B&W-Aanbiedingsformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W-Aanbiedingsformulier"

Transcriptie

1 B&W-nr , d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie ROW 1. de gewijzigde regionale GRIP-procedure (Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure) per 1 juli 2007 vast te stellen; 2. de volgende gemeentelijke functionarissen aan te wijzen voor de taak van Alarmeringsverantwoordelijke tot 1 januari 2008 (via een piketregeling): - P. van den Wijngaart (gemeentesecretaris/algemeen directeur); - L. Schepman (directeur dienst C&E); - W. van der Hoeven (directeur Grote Projecten); - M. Jongerius (directeur a.i. dienst SOZA); - W. van de Vlugt (plv. directeur dienst M&B); - J. Schreurs (adjunct-directeur dienst BOWO). - Samenvatting (verschijnt in persbriefing) Sinds juni 2004 wordt in de gemeente Leiden bij de opschaling van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie gebruik gemaakt van de regionale Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP). Met de ervaringen die sindsdien zijn opgedaan in de praktijk en tijdens oefeningen is opnieuw gekeken naar deze opschalingprocedure wat heeft geleid tot deze herziene procedure die van kracht is vanaf 1 juli Bij de aangebrachte aanpassingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het landelijk referentiekader GRIP.

2 Aan : college van Burgemeester en Wethouders Van : W.F.M. Breedeveld Datum : 26 juni 2007 Status : definitief Betreft : Uitvoeringstaak Alarmeringsverantwoordelijke gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. Op 07 mei 2007 zijn de nieuwe concerndirecteuren in dienst getreden binnen de gemeente. Vanaf 01 juli wordt binnen de regionale operationele opschalingprocedures gewerkt met een nieuwe GRIPprocedure De continuïteit voor de alarmering en bereikbaarheid van de rampenbestrijdingsorganisatie moet blijven gewaarborgd. De huidige taak van alarmeringsverantwoordelijke is belegd bij de dienstdirecteuren. Afgesproken is dat de rampenbestrijdingsorganisatie tot niet zal wijzigen (bedrijfsplan Anders Werken feb.2007). Door functiemutaties kan de bereikbaarheid niet worden gegarandeerd. Deze notitie beschrijft taakinvulling Alarmeringsverantwoordelijke tot 01 januari Huidige organisatie De rampenbestrijdingsorganisatie valt onder de directe verantwoording van de gemeentesecretaris. Voor de uitvoering zijn in hoofdzaak de dienstdirecteuren verantwoordelijk. De huidige dienstdirecteuren vervullen tevens de rol van Alarmeringsverantwoordelijke. Vanuit deze taak is men verantwoordelijk voor de alarmering van de rampenbestrijdingsorganisatie. De dienstdirecteuren gezamenlijk vormen het managementteam (MT). Het MT is ondersteunend aan het Beleidsteam en verantwoordelijk voor de aansturing van de deelprocessen tijdens crisis. Taakinvulling alarmeringsverantwoordelijke Vanuit de huidige structuur van de rampenbestrijdingsorganisatie en de ontwikkeling naar een nieuwe organisatiestructuur moet de continuïteit voor de taak alarmeringsverantwoordelijke blijven gewaarborgd. De Alarmeringsverantwoordelijke heeft een belangrijke taak (zoals het starten van de Call-Out alarmering) binnen de gemeentelijke opschaling en is, binnen de nieuwe GRIP-procedure, voorzitter van het gemeentelijk Kernteam. Tot 01 januari 2008 zal de taak alarmeringsverantwoordelijke worden ingevuld door de navolgende functionarissen: W. vd Hoeven (directeur grote projecten) L. Schepman (directeur C&E) M. Jongerius (directeur a.i. SOZA) J. Schreurs (adjunct directeur BOWO) W. vd Vlugt (plv. directeur M&B) P. vd Wijngaart (gemeente secretaris / algemeen directeur) Vanaf 01 januari 2008 zal de taak alarmeringsverantwoordelijke worden ingevuld door de leden van de concerndirectie en gemeente secretaris.

3 2 Toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie In relatie tot het project Anders werken verdient het de aandacht om de rampenbestrijdingsorganisatie effectief en efficiënt te organiseren en de kwaliteit en continuïteit te borgen. Na het zomerreces zal de dienst brandweer (medewerker openbare veiligheid) een toekomstig organisatiemodel voor de rampenbestrijding presenteren welke aansluit op de behoeften en ontwikkelingen.

4 Nieuwe G.R.I.P. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure Regio Hollands Midden en de consequenties voor de gemeente Leiden Geldend vanaf 1 juli 2007 Huidige organisatie...2 Taakinvulling alarmeringsverantwoordelijke...2 Toekomstige rampenbestrijdingsorganisatie...3 Inleiding...6 GRIP 1: Commando Plaats Incident (CoPI)...8 Incidentgrootte GRIP Afkondiging GRIP Functionarissen van het CoPI...8 Taken van het CoPI...9 Afschaling...9 GRIP 2: Regionaal Operationeel Team (ROT)...10 Incidentgrootte GRIP Afkondiging GRIP Functionarissen van het ROT...10 Taken van het ROT...11 Functionarissen van het gemeentelijk kernteam...12

5 Taken van het gemeentelijk kernteam...13 Afschaling...13 GRIP 3: Beleidsteam (BT)...14 Incidentgrootte GRIP Afkondiging GRIP Bezetting bij GRIP Taken van het Beleidsteam...15 Afschaling...16 GRIP 4 : Regionaal Beleidsteam (RBT)...17 Incidentgrootte GRIP Afkondiging GRIP Bezetting bij GRIP Taken van het RBT...18 Afschaling...19

6 Inleiding Bij een ongeval of incident dat de dagelijkse routine van de hulpdiensten overstijgt, is er behoefte aan onderlinge afstemming en coördinatie op de plaats van het incident. Zodra een gecoördineerde aanpak noodzakelijk wordt, wordt volgens een vast opschalingstramien een organisatie in gang gezet om de crisis te bestrijden. De aangewezen functionarissen vullen bij opschaling een in normale omstandigheden lege organisatie. Monodisciplinaire zaken op het vlak van opschaling en coördinatie worden beschreven in documenten van de afzonderlijke diensten en organisaties. De leidinggevenden van betrokken organisaties zorgen er in de preparatiefase voor dat de hier geschetste gang van zaken stoelt op duidelijke afspraken binnen de eigen kolom, met andere organisaties alsmede met de verantwoordelijke bestuurders. Doelstelling is dat in voorkomende gevallen snel, eenduidig en vooral praktisch gehandeld kan worden, zodat de chaotische fase zo snel mogelijk wordt omgebogen naar een beheersbare fase. Sinds juni 2004 wordt hiervoor in Hollands-Midden gebruik gemaakt van de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP). Met de ervaringen die sindsdien zijn opgedaan in de praktijk en tijdens oefeningen is opnieuw gekeken naar deze opschalingprocedure wat heeft geleid tot deze herziene procedure die van kracht is vanaf 1 juli Bij de aangebrachte aanpassingen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het landelijk referentiekader GRIP 1 van GRIP is van toepassing op de volgende hulpdiensten: regionale brandweer, GHOR en de regiopolitie. In het jargon van de crisisbeheersing zijn dit de drie traditionele kolommen van de rampenbestrijding. De gemeente wordt geduid als vierde kolom. Daarnaast komen situaties voor dat het Openbaar Ministerie medeleidend is in de crisisbeheersing. Naast de bovengenoemde kernbezetting kan sprake zijn van andere publieke en private actoren of organisaties, zoals Rijksheren, Koninklijke Marechaussee, energiemaatschappijen, NS, Hoogheemraadschappen, et cetera. Vier opschalingniveaus Om in geval van een incident of crisis aan de doelstellingen van een gecoördineerd optreden te voldoen, wordt door de operationele diensten op vier niveaus leiding gegeven. Deze opschalingniveaus binnen GRIP, met een eerste indicatie van de omvang van de crisis, zijn achtereenvolgens: Opschalingniveau Crisisgrootte Teams GRIP-1 Brongebied CoPI GRIP-2 Brongebied en beperkt effectgebied CoPI ROT KT (gem. kernteam) GRIP-3 Groter effectgebied CoPI ROT BT (+MT) GRIP-4 Gemeentegrensoverschrijdend incident CoPI ROT BT s (+MT) RBT Bron- en effectgebied Het brongebied is hierbij het gebied waar de operationele processen ten aanzien van bronbestrijding plaatsvinden. Er kunnen meerdere brongebieden zijn. Het effectgebied wordt omschreven als het gebied dat de directe gevolgen uit het brongebied ondervindt. Het effectgebied kan beperkt maar ook heel groot zijn. Dit is afhankelijk van de aard, omvang, ernst of trend van de crisis. Opschalingcriteria De criteria voor het opschalen tot het vereiste GRIP-niveau kunnen nooit volledig objectief en ondubbelzinnig worden vastgesteld. Per hulpverleningsdienst worden wel op basis van bestaande 1 Uitgave van De Veiligheidskoepel van juli 2006 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

7 protocollen indicaties over de grootte en complexiteit van een incident opgesteld aan de hand waarvan een bepaald GRIP-niveau kan worden vastgesteld. Daarnaast zijn specifieke incidentcodes gekoppeld worden aan de verschillende GRIP-niveaus waardoor vanuit de Gemeenschappelijke meldkamer een inzetadvies gegeven wordt. Afschaling De beslissing tot afschaling verloopt overeenkomstig de opschaling. In iedere fase wordt de beslissing tot afschaling van de bestuurlijke organisatie en commandostructuur genomen door de in die fase hoogst fungerende verantwoordelijke (Leider CoPI, leider ROT of (coördinerend) burgemeester). Bij deze beslissing moet tevens worden bepaald op welke wijze de coördinatie van de nog lopende processen in de Repressie- en Nazorgfase wordt geregeld. De beslissing tot wijziging van de inzet van materieel en personeel van de operationele diensten kan onafhankelijk van de afschaling van GRIP plaatsvinden. Belangrijkste wijzigingen Vanaf GRIP-1 eenhoofdige leiding CoPI Vanaf GRIP-2 volledige bezetting ROT Vanaf GRIP-2 gemeentelijke opschaling mogelijk (Kernteam) In GRIP-4 de mogelijkheid om de samenstelling en / of de locatie van het RBT te wijzigen. In de volgende hoofdstukken worden de vier GRIP-niveaus verder uitgewerkt. De consequenties voor de gemeente Leiden zijn toegevoegd (cursief) aan de Regionale GRIP regeling Hollands Midden.

8 GRIP-1: Commando Plaats Incident (CoPI) Belangrijkste wijziging: de introductie van eenhoofdige leiding samenstelling CoPI (Commando Plaats Incident) Incidentgrootte GRIP-1 Een incident binnen één gemeente van beperkte aard en omvang (geen of slechts klein effectgebied) met een duidelijke onderlinge coördinatiebehoefte bij één van de aanwezige hulpdiensten (brandweer, politie en GHOR). De nadruk ligt op het bestrijden van de bron en het sturen van de operationele processen ter plaatse. Afkondiging GRIP-1 GRIP-1 kan in werking worden gesteld door de operationeel leidinggevenden van de hulpverleners die per kolom als eerste betrokken zijn bij de bestrijding van het incident (deelnemers aan het motorkapoverleg) en hun leidinggevenden. Het afkondigen van GRIP-1 heeft de volgende consequenties: 1. Het Commando Plaats Incident (CoPI) wordt opgestart. 2. De Hoofdofficier van Dienst Brandweer wordt Leider CoPI, tenzij in het CoPI onderling anders wordt bepaald. 3. De Burgemeester wordt geïnformeerd over het incident door de Commandant van Dienst Brandweer. Functionarissen van het CoPI Het CoPI kent éénhoofdige leiding in de persoon van de Leider CoPI. Dit is de Hoofdofficier van Dienst Brandweer, tenzij in onderling overleg anders wordt bepaald. Het CoPI komt op de plaats van het incident samen in de commandohaakarmbak en bestaat bij elk GRIP-niveau uit de volgende functionarissen: Functie Leider CoPI Brandweervertegenwoordiger Politievertegenwoordiger Functionaris Hoofdofficier van Dienst Brandweer, tenzij anders bepaald (Hoofd)officier van Dienst Brandweer Officier van Dienst Politie GHOR-vertegenwoordiger Officier van Dienst Geneeskundig 2 Ondersteuning Functionaris Coördinator voorlichting Operationeel Voorlichter Ondersteuner Ondersteuner CoPI Het CoPI kan als de situatie dit vereist worden uitgebreid met functionarissen van andere diensten en bedrijven. 2 Vanaf GRIP 2 zal de Commandant van Dienst Geneeskundig in het CoPI plaatsnemen.

9 Taken van het CoPI Het Commando Plaats Incident is in het algemeen belast met de coördinatie tussen en de aansturing van de operationele diensten op de plaats van het incident. Het CoPI heeft bij de incidentbestrijding de volgende taken: Vaststellen brongebied Het in het brongebied gecoördineerd en multidisciplinair leiding geven aan in de crisisbestrijding ingezette eenheden van de deelnemende disciplines. Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en gecoördineerde hulpverlening en / of rampenbestrijding. Vanaf GRIP-2 komen hier de volgende taken bij: Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de rampenbestrijding aan het Regionaal Operationeel Team. Het in overleg met het Regionaal Operationeel Team en / of gemeente eventueel verzorgen van operationele voorlichting. Het aanvragen van personeel en materieel bij het Regionaal Operationeel Team. Afschaling Afschaling kan plaatsvinden door de leden van het CoPI. Hiertoe besluiten zij in gezamenlijkheid.

10 GRIP-2: Regionaal Operationeel Team (ROT) Belangrijkste wijziging: Samenstelling van een gemeentelijk kernteam mogelijk Incidentgrootte GRIP-2 Een incident binnen één gemeente met uitstraling naar de omgeving. Naast een brongebied is er een beperkt effectgebied. Aandacht voor de omgeving (effectbestrijding) en ondersteuning van de activiteiten ter plaatse - zoals logistiek of bijstand is noodzakelijk. Daarnaast kunnen incidenten een beperkte betrokkenheid van de gemeente met zich meebrengen, zonder dat hierbij de noodzaak ontstaat om de complete gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie op te tuigen. Voor incidenten met een beperkte - uitvoerende - betrokkenheid van de gemeente biedt GRIP-2 de mogelijkheid om op gemeentelijk niveau een gemeentelijk kernteam (KT) bijeen te laten komen, waarmee de uitvoering van een aantal taken worden aangestuurd. Dit hoeft echter niet bij ieder GRIP-2 incident het geval te zijn. Er is daarmee geen sprake van een standaard alarmering van de gemeente bij GRIP-2, slechts in bepaalde gevallen. Afkondiging GRIP-2 GRIP-2 kan in werking worden gesteld door de leden van het CoPI en hun leidinggevenden, ook bij directe opschaling van routine naar GRIP-2, dus voordat het CoPI operationeel is. Het afkondigen van GRIP-2 heeft de volgende consequenties: 1. Het CoPI blijft actief of wordt gevormd. 2. Het ROT komt bijeen in de ROT-ruimte op het regionaal coördinatiecentrum (RCC) aan de Rooseveltstraat 4a te Leiden. 3. De calamiteitenmeldkamer wordt in gebruik genomen. 4. De Commandant van Dienst Brandweer wordt Operationeel Leider, tenzij in het ROT onderling anders wordt bepaald. 5. De Burgemeester wordt geïnformeerd door de Operationeel Leider. De Operationeel Leider adviseert als voorzitter van het ROT de Burgemeester om al dan niet met een gemeentelijk kernteam bijeen te komen of om tot een volwaardige opschaling van de gemeente te komen indien de aard en omvang van het incident dit vereist. In dit geval vindt opschaling plaats naar GRIP-3. Functionarissen van het ROT Bij GRIP-2 zijn in elk geval twee multidisciplinaire teams actief, het Commando Plaats Incident (CoPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). Daarnaast kan zoals aangegeven een gemeentelijk kernteam actief zijn. Het CoPI verandert niet in samenstelling bij de opschaling naar GRIP-2. Het Regionaal Operationeel Team bestaat minimaal uit de onderstaande leidinggevende vertegenwoordigers van de operationele diensten. Bij GRIP-2 is ondersteuning door actiecentra niet altijd noodzakelijk. Dit is ter beoordeling aan het betreffende ROT-lid. Het ROT komt samen in het regionaal coördinatiecentrum.

11 Het ROT wordt gevormd door de volgende functionarissen: Functie Operationeel Leider (voorzitter ROT) Politievertegenwoordiger GHOR-vertegenwoordiger Brandweervertegenwoordiger Ondersteuning Staffunctionaris(sen) brandweer Staffunctionaris(sen) politie Staffunctionaris(sen) GHOR Bestuurlijk staffunctionaris Staffunctionaris Informatiemanagement Plotter Functionaris Commandant van Dienst Brandweer, tenzij een andere voorziening wordt getroffen Algemeen Commandant Hoofd Sectie GHOR Hoofdofficier van Dienst Functionaris Brandweerfunctionaris Medewerker bureau conflict- en crisisbeheersing Medewerker bureau GHOR Medewerker Crisisbeheersing Regionale Brandweer Medewerker Regionale Brandweer Medewerker Regionale Brandweer Naar gelang de aard of omstandigheden van het incident dit vereisen, kan het Regionaal Operationeel Team ondersteund worden met actiecentra van de kolommen en kunnen vertegenwoordigers van externe organisaties zoals ProRail, het Hoogheemraadschap, energiebedrijven, et cetera aan het ROT worden toegevoegd. Taken van het ROT Het operationeel leiderschap: Degene die de leiding over de brandweer heeft, [de Commandant van Dienst van de regionale brandweer] is tevens belast met de operationele leiding van de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval, tenzij de burgemeester een andere voorziening treft. 3 Onder operationele leiding wordt verstaan de bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan hoofden van de bij de crisisbeheersing samenwerkende diensten. De Operationeel Leider treedt hierbij niet in de bevoegdheden van de hoofden van de diensten voor wat betreft de wijze van uitvoeren van hun taken. Als tactisch niveau van de rampenbestrijding is het Regionaal Operationeel Team belast met: De verantwoordelijkheid voor de totale operationele inzet, waaraan het COPI ondergeschikt is. De multidisciplinaire afstemming en aansturing van alle activiteiten in het effectgebied. De logistieke verzorging van de ingezette eenheden in zowel het bron- als het effectgebied. De monodisciplinaire aansturing van de verschillende actiecentra binnen het Regionaal Coördinatiecentrum. Het plannen van de behoefte aan bijstandspotentieel voor de crisisbestrijding en het aanvragen daarvan door het bevoegd gezag bij provincie of rijk. 3 Artikel 11 lid 2, Wet Rampen en Zware Ongevallen.

12 Het verzamelen en verstrekken van relevante gegevens over de crisissituatie en de crisisbestrijding aan de bij de bestrijding van de ramp deelnemende organisaties en de bestuurlijke autoriteiten. Het doen van voorstellen aan de Burgemeester inzake het waarschuwen, alarmeren, verplaatsen en opvangen van de bevolking en alle overige zaken die binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden binnen de rampenbestrijding vallen. Het adviseren en ondersteunen van de gemeente bij het verstrekken van eenduidige informatie aan bevolking en bestuurders. Het afstemmen van de informatieverstrekking over het incident met de voorlichter op het rampterrein (CoPI) en de voorlichter van de betrokken gemeente in het gemeentelijk kernteam. Het adviseren van de Burgemeester over mogelijke gemeentelijke opschaling. Functionarissen van het gemeentelijk kernteam In voorkomende situaties ontstaat bij incidenten de behoefte om al gemeentelijke actiecentra op te starten voor bevolkingszorg zonder echter de gehele gemeentelijke organisatie (beleidsteam, managementteam en actiecentra) te alarmeren. Het gaat hier om de primaire gemeentelijke processen (opvang en verzorging, CRIB en voorlichting). Bij het bestaan van een dergelijke behoefte kan de Operationeel Leider bij GRIP-2 de Burgemeester adviseren een gemeentelijk kernteam (KT) bijeen te laten komen. De Burgemeester beslist hierover. Het gemeentelijk kernteam stuurt de gemeentelijke processen aan. Het KT bestaat uit de relevante procesverantwoordelijke(n), aangevuld met de voorlichter en de MOVer. Het team werkt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester en gemeentesecretaris. Het KT kan fysiek bijeen komen of in virtuele vorm, op afstand, door middel van telefonisch contact of . De afstemming tussen het KT en de hulpdiensten vindt plaats via het ROT. Beschouwd vanuit de gemeentelijke rol bij de incidentbestrijding is het, op voorhand, moeilijk om aan te geven op welk moment of bij welke omvang verdere opschaling naar GRIP-3 dient plaats te vinden. Naast het ontstaan van de behoefte van bestuurlijke coördinatie kan het aantal op te starten deelprocessen indicatief zijn. Als vuistregel kan gelden dat indien meer dan drie gemeentelijke processen worden opgestart, opschaling naar GRIP-3 wenselijk is. Het instellen van een KT bij GRIP- 2 betekent echter sowieso dat gemeenten gerichter en efficiënter bij een incident betrokken raken. Dit betekent echter niet dat door het KT taken worden overgenomen die op dit moment tot het domein van de hulpverleningsdiensten behoren. Het gaat puur om uitvoerende taken die tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren. Het gemeentelijk kernteam bestaat in principe uit de volgende functionarissen: Functie Functionaris Procesverantwoordelijke Lid managementteam Medewerker Openbare Veiligheid Medewerker Openbare Veiligheid Voorlichter Gemeentevoorlichter Ondersteuning Functionaris Notulist Gemeenteambtenaar gemeentelijk De organisatiestructuur wordt dan: ROT kernteam tactisch niveau Actiecentrum = actiecentrum gemeente (betrokken deelproces) actiecentrum CoPI uitvoerend niveau

13 De rol van procesverantwoordelijke binnen het Leidse Kernteam wordt ingevuld door de dienstdoende Alarmeringsverantwoordelijke. De Alarmeringsverantwoordelijke is voorzitter van het Kernteam en onderhoud contact met de burgemeester, gemeente secretaris en overige procesverantwoordelijke. Afhankelijk van het soort incident kan de samenstelling van het Kernteam worden aangepast. De alarmeringsverantwoordelijke besluit in overleg met de burgemeester of het Kernteam fysiek bijeenkomt. De opkomstlocatie voor het Kernteam is de crisisruimte. Taken van het gemeentelijk kernteam Het gemeentelijk kernteam houdt zich bezig met de tactische aansturing van de opgestarte gemeentelijk actiecentra (waaronder standaard het deelproces Voorlichting): Toezicht houden op de uitvoering van deze processen door de gemeentelijke actiecentra. Voorbereiden van de voorlichting van de bevolking over de door de gemeente ondernomen acties. In overleg met het Regionaal Operationeel Team opdracht geven tot het treffen van aanvullende maatregelen. De taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris (operationeel / ambtelijk) en de burgemeester (bestuurlijke). Afschaling Afschaling naar GRIP-1 kan plaatsvinden door de leden van het ROT. Indien in GRIP-2 ook sprake is van gemeentelijke opschaling, dan kan de burgemeester besluiten tot (monodisciplinaire) gemeentelijke afschaling. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot multidisciplinaire afschaling, aangezien voor de betrokken hulpdiensten in het ROT de noodzaak voor het instandhouden van GRIP-2 kan blijven bestaan. In dergelijke gevallen blijft GRIP-2 van kracht totdat ook de leden van het ROT besluiten dat afschaling kan plaatsvinden. Verdere afschaling vindt plaats zoals beschreven bij GRIP-1.

14 GRIP-3: Beleidsteam (BT) Geen belangrijke wijzigingen in samenstelling van het gemeentelijk beleidsteam en managementteam Incidentgrootte GRIP-3 Een incident binnen één gemeente met groter uitstralingseffect, waardoor niet alleen operationele, maar ook bestuurlijke afstemming of leiding nodig is. Dit is het geval zodra er een bedreiging is van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking. De effecten van het incident blijven binnen de grenzen van de betrokken gemeente. Afkondiging GRIP-3 GRIP-3 wordt vastgesteld door de Burgemeester op initiatief van één van de betrokken hulpdiensten. Hier dienen de overige hulpdiensten zich aan te conformeren. In uitzonderlijke situatie wordt GRIP-3 automatisch in werking gesteld indien de (Hoofd)officier van Dienst Brandweer ter plaatse inschat dat de bevolking gevaar loopt en - in overleg met de Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen en de Commandant van Dienst Brandweer - besluit de sirenes te laten gaan. Het afkondigen van GRIP-3 heeft de volgende consequenties: 1. Het CoPI en ROT blijven actief of worden gevormd. 2. Eenhoofdige leiding wordt formeel ingesteld op alle niveaus. De Burgemeester neemt het opperbevel op zich. 3. De gemeentelijke rampenorganisatie wordt ingesteld: Beleidsteam, Managementteam en Actiecentra worden gealarmeerd. Zij verzamelen zich in het gemeentehuis van de betreffende gemeente, tenzij op lokaal niveau een andere regeling geldt. 4. Het Regionaal Operationeel Team wordt voor zover nog niet gebeurd uitgebreid met de relevante actiecentra. 5. De Coördinerend Burgemeester wordt geïnformeerd door de Operationeel Leider van het Regionaal Operationeel Team. 6. De Commissaris van de Koningin wordt geïnformeerd door de Burgemeester. 7. De Hoofdofficier van Justitie wordt geïnformeerd door de politiefunctionaris in het Beleidsteam. Bezetting bij GRIP-3 Bij GRIP-3 zijn drie multidisciplinaire teams actief, het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het gemeentelijk beleidsteam (BT). Het gemeentelijk Beleidsteam staat onder leiding van de Burgemeester of zijn vervanger.

15 Het Beleidsteam bestaat minimaal uit de volgende functionarissen: Functie Voorzitter Beleidsteam Brandweervertegenwoordiger Politievertegenwoordiger Functionaris Burgemeester Gemeentelijk Commandant Districtschef Politie Hollands Midden GHOR-vertegenwoordiger RGF GHOR Hollands Midden 4 Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Medewerker Openbare Veiligheid Medewerker Openbare Veiligheid Voorlichter Gemeentevoorlichter Ondersteuning Plotter Notulist Logboekschrijver Functionaris Gemeenteambtenaar Gemeenteambtenaar Gemeenteambtenaar Indien men dit nodig acht kunnen extra functionarissen aan het gemeentelijk beleidsteam worden toegevoegd. Taken van het Beleidsteam De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval deelnemen, staan onder zijn bevel. Hij doet zich bijstaan door een door hem samengestelde gemeentelijke rampenstaf. 5 Dit is het Beleidsteam. De burgemeester is bevoegd in geval van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. 6 De burgemeester heeft het gezag over de politie indien de politie optreedt in een gemeente ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningsdienst. 7 Het gemeentelijk Beleidsteam houdt zich bezig met de strategische besluitvorming voor de langere termijn en heeft onder meer de volgende taken: Adviseren van de Burgemeester bij te nemen beleidsbeslissingen. Bestuurlijk coördineren en afhandelen van de crisisbestrijding. Toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen. Begeleiden van het proces van crisisbestrijding en hulpverlening. 4 Bij opschaling naar GRIP 4 gaat de Regionaal Geneeskundig Functionaris van het Beleidsteam naar het Regionaal Beleidsteam. 5 Artikel 11 lid 1, Wet Rampen en Zware Ongevallen. 6 Artikelen 175 en 176, Gemeentewet. 7 Artikel 12.1, Politiewet.

16 Voorbereiden van de voorlichting van de bevolking over de beleidsaspecten. Geven van opdrachten tot het treffen van aanvullende maatregelen zoals evacueren van de bevolking, inrichten van opvangcentra, CRIB, perscentra, informatie- en adviescentrum, morgues, et cetera. Tijdig reageren op signalen van openbare orde problemen. Aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover dit niet gemandateerd is aan de diensten. Stellen van prioriteiten bij de aanpak van de crisisbestrijding. Overleg met en informatie verschaffen aan de Commissaris van de Koningin. Verslaglegging van de crisis. Nadrukkelijk dient hierbij te worden opgemerkt dat het beleidsteam een team van adviseurs is van de burgemeester. De leden van het BT adviseren de burgemeester over de voorgelegde beleidsbeslissingen, elk vanuit hun eigen discipline. Door het totaalbeeld dat hiermee ontstaat is de burgemeester in staat om een weloverwogen beslissing te nemen in de voorliggende beleidsdilemma s. Dit leidt ertoe dat naast de monodisciplinaire afstemming tussen BT en ROT ook afstemming dient plaats te vinden in de hiërarchische sturingslijn tussen de operationele leiding vanuit het ROT en de voorzitter van het beleidsteam. Afschaling Afschaling naar GRIP-2 kan plaatsvinden door de burgemeester. Verdere afschaling vindt plaats zoals beschreven bij GRIP-2 en GRIP-1.

17 GRIP-4 : Regionaal Beleidsteam (RBT) Geen belangrijke wijzigingen in samenstelling van het gemeentelijk beleidsteam en managementteam. Incidentgrootte GRIP-4 De effecten van het incident overschrijden de gemeentegrens of kennen een dermate hoge complexiteit dat bovenlokale bestuurlijke coördinatie wenselijk wordt geacht. Coördinatie op strategisch niveau is noodzakelijk. Het incident vraagt om afstemming tussen de betrokken gemeenten. Meerdere gemeentelijke Beleidsteams zijn bij het incident betrokken. Afkondiging GRIP-4 GRIP-4 kan in werking worden gesteld door de Burgemeesters van de betrokken gemeenten in overleg met de Coördinerend Burgemeester. De bestuurlijke afstemming verloopt dan via de Coördinerend Burgemeester. De Operationeel Leider heeft bij het instellen van GRIP-4 een adviserende stem en kan op basis van het verloop van de gebeurtenissen de betrokken Burgemeesters en de Coördinerend Burgemeester adviseren GRIP-4 in te stellen. Het afkondigen van GRIP-4 heeft de volgende consequenties: 1. Een Coördinerend Burgemeester wordt benoemd, in principe is dit de voorzitter van het veiligheidsbestuur van de regio Hollands Midden. 2. Het Regionale Beleidsteam (RBT) komt bijeen. 3. De gemeentelijke Beleidsteams blijven in aangepaste samenstelling actief; de Regionaal Geneeskundig Functionaris gaat van het Beleidsteam naar het Regionaal Beleidsteam. 4. Het CoPI en ROT blijven actief. 5. De Commissaris van de Koningin wordt geïnformeerd. Hij stelt het nationaal coördinatie centrum (NCC) in kennis. Bezetting bij GRIP-4 Bij GRIP-4 zijn vier multidisciplinaire teams actief, het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de gemeentelijke beleidsteams (BT) en het Regionaal beleidsteam (RBT). Het RBT komt samen in het regionaal coördinatiecentrum, tenzij er gewichtige redenen zijn om hiervan af te wijken. De leiding van het RBT is in handen van de Coördinerend Burgemeester.

18 Functie Voorzitter regionaal beleidsteam Gemeentesecretaris Medewerker Openbare Veiligheid Functionaris Coördinerend Burgemeester Gemeentesecretaris (van coördinerend burgemeester) Medewerker Openbare Veiligheid (van coördinerend burgemeester) Brandweervertegenwoordiger Regionaal Commandant RBHM 8 Politievertegenwoordiger Korpschef Politie Hollands Midden GHOR-vertegenwoordiger RGF GHOR Hollands Midden Vertegenwoordiger OM Hoofdofficier van Justitie Voorlichter Gemeentevoorlichter (van coördinerend burgemeester) Ondersteuning Ondersteuner Notulist Plotter Functionaris Regionale ondersteuningspool van het RBT (nog te formeren) Indien men dit nodig acht, kunnen extra functionarissen aan het regionaal beleidsteam worden toegevoegd. Taken van het RBT Elke Burgemeester blijft verantwoordelijk voor het in zijn gemeente gevoerde beleid. De Coördinerend Burgemeester 9 : Is verantwoordelijk voor de bestuurlijke afstemming en coördinatie. Staat ten dienste van de Burgemeesters van de betrokken gemeenten zonder hiërarchische lijn of structuur. Neemt geen gedeelte van het opperbevel van de Burgemeesters over. Zit het Regionaal Beleidsteam voor. Formuleert samen met het Regionaal Beleidsteam het bestrijdingsbeleid. Geeft namens de Burgemeesters van de betrokken gemeenten opdrachten aan de Operationeel Leider van het Regionaal Operationeel Team. Rapporteert frequent aan de Burgemeesters van de betrokken gemeenten en aan de Commissaris van de Koningin. Behandelt schaarstevraagstukken en bemiddelt in conflictsituaties tussen plaatselijke autoriteiten aangaande de uitvoering van opdrachten. De coördinatie door het Regionaal Beleidsteam heeft betrekking op: Het aanvragen en toewijzen van bijstand. De voorlichting over de ramp en de bestrijding daarvan Het stellen van prioriteiten voor de daadwerkelijke crisisbestrijding. 8 Als de Commandant van Dienst van de Brandweer de Regionaal Commandant is, neemt een vrije Commandant van Dienst zijn plaats in het 9 Regionaal Operationeel Team over. De taken en bevoegdheden hier verwoord sluiten aan bij de Regeling Coördinerend Burgemeester, zoals vastgesteld in het Dagelijks Bestuur op 19 juni 2003.

19 Het waarschuwen en alarmeren van de bevolking. De buitengemeentelijke verplaatsing van de bevolking. Het overleg met en de informatievoorziening aan de Commissaris van de Koningin in de provincie. Het onderhouden van contacten met de media en de bevolking, uitsluitend voor zover het intergemeentelijke onderwerpen betreft. Op het moment dat de incidentlocatie is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Leiden zal de burgemeester van Leiden (incl. ondersteuning) binnen het gemeentelijk beleidsteam blijven. De rol van coördinerend burgemeester wordt hierbij overgedragen. Afschaling Afschaling naar GRIP-3 kan plaatsvinden indien de burgemeesters van de betrokken gemeenten en de coördinerend burgemeester hiertoe in gezamenlijkheid besluiten. De coördinerend burgemeester heeft hierin een doorslaggevende stem. Verdere afschaling vindt plaats zoals beschreven bij GRIP-3, GRIP-2 en GRIP-1.

20 Afkortingen AC Actiecentrum BT Beleidsteam CoPI CvD-B CVD-G Commando Plaats Incident Commandant van Dienst Brandweer Commandant van Dienst Geneeskundig DC Districtschef GGD GHOR GMK GRIP Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Meldkamer Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure HOvD Hoofdofficier van Dienst Brandweer KT Gemeentelijk Kernteam OM OvD-B OvD-G OvD-P Openbaar Ministerie Officier van Dienst Brandweer Officier van Dienst Geneeskundig Officier van Dienst Politie Plv Plaatsvervangend RAC RBHM RBT RCC RGF ROT Regionale Alarmcentrale Regionale Brandweer Hollands-Midden Regionaal Beleidsteam Regionaal Coördinatie Centrum Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionaal Operationeel Team

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

1 Organisatiestructuur opschaling

1 Organisatiestructuur opschaling Deel B Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur opschaling 1 Organisatiestructuur opschaling 1.1 Inleiding Bij een ongeval met mogelijk verstrekkende gevolgen zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Opsteller : Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming Goedkeuring Revisienr. Datum Omschrijving

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT);

Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT); Beschrijving van de organen: Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI); Commando Rampterrein (CoRT); Regionaal Operationeel Team (ROT); Beleidsteam (BT), Regionaal Beleidsteam (RBT) en Managementteam (MT)

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Rampenplan Gemeente Schouwen-Duiveland 2005-2009 Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Inleiding De operationele aspecten van de crisisbestrijding worden beschreven. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Hoofdstuk Onderwerp Pagina

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Crisisplan Kennemerland

Nota van B&W. Onderwerp Crisisplan Kennemerland Onderwerp Crisisplan Kennemerland Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 4489 E-mail: jvdhoek@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. 2007/190051 bijlage

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik.

Montfoort. Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Vademecum Crisisbeheersing Loenen Gemeentesecretaris Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het

Nadere informatie

Bijlage B: Format rapportage

Bijlage B: Format rapportage Bijlage B: Format rapportage Format Rapportage Systeemoefening [naam regio] - dit document is op aanvraag in wordversie beschikbaar - [maand / jaar] Versie conclusies Bijlage B: format rapportage 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

gemeentelijk rampenplan Noord- en Midden-Limburgse gemeenten Rampenplan van de gemeente Roermond Versiebeheer datum paraaf AOV vastgesteld door B&W op: Juli 2005 1 e wijziging: Juli 2007 2 e wijziging: Januari 2008 3 e wijziging Juli 2009 4 e wijziging 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling Grip-regeling 2012-2016 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wet- en regelgeving 6 1.1.1 Regionaal Crisisplan 6 1.2 Doelgroep 6 2. GRIP 7 2.1 Introductie 7 2.2 Uitgangspunten 7 2.3 Organieke structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan

Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan Inhoudsopgave Gemeentelijk Rampenplan Inleiding, blz. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Rampenplan, blz. Risico-inventarisatie en analyse, blz. Bestuurlijke en operationele coördinatie;

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Zelforganisatie bij crisismanagement. J.Don Berghuijs Algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Zelforganiseren Zelforganisatie is het ogenschijnlijke spontane proces waarbij een systeem zichzelf organiseert. (mieren, vogeltrek, school met vissen etc.) Zelforganisatie bij crisismanagement J.Don Berghuijs

Nadere informatie

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest.

Nieuwegein. IJsselstein. Utrecht. Montfoort. Veenendaal Abcoude. Bunnik. Rhenen. De Bilt. Loenen. Maarssen Lopik. Baarn. Bunschoten Soest. Leusden Montfoort Nieuwegein Bunnik Zeist Utrechtse Heuvelrug Baarn Woudenberg Vianen Houten De Bilt Bunschoten Soest Loenen Veenendaal Abcoude Woerden Eemnes Oudewater Utrecht Wijk bij Duurstede Renswoude

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie