Info nummer 33 elfde jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info nummer 33 elfde jaargang"

Transcriptie

1 SAMENWERKING VENRAY

2 Info nummer 33 elfde jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg 109, 5803 AA Venray tel secretaris dhr. H.H.M. Terhaag, Wilhelmina Sangersstraat 73, 5803 AV Venray tel penningmeester mevr. M. Millen-Sanders, Langeweg 55, 5801 XW Venray tel bestuurslid dhr. M. Rutten, Brennerlaan 15, 5801 KC Venray tel bestuurslid dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel raadsfractie fractievoorzitter dhr. I.F.T. Busser, Kruidenlaan 112, 5803 BG Venray tel vice-fractievoorzitter dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel penningmeester dhr. M.E.J.J. Wijnhoven, Luzerne 5, 5803 JZ Venray tel fractielid dhr. ing. M.H.T.G. Mulders, Eykenhofweg 14, 5814 AM Veulen tel fractielid mevr. H.S.W.M. Lamers - Vorst, Hoenderstraat 24, 5801 CK Venray tel fractiesecretariaat dhr. B.E. van Lierop, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray tel Samenwerking Venray deze info is een gezamenlijke uitgave van fractie en bestuur van Samenwerking Venray DTP: Busser & Busser facility management Cover: Julienne Terhaag 1

3 Samenwerking Venray 2/2003 van de redactie Geachte lezer, Deze drieendertigste info hebben we kunnen vullen met bijdragen van Hub de Bruijn, de fractie (Ike Busser, Tineke Lamers, Theo Mulders, Gerrit Verkoeijen en Martin Wijnhoven), Jacques van Roy en Cor Vervoort. Wij wensen u veel leesplezier. de redactie Atelier Mère Ancilla - Galerij afbeelding: Ike Busser lidmaatschap Mocht U geen lid zijn van Samenwerking Venray en geinteresseerd geraakt zijn in de doelstellingen en het werkprogramma van Samenwerking Venray, dan kunt U voor nadere informatie terecht bij de leden van het bestuur, de fractie of de commissies. U vindt hun personalia op de binnenzijde van de omslag van deze info. 2

4 Info nummer 33 elfde jaargang waartoe zijn wij op aarde... Waartoe zijn we op aarde leerden we vroeger in de catechismus en nog steeds is dit een relevante vraag al zal het merendeel van de mensheid niet meer weten waar deze vraag vanaf komt. De ouderen onder ons zullen het echter nog wel weten maar stellen wij ons die vraag nog wel eens. Wij zijn niet hier om het elkaar moeilijk te maken maar regelmatig krijg ik toch wel die indruk als ik kijk naar de Venrayse politieke invulling zeker wat er de laatste tijd gebeurd is. Velen van ons hebben kunnen genieten van de vrije dagen en anderen hebben of krijgen binnenkort vakantie. Waar gaan we naar toe, waar komen we terecht, wat gaan we bekijken? Overal zie je wat anders of je nu in eigen land blijft of dat je naar het buitenland gaat, steeds is het weer verrassend ( zelfs het weer). Ik stap vaak een kerk binnen en steeds verbaast het mij weer hoe weinig beelden er meestal in een dergelijk kerk te vinden zijn en hoe rijk wij in Venray zijn met onze beeldenschat van de Grote Kerk, dat moeten we (nog)meer promoten om zo Venray op de kaart te zetten. Ook valt het mij op dat we niet alleen in Venray zulke rot verkeersdrempels hebben maar ook dat er wel andere milieu-, mens- en materiaalvriendelijke verkeersremmende maatregelen te maken zijn. Wanneer we kijken naar de Akkerweg zijn daar gelukkig geen drempels meer ik hoop dat dit het begin is van nieuw beleid! 3

5 Samenwerking Venray 2/2003 De Oranjebuurt heeft al gedeeltelijk een metamorfose ondergaan, het ziet er prachtig uit maar alleen is het jammer dat je er nauwelijks met twee auto s kunt passeren laat staan als het een vrachtwagen of kleine bestelwagen betreft want het lijkt wel of die daar niet mogen komen. Jammer maar op de tekentafel zal het wel kloppen. Er zijn echter ook nog goede zaken van Venray te vertellen zoals het mooie Oda Park, de invulling van Keizersveld met zijn schone industrie, de renovatie van de Hoge Beek die van start is gegaan, de realisatie van het Kunstencentrum, het behoud van de Vredeskerk, de voltooiing van Antoniusveld en de rotondes die op de singels zijn aangelegd en, tot voor kort, de plannen met het Sint Annaterrein. Er is echter nog veel werk te doen in ons Venray en we moeten de komende tijd maar eens rond kijken als we weer massaal op vakantie zijn hoe het op andere plaatsen er uit ziet. Onthoud de mooie en goede zaken van andere plaatsen zodat wij ze hier misschien ook kunnen gebruiken. We moeten leren van anderen maar zeker van elkaar ook daarvoor zijn we op aarde. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. H.J.R.M. de Bruijn, voorzitter. zaterdag 6 september 2003 Jaarlijks uitstapje schieten en barbecue aanvang reeds in de middag uitnodiging volgt noteer vast in de agenda 4

6 Info nummer 33 elfde jaargang Niet in de fractie, maar wel bij de club!!! Nadat in de vorige 'info' twee raadsleden, Tineke Lamers en Theo Mulders terugkeken op hun eerste zes maanden in de Gemeenteraad, nu een blikje achter de schermen. Behalve een fractie in onze Gemeenteraad, bestaande uit vijf personen, bemenst Samenwerking Venray immers ook nog vier raadscommissies met vier personen. Het seniorenconvent met de fractievoorzitters van politieke partijen wordt hier buiten beschouwing gelaten. In de raadscommissies Middelen, Maatschappelijke Diensten, Stedelijk Beheer en Stedelijke Ontwikkeling 'zitten' telkens vier leden van Samenwerking Venray, waarbij gekozen is voor twee raadsleden en twee nietraadsleden. Voor zover mogelijk proberen we per commissie ook nog te voorzien in plaatsvervangende leden. Het voordeel hiervan de combinatie van raadsleden en niet-raadsleden in commissies is, dat er relatief weinig informatieverlies optreedt. Er is altijd een gemeenteraadslid van ons, die zowel binnen de partij als in raadscommissies aan voorafgaande discussies over het te behandelen onderwerp heeft deelgenomen. Dat brengt me eerst tot de 'interne organisatie' van Samenwerking Venray, waarin naar mijn mening ook haar kracht schuilt. Samenwerking Venray kent namelijk een fractieberaad en een commissieberaad. Vóórdat de raadscommissies vergaderen (in de regel in de eerste week van de maand), komt Samenwerking Venray bijeen voor een commissieberaad. Daarin worden de agenda's van die commissies inhoudelijk besproken en het standpunt in de vergadering bepaald. Ieder lid van Samenwerking Venray, die bij het commissieberaad aanwezig is, kan zijn mening inbrengen. Het maakt niet uit, of je fractielid, commissielid, bestuurslid of 'gewoon' lid bent. Heb je wat te melden, dan willen we dat ook graag van je horen. Het standpunt wordt door één van de commissieleden als woordvoerder vervolgens verwoord in de raadscommissievergadering, waar vooral inhoudelijk over de geagendeerde onderwerpen wordt gesproken. Na de behandeling in de raadscommissie wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor de Gemeenteraad. Vóórdat de Gemeenteraad op de laatste dinsdag van de maand vergadert, komt Samenwerking Venray bijeen voor een fractieberaad. 5

7 Samenwerking Venray 2/2003 Daarin wordt opnieuw over de geagendeerde onderwerpen gesproken, aangevuld met de informatie uit de raadscommissievergadering. Daarna bespreekt de fractie de agendapunten nog een keer inhoudelijk door, waarna ook in de Gemeenteraad vervolgens door een woordvoerder het standpunt van Samenwerking Venray verwoord wordt. Op die manier wordt een breed gedragen en besproken standpunt naar voren gebracht. Méér dan in de raadscommissievergadering spelen in de Gemeenteraad politieke overwegingen een rol. In de raadscommissie willen wij ons vaker onthouden van uitspraken en/of standpunten met enige politieke lading. Daarvoor zie ik de Gemeenteraad het aangewezen orgaan en de fractieleiding veelal de aangewezen personen. In de Gemeenteraad spelen naast de inhoudelijke discussie ook de politieke afwegingen, die leiden tot een bepaald stemgedrag of opstelling. Een wethouder houden aan toegezegde termijnen of gedane toezeggingen is véél meer in de Gemeenteraad aan de orde. Als (plaatsvervangend-) raadscommissielid ben je dus in de regel aanwezig bij drie bijeenkomsten per maand, te weten het commissieberaad, de raadscommissievergadering en het fractieberaad. Daarmee wordt je mening binnen Samenwerking Venray absoluut gehoord en meegewogen in het uiteindelijke standpunt van Samenwerking Venray. De commissie Maatschappelijke Diensten kent een 'groot speelveld', want welzijnszaken (zoals de dorps- en wijkraden en het sociaal-cultureel werk), kunst en cultuur (culturele instellingen en verenigingen), onderwijs, sportzaken, welzijns-accommodaties en sociale zaken (sociale zekerheidswetgeving en werklozenzorg) behoren tot het aandachtsgebied van de raadscommissie Maatschappelijke Diensten. Dat betekent, dat onderwerpen zoals de deeltaxi, de kinderopvang-voorzieningen, de fusie van scholen in het basisonderwijs, de privatisering van sportaccommodaties, het schoolzwemmen, het kunstwerk op het schouwburgplein en de kunstwerken op de rotondes, de ouderenconsulent, het jeugd- en jongerenbeleid (inclusief de tienerdisco en de problematiek 'Dingus'), de uitvoering van beleid en regelgeving rond minima, gehandicapten in de achterliggende periode op de agenda van de commissie Maatschappelijke Diensten stonden. 6

8 Info nummer 33 elfde jaargang En naar mijn mening allemaal onderwerpen, waarin Samenwerking Venray in de raadscommissies al haar steentje heeft bijgedragen aan een constructief overleg, maar zij ook niet schroomt om een kritische noot te kraken als daar aanleiding voor is. Dat laatste kan alléén, als je ook in staat bent om reële alternatieven aan te reiken en ook daartoe is Samenwerking Venray bereid, zelfs al zou dat een impopulaire maatregel kunnen betekenen. Wij beloofden bij de verkiezingen in 2002 immers te zeggen, wat we doen en te doen, wat we zeggen. Daarmee groeiden we naar vijf zetels, daardoor zouden wij ons in de coalitie in ons politiek-bestuurlijk handelen hebben laten leiden en daarop mogen we ook nu als grootste oppositiepartij aangesproken worden. Vele inwoners van de gemeente Venray vonden in de achterliggende periode gehoor bij leden van Samenwerking Venray en maakten ons deelgenoot van hun kritische opmerkingen of verbetermogelijkheden. Het zou een uitnodiging kunnen zijn, om bij ons aan te sluiten. Ook voor een rol 'achter de schermen', een 'klankbord' bij het intern beraad bent u welkom. Bij ons tel je mee: niet in de fractie, maar wel in de club!!! Cor Vervoort Commissielid Maatschappelijke Diensten 7

9 in memoriam: Annie Janssen Samenwerking Venray 2/2003 Op 2 april van dit jaar overleed Annie Janssen, sinds 1982 trouw lid van onze vereniging. Paula Rutten, altijd attent op het aantal vrouwen binnen onze club, introduceerde haar. In de 21 jaar dat we Annie hebben meegemaakt, waarvan een groot aantal als bestuurslid, leerden wij haar kennen als een zeer betrokken lid van onze vereniging. Zelden of nooit ontbrak ze of het voor een ledenfractie- of bestuursvergadering was of een zondagochtend- bijeenkomst. Ze was niet veel aan het woord, maar als ze sprak was het nuttig, zinvol en stemde tot nadenken. Vele jaren had ze binnen het bestuur de taak van het bijhouden van de verjaardagen van de leden. Het altijd door haar speciaal versierde kaartje op ons verjaarsfeest ontbrak nooit en zorgde voor een band binnen onze vereniging. Ook hield ze verenigingsjubilea, kampioensfeesten en geridderde Venraynaren bij om hun van een felicitatie te voorzien. Annie bedankt! Jacques van Roy Wij zijn blij dat we Annie op onze jaarvergadering van 30 januari jl. nog in het zonnetje hebben kunnen en mogen zetten voor alles wat zij voor Samenwerking Venray in de afgelopen 21 jaar heeft betekend. Wij zullen er aan moeten wennen dat ze er niet meer is en dat geldt natuurlijk in nog grotere mate voor Hay, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen hun dan ook veel kracht en sterkte toe. 8

10 Info nummer 33 elfde jaargang floriade Samenwerking Venray denkt dat de Floriade een geweldige impuls kan geven voor de gehele regio als deze in onze regio gehouden kan worden. De spin-off voor de regio zal heel groot zijn. De regio zou zich werkelijk op de kaart kunnen zetten. We zijn ook van mening dat om in de toekomst winst te behalen en economische groei te waarborgen, je ook in economisch mindere tijden moet investeren en zelfs risico moet lopen. De kosten gaan nu eenmaal voor de baten. De initiatieven om de Floriade naar de regio te halen vinden daarom ook volledig ondersteuning van Samenwerking Venray. Toch een paar kanttekeningen. Investeren zonder uitzicht op winst en met voldoende zekerheid is niet onze intentie. De prijs die de Gemeente Venray in dit verhaal moet betalen is erg hoog. Een garantstelling van 1,5 miljoen Euro door de gemeente. Daarbij moet zelf in de periode tot 2017 de reserve van het grondbedrijf opgehoogd worden met 3,4 miljoen Euro. In de commissievergadering is diverse malen naar de specifieke spin-off voor Venray gevraagd. Hierbij bleef het bij vage omschrijvingen van mogelijke ontwikkelingen Iedereen is overtuigd dat Horst aan de Maas en Venlo de grootste spin-off zullen hebben. Ook op de vraag of er concrete afspraken zijn gemaakt over bijdragen van deze gemeenten bij een regioactiviteit waarbij vooral Venray de vruchten kan plukken werd niet beantwoord. Vandaar in deze eerste termijn de volgende vraag aan de wethouder. Hoe wil de wethouder het Venrayse bedrijfsleven stimuleren om de spinoff voor Venray te maximaliseren als de Floriade toegekend wordt aan de regio? Kunnen we in 2012 in Venray wel voldoende bieden aan de bezoekers van de Floriade? 9

11 wat doen we met de Diepeling? Samenwerking Venray 2/2003 Onderstaand onze eerste termijn. We krijgen onze zin. Er komt een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden. Voorzitter, tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie SB van 11 juni jl. kwamen wij tot de ontdekking dat er politiek gezien verschil van mening bestaat over de toekomstige invulling van dit exploitatiegebied. Een tekort op de grondstoffenmarkt is de grote reden van de provincie om het gat nog groter te maken. Zijdelings worden wij hiervan in kennis gesteld. Laat heel eerlijk zijn, alles gaat gewoon zoals het gaan moet, de vergunning is al verleend. Ze graven gewoon wat sneller zodat, de afronding in de tijd weggezet, gewoon hetzelfde blijft. Voorzitter, tijdens deze commissievergadering is er gespeculeerd hoe het hierna zal gaan. In het verleden hebben onze voorgangers besloten om hier geen intensieve recreatie toe te staan. Aan de Wanssumse zijde is hier enigszins vanaf geweken. Nu, in 2003, merken wij dat er verschillende denkwijzen zijn bij de verschillende politieke partijen over de toekomstige invulling van dit gebied. Voorzitter, wij zijn met 25 raadsleden de vertegenwoordigers van ± inwoners. Het CDA wil zelfs het vissen nog niet meer toelaten. Onze vraag aan hun is waar zij met onze jonge gezinnen naar toe willen. Deze mensen wonen vaak op ± 200 m² grond, inclusief woonruimte, garage en carport. Deze gezinnen met 2, 3 of 4 kinderen zijn in het Venrayse op zoek naar recreatie, CDA vertel eens: waar? Samenwerking Venray wil er vandaag voor pleiten om te gaan onderzoeken wat deze mensen willen. Wat wij ervan vinden is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Voorzitter, wij weten allemaal nog wel dat het Meerdal en de Schatberg allebei nog maar een plas water waren. De provincie had dit ook bestemd als natuurgebied, absoluut geen intensieve recreatie. De eigenwijze gemeentebestuurders van Horst deden het tegenovergestelde. Iedereen weet wat deze koppigheid te weeg heeft gebracht. Laten we eerlijk zijn, wij zijn nu jaloers, Venray heeft niets van dat alles. Voorzitter, daarom willen wij onderzocht hebben waar de grootste behoefte aan is. De uitslag van dit onderzoek zal in onze ogen mede het beleid voor de toekomst bepalen, Wij zitten hier als vertegenwoordiger, laat de kiezer spreken. 10

12 Info nummer 33 elfde jaargang integriteit en politiek nader beschouwd; wie zonder zonde is.. Een artikel over integriteit en politiek intrigeerde mij uitermate, in de eerste plaats door de belangrijkste actoren in dat verhaal: ons raadslid Verkoeijen, wethouder Heldens en burgemeester Waals. Maar méér nog werd ik geraakt door het onderwerp zelf, omdat ik heb gemerkt, dat integriteit en politiek regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. Zo zéér, dat dit 'politieke spel' bij mij toch regelmatig de vraag heeft opgeroepen of ik wel lokale politiek op die wijze wilde bedrijven. Wil je vechten tegen windmolens, wil je je overleveren aan een heersende politieke en bestuurlijke cultuur of wil je geen van beiden tot in het extreme, maar wel jezelf kunnen blijven. De politiek is vergeven van de 'behartiging' van belangen van individuen en groepen. Het (lokale) politieke vak bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van mensen, al was het alléén maar omdat politici de weg binnen het ambtelijk apparaat beter kennen en beter dan de gemiddelde burger op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving. Gerrit Verkoeijen is daar een sprekend voorbeeld van. Daar lijkt mij niets mis mee en als je dat in alle wijsheid als 'adviseurschap' wilt bestempelen, mij best. Wat mij in dit geval ten aanzien van integriteit trof is, dat de wethouder Heldens kennelijk op voorhand heeft verondersteld, dat raadslid Gerrit Verkoeijen als adviseur zou optreden (en daarmee de integriteit ter discussie zou staan, omdat de adviesrol zich niet verdraagt met het raadslidmaatschap) en op basis daarvan maatregelen heeft genomen (in dit geval: niet toelaten tot het gesprek). Maar, veronderstellen dat iemand iets gaat doen wat niet toelaatbaar zou zijn en het eigen handelen daarop afstemmen, lijkt mij op zijn zachtst gezegd erg vreemd en discutabel. De wereldgeschiedenis kent hiervan vele, soms zelfs schrijnende voorbeelden. Wellicht is een wat minder pijnlijke parallel te trekken naar de wereldpolitiek met de problemen die premier Blair kent, nu op geen enkele wijze van nucleaire slagkracht van Irak is gebleken, terwijl op basis van die veronderstelde nucleaire bewapening wel de oorlog met Irak werd gestart. En we weten, hoe de integriteit en politieke geloofwaardigheid van Blair ter discussie staat. 11

13 Samenwerking Venray 2/2003 Dat burgemeester Waals vervolgens het handelen van wethouders Heldens goedkeurt, zegt ook iets over de politiek-bestuurlijke cultuur. Het gaat in de lokale politiek niet in de eerste plaats over de inhoud, het gaat in de eerste plaats om de keuze voor actoren, in dit geval om de keuze voor de wethouder Heldens of raads- en oppositielid Verkoeijen en over het handje van de burgemeester boven het hoofd van de wethouder. Zeker naar buiten toe vallen we mekaar niet af, vormen we één front. Wat is dan integriteit? Integriteit staat voor rechtschapenheid. Die rechtschapenheid krijgt in de politiek op diverse manieren zijn vertaling. Rechtschapenheid heeft in de politiek naar mijn mening mede te maken met openheid en eerlijkheid. Opereren zonder verborgen agenda's. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat kweekt begrip en draagvlak, maar dat is in de beleving van de venrayse burgers nauwelijks aan de orde en de voorbeelden die ze daarbij geven, zijn legio. 'Ze' doen wat ze willen en ' ze' doen waar ze zin in hebben, zijn te vaak gehoorde kreten. Met dat gegeven de integriteit van het raads- en oppositielid Gerrit Verkoeijen op deze wijze ter discussie stellen, past daarmee in mijn beleving bij de betrekkelijk grote groep van mensen, die de 'integriteitslat' voor anderen kennelijk hoger leggen, dan voor zichzelf. Ik zou daarom willen zeggen, wie zonder zonde is., mag naar voren treden voor de eerste steen, zelfs als die bestemd zou zijn voor Gerrit Verkoeijen. Maar laat ik héél eerlijk zijn. Hoe groot de berg met keien ook mag zijn, die voor Gerrit Verkoeijen klaar ligt, ik verwacht noch Heldens, noch Waals aan de beurt, om ook maar één steen in de richting van Gerrit Verkoeijen te werpen. Wat dat betreft mag hij zich volgens mij met recht gekrenkt voelen. Cor Vervoort 12

14 Info nummer 33 elfde jaargang de voorjaarsnota In de raadsvergadering van 24 en 25 juni behandelde de raad de voorjaarsnota. Samenwerking Venray uitte in eerste termijn forse kritiek. U heeft uit de pers hier ongetwijfeld kennis van genomen en ook van enkele 'krenten' die de gewaardeerde journalisten de moeite van het vermelden waard vonden. Hetgeen in tweede termijn naar voren gebracht werd vanuit de coalitiepartijen was dermate zwak en had zo weinig overtuigingskracht dat onze standpunten daardoor niet beinvloed zijn. De navolgende tekst van onze eerste termijn staat dan ook nog steeds overeind. Voorzitter, de voorliggende voorjaarsnota 2003 en MUIP wekken de indruk van een gedegen stuk waarin weloverwogen keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de pijnlijke acties die Venray vanwege de zorgzame financiele situatie te wachten staan. Keuzes gebaseerd op gedegen onderzoek en prioritering op grond van beleidsafwegingen. De werkelijkheid is helaas anders, het is slechts schijn. Er is geen keuze of afweging van voorliggende alternatieven, zoals ons in december 2002 werd toegezegd dat die er in maart 2003 zouden liggen. Slechts ten dele zijn de producten onderzocht, hetgeen betekent in het licht van de Venrayse financiele problematiek dat er voor deze raad, ondanks de toezeggingen van dit college, niets te kiezen valt en niets af te wegen valt. Deze raad moet maar slikken wat het college voorstelt en moet maar afwachten wat het nader onderzoek naar de overige producten van Venray gaat opleveren. Braaf afwachten totdat in oktober de begroting gepresenteerd wordt. Niet als het aan ons ligt! Als het aan Samenwerking Venray ligt zal deze raad vanavond aan dit college een aantal aanvullende uitgangspunten, kaders en richtlijnen meegeven van waaruit het college de begroting zal moeten opstellen. Daarnaast zullen wij bij enkele voor ons belangrijke punten aangeven welke richting gekozen moet worden. Dit betekent niet, dat voor zover vanavond niet anders aangegeven, wij met de voorstellen van het college nu al accoord gaan; wij schuiven ons oordeel en onze keuze op totdat alle andere producten onderzocht zijn en deze raad bij de presentatie van de begroting echt een afweging en keuze heeft te maken tussen voorliggende alternatieven. 13

15 Samenwerking Venray 2/2003 Samenwerking Venray houdt grote schoonmaak. De gemeente Venray is er aan toe. De recessie slaat toe, overal om ons heen, ook bij de gemeente. Iedereen is bezig om hetzelfde te doen voor minder geld. Het bedrijfsleven moet weer concurreren, tellen dus. Een kleine misrekening kan betekenen: geen opdracht. Vandaar de enorme teleurstelling als ons de productbegroting, voorjaarsnota en de Muip 2003 bereiken. Ons bestuur, ondersteund door onze regelproducerende ambtenaren, schrijft van "Broek-riem aanhalen" en doet en passant de kosten voor de burger (OZB, riool en afvalstoffenheffing) fors stijgen. Op hetzelfde moment geven ze onze verenigingen minder subsidie en schaffen meteen de prijscompensatie af. Daarnaast gaan wij als gemeente gewoon minder doen voor méér geld. De buikriem die aangehaald moet worden is die van de inwoners van Venray, niet één maar enkele gaatjes. Tegelijkertijd stijgt de gemeente Venray op de ladder van duurste gemeenten. College en ambtenaren daarentegen lijken lui achterover te kunnen gaan leunen omdat met dezelfde mensen minder gedaan wordt. En deze raad? Die lijkt het nakijken te hebben en niet in staat als gekozen vertegenwoordigers de wens van hun kiezers ten uitvoer te brengen. Wat heeft dit college (met steun van de coalitie) ervan gemaakt na ruim een jaar? Vertel eens wat zijn de resultaten? Hoe zit het met: Schoolzwemmen; Hondenpoep; Dingus; Kapvergunningen; Leges kosten; Milieuvergunningen; Inkoopbeleid; Woningbouw. Wat is het resultaat van dit beleid? Samenwerking Venray voelt zich schuldig, zonder dat zij er iets aan kan doen. Schuldig is feitelijk niet het juiste woord, wat wij voelen is plaatsvervangende schaamte. Wij hebben geroepen: "het moet anders" Deze coalitie leert het nooit. Zij gaat, zoals voorspeld, op de oude voet verder. Vandaar dat wij, wat vandaag voorligt, een afgestofte puinhoop noemen. 14

16 Info nummer 33 elfde jaargang Dus: "grote schoonmaak". Bijna niemand doet het nog, het lijkt wel een uitgestorven fenomeen. Toch is en blijft het nodig. Het hele huis ging vroeger op zijn kop, ook bij de buren, verderop in de straat, in het hele dorp of stad; je mag rustig zeggen in het hele land. Een ding hadden ze gemeen, met Pasen moest het klaar zijn. Pasen vieren, een nieuw voorjaar beginnen in een brandschoon en opgeruimd huis. Het is niet voor niets dat men zegt: "op zijn paasbest". Tijdens dit ritueel werd er orde geschapen, ook in kasten en laden, op zolder, in de kelder en overal waar je lang niet elke dag komt. Tijdens dit werk ontdek je tekortkomin-gen zoals, afbladderende verf, vochtplekken, houtrot, maar ook liggen er veel dingen die niet meer gebruikt worden. Je vindt ook half afgemaakte klusjes of voorgenomen werkjes die zich plotseling weer aankondigen. Het bezet je hoofd en vernauwt je blik. Dit schiet onze fractie te binnen, als wij de Venrayse voorjaarsnota bestuderen. Het kan iedereen overkomen als je een flesje koffiemelk uit de koelkast haalt, dat eventjes daarna de stekker van deze koelkast eruit ligt en je druk bezig bent om dit ding helemaal uit te soppen en daarna weer brandschoon aan te zetten. Ook een eenvoudige wasbeurt van de auto kan ontaarden in het resultaat van een bijna nieuwe auto. Hetzelfde kan je overkomen tijdens een wandelingetje door je tuin, resultaat: een heerlijk gevoel. En dit allemaal omdat het oog spiedend naar de vuile vijand steeds in een hinderlaag wordt gelokt. Bij voltooiing van de taak staat alles weer op zijn plaats, is er geen chaos, alles is weer schoon, helder en ruikt lekker fris. 15

17 Samenwerking Venray 2/2003 Dit was het wat wij bedoelden in onze gesprekken welke er gevoerd zijn tijdens de coalitie onderhandelingen. Dat was wat wij bedoelden met onze verkiezingsleus: HET MOET ANDERS. Voorzitter, welke accenten wil Samenwerking Venray vanavond in de behandeling van deze voorjaarsnota leggen? We zien in deze voorjaarsnota dat 23 producten tegen het licht gehouden zijn, er is gekozen voor het systeem van waar is nog wat te bezuinigen en waar zijn meer inkomsten te verwerven. Het grote gemis in deze voorjaarsnota is, zoals eerder gezegd, dat er een voorstel op tafel ligt zonder keuzes voor de raad. Alle voorgestelde bezuinigingen zouden geslikt moeten worden, de verhoging van de OZB en overige inkomsten moet geslikt worden en dan is er voor de komende jaren nog geen garantie op een sluitende begroting. We zullen als raad dus kaders moeten stellen en zelf de richting aan moeten geven. Volgens de voorjaarsnota moet de OZB met 9,6% omhoog. Dit bestaat uit een verlaagde inflatiecorrectie van 0,75% en compensatie voor zowel 2003 als 2004 voor de verminde-ring van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit wijkt af van eerdere besluiten. Het besluit in 2002 om de vermindering in 2003 niet door te berekenen was een structureel besluit dat door de organisatie moet worden gedragen. Dan moeten we nu een jaar later dit effect niet terug willen draaien. Samenwerking Venray wil de verhoging van de OZB gelijk stellen aan de compensatie van de vermindering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2004 (4,4%) verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie mag voor 2003 wat Samenwerking Venray betreft op 2,75% gesteld worden mits ditzelfde percentage ook doorberekend wordt bij de uitgaven zoals de subsidieverleningen. Direct na de verkiezingen hebben we gesteld dat er een wethouder nodig was voor het herstructureren van de organisatie om daarmee een efficiencyslag te maken. De huidige coalitie en daarmee het college, dacht het zonder vijfde wethouder te kunnen. 16

18 Info nummer 33 elfde jaargang Uit de cijfers blijkt het volstrekte tegendeel, want het college geeft aan dat pas aan het eind van de coalitieperiode in 2006 er een taakstelling voor het OOT ligt om te bezuinigen. In de jaren 2004 en 2005 komt er niet ene Euro uit de organisatieverbetering. Dit is onverteerbaar. Samenwerking Venray stelt deze raad voor hier een duidelijk kader in te stellen. Wat ons betreft leggen wij de OOT-taakstelling van reeds op voor 2004 en verhogen wij deze tot in 2005 en tot in In de raadsvergadering van 30 oktober 2002 was het schoolzwemmen onderwerp van besluitvorming. Het amendement van de PVDA m.b.t. het vangnet hebben wij toen niet gesteund omdat wij de toezegging van de wethouder dat hij een onderzoek zou instellen welke vangnetconstructie mogelijk is beter vonden dan het afgrendelen van een vangnet zoals de PVDA dit voorstelde. Het zou immers wel eens uit kunnen wijzen dat het schoolzwemmen net zo goed kan worden gehandhaafd. Na democratische besluitvorming waar CDA, PVDA en m.u.v. de heer de La Roy alle leden van de toenmalige fractie Van de Vorle het amendement van de PVDA steunden en het in meerderheid door de raad werd aangenomen. Zij waren voor afschaffing van het schoolzwemmen, met als argument dat het voornamelijk een verantwoordelijkheid van de ouders zelf is. Het amendement gaf ook aan dat er wel een sociaal financieel vangnet gecreëerd diende te worden voor 175 kinderen welke in 2003 en 2004 deelnemen aan schoolzwemmen en waarvan de huishoudens een bijdrage ontvangen van uit de bijzondere bijstand ten behoeve van maatschappelijke activering. In de commissievergadering Maatschappelijke Diensten van 5 juni 2003 deelde wethouder Emonts mede dat hij het onverantwoord vond om het door de raad aangenomen amendement aan de commissie voor te leggen. De eigen bijdrage zou immers 180 gaan bedragen. Hij gaf aan alternatieven te onderzoeken. Daarmee legde hij het amendement van deze raad naast zich neer en koos voor zijn eigen op 30 oktober ingenomen standpunt. 17

19 Samenwerking Venray 2/2003 De vraag aan de fracties in deze raad is of zij het daarmee eens zijn en van mening zijn dat het amendement van de PVDA niet voldoet aan de brede maatschappelijke wens om het schoolzwemmen te handhaven. Samenwerking Venray was al eerder voor een breder onderzoek naar alternatieven, maar heeft vastgehouden aan het met een democratische meerderheid aangenomen amendement van de raad op 30 oktober. Geen enkele doorrekening van zowel het amendement als het bredere alternatief zijn tot op heden voorgelegd, terwijl wij weten dat het schooljaar voor de deur staat. De voorjaarsnota en de MUIP zijn op dit punt dus niet compleet. Wel bereikte ons zaterdag j.l. een brief van het actiecomité "Behoud het schoolzwemmen". Daarin geven 18 ouderraden wel alternatieven aan. Samenwerking Venray vraagt de andere raadsfracties of zij zich in die doorrekening van alternatieven kunnen vinden, zodat deze raad daaruit een keuze kan maken. Wij kunnen ons er in vinden en kiezen voor alternatief 2: alle scholen 1 jaar schoolzwemmen en stellen voor de dekking van het verschil van mee te nemen in de afwegingen en keuzes welke deze raad bij de behandeling van de begroting gaat maken. Wij vinden het overigens een grof schandaal dat een dergelijke doorrekening niet in dit huis kon worden gemaakt, hoewel daar 6 maanden de tijd voor was en zien hierin weer een bevestiging te meer van het grote gebrek (het begint zelfs weg te hebben van incompetentie) aan aansturing van het apparaat. Graag horen wij van de andere fracties wat zij hier van vinden. 18

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Samenwerking Venray. Info nummer 2-1997. themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY

Samenwerking Venray. Info nummer 2-1997. themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY Samenwerking Venray Info nummer 2-1997 themanummer Burgeronderzoek SAMENWERKING VENRAY 1 Info nummer 2-1997 thema burgeronderzoek Bestuur Samenwerking Venray voorzitter H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie