mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mini III llll II llll IIII W W Oosterhout gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij J.van.Strien@oosterhout.nl"

Transcriptie

1 gemeente W W w Oosterhout mini III llll II llll IIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij Onderwerp project 'Hildebrandlaan, reconstructie' Geachte raad, In de raadsvergadering van 24 februari is toegezegd dat de uitkomst van de inspraakprocedure reconstructie Hildebrandlaan ter beschikking aan de raad wordt gesteld. Aanleiding In het door het college vastgestelde Jaarprogramma Openbare Ruimte 2014 is het project "reconstructie Hildebrandlaan" opgenomen. Dit project is in eerste instantie opgevoerd omdat het bestaande versleten riool vervangen moet worden. Tegelijkertijd wordt ingespeeld op een te verwachte toename van het (regen)waterbezwaar voor de komende jaren. Bij (grotere) riool projecten, waarbij de weg helemaal op de schop wordt genomen, wordt vooraf een afweging gemaakt of een integrale aanpak gewenst en/of haalbaar is. Wensen op andere beleidsterreinen zoals verkeer, de kwaliteit van bestrating, verlichting en groenvoorzieningen worden hier in betrokken. Ontwerp Het ontwerp gaat uit van het opheffen van de hoofdrijbaan van de Hildebrandlaan. Hierdoor ontstaat een (ruime) groenzone die tevens de functie van waterberging (wadi) krijgt. De parallelweg van de Hildebrandlaan blijft in takt en zorgt voor de bereikbaarheid van de woningen aan de Hildebrandlaan en de overige woonstraten van de Schrijversbuurt. Het doorgaande verkeer wordt afgewikkeld via de ontsluitingswegen Europaweg en Burgemeester Materlaan. Om te voorkomen dat de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan (beide woonstraten) gebruikt gaan worden als sluiproute worden deze straten geknipt. Een ander positief effect hiervan is, dat de lange rechtstand van de wegen - en de rijsnelheid beperkt wordt. Voor het fietsverkeer blijft een doorgaande route langs de parallelweg Hildebrandlaan mogelijk. Informatieavond Op 3 februari is er een informatieavond voor bewoners en belangstellenden georganiseerd. Het ontwerp is toegelicht en er is gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp (VO). De vragen en opmerkingen zijn verzameld in de bijgevoegde reactienota. postadres Postbus GB Oosterhout telefoon H0162 bezoekadres Slotjesveld 1 Oosterhout fax ( internet

2 Aanpassingen voorlopig ontwerp Enkele reacties en opmerkingen hebben geleid tot aanpassingen in het definitieve ontwerp (zie bijlage). 1. Langs de parallelweg worden 13 st. extra parkeerplaatsen gerealiseerd om het verlies van de parkeergelegenheid aan de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen. 2. De rechtstreekse verbinding, Boerhavelaan-Guido Gezellelaan, is gewijzigd. Gekozen is de aansluiting van de Guido Gezellelaan op de Hildebrandlaan niet ter hoogte van de Boerhavelaan te leggen maar ca. 15 m oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezellelaan op Hildebrandlaan is zo gekozen dat bewoners van de parallelweg geen overlast 3. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en met 'tegel' aangeduid 4. Met de WE van de flats zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats. 5. Door de werkgrens te verleggen wordt de aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde Beneluxweg) niet meegenomen in dit project Besluit Op 12 mei heeft het college de reactienota en het definitief ontwerp vastgesteld, en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Communicatie Respondenten worden met antwoorden op de gestelde vragen geïnformeerd en kunnen tevens kennis nemen van het definitieve ontwerp (DO). Verder worden de website, facebook en twitter ingezet om het gewijzigde plan kenbaar te maken. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Oosterhout Ğ0 J, burgemeester,..secretaris.

3 n 9. is pa SMMMSMMMISil a n 1 = 3 (SI ĽT s ć-í J ; ALljĽMfctN KABELS- EN LEIDINGEN q F Ĩ Ĩ S İ Beslaande situatie» ***-** Werkgrens Aanbr. Schtmast 6m ÇTļ Į.HĮ, Maal in meters ļ Aanbr talud Aanbr.fccŕitmast4m ļ^ļįļ Aanbr t wadi Y" Aanbr doorsteek wadi VERHARDING Aanbr opstŵband BxĴũ -ļ Aanbr. opsluitband Bx2Û ìŭûũ I P* í A a f l b r c h j K b a n ű. IMS] Aanbr betontegeta 3ö*30cm OT ' \ Aanbr opsliabantì 15ï25 A M r m M W M S e. Aaro. inŵano SOWS Cfn Į ^» Aanbr. drempel ĮĮffWļ I Į TERREININRICHTING 0 Į Herplaatsen «M i * A a * kunststof grasolaten Aanbr oetonstraaatenen KeHcrmaat # ļ ļţp i «^ M t o n! ~ «H^ptaatse-i at»albek F*H A*t» ľ^mŵareza»iee»tioare»nďti«rween»t* ţ,. : Handhaver- bewaame nccs* m į - Aan* heestar, ļ Aanbr 98Wt nooc ĮJT] Aar» teod^uisvuilaarŵwdplaats' ver*, boom fįtjļ Aanbr h outen paal Hondentoilet Aanbr haag [ Handhaven bestaande verharding ļ Handbal bestaar* gras Aanbr gazon I Aanbr. vlinder-en bąenmengset WW w -.* ~ " Oosterhout Hildebrantfiaan Deflrŵtief onlwerp

4 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 reactie 1 - géén knip in H-laan - kruising H-laan Boerhavelaan verhogen zodanig snelheidsbeperkend - ipv asfaltering voor flat?? en wat nu groen is gedeeltelijk wadi - verhoogd plateau? -H-laan-Boerhavelaan - verbinding Boerhavelaan-Guido Gezellelaan sluiten, maar verbinding Boutenstr. naar H-laan 2 - Hondentoilet: nu ontzettend veel honden over het groen. Er staat geen borden van: niet voor honden! Gezien de kinderen die tzt hier mogen spelen - afval flats: kratjes, plastic zakken 1x pz2wk vuilniswagen is geen hulpverlener; hoe ze nu op te halen? Achter de flats zijn de parkeerruimtes v/d flats» rijden over de zakken etc. Misschien op de hoeken bij de huizen een centrale plek? - hoogwerkers: nebben brede stalen poten en zijn zwaar! Mogen die ook over/op de stoep van hulpverleners - Als bewoners van de huizen hun auto niet meer aan de stoep kunnen parkeren, zullen er meer pk-plaatsen moeten komen haaks op de rijbaan. - waar moeten bewoners vd flat hun oud papier/glaskratten plaatsen? - flats zijn nu slecht bereikbaar voor bijv. pakketdiensten. - gelieve een knip/doorsteek te maken midden in de wadi's voor beide flats, ter hoogte vd Potgieterstraat en de Melis Stokeln. - alternatief voor de lelijke grasbetontegels voor de flats Knip ter hoogte van Guido Gezelleln opheffen ivm doorgaand verkeer Boerhaaveln - knip er hoogte van Tollenstr. heft dit op - ook de huisnrs 156 t/m 164 blijven beter bereikbaar voor bewoners anders ontstaat de situatie dat de bewoners langs de Boerhaaveln. langs de Guido Gezelleln naar de Vondelln racen of de verbinding naar Boutenstr Hoe wordt de vuilnis opgehaald (glas-papierplastic) bij de flats in Hildebrandln. Moeten ze nu aan voorkant zetten? Maar hier kan straks geen vuilniswagen komen. - Doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln wordt 1 racebaan - misschien de Wattstraat verlengen naar de Beneluxweg, zodat flatbewoners Boerhaaveln niet door Hildebrandln hoeven - waarom geen oplossing als Melis Stokeln. Twee smalle rijbanen (één-richitng) in het midden wadi (met begroeiing evt.) - geen doorgang Boerhaaveln-Guido Gezelleln - of Guideo Gezelleln éénrichting naar parallelweg - geen grote bomen kappen aan zijde moskee\de voordeuren van flats zijn vanaf de/een weg niet te bereiken - voor werkzaamheden bouwkundige opname iv, evt. schade door bronbemaling 8 voor veiligheid parkeren Boylestraat verleg de stoep voor de auto's. Het wordt steeds meer onveilig met spelende kinderen in de wijk, zoals nu per huis hebben min. 2 auto's - parkeergelegenheid voor de woningen Hildebrandln 1 t/m 11 - op de nrs. 3+5 zijn praktijken gevestigd, pkproblemen, verzakking van wegdek - in het ontwerpplan is hier niet in voorzien - dit is besproken met de bewoners van huisnrs antwoord Niet duidelijk wat hier bedoeld wordt. Is men tegen het opheffen van de hoofdrijbaan Hildebrandlaan of tegen de "knip" in de parallelweg Hildebrandlaan en de Pascallaan? Om sluipverkeer over de parallelweg en de Pascallaan te weren is het noodzakelijk maatregelen te treffen op beide wegen. Met het wegvallen van de hoofdrijbaan is de kans groot dat het doorgaande verkeer uitwijkt naar één van beide wegen. Hierdoor overlast in deze woonstraten. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt op korte afstand van drempel/inritconstructie bij de Beneluxweg. De rijsnelheid van het verkeer op de hoek Boerhavelaan/Hildebrandlaan ligt niet hoog. Drempel niet noodzakelijk. Borden worden alleen geplaatst op aangewezen honden uitlaatplaatsen, losloopgebieden en verbodsgebieden (nabij scholen, speelvoorzieningen en sportterreinen. Voor het overige geldt aanlijn - en opruimplicht voor de hondenbezitter. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Aan de voorzijde van de flats (Hildebrandlaan) wordt een onderhoud pad aangelegd, hiervoor wordt naast het voetpad een deel van de groenstrook voorzien van grasbetontegels o.i.d. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Pakketdiensten kunnen gebruikmaken van de parkeergelegenheid in de Pascallaan en de parallelweg. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Het plan voorziet in een aantal doorsteken door de groenstrook. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. Aan de achterzijde van de flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is aangepast. De doorgaande noord/zuid route is hierdoor vervallen. Locatie Wattstraat valt buiten het plangebied. De suggestie wordt niet De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt dan nog minder capaciteit voor waterberging. Er worden geen bomen gekapt t.p.v. Boerhavelaan 1 t/m 5 en de Daltonstraat 1 t/m 5. Komt aan de orde bij uitwerking bestek. Dit probleem staat geheel los van de Hildebrandlaan. Valt buiten het plangebied. De klacht is eerder door de bewoner ingediend en besproken met adviseur verkeer. Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De hele rijbaan van de parallelweg wordt opnieuw gestraat.

5 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari verharde oversteken in wadi (voor mindervaliden) - aanpak Pascalln ( nu niet berekend op het vele verkeer uit de wijk wat er gaat komen) In het plan zijn 5 verharde paden (noord-zuidverbinding) opgenomen. Deze liggen op logisch locaties. We kiezen ervoor geen extra verharde doorsteken te realiseren omdat het risico groot is dat fietsers hier veelvuldig gebruik van gaan maken over de stoep Hildebrandlaan gaan rijden. 11 Plan vervanging riolering en wadi's ziet er goed uit. Wij zijn het er niet mee eens dat de Guido Gezelleln weer wordt ontsloten voor alle verkeer. Destijds is de rijbaan afgesloten van de hoofdweg omdat het tot een racebaan werd gemaakt. Wanneer het plan toch doorgaat dan graag plaatsing van obstakels (plantenbakken/ verspringingen) om de snelheid v/h autoverkeer in te dammen extra drempel tussen nrs. 23 en 25 op de punt van de middenberm van de Melis Stokeln noord/zuid verkeer vervalt parkeren haaks CROW (zie tekening formulier) capaciteit parkeren? Pascalln staat vol! vuilniswagen vanuit appartementen? Locaties? uitritten nr ?over trottoir 3,5 mr? eigendom groenvakkenvoor flats? geeft rust en uitstraling 14 - Kruispunt Boerhaaveln/Hildebrandln/Guido gezelleln wordt erg druk - alle mensen die wonen ten zuiden v/d Hildebrandln verlaten via dit kruispunt de wijk - bovendien geen drempel in de Guido Gezelleln op dit zelfde kruispunt! dat is wel nodig om de snelheid er uit te halen - alternatief: extra toegang naar de Beneluxweg 15 - het plan ziet er goed uit - fijn dat 4 grote esdoorns op de hoek v/d Hildebrandln/Beneluxweg blijven staan - de nieuwe bomen richting de moskee geeft een mooi geheel. De moskee komt dan nog beter uit - ik hoop dat er niet veel meer verandert wordt in het plan 16 - doordat auto's niet meer voor langs de flat kunnen rijden is de flat eigenlijk alleen via de achterkant bereikbar, Pascalln. Daan de achterkant zitten garageboxen en veel pkplaatsen voor de auto's. Hoe gaat dit met de vuilniswagen? Taxi's kunnen (oudere) mensen niet meer via de voorkant brengen en ophalen. Hoe moet dit in de toekomst? Voor is de hoofdingang met bellenplateau om aan te bellen! Hoe moeten aflevering van koelkasten, meubilair ed. gebeuren? Achterkant staat vaak vol met geparkeerde auto's! aannemers, schilders en verhuiswagens. Als dan alles via de Pascalln wordt dit overbelasting van deze weg problemen met parkeren. - voor mijn gevoel is het verkeersprobleem, dat werd gezegd tijdens de bijeenkomst, hierdoor aan het verschuiven naar de andere straten. Verkeer gaat toch zijn weg zoeken naar andere plaatsen waardoor daar overlast ontstaat. Vooral het route alternatief langs de school vind ik een erg slechte optie. Erg gevaarlijk voor de kinderen die naar-van school gaan. Is er geen mogelijkheid om een 1richtingsverkeer langs de flat te maken met evt. een bord toegankelijk voor bestemmingsverkeer en extra dorpels erin om snelheid af te remmen plan is prachtig, creatief en ambitieus, een verrijking voor de wijk Oosterheide. Dank aan alle initiatiefnemers. - wat ik inhoudelijk graag in het plan zie is de situatie aan de Vondelln. Heb beluisterd dat een deel v/h verkeer de Hildebrandln als sluiproute gebruikt, tijden en na de reconstructie v/d Hildebranln gebruik zal maken v/d Vondelln ipv de gewenste route om de woonwijken. - Vondelln heeft al extra verkregen door: * de komst van Lidl * alle winkels op Zuiderhout die eten en 17 2 De wijk wordt ingericht als 30 km-zone. Uitgangspunt hierbij is dat de weg zodanig wordt ingericht dat het voor verkeersdeelnemers duidelijk is dat zij in een woonstraat rijden en oplettend moeten zijn op onverwachte zaken zoals spelende/overstekende kinderen etc. Om de gewenste inrichting te krijgen wordt gekozen voor beperkte rijbaanbreedte, krappe bochten, verkeer van rechts voorrang, en korte wegvakken (ca. 120m). In het plan is een snelheidsremmende maatregel opgenomen bij de aansluiting parallelweg/van Ruusbroeckstraat. Hierdoor wordt de Hildebrandlaan verdeeld in twee wegvakken van 120 m. De noodzaak om bij de aansluiting van de Melis Stokelaan nog een snelheidsremmende maatregel te plaatsen is niet nodig. De maatvoering opgenomen in de CROW zijn aanbevelingen, geen harde voorwaarden. Hier is gekozen de rijbaanbreedte te beperken tot 5,50 m, i.v.m. 30 km -zone, en een parkeervak van 5,00 m (waarbij overstek over grasveld mogelijk is). Deze maatvoering wordt vaker gehanteerd. Aan de achterzijde van de flats Hildebrandlaan worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid. Met de W E van de flats aan de Hildebrandlaan zijn afspraken gemaakt over de inrichting en het onderhoud van de groenvakken voor de flats oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuidverkeer verkeer vervalt. Het voorstel om een extra toegang naar de Beneluxweg te maken wordt niet Naar aanleiding van een de inspraakreacties is het plan enigszins aangepast. Het principe om de hoofdrijbaan Hildebrandlaan op te heffen en om te vormen naar een brede groenstrook/waterberging is behouden. De aanplant van de bomen bij de moskee (oostzijde van de Beneluxweg) wordt niet meegenomen met de uitvoering van de reconstructie Hildebrandlaan. Deze locatie valt namelijk buiten de werkgrenzen van dit project, Het plan is de bomen in een later stadium te plaatsen. Taxi's moeten inderdaad gebruik maken van de parkeergelegenheid aan de parallelweg of de Pascallaan. De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf deze locaties max. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. Voor speciale situaties is het mogelijk ontheffing te krijgen voor het gebruik van de onderhoudsstrook aan de voorzijde van de flats. Bijvoorbeeld bij verhuizingen etc. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet Het doorgaande verkeer wordt verwezen via de ontsluitingsroutes zoals Europaweg en Burg. Materlaan. Het is niet te voorkomen dat verkeer ook andere routes kiest. Binnen dit project zijn geen plannen/middelen opgenomen om op andere routes maatregelen te treffen.

6 Readies 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari drinken verkopen ook op zondag open (mogen) zijn. - zou betreuren als een prachtig plan voor Hildebrandln, het probleem van sluipverkeer door de Hildebrandln wordt verlegd naar Vondelln. Om dit te voorkomen graag maatregelen meenemen - doorgang thv Pascalln 13 weghalen. Heeft in nieuwe situatie geen functie meer. Levert alleen maar overlast op van fietsers en brommers die doorgang als sluiproute gebruiken. - boom aan Hildebrandln zuidzijde tussen Stevinstren Pascalln 13 verwijderen of vervangen. Boom is ziek en takelt af - bestaande groenstrook aan Hildebrandln zuidzijde vanaf Stevinstr richting sporthal opruimen en opnieuw inrichten. Is al meer dan 30 jr niets aan gedaan, door bladval ligt grond nu veel te hoog en levert vochtplekken in woning en schuur - meer pk-plaatsen 10 p/blok te weinig als het alleen voor blok is het genoeg, maar de flat aan de overkant zetten hun auto's ook bij ons neer. Minimaal 15 pk-plaatsen p/blok. - de moskee hoeft niet zo in zicht te staan. Toen de moskee kwam waren de meeste mensen er op tegen - onvoldoende pk-gelegenheid voor bezoekers tandartspraktijk Ridder door het ontbreken van pk-havens - afhankelijk vd duur vd geplande afspraken bezoeken gemiddeld 30 patiënten p/d de praktijk. Naar schatting zijn 4 pk-havens voor de praktijk voldoende - kan tijdens de reconstructie ook de minder mobiele patiënt de praktijk goed bereiken? - het is voor de tandheelkundige zorgverlening van belang, dat de praktijk telefonisch bereikbaar blijft, denk aan bv spoedgevallen. Ook is van belang dat gas-zstroom-en waterlevering niet wordt onderbroken (ivm aangevangen behandeling) - is er een contactpersoon (* telefoonnummer) igv calamiteiten - bij wie is evt. financiële-zmateriële schade aan de praktijk of praktijkpand (ontstaan tijdens de reconstructie) te verhalen Eerste reactie is positief en vind een goed idee om de Hildebrandln aan te passen. Er wordt soms ontzettend hard door de straat gereden, het lijkt soms wel een racebaan. Voor kinderen is absoluut niet veilig om over te steken en ook fietsen is nu niet prettig. Het idee dat er in de straat wadi's komen en een parkachtige sfeer wordt gecreëerd vind ik goed klinken. Een aandachtspuntje is misschien wel de pkgelegenheid. Tijdens presentatie werd genoemd dat bewoners van de flats ruimte hebben om achter de flat te parkeren. Er is inderdaad ruimte maar in werkelijkheid valt dit erg tegen, want onder de flats zijn garageboxen en daar mag je voor staan. Misschien een idee ok ook langs de groenstrook, die tussen de twee flats komt te liggen, te voorzien van een aantal pk-plaatsen Het betreft hier een voetpadje tussen de parkeerplaatsen/hofje aan de Pascallaan en het voetpad van de Hildebandlaan. Bewoners van de Hildebrandlaan kunnen ook gebruik maken van deze parkeervoorzieningen, het padje zorgt voor een goede bereikbaarheid. Het is niet logisch dit padje op te heffen. Kwaliteit van de groenvoorzieningen wordt nader onderzocht. Als uit het onderzoek blijkt dat groenvoorzieningen slecht zijn en overlast veroorzaken worden verbeteringen meegenomen in het project reconstructie Hildebrandlaan Plan wordt aangepast. Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. Wordt meegenomen in bestek en opgenomen met aannemer. Voor start uitvoering worden bewoners hierover nader geïnformeerd De werkzaamheden worden opgenomen in een bestek. De gemeente is opdrachtgever en de aannemer is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestek meer pk-plaatsen - plaats voor vuilnisbakken - brievenbus moet blijven Aan de achterzijde van flats worden huisvuilverzamelplaatsen aangewezen en aangeduid De brievenbus komt in de groenstrook aan de parallelweg thv de Potgieterstraat 23 - graag aandacht voor de bocht hoek Hilderbandln/Lod. Napoleonln. Dit is een onoverzichtelijk bocht waar ook regelmatig auto's geparkeerd worden. In dit eerste blok is een tandarts- en psychologenpraktijk gevestigd. - er staan voor ons blok geen pk-vakken gepland, dus worden de auto's ook nog op straat geparkeerd - als de busjes die de mensen naar het Heem brengen dan langskomen, is het zo als het nu is erg smal Dochter woont in de Hildebrandln voor de appartementen, kan geen auto stoppen. Hulpbehoefende eerst achter parkeren (geen bel a/d achterzijde) dan helemaal omlopen en aanbellen. Kom maar naar ons veel te vermoeiend. - grote groen met klimtoestellen terwijl er nauwelijks kinderen zijn. Misser à la Oosterhout - iets minder groen en 2 gescheiden rijbanen Tegenover de woningen Hildebrandlaan 1 t/m 11 worden 6 haakse parkeervakken aangebracht. De parkeerhavens komen buiten de rijbaan in de groenstrook te liggen. De rijbaanbreedte van 5,50 m is voldoende om elkaar te kunnen passeren De loopafstand naar de ingangen van de flats is vanaf de parkeerplaatsen aan de parallelweg en de Pascallaan bedraagt ca. 60 m. Dit is een aanvaardbare loopafstand. De groenvoorzieningen hebben een meerwaarde voor vele bewoners van de wijk en zijn een kwaliteitsimpuls voor de wijk Oosterheide. De benodigde verharding is bij 2 x éénrichtingsweg minimaal 8,90 m per richting (voetpad 1,8 m, rijbaan 3,5 m, schuinparkeren 3,9 m). Voor de groenstrook rest dan 10 m, de heeft nadelige gevolgen voor de capaciteit van de waterberging. Een ander nadeel van een dergelijke inrichting is dat bewoners (uit naastgelegen

7 Reacties 'Hildebrandlaan reconstructie', informatieavond 3 februari 2015 met daartussen groenstrook betere oplossingv regelmatig staat bij ons water in de schuur. Nee zegt gemeente na bassin nabij Lidl en overstorten gebeurt dit niet meer, vergeet dit maar! - doorgang Boerhaaveln wordt racebaan. Scheuren op 2 wielen door de bocht, verbetering nee verslechtering! - vanuit de BBL naar Zuiderhout half Oosterheide doorrijden. Nee vind het plan ondoordacht en alleen net als vele projecten in Oosterhout GELDVERSPILLING - inspraak! In Oosterhout doen ze gewoon wat ze willen. Dure bureau's inhuren en toch eigen plan trekken. Markt-Bussel-Oranjewoud - ook v. Veldekestraat-Archimedeln racekruising - ook guido Gezellelaan-Boerhaaveln racekruising wijken) extra moeten omrijden. Hierdoor groot risico dat bewoners tegen de rijrichting in rijden. Om dit omrijden te beperken moeten extra doorsteken door de groenstrook worden aangelegd voor het gemotoriseerde verkeer. Hierdoor wordt de groenstrook versnipperd, groenstrook biedt nog minder capaciteit voor waterberging. Het creëren van waterberging is één van de hoofddoelen van dit project. Het voorstel voor het instellen van eenrichtingsverkeer wordt niet oostelijker. De nieuwe locatie van de aansluiting Guido Gezelleaan op noord/zuid verkeer verkeer vervalt. De rijafstand van de woning Buys Ballotstraat 9 naar de Burg. Holtroplaan is in de toekomstige situatie ca. 100 m langer dan in de huidige situatie. n.v.t. De aansluiting Boerhavelaan/Hildebrandlaan/Guido Gezellelaan is in het nieuwe ontwerp aangepast. De rijwegen van de Boerhavelaan en Guido Gezellelaan liggen niet meer recht tegen over elkaar. Het verkeer dat van noord naar zuid en v.v. wil rijden over route Archimedeslaan/van Veldekestraat moet voorrang verlenen aan verkeer uit de zijstraten, (voorrang verkeer van rechts). Dit remt de rijsnelheid van het verkeer. 4

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets.

Schrijf op Schrijf vóór het gesprek op wat u belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet u niets. Jeugd, zorg en werk Informatie over de drie transities Per 1 januari 2015 is de gemeente Oosterhout verantwoordelijk voor (bijna) alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN REINIER DE GRAAFWEG Samengestelde versie 3 / 19-12-2014 1. Inleiding 2. Ruimtelijk programma - doorlopende bomenrijen volgen de Reinier de Graafweg en maken er een laan van,

Nadere informatie

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen.

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen. INFORMATIE-AVOND VERVANGEN RIOLERING HEILIGENBUURT Datum: donderdag 20 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1) Agenda: 1. Opening (wethouder Litjens) 2. Doel van deze avond (Theo Huijbers)

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG Nr. Binnengekomen reactie Reactie gemeente Aanpassing plan 1 Klinkers eerder laten eindigen t.h.v. Wordt meegenomen. nummer 3. 2 Het fietspad zo breed mogelijk

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Tijdelijk parkeren in het spoorzonegebied 23 maart 2015

Tijdelijk parkeren in het spoorzonegebied 23 maart 2015 Tijdelijk parkeren in het spoorzonegebied 23 maart 2015 In het Spoorzonegebied en de meest betrokken wijken zijn mogelijk geschikte locaties voor parkeren in de tijdelijke situatie onderzocht. Deze tijdelijke

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Inspraaknotitie. Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo

Inspraaknotitie. Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo Inspraaknotitie Vervangen riolering Stokkumerweg te Markelo Versie 15 december 2014 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2. Leeswijzer... 2 2. Reacties van inwoners Hof van Twente...

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten

Verkeersveiligheidsproject. Het Anker. Drachten Verkeersveiligheidsproject Het Anker Drachten Margot Blaauw Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân De Knobben 100 9202 XJ DRACHTEN (0512) 370 485 www.vvnfryslan.nl m.blaauw@vvn.nl Uitwerking Enquête

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende Verkeersplan Versie 19 juni 2013 Even voorstellen Frans Mosterman Verkeerskundig specialist BonoTraffics Edgar van Heerde Projectleider BonoTraffics Opdrachtgever: Inhoud

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Dinsdagmarkt op de Markt per direct beëindigd

Dinsdagmarkt op de Markt per direct beëindigd Dinsdagmarkt op de Markt per direct beëindigd De Dinsdagmarkt op de Markt is per direct opgeheven. Dat komt vanwege de afname van klantbezoeken waardoor de werving van nieuwe marktkooplieden stagneerde

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet. Eind augustus werkzaamheden viaduct A27 Vijf Eiken Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vinden er van ca. 7.00 uur tot ongeveer 19.00 uur werkzaamheden plaats onder het viaduct Vijf Eiken bij de afrit

Nadere informatie

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel,

vveert GEMEENTE met de opdracht om een ontwerp voor de bovengrondse inrichting (wegprofiel, GEMEENTE vveert Leden van de Gemeenteraad p.a. Wilhelminasingel 101 6001 GS WEERT Weert, 10 februari 2015 Onderwerp Beantwoording vragen reconstructie kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan Beste meneer,

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12 Afzender Postbus 111, 2130 AC Hoofddorp, Nederland Aan de bewoners van dit adres Datum 7 februari 2014 Referentie 121027-02834 Bladnummer 1/6 Onderwerp Voortgang werkzaamheden Verbindingsweg Houten - A12

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW

VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW VERKEERSVISIE WOONSERVICEZONE L1ESSEL PLANDEEL 'T HOFKE IN OPDRACHT VAN BERGOPWAARTS@BOW Project Verkeersvisie Woonservicezone Liessel plandeel 't Hofke Opdrachtgever Bergopwaarts@BOW Contactpersoon de

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en VUTTER De Meerheuvel, De Bloemendaal, De Beverspijken Beverspijken Viaduct Essent Stroom Regelmatig glas op de weg. Graffiti (hangplek functie) Hek kapot /

Nadere informatie

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012

Samenvatting informatie inloopavond Stadswerven Zuid 25 juni 2012 Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Projectmanagement Spuiboulevard 300 DORDRECHT www.dordrecht.nl Contactpersoon R. Domenie T 078-7704293 E rhcm.domenie@dordrecht.nl Datum 25 juni 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014.

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014. Werkzaamheden Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan: De dorpsraad Laar is al geruime tijd bezig om tijdens de afsluiting van bovengenoemd kruispunt er voor te zorgen dat er buiten de route Rietstraat/Laarderweg

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng 22 oktober 2012 Inleiding De Nota van Uitgangspunten 'Rioolvervanging en Herinrichting

Nadere informatie

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN

FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN FOTOBOEK VERKEERSOPSTAKELS LEIMUIDEN Dorpsraad Leimuiden 30 januari 2015 Voorwoord Alweer een flink aantal jaren geleden heeft de gemeente Jacobswoude besloten om snelheidsbeperkende maatregelen door te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013.

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Reconstructie Vlietwijk: stand van zaken De gemeente Voorschoten wil in een groot deel van de Vlietwijk de riolering vervangen.

Nadere informatie

Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank

Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank Inspraakresultaten inrichtingsplan buitenruimte nieuw raadhuis/rabobank 13 januari 2015 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding pag. 3 2. Van schetsplan tot concreet ontwerp pag. 3 3. Inspraakprocedure

Nadere informatie

Parkeren en Verkeersveiligheid

Parkeren en Verkeersveiligheid Parkeren en Verkeersveiligheid Leden van Wijkcomité Oost Carin Bökkerink en Anita Hol-Bubeck Betaald Parkeren Burgemeester & Wethouders hebben in de Parkeervisie 2004 hun beleid over betaald parkeren vastgelegd

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

_i\fri- --Iïdrop.vi".ro

_i\fri- --Iïdrop.vi.ro _i\fri- --Iïdrop.vi".ro Inspraaknota Inrichting openbare ruimte brede school Coevering Inleiding Voor het project'lnrichting openbare ruimte brede school Coevering'lagen de plannen in het kader van de

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 16/10/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte Programma van de avond Informatieavond Rivierenbuurt 19.30 uur Opening door Ad Cardon 19.35 uur Presentatie rioolwerkzaamheden door Willem Jan Leenhouts 19.45 uur Presentatie van het parkeeronderzoek in

Nadere informatie

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden.

Hierop is door Wethouder Sleeking aangegeven dat hij dit onderwerp wil bespreken met de wethouder verkeer, Rik van de Linden. MEMO Van SO/RO Bart Winkel Aan Bewoners Museumstraat e.o. CC Kenmerk - Betreft Rijrichtingen Museumstraat en Vest irt doseerpoller Bijlage Grote weergave afbeelding 21 Verkeerstructuurplan Centrum Contactpersoon

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk

Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Verslag van de inloopavond op 5 juni 2012 van 17.00 tot 21.00 uur voor het conceptbestemmingsplan Grasrijk Er zijn in het gebied bij 1900 woningen wijkinfo s verspreid. In totaal zijn er ongeveer 70 mensen

Nadere informatie

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad,

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad, Samenleving lim Gemeente Delft Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijken en voorzieningen, Postbus

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte

Beleving openbare ruimte Beleving openbare ruimte Arenadiscussie Oosterhout 26 september 2012 Impressie 2 Inhoud Discussie beleving openbare ruimte pag. 4 Verdiepingsthema pag. 10 Fotoscores pag. 14 Bijlage pag. 33 3 Inleiding

Nadere informatie

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Schouw 2015 Tempel en omgeving Aansluiting Pootje Tempel aanbrengen van een markering op de weg, punaise In de huidige situatie is wegverloop niet logisch en herleidbaar: - bestaande

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

In de maanden augustus, september en oktober vinden er in verschillende delen van Oosterhout werkzaamheden plaats aan de riolering.

In de maanden augustus, september en oktober vinden er in verschillende delen van Oosterhout werkzaamheden plaats aan de riolering. Werkzaamheden riolering In de maanden augustus, september en oktober vinden er in verschillende delen van Oosterhout werkzaamheden plaats aan de riolering. Reiniging riolen Slotjes In de maanden september

Nadere informatie

Rapport verkeer en parkeren in Pijnacker Noord

Rapport verkeer en parkeren in Pijnacker Noord Rapport verkeer en parkeren in Pijnacker Noord (duurzaam veilig en leefbaar) 25 oktober 2007 1 Rapport verkeer en parkeren in Pijnacker Noord Inhoud: Voorblad blz. 1. 0 Inhoud + Namen werkgroep leden blz.

Nadere informatie

Samenwerking ketenzorg dementie een feit

Samenwerking ketenzorg dementie een feit Samenwerking ketenzorg dementie een feit Op maandag 20 juni 2011 ondertekenden de gemeente Oosterhout en de verschillende ketenpartners de samenwerkingsovereenkomst Keten zorg dementie Oosterhout, waarmee

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Instructies 10km Parcourspost 10-01

Instructies 10km Parcourspost 10-01 s 10km Parcourspost 10-01 Lokatie: Hoek Burgwal - Beestenmarkt 1e passage nvt 15.00 evt 2e passage 9,95 15:30 Tijdens de wedstrijd en de recreatieloop het kruispunt met behulp van hekken en lint vrij van

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond

Informatieavond. Uitvoering. Singelring-Oost Roermond Informatieavond Uitvoering Reconstructie Singelring-Oost Roermond Agenda 1. Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep 2. Projectteam 3. Projectinformatie 4. Planning & Fasering 5. Verkeersmaatregelen 6. Communicatie

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Antwoordnota betreffende de reacties op het stedenbouwkundig ontwerp voor het woongebied De Fjilden te Nieuwehorne

Antwoordnota betreffende de reacties op het stedenbouwkundig ontwerp voor het woongebied De Fjilden te Nieuwehorne Antwoordnota betreffende de reacties op het stedenbouwkundig ontwerp voor het woongebied De Fjilden te Nieuwehorne Deze antwoordnota vormt de reactie van burgemeester en wethouders op de inbreng van inwoners

Nadere informatie

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015 Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute 1 juni 2015 Joop van den Berg 19.30 Opening en welkom Joop van den Berg bestuurslid wijkvereniging 19.40 Presentatie gemeente Peter

Nadere informatie