SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF"

Transcriptie

1 SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF

2 Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee en Stallenbouw Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) Tel. (050) Fax. (050) VAC Anna Bijns gebouw, 3de verdieping Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN Tel. (03) Fax. (03) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Tel. (09) Fax. (09) Tel. (09) Fax. (09) Uitgever Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ELLIPSGEBOUW Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 6 de verdieping 1030 BRUSSEL Website: (rubriek publicaties )

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Identificatie, genetica, selectie Identificatie Genetica, selectie 4 3 Kostprijs opfok jongvee 11 4 Aantal stuks jongvee op het bedrijf 15 5 Relatie leeftijd/gewicht na afkalven en latere melkproductie 17 gewenste conditiescore 5.1 Relatie tussen het gewicht na afkalven en de latere 17 melkproductie 5.2 Gewenst groeiverloop voor jongvee Hoe het lichaamsgewicht schatten Gewenste conditiescore 25 6 Voeding Voeding tijdens de opfokperiode (0 tot 5 maanden) De biestperiode Het melkrantsoen Het krachtvoeder Het ruwvoeder 6.2 De voeding van het jongvee De weideperiode De stalperiode 6.3 De voederbehoeftenormen Typerantsoenen voor jongvee 37

4 7 Gezondheidszorg en ziekten Gezondheidszorg Besmettelijke diarree De oorzaken Maatregelen 7.3 Inwendige parasieten Wormbesmetting Algemene preventie De verschillende wormen Ontwormen bij het opstallen: ja of neen? 7.4 Uitwendige parasieten Luizen Schurftmijten Ringschurft Vliegen Horzels 7.5 IBR BVD Paratuberculose 54 8 Huisvesting van kalveren en jongvee Huisvesting van geboorte tot reproductie Hygiëne bij het kalven Huisvestingsvormen in de periode van de geboorte tot het spenen Groepshuisvesting van spenen tot reproductie 8.2 Klimaat Open of gesloten stallen 62 9 Besluiten Lijsten van de tabellen, figuren en schema s Literatuurlijst Contactpersonen van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken zijn bij voorlichtingsactiviteiten 69

5 1 Inleiding 1 In de melkveehouderij wordt jaarlijks gemiddeld 30 à 33 % van de melkveestapel vervangen. Dit betekent dat er jongvee moet opgefokt, zoniet aangekocht, worden om de reforme koeien te vervangen. De opfok van vrouwelijk jongvee is op de meeste melkveebedrijven geen economisch doel op zich, doch slechts een tussenschakel in het productieproces. Uit economisch oogpunt moeten de opfokkosten laag gehouden worden. Evenwel dient de opfok zo geoptimaliseerd dat de vaars bij de eerste inseminatie en bij de eerste kalving een dusdanig gewicht en ontwikkeling heeft dat de kansen op een hoog melkproductieniveau maximaal zijn. Het bereiken van deze twee doelstellingen is onder meer afhankelijk van de voeding, de gezondheid, de sanitaire begeleiding en de huisvesting. Een optimale opfok is een investering voor de toekomst en is eveneens noodzakelijk om de financiële inspanningen die gebeuren om de genetische aanleg voor de melkproductie te verhogen, te rendabiliseren. De melkveehouder heeft er dus alle belang bij om het jongvee in goede omstandigheden op te fokken zodat het genetisch potentieel, dat vastligt van bij de geboorte, als melkkoe ten volle tot uitdrukking kan komen. In de verschillende hoofdstukken van de brochure wordt aan de melkveehouder de informatie weergegeven die moet leiden tot een succesvolle opfok. Ook in de moeilijkste opdracht, het effectief realiseren van een goede opfok in de praktijk, kan de rundveehouder mits een goede opvolging en verzorging zeker slagen. Eerste druk : April 2000 ir. I. Ryckaert ir. L. Hubrecht A. Anthonissen J. Winters ir. S. Van Gansbeke Kleine aanpassingen : April 2010

6 2 Layout, eindafwerking en contactpersoon bestelling van brochures: Carine Van Eeckhoudt Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ Fax: 02/ Aansprakelijkheidsbeperking Deze brochure werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze brochure. De gebruiker van deze brochure ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. De informatie uit deze uitgave mag worden overgenomen mits bronvermelding.

7 2 Identificatie, genetica, selectie Identificatie Identificatie is in de veehouderij zeer belangrijk, ze is noodzakelijk voor de afstamming, het bedrijfsbeheer, de prestatietoetsen, de profylaxe, de vleeskeuring en de vaststelling van de herkomst van producten. Deze vaststelling van herkomst wordt geregeld op basis van het K.B. van 9 juni 1999 betreffende de etikettering van het rundvlees en van de rundvleesproducten. De eerste BSE-crisis was de aanleiding voor een verstrengde Europese regelgeving op gebied van traceerbaarheid en etikettering van rundsvlees. De reglementering op dit terrein heeft als bedoeling de traceerbaarheid van rundvlees en rundvleesproducten te waarborgen vanaf het bedrijf, over de handel, de versnijding en eventueel de verwerking tot bij de beenhouwer. De overheid hoopt aldus het vertrouwen van de consument in rundvlees te behouden, eventueel te herwinnen en desgevallend problemen in de productieketting onmiddellijk te kunnen opsporen. Met het oog op een optimale doeltreffendheid moet de identificatie blijvend en onvervalsbaar zijn, voor alle dieren gelden, eenvormig zijn en bruikbaar voor al wie in de veehouderij en de verwerking een rol speelt. Elk rund beschikt over een uniek identificatiedocument. In het kader van de wetgeving op de dierengezondheid (Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten van de epidemiologische bewaking van runderen - Belgisch Staatsblad van 19 september 1997) moeten alle runderen geïdentificeerd zijn. Een pasgeboren kalf wordt door de veehouder voorzien van twee identieke oormerken. Dit gebeurt voor het kalf het beslag verlaat en ten laatste voor het 7 dagen oud is. Belangrijk is eveneens dat bij verlies van één van de oormerken het rund steeds opnieuw gemerkt wordt met eenzelfde oormerknummer met een hoger versienummer. Dat nieuwe oormerk wordt aangevraagd bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bij verlies van twee oormerken dient de veehouder onmiddellijk de bevoegde ambtenaar van de Veterinaire Diensten van het FAVV en DGZ te verwittigen. Deze oormerken zijn duidelijk leesbaar zodat ze ook voor de boer bruikbaar zijn voor het dagelijks beheer van zijn jongveestapel.

8 4 2.2 Genetica, selectie Door de structuur van onze bedrijven, veelal met een beperkte oppervlakte, en door de gevolgen van de milieumaatregelen, heeft de melkveehouderij er alle belang bij om te streven naar een productieve melkveestapel. Een rendabele veehouderij is het resultaat van een prima uitbating qua voeding en huisvesting en van een veestapel van goed genetisch niveau. Om op zijn bedrijf doeltreffend met genetica en selectie te kunnen omgaan, dient de melkveehouder: - het genetisch niveau van zijn bedrijf en van zijn productieve dieren te kennen en dit zowel voor kenmerken van melkproductie als van exterieur; - de actuele fokwaarde te kennen van hem ter beschikking zijnde of door de KI-centra aangeboden fokstieren; - precies te weten welke zwakke punten in zijn melkveestapel dienen weggewerkt te worden en in welke richting deze (hoger of lager vetgehalte, hoger of lager eiwitgehalte, koeien met langere levensduur,...) dienen gestuurd te worden om over enkele jaren competitief te blijven. Kennis verwerven over zijn melkveestapel is enkel mogelijk door deelname aan melkproductieregistratie (mpr) en aan exterieur beoordeling melkvee (em). Deelname aan deze activiteiten betekent een (minimale) investering en biedt de mogelijkheid gericht te werken aan de verbetering van de toekomstige melkveestapel. Een berekend overzicht van de jaarlijkse kosten, gebaseerd op de CRV-tarieflijst geldig voor het boekjaar (loopt van 1/9/05 t.e.m. 31/8/06), verbonden aan de deelname aan mpr, em, kunstmatige inseminatie wordt in schema 1 (blz. 5 en 6 ) gegeven voor een bedrijf met 50 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Bij de berekening is uitgegaan van een vervangingspercentage van 35 % en van een stierengebruik via inseminatoren-ki. Er wordt zeer breed gebruik gemaakt van proefstieren. Er is een proefstierovereenkomst afgesloten, dit betekent dat minstens 50 % van de gekalfde vaarzen (schotten) dienen geïnsemineerd te worden met een proefstier. Voordeel van deze overeenkomst is dat de proefstieren aangekocht worden aan een voordeeltarief van 4,5 euro. Verder wordt er een premie ontvangen (wanneer een proefstierdochter een melklijst kan voorleggen van 100 lactatiedagen) van 45 euro en een premie voor exterieurbeoordeling van 20 euro. Om de berekening te vereenvoudigen wordt van de situatie vertrokken dat er maar 1 dier per dag wordt geïnsemineerd en wordt de kwartaalkorting niet in rekening gebracht. Beide zorgen uiteindelijk voor nog een lagere inseminatiekost. Melkveehouders die sperma aankopen, wensen door hun organisatie regelmatig en correct ingelicht te worden over de actuele fokwaardeschatting van stieren waarvan zij sperma in hun container bewaren als van andere beschikbare stieren, zowel op gebied van melkproductie als van exterieur. Voor de huidige melkveehouderij zijn de volgende kenmerken belangrijk: - Kg melk met aandacht voor het vet- en zeker het eiwitgehalte; - uier: een kwaliteitsuier moet toelaten dat een koe verschillende lactaties kan afwerken; - benen: stevig beenwerk en goede klauwen;

9 5 - langleefbaarheid; - weinig geboorteproblemen en een goede vruchtbaarheid; - een goede melkbaarheid en handelbaar karakter; - voor dubbeldoelvee: een goede vleesproductiegeschiktheid. In onderstaand schema van prijsberekening wordt ervan uitgegaan dat de veehouder zijn stalen zelf neemt en dit om de 2 maanden (dwz. 6 x mpr per jaar) om nog net een erkenning te hebben. Verder gaat deze melkveehouder in ruime mate proefstieren gebruiken en de goedkoopste stier voor gebruikskruisingen. Hij laat zijn dieren nog wel punten, maar SAP doet hij niet meer omdat hij toch in ruime mate proefstieren gebruikt. Schema 1 Overzicht van de berekende jaarlijkse kosten uitgedrukt in Euro (BTW niet inbegrepen) verbonden aan programma s van veeverbetering op een melkveebedrijf van 50 melkkoeien. Lidgeld 50,00 Melkproductieregistratie - basisbijdrage MPR 7,67 toelage MVG (Vlaamse Gemeenschap) - 2,67 5,00 x 6 = 50,00 - bijdrage melktijd (per minuut) 0,31 toelage MVG - 0,06 0,25 x 10 x 0 = 0,00 - gebruik tru-test/melkmeter 0,90 0,90 x 6 x 12 = 64,80 - bijdrage per monster 1,44 toelage MVG - 0,29 1,15 x 6 x 50 = 345,00 - celgetalbepaling per monster 0,50 toelage MVG - 0,10 0,40 x 6 x 50 = 120,00 - MPR-uitslag op papier 3,90 3,90 x 6 = 23,40 Registratie - registratie kalveren tot 12 maanden 5,80 5,80 x 20 = 116,00

10 6 KI (gemiddeld 1,6 per koe, door inseminator) - inseminatie door inseminator basistarief per bezoek 9,25 behandelingstarief 5,00 14,25 x 1,6 x 70 = 1596,00 - kosten aankoop sperma proefstieren 4,50 4,50 x 45 = 202,50 Holstein fokstieren 12,00 12,00 x 52 = 624,00 Witblauw 7,00 7,00 x 15 = 105,00 (20 % gebruikskruising) Bedrijfsinspectie (exterieurbeoordeling) - bezoeksbijdrage 20,00 - exterieurbeoordeling per dier 6,00 x 18 = 108,00 SAP (geen deelname aan Stieradviesprogramma) 35,00 - jaarlijkse bijdrage 0,00 - per dier 0,60 x 0 = 0,00 - per vaars met testovereenkomst 0,30 x 0 = 0,00 Retributies - premie proefstierdochter onder MPR 45,00 x 6,6 = - 297,00 - premie proefstierdochter exterieurbeoordeling 20,00 x 6,6 = - 132,00 TOTALE KOSTEN 2 995,70 Kosten per 100 liter melk (50 melkkoeien x l/koe = l) 0,86 / 100 l waarvan Lidgeld 0,01 / 100 l Melkcontrole 0,17 / 100 l Registratie 0,03 / 100 l KI (uitvoering+sperma) 0,72 / 100 l Bedrijfsinspectie 0,04 / 100 l SAP 0,00 / 100 l Retributies - 0,12 / 100 l

11 7 Selecteren is het maken van keuzes, gesteund op objectieve gegevens zoals melkproductie, exterieur en pedigree. De kennis van de erfelijkheidsgraad van de economisch belangrijkste kenmerken inzake melkproductie, voortplanting en vleesproductie en van de bruikbaarheidskenmerken is nuttig in het bepalen van het fokdoel (tabel 1). De erfelijkheidsgraad van een kenmerk geeft aan in welke mate de waargenomen verschillen tussen dieren veroorzaakt worden door verschillen in erfelijke aanleg voor dat kenmerk. De erfelijkheidsgraad varieert van 0 (de verschillen zijn niet erfelijk bepaald) tot 1 (de verschillen zijn voor 100 % erfelijk bepaald). Bij een lage erfelijkheidsgraad (vb. de tussenkalftijd) is het moeilijk om een genetische vooruitgang voor dit kenmerk te boeken. De fokker kan bij de stierenkeuze wel nuttig gebruik maken van de relatief hoge erfelijkheidsgraad van een aantal economisch belangrijke kenmerken (vb. kg melk, kg eiwit, exterieur). Tabel 1 De erfelijkheidsgraad van de voornaamste kenmerken erfelijkheidsgraad (h²) Melkproductie Kg melk 0,40 0,55 Kg vet 0,30 0,44 Kg eiwit 0,30 0,50 Vruchtbaarheid Non-return 0,015 Tussenkalftijd 0,058 Interval afkalven-inseminatie 0,083 Duurzaamheid 0,10 Vleesproductie Bevleesdheid 0,21 Vetbedekking 0,18 Karkasgewicht 0,23 BCS (conditiescore) 0,43 Uiergezondheid Celgetal (SCS = somatic cell score) 0,24 0,30 Geboorte Geboortegemak 0,13 Drachtduur 0,46 Geboortegewicht 0,18 Afkalfgemak bij dochters 0,10 Levensvatbaarheid bij geboorte 0,01 0,03 Gedrag tijdens melken 0,10 Exterieurkenmerken Frame 0,30 0,35 Uier 0,34 Beenwerk 0,17 Bespiering 0,35 Totaal exterieur 0,30 bron: handboek NRS,

12 8 Met het bepalen van het fokdoel wordt bedoeld de richting waarin de melkveehouder zijn toekomstige generatie melkkoeien wil sturen op het gebied van melkproductie, melkvet- en melkeiwitgehalten, exterieurkenmerken en langleefbaarheid. Aldus geeft de melkveehouder o.a. aan welke kenmerken prioritair dienen verbeterd te worden en welke andere op niveau dienen te blijven. Rekening houdend met de eerder aangehaalde belangrijke kenmerken kan daarbij de volgende procedure als vuistregel gelden: - Leg een fokdoel vast. Stel als melkveehouder de vraag welke koeien je wil melken binnen 10 jaar. Stel zo ondergrenzen naar productie en exterieurniveau. Door fenotypische gegevens te vergelijken met genotypische gegevens van uw bedrijf kan een inschatting gemaakt worden welke genetica er best gebruikt wordt en welke aanpassingen in het genetisch potentieel nodig zijn om het doel te bereiken. Dit fokdoel kan besproken worden met een foktechnisch adviseur die tevens een analyse maakt van het genetisch potentieel t.o.v. het fenotypische dat er uit gehaald wordt. - Leg voor de melkproductievererving, via de Inet, een ondergrens vast. Kies afhankelijk van het fokdoel (melk of dubbeldoel) voor die stieren met een voldoende hoge productieaanleg. Inet is enkel een manier om de stieren te kunnen rangschikken. Belangrijker is ondergrenzen te stellen voor bepaalde kenmerken of beter nog is een pakket stieren samen te stellen, hun fokwaarde te vermenigvuldigen met hun inzetpercentage en dit moet gelijk zijn aan de ondergrens die je gesteld hebt bij de stierenkeuze. Waarom deze keuze zo bepalen? Niet alle koeien van uw veestapel zijn gelijk. Je stelt als ondergrens vb. -0,05% eiwit en beenwerkscore 106. Dan is het perfect mogelijk een stier met -0,25 % eiwit in te zetten met een beenwerkscore van 112, weliswaar beperkt op deze dieren die zeer slecht scoren voor beenwerk en goed voor eiwit. Dit wordt eigenlijk ook toegepast in het SAP. - Stel minimumeisen aan de betrouwbaarheid (% R) van de fokwaarde (minimum 70 %, wenselijker is minimaal 75 %) en aan de vererving voor de gehalten. Om een correcte stierkeuze te kunnen maken is het essentieel dat de gegevens (fokwaarden voor productie en exterieur) waarop de melkveehouder zich baseert vergelijkbaar zijn. Dit kan door zich te baseren op lijsten met als soort index NVI (stieren die voldoende dochters hebben in Vlaanderen en Nederland om een degelijke uitspraak te kunnen doen over hun kwaliteiten) of IB (interbull, de stieren hebben geen fokwaarde in Vlaanderen en Nederland maar hun gegevens zijn via internationaal erkende rekentechnieken vergelijkbaar gemaakt). Gebruik voor een verantwoorde risicospreiding minstens 4 verschillende fokstieren per jaar, op voorwaarde dat de verschillen in Inet niet te groot zijn; - Schenk bij de exterieurvererving zeker aandacht aan de functionele kenmerken, uier en beenwerk. Voor tweeledige rassen moet er ook aandacht zijn voor de bespiering om een te sterke achteruitgang tegen te gaan. Ook hier is het best te werken met minimumeisen. Let verder bij de koppeling op de specifieke sterke en zwakke punten van koe en stier. Tracht telkens de grootse aandachtspunten van de koe te verbeteren. Koppel bijvoorbeeld geen koe met een diepe uier met een stier die diepe uiers vererft.

13 9 - Stel in functie van de doelstelling minimumeisen aan andere secundaire kenmerken zoals geboortemoeilijkheden, melkbaarheid en gedrag. Vooral bij gebruik op pinken zijn stieren te vermijden die moeilijke verlossingen geven; - Houd rekening met de afstamming van koe en stier om te sterke inteelt te vermijden. Algemene regel is dat paringen tussen dieren met gemeenschappelijke grootvaders te vermijden zijn. Nadat het fokdoel is vastgesteld en de mogelijke fokstieren zijn geselecteerd, is het aangewezen dat de melkveehouder een paringsplan voor de veestapel opstelt. Een dergelijk paringsplan opstellen is zeer nuttig maar geen eenvoudige klus. Voor de bedrijven die deelnemen aan MPR en exterieurbeoordeling kan het stieradvies van de CRV (Coöperatieve Rundvee Verbetering) een belangrijk hulpmiddel zijn. Dit stieradvies (SAP = stieradviesprogramma) wordt uitgewerkt door de computer die daarbij rekening houdt met o.a. de volgende elementen: het gekozen fokdoel, productie- en exterieurgegevens van stier en koe, afstamming, eventuele erfelijke gebreken, voldoende spreiding in het stiergebruik, eventueel gebruik van vaarzenstieren op pinken. In dit kader gebeurt het omschrijven van een consequent fokdoel best na overleg met neutrale specialisten terzake. Lezers die meer informatie wensen over de fokkerij en selectie bij melkvee, dienen de betreffende brochure te raadplegen. Deze gratis brochure (brochure nr. 46: Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf) is te verkrijgen bij de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, het adres en telefoonnummer bevindt zich vooraan in deze brochure.

14 10

15 3 Kostprijs opfok jongvee 11 In tabel 2 zijn voor 5 groepen bedrijven, ingedeeld op basis van de gemiddelde ouderdom van de vaarzen bij eerste kalving, alle kostenelementen bij de opfok van jongvee berekend. Bij het lezen van tabel 2 dient de lezer rekening te houden met de volgende opmerkingen: - De bedrijven zijn over 5 groepen verdeeld op basis van de gemiddelde ouderdom van de vaarzen op elk bedrijf bij eerste kalving. Deze ouderdom kan individueel op een bedrijf enorm variëren; - De kosten zijn uitgedrukt in euro per koe-jaar; - Er zijn geen arbeidskosten aangerekend. Tabel 2 Kosten Evolutie van de kosten (EUR/koe-jaar) van de vaarzen in functie van de leeftijd bij eerste kalving (gemiddeld per bedrijf, rassen Zwartbont Holstein en Roodbont samen) (boekjaar ) Leeftijd van de vaars bij eerste kalving (maanden) Minder Van 27 Van 29 Van 31 Meer dan 27 tot 28 tot 30 tot 33 dan 33 Gemiddelde leeftijd bij eerste kalving (a) 25,4 27,5 29,6 31,9 35,0 Totaal operationele kosten 176,45 186,99 175,36 161,82 171,20 Totaal aan complementaire voederkosten 105,85 106,02 102,26 93,68 94,97 Andere operationele kosten van het rundvee 22,48 26,87 27,29 25,14 22,66 Operationele kosten weiland en voedergewas 48,12 54,09 45,81 43,01 53,57 Totaal structuurkosten 206,02 201,19 207,46 194,35 218,99 Pacht 26,77 29,33 33,19 32,35 33,49 Gebouwen (afschrijving, intrest, onderhoud) 71,59 64,95 46,48 40,18 38,52 Machines en mat. (afschr., intrest, onderhoud) 60,73 59,05 74,69 67,23 88,27 Algemene kosten 15,25 15,30 18,42 19,53 22,46 Intrest op het levend vee 25,81 26,65 29,00 29,55 30,57 Andere structuurkosten 5,88 5,92 5,68 5,50 5,68 Totaal van de kosten (operationele + structuur) (b) 382,47 388,18 382,82 356,17 390,18 Totaal van de kosten per vaars bij kalving * 809,57 889,57 944,30 946, ,03 (boekjaar ) Totaal van de kosten per vaars (boekj ) 736,64 785,28 874,49 891, ,54 * Zonder rekening te houden met de waarde van het kalf en berekend volgens de formule ((b:12) x a) Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen Sinds de laatste hervorming en de naamsverandering naar Departement Landbouw en Visserij heet het CLE voortaan AMS, wat staat voor Monitoring en Studie.

16 Deze informatie is door het AMS (ex CLE) (Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij) op basis van bedrijfsgegevens uit hun boekhoudnet. De oorspronkelijke gegevens zijn omgerekend naar Euro en gepubliceerd tot twee cijfers na de komma. In de beschikbare gegevens varieert de leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving van 25,4 tot 35 maanden (bedrijfsgemiddelden), met een algemeen gemiddelde van bijna 30 maanden. De bedrijven zijn als volgt gegroepeerd op basis van de gemiddelde leeftijd bij eerste kalving: - Jonger dan 27 maanden; - 27 en 28 maanden oud; - 29 en 30 maanden oud; - 31, 32 en 33 maanden oud; - Ouder dan 33 maanden. Bij de kostenstructuur, zoals opgegeven in tabel 2 (blz. 11), wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele kosten en de structuurkosten (zonder arbeid). Zij worden uitgedrukt in euro per koe-jaar. De operationele kosten zijn rechtstreeks verbonden met de productie: zij bevatten de bijkomende voederkosten (bedrijfsvoeders, aangekochte krachtvoeders en aangekochte ruwvoeders), de andere operationele veekosten (veearts, inseminatie, vereniging, strooisel, enz.) en de uitgaven aan meststoffen, zaaizaad en gewas- en weidebeschermingsmiddelen. Van deze operationele kosten zijn de kosten voor het aangekocht voeder (meer dan 60 %) veruit de belangrijkste factor. De structuurkosten zijn niet onmiddellijk verbonden aan het productievolume. De pacht wordt betaald of aangerekend. In de post gebouwen, machines en materieel zijn de onderhoudskosten ondergebracht, evenals de intresten (5 %) en de afschrijvingen op machines en materieel. Omdat deze elementen gemeenschappelijk zijn aan meerdere bedrijfstakken, worden zij over deze bedrijfstakken verdeeld op basis van het aantal grootvee-eenheden (GVE). De algemene kosten (telefoon, water, elektriciteit, verzekering) en de andere structuurkosten worden verdeeld in functie van het belang van de jongvee-gve in het totaal van het bedrijf. In deze structuurkosten vormen de afschrijvingen en het onderhoud van gebouwen, machines en materieel het grootste deel. De intrest op het levend vee (15 tot 20 % van de structuurkosten) vormt de vergoeding op het (geblokkeerde) kapitaal dat in het vee is geïnvesteerd. De productiekosten van een vaars, uitgedrukt in euro per koe-jaar en zonder rekening te houden met de waarde van het kalf noch met de arbeid, variëren weinig in functie van de leeftijd bij eerste kalving: afgerond ongeveer 384, behalve voor de groep vaarzen, die afkalven op de leeftijd van maanden, bij dewelke de productiekosten 356 per vaars bedragen. 12

17 Anderzijds is deze totale productiekost zeer verschillend wanneer hij berekend wordt over de volledige periode: vanaf de geboorte van de vaars tot haar eerste kalving. Dit totaal van de kosten per vaars bij kalving is het resultaat van de volgende berekening: de kost per koe-jaar vermenigvuldigd met de leeftijd in maanden bij eerste kalving en gedeeld door 12. Zoals vermeld op de voorlaatste lijn van de tabel 2, bedraagt deze kostprijs 810 voor een vaars die een eerste maal afkalft op een leeftijd van 25 maand en voor een vaars die een eerste maal afkalft op een leeftijd van 35 maand. Onderaan tabel 2 is een vergelijking gemaakt tussen de kosten per vaars bij kalving op basis van de boekhoudkundige resultaten van respectievelijk en Hieruit blijkt dat in deze periode van amper twee jaar de betreffende kosten per vaars met ongeveer 85 zijn toegenomen. Uit een vergelijking van de rassen Zwartbont Holstein en Roodbont en op basis van berekeningen steunend op gegevens van het boekjaar blijkt dat de kosten per koe en per jaar vrijwel even hoog zijn voor de twee rassen: 330 voor Zwartbont Holstein en 326 voor Roodbont. De gemiddelde leeftijd bij eerste kalving ligt voor beide rassen tussen 29 en 30 maand. 13 Tabel 3 De relatie van de leeftijd bij eerste kalving met de gemiddelde melkproductie en enkele andere kenmerken (rassen Zwartbont Holstein en Roodbont samen) (boekjaar ) Groepen volgens ouderdom bij eerste kalving (maanden) < > 33 Leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving (m) 25,4 27,5 29,6 31,9 35,0 Melkproductie van het bedrijf (l/koe) Vaarzenkalvingen (% van totaal aantal kalvingen) 33,3 33,0 32,0 30,6 26,2 % herfstkalvingen (van 1/10 tot 31/12) 35,2 32,1 28,7 28,9 29,6 % winterkalvingen (van 1/1 tot 31/3) 20,9 23,3 29,3 31,6 36,0 Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen Uit tabel 3 blijkt dat er een verband bestaat tussen de gemiddelde bedrijfsproductie en de leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving. Hieruit besluiten dat de productie automatisch verhoogt door de vaarzen vroeger te laten afkalven, is natuurlijk niet correct. Deze relatie weerspiegelt veeleer de bekwaamheid van de boer die er in slaagt alle factoren (genetica, voeding, huisvesting, gezondheidszorg,...) die de melkproductie beïnvloeden, te beheersen.

18 14 Figuur 1 Gemiddelde melkproductie per koe op bedrijven ingedeeld volgens gemiddelde leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving In figuur 1 is de gemiddelde melkproductie per koe op bedrijven, ingedeeld volgens de gemiddelde leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving, schematisch weergegeven. In hoofdstuk 5 (blz. 17) wordt de relatie tussen leeftijd/gewicht van de vaarzen bij afkalven en hun latere melkproductie uitgebreid besproken. Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat naarmate de vaarzen op een latere leeftijd afkalven: - de kosten verhogen - de gemiddelde melkproductie per koe niet toeneemt, wel integendeel.

19 4 Aantal stuks jongvee op het bedrijf 15 Tabel 4 geeft aan dat, op basis van de AMS (ex CLE) -boekhoudingen van het boekjaar van bedrijven met meer dan 20 melkkoeien, er op deze bedrijven gemiddeld ongeveer 90 stuks jongvee aanwezig zijn per 100 melkkoeien. Het aantal stuks jongvee dat werkelijk nodig is op een bedrijf hangt af van de volgende factoren: - Het vervangingspercentage van de koeien Hoe hoger dit percentage, hoe meer vrouwelijk jongvee moet aangehouden worden om de veestapel op peil te houden; - De ouderdom bij eerste kalving Hoe langer deze eerste kalving uitgesteld wordt, hoe meer stuks jongvee er op het bedrijf zullen aanwezig zijn; - De tussenkalftijd Een grote tussenkalftijd houdt in dat er op het bedrijf gedurende dat jaar minder kalveren geboren worden. Hierdoor moeten er kalveren van méér koeien aangehouden worden om in de vervanging te kunnen voorzien; - Het sterftepercentage van de kalveren Hoe hoger het sterftepercentage, hoe meer kalveren er dienen aan-gehouden te worden Tabel 4 Gemiddelde samenstelling van de jongveestapel op bedrijven met meer dan 20 melkkoeien (boekjaar ) Gemiddelde jongveestapel per 100 koeien Zwartbont Roodbont (jaar-koeien) (*) Holstein Jonger dan 1 jaar 36,0 35,5 Van 1 tot 2 jaar 36,2 36,5 Vaarzen ouder dan 2 jaar 15,1 19,7 Totaal aantal vaarzen 87,3 91,7 (*) jaar-koeien : gedurende 365 dagen aanwezig Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen

20 In tabel 5 is, in functie van het vervangingspercentage van de koeien, van de leeftijd bij eerste kalving en van de tussenkalftijd, het minimaal aantal stuks jongvee opgenomen dat de veehouder moet aanhouden om zijn veestapel van 100 melkkoeien op peil te kunnen houden. Er is rekening gehouden met een kalversterfte van 10 %. Uit onderzoek in o.a. Nederland en Denemarken is gebleken dat dit uitvalspercentage van de kalveren reëel is. Het noodzakelijk aantal stuks jongvee is, zoals blijkt uit tabel 5, zeer sterk afhankelijk van elk van deze drie parameters en varieert van het enkelvoudige naar meer dan het dubbele. 16 Tabel 5 Vereist aantal stuks jongvee op het bedrijf om de veestapel van 100 melkkoeien in stand te houden % vervanging Tussenkalftijd Leeftijd bij eerste kalving (maanden) van de koeien (maanden) Bron: brochure Opfok van vaarzen Uit de brochure 17: Het vervangingsbeleid bij melkvee en zijn economische impact, uitgegeven door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling - sector melkvee en gratis verkrijgbaar, blijkt dat het arbeidsinkomen per 100 liter melk met ruim 3 stijgt (afgerond van 10,7 naar 13,9/ 100 l - gemiddeld resultaat over de boekjaren , en ) wanneer het vervangingspercentage op de bedrijven afneemt van ongeveer 40 % naar ongeveer 24 %. In tijden met hoge vleesverliezen (prijsverschil tussen een pas afgekalfde vaars en een reforme koe) zijn hoge vervangingspercentages uit den boze. Om dit te verhelpen kan het ondereind van de veestapel drachtig gemaakt worden van een vlotkalvende vleesstier. Door de verkoop van deze nuchtere kalfjes kan de post omzet en aanwas verhoogd worden. Een lager vervangingspercentage van de melkkoeien, een kortere tussenkalftijd en een lagere leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving resulteren in een lager aantal stuks jongvee nodig op het bedrijf om de melkveestapel in stand te houden.

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen Er valt veel te winnen met een langere levensduur Henk Hogeveen Lange levensduur is goed...... gevolg van betere gezondheid... gevolg van betere vruchtbaarheid... minder jongvee nodig minder kosten minder

Nadere informatie

Praktische kalveropfoktips van 0 tot 3 maanden. Ger v. Wersch Rayonmanager Nutrifeed 2. Onderwerpen. Nutrifeed onderdeel van Royal FrieslandCampina

Praktische kalveropfoktips van 0 tot 3 maanden. Ger v. Wersch Rayonmanager Nutrifeed 2. Onderwerpen. Nutrifeed onderdeel van Royal FrieslandCampina Nutrifeed onderdeel van Royal FrieslandCampina 1 Praktische kalveropfoktips van 0 tot 3 maanden Ger v. Wersch Rayonmanager Nutrifeed 2 Onderwerpen Management rond geboorte Volle melk of melkvervanger Meest

Nadere informatie

Programma: SPONSORS. Ontwikkelingen GES 2015. GES organisatie. Agenda. Quotum eraf, fosfaat erop? Apeldoorn 4 november 2015

Programma: SPONSORS. Ontwikkelingen GES 2015. GES organisatie. Agenda. Quotum eraf, fosfaat erop? Apeldoorn 4 november 2015 10.00 - Geart Benedictus: Welkom Programma: Quotum eraf, fosfaat erop? Toekomst fokkerij? Apeldoorn 4 november 2015 10.05 - Jan Huitema (melkveehouder en Europarlementariër) 10.35 - Bonny van Ranst (melkveehouder

Nadere informatie

Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk

Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf in functie van het bruto-saldo per 100 liter melk Deze brochure wordt u aangeboden door: Auteurs Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame

Nadere informatie

STRATEGISCH FOKKEN HOOFDSTUK 7 68 DEEL 1: STRATEGISCH FOKKEN DEEL 1:: STRATEGISCH FOKKEN 69

STRATEGISCH FOKKEN HOOFDSTUK 7 68 DEEL 1: STRATEGISCH FOKKEN DEEL 1:: STRATEGISCH FOKKEN 69 7.1 Het nut van een fokdoel Fokken is investeren in de toekomst. De stieren van vandaag zorgen voor melkgevende dochters over zo n drie jaar. Die dochters vormen het kapitaal van de melkveehouderij. Om

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Rassen die passen HOOFDSTUK 8. 8.1 Hoe gaat het kruisen in zijn werk?

Rassen die passen HOOFDSTUK 8. 8.1 Hoe gaat het kruisen in zijn werk? Rassen 8.1 Hoe gaat het kruisen in zijn werk? Bij fokkerij is het de kunst om een r te fokken dat het best bij het bedrijf en de omstandigheden past. Deze ideale koe zal er voor elke veehouder anders uitzien.

Nadere informatie

Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015

Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015 Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015 Biestvoorziening Veel te Vaak Vlug aan voorbijgegaan! Waarom is het zo belangrijk?

Nadere informatie

Voeding geiten: Lammeren Biest / koebiest / kunstbiest Groeicurve Rantsoen

Voeding geiten: Lammeren Biest / koebiest / kunstbiest Groeicurve Rantsoen Voeding geiten: Lammeren Biest / koebiest / kunstbiest Groeicurve Rantsoen Voeding is een belangrijk aandachtspunt op het geitenbedrijf. Een uitgebalanceerde voeding is noodzakelijk voor een optimale melkproductie

Nadere informatie

Prestaties in beeld HOOFDSTUK 5. 5.1 hoe presteert mijn veestapel?

Prestaties in beeld HOOFDSTUK 5. 5.1 hoe presteert mijn veestapel? 5.1 hoe presteert mijn veestapel? Veehouders willen goede resultaten behalen. Maar waaraan lees je die af? En hoe zijn de resultaten op een gemakkelijke manier te vergelijken met bijvoorbeeld landelijke

Nadere informatie

FOKWAARDESCHATTING MELKVEE

FOKWAARDESCHATTING MELKVEE FOKWAARDESCHATTING MELKVEE Deze brochure wordt u aangeboden door : Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG 6 Dienst Ontwikkeling Dierlijke productie Melkvee Beenhouwersstraat

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB minitoets bij opdracht 13 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Auteur: Steven Sarrazin Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Veelal wordt de bestrijding van het Boviene Virale Diarree-virus (BVD) enkel geassocieerd met vaccinatie. Echter, met vaccinatie

Nadere informatie

Wat heeft de veehouder aan Genomics

Wat heeft de veehouder aan Genomics 2/1/21 Wat heeft de veehouder aan Genomics Mario Calus en Johan van Arendonk Wageningen UR Livestock Research en Wageningen University Wat wil de veehouder? Een goed inkomen halen van het bedrijf door

Nadere informatie

LEVENSPRODUCTIE VAN MELKKOEIEN

LEVENSPRODUCTIE VAN MELKKOEIEN LEVENSPRODUCTIE VAN MELKKOEIEN Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan 1 8310 BRUGGE (ASSEBROEK)

Nadere informatie

inkruisen Koole & Liebregts BV Melk Het Verschil tel. 0572-394778 fax 0572-394891 e-mail: koole.liebregts@wxs.nl www.koole-liebregts.

inkruisen Koole & Liebregts BV Melk Het Verschil tel. 0572-394778 fax 0572-394891 e-mail: koole.liebregts@wxs.nl www.koole-liebregts. inkruisen Koole & Liebregts BV Melk Het Verschil tel. 0572-394778 fax 0572-394891 e-mail: koole.liebregts@wxs.nl www.koole-liebregts.com Inkruisen is van alle tijden. Koole & Liebregts heeft meer dan 15

Nadere informatie

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen Inleiding Technische brochure Terreinbegrazing met schapen Schapenbestand in Vlaanderen Wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

K.I.SAMEN zet de toon in ieder segment.

K.I.SAMEN zet de toon in ieder segment. K.I.SAMEN zet de toon in ieder segment. SHOGUN PS maakt zijn verwachtingen meer dan waar! KOJACK: na zijn geweldig debuut in Zwolle nu de hoogste stijger binnen roodbont. DIMAN: de hoogste PBI + topper

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 11

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 11 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 11 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

melkproductie per koe

melkproductie per koe De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken

Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken Inleiding In 1981 heeft CRV het systeem van bedrijfsinspectie geïntroduceerd. Dit houdt in dat bij deelnemers aan bedrijfsinspectie routinematig alle

Nadere informatie

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie.

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie. Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde Inleiding Na elke monstername wordt voor alle melkkoeien op het bedrijf een Netto Opbrengst (NO) berekend. De NO geeft het gecorrigeerde rendement van een

Nadere informatie

Actief Melken Actieve koeien door passend voer en het beste advies

Actief Melken Actieve koeien door passend voer en het beste advies Actief Melken Actieve koeien door passend voer en het beste advies Actief Melken Actief Melken is dé handleiding voor de voeding van melkgevende koeien. ABZ Diervoeding onderscheidt zich door een rationele

Nadere informatie

Stierenboek Roodbont Fries Vee Van Gratama Wiisnoas is sperma beschikbaar uit de genenbank, te bestellen via het bestuur.

Stierenboek Roodbont Fries Vee Van Gratama Wiisnoas is sperma beschikbaar uit de genenbank, te bestellen via het bestuur. Stierenboek Roodbont Fries Vee Van Gratama Wiisnoas is sperma beschikbaar uit de genenbank, te bestellen via het bestuur. www.roodbontfriesvee.nl twitter.com/roodbfriesekoe www.facebook.com/roodbontfriesvee

Nadere informatie

Continue meten = continue weten

Continue meten = continue weten Continue meten = continue weten Agis Automatisering heeft in 2010-2011 een Samenwerking bij Innovatie-project uitgevoerd met 15 melkveebedrijven: het Melkveehouder Decision Support System project. Dit

Nadere informatie

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat - Eindrapportage aan de provincie Drenthe - Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat Projectbeheerder: ETC Adviesgroep Mevr. I. Rameijer i.rameijer@etcnl.nl

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID

RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID RENDABILITEIT IN DE ZOOGKOEIENHOUDERIJ: BELANG VAN GROEI EN VRUCHTBAARHEID Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Nadere informatie

Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken

Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken Kengetallen E-8 Fokwaardeschatting exterieurkenmerken Inleiding In 1981 heeft CRV het systeem van bedrijfsinspectie geïntroduceerd. Dit houdt in dat bij deelnemers aan bedrijfsinspectie routinematig alle

Nadere informatie

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters

Nadere informatie

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen.

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Auteur: Steven Sarrazin BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Nu IBR een verplichte nationale aanpak kent bij rundvee, komt ook een bestrijding van BVD (Boviene Virale Diarree)

Nadere informatie

5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN

5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN 5 REDENEN OM UW KALVEREN KOEMELK TE VOEREN 5 REDENEN OM KOEMELK* TE VOEREN AAN KALVEREN: A B C D E Ik geloof dat koemelk het beste is voor de kalveren Het is de beste manier om van restmelk af te komen

Nadere informatie

Biestmanagement, zo kan het ook. Inge Nijhoving MSD Animal Health - NL

Biestmanagement, zo kan het ook. Inge Nijhoving MSD Animal Health - NL Biestmanagement, zo kan het ook Inge Nijhoving MSD Animal Health - NL Biest Zorgt voor specifieke (IgG) en aspecifieke afweer (witte bloedcellen) Eigen veestapel bedrijfsspecifieke ziektekiemen Bevat op

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1 yyyyyyy landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren SPE BB minitoets bij opdracht 1 variant a Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen

Nadere informatie

Insemineren, de praktijk

Insemineren, de praktijk Hoofdstuk 6 Insemineren, de praktijk Het bronstig zien van de koe Bronst waarnemen is een vak. Koeien geven veel verschillende signalen af bij bronst. Daarbij verschilt de bronst van koe tot koe. Gemiddeld

Nadere informatie

Goeie KOEIEN. voor de VENEN

Goeie KOEIEN. voor de VENEN Goeie KOEIEN voor de VENEN 1 Goeie koeien voor de Venen Wat zijn de goeie koeien voor u en uw bedrijf in de Venen? Er zijn geen twee veehouders die op deze vraag hetzelfde antwoord geven. Iedere melkveehouder

Nadere informatie

Stappenplan voor een gezond veulen

Stappenplan voor een gezond veulen Stappenplan voor een gezond veulen Inleiding Er zijn in deze periode weer vele merries drachtig, klaar om het leven te schenken aan een vitaal, krachtig veulentje. Dit is de droom van iedere fokker. De

Nadere informatie

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014 Bart Geurts Dierenarts Indeling presentatie Antibioticabeleid Waarom zijn de richtlijnen ontwikkeld? Waar zijn de richtlijnen op gebaseerd? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Nadere informatie

Agrarische Bedrijfsverzorging. Digiklauw. Meer grip op klauwgezondheid

Agrarische Bedrijfsverzorging. Digiklauw. Meer grip op klauwgezondheid Agrarische Bedrijfsverzorging Digiklauw Meer grip op klauwgezondheid De gezondheid van de klauwen is een goede graadmeter voor de gezondheid van uw veestapel. Een goed beeld verkrijgen van het verloop

Nadere informatie

De dagelijkse taken in de melkveehouderij worden uitgeoefend door de drie leden van de VOF (beide ouders en zoon).

De dagelijkse taken in de melkveehouderij worden uitgeoefend door de drie leden van de VOF (beide ouders en zoon). Motivatie tweede bedrijfswoning Momenteel behoort bij het bedrijf een totale oppervlakte landbouwgrond van 103 ha., Het gemiddelde bouwplan is als volgt verdeeld: 70 ha. grasland 23 ha. maïsland en 7 ha.

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2010 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Dit rapport wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw

Nadere informatie

4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s

4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s 4 Paarden en pony s 4.1 Voederwaarderingssystemen voor paarden en pony s Sinds januari 2005 zijn voor paarden en pony s twee officiële CVB systemen van kracht, een netto energiesysteem (met als kengetal

Nadere informatie

tarievenkaart 2015-2016

tarievenkaart 2015-2016 vlaanderen tarievenkaart 2015-2016 passende oplossingen voor een optimale veestapel Better cows Better Life hoe krijgt u meer vaart in vruchtbaarheid? OvaLert melkvee pakketkosten per koe per maand vaste

Nadere informatie

Nuit de la Holstein 19 maart 2016

Nuit de la Holstein 19 maart 2016 Nuit de la Holstein 19 maart 2016 «Nom» «Rue» «Cp» «Localité» Geachte melkveehouder, We zijn vertrokken inschrijvingen voor de Nacht van de Holstein 2016 zijn nu geopend! Hierna vindt u alle nuttige informatie

Nadere informatie

Uw doel bereiken met MelkNavigator

Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet.

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Praktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan

Praktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan K Valacon-Dairy v.o.f B L Praktische adviezen voor dierduurzaamheid en methaan Rapportage van de mogelijkheden voor de verbetering van de dierduurzaamheid en de gevolgen voor de methaanproductie in de

Nadere informatie

Kalverdrinkautomaten. Van den Bruel Sara. Het belang van een goede kalveropfok CAMPUS. Geel. Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek

Kalverdrinkautomaten. Van den Bruel Sara. Het belang van een goede kalveropfok CAMPUS. Geel. Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Departement Industrieel Ingenieur en Biotechniek Gegradueerde in Landbouw en biotechniek Rundvee Kalverdrinkautomaten Het belang van een goede kalveropfok CAMPUS Geel Van den Bruel Sara Academiejaar 2005-2006

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

Informatie uit melk. Benny Declerck workshops voor dierenartsen. 2015 september-oktober

Informatie uit melk. Benny Declerck workshops voor dierenartsen. 2015 september-oktober Informatie uit melk Benny Declerck workshops voor dierenartsen 2015 september-oktober Agenda CRV Dataverzameling MPR kengetallen MPR informatie Ontsluitingsprocedure 2015-09+10 workshops da mpr bd 2 CRV

Nadere informatie

PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ

PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ PREVENTIE EN ZIEKTEN BIJ OPFOK VAN JONGVEE VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO)

Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO) Gebruikershandleiding Mineralencalculator (DEMO) Inleiding a. Deze Mineralencalculator is gebaseerd op de CVB Publicatie Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten (2005). b. De DEMO van

Nadere informatie

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven.

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven. Technisch efficiënt boven lage kosten 31/12/2015 Inleiding Ilvo deed op basis van anonieme Liba-boekhouddata een onderzoek naar technische en economische efficiëntie op melkveebedrijven. - Het hoofdbesluit

Nadere informatie

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Voorlichting en Vorming

Nadere informatie

Transitie transparant? management zoals rantsoen, huisvesting en comfort moet goed zijn, dat corrigeer je niet met een brok.

Transitie transparant? management zoals rantsoen, huisvesting en comfort moet goed zijn, dat corrigeer je niet met een brok. Transitie transparant? De transitieperiode van melkkoeien is een veelbesproken onderwerp waar veel (meer) aandacht voor is. Iedereen heeft er zijn eigen systeem en methoden voor en er is veel over te lezen

Nadere informatie

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid Van tocht 3.1 aandacht voor de tochtigheid Een veehouder zal zich vaak afvragen: zijn mijn koeien vruchtbaar genoeg en wat kan ik doen om toch een goed resultaat te halen? Een goede vruchtbaarheid realiseren

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

TarIevenKaarT 2015-2016

TarIevenKaarT 2015-2016 NeDeRlAND TarIevenKaarT 2015-2016 PASSeNDe oplossingen VooR een optimale VeeSTAPel BeTTer cows BeTTer life hoe krijgt u meer vaart in vruchtbaarheid? ovalert melkvee pakketkosten per Koe per maand Vaste

Nadere informatie

aaa-analist Maurice Kaul geeft uitleg over Triple-A.

aaa-analist Maurice Kaul geeft uitleg over Triple-A. B K L Valacon-Dairy v.o.f. Lindendijk 32 NL-5491 GB Sint-Oedenrode E-mail: wvl@valacon-dairy.com www.valacon-dairy.com aaa-analist Maurice Kaul geeft uitleg over Triple-A. Binnen de Duurzame Driehoek Koe-Boer-Leefomgeving

Nadere informatie

Voorkomen en bestrijden van IBR en BVD

Voorkomen en bestrijden van IBR en BVD Voorkomen en bestrijden van IR en VD IR en VD zijn twee belangrijke infectieuze rundveeziekten die heel wat schade kunnen veroorzaken op het rundveebedrijf. Hoewel deze ziekten vaak in één adem worden

Nadere informatie

Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien

Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien Magnesium in drinkwater voor weidende droge koeien J. Zonderland (ROC Bosma Zathe) K. Kalis (Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland) Als weidende koeien krachtvoer krijgen of als koeien op stal

Nadere informatie

LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS

LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS LINEAIRE BEOORDELING VAN HET BELGISCH WITBLAUW RAS Deze brochure wordt u aangeboden door : Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Vleesvee Burg. Van Gansberghelaan

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand

VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand Mario Willen Guido Boogaerts Behoeften melkveehouderij zonder quotum Efficiënte productie Informatie van de veestapel Informatie van de (attentie) -koe Gebruiksgemak

Nadere informatie

Farm management Succesvol jongvee opfokken

Farm management Succesvol jongvee opfokken Farm management Succesvol jongvee opfokken www.lely.com innovators in agriculture 2 Lely Holding S.à r.l. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd of gepubliceerd door middel van printen, fotokopiëren,

Nadere informatie

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid Van tocht 3.1 aandacht voor de tochtigheid Een veehouder zal zich vaak afvragen: zijn mijn koeien vruchtbaar genoeg en wat kan ik doen om toch een goed resultaat te halen? Een goede vruchtbaarheid realiseren

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13

CODIPLAN PLUS Rund 20.06.13 CODIPLN PLUS Rund 20.06.13 20.06.13 LGEMENE VOORWRDEN Elke deelnemer aan het Generiek Lastenboek Rundvlees, kortweg GLR-systeem verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale

Nadere informatie

München-Grub 25 jaar ervaring Fleckvieh x Holstein

München-Grub 25 jaar ervaring Fleckvieh x Holstein München-Grub 25 jaar ervaring Fleckvieh x Holstein 1837 Fleckvieh in Beieren 1892 Fleckvieh stamboek in Duitsland 1953 Oprichting München-Grub 1984 Fleckvieh x Holstein door M-Grub 2004 München-Grub in

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Aanpassingen fokwaardeschattingen 3. Uiergezondheidsindex 4. MRY-DN evaluatie 5. Interbull 6. Rondvraag 7.

Agenda. 1. Opening 2. Aanpassingen fokwaardeschattingen 3. Uiergezondheidsindex 4. MRY-DN evaluatie 5. Interbull 6. Rondvraag 7. Agenda 1. Opening 2. Aanpassingen fokwaardeschattingen 3. Uiergezondheidsindex 4. MRY-DN evaluatie 5. Interbull 6. Rondvraag 7. Sluiting Aanpassingen fokwaardeschattingen 2009 Animal Evaluation Unit Onderwerpen

Nadere informatie

Kalverdiarree. Inleiding

Kalverdiarree. Inleiding Kalverdiarree Inleiding Verschillende ziekteverwekkers kunnen de oorzaak zijn van diarree bij jonge kalveren: bacteriën, parasieten, virussen en op wat latere leeftijd ook wormen. Bij kalveren tot twee

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Deze handreiking is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Hoe groen is het gras van de biologische geitenhouderij?

Hoe groen is het gras van de biologische geitenhouderij? Hoe groen is het gras van de biologische geitenhouderij? Gerrit Verhoeven Nick van Eekeren Inhoud Terugblik Toekomst Sausje van voorbeelden van onderzoek Biologische geitensector in het kort 60 professionele

Nadere informatie

taal VOer Biestmanagement is uiterst belangrijk Bedrijfsreportage op bezoek bij familie Roussel 4 Volop kansen voor melkgeitenhouderij 6

taal VOer Biestmanagement is uiterst belangrijk Bedrijfsreportage op bezoek bij familie Roussel 4 Volop kansen voor melkgeitenhouderij 6 NR 3 2014 Uitgave van Forfarmers Hendrix BELGIE VOer taal Bedrijfsreportage op bezoek bij familie Roussel 4 Biestmanagement is uiterst belangrijk Volop kansen voor melkgeitenhouderij 6 Vital totaalaanpak

Nadere informatie

DeLaval Focus. Deze Focus wordt u aangeboden door:

DeLaval Focus. Deze Focus wordt u aangeboden door: Focus Deze Focus wordt u aangeboden door: Celgetal attentieweken Celgetal attentieweken Proactive & Blockade: excellente mastitispreventie door optimale desinfectie Uiercrèmes: Mintcream voor betere doorbloeding,

Nadere informatie

RUNDVLEESPRODUCTIE RESULTATEN PROJECTBEDRIJVEN VLAANDEREN

RUNDVLEESPRODUCTIE RESULTATEN PROJECTBEDRIJVEN VLAANDEREN RUNDVLEESPRODUCTIE RESULTATEN PROJECTBEDRIJVEN VLAANDEREN DEEL 2 Deze brochure wordt u aangeboden door : Ministerie van Middenstand en Landbouw Bestuur Onderzoek en Ontwikkeling DG 6 Dienst Ontwikkeling

Nadere informatie

Kalverdiarree voorkomen en aanpakken

Kalverdiarree voorkomen en aanpakken Kalverdiarree voorkomen en aanpakken Uit onderzoek onder ruim 400 kalveren blijkt dat meer dan 40% in de eerste drie levensweken een afwijkende mestscore laat zien. Diarree bij kalveren is een veelvoorkomend

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Examen VMBO-KB 2010 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Verantwoord antibioticumgebruik en selectief niet-droogzetten

Verantwoord antibioticumgebruik en selectief niet-droogzetten Verantwoord antibioticumgebruik en selectief nietdroogzetten Een studie in opdracht van Lami uitgevoerd door de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) Juli 2012 1 Inhoud Introduktie... 3 Opzet

Nadere informatie

Handleiding eerste biestvoorziening van het kalf

Handleiding eerste biestvoorziening van het kalf Handleiding eerste biestvoorziening van het kalf Gerdjan Hofste Voorjaar 2012 Inleiding Wanneer er over de biestvoorziening van het kalf gesproken wordt, heeft men het vaak over de drie V s, namelijk veel

Nadere informatie

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld Verslag bedrijfsbezoek studiegroep DBID over Voeding en Diergezondheid op 15 september 2009 bij VOF Westerhof, Holthe 37 E, Beilen. Bedrijfskarakteristiek: Melkveebedrijf

Nadere informatie

Kalverdiarree. Hoe los ik het op? Author/location

Kalverdiarree. Hoe los ik het op? Author/location Kalverdiarree Hoe los ik het op? Author/location Situatie Nederland Het voorkomen van afwijkende mest op 108 bedrijven verspreid over heel Nederland Onderzocht door de GD Onderscheid mest: waterig vla

Nadere informatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company Evaluatie Conclusie Happy Cow Project: april 2013 Happy Cow Project succesvol afgesloten! Bijna alle deelnemers hebben reeds

Nadere informatie

Voeding van zeugen in de kraamstal

Voeding van zeugen in de kraamstal Voeding van zeugen in de kraamstal Dr. Sam Millet Eenheid Dier, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Drs. Ir. An Cools Labo Diervoeding Faculteit Diergeneeskunde, UGent Vragen??? Waarom problemen

Nadere informatie

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 57 VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS Entiteit: Departement

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout

Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Kalveren bij de koe De natuur werkt! Jan Paul Wagenaar Jos Langhout Geen checklist maar advies op maat Via de bedrijven die aan het onderzoek deelnemen of zelfstandig ervaring hebben opgedaan met Kalveren

Nadere informatie

Waar zit ons (verborgen) rendement. Studiegroep Blonde d Aquitaine Zuid Nederland Schaijk, 25 november 2014

Waar zit ons (verborgen) rendement. Studiegroep Blonde d Aquitaine Zuid Nederland Schaijk, 25 november 2014 Waar zit ons (verborgen) rendement Studiegroep Blonde d Aquitaine Zuid Nederland Schaijk, 25 november 2014 Vleesveeteam ForFarmers Hendrix Noord Onno Hidding (verkoopleider) Wim van Gerresheim Oost Dennis

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Veterinary Care Nutrition. Gezondheidsvoeding van de dierenarts voor uw kitten

Veterinary Care Nutrition. Gezondheidsvoeding van de dierenarts voor uw kitten Veterinary Care Nutrition Gezondheidsvoeding van de dierenarts voor uw kitten Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe huisgenoot! Een kitten in huis is een fantastische gebeurtenis. De basis voor een jarenlange

Nadere informatie

BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015

BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015 BVD, het aanpakken waard! Monique Driesse en Ruben Tolboom Januari 2015 Voorstellen Monique Driesse Rundveedierenarts 7 jaar praktijk, 5 jaar in Canada Sinds 2007 bij Boehringer Ingelheim Ruben Tolboom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 818 Wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij in verband met het schrappen van de tweede generieke korting

Nadere informatie

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS

VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS VOEDING VAN RUNDEREN VAN HET BELGISCH WITBLAUWE RAS Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) Voorlichting en

Nadere informatie

Meer info? Contacteer: Frederik De Vos, DVM 03 / 877 44 34 of frederik.devos@vetoquinol-benelux.be. O ptimilq 1

Meer info? Contacteer: Frederik De Vos, DVM 03 / 877 44 34 of frederik.devos@vetoquinol-benelux.be. O ptimilq 1 Meer info? Contacteer: Frederik De Vos, DVM 03 / 877 44 34 of frederik.devos@vetoquinol-benelux.be 8 O ptimilq O ptimilq 1 efficiënt samenwerken Verantwoord antibioticagebruik wint steeds meer aan belang.

Nadere informatie

Handboek Melkveehouderij 2015/16

Handboek Melkveehouderij 2015/16 7 Rundveeverbetering 7.1 Organisaties in de rundveeverbetering... 7-3 7.1.1 Erkende fokkerijorganisaties... 7-3 7.1.2 Overige fokkerijorganisaties... 7-4 7.1.3 KI-organisaties... 7-4 7.1.4 Veepro... 7-4

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie