mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij J.van.Strien@oosterhout.nl"

Transcriptie

1 gemeente W W w Oosterhout mini III llll II llll IIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij Onderwerp project 'Hildebrandlaan, reconstructie' Geachte raad, In de raadsvergadering van 24 februari is toegezegd dat de uitkomst van de inspraakprocedure reconstructie Hildebrandlaan ter beschikking aan de raad wordt gesteld. Aanleiding In het door het college vastgestelde Jaarprogramma Openbare Ruimte 2014 is het project "reconstructie Hildebrandlaan" opgenomen. Dit project is in eerste instantie opgevoerd omdat het bestaande versleten riool vervangen moet worden. Tegelijkertijd wordt ingespeeld op een te verwachte toename van het (regen)waterbezwaar voor de komende jaren. Bij (grotere) riool projecten, waarbij de weg helemaal op de schop wordt genomen, wordt vooraf een afweging gemaakt of een integrale aanpak gewenst en/of haalbaar is. Wensen op andere beleidsterreinen zoals verkeer, de kwaliteit van bestrating, verlichting en groenvoorzieningen worden hier in betrokken. Ontwerp Het ontwerp gaat uit van het opheffen van de hoofdrijbaan van de Hildebrandlaan. Hierdoor ontstaat een (ruime) groenzone die tevens de functie van waterberging (wadi) krijgt. De parallelweg van de Hildebrandlaan blijft in takt en zorgt voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Hildebrandlaan en de overige woonstraten van de Schrijversbuurt. Het doorgaande verkeer wordt afgewikkeld via de ontsluitingswegen Europaweg en Burgemeester Materlaan. Om te voorkomen dat de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan (beide woonstraten) gebruikt gaan worden als sluiproute worden deze straten geknipt. Een ander positief effect hiervan is, dat de lange rechtstand van de wegen - en de rijsnelheid beperkt wordt. Voor het fietsverkeer blijft een doorgaande route langs de parallelweg Hildebrandlaan mogelijk. Informatieavond Op 3 februari is er een informatieavond voor bewoners en belangstellenden georganiseerd. Het ontwerp is toegelicht en er is gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp (VO). De vragen en opmerkingen zijn verzameld in de bijgevoegde reactienota. postadres Postbus GB Oosterhout telefoon H0162 bezoekadres Slotjesveld 1 Oosterhout fax ( internet

2 Aanpassingen voorlopig ontwerp Enkele reacties en opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp (zie bijlage). 1. Langs de parallelweg worden 13 st. extra parkeerplaatsen gerealiseerd om het verlies van de parkeergelegenheid aan de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen. 2. De rechtstreekse verbinding, Boerhavelaan-Guido Gezellelaan, is gewijzigd. Gekozen is de aansluiting van de Guido Gezellelaan op de Hildebrandlaan niet ter hoogte van de Boerhavelaan te leggen maar ca. 15 m oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezellelaan op Hildebrandlaan is zo gekozen dat bewoners van de parallelweg geen overlast 3. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en met 'tegel' aangeduid 4. Met de WE van de flats zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats. 5. Door de werkgrens te verleggen wordt de aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde Beneluxweg) niet meegenomen in dit project Besluit Op 12 mei heeft het college de reactienota en het definitief ontwerp vastgesteld, en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Communicatie Respondenten worden met antwoorden op de gestelde vragen geïnformeerd en kunnen tevens kennis nemen van het definitieve ontwerp (DO). Verder worden de website, facebook en twitter ingezet om het gewijzigde plan kenbaar te maken. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Oosterhout Ğ0 J, burgemeester,..secretaris.

3 n 9. is pa SMMMSMMMISil a n 1 = 3 (SI ĽT s ć-í J ; ALljĽMfctN KABELS- EN LEIDINGEN q F Ĩ Ĩ S İ Beslaande situatie» ***-** Werkgrens Aanbr. Schtmast 6m ÇTļ Į.HĮ, Maal in meters ļ Aanbr talud Aanbr.fccŕitmast4m ļ^ļįļ Aanbr t wadi Y" Aanbr doorsteek wadi VERHARDING Aanbr opstŵband BxĴũ -ļ Aanbr. opsluitband Bx2Û ìŭûũ I P* í A a f l b r c h j K b a n ű. IMS] Aanbr betontegeta 3ö*30cm OT ' \ Aanbr opsliabantì 15ï25 A M r m M W M S e. Aaro. inŵano SOWS Cfn Į ^» Aanbr. drempel ĮĮffWļ I Į TERREININRICHTING 0 Į Herplaatsen «M i * A a * kunststof grasolaten Aanbr oetonstraaatenen KeHcrmaat # ļ ļţp i «^ M t o n! ~ «H^ptaatse-i at»albek F*H A*t» ľ^mŵareza»iee»tioare»nďti«rween»t* ţ,. : Handhaver- bewaame nccs* m į - Aan* heestar, ļ Aanbr 98Wt nooc ĮJT] Aar» teod^uisvuilaarŵwdplaats' ver*, boom fįtjļ Aanbr h outen paal Hondentoilet Aanbr haag [ Handhaven bestaande verharding ļ Handbal bestaar* gras Aanbr gazon I Aanbr. vlinder-en bąenmengset WW w -.* ~ " Oosterhout Hildebrantfiaan Deflrŵtief onlwerp

4 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 reactie 1 - géén knip in H-laan - kruising H-laan Boerhavelaan verhogen zodanig snelheidsbeperkend - ipv asfaltering voor flat?? en wat nu groen is gedeeltelijk wadi - verhoogd plateau? -H-laan-Boerhavelaan - verbinding Boerhavelaan-Guido Gezellelaan sluiten, maar verbinding Boutenstr. naar H-laan 2 - Hondentoilet: nu ontzettend veel honden over het groen. Er staat geen borden van: niet voor honden! Gezien de kinderen die tzt hier mogen spelen - afval flats: kratjes, plastic zakken 1x pz2wk vuilniswagen is geen hulpverlener; hoe ze nu op te halen? Achter de flats zijn de parkeerruimtes v/d flats» rijden over de zakken etc. Misschien op de hoeken bij de huizen een centrale plek? - hoogwerkers: nebben brede stalen poten en zijn zwaar! Mogen die ook over/op de stoep van hulpverleners - Als bewoners van de huizen hun auto niet meer aan de stoep kunnen parkeren, zullen er meer pk-plaatsen moeten komen haaks op de rijbaan. - waar moeten bewoners vd flat hun oud papier/glaskratten plaatsen? - flats zijn nu slecht bereikbaar voor bijv. pakketdiensten. - gelieve een knip/doorsteek te maken midden in de wadi's voor beide flats, ter hoogte vd Potgieterstraat en de Melis Stokeln. - alternatief voor de lelijke grasbetontegels voor de flats Knip ter hoogte van Guido Gezelleln opheffen ivm doorgaand verkeer Boerhaaveln - knip er hoogte van Tollenstr. heft dit op - ook de huisnrs 156 t/m 164 blijven beter bereikbaar voor bewoners anders ontstaat de situatie dat de bewoners langs de Boerhaaveln. langs de Guido Gezelleln naar de Vondelln racen of de verbinding naar Boutenstr Hoe wordt de vuilnis opgehaald (glas-papierplastic) bij de flats in Hildebrandln. Moeten ze nu aan voorkant zetten? Maar hier kan straks geen vuilniswagen komen. - Doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln wordt 1 racebaan - misschien de Wattstraat verlengen naar de Beneluxweg, zodat flatbewoners Boerhaaveln niet door Hildebrandln hoeven - waarom geen oplossing als Melis Stokeln. Twee smalle rijbanen (één-richitng) in het midden wadi (met begroeiing evt.) - geen doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln - of Guideo Gezelleln éénrichting naar parallelweg - geen grote bomen kappen aan zijde moskee\de voordeuren van flats zijn vanaf de/een weg niet te bereiken - voor werkzaamheden bouwkundige opname iv, evt. schade door bronbemaling 8 voor veiligheid parkeren Boylestraat verleg de stoep voor de auto's. Het wordt steeds meer onveilig met spelende kinderen in de wijk, zoals nu per huis hebben min. 2 auto's - parkeergelegenheid voor de woningen Hildebrandln 1 t/m 11 - op de nrs. 3+5 zijn praktijken gevestigd, pkproblemen, verzakking van wegdek - in het ontwerpplan is hier niet in voorzien - dit is besproken met de bewoners van huisnrs antwoord Niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Is men tegen het opheffen van de hoofdrijbaan Hildebrandlaan of tegen de "knip" in de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan? Om sluipverkeer over de parallelweg en de Pascallaan te weren is het noodzakelijk maatregelen te treffen op beide wegen. Met het wegvallen van de hoofdrijbaan is de kans groot dat het doorgaande verkeer uitwijkt naar één van beide wegen. Hierdoor overlast in deze woonstraten. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt op korte afstand van drempel/inritconstructie bij de Beneluxweg. De rijsnelheid van het verkeer op de hoek Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt niet hoog. Drempel niet noodzakelijk. Borden worden alleen geplaatst op aangewezen honden uitlaatplaatsen, losloopgebieden en verbodsgebieden (nabij scholen, speelvoorzieningen en sportterreinen. Voor het overige geldt aanlijn - en opruimplicht voor de hondenbezitter. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Aan de voorzijde van de flats (Hildebrandlaan) wordt een onderhoud pad aangelegd, hiervoor wordt naast het voetpad een deel van de groenstrook voorzien van grasbetontegels o.i.d. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Pakketdiensten kunnen gebruikmaken van de parkeergelegenheid in de Pascallaan en de parallelweg. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Het plan voorziet in een aantal doorsteken door de groenstrook. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is aangepast. De doorgaande noord/zuid route is hierdoor vervallen. Locatie Wattstraat valt buiten het plangebied. De suggestie wordt niet De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt dan nog minder capaciteit voor waterberging. Er worden geen bomen gekapt t.p.v. Boerhavelaan 1 t/m 5 en de Daltonstraat 1 t/m 5. Komt aan de orde bij uitwerking bestek. Dit probleem staat geheel los van de Hildebrandlaan. Valt buiten het plangebied. De klacht is eerder door de bewoner ingediend en besproken met adviseur verkeer. Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De hele rijbaan van de parallelweg wordt opnieuw gestraat.

5 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari verharde oversteken in wadi (voor mindervaliden) - aanpak Pascalln ( nu niet berekend op het vele verkeer uit de wijk wat er gaat komen) In het plan zijn 5 verharde paden (noord-zuidverbinding) opgenomen. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. 11 Plan vervanging riolering en wadi's ziet er goed uit. Wij zijn het er niet mee eens dat de Guido Gezelleln weer wordt ontsloten voor alle verkeer. Destijds is de rijbaan afgesloten van de hoofdweg omdat het tot een racebaan werd gemaakt. Wanneer het plan toch doorgaat dan graag plaatsing van obstakels (plantenbakken/ verspringingen) om de snelheid v/h autoverkeer in te dammen extra drempel tussen nrs. 23 en 25 op de punt van de middenberm van de Melis Stokeln noord/zuid verkeer vervalt parkeren haaks CROW (zie tekening formulier) capaciteit parkeren? Pascalln staat vol! vuilniswagen vanuit appartementen? Locaties? uitritten nr ?over trottoir 3,5 mr? eigendom groenvakkenvoor flats? geeft rust en uitstraling 14 - Kruispunt Boerhaaveln/Hildebrandln/Guido gezelleln wordt erg druk - alle mensen die wonen ten zuiden v/d Hildebrandln verlaten via dit kruispunt de wijk - bovendien geen drempel in de Guido Gezelleln op dit zelfde kruispunt! dat is wel nodig om de snelheid er uit te halen - alternatief: extra toegang naar de Beneluxweg 15 - het plan ziet er goed uit - fijn dat 4 grote esdoorns op de hoek v/d Hildebrandln/Beneluxweg blijven staan - de nieuwe bomen richting de moskee geeft een mooi geheel. De moskee komt dan nog beter uit - ik hoop dat er niet veel meer verandert wordt in het plan 16 - doordat auto's niet meer voor langs de flat kunnen rijden is de flat eigenlijk alleen via de achterkant bereikbar, Pascalln. Daan de achterkant zitten garageboxen en veel pkplaatsen voor de auto's. Hoe gaat dit met de vuilniswagen? Taxi's kunnen (oudere) mensen niet meer via de voorkant brengen en ophalen. Hoe moet dit in de toekomst? Voor is de hoofdingang met bellenplateau om aan te bellen! Hoe moeten aflevering van koelkasten, meubilair ed. gebeuren? Achterkant staat vaak vol met geparkeerde auto's! aannemers, schilders en verhuiswagens. Als dan alles via de Pascalln wordt dit overbelasting van deze weg problemen met parkeren. - voor mijn gevoel is het verkeersprobleem, dat werd gezegd tijdens de bijeenkomst, hierdoor aan het verschuiven naar de andere straten. Verkeer gaat toch zijn weg zoeken naar andere plaatsen waardoor daar overlast ontstaat. Vooral het route alternatief langs de school vind ik een erg slechte optie. Erg gevaarlijk voor de kinderen die naar-van school gaan. Is er geen mogelijkheid om een 1richtingsverkeer langs de flat te maken met evt. een bord toegankelijk voor bestemmingsverkeer en extra dorpels erin om snelheid af te remmen plan is prachtig, creatief en ambitieus, een verrijking voor de wijk Oosterheide. Dank aan alle initiatiefnemers. - wat ik inhoudelijk graag in het plan zie is de situatie aan de Vondelln. Heb beluisterd dat een deel v/h verkeer de Hildebrandln als sluiproute gebruikt, tijden en na de reconstructie v/d Hildebranln gebruik zal maken v/d Vondelln ipv de gewenste route om de woonwijken. - Vondelln heeft al extra verkregen door: * de komst van Lidl * alle winkels op Zuiderhout die eten en 17 2 De wijk wordt ingericht als 30 km-zone. Uitgangspunt hierbij is dat de weg zodanig wordt ingericht dat het voor verkeersdeelnemers duidelijk is dat zij in een woonstraat rijden en oplettend moeten zijn op onverwachte zaken zoals spelende/overstekende kinderen etc. Om de gewenste inrichting te krijgen wordt gekozen voor beperkte rijbaanbreedte, krappe bochten, verkeer van rechts voorrang, en korte wegvakken (ca. 120m). In het plan is een snelheidsremmende maatregel opgenomen bij de aansluiting parallelweg/van Ruusbroeckstraat. Hierdoor wordt de Hildebrandlaan verdeeld in twee wegvakken van 120 m. De noodzaak om bij de aansluiting van de Melis Stokelaan nog een snelheidsremmende maatregel te plaatsen is niet nodig. De maatvoering opgenomen in de CROW zijn aanbevelingen, geen harde voorwaarden. Hier is gekozen de rijbaanbreedte te beperken tot 5,50 m, i.v.m. 30 km -zone, en een parkeervak van 5,00 m (waarbij overstek over grasveld mogelijk is). Deze maatvoering wordt vaker gehanteerd. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Met de W E van de flats aan de Hildebrandlaan zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuidverkeer verkeer vervalt. Het voorstel om een extra toegang naar de Beneluxweg te maken wordt niet Naar aanleiding van een de inspraakreacties is het plan enigszins aangepast. Het principe om de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen en om te vormen naar een brede groenstrook/waterberging is behouden. De aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde van de Beneluxweg) wordt niet meegenomen met de uitvoering van de reconstructie Hildebrandlaan. Deze locatie valt namelijk buiten de werkgrenzen van dit project, Het plan is de bomen in een later stadium te plaatsen. Taxi's moeten inderdaad gebruik maken van de parkeergelegenheid aan de parallelweg of de Pascallaan. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Voor speciale situaties is het mogelijk ontheffing te krijgen voor het gebruik van de onderhoudsstrook aan de voorzijde van de flats. Bijvoorbeeld bij verhuizingen etc. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet Het doorgaande verkeer wordt verwezen via de ontsluitingsroutes zoals Europaweg en Burg. Materlaan. Het is niet te voorkomen dat verkeer ook andere routes kiest. Binnen dit project zijn geen plannen/middelen opgenomen om op andere routes maatregelen te treffen.

6 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari drinken verkopen ook op zondag open (mogen) zijn. - zou betreuren als een prachtig plan voor Hildebrandln, het probleem van sluipverkeer door de Hildebrandln wordt verlegd naar Vondelln. Om dit te voorkomen graag maatregelen meenemen - doorgang thv Pascalln 13 weghalen. Heeft in nieuwe situatie geen functie meer. Levert alleen maar overlast op van fietsers en brommers die doorgang als sluiproute gebruiken. - boom aan Hildebrandln zuidzijde tussen Stevinstren Pascalln 13 verwijderen of vervangen. Boom is ziek en takelt af - bestaande groenstrook aan Hildebrandln zuidzijde vanaf Stevinstr richting sporthal opruimen en opnieuw inrichten. Is al meer dan 30 jr niets aan gedaan, door bladval ligt grond nu veel te hoog en levert vochtplekken in woning en schuur - meer pk-plaatsen 10 p/blok te weinig als het alleen voor blok is het genoeg, maar de flat aan de overkant zetten hun auto's ook bij ons neer. Minimaal 15 pk-plaatsen p/blok. - de moskee hoeft niet zo in zicht te staan. Toen de moskee kwam waren de meeste mensen er op tegen - onvoldoende pk-gelegenheid voor bezoekers tandartspraktijk Ridder door het ontbreken van pk-havens - afhankelijk vd duur vd geplande afspraken bezoeken gemiddeld 30 patiënten p/d de praktijk. Naar schatting zijn 4 pk-havens voor de praktijk voldoende - kan tijdens de reconstructie ook de minder mobiele patiënt de praktijk goed bereiken? - het is voor de tandheelkundige zorgverlening van belang, dat de praktijk telefonisch bereikbaar blijft, denk aan bv spoedgevallen. Ook is van belang dat gas-zstroom-en waterlevering niet wordt onderbroken (ivm aangevangen behandeling) - is er een contactpersoon (* telefoonnummer) igv calamiteiten - bij wie is evt. financiële-zmateriële schade aan de praktijk of praktijkpand (ontstaan tijdens de reconstructie) te verhalen Eerste reactie is positief en vind een goed idee om de Hildebrandln aan te passen. Er wordt soms ontzettend hard door de straat gereden, het lijkt soms wel een racebaan. Voor kinderen is absoluut niet veilig om over te steken en ook fietsen is nu niet prettig. Het idee dat er in de straat wadi's komen en een parkachtige sfeer wordt gecreëerd vind ik goed klinken. Een aandachtspuntje is misschien wel de pkgelegenheid. Tijdens presentatie werd genoemd dat bewoners van de flats ruimte hebben om achter de flat te parkeren. Er is inderdaad ruimte maar in werkelijkheid valt dit erg tegen, want onder de flats zijn garageboxen en daar mag je voor staan. Misschien een idee ok ook langs de groenstrook, die tussen de twee flats komt te liggen, te voorzien van een aantal pk-plaatsen Het betreft hier een voetpadje tussen de parkeerplaatsen/hofje aan de Pascallaan en het voetpad van de Hildebandlaan. Bewoners van de Hildebrandlaan kunnen ook gebruik maken van deze parkeervoorzieningen, het padje zorgt voor een goede bereikbaarheid. Het is niet logisch dit padje op te heffen. Kwaliteit van de groenvoorzieningen wordt nader onderzocht. Als uit het onderzoek blijkt dat groenvoorzieningen slecht zijn en overlast veroorzaken worden verbeteringen meegenomen in het project reconstructie Hildebrandlaan Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. Wordt meegenomen in bestek en opgenomen met aannemer. Voor start uitvoering worden bewoners hierover nader geïnformeerd De werkzaamheden worden opgenomen in een bestek. De gemeente is opdrachtgever en de aannemer is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestek meer pk-plaatsen - plaats voor vuilnisbakken - brievenbus moet blijven Aan de achterzijde van flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid De brievenbus komt in de groenstrook aan de parallelweg thv de Potgieterstraat 23 - graag aandacht voor de bocht hoek Hilderbandln/Lod. Napoleonln. Dit is een onoverzichtelijk bocht waar ook regelmatig auto's geparkeerd worden. In dit eerste blok is een tandarts- en psychologenpraktijk gevestigd. - er staan voor ons blok geen pk-vakken gepland, dus worden de auto's ook nog op straat geparkeerd - als de busjes die de mensen naar het Heem brengen dan langskomen, is het zo als het nu is erg smal Dochter woont in de Hildebrandln voor de appartementen, kan geen auto stoppen. Hulpbehoefende eerst achter parkeren (geen bel a/d achterzijde) dan helemaal omlopen en aanbellen. Kom maar naar ons veel te vermoeiend. - grote groen met klimtoestellen terwijl er nauwelijks kinderen zijn. Misser à la Oosterhout - iets minder groen en 2 gescheiden rijbanen Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De parkeerhavens komen buiten de rijbaan in de groenstrook te liggen. De rijbaanbreedte van 5,50 m is voldoende om elkaar te kunnen passeren De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf de parkeerplaatsen aan de parallelweg en de Pascallaan bedraagt ca. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. De groenvoorzieningen hebben een meerwaarde voor vele bewoners van de wijk en zijn een kwaliteitsimpuls voor de wijk Oosterheide. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen

7 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 met daartussen groenstrook betere oplossingv regelmatig staat bij ons water in de schuur. Nee zegt gemeente na bassin nabij Lidl en overstorten gebeurt dit niet meer, vergeet dit maar! - doorgang Boerhaaveln wordt racebaan. Scheuren op 2 wielen door de bocht, verbetering nee verslechtering! - vanuit de BBL naar Zuiderhout half Oosterheide doorrijden. Nee vind het plan ondoordacht en alleen net als vele projecten in Oosterhout GELDVERSPILLING - inspraak! In Oosterhout doen ze gewoon wat ze willen. Dure bureau's inhuren en toch eigen plan trekken. Markt-Bussel-Oranjewoud - ook v. Veldekestraat-Archimedeln racekruising - ook guido Gezellelaan-Boerhaaveln racekruising wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuid verkeer verkeer vervalt. De rijafstand van de woning Buys Ballotstraat 9 naar de Burg. Holtroplaan is in de toekomstige situatie ca. 100 m langer dan in de huidige situatie. n.v.t. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is in het nieuwe ontwerp aangepast. De rijwegen van de Boerhavelaan en Guido Gezellelaan liggen niet meer recht tegen over elkaar. Het verkeer dat van noord naar zuid en v.v. wil rijden over route Archimedeslaan/van Veldekestraat moet voorrang verlenen aan verkeer uit de zijstraten, (voorrang verkeer van rechts). Dit remt de rijsnelheid van het verkeer. 4

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG Februari 2013 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING pag. 3 2. AFWERKINGSPLAN pag. 3 3. INSPRAAKPROCEDURE pag. 3 4. INSPRAAKREACTIES pag. 4 en

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door het college van B&W op 25 maart 2014. Reacties, opmerkingen

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen

KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 7 8 2 3 1 9 6 4 5 KNELPUNTEN VERKEERSSITUATIE WATOU Voorstel van maatregelen 1. Kruispunt Douvieweg- Watouplein Knelpunten: - Op het kruispunt staat het doorgaand verkeer heel vaak geblokkeerd aangezien

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Visueel plateau wordt aangebracht.

Visueel plateau wordt aangebracht. straat aanbevelingen/ opmerkingen/ vragen gehonoreerd niet gehonoreerd Gaarne plateau aanbrengen op de kruising - Driestal, een chicane zou ook kunnen, maar heeft als risico dat fietsers klem gereden kunnen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD 1 2 Uitrit nabij Kersenboomstraat 36 iets breder; Boom op Palmboomstraat, vlakbij Kersenboomstr.36 mag gesnoeid worden i.v.m. zonlicht in de vooravond. Lantaarnpaal op hoek Kersenboomstr/Palmboomstr

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Programma van vanavond Terugblik vorige bijeenkomst Plussen en minnen Uitgangspunten voor het ontwerp Presenteren voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West)

Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West) Reconstructie Hazerswoude-Dorp (West) Plan Zuid 1extra bewonersavond 15 mei 2017 Welkom 19:30 Opening 19:35 Terugblik 19:45 Presentatie ontwerp & uitleg gemaakte keuzes 20:15 Uw vragen over het ontwerp

Nadere informatie

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond

Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond Antwoorden op de gestelde vragen aan de straattafels (per categorie) op bewonersavond 11-10-2016. Algemeen 1. De straat gaat nu open, is het mogelijk dat er dan gelijk glasvezel wordt aangelegd? Er staat

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Reactienota Ontwerp rioleringswerkzaamheden Bosweistraat e.o. te Bemmel Inloopavond 13 juli 2016

Reactienota Ontwerp rioleringswerkzaamheden Bosweistraat e.o. te Bemmel Inloopavond 13 juli 2016 1 Mochten de bomen gekapt worden, kan dan het hout beschikbaar getseld worden voor de beowners als kachelhout Nee, als er bomen gekapt worden wordt het hout afgevoerd door de aannemer. 2 Gaan de nutspartijen

Nadere informatie

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014

Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook. Bewonersavond 2 juli 2014 Concept ontwerp voor Cremerstraat en parkstrook Bewonersavond 2 juli 2014 Programma 19.30 Opening en doel van de avond 19.35 Resultaten internetpeiling 19.50 Toelichting op het ontwerp op hoofdlijnen

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad.

Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, uur, t Klaverblad. Aan: Projectteam Mauritsweg/Heistraat te Einighausen Van: Maarten Beks Datum: 20-09-2017 Betreft: Verslag infobijeenkomst deelgebied 1 Infobijeenkomst deelgebied 2, d.d. 19 september 2017, 20.00-21.00

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan

Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan Informatiebijeenkomst reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan op 10 april van 19.30 tot 21.15 uur in de zaal Maenen te Valkenswaard Aanwezig: Wethouder M. Wijnen A. De Vries (projectleider gemeente)

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat.

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart 2017 Nr. Suggesties/voorstellen 1. T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Follow-up gemeente Geen bomen tussen de parkeerplaatsen, mede voor veiligheid

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp (DO) 0km gebied Ramplaankwartier Portefeuille mr. M.Divendal Auteur G.A. Laeven Telefoon 51195 E-mail: glaeven@haarlem.nl WZ/OVG Reg.nr.

Nadere informatie

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG

TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Gemeente Den Haag RIS104445_02-04-2003 Ons kenmerk DSO/DSO/2003.380 TIJDELIJK FIETSPAD LANGS DE HAAGSE ARC TEN BEHOEVE VAN HET ICC COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG Overwegende dat het

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer

verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer verslag communicatieavond Gaffelaarkade te Zoetermeer 1ste communicatieavond op 17 maart 2015 raadszaal van stadhuis datum verzending: aanwezig namens de gemeente: M. van Galen (verkeerskundige) K. van

Nadere informatie

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier

Nadere informatie

Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond

Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond Werkzaamheden Schoonenburg, reacties bewoners inloopavond 8-6-2015 Tijdens een inloopavond op 8 juni 2015 presenteerde de gemeente Vlissingen haar plannen over werkzaamheden in de wijk Schoonenburg. Alle

Nadere informatie

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d.

Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. Verslag inloopbijeenkomst project Reconstructie Zundertseweg noordelijk deel, inclusief gedeelte Kortendijksestraat d.d. 5 april 2017 Aanwezig: Namens de gemeente Roosendaal: De heer A. Buijsen (team Ingenieursbureau,

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden.

Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Uitkomsten Fietstour Fietsen met inwoners dinsdag 11 april, IJsselstein Midden. Op dinsdagavond 11 april zijn we door de wijk IJsselstein midden gefietst met een aantal inwoners. Opvallend was het grote

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Rozenprieelstraat e.o. Betreffende straten: Linschotenstraat tot Rozenprieelstraat, Rozenprieelstraat tussen Linschotenstraat en Van Marumstraat, het toegangspad

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark

Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Resultaten Fietsen met Inwoners dinsdag avond 18 april, Zenderpark Op dinsdagavond 18 april zijn we door het Zenderpark gefietst met een klein groepje inwoners. Hoewel het groepje klein was, zijn er veel

Nadere informatie

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen.

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen. INFORMATIE-AVOND VERVANGEN RIOLERING HEILIGENBUURT Datum: donderdag 20 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1) Agenda: 1. Opening (wethouder Litjens) 2. Doel van deze avond (Theo Huijbers)

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11. Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer 11.981 tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.982 Hieronder vindt u dezelfde opsomming als in de brief met

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.

Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11. Toelichting op de belangrijkste aanpassingen van het schetsontwerp met tekeningnummer 11.981 tot het voorlopig ontwerp met tekeningnummer 11.982 Hieronder vindt u dezelfde opsomming als in de brief met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans Informatiebijeenkomst Verlengde Schrans 19 januari 2016 Welkom Voorstellen Kees Bunschoten (projectleider) Hein Waterlander (verkeer) Douwe Wiebe Beek (ontwerper) Wieger Postma (stedenbouw) Bart v.d. Scheer

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand GemeenteWATERLAND '.SP - Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand Da/um Kenmerk Be bandeld door Dooreiesnsmmer Bijlagen Uil) brief ian Uw kenmerk : 2juni2016 : U16.03499 : J.Verleg : (0299) 658 574

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.0832 d.d. 7-8-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit herinrichting Kennedylaan-Wagnerplein i.k.v. vestiging filiaal Hoogvliet Behoudens advies van de commissie VM BESLUITEN

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG

VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG VERKEERSBESLUIT GEMEENTE MIDDELBURG Opheffen eenrichtingsverkeer en instellen parkeerverboden omgeving Dolfijnstraat Dauwendaelsestraat 1 Besluit Burgemeester en wethouders besluiten: 1. een parkeerverbod

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 In juli 2012 heeft het actiecomité Groen voor poen een stedenbouwkundig ontwerp aangeleverd voor de woningbouwlocatie Sloetsweg/Bellinckhof

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 1 Inleiding Onno de Vries, communicatieadviseur bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat de bijeenkomst

Nadere informatie

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat Informatiebijeenkomst 03 09 2015 03/09/2015 1 Agenda Welkom Trudie Timmerman Terugkoppeling en doelen Koen Westrik Verkeerstechnisch ontwerp Fred van

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

: Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat)

: Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat) Reactienota Datum: : 03 juli 2015 Aan : Openbaar Kopie aan : - Van Onderwerp: : Gijs Flink : Reactienota n.a.v. inloopbijeenkomst rioolvervanging en afkoppeling Het Hooijerink fase 2 (Reigerstraat) Onderhoud

Nadere informatie

"Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam" REACTIENOTA. Verantwoording. Reactienota Bosveld/ Raam. projectgroep Renovatie Bosveld/Raam

Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam REACTIENOTA. Verantwoording. Reactienota Bosveld/ Raam. projectgroep Renovatie Bosveld/Raam "Renovatie Parkeervakken Bosveld/Raam" REACTIENOTA Verantwoording Titel Opdrachtgever Projectleider Auteur(s) Reactienota Bosveld/ Raam Gemeente Uden Ivo Bouwens projectgroep Renovatie Bosveld/Raam Datum

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL

INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL INSPRAAKRAPPORT HERSTRATINGSPLAN DR. W.M. BLOMSINGEL juni 2012 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING pag. 3 2. HERSTRATINGSPLAN pag. 3 3. INSPRAAKPROCEDURE pag. 3 4. INSPRAAKREACTIES 4.1 pag. 3 4.2 pag.

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan Reg.nummer: 2009/210819 1. Inleiding In het Meerjarenprogramma (MJP) 2009-2013 (uitvoering 2009-2011) is de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan CONCEPT FOLDER Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan Westerhavenstr. Munnekeholm Aanpak Brugstraat en Munnekeholm Dit plan gaat over de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm.

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID DE HAGEN

UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID DE HAGEN UITVOERINGSPLAN HONDENBELEID DE HAGEN 1 Inhoud 1. Doel. 2. Huidige voorzieningen. 3. Voorzieningen/maatregelen volgens nota hondenbeleid. 4. Algemene afwegingen en keuzes in de wijk De Hagen. 5. Voorstel

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april

Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april Tabel 1: Uitkomsten van bijeenkomsten 23 maart, 9 april en 30 april Vragen/wensen/ideeën Opgenomen in het plan Nog nader te onderzoeken Niet overgenomen omdat 23 maart 2015 Behoud parkeerplaats ouderen

Nadere informatie

De bomen worden niet verwijderd. Akkoord. Niet akkoord. er word 1 boom verwijderd. Niet akkoord

De bomen worden niet verwijderd. Akkoord. Niet akkoord. er word 1 boom verwijderd. Niet akkoord Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 1 Reactieformulieren binnengekomen op de inloopbijeenkomst van 4 juli 2017 Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 1. Haarlemplein / Bomen vervangen

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant Varianten Raadhuisplein Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken bestaan die de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein veroorzaken. Op basis van deze oorzaken zijn elf mogelijke varianten opgesteld

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*)

Criteria voor locatiekeuze ondergrondse containers Mei 2013 Project Omgekeerd Inzamelen, gemeente Arnhem. Nr. Criteria Hard (*) Zacht (*) Voorkomen hinder 1 De afstand van het hart van de locatie (de OC) tot de gevel van een woning is minimaal 2 meter, maar zo mogelijk groter. 2 Er mag bij aanleg en gebruik van de OC geen schade aan de woning

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG Nr. Binnengekomen reactie Reactie gemeente Aanpassing plan 1 Klinkers eerder laten eindigen t.h.v. Wordt meegenomen. nummer 3. 2 Het fietspad zo breed mogelijk

Nadere informatie