mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij J.van.Strien@oosterhout.nl"

Transcriptie

1 gemeente W W w Oosterhout mini III llll II llll IIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij Onderwerp project 'Hildebrandlaan, reconstructie' Geachte raad, In de raadsvergadering van 24 februari is toegezegd dat de uitkomst van de inspraakprocedure reconstructie Hildebrandlaan ter beschikking aan de raad wordt gesteld. Aanleiding In het door het college vastgestelde Jaarprogramma Openbare Ruimte 2014 is het project "reconstructie Hildebrandlaan" opgenomen. Dit project is in eerste instantie opgevoerd omdat het bestaande versleten riool vervangen moet worden. Tegelijkertijd wordt ingespeeld op een te verwachte toename van het (regen)waterbezwaar voor de komende jaren. Bij (grotere) riool projecten, waarbij de weg helemaal op de schop wordt genomen, wordt vooraf een afweging gemaakt of een integrale aanpak gewenst en/of haalbaar is. Wensen op andere beleidsterreinen zoals verkeer, de kwaliteit van bestrating, verlichting en groenvoorzieningen worden hier in betrokken. Ontwerp Het ontwerp gaat uit van het opheffen van de hoofdrijbaan van de Hildebrandlaan. Hierdoor ontstaat een (ruime) groenzone die tevens de functie van waterberging (wadi) krijgt. De parallelweg van de Hildebrandlaan blijft in takt en zorgt voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Hildebrandlaan en de overige woonstraten van de Schrijversbuurt. Het doorgaande verkeer wordt afgewikkeld via de ontsluitingswegen Europaweg en Burgemeester Materlaan. Om te voorkomen dat de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan (beide woonstraten) gebruikt gaan worden als sluiproute worden deze straten geknipt. Een ander positief effect hiervan is, dat de lange rechtstand van de wegen - en de rijsnelheid beperkt wordt. Voor het fietsverkeer blijft een doorgaande route langs de parallelweg Hildebrandlaan mogelijk. Informatieavond Op 3 februari is er een informatieavond voor bewoners en belangstellenden georganiseerd. Het ontwerp is toegelicht en er is gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp (VO). De vragen en opmerkingen zijn verzameld in de bijgevoegde reactienota. postadres Postbus GB Oosterhout telefoon H0162 bezoekadres Slotjesveld 1 Oosterhout fax ( internet

2 Aanpassingen voorlopig ontwerp Enkele reacties en opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp (zie bijlage). 1. Langs de parallelweg worden 13 st. extra parkeerplaatsen gerealiseerd om het verlies van de parkeergelegenheid aan de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen. 2. De rechtstreekse verbinding, Boerhavelaan-Guido Gezellelaan, is gewijzigd. Gekozen is de aansluiting van de Guido Gezellelaan op de Hildebrandlaan niet ter hoogte van de Boerhavelaan te leggen maar ca. 15 m oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezellelaan op Hildebrandlaan is zo gekozen dat bewoners van de parallelweg geen overlast 3. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en met 'tegel' aangeduid 4. Met de WE van de flats zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats. 5. Door de werkgrens te verleggen wordt de aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde Beneluxweg) niet meegenomen in dit project Besluit Op 12 mei heeft het college de reactienota en het definitief ontwerp vastgesteld, en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Communicatie Respondenten worden met antwoorden op de gestelde vragen geïnformeerd en kunnen tevens kennis nemen van het definitieve ontwerp (DO). Verder worden de website, facebook en twitter ingezet om het gewijzigde plan kenbaar te maken. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Oosterhout Ğ0 J, burgemeester,..secretaris.

3 n 9. is pa SMMMSMMMISil a n 1 = 3 (SI ĽT s ć-í J ; ALljĽMfctN KABELS- EN LEIDINGEN q F Ĩ Ĩ S İ Beslaande situatie» ***-** Werkgrens Aanbr. Schtmast 6m ÇTļ Į.HĮ, Maal in meters ļ Aanbr talud Aanbr.fccŕitmast4m ļ^ļįļ Aanbr t wadi Y" Aanbr doorsteek wadi VERHARDING Aanbr opstŵband BxĴũ -ļ Aanbr. opsluitband Bx2Û ìŭûũ I P* í A a f l b r c h j K b a n ű. IMS] Aanbr betontegeta 3ö*30cm OT ' \ Aanbr opsliabantì 15ï25 A M r m M W M S e. Aaro. inŵano SOWS Cfn Į ^» Aanbr. drempel ĮĮffWļ I Į TERREININRICHTING 0 Į Herplaatsen «M i * A a * kunststof grasolaten Aanbr oetonstraaatenen KeHcrmaat # ļ ļţp i «^ M t o n! ~ «H^ptaatse-i at»albek F*H A*t» ľ^mŵareza»iee»tioare»nďti«rween»t* ţ,. : Handhaver- bewaame nccs* m į - Aan* heestar, ļ Aanbr 98Wt nooc ĮJT] Aar» teod^uisvuilaarŵwdplaats' ver*, boom fįtjļ Aanbr h outen paal Hondentoilet Aanbr haag [ Handhaven bestaande verharding ļ Handbal bestaar* gras Aanbr gazon I Aanbr. vlinder-en bąenmengset WW w -.* ~ " Oosterhout Hildebrantfiaan Deflrŵtief onlwerp

4 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 reactie 1 - géén knip in H-laan - kruising H-laan Boerhavelaan verhogen zodanig snelheidsbeperkend - ipv asfaltering voor flat?? en wat nu groen is gedeeltelijk wadi - verhoogd plateau? -H-laan-Boerhavelaan - verbinding Boerhavelaan-Guido Gezellelaan sluiten, maar verbinding Boutenstr. naar H-laan 2 - Hondentoilet: nu ontzettend veel honden over het groen. Er staat geen borden van: niet voor honden! Gezien de kinderen die tzt hier mogen spelen - afval flats: kratjes, plastic zakken 1x pz2wk vuilniswagen is geen hulpverlener; hoe ze nu op te halen? Achter de flats zijn de parkeerruimtes v/d flats» rijden over de zakken etc. Misschien op de hoeken bij de huizen een centrale plek? - hoogwerkers: nebben brede stalen poten en zijn zwaar! Mogen die ook over/op de stoep van hulpverleners - Als bewoners van de huizen hun auto niet meer aan de stoep kunnen parkeren, zullen er meer pk-plaatsen moeten komen haaks op de rijbaan. - waar moeten bewoners vd flat hun oud papier/glaskratten plaatsen? - flats zijn nu slecht bereikbaar voor bijv. pakketdiensten. - gelieve een knip/doorsteek te maken midden in de wadi's voor beide flats, ter hoogte vd Potgieterstraat en de Melis Stokeln. - alternatief voor de lelijke grasbetontegels voor de flats Knip ter hoogte van Guido Gezelleln opheffen ivm doorgaand verkeer Boerhaaveln - knip er hoogte van Tollenstr. heft dit op - ook de huisnrs 156 t/m 164 blijven beter bereikbaar voor bewoners anders ontstaat de situatie dat de bewoners langs de Boerhaaveln. langs de Guido Gezelleln naar de Vondelln racen of de verbinding naar Boutenstr Hoe wordt de vuilnis opgehaald (glas-papierplastic) bij de flats in Hildebrandln. Moeten ze nu aan voorkant zetten? Maar hier kan straks geen vuilniswagen komen. - Doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln wordt 1 racebaan - misschien de Wattstraat verlengen naar de Beneluxweg, zodat flatbewoners Boerhaaveln niet door Hildebrandln hoeven - waarom geen oplossing als Melis Stokeln. Twee smalle rijbanen (één-richitng) in het midden wadi (met begroeiing evt.) - geen doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln - of Guideo Gezelleln éénrichting naar parallelweg - geen grote bomen kappen aan zijde moskee\de voordeuren van flats zijn vanaf de/een weg niet te bereiken - voor werkzaamheden bouwkundige opname iv, evt. schade door bronbemaling 8 voor veiligheid parkeren Boylestraat verleg de stoep voor de auto's. Het wordt steeds meer onveilig met spelende kinderen in de wijk, zoals nu per huis hebben min. 2 auto's - parkeergelegenheid voor de woningen Hildebrandln 1 t/m 11 - op de nrs. 3+5 zijn praktijken gevestigd, pkproblemen, verzakking van wegdek - in het ontwerpplan is hier niet in voorzien - dit is besproken met de bewoners van huisnrs antwoord Niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Is men tegen het opheffen van de hoofdrijbaan Hildebrandlaan of tegen de "knip" in de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan? Om sluipverkeer over de parallelweg en de Pascallaan te weren is het noodzakelijk maatregelen te treffen op beide wegen. Met het wegvallen van de hoofdrijbaan is de kans groot dat het doorgaande verkeer uitwijkt naar één van beide wegen. Hierdoor overlast in deze woonstraten. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt op korte afstand van drempel/inritconstructie bij de Beneluxweg. De rijsnelheid van het verkeer op de hoek Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt niet hoog. Drempel niet noodzakelijk. Borden worden alleen geplaatst op aangewezen honden uitlaatplaatsen, losloopgebieden en verbodsgebieden (nabij scholen, speelvoorzieningen en sportterreinen. Voor het overige geldt aanlijn - en opruimplicht voor de hondenbezitter. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Aan de voorzijde van de flats (Hildebrandlaan) wordt een onderhoud pad aangelegd, hiervoor wordt naast het voetpad een deel van de groenstrook voorzien van grasbetontegels o.i.d. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Pakketdiensten kunnen gebruikmaken van de parkeergelegenheid in de Pascallaan en de parallelweg. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Het plan voorziet in een aantal doorsteken door de groenstrook. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is aangepast. De doorgaande noord/zuid route is hierdoor vervallen. Locatie Wattstraat valt buiten het plangebied. De suggestie wordt niet De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt dan nog minder capaciteit voor waterberging. Er worden geen bomen gekapt t.p.v. Boerhavelaan 1 t/m 5 en de Daltonstraat 1 t/m 5. Komt aan de orde bij uitwerking bestek. Dit probleem staat geheel los van de Hildebrandlaan. Valt buiten het plangebied. De klacht is eerder door de bewoner ingediend en besproken met adviseur verkeer. Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De hele rijbaan van de parallelweg wordt opnieuw gestraat.

5 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari verharde oversteken in wadi (voor mindervaliden) - aanpak Pascalln ( nu niet berekend op het vele verkeer uit de wijk wat er gaat komen) In het plan zijn 5 verharde paden (noord-zuidverbinding) opgenomen. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. 11 Plan vervanging riolering en wadi's ziet er goed uit. Wij zijn het er niet mee eens dat de Guido Gezelleln weer wordt ontsloten voor alle verkeer. Destijds is de rijbaan afgesloten van de hoofdweg omdat het tot een racebaan werd gemaakt. Wanneer het plan toch doorgaat dan graag plaatsing van obstakels (plantenbakken/ verspringingen) om de snelheid v/h autoverkeer in te dammen extra drempel tussen nrs. 23 en 25 op de punt van de middenberm van de Melis Stokeln noord/zuid verkeer vervalt parkeren haaks CROW (zie tekening formulier) capaciteit parkeren? Pascalln staat vol! vuilniswagen vanuit appartementen? Locaties? uitritten nr ?over trottoir 3,5 mr? eigendom groenvakkenvoor flats? geeft rust en uitstraling 14 - Kruispunt Boerhaaveln/Hildebrandln/Guido gezelleln wordt erg druk - alle mensen die wonen ten zuiden v/d Hildebrandln verlaten via dit kruispunt de wijk - bovendien geen drempel in de Guido Gezelleln op dit zelfde kruispunt! dat is wel nodig om de snelheid er uit te halen - alternatief: extra toegang naar de Beneluxweg 15 - het plan ziet er goed uit - fijn dat 4 grote esdoorns op de hoek v/d Hildebrandln/Beneluxweg blijven staan - de nieuwe bomen richting de moskee geeft een mooi geheel. De moskee komt dan nog beter uit - ik hoop dat er niet veel meer verandert wordt in het plan 16 - doordat auto's niet meer voor langs de flat kunnen rijden is de flat eigenlijk alleen via de achterkant bereikbar, Pascalln. Daan de achterkant zitten garageboxen en veel pkplaatsen voor de auto's. Hoe gaat dit met de vuilniswagen? Taxi's kunnen (oudere) mensen niet meer via de voorkant brengen en ophalen. Hoe moet dit in de toekomst? Voor is de hoofdingang met bellenplateau om aan te bellen! Hoe moeten aflevering van koelkasten, meubilair ed. gebeuren? Achterkant staat vaak vol met geparkeerde auto's! aannemers, schilders en verhuiswagens. Als dan alles via de Pascalln wordt dit overbelasting van deze weg problemen met parkeren. - voor mijn gevoel is het verkeersprobleem, dat werd gezegd tijdens de bijeenkomst, hierdoor aan het verschuiven naar de andere straten. Verkeer gaat toch zijn weg zoeken naar andere plaatsen waardoor daar overlast ontstaat. Vooral het route alternatief langs de school vind ik een erg slechte optie. Erg gevaarlijk voor de kinderen die naar-van school gaan. Is er geen mogelijkheid om een 1richtingsverkeer langs de flat te maken met evt. een bord toegankelijk voor bestemmingsverkeer en extra dorpels erin om snelheid af te remmen plan is prachtig, creatief en ambitieus, een verrijking voor de wijk Oosterheide. Dank aan alle initiatiefnemers. - wat ik inhoudelijk graag in het plan zie is de situatie aan de Vondelln. Heb beluisterd dat een deel v/h verkeer de Hildebrandln als sluiproute gebruikt, tijden en na de reconstructie v/d Hildebranln gebruik zal maken v/d Vondelln ipv de gewenste route om de woonwijken. - Vondelln heeft al extra verkregen door: * de komst van Lidl * alle winkels op Zuiderhout die eten en 17 2 De wijk wordt ingericht als 30 km-zone. Uitgangspunt hierbij is dat de weg zodanig wordt ingericht dat het voor verkeersdeelnemers duidelijk is dat zij in een woonstraat rijden en oplettend moeten zijn op onverwachte zaken zoals spelende/overstekende kinderen etc. Om de gewenste inrichting te krijgen wordt gekozen voor beperkte rijbaanbreedte, krappe bochten, verkeer van rechts voorrang, en korte wegvakken (ca. 120m). In het plan is een snelheidsremmende maatregel opgenomen bij de aansluiting parallelweg/van Ruusbroeckstraat. Hierdoor wordt de Hildebrandlaan verdeeld in twee wegvakken van 120 m. De noodzaak om bij de aansluiting van de Melis Stokelaan nog een snelheidsremmende maatregel te plaatsen is niet nodig. De maatvoering opgenomen in de CROW zijn aanbevelingen, geen harde voorwaarden. Hier is gekozen de rijbaanbreedte te beperken tot 5,50 m, i.v.m. 30 km -zone, en een parkeervak van 5,00 m (waarbij overstek over grasveld mogelijk is). Deze maatvoering wordt vaker gehanteerd. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Met de W E van de flats aan de Hildebrandlaan zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuidverkeer verkeer vervalt. Het voorstel om een extra toegang naar de Beneluxweg te maken wordt niet Naar aanleiding van een de inspraakreacties is het plan enigszins aangepast. Het principe om de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen en om te vormen naar een brede groenstrook/waterberging is behouden. De aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde van de Beneluxweg) wordt niet meegenomen met de uitvoering van de reconstructie Hildebrandlaan. Deze locatie valt namelijk buiten de werkgrenzen van dit project, Het plan is de bomen in een later stadium te plaatsen. Taxi's moeten inderdaad gebruik maken van de parkeergelegenheid aan de parallelweg of de Pascallaan. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Voor speciale situaties is het mogelijk ontheffing te krijgen voor het gebruik van de onderhoudsstrook aan de voorzijde van de flats. Bijvoorbeeld bij verhuizingen etc. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet Het doorgaande verkeer wordt verwezen via de ontsluitingsroutes zoals Europaweg en Burg. Materlaan. Het is niet te voorkomen dat verkeer ook andere routes kiest. Binnen dit project zijn geen plannen/middelen opgenomen om op andere routes maatregelen te treffen.

6 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari drinken verkopen ook op zondag open (mogen) zijn. - zou betreuren als een prachtig plan voor Hildebrandln, het probleem van sluipverkeer door de Hildebrandln wordt verlegd naar Vondelln. Om dit te voorkomen graag maatregelen meenemen - doorgang thv Pascalln 13 weghalen. Heeft in nieuwe situatie geen functie meer. Levert alleen maar overlast op van fietsers en brommers die doorgang als sluiproute gebruiken. - boom aan Hildebrandln zuidzijde tussen Stevinstren Pascalln 13 verwijderen of vervangen. Boom is ziek en takelt af - bestaande groenstrook aan Hildebrandln zuidzijde vanaf Stevinstr richting sporthal opruimen en opnieuw inrichten. Is al meer dan 30 jr niets aan gedaan, door bladval ligt grond nu veel te hoog en levert vochtplekken in woning en schuur - meer pk-plaatsen 10 p/blok te weinig als het alleen voor blok is het genoeg, maar de flat aan de overkant zetten hun auto's ook bij ons neer. Minimaal 15 pk-plaatsen p/blok. - de moskee hoeft niet zo in zicht te staan. Toen de moskee kwam waren de meeste mensen er op tegen - onvoldoende pk-gelegenheid voor bezoekers tandartspraktijk Ridder door het ontbreken van pk-havens - afhankelijk vd duur vd geplande afspraken bezoeken gemiddeld 30 patiënten p/d de praktijk. Naar schatting zijn 4 pk-havens voor de praktijk voldoende - kan tijdens de reconstructie ook de minder mobiele patiënt de praktijk goed bereiken? - het is voor de tandheelkundige zorgverlening van belang, dat de praktijk telefonisch bereikbaar blijft, denk aan bv spoedgevallen. Ook is van belang dat gas-zstroom-en waterlevering niet wordt onderbroken (ivm aangevangen behandeling) - is er een contactpersoon (* telefoonnummer) igv calamiteiten - bij wie is evt. financiële-zmateriële schade aan de praktijk of praktijkpand (ontstaan tijdens de reconstructie) te verhalen Eerste reactie is positief en vind een goed idee om de Hildebrandln aan te passen. Er wordt soms ontzettend hard door de straat gereden, het lijkt soms wel een racebaan. Voor kinderen is absoluut niet veilig om over te steken en ook fietsen is nu niet prettig. Het idee dat er in de straat wadi's komen en een parkachtige sfeer wordt gecreëerd vind ik goed klinken. Een aandachtspuntje is misschien wel de pkgelegenheid. Tijdens presentatie werd genoemd dat bewoners van de flats ruimte hebben om achter de flat te parkeren. Er is inderdaad ruimte maar in werkelijkheid valt dit erg tegen, want onder de flats zijn garageboxen en daar mag je voor staan. Misschien een idee ok ook langs de groenstrook, die tussen de twee flats komt te liggen, te voorzien van een aantal pk-plaatsen Het betreft hier een voetpadje tussen de parkeerplaatsen/hofje aan de Pascallaan en het voetpad van de Hildebandlaan. Bewoners van de Hildebrandlaan kunnen ook gebruik maken van deze parkeervoorzieningen, het padje zorgt voor een goede bereikbaarheid. Het is niet logisch dit padje op te heffen. Kwaliteit van de groenvoorzieningen wordt nader onderzocht. Als uit het onderzoek blijkt dat groenvoorzieningen slecht zijn en overlast veroorzaken worden verbeteringen meegenomen in het project reconstructie Hildebrandlaan Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. Wordt meegenomen in bestek en opgenomen met aannemer. Voor start uitvoering worden bewoners hierover nader geïnformeerd De werkzaamheden worden opgenomen in een bestek. De gemeente is opdrachtgever en de aannemer is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestek meer pk-plaatsen - plaats voor vuilnisbakken - brievenbus moet blijven Aan de achterzijde van flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid De brievenbus komt in de groenstrook aan de parallelweg thv de Potgieterstraat 23 - graag aandacht voor de bocht hoek Hilderbandln/Lod. Napoleonln. Dit is een onoverzichtelijk bocht waar ook regelmatig auto's geparkeerd worden. In dit eerste blok is een tandarts- en psychologenpraktijk gevestigd. - er staan voor ons blok geen pk-vakken gepland, dus worden de auto's ook nog op straat geparkeerd - als de busjes die de mensen naar het Heem brengen dan langskomen, is het zo als het nu is erg smal Dochter woont in de Hildebrandln voor de appartementen, kan geen auto stoppen. Hulpbehoefende eerst achter parkeren (geen bel a/d achterzijde) dan helemaal omlopen en aanbellen. Kom maar naar ons veel te vermoeiend. - grote groen met klimtoestellen terwijl er nauwelijks kinderen zijn. Misser à la Oosterhout - iets minder groen en 2 gescheiden rijbanen Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De parkeerhavens komen buiten de rijbaan in de groenstrook te liggen. De rijbaanbreedte van 5,50 m is voldoende om elkaar te kunnen passeren De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf de parkeerplaatsen aan de parallelweg en de Pascallaan bedraagt ca. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. De groenvoorzieningen hebben een meerwaarde voor vele bewoners van de wijk en zijn een kwaliteitsimpuls voor de wijk Oosterheide. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen

7 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 met daartussen groenstrook betere oplossingv regelmatig staat bij ons water in de schuur. Nee zegt gemeente na bassin nabij Lidl en overstorten gebeurt dit niet meer, vergeet dit maar! - doorgang Boerhaaveln wordt racebaan. Scheuren op 2 wielen door de bocht, verbetering nee verslechtering! - vanuit de BBL naar Zuiderhout half Oosterheide doorrijden. Nee vind het plan ondoordacht en alleen net als vele projecten in Oosterhout GELDVERSPILLING - inspraak! In Oosterhout doen ze gewoon wat ze willen. Dure bureau's inhuren en toch eigen plan trekken. Markt-Bussel-Oranjewoud - ook v. Veldekestraat-Archimedeln racekruising - ook guido Gezellelaan-Boerhaaveln racekruising wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuid verkeer verkeer vervalt. De rijafstand van de woning Buys Ballotstraat 9 naar de Burg. Holtroplaan is in de toekomstige situatie ca. 100 m langer dan in de huidige situatie. n.v.t. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is in het nieuwe ontwerp aangepast. De rijwegen van de Boerhavelaan en Guido Gezellelaan liggen niet meer recht tegen over elkaar. Het verkeer dat van noord naar zuid en v.v. wil rijden over route Archimedeslaan/van Veldekestraat moet voorrang verlenen aan verkeer uit de zijstraten, (voorrang verkeer van rechts). Dit remt de rijsnelheid van het verkeer. 4

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011

WIJKBIJEENKOMST ZUID Donderdag 17 maart 2011 Donderdag 17 maart 2011 Inhoud. Inhoud...1 Groen 1. Kappen van bomen...2 Groen 2. Onderhoud groenstroken...3 Groen 3. Onderhoud heggen...4 Groen 4. Schoffelen plantsoenen...5 Groen 5. Niet maaien rond

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang

Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Secretariaat: Pinkelseweg 4 6991 GJ Rheden Tel: 026 4952145 Email: info@rhedensdorpsbelang.nl Website: www.rhedensdorpsbelang.nl Rheden, 3 juni 2015 Aan : het College

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem. Onderwerp: Reconstructie Julianalaan. Haarlem, 5 april 2012

Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem. Onderwerp: Reconstructie Julianalaan. Haarlem, 5 april 2012 Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem Onderwerp: Reconstructie Julianalaan Haarlem, 5 april 2012 Geachte leden van de klachtencommissie, Wij zijn zo boos, teleurgesteld,

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Mededeling Verbetermogelijkheden Provinciale Carpoolplaatsen

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. Mededeling Verbetermogelijkheden Provinciale Carpoolplaatsen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Mededeling Verbetermogelijkheden Provinciale Carpoolplaatsen Kern mededeling: Met deze mededeling wordt inzicht gegeven in de verbetermogelijkheden carpoolplaatsen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

PvdA enquete Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 2012

PvdA enquete Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 2012 Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 202 Gert-Jan Baerents, Dirk-Jan Hoekstra Duivendrecht, 3 oktober 202 Ouder-Amstel Inhoud Hoofdstuk. Inleiding 3. Waarom een enquete? 3.2 Wat hebben we gedaan?

Nadere informatie

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen

Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Onderzoek Nimmerdor/Oud-Leusden: antwoorden op open vragen Zijn er gebruikers aan wie u zich weleens stoort? Kunt u uw antwoord toelichten? bezoekers die zich aan honden storen Als men de hond los laat

Nadere informatie

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen!

Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek. Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Notitie Speelplekkenbeleid gemeente Leek Stapstenen in Oostindie (foto: Arcadis) Natuurlijk Spelen! Leek oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 2 Hoofdstuk 2: Visie op speelplekken pagina

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand...3 1. Bij de buitenwaartse

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie