Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwtechnische keuring Versie WHG2011. Woning Schouw B.V. Algemene gegevens: Objectgegevens: Object. Tussenwoning. Adres Steenvlietstraat 19"

Transcriptie

1 BOUWTECHNISCHE KEURING Tussenwoning - Steenvlietstraat BG Rilland Bouwkundig Expertise Bureau Tel.:

2 Algemene gegevens: Objectgegevens: Object Tussenwoning Adres Steenvlietstraat 19 Postcode en plaats 4411 BG Rilland Bouwjaar 1958 Huidig gebruik Verhuur Inhoud pand < 500 m³ Object bewoond Energielabel aanwezig Nee Ja, D label Datum afgifte energielabel Gegevens opdrachtgever: Opdrachtgever R & B Wonen Adres Postbus 30 Postcode en plaats 4450 AA Heinkenszand Inspectiegegevens: Datum Keuring Donderdag 12 juli 2012 Rapportnummer Naam bouwkundige 1492.BT Dhr. J. Kole, bouwkundig inspecteur/01 Weersgesteldheid Droog, circa 19 C Aanwezig bij inspectie Opdracht via intermediair Niemand, sleutel gehaald bij R&B Wonen R & B Wonen Handtekening bouwkundige: Geautoriseerd door de heer W.E.M. Verstraete, Directeur / beëdigd expert bouwkundige opnamen, handtekening: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 2

3 WoningSchouw BV vooraanstaand landelijk specialist Bouwkundige Expertise onroerend goed. WoningSchouw BV is een objectief en onafhankelijk bouwkundig expertisebureau en werkt uitsluitend met ervaren bouwkundige experts ondermeer op het gebied van bouwkunde, bouwkundige vraagstukken en bouwkundig onderzoek bij aan- en verkoop van onroerend goed. WoningSchouw één van de voorlopers in bouwtechnische keuringen van Nederland. Was het niet WoningSchouw die als eerste de digitale fotografie introduceerde in haar rapportage. Alle opdrachten die aan WoningSchouw BV Bouwkundig Expertisebureau worden toevertrouwd, worden door eigen gecertificeerde bouwkundige experts uitgevoerd. Dit staat garant voor de perfecte beheersing van de technische kwaliteit van de interventies en voor absolute discretie. Naast bouwtechnische onderzoekskeuringen bij aan en verkoop kent WoningSchouw meerdere bouwkundige disciplines zoals bv: Energielabels, Energieprestatie adviezen, vooropname (o-fase) bij omgevingsveranderingen, beëdigde bouwkundige expertises, bouwkundige deelinspecties, demografisch onderzoek, endoscopisch onderzoek, warmtecamera, geluidsonderzoek etc. WoningSchouw is volledig gecertificeerd BRL 9500 SKW /0 en is lid van BBI, Brancheorganisatie Bouwkundige Inspectiebureaus. Voor meer informatie; Algemene voorschouw/mededelingen bouwkundig expert: Gekeurd object betreft een tussenwoning. De algehele onderhoudstoestand kan als redelijk worden omschreven. VRAGENLIJST/MEDEDELINGEN VOORAF: Door de woningbouwvereniging zijn voorafgaande aan de keuring geen bijzonderheden gemeld. MILIEUASPECTEN: Inleiding: De bouwtechnische keuring is geen onderzoek naar milieu belastende verontreinigingen/stoffen in- en extern zoals asbestverdachte materialen, bodemvervuiling etcetera. Om dit te kunnen bepalen is specialistich onderzoek noodzakelijk. Asbest verdachte materialen: Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar mogelijk asbesthoudend materiaal in of aan de woning/bijgebouwen. Indien de bouwkundig expert tijdens de inspectie een van asbesthoudend verdacht materiaal of object tegenkomt, zal hiervan in de rapportage vermelding van worden gemaakt. De volgende onderdelen zijn aangetroffen waarin mogelijk asbest in is verwerkt: - golfplaten. Uitsluitingen: Er kunnen geen rechten ontleend worden indien er asbesthoudende materialen niet worden opgemerkt en/of worden vermeld in het bouwtechnisch keuringsrapport. Risico op de aanwezigheid van asbest in de woning, blijft aanwezig op plaatsen waar geen inspectie mogelijk is tijdens het onderzoek. Om exacte zekerheid te verkrijgen kan een gespecialiseerd gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie maken. Brochures over asbest kunt u aanvragen bij VROM, telefoonnummer: (gratis nummer). Website: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 3

4 Overzicht geprognosticeerde directe kosten voor instandhouding bouwdelen. Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Directe kosten Bouwdeel Exterieur 3.4 Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren 200,00 Niet begrootte posten. 4. Schilderwerken 350,00 Prognotisatie directe noodzakelijke kosten 550,00 Rubriek Hoofdstuk bouwdeel Aanbevolen nader (?) specialistische onderzoeken. Nadere onderzoeken zijn niet begroot. Rubriek Bouwdeel Installaties Hoofdstuk bouwdeel 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Directe kosten: In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van directe kosten worden gegeven zijn deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en materiaalinzet door professionele bedrijven. Alle directe kosten worden verstrekt voor herstelwerkzaamheden nieuw voor oud. Dat wil zeggen dat met vernieuwen de gelijke (bestaande) functie weer aanwezig is. Directe kosten zijn inclusief BTW. Specialistische onderzoeken. De omvang van een gebrek of tekortkoming en de daarbij horende korte termijn kosten zijn door de bouwkundige tijdens de inspectie niet in voldoende mate vast te stellen. Door derden (gespecialiseerde bedrijven) dient een nader (specialistisch) onderzoek te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek kan een gespecificeerde vrijblijvende werkomschrijving en een kostenraming worden gemaakt. Specialistische onderzoeken worden nimmer door WoningSchouw begroot. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 4

5 Voorwaarden en uitgangspunten bouwtechnische keuring: Doel van de bouwtechnisch keuring. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie. Het object wordt beoordeeld in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaarde en bouwwijze. De bouwtechnische keuring is een afgeleide van de NEN 26 (conditiemeting). Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Dit is van belang voor zowel de eigenaar, koper, de geldverstrekker, eventueel de Nationale Hypotheek Garantie. De inspectie wordt uitgevoerd per onderdeel, te beginnen met de zolderruimte. Per verdieping worden de onderdelen beoordeeld. Inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. De bouwtechnische keuring moet voldoen aan inspectierichtlijnen en Arbo verplichtingen. Schuine en platte daken worden geïnspecteerd met een ladder waarmee een hoogte van 6.3 m1 kan worden bereikt. Voor kruipruimten geldt een minimum hoogte van 0,5 m zonder dat er belemmerende factoren zijn. Als er water staat in de kruipruimte of als die erg vochtig is, beperkt de inspectie zich tot de directe omgeving van het toegangsluik. Een bouwkundige zal nimmer een volledige inspectie in de kruipruimte verrichten als er zich geen persoon(en) in de omgeving van het toegangsluik bevinden. Geldigheidsduur. Het bouwtechnokeuring is een momentopname. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden heeft het rapport een geldigheidsduur van 12 maanden na inspectie datum. Daarna, of zoveel eerder als noodzakelijk blijkt, dient een nieuw dan wel geactualiseerd rapport te worden opgemaakt. Opname en rapportage. De bouwtechnische keuring is een visuele inspectie. De non-destructieve wijze van deze opname heeft zijn beperkingen. Ruimtes achter wanden en knieschotten e.d. zijn geïnspecteerd in de directe omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend zonder hak- en breekwerk. Indien onderdelen van de woning niet voor inspectie toegankelijk waren, is dit in de rapportage vermeld. Daar waar een onderdeel niet visueel kon worden geïnspecteerd en er twijfel zijn bij de inspecteur over de staat waarin het verkeerd, wordt geadviseerd (door derden) nader specialistisch onderzoek te (laten) verrichten. Technische installaties. De technische installaties worden alleen visueel beoordeeld, niet gekeurd volgens NEN normen. Er wordt geen onderzoek verricht betreffende de juiste werking in relatie tot de aanwezige onderdelen en/of apparaten. De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. Keuken-inbouwapparatuur wordt in de inspectie betrokken, geregistreerd doch niet getest. Bijgebouwen en aanbouwen. Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen die met een gevel op overig muurwerk met de woning zijn verbonden worden geïnspecteerd en beoordeeld als aanbouw. Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen, pergola s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bij- en aanbouwen buiten beschouwing gelaten. Aansprakelijkheid. Op de uitvoering en de resultaten van dit bouwtechno rapport zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De bouwtechnische keuring biedt geen garantie op de (bouwkundige) staat van het object, bijgebouwen en technische installaties. WoningSchouw neemt geen verantwoordelijkheid voor een vergelijking met een bouwtechnische keuring door derden. De verantwoording daarvoor ligt bij de opdrachtgever c.q. koper. WoningSchouw is beperkt aansprakelijk voor aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de bouwtechnische keuring conform de bepalingen in het Burgelijke Wetboek over beroepsfouten. WoningSchouw is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de beroepsfout uitkeert. Bij een klacht of schadeclaim dient volgens en conform de Algemene Leveringsvoorwaarden gehandeld te worden door eigenaar van de bouwtechnische keuring. De algemene leveringsvoorwaarden zijn met de ondertekende opdrachtovereenkomst overeengekomen. Woonhuisgarantie (optioneel) garantie bij verborgen gebreken. Woning aan- of verkopers hebben met een bouwtechnisch keuringsrapport van Woningschouw de mogelijkheid om hierop de Woonhuisgarantie met of zonder verborgen gebreken garantie af te sluiten. Standaard zijn in de (optie) Woonhuisgarantie de goed- gekeurde onderdelen in het bouwtechnisch keurings rapport gegarandeerd. Het onderschrift bij de waarderingsnormen (in het rood) verklaren welke onderdelen wel of niet voor woonhuisgarantie in aanmerking komen. De woonhuisgarantie is opgebouwd uit verschillende modules die kan worden afgesloten met of zonder verborgen gebrek garantie in variabele looptijden. Woonhuisgarantie modules; Module A; 12 maanden garantie exclusief.verborgen gebrek. Module B; 12 maanden garantie inclusief. verborgen gebrek. Module C; 36 maanden garantie exclusief.verborgen gebrek. Module D; 36 maanden garantie inclusief..verborgen gebrek. Voor een eenmalige premie vanaf 129,- kunt u al een Woonhuisgarantie afsluiten. Voor meer informatie of aanvragen: Rapportnummer: 1492.BT Pagina 5

6 Waarderingen (W): Een waardering wordt gegeven om een indruk weer te geven van de staat van onderhoud van het betreffende onderdeel. De waarderingsnorm is afgeleid van NEN 26 (conditiemeting) omgezet in begrijpelijke bewoording. De volgende waarderingen worden gehanteerd: Waardering (W): 8 = Zeer goed. Dit onderdeel vertoont geen tekortkomingen, gebreken of verouderingsverschijnselen.. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) = Goed. Invloed van gebruik manifesteren zich in geringe mate. De nieuwigheid is eraf. De primaire functievervulling is zonder meer gegarandeerd. (Verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 6 = Redelijk. Invloeden van gebruik manifesteren zich in eerste gebreken. Het verouderingsproces is over de gehele linie op gang gekomen. Incidenteel kan een storing in de primaire functievervulling optreden. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 5 = Matig. Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen. Het einde nadert. Storingen in functievervulling komen plaatselijk of op meerdere plaatsen voor. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) 4 = Slecht. Het verouderingsproces is onomkeerbaar geworden. Regelmatig komen ernstige gebreken voor. Het bouwdeel heeft het einde van de levensduur bereikt. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) N ( 6,5,of 4 ) N (8 of ) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan echter wel een indruk op basis van aangetroffen randverschijnselen. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen. Er kan wel een indruk worden gegeven doordat geen randverschijnselen aan betreffende onderdeel zijn aangetroffen. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)) N : Dit onderdeel is visueel niet te beoordelen, zodat geen waardering kan worden geven. (Uitgesloten voor woonhuisgarantie zonder verborgen gebrek module A of C. (Alleen verzekerbaar in optionele woonhuisgarantie met verborgen gebrek module B of D)? : Nader specialistisch onderzoek noodzakelijk. Kosten worden nimmer begroot. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D)! : Dit onderdeel behoeft aandacht. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) * : Dit onderdeel kan slechts beperkt of gedeeltelijk geïnspecteerd worden vanwege aftimmeringen, afwerkingen, huisraad, onbereikbaarheid e.d.. Het waarderingcijfer geldt alleen voor de zichtbare geïnspecteerde onderdelen. - : Uitgesloten in de optionele Woonhuisgarantie. # : Detailopmerkingen bouwdelen met # onder keuringsresultaten. (Uitgesloten in optionele woonhuisgarantie module A, B, C en D) K.T. : Korte termijnkosten. Herstelkosten die op directe termijn noodzakelijk zijn om het bouwdeel te herstellen/ te vernieuwen. Koperskeuze : Indicatiekosten van dit onderdeel zijn niet in te schatten. Een en ander afhankelijk van smaak en afwerkingniveau koper(s). Afkortingen: n.b. : Niet begrote kosten. Kosten voor herstel zijn afhankelijk van nadere onderzoek. Offertes opvragen bij bedrijven om tot een juiste prijsstelling te komen. n.v.t. : Niet van toepassing. W.H.G. : Woonhuisgarantie (optioneel). De gekleurde onderschriften zijn alleen van toepassing bij de optionele af te sluiten Woonhuisgarantie. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 6

7 BOUWDEEL INTERIEUR W OMSCHRIJVING K.T. 1.1 Zoldervloer Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. n.v.t. 1.2 Dakbeschot Inclusief isolatie en aansluitingen overige bouwdelen. N() Het dakbeschot wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is, op constructieve samenhang, isolatie en eventuele aantasting/lekkages. De betengeling aan de buitenzijde met overige aansluitingen worden beoordeeld bij bouwdelen exterieur. - Dakbeschot aan de binnenzijde afgetimmerd. - Inpandig geen lekkages waargenomen. Keuringsresultaten: # Scheur in plafond douchehoek. 1.3 Kapconstructie N() De dakconstructie wordt geïnspecteerd voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de constructieve samenhang, eventuele aantasting (houtrot - houtboorders) en zichtbare lekkages. Specificatie: constructieve opbouw van de schuine dakconstructie. - De opbouw van de kapconstructie geeft een stabiele indruk weer. - Kapconstructie niet zichtbaar in verband met aftimmeringen. 1.4 Dakkapel(len) In- en exterieur, inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, dakbedekking e.d. n.v.t. 1.5 Dakra(a)m(en) In- en exterieur, inclusief aansluitingen in het dakvlak. n.v.t. 1.6 Verdiepingsvloer(en) Inclusief cementdekvloeren, vloer- en plafondafwerkingen. * Vloeren worden zoveel mogelijk geïnspecteerd op stabiliteit, scheefloop en constructiviteit. Vermeld wordt welke vloer- en plafondafwerkingen aanwezig zijn. Deze afwerkingen kunnen de inspectie belemmeren. Specificatie: de vloer is geconstrueerd middels een houten balklaag. Vloerafwerkingen: geen vloerafwerking aanwezig (met uitzondering van tegelwerk doucheruimte). - De vloer is voldoende stabiel. 1. Balkon Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, hekwerken e.d. n.v.t. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina

8 1.8 Binnenwanden Inclusief afwerkingen en pleisterwerk. Dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand of optrekkend vocht. De pleisterlaag wordt steekproefsgewijs kloppend gecontroleerd op hechting. Gebreken/correctheid bouwfysische opbouw achter voorzetwanden of harde wandafwerkingen zijn niet visueel waarneembaar. Specificatie: de dragende wanden zijn een constructief onderdeel van het casco - de niet dragende wanden zijn niet direct van invloed op de constructie van het casco. Wandafwerkingen: sauswerk. - De dragende en niet dragende wanden zijn voldoende stabiel. - Diverse wanden zijn recentelijk vlak gestukadoord, deze wanden zijn zonder wandafwerking. 1.9 Binnenkozijnen Binnendeuren inclusief hang- en sluitwerk. Geïnspecteerd wordt op beschadigingen, scheluwheid deuren, scheefstand kozijnen en functioneren van hang- en sluitwerk. 2.0 Trappen Inclusief bekledingen en leuningen. Specificatie: toegepast zijn stompe deuren, deuren waaraan geen aanslagsponningen zijn aangebracht. Stompe deuren zijn in normale scharnieren afgehangen - de binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in hout - de binnendeurkozijnen zijn uitgevoerd in plaatstaal. Keuringsresultaten: # Onderzijde badkamerdeur door vocht opgezwollen. Herstellen. Vaste trappen en leuningen worden geïnspecteerd op stabiliteit, veiligheid. Afwerkingen belemmeren de inspectie. Specificatie: vaste trap van begane grond naar verdieping. Keuringsresultaten: # Lijmresten van voormalige afwerkingen aanwezig. Reinigen. 2.1 Badkamer(s) - sanitair De badkamer en het sanitair worden geïnspecteerd op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid wordt niet beoordeeld. Specificatie: de badkamer is op de verdieping gesitueerd. 2.2 Toilet(ten) Toilet(ten) en het sanitair worden beoordeeld op functionaliteit. De uiterlijke schoonheid wordt niet beoordeeld. Specificatie: het toilet is op de begane grond gesitueerd. - Watercloset is uitgevoerd met opbouwreservoir. Keuringsresultaten: # Wandtegels klinken verspreid hol bij het bekloppen. Hol klinkend wordt veroorzaakt door een mindere hechting of een sporadische toepassing van lijm of mortel bij het aanbrengen. # Reservoir loopt zeer traag vol. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 8

9 2.3 Keuken(s) Inclusief vaste keukeninbouwapparatuur. De keukeninrichting wordt beoordeeld op functionaliteit. Alleen inbouwapparatuur wordt geregistreerd. De uiterlijke schoonheid van de keukeninrichting en het inbouwapparatuur wordt niet beoordeeld. Specificatie: standaard keukenblok. Keuringsresultaten: # Het keukenblok vertoont enige gebruikschade. 2.4 Begane grond vloer Inclusief vloerafwerkingen en cementdekvloeren. * De begane grond vloer wordt, indien mogelijk, ook aan de onderzijde geïnspecteerd. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende kruiphoogte (minimaal 50 centimeter) aanwezig is en dat deze niet belemmerd wordt door leidingen, buizen of andere obstakels. Specificatie: de constructieve opbouw is uitgevoerd in beton. Vloerafwerkingen: geen vloerafwerking aanwezig. 2.5 Kruipruimte Inclusief bereikbaarheid, ventilatie en grondslag. n.v.t. 2.6 Kelder - souterrain Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen overige bouwdelen, trappen, koekoek e.d. n.v.t. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 9

10 BOUWDEEL BINNENKLIMAAT W OMSCHRIJVING K.T. 2. Isolatie - Tijdens de keuring worden geen metingen/onderzoeken betreffende energetische waardes van de woning verricht. Van eventueel zichtbaar geïsoleerde onderdelen wordt melding gemaakt. Dit is echter slechts een grove samenvatting en geeft geen inzicht in energiebesparingen. Specificatie: dubbele beglazing. Energielabel: Het energielabel is aanwezig. Zie bladzijde 2 met betrekking tot energielabel en afgiftedatum. - Het object is beperkt geïsoleerd. We adviseren om een isolatie/energiebesparingsadvies op te laten stellen. 2.8 Vocht Inclusief vochtpercentage in geval van lekkage vermoeden. - Geïnspecteerd wordt of er in de verblijfruimtes sporen van vocht c.q. lekkages aanwezig zijn. Bij de vaststelling van de aanwezigheid van overmatig vocht kan gebruik worden gemaakt van een vochtmeter. - Geen vochtconcentratie/lekkages intern aangetroffen in de woonvertrekken. 2.9 Ventilatie - Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Bij de inspectie van de woning inspecteert de bouwkundige of de ventilatie mogelijkheden voldoende aanwezig zijn. Er wordt niet getoetst volgens nu geldend bouwbesluit of NEN Mechanische ventilatie-units zijn niet getest. Ventilatie middels : draaiende delen. - In de woning zijn voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 10

11 BOUWDEEL INSTALLATIES W OMSCHRIJVING K.T. 3.0 Elektra Inclusief leidingen, bedrading en groepenkast. * De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN 1010 of NTA A8025. De inspectie beperkt zich tot een visuele beoordeling en registratie van de aanwezige installatie. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften verwijzen wij u naar een installateur. De installatie is niet getoetst aan de huidige normering. Bij wijzigingen aan de installatie door een installateur, zal deze moeten voldoen aan de huidig geldende normering. Elektrische installatie Aantal groepen: 4 Verzegeling nutskasten in orde: ja Aardlekschakelaar: ja Aarding zichtbaar aanwezig: ja Hoofdschakelaar: nee 3.1 Verwarmingsinstallaties /Warmwatervoorziening Inclusief cv-leidingen, radiatoren en/of luchtkanalen. *6 De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek conform NEN / GAVO. De inspectie beperkt zich tot een beoordeling van de aanwezige visueel waarneembare leidingen en registratie van de installatie zoals warmtebron en warmwatervoorziening. Voor de juiste werking van de installatie volgens de voorschriften verwijzen wij u naar een installateur. Aanwezig is een cv-installatie. 3.2 Water en gasleidingen Inclusief bevestiging en kranen. * Merk cv-ketel: Intergas Bouwjaar indicatief: 1996 Combi-ketel: Onderhoudscontract: Keuringsresultaten: #? De warmtebron is verouderd. Info erkend installateur met betrekking tot vervanging. Water en gasleiding: De bouwtechnische keuring is geen veiligheidsonderzoek/keuring betreffende NEN 108 / GAVO. NEN 1006 /AVWI. Bij de inspectie worden alleen voor zover mogelijk zichtbare leidingen beoordeeld. Meterstanden worden opgenomen. Er wordt geen verbruik berekend. ja ja Nutsmeters: - Watermeterstand tijdens opnamedatum : 352 m ³ - Gasmeterstand tijdens opnamedatum : 2203 m ³ Beoordeling water- en gasleidingen: - Waterleidingen zijn uitgevoerd in :koper - Gasleidingen zijn uitgevoerd in :koper Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 11

12 3.3 Riolering N Het is niet mogelijk om dit onderdeel in voldoende mate te inspecteren. Alleen zichtleidingen zijn geïnspecteerd. Spoelinrichtingen zijn getest op juist functioneren/verstoppingen. Rioolverloop extern en deels intern is niet inspecteerbaar. Specificatie: pvc riolering. - Voor zover te inspecteren geen verstoppingen waarneembaar. - Voor zover waarneembaar geen stankoverlast door lekkage of iets dergelijks aangetroffen. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 12

13 BOUWDEEL EXTERIEUR W OMSCHRIJVING K.T. 3.4 Schoorstenen - dak- en geveldoorvoeren In- en exterieur, inclusief aansluitingen overige bouwdelen. *6 Geïnspecteerd wordt vanaf woonlaagniveau (maaiveld) of overige aangrenzende bouwdelen/ladder. Indien dit niet mogelijk is zullen (vanaf posities in de nabijheid van het bouwdeel zoals dakramen(en), dakkapellen, ladder) digitale foto s worden genomen. Hierdoor wordt aan de eisen van de Arbo dienst voldaan en wordt toch een voldoende duidelijk beeld verkregen van de te inspecteren elementen en de aansluitingen. De bouwtechnische keuring is géén veiligheidsonderzoek. Schoorsteen ten behoeve van: niet in gebruik. Dakdoorvoeren ten behoeve van: cv-ketel - ventilatie. Keuringsresultaten: # Voegwerk ter plaatse van ingebrachte slabben nazien. 3.5 Schuine daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. De onderdelen/aansluitingen van dit bouwdeel worden zoveel mogelijk binnen handbereik geïnspecteerd. Steekproefsgewijs over de dakvlakken wordt de kwaliteit van de bedekking en aansluitingen/bevestigingen met overige bouwdelen geïnspecteerd. 200,00 Specificatie: toegepast is een bitumen weefsel. - Inpandig geen lekkage waargenomen. 3.6 Platte daken Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 3. Goten Inclusief bevestiging en gootbeugels. Goten en bevestiging worden indien mogelijk (bereikbaarheid) geïnspecteerd op de staat van onderhoud (leeftijd, lekkages, bevuiling) en aansluitingen met overige bouwdelen. - Goot is in de dakschuinte meegeplakt. 3.8 Hemelwaterafvoeren Inclusief bevestiging. * Dit bouwdeel wordt geïnspecteerd op bevestigingen, lekkages, verstoppingen en levensduur. Ondergronds zijn de aansluitingen op rioleringen of putten visueel niet inspecteerbaar. Specificatie: pvc hemelwaterafvoeren. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 13

14 3.9 Gootomtimmeringen Inclusief gootbodem en aansluitingen met overstekken. Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen door lekkages, afschot en schilderwerk. Specificatie: de gootomtimmering bestaat uit hout. - Zie rubriek Gevelbekleding Geïnspecteerd wordt vanaf ladderniveau, indien bereikbaar, op bevestiging, aantastingen, ventilatie en buitenschilderwerk. Specificatie: houten delen in kozijnpui in voor- en achtergevel. 4.1 Dakoverstekken - boeiboorden n.v.t. 4.2 Gevels - voegwerk Buitengevels worden geïnspecteerd op opbouw, gevelkwaliteit, voegwerk, stabiliteit, scheurvormingen/verzakkingen, negatieve vochtinvloeden en overige aansluitingen met bouwdelen. Specificatie: de opbouw van de buitengevels is uitgevoerd in een spouwmuur met terugliggend voegwerk. - De buitengevels geven geen indicaties weer om aan de constructieve opbouw te twijfelen. Visueel voldoende stabiel. 4.3 Buitenkozijnen Inclusief hang- en sluitwerk, draaiende delen en beglazing. Exclusief inbraakpreventie. De bouwtechnische keuring is géén onderzoek betreffende inbraakpreventie, Politiekeurmerk Veilig Wonen. Buitenkozijnen worden geïnspecteerd op houtrotaantastingen, functioneren draaiende delen, kritieke detailleringen (zoals opgestopte/geplamuurde delen), buiten- en binnenschilderwerk. De dubbele beglazing is voor zover mogelijk geïnspecteerd op lekkage, ouderdom, zettingdetaillering. Weersinvloeden en eventuele vervuiling zijn sterk van invloed op de herkenbaarheid van lekkages. Specificatie: houten kozijnen met dubbelglas. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 14

15 4.4 Aanbouw(en) Inclusief dakbedekking en aansluitingen overige bouwdelen. - Een aanbouw is een bouwwerk wat met een gevel of constructie vast staat aan de woning, anders dan een serre/erker of luifel/carport. Dit bouwdeel is alleen extern beoordeeld. Binnen onderdelen zijn in de diverse rubrieken beoordeeld. - Zie rubriek Erker - serre Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 4.6 Luifel - carport Inclusief aansluitingen overige bouwdelen. n.v.t. 4. Schilderwerken Buiten- en binnenschilderwerk buitenkozijnen, buitenschilderwerk overige bouwdelen. De inspectie van het binnen- en buitenschilderwerk is een momentopname. Geïnspecteerd wordt of beglazingsaansluitingen, liggende delen en detailleringen onderhoud behoeven. Verkleuring/verkrijting geven aan dat regulier onderhoud noodzakelijk is. Hechtingsproeven, laagdikte meting vallen buiten de scope van de bouwtechnische keuring. - Jaarlijks onderhoud van schilderwerk verlengt de kwaliteit. Keuringsresultaten: # De kwaliteit van het buitenschilderwerk is vanwege schraal en dofheid afnemend. Behandelen is aan te bevelen. # Materiaalkostenaandeel bij zelfwerk naar schatting 350,-. Uitbestedingskosten naar schatting 3600,-. Algemene toelichting: De aanwezige kozijnen,ramen en deuren moeten zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde tot op het glas door een dichte ademende verflaag beschermd zijn. Stopverf en beglazingskit moeten vrij zijn van barsten en goed vastzitten aan beglazing en hout. De binnenzijde van gevelkozijnen dient (i.v.m. vochttransport) te worden behandeld als het buitenschilderwerk. Met name veel en intensief is het raadzaam om met een schildersbedrijf een onderhoudscontract af te sluiten om jaarlijks het schilderwerk na te lopen en daar waar nodig bij te werken. 350, Pleister- en gevelsauswerk n.v.t. 4.9 Fundering - stabiliteit N() Geïnspecteerd wordt voor zover zichtbaar op scheurvormingen, verzakkingen en stabiliteit in relatie tot opgaande muurwerken. Aan de hand van eventuele scheurvorming en verzakkingspatronen is redelijkerwijs vast te stellen of de fundering al dan niet stabiel is. - Er zijn visueel geen indicaties waargenomen die er toe leiden dat aan de stabiliteit van de fundering(en) in huidig gebruik getwijfeld dient te worden. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 15

16 5.0 Bijgebouw(en) * Een bijgebouw is een gebouw dat volledig los staat van de woning. Bijgebouwen maken in vaak voorkomende situaties geen onderdeel uit van de bestemming bewoning. Ervaring heeft geleerd dat deze vaak in mindere kwalitatieve staat van onderhoud zijn dan de woning. - Beoordeelde bijgebouwen: berging. - Tussen berging en woning is een tussenbouw met dubbelwandige dakplaten, is behandeld bij de van toepassing zijnde onderdelen. - Schuin dak met golfplaten. Keuringsresultaten: # Vochtplekken op vloer aanwezig. Korte verklaring waarderingen Korte verklaring tekens Verklaring tekens bij optionele Woonhuisgarantie (W.H.G.) = Goed = Redelijk = Slecht 5 = Voldoende = Matig N! K.T. = Niet zichtbaar = Risicovol = Korte termijn kosten *? N.b. = Beperkt zichtbaar = Nader onderzoek = Niet begroot # = Opmerkingen keuringsresultaten uitgesloten van W.H.G. Zie ook onderschriften bij waarderingsoverzicht voor verklaringen verzekerbare normen als W.H.G. is afgesloten. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 16

17 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 Rapportnummer: 1492.BT Pagina 1

18 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoningSchouw gevestigd te Eefde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland nummer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten (tot keuring van onroerende zaken), Vervolgopdrachten, leveringen en/of diensten van WoningSchouw B.V., hierna te noemen WoningSchouw, en/of alle met WoningSchouw gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met WoningSchouw. Voorafgaand aan de definitieve uitvoering van opdrachten/werkzaamheden door WoningSchouw heeft opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van WoningSchouw en heeft zij deze geaccepteerd. 02. WoningSchouw accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van WoningSchouw overeen dat Woning- Schouw niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij. 03. De (inhoud van) aanbiedingen, prijzen, offertes en brochures van WoningSchouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. WoningSchouw heeft alle gegevens zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in verstrekte gegevens, dan is WoningSchouw gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van WoningSchouw. Mondelinge aanbiedingen van WoningSchouw of haar ondergeschikten zijn niet bindend. 04. Met betrekking tot de uitvoering van opdrachten en werkzaamheden heeft WoningSchouw een inspanningsverplichting. WoningSchouw geeft een visueel oordeel ten aanzien van de staat waarin de onroerende zaak zich ten tijde van de keuring bevindt. 05. Voor de uitvoering van werkzaamheden wordt vooraf een vergoeding overeengekomen. De vergoeding is gerelateerd aan de onderzoekstijd, gemiddelde reistijd en gemiddeld uitwerkingstijd rapportage. 06. Te allen tijde is opdrachtgever gehouden WoningSchouw alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te verstrekken. WoningSchouw gaat uit van de juistheid van alle door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. WoningSchouw is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. 0. De in de rapporteringen van WoningSchouw vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. I.v.m. de meldingsplicht van de verkoper met betrekking tot het uitvoeren van aankoopkeuringen en/of verkoopkeuringen wordt een vragenlijst met de betreffende afspraakbevestiging mee gezonden indien het tijdsbestek tussen afspraak en keuring dit toelaat. Het ingevulde vragenformulier dient voorafgaande aan de keuring aan de inspecteur beschikbaar te worden gesteld. Indien de verkoper geen ingevuld en ondertekend vragenformulier heeft overhandigd aan Woning Schouw BV, zal Woning Schouw BV geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. De opdrachtgever garandeert dat Woning Schouw BV vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., Ten behoeve van de aankoopkeuring en verkoopkeuring worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer geïnspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door Woning Schouw BV. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 6.3 meter worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door Woning Schouw BV. Er wordt tijdens de inspecties niet naar milieubelastende materialen gezocht. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke. De inspectie is dan ook geen onderzoek/inventarisatie van asbesthoudende onderdelen. Hiervoor dient een gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld. 08. Enkel WoningSchouw en de betalende partij kunnen en mogen rechten en plichten ontlenen aan de inhoud van een rapportage door WoningSchouw geleverd aan opdrachtgever. Derden kunnen op geen enkele manier aan de inhoud van een rapportage van WoningSchouw rechten en plichten ontlenen. 09. De in artikel 05. omschreven vergoeding wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. WoningSchouw accepteert in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde opdracht indien (tijdige) betaling door opdrachtgever uitblijft. Opdrachtgever heeft nimmer het recht betaling van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van vermeende aansprakelijkheid van WoningSchouw. WoningSchouw heeft het recht om de uitvoering van een opdracht of overeenkomst uit te stellen indien de andere partij niet, niet-geheel of niet-tijdig aan zijn/haar verplichting(en) voldoet. 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering en een extra gelegenheid tot betalen van dagen. Wanneer de betaling hierna andermaal niet ontvangen is volgt een aanmaning met een verhoging van de hoofdsom met 12,50 excl. BTW extra administratiekosten en een verlenging van de betalingstermijn van 5 dagen. Indien opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke blijft met de betaling, dan is WoningSchouw genoodzaakt de betaling te overhandigen aan een incassobureau en buitengerechtelijke incassokosten over de openstaande hoofdsom in rekening te brengen bij opdrachtgever. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 18

19 Bouwtechno-rapport Versie WHG2011 VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 11. WoningSchouw heeft het recht eventuele tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst/werkzaamheden uit eigener beweging kosteloos te repareren. Bij verschillen van inzicht tussen WoningSchouw en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 12. De keuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen van het te keuren object en bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapporteringen dragen daardoor een algemeen karakter en betreffen een momentopname. Belemmerende factoren tijdens de inspectie - zoals o.a. jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke - hebben invloed op de visuele waarneembaarheid. 13. WoningSchouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare onderdelen of gebreken - bijvoorbeeld als gevolg van belemmerende factoren en waaronder ook verborgen gebreken vallen - tenzij in het rapport uitdrukkelijk anders is vermeld. 14. De aansprakelijkheid van WoningSchouw is uitgesloten in de volgende gevallen: 1) Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven. 2) Schade door het niet in het keuringsrapport of checklisten vermelden, of onvolkomen vermelden, van bodemverontreiniging en / of milieuproblemen. 3) Schade voortvloeiend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen informatie. 4) Schade als gevolg van de uitvoering (door derden) van door WoningSchouw bij haar rapportage gegeven adviezen of aan te brengen voorzieningen. 15. WoningSchouw aanvaardt verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de wet als het gaat om in haar rapport zonder enig voorbehoud gegeven beoordelingen, maar nimmer voor gevolgschade, niet-visueel waarneembare onderdelen en kleinere gebreken waarvan inventarisatie niet onder de opdracht valt. Een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen. 16. In het geval WoningSchouw aansprakelijk mocht blijken te zijn wegens de ondeugdelijke uitvoering van haar werkzaamheden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van WoningSchouw als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 1. Eerst het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald; 2. Daarna het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van WoningSchouw mocht blijken uit te keren; 3. De aansprakelijkheidsregeling volgens het bepaalde in de voornoemde artikelen 15.a en 15.b wordt nader geregeld in het navolgende artikel Als voornoemde gevallen sub a. en b. geen oplossing bieden, maximaal het bedrag dat WoningSchouw voor de onderhavige werkzaamheden heeft gefactureerd, doch ten hoogste een door WoningSchouw zelf te betalen bedrag ad in totaal 2.500,00 exclusief BTW. 5. In geval van latere uitvoering van de werkzaamheden dan 15 dagen na de overeengekomen opleverdatum en aantoonbare schade van opdrachtgever, ten hoogste 312,00 exclusief BTW en uitsluitend voor zover op deze tekortkoming binnen 14 dagen na constatering door opdrachtgever schriftelijk beroep is gedaan; 1. Als de aansprakelijkheidsverzekering van WoningSchouw dekking biedt of door WoningSchouw ingeschakelde derden met succes kunnen worden aangesproken, geldt de volgende nadere regeling. Het oordeel van de aansprakelijkheidsverzekeraar is voor WoningSchouw bindend. Gebaseerd op de inspanningsverplichting van WoningSchouw en de relatief lage vergoeding die WoningSchouw voor haar werkzaamheden ontvangt, zal het recht op schadevergoeding per opdracht maximaal 10% van de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde ten tijde van de keuring van het totale object kunnen belopen - welke 10% maximaal ,00 exclusief BTW kan bedragen - onder aftrek van een franchise van 1% van de herbouwwaarde van het object, met een minimum van 1.135,00 exclusief BTW. De franchise geldt, omdat elke bestaande woning of appartement kleine gebreken vertoont. Het inventariseren van deze kleinere gebreken valt niet onder de opdracht. 18. Alvorens een beroep wordt gedaan op de voorgaande aansprakelijkheidsregeling zullen partijen trachten in overleg tot een oplossing van het geschil of de klacht te komen. Daartoe zal/zullen (in separate en aflopende volgorde): 1. De klacht eerst schriftelijk bij WoningSchouw gemeld worden; 2. WoningSchouw daarna in overleg met opdrachtgever kunnen kiezen voor een vervolginspectie, al dan niet door inschakeling van derden; 3. Geen herstel door opdrachtgever zal plaatsvinden voordat WoningSchouw in redelijkheid de mogelijkheid heeft gekregen de klacht te constateren, bij gebreke daarvan zal geen recht op schadevergoeding bestaan; 4. WoningSchouw mogen kiezen voor afwijzing van de klacht, herstel of vervanging in nature dan wel vergoeding van schade, op zodanige wijze dat op korte termijn de oorspronkelijke functie (normaal gebruik) van het bouwdeel wordt gewaarborgd en met inachtneming van het indemniteitsbeginsel (opdrachtgever mag herstel in een gelijke toestand verlangen, geen betere, als de toestand waarin het object verkeerde zonder de schade). 19. Vermeende aanspraken op schadevergoeding dienen binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek aan WoningSchouw te worden gemeld, doch in ieder geval binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport. 20. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van WoningSchouw, behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door WoningSchouw wordt uitgevoerd. Ontwerpen en rapporten blijven eigendom van WoningSchouw. 21. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens WoningSchouw, kunnen de leveringsvoorwaarden van WoningSchouw hanteren. Rapportnummer: 1492.BT Pagina 19

20

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde

BOUWTECHNO-RAPPORT. Hoekwoning Kapperallee 91 7211 CC Eefde Kapperallee 91 211 CC Eefde Tel.: 0 1 Fax: 0 23 info@woningschouw.nl www.woningschouw.nl BOUWTECHO-RAPPORT Hoekwoning Kapperallee 91 211 CC Eefde OP AL OZE LEVERIGE E DIESTE ZIJ OZE ALGEMEE VOORWAARDE

Nadere informatie

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

BOUWTECHNO-RAPPORT. Woning Schouw B.V. website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl. Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. BOUWTECHNO-RAPPORT website: www.woningschouw.nl Email: info@woningschouw.nl Rapportnummer: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Algemene gegevens: Object Adres Postcode en plaats Opdrachtgever Adres Postcode

Nadere informatie

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG. SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest SSWbkn Woningkeur B.V. Bouwkundig Rapport NHG SSWbkn Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Opdrachtnummer : voorbeeld rapport nhg sswbkn Opdrachtgever : Adres : Postcode en Plaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001 Rabobank

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Vredensestraat 13-15-15A te WINTERSWIJK bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: KE11.0053 RoDijKa Koningshof 5 3481 HN Harmelen Tel: 0348 444 581 Web: www.rodijka.nl Email: advies@rodijka.nl Kvk: 30187186 Voorbeeldstraat 1 3333 AA Utrecht pagina 1 van 31 Algemene informatie

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Straat Postcode Plaats : Adres : Postcode : Wijhe Woningtype : Woonhuis/Woonboerderij Bouwjaar : 1906-1930 Datum inspectie : 25-02-2015 Rapportnummer : 376139 Inspecteur : H.

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ...

... 13 ... 16 ... 29 ... 12 ... 48. Rapportnummer: 123456 Raamweg 42 te Woerdijk Datum: 10-01-2014 ... 14 ... 17 ... 18 ... 10 ... 15 ... ... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 20... 21... 22... 23... 25... 25... 27...

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk.

sausen of te schilderen. Daarom is het verstandig om rekening te houden met een kostenpost voor dit bijkomende werk. Vooraf: Dit rapport bestaat uit twee delen: de Inleiding Bouwtechnische Keuring incl. onze Algemene Voorwaarden en het eigenlijke keuringsrapport. Het rapport is opgemaakt ter uitvoering van uw aanvraag

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING

RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING RAPPORT BOUWTECHNISCHE KEURING 201209301PAR 1 gezinswoning De Goedestraat 21 Wilrijk Onze onderzoeken danwel rapportages worden uitgevoerd volgens de meest recente NHG Voorwaarden & Normen, 2011-3. INSPEKTA

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie