Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar"

Transcriptie

1 Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer M.H.M. Vriens. Agenda als in voorafgaande uitnodiging. 1. OPENING. De heer P.W. Schoenmakers (vergadervoorzitter) opent de vergadering om uur en stelt de hele Commissie van Toezicht en overleg aan alle aanwezigen voor. De heer Schoenmakers stelt voor om een extra agendapunt in te passen voor het bespreken van het Huishoudelijk Reglement. De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden in het vervolg ieder jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Dit wordt agendapunt ONDERHOUD GEBOUW. Aangezien de heer Broeke wat tijd nodig heeft om zijn presentatie op te starten, wordt eerst agendapunt 3 behandeld en hierna volgt agendapunt 2. De heer Broeke van Brooks Bouwkundig Adviesbureau geeft via een Powerpointpresentatie een toelichting op de werkzaamheden die de komende tijd uitgevoerd gaan worden en door wie. Uit de beelden blijkt duidelijk hoe de huidige toestand van het gebouw is. Met name de zij- en achtergevel worden tijdens de komende onderhoudswerken aangepakt. Van de zijgevel wordt het gehele voegwerk vervangen. Aan de achtergevel worden de alle voegen tot aan de bovenzijde van de raamkozijnen op de tweede etage vervangen, hierbij wordt de rest van de gevel gereinigd en geïmpregneerd. Deze impregnatie geeft een verbetering van de kwaliteit van het voegwerk, waardoor dit waarschijnlijk nog zo'n tien á vijftien jaar mee kan. De zijgevel staat pal op de wind en dus ook de regen waardoor deze veel zwaarder wordt belast en daarom dus geheel opnieuw wordt gevoegd. Ook het schilderwerk aan de achterzijde wordt aangepakt. Eén van de bewoners wijst erop dat de bevestigingen van de balkonbalustrades op de derde verdieping zijn doorgerot. Hierop is al actie ondernomen, maar tijdens het komende onderhoud zal hier extra aandacht aan worden besteed. Ook de dakjes van de balkonnetjes op de eerste etage zullen worden vervangen. Deze worden voorzien van Red Seder. Ook het lood is op diverse plaatsen gescheurd. Dit wordt gerepareerd en behandeld waardoor het zijn functie weer terugkrijgt. Sommige bewoners hebben nog steeds lek isolatieglas in de woonkamer. Iedereen wordt opgeroepen deze aan te melden voordat het groot onderhoud start, zodat deze kunnen worden vervangen voordat de schilder aan het werk gaat. Ook de hemelwaterafvoeren aan de achtergevel worden vervangen, aangezien er toch steigers komen te staan en de bereikbaarheid hierdoor optimaal is. Ook een lekkage op nummer 49 zal eindelijk worden opgelost doordat de achtergevel goed bereikbaar wordt met de komst van de steigers. De heer Broeke heeft voor al deze werkzaamheden een bestek geschreven en hierin zijn ook diverse stelposten opgenomen voor zaken die niet op voorhand zijn in te schatten. Op het bestek hebben drie aannemers ingeschreven en hierbij is Rendon Onderhoudsgroep uit Arkel als goedkoopste uit de bus gekomen. Zij hebben het werk aangenomen voor ,50 Willems Vastgoed kwam hierna met respectievelijk ,- en hierna JCS aannemersbedrijf met ,-. Pag. 1 van 6

2 De heer Broeke stelt nog even de voorgevel aan de orde waarop de voorzitter aangeeft hierop later in te gaan. De voorzitter stelt de heer Nijssen in de gelegenheid om het bedrijf aan de vereniging voor te stellen. De heer H.M. Nijssen is directeur van Rendon Onderhoudsgroep. Voor meer informatie kijk op Vragen; Steigers Het gebouw komt voor een groot gedeelte in de steigers. Er komt voor de steigers een doorzichtig doek te hangen. Het doek houdt eventueel gruis en een deel van de stof weg. Het is voor de veiligheid van de bewoners en voetgangers (zijkant). De heer Schiltman vraagt of er bij het afspuiten hoge druk wordt gebruikt. Er wordt met gepaste waterdruk gewerkt. Het gebruikte water loopt dan de tuin in. De heer Schildman vindt dit onacceptabel i.v.m. het water wat mogelijkerwijs in de garage zou lopen. De heer Schoenmakers geeft aan dat er inderdaad in de vorige vergadering over gesproken is. Er zijn in de garage gootjes geplaatst en het is er nu onder normale omstandigheden droog. De muurtjes die bovenop de garage in de tuin staan worden niet behandeld. Deze muurtjes leveren op dit moment geen gevaar voor omwonenden. Aangezien het voegen van de muurtjes op dit moment een puur esthetisch verhaal is, maar geen oplossing is voor het gehele probleem van het parkeergaragedek wordt hier geen geld aan besteed. Het staat bewoners vrij om hieraan zelf onderhoud te verrichten. Ten aanzien van de renovatie van het garagedak is duidelijk afgesproken dat dit wordt meegenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Een opmerking over het niet melden van de wijzigingen in de plannen ten aanzien van de Algemene ledenvergadering van vorig jaar, wordt beantwoord door aan te geven dat het gehele bestek met alle werkzaamheden op de website is geplaatst. De werkplanning hangt af van de start en de start hangt af van de opdracht. Alvorens opdracht te kunnen geven moet de vergadering akkoord gaan met het financiele plaatje. Zodra hierover tijdens de vergadering overeenstemming wordt bereikt zullen de werkzaamheden na de bouwvak starten. Door Rendon zal een overallplanning worden aangeleverd. Deze zal worden gepubliceerd. Het is echter niet de bedoeling dat hierop door alle bewoners met de uitvoerder wordt gesproken. Aan de hand van de bouwvergaderingen zal de stand van zaken steeds op de website worden gepubliceerd. Eén van de bewoners heeft een lekkage in de woonkamer doordat het kitwerk van de woonkamer slecht is. Ook kan hierdoor houtrot optreden. Hiervoor is een stelpost opgenomen in de begroting. De problemen worden opgelost tijdens het onderhoud. Een vraag van de heer Broeke is of alle bewoners eventuele problemen of klachten willen melden. Er is een vraag over het schilderwerk aan de achtergevel. De gehele achtergevel wordt geschilderd op de terugliggende delen (loggia's) na, evenals de portiekdeuren. Uit de zaal komt ook een vraag over het schilderen van de lateien. Het is ook niet echt nodig om deze lateien te schilderen. Na stemming zijn er maar twee voorstanders en worden de lateien niet meegeschilderd. Pag. 2 van 6

3 De heer P.W. Schoenmakers geeft aan dat vorig jaar ,- is vrijgemaakt voor groot onderhoud. Hierbij vraagt hij een extra mandaat voor een extra van ,- voor het kunnen uitvoeren van de genoemde en gepresenteerde werkzaamheden. Het totaal komt hiermee op ,-. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. Naar aanleiding van een vraag geeft de heer Vriens aan dat er voldoende geld beschikbaar is en de uitgave verantwoord is. De bewoners worden op de hoogte gehouden van eventuele tegenvallers. Zodra de kosten een bedrag van ,- overschreiden, wordt een extra vergadering belegd. De heer Broeke laat tevens een aantal foto s zien van de voorgevel. De eerste foto laat problemen zien bij een entree-boog met scheuren. Er is bij deze boog meteen actie ondernomen daar de scheuren een gevaar konden opleveren. Dit probleem is inmiddels opgelost. Verder zijn de volgende zaken geconstateerd; diverse scheurvorming in de gevel; dilatatievoegen op de diverse galerijen; vochtvlekken op de voorgevel (probleem gerelateerd aan voorgaande punt). Een van de bewoners meldt dat hierdoor ook vochtproblemen binnen optreden. Deze problemen moeten aangemeld worden, want hier moet actie op worden ondernomen; Hijsboutvullingen liggen los of zijn verdwenen; lekkage kelderwand (scheurvorming) moet wel worden opgepakt (injecteren); klimop wordt inmiddels weggehaald; Van de tuinmuur boven de garage is ook het voegwerk erg slecht; Genoemde scheurvormingen zijn niet echt te voorkomen en hierover wordt door de heer Broeke niet al te veel ophef gemaakt. Het belangrijkste is om hier in de toekomst herstelwerkzaamheden te laten plaatsvinden, zodat het er weer 30 jaar tegen kan. Als laatste punt wordt de dakgoot aan de voorzijde genoemd. Voorstel is om de goot te laten inspecteren en indien nodig te laten vervangen incl. het houtwerk waar dit is aangepast. De kosten worden op ,- geschat. De heer P.W. Schoenmakers vraagt of de leden het eens zijn om ,= uit te trekken om de goot te vernieuwen, mits dat echt noodzakelijk is. Niet alleen het zinkwerk, maar ook het houten frame zal waar nodig vervangen worden. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. De hemelwaterafvoer aan de voorzijde hoeft nu niet te worden vervangen. 3. INGEKOMENSTUKKEN/MEDEDELINGEN. Ingekomen stukken: Er zijn twee ingekomen stukken. Het eerste ingekomen stuk is van een bewoner aan de Nimfkruidvaart en gaat over de uitbreiding van de schotelantennes aan het gebouw. Dit punt is besproken in de CTO (Commissie van Toezicht en Overleg) en als zodanig opgenomen in het Huishoudelijk reglement. Op zich stond hierover al een artikel opgenomen, maar als voorbeeld zijn schotelantennes nu toegevoegd. Het tweede ingekomen stuk is van Sanne Schiltman (75) inzake het plaatsen van nieuwe kozijnen. Ook hierop zal worden ingegaan bij agendapunt 8, aangezien in het huishoudelijk reglement de vakverdeling van nieuwe kozijnen wordt benoemd. Verder hebben alle bewoners een anonieme brief gekregen, waarbij de uitkomsten zouden worden aangeboden aan het bestuur, maar hiervan is verder niets vernomen. Pag. 3 van 6

4 4. GOEDKEURING NOTULEN 12 MEI De heer P.W. Schoenmakers vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen. Niemand heeft aan of opmerkingen over de notulen, er wordt wel gevraagd of de notulen snel verspreid kunnen worden. Zodra de notulen binnen zijn zullen deze worden gepubliceerd. 5. JAARREKENING Verslag kascontrolecommissie De heer Zadelaar heeft geen opmerkingen over de jaarrekening. Het enige wat zij hebben gemist is de doorberekeing naar de vereniging parkeergarage. (Her)benoeming leden kascontrolecommissie De kascommissie bestaat uit; De heer Zadelaar en Mevrouw Frauenfelder-Matto. Zij zullen ook van het jaar 2010 de stukken controleren. Bespreking en goedkeuring jaarrekening Er komt een vraag over de stroomkosten. Deze staan in de begroting ook op 2.300,- Dit komt omdat de doorberekening aan de garage nog niet heeft plaats gevonden. In de toelichting stond een fout beginbedrag vanuit 2009, maar in de toelichting stond het verder juist. E.e.a. zal in de jaarrekening worden rechtgetrokken. Er is ook een vraag over het rentebedrag. Dit is laag omdat het rentebedrag pas in januari wordt bijgeschreven. Dit wordt later verrekend. Bestemming exploitatiesaldo Gaat ten last van de algemene reserve Decharge bestuurder De heer P.W. Schoenmakers vraagt decharge te verlenen over het financiële beleid over het boekjaar De leden verlenen de bestuurder met algemene stemmen decharge. Er wordt een korte pauze ingelast. 6. BEGROTING 2010 VASTSTELLING VAN DE VOORSCHOTBIJDRAGE PER De schoonmaakkosten vallen beduidend lager uit. Dit komt door de wijziging van het BTW tarief. Het tarief is van 19% naar 6 % gegaan. Echter gaat de schoonmaker extra werkzaamheden uitvoeren. Om kort te gaan wordt meer werk uitgevoerd voor dezelfde prijs. Onder de extra werkzaamheden vallen onder andere extra nat reinigen en het vervangen van defecte verlichting. Ondanks dat de verlichting straks wordt meegenomen door de schoonmaker, wordt deze post wel apart opgenomen. De toevoeging aan de reserve blijven hetzelfde. De heer Schiltman geeft aan geen begroting te hebben ontvangen. De heer Schoenmakers zorgt dat de heer Schiltman de begroting alsnog ontvangt. Verder zijn eruit de zaal geen vragen. De heer P.W. Schoenmakers vraagt de leden de begroting 2010 goed te keuren. De leden zijn unaniem akkoord met de begroting van 2010 en de vastgestelde voorschotbijdrage per 1 januari (HER)BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN TOEZICHT EN OVERLEG. De leden gaan akkoord met de herbenoeming van de Commissie van toezicht en overleg De samenstelling van de commissie is als volgt: - De heer P.W. Schoenmakers (67) (voorzitter) - Mevrouw G.E. Painter (57) - Mevrouw M.H. Jessurun (96) - Mevrouw S. Frauenfelder (58) - Mevrouw N.A.Schults- Eekhout (60) Pag. 4 van 6

5 8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. De heer P.W. Schoenmakers legt het Huishoudelijk Reglement ter discussie voor aan de leden. Een aantal wijzigingen wordt doorgenomen en vastgesteld. Het nieuwe huishoudelijk reglement zal bij deze notulen worden gevoegd. Aan alle wijzigingen die nu in het Huishoudelijk Reglement zijn toegepast ligt een vergaderbesluit ten grondslag. Het voorstel is om ieder jaar waar nodig een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement toe te passen. De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement wordt door de leden goedgekeurd. Het reglement zal op de website worden gepubliceerd en bij de notulen worden toegevoegd. Een vraag is of het nu vaststellen van de wijzigingen wel kan, aangezien het niet als agendapunt was opgenomen. Daar het gaat om zaken dit al in het verleden zijn besloten, is dit geen probleem. Iedere vergadering zullen de genomen besluiten, indien van toepassing, worden opgenomen in het reglement. 9. RONDVRAAG. De heer Schiltman blijft aangeven dat hij niet alle post ontvangt en vraagt of hij alles opnieuw kan ontvangen. De heer Vriens zegt toe alles opnieuw toe te zenden en te controleren of dit is aangekomen. Waarom is de verlichting op de galerijen constant aan? Dit komt omdat de schemerschakelaar overwoekerd is door een klimop. De klimop is gesnoeid en aan het afsterven. De schemerschakelaar krijgt weer licht waardoor de schakelaar als vanouds zijn werk zal doen. Overdag blijft het licht uit bij invallende schemering gaat de verlichting automatisch aan. De schoonmaker kan deze schakelaar overbruggen waardoor alle verlichting aan gaat. Er volgt een vraag over de participatie vanuit onze vereniging in de vereniging buurthuis met betrekking tot de geluidsoverlast van de Azieweg. De heer Schoenmakers geeft aan zelf lid te zijn van de commissie geluidshinder, maar geeft (vanwege zijn geringe bijdrage in deze) het woord aan de heer de Rijk, voorzitter van de vereniging Parkeergarage Lissenvaart en actief binnen dezelfde commissie. Op dit moment gebeurt er erg weinig aangezien er al heel lang een verzoek loopt om een gesprek te hebben met de wethouder. Wat wel enige tijd geleden is geplaatst is een snelheidsmeter. Op basis van de metingen kan berekend worden hoeveel geluidsoverlast er is. Of deze metingen kloppen weet men niet zeker. Wat wel bekend is dat er een geluidsscherm zal worden geplaatst aan de kop van de Lissenvaart tegenover de Toneellaan. Er is naar aanleiding van het overleg met het buurthuis een geluidsmeter aangeschaft. Hier is door de heer de Rijk veel tijd in gestoken om op verschillende adressen metingen te verrichten. Uiteindelijk is het doel om met deze metingen de dialoog met de gemeente op gang te brengen over de aanwezige geluidsoverlast van de Azieweg. Er is veel controle geweest door de politie. Bij de gemeente is geklaagd over het kappen van bomen in de middenberm. Hierover is vanuit de gemeente contact opgenomen met de vereniging met de toezegging dat er weer bomen worden teruggeplaatst. Begroeiing heeft een positief resultaat op het geproduceerde geluid op de weg. Er wordt een vraag gesteld over mogelijke subsidie op het plaatsen van nieuwe kozijnen in het kader van energiebesparing en het positieve effect op geluidsoverlast. Mogelijk is het een goedkope manier voor de gemeente om de huizen beter te isoleren en twee vliegen in één klap te slaan. De heer Schoenmakers zal dit meenemen naar de gemeente. Pag. 5 van 6

6 De heer Vriens legt kort uit wat het energielabel inhoudt. Er is een nieuwe Europese richtlijn die aangeeft dat iedere huiseigenaar bij verkoop van zijn huis een energielabel moet kunnen overleggen van zijn huis. De overheid geeft hiervoor een subsidie van 200,- en het onderzoek kost ook 200,-. Vervane zal de adresgegevens van alle bewoners doorspelen aan Perfect Bouw. Deze zullen het onderzoek uitvoeren en Vervane zal de kosten en de subsidie verder regelen. Het label is 10 jaar geldig en wordt telkens aangepast. De leden gaan akkoord met het beschikbaar stellen van de gegevens. Parkeerprobleem. Er blijven auto s verkeerd geparkeerd staan. De politie controleert erg streng op de fout parkeerders, echter helpt het niet echt. Wederom wordt er een oproep gedaan aan alle bewoners om de auto als ze een parkeerplek in de garage hebben deze ook daadwerkelijk daar te plaatsen. Laad- en losplaats Er zou gekeken worden of de mogelijkheid bestaat om een laad- en losplaats aan te leggen. Vanuit de gemeente is hierop geen reactie geweest. Het voorstel is naar het wijkteam gestuurd. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Tevens wordt gevraagd of het mogelijk is om in het perkje tegenover protiek 1 een paadje te maken. Dit wordt wel opgelost als de laad en losplaats er is. Rookgasafvoer De rookgasafvoeren zijn niet meer goed. Ze zijn in het beton gestort. De buis bestaat uit twee delen. De buitenkant is voor de ventilatiebox en de binnenbuis voor de rookgasafvoer. Doordat de rookgassen terug komen in de CV-ruimte. Hierdoor gaat de CO melder steeds af. De enige oplossing is een buis in de buis te trekken. Dit zijn geen kosten voor de VvE. Parkeergarage Er staan fietsen tegen een muurtje waar auto s zouden moeten staan. De fietsen mogen daar niet staan. Daarnaast zijn er veel inbraken in auto s geweest. De heer de Rijk geeft een korte toelichting op de problematiek in de garage. Er zijn veel maatregelen genomen, maar een belangrijk punt is dat gebreken ook niet worden gemeld bij de beheerder van de garage. Een elektronisch sluitsysteem is onbetaalbaar. Doordat mensen sleutels verliezen, ligt het systeem gewoon op straat. Er wordt aan de heer de Rijk voorgesteld om de kier tussen de deur en het vaste hek of de muur af te sluiten, zodat hierdoor de klink niet meer met een stok naar beneden te drukken, of door kinderen te gebruiken. Tevens is het mogelijk om over het hek boven de ingang van de garage heen te klimmen. Hier wordt aandacht aan besteed. Als belangrijkste punt wordt de sociale controle aangehaald. 9. SLUITING. Verder niets meer aan de orde zijnde, dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun positieve bijdrage en sluit de vergadering om uur Pag. 6 van 6

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

A G E N D A VERGADERING:

A G E N D A VERGADERING: - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei 1997 20.00 uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent)

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie