke onderzoek naar bouwen en wonen. Het streven naar (woon)komfort wordt bijvoorbeeld genoemd als een voorname determinant van een energiebewuste houding en van huishoudelijk energiegedrag, en het wordt beschouwd als een belangrijke faktor bij het ontstaan van een positieve woonsatisfaktie. Hoewel het gebruik als variabele een goede omschrijving vereist, is dit ook hier niet het geval. Er bestaat een zekere konceptuele vaagheid met betrekking tot de volgende drie aspekten.2 Ten eerste ontbreekt schijnbaar een bruikbare en ondubbelzinnige definitie van (woon) komfort. Het begrip wordt nu eens gehanteerd in de betekenis van thermisch komfort en dan weer als een ergonomische typering van de woning of onderdelen daarvan. In sommige onderzoeken lijkt het te verwijzen naar een fysische eigenschap (het 'komfort van een woning') en in andere naar een evaluatief aspekt ('het beleefde komfort van een woning'). In onderzoek naar thermisch komfort worden de termen 'komfort', 'thermisch komfort', 'woonkomfort' en 'persoonlijk komfort' door elkaar en als inwisselbare begrippen gebruikt. Het tweede aspekt betreft de struktuur van de variabele. Het bestaan van onderzoeksterreinen als 'thermisch komfort', 'auditief komfort' en 'visueel komfort' wekt de indruk dat woonkomfort een variabele is die meerdere andere variabelen overkoepelt. Het is echter niet duidelijk of het begrip inderdaad als zodanig beschouwd dient te worden. Indien het een samengestelde variabele is, dan staat niet vast welke onderdelen zij omvat. In sommige gevallen wordt aan woonkomfort bijvoorbeeld een meer (sociaal)psychologisch getinte in Hel onderzoek is gedeeltelijk gesubsidieerd door de Stichting voor Sociaal Ruimtelijk Wetenschappelijk Onderzoek (SRO), op haar beurt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en door de Subfaculteit der Psychologie van de Katholieke Umversilcil Nijmegen. 2 Deze aspekten zijn afgeleid uit een literatuuronderzoek dat door de auteur en P. Stringer is uitgevoerd in het kader van een programmcnngsstudic van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar huishoudelijk energiegebruik in opdracht van het Ministerie van VROM (zie Stringer & Hcijs, 984; Hcijs, v.d. Bogaard, & Sopers, 984; en Heijs, 986c). In hoofdstuk 3 wordt de literatuur behandeld.

15 2 houd gegeven ('mogelijkheden voor interaktie' of'psychologische warmte'). Evenmin is bekend welke verbanden in dat geval bestaan tussen de eventuele onderdelen en het totaal. Ten derde komt in het bestaande onderzoek slechts een beperkt aantal van de onafhankelijke variabelen aan bod die het komfort kunnen meebepalen. In onderzoek naar thermisch komfort wordt bijvoorbeeld weinig aandacht geschonken aan de potentiële invloed van andere fysische woningkenmerken dan temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en stralingswarmte (zoals aan het effekt van negatieve ionen in de lucht). Ook nietfysische facetten die een rol kunnen spelen bij de beleving van het komfort worden vaak te weinig belicht, waaronder strukturele bewonerskenmerken (als leeftijd, geslacht of samenstelling van het huishouden) en psychologische en kulturele kenmerken (als afkomst, ervaring, gewenning of kontroleoriëntatie). Met name over de meer indirekte en onbewuste uitwerking van de fysische kenmerken van de woning op bewoners is daardoor minder bekend (bijvoorbeeld over de invloed van het bedieningsgemak van het verwarmingssysteem op de komfortbeleving). In de alledaagse praktijk is deze konceptuele vaagheid misschien niet storend, maar in wetenschappelijk onderzoek kan zij leiden tot een verminderde bruikbaarheid van de resultaten. Na deze konstatering heeft men in principe de keuze tussen twee opties. De eerste houdt in, dat men een dergelijk ambigue koncept niet langer wenst te gebruiken. Daarmee zou echter tevens het reële karakter worden ontkend van de rol die 'komfort' zowel in de praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek speelt. De tweede optie lijkt daarom meer legitiem: het aanvaarden van de uitdaging om de betekenis en de struktuur van de variabele te verduidelijken. Daardoor kunnen bestaande resultaten beter op waarde worden geschat en kan aan toekomstig onderzoek een bruikbaar referentiekader worden gegeven..2. Doelstellingen Aan de geschetste probleemstelling zijn twee doelstellingen ontleend. De eerste bestaat uit de verheldering van de betekenis en de struktuur van woonkomfort. Op basis daarvan moet de waarde van het begrip als variabele in wetenschappelijk onderzoek worden geëvalueerd. Tevens dienen de invloeden van de kenmerken van de woning en van bewoners op het (beleefde) komfort in kaart te worden gebracht. Gezien de komplexiteit van de interaktie tussen woning en bewoners zal hiervoor een breed scala van fysische, strukturele, psychologische, sociale en kulturele kenmerken en samenhangen moeten worden onderzocht. De tweede doelstelling is afhankelijk van derealisatievan de eerste. Indien blijkt dat het begrip als wetenschappelijke variabele bruikbaar is, dan wordt gestreefd naar de konstruktie van een model van woonkomfort dat naast een theoretische ook een praktische waarde bezit voor onderzoek, ontwerp en beleid. Bij het ontwerpproces kan een dergelijk model, vanwege de te leggen verbanden tussen woonkomfort en de bovengenoemde kenmerken van bewoners en woning, wellicht van dienst zijn ter voorkoming van problematische woonsituaties. Het kan ook een instrument zijn bij het inkalkuleren van toekomstige wijzi

16 gingen in het woonproces ten gevolge van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (zoals veranderingen in de samenstelling van huishoudens en wijzigingen in aktiviteitenpatronen). In het beleid zou het kunnen worden gebruikt voor het evalueren van stelsels voor woningwaardering en voor het aanscherpen van bouwvoorschriften met het oog op de mogelijke sociale en psychologische facetten van woonkomfort..3. Opzet van het onderzoek en de dissertatie 3 Omtrent het begrip woonkomfort als zodanig zijn geen expliciete theoretische kaders aangetroffen waaruit testbare hypothesen konden worden afgeleid. Dit was niet alleen het geval bij het onderzoek dat de aanleiding vormde voor de probleemstelling (zie voetnoot 2), maar ook bij de beperkte literatuurstudie ter voorbereiding van de onderzoeksaanvraag. Het onderzoek is daarom van start gegaan als een exploratieve studie zonder hypothesetestend karakter. Omdat ook later geen bruikbare theoretische kaders in de literatuur zijn aangetroffen is het onderzoek exploratief gebleven. De doelstellingen beogen onder meer een aanzet te geven tot een dergelijk kader dat als een uitgangspunt kan dienen voor toekomstig onderzoek. De exploratieve aard komt tot uiting in de opbouw van het onderzoek, in de verschillende methoden om het koncept te benaderen en in de opzet van de dissertatie. Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten. In een voorstudie wordt getracht een voorlopige, theoretische definitie van woonkomfort te formuleren en een theoretische versie van het model op te stellen waarin de verschillende groepen variabelen en hun mogelijke verbanden zijn ondergebracht. Dit geschiedt via een eerste verkenning (een etymologische analyse van het begrip en 35 open interviews met bewoners en deskundigen op het gebied van bouwen en wonen) en een uitvoerige literatuurstudie. Bij deze onderdelen wordt informatie verzameld uit diverse disciplines (zoals de omgevingspsychologie, de woonekologie en de sociologie van bouwen en wonen) en wordt het bestaande onderzoek naar mogelijke onderdelen van woonkomfort bestudeerd (zoals het thermische, visuele en auditieve komfort). De konklusies die daaruit kunnen worden getrokken ten aanzien van relevante variabelen en mogelijke verbanden tussen variabelen vinden hun neerslag in de opzet van een survey en van de analysemethode in het tweede gedeelte, het hoofdonderzoek. De survey is uitgevoerd in een steekproef van 500 leden van verschillende huishoudens uit de Nederlandse populatie van huishoudens in zelfstandige wooneenheden. De analyse mondt uit in een empirisch model dat vaster omlijnd is dan het theoretische model uit het vooronderzoek en dat meerrechtstreeksebanden heeft met de praktijk. De theoretische definitie en het theoretische model van woonkomfort dienen daarbij als leidraad; zij vormen vanwege de exploratieve opzet geen 'apriori' gestelde beperkingen voor de analyse en de interpretatie van de resultaten van de survey. De opbouw van de dissertatie volgt die van het onderzoek. De betekenis en de struktuur van woonkomfort worden geleidelijk uitgediept. Dit vereist een enigszins andere instelling van de lezer dan gebruikelijk is. Evenals de onderzoeker is men niet vanaf het begin op de hoogte van de aanwezige kennis, de details van de verdere opzet of de vereiste statistische

17 4 methoden. De groeiende kennisvoorraad, de voorkomende problemen en de gevonden oplossingen worden in chronologische volgorde beschreven. Daarnaast is deze publikatie bedoeld voor een breder forum dan alleen sociaal wetenschappers; zij dient ook toegankelijk te zijn voor bouwkundigen en beleidsmakers. Daarom wordt bij methodische en statistische onderwerpen soms een meer uitgebreide toelichting gegeven dan strikt nodig is. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het vooronderzoek behandeld: de eerste verkenning (de etymologische analyse en interviews met bewoners en deskundigen) en de literatuurstudie. Deze gegevens zijn eerder beschreven in rapporten (Heijs, 986a, b, c, 987a) en artikelen (Heijs, 987b; Heijs en Stringer, 988a, b). Zij zijn daarom beknopt weergegeven. In beide hoofdstukken worden konklusies getrokken aangaande de betekenis en de struktuur van woonkomfort en het verdere verloop van het onderzoek. Deze konklusies vormen het uitgangspunt voor de opstelling van de theoretische definitie en het theoretische model van woonkomfort en de beschrijving van de opzet van het hoofdonderzoek in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de samenstelling van de vragenlijst en het verloop van het veldwerk centraal. De resultaten van de analyses ten behoeve van de konstruktie van het empirische model volgen in de hoofdstukken 6 tot en met 9. Eerst wordt de struktuur van woonkomfort in het algemeen besproken, dus afgezien van verschillen tussen bewonersgroepen en huisvestingssituaties (hoofdstuk 6). Daama komen de verbanden aan de orde tussen die struktuur en verschillende kenmerken van de huisvesting (hoofdstuk 7) en van de bewoners (hoofdstuk 8). Voorzover de venegenwoordiging in de steekproef dat toelaat, is in hoofdstuk 9 een begin gemaakt met de specifikatie van het empirische model voor enkele struktureel verschillende groepen bewonen en woningtypen. De resultaten worden steeds vergeleken met het theoretìsche model. In hoofdstuk 0 worden de empirische definitie en het empirische model besproken en worden de resultaten van het onderzoek bediskussieerd in het licht van de aanvankelijke doelstellingen.

18 5 2. EEN EERSTE VERKENNING De schijnbare wispelturigheid van het koncept (woon)konifort roept de belangstelling op voor de ontstaansgeschiedenis van het woord. Een etymologische analyse biedt het eerste aanknopingspunt voor een omschrijving en voor de bepaling van eventuele betekenisverschillen tussen het Nederlands en andere talen. Dit laatste is van belang omdat de meeste publikades op dit terrein afkomstig zijn uit het buitenland, met name Engelstalige gebieden. Daarnaast is een aantal open interviews met bewoners en deskundigen gehouden. Hierdoor kunnen de resultaten van de etymologische analyse worden aangevuld en gekorrigeerd. De interviews zijn ook bruikbaar bij de inventarisatie van relevante variabelen voor het verdere onderzoek Etymologische analyse De voornaamste bron voor deze analyse is een door de Duitse taalkundige H. Mühlmann (975) geschreven dissertatie over de ontstaansgeschiedenis en de betekenisdomeinen van de begrippen 'komfort' en 'luxe'. Indien in de tekst geen nadere literatuurverwijzing wordt gegeven, is deze publikatie bedoeld. Daarnaast is geput uit diverse woordenboeken Oorsprong, OudFranse periode ( ) en Engelse periode ( ) Komfort kan worden herleid tot het MiddelLatijnse werkwoord 'confortare', dat na 400 n.c. vooral in het kerklatijn voorkomt met als algemene betekenis: 'op krachten komen', 'het bezitten van kracht' of, in overdrachtelijke zin, 'het bekrachtigen' of 'kracht verlenen'. Het is meestal een religieuspsychologische verwoording van een versterking van het geloof of van het verkrijgen van troost in moeilijke tijden. Daaruit afgeleide betekenissen zijn: in psychische zin: 'het geestelijk (ver)sterken' (van bijvoorbeeld geloof, deugd of moed); in fysieke zin: 'het bezitten van lichamelijke sterkte of kracht' (ook in medisch verband); in normatieve zin: 'bekrachtigen' of 'nadrukkelijk vaststellen'; en in instrumentele zin: 'iets vastmaken, bevestigen', of (soms) 'samenpersen'. Later wordt het overgenomen in het OudFrans waarin het gebruik vrijwel uitsluitend beperkt blijft tot religieuze teksten. Rond het jaar 200 komt het ook in nietreligieus verband voor met, naast de oorspronkelijke betekenissen, de transitieve inhoud: 'helpen, aanraden, aansporen'. In deze tijd wordt voor het eerst ook het substantief 'confort' gebruikt: 'religieus vertrouwen' of 'daaruit voortkomende sterkte van lichaam en geest'. Omstreeks 200 wordt het substantief via anglonormandische geschriften overgenomen in het MiddenEngels, vooral in religieuze teksten met de betekenissen 'geestelijke sterkte', 'vertrouwen', 'bemoediging' en soms 'troost'. Daar komt rond 300 bij: 'lichamelijke ver 3 De onderwerpen in dit hoofdstuk zijn meer uilgebreid beschreven in 3 inicmcrapporten (zie Hcijs, 986a, 986b en 987a).

19 6 sterking' in medische zin. Ook het werkwoord wordt dan gesignaleerd: 'to confort' ('geestelijk sterken', later ook 'lichamelijk sterken of troosten'). In de 4de eeuw worden het adjektief 'confortable' en het bijwoord 'confortably' ingevoerd ('sterkend in lichamelijk of geestelijk opzicht'). Aan het eind van de 4de eeuw verandert de schrijfwijze in 'comfort'. Terwijl het woord tijdens de daarop volgende eeuwen geleidelijk uit het Frans verdwijnt, ondergaat het in het Engels in de 7de en 8de eeuw een betekenisverschuiving van een religieus getint tot een meer werelds begrip. Van een door God gegeven bemoediging, verblijding en verlichting van lichamelijke en geestelijke pijn, krijgt 'comfort' in toenemende mate de betekenis van een door mensenhand aktiveerbare lichamelijke versterking en van materieel of fysiek welzijn. In eerste instantie behoudt het nog een voornamelijk religieuze konnotatie: het heeft betrekking op van God afkomstige aardse goederen, die men na moet streven of wegschenken om het lichaam (en op de achtergrond ook de geest) gezond en sterk te maken opdat men Hem beter kan dienen. Later wordt het religieuze aspekt steeds verder overvleugeld door het fysische, kulturele en materiële ('the standard of comfort', 'the scale of comfort', 'comforts' als 'de aangenaamheden des levens') Verspreiding na ca. 800 en huidige betekenis Op het hoogtepunt van de sterke belangstelling, die in Frankrijk aan het eind van de 8de eeuw voor de Engelse kuituur bestond, steekt het in die taal verdwenen woord het Kanaal weer over. In 878 wordt het in de beperkte betekenis van 'aisance': 'gemak(kelijk)' of 'behaaglijk(heid)' door de Academie Française toegelaten tot het officiële spraakgebruik. In het Duits komt het in deze tijd voor in reisromans over de Engelse levenswijze. Het woord wordt weliswaar geadopteerd maar toch als typisch Engels en niet vertaalbaar beschouwd. Het wordt omschreven als: 'materieel veroorzaakte psychische behaaglijkheid of gemak'. De betekenis 'troost of steun' is afwezig. In de loop van de 9de eeuw ondergaat komfort zowel in het Engels als in de overige talen een aantal betekenisveranderingen die in het verlengde liggen van de geschetste sekularisatie. Ten eerste wordt het van een subjektgebonden begrip (een gevoel van vertrouwen, van geestelijk of lichamelijk welbevinden) steeds meer een objektgebonden omschrijving van de fysische eigenschappen van de omgeving die in staat zijn deze gevoelens te veroorzaken. Ten tweede verschuift de betekenis onder invloed van de industriële revolutie verder in de richting van technische en materiële aspekten. 'Doelmatigheid, nut en gemak' zijn de bijkomende betekenissen. Ten derde wordt komfort steeds vaker in verband gebracht met de woning. Vanaf ongeveer de helft van de 9de eeuw is het een sleutelbegrip op dat gebied, soms als puur fysisch gegeven en in andere gevallen als fysische voorwaarde voor geestelijk en lichamelijk welbevinden. In het Engels is comfort aanvankelijk vooral een kwaliteitsaanduiding van de woningen van welgestelde burgers en lage adel, later ook van de behuizing van boeren en arbeiders (in termen van fysiek en psychisch welzijn, zoals rust, intimiteit, gezondheid, geestelijke warmte, bescherming tegen weersinvloeden). Na de eerste wereldoorlog wordt het gebruik

20 7 uitgebreid naar openbare gebouwen en de werkplek (technisch of praktisch gemak). Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw doet 'comfort' opgang als reklameterm. Het refereert in eerste instantie aan de voorwaarden voor lichamelijk en geestelijk welzijn in relatie tot de woning en objekten die met de woning verbonden zijn. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt als instrumentele kwalifikatie van andere gebruiksvoorwerpen. De huidige betekenis van 'comfort' is volgens Van Dale's Groot Woordenboek Engels Nederlands (Martin en Tops, 984): () troost, bemoediging, opbeuring; (2) hulp, steun; (3) voldoening, genoegen; (4) comfort, gemak, gerieflijkheid; (5) welgesteldheid, welstand; en (6) (am.) donzen dekbed. 'Comfortable' betekent: () aangenaam, gemakkelijk, behaaglijk, knus, gezellig; (2) gerieflijk, comfortabel; (3) royaal; (4) bemoedigend, troostend; (5) eenvoudig, gemakkelijk, niet veeleisend, gelukkig; (6) rustig, zonder pijn, op zijn gemak; (7) welgesteld, bemiddeld, in goeden doen; en (8) zatjes, lekker teut. In het Frans is de psychologische komponent niet zo groot als in het Engels. De betekenis is meer beperkt tot de technische gemakken van de woninginrichting. Volgens Van Dale's Groot Woordenboek Frans Nederlands (Al, 983) zijn de tegenwoordige betekenissen: () comfort, gemak, gerieflijkheid; en (2) het zich behaaglijk voelen (soms toch in de samenstelling 'confort intellectuel': 'geestelijk welzijn'). 'Confortable' wordt omschreven als: () comfortabel, gerieflijk, gezellig, gemakkelijk, lekker, (2) plezierig, aangenaam, aanzienlijk, behoorlijk (v. inkomen); en (3) op zijn gemak. In het Duits heeft Komfort rond de eeuwwisseling vooral betrekking op huiselijkheid, materiële behaaglijkheid, een smaakvolle inrichting en praktisch en technisch gerief in de woning. Het is de tegenhanger van luxe, pracht en praal. Na 930 wordt het gebruik gegeneraliseerd naar openbare gebouwen en hotels. Rond 960 raakt het begrip 'Wohnkomfort' ingeburgerd indien het om de woning of onderdelen daarvan gaat. Tegenwoordig is het een vaak toegepaste kwalifikatie van de woning en de woonomgeving die in vele samenstellingen voorkomt (Ferienkomfortbungalow, Zweieinhalbzimmemeubauvollkomfort). Toch behoudt het, zoals in het Engels, een ondertoon van geestelijk welbevinden. De betekenis van 'Komfort' in Van Dale's Groot Woordenboek DuitsNederlands (Cox, 983) weerspiegelt dit laatste facet onvoldoende: comfort, behaaglijkheid, gemak, gerieflijkheid (en 'komfortabel': comfortabel, gerieflijk, praktisch ingericht). De konnotaties, die 'Komfort' volgens Miihlmann heeft, geven het wel weer: () netheid, vriendelijkheid, het (esthetisch) aangenaam zijn, huiselijkheid; (2) tevredenheid, welbevinden, welzijn, ontspanning; (3) rust, teruggetrokkenheid; (4) reinheid, zuiverheid, hygiëne, gezondheid; (5) zekerheid, geborgenheid, warmte, bescherming, vertrouwdheid; (6) zachtheid, elasticiteit; (7) ruimte, bewegingsvrijheid; (8) het ontbreken van weerstand, verlichting van werk, nut, doelmatigheid; en (9) technische perfektie in de inrichting van de woning. 4 Miihlmann behandelt de betekenis van komfort in het Nederlands niet. Aangezien het begrip ook niet in de beschikbare etymologisch woordenboeken voorkwam, is volstaan met 4 Woordenboeken in de diverse talen geven geen nieuwe informatie. Publikaucs in Romaanse, Skandinavische en Slavische talen zijn onvoldoende toegankelijk. Daarom worden deze talen hier niet behandeld. Ovengens heeft komfort daarin volgens Miihlmann vrijwel altijd de instrumentele betekenis 'gemak'.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/64333

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/42

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/111753

Nadere informatie

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde.

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. V O O R S C H O T E N Wijngaardenlaan 43 Vraagprijs: 349.500,- k.k. Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. Hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/94829

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/5586

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Vraagprijs 179.000,-- kosten koper Omschrijving Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden EEN BUITEN KANS IN DE BINNENSTAD! In de Vegelinwijk in Leeuwarden staat deze ruime drive-in

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 55 ELBURG 299.500 k.k. www.zuiderzeestraatwegoost55.nl Omschrijving DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG: ZATERDAG 01 OKTOBER 2016 VAN 11:00-15:00 UUR De verrassing bij deze VRIJSTAANDE WONING

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/175382

Nadere informatie

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden

Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden Vraagprijs 179.000,-- kosten koper Omschrijving Schwartzenbergpad 17 - Leeuwarden EEN BUITEN KANS IN DE BINNENSTAD! In de Vegelinwijk in Leeuwarden staat deze ruime drive-in

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/167522

Nadere informatie

MOLENAKKERS 35 ANNEN 385.000 k.k. www.molenakkers35.nl Omschrijving Deze karakteristieke en fraai verbouwde "hoofdmeesterswoning" met 5 slaapkamers, aangebouwde garage/ schuurruimte en een nieuwe vrijstaande

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73976

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37810

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/55907

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73944

Nadere informatie

De Eilanden AP Bergschenhoek k.k.

De Eilanden AP Bergschenhoek k.k. TE KOOP De Eilanden 47 2662 AP Bergschenhoek 595.000 k.k. KENMERKEN Prijs 595.000 k.k. Adres De Eilanden 47 Postcode 2662 AP Stad Bergschenhoek Ligging Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53947

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

KERKLAAN 53 VINKEVEEN

KERKLAAN 53 VINKEVEEN KERKLAAN 53 VINKEVEEN 349.000 k.k. www.kerklaan53.nl Omschrijving Heerlijk wonen in deze lichte en ruime jaren 30 woning! Zoekt u een goed onderhouden en fijne twee-onder-een-kap woning die centraal is

Nadere informatie

Hoofdstraat 98 Gaanderen

Hoofdstraat 98 Gaanderen Hoofdstraat 98 Gaanderen Wij nodigen u uit eens te kijken bij deze mooie vrijstaande woning. Centraal maar ook landelijk gelegen in het dorp Gaanderen. De woning staat op een ruim perceel en heeft rondom

Nadere informatie

Koopprijs: op aanvraag

Koopprijs: op aanvraag Molenheide 15 te Lieshout Huize De Hutselaar ligt verscholen in een magnifieke bosrijke omgeving en heeft op eigen perceel een prachtig natuurlijk ven met een eilandje. De woning beschikt over een verwarmd

Nadere informatie

TE KOOP. Boshoverweg K.K AP Weert. Laenen Makelaardij. Beekstraat GH Weert

TE KOOP. Boshoverweg K.K AP Weert. Laenen Makelaardij. Beekstraat GH Weert TE KOOP 237.500 K.K. Laenen Makelaardij Beekstraat 83 6001 GH Weert 0495-450680 info@laenen.nl Boshoverweg 76 6002 AP Weert Boshoverweg 76 6002 AP Weert Inleiding Deze ruime, authentieke jaren '30 woning

Nadere informatie

OVERSCHIESE KLEIWEG 677B

OVERSCHIESE KLEIWEG 677B OVERSCHIESE KLEIWEG 677B OVERSCHIESE KLEIWEG 677B OMSCHRIJVING Deze unieke en vrijstaande villa met een eigen aparte vrijstaande garage met daarbij op de 1e verdieping een extra afzonderlijk bereikbaar

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE ZILVERSCHOONLAAN 26 3452 AB TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE BURCHTPLEIN 24 3452 MJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/99689

Nadere informatie

Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k.

Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k. Krommeven 8 te Assendelft Vraagprijs: 275.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 5 waarvan 4 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca. 135

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95546

Nadere informatie

Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde

Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde Johannes Mooijstraat 6 - Noordwolde Vraagprijs 399.000,-- kosten koper Omschrijving Fraai gelegen en zeer comfortabel landhuis aan de rand van Noordwolde-Zuid in een kleinschalige nieuwbouwwijk met voornamelijk

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18. Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2

Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18. Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2 Zwolle, Mr. PJ Oudlaan 18 Prachtige 2/1 kapwoning op kavel van 266m 2 In de geliefde wijk Ittersum ligt deze royale, uitgebouwde helft van een dubbel met bijkeuken en garage op een mooie eindkavel van

Nadere informatie

DOCTOR BERLAGELAAN 61 EINDHOVEN 137.000 k.k. www.drberlagelaan61a.nl Omschrijving Compleet gemoderniseerd (2008) 2-kamer appartement gelegen op de 1e verdieping met eigen parkeerplaats, zonnig terras op

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77973

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85454

Nadere informatie

Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM

Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM Professor J.H. Gunningstraat 25en PP te AMSTERDAM Omschrijving: OMSCHRIJVING: Heerlijk en licht 3 kamer appartement met een eigen garage gelegen in het complex "CallandparC", midden in het groen, is gebouwd

Nadere informatie

Ramscheid Hellenthal

Ramscheid Hellenthal Ramscheid Hellenthal 359.000 53940 359.000 (kosten koper) Page 1 of 13 Ramscheid Hellenthal 359.000, 53940 Overzicht Ter verkoop aangeboden uniek en volledig gerenoveerd objekt in Ramscheid, Hellenthal,

Nadere informatie

Pijnenburg / Beukenburg / De Vuursche/ Utrechtse Heuvelrug

Pijnenburg / Beukenburg / De Vuursche/ Utrechtse Heuvelrug Pijnenburg / Beukenburg / De Vuursche/ Utrechtse Heuvelrug VLEUTEN Huurprijs 920,- / 1300,- p.m. Beumer Garantiemakelaars Meerndijk 7 3454 HM DE MEERN Tel: 030-6776000 E-mail: info@beumer.nl Website: www.beumer.nl

Nadere informatie

Cellolaan 15 te Barendrecht

Cellolaan 15 te Barendrecht Ruime woning, de helft van een dubbel woonhuis, met een zonnige achtertuin op het Zuiden. Gesitueerd op een mooie en rustige locatie in de groene wijk Nieuweland. Deze mooie woning is onder meer voorzien

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE WENCKEBACHPLANTSOEN 27 3431 TA TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Veldstraat EB STRAMPROY. Vraagprijs: ,- k.k. 0495/

Veldstraat EB STRAMPROY. Vraagprijs: ,- k.k. 0495/ Veldstraat 23 6039 EB STRAMPROY Vraagprijs: 225.000,- k.k. KENMERKEN HOOFDKENMERKEN Vraagprijs Type woning Hoofdtype 225.000,- k.k. Eengezinswoning Vrijstaand Bouwjaar 1976 Algemene staat Normaal INRICHTING

Nadere informatie

Dwarstak 15. 9223 NE Houtigehage. Page 1 of 7. 324.500 (kosten koper)

Dwarstak 15. 9223 NE Houtigehage. Page 1 of 7. 324.500 (kosten koper) Dwarstak 15 9223 NE Houtigehage 324.500 (kosten koper) Page 1 of 7 Dwarstak 15, 9223 NE Houtigehage Overzicht Vrijstaande Finse logwoning met vrijstaande garage Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande

Nadere informatie

TERBREGSEWEG 86 ROTTERDAM

TERBREGSEWEG 86 ROTTERDAM TERBREGSEWEG 86 TERBREGSEWEG 86 OMSCHRIJVING Karakteristiek en sfeervol herenhuis gelegen aan de Terbregseweg 86 te Terbregge in Rotterdam op een ruim perceel van 318 m2 eigen grond en grenzend aan een

Nadere informatie

In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij uitzicht.

In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij uitzicht. V O O R S C H O T E N Mathilde Wibauterf 3 Vraagprijs: 410.000,- k.k. In de wijk Noord-Hofland gelegen perfect onderhouden geschakelde 2 onder 1 kapwoning met zonnige achtertuin grenzend aan water en vrij

Nadere informatie

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper

Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Vraagprijs 379.000,-- kosten koper Omschrijving Bollemanssteeg 25 - Leeuwarden Riant wonen en werken in de binnenstad! Deze royale stadsvilla, gelegen op een rustige locatie,

Nadere informatie

Vincent van Goghlaan JK BUDEL. Vraagprijs: ,- k.k. 0495/

Vincent van Goghlaan JK BUDEL. Vraagprijs: ,- k.k. 0495/ Vincent van Goghlaan 7 6021 JK BUDEL Vraagprijs: 359.000,- k.k. KENMERKEN HOOFDKENMERKEN Vraagprijs Type woning Hoofdtype 359.000,- k.k. Split-level woning Vrijstaand Bouwjaar 1975 Algemene staat Normaal

Nadere informatie

Schepenstraat 77 A, 3039 NC Rotterdam ,- k.k.

Schepenstraat 77 A, 3039 NC Rotterdam ,- k.k. , 3039 NC Rotterdam 275.000,- k.k. Omschrijving Sfeer en een moderne look in één! Deze LICHTE en FANCY dubbele bovenwoning in Blijdorp heeft 3 slaapkamers, een ruime living en een geweldige woonkeuken.

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Over de Barte 8 - St.-Annaparochie

Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Vraagprijs 299.950,-- kosten koper Omschrijving Over de Barte 8 - St.-Annaparochie Deze sfeervolle woning is 60.000euro in prijs verlaagd! Sint Annaparochie, een levendig

Nadere informatie

ACACIASTRAAT 3 NIJMEGEN 189.000 k.k. www.acaciastraat3.nl Omschrijving Nijmegen-Oost wordt zo geliefd door tal van redenen, waardoor zoveel mensen juist hier willen wonen. Stijlvol wonen in authentieke

Nadere informatie

Onderste Molenweg 57 - VENLO

Onderste Molenweg 57 - VENLO Onderste Molenweg 57 - VENLO "Onder architectuur gebouwde villa met eigen oprit met grote inpandige garage, een deels overdekt terras en ruime tuin." Vraagprijs: 650.000,00 k.k. Voormelde informatie is

Nadere informatie

Feddemastate 18 - Leeuwarden

Feddemastate 18 - Leeuwarden Feddemastate 18 - Leeuwarden Vraagprijs 398.000,-- kosten koper Omschrijving Feddemastate 18 - Leeuwarden Op rustige woonstand, aan open vaarwater, staat dit onderhoudsvriendelijke, vrijstaande woonhuis

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k.

TE KOOP. Oude-Molenweg 21 5425 VP De Mortel Prijs: 349.000 k.k. TE KOOP Oude-Molenweg 21 Prijs: 349.000 k.k. Omschrijving Dit vrijstaand woonhuis met aanbouw en berging is gelegen op een prachtige lokatie in de dorpskern van De Mortel met voorzieningen in de directe

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Weert - Korenaar 11 : ,-

Weert - Korenaar 11 : ,- Weert - Korenaar 11 : 335.000,- Gelegen in "Landelijk Laarveld". Dit fraai gevormde huis met stijlkenmerken uit de jaren '30. Geheel instap klaar en volledig aangepast naar een luxe hedendaagse stijl.

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

TE KOOP. Interesse in deze woning? de Heese KH Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar

TE KOOP. Interesse in deze woning? de Heese KH Helmond k.k. Bel +31 (0) of ga naar TE KOOP de Heese 13 5708 KH Helmond 221.500 k.k. Interesse in deze woning? Bel +31 (0)492 548 935 of ga naar www.vanderduimmakelaardij.nl KENMERKEN Prijs 221.500 k.k. Postcode 5708 KH Ligging Aan rustige

Nadere informatie

De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper

De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper De Tjonger 28 - Leeuwarden Vraagprijs 489.000,-- kosten koper Omschrijving De Tjonger 28 - Leeuwarden Wonen aan water, op een prachtige plek temidden van groen... Dit moderne vrijstaande woonhuis met garage

Nadere informatie

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN

TE HUUR. Valkenstede 58 te HOOGEVEEN Valkenstede 58 te HOOGEVEEN TE HUUR BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k.

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k. , 3043 RS Rotterdam 330.000,- k.k. Omschrijving Een huis om verliefd op te worden! Vind jij gezellig thuiskomen belangrijk en wil je ook kunnen genieten van het comfort van nu? Deze ZEER ROYALE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/120056

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54275

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE PELTLAAN 33 3527 EA TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k.

W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN. Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. W. DE ZWIJGERLAAN 31 ALPHEN AAN DEN RIJN Gezellig 3 kamerappartement met tuin! Koopsom 117.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar even. Het is een grote

Nadere informatie

TE KOOP. Muzenlaan K.K TD Gorinchem. Wiebox makelaars. Kazerneplein MB Gorinchem

TE KOOP. Muzenlaan K.K TD Gorinchem. Wiebox makelaars. Kazerneplein MB Gorinchem TE KOOP 290.000 K.K. Wiebox makelaars Kazerneplein 35 4201 MB Gorinchem 0183 76 38 24 info@wiebox.nl Muzenlaan 38 4207 TD Gorinchem Muzenlaan 38 4207 TD Gorinchem Inleiding Prachtige ruime hoekwoning met

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

Kalverdans 8 te BOSKOOP

Kalverdans 8 te BOSKOOP Kalverdans 8 te BOSKOOP Vraagprijs 475.000,-- k.k. Nieuwe prijs! Centraal gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop ligt deze nieuwe vrijstaande woning. Alle voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer

Nadere informatie

Buorren 26 A - Tzummarum

Buorren 26 A - Tzummarum Buorren 26 A - Tzummarum Vraagprijs 167.500,-- kosten koper Omschrijving Buorren 26 A - Tzummarum Deze half-vrijstaande woning heeft ruim 100m² aan bijgebouwen (totaal 4 garages/schuren aaneengesloten)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/124083

Nadere informatie

Vrijstaande woning op ruim perceel.

Vrijstaande woning op ruim perceel. Vrijstaande woning op ruim perceel. TE KOOP: Bouwerij 7 4855 AM Galder 449.000,- K.K. 2 franksweegersmakelaardij.nl Overdracht Vraagprijs Aanvaarding Eigendomsrechten 449.000,- k.k. In overleg Geheel perceel

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36969

Nadere informatie

TE KOOP: Sarphatistraat 62 D 1018 GP Amsterdam K.K. Modern appartement

TE KOOP: Sarphatistraat 62 D 1018 GP Amsterdam K.K. Modern appartement TE KOOP: Sarphatistraat 62 D 1018 GP Amsterdam 599.000 K.K. Modern appartement 2 onlinemakelaarsdiensten.nl INLEIDING Modern wonen achter een oude gevel. Bijzonder appartement met monumentaal hoge plafonds

Nadere informatie

VENESLUIS 20 DWINGELOO

VENESLUIS 20 DWINGELOO VENESLUIS 20 DWINGELOO 625.000 k.k. www.venesluis20.nl Omschrijving Ga voor de digitale bezichtiging naar onze website. Landelijk en toch centraal gelegen WOONBOERDERIJ met KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTES en apart

Nadere informatie

Maliebaan 12 - Arcen

Maliebaan 12 - Arcen Maliebaan 12 - Arcen "Vrijstaande bungalow met eigen oprijlaan, vrijstaande dubbele garage welke is voorzien van elektrische kantelpoort, Japanse tuin rondom met glazen tuinhuis, beregeningsysteem en veel

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k.

Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Zorgvlied Dorpsstraat 19 A Vraagprijs 160.000,- k.k. Omschrijving Dorpsstraat 19 A - Zorgvlied Groter dan de buitenkant doet vermoeden! Voor de natuurliefhebber! In vriendelijk dorp dat aan de rand van

Nadere informatie

Zandweg HE DE MEERN (DE MEERN)

Zandweg HE DE MEERN (DE MEERN) Zandweg 216 - DE MEERN Zandweg 216 3454 HE DE MEERN (DE MEERN) 599.000,- k.k. 130m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING Aan de rivier de Leidsche

Nadere informatie

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper

Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Aardappelland 12 - Drachten Vraagprijs 285.000,-- kosten koper Omschrijving Aardappelland 12 - Drachten Op fraaie locatie in de wijk Himsterhout gelegen, royale 2/1-kapwoning met ruime bijkeuken, grote

Nadere informatie

OUDEREN IN DE TOEKOMST

OUDEREN IN DE TOEKOMST OUDEREN IN DE TOEKOMST Antwoorden van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) op vragen van de Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van VWS LASA, Vrije Universiteit, februari

Nadere informatie

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar

Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Checklist woningbezichtiging Onderhandelmakelaar Datum: Adres: Postcode: Bouwjaar: Vraagprijs: Woning Oppervlakte totaal: m 2 Oppervlakte woning: m 2 Oppervlakte achtertuin: m 2 Oppervlakte voortuin: m

Nadere informatie

TE KOOP 169.000 K.K. Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk. Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel

TE KOOP 169.000 K.K. Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk. Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel TE KOOP Beukendreef 123 5061 AC Oisterwijk Lavrijsen Makelaardij Wegekker 11 5541 DZ Reusel 0497-620064 info@registermakelaar.nl registermakelaar.nl 169.000 K.K. Gunstig gelegen tussenwoning in een vriendelijke

Nadere informatie

Kaldenkerkerweg 92 - Venlo

Kaldenkerkerweg 92 - Venlo Kaldenkerkerweg 92 - Venlo "Nabij het centrum van Venlo gelegen woon/winkelpand met opslagruimte (bestaande uit twee garages), bovenwoning en een appartement." Vraagprijs: 249.500,00 k.k. Voormelde informatie

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Brookerveld 22 - Hout-Blerick

Brookerveld 22 - Hout-Blerick Brookerveld 22 - Hout-Blerick "Vrijstaand landhuis met dubbele oprit, zeer royale berging, carport, mooi aangelegde tuin met veel privacy op het zuiden met zitkuil, vijverpartij, beregeningsinstallatie

Nadere informatie

TE KOOP. Vetwei VL. Uitgebouwde woning in het Brabantse Velp!

TE KOOP. Vetwei VL. Uitgebouwde woning in het Brabantse Velp! TE KOOP Vetwei 16 5363 VL Uitgebouwde woning in het Brabantse Velp! Inleiding Aanbiedingstekst: In een zeer rustige hoek ligt deze fijne instapklare tussenwoning, met veel groen en parkeergelegenheden

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/42860

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/20965

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken en badkamer. Instapklaar wonen. Fraai uitzicht. Kindvriendelijke omgeving. 5 slaapkamers. Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel H50

Huizen. Luxe keuken en badkamer. Instapklaar wonen. Fraai uitzicht. Kindvriendelijke omgeving. 5 slaapkamers. Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel H50 Huizen vanhendriks Schoutenlaan 46, 4854 AX Bavel Instapklaar wonen Kindvriendelijke omgeving Fraai uitzicht Luxe keuken en badkamer 5 slaapkamers H50 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

BONNERDIJK 8 GIETEN k.k.

BONNERDIJK 8 GIETEN k.k. BONNERDIJK 8 GIETEN 595.000 k.k. www.bonnerdijk8.nl Omschrijving Gerenoveerde woonboerderij met twee volledige woningen, paardenstallen, buitenbak en weilanden. Geschikt voor dubbele bewoning (familie,

Nadere informatie

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k.

Sterrebos 8. Tiel. Vraagprijs: ,- k.k. Sterrebos 8 Tiel Vraagprijs: 163.000,- k.k. Categorie Woonhuis Perceel 125 m2 Soort Object Eengezinswoning Inhoud Ca. 280 m3 Type Object Tussenwoning Woonoppervlakte Ca. 90 m2 Bouwjaar Ca. 1910 Slaapkamers

Nadere informatie