Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing

2

3 Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6 Installatie 7 Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer 7 Gebruik van het koelgedeelte 8 Gebruik van het vriesgedeelte 9 Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat 11 Opsporen van storingen 13 Klantenservice 15

4 Alvorens het apparaat te gebruiken Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in: - keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren - op boerderijen - in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen. 1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. 2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. 3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. Milieutips 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. 2. Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat. Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. 4

5 Milieutips Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem. Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van Conformiteitsverklaring Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004 Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt); - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG. De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. 5

6 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen INSTALLATIE Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket). Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron. Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies. Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels. Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet. Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het serienummerplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse Omg. Temp. ( C) Omg. Temp. ( F) SN van 10 tot 32 van 50 tot 90 N van 16 tot 32 van 61 tot 90 ST van 16 tot 38 van 61 tot 100 T van 16 tot 43 van 61 tot 110 Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of verlengsnoeren. Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen. Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. VEILIGHEID Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of houders met drijfgassen of brandbare stoffen. Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen. Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (niet op alle modellen). Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze ijsbrand kunnen veroorzaken. GEBRUIK Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte want deze kunnen barsten. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. 6

7 Installatie Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (verwarmingsradiator, fornuis) verhoogt het stroomverbruik en dient te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden: - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum; - 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen. Reinig de binnenkant (zie Reiniging en onderhoud"). Plaats of installeer de bijgeleverde accessoires/elementen. Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer Dit apparaat is een gecombineerde koelkast met no frost vriezer met sterren met elektronische bediening, waardoor het mogelijk is om de temperaturen volledig onafhankelijk voor het koel- en vriesgedeelte te regelen. Het vriesgedeelte NO FROST is uitstekend geschikt voor het invriezen van vers en gekookt voedsel, het maken van ijsblokjes en het bewaren van diepvriesproducten; het ontdooiproces is automatisch. Het koelgedeelte dat voorzien is van automatische ontdooiing maakt het mogelijk om verse voedingsmiddelen en dranken te bewaren. De optimale prestaties hangen af van de klimaatklasse die op het typeplaatje vermeld is. Sensor functie Beide gedeelten worden bestuurd door de elektronische besturing die op automatische wijze de tijd voor het herstellen van de bewaartemperatuur van het voedsel ook als de deuren van het apparaat open worden gedaan en er nieuwe voedingsmiddelen in gelegd worden tot een minimum beperkt. Vacation optie (Vakantie) Met de elektronische besturing is het mogelijk om alleen het vriesgedeelte aan te laten en het koelgedeelte uit te laten. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid houdt u beginnend bij de toestand waarin het apparaat volledig ingeschakeld is de knop (5) 3 seconden lang ingedrukt totdat het display (7) van het koelgedeelte uitgaat en het groene lampje (6) aangaat; het display (4) van de vriezer blijft aan. Om technische redenen is het daarentegen niet mogelijk om het vriesgedeelte uit te schakelen en alleen het koelgedeelte aan te laten. De werking van het apparaat onderbreken Houd de knop (1) 3 seconden lang ingedrukt. Op die manier gaat het apparaat uit maar blijft de stroom wel ingeschakeld; de binnenverlichting en alle leds op het bedieningspaneel gaan uit behalve het lampje (6) Vakantie en de displays (4) en (7) waar op aan zijn. Om de werking van het apparaat weer in te schakelen houdt u dezelfde knop weer 3 seconden lang ingedrukt. Blokkering van het toetsenbord Om onopzettelijke instellingen te vermijden (doordat de toetsen worden ingedrukt door aanraking met pakjes en/of voedsel, of door kinderen) kunt u het toetsenbord blokkeren door 3 seconden lang tegelijkertijd op de toetsen (8) en (9) te drukken; een geluidssignaal zal waarschuwen dat de functie wordt ingeschakeld. Als de functie Toetsenblokkering ingeschakeld is zijn alle toetsen geblokkeerd behalve de toets (11) geluidsalarm en bij elke druk op een toets hoort u een geluidssignaal en zolang er op de toets gedrukt wordt verschijnt op de displays (4) en (7) de aanduiding CL. Voer voor het deblokkeren van het toetsenbord dezelfde handelingen als hierboven uit: houd gedurende 3 seconden tegelijkertijd dezelfde toetsen ingedrukt 7

8 Gebruik van het koelgedeelte Ingebruikneming van het apparaat en temperatuurinstelling Zet het apparaat onder spanning. Indien voorzien brengt u het bacteriewerende filter op zijn plaats aan (zie het hoofdstuk Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat ). De temperaturen om de voedingsmiddelen op de meest geschikte manier te bewaren zijn reeds van tevoren in de fabriek ingesteld. Bij de eerste inschakeling van het apparaat wordt het geluidssignaal geactiveerd en knippert het rode lampje (10), omdat de temperatuur in de vriezer nog niet voldoende koud is om de levensmiddelen erin te plaatsen. Het geluidssignaal kan uitgezet worden door op de knop (11) op het bedieningspaneel te drukken. Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het rode controlelampje uit is. Opmerkingen: Het duurt 4/5 uur voordat de temperatuur van het koelgedeelte geschikt is voor het bewaren van de voedingsmiddelen. De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de twee vakken. De standen van de thermostaat moeten op basis van deze factoren verschillen. De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van het apparaat zorgt voor een vrije luchtcirculatie. Leg de voedingsmiddelen niet rechtstreeks tegen de achterwand van het koelgedeelte aan. Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn. Bewaar vloeistoffen in gesloten houders. Het bewaren van groenten die veel water bevatten kan de vorming van condens tot gevolg hebben: hierdoor wordt de goede werking van het apparaat niet aangetast. Hoe u de voedingsmiddelen in het koelgedeelte moet bewaren Leg de voedingsmiddelen erin zoals getoond op de afbeelding. 1. Gekookt voedsel 2. Vis, vlees 3. Groente en fruit 4. Flessen 5. Boter 6. Zuivelproducten, kaas Regeling van de temperatuur De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op +5 C (display 7). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (8) of (9) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt. Instelbare temperatuurlimiet: +2 C koudste temperatuur +8 C warmste temperatuur Automatische Sensor functie Als de functie ingeschakeld is dan is het groene lampje (16) aan; het lampje gaat automatisch uit zodra de juiste temperaturen bereikt zijn. De werking van de koelkast onderbreken ( Vacation ) Druk minstens 3 seconden op de knop (5). De temperatuurweergave op het display (7) gaat uit en het groene lampje (6) gaat branden. Om de werking van de koelkast weer in te schakelen houdt u dezelfde knop (5) langer dan 3 seconden weer ingedrukt. Alarmen van het koelgedeelte Wanneer de deur langer dan 1 minuut open blijft, wordt het geluidsalarm ingeschakeld. Als de deur nog eens een minuut open blijft, begint het binnenlampje te knipperen. Het lampje gaat 10 minuten na de opening van de deur volledig uit, terwijl het geluidsalarm actief blijft. Door op de knop van het geluidsalarm (11) te drukken wordt alleen het geluid uitgeschakeld, terwijl de binnenverlichting zich blijft gedragen zoals hierboven is beschreven. Om het alarm deur open volledig te verwijderen moet de deur van het apparaat weer worden gesloten. 8

9 Gebruik van het vriesgedeelte Het vriesgedeelte NO FROST heeft sterren. Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Verder kunnen er verse levensmiddelen ingevroren worden door ze op het bovenste draagplateau of in de bovenste lade te leggen en de reeds bevroren levensmiddelen in de andere laden te leggen zodat zij niet in aanraking komen met de levensmiddelen die nog ingevroren moeten worden. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Regeling van de temperatuur De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18 C (display 4). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (2) of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt. Instelbare temperatuurlimiet: -17 C minst koude temperatuur -24 C koudste temperatuur Snelvriesfunctie (ook genoemd: Extra Lading of Super" of Snel vriezen ) Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het raadzaam om 24 uur ervoor de snelvriesfunctie in te schakelen met de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het serienummerplaatje. De functie is ingeschakeld als het gele lampje (12) brandt. De functie "Snel vriezen" wordt automatisch uitgeschakeld na 48 uur De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op dezelfde toets te drukken (het gele lampje (12) gaat uit). Belangrijk Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt zijn voor in te vriezen levensmiddelen. Leg de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade of op het hoogste draagplateau en laat voldoende ruimte om de pakjes heen over zodat de lucht vrij kan circuleren. Belangrijk In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesgedeelte. De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. V O E D S E L MAANDEN

10 Gebruik van het vriesgedeelte Alarmen vriesgedeelte Temperatuuralarm vriesgedeelte Tijdens het functioneren van het apparaat of gedurende de invriesfase kan het rode lampje (10) gaan branden en tegelijkertijd klinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat de temperatuur in het vriesgedeelte niet optimaal is voor de conservering. Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen: bij het in werking stellen; bij het weer inschakelen na ontdooien of schoonmaken; wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesgedeelte is gezet; wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit. Druk op de knop (11) om het geluidssignaal uit te zetten. Wanneer de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje (10) automatisch uit. Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie) Als op het display van de vriezer (4) een knipperende temperatuurwaarde aanwezig is, het lampje (14) knippert, het geluidssignaal ingeschakeld is en de regeltoetsen van de temperatuur geblokkeerd zijn, dan betekent dat dat er een stroomonderbreking (black-out) is geweest gedurende een dusdanige tijd dat de handhaving van de juiste bewaartemperatuur niet gegarandeerd kon worden. De waarde op het display geeft de warmste temperatuur weer die het vriesgedeelte heeft bereikt. Druk op de toets (11) van het geluidsalarm om de weergave van het alarm te wissen en de werking van het toetsenbord te herstellen, en controleer het voedsel, omdat de kritieke temperatuur van -9 C (temperatuurlimiet voor de correcte conservering van het voedsel) in het vriesgedeelte is overschreden. Opmerking: in het vriesgedeelte kan ook bij stroomuitval de juiste temperatuur worden gehandhaafd voor het bewaren van voedsel. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vriesgedeelte niet te openen. Verwijderen van de laden Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg. Opmerking: De vriezer kan ook zonder laden gebruikt worden zodat u over meer ruimte kunt beschikken. Leg de levensmiddelen rechtstreeks op de draagplateaus. Controleer nadat u alle producten hebt teruggezet, of de deur van de vriezer perfect sluit. Ijsblokjes maken Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het vriesgedeelte. Als het bakje aan de bodem van de laden of het vriesplateau vastzit mag u geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken om het bakje te verwijderen. Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om. 10

11 Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat Schakel het apparaat uit door 3 seconden op de knop (1) op het bedieningspaneel te drukken en trek daarna de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten. Reinigen van het vriesgedeelte Het ontdooiproces van het vriesgedeelte is volledig automatisch. Als u in ieder geval het vriesgedeelte wilt schoonmaken schakelt u het apparaat uit zoals hiervoor aangegeven en doet u het volgende: 1. Open de deur en haal alle levensmiddelen uit de vriezer, wikkel ze dicht tegen elkaar in krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats of in een koeltas. 2. Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. 3. Spoel goed en droog zorgvuldig af. 4. Sluit de deur van de vriezer. 5. Sluit het apparaat weer op het elektriciteitsnet aan en druk opnieuw gedurende 3 seconden op de knop (1). Er klinkt een geluidssignaal (temperatuuralarm). Dit kan worden uitgeschakeld door op de knop (11) te drukken. Zet de levensmiddelen pas weer in de vriezer, wanneer het rode lampje (10) uitgaat. Opmerking: Voor een grondigere reiniging is het mogelijk om de glasplaten, die in het koelgedeelte aanwezig zijn, te verwijderen. Pak de glasplaten, voor de verwijdering hiervan, aan de voorste rand vast en trek ze naar buiten. Til de glasplaten een beetje op om ze uit de houder te kunnen halen. Om gedurende lange perioden van inactiviteit te voorkomen dat schimmel, nare geurtjes en oxidaties worden gevormd, is het raadzaam om de deur van het vriesgedeelte open te laten staan, als dit gedeelte niet ingeschakeld is. Reiniging van het koelgedeelte Het ontdooiproces van het koelgedeelte is volledig automatisch. Als er af en toe druppels water op de achterwand aan de binnenzijde van het koelgedeelte zijn dan duidt dit op de automatische ontdooifase. Het dooiwater wordt automatisch in een afvoeropening geleid en daarna opgevangen in een bakje waar het verdampt. Om te garanderen dat het dooiwater constant en op de juiste manier afgevoerd wordt moet de binnenkant van de afvoeropening van het dooiwater regelmatig schoongemaakt worden met behulp van het bijgeleverde gereedschap. Om het koelgedeelte te reinigen: 1. Druk gedurende 3 seconden op de knop (1) op het bedieningspaneel en sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af. 2. Maak het koelgedeelte leeg. 3. Maak de binnenkant van de koelkast met een vochtige doek met lauw water en/of een neutraal schoonmaakproduct schoon. Gebruik geen schuurmiddelen. 4. Spoel en droog het apparaat met een zachte doek. 5. Houd de knop (1) nogmaals 3 seconden lang ingedrukt om de werking van het koelgedeelte te herstellen. 6. Maak de buitenkant met een vochtige doek schoon. Gebruik geen schuurmiddel of schuursponsjes en ook geen vlekkenmiddelen (bijv. aceton of trichloorethyleen) of azijn. Opmerking: Als het koelgedeelte lange tijd uitgeschakeld moet blijven wordt geadviseerd om de deur open te laten staan om de vorming van schimmels, onaangename geuren en oxidatie te vermijden. 11

12 Entretien et nettoyage periodique de l appareil Ventilator en bacteriewerend filter (indien bijgeleverd) Het koelgedeelte is voorzien van een ventilatormodule met lampje en een bacteriewerend filter (indien voorzien). Dankzij de ventilator is een betere verdeling van de temperatuur in het koelgedeelte mogelijk waardoor de voedingsmiddelen beter bewaard kunnen worden. Het bacteriewerende filter waarborgt een hoog hygiënisch niveau in het koelgedeelte door continue zuivering van de lucht. De duur van het filter is zes maanden, daarna moet het bacteriewerende filter vervangen worden; een geluidsalarm en het feit dat het rode lampje (15) gaat knipperen waarschuwen dat het filter niet doeltreffend meer is. Om het geluidsalarm uit te schakelen drukt u op de knop (11) geluidsalarm, maar het rode lampje blijft in ieder geval aan. Het reservefilter is verkrijgbaar bij de klantenservice; op de verpakking staat hoe u het filter moet vervangen. Nadat u het filter vervangen heeft houdt u de knop (11) minstens 3 seconden lang ingedrukt, dan zal de elektronica de oorspronkelijke omstandigheden herstellen en gaat het rode lampje (15) uit; na zes maanden zal opnieuw gesignaleerd worden dat het filter vervangen moet worden. Het vervangen van het filter moet niet beschouwd worden als een ingreep die onder de garantie valt. Belangrijk: De ventilator functioneert alleen als de compressor in werking is. Dek de Luchtinlaatzone niet af. 12

13 Opsporen van storingen Voordat u contact opneemt met de Consumentenservice De problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en verhelpen, zonder dat hiervoor enig type gereedschap nodig is. De geluiden die het apparaat produceert zijn normaal, omdat de ventilatoren en de compressoren voor de regeling van de werking automatisch worden in- en uitgeschakeld. Sommige geluiden kunnen worden beperkt: door het apparaat waterpas te zetten en het op een vlakke ondergrond te plaatsen door ervoor te zorgen dat het apparaat niet in contact komt met andere meubels door te controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst door te controleren of de flessen en de pakken elkaar niet raken. Enkele mogelijke geluiden: een gefluit bij de eerste inschakeling van het apparaat of na een lange periode waarin het apparaat niet gebruikt is. een geborrel als de koelvloeistof naar de leidingen gaat. een gezoem als de waterklep of de ventilator in werking treden. een geknetter als de compressor wordt gestart of als het ijs in de bak druppelt. een plotselinge klik als de compressor wordt in- en uitgeschakeld. Als u de volgende geluiden hoort 1. Het apparaat werkt niet en de displays zijn uit. Is de stroom uitgevallen? Zit de stekker goed in het stopcontact? Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld? Functioneren de beveiligingen van het elektriciteitsnet in uw woning goed? Is de voedingskabel beschadigd?...werkt uw product uitstekend!!! 2. De temperatuur in de vakken is te hoog. Sluiten de deuren wel goed? Staat het apparaat dicht bij een warmtebron? Is de temperatuur correct ingesteld? Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters aan de onderkant van het apparaat gehinderd? 3. Er ligt water op de bodem van het koelgedeelte. Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt? (zie Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat ). 13

14 Opsporen van storingen 4. De binnenverlichting werkt niet. Alarm deur open geactiveerd (verlichting uit en de displays branden continu) - Controleer dat de deur van het koelgedeelte op correcte wijze afsluit om dit alarm te kunnen deactiveren (bij het afsluiten van de deur dienen de displays van het bedieningspaneel uit te gaan). Controleer, bij een heropening van de deur, de correcte functionering van de verlichting. Neem, indien na een correcte afsluiting van de koelkastdeur het display niet uitgaat, contact op met de klantenservice. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens: - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Zie de instructies en de tekening op het bijgaande productinformatieblad om bij het lampje te kunnen komen. - Controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw exemplaar (alleen verkrijgbaar bij de klantenservice). 5. Het rode lampje op het bedieningspaneel blijft branden en/of het geluidsalarm is actief. Het lampje en het alarm worden om de volgende redenen geactiveerd: 1. Temperatuuralarm (rood lampje (10) knippert en geluidssignaal ingeschakeld) - Er is zojuist een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer geplaatst - De deur van de vriezer sluit niet goed (zie hoofdstuk Gebruik van het vriesgedeelte ). 2. Blackout-alarm (rood lampje (14) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en display van de vriezer knippert). - Er is stroomuitval geweest (zie hoofdstuk Gebruik van het vriesgedeelte ). 3. Alarm defecte sensor vriezer (rood lampje (10) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en op het display van de vriezer wordt de letter C weergegeven). - De temperatuursensor van het vriesgedeelte is defect, het apparaat blijft wel werken met een noodprocedure. Bel de klantenservice. 4. Alarm sensoren koelkast defect (rood lampje (10) knippert, geluidssignaal ingeschakeld en op het display van de koelkast wordt de letter C of de letter E weergegeven). - Een temperatuursensor van het koelgedeelte is defect maar het apparaat blijft functioneren volgens een noodprocedure. Bel de klantenservice. 5. Alarm bacteriewerend filter (rood lampje (15) knippert, geluidssignaal ingeschakeld) (zie het hoofdstuk Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat ). Opmerkingen: Als de voorste rand van het apparaat bij de aanslag van de deurpakking warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming. Als u de temperatuur niet kunt instellen, moet gecontroleerd worden of de toetsenblokkering" is uitgeschakeld. 14

15 Klantenservice Voordat u contact opneemt met de KitchenAid Klantenservice: Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. Als uw apparaat na de controles in de gids voor het opsporen van storingen en nadat u het apparaat opnieuw gestart hebt nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de KitchenAid Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het volgende door: het type en het serienummer van het apparaat (deze zijn te vinden op het serienummerplaatje). de aard van de storing, het model, het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat), uw volledige adres, uw telefoonnummer. 15

16 Printed in Italy 11/08 n NL

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01

Gebruiksaanwijzing. Diepvrieskast GNP 19.. / 23... 6 070214 7082830-01 Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 070214 7082830-01 GNP 19.. / 23..... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 130612 7085208-00 GN/GNP... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSOMSCHRIJVING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE KINDERBEVEILIGING WASMIDDEL

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie