Jaargang 18, nummer 4. GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 18, nummer 4. GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013"

Transcriptie

1 REFORMATIE NIEUWS Jaargang 18, nummer 4 EEN VOLK VOORBEREIDEN 1 GEBEDSLEZINGEN 6 15 december 2013

2 INHOUDSOPGAVE 3 Een volk voorbereiden 4 Een uitverkoren geslacht 10 Dragers van de standaard 16 Het dieet voor opname 22 Vijgenbladeren of lamswol 29 Het blauwe draadje 35 De Rustdag 42 Werk, want de nacht zal komen 48 Het zuiverende proces Bidden voor de voorbereiding Wanneer kinderen een lange reis maken, vragen zij vaak aan hun ouders: Zijn wij er al bijna? Wij als kinderen van God vragen ons ook af: Zijn wij er al bijna? Zijn wij bijna aangekomen op het punt, waarop onze Heer zal komen om ons naar het hemelse Kanaän mee te nemen? Dat hangt af van hoeveel wij van Hem afhankelijk zijn! Hoe vast wij blijven in de liefde van onze Zaligmaker? Hoe dierbaar is onze verbinding met Hem? Hoe grondig passen wij Zijn genade toe in ons dagelijks leven? Hoe nauwgezet weerkaatsen wij Zijn beeld? Weer is een jaar bijna voorbij en een nieuwe Gebedsweek is er. Er is veel, waarvoor wij God dankbaar moeten zijn. Wil onze Heer echt, dat wij ieder jaar weer tot Hem komen zonder echt toe te staan, dat ons karakter wordt veranderd naar de gelijkenis van Christus? Laten wij bidden, dat dit een beslissende Gebedsweek zal zijn voor een ieder van ons! Denkt u er alstublieft aan, dat Sabbat, 14 december een gebedsdag zal zijn met vasten. Zondag 15 december speciale gaven zullen worden ingezameld voor de zending. Laten wij ook denken aan anderen, die alleen zijn of aan huis gebonden en probeer deze lezingen te delen met hen. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is (1 Johannes 3:2-3). Uitgegeven door: The Reformation Herald Official Church of the Seventh Day Adventist Reform Movement Web: Adres in Nederland: Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging Mezenhof CC Ter Apel Bankrekening Web: Deze uitgave wordt gerealiseerd door gaven van de leden en door vrijwillige bijdragen, waar wij bijzonder dankbaar voor zijn. 2

3 EEN VOLK VOORBEREIDEN D e symbolische Elia, de grote hervormer, die zou komen vóór de wederkomst van Christus moet het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen (Maleáchi 4:6). Hier zien wij, dat een werk van opwekking en reformatie thuis begint. Die de laatste genadeboodschap aan de wereld brengen, moeten het als hun plicht zien om ouders te wijzen op de gezinsgodsdienst. De grote hervormingsbeweging moet beginnen met aan vaders en moeders en kinderen de beginselen van de wet van God voor te houden. Wanneer gewezen is op wat de wet eist, en mannen en vrouwen overtuigd zijn van hun plicht om daaraan te gehoorzamen, toon hun dan de verantwoordelijkheid van hun besluit, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun kinderen. Wijs hen erop, dat gehoorzaamheid aan Gods Woord onze enige beveiliging is tegen de boosheden, die de wereld naar de ondergang voeren. Uit de Schatkamer der Getuigenissen 2, blz Ter voorbereiding op de eerste komst van Christus moest de profetische Elia, die Jezus vereenzelvigde met Johannes de Doper (Matthéüs 11:11-14), en hij zal voor Hem heengaan, in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk (Lukas 1:17). Evenzo is het de opdracht van Gods volk in deze laatste dagen om een volk voor te bereiden voor de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Door de goddelijke genade moeten deze hervormers, en herstellers de aandacht van de mensen vestigen op de in Eden ingestelde goddelijke instellingen: Het huwelijk volgens Gods principe (Genesis 1:27), het oorspronkelijke dieet (vers 29) en de zevende dag Sabbat (Genesis 2:1-3) zijn die instellingen, die hersteld moeten worden in het proces van het voorbereiden van een bijzonder volk om de Heer in heerlijkheid te ontvangen. De apostel Petrus, sprekende over het werk dat gedaan moet worden voor de grote dag des Heeren, het afsluiten van de proeftijd, verklaarde: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkwikking zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren. En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u te voren gepredikt is, Die de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw (Handelingen 3:19-21). Hier hebben wij: 1. Berouw, dat is droefheid over de zonde en zich ervan afwenden. Van de redactie 2. Bekering, de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:2). 3. Het uitwissen van zonden als een belangrijke voorwaarde om de verkwikkende doop van de Heilige Geest op Gods volk te ontvangen, voordat Gods werk op aarde eindigt. De apostel legt uit, dat Christus in de hemel moet blijven tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Daarom, God vraagt in deze tijd, kort voor de wederkomst van Christus op de wolken des hemels, naar mensen die een volk willen voorbereiden, dat staande zal blijven op de grote dag des Heren. Eenzelfde werk, als Johannes heeft gedaan, moet plaatsvinden in deze laatste dagen. De Here geeft Zijn volk boodschappen door Zijn werktuigen, die Hij daartoe heeft verkoren, en Hij wil, dat allen acht zullen slaan op de raadgevingen, die Hij zendt. De boodschap, die voorafging aan het openbare werk van Christus, luidde: Bekeert u, tollenaars en zondaars; bekeert u, Farizeeën en Sadduceeën, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Onze boodschap mag geen boodschap van vrede en veiligheid zijn. Als een volk, dat gelooft in de spoedige komst van Christus, moeten wij een bepaalde boodschap brengen: Bereidt u om uw God te ontmoeten. Onze boodschap moet even direct zijn als de boodschap van Johannes. Hij berispte koningen om hun ongerechtigheid. Niettegenstaande het gevaar, waarin hij verkeerde, liet hij nooit toe, dat de waarheid op zijn lippen verslapte. Ons werk in deze tijd moet getrouw worden verricht... In deze tijd van welhaast universele afval roept God Zijn boodschappers op om Zijn wet te verkondigen in de geest en kracht van Elia. Zoals Johannes de Doper bij zijn werk van voorbereiding van een volk op de eerste komst van Christus hun aandacht vestigde op de Tien Geboden, moeten wij de boodschap: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen (Openbaring 14:7), duidelijk doen horen. Wij moeten met dezelfde ernst, die de profeet Elia en Johannes de Doper kenmerkte, ons best doen om de weg voor de wederkomst van Christus te bereiden. Bijbelkommentaar, blz Moge de Heer ons Zijn wonderbare genade geven om een volk voor te bereiden op Zijn op handen zijnde komst! 3 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

4 VRIJDAG, 6 december, 2013 EEN UITVERKOREN GESLACHT Uittreksels uit de geschriften van E. G. White W ij moeten een volk zijn, dat van de wereld verschilt. De ogen van de wereld zijn op ons en wij worden waargenomen door velen, waarvan wij het niet weten. Er zijn mensen, die iets van de leerstellingen, die wij zeggen te geloven, weten, en zij bemerken de uitwerking van ons geloof op ons karakter. Zij willen zien, welke invloed wij uitoefenen en hoe wij ons gedragen voor een ongelovige wereld. De hemelse engelen kijken op ons. Wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, en de engelen, en de mensen (1 Korinthe 4:9). -The Review and Herald, 18 juni Weest niet verbaasd over wat u ziet Gebeurt er om ons heen niet genoeg om ons de gevaren te laten zien, waarmee ons pad bezaaid is? Overal zijn menselijke wrakken te zien, verwaarloosde gezinsaltaren, gebroken gezinnen. Vreemd genoeg wordt de maatstaf van de moraal losgelaten; de zonden nemen snel toe, die ook het oordeel van God over de aarde brachten in de dagen van de vloed, en tijdens de verwoesting van Sodom door vuur. Wij naderen het einde. God heeft lang geduld gehad met de verdorvenheden van de mensheid, maar hun straf is daardoor niet minder zeker geworden. Laten zij, die belijden het licht der wereld te zijn, afstand nemen van alle ongerechtigheid. Wij zien, hoe dezelfde geest, die zich in de dagen van Christus tegen de waarheid richtte, zich ook nu manifesteert. Zij, die de wet van God krachteloos maken, zullen wegens gebrek aan Bijbelse argumenten allerlei leugens verzinnen om de werkers te belasteren en zwart te maken. Dit deden zij met de Verlosser der wereld en zij zullen dit ook doen met Zijn volgelingen. Geruchten, die niet de minste grond van waarheid bezitten, zullen als waarheid verkondigd worden. Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz Bedenk: Wij als christenen moeten gelijk zijn aan Christus! De gelijkvormigheid van belijdende christenen aan de wereld is een schande voor hun belijdenis, een schande voor de zaak van God. Zij belijden uit de wereld te zijn gekomen en afgescheiden te zijn, toch zijn zij zo gelijk aan hen in kleding, in spraak en daden, dat er geen onderscheid is. Terwijl zij in bezit zijn van leven en 4 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

5 gezondheid, besteden velen hun door God gegeven tijd en middelen om de arme sterfelijke lichamen op te sieren, vergetend dat deze op elk moment aangeraakt kunnen worden door de vinger van God en op een doodsbed gelegd kunnen worden. Maar als zij hun laatste verandering naderen en doodsangst hun lichaam kwelt, is de grote vraag: Ben ik bereid te sterven? Ben ik bereid om voor God te verschijnen in het oordeel en wordt het oordeel herzien? Vraag hun dan, hoe zij zich voelen over het verfraaien van hun persoon, en als zij enig gevoel hebben van wat het is om voorbereid te zijn om voor God te verschijnen, zullen zij u vertellen, dat als zij het over konden doen en het verleden weer leven, dan zouden zij hun leven verbeteren en de dwaasheid van de wereld, haar ijdelheid en trots mijden; zij zouden tot eer van God leven en een voorbeeld voor allen rondom hen zijn. Waarom zijn zo weinig geïnteresseerd in hun eeuwig welzijn, bereiden zo weinig zich voor op hun laatste verandering? De aarde trekt hen, haar schatten lijken de moeite waard voor hen. Zij vinden genoeg om de geest in beslag te nemen en hebben geen tijd zich voor te bereiden op de hemel. Satan is altijd op zoek om hen steeds dieper in de problemen te storten. Zodra een verbijstering of probleem uit de gedachte is, staat hij klaar om hen te betrekken in een andere door in hen een onheilig verlangen te verwekken naar meer aardse dingen. Zo gaat hun tijd voorbij en als het te laat is, zien zij, dat zij niets wezenlijks hebben verkregen. Zij hebben gegrepen naar schaduwen en het eeuwige leven verloren. Velen, die de gewoonten en de mode van de wereld volgen, zeggen, dat zij dit doen om invloed te hebben op wereldse mensen. Maar hier maken zij een trieste en fatale vergissing. Als zij een oprechte en reddende invloed willen hebben, laten zij dan hun belijdenis uitleven, hun geloof tonen door hun rechtvaardige werken en het onderscheid duidelijker maken tussen de christen en de wereld. Onze woorden, onze kleding en onze daden moeten voor God spreken. Dan zullen allen kennis van ons nemen, dat wij met Jezus zijn geweest. Ongelovigen zullen zien, dat de waarheid, die wij belijden, een heilige invloed heeft, dat geloof in de komst van Christus ons karakter beïnvloedt. Als iemand invloed wil hebben ten gunste van de waarheid, laat hij deze uitleven en zo het nederige Voorbeeld navolgen. The Review and Herald, 12 december Onze houding aanpassen Van het licht, dat God mij gegeven heeft, weet ik, dat de Heer veel meer zou doen voor ons als volk, als wij in nederigheid voor Hem zouden wandelen. Iedereen van Gods volk zal worden getoetst en beproefd en wij willen, dat u in een positie bent, waar u de toets van God zal verdragen en er geen gebrek gevonden wordt, wanneer uw morele waarde wordt gewogen in de weegschaal van het heiligdom. Wij willen, dat u voortdurend voorwaarts en opwaarts gaat, maar dat wat uw vooruitgang in grote mate hindert, is uw gevoel van eigenwaarde, de hoge dunk die u koestert van uw eigen bekwaamheid. Als er ooit een plek was, waar het ik moest sterven, dan is het hier. Laat ons de doodsstrijd bezien. Laat ons het stervende kreunen horen. Zelfverheffing scheidt altijd de ziel van God, het maakt niet uit in wie het wordt gevonden, hetzij in hen in verantwoordelijke posities of in hen, die op een minder belangrijke plaats zijn. Wat ook gedaan is om de aandacht naar zichzelf te trekken, heeft van de heerlijkheid, die bewezen had moeten worden aan God, afgetrokken en heeft armoede gebracht aan uw zielen. Het is door deze brede weg van eigendunk en zelfvoldaanheid, dat Satan zal trachten het volk van God te verstrikken. De Heer heeft zeer belangrijke lessen voor ons om te leren en als wij niet een zachtmoedige en leergierige geest hebben, zullen wij niet zijn, waar wij de lessen, die Hij ons wil leren, kunnen leren. Wij zullen denken, dat wij wijs zijn, als wij het niet 5 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

6 zijn. Wij zullen denken, dat wij het hele verhaal kennen, als wij het abc van de les moeten leren. God zal ons steeds weer beproeven, totdat wij onze opwellingen overwinnen of geheel en al overgegeven zijn aan onze opstandigheid en eigenzinnigheid. Het gevaar is, als de Heere zo met ons handelt, dat wij tegen Hem zullen opstaan en ons vastbesloten voornemen ons niet aan Zijn wil te onderwerpen. Wij leven in een ernstige tijd. Wij kijken uit naar het oordeel en verder naar de eeuwigheid, en het betaamt ons om in grote vernedering van de ziel voor God te wandelen. Er zijn mensen geweest, die zijn opgestaan tegen de getuigenissen, die God hun heeft gezonden. Zij zijn bereid om te erkennen, dat het getuigenis gegeven aan anderen in orde was, en dat de waarheid op de zaken van hun broeders hebben gewezen, maar toen hun eigen gebreken werden blootgelegd en op hun eigen fouten werd gewezen, hebben zij verklaard, dat het niet zo kon zijn. Zij hebben de kleden van hun eigengerechtigheid om hen heen gelegd en gezegd: Dat slaat niet op mij. Een geest van Farizeïsme is over de mensen gekomen, die beweren de waarheid voor deze laatste dagen te geloven. Zij zijn zelfvoldaan. -The Review and Herald, 18 juni Onze kinderen bewaken Zoals de Israëlieten hun kinderen in hun huizen hielden gedurende de tijd, dat de oordelen van God in het land Egypte waren, zo moeten wij in deze tijd van gevaar onze kinderen gescheiden en apart van de wereld houden. Wij moeten hun leren, dat de geboden van God veel meer betekenen dan wij beseffen. Degenen, die deze houden, zullen niet de praktijken van de overtreders van Gods wet nadoen. Ouders moeten Gods Woord met respect beschouwen, zijn leringen gehoorzamen. Aan de ouders van nu evenals aan de Israëlieten verklaart God: Deze woorden... zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdsbanden zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de deurposten van uw huis, en aan uw poorten schrijven (Deuteronomium 6:6-9). Niettegenstaande deze duidelijke aanwijzing staat een deel van Gods volk toe, dat hun kinderen de openbare scholen bezoeken, waar zij zich vermengen met hen, die een verdorven moraal hebben. In deze scholen kunnen hun kinderen niet de Bijbel bestuderen en ook niet haar principes leren. Christelijke ouders, u moet een voorziening treffen voor uw kinderen om opgeleid te worden in de Bijbelse principes. En rust niet tevreden met hen alleen het Woord in de gemeenteschool te laten studeren. Leer zelf de Schrift aan uw kinderen, als u zit, als u uit gaat, als u komt, en als u wandelen gaat. Wandel met uw kinderen veel vaker dan u nu doet. Praat met hen. Leid hun gedachten op een rechte weg. Als u dit doet, zult u merken, dat het licht en de heerlijkheid van God in uw huis zal komen. Maar hoe kunt u Zijn zegen verwachten, als u uw kinderen niet juist onderwijst? -The Spalding Magan Collection, blz Ouders, wanneer u een voorbeeld van trots bent voor uw kinderen, zaait u zaad, dat zal opkomen en vrucht dragen. Dat wat u zaait, zult u oogsten. De oogst zal overvloedig en zeker zijn. Het is gemakkelijker een les van trots te leren dan een les van nederigheid. Satan en zijn engelen staan klaar om de daad van u of van het woord, dat u doeltreffend kan spreken om uw kinderen aan te moedigen de mode van de wereld na te volgen, en in hun trots zich te mengen met de samenleving, dat is niet heilig. O ouders, u plant zo in uw eigen boezem een doorn, die u vaak pijn zal geven. Als u de droevige les ongedaan zou willen maken, die u uw kinderen geleerd hebt, zult u bemerken, dat het vrijwel onmogelijk is. U kunt hen die dingen ontzeggen, die hun trots zouden bevredigen, toch leeft het nog in het hart, 6 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

7 en niets kan het vernietigen, alleen de verkwikkende en krachtige Geest van God. Wanneer deze zijn weg vindt naar het hart, zal het werken als een reinigend vuur, en trots en liefde van de wereld zullen verteerd worden. Tenzij u wakker wordt voor de eeuwige belangen van uw kinderen, zullen zij zeker verloren gaan door uw nalatigheid. En de mogelijkheid, dat ontrouwe ouders zelf zullen worden gered, is erg klein. Het leven van ouders moet een voorbeeld zijn. Zij moeten een heilige invloed in hun gezinnen uitoefenen. Als zij de eeuwige belangen van hun kinderen op prijs stellen, moeten zij trots in hen berispen, berisp het getrouw en moedig het niet aan in woord of daad. -The Review and Herald, 12 december Ouders, ik smeek u om Christus wil en in het belang van uw lieve kinderen, leer hun, dat God aanspraak op hen heeft, en dat zij volledig voorbereid moeten zijn voor welk werk zij ook mogen vinden om te doen. Leid hen op, oefen hen om het oog alleen gericht te houden op de heerlijkheid van God. Om te groeien in genade moeten zij zelf kennis maken met de beweegredenen van ons geloof. Leer hun om leerlingen te zijn in de school van Christus, om kennis te krijgen van de Schriften, ijverig gebruik te maken van alle middelen van genade, zodat hun liefde steeds overvloediger kan zijn, opdat zij uitstekende dingen goedkeuren. -The Review and Herald, 8 januari Jezus, de Koning der ere, die Zijn leven gaf om ons te verlossen, droeg een doornenkroon. Zo werd het heilige hoofd van onze Meester getooid. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5). Toch kunnen juist degenen, die beweren door het bloed van Jezus, voor hen vergoten, verlost te zijn, trots toelaten in het tooien van hun persoonlijkheid, en nog steeds beweren volgelingen te zijn van het heilige, nederige, zelfverloochenende Voorbeeld. O, dat allen dit konden zien, zoals God het ziet! Israël heeft de ogen gesloten voor de trots, mode en wereldsgezindheid in het midden van hen. Het zijn deze dingen, die God scheiden van Zijn volk, die de ark voor hen sluiten. Wanneer de waarheid hun hart beïnvloedt, zal dit dood zijn voor de wereld. Zij zullen dan de uiterlijke versiering afleggen en als zij dood zijn, zullen zij niet bewogen worden door het lachen, spotten en de hoon van ongelovigen. Zij zullen een groot verlangen voelen om los van de wereld te zijn, net als hun Meester. Zij zullen haar trots, mode of gewoonten niet navolgen. Het edele doel zal altijd voor hen zijn om God te verheerlijken en de onsterfelijke erfenis te verkrijgen. Dit vooruitzicht zal alles van een aards karakter opslokken. God zal een volk hebben, afgescheiden en verschillend van de wereld. En zodra aan een verlangen naar de mode van de wereld toegegeven wordt, net zo snel stopt God met hen te erkennen als Zijn kinderen. Zij tonen, dat zij vreemden zijn voor genade, vreemden voor de zachtmoedige en nederige Jezus. Als zij zelf contact hadden gemaakt met Hem, dan zouden zij waardig met Hem wandelen. Een vorm van godsvrucht zal niemand redden. Allen moeten een diepe en levende ervaring hebben. Dit alleen zal hen in de tijd van benauwdheid voor ons sparen. Dan zal hun werk op de proef gesteld worden, wat voor werk het ook is. Als het goud, zilver en edelstenen is, zullen zij verborgen zijn in de geborgenheid van het paviljoen van de Heer. Maar als hun werk hout, hooi en stoppels is, kan niets hen beschermen tegen de felheid van Jehova s toorn. Velen meten zich aan elkaar en vergelijken hun leven met het leven van anderen. Dit moet niet. Niemand dan Christus is ons als een voorbeeld gegeven en iedereen moet proberen om uit te blinken in het navolgen van Hem. Wij zijn medewerkers van Christus of medewerkers van de vijand. Of wij verzamelen met 7 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

8 Christus, of verstrooien overal. Wij zijn vastbesloten, hartgrondige christenen of helemaal geen. Niemand zal de Hemel binnengaan zonder een offer. Zij, die bereid zijn om ieder en elk offer te brengen voor eeuwig leven, zullen het hebben; en het zal de moeite waard zijn ervoor te lijden, de moeite waard het ik ervoor te kruisigen en elke afgod ervoor op te offeren. De veel meer overtreffende en eeuwige waarde der heerlijkheid weegt zwaarder dan iedere aardse schat en verduistert iedere aardse aantrekkelijkheid. -The Review and Herald, 12 december De geest en het gesprek concentreren Wat is meer waard om de gedachten volledig in beslag te nemen dan het verlossingsplan? Het is een onderwerp, dat onuitputtelijk is. De liefde van Jezus, de verlossing, die door Zijn oneindige liefde werd aangeboden aan de gevallen mens, heiligheid van hart, de kostbare, reddende waarheid voor deze laatste dagen, de genade van Christus, dit zijn onderwerpen, die de ziel bezighouden en die de reinen van hart de vreugde laten voelen, die de discipelen ervoeren, toen Jezus kwam en met hen mee liep onderweg naar Emmaüs. Wie zijn genegenheid op Christus gericht heeft, zal genieten van deze geheiligde omgang met Hem, en zal goddelijke kracht putten uit zo n vriendschap, maar wie geen waardering kan opbrengen voor dit soort gesprekken en tevreden is met het praten over sentimentele onzin, is van God afgedwaald en ongevoelig geworden voor heilige en nobele aspiraties. Gevoelszaken en aardse dingen worden door hen als hemels ervaren. Wanneer het gesprek een lichtzinnig karakter krijgt en gaat rieken naar een ontevreden zoeken naar de sympathie en waardering van mensen, komt het voort uit ziekelijke sentimentalisme, en dan zijn zowel jonge mensen als mannen met grijs haar niet meer veilig. Wanneer de waarheid van God het overheersende principe in het hart is, zal het als een levende bron zijn. Er kunnen pogingen ondernomen worden om hem af te sluiten, maar ergens anders zal hij weer met kracht opwellen; hij is er en kan niet onderdrukt worden. Deze waarheid in het hart is een bron des levens. Het verfrist de vermoeiden en voorkomt onzedelijke gedachten en uitspraken... God heeft Zijn volk, dat Zijn geboden onderhoudt, gezegend, en alle tegenstand en bedrog, die zij ondervinden, zal alleen maar meer kracht geven aan hen, die sterk staan in de verdediging van het geloof, dat eens aan de heiligen werd overgeleverd. Als echter degenen, die beweren de bewaarders van Gods wet te zijn, overtreders van die wet worden, zal Hij Zijn beschuttende zorg terugtrekken, en velen zullen ten val komen door verdorvenheid en losbandigheid. Dan zullen wij inderdaad niet in staat zijn om stand te houden tegen onze vijanden. Als Zijn volk echter afgezonderd blijft van de wereld, als een natie, die gerechtigheid doet, zal God hun verdediging zijn, en geen enkel wapen, dat tegen hen wordt opgeheven, zal succesvol zijn. Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz Onze unieke roeping waarderen De Heer Zelf heeft een scheidingswand opgericht tussen de dingen van de wereld en de dingen, die Hij heeft gekozen uit de wereld en deze Hem geheiligd. De wereld zal dit onderscheid niet erkennen; zij beweren, dat het onnodig is. De dienstknechten van de mammon doen alle moeite om de barrières af te breken en vernietigen de grens tussen het heilige en het wereldse. Velen van de belijdende volgelingen van Christus zijn vastbesloten om deze af te breken en zorgen voor een overeenkomst tussen Christus en Belial. Maar God heeft deze scheiding gemaakt en Hij wil, dat deze bestaat. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament heeft de Heer duidelijk bevolen aan Zijn volk zich te onderscheiden van de wereld, in geest, in bezigheden, in leefwijze, een heilige natie te zijn, een bijzonder volk, zodat zij 8 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

9 kunnen laten zien de lofprijzingen van Hem, die hen geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Het oosten is niet verder van het westen, dan de kinderen van het licht zijn, in gewoonten, daden en geest, van de kinderen van de duisternis. Dit onderscheid zal meer gekenmerkt worden, beslister, als wij het einde van de tijd naderen. Het is geen belijdenis van geloof, of een geregistreerde naam in het gemeenteboek, die ons vormt tot kinderen van God. Wij moeten een levende verbinding met Christus hebben; wij moeten één zijn met Hem, vervuld zijn met Zijn Geest, deelhebbers zijn van de goddelijke natuur, gekruisigd voor de wereld met zijn hartstochten en begeerten, vernieuwd in kennis en ware heiligheid. - The Review and Herald, 8 januari Het is tijd om wakker te worden! Bijzondere en snelle veranderingen zullen weldra plaatsvinden en over Gods volk zal de Heilige Geest worden uitgestort, zodat ze met hemelse wijsheid de onheilen van deze tijd kunnen opvangen en zo veel als mogelijk is de demoraliserende invloeden van de wereld zullen tegengaan. Wanneer de gemeente niet slaapt, wanneer de volgelingen van Christus waken en bidden, zullen zij licht ontvangen om de bewegingen van de vijand te kunnen waarnemen. Het einde is nabij! God doet een beroep op de gemeente om te doen, wat nog gedaan moet worden. Medearbeiders van God, u bent door God in staat gesteld om anderen met u mee te nemen in het Koninkrijk. Gij moet Gods levende werktuigen zijn, kanalen van licht voor de wereld, en om u heen zijn engelen des hemels met hun opdracht van Christus om u te ondersteunen, te sterken en staande te houden in uw arbeid voor de zaligheid van zielen. Ik doe een beroep op de gemeenten in elke conferentie. Houdt u gescheiden en onderscheiden van de wereld, in de wereld maar niet van de wereld, terwijl u de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid weerkaatst, rein, heilig en onbesmet zijnde, en in het geloof het licht uit draagt langs de heggen en wegen van de aarde. Laten de gemeenten ontwaken, vóór het voor eeuwig te laat is. Laat elk lid zijn persoonlijk werk opnemen en de naam des Heeren verdedigen, door wie hij geroepen is. Laat een gezond geloof en ware godsvrucht in de plaats komen van traagheid en ongeloof. Wanneer het geloof beslag legt op Christus, zal de waarheid blijdschap brengen in de ziel en zullen de kerkdiensten niet saai en vervelend zijn. Uw omgang met anderen, nu eentonig en geesteloos, zal door de Heilige Geest worden bezield; dagelijks zult u een rijke ervaring opdoen, wanneer u de christelijke leer, die u belijdt, in praktijk brengt. Zondaars zullen worden bekeerd. Zij zullen bewogen worden door het woord der waarheid en zeggen, gelijk sommigen die luisterden naar de leer van Christus: Wij hebben heden wonderbare dingen gezien en gehoord. Gezien wat gedaan kon worden, wanneer de gemeente de haar door God gegeven verantwoordelijkheden zou aanvaarden, zullen haar leden dan doorslapen, of zal hun eergevoel ontwaken, wanneer zij de barmhartige voorzienigheid van God opmerken? Zullen zij hun erfelijke goederen verzamelen, het tegenwoordige licht benutten en de noodzakelijkheid zien om zich op te maken, teneinde het dreigende onheil tegemoet te treden? O, mochten allen zich opmaken om de wereld te laten zien, dat ze een levend geloof bezitten, dat de wereld iets van levensbelang te wachten staat, dat Jezus spoedig zal komen. Laat de mensen zien, dat wij geloven, dat we op de drempel van de eeuwige wereld staan. Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

10 SABBAT, 7 december 2013 DRAGERS VAN DE STANDAARD Door D. Guzman D De tijd is voor ons gekomen om na te denken over de Heer, zodat Hij in ons hart het verlangen kan geven, dat wij nu, meer dan ooit, samen of alleen, de waarheid kunnen verheffen, die God ons heeft gegeven voor deze laatste dagen van de menselijke geschiedenis, waarin wij leven. De gemeente heeft een belangrijk en beslissend moment bereikt, waarin wij ons moeten bekleden met de wapenrusting van God om met het krachtige werk van Satan en zijn kwade krachten om te gaan, die de wereld overspoelen met nauwelijks merkbare verleidingen om de mensheid te verstrikken en te verleiden tot verderf. Laten wij bidden tot God, dat tijdens deze Gebedsweek wij diepgaande en ernstige overdenkingen mogen hebben, en dat deze gelegenheid meer dan louter toevallige en nietszeggende lezingen mogen zijn en de lezingen eindigen zonder een geestelijke ervaring. Neen! In plaats daarvan kunnen deze dagen gevuld zijn met hartonderzoek en met een grote beslistheid om ons leven, onze gezinnen en alles, wat wij hebben aan de liefdevolle handen van God over te geven, zodat Hij ons nu en tot in eeuwigheid kan leiden. Amen. Op de drempel van de eeuwigheid Als wij de boekrol van de profetie voor ons ontrollen, toont de grote IK BEN duidelijk, dat wij de drempel van de eeuwigheid hebben bereikt. Wij bevinden ons nu in de nadagen van onze aardse geschiedenis. Slechts een dunne lijn scheidt ons van de eeuwigheid. Wij staan op het punt van de grootste crisis van alle eeuwen. De pen van de Inspiratie verklaart duidelijk dat wij leven in de eindtijd. De tekenen der tijden, die snel in vervulling gaan, verkondigen, dat de komst van Christus zeer nabij is. De tijd, waarin wij leven, is ernstig en belangrijk. De Geest van God wordt langzaam maar zeker van de aarde teruggetrokken. Plagen en oordelen vallen op hen, die de genade van God verachten. De rampen op het land en op zee, de onzekere situatie in de samenleving en de oorlogsgeruchten zijn onheilspellend. Ze voorspellen komende gebeurtenissen van een enorme omvang. Getuigenissen voor de Gemeente 9, blz Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

11 De toestand van Gods volk in de laatste dagen Bijna 2000 jaar geschiedenis zijn verstreken sinds dat glorieuze moment, waarop de Verlosser van de wereld twaalf mannen riep om Hem te vergezellen bij Zijn aardse bediening. Dat was het begin van wat later de christelijke gemeente zou worden genoemd. Wat een geweldige gebeurtenis! Wat een verheven werk is sindsdien begonnen zich te ontwikkelen! Wat een enorme vreugde moet de Meester hebben gevoeld bij het zien van de geboorte van Zijn gemeente! Zeker ook kwam het Jezus voor ogen, toen Hij het overdacht, de komende toekomst van de lange geschiedenis van Zijn gemeente, ook het moment dat Hij zal terugkeren, de Zijnen zal verzamelen en hen zal meenemen naar de woningen, beloofd aan Zijn kinderen sinds de oudheid. Hoe bekijkt de Heere Zijn overblijfsel in deze laatste dagen? Welke indruk moet Zijn tedere hart hebben gevoeld bij het aanschouwen van onze huidige toestand? Het is waarschijnlijk, dat de liefdevolle Heiland verdriet en smart in Zijn Wezen gevoeld heeft om onze huidige situatie te zien als een volk, dat Hij ernstige waarheden voor deze laatste dagen heeft toevertrouwd. Laten wij met dit in gedachten onze huidige toestand overdenken, terwijl wij ons eerlijk afvragen: Zijn wij getrouwe vertegenwoordigers van Degene, Die ons geroepen heeft om Zijn volk te zijn? Brengen onze daden duidelijk naar voren, dat wij leven in het licht, dat God ons gegeven heeft? Is er een duidelijk verschil tussen ongelovigen, de wereldse mensen, in duidelijke tegenstelling met ons, die beweren het overblijvende volk van God te zijn? Helaas kunnen wij zeggen, dat de gemeente nu, in bijna niets, kan worden vergeleken met de eerste christelijke gemeente, die Jezus stichtte. De jaren zijn verstreken en nu hebben wij een andere gemeente, een gemeente die geleidelijk aan toe staat meegesleurd te worden in de wereld. Het is met terughoudendheid en met grote bezorgdheid, dat wij zien en horen, dat jonge leiders met de wens om de gemeente te zien groeien wereldse mode en gewoonten toestaan onder Gods volk, dat geroepen is om de met bloed bevlekte banier van Emmanuël te dragen. Laten wij een vurige oproep doen aan onze jonge leiders in het hart van het werk, ook aan hen die werken in kleine en bescheiden gemeenten over de hele wereld: Laten wij ernaar streven de banier niet te verlagen, maar om deze te verhogen! Deze banier, deze standaard, heeft de Heer geplaatst in onze handen en Hij gebiedt ons deze heel, heel hoog te houden. De standaard van het overblijfsel Wat is de standaard van Gods overblijvend volk? Zeker, de standaard, die goddelijke Voorzienigheid in onze handen heeft geplaatst, verklaart: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus (Openbaring 14:12). De derde engelboodschap, die de boodschappen van de eerste en tweede engel omvat, is de boodschap voor deze tijd. Wij moeten de banier verhogen, waarop geschreven staat: De geboden van God en het geloof van Jezus. Counsels on Health, blz God roept ons op om onze vlag te laten wapperen en samen te werken God roept allen op de standaard te verheffen met het opschrift: Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Hij roept Zijn volk op om in volmaakte harmonie te werken. Hij roept degenen op, die bezig zijn in ons medisch werk, dit te verenigen met het dienstwerk; Hij roept het dienstwerk op samen te werken met de medische zendingswerkers; en Hij roept de gemeente op tot het opnemen van hun aangewezen taak, de standaard van echte reformatie op 11 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

12 hun eigen terrein hoog te houden, om de geoefende en ervaren werkers naar nieuwe velden te laten doordringen. Geen woord moet gesproken worden om iemand te ontmoedigen, want dit bedroeft het hart van Christus en doet de tegenstander veel plezier. Allen moeten gedoopt worden met de Heilige Geest; allen moeten zich onthouden van afkeurende en minachtende opmerkingen en dichter tot Christus naderen, opdat zij de zware verantwoordelijkheden waarderen, die de medewerkers van Hem dragen. Moedig elkaar steeds aan, zijn de woorden van onze goddelijke Raadgever. Eendracht maakt macht, tweedracht is zwakheid en mislukking. Counsels on Health, blz De taak van gemeenteleden en predikanten Laten wij trouw huis-aan-huis-werk doen. Zielen gaan verloren uit de veilige ark. Laat de standaard van de waarheid opgeheven worden door de gemeenteleden in hun omgeving. Laten predikanten hun tenten opslaan en de waarheid prediken aan de mensen met kracht en dan naar een andere wijk gaan en de waarheid daar prediken. Evangelism, blz Een christelijke houding De boodschapper van de Heer doet de oproep: God is echt met ons. Alleen degenen, die bekeerd zijn, zullen het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat zouden wij denken van Christus, als Hij geen warme liefde toonde, geen neiging om mensen in nood te helpen? Toch zijn velen, die belijden Zijn volgelingen te zijn, koud en ongevoelig. Zij doen weinig moeite om hen, met wie zij in contact komen, te helpen. Zij hebben hun karakter niet veranderd. Hun woorden laten zien, dat zij niet bekeerd zijn. Zij hebben niets van Christus tederheid. Hun onvriendelijke karaktertrekken, hun gebrek aan sympathie, laten zien, dat zij hun eerste liefde hebben verloren. Zij moeten berouw hebben en zich bekeren, want Christus wordt sterk onteerd door hun egoïsme. De Verlosser verblijft niet in hun harten, of zij zouden worden aangeraakt met gevoel voor zwakheden van anderen. Zij zijn op zichzelf gericht, hard, niet inschikkelijk. Als zij zijn, wanneer Christus de tweede keer komt, zoals zij nu zijn, ruw in woorden, grof in de geest, verstoken van christelijke liefde, zal hun kandelaar van haar plaats verwijderd worden. Zij zullen niet klaar zijn om hun Heer te ontmoeten. O, dat zij de noodzaak voelen van het aandoen van de Here Jezus! O, dat zij zouden proberen te begrijpen, wat de mens schuldig is tot zijn medemens! Ik zeg u in de naam van Jezus van Nazareth, dat er een reformatie moet zijn onder ons als volk. Tenzij mensen de gelijkvormigheid aan Christus tonen in al hun handelen met hun medemensen, tenzij zij de wetten des hemels gehoorzamen in elk detail, zullen zij nooit de stad van God binnengaan. Er is geen excuus voor iemand om te falen. Het karakter van Christus is ervoor allemaal, om het te bestuderen en na te doen. Als iemand een bepaald werk doet, dat niet helemaal volmaakt is, zullen zijn broeders dan het aan stukken trekken, er vernietigend en minachtend over spreken? Degene, die fouten heeft gemaakt, kan zijn uiterste best gedaan hebben. Heeft Christus het onvolmaakte werk van Zijn discipelen zo behandeld? Als Hij dwalende mensen zal behandelen, zoals zij te vaak elkaar behandelen, wat zou er van hen worden? Wel kunnen wij zeggen: Laat ons vallen in de handen van de levende God in plaats van in de handen van mensen. God is te wijs om te dwalen en te goed om ons kwaad te doen. Degenen, die verbonden zijn met de dienst van God, moeten geheiligd zijn, lichaam, ziel en geest, anders zullen zij Gods werk bederven en zetten zij Christus openlijk te schande. Wat bedoelt Gods Woord, wanneer het verklaart, dat Christus Zich een gemeente zal voordragen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks? Het betekent, dat Gods volk de standaard van 12 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

13 christelijke volmaaktheid kan en moet bereiken. Maar om dit te doen moeten zij van Christus leren Zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Door het offer van Christus is elke voorziening voor gelovigen getroffen om alle dingen te ontvangen, die behoren tot een godvruchtig leven. De volmaaktheid van Zijn karakter maakt het voor ons mogelijk om volmaaktheid te verkrijgen. Pacific Union Recorder, 9 februari Wij moeten de standaard van de Sabbat verhogen Het Sabbatvraagstuk zal het geschilpunt zijn in de grote eindstrijd, waaraan de gehele wereld zal deelnemen. De mensen hebben de beginselen van Satan geëerd boven de beginselen, die in de hemelen gehandhaafd worden. Zij hebben de onechte Sabbat aanvaard, die door Satan verheven is als het teken van zijn gezag. Maar God heeft op Zijn koninklijk gebod Zijn zegel gezet. Elke Sabbatinstelling draagt de naam van Zijn maker, een onuitwisbaar teken dat de autoriteit van elke van die instellingen aan toont. Onze taak is de mensen dit te doen begrijpen. Wij moeten hun duidelijk maken, dat het van vitaal belang is, of zij het merkteken van Gods koninkrijk dragen of het merkteken van het koninkrijk der rebellie, want zij beschouwen zich als onderdanen van het koninkrijk, waarvan zij het merkteken dragen. God heeft ons geroepen de banier van Zijn vertrapte Sabbat omhoog te heffen. Hoe belangrijk is het dan, dat wij een goed voorbeeld in Sabbatviering geven. Uit de Schatkamer der Getuigenissen 3, blz Een onbaatzuchtig en nederig dienen is nodig, vrij van aardse of geestelijke eerzucht en volledig toegewijd aan de dienst van God. Er is een soort liefde, die ons zou leren onze metgezellen te prijzen en te vleien en niet om hen getrouw te vertellen van hun gevaren en hen te waarschuwen en raad te geven voor hun bestwil. Deze liefde is niet hemels. Onze woorden en daden moeten ernstig en oprecht zijn, vooral voor degenen die het heil van hun ziel verwaarlozen. Als wij belijden zonen en dochters van God te zijn, moeten wij een dergelijke weg volgen ten opzichte van de ongelovigen, dat onze ziel vrij zal zijn van hun bloed, wanneer wij hen ontmoeten op de grote dag van de laatste afrekening. Als wij ons met hen verenigen in het zoeken naar lichtzinnigheid, onbeduidend plezier, of in enige bezigheid die ernst uit de geest zal bannen, zeggen wij voortdurend aan hen door ons voorbeeld: Vrede, vrede en geen gevaar. Er is geen reden voor ongerustheid. Dit zegt de zondaar: Het zal wel goed zijn met u. O, hoeveel onafhankelijke, liefhebbende zielen zijn er onder ons, die zich feitelijk verenigen met zondaren en in hun samenleving niets zeggen en doen om schuldgevoel op te wekken, niets om hun vleselijke veiligheid te verstoren! Velen, die belijden zonen en dochters van God te zijn en zich het licht der wereld noemen, weerkaatsen geen licht in de duisternis. Als deze halfslachtige, luie, plezier liefhebbende belijders van Christus waren, wat zij belijden te zijn, hoeveel goeds zouden zij kunnen doen! De boodschap, gebracht aan de mensen door de trouwe dienaren van God, zal niet berekend zijn om hen in vleselijke gerustheid te sussen. Zij zullen woorden moeten spreken om hen op te wekken tot actie. Wij roepen hen op, die Meroz nadoen, wakker te worden. Ga aan het werk, doe iets voor de redding van zielen, doe iets om de zaak van God te bevorderen en doe het nu. The Review and Herald, 8 januari God vraagt Zijn dienaren onder de met bloed bevlekte banier van Prins Emmanuël te staan, proberend in Zijn kracht de principes van de waarheid zuiver en onbedorven te houden. Zij moeten nooit een stap afwijken van het pad van zelfverloochening en nederigheid, waarover elke ware christen moet reizen. Als zij zo samenwerken met God, wordt Christus in hen gevormd, de hoop der heerlijkheid (Kolossensen 1:27). Bekleed met Zijn 13 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

14 zachtmoedigheid en nederigheid vinden zij hun grootste vreugde in het dienen van Hem. Aardse eerzucht maakt plaats voor een verlangen om de Meester te dienen. That I May Know Him, blz God wenst mensen in Zijn dienst, onder Zijn banier, die strikt eerlijk zijn, onwrikbaar eerlijk in karakter, wiens tong nooit zullen uiten, wat een gelijkenis met een onwaarheid heeft. De tong moet eerlijk zijn, de ogen moeten eerlijk zijn, de handelingen geheel en al, zodat God er Zijn goedkeuring aan kan hechten. Hoe Leid Ik Mijn Kind, blz Wij moeten een bekeerd dienen hebben. De doeltreffendheid en kracht samen met een waarlijk bekeerd dienen zouden de huichelaars in Sion angstig laten sidderen en zondaren bang maken. Gospel Workers (1892), blz. 28. God vraagt Zijn volk heilig en rein te zijn Het is het doel van God, dat Zijn volk een toegewijd, gereinigd, heilig volk zal zijn, licht verspreidend aan allen om hen heen. Maar alleen als zij de standaard hoog houden, alleen als zij tonen, dat de waarheid, die zij belijden te geloven, in staat is om hen te beïnvloeden tot gerechtigheid en om hun geestelijk leven te ondersteunen, alleen als zij de principes van de waarheid een deel van hun dagelijks leven maken, kunnen zij een lof en eer voor God zijn op aarde. This Day with God, blz. 53. God zal een volk hebben, afgescheiden en verschillend van de wereld. Als iemand een wens koestert om de gebruiken van de wereld na te doen, zal Hij hen niet langer erkennen als Zijn kinderen en zij worden de kinderen der wereld en der duisternis. Degenen, die Christus hadden beleden, schepen Hem feitelijk af en laten zien, dat zij vreemden zijn voor genade en voor de zachtmoedige en nederige Jezus. Hadden zij zich vertrouwd gemaakt met Hem, dan zouden zij waardig met Hem wandelen. Jong en oud, God beproeft u nu. U beslist over uw eigen eeuwige bestemming. Uw trots, uw ijdele en lege gesprekken, uw egoïsme, zijn allemaal in de schaal gelegd, en in veel gevallen is het gewicht van het kwaad vreselijk tegen u. Terwijl het kwaad toe neemt en diep wortelt, verstikt het het goede zaad, dat in het hart gezaaid is. Velen vleien zichzelf, dat zij goede christenen zijn, maar die geen enkele lichtstraal van Jezus hebben. Ze weten niet, wat het is om een hart te hebben, dat vernieuwd is door genade. Zij hebben zelf geen levende ervaring in de dingen van God. God beproeft Zijn mensen in deze wereld. Dit is de plaats om u geschikt te maken om in Zijn aanwezigheid te verschijnen. Hier tonen de mensen, welke kracht hun hart beïnvloedt en hun daden beheerst. Als het de kracht van de goddelijke waarheid is, zal het leiden tot goede werken. Het zal de ontvanger verheffen en hem een edel hart geven en vrijgevig maken, zoals zijn goddelijke Heer. Maar als kwade engelen het hart beheersen, zal het op verschillende manieren te zien zijn. De vruchten zullen zijn hebzucht, egoïsme, trots en verkeerde hartstochten. Het hart is onbetrouwbaar boven alle dingen en wanhopig zondig. Veel belijders van godsdienst zijn niet bereid zichzelf nauwgezet te onderzoeken om te zien, of zij in het geloof zijn, en sommigen leunen op een valse hoop. Zij lijken te denken, dat een belijden van de waarheid hen zal redden. Als zij die zonden, die God haat, bedwingen, zal Jezus binnenkomen en maaltijd met hen houden en zij met Hem. Zij zullen dan goddelijke kracht van Jezus trekken en in Hem groeien, en zij kunnen zeggen met heilige triomf: Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus (1 Korinthe 15:57). Het is het voorrecht van elke christen de diepe bewegingen van de Geest van God te ervaren. Een zoete, hemelse vrede kan de geest doordringen, en u kunt met plezier nadenken over God en de hemel. U kunt u verheugen over de heerlijke beloften van Zijn Woord. Maar weet vooral, dat u de 14 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

15 der duisternis en de machten des lichts. Elk oprecht kind van God zal dapper strijden aan de zijde van Christus. Degenen, die in deze grote crisis zich steeds meer laten gaan aan de kant van de wereld dan van God, zullen zich uiteindelijk volledig plaatsen aan de kant van de wereld. The Kress Collection, blz christelijke baan begonnen bent. Weet, dat de eerste stappen gezet zijn op de weg naar het eeuwige leven. Word hier niet misleid, want eeuwige belangen staan op het spel. -The Review and Herald, 9 september Als u niet verschillen wilt van de wereld, maar wenst u ermee te vermengen, zodat er geen verschil te zien is tussen u en de wereld, dan kunt u weten, dat u vervuld bent met de zorgen van dit leven. O, er zijn zoveel zelfzuchtige belangen, zoveel koorden om ons aan deze wereld te binden! Maar wij moeten deze koorden blijven doorsnijden en in een toestand van wachten op onze Heer zijn. De wereld heeft zich gedrongen tussen onze ziel en God. Maar welk recht hebben wij om toe te staan, dat ons hart wordt overladen met de zorgen van dit leven? Welk recht hebben wij, door onze toewijding aan de wereld, om de zaken van de gemeente en de belangen van onze medemensen te verwaarlozen? The Signs of the Times, 7 januari In plaats van de wereld gelijk te worden moeten wij steeds meer van de wereld gaan verschillen. Satan heeft zich verenigd en zal doorgaan zich te verenigen met de kerken door zich meesterlijk in te spannen tegen de waarheid van God. Alles, dat gedaan is door Gods volk om een aanslag te doen op de wereld, zal vastbesloten tegenstand oproepen van de machten der duisternis. De laatste grote strijd van de vijand zal een meest vastberadene zijn. Het zal de laatste strijd zijn tussen de machten Conclusie Wij willen een beroep doen op onze predikanten, voorgangers, Bijbelarbeiders, leiders en onze mensen in het algemeen, dat wij werken met alle kracht, die God ons gegeven heeft om onze hoge principes te handhaven tegen elke prijs. Laten wij door de genade, die God ons heeft gegeven, de deur sluiten voor het wereldse. Voorgangers en predikanten, laten wij duidelijk en krachtig elke afwijking van de waarheid veroordelen, hoe klein deze ook mag zijn en wat het ons ook kost. Laten wij geen enkele wereldse daad toestaan, niet in onze gezinnen en ook niet door onze getuigenis, zodat God een reformatie kan doorvoeren in de gemeenten, waar wij werken. Moge de Heer zielen naar Zich trekken en ieder van hen afzonderlijk bewust maken van hun heilige verantwoordelijkheid om een zodanig karakter te vormen, dat Christus Zich niet zal hoeven schamen om hen broeders te noemen. Verhef de standaard dan zal Gods zegen over u worden uitgesproken op de dag, waarop iedereen zal ontvangen naar hetgeen hij in het lichaam gedaan heeft. Getuigenissen voor de Gemeente 5, blz Laten wij waakzaam zijn en de gevaren van de tegenwoordige tijd beseffen; zodat wij onze heilige taak kunnen aanvaarden om de standaard van de eeuwige waarheid hoog te houden tot het einde van de proeftijd, die de Heer ons heeft gegeven, zodat wij deze eeuwige waarheid mogen laten schijnen voor de wereld. Moge God Zijn volk zegenen, nu en altijd. Amen. 15 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

16 ZONDAG, 8 december, 2013 HET DIEET VOOR OPNAME Door Daniel Boarim De grootste droom A ls wij mensen moesten vragen over hun toekomstige ambities en wat zij van plan zijn voor hun leven, zouden wij een breed scala van reacties krijgen. Natuurlijk zouden leeftijd en maatschappelijke toestand helpen de gang van zaken te bepalen. De jongere zou zeggen: afstuderen op school, een baan krijgen, trouwen en succes hebben. De oudere en meer gevestigde zou noemen: pensionering en streven naar een betere kwaliteit van leven. Eens hoorde ik over een oudere dame, die haar droom vervuld zag om haar oude dag in een klein en rustig stadje aan de kust door te brengen, zodat zij iedere dag bij de zee kon wandelen. Tussen deze twee uitersten zouden wij zeker een aantal reizen hebben met de nadruk op bepaalde specifieke doelen en doelstellingen, en misschien zouden wij zelfs een glimp opvangen van het gebrek aan ambitie van de kant van sommigen. Hoe zit het met u? Welke plannen hebt u voor uw toekomst? Dromen is geen zonde, zolang uw dromen niet Gods grote plannen voor u verstoren. Het is niet moeilijk te begrijpen: God houdt zoveel van u, dat, omdat Hij de toekomst kan overzien en wij niet in staat zijn om dit te zien, Hij soms niet toe staat uw plannen uit te werken. Het kan pijnlijk zijn, maar het is, omdat Hij ons kan garanderen: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben (1 Korinthe 2: 9). Laten wij een moment pauzeren om ons voor te stellen, wat de apostel bedoelt. Dit is een van de meest verheven verzen van de Bijbel. De meest vruchtbare voorstelling, zelfs in dit tijdperk van ongelooflijke digitale werkelijkheden, kan niet zichtbaar maken de grootheid en de voortreffelijkheid van wat God heeft gereserveerd voor Zijn vrienden. Want het was Jezus Zelf, die zei: Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u 16 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

17 vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt (Johannes 15:15). Een betere plaats, onvergelijkbaar beter! Ja, dat klopt: God heeft voor Zijn vrienden een prachtige plaats gereserveerd, die onze meest geweldige dromen overtreft. Het is echt niet nodig te vragen, of u daar wilt zijn. Elk ander antwoord dan een helder klinkend: Ja, natuurlijk wil ik daar zijn zou op zijn minst onsamenhangend of een vrucht van ongeloof zijn. Het Bijbelboek Openbaring, ten onrechte het boek van tragedies en verschrikkingen genoemd, vertelt in zijn laatste hoofdstukken over het gelukkig einde van de vrienden van God. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan (Openbaring 21:4). Stelt u zich een werkelijkheid voor zo kolossaal als dit, waarin slecht nieuws eenvoudigweg zal verdwijnen uit de media. In feite zal er geen media zijn, zoals wij deze nu kennen. De technologie en de wetenschap van God zullen voldoende zijn om indruk te maken op de meest briljante geesten. Toegang De manier om de hemel aan te grijpen is duidelijk. De deur staat open. In de Bijbel zijn er, onmiskenbaar, een aantal dingen die moeilijk te begrijpen zijn, maar de wetenschap van verlossing is zo objectief, dat zelfs een kind het kan begrijpen en ervan genieten. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet (Openbaring 22:17). Het is noodzakelijk dorst te hebben, daarom is het nodig het te wensen! Verlangt u ernaar? Wilt u het echt? Maar wacht even, de wens, hier genoemd, is geen magisch verlangen van het alles, wat u hebt te doen, is: verlang het en alles zal gebeuren scenario. In tegenstelling tot deze gevaarlijke geloofsovertuiging is het alleen een werkend, energiek verlangen, dat handelt. Door de kracht van de Heilige Geest in samenwerking met volledige instemming en initiatief van de kant van het individu wordt een nieuwe mentale opstelling geïnstalleerd, die uit twee dingen bestaat: Zelfbeheersing en wilskracht. Beter gezegd: 1. Zelfbeheersing om niet te doen wat schadelijk is en 2. Wilskracht om te doen wat goed is. Met andere woorden, besluiten om: 1. Alles verlaten wat zondig is en 2. Alles doen wat opbouwend is. Hebt u gemerkt, dat steeds het tegenwoordige werkwoord verlangen naast het werkwoord doen staat? Dat is het geheim van het succes in dit leven en, zonder twijfel, het succes in het veroveren van het eeuwige leven. Maar er is een ander belangrijk aspect hierbij betrokken: Zowel onze wens en ons doen zijn verzwakt door de zondige toestand van de mensheid. Wij zelf zijn hulpeloos. De vleselijke natuur, hoe zeer deze goed wil doen, heeft de neiging om de tegenovergestelde richting uit te gaan (Romeinen 7)! Daarom bevestigt de Bijbel: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen (Filippensen 2:13). En in hetzelfde verband lezen wij: Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven (vers 12). Er is maar één manier om dit te begrijpen: God werkt en de mens werkt samen. Het is een harmonieus en wonderbaar werk. Verenigd met Christus zal er geen onoverkomelijk obstakel zijn. Gelooft u in de kracht, die voortkomt uit vereniging met Christus? Het is de kracht, die alle kwaad overtroeft en de overwinning garandeert. De waarheid zal u vrijmaken Tijdens het christelijke leven worden veel veranderingen en nieuwe krachtgevende waarheden geopenbaard, hoe iemand in verbinding staat met Christus en Zijn verbazingwekkende 17 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

18 karakter. Het onpartijdige van deze waarheden, die Jezus ons beetje bij beetje openbaart, moet ons van de uiterste achteruitgang, waarin de zonde ons heeft geworpen, brengen naar het andere uiterste van volmaaktheid en geluk, waarin het eerste paar viel. Wat betekent dit in de praktijk? Naast de behoefte aan reinheid en heiligheid betekent het om in de richting te gaan van vrede, geluk en gezondheid. Het betekent de goede dingen herstellen, die de zonde ons heeft ontnomen en om de verspilling van slechte eigenschappen en hun kwade gevolgen weg te doen, waarmee de zonde ons heeft geschaad en ons blijft schaden. Uiteindelijk betekent het vrijheid. Om precies te zijn: Zonde is een verslaving, die fascineert, misleidt en verslaaft. Het is gewoon voorbijgaande opwinding, die leidt tot verdriet, ziekte en dood. En als wij dat weten: door gemeenschap met Jezus maakt de waarheid ons vrij! Het wonder der wonderen Is het duidelijk? God wil ons geluk, de rechtschapenheid en het welzijn herstellen, die ons gewelddadig ontnomen zijn door de zonde. Dat is de kern van het verlossingsplan. Vele malen maken wij verkeerd gebruik van de keuzevrijheid, die God ons heeft gegeven, en als eigenwijze en onvolwassen kinderen rennen wij rechtstreeks naar het gevaar. Door een dagelijkse verbinding met Christus volgroeien wij geestelijk, uiteindelijk kijken wij om ons heen met andere ogen; een proces dat Paulus heel goed beschrijft met de woorden: Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht (Filippensen 3:7). Veel dingen veranderen in ons leven. Hebt u, beste lezer, dit ervaren? Het grootste van alle wonderen zijn de daden in ons leven, die zo onzichtbaar zijn als de wind, maar merkbaar in de verandering, die gebeurt in het gelukkig, dagelijks wandelen met Jezus. Het gebeurde bij de discipelen en het zal ook gebeuren met ons, als wij de deuren van ons hart openen in antwoord op het zachte kloppen van Jezus! Wat verandert er? Alles verandert ten beste. Alles wat God ons vraagt achter te laten is, wat ons schaadt, en alles wat Hij ons vraagt om te doen, is altijd gezond. In het neen van Jezus, als Hij zegt: Gij zult dit niet doen, gij zult dat niet doen, vinden wij ingesloten: Ja, Ik wil, dat u succesvol bent; Ik wil, dat u een overwinnaar bent. Lees langzaam en met veel aandacht de volgende teksten, die duidelijk de goede bedoeling van God voor de gehele mensheid laat zien: Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad (Deuteronomium 30:19). Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geef het einde en de verwachting. En de volgende, een van de meest mooie en ontroerende oproepen van de Bijbel: En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart (Jeremia 29:11, 13). De grote finale: Opname Heel de hemel is steeds werkzaam bij de voorbereiding van ons voor het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de mensheid. God weet, dat wij om goedgekeurd te worden in de grootste van alle testen, wij ons moeten onderwerpen aan het veranderende en straffende proces, eerder genoemd en bekend als de overdracht van de gerechtigheid van Christus. Waar spreken wij over? Wij wijzen op een bijzonder volk, dat leeft in een bijzondere tijd, met een speciale opdracht en een fantastische boodschap om aan de wereld te brengen: De En er is nog een ding: Deze speciale groep mensen moet ook een bijzondere leefstijl aannemen. 18 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

19 De leefstijl van de kandidaten voor opname Wij hebben allemaal de gemeenplaats gehoord: Moderne mensen hebben een levensgevaarlijke leefstijl aangenomen. Is dit verstandig! Nu moet ik u vragen, heeft het zin voor de kandidaat voor opname dezelfde leefstijl aan te nemen? Heeft het zin om de kostbare gezondheid, die God geeft, te schaden met eetgewoonten, slaapgewoonten en min of meer schadelijke gedachten? Ik hoorde iemand eens zeggen: De dingen betreffende eetgewoonten zijn slechts raadgevingen en geen geboden. Raad kan wel of niet opgevolgd worden zonder grote gevolgen ten opzichte van onze verlossing. Wat denkt u? Laten wij er eens over nadenken. In Openbaring 3:18 lezen wij: Ik raad u (let op: Ik raad u), dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur..., en witte klederen..., en zalf uw ogen met ogenzalf. Dit zijn ook raadgevingen! Wat zal er gebeuren, als wij deze goddelijke raadgevingen niet opvolgen? Nogmaals, het is makkelijk te begrijpen hier is het begrip ingesloten van de keuzevrijheid. Maar, wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien (Galaten 6:7), en alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig (1 Korinthe 6:12). Eetgewoonten van de kandidaten voor opname Wij kennen allemaal de geschiedenis van de profeet Elia, maar wij moeten onze studie een beetje meer uitdiepen in zijn leefstijl, want het heeft heel veel te maken met ons eigen leven. Toen het moment voor zijn opname naderde, ontdeed hij zich van zijn eigen natuur en nam steeds meer de goddelijke natuur van Christus aan. Zelfs zijn eetgewoonten ondergingen wezenlijke veranderingen, ze werden eenvoudiger en gezonder. (Zie 1 Koningen 17:6, 14-15; 19:6). Waarom? Het antwoord is gemakkelijk gevonden: Hij bereidde zich voor op het hemelse burgerschap, zowel in zijn verbinding met anderen en in zijn leefstijl. Dit is niet anders dan in ons geval! Onze eetgewoonten moeten steeds meer natuurlijk, eenvoudig en gezond worden, als het glorieuze naschrift van onze geschiedenis nadert, of, met andere woorden, als wij echt willen worden 19 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

20 toegelaten om de gelukkige groep van de opname te vergezellen. Meer dan overwinnaars voor hun eigen rekening Besteed bijzondere aandacht aan de volgende geïnspireerde woorden: Als christenen het lichaam in onderwerping zullen houden en al hun begeerten en verlangens onder de leiding brengen van een verlicht geweten, het als een plicht voelen, dat zij verschuldigd zijn aan God en hun naasten om de wetten te gehoorzamen, die de gezondheid en het leven besturen, zullen zij de zegen van fysieke en mentale kracht hebben. Zij zullen morele macht hebben om deel te nemen in de strijd tegen Satan, en in de naam van Hem, die de eetlust overwon voor hen, kunnen zij meer dan overwinnaars voor eigen rekening zijn. Deze strijd staat open voor allen, die zich ermee bezighouden. Testimonies 4, blz Zegeningen die u niet kunt missen! Onder alle zegeningen, die God heeft toegewezen aan Zijn gemeente, is een van de meest bijzondere de reformatieboodschap voor de gezondheid, omdat wij veel te winnen hebben, als wij deze aannemen en veel te verliezen, als wij deze verwerpen. Had u aandacht besteed aan de woorden van de Inspiratie? De zorg van onze eetgewoonten en gezondheid draagt bij tot de helderheid van geest en morele kracht, die ons voorbereidt en versterkt in de strijd tegen het kwaad, waarmee wij allemaal bezig zijn. De volgende woorden zijn nog specifieker: Wij moeten niet beheerst worden om iets in de mond te nemen, dat het lichaam in een ongezonde toestand zal brengen, het maakt niet uit, hoe graag wij het lusten. Waarom? Omdat wij Gods eigendom zijn. U hebt een kroon te winnen, een hemel te winnen en een hel te mijden. Dan vraag ik u om Christus wil: Zult u het licht laten schijnen voor u in heldere en duidelijke stralen en dan u afwenden en zeggen: Ik houd van dit en ik houd van dat? God roept een ieder van u op om plannen te gaan maken, samen te werken met God in Zijn grote zorg en liefde, om de gehele ziel, lichaam en geest te verheffen, te veredelen en te heiligen, zodat wij medewerkers van God mogen zijn. The Review and Herald, 7 januari Zij houden niet van u! Het is de moeite waard de nadruk te leggen op het begin van de zin: Wij moeten niet beheerst worden om iets in de mond te nemen, dat het lichaam in een ongezonde toestand zal brengen, het maakt niet uit, hoe graag wij het lusten. De conclusie is duidelijk. Houdt u van junkfood (ongezonde kost)? Besef wel, dat deze niet van u houdt! Houdt u van chocolade, geraffineerde en gebakken voedsel? Houdt u van frisdrank? Al deze dingen haten u! De lijst is lang, u kent deze wel, en het is geen onderdeel van een verstandig dieet, het dieet van de kandidaten voor de opname. Er zijn mensen, die zouden zeggen, dat de verbinding van velen met hun verraderlijke voedsel een geval is van onbeantwoorde liefde. Dit calorierijke, ongezonde voedsel zou alleen dienen om uw lichaam lelijk en ziek en uw geweten zo zwaar als uw lichaam achter te laten, met negatieve gevolgen in uw denkvermogen en de fijne afstemming van uw geestesgesteldheid. Trouwens, dit alles is niets meer dan blinde hartstocht. U wordt verraden zonder het te weten. Het is tijd om een periode toe te voegen aan deze eenzijdige verbinding, waarin u degene bent, die wordt geschaad. Twee genoegens in plaats van één Het is tijd om uw relatie met voedsel te veranderen. Besluit om alleen die dingen te willen, waar u echt van houdt, gezond voedsel, vrijelijk gegeven door de Schepper, die dingen die gezond en lekker zijn! Zij zullen u twee genoegens geven: Het plezier van goede smaak en het 20 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

21 grootste plezier, weet u welke het is? Het plezier van zich goed voelen! Want dit is, wat onze liefhebbende God voor ons heeft gepland met de reformatieboodschap voor de gezondheid: Kwaliteit van leven en een goede geestelijke gezindheid om Zijn goede nieuws te begrijpen en ook om deze met de wereld delen. Heerlijke grenzen Stel doelen voor uw leven vast, maak een haalbaar plan en voer dit vastberaden uit, maar vooral met veel plezier. Dit zal uw persoonlijke gezondheidstest zijn. U kent de valkuilen en weet hoe u eraan kunt ontsnappen. Vooral kunt u rekenen op Hem, die over de god van eetlust zegevierde in de woestijn, begin uw overwinning precies waar onze voorouders hun nederlaag behaalden. Bewijs met lofprijzen aan uzelf en aan allen, die u zien, wie zich echt beheerst: Christus met uw volledige instemming en initiatief. Alleen op deze manier kunt u de heerlijke grenzen van gematigdheid beleven, altijd met uw ogen op de grotere prijs. Met andere woorden bega niet de dwaasheid van het opofferen van het grotere genoegen voor kleinere en vergankelijke genoegens. Voelt u zich machteloos ten opzichte van uw slechte gewoonten? Lees dan dit: De Verlosser overwon om de mens te tonen, hoe hij kan overwinnen... Vraag de verzochte om niet naar de omstandigheden te kijken, naar eigen zwakheid, of naar de kracht van de verzoeking, maar naar de kracht van Gods Woord. De Weg tot Gezondheid, blz. 147, 148. Nu is het aan u Laat niemand, die voorgeeft godsvruchtig te zijn, onverschillig staan tegenover zijn lichamelijke gezondheid en zichzelf vleien met de gedachte, dat onmatigheid geen zonde is Niemand kan een succesvolle arbeider op geestelijk gebied zijn zonder, dat hij strikte gematigdheid in zijn dieet betracht. God kan Zijn Heilige Geest niet laten rusten op degenen, die, terwijl ze weten, hoe zij gezond zouden moeten eten, voortgaan op een weg, die hen naar lichaam en geest verzwakt Wij moeten leren, dat het bevredigen van onze eetzucht de voornaamste hinderpaal is voor de groei van ons verstand en de heiligmaking van onze ziel Het is onmogelijk voor hen, die hun zucht naar eten bevredigen om christelijke volmaaktheid te bereiken Zij, die voorlichting hebben ontvangen over de kwalijke kanten van het gebruik van vlees, thee en koffie, en weelderige en ongezonde gerechten, en die vastbesloten zijn een verbond met God aan te gaan door opofferingen te doen, zullen niet doorgaan met het bevredigen van hun eetlust met voedsel, waarvan zij weten, dat het ongezond is. God eist, dat wij onze eetlust reinigen, en dat wij zelfverloochening beoefenen ten aanzien van dingen, die niet goed voor ons zijn. Dit is een taak, die moet worden vervuld, voordat Zijn volk volmaakt voor Hem kan staan. Adviezen over Dieet en Voeding, blz. 59, 52, 41-42, 19-20, Dus waarom nu niet beginnen met een herziening van ons menu en levensgewoonten? Één ding is zeker: als u de door God aangewezen weg kiest, zult u in de toekomst in staat zijn om zonder spijt terug te kijken. Echt u zult veel te vieren hebben en God danken voor dit wonderbare licht. Zo wonderbaar en noodzakelijk dat wij, zoals wij net gelezen hebben, als Zijn volk volmaakt voor Hem kan staan. 21 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

22 WOENSDAG, 11 december 2013 VIJGENBLADEREN OF LAMSWOL Door P. D. Laušević V ele jaren geleden bezochten wij, als opleiding van Bijbelarbeiders, met een oudere predikant verschillende alleenstaande leden en geïnteresseerden. In een plaats wilden wij een gemeentelid bezoeken, die geen van ons ooit had ontmoet, dus vroeg ik me af, hoe wij haar zouden herkennen. Wij keken naar de vele mensen, die uit de lift in de hal kwamen, waar wij waren, en een dame liep eruit en meteen wisten wij, dat dit onze zuster was. Afscheiding De reden, waarom wij onmiddellijk deze vrouw herkenden als lid van onze gemeente, was, omdat zij zich duidelijk onderscheidde van alle andere vrouwen in dit gebouw. God maakte duidelijk, dat Hij een volk zal hebben, dat zeer verschillend en afgescheiden is van alle andere volken op de aardbodem. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige (2 Korinthe 6:17-18). Als God zegt, dat Zijn volk uit de wereld moet komen, dat Zijn volk uit Babylon moet komen, verwacht Hij, dat wij er helemaal uitgaan, niet alleen een gedeelte van de weg. Alleen, als wij besluiten ons volledig af te scheiden van alles, wat Hij een gruwel noemt, dat wij dan de zonen en dochters van de Almachtige worden. Wij beseffen, dat wij Zijn eigendom zijn, omdat Jezus naar deze wereld kwam en de losprijs voor onze verlossing betaalde. Echter alleen wanneer wij vrijwillig het offer van Jezus aannemen en ons volledig aan Hem toevertrouwen, dat wij die speciale verbinding als zonen en dochters kunnen ontvangen. Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene 22 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

23 zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij (Lukas 9:23). De volgelingen van Christus zijn verplicht uit de hele wereld komen, zich af te scheiden en het onreine niet aan te raken, en zij hebben de belofte van de zonen en dochters van de Allerhoogste te zijn, leden van de koninklijke familie. Maar als aan de voorwaarden niet wordt voldaan van hun kant, zullen zij niet, kunnen niet, de vervulling van de belofte verwezenlijken. Een belijden van het christendom is niets in de ogen van God, maar oprechte, nederige, gewillige gehoorzaamheid aan Zijn eisen kenmerkt de kinderen van Zijn aanneming, de ontvangers van Zijn genade, de deelgenoten van Zijn grote zaligheid. Zodanigen zullen te onderscheiden zijn, een schouwspel voor de wereld, voor engelen en mensen. Hun bijzondere, heilige karakter zal waarneembaar zijn en zal hen duidelijk afscheiden van de wereld, van zijn genegenheden en verlangens. Testimonies 2, blz Beginsels ervaren God houdt zoveel van Zijn volk, dat Hij met hen de eeuwigheid wil doorbrengen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn (Openbaring 21:1-3). Kunt u zich voorstellen, dat de grote God van het universum de tabernakel bij Zijn volk wil hebben en met hen leven in alle eeuwigheid? Dit is niet alleen spreken over een toekomstig leven, zoals wij alleen spreken in theologische kringen. God wil beginnen te leven met ons hier, nu, vandaag. Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft (Johannes 15:4). En door de Heilige Geest wordt dit constante leven met ons volbracht. Zij, die Christus zien in Zijn ware karakter en Hem ontvangen in hun hart, hebben het eeuwige leven. Door de Geest woont Christus in ons en de Geest van God, die wij ontvangen in ons hart door het geloof, is het begin van het eeuwige leven. De Wens der Eeuwen, blz Als wij naar de toekomst kijken, wanneer de Heilige Geest zal worden uitgestort over Gods volk in de volheid van de late regen, hebben wij veel lessen te leren van de eerste christelijke gemeente. Wat maakte het voor hen mogelijk om de volheid van de kracht van de Heilige Geest in hun tijd te ontvangen? Waarom hadden deze betrekkelijk onwetende mensen, die in alle opzichten geen volgelingen tot hun nieuwe godsdienst konden trekken, de wereld verschrikt? De eerste christenen waren inderdaad een groep eigenaardige mensen. Hun onberispelijk gedrag en onwankelbaar geloof waren een voortdurende aanklacht, die de rust van de zondaren verstoorde. Hoewel ze gering in aantal waren en geen rijkdom, aanzienlijke eretitels bezaten, waren ze overal, waar hun karakter en leer bekend werden, een verschrikking voor de boosdoeners. De Grote Strijd, blz. 42. Het was niet alleen hun nieuwe leer, die belangstelling trok. Het was deze fatale combinatie van leer en karakter, die het hele Romeinse rijk verstoorde, evenals elke cultuur en godsdienst, die samen kwamen met deze unieke mensen. De wereld zou een ander idee of leer kunnen tolereren. Maar het was deze leer, die in feite de macht had het karakter te veranderen, die het zo krachtig maakte. De grootste misleiding van de menselijke geest in de dagen van Christus was, dat alleen instemmen met de waarheid reeds gerechtigheid vormt. Bij alles, wat mensen 23 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

24 ervaren hebben, is gebleken, dat een theoretische kennis der waarheid niet voldoende was om de ziel te redden. Het brengt geen vruchten der gerechtigheid voort. Een nauwgezet in acht nemen van wat theologische waarheid genoemd wordt, gaat dikwijls gepaard met een haat voor de zuivere waarheid, zoals het leven laat zien. De Wens der Eeuwen, blz Het was deze waarheid, die de eerste christenen daadwerkelijk beleefden. Wij als Adventisten praten vaak over de komende zondagverordening en wanneer deze op deze wereld zal komen. In werkelijkheid zal het nooit komen, totdat er een volk is, dat in feite de waarheid in hun leven ervaart in een dergelijke mate, dat zij in hun dagelijks leven het leven van Jezus uitleven. Dat zij werkelijk christenen zijn, degenen die zijn zoals Christus. Dus is de echte vraag, die wij ons moeten stellen: Zijn wij werkelijk christenen, of zijn wij dat alleen in belijden? Het is onmogelijk voor ons om de wereld en Jezus te dienen. Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon (Matthéüs 6:24). Wanneer wij spreken van afscheiden van de wereld, moeten wij begrijpen, dat het hoofdzakelijk drie specifieke dingen omvat. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? (vers 25). Het betekent, wat wij eten, wat wij drinken en hoe wij ons kleden. Daarom geeft de Geest van de Heer ons een beheerste beoordeling bij het spreken over kledingreformatie. Laat de mode veranderen en gerieflijkheid zou niet langer genoemd moeten worden. Het is de plicht van ieder kind van God zich af te vragen: Waarin ben ik afgescheiden van de wereld? Laten wij een beetje ongerief lijden en aan de veilige kant staan. Welke kruizen draagt Gods volk? Zij vermengen zich met de wereld, nemen deel aan hun wezen, kleding, praten en handelen als zij. Testimonies 1, blz Betekent dit, dat het hun niet kan schelen, wat zij eten of hoe zij zich kleden? Aanziet de vogelen des hemels; dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt ze nochtans; gaat gij ze niet zeer veel te boven? (vers 26). Heel duidelijk zorgen de vogels voor het soort voedsel, dat zij eten. Zij maken zich echter geen zorgen over deze dingen. Op dezelfde manier zal het volk van God zich niet bezighouden met hun voeding en kleding. Zij zullen altijd die dingen doen tot Gods eer en heerlijkheid, maar nooit zo bezig zijn met deze dingen, dat deze hen aftrekt van hun geestelijk leven met de Heer als hun voornaamste levensdoel. Oorspronkelijke kleding Welk onderwerp wij ook overdenken, wij moeten altijd tegenwoordige gedachten en praktijken vergelijken met Gods oorspronkelijke plan voor Zijn volk. Zo zegt de Heere: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel (Jeremia 6:16). Jezus zelf moest, toen Hij op aarde was, veel verbeteringen, gebaseerd op het oorspronkelijke plan, maken. Hij kon zeggen: van de beginne is het alzo niet geweest (Matthéüs 19:8). Toen God onze eerste ouders maakte, waren zij anders dan iedere andere schepping. Heel de hemel toonde een diepe en blijde belangstelling in de schepping van de wereld en de mens. Menselijke wezens vormden een nieuwe en aparte klasse. Bijbelkommentaar, blz. 2. Zij waren naar Gods beeld gemaakt. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij ze (Genesis 1:27). Omdat de mens werd gemaakt naar het beeld van God, hebben wij erover nagedacht, wat voor kleding God draagt? 24 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

25 Heeft Hij iets gedragen? Loof de Heere, mijn ziel! O Heere, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij spant de hemel uit als een gordijn (Psalm 104:1-2). Ja! God draagt eer, majesteit en licht. Dus wij kunnen verwachten, dat onze eerste ouders, als zij plezier maakten in de hof, waren bekleed met eer, majesteit en licht, toen zij werden geschapen naar Gods eigen beeld. Het is een zeer wereldsgezind beeld van Adam en Eva, naakt in de hof van Eden, zoals wij nu naaktheid begrijpen. Het is waar, dat zij in zekere zin naakt waren zonder kleren. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet (Genesis 2:25). Deze naaktheid echter moet onderscheiden worden van de toestand, waarin zij waren, nadat zij zondigden. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten (Genesis 3:7). Zodra zij zondigden, wisten zij, dat zij iets hadden verloren, en zij probeerden te bedekken, wat zij hadden verloren door het maken van een kleed van vijgenbladeren. God gaf onze eerste ouders aanwijzingen in verband met de boom der kennis en zij waren volledig op de hoogte ten opzichte van de val van Satan en het gevaar van het luisteren naar zijn voorstellen. Hij beroofde hen niet van de kracht van het eten van de verboden vrucht. Hij liet hen als vrije, deugdzame wezens om Zijn woord te geloven, Zijn geboden en leven te gehoorzamen, of te vertrouwen op de verleider, ongehoorzaam te zijn en vergaan. Zij aten beiden en de grote wijsheid, die zij verkregen was de kennis van zonde en een gevoel van schuld. De bekleding van licht over hen verdween snel, en onder een gevoel van schuld en het verlies van hun goddelijke bedekking, begonnen zij te beven en zij probeerden hun blootheid te bedekken. -The Spirit of Prophecy 1, blz. 40. Waarom maakten zij die kleding van vijgenbladeren? Zij hadden op vaste tijden hun Schepper ontmoet en omdat zij wisten, dat zij in Zijn tegenwoordigheid kwamen, wisten zij, dat zij bekleed moesten zijn. Zij konden niet volledig bekleed zijn, zoals zij bekleed waren geweest met het kleed van licht, dus deden zij aan, wat zij konden vinden. Het is interessant op te merken, dat hoe meer mensen in zonde vallen, hoe meer zij naakt in de tegenwoordigheid van God willen komen, of in ieder geval met steeds minder kleding. Daarom wilden zij jaren geleden, als mensen een kerk binnen gingen, er zeker van zijn, dat zij voldoende gekleed waren. Tegenwoordig zien wij strakke en/of beschamend laag uitgesneden topjes, die veel van de borst onthullen, korte mouwen of zonder mouwen, samen met korte broeken of korte jurken in de kerk, alles toont duidelijk, dat wij ongevoeliger worden voor de zonde en in de tegenwoordigheid van God komen met onze schorten van vijgenbladeren. En toch is de eerbied van de heilige engelen, die nooit hebben gezondigd, opmerkelijk, als zij zich bedekken, wanneer zij de grote God in Zijn heilige tempel naderen. In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zag ik de Heere, zittende op een hoge en verheven troon, en Zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven Hem; een ieder had zes vleugels; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij (Jesaja 6:1-2). Dit alles gezegd hebbende is het beter, dat iemand in de aanwezigheid van God komt met zijn of haar schaars bedekkende kleed van vijgenbladeren in plaats van helemaal niet te komen. Als zondaren wil God, dat wij tot Hem komen, zoals wij zijn, omdat Hij een middel heeft voor onze ellendige, verdorven toestand als zondaren. 25 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

26 Het verlossingsplan Adam en Eva kwamen voor God, niet alleen uiterlijk gekleed op een manier die ongeschikt was voor de tegenwoordigheid van God, maar hun innerlijke toestand was, zoals Jesaja die beschreef van het belijdend volk van God in zijn eigen tijd. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan; maar wonden, en striemen, en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen van hen is met olie verzacht (Jesaja 1:6). En wat deed Christus met zulke zondaren, die Hij zo lief had, dat Hij bereid was Zijn leven te ruilen met dat van hen? Na het uitleggen van het verlossingsplan aan Adam en zijn vrouw en het offer, dat nodig was om hen te kunnen verlossen van deze achteruitgang, maakte de Here God rokken van vellen, en trok ze hun aan (Genesis 3:21). God toonde praktisch Zijn offer voor de zondaar en Hij legde het toen vast in hun geheugen door hun kleed van vijgenbladeren om te ruilen voor rokken van vellen, die duidelijk het verlossingsplan vertegenwoordigden vanwege het gemaakte offer van een dier ten goede van hen. Elke dag, als zij deze kleding aantrokken, die God speciaal voor hen had gemaakt, zouden zij eraan herinnerd worden, dat zij Christus als hun gerechtigheid hadden aangenomen. Op deze manier beïnvloedde hun verandering van kleding werkelijke hun karakter. Misschien is er nooit de vraag in ons opgekomen, die een dergelijke karakterontwikkeling heeft teweeggebracht als de kledingreformatie. Testimonies 4, blz Om deze reden, als wij iemand zien, die op de verkeerde manier gekleed is, wat weten wij dan? Ik zag, dat de uiterlijke verschijning een verwijzing is naar het hart... Tenzij zo iemand gereinigd wordt van zijn zonde, kan hij nooit God zien, want alleen de reinen van hart zullen Hem zien. Testimonies 1, blz Hebben wij Jezus aangenomen als onze persoonlijke Verlosser? Als dat zo is, dan zal er een overeenkomstige verandering zijn in onze uiterlijke verschijning. Het is waar, dat men het uiterlijk kan veranderen zonder de innerlijke verandering, maar men kan het innerlijk niet veranderen zonder het aan de buitenkant te laten zien. Als wij naar de verschillende 26 Reformatie Nieuws, jaargang 18, nummer 4

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd.

De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. Les 2 voor 8 oktober 2016 De Grote Strijd tussen Christus en Satan is de achtergrond door de Bijbel heen. Het is voornamelijk aanwezig in het boek Job. De Grote Strijd. De Strijd begint. De Strijd op aarde.

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Samengesteld door Henk Florijn Tweede druk uitgeverij boekencentrum, zoetermeer Tweede druk 2016 www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

de tijd van het oordeel aangebroken.

de tijd van het oordeel aangebroken. Les 27 De tegenwoordige waarheid. Welke periode is aan het naderen? Openbaring 14:6-7 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2007

De boodschappen van het jaar 2007 2 januari 2007 "Lieve kinderen, ik smeek jullie: laat in deze heilige tijd, die vervuld is van Gods genade en Gods liefde die mij naar jullie stuurt, jullie hart niet van steen zijn. Laat het vasten en

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Herstel van Jeruzalem. Hoe zal Jeruzalem eens genoemd worden? Jesaja 1:26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid,

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

De Bijbel open (04-05)

De Bijbel open (04-05) 1 De Bijbel open 2013 17 (04-05) Een paar weken geleden dachten we in ons programma na over Jona. Als u toen mee luisterde herinnert u het zich wellicht. Na zijn vlucht voor God en na zijn redding uit

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22)

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22) Les 7 voor 18 februari 2017 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Wie zal komen aan het einde der tijden?

Wie zal komen aan het einde der tijden? Jesaja over de Messias in de eindtijd. Wie zal komen aan het einde der tijden? Jesaja 2:2 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE Hij vast zal staan als de hoogste

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud?

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Zacharia en de late regen. Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Jakobus 5:16 Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Wat je doet met bidden is dat je jezelf aansluit op

Nadere informatie