Info nummer 33 elfde jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info nummer 33 elfde jaargang"

Transcriptie

1 SAMENWERKING VENRAY

2 Info nummer 33 elfde jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. H.J.R.M. de Bruijn, Stationsweg 109, 5803 AA Venray tel secretaris dhr. H.H.M. Terhaag, Wilhelmina Sangersstraat 73, 5803 AV Venray tel penningmeester mevr. M. Millen-Sanders, Langeweg 55, 5801 XW Venray tel bestuurslid dhr. M. Rutten, Brennerlaan 15, 5801 KC Venray tel bestuurslid dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel raadsfractie fractievoorzitter dhr. I.F.T. Busser, Kruidenlaan 112, 5803 BG Venray tel vice-fractievoorzitter dhr. G.J.P.M. Verkoeijen, IJsselsteijnseweg 10, 5812 AH Heide tel penningmeester dhr. M.E.J.J. Wijnhoven, Luzerne 5, 5803 JZ Venray tel fractielid dhr. ing. M.H.T.G. Mulders, Eykenhofweg 14, 5814 AM Veulen tel fractielid mevr. H.S.W.M. Lamers - Vorst, Hoenderstraat 24, 5801 CK Venray tel fractiesecretariaat dhr. B.E. van Lierop, Bingelkruid 7, 5803 BM Venray tel Samenwerking Venray deze info is een gezamenlijke uitgave van fractie en bestuur van Samenwerking Venray DTP: Busser & Busser facility management Cover: Julienne Terhaag 1

3 Samenwerking Venray 2/2003 van de redactie Geachte lezer, Deze drieendertigste info hebben we kunnen vullen met bijdragen van Hub de Bruijn, de fractie (Ike Busser, Tineke Lamers, Theo Mulders, Gerrit Verkoeijen en Martin Wijnhoven), Jacques van Roy en Cor Vervoort. Wij wensen u veel leesplezier. de redactie Atelier Mère Ancilla - Galerij afbeelding: Ike Busser lidmaatschap Mocht U geen lid zijn van Samenwerking Venray en geinteresseerd geraakt zijn in de doelstellingen en het werkprogramma van Samenwerking Venray, dan kunt U voor nadere informatie terecht bij de leden van het bestuur, de fractie of de commissies. U vindt hun personalia op de binnenzijde van de omslag van deze info. 2

4 Info nummer 33 elfde jaargang waartoe zijn wij op aarde... Waartoe zijn we op aarde leerden we vroeger in de catechismus en nog steeds is dit een relevante vraag al zal het merendeel van de mensheid niet meer weten waar deze vraag vanaf komt. De ouderen onder ons zullen het echter nog wel weten maar stellen wij ons die vraag nog wel eens. Wij zijn niet hier om het elkaar moeilijk te maken maar regelmatig krijg ik toch wel die indruk als ik kijk naar de Venrayse politieke invulling zeker wat er de laatste tijd gebeurd is. Velen van ons hebben kunnen genieten van de vrije dagen en anderen hebben of krijgen binnenkort vakantie. Waar gaan we naar toe, waar komen we terecht, wat gaan we bekijken? Overal zie je wat anders of je nu in eigen land blijft of dat je naar het buitenland gaat, steeds is het weer verrassend ( zelfs het weer). Ik stap vaak een kerk binnen en steeds verbaast het mij weer hoe weinig beelden er meestal in een dergelijk kerk te vinden zijn en hoe rijk wij in Venray zijn met onze beeldenschat van de Grote Kerk, dat moeten we (nog)meer promoten om zo Venray op de kaart te zetten. Ook valt het mij op dat we niet alleen in Venray zulke rot verkeersdrempels hebben maar ook dat er wel andere milieu-, mens- en materiaalvriendelijke verkeersremmende maatregelen te maken zijn. Wanneer we kijken naar de Akkerweg zijn daar gelukkig geen drempels meer ik hoop dat dit het begin is van nieuw beleid! 3

5 Samenwerking Venray 2/2003 De Oranjebuurt heeft al gedeeltelijk een metamorfose ondergaan, het ziet er prachtig uit maar alleen is het jammer dat je er nauwelijks met twee auto s kunt passeren laat staan als het een vrachtwagen of kleine bestelwagen betreft want het lijkt wel of die daar niet mogen komen. Jammer maar op de tekentafel zal het wel kloppen. Er zijn echter ook nog goede zaken van Venray te vertellen zoals het mooie Oda Park, de invulling van Keizersveld met zijn schone industrie, de renovatie van de Hoge Beek die van start is gegaan, de realisatie van het Kunstencentrum, het behoud van de Vredeskerk, de voltooiing van Antoniusveld en de rotondes die op de singels zijn aangelegd en, tot voor kort, de plannen met het Sint Annaterrein. Er is echter nog veel werk te doen in ons Venray en we moeten de komende tijd maar eens rond kijken als we weer massaal op vakantie zijn hoe het op andere plaatsen er uit ziet. Onthoud de mooie en goede zaken van andere plaatsen zodat wij ze hier misschien ook kunnen gebruiken. We moeten leren van anderen maar zeker van elkaar ook daarvoor zijn we op aarde. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. H.J.R.M. de Bruijn, voorzitter. zaterdag 6 september 2003 Jaarlijks uitstapje schieten en barbecue aanvang reeds in de middag uitnodiging volgt noteer vast in de agenda 4

6 Info nummer 33 elfde jaargang Niet in de fractie, maar wel bij de club!!! Nadat in de vorige 'info' twee raadsleden, Tineke Lamers en Theo Mulders terugkeken op hun eerste zes maanden in de Gemeenteraad, nu een blikje achter de schermen. Behalve een fractie in onze Gemeenteraad, bestaande uit vijf personen, bemenst Samenwerking Venray immers ook nog vier raadscommissies met vier personen. Het seniorenconvent met de fractievoorzitters van politieke partijen wordt hier buiten beschouwing gelaten. In de raadscommissies Middelen, Maatschappelijke Diensten, Stedelijk Beheer en Stedelijke Ontwikkeling 'zitten' telkens vier leden van Samenwerking Venray, waarbij gekozen is voor twee raadsleden en twee nietraadsleden. Voor zover mogelijk proberen we per commissie ook nog te voorzien in plaatsvervangende leden. Het voordeel hiervan de combinatie van raadsleden en niet-raadsleden in commissies is, dat er relatief weinig informatieverlies optreedt. Er is altijd een gemeenteraadslid van ons, die zowel binnen de partij als in raadscommissies aan voorafgaande discussies over het te behandelen onderwerp heeft deelgenomen. Dat brengt me eerst tot de 'interne organisatie' van Samenwerking Venray, waarin naar mijn mening ook haar kracht schuilt. Samenwerking Venray kent namelijk een fractieberaad en een commissieberaad. Vóórdat de raadscommissies vergaderen (in de regel in de eerste week van de maand), komt Samenwerking Venray bijeen voor een commissieberaad. Daarin worden de agenda's van die commissies inhoudelijk besproken en het standpunt in de vergadering bepaald. Ieder lid van Samenwerking Venray, die bij het commissieberaad aanwezig is, kan zijn mening inbrengen. Het maakt niet uit, of je fractielid, commissielid, bestuurslid of 'gewoon' lid bent. Heb je wat te melden, dan willen we dat ook graag van je horen. Het standpunt wordt door één van de commissieleden als woordvoerder vervolgens verwoord in de raadscommissievergadering, waar vooral inhoudelijk over de geagendeerde onderwerpen wordt gesproken. Na de behandeling in de raadscommissie wordt het betreffende onderwerp geagendeerd voor de Gemeenteraad. Vóórdat de Gemeenteraad op de laatste dinsdag van de maand vergadert, komt Samenwerking Venray bijeen voor een fractieberaad. 5

7 Samenwerking Venray 2/2003 Daarin wordt opnieuw over de geagendeerde onderwerpen gesproken, aangevuld met de informatie uit de raadscommissievergadering. Daarna bespreekt de fractie de agendapunten nog een keer inhoudelijk door, waarna ook in de Gemeenteraad vervolgens door een woordvoerder het standpunt van Samenwerking Venray verwoord wordt. Op die manier wordt een breed gedragen en besproken standpunt naar voren gebracht. Méér dan in de raadscommissievergadering spelen in de Gemeenteraad politieke overwegingen een rol. In de raadscommissie willen wij ons vaker onthouden van uitspraken en/of standpunten met enige politieke lading. Daarvoor zie ik de Gemeenteraad het aangewezen orgaan en de fractieleiding veelal de aangewezen personen. In de Gemeenteraad spelen naast de inhoudelijke discussie ook de politieke afwegingen, die leiden tot een bepaald stemgedrag of opstelling. Een wethouder houden aan toegezegde termijnen of gedane toezeggingen is véél meer in de Gemeenteraad aan de orde. Als (plaatsvervangend-) raadscommissielid ben je dus in de regel aanwezig bij drie bijeenkomsten per maand, te weten het commissieberaad, de raadscommissievergadering en het fractieberaad. Daarmee wordt je mening binnen Samenwerking Venray absoluut gehoord en meegewogen in het uiteindelijke standpunt van Samenwerking Venray. De commissie Maatschappelijke Diensten kent een 'groot speelveld', want welzijnszaken (zoals de dorps- en wijkraden en het sociaal-cultureel werk), kunst en cultuur (culturele instellingen en verenigingen), onderwijs, sportzaken, welzijns-accommodaties en sociale zaken (sociale zekerheidswetgeving en werklozenzorg) behoren tot het aandachtsgebied van de raadscommissie Maatschappelijke Diensten. Dat betekent, dat onderwerpen zoals de deeltaxi, de kinderopvang-voorzieningen, de fusie van scholen in het basisonderwijs, de privatisering van sportaccommodaties, het schoolzwemmen, het kunstwerk op het schouwburgplein en de kunstwerken op de rotondes, de ouderenconsulent, het jeugd- en jongerenbeleid (inclusief de tienerdisco en de problematiek 'Dingus'), de uitvoering van beleid en regelgeving rond minima, gehandicapten in de achterliggende periode op de agenda van de commissie Maatschappelijke Diensten stonden. 6

8 Info nummer 33 elfde jaargang En naar mijn mening allemaal onderwerpen, waarin Samenwerking Venray in de raadscommissies al haar steentje heeft bijgedragen aan een constructief overleg, maar zij ook niet schroomt om een kritische noot te kraken als daar aanleiding voor is. Dat laatste kan alléén, als je ook in staat bent om reële alternatieven aan te reiken en ook daartoe is Samenwerking Venray bereid, zelfs al zou dat een impopulaire maatregel kunnen betekenen. Wij beloofden bij de verkiezingen in 2002 immers te zeggen, wat we doen en te doen, wat we zeggen. Daarmee groeiden we naar vijf zetels, daardoor zouden wij ons in de coalitie in ons politiek-bestuurlijk handelen hebben laten leiden en daarop mogen we ook nu als grootste oppositiepartij aangesproken worden. Vele inwoners van de gemeente Venray vonden in de achterliggende periode gehoor bij leden van Samenwerking Venray en maakten ons deelgenoot van hun kritische opmerkingen of verbetermogelijkheden. Het zou een uitnodiging kunnen zijn, om bij ons aan te sluiten. Ook voor een rol 'achter de schermen', een 'klankbord' bij het intern beraad bent u welkom. Bij ons tel je mee: niet in de fractie, maar wel in de club!!! Cor Vervoort Commissielid Maatschappelijke Diensten 7

9 in memoriam: Annie Janssen Samenwerking Venray 2/2003 Op 2 april van dit jaar overleed Annie Janssen, sinds 1982 trouw lid van onze vereniging. Paula Rutten, altijd attent op het aantal vrouwen binnen onze club, introduceerde haar. In de 21 jaar dat we Annie hebben meegemaakt, waarvan een groot aantal als bestuurslid, leerden wij haar kennen als een zeer betrokken lid van onze vereniging. Zelden of nooit ontbrak ze of het voor een ledenfractie- of bestuursvergadering was of een zondagochtend- bijeenkomst. Ze was niet veel aan het woord, maar als ze sprak was het nuttig, zinvol en stemde tot nadenken. Vele jaren had ze binnen het bestuur de taak van het bijhouden van de verjaardagen van de leden. Het altijd door haar speciaal versierde kaartje op ons verjaarsfeest ontbrak nooit en zorgde voor een band binnen onze vereniging. Ook hield ze verenigingsjubilea, kampioensfeesten en geridderde Venraynaren bij om hun van een felicitatie te voorzien. Annie bedankt! Jacques van Roy Wij zijn blij dat we Annie op onze jaarvergadering van 30 januari jl. nog in het zonnetje hebben kunnen en mogen zetten voor alles wat zij voor Samenwerking Venray in de afgelopen 21 jaar heeft betekend. Wij zullen er aan moeten wennen dat ze er niet meer is en dat geldt natuurlijk in nog grotere mate voor Hay, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen hun dan ook veel kracht en sterkte toe. 8

10 Info nummer 33 elfde jaargang floriade Samenwerking Venray denkt dat de Floriade een geweldige impuls kan geven voor de gehele regio als deze in onze regio gehouden kan worden. De spin-off voor de regio zal heel groot zijn. De regio zou zich werkelijk op de kaart kunnen zetten. We zijn ook van mening dat om in de toekomst winst te behalen en economische groei te waarborgen, je ook in economisch mindere tijden moet investeren en zelfs risico moet lopen. De kosten gaan nu eenmaal voor de baten. De initiatieven om de Floriade naar de regio te halen vinden daarom ook volledig ondersteuning van Samenwerking Venray. Toch een paar kanttekeningen. Investeren zonder uitzicht op winst en met voldoende zekerheid is niet onze intentie. De prijs die de Gemeente Venray in dit verhaal moet betalen is erg hoog. Een garantstelling van 1,5 miljoen Euro door de gemeente. Daarbij moet zelf in de periode tot 2017 de reserve van het grondbedrijf opgehoogd worden met 3,4 miljoen Euro. In de commissievergadering is diverse malen naar de specifieke spin-off voor Venray gevraagd. Hierbij bleef het bij vage omschrijvingen van mogelijke ontwikkelingen Iedereen is overtuigd dat Horst aan de Maas en Venlo de grootste spin-off zullen hebben. Ook op de vraag of er concrete afspraken zijn gemaakt over bijdragen van deze gemeenten bij een regioactiviteit waarbij vooral Venray de vruchten kan plukken werd niet beantwoord. Vandaar in deze eerste termijn de volgende vraag aan de wethouder. Hoe wil de wethouder het Venrayse bedrijfsleven stimuleren om de spinoff voor Venray te maximaliseren als de Floriade toegekend wordt aan de regio? Kunnen we in 2012 in Venray wel voldoende bieden aan de bezoekers van de Floriade? 9

11 wat doen we met de Diepeling? Samenwerking Venray 2/2003 Onderstaand onze eerste termijn. We krijgen onze zin. Er komt een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden. Voorzitter, tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie SB van 11 juni jl. kwamen wij tot de ontdekking dat er politiek gezien verschil van mening bestaat over de toekomstige invulling van dit exploitatiegebied. Een tekort op de grondstoffenmarkt is de grote reden van de provincie om het gat nog groter te maken. Zijdelings worden wij hiervan in kennis gesteld. Laat heel eerlijk zijn, alles gaat gewoon zoals het gaan moet, de vergunning is al verleend. Ze graven gewoon wat sneller zodat, de afronding in de tijd weggezet, gewoon hetzelfde blijft. Voorzitter, tijdens deze commissievergadering is er gespeculeerd hoe het hierna zal gaan. In het verleden hebben onze voorgangers besloten om hier geen intensieve recreatie toe te staan. Aan de Wanssumse zijde is hier enigszins vanaf geweken. Nu, in 2003, merken wij dat er verschillende denkwijzen zijn bij de verschillende politieke partijen over de toekomstige invulling van dit gebied. Voorzitter, wij zijn met 25 raadsleden de vertegenwoordigers van ± inwoners. Het CDA wil zelfs het vissen nog niet meer toelaten. Onze vraag aan hun is waar zij met onze jonge gezinnen naar toe willen. Deze mensen wonen vaak op ± 200 m² grond, inclusief woonruimte, garage en carport. Deze gezinnen met 2, 3 of 4 kinderen zijn in het Venrayse op zoek naar recreatie, CDA vertel eens: waar? Samenwerking Venray wil er vandaag voor pleiten om te gaan onderzoeken wat deze mensen willen. Wat wij ervan vinden is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Voorzitter, wij weten allemaal nog wel dat het Meerdal en de Schatberg allebei nog maar een plas water waren. De provincie had dit ook bestemd als natuurgebied, absoluut geen intensieve recreatie. De eigenwijze gemeentebestuurders van Horst deden het tegenovergestelde. Iedereen weet wat deze koppigheid te weeg heeft gebracht. Laten we eerlijk zijn, wij zijn nu jaloers, Venray heeft niets van dat alles. Voorzitter, daarom willen wij onderzocht hebben waar de grootste behoefte aan is. De uitslag van dit onderzoek zal in onze ogen mede het beleid voor de toekomst bepalen, Wij zitten hier als vertegenwoordiger, laat de kiezer spreken. 10

12 Info nummer 33 elfde jaargang integriteit en politiek nader beschouwd; wie zonder zonde is.. Een artikel over integriteit en politiek intrigeerde mij uitermate, in de eerste plaats door de belangrijkste actoren in dat verhaal: ons raadslid Verkoeijen, wethouder Heldens en burgemeester Waals. Maar méér nog werd ik geraakt door het onderwerp zelf, omdat ik heb gemerkt, dat integriteit en politiek regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. Zo zéér, dat dit 'politieke spel' bij mij toch regelmatig de vraag heeft opgeroepen of ik wel lokale politiek op die wijze wilde bedrijven. Wil je vechten tegen windmolens, wil je je overleveren aan een heersende politieke en bestuurlijke cultuur of wil je geen van beiden tot in het extreme, maar wel jezelf kunnen blijven. De politiek is vergeven van de 'behartiging' van belangen van individuen en groepen. Het (lokale) politieke vak bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van mensen, al was het alléén maar omdat politici de weg binnen het ambtelijk apparaat beter kennen en beter dan de gemiddelde burger op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving. Gerrit Verkoeijen is daar een sprekend voorbeeld van. Daar lijkt mij niets mis mee en als je dat in alle wijsheid als 'adviseurschap' wilt bestempelen, mij best. Wat mij in dit geval ten aanzien van integriteit trof is, dat de wethouder Heldens kennelijk op voorhand heeft verondersteld, dat raadslid Gerrit Verkoeijen als adviseur zou optreden (en daarmee de integriteit ter discussie zou staan, omdat de adviesrol zich niet verdraagt met het raadslidmaatschap) en op basis daarvan maatregelen heeft genomen (in dit geval: niet toelaten tot het gesprek). Maar, veronderstellen dat iemand iets gaat doen wat niet toelaatbaar zou zijn en het eigen handelen daarop afstemmen, lijkt mij op zijn zachtst gezegd erg vreemd en discutabel. De wereldgeschiedenis kent hiervan vele, soms zelfs schrijnende voorbeelden. Wellicht is een wat minder pijnlijke parallel te trekken naar de wereldpolitiek met de problemen die premier Blair kent, nu op geen enkele wijze van nucleaire slagkracht van Irak is gebleken, terwijl op basis van die veronderstelde nucleaire bewapening wel de oorlog met Irak werd gestart. En we weten, hoe de integriteit en politieke geloofwaardigheid van Blair ter discussie staat. 11

13 Samenwerking Venray 2/2003 Dat burgemeester Waals vervolgens het handelen van wethouders Heldens goedkeurt, zegt ook iets over de politiek-bestuurlijke cultuur. Het gaat in de lokale politiek niet in de eerste plaats over de inhoud, het gaat in de eerste plaats om de keuze voor actoren, in dit geval om de keuze voor de wethouder Heldens of raads- en oppositielid Verkoeijen en over het handje van de burgemeester boven het hoofd van de wethouder. Zeker naar buiten toe vallen we mekaar niet af, vormen we één front. Wat is dan integriteit? Integriteit staat voor rechtschapenheid. Die rechtschapenheid krijgt in de politiek op diverse manieren zijn vertaling. Rechtschapenheid heeft in de politiek naar mijn mening mede te maken met openheid en eerlijkheid. Opereren zonder verborgen agenda's. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat kweekt begrip en draagvlak, maar dat is in de beleving van de venrayse burgers nauwelijks aan de orde en de voorbeelden die ze daarbij geven, zijn legio. 'Ze' doen wat ze willen en ' ze' doen waar ze zin in hebben, zijn te vaak gehoorde kreten. Met dat gegeven de integriteit van het raads- en oppositielid Gerrit Verkoeijen op deze wijze ter discussie stellen, past daarmee in mijn beleving bij de betrekkelijk grote groep van mensen, die de 'integriteitslat' voor anderen kennelijk hoger leggen, dan voor zichzelf. Ik zou daarom willen zeggen, wie zonder zonde is., mag naar voren treden voor de eerste steen, zelfs als die bestemd zou zijn voor Gerrit Verkoeijen. Maar laat ik héél eerlijk zijn. Hoe groot de berg met keien ook mag zijn, die voor Gerrit Verkoeijen klaar ligt, ik verwacht noch Heldens, noch Waals aan de beurt, om ook maar één steen in de richting van Gerrit Verkoeijen te werpen. Wat dat betreft mag hij zich volgens mij met recht gekrenkt voelen. Cor Vervoort 12

14 Info nummer 33 elfde jaargang de voorjaarsnota In de raadsvergadering van 24 en 25 juni behandelde de raad de voorjaarsnota. Samenwerking Venray uitte in eerste termijn forse kritiek. U heeft uit de pers hier ongetwijfeld kennis van genomen en ook van enkele 'krenten' die de gewaardeerde journalisten de moeite van het vermelden waard vonden. Hetgeen in tweede termijn naar voren gebracht werd vanuit de coalitiepartijen was dermate zwak en had zo weinig overtuigingskracht dat onze standpunten daardoor niet beinvloed zijn. De navolgende tekst van onze eerste termijn staat dan ook nog steeds overeind. Voorzitter, de voorliggende voorjaarsnota 2003 en MUIP wekken de indruk van een gedegen stuk waarin weloverwogen keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de pijnlijke acties die Venray vanwege de zorgzame financiele situatie te wachten staan. Keuzes gebaseerd op gedegen onderzoek en prioritering op grond van beleidsafwegingen. De werkelijkheid is helaas anders, het is slechts schijn. Er is geen keuze of afweging van voorliggende alternatieven, zoals ons in december 2002 werd toegezegd dat die er in maart 2003 zouden liggen. Slechts ten dele zijn de producten onderzocht, hetgeen betekent in het licht van de Venrayse financiele problematiek dat er voor deze raad, ondanks de toezeggingen van dit college, niets te kiezen valt en niets af te wegen valt. Deze raad moet maar slikken wat het college voorstelt en moet maar afwachten wat het nader onderzoek naar de overige producten van Venray gaat opleveren. Braaf afwachten totdat in oktober de begroting gepresenteerd wordt. Niet als het aan ons ligt! Als het aan Samenwerking Venray ligt zal deze raad vanavond aan dit college een aantal aanvullende uitgangspunten, kaders en richtlijnen meegeven van waaruit het college de begroting zal moeten opstellen. Daarnaast zullen wij bij enkele voor ons belangrijke punten aangeven welke richting gekozen moet worden. Dit betekent niet, dat voor zover vanavond niet anders aangegeven, wij met de voorstellen van het college nu al accoord gaan; wij schuiven ons oordeel en onze keuze op totdat alle andere producten onderzocht zijn en deze raad bij de presentatie van de begroting echt een afweging en keuze heeft te maken tussen voorliggende alternatieven. 13

15 Samenwerking Venray 2/2003 Samenwerking Venray houdt grote schoonmaak. De gemeente Venray is er aan toe. De recessie slaat toe, overal om ons heen, ook bij de gemeente. Iedereen is bezig om hetzelfde te doen voor minder geld. Het bedrijfsleven moet weer concurreren, tellen dus. Een kleine misrekening kan betekenen: geen opdracht. Vandaar de enorme teleurstelling als ons de productbegroting, voorjaarsnota en de Muip 2003 bereiken. Ons bestuur, ondersteund door onze regelproducerende ambtenaren, schrijft van "Broek-riem aanhalen" en doet en passant de kosten voor de burger (OZB, riool en afvalstoffenheffing) fors stijgen. Op hetzelfde moment geven ze onze verenigingen minder subsidie en schaffen meteen de prijscompensatie af. Daarnaast gaan wij als gemeente gewoon minder doen voor méér geld. De buikriem die aangehaald moet worden is die van de inwoners van Venray, niet één maar enkele gaatjes. Tegelijkertijd stijgt de gemeente Venray op de ladder van duurste gemeenten. College en ambtenaren daarentegen lijken lui achterover te kunnen gaan leunen omdat met dezelfde mensen minder gedaan wordt. En deze raad? Die lijkt het nakijken te hebben en niet in staat als gekozen vertegenwoordigers de wens van hun kiezers ten uitvoer te brengen. Wat heeft dit college (met steun van de coalitie) ervan gemaakt na ruim een jaar? Vertel eens wat zijn de resultaten? Hoe zit het met: Schoolzwemmen; Hondenpoep; Dingus; Kapvergunningen; Leges kosten; Milieuvergunningen; Inkoopbeleid; Woningbouw. Wat is het resultaat van dit beleid? Samenwerking Venray voelt zich schuldig, zonder dat zij er iets aan kan doen. Schuldig is feitelijk niet het juiste woord, wat wij voelen is plaatsvervangende schaamte. Wij hebben geroepen: "het moet anders" Deze coalitie leert het nooit. Zij gaat, zoals voorspeld, op de oude voet verder. Vandaar dat wij, wat vandaag voorligt, een afgestofte puinhoop noemen. 14

16 Info nummer 33 elfde jaargang Dus: "grote schoonmaak". Bijna niemand doet het nog, het lijkt wel een uitgestorven fenomeen. Toch is en blijft het nodig. Het hele huis ging vroeger op zijn kop, ook bij de buren, verderop in de straat, in het hele dorp of stad; je mag rustig zeggen in het hele land. Een ding hadden ze gemeen, met Pasen moest het klaar zijn. Pasen vieren, een nieuw voorjaar beginnen in een brandschoon en opgeruimd huis. Het is niet voor niets dat men zegt: "op zijn paasbest". Tijdens dit ritueel werd er orde geschapen, ook in kasten en laden, op zolder, in de kelder en overal waar je lang niet elke dag komt. Tijdens dit werk ontdek je tekortkomin-gen zoals, afbladderende verf, vochtplekken, houtrot, maar ook liggen er veel dingen die niet meer gebruikt worden. Je vindt ook half afgemaakte klusjes of voorgenomen werkjes die zich plotseling weer aankondigen. Het bezet je hoofd en vernauwt je blik. Dit schiet onze fractie te binnen, als wij de Venrayse voorjaarsnota bestuderen. Het kan iedereen overkomen als je een flesje koffiemelk uit de koelkast haalt, dat eventjes daarna de stekker van deze koelkast eruit ligt en je druk bezig bent om dit ding helemaal uit te soppen en daarna weer brandschoon aan te zetten. Ook een eenvoudige wasbeurt van de auto kan ontaarden in het resultaat van een bijna nieuwe auto. Hetzelfde kan je overkomen tijdens een wandelingetje door je tuin, resultaat: een heerlijk gevoel. En dit allemaal omdat het oog spiedend naar de vuile vijand steeds in een hinderlaag wordt gelokt. Bij voltooiing van de taak staat alles weer op zijn plaats, is er geen chaos, alles is weer schoon, helder en ruikt lekker fris. 15

17 Samenwerking Venray 2/2003 Dit was het wat wij bedoelden in onze gesprekken welke er gevoerd zijn tijdens de coalitie onderhandelingen. Dat was wat wij bedoelden met onze verkiezingsleus: HET MOET ANDERS. Voorzitter, welke accenten wil Samenwerking Venray vanavond in de behandeling van deze voorjaarsnota leggen? We zien in deze voorjaarsnota dat 23 producten tegen het licht gehouden zijn, er is gekozen voor het systeem van waar is nog wat te bezuinigen en waar zijn meer inkomsten te verwerven. Het grote gemis in deze voorjaarsnota is, zoals eerder gezegd, dat er een voorstel op tafel ligt zonder keuzes voor de raad. Alle voorgestelde bezuinigingen zouden geslikt moeten worden, de verhoging van de OZB en overige inkomsten moet geslikt worden en dan is er voor de komende jaren nog geen garantie op een sluitende begroting. We zullen als raad dus kaders moeten stellen en zelf de richting aan moeten geven. Volgens de voorjaarsnota moet de OZB met 9,6% omhoog. Dit bestaat uit een verlaagde inflatiecorrectie van 0,75% en compensatie voor zowel 2003 als 2004 voor de verminde-ring van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit wijkt af van eerdere besluiten. Het besluit in 2002 om de vermindering in 2003 niet door te berekenen was een structureel besluit dat door de organisatie moet worden gedragen. Dan moeten we nu een jaar later dit effect niet terug willen draaien. Samenwerking Venray wil de verhoging van de OZB gelijk stellen aan de compensatie van de vermindering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2004 (4,4%) verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze inflatiecorrectie mag voor 2003 wat Samenwerking Venray betreft op 2,75% gesteld worden mits ditzelfde percentage ook doorberekend wordt bij de uitgaven zoals de subsidieverleningen. Direct na de verkiezingen hebben we gesteld dat er een wethouder nodig was voor het herstructureren van de organisatie om daarmee een efficiencyslag te maken. De huidige coalitie en daarmee het college, dacht het zonder vijfde wethouder te kunnen. 16

18 Info nummer 33 elfde jaargang Uit de cijfers blijkt het volstrekte tegendeel, want het college geeft aan dat pas aan het eind van de coalitieperiode in 2006 er een taakstelling voor het OOT ligt om te bezuinigen. In de jaren 2004 en 2005 komt er niet ene Euro uit de organisatieverbetering. Dit is onverteerbaar. Samenwerking Venray stelt deze raad voor hier een duidelijk kader in te stellen. Wat ons betreft leggen wij de OOT-taakstelling van reeds op voor 2004 en verhogen wij deze tot in 2005 en tot in In de raadsvergadering van 30 oktober 2002 was het schoolzwemmen onderwerp van besluitvorming. Het amendement van de PVDA m.b.t. het vangnet hebben wij toen niet gesteund omdat wij de toezegging van de wethouder dat hij een onderzoek zou instellen welke vangnetconstructie mogelijk is beter vonden dan het afgrendelen van een vangnet zoals de PVDA dit voorstelde. Het zou immers wel eens uit kunnen wijzen dat het schoolzwemmen net zo goed kan worden gehandhaafd. Na democratische besluitvorming waar CDA, PVDA en m.u.v. de heer de La Roy alle leden van de toenmalige fractie Van de Vorle het amendement van de PVDA steunden en het in meerderheid door de raad werd aangenomen. Zij waren voor afschaffing van het schoolzwemmen, met als argument dat het voornamelijk een verantwoordelijkheid van de ouders zelf is. Het amendement gaf ook aan dat er wel een sociaal financieel vangnet gecreëerd diende te worden voor 175 kinderen welke in 2003 en 2004 deelnemen aan schoolzwemmen en waarvan de huishoudens een bijdrage ontvangen van uit de bijzondere bijstand ten behoeve van maatschappelijke activering. In de commissievergadering Maatschappelijke Diensten van 5 juni 2003 deelde wethouder Emonts mede dat hij het onverantwoord vond om het door de raad aangenomen amendement aan de commissie voor te leggen. De eigen bijdrage zou immers 180 gaan bedragen. Hij gaf aan alternatieven te onderzoeken. Daarmee legde hij het amendement van deze raad naast zich neer en koos voor zijn eigen op 30 oktober ingenomen standpunt. 17

19 Samenwerking Venray 2/2003 De vraag aan de fracties in deze raad is of zij het daarmee eens zijn en van mening zijn dat het amendement van de PVDA niet voldoet aan de brede maatschappelijke wens om het schoolzwemmen te handhaven. Samenwerking Venray was al eerder voor een breder onderzoek naar alternatieven, maar heeft vastgehouden aan het met een democratische meerderheid aangenomen amendement van de raad op 30 oktober. Geen enkele doorrekening van zowel het amendement als het bredere alternatief zijn tot op heden voorgelegd, terwijl wij weten dat het schooljaar voor de deur staat. De voorjaarsnota en de MUIP zijn op dit punt dus niet compleet. Wel bereikte ons zaterdag j.l. een brief van het actiecomité "Behoud het schoolzwemmen". Daarin geven 18 ouderraden wel alternatieven aan. Samenwerking Venray vraagt de andere raadsfracties of zij zich in die doorrekening van alternatieven kunnen vinden, zodat deze raad daaruit een keuze kan maken. Wij kunnen ons er in vinden en kiezen voor alternatief 2: alle scholen 1 jaar schoolzwemmen en stellen voor de dekking van het verschil van mee te nemen in de afwegingen en keuzes welke deze raad bij de behandeling van de begroting gaat maken. Wij vinden het overigens een grof schandaal dat een dergelijke doorrekening niet in dit huis kon worden gemaakt, hoewel daar 6 maanden de tijd voor was en zien hierin weer een bevestiging te meer van het grote gebrek (het begint zelfs weg te hebben van incompetentie) aan aansturing van het apparaat. Graag horen wij van de andere fracties wat zij hier van vinden. 18

20 Info nummer 33 elfde jaargang Het college stelt voor om de inflatiecorrectie de komende vijf jaar niet meer door te geven aan instellingen en verenigingen. Juist in een tijd waarin het economisch slecht gaat zijn maatschappelijke organisaties en verenigingen mede het sociale vangnet voor de sociaal zwakkere in de Venrayse samenleving. Ook in de kleine gemeenschappen en verenigingen op de kerkdorpen worden inspanningen vanuit de verenigingen geleverd die om politieke waardering vragen. Het zijn mede het cement van een hechte Venrayse samenleving zoals die naar ons gevoel politiekbreed in deze raad wordt nagestreefd. Samenwerking Venray is dan ook absoluut tegen dit voorstel en vindt dat de inflatie-correctie gewoon doorgegeven dient te worden aan instellingen en verenigingen. Over de dekking hoeven wij ons ons inziens pas te buigen in de brede afweging bij de presentatie van de begroting en zal er alsdan een bezuinigingsvoorstel meer of minder dienen te worden uitgevoerd. Wat ons betreft dus zeker niet m.b.t. de inflatiecorrectie voor instellingen en verenigingen. Samenwerking Venray verneemt graag van de andere fracties hoe zij hierover denken. Als we kijken naar de kwaliteit van de Venrayse wegen en de daarvoor benodigde financiële middelen in meerjarenperspectief dan baart ons dit zorgen. Willen wij niet nog eens naar een artikel 12 status dan zal een kwaliteitsbeeld van onze wegen periodiek in de commissie voorgelegd dienen te worden. Niets voor niets hebben wij gevraagd om voor deze raadsvergadering aan te geven wat het kwaliteitsbeeld van onze wegen is en wanneer en waar dat kwaliteitsbeeld besproken wordt. Samenwerking Venray denkt dat de wegen er na de winter in 2003 slecht uitgekomen zijn. Tot op heden hebben wij daarop geen antwoord gehad. Daarbij komt nog dat dit college inteert op budgetten, die bestemd zijn voor het onderhoud van wegen. Ik noem maar even de die het college gebruikt heeft om de algemene reserve op peil te brengen. Omdat het college geen kwaliteitsbeeld en de daarmee samenhangende financiële risico's kan aangeven kunnen wij niet instemmen met de bezuiniging van 10% euro - welke het college wil halen op de wegen, straten en pleinen. 19

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Minder geld, meer initiatief!

Minder geld, meer initiatief! AB 12 Minder geld, meer initiatief! Voorzitter, Bezuinigingen, crisis, forse tekorten minder geld maar verplichtingen te over. Het komt, zeker nu, op eigen initiatief en inventiviteit aan. Niet meer de

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Voorzitter, dames, mijne heren,

Voorzitter, dames, mijne heren, Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VVD voorstellen gedaan om de verkeersveiligheid op de Van Boetzelaerlaan en Sportlaan te verbeteren. Hieronder de volledige inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling.

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne College Onderwerp: V200900925 Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding: De fractie Heusden Eén

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 43. veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang (2/2006) SAMENWERKING VENRAY veertiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start.

Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start. 1 Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start. - Democratie functioneert op basis van meerderheden. - Vormen

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 RV2011-002 Benoemen leden gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in commissies en andere organen

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Info nummer 50. zestiende jaargang (3/2008) SAMENWERKING VENRAY

Info nummer 50. zestiende jaargang (3/2008) SAMENWERKING VENRAY zestiende jaargang (3/2008) SAMENWERKING VENRAY zestiende jaargang bestuurs- en fractieleden Samenwerking Venray bestuur voorzitter dhr. P.J.W.G. van der Velden Schutsboom 5, 5801 DW Venray tel. 583161

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen,

Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Voorzitter, leden van het college, collega raadsleden en overige aanwezigen, Je moet wel een rasoptimist zijn om tegenwoordig de voorpagina van de dagbladen te blijven lezen of het 8-uur journaal te kijken:

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON!

DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON! DE DUURZAME PAS MET LANGE TERMIJN VISIE DE STADJERSPAS UIT DE SCHADUW, IN DE ZON! Partij voor de Dieren, november 011 INLEIDING Er moet 50.000 euro bezuinigd worden op de stadjerspas. Een onvermijdelijke

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 -

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 - zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14 / 10147 B&W dd 02-12-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

collegevoorstel woningen 3969465 4587412 617947 15,6 niet-wonen 1720100 1823000 102900 6,0

collegevoorstel woningen 3969465 4587412 617947 15,6 niet-wonen 1720100 1823000 102900 6,0 Amendement 1 Minder verhoging OZB dan collegevoorstel D66 stelt in dit amendement voor de relevante teksten en cijfers in de begroting 2013-16 op de logische plaats als volgt te veranderen: Cijfermatig

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen Collegevoorstel Inleiding: Dit collegevoorstel is bedoeld om de principeafspraken die op 23 november 2009 met de marktcommissie zijn gemaakt te bekrachtigen. Deze afspraken vormen de basis om de verplaatsing

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Voorloper Onderwerp Vergoeding presentiegelden leden commissie voor de behandeling van bezwaarschriften Vergadering Datum Agendapunt Rondetafelgesprek -- -- Meningsvormende raad 23 april 2009 -- Besluitvormende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011

Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011 Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011 Het Gevoel van Urgentie Enkele maanden geleden. De gemeenteraad wordt door het college geïnformeerd over de dreigende financiële problemen. De wethouder

Nadere informatie

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening.

Verzoekt het college: te onderzoeken of vrijstelling van OZB voor Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI) kan worden opgenomen in de verordening. Datum: 16 juni 2015 Onderwerp: uitvoering motie ANBI Bijlage 1: de motie Bijlage 2: het raadsvoorstel Bijlage 3: antwoorden op de gestelde vragen nav informatie carrousel Inleiding; De gemeenteraad heeft

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie