Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007"

Transcriptie

1 Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 Inleiding Tussen het college van burgemeester en wethouders en het presidium van de gemeenteraad is afgesproken om zich in de commissievergadering van woensdag 26 september 2007 een beeld te vormen van het kader waarbinnen het gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 (GVP) opgesteld zou moeten worden. Afgesproken is dat wethouder M. de Wit-Greuter en commissievoorzitter K. van Schenk Brill, de vergadering voorbereiden. Aan de afd. Strategie en Advies is gevraagd om in een opstartnotitie het kader te schetsen waarbinnen de beeldvorming over volksgezondheid kan plaatsvinden. Duidelijk is dat deze werkwijze voor iedereen nieuw is en nog een beetje gezocht moet worden naar de wijze waarop de beeldvorming, meningvorming en besluitvorming zal plaatsvinden. De beeldvorming beperkt zich tot het duidelijk krijgen van de vraag, de knelpunten en de wensen en prioriteiten van diverse belanghebbenden op het gebied van volksgezondheid. Tijdens een beeldvormende vergadering vindt geen discussie plaats. Er zijn deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden aanwezig die al dan niet gevraagd een bepaald onderwerp toelichten en/of bereid zijn vragen te beantwoorden. De interactie van de commissieleden beperkt zich in deze vergadering tot het stellen van vragen ter verduidelijking en verdieping. Tevens is gevraagd om een aantal items te benoemen die in het GVP aandacht zouden moeten of kunnen krijgen. Als basis voor de beeldvorming worden de volgende documenten gebruikt: kernboodschappen voor lokaal beleid gezondheid telt! In Moerdijk naar aanleiding van gezondheidsenquête (reeds toegezonden een commissieleden) ; beleidsnotitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kiezen voor gezond leven (wordt toegezonden aan leden commissie); evaluatie gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 (wordt toegezonden aan leden commissie). Kader Het kader waarbinnen de beeldvorming kan plaatsvinden, kan onderverdeeld worden in de volgende onderdelen: a. Inhoudelijk kader b. Wettelijk kader c. Financieel kader d. Beoogd effect e. Cultuurverandering a. Inhoudelijke kader De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot preventieve gezondheidszorg. In het gemeentelijke volksgezondheidsplan wordt niet gesproken over curatieve (helende) zorg of langdurige zorg. Deze zorg vindt plaats op basis van de Wet Zorgverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen ziek worden. De gemeente houdt er bijvoorbeeld toezicht op dat in de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hygiënisch gewerkt wordt om te voorkomen dat kinderen ziek worden of infectieziekten overdragen aan andere kinderen. Zijn kinderen ziek of geïnfecteerd dan zorgt de curatieve zorg (huisarts/ziekenhuis) er voor dat het kind weer beter wordt. Dit laatste is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit houdt niet in dat de gemeente niet als intermediair kan optreden wanneer er problemen zijn in de reguliere medische zorg. 1

2 b. Wettelijk kader Het opstellen van een gemeentelijk volksgezondheidsplan is een verplichting in de Wet Collectieve Preventie (WCPV). Daarin staat dat de gemeente iedere jaar een GVP moet opstellen. In de wet staat geen directe sanctie genoemd, maar de inspecteur van de volksgezondheid heeft het toezicht op naleving van de wet. De uitvoering van de wettelijke taken heeft de gemeente opgedragen aan de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst West- Brabant (GGD) waarvoor een gemeenschappelijke regeling is getroffen. De gemeenten en de GGD hebben in 2004 het basistakenpakket van de GGD vastgesteld. Het basistakenpakket is gebaseerd op het minimaal wettelijk noodzakelijke en is hierdoor een minimaal pakket geworden. Gesteld kan worden dat alle wettelijke verplichtingen, die door de WCPV aan de gemeente worden opgedragen worden uitgevoerd binnen het basistakenpakket van de GGD. De gemeente kan aanvullend op het basistakenpakket van de GGD en de landelijke of provinciale activiteiten, voorzieningen creëren om de risico s voor haar inwoners te verminderen. Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ingevoerd. In deze wet wordt een aantal prestatievelden genoemd, waaronder enkele die een relatie hebben met volksgezondheid. In het GVP zal aandacht aan deze prestatievelden gegeven moeten worden. c. Financieel kader In de gemeentelijke begroting 2008 is geen budget opgenomen voor nieuw beleid voor gezondheidszorg. Op dit moment zijn er financiële middelen geraamd voor de uitvoering van het maatwerkpakket van de GGD en uitvoering van het project armoede en gezondheid. De post gemeentelijke gezondheidsbeleid kan als volgt gespecificeerd worden: Project armoede en gezondheid ,-- Technische Hygiëne Zorg peuterspeelzalen (13 x 628,32) 8.168,-- Indirecte kosten uitvoering GVP en maatwerk GGD 5.000,-- Indicering aanleunwoningen 15 x 200, ,-- Deelname verpleegkundige GGD aan zorgteam Marklandcollege 1.500,-- Deelname GGD aan buurtnetwerken (4 netwerken) 4.000,-- Totaal ,-- Binnen het takenpakket van de GGD is een bedrag opgenomen voor de invulling van de vrije keuze van de gemeente voor preventieve programma s. Voor 2008 is voor Moerdijk een bedrag beschikbaar van ,--, welk bedrag op dit moment (2007) ingevuld wordt met: programma weerbaarheid 2.010,-- project eten + gymmen = gewicht dimmen ,-- project schoolgruiten 4.020,-- project goede voeding behoeft niet veel te kosten 1.340,-- project gezonde schoolkantine op het Marklandcollege 6.187,-- Totaal ,-- Het verschil tussen beschikbaar 2008 en inzet 2007 ligt in het feit, dat het budget voor 2008 door het vervallen van de desintegratiekosten van de fusie van de GGD lager uitkomt. Zoals gesteld is er (nog) geen budget in de begroting opgenomen voor nieuwe beleid. Wel kan binnen het budget maatwerk GGD keuzepakket preventieve programma s oud beleid ingewisseld worden voor nieuw beleid. 2

3 d. Beoogd effect Preventief gezondheidsbeleid is geen beleid op activiteiten of voorzieningen die wel of niet gedaan worden. Preventief beleid kun je op elk gewenst aspiratieniveau uitvoeren. Om een voorbeeld te noemen. Een gemeente kan er veel belang aan hechten dat vrouwen deelnemen aan preventieve onderzoeken voor baarmoederhalskanker. Een instrument daarvoor is het geven van voorlichting en/of inzet communicatiemiddelen. Je kunt kiezen voor een minimale variant, bijv. het plaatsen van een artikeltje in de plaatselijke krant of voor een maximale variant door alle vrouwen persoonlijk te benaderen. Duidelijk zal zijn dat het effect van laatstgenoemde interventie hoger zal zijn dat de eerstgenoemde. Bij de beeldvorming en vooral de meningsvorming, zal hierover gediscussieerd moeten worden en het beoogde effect bepaald moeten worden. Hoe hoger effect verwacht wordt hoe hoger de inzet en hoe hoger de kosten. Overigens laat het effect zich meestal moeilijk meten. In ons voorbeeld van het preventieve onderzoek naar baarmoederhalskanker is het effect wel duidelijk te meten door de registratie van het aantal deelnemers. Op andere onderdelen laat het beoogd effect zich nauwelijks of niet meten. Bij het project armoede en gezondheid is het bijvoorbeeld zeer moeilijk te meten of de gemeentelijke inzet heeft geleid tot minder armoede en een betere gezondheid. Er zijn ook andere ontwikkelingen die deze problemen beïnvloeden. In de volgende gezondheidsenquêtes 2009 en 2013 kunnen effecten zichtbaar worden. e. Cultuurverandering Preventie volksgezondheid is geen hard beleid. Door een activiteit in te zetten krijg je niet altijd direct het effect dat men zou wensen. Het omgaan met gezondheid is vaak een cultuur. Wil je de beleving van de gezondheid ombuigen dan betekent dit vaak een cultuurverandering. Nemen we roken als voorbeeld dan kunnen we stellen dat in de jaren 70 roken de cultuur was. Overal werd gerookt en als iemand niet rookte dan was hij een uitzondering. Er zijn ongeveer 25 tot 30 jaren nodig geweest om deze cultuur om te buigen in een cultuur dat niet roken de norm is. En we zijn er nog niet. Het ideale beeld is dat niemand in Nederland rookt. Hoe lang zal het duren om dit te bereiken. Preventief gezondheidsbeleid is een beleid van de lange adem, waarbij de cultuur stukje bij beetje veranderd wordt. Aandachtspunt Jeugdgezondheidszorg In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is voorgeschreven dat in het gemeentelijk volksgezondheidsplan aandacht besteed moet worden aan de jeugdgezondheidszorg. Bij de opstelling van het GVP in 2004 is er voor gekozen om de JGZ niet op te nemen in het GVP, maar hiervoor een afzonderlijke notitie op te stellen. Op dit moment zijn er op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) erg veel ontwikkelingen. De belangrijkste daarvan is de ontwikkeling van centra voor jeugd en gezin, waar de jeugdgezondheidszorg een onderdeel van zal zijn. Op dit moment vindt er op West- Brabantse schaal een onderzoek plaats over de haalbaarheid en de inrichting van de centra voor jeugd en gezin in West-Brabant. Landelijk heeft een evaluatie over de integrale jeugdgezondheidszorg plaatsgevonden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet openbaar. Deze uitkomsten zullen besproken worden in de 2 e kamer. Het is nog niet bekend wanneer hierover een besluit genomen zal worden. Het geniet de voorkeur om de jeugdgezondheidszorg niet in de nota GVP op te nemen maar het besluit van de regering over de evaluatie van de JGZ en het onderzoek naar de haalbaarheid en inhoud van de centra voor jeugd en gezin in West-Brabant af te wachten. Dat doet ook meer recht aan de integraliteit van het jeugdbeleid. 3

4 Items voor gemeentelijke Volksgezondheidsplan Gevraagd is om een aantal items te benoemen, die aandacht zouden kunnen krijgen in het gemeentelijk volksgezondheidsplan. De items staan in willekeurige volgorde en vinden hun oorsprong vanuit verschillende documenten. Deze documenten zijn de volgende: Kernboodschap voor Lokaal Beleid Gezondheid Telt! In Moerdijk ; Nota Kiezen voor gezond leven beleidsplan volksgezondheid ministerie van VWS dd. December In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is een aantal onderwerpen genoemd, waaraan aandacht besteed moet worden in het GVP; Milieubelevingsonderzoek van het bureau Gezondheid Veiligheid en Milieu van de gezamenlijke GGD s in Noord-Brabant en Zeeland dd. 9 oktober 2006; Overgewicht GGD: Kernboodschap Gezondheid telt in Moerdijk Overgewicht is wereldwijd, maar ook in Nederland en Moerdijk, zowel bij kinderen als volwassenen een explosief groeiend probleem. In Moerdijk heeft 51% van de volwassenen overgewicht en heeft 11% ernstige overgewicht. Overgewicht komt meer voor bij mensen met een lage sociale economische status. Landelijk wordt via de media erg veel aandacht besteed aan dit onderwerp. In Moerdijk worden door de GGD de volgende projecten uitgevoerd: het project eten + gymmen = gewicht dimmen in de groepen 7/8 van de basisscholen; schoolgruiten goede voeding behoeft niet duur te zijn gezonde schoolkantine op vervolgonderwijs Roken GGD: Kernboodschap Gezondheid telt in Moerdijk Roken is nog steeds een belangrijke vermijdbare (onnodige) doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks sterven Nederlanders aan acht ziektes die met roken te maken hebben. In Moerdijk rookt ongeveer 25% van de volwassenen Landelijk wordt veel aandacht besteed aan het stoppen met roken. Gemeentelijk vindt geen inzet plaats. Alcoholgebruik GGD: Kernboodschap Gezondheid Telt in Moerdijk Landelijk onderzoek toont aan dat jongeren in Nederland fors meer alcohol drinken dan de afgelopen jaren. Uit de jeugdmonitor van 2004 blijkt dat 54% van de jongeren regelmatig alcohol gebruikt. 2% van de jongeren zijn zeer excessieve drinkers. Uit de gezondheidsenquête blijkt dat 13% van de volwassenen overmatig alcohol gebruikt. Landelijk wordt via de media erg veel aandacht besteed aan overmatig alcohol gebruik. Gemeentelijk vindt geen inzet plaats. 4

5 Verslavingszorg Een van de prestatievelden van de Wmo is het bevorderen van het verslavingsbeleid. In het kader van de Wmo moet hier aandacht aan besteed worden. Hierbij zou bijv. gedacht kunnen worden aan het terugdringen van het druggebruik. Geen Bewegen GGD: Gezondheid Telt! In Moerdijk Sporten en lichaamsbeweging heeft een goede invloed op gezondheid. Door regelmatig bewegen worden veel gezondheidsklachten voorkomen. Uit de gezondheidsenquête is gebleken dat 42% van volwassenen uit Moerdijk te weinig bewegen. Landelijk is er via de media voldoende aandacht voor een goede lichaamsbeweging. In Moerdijk wordt het programma eten + gymmen = gewicht dimmen in de groepen 7/8 van de basisscholen uitgevoerd. Diabetes In Nederland leiden meer dan mensen aan diabetes en hier komen ieder jaar ruim mensen bij, waaronder veel jeugdigen. Diabetes is een sterk groeiende chronische ziekte. Zonder een passende leefstijl en een goede behandeling krijgen veel patiënten complicaties, waaronder hart en vaatziekten, blindheid, aantasting van de nieren en het zenuwstelsel en soms amputaties. Preventie kan de kan op diabetes verminderen en complicaties voorkomen. Geen gemeentelijke inzet. Binnenmilieu GGD: Gezondheid Telt! In Moerdijk GGD: Milieubelevingsonderzoek In het binnenmilieu zijn radon (afkomstig van bouwmaterialen) tabaksrook en schimmel en vochtplekken de belangrijkste veroorzakers van ongezondheid. In Moerdijk wordt 35% van de inwoners blootgesteld aan sigaretten of sigarenrook in huis en 22% van de inwoners woont in een huis met schimmel en vochtplekken In februari 2006 heeft voorlichting plaatsgevonden dat gericht was op het ventilatiegedrag door particulieren 5

6 Binnenmilieu scholen Niet bekend Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het slecht gesteld is met het binnenmilieu in scholen. Tijdens de lessen neemt het Co2 gehalte schrikbarend toe, dat leidt tot concentratieverlies, prestatieverminderen en uitval wegens ziekte Er is een onderzoek uitgevoerd naar dit probleem op alle basisscholen in Moerdijk met uitzondering van de scholen die op korte termijn gesloopt worden. Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de bouwkundige (om)mogelijkheden om tijdens de lessen goed te kunnen ventileren. Daarnaast zijn er aan de scholen adviezen gegeven over het ventileren en luchten, het schoonmaken en gebruik van materialen. Buitenmilieu GGD: Milieubelevingsonderzoek GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Uit het milieubelevingsonderzoek dat uitgevoerd is in de kernen rond het industrieterrein Moerdijk is gebleken dat: Inwoners zich zorgen maken over de invloed van het milieu (industrie, landbouw, veeteelt en verkeer) op de gezondheid; inwoners behoefte hebben aan een duidelijke risicocommunicatie. Zij willen bij calamiteiten snel en duidelijk op de hoogte gebracht worden van de risico s voor hun gezondheid. Daarnaast is behoefte aan informatiebijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van milieu en gezondheid. De klachtenafhandeling verbeterd kan worden; De risicocommunicatie wordt ambtelijk uitgewerkt. Als medium hiervoor zal de website van de gemeente gebruikt worden; De verbetering van de klachtenafhandeling wordt uitgewerkt in een werkgroep, die hierover adviezen verstrekt aan de stuurgroep Duurzaam Havenschap Moerdijk Eenzaamheid GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Het is al langer bekend dat de eenzaamheid onder ouderen groot is. In de gezondheidsenquête voor ouderen die in de 2 e helft van vorig jaar heeft plaatsgevonden zijn hierover vragen gesteld. De uitkomst van de analyse is nog niet bekend. Uit de gezondheidsenquête onder volwassenen (19 64 jaar) is gebleken dat 42% van de volwassen zich eenzaam voelt. Eenzaamheid lijdt op den duur tot psychische problemen en sociale uitsluiting. Ook in het kader zal dit probleem aandacht krijgen, omdat de Wmo uitgaat van deelname van iedere burger aan de gemeenschap. Geen 6

7 Armoede en gezondheid GGD: Gezondheid telt! In Moerdijk Uit landelijke onderzoeken is gebleken dat mensen met een lage sociale economische status en hun kinderen ongezonder leven dan mensen met een hogere sociale status. Om de gezondheid van kinderen in relatie tot armoede aan te pakken is het project Armoede en gezondheid ingezet. Psychische problemen (Geestelijke Gezondheidszorg) Wet Collectieve preventie Volksgezondheid Zowel op basis van de WCPV als de Wmo moet de gemeente aandacht besteden aan de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Uit de gezondheidsenquête blijkt dat 13% van de volwassenen zich psychisch ongezond voelt. De stichting GGZ regio Breda is gestart met het ontwikkelen van Maatschappelijke Steunsysteem in onze gemeente. Het casuïstiek (bespreking van dossiers) overleg is inmiddels gestart. Depressie VWS: Kiezen voor gezond leven Uit het beleidsplan van VWS blijkt dat veel mensen leiden aan een depressie. Als lusteloosheid, slaapproblemen, verminderde concentratie, vermoeidheid, piekeren, somberheid en schuldgevoelens langer dan twee weken aanblijven, spreekt men van een depressie. Niets lijkt meer positief: werk niet, hobby's niet en vrienden niet. Personen die leiden aan een depressie worden begeleid door de stichtingen GGZ. Geen gemeentelijk inzet. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Zowel in de WCVP als de Wmo is voorgeschreven dat de gemeente aandacht besteed aan de OGGZ. Bij OGGZ kan gedacht worden aan maatschappelijk opvang, zwervers, daklozen, drugsverslaafden enz. Voor de curatieve zorg zijn de gemeenten Breda en Bergen op Zoom aangewezen als centrum gemeenten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de preventieve zorg, zoals het voorkomen dat inwoners op straat gezet worden, gaan zwerven of dakloos worden als gevolg van een verslaving, of in een sociaal isolement terecht komen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de nazorg na maatschappelijk opvang, zoals herhuisvesting, woonbegeleiding e.d. Regionaal is een werkdocument OGGZ West-Brabant opgesteld. Dit werkdocument is vastgesteld door het Platform OGGZ, maar is nog niet toegezonden aan de regio gemeenten. 7

8 Ondersteuning mantelzorg Ingevolge de Wmo moet aandacht besteed worden aan de ondersteuning van mantelzorg, met het doel om de taak van de mantelzorger te verlichten en eventueel voortijdige beëindiging van de mantelzorg te voorkomen. De ondersteuning van de mantelzorger vindt op dit moment plaats door de Stichting Informele Zorg West-Brabant. Coördinatie Vrijwillige thuiszorg Ingevolge de Wmo moet aandacht besteed worden aan de coördinatie van de vrijwillige thuiszorg met het doel om de patiënt en de mantelzorger te ondersteunen. De coördinatie van de vrijwillige thuiszorg vindt op dit moment plaats door de stichting Informele zorg West-Brabant. 8

9 Procesvoorstel 1. voorbereiding t.b.v. beeldvorming; a. opstartnotitie b. onderliggende basisstukken 2. beeldvormende bijeenkomst commissie SI voorzitter nodigt mede namens wethouder uit: a. stakeholders b. burgers c. wethouder d. ambtenaren e. commissieleden Het doel van deze bijeenkomst is om een beeld te krijgen van de problematiek en de taak van de gemeente daarin. Aan het eind van deze bijeenkomst is duidelijk welke punten in het nieuwe beleid aandacht zouden moeten krijgen 3. Interactief proces; Onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders wordt dit vormgegeven. De deelnemers zijn: a. professionele instellingen, b. vrijwilligersorganisaties; c. individuele burgers 4. conceptnota De uitkomsten van de beeldvormende bijeenkomst en het interactieve proces worden in de conceptnota met conceptactiepunten opgenomen 5. meningsvormende vergadering Het concept Gemeentelijk Volksgezondheidsplan is een bespreekstuk. De commissie kan de uitkomsten toetsen aan hun beeld en wijzigingen aanbrengen. 6. gemeentelijke volksgezondheidsplan Vervolgens wordt een definitief plan opgesteld 7. besluitvorming door gemeenteraad De gemeenteraad stelt het gemeentelijk volksgezondheidsplan vast. 9

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voor raadsvergadering d.d.: 11 september 2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen =CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen Doel: vaststellen speerpunten & procedure 1. Inleiding Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (hierna: Wcpv) zijn gemeenten verplicht

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012

Gemeente Hoorn. Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 Gezondheid, werk in uitvoering Gemeente Hoorn Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 1 Inleiding Sinds 2003 verplicht de Wet collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) gemeenten elke 4 jaar een nota lokaal

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 3 februari 2010 van 19.30 uur tot 20.30 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. M.J.H. Barra-Leenheer, PvdA Dhr. O. Yilmaz, PvdA Dhr. dr.ir.

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2264.OOI Inboeknummer o7bstor347 Beslisdatum B%W tr september 2007 Dossiernummer 737.45I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving"

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 Oosterhout stimuleert gezonde samenleving NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2007 Nummer raadsnota:0 0 0 7 0 7 8 Onderwerp: Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011, "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving" l co Portefeuillehouder: van Brummen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009 Adviesnota NVAG OGGZ 29 oktober 2009 Inleiding Het bestuur van de NVAG is geïnteresseerd in een haalbaarheidsstudie voor het opleidingsprofiel arts OGGZ. Om de noodzaak voor de opleiding vast te stellen,

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid

Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid Inleiding Hoe ging het vroeger? Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Ooststellingwerf, Afdeling Samenleving, December 2013 Vastgesteld 17 december 2013 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 1.1. Wettelijk en landelijk kader 1.2.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR GEZONDHEID. NOTA OPENBARE GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (2008 tot en met 2011)

RUIMTE VOOR GEZONDHEID. NOTA OPENBARE GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (2008 tot en met 2011) RUIMTE VOOR GEZONDHEID NOTA OPENBARE GEZONDHEIDSZORG GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (2008 tot en met ) Inleiding... 3 1. Samenvatting... 4 2. Kaders voor ruimte voor gezondheid... 5 2.1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Missie, visie en werkwijze Participatieraad Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van

Nadere informatie

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur

Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer. Kadernota 2012 2016. Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid Ten Boer Kadernota 2012 2016 Edward Mackenzie, beleidsadviseur Lokaal Gezondheidsbeleid (LGb) Wettelijke verplichting voor gemeenten: Wet Publieke Gezondheid (WPG) Minister geeft

Nadere informatie

Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal

Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal Secretariaat Manensheide 29 6343 CP Klimmen College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal Betreft: Zienswijze

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

De reacties worden eerst vermeld, direct gevolgd door ons voorstel (schuin weergegeven).

De reacties worden eerst vermeld, direct gevolgd door ons voorstel (schuin weergegeven). Inspraaknotitie Er zijn 2 schriftelijke inspraakreacties binnengekomen, te weten van de GGD Drenthe en het Wmo-platform gemeente Tynaarlo. Daarnaast heeft de Senioren Adviescommissie Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN

GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN GEZONDHEIDSVOORLICHTING VOOR EN DOOR SENIOREN www.ggdbzo.nl Zorgen voor onze gezondheid begint bij onszelf. Voorlichting kan helpen om goed met onze gezondheid om te gaan. Wanneer we ouder worden, verandert

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 1 - Inleiding Conform artikel 3b van de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid dient de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk lokaal

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer Deventer Vitaal Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011 Gemeente Deventer Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Positionering Lokaal Gezondheidsbeleid 5 1.1 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 22-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 23 mei 2013. FBI 1. 715803 Jaarstukken Servicebureau De Friese Wouden

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 22-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 23 mei 2013. FBI 1. 715803 Jaarstukken Servicebureau De Friese Wouden enlijst B&W Smallingerland - week 22-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 23 mei 2013 FBI 1. 715803 Jaarstukken Servicebureau De Friese Wouden Het Dagelijks Bestuur van het Servicebureau De Friese Wouden legt

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Jeugd in Onderzoek. Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten.

Jeugd in Onderzoek. Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten. Jeugd in Onderzoek Betere samenwerking jeugdgezondheidszorg en scholen? De leerervaringen uit twee projecten. Inhoud Korte toelichting op project Versterking JGZ op en met scholen Pitches van een tweetal

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden

Welzijn & Zorgstructuren. 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Welzijn & Zorgstructuren 6 december 2010, Juanita van der Hoek Uden Project: Welzijn & Zorgstructuren Bestuurlijkopdrachtgever: Sultan Günal Opdrachtnemer Opdrachtgever Juanita van Hoek Regionale samenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel 7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel In de preventienota Kiezen voor gezond leven zijn de rijksprioriteiten van het preventiebeleid voor de periode 007-010 aangegeven. De prioriteiten voor de komende vier

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.2. Evaluatie regionale speerpunten

1. Inleiding. 1.2. Evaluatie regionale speerpunten Gemeente Waterland Mei 2012 1 1. Inleiding De gemeente is op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid op te stellen, waarin aangegeven wordt hoe

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 1 Inleiding De raad moet 1 x per 4 jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie