INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS"

Transcriptie

1 Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus Heusden- Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Website: IBAN: BE Ondernemingsnummer: Vzw-nr.: INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Versie Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR 14 maart 2008, 6 februari 2009 en het optimalisatiebesluit van november 2011.

2 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 2 van 19 ALGEMEEN 1 Dit intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het optimalisatiebesluit van november 2011, waarin het Svk minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen, of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen. U heeft zich aangemeld bij het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw. Dit Sociaal Verhuurkantoor is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), dat door de Vlaamse Regering erkend en gesubsidieerd wordt. Dit zijn de officiële, juridische gegevens van het Svpwl vzw: Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ of 85 Fax: 011/ Website: IBAN: BE Vzw-nummer: Ondernemingsnummer: Dit deel is het tweede deel van het intern huurreglement. we schetsen hierin de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK. In het eerste deel van het intern huurreglement hebben we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor kandidaat-huurders die zich aanmelden bij het Svpwl vzw geschetst (zie Intern Huurreglement Kandidaat-huurders). 1 een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen.

3 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 3 van 19 INHOUDSOPGAVE 1. DE (ONDER)HUURDER De oorspronkelijke onderhuurder of huurder Later toetredende huurders Huurder door huwelijk of wettelijk samenwoonst Feitelijk samenwonen Anderen Verhaal bij weigering tot toetreding DE HUUROVEREENKOMST Het onderhuurcontract De huurwaarborg HUISHOUDELIJK REGLEMENT HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST Opzeg door het svk Opzeg door de huurder Ontbinding van rechtswege COMMUNICATIE MET HET SVK Begeleiding en huisbezoeken Klachtenprocedure Proefperiode BIJLAGEN Klachtenprocedure en Verhaalrecht Het huishoudelijk reglement Lijst van onderhoudswerken

4 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 4 van DE (ONDER)HUURDER We onderscheiden verschillende categorieën van huurders. Voor de huurcontracten ondertekend voor 1 januari 2008 is de proefperiode (zie 10.3) niet van toepassing, want dit is niet opgenomen in de betreffende huurcontracten. Maar ook hier wordt verwacht dat de huurder elke gezinsuitbreiding of verandering binnen de maand meedeelt aan het SVK. Met uitzondering van de nieuwe huurders door huwelijk of wettelijke samenwoonst moeten alle nieuwe huurders immers voldoen aan de toelatingsvoorwaarden De oorspronkelijke onderhuurder of huurder Bij de aanvang van de huurovereenkomst zal aan alle meerderjarigen die de woning zullen betrekken worden gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Dit maakt dat elk van deze huurders dezelfde rechten én plichten krijgen. Ze worden oorspronkelijke huurders of huurders categorie a. Ook het meerderjarig inwonend kind wordt gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Ze dienen net als de andere huurders te voldoen aan dezelfde voorwaarden Later toetredende huurders De hierna volgende omschrijvingen van huurder zijn enkel van toepassing op personen die later de huurwoning gaan betrekken (toetredende huurders). De huurder is steeds verplicht wijzigingen in de gezinssamenstelling binnen de maand te melden aan het SVK. Op enkele uitzonderingen na (zie verder) dienen later toetredende huurders steeds te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals: - meerderjarig zijn, - aan de inkomensvoorwaarden voldoen - geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - voldoen aan de taal en inburgeringbereidheid - ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters Huurder door huwelijk of wettelijk samenwoonst Als de huurder later huwt of wettelijk gaat samenwonen met een partner en die persoon betrekt de huurwoning, moet die partner niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Door te huwen of wettelijk te gaan samenwonen, wordt de partner huurder categorie b en krijgt hij dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder. Deze persoon én de oorspronkelijke (onder)huurder brengen het SVK hiervan op de hoogte, en dit binnen de maand na het huwelijk of wettelijk samenwonen. Ze kunnen dit doen door het Svpwl een aangetekende brief te bezorgen en dit binnen de maand na het huwelijk of de ondertekening van het samenlevingscontract, of het Svpwl dit schrijven te bezorgen op het kantoor en dit tijdens de openingsuren, zodat we het kunnen tekenen voor ontvangst. In het kader van de bescherming van de gezinswoning worden geen toelatingsvoorwaarden opgelegd aan de persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de oorspronkelijke huurder. De proefperiode is echter wél van toepassing. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum dat de huurder het SVK heeft verwittigd Feitelijk samenwonen Hiermee bedoelen we de partner van (één van) de oorspronkelijke (onder)huurder(s), die feitelijk samenwoont of gaat samenwonen met de oorspronkelijke (onder)huurder. Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vanzelfsprekend moeten ALLE huurders akkoord gaan met de toetreding, dus ook de eventueel inwonende volwassen kinderen. Maar ook het SVK moet zijn akkoord geven, voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we deze gegevens (moeten) opvragen. Het Svk kan aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner: - huurder is geweest van een sociale verhuurder (bv. SVK, huisvestingsmaatschappij, OCMW ) of van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren.

5 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 5 van 19 Op het ogenblik dat de feitelijke partner het SVK op de hoogte brengt van zijn samenwoonst, zal het SVK de toelatingsvoorwaarden nagaan. Als alle partijen akkoord gaan, tekent de toetreder de huurovereenkomst meteen in bijlage. Opgelet: hij krijgt dan niet meteen alle rechten op het huurcontract. Gedurende 12 maanden na de ondertekening krijgt hij immers het statuut van huurder categorie d. Na 12 maanden zal het SVK de feitelijke partner opnieuw uitnodigen om het huurcontract te ondertekenen, en vanaf dan krijgt hij dezelfde rechten op het huurcontract als de oorspronkelijke huurders. Op dat ogenblik wordt hij huurder categorie c. Voor deze toetredende huurders is de proefperiode van toepassing, die gaat in op het ogenblik dat hij het huurcontract de eerste keer ondertekent Anderen Blijven alle andere personen die de woning (gaan) betrekken en daar hun hoofdverblijfplaats hebben. Voor hen zijn de toelatingsvoorwaarden én proefperiode onverkort van toepassing. Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Vanzelfsprekend moeten ALLE huurders akkoord gaan met de toetreding, dus ook de eventueel inwonende volwassen kinderen. Maar ook het SVK moet zijn akkoord geven. Voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we deze gegevens (moeten) opvragen. Het Svk kan aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen of de huurder weigeren indien deze partner: - huurder is geweest van een sociale verhuurder (bv. SVK, huisvestingsmaatschappij, OCMW ) of van het SVK en de huurovereenkomst werd beëindigd bij een ernstige tekortkoming in zijn huurderverplichting. - Een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van de bewoners of buren. Ook je kinderen die meerderjarig worden, worden verzocht de huurovereenkomst te ondertekenen. Vanzelfsprekend zijn voor hen de toelatingsvoorwaarden én de proefperiode niet van toepassing. Gezien ze huurder worden, vallen ze wel onder alle huurdersverplichtingen. Deze huurders worden huurder categorie d krijgen een beperkter recht op het huurcontract. Het huurcontract wordt niet op hen overgedragen als de andere huurders categorie a, b of c de woning verlaten en dus het contract opzeggen. Het huurcontract stopt ook bij het overlijden van de laatste inwonende oorspronkelijke huurder of partner Verhaal bij weigering tot toetreding Als het SVK de feitelijke partner van de huurder of iemand anders weigert toe te laten tot de woning en de huurder gaat niet akkoord met deze beslissing, raden we hem aan dit te bespreken met een SVKmedewerker. Als dit gesprek de huurder niet verder helpt en als hij voldoende argumenten heeft die aantonen dat de beslissing van het SVK onterecht is, kan hij de zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het Verhaalrecht. Hiervoor stuurt de huurder een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan de huurder en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na het aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Het antwoord van het SVK krijgt huurder binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder (zie bijlage: Klachtenprocedure en verhaalrecht). Als de huurder van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorg hij een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan de toezichthouders: AGENTSCHAP INSPECTIE RWO Aan de toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus Brussel

6 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 6 van DE HUUROVEREENKOMST Het SVK huurt woningen, om deze onder te verhuren. Dit maakt dat we de huurder niet meer rechten kunnen geven, als we van de eigenaar in onze onderlinge huurovereenkomst hebben bekomen. Dit hoofdhuurcontract moet wel mogelijk maken dat we het door het Vlaamse Gewest opgelegde model van onderhuurcontract kunnen afsluiten Het onderhuurcontract De huurder sluit een huurcontract af met het SVK. Voor alle vragen en problemen wendt hij zich dan ook tot het SVK. Indien nodig zal het SVK de eigenaar van de woning aanspreken. In geen enkele situatie is het toegelaten dat de huurder zich rechtstreeks tot de eigenaar wendt. Het Vlaamse Gewest legt ons een aantal zaken op, die in belangrijke mate zijn opgenomen in dit intern huurreglement en in het huurcontract. Voor alle andere elementen is de huurwet van toepassing. Het SVK gebruikt het model van onderhuurcontract, zoals ons opgelegd door het Vlaamse Gewest. De nieuwe huurder krijgt het onderhuurcontract aangeboden ter ondertekening. Het SVK zal deze huurovereenkomst overlopen samen met de huurder. Behalve een aantal essentiële uitzonderingen gaan we daarom in dit intern huurreglement de bepalingen van de huurovereenkomst niet herhalen. Niet-huurders kunnen steeds een aan de keuzes van het SVK aangepast modelhuurcontract opvragen op het SVK-secretariaat. We bieden de huurder steeds een huurcontract van 9 jaar aan. Het is belangrijk om te weten dat de huurperiode voor de huurder nooit langer kan zijn dan de huurperiode in het huurcontract tussen het SVK en de betreffende eigenaar De huurwaarborg Bij het begin van de huurovereenkomst wordt door het SVK de wettelijke waarborg gevraagd. Hierbij kan de huurder kiezen uit de mogelijkheden die het onderhuurcontract voorziet. Indien de huurder de waarborg volledig betaalt bij het begin van het onderhuurcontract, bedraagt die maximaal 2 maanden huur. Deze waarborg wordt op een geïndividualiseerde rekening op naam van de onderhuurder geplaatst. De waarborg bedraagt het equivalent van 3 maanden huur indien hij betaald wordt als volgt: - De waarborg wordt gespaard bij een bank, dit is de zgn. bankwaarborg. De huurder verbindt zich ertoe om de waarborg volledig samen te stellen door vaste maandelijkse afbetalingen gedurende maximum drie jaar. Hij bezorgt dan een attest aan het SVK waarin de bank bevestigt dat hij een waarborg heeft. - De waarborg is een bankwaarborg afgesloten door het Ocmw. De huurder moet wel deze waarborg aan het Ocmw terugbetalen. - De huurder kan ook de waarborg afbetalen aan het SVK via gespreide betalingen in schijven. Deze gespreide betaling begint met een éénmalig bedrag, te betalen bij aanvang van de onderhuurovereenkomst, gevolgd door een aantal schijven, tot de volledige som betaald is. Eenmaal het bedrag van de waarborg volledig is samengesteld, wordt dit bedrag op een geïndividualiseerde rekening op naam van de onderhuurder geplaatst. Pas vanaf dat moment brengt de waarborg rente op. 3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT In bijlage bij dit Intern huurreglement vind men het huishoudelijk reglement. De SVK-medewerker zal dit reglement samen met de huurder overlopen en hem vragen dit te ondertekenen voor ontvangst. Hierbij worden de artikels die niet van toepassing zijn op de huurwoning geschrapt. We vragen de huurder uitdrukkelijk dit reglement te respecteren. (Zie bijlage: Het huishoudelijk reglement).

7 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 7 van HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST 4.1. Opzeg door het svk Als het SVK de overeenkomst opzegt, is dit van toepassing op alle (onder)huurders. Het SVK moet of kan de huurovereenkomst beëindigen: - als de huurder of de minderjarige kinderen tijdens de looptijd van de onderhuurovereenkomst een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven (kopen of krijgen) in het binnenof buitenland (opzeggingstermijn: 6 maanden). Als de verwerving kosteloos gebeurt (krijgen), moet de woning verkocht worden binnen het jaar na de verwerving. Zo niet, wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden. - als de huurder of de minderjarige kinderen tijdens de huurovereenkomst een perceel (stuk grond) dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland (opzeggingstermijn: 3 jaar). Als de verwerving, kosteloos gebeurt, moet het perceel dat bestemd is voor woningbouw, vervreemd (verkocht) worden binnen 3 jaar na de verwerving. Zo niet wordt de huurovereenkomst opgezegd, met een opzeggingstermijn van 6 maanden. - als er bij de huurder sprake is van ernstige of blijvende tekortkomingen in de verplichtingen van de huurovereenkomst, is de opzeggingstermijn 3 maanden. - als de huurder als gevolg van onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig bij dit besluit verleende voordelen heeft genoten, of onrechtmatig tot een huurwoning werd toegelaten (opzeggingstermijn 3 maanden). - Omdat de eigenaar het hoofdhuurcontract opzegt. - Volgend op een mandaat van de Vrederechter, dit ten gevolge van een verzoek tot beëindiging door het SVK Opzeg door de huurder De huurder kan het huurcontract op ieder moment beëindigen, mits een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging geldt enkel voor de huurder die de opzegbrief ondertekent, en niet voor de andere (oorspronkelijke of toegetreden) huurders. Als er andere oorspronkelijke huurders of partners blijven wonen, vervalt de opzegtermijn. De overblijvende huurders blijven dan alleen verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen (zoals het betalen van de huurprijs, en het vergoeden van de eventuele schade aan de woning). Als echter alle oorspronkelijke huurders of later toegetreden partners opzeggen, moeten ook de huurders categorie d de woning verlaten. De overblijvende huurder categorie d krijgt 6 maanden de tijd om te vertrekken. Als een opzeg wordt gegeven door alle huurders, dienen ook alle huurders de opzegbrief te ondertekenen. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 3 maanden. Als andere huurders in de woning blijven, worden zij verder verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen, zoals het betalen van de huur en het onderhoud van de woning. Maar mogelijk is er op het moment dat één of enkele huurders vertrekken schade aan de woning, of moeten er nog rekeningen worden betaald. Het is niet meer dan eerlijk dat alle huurders onderling daar een afspraak over maken. Daarom zal het SVK als een huurder opzegt steeds: - de staat van de woning vergelijken met de intredende plaatsbeschrijving - aan de huurders vragen eventuele schade te herstellen, of anders zal het SVK dit (laten) doen en de kosten verdelen over de blijvende en de vertrekkende huurders, - de eventuele schulden afrekenen, - afspraken maken over de waarborg. Vanzelfsprekend zal een huurwaarborg moeten blijven staan. De vertrekkende huurder kan deze niet opeisen, zonder dat er een (nieuwe) waarborg is gesteld, gelijk aan het oorspronkelijke bedrag, verhoogt met de interesten. Als we geen akkoord bereiken, moeten we deze situatie voorleggen aan de Vrederechter. Als de huurder twijfelt over de opzeg of over de mogelijke gevolgen, kan hij contact opnemen met het SVK. Mogelijk vinden we samen een oplossing. De huurder kan met zijn vraag ook altijd terecht bij de Huurdersbond.

8 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 8 van Ontbinding van rechtswege In een aantal gevallen neemt het huurcontract automatisch een einde. Noch de huurder, noch het SVK zegt het contract effectief op, het stopt gewoon om onderstaande redenen: - de laatste huurder categorie a, b of c overlijdt. Ook al blijven er nog huurders categorie d achter in de woning, de huurovereenkomst neemt een einde en deze huurders zullen de woning moeten verlaten. Hiervoor krijgt die overgebleven huurders 6 maanden de tijd. Als ze vroeger willen vertrekken, dan kan dat, maar moeten ze wel een opzegperiode van 3 maanden respecteren. - de laatste huurder categorie a, b of c verlaat de woning. Ook in dit geval geldt dat voor eventuele huurders categorie d die nog in de woning wonen, het huurcontract automatisch eindigt. Hiervoor krijgen ze eveneens 6 maanden de tijd vanaf het moment dat de huurder categorie a, b of c heeft opgezegd. Ook hier kunnen ze vroeger vertrekken, mits inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden. - een huurder verlaat alleen de woning en hij laat na om op te zeggen. Als er nog andere huurders categorie a, b of c in de woning blijven, neemt de overeenkomst van rechtswege een einde, maar enkel t.a.v. de vertrokken huurder. In dat geval wordt hij dus na 2 maanden van de huurovereenkomst geschrapt. Als het gaat om een echtgenoot of wettelijke samenwoner die vertrekt zonder opzeg, zal de achtergebleven partner moeten aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, anders kan de huurovereenkomst niet ontbonden worden t.a.v. de vertrokken huurder. 5. COMMUNICATIE MET HET SVK 5.1. Begeleiding en huisbezoeken Het Svk verwacht dat de huurder in staat is de woning als een goede huisvader te onderhouden en dat hij zelfstandig kan wonen. Het SVK is een sociale verhuurder. We willen de huurder bijstaan in zijn rechten én in zijn plichten als huurder. Huurderbegeleiding is één van onze belangrijke opdrachten. Als de huurder een probleem ondervindt met het wonen in deze woning, met de woning zelf of met de huurovereenkomst hebben we liever dat hij ons zo snel mogelijk hierover aanspreekt. Als het Svk niet bereikbaar is bij defecten, kan de huurder een versturen naar of een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van het Svk op het telefoonnummer: 011/ of 85. Eén van de belangrijkste elementen in deze huurderbegeleiding is het huisbezoek. De huurbegeleider kan de huurder regelmatig thuis bezoeken. Zo kijkt hij na of het wonen in deze woning lukt, of er geen grote problemen zijn en of de woning goed wordt onderhouden. Als er andere problemen opduiken, of problemen die niets met de woning of het huurcontract te maken hebben, kan het SVK, samen met de huurder op zoek gaan naar een meer gespecialiseerde dienst om deze problemen op te lossen Klachtenprocedure Wanneer en kandidaat-huurder of huurder een probleem heeft met de werking of de dienstverlening van het SVK, vragen we hem om het Svk hierover aan te spreken. Samen komen we meestal wel tot een oplossing. Het SVK is natuurlijk wel gebonden aan regelgeving. Oplossingen voor bv. huurproblemen of toewijzingen moeten dus stroken met de wet. Slagen we er niet in om een oplossing te vinden, kan de kandidaat-huurder of de huurder een klacht indienen. Er is een procedure voorzien die beschrijft welke stappen je kan ondernemen om tot een oplossing te komen. Deze vind je terug in bijlage: Klachtenprocedure en verhaalrecht Proefperiode In het huurcontract staat er dat er een proefperiode van 2 jaar wordt voorzien. Deze dient om de huurder goed op te volgen en te begeleiden. Op het einde van de proefperiode zal het SVK ook nog eens toetsen of de huurder voldoet aan de taal- en inburgeringsvoorwaarde als huurdersverplichting, voor zover hij dit bij de toewijzing nog niet definitief bewezen had. (omdat hij bijvoorbeeld nog een cursus Nederlands moest gaan volgen of nog niet had afgerond).

9 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 9 van BIJLAGEN 6.1. Klachtenprocedure en Verhaalrecht De klachtenprocedure Indien je klachten of bedenkingen hebt bij de werking van het sociaal verhuurkantoor of als je als huurder of woningzoeker problemen hebt met de dienstverlening of de werking van het sociaal verhuurkantoor, kan je gebruikmaken van de klachtenprocedure. Wanneer? - als je wordt uitgenodigd om een woning te huren, - wanneer je het gevoel hebt onrechtvaardig behandeld te zijn, - wanneer je de begeleiding door het sociaal verhuurkantoor onvoldoende vindt, - wanneer je niet tevreden bent over de toestand van de huurwoning die je van het SVK huurt. Indien je een probleem snel en efficiënt wil oplossen, neem je best zo snel mogelijk contact op met het SVK. Als het niet lukt om de zaak uit te praten en een goede oplossing te vinden, dan kan je een klacht indienden. Hierbij moeten onderstaande stappen gevolgd worden, dit wordt De klachtenprocedure genoemd: 1. Signaleer meteen het probleem aan het Svk, mondeling of telefonisch Hiervoor kan je je aanmelden op het centraal aansprekingpunt van het Svpwl (zie hierboven). Hier verneem je dan hoe en tegen wanneer we jouw probleem gaan aanpakken, wie dit gaat doen en hoe je die persoon kunt bereiken. Houd er rekening mee dat het svk niet altijd onmiddellijk op je vraag of klacht kan ingaan, er wordt wel getracht binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen. indien het om een technisch mankement in de woning gaat, kan het even duren. Voor een aantal herstellingen moet eerst het akkoord van de eigenaar worden gevraagd. Geef ook duidelijk aan wanneer een medewerker van het SVK langs kan komen. 2. Signaleer schriftelijk je probleem Als je de voorgestelde oplossing of de manier waarop je probleem werd behandeld, niet correct vindt, kan je een brief schrijven aan je contactpersoon bij het Svk. Zet er dan het volgende in: - een beknopte omschrijving van het probleem - of je dit probleem al gesignaleerd hebt en wanneer je dit gedaan hebt - de vraag hoe en tegen wanneer het Svk het probleem kan aanpakken - jouw eigen voorstellen om het probleem op te lossen - Wanneer en hoe je te bereiken bent en (gsm- of telefoonnummer) Dit kan een vlottere afhandeling van het probleem betekenen. Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van deze brief kan je beroep doen op het huurderssyndicaat, het OCMW, een welzijnsdienst of eventueel familieleden en vrienden. Bewaar zeker een kopie van deze brief. Je krijgt binnen de 10 dagen een schriftelijke bevestiging dat je brief is aangekomen. Het SVK zal naar beste vermogen je vraag beantwoorden. Het Svk kan en moet niet altijd alle problemen zelf oplossen. Het kan je bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde dienst. Het SVK zal ook rekening moeten houden met de wettelijke mogelijkheden en het betaalbare. Als de tussenkomst van het SVK beëindigd is, wordt je hiervan op de hoogte gebracht. Mocht het toch gebeuren dat het SVK niet reageert op de brief, de vraag niet terecht vindt en/of niet wil beantwoorden, de belofte om het probleem binnen een bepaald termijn op te lossen, niet nakomt, of indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kan je beslissen verdere stappen te ondernemen.

10 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 10 van Als het probleem na enige tijd nog niet is opgelost, wend je dan (en dan pas) naar het bestuur van het SVK. Dit is de eigenlijke klachtenprocedure. Indien je de oplossing van het SVK wil aanvechten of het uitblijven van een beslissing wil aanklagen, schrijf je een brief aan de voorzitter van het SVK. Vanaf nu spreken we duidelijk over een klacht. In deze brief verwijs je naar de voorgaande stappen (1 en 2). Voeg er een kopie van de vorige brief bij. Ook van deze brief bewaar je best een kopie. De naam van de voorzitter vind je bovenaan je huurcontract. Je krijgt een bevestiging dat je klacht is binnengekomen, binnen de 10 dagen nadat het SVK jouw brief heeft ontvangen. Hierin staat hoe de klacht verder wordt behandeld (bv: wordt voorgelegd aan de Raad van Beheer, Dagelijks Bestuur, of OCMW). De beslissing wordt je bezorgd ten laatste de 45 ste dag na ontvangst van de klacht. 4. Pas als dit allemaal geen resultaat geeft, kan je met je klacht nog naar andere instanties. Dit is de zogenaamde beroepsprocedure. Als ook deze vragen en/of meldingen aan het SVK zonder enig gevolg blijven, is de klachtenprocedure binnen het SVK uitgeput. Wil je als kandidaat of huurder dan nog gelijk krijgen, dan moet je met je vraag elders aankloppen: Bij klachten over het verhuren van woningen door het SVK. Als je ontevreden bent over het feit dat jij niet in een bepaalde woning kan gaan wonen, maar een andere huurder (onterecht) voorrang heeft gekregen, dan kan je terecht bij RWO, agentschap inspectie (zie adres bij Verhaalrecht). Vanaf nu zit je in de beroepsprocedure. Voeg hierbij een kopie van je brieven aan het SVK. Je krijgt een schriftelijke bevestiging dat je klacht is binnengekomen. De inspectie gaat na of de beslissing conform de regels werd uitgevoerd. Indien blijkt dat de regels niet correct werden toegepast, krijg je als woningzoeker voorrang op de eerstvolgende vrijkomende woning die aangepast is aan je gezin en de voorwaarden. Klachten over het onderhuurcontract of datgene wat de huurwet voorziet. De Vrederechter kan zich uitspreken over de woningkwaliteit, het huurcontract, de opzegging van het huurcontract of over de huurkosten die je worden aangerekend. Het staat je vrij om de klachtenprocedure niet te volgen en je klacht voor te leggen aan de Vrederechter. De rechter zal de beide partijen uitnodigen voor overleg (verzoeningsprocedure). Klachten over de algemene werking van het SVK. Ook met algemene klachten over de SVK-dienstverlening kan je terecht bij RWO inspectie. Opgelet: 1. Het SVK is gebonden aan de huurwetgeving. Het kan je dus geen oplossing aanbieden die niet conform de huurwetgeving is. Bij twijfel informeer je best bij het huurderssyndicaat of een juridische dienst. 2. Een erkend SVK is gebonden aan de SVK-regelgeving. Bij een probleem rond bijvoorbeeld het verhuren van een woning kan je steeds een toewijzingsreglement bekomen bij het SVK. 3. Het is altijd belangrijk dat je als huurder met het SVK blijft praten. Zeker als het over gebreken aan de woning gaat. Het SVK moet de woning nog kunnen betreden. Als immers de schade verergert omdat het mankement niet kan worden hersteld, kan de extra kost aan de huurder worden aangerekend. 4. Het sociaal verhuurkantoor, kan en moet niet steeds altijd alle problemen oplossen. Problemen die geen betrekking hebben op de woning of huurverrichtingen horen niet thuis bij het SVK. 5. Tijdens heel de procedure kan je je laten bijstaan door het OCMW of het huurderssyndicaat.

11 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 11 van 19 Het verhaalrecht Het SVK is steeds verplicht om genomen beslissingen aan je bekend te maken. Als je niet akkoord gaat met die beslissing (of indien er andere zaken mislopen), kan je altijd een klacht indienen. In een aantal situaties kan je het probleem ook voorleggen aan de toezichthouders. Dit laatste noemen we het verhaalrecht. Dit verhaalrecht gebeurt door een aangetekende brief te sturen aan: Agentschap Inspectie RWO Toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Je kan een beoordeling vragen over: - de beslissingen van het SVK over de uitnodiging tot onderverhuring van een woning. - de beslissing om geen afwijking toe te staan over de taalbereidheid of versnelde toewijzing - de beslissing om je uit het inschrijvingsregister te schrappen. - de beslissing om je een woning te weigeren, of voorwaarden betreffende begeleiding op te leggen. - de beslissing van het SVK om je voorkeur qua type woning en ligging ervan te weigeren. - de beslissing om je niet in te schrijven. Behalve in het eerste geval, heb je 30 dagen de tijd om verhaal aan te tekenen bij de toezichthouder. Bij een uitnodiging tot onderverhuring kan dit tot een jaar erna. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Daarnaast kan je ook een beoordeling vragen over de beslissing van het SVK om een persoon die later in de woning wil komen wonen, niet toe te laten. Ook in deze situatie gelden de termijnen die hierboven vermeld zijn. Als uit de verhaalprocedure blijkt dat de uitnodiging niet correct is gelopen, of je onterecht het onderhuurcontract van een woning werd geweigerd, krijg je een voorrang op de eerst vrijkomende woning die aangepast is aan je gezinsgrootte. Ook als we je geen antwoord geven op de beoordeling van de toezichthouder, krijg je deze voorrang. In de andere situaties (schrapping uit het inschrijvingsregister, de weigering om je een afwijking toe te staan) wordt deze beslissing vernietigd. De beoordeling moet worden gevraagd binnen de 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden. [toegevoegd BVR 30 september 2011, art. 12, I: ] ANDERE NUTTIGE ADRESSEN: Huurderssyndicaat Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt Tel: 011/ Website: Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) vzw Diksmuidelaan 50, 2600 Berchem Tel: Fax:

12 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 12 van Het huishoudelijk reglement 1. Algemeen Dit huishoudelijk reglement beschrijft alle zaken die de huurder van het sociaal verhuurkantoor strikt moet naleven. Om samenleven op een goede manier te laten verlopen moeten we een aantal afspraken vastleggen, in dit reglement zetten we deze afspraken op een rijtje. Het huishoudelijk reglement vervangt het huurcontract niet en zien we als een aanvulling bij de huurovereenkomst en een verduidelijking ervan. De huurder is zich ervan bewust dat het Sociaal Verhuurkantoor geen eigenaar is van deze woongelegenheid. Het SVK is de hoofdhuurder, de kandidaathuurder is de onderhuurder. Het SVK verhuurt geen sociale woningen. De huurprijs die het SVK aan de eigenaar moet betalen, wordt integraal doorgerekend naar de onderhuurder. Belangrijke opmerkingen Door de ondertekening van het huurcontract is de kandidaat-huurder huurder geworden van een woning van het Sociaal Verhuurkantoor. Daardoor verbindt hij zich ertoe om effectief in het gehuurde pand te wonen. De huurder is verplicht het adres van de woning te gebruiken als domicilie, dit moet gebeuren via een adreswijziging op de bevolkingsdienst van de gemeente. De huurder gebruikt de woning om in te wonen, alle handels- of beroepsactiviteiten zijn verboden. De woning wordt verhuurd volgens de reglementering van het sociaal verhuurkantoor. Deze wordt opgelegd door de Minister voor de Huisvesting. De beslissing om de woning aan de huurder te verhuren werd genomen op basis van de situatie waarin de kandidaat-huurder zich bevond bij de ondertekening van het contract. Hij brengt het Sociaal Verhuurkantoor dan ook op de hoogte van elke verandering in de gezinssamenstelling, of inkomen. De woongelegenheid is bedoeld om de huurder en zijn gezin te laten wonen (hijzelf, zijn partner, kinderen, ook andere huisgenoten die bij de inschrijving bij het SVK werden opgegeven). De huurder mag in geen geval de woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch de huur overdragen (bv. iemand anders laten wonen), ook al is dit familie. Ook het uitzonderlijk, voor enige tijd, onbetaald laten logeren van niet- bloedverwanten, valt onder deze meldingsplicht. Indien de huurder dit niet doet, worden de verhuringsregels van het Sociaal Verhuurkantoor omzeild, hetgeen niet rechtvaardig is ten aanzien van andere kandidaat huurders. Wanneer de huurder bepaalde zaken uit dit reglement van inwendige orde of uit het huurcontract niet naleeft, rekenen we de kosten van de schade aan of schakelen we bevoegde diensten in. 2. Gemeenschappelijke delen De gemeenschappelijke delen zijn alle binnen- en of buitenruimten die de huurder deelt met andere huurders: oprit, hall, gang, trap, traphal, lift, kelder, tuin, koer, berging, garage, - In de gemeenschappelijke delen mag er niets opgestapeld worden. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van voorwerpen die zijn eigendom zijn. De gemeenschappelijke delen moeten voor de brandveiligheid steeds vrijgehouden worden. Het SVK is niet verantwoordelijk voor schade en/of het verdwijnen van achtergelaten bezittingen in de gemeenschappelijke delen. - Luidruchtig spelen mag niet in de gemeenschappelijke delen, aangezien deze door iedereen gebruikt wordt. Respecteer elkaars rust. - De oprit en het voetpad moet altijd vrijgehouden worden. Er mogen geen voorwerpen gestapeld worden. - Parkeren van auto s op het voetpad is verboden. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oprit. Hij moet de oprit van de garage van andere huurders vrij houden. De eigenaar/huurder van de garage mag op de oprit van de garage parkeren. - De brievenbus dient regelmatig leeggehaald worden, de post mag niet rondslingeren of zich opstapelen. - De voordeur van het gebouw dient altijd gesloten te zijn om de veiligheid te verzekeren. Een open deur is een uitnodiging tot inbraak en vandalisme. - In de gemeenschappelijke binnenruimten mag niet gerookt worden, in de gemeenschappelijke buitenruimten mag men geen sigarettenpeuken op de grond gooien. - Het poetswerk dient gerespecteerd te worden, indien de huurder de gemeenschappelijke delen vuilmaakt, maakt hij die zelf weer proper. - In de gemeenschappelijke delen staat een aparte teller op naam van het sociaal verhuurkantoor. Het elektriciteitsverbruik verdelen we onder alle huurders. De huurder betaalt zijn deel. Spring zuinig om met het gebruik van elektriciteit.

13 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 13 van 19 - Kinderen mogen niet in de buurt van de lift spelen. In de lift moeten kinderen onder 12 jaar steeds begeleid worden. - Er mogen geen aanplakbrieven, uithangborden of reclame opgehangen worden in de gemeenschappelijke delen. Dit mag enkel met toestemming van het SVK of enkel op de daarvoor bestemde plaatsen. - De tuin moet goed onderhouden worden. Bomen, struiken en andere beplanting laat de huurder staan. De huurder draagt zorg voor het tuinmeubilair: banken, tafels, 3. Omgaan met buren De eigenheid van de buren dient gerespecteerd te worden, men woont immers samen met anderen in één gebouw. Men moet rekening houden met de buren: elkaars rust respecteren en opletten met lawaai, bv. te harde muziek, te luide TV, geroep, dichtslaande deuren,. Geluidsoverlast leidt tot stress en heeft vaak burenruzie tot gevolg. De politie kan in deze situaties optreden. We dulden geen vandalisme. Men mag geen bezittingen opzettelijk beschadigen of meenemen. De huurder is aansprakelijk voor de vergoeding van de aangerichte schade. 4. Onderhoud en herstellingen (binnen) Op het einde van het huurcontract moet de huurder de woning in dezelfde staat afleveren als beschreven in de plaatsbeschrijving. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning, deze moet hygiënisch en proper zijn: - de woning moet regelmatig gepoetst worden: stof afnemen, stofzuigen, dweilen, afwassen, - voor het onderhoud mag men geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen gebruiken - geen afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen mogen niet in het toilet gegooid worden - schadelijke stoffen of vetten (frituurvet, kaarsvet, ) mogen niet in de afvoeren gegoten worden - de woning moet voldoende verwarmd en verlucht worden - dagelijks moeten alle ruimten voldoende verlucht worden om vochtproblemen (schimmel, loskomende verf of bezetting, ) door damp te voorkomen. In het bijzonder de badkamer, keuken, wasplaats, slaapkamer, - de verwarmingsinstallatie moet tijdens de winter regelmatig gebruikt worden om de werking ervan te verzekeren; - muurvaste kasten, toestellen, deuren, moeten blijven staan - kleine lekken of mankementen moeten zo snel mogelijk hersteld worden - schade moet zo snel mogelijk opgeruimd of hersteld worden Het Sociaal Verhuurkantoor moet tijdig verwittigd worden van het bestaan van schade waarvan de herstelling ten laste is van de eigenaar. Het gaat vooral om schade aan het dak, de buitenschrijnwerkerij, afvoer, riolering of vochtvorming in muren. Indien dit niet gebeurt kan de huurder aansprakelijk gesteld worden voor alle herstellingen die door zijn nalatigheid en/of laattijdige reactie in het informeren van de eigenaar, nodig zouden zijn. De huurder mag alleen veranderingen of verbouwingen in het huis uitvoeren, mits het SVK op voorhand schriftelijke toestemming geeft. Hiervoor wordt dan een apart contract opgemaakt. Indien deze toestemming er is, moet bij het einde van de huurovereenkomst, de gehuurde woning niet in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Het sociaal verhuurkantoor kan echter wel eisen dat alle niet toegelaten veranderingen of verbouwingen worden verwijderd en het gehuurde huis in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. Als het Svk niet bereikbaar is bij defecten, dient de huurder een te versturen op of een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat van het Svk: 011/ of Onderhoud en herstellingen (buiten) De tuin wordt onderhouden of dient de huurder zelf te onderhouden. - hagen, struiken en bomen moeten regelmatig gesnoeid worden. Gras moet regelmatig gemaaid worden, onkruidmoet verwijderd worden, de beplanting dient onderhouden te worden. - De huurder mag ook geen afgedankte fietsen, brommers, auto s, elektrische apparaten, meubelen, buiten laten staan. Indien het SVK deze voorwerpen verwijdert, is dit op kosten van de huurder. - De huurder dient ook de lijst van onderhoudswerken (binnen en buiten) en herstellingen die ofwel voor de huurder of voor het SVK zijn, te bekijken (zie bijlage: lijst onderhoudswerken). Indien er twijfel is, moet de huurder contact opnemen met het sociaal verhuurkantoor.

14 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 14 van Huisvuil Het huisvuil moet regelmatig aan de huisvuilophaling meegeven worden. De huurder mag geen huis- en ander afval in de garage, achterbouw of buiten stapelen. Het verwijderen ervan zal eventueel door het sociaal verhuurkantoor gebeuren en op kosten van de huurder. De dag van de ophaling van huisvuil en de wijze van afvalsortering vindt men terug op de afvalkalender. Men dient altijd de vuilniszakken van de gemeente te gebruiken. Er mag geen stank ontstaan. De vuilniszakken mogen pas op de dag van de ophaling aan de voorgevel gezet worden. Als sluikstorter loopt men niet enkel het risico van gerechtelijke vervolging, maar moet men ook de kosten voor het opruimen van het sluikstort betalen. 7. Veiligheid 7.1. Verzekering Het SVK heeft een brandverzekering (water- en stormschade inclusief) afgesloten die de aansprakelijkheid van de huurder dekt, dit is wettelijk verplicht. D.w.z. als er (brand)schade is die normaal voor de rekening van de huurder is, komt de verzekering van het sociaal verhuurkantoor hier in tussen (dit noemt men afstand van verhaal). Je moet echter wel na voorlegging van de factuur de verzekering aan het SVK betalen. De inboedelverzekering (verzekering voor persoonlijke bezittingen zoals meubelen, toestellen, kledij, ) moet de huurder zelf afsluiten. Het Svk kan hem hierbij wel helpen Brandveiligheid Een brandverzekering voorkomt geen brand. De huurder moet er alles aan doen om zijn veiligheid te verzekeren. De brandblusapparaten en brandalarmen hangen er voor de veiligheid van iedereen. Men mag in geen geval de brandalarmen beschadigen of de brandblusapparaten leegspuiten. De huurder moet gestolen of leeggespoten brandblusapparaten aan het SVK melden. De doorgang van vluchtwegen, nooduitgangen, trapzalen en trappen moeten steeds vrijgehouden worden. Barbecueën mag men niet in de woning of in de onmiddellijke nabijheid Verwarmingstoestellen en schoorstenen Deze moeten jaarlijks onderhouden en nagezien worden door een erkend installateur. Hiervoor is een attest vereist. Dit attest moet de huurder op vraag van het sociaal verhuurkantoor kunnen voorleggen. De kosten zijn voor de huurder. Om de veiligheid van de woning te verzekeren maakt de huurder gebruik van de bestaande infrastructuur (bv. cv, kachels, geiser, boiler, ). Ruimten waarin gasinstallaties en verwarmingstoestellen- of ketels staan moeten goed verlucht worden. Voor de brandveiligheid mag men niets in deze ruimten stapelen. De toegang tot de verwarmingsketel moet steeds vrijgehouden worden. Voor de veiligheid laten we niet toe om: - elektrische leidingen bij te plaatsen - aan gas- of stookolieleidingen te sleutelen - verwarmingstoestellen en/of cv-ketels bij te plaatsen of te herstellen - verluchtingsroosters dicht te maken - elektriciteitsvoorzieningen over te belasten - vloeibare, gasachtige of andere vluchtige brandstoffen en/of giftige producten op te slaan Hoe moet men het risico van Co-vergiftiging voorkomen - Elke kamer waarin de huurder regelmatig komt, dient verlucht te worden. Kleine kamers en badkamers waar een waterverwarmer staat, moeten extra verlucht worden. In kamers die men verwarmt met een verplaatsbare gas- of petroleumkachel moeten speciale ventilatieroosters zijn voorzien of eventueel een ventilator - verwarmingstoestellen en waterverwarmers moeten steeds door een erkend installateur aangesloten worden. Al deze toestellen zijn aangesloten op een schouw of hebben een rechtstreekse afvoer naar buiten. - Schoorstenen en verwarmingstoestellen moeten 1 keer per jaar nagekeken en gereinigd worden - Er mag niet meer dan één apparaat aan op dezelfde schouw aangesloten worden - Er mag nooit in een kamer waarin een waterverwarmer brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel op gas of petroleum staat, geslapen worden.

15 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 15 van Huisdieren Men kan enkel sommige huisdieren houden mits voorafgaandelijk melding en met uiteindelijke goedkeuring van het SVK. Men mag de huisdieren enkel houden in omstandigheden die voor mens en dier hygiënisch zijn. Schade aangebracht door huisdieren moet de huurder zelf herstellen of betalen. De huurder zorgt ervoor dat het huisdier geen hinder (lawaai, geur, geblaf, agressie, ) veroorzaakt voor de buren. Het huisdier mag geen enkel gevaar vormen. De huurder staat in voor het welzijn van het dier, hij mag het huisdier in geen geval mishandelen of verwaarlozen. Zodra we dit opmerken, zullen we een klacht indienen. De huisdieren van de buren moeten met respect behandeld worden. 9. Klachten / problemen Indien de huurder een klacht heeft in verband met de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving, gebreken aan de woningen, herstellingen, neemt hij altijd eerst contact op met het SVK. Samen met de huurder wordt er dan een aanvaardbare oplossing gezocht. Indien de huurder niet tevreden is met de oplossing, of indien er geen oplossing uit de bus komt, kan de huurder de klachtenprocedure opstarten. Indien er een probleem is i.v.m. betaling van huur, onderhoud van de woning, herstelling, samenleven met buren, kortom voor alles wat te maken heeft met huren en wonen, neemt de huurder zo snel mogelijk contact op met het SVK. Als huurder moet je altijd het SVK contacteren en niet de eigenaar. Het SVK is de verhuurder van de woning. Indiende huurder na de bespreking van de klachten met het SVK nog met problemen blijft, kan hij steeds contact opnemen met: Het huurderssyndicaat, voor wat betreft het contract en de juridische procedures. Huurderssyndicaat Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt Tel: 011/ Het gemeentebestuur, voor wat betreft de tekortkomingen aan het gebouw en de brandveiligheid. De Vlaamse administratie, voor wat betreft de toepassing van de kwaliteitsnormen vervat in de Vlaamse Wooncode en de huursubsidie. Wonen-Limburg Vlaams Administratief Centrum Koningin Astridlaan 50, bus Hasselt Tel: Fax: Huisbezoek Het SVK heeft het recht de woning te bezoeken en te controleren of het gebruik van de woning overeenstemt met de huurderverplichtingen van de huurder. Het bezoek wordt steeds op voorhand aangekondigd. Er kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen als afspraken niet worden nageleefd. 11. Ondertekening Indien noodzakelijk kan het SVK het huishoudelijk reglement aanvullen en/of wijzigen. Elke aanvulling en/of wijziging delen we schriftelijk aan mee aan de huurder en de huurder ondertekent voor akkoord. Door ondertekening van dit huishoudelijk reglement ga je de verbintenis aan de voorschriften van dit reglement strikt na te leven. Opgemaakt te In, op exemplaren waarvan elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. De huurder(s), Het sociaal verhuurkantoor

16 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 16 van Lijst van onderhoudswerken Volgend schema biedt je een overzicht voor wie welke onderhoudskosten zijn (Bron; Kluwer huurzakboekje). Deze lijst omvat niet alle mogelijke situaties. Ze werd op grond van de wet, rechtspraak en gebruiken opgesteld. De gebruiken verschillen vaak van streek tot streek. Taak Huurder Verhuurder Antennes gewoon onderhoud, behalve wanneer het een gemeenschappelijke antenne is die dient voor verscheidene huurders Bomen periodiek snoeien volgens de beginselen van een goede tuinbouwkunde Liften onderhoud herstellen Haard Bad Balatum e.d. onderhouden en herstellen, scheuren en afgebroken stukken bijwerken, tegels die van de warmte gebarsten zijn vervangen (art BW) onderhouden (ledigen en reinigen na gebruik, watersporen vermijden, geen producten gebruiken die het verwijderen) scheuren, schrammen, abnormale slijtage door wassen of reinigen met bijtende middelen onderhouden en herstellen als het een gemeenschappelijke antenne is voor verscheidene huurders herstellen en vervangen indien versleten normale slijtage, scheuren door gebrekkige plaatsing: beschadigingen die het gevolg zijn van oneffenheden in de onderlaag herstellen Balkons onderhouden o.m. één balkonstaaf vervangen onderhouden (als deel van de ruwbouw) en herstellen, de veiligheidsinstallaties aan de buitenzijde die gevormd worden door de leuningen onderhouden, verscheidene balkonstaven, verweerd door ouderdom, vervangen Water bekkens (leidingen, fonteinen) Water verwarmer, expansie vat Houtwerk niet-vorstvrije leidingen ledigen of voor de winter vorstvrij maken, de schade herstellen die het gevolg is van de vorst in goede staat onderhouden: kranenwerk onderhouden, toezien op regelings- en afsluitingskranen gewoon onderhoud: plinten, vloerlijsten en deurstijlen vastzetten, leidingen voor afvoer van condensatie in ramen en deuren vrijhouden Brievenbus indien uitsluitend voor hem: onderhouden, hengsels en sloten herstellen, sleutels vervangen bij verlies Kelders bij einde huur ledigen en reinigen herstellen Kozijnen en raamwerk kozijnen en schoorsteentabletten onderhouden en herstellen (art.1754 BW), scheuren, schrammen en barsten bijwerken Scharnieren Stortbakken W.C. Centrale verwarming Bad, verwarmer, warmwater verdeler. Schouwen Kroonlijsten, dakgoten, afvoerpijpen Regen, waterput onderhouden, vastschroeven als ze loskomen, oliën (art.1754 BW) onderhouden (uitz. zie verhuurder), vrijwaren tegen vorst, ketting en handvat herstellen en vervangen onderhouden, 1 x per jaar laten reinigen (wettelijk verplicht), stalen ketel laten invetten om te beschermen tegen roest, radiatoren ontluchten, expansievat beschermen tegen vorst, indien appartement: individuele delen onderhouden en vervangen gemakkelijk bereikbare onderdelen onderhouden, ontkalken, gasmonden en kranen reinigen, water verwarmer regelen onderhouden langs de buitenkant (haarden, haardplaten, schouwstijlen), schoorsteenmantels onderhouden (art.1754 BW) ervoor zorgen dat ze niet verstoppen door ophoping van de dode bladeren en verhuurder op de hoogte brengen van nodige herstellingswerken door verstopping of lekken, de gemakkelijk toegankelijke goten en platte daken reinigen leidingen herstellen die wegens een constructiefout niet konden worden geledigd of vorstvrij gemaakt, herstellen, o.m. lekken onderhouden, herstellen o.m. de gevolgen van slijtage en roest, collectief expansievat onderhouden gevolgen van gebrekkige uitvoering (constructiefout, minderwaardig materiaal) herstellen bv. parketvloer die loskomt omdat hij slecht gelegd is, hout dat krom trekt door de slechte kwaliteit, plinten, vloerlijsten en deurstijlen herstellen en vervangen plaatsen en voorzien van hengsels, sloten en sleutels schade herstellen door constructie, fouten, slecht materiaal en gebrekkige uitvoering herstellen o.m. ten gevolge van slijtage moeilijk bereikbare en inwendige delen onderhouden (bv. vlotter), lekken door ouderdom of constructiefouten herstellen de ketel vervangen, herstellen b.v. het rooster of de brander, indien appartement: collectieve installaties onderhouden, herstellen en vervangen de bijzonderste onderdelen herstellen b.v. distilleerbuis de rookkanalen herstellen, zelfs indien volgens overeenkomst de huurder de onderhoudsherstellingen moet uitvoeren kroonlijsten en goten herstellen, dakgoten en afvoerpijpen herstellen of vervangen als ze door toeval of ouderdom beschadigd werden of loskwamen, niet gemakkelijk toegankelijke dakgoten onderhouden en reinigen ruimen en onderhouden, herstellen en reinigen (art.1756 BW) Sleutels teruggeven leveren in voldoende aantal Nagels, schroeven, muurhaken nagels en krammen verwijderen (bij einde huur) en de schade herstellen

17 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 17 van 19 Taak Huurder Verhuurder Vensters, ramen ramen en vensters herstellen (kleine schade Buitenonderhoud, herstellen (grove schade) art.1754 BW), maar de huurder is niet verplicht ze te verven, gebroken of verloren gedane gordijnroeden vervangen (kortom, iedere benodigdheid aangebracht door de verhuurder om gordijnen op te hangen en open te houden), de vensters reinigen, sloten, spanjoletten en scharnieren onderhouden, gaten van nagels, ringschroeven, haken e.d. om rolgordijnen of gordijnen te plaatsen, dichten met stopverf, schade herstellen door niet regelmatig openen van ramen en/of verluchten Leder (bekleding) zeer zorgvuldig onderhouden schade door uitzetten of loskomen onderlaag herstellen Tegels vervangen indien slechts enkele werden gebroken (art.1754 BW.), schade door abnormale schokken of belasting herstellen schade door materiaal waarvan tegels werden gemaakt herstellen, ernstige schade herstellen (art.1754 BW.) Verhuis schade veroorzaakt door verhuizers herstellen Ontsmetting besmettelijke ziekte, wandluizen of ander ongedierte indien nodig door verborgen gebreken (art BW) Aflopen en riolering ervoor zorgen dat ze niet verstoppen onderhouden en herstellen Elektrische installatie onderhouden en kleine schade herstellen, niet behoorlijk werkende schakelaars en contactdozen vervangen, zelfs bij normale slijtage, gesmolten smeltstoppen vervangen sterkteweerstand Bepleistering schade door stoten, boringen herstellen; nagels, krammen en blokken wegnemen, schilderwerk en muurbekleding bijwerken en herstellen tot op 1 meter hoogte (art.1754 BW) leveren in goede, bruikbare staat, versleten leidingen herstellen of vervangen, zeker indien defect niet zichtbaar (art.1721 BW), onvoldoende schade door water insijpeling langs dak of dakgoot herstellen tenzij verergerd omdat de huurder de verhuurder niet tijdig waarschuwde, slijtage boven 1 meter hoogte Trappen onderhouden met gepaste producten normale slijtage van handleuning en loopvlak, de bekleding van de trap vernieuwen, schade aan trappen herstellen (b.v. losgekomen leuningen en balusters) Gootstenen Gevels Afsluitingen Fornuizen onderhouden met gepaste producten, sporen door achtergelaten vaatwerk e.d. wegwerken, de afvoerbuis doorspoelen, verstoppingen verhelpen, rooster en faiencetegels die dienen als muurbekleding onderhouden onderhouden en herstellen (kleine schade), ook de versieringen van de afsluiting de fornuizen, de vloer waar de as op valt, de kolenemmer en de pook onderhouden herstellen, eventueel vervangen, afsplintering, breuken, schrammen, barsten, scherven, rooster en tegels vervangen buitengevel vervangen en herstellen ( grove schade) groot onderhoud Gas branders en kranen onderhouden alle herstellingen uitvoeren, de leidingen onderhouden Spiegel, spiegelruiten wassen en beschermen tegen waterdamp (keuken slijtage van het verfoeliesel en badkamer), afsplintering Deurhengsel steun. Onderhouden, smeren en reinigen, loskomen vervangen verhinderen (art.1754 BW) Traliewerk kelderluik dat dikwijls door huurder wordt gebruikt, groot onderhoud, staven vervangen sloten, rails, assen e.d. onderhouden Opschriften, publiciteit, uithangbord verwijderen bij vertrek of indien dit niet mogelijk is: de schade vergoeden, gevel en dak in Tuinen en hagen Linoleum, vinyl, Marmer Poetsen oorspronkelijke staat herstellen de tuin onderhouden (o.m. bomen en struiken snoeien, het grasperk maaien en besproeien, de tuinpaden reinigen, bloemen en planten onderhouden), voorkomen dat waterbekkens, fonteinen, leidingen e.d. bevriezen, de tuin achterlaten in goede staat naargelang het seizoen, hagen scheren, de huurder heeft recht op het fruit van de bomen scheuren, schrammen, sporen nagelaten door zware voorwerpen en naaldhakken, het schadebedrag zal steeds worden verminderd met een bedrag overeenstemmend met de normale slijtage zorgvuldig onderhouden met aangepaste producten de buitenbekleding reinigen en in glans zetten indien ze toegankelijk zijn: dit moet periodiek worden gedaan wassen en oppoetsen, schade herstellen van ernstig misbruik of doordat er gaten in geboord of dingen in werden vast gemetseld zonder de toestemming van de verhuurder lokale regelmatig schoonmaken, geen rommel of afval achterlaten, schade van bijtende of zuurhoudende, reinigingsproducten herstellen als een haag volledig moet vervangen is dat op kosten van de verhuurder gewone slijtage, vervangen schade herstellen afkomstig van: bewegingen van het gebouw, gebrekkige plaatsing, minderwaardig materiaal

18 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 18 van 19 Taak Huurder Verhuurder Behang in principe is na 9 jaar een behang versleten (de termijn kan langer of korter zijn naargelang van het geval) de huurder is niet verplicht het te vernieuwen als het behang versleten of verkleurd is, is de huurder niet verantwoordelijk voor het kleurverschil door meubels of lijsten, als er zonneblinden zijn, moet de huurder ze gebruiken om verkleuring van het papier te vermijden papier dat beschreven of vuil is, moet worden vervangen Parket Bevloering scheuren, inktvlekken, onderhouden met geschikte producten, plastificeren mag niet zonder de toestemming van de verhuurder, sporen van zeer zware meubels, niet van gewone meubels, naaldhakken vloerstenen en tegels vervangen wanneer er slechts enkele gebroken zijn (art BW), onderhouden met geschikte producten, onuitwisbare plekken vergoeden Schilderwerk Binnen in principe zijn schilderwerken afgeschreven na 9 jaar (de termijn kan langer of korter zijn naargelang het geval) herstellen en gering onderhoud (schade door plaatsen van buizen, sanitaire apparaten, retouches aan het schilderwerk), schilderwerk dat normaal schoon kan worden gehouden moet bij einde huur in propere staat worden achtergelaten, indien door schade veroorzaakt door de huurder het lokaal geheel of gedeeltelijk moet worden herschilderd, moet de huurder slechts tegemoet komen in de kosten evenredig met de tijd die de oude verflaag nog zou kunnen dienen en de normale duur die de nieuwe zou moeten hebben wassen, retoucheren en, indien nodig, vetafzetting verwijderen, na 9 jaar mag de huurder het schilderwerk versleten, maar zindelijk achterlaten Schilderwerk Buiten Plafonds Planken- vloeren (zie parket) Loodgieterij en sanitaire apparaten Deuren Bloempotten Putten Schoorsteen Bekledingen (=hout, steen e.d.) die de muur bedekken Bellen wassen in keuken, badkamer en trappenhuis herschilderen is niet verplicht tenzij: de overeenkomst bepaalt dat er schade is door abnormale gebruik (b.v. dampschade door slecht geventileerde keuken) gaten van nagels en haken dichten en retoucheren onderhouden en herstellen (kleine schade) als de huurder linoleum legt en bij zijn vertrek wegneemt, moet hij de plankenvloer herstellen schade herstellen door nalatigheid, kalksteenafzetting verwijderen, leidingen ledigen om ze tegen vorst te beschermen, ontkalkinginstallatie onderhouden, oxidatie door achterlaten van bepaalde voorwerpen, van badkuipen, wastafels en zitbaden onderhouden, lekken herstellen, kranen regelen, de verbindingen en scharnieren vervangen, de pakkingen van de kranen vernieuwen, verstopping van de afvoerbuis verhelpen als dat een gevolg is van slecht onderhoud of onoordeelkundig gebruik hele plank vervangen als er insnijdingen in werden gemaakt, schade door plaatsen van kleine grendels e.d. herstellen (art.1754 BW) schade aan vensterbanken door aangebrachte bloempotten herstellen, vensterbanken reinigen die door bloempotten worden bevuild putrand herstellen, riemschijven, ijzeren handvatten onderhouden, touwen en kettingen, riemschijven en emmers vervangen vegen, telkens als dat nodig is, om schoorsteenbranden te voorkomen (meestal wordt in de overeenkomst bepaald: 1 maal per jaar) opnieuw laten vegen bij vertrek (ook als de vorige reiniging nog geen jaar geleden is) Onderhouden, door de huurder beschadigde delen vervangen, de beschadigingen herstellen door roerende voorwerpen weg te nemen die hij op de vloer had vastgemaakt de verhuurder vernieuwt het behang maar: hij kan een tegemoetkoming opleggen voor de kosten van nieuw papier aan de huurder, als die zelf behangen heeft en 'onredelijke' kleuren heeft gekozen, niet de volledige door de huurder nieuw behangen stukken, niet de vochtplekken door de fout van de huurder ontstaan slijtage door normaal gebruik schade herstellen over grotere oppervlakten (art BW) normaal verouderingsproces, beoordeeld in functie van het type gebouw en de kwaliteit van het schilderwerk, vernieuwing van de schilderwerken aan deuren, vensters, e.d. ten laste van de verhuurder vernieuwen bij: slijtage, barsten en scheuren, instorting, constructiefout Herstellen, vernieuwen na slijtage van de verflaag vlotter van de stortbak, spiraalbuis van de water verwarmer, versleten kranen vervangen, slijtage van sanitair, buizen e.d. vervangen die door slijtage of ouderdom niet meer functioneren schade herstellen, vervangen door slijtage of ouderdom putten ruimen (art.1756 BW), schade door ouderdom of toeval herstellen Slijtageherstellingen, vervangen onvakkundige plaatsing, gebruik van niet-gepast materiaal om ze vast te maken volledig onderhouden d.w.z. snoeren, klepels, drukknoppen, batterijen, bijhorigheden van elektrische bellen vervangen, versleten buitenbel vervangen, klok- en muziekbellen onderhouden, de draden van het bewegingssysteem vervangen

19 SVPWL vzw: Intern huurreglement huurders versie blz. 19 van 19 Taak Huurder Verhuurder Tapijten stofvrij houden en vlekken verwijderen, de huurder mag de tapijten die hij vastnagelde, meenemen maar moet wel de nagelsporen verwijderen Schuifsloten Onderhouden, tongknop, sponning, ontbrekende schroeven vervangen Overgordijn onderhouden en mechanisme smeren, de gordijnen chemisch laten stofvrij houden, touwen en linten vervangen Trottoirs Reinigen, verhuurder onmiddellijk waarschuwen als herstellen en onderhouden ze in slechte staat zijn Vuilniskoker wat voor privégebruik bestemd is onderhouden de stortmonden onderhouden schade herstellen die veroorzaakt is aan wat voor gemeenschappelijk gebruik bestemd is Glasruiten gebroken ruiten vervangen behalve in geval van gebrekkige plaatsing, overmacht of toeval (hagel, daad van een derde), de ruiten die bereikbaar zijn geregeld wassen, ontbrekende stopverf vervangen Rolluiken instaan voor goede werking door ze geregeld te gebruiken, smeren om roest te voorkomen, het ijzerwerk onderhouden de ketting herstellen

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794 KLACHTEN PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 VOOR DE HUURDERS O.C.M.W. Torhout Aartrijkestraat 11A Tel. 050 22 12 22 Fax. 050 22 08 84 Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Sovekans Leefbaar Wonen vzw Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd onder

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE SVK GENT OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEKRECHT OFFERLAAN 4 9000 GENT TEL: 09 266 95 31 INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS (DEEL 2) Bijlage 1: Reglement van Inwendige Orde REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1. Algemeen

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK bied je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1 Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 2 2500 Lier Tel. 03/8000 500 info@ocmwlier.be REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Private verhuringen 1. Algemeen 1.1. Dit reglement van inwendige orde beschrijft alle zaken

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 - VOOR DE HUURDERS SVK WAASLAND - OCMW VERENIGING PUBLIEK RECHT ABINGDONSTRAAT 99 9100 SINT-NIKLAAS 03 778 62 50 INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL KADER EN RANDVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART INTERN HUURREGLEMENT. Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN:

Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART INTERN HUURREGLEMENT. Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Kasteelstraat 13, 8870 Izegem VERSIE MAART 2017 1 INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de onderhuurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Regio Izegem,

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SVK WOONWEB ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd op

Nadere informatie

blz. 2 9. De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde

blz. 2 9. De huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele.

INTERN HUURREGLEMENT. Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele. INTERN HUURREGLEMENT Deel 2: Voor de huurders Kader en Randvoorwaarden Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK ZOVL), Groenlaan 54 te 9550 Herzele. Het werd

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

WAT? HUURDER VERHUURDER. Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen en herstellen de versiering van de afsluiting

WAT? HUURDER VERHUURDER. Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen en herstellen de versiering van de afsluiting HERSTELLINGEN WAT? HUURDER VERHUURDER Aflopen en rioleringen ervoor zorgen dat ze niet verstoppen onderhouden en herstellen Afsluiting onderhouden, kleine schade herstellen, ook grove schade vervangen

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

HUURDER VERHUURDER. het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is

HUURDER VERHUURDER. het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is Antennes Bomen HUURDER VERHUURDER Gewoon onderhoud, behalve wanneer als het een het een gemeenschappelijke antenne is gemeenschappelijke antenne is Periodiek snoeien volgens de beginselen van een goede

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM SOFIE HATSE, 056/628 710 PETER DE FRÉ, 056/629 892 AKKO DESCHUYTTER, 056/629 894 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS blz. 1/25 Deel 2: Voor huurders

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Sociaal Verhuurkantoor Dienst Woonbeleid OCMW Destelbergen Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen Tel: 09/230.08.99 Fax: 09/231.89.90 svk@ocmw-destelbergen.be INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SOCIAAL VERHUURKANTOOR ANTWERPEN VZW LANGSTRAAT 102 2140 BORGERHOUT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL II : HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL II : HUURDERS Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent OCMW-vereniging van publiekrecht Het werd goedgekeurd door de Raad van Beheer van SVK Gent op 24 februari 2016 SVK Gent OCMW-vereniging

Nadere informatie

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder HUREN BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder Deze brochure wil u wegwijs maken in de rechten en plichten als huurder van een sociale woning. Alleen algemene regels

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? uur ontract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/628 710 CONTACTPERSOON: SOFIE HATSE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS blz. 1/25 Deel 2: Voor huurders Kader en Randvoorwaarden:... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG VERHUUR PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders

INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de huurders RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat, 02/ 569 78 99, 02/ 569 80 78, 0478 05 13 41, www.dewoonkoepel.be VERSIE FEBRUARI 2014 KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT Deel 2 : Voor de

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE- OOSTENDE Stuiverstraat 401a 8400 OOSTENDE Tel. 059/ 43 37 78 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders WOORD VOORAF Op 23/12/2013 1 is er veel veranderd in de sociale wetgeving. Er werden een aantal ingrijpende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Opzegbrief 1. Tussendoentje 8 De juiste brief. Beste mevrouw Van Doren

Opzegbrief 1. Tussendoentje 8 De juiste brief. Beste mevrouw Van Doren Opzegbrief 1 Beste mevrouw Van Doren Graag willen wij onze huurovereenkomst opzeggen vanaf vandaag 15 juli en eindigen op 15 oktober. Wij willen graag mee op zoek gaan naar een nieuwe huurder zodat wij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld 10.HET HANDELSHUURCONTRACT Een handelshuurcontract wordt afgesloten voor het huren van een handelspand met de bedoeling van een kleinhandel en/of bedrijf van een ambachtsman te vestigen die in contact

Nadere informatie

Crisisopvang intern reglement

Crisisopvang intern reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-01-2016 Inleiding De bewoning van de crisisstudio kan veroorzaakt zijn door verscheidene redenen. De redenen van de dakloosheid zijn meestal onder drie

Nadere informatie

Herstel en onderhoudswerken.

Herstel en onderhoudswerken. Herstel en onderhoudswerken. Volgend schema bied je een overzicht voor wie welke onderhoudskosten zijn (Bron: VOB). Deze lijst omvat niet alle mogelijke situaties. Ze werd op grond van de wet, rechtspraak

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente

VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente HUUROVEREENKOMST C.V. DE MANDELBEEK INGELMUNSTER VOORNAAM NAAM Straat + nr. Postcode Gemeente Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen,

Nadere informatie

Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers HUURDERSMAP Nuttige telefoonnummers Verhuurder SVK Koepel Bredene - Oostende Stuiverstraat 401A 8400 Oostende T 059 43 37 78 huurbegeleiders SVK Arno Inghelbrecht Angela Vanblaere Kathy Bacquaert Sandy

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie