SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF"

Transcriptie

1 SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF

2 Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee en Stallenbouw Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) Tel. (050) Fax. (050) VAC Anna Bijns gebouw, 3de verdieping Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN Tel. (03) Fax. (03) Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE Tel. (09) Fax. (09) Tel. (09) Fax. (09) Uitgever Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ELLIPSGEBOUW Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 6 de verdieping 1030 BRUSSEL Website: (rubriek publicaties )

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Identificatie, genetica, selectie Identificatie Genetica, selectie 4 3 Kostprijs opfok jongvee 11 4 Aantal stuks jongvee op het bedrijf 15 5 Relatie leeftijd/gewicht na afkalven en latere melkproductie 17 gewenste conditiescore 5.1 Relatie tussen het gewicht na afkalven en de latere 17 melkproductie 5.2 Gewenst groeiverloop voor jongvee Hoe het lichaamsgewicht schatten Gewenste conditiescore 25 6 Voeding Voeding tijdens de opfokperiode (0 tot 5 maanden) De biestperiode Het melkrantsoen Het krachtvoeder Het ruwvoeder 6.2 De voeding van het jongvee De weideperiode De stalperiode 6.3 De voederbehoeftenormen Typerantsoenen voor jongvee 37

4 7 Gezondheidszorg en ziekten Gezondheidszorg Besmettelijke diarree De oorzaken Maatregelen 7.3 Inwendige parasieten Wormbesmetting Algemene preventie De verschillende wormen Ontwormen bij het opstallen: ja of neen? 7.4 Uitwendige parasieten Luizen Schurftmijten Ringschurft Vliegen Horzels 7.5 IBR BVD Paratuberculose 54 8 Huisvesting van kalveren en jongvee Huisvesting van geboorte tot reproductie Hygiëne bij het kalven Huisvestingsvormen in de periode van de geboorte tot het spenen Groepshuisvesting van spenen tot reproductie 8.2 Klimaat Open of gesloten stallen 62 9 Besluiten Lijsten van de tabellen, figuren en schema s Literatuurlijst Contactpersonen van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken zijn bij voorlichtingsactiviteiten 69

5 1 Inleiding 1 In de melkveehouderij wordt jaarlijks gemiddeld 30 à 33 % van de melkveestapel vervangen. Dit betekent dat er jongvee moet opgefokt, zoniet aangekocht, worden om de reforme koeien te vervangen. De opfok van vrouwelijk jongvee is op de meeste melkveebedrijven geen economisch doel op zich, doch slechts een tussenschakel in het productieproces. Uit economisch oogpunt moeten de opfokkosten laag gehouden worden. Evenwel dient de opfok zo geoptimaliseerd dat de vaars bij de eerste inseminatie en bij de eerste kalving een dusdanig gewicht en ontwikkeling heeft dat de kansen op een hoog melkproductieniveau maximaal zijn. Het bereiken van deze twee doelstellingen is onder meer afhankelijk van de voeding, de gezondheid, de sanitaire begeleiding en de huisvesting. Een optimale opfok is een investering voor de toekomst en is eveneens noodzakelijk om de financiële inspanningen die gebeuren om de genetische aanleg voor de melkproductie te verhogen, te rendabiliseren. De melkveehouder heeft er dus alle belang bij om het jongvee in goede omstandigheden op te fokken zodat het genetisch potentieel, dat vastligt van bij de geboorte, als melkkoe ten volle tot uitdrukking kan komen. In de verschillende hoofdstukken van de brochure wordt aan de melkveehouder de informatie weergegeven die moet leiden tot een succesvolle opfok. Ook in de moeilijkste opdracht, het effectief realiseren van een goede opfok in de praktijk, kan de rundveehouder mits een goede opvolging en verzorging zeker slagen. Eerste druk : April 2000 ir. I. Ryckaert ir. L. Hubrecht A. Anthonissen J. Winters ir. S. Van Gansbeke Kleine aanpassingen : April 2010

6 2 Layout, eindafwerking en contactpersoon bestelling van brochures: Carine Van Eeckhoudt Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ Fax: 02/ Aansprakelijkheidsbeperking Deze brochure werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze brochure. De gebruiker van deze brochure ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. De informatie uit deze uitgave mag worden overgenomen mits bronvermelding.

7 2 Identificatie, genetica, selectie Identificatie Identificatie is in de veehouderij zeer belangrijk, ze is noodzakelijk voor de afstamming, het bedrijfsbeheer, de prestatietoetsen, de profylaxe, de vleeskeuring en de vaststelling van de herkomst van producten. Deze vaststelling van herkomst wordt geregeld op basis van het K.B. van 9 juni 1999 betreffende de etikettering van het rundvlees en van de rundvleesproducten. De eerste BSE-crisis was de aanleiding voor een verstrengde Europese regelgeving op gebied van traceerbaarheid en etikettering van rundsvlees. De reglementering op dit terrein heeft als bedoeling de traceerbaarheid van rundvlees en rundvleesproducten te waarborgen vanaf het bedrijf, over de handel, de versnijding en eventueel de verwerking tot bij de beenhouwer. De overheid hoopt aldus het vertrouwen van de consument in rundvlees te behouden, eventueel te herwinnen en desgevallend problemen in de productieketting onmiddellijk te kunnen opsporen. Met het oog op een optimale doeltreffendheid moet de identificatie blijvend en onvervalsbaar zijn, voor alle dieren gelden, eenvormig zijn en bruikbaar voor al wie in de veehouderij en de verwerking een rol speelt. Elk rund beschikt over een uniek identificatiedocument. In het kader van de wetgeving op de dierengezondheid (Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten van de epidemiologische bewaking van runderen - Belgisch Staatsblad van 19 september 1997) moeten alle runderen geïdentificeerd zijn. Een pasgeboren kalf wordt door de veehouder voorzien van twee identieke oormerken. Dit gebeurt voor het kalf het beslag verlaat en ten laatste voor het 7 dagen oud is. Belangrijk is eveneens dat bij verlies van één van de oormerken het rund steeds opnieuw gemerkt wordt met eenzelfde oormerknummer met een hoger versienummer. Dat nieuwe oormerk wordt aangevraagd bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bij verlies van twee oormerken dient de veehouder onmiddellijk de bevoegde ambtenaar van de Veterinaire Diensten van het FAVV en DGZ te verwittigen. Deze oormerken zijn duidelijk leesbaar zodat ze ook voor de boer bruikbaar zijn voor het dagelijks beheer van zijn jongveestapel.

8 4 2.2 Genetica, selectie Door de structuur van onze bedrijven, veelal met een beperkte oppervlakte, en door de gevolgen van de milieumaatregelen, heeft de melkveehouderij er alle belang bij om te streven naar een productieve melkveestapel. Een rendabele veehouderij is het resultaat van een prima uitbating qua voeding en huisvesting en van een veestapel van goed genetisch niveau. Om op zijn bedrijf doeltreffend met genetica en selectie te kunnen omgaan, dient de melkveehouder: - het genetisch niveau van zijn bedrijf en van zijn productieve dieren te kennen en dit zowel voor kenmerken van melkproductie als van exterieur; - de actuele fokwaarde te kennen van hem ter beschikking zijnde of door de KI-centra aangeboden fokstieren; - precies te weten welke zwakke punten in zijn melkveestapel dienen weggewerkt te worden en in welke richting deze (hoger of lager vetgehalte, hoger of lager eiwitgehalte, koeien met langere levensduur,...) dienen gestuurd te worden om over enkele jaren competitief te blijven. Kennis verwerven over zijn melkveestapel is enkel mogelijk door deelname aan melkproductieregistratie (mpr) en aan exterieur beoordeling melkvee (em). Deelname aan deze activiteiten betekent een (minimale) investering en biedt de mogelijkheid gericht te werken aan de verbetering van de toekomstige melkveestapel. Een berekend overzicht van de jaarlijkse kosten, gebaseerd op de CRV-tarieflijst geldig voor het boekjaar (loopt van 1/9/05 t.e.m. 31/8/06), verbonden aan de deelname aan mpr, em, kunstmatige inseminatie wordt in schema 1 (blz. 5 en 6 ) gegeven voor een bedrijf met 50 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Bij de berekening is uitgegaan van een vervangingspercentage van 35 % en van een stierengebruik via inseminatoren-ki. Er wordt zeer breed gebruik gemaakt van proefstieren. Er is een proefstierovereenkomst afgesloten, dit betekent dat minstens 50 % van de gekalfde vaarzen (schotten) dienen geïnsemineerd te worden met een proefstier. Voordeel van deze overeenkomst is dat de proefstieren aangekocht worden aan een voordeeltarief van 4,5 euro. Verder wordt er een premie ontvangen (wanneer een proefstierdochter een melklijst kan voorleggen van 100 lactatiedagen) van 45 euro en een premie voor exterieurbeoordeling van 20 euro. Om de berekening te vereenvoudigen wordt van de situatie vertrokken dat er maar 1 dier per dag wordt geïnsemineerd en wordt de kwartaalkorting niet in rekening gebracht. Beide zorgen uiteindelijk voor nog een lagere inseminatiekost. Melkveehouders die sperma aankopen, wensen door hun organisatie regelmatig en correct ingelicht te worden over de actuele fokwaardeschatting van stieren waarvan zij sperma in hun container bewaren als van andere beschikbare stieren, zowel op gebied van melkproductie als van exterieur. Voor de huidige melkveehouderij zijn de volgende kenmerken belangrijk: - Kg melk met aandacht voor het vet- en zeker het eiwitgehalte; - uier: een kwaliteitsuier moet toelaten dat een koe verschillende lactaties kan afwerken; - benen: stevig beenwerk en goede klauwen;

9 5 - langleefbaarheid; - weinig geboorteproblemen en een goede vruchtbaarheid; - een goede melkbaarheid en handelbaar karakter; - voor dubbeldoelvee: een goede vleesproductiegeschiktheid. In onderstaand schema van prijsberekening wordt ervan uitgegaan dat de veehouder zijn stalen zelf neemt en dit om de 2 maanden (dwz. 6 x mpr per jaar) om nog net een erkenning te hebben. Verder gaat deze melkveehouder in ruime mate proefstieren gebruiken en de goedkoopste stier voor gebruikskruisingen. Hij laat zijn dieren nog wel punten, maar SAP doet hij niet meer omdat hij toch in ruime mate proefstieren gebruikt. Schema 1 Overzicht van de berekende jaarlijkse kosten uitgedrukt in Euro (BTW niet inbegrepen) verbonden aan programma s van veeverbetering op een melkveebedrijf van 50 melkkoeien. Lidgeld 50,00 Melkproductieregistratie - basisbijdrage MPR 7,67 toelage MVG (Vlaamse Gemeenschap) - 2,67 5,00 x 6 = 50,00 - bijdrage melktijd (per minuut) 0,31 toelage MVG - 0,06 0,25 x 10 x 0 = 0,00 - gebruik tru-test/melkmeter 0,90 0,90 x 6 x 12 = 64,80 - bijdrage per monster 1,44 toelage MVG - 0,29 1,15 x 6 x 50 = 345,00 - celgetalbepaling per monster 0,50 toelage MVG - 0,10 0,40 x 6 x 50 = 120,00 - MPR-uitslag op papier 3,90 3,90 x 6 = 23,40 Registratie - registratie kalveren tot 12 maanden 5,80 5,80 x 20 = 116,00

10 6 KI (gemiddeld 1,6 per koe, door inseminator) - inseminatie door inseminator basistarief per bezoek 9,25 behandelingstarief 5,00 14,25 x 1,6 x 70 = 1596,00 - kosten aankoop sperma proefstieren 4,50 4,50 x 45 = 202,50 Holstein fokstieren 12,00 12,00 x 52 = 624,00 Witblauw 7,00 7,00 x 15 = 105,00 (20 % gebruikskruising) Bedrijfsinspectie (exterieurbeoordeling) - bezoeksbijdrage 20,00 - exterieurbeoordeling per dier 6,00 x 18 = 108,00 SAP (geen deelname aan Stieradviesprogramma) 35,00 - jaarlijkse bijdrage 0,00 - per dier 0,60 x 0 = 0,00 - per vaars met testovereenkomst 0,30 x 0 = 0,00 Retributies - premie proefstierdochter onder MPR 45,00 x 6,6 = - 297,00 - premie proefstierdochter exterieurbeoordeling 20,00 x 6,6 = - 132,00 TOTALE KOSTEN 2 995,70 Kosten per 100 liter melk (50 melkkoeien x l/koe = l) 0,86 / 100 l waarvan Lidgeld 0,01 / 100 l Melkcontrole 0,17 / 100 l Registratie 0,03 / 100 l KI (uitvoering+sperma) 0,72 / 100 l Bedrijfsinspectie 0,04 / 100 l SAP 0,00 / 100 l Retributies - 0,12 / 100 l

11 7 Selecteren is het maken van keuzes, gesteund op objectieve gegevens zoals melkproductie, exterieur en pedigree. De kennis van de erfelijkheidsgraad van de economisch belangrijkste kenmerken inzake melkproductie, voortplanting en vleesproductie en van de bruikbaarheidskenmerken is nuttig in het bepalen van het fokdoel (tabel 1). De erfelijkheidsgraad van een kenmerk geeft aan in welke mate de waargenomen verschillen tussen dieren veroorzaakt worden door verschillen in erfelijke aanleg voor dat kenmerk. De erfelijkheidsgraad varieert van 0 (de verschillen zijn niet erfelijk bepaald) tot 1 (de verschillen zijn voor 100 % erfelijk bepaald). Bij een lage erfelijkheidsgraad (vb. de tussenkalftijd) is het moeilijk om een genetische vooruitgang voor dit kenmerk te boeken. De fokker kan bij de stierenkeuze wel nuttig gebruik maken van de relatief hoge erfelijkheidsgraad van een aantal economisch belangrijke kenmerken (vb. kg melk, kg eiwit, exterieur). Tabel 1 De erfelijkheidsgraad van de voornaamste kenmerken erfelijkheidsgraad (h²) Melkproductie Kg melk 0,40 0,55 Kg vet 0,30 0,44 Kg eiwit 0,30 0,50 Vruchtbaarheid Non-return 0,015 Tussenkalftijd 0,058 Interval afkalven-inseminatie 0,083 Duurzaamheid 0,10 Vleesproductie Bevleesdheid 0,21 Vetbedekking 0,18 Karkasgewicht 0,23 BCS (conditiescore) 0,43 Uiergezondheid Celgetal (SCS = somatic cell score) 0,24 0,30 Geboorte Geboortegemak 0,13 Drachtduur 0,46 Geboortegewicht 0,18 Afkalfgemak bij dochters 0,10 Levensvatbaarheid bij geboorte 0,01 0,03 Gedrag tijdens melken 0,10 Exterieurkenmerken Frame 0,30 0,35 Uier 0,34 Beenwerk 0,17 Bespiering 0,35 Totaal exterieur 0,30 bron: handboek NRS,

12 8 Met het bepalen van het fokdoel wordt bedoeld de richting waarin de melkveehouder zijn toekomstige generatie melkkoeien wil sturen op het gebied van melkproductie, melkvet- en melkeiwitgehalten, exterieurkenmerken en langleefbaarheid. Aldus geeft de melkveehouder o.a. aan welke kenmerken prioritair dienen verbeterd te worden en welke andere op niveau dienen te blijven. Rekening houdend met de eerder aangehaalde belangrijke kenmerken kan daarbij de volgende procedure als vuistregel gelden: - Leg een fokdoel vast. Stel als melkveehouder de vraag welke koeien je wil melken binnen 10 jaar. Stel zo ondergrenzen naar productie en exterieurniveau. Door fenotypische gegevens te vergelijken met genotypische gegevens van uw bedrijf kan een inschatting gemaakt worden welke genetica er best gebruikt wordt en welke aanpassingen in het genetisch potentieel nodig zijn om het doel te bereiken. Dit fokdoel kan besproken worden met een foktechnisch adviseur die tevens een analyse maakt van het genetisch potentieel t.o.v. het fenotypische dat er uit gehaald wordt. - Leg voor de melkproductievererving, via de Inet, een ondergrens vast. Kies afhankelijk van het fokdoel (melk of dubbeldoel) voor die stieren met een voldoende hoge productieaanleg. Inet is enkel een manier om de stieren te kunnen rangschikken. Belangrijker is ondergrenzen te stellen voor bepaalde kenmerken of beter nog is een pakket stieren samen te stellen, hun fokwaarde te vermenigvuldigen met hun inzetpercentage en dit moet gelijk zijn aan de ondergrens die je gesteld hebt bij de stierenkeuze. Waarom deze keuze zo bepalen? Niet alle koeien van uw veestapel zijn gelijk. Je stelt als ondergrens vb. -0,05% eiwit en beenwerkscore 106. Dan is het perfect mogelijk een stier met -0,25 % eiwit in te zetten met een beenwerkscore van 112, weliswaar beperkt op deze dieren die zeer slecht scoren voor beenwerk en goed voor eiwit. Dit wordt eigenlijk ook toegepast in het SAP. - Stel minimumeisen aan de betrouwbaarheid (% R) van de fokwaarde (minimum 70 %, wenselijker is minimaal 75 %) en aan de vererving voor de gehalten. Om een correcte stierkeuze te kunnen maken is het essentieel dat de gegevens (fokwaarden voor productie en exterieur) waarop de melkveehouder zich baseert vergelijkbaar zijn. Dit kan door zich te baseren op lijsten met als soort index NVI (stieren die voldoende dochters hebben in Vlaanderen en Nederland om een degelijke uitspraak te kunnen doen over hun kwaliteiten) of IB (interbull, de stieren hebben geen fokwaarde in Vlaanderen en Nederland maar hun gegevens zijn via internationaal erkende rekentechnieken vergelijkbaar gemaakt). Gebruik voor een verantwoorde risicospreiding minstens 4 verschillende fokstieren per jaar, op voorwaarde dat de verschillen in Inet niet te groot zijn; - Schenk bij de exterieurvererving zeker aandacht aan de functionele kenmerken, uier en beenwerk. Voor tweeledige rassen moet er ook aandacht zijn voor de bespiering om een te sterke achteruitgang tegen te gaan. Ook hier is het best te werken met minimumeisen. Let verder bij de koppeling op de specifieke sterke en zwakke punten van koe en stier. Tracht telkens de grootse aandachtspunten van de koe te verbeteren. Koppel bijvoorbeeld geen koe met een diepe uier met een stier die diepe uiers vererft.

13 9 - Stel in functie van de doelstelling minimumeisen aan andere secundaire kenmerken zoals geboortemoeilijkheden, melkbaarheid en gedrag. Vooral bij gebruik op pinken zijn stieren te vermijden die moeilijke verlossingen geven; - Houd rekening met de afstamming van koe en stier om te sterke inteelt te vermijden. Algemene regel is dat paringen tussen dieren met gemeenschappelijke grootvaders te vermijden zijn. Nadat het fokdoel is vastgesteld en de mogelijke fokstieren zijn geselecteerd, is het aangewezen dat de melkveehouder een paringsplan voor de veestapel opstelt. Een dergelijk paringsplan opstellen is zeer nuttig maar geen eenvoudige klus. Voor de bedrijven die deelnemen aan MPR en exterieurbeoordeling kan het stieradvies van de CRV (Coöperatieve Rundvee Verbetering) een belangrijk hulpmiddel zijn. Dit stieradvies (SAP = stieradviesprogramma) wordt uitgewerkt door de computer die daarbij rekening houdt met o.a. de volgende elementen: het gekozen fokdoel, productie- en exterieurgegevens van stier en koe, afstamming, eventuele erfelijke gebreken, voldoende spreiding in het stiergebruik, eventueel gebruik van vaarzenstieren op pinken. In dit kader gebeurt het omschrijven van een consequent fokdoel best na overleg met neutrale specialisten terzake. Lezers die meer informatie wensen over de fokkerij en selectie bij melkvee, dienen de betreffende brochure te raadplegen. Deze gratis brochure (brochure nr. 46: Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf) is te verkrijgen bij de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, het adres en telefoonnummer bevindt zich vooraan in deze brochure.

14 10

15 3 Kostprijs opfok jongvee 11 In tabel 2 zijn voor 5 groepen bedrijven, ingedeeld op basis van de gemiddelde ouderdom van de vaarzen bij eerste kalving, alle kostenelementen bij de opfok van jongvee berekend. Bij het lezen van tabel 2 dient de lezer rekening te houden met de volgende opmerkingen: - De bedrijven zijn over 5 groepen verdeeld op basis van de gemiddelde ouderdom van de vaarzen op elk bedrijf bij eerste kalving. Deze ouderdom kan individueel op een bedrijf enorm variëren; - De kosten zijn uitgedrukt in euro per koe-jaar; - Er zijn geen arbeidskosten aangerekend. Tabel 2 Kosten Evolutie van de kosten (EUR/koe-jaar) van de vaarzen in functie van de leeftijd bij eerste kalving (gemiddeld per bedrijf, rassen Zwartbont Holstein en Roodbont samen) (boekjaar ) Leeftijd van de vaars bij eerste kalving (maanden) Minder Van 27 Van 29 Van 31 Meer dan 27 tot 28 tot 30 tot 33 dan 33 Gemiddelde leeftijd bij eerste kalving (a) 25,4 27,5 29,6 31,9 35,0 Totaal operationele kosten 176,45 186,99 175,36 161,82 171,20 Totaal aan complementaire voederkosten 105,85 106,02 102,26 93,68 94,97 Andere operationele kosten van het rundvee 22,48 26,87 27,29 25,14 22,66 Operationele kosten weiland en voedergewas 48,12 54,09 45,81 43,01 53,57 Totaal structuurkosten 206,02 201,19 207,46 194,35 218,99 Pacht 26,77 29,33 33,19 32,35 33,49 Gebouwen (afschrijving, intrest, onderhoud) 71,59 64,95 46,48 40,18 38,52 Machines en mat. (afschr., intrest, onderhoud) 60,73 59,05 74,69 67,23 88,27 Algemene kosten 15,25 15,30 18,42 19,53 22,46 Intrest op het levend vee 25,81 26,65 29,00 29,55 30,57 Andere structuurkosten 5,88 5,92 5,68 5,50 5,68 Totaal van de kosten (operationele + structuur) (b) 382,47 388,18 382,82 356,17 390,18 Totaal van de kosten per vaars bij kalving * 809,57 889,57 944,30 946, ,03 (boekjaar ) Totaal van de kosten per vaars (boekj ) 736,64 785,28 874,49 891, ,54 * Zonder rekening te houden met de waarde van het kalf en berekend volgens de formule ((b:12) x a) Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen Sinds de laatste hervorming en de naamsverandering naar Departement Landbouw en Visserij heet het CLE voortaan AMS, wat staat voor Monitoring en Studie.

16 Deze informatie is door het AMS (ex CLE) (Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij) op basis van bedrijfsgegevens uit hun boekhoudnet. De oorspronkelijke gegevens zijn omgerekend naar Euro en gepubliceerd tot twee cijfers na de komma. In de beschikbare gegevens varieert de leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving van 25,4 tot 35 maanden (bedrijfsgemiddelden), met een algemeen gemiddelde van bijna 30 maanden. De bedrijven zijn als volgt gegroepeerd op basis van de gemiddelde leeftijd bij eerste kalving: - Jonger dan 27 maanden; - 27 en 28 maanden oud; - 29 en 30 maanden oud; - 31, 32 en 33 maanden oud; - Ouder dan 33 maanden. Bij de kostenstructuur, zoals opgegeven in tabel 2 (blz. 11), wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele kosten en de structuurkosten (zonder arbeid). Zij worden uitgedrukt in euro per koe-jaar. De operationele kosten zijn rechtstreeks verbonden met de productie: zij bevatten de bijkomende voederkosten (bedrijfsvoeders, aangekochte krachtvoeders en aangekochte ruwvoeders), de andere operationele veekosten (veearts, inseminatie, vereniging, strooisel, enz.) en de uitgaven aan meststoffen, zaaizaad en gewas- en weidebeschermingsmiddelen. Van deze operationele kosten zijn de kosten voor het aangekocht voeder (meer dan 60 %) veruit de belangrijkste factor. De structuurkosten zijn niet onmiddellijk verbonden aan het productievolume. De pacht wordt betaald of aangerekend. In de post gebouwen, machines en materieel zijn de onderhoudskosten ondergebracht, evenals de intresten (5 %) en de afschrijvingen op machines en materieel. Omdat deze elementen gemeenschappelijk zijn aan meerdere bedrijfstakken, worden zij over deze bedrijfstakken verdeeld op basis van het aantal grootvee-eenheden (GVE). De algemene kosten (telefoon, water, elektriciteit, verzekering) en de andere structuurkosten worden verdeeld in functie van het belang van de jongvee-gve in het totaal van het bedrijf. In deze structuurkosten vormen de afschrijvingen en het onderhoud van gebouwen, machines en materieel het grootste deel. De intrest op het levend vee (15 tot 20 % van de structuurkosten) vormt de vergoeding op het (geblokkeerde) kapitaal dat in het vee is geïnvesteerd. De productiekosten van een vaars, uitgedrukt in euro per koe-jaar en zonder rekening te houden met de waarde van het kalf noch met de arbeid, variëren weinig in functie van de leeftijd bij eerste kalving: afgerond ongeveer 384, behalve voor de groep vaarzen, die afkalven op de leeftijd van maanden, bij dewelke de productiekosten 356 per vaars bedragen. 12

17 Anderzijds is deze totale productiekost zeer verschillend wanneer hij berekend wordt over de volledige periode: vanaf de geboorte van de vaars tot haar eerste kalving. Dit totaal van de kosten per vaars bij kalving is het resultaat van de volgende berekening: de kost per koe-jaar vermenigvuldigd met de leeftijd in maanden bij eerste kalving en gedeeld door 12. Zoals vermeld op de voorlaatste lijn van de tabel 2, bedraagt deze kostprijs 810 voor een vaars die een eerste maal afkalft op een leeftijd van 25 maand en voor een vaars die een eerste maal afkalft op een leeftijd van 35 maand. Onderaan tabel 2 is een vergelijking gemaakt tussen de kosten per vaars bij kalving op basis van de boekhoudkundige resultaten van respectievelijk en Hieruit blijkt dat in deze periode van amper twee jaar de betreffende kosten per vaars met ongeveer 85 zijn toegenomen. Uit een vergelijking van de rassen Zwartbont Holstein en Roodbont en op basis van berekeningen steunend op gegevens van het boekjaar blijkt dat de kosten per koe en per jaar vrijwel even hoog zijn voor de twee rassen: 330 voor Zwartbont Holstein en 326 voor Roodbont. De gemiddelde leeftijd bij eerste kalving ligt voor beide rassen tussen 29 en 30 maand. 13 Tabel 3 De relatie van de leeftijd bij eerste kalving met de gemiddelde melkproductie en enkele andere kenmerken (rassen Zwartbont Holstein en Roodbont samen) (boekjaar ) Groepen volgens ouderdom bij eerste kalving (maanden) < > 33 Leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving (m) 25,4 27,5 29,6 31,9 35,0 Melkproductie van het bedrijf (l/koe) Vaarzenkalvingen (% van totaal aantal kalvingen) 33,3 33,0 32,0 30,6 26,2 % herfstkalvingen (van 1/10 tot 31/12) 35,2 32,1 28,7 28,9 29,6 % winterkalvingen (van 1/1 tot 31/3) 20,9 23,3 29,3 31,6 36,0 Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen Uit tabel 3 blijkt dat er een verband bestaat tussen de gemiddelde bedrijfsproductie en de leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving. Hieruit besluiten dat de productie automatisch verhoogt door de vaarzen vroeger te laten afkalven, is natuurlijk niet correct. Deze relatie weerspiegelt veeleer de bekwaamheid van de boer die er in slaagt alle factoren (genetica, voeding, huisvesting, gezondheidszorg,...) die de melkproductie beïnvloeden, te beheersen.

18 14 Figuur 1 Gemiddelde melkproductie per koe op bedrijven ingedeeld volgens gemiddelde leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving In figuur 1 is de gemiddelde melkproductie per koe op bedrijven, ingedeeld volgens de gemiddelde leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving, schematisch weergegeven. In hoofdstuk 5 (blz. 17) wordt de relatie tussen leeftijd/gewicht van de vaarzen bij afkalven en hun latere melkproductie uitgebreid besproken. Uit wat voorafgaat blijkt duidelijk dat naarmate de vaarzen op een latere leeftijd afkalven: - de kosten verhogen - de gemiddelde melkproductie per koe niet toeneemt, wel integendeel.

19 4 Aantal stuks jongvee op het bedrijf 15 Tabel 4 geeft aan dat, op basis van de AMS (ex CLE) -boekhoudingen van het boekjaar van bedrijven met meer dan 20 melkkoeien, er op deze bedrijven gemiddeld ongeveer 90 stuks jongvee aanwezig zijn per 100 melkkoeien. Het aantal stuks jongvee dat werkelijk nodig is op een bedrijf hangt af van de volgende factoren: - Het vervangingspercentage van de koeien Hoe hoger dit percentage, hoe meer vrouwelijk jongvee moet aangehouden worden om de veestapel op peil te houden; - De ouderdom bij eerste kalving Hoe langer deze eerste kalving uitgesteld wordt, hoe meer stuks jongvee er op het bedrijf zullen aanwezig zijn; - De tussenkalftijd Een grote tussenkalftijd houdt in dat er op het bedrijf gedurende dat jaar minder kalveren geboren worden. Hierdoor moeten er kalveren van méér koeien aangehouden worden om in de vervanging te kunnen voorzien; - Het sterftepercentage van de kalveren Hoe hoger het sterftepercentage, hoe meer kalveren er dienen aan-gehouden te worden Tabel 4 Gemiddelde samenstelling van de jongveestapel op bedrijven met meer dan 20 melkkoeien (boekjaar ) Gemiddelde jongveestapel per 100 koeien Zwartbont Roodbont (jaar-koeien) (*) Holstein Jonger dan 1 jaar 36,0 35,5 Van 1 tot 2 jaar 36,2 36,5 Vaarzen ouder dan 2 jaar 15,1 19,7 Totaal aantal vaarzen 87,3 91,7 (*) jaar-koeien : gedurende 365 dagen aanwezig Bron : AMS (ex CLE) -boekhoudingen

20 In tabel 5 is, in functie van het vervangingspercentage van de koeien, van de leeftijd bij eerste kalving en van de tussenkalftijd, het minimaal aantal stuks jongvee opgenomen dat de veehouder moet aanhouden om zijn veestapel van 100 melkkoeien op peil te kunnen houden. Er is rekening gehouden met een kalversterfte van 10 %. Uit onderzoek in o.a. Nederland en Denemarken is gebleken dat dit uitvalspercentage van de kalveren reëel is. Het noodzakelijk aantal stuks jongvee is, zoals blijkt uit tabel 5, zeer sterk afhankelijk van elk van deze drie parameters en varieert van het enkelvoudige naar meer dan het dubbele. 16 Tabel 5 Vereist aantal stuks jongvee op het bedrijf om de veestapel van 100 melkkoeien in stand te houden % vervanging Tussenkalftijd Leeftijd bij eerste kalving (maanden) van de koeien (maanden) Bron: brochure Opfok van vaarzen Uit de brochure 17: Het vervangingsbeleid bij melkvee en zijn economische impact, uitgegeven door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling - sector melkvee en gratis verkrijgbaar, blijkt dat het arbeidsinkomen per 100 liter melk met ruim 3 stijgt (afgerond van 10,7 naar 13,9/ 100 l - gemiddeld resultaat over de boekjaren , en ) wanneer het vervangingspercentage op de bedrijven afneemt van ongeveer 40 % naar ongeveer 24 %. In tijden met hoge vleesverliezen (prijsverschil tussen een pas afgekalfde vaars en een reforme koe) zijn hoge vervangingspercentages uit den boze. Om dit te verhelpen kan het ondereind van de veestapel drachtig gemaakt worden van een vlotkalvende vleesstier. Door de verkoop van deze nuchtere kalfjes kan de post omzet en aanwas verhoogd worden. Een lager vervangingspercentage van de melkkoeien, een kortere tussenkalftijd en een lagere leeftijd van de vaarzen bij eerste kalving resulteren in een lager aantal stuks jongvee nodig op het bedrijf om de melkveestapel in stand te houden.

melkproductie per koe

melkproductie per koe De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan

Nadere informatie

GRASLAND VOOR PAARDEN. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

GRASLAND VOOR PAARDEN. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 48 GRASLAND VOOR PAARDEN Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij GRASLAND VOOR PAARDEN Deze brochure wordt u aangeboden door : Vlaamse overheid Departement Landbouw en

Nadere informatie

Actuele bindstallen voor melkvee

Actuele bindstallen voor melkvee Actuele bindstallen voor melkvee Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Burg. Van Gansberghelaan 115 A 9820 MERELBEKE

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF

WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF WATER OP HET LANDBOUWBEDRIJF Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ 552 79 01 Baron Ruzettelaan 1 8310

Nadere informatie

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra, R. Vlemminx, M. Dellevoet Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee J. Zijlstra 1 R.

Nadere informatie

Farm management Melkrobotmanagement

Farm management Melkrobotmanagement Farm management Melkrobotmanagement www.lely.com innovators in agriculture 2 Lely Holding S.à r.l. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

the Dairy Life Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland

the Dairy Life Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland Lely Ambassadors magazine the Dairy Life editie 2 jaargang 7 MEi 2010 Wereldfietstocht 8.550 kilometer op de fiets door Frankrijk, Spanje, Marokko, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Chili en Nieuw-Zeeland

Nadere informatie

De doelstelling van dit rapport is om een goed beeld te geven van de huidige situatie in de tuinbouw sector in Vlaanderen.

De doelstelling van dit rapport is om een goed beeld te geven van de huidige situatie in de tuinbouw sector in Vlaanderen. Beste lezer, Dit rapport kadert in het project Uitzicht door inzicht, dat mogelijk werd gemaakt door het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie Pact 2020. Met dit project willen de 4 projectpartners,

Nadere informatie

Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015

Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015 Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015 Bedrijfsreportage Pluimveebedrijf Hendriks klaar voor de toekomst Rundvee Maak van de opstart een oppebper! Varkens Darmgezondheid staat voorop bij het vernieuwde biggenvoerassortiment

Nadere informatie

Het PED virus; hoe speel ik als varkenshouder in op deze ziekte?

Het PED virus; hoe speel ik als varkenshouder in op deze ziekte? Jaargang 3 Nummer 1 Februari 2015 Algemeen Directeur Pouwel Brouwer gestopt met werken Rundvee Nieuw assortiment mineralenemmers Varkens Het PED virus; hoe speel ik als varkenshouder in op deze ziekte?

Nadere informatie

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst

Rapport 18. Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst Rapport 18 Vijf jaar Bioveem: 17 strategieën voor een duurzame toekomst December 2006 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon 0320-238238 Fax 0320-238050 E-mail bioveem.po.asg@wur.nl.

Nadere informatie

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven

Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Publicatie 19 - December 2005 HOE WEL ZIJN MIJN KOEIEN? Evaluatie van dierenwelzijn en gezondheid op melkveebedrijven Luk Sobry, Xavier Goossens, Geert Opsomer, Frank Nevens, Stefaan De Smet, Frank Ödberg,

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur door: Stefanie GRAULUS

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014

Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Jaargang 2 Nummer 3 Juni 2014 Bedrijfsreportage Jaarrond hetzelfde rantsoen voor de koeien van De Wildt Rundvee Compact voeren : Wat kunt u ermee? Varkens Het beste dichtbij: van big naar vleesvarken Pluimvee

Nadere informatie

Weten waar je aan toe bent. Maïsrassenkeuze. Per saldo, maïsoogst 2010

Weten waar je aan toe bent. Maïsrassenkeuze. Per saldo, maïsoogst 2010 Vaktijdschrift voor de maïsteler jaargang 7 nr.23 najaar 2010 Periodiciteit: 4 maal per jaar Steeds dichter bij de waarheid Het begrip VEM heeft onderhand wel afgedaan. 2 Nieuwe voederwaarderingssystemen

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

FleCkvieh Wereld. Boer vindt vrouw. Een gelukkig en gezond 2012 toegewenst. nieuwe stierenkaart. Bedrijfsreportage. ervaringen en tips

FleCkvieh Wereld. Boer vindt vrouw. Een gelukkig en gezond 2012 toegewenst. nieuwe stierenkaart. Bedrijfsreportage. ervaringen en tips FleCkvieh Wereld Het Nederlandstalige tijdschrift voor de Fleckvieh kruisingsfokkerij januari 2012 nieuwe stierenkaart Bedrijfsreportage ervaringen en tips Boer vindt vrouw Al jaren waren de broers Gradus,

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Een moederloos veulen, wat nu?

Een moederloos veulen, wat nu? Een moederloos veulen, wat nu? Een praktische handleiding om hulpbehoevende veulens een goede start te geven. Door: Alexandra Wegert In opdracht van: Voorwoord Elk jaar komt het helaas weer voor dat merries

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 333 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21,5 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie