Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007"

Transcriptie

1 Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 Inleiding Tussen het college van burgemeester en wethouders en het presidium van de gemeenteraad is afgesproken om zich in de commissievergadering van woensdag 26 september 2007 een beeld te vormen van het kader waarbinnen het gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 (GVP) opgesteld zou moeten worden. Afgesproken is dat wethouder M. de Wit-Greuter en commissievoorzitter K. van Schenk Brill, de vergadering voorbereiden. Aan de afd. Strategie en Advies is gevraagd om in een opstartnotitie het kader te schetsen waarbinnen de beeldvorming over volksgezondheid kan plaatsvinden. Duidelijk is dat deze werkwijze voor iedereen nieuw is en nog een beetje gezocht moet worden naar de wijze waarop de beeldvorming, meningvorming en besluitvorming zal plaatsvinden. De beeldvorming beperkt zich tot het duidelijk krijgen van de vraag, de knelpunten en de wensen en prioriteiten van diverse belanghebbenden op het gebied van volksgezondheid. Tijdens een beeldvormende vergadering vindt geen discussie plaats. Er zijn deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden aanwezig die al dan niet gevraagd een bepaald onderwerp toelichten en/of bereid zijn vragen te beantwoorden. De interactie van de commissieleden beperkt zich in deze vergadering tot het stellen van vragen ter verduidelijking en verdieping. Tevens is gevraagd om een aantal items te benoemen die in het GVP aandacht zouden moeten of kunnen krijgen. Als basis voor de beeldvorming worden de volgende documenten gebruikt: kernboodschappen voor lokaal beleid gezondheid telt! In Moerdijk naar aanleiding van gezondheidsenquête (reeds toegezonden een commissieleden) ; beleidsnotitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kiezen voor gezond leven (wordt toegezonden aan leden commissie); evaluatie gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 (wordt toegezonden aan leden commissie). Kader Het kader waarbinnen de beeldvorming kan plaatsvinden, kan onderverdeeld worden in de volgende onderdelen: a. Inhoudelijk kader b. Wettelijk kader c. Financieel kader d. Beoogd effect e. Cultuurverandering a. Inhoudelijke kader De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot preventieve gezondheidszorg. In het gemeentelijke volksgezondheidsplan wordt niet gesproken over curatieve (helende) zorg of langdurige zorg. Deze zorg vindt plaats op basis van de Wet Zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen ziek worden. De gemeente houdt er bijvoorbeeld toezicht op dat in de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hygiënisch gewerkt wordt om te voorkomen dat kinderen ziek worden of infectieziekten overdragen aan andere kinderen. Zijn kinderen ziek of geïnfecteerd dan zorgt de curatieve zorg (huisarts/ziekenhuis) er voor dat het kind weer beter wordt. Dit laatste is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit houdt niet in dat de gemeente niet als intermediair kan optreden wanneer er problemen zijn in de reguliere medische zorg. 1

2 b. Wettelijk kader Het opstellen van een gemeentelijk volksgezondheidsplan is een verplichting in de Wet Collectieve Preventie (WCPV). Daarin staat dat de gemeente iedere jaar een GVP moet opstellen. In de wet staat geen directe sanctie genoemd, maar de inspecteur van de volksgezondheid heeft het toezicht op naleving van de wet. De uitvoering van de wettelijke taken heeft de gemeente opgedragen aan de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst West- Brabant (GGD) waarvoor een gemeenschappelijke regeling is getroffen. De gemeenten en de GGD hebben in 2004 het basistakenpakket van de GGD vastgesteld. Het basistakenpakket is gebaseerd op het minimaal wettelijk noodzakelijke en is hierdoor een minimaal pakket geworden. Gesteld kan worden dat alle wettelijke verplichtingen, die door de WCPV aan de gemeente worden opgedragen worden uitgevoerd binnen het basistakenpakket van de GGD. De gemeente kan aanvullend op het basistakenpakket van de GGD en de landelijke of provinciale activiteiten, voorzieningen creëren om de risico s voor haar inwoners te verminderen. Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ingevoerd. In deze wet wordt een aantal prestatievelden genoemd, waaronder enkele die een relatie hebben met volksgezondheid. In het GVP zal aandacht aan deze prestatievelden gegeven moeten worden. c. Financieel kader In de gemeentelijke begroting 2008 is geen budget opgenomen voor nieuw beleid voor gezondheidszorg. Op dit moment zijn er financiële middelen geraamd voor de uitvoering van het maatwerkpakket van de GGD en uitvoering van het project armoede en gezondheid. De post gemeentelijke gezondheidsbeleid kan als volgt gespecificeerd worden: Project armoede en gezondheid ,-- Technische Hygiëne Zorg peuterspeelzalen (13 x 628,32) 8.168,-- Indirecte kosten uitvoering GVP en maatwerk GGD 5.000,-- Indicering aanleunwoningen 15 x 200, ,-- Deelname verpleegkundige GGD aan zorgteam Marklandcollege 1.500,-- Deelname GGD aan buurtnetwerken (4 netwerken) 4.000,-- Totaal ,-- Binnen het takenpakket van de GGD is een bedrag opgenomen voor de invulling van de vrije keuze van de gemeente voor preventieve programma s. Voor 2008 is voor Moerdijk een bedrag beschikbaar van ,--, welk bedrag op dit moment (2007) ingevuld wordt met: programma weerbaarheid 2.010,-- project eten + gymmen = gewicht dimmen ,-- project schoolgruiten 4.020,-- project goede voeding behoeft niet veel te kosten 1.340,-- project gezonde schoolkantine op het Marklandcollege 6.187,-- Totaal ,-- Het verschil tussen beschikbaar 2008 en inzet 2007 ligt in het feit, dat het budget voor 2008 door het vervallen van de desintegratiekosten van de fusie van de GGD lager uitkomt. Zoals gesteld is er (nog) geen budget in de begroting opgenomen voor nieuwe beleid. Wel kan binnen het budget maatwerk GGD keuzepakket preventieve programma s oud beleid ingewisseld worden voor nieuw beleid. 2

3 d. Beoogd effect Preventief gezondheidsbeleid is geen beleid op activiteiten of voorzieningen die wel of niet gedaan worden. Preventief beleid kun je op elk gewenst aspiratieniveau uitvoeren. Om een voorbeeld te noemen. Een gemeente kan er veel belang aan hechten dat vrouwen deelnemen aan preventieve onderzoeken voor baarmoederhalskanker. Een instrument daarvoor is het geven van voorlichting en/of inzet communicatiemiddelen. Je kunt kiezen voor een minimale variant, bijv. het plaatsen van een artikeltje in de plaatselijke krant of voor een maximale variant door alle vrouwen persoonlijk te benaderen. Duidelijk zal zijn dat het effect van laatstgenoemde interventie hoger zal zijn dat de eerstgenoemde. Bij de beeldvorming en vooral de meningsvorming, zal hierover gediscussieerd moeten worden en het beoogde effect bepaald moeten worden. Hoe hoger effect verwacht wordt hoe hoger de inzet en hoe hoger de kosten. Overigens laat het effect zich meestal moeilijk meten. In ons voorbeeld van het preventieve onderzoek naar baarmoederhalskanker is het effect wel duidelijk te meten door de registratie van het aantal deelnemers. Op andere onderdelen laat het beoogd effect zich nauwelijks of niet meten. Bij het project armoede en gezondheid is het bijvoorbeeld zeer moeilijk te meten of de gemeentelijke inzet heeft geleid tot minder armoede en een betere gezondheid. Er zijn ook andere ontwikkelingen die deze problemen beïnvloeden. In de volgende gezondheidsenquêtes 2009 en 2013 kunnen effecten zichtbaar worden. e. Cultuurverandering Preventie volksgezondheid is geen hard beleid. Door een activiteit in te zetten krijg je niet altijd direct het effect dat men zou wensen. Het omgaan met gezondheid is vaak een cultuur. Wil je de beleving van de gezondheid ombuigen dan betekent dit vaak een cultuurverandering. Nemen we roken als voorbeeld dan kunnen we stellen dat in de jaren 70 roken de cultuur was. Overal werd gerookt en als iemand niet rookte dan was hij een uitzondering. Er zijn ongeveer 25 tot 30 jaren nodig geweest om deze cultuur om te buigen in een cultuur dat niet roken de norm is. En we zijn er nog niet. Het ideale beeld is dat niemand in Nederland rookt. Hoe lang zal het duren om dit te bereiken. Preventief gezondheidsbeleid is een beleid van de lange adem, waarbij de cultuur stukje bij beetje veranderd wordt. Aandachtspunt Jeugdgezondheidszorg In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is voorgeschreven dat in het gemeentelijk volksgezondheidsplan aandacht besteed moet worden aan de jeugdgezondheidszorg. Bij de opstelling van het GVP in 2004 is er voor gekozen om de JGZ niet op te nemen in het GVP, maar hiervoor een afzonderlijke notitie op te stellen. Op dit moment zijn er op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) erg veel ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van centra voor jeugd en gezin, waar de jeugdgezondheidszorg een onderdeel van zal zijn. Op dit moment vindt er op West- Brabantse schaal een onderzoek plaats over de haalbaarheid en de inrichting van de centra voor jeugd en gezin in West-Brabant. Landelijk heeft een evaluatie over de integrale jeugdgezondheidszorg plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet openbaar. Deze uitkomsten zullen besproken worden in de 2 e kamer. Het is nog niet bekend wanneer hierover een besluit genomen zal worden. Het geniet de voorkeur om de jeugdgezondheidszorg niet in de nota GVP op te nemen maar het besluit van de regering over de evaluatie van de JGZ en het onderzoek naar de haalbaarheid en inhoud van de centra voor jeugd en gezin in West-Brabant af te wachten. Dat doet ook meer recht aan de integraliteit van het jeugdbeleid. 3

4 Items voor gemeentelijke Volksgezondheidsplan Gevraagd is om een aantal items te benoemen, die aandacht zouden kunnen krijgen in het gemeentelijk volksgezondheidsplan. De items staan in willekeurige volgorde en vinden hun oorsprong vanuit verschillende documenten. Deze documenten zijn de volgende: Kernboodschap voor Lokaal Beleid Gezondheid Telt! In Moerdijk ; Nota Kiezen voor gezond leven beleidsplan volksgezondheid ministerie van VWS dd. December In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is een aantal onderwerpen genoemd, waaraan aandacht besteed moet worden in het GVP; Milieubelevingsonderzoek van het bureau Gezondheid Veiligheid en Milieu van de gezamenlijke GGD s in Noord-Brabant en Zeeland dd. 9 oktober 2006; Overgewicht GGD: Kernboodschap Gezondheid telt in Moerdijk Overgewicht is wereldwijd, maar ook in Nederland en Moerdijk, zowel bij kinderen als volwassenen een explosief groeiend probleem. In Moerdijk heeft 51% van de volwassenen overgewicht en heeft 11% ernstige overgewicht. Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage sociale economische status. Landelijk wordt via de media erg veel aandacht besteed aan dit onderwerp. In Moerdijk worden door de GGD de volgende projecten uitgevoerd: het project eten + gymmen = gewicht dimmen in de groepen 7/8 van de basisscholen; schoolgruiten goede voeding behoeft niet duur te zijn gezonde schoolkantine op vervolgonderwijs Roken GGD: Kernboodschap Gezondheid telt in Moerdijk Roken is nog steeds een belangrijke vermijdbare (onnodige) doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks sterven Nederlanders aan acht ziektes die met roken te maken hebben. In Moerdijk rookt ongeveer 25% van de volwassenen Landelijk wordt veel aandacht besteed aan het stoppen met roken. Gemeentelijk vindt geen inzet plaats. Alcoholgebruik GGD: Kernboodschap Gezondheid Telt in Moerdijk Landelijk onderzoek toont aan dat jongeren in Nederland fors meer alcohol drinken dan de afgelopen jaren. Uit de jeugdmonitor van 2004 blijkt dat 54% van de jongeren regelmatig alcohol gebruikt. 2% van de jongeren zijn zeer excessieve drinkers. Uit de gezondheidsenquête blijkt dat 13% van de volwassenen overmatig alcohol gebruikt. Landelijk wordt via de media erg veel aandacht besteed aan overmatig alcohol gebruik. Gemeentelijk vindt geen inzet plaats. 4

5 Verslavingszorg Een van de prestatievelden van de Wmo is het bevorderen van het verslavingsbeleid. In het kader van de Wmo moet hier aandacht aan besteed worden. Hierbij zou bijv. gedacht kunnen worden aan het terugdringen van het druggebruik. Geen Bewegen GGD: Gezondheid Telt! In Moerdijk Sporten en lichaamsbeweging heeft een goede invloed op gezondheid. Door regelmatig bewegen worden veel gezondheidsklachten voorkomen. Uit de gezondheidsenquête is gebleken dat 42% van volwassenen uit Moerdijk te weinig bewegen. Landelijk is er via de media voldoende aandacht voor een goede lichaamsbeweging. In Moerdijk wordt het programma eten + gymmen = gewicht dimmen in de groepen 7/8 van de basisscholen uitgevoerd. Diabetes In Nederland leiden meer dan mensen aan diabetes en hier komen ieder jaar ruim mensen bij, waaronder veel jeugdigen. Diabetes is een sterk groeiende chronische ziekte. Zonder een passende leefstijl en een goede behandeling krijgen veel patiënten complicaties, waaronder hart en vaatziekten, blindheid, aantasting van de nieren en het zenuwstelsel en soms amputaties. Preventie kan de kan op diabetes verminderen en complicaties voorkomen. Geen gemeentelijke inzet. Binnenmilieu GGD: Gezondheid Telt! In Moerdijk GGD: Milieubelevingsonderzoek In het binnenmilieu zijn radon (afkomstig van bouwmaterialen) tabaksrook en schimmel en vochtplekken de belangrijkste veroorzakers van ongezondheid. In Moerdijk wordt 35% van de inwoners blootgesteld aan sigaretten of sigarenrook in huis en 22% van de inwoners woont in een huis met schimmel en vochtplekken In februari 2006 heeft voorlichting plaatsgevonden dat gericht was op het ventilatiegedrag door particulieren 5

6 Binnenmilieu scholen Niet bekend Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het slecht gesteld is met het binnenmilieu in scholen. Tijdens de lessen neemt het Co2 gehalte schrikbarend toe, dat leidt tot concentratieverlies, prestatieverminderen en uitval wegens ziekte Er is een onderzoek uitgevoerd naar dit probleem op alle basisscholen in Moerdijk met uitzondering van de scholen die op korte termijn gesloopt worden. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de bouwkundige (om)mogelijkheden om tijdens de lessen goed te kunnen ventileren. Daarnaast zijn er aan de scholen adviezen gegeven over het ventileren en luchten, het schoonmaken en gebruik van materialen. Buitenmilieu GGD: Milieubelevingsonderzoek GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Uit het milieubelevingsonderzoek dat uitgevoerd is in de kernen rond het industrieterrein Moerdijk is gebleken dat: Inwoners zich zorgen maken over de invloed van het milieu (industrie, landbouw, veeteelt en verkeer) op de gezondheid; inwoners behoefte hebben aan een duidelijke risicocommunicatie. Zij willen bij calamiteiten snel en duidelijk op de hoogte gebracht worden van de risico s voor hun gezondheid. Daarnaast is behoefte aan informatiebijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van milieu en gezondheid. De klachtenafhandeling verbeterd kan worden; De risicocommunicatie wordt ambtelijk uitgewerkt. Als medium hiervoor zal de website van de gemeente gebruikt worden; De verbetering van de klachtenafhandeling wordt uitgewerkt in een werkgroep, die hierover adviezen verstrekt aan de stuurgroep Duurzaam Havenschap Moerdijk Eenzaamheid GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Het is al langer bekend dat de eenzaamheid onder ouderen groot is. In de gezondheidsenquête voor ouderen die in de 2 e helft van vorig jaar heeft plaatsgevonden zijn hierover vragen gesteld. De uitkomst van de analyse is nog niet bekend. Uit de gezondheidsenquête onder volwassenen (19 64 jaar) is gebleken dat 42% van de volwassen zich eenzaam voelt. Eenzaamheid lijdt op den duur tot psychische problemen en sociale uitsluiting. Ook in het kader zal dit probleem aandacht krijgen, omdat de Wmo uitgaat van deelname van iedere burger aan de gemeenschap. Geen 6

7 Armoede en gezondheid GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat mensen met een lage sociale economische status en hun kinderen ongezonder leven dan mensen met een hogere sociale status. Om de gezondheid van kinderen in relatie tot armoede aan te pakken is het project Armoede en gezondheid ingezet. Psychische problemen (Geestelijke Gezondheidszorg) Wet Collectieve preventie Volksgezondheid Zowel op basis van de WCPV als de Wmo moet de gemeente aandacht besteden aan de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Uit de gezondheidsenquête blijkt dat 13% van de volwassenen zich psychisch ongezond voelt. De stichting GGZ regio Breda is gestart met het ontwikkelen van Maatschappelijke Steunsysteem in onze gemeente. Het casuïstiek (bespreking van dossiers) overleg is inmiddels gestart. Depressie VWS: Kiezen voor gezond leven Uit het beleidsplan van VWS blijkt dat veel mensen leiden aan een depressie. Als lusteloosheid, slaapproblemen, verminderde concentratie, vermoeidheid, piekeren, somberheid en schuldgevoelens langer dan twee weken aanblijven, spreekt men van een depressie. Niets lijkt meer positief: werk niet, hobby's niet en vrienden niet. Personen die leiden aan een depressie worden begeleid door de stichtingen GGZ. Geen gemeentelijk inzet. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Zowel in de WCVP als de Wmo is voorgeschreven dat de gemeente aandacht besteed aan de OGGZ. Bij OGGZ kan gedacht worden aan maatschappelijk opvang, zwervers, daklozen, drugsverslaafden enz. Voor de curatieve zorg zijn de gemeenten Breda en Bergen op Zoom aangewezen als centrum gemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventieve zorg, zoals het voorkomen dat inwoners op straat gezet worden, gaan zwerven of dakloos worden als gevolg van een verslaving, of in een sociaal isolement terecht komen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de nazorg na maatschappelijk opvang, zoals herhuisvesting, woonbegeleiding e.d. Regionaal is een werkdocument OGGZ West-Brabant opgesteld. Dit werkdocument is vastgesteld door het Platform OGGZ, maar is nog niet toegezonden aan de regio gemeenten. 7

8 Ondersteuning mantelzorg Ingevolge de Wmo moet aandacht besteed worden aan de ondersteuning van mantelzorg, met het doel om de taak van de mantelzorger te verlichten en eventueel voortijdige beëindiging van de mantelzorg te voorkomen. De ondersteuning van de mantelzorger vindt op dit moment plaats door de Stichting Informele Zorg West-Brabant. Coördinatie Vrijwillige thuiszorg Ingevolge de Wmo moet aandacht besteed worden aan de coördinatie van de vrijwillige thuiszorg met het doel om de patiënt en de mantelzorger te ondersteunen. De coördinatie van de vrijwillige thuiszorg vindt op dit moment plaats door de stichting Informele zorg West-Brabant. 8

9 Procesvoorstel 1. voorbereiding t.b.v. beeldvorming; a. opstartnotitie b. onderliggende basisstukken 2. beeldvormende bijeenkomst commissie SI voorzitter nodigt mede namens wethouder uit: a. stakeholders b. burgers c. wethouder d. ambtenaren e. commissieleden Het doel van deze bijeenkomst is om een beeld te krijgen van de problematiek en de taak van de gemeente daarin. Aan het eind van deze bijeenkomst is duidelijk welke punten in het nieuwe beleid aandacht zouden moeten krijgen 3. Interactief proces; Onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders wordt dit vormgegeven. De deelnemers zijn: a. professionele instellingen, b. vrijwilligersorganisaties; c. individuele burgers 4. conceptnota De uitkomsten van de beeldvormende bijeenkomst en het interactieve proces worden in de conceptnota met conceptactiepunten opgenomen 5. meningsvormende vergadering Het concept Gemeentelijk Volksgezondheidsplan is een bespreekstuk. De commissie kan de uitkomsten toetsen aan hun beeld en wijzigingen aanbrengen. 6. gemeentelijke volksgezondheidsplan Vervolgens wordt een definitief plan opgesteld 7. besluitvorming door gemeenteraad De gemeenteraad stelt het gemeentelijk volksgezondheidsplan vast. 9

Evaluatie van het actieplan Gemeentelijk Volksgezondheidsplan

Evaluatie van het actieplan Gemeentelijk Volksgezondheidsplan Evaluatie van het actieplan Gemeentelijk Volksgezondheidsplan 2004 2006 1. Inleiding Het gemeentelijke Volksgezondheidsplan (GVP) is vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2004. Het GVP is interactief

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk

Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk Datum: 26 september 2007 Aanwezig: zie presentielijst Welkom en uitleg over beeldvormende vergadering

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Samen Beter Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.1 GGD IJssel-Vecht 3 2.2 Financieel overzicht Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.3

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Startnotitie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 April 2008 Castricum Inleiding Voor het tijdvak 2007 tot en met 2010 vraagt het ontwikkelen van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid de aandacht. In bijgevoegde

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voor raadsvergadering d.d.: 11 september 2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015

Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 f r -,*;! gemeente Montfoorl Besluit Raad Nr. Datum 0 6 JUL 2015 RAADSVOORSTEL ter besluitvorrning in de raad Datum Forum vergadering 9 juni 2015 Zaaknummer :154279 Datum Raadsvergadering 22ju*rZ0l5 jwu

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Wettelijk kader Gewijzigde Wet Publieke Gezondheid (januari 2012) Wijzigingen betreffen drie thema s, te weten: 1. Betere voorbereiding op infectieziektecrisis 2.

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen =CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen Doel: vaststellen speerpunten & procedure 1. Inleiding Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (hierna: Wcpv) zijn gemeenten verplicht

Nadere informatie

Concept. Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid : Aandachtspunten en ambities. Gemeente Vught

Concept. Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid : Aandachtspunten en ambities. Gemeente Vught Concept Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010: Aandachtspunten en ambities Gemeente Vught Maart 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Landelijk beleid 1.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015

NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID DEURNE 2012-2015 Deurne, december 2011 Colofon: Portefeuillehouder: Samenstellers: J.P. Ragetlie R. Horbach, GGD Brabant-Zuidoost W. Evers, beleidsmedewerker zorg en volksgezondheid

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Integraal kiezen GGD Zeeland

Integraal kiezen GGD Zeeland Integraal kiezen GGD Zeeland Presentatie gemeente Sluis 14 april 2008 Opbouw Overzicht stand van zaken GGD Traject integraal kiezen Resultaten AB 13 april 2007 Resultaten AB 29 juni 2007 Conclusies AB

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 1 AANLEIDING De gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer, PvdA Dhr. O. Yilmaz, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Presentatie door Karien Stronks Hoogleraar Sociale Geneeskunde Afd. Sociale Geneeskunde AMC Wethoudersbjieenkomst Haarlem 21 juni 2017 Mijn bijdrage Sociaal

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 Gezondheid, werk in uitvoering Gemeente Hoorn Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 1 Inleiding Sinds 2003 verplicht de Wet collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) gemeenten elke 4 jaar een nota lokaal

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

Mei Nota lokaal gezondheidsbeleid Werken aan gezondheid in Grave

Mei Nota lokaal gezondheidsbeleid Werken aan gezondheid in Grave Mei 2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Werken aan gezondheid in Grave 2008 2011 1 Samenvatting Een goede gezondheid is een groot goed voor veel mensen en een voorwaarde om zoveel mogelijk volwaardig

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Verschillen in leefstijl aspecten tussen Boxmeer en de regio

Verschillen in leefstijl aspecten tussen Boxmeer en de regio Cijfers Inleiding De speerpunten die in deze notitie gekozen zijn, zijn gebaseerd op de speerpunten zoals die in het landelijke gezondheidsbeleid zijn benoemd. Ook uit de gezondheidsonderzoeken die periodiek

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Bij de voorlichtingen wordt gebruik gemaakt van een beamer en een laptop. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met:

Bij de voorlichtingen wordt gebruik gemaakt van een beamer en een laptop. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met: Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Wanneer we ouder worden, verandert er veel in het leven en ontstaan nieuwe vragen over gezondheid.

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau

Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau Uitvoeringsplan volksgezondheid Baarle-Nassau 2015- Voor u ligt de uitvoeringsnota volksgezondheid van de gemeente Baarle-Nassau. In dit uitvoeringsplan wordt voor de komende 4 jaar nader uitgewerkt hoe

Nadere informatie

STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC

STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC STARTNOTITIE NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID STEDE BROEC 2013 2017 Inlichtingen bij: Bert van Elswijk Afdeling Welzijn Telefoon: 0228-510173 (di-wo-do) Email:bvanelswijk@stedebroec.nl MEI 2012 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 59172 Datum : 10 juni 2014 Programma : Welzijn Volksgezondheid Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN www.ggdbzo.nl Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Wanneer we ouder worden, verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 Bijlage bij adviesnota AB 2 juli 2015 20 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gezondheidsbescherming

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Evaluatie en voorzetting van het lokaal gezondheidsbeleid in Nederweert

Evaluatie en voorzetting van het lokaal gezondheidsbeleid in Nederweert Evaluatie en voorzetting van het lokaal gezondheidsbeleid in Nederweert De gemeenteraad heeft op 5 februari 2013 de nota Lokaal gezondheidsbeleid Nederweert en Weert 2013-2016 vastgesteld. De grondslag

Nadere informatie