SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016"

Transcriptie

1 GALGENBERGSTRAAT BERLARE Tel: Website: SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel 1

2

3 Inhoud Deel 1 Algemene informatie Inrichtende macht/schoolbestuur Pedagogisch project Levensbeschouwelijke kentekens Organisatie van de schooluren en vakantieregeling Leerlingenvervoer Voor - en naschoolse opvang Samenstelling van de scholengemeenschap Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Algemene klachtenprocedure Inschrijving en leerplicht inschrijving weigering tot inschrijving Schoolveranderen Regelmatige leerling Leerplicht en geregeld schoolbezoek Leerlinggegevens 16 Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving Studiereglement in het kleuteronderwijs in het lager onderwijs Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs Engagementsverklaring Bijdrageregeling Participatie... 25

4 6 Rookbeleid Reclame en sponsoring Activiteiten extra muros Afwezigheden Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden Onderwijs voor zieke jongeren tijdelijk onderwijs aan huis Leefregels Ordereglement en ordemaatregelen Bewarende maatregelen Tuchtmaatregelen Beroepsprocedure bij definitieve uitsluitingfout! Bladwijzer niet gedefinieerd.35 Deel 3 Afspraken en informatie Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Algemeen Kledij en voorkomen Levensbeschouwelijke kentekens Omgangsvormen Taalgebruik Zorg voor materiaal Waardevolle voorwerpen Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school) Speelgoed Snoep, tussendoortjes en drank Verloren voorwerpen Lessen LO en zwemmen Het schoolrestaurant

5 1.14Toiletbezoek In de schoolbus Tijdens de opvang Buitenschoolse opvang Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur Aandachtspunten Deel 4 Bijlagen CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen Modelformulier [niet als bijlage bij het schoolreglement] privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Lijst vande te voorziene kosten per schooljaar Engagementsverklaring Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september

6 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Welkom in basisschool Ten Berge Beste leerling Hartelijk welkom op onze school. Je bent nu leerling van de Basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ten Berge te Berlare. Een heel team staat klaar om je wegwijs te maken in onze school en om het schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat team bestaat uit de directeur, de leerkrachten, het administratief personeel en het dienstpersoneel. Zij zullen alles in het werk stellen om je zo goed mogelijk te begeleiden. Zij wensen je veel succes tijdens je schoolleven! 6

7 Deel 1 - Algemene informatie 7

8 1. Inrichtende macht/schoolbestuur Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs. (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder Samenstelling van de schoolraad ). Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van: SCHOLENGROEP 19 DENDER Algemeen directeur : Dhr. Eddy Michotte Welvaartstraat, 70/ AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/ Website: Samenstelling van de Raad van Bestuur: Dhr. Cottyn Marc (voorzitter) Dhr. De Plecker John Dhr. De Cuyper Henk Dhr. Van Biesen Leo Mevr. Carlier Ariane Dhr. Bourda Alain Mevr. Roels Lieve Mevr. Van Laethem Dina Dhr. Verbrugge Firmin Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Adres: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 8

9 Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) Website: Ons schoolteam bestaat uit: - de directeur, de heer Steven Ghys; - het beleidspersoneel: de zorgcoördinator mevrouw Martine Van Hecke en de pedagogische raad; - het ondersteunend personeel: 2 administratieve medewerkers mevrouw Hilde De Luyck en mevrouw Dorine Veldeman - de leerkrachten: de klastitularis (An Van Driessche, Pascale Desmadryl, Veerle Luwaert, Hilde Van Hoof, Lieve Van Hoof, Ilse De Batselier, Sabrina Peleman, Melissa Jansegers, Natalie Malyster, Kristel De Backer, Martine Uyttendaele, Greetje De Smet, Lieke Breuls de Tiecken, Kathy Braeckman, Annelies Sacré), de leerkracht leerbegeleiding (Melissa Jansegers), de leermeesters Lichamelijke Opvoeding (Michaël Van Den Haute en Kaat Gabriëls) en godsdienst/zedenleer (Sylvie De Coninck en Carla Tackaert) - meer info: zie infobrochure - het meesters-, vak- en dienstpersoneel 2. Pedagogisch project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO! vind je op 9

10 3. Levensbeschouwelijke kentekens Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 4. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling 4.1 Aanwezigheid op school Begin en einde van de lessen: voormiddag van 8u40 tot 12u15 namiddag van 13u30 tot 15u20 Op woensdag: van 8u40 tot 12u15 s Ochtends en s middags is er een belsignaal 5 minuten vóór aanvang van de lestijden. De leerlingen gaan dan rustig in de rij staan zodat ze bij het 2 de belsignaal onmiddellijk ordelijk naar de klas kunnen vertrekken en de lessen tijdig kunnen aanvangen. Toezichten: van 8u00 tot 8u30 van 12u15 tot van 15u20 tot 15u45 Op woensdag: van 12u15 tot 12u45 Opvang: van 6u30 tot 8u00 van 15u45 tot 18u00 Op woensdag:van 12u45 tot 18u Vakantieregeling Hervatting van de lessen op dinsdag 1 september 2015 Vrije dagen eerste trimester: - Pedagogische studiedag: maandag 28 september Facultatieve verlofdag: dinsdag 29 september Herfstvakantie: van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november Wapenstilstand: woensdag 11 november Kerstvakantie: maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari 2016 Vrije dagen tweede trimester: - Krokusvakantie: van maandag 8 februari t.e.m. zondag 14 februari Facultatief verlof: maandag 14 maart Paasvakantie: van maandag 28 maart t.e.m. maandag 10 april 2016 Vrije dagen derde trimester: - Pedagogische studiedag: woensdag 4 mei Hemelvaart: donderdag 5 en vrijdag 6 mei Pinkstermaandag: maandag 16 mei

11 4.3 Te laat komen Te laat komen is helemaal niet prettig voor uw kind. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor uw kind dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Schooluren moeten gerespecteerd worden. Wij ijveren voor een optimaal gebruik van de onderwijstijd voor al onze leerlingen. De ouders engageren zich ertoe hun kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch beschouwd. Er zal dan een begeleidingsdossier worden geopend waarbij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zal ingeschakeld worden. Bij te laat komen worden de ouders om verantwoording gevraagd. De leerlingen van de lagere school die te laat aankomen op school melden zich bij de directeur of bij afwezigheid van de directeur op het secretariaat / bij de schoolverantwoordelijke alvorens zich naar de klas te begeven. Zonder vermelding van het te laat komen in de agenda zal de klasleerkracht de leerling niet toelaten in de les. De nota in de agenda wordt ondertekend door de ouders ter kennisname. Kleuters en leerlingen mogen niet uit de klas gehaald worden tijdens de lesuren zonder schriftelijke aanvraag van de ouders aan de directie. Ouders die hun kind uitzonderlijk voor het einde van de lessen wensen af te halen dienen hiervoor vooraf de toestemming van de directeur te vragen. 5. Leerlingenvervoer Onze school beschikt over een eigen schoolbus. Voor het vervoer naar de culturele activiteiten, het zwembad, de bibliotheek, het bos en andere dichtbijgelegen activiteiten wordt de schoolbus gebruikt. De busroutes worden bepaald door de directie, in samenspraak met de buschauffeurs en de busbegeleiders. Voor de ophaaldienst van de school worden de tarieven van De Lijn gehanteerd zoals wettelijk voorzien. Er bestaat de mogelijkheid tot het nemen van een jaar-, trimestrieel of maandabonnement. Het maximale tarief voor het schooljaar voor niet-rechthebbende leerlingen is door de Raad van het GO! op 3 juli 2015 vastgelegd op 183 euro voor het hele schooljaar voor leerplichtige kleuters, leerlingen lager en secundair onderwijs. Het tarief voor niet-leerplichtige kleuters bedraagt 0 euro. Interne leerlingen betalen voor het gebruik van het weekendvervoer maximaal 36,60 euro (= 1/5de van 183 euro). Voor de occasionele gebruiker wordt het tarief van 1,5 euro enkele rit voorzien. Praktische toepassing van de tarieven a) Gespreide betalingen Het is de scholen toegelaten het bedrag, geldig voor het hele schooljaar, te laten betalen in trimestriële bijdragen. Deze trimestriële bijdrage bedraagt 4/10, 3/10 en 3/10 van het bedrag. Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van het collectief leerlingenvervoer kan per maand 1/10de van dit bedrag worden gevraagd. Als er binnen hetzelfde gezin meerdere kinderen zijn die het bedrag voorzien voor het collectief leerlingen vervoer betalen worden volgende kortingen toegestaan: - 20% voor het tweede kind % vanaf het derde kind. Houders van een WIGW-kaart die voor het hele schooljaar betalen, betalen slechts 32,00 euro op voorlegging van een WIGW-kaart. ( geldigheidsperiode is 12 maanden) Kinderen van 6 tot en met 11 jaar kunnen op basis van een geldige verminderingskaart Groot Gezin genieten van gratis vervoer. Dit voordeel vervalt ten laatste op de dag vóór hun twaalfde verjaardag. Dit voordeel wordt toegepast mits voor leerlingen in het gewoon onderwijs een verminderingskaart op naam van de betrokken leerling kan worden voorgelegd. Ook hier wordt de bijdrage voor de leerling per trimester berekend. 11

12 BUSREGLEMENT: o Ik stap rustig op (zonder duwen). o Ik ga zitten en ik ben kalm. o Ik praat stilletjes. o Ik verloop niet tijdens het rijden. Blijf zitten! o Niet snoepen! Niet drinken! Niet eten! Geen elektronische apparatuur! o Boekentas op de grond plaatsen. De kinderen blijven op de plaatsen die ze innamen zitten. Men verloopt niet van plaats! Wanneer kinderen zich niet aan de regels op de bus houden, kan de toegang tot de bus ontzegd worden 6. Voor- en naschoolse opvang Vanaf 8.00 is er toezicht op de speelplaats. Indien uw kind vroeger op school aanwezig is, dient het naar de voorschoolse opvang te gaan. Het toezicht tot voor busgebruikers 2 de rit is gratis. Tarief: 0.80 euro per beginnend halfuur. Openingsuren opvangklas: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag s Ochtends 6.30 tot tot tot tot tot 8.00 s Avonds tot tot tot tot Woensdag tot Leefregels opvangklas: de richtlijnen van de begeleid(st)er van de opvangklas dienen ten allen tijde gevolgd te worden; indien een leerling zich storend gedraagt, volgt de volgende ordemaatregel: tijdelijke of definitieve schorsing uit de opvangklas; de leerling mag de opvangklas niet verlaten zonder de uitdrukkelijke toelating van de begeleid(st)er; indien een leerling vroegtijdig of alleen de opvang dient te verlaten moet dit schriftelijk via de schoolagenda door de ouders worden aangevraagd; de leerling valt onder de hoede van de ouders, grootouders of voogd bij het verlaten van de opvangklas. De ouders, grootouders of voogd dragen vanaf dat ogenblik dan ook de volledige verantwoordelijkheid; de uurregeling dient door de ouders, grootouders of voogd gerespecteerd te worden. 7. Samenstelling van de scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap Basisscholen Dender. BS Aalst-Park Eikstraat 6/ AALST BS Atheneum Aalst - Graanmarkt AALST BS De Nieuwe Arend Binnenstraat AALST BBO De Horizon Molendreef AALST BS De Regenboog Driesstraat AFFLIGEM BS Ten Berge Galgenbergstraat BERLARE BS Denderleeuw De Nayerstraat 11A DENDERLEEUW BS Molenveld Molenstraat DENDERHOUTEM 12

13 BS L.P.Boon Leuvestraat EREMBODEGEM BBO De Brug Koebrugstraat ERPE-MERE BS De Speelplaneet Meersstraat GIJZEGEM BS De Zilverberk Ninovestraat HAALTERT BS De Kleine Prins Meirveld LEDE BS De Bij Kleemputtenstraat LIEDEKERKE BS De Wonderwijzer Kapellestraat MEERBEKE BS Faluintjes Leirekensstraat MOORSEL BS De Kameleon Kaaischoolstraat NINOVE De coördinatie van de scholengemeenschap Basisscholen Dender gebeurt door de directeur-coördinator: dhr. Jimmy De Wandel 8. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info zie bijlage): CLB GO Dender Aalst Zonnestraat AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/ Website: 9. Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Waar kan je met je klacht terecht? Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep: Dhr. Eddy Michotte Welvaartstraat, 70/ AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/

14 Website: Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel ( ). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/ Meer informatie vind je op Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: - beheersing onderwijskosten - eerlijke concurrentie - verbod op politieke activiteiten - beperkingen op handelsactiviteiten - beginselen betreffende reclame en sponsoring Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaatgeneraal, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel ( ). Via Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel ( ). Hoe dien je een klacht in? - Je kan je klacht melden via telefoon, brief, of fax. - Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: o o o je naam, adres en telefoonnummer wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is in welke school het gebeurd is bij indiening van een klacht - bij de scholengroep De klachtenprocedure is niet van toepassing op: - een algemene klacht over regelgeving - een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld - een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid - een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden - een kennelijk ongegronde klacht - een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen - een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking - een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure - een anonieme klacht 14

15 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. 10. Inschrijving en leerplicht 10.1 Inschrijving Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest. Voorrangsregeling voor broers en zussen Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren Weigering tot inschrijving Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school. Een leerling wordt geweigerd, indien er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden Schoolverandering De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of eventueel bij de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of de minderjarige in feite onder zijn bewaring heeft. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, moet door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs meegedeeld worden. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling Regelmatige leerling Een regelmatige kleuter is een kleuter die: 15

16 a. voldoet aan de toelatingsvoorwaarden b. slechts in één school is ingeschreven In het lager onderwijs of als leerplichtige leerling in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden: a. aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid b. deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling Leerplicht en geregeld schoolbezoek Leerplicht Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt. Regelmatig schoolbezoek De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest). Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen,...) zijn gedurende die periode op school aanwezig. U kan de deelname van uw kind aan een extra- murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de directeur. In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dan hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet die 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt voor 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad Leerlinggegevens Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen. De overdracht kan 16

17 enkel betrekking hebben op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling en slaat nooit op gegevens met betrekking tot schending van de leefregels (behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt). Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. De ouders kunnen zich, na inzage van de stukken, tegen de overdracht van bepaalde documenten overzetten. Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving Schoolreglement: Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Wijzigingen aan het schoolreglement: Bij wijzigingen aan het schoolreglement moet de school de ouders hierover informeren. In dit geval moeten de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren. Indien de ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 17

18 1. Studiereglement Begeleiding en evaluatie Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan. Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. In het belang van het kind engageren de ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact. Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van ) huistaken of over andere leerlingspecifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken. Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerlinggegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, dan zal u tegen betaling van de kostprijs ( 1 per kopie) een kopie worden verstrekt. U krijgt deze kopies ten persoonlijke titel. De kopies dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet worden verspreid. Ouders engageren zich derhalve om deze kopies niet openbaar te maken, en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 1.1In het kleuteronderwijs De kleuters worden ingedeeld in groepen volgens hun leeftijd P: de 2,5-jarigen K1: de 3-jarigen K2: de 4-jarigen K3: de 5-jarigen Observeren De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. Begeleiden De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het kindvolgsysteem De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk. De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind. Voor de overgang naar de lagere school van de kleuters van de derde kleuterklas, wordt ook de leerkracht 1 ste leerjaar bij de bespreking betrokken. Bij de overgang van de kinderen naar de lagere school worden de dossiers toevertrouwd aan de leerkracht van het eerste leerjaar. Speciale begeleiding Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken. 18

19 Informatie en communicatie Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer: oudercontacten voor de kleuters en het lager onderwijs (3 keer per jaar), informatie- en gespreksavonden, opendeurdagen, vieringen, feestjes...; informele contacten met de kleuteronderwijzeres vóór en na de activiteiten of op afspraak; individuele gesprekken op aanvraag van de ouders, de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur mededelingen in het heen-en-weerschriftje/schoolagenda schriftelijke mededelingen van de directie of de zorgcoördinator of de klasleerkracht/bijzondere leerkracht; contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding; het meegeven van werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...); maandelijkse infobrief; s en website. Participatie U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten zoals het gezond ontbijt, leesmoekes, naaimoekes, zwemmoekes, vzw Ten Berge TEAM, 1.2 In het lager onderwijs Evalueren Onder evalueren verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren'.... Middelen De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door te observeren en aan de hand van toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken. In de derde graad leggen de leerlingen proeven af over grotere leerstofgehelen om zich voor te bereiden op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs. Rapporteren Vijfmaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt. Deze perioden zijn zodanig gekozen dat de evaluatie steeds ongeveer over éénzelfde aantal weken loopt (zie activiteitenkalender). Volgende domeinen worden gerapporteerd: Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie (Wetenschap en techniek en Mens en Maatschappij), Frans, muzische vorming, leren leren, sociale vaardigheden, levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding. Voor het domein wereldoriëntatie wordt thematisch gewerkt. Na elk thema krijgen de leerlingen een open en een gesloten toets en dit in alle leerjaren. Rapportering 5 bestaat uit de eindtoetsen voor Nederlands, wiskunde en Frans. Deze tellen op jaarbasis voor 30% mee. Leerlingen worden geacht te slagen voor alle vakonderdelen van een domein. De klassenraad beslist of een leerling al dan niet over kan naar een volgend leerjaar, deliberatie is uitzonderlijk mogelijk afhankelijk van de ernst van de tekorten. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de gegevens: De resultaten van elk leerdomein wordt weergegeven met een cijfer, indien uw kind extra begeleiding en gedifferentieerde taken nodig heeft, wordt dit ook apart op het rapport vermeld. Naast dit cijfer staat ook steeds het jaargemiddelde. 19

20 Sociale vaardigheden (gedrag, inzet,...), leren leren, ICT en muzische vorming worden weergegeven doormiddel van plusjes en minnetjes. Onderaan staat aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring. Bespreek het rapport uitvoerig met uw kind. Leg de nadruk op wat het al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Als ouder, ondertekent u het rapport en heeft u de mogelijkheid een bedenking over de resultaten te formuleren. Uw kind geeft het de eerstvolgende maandag terug aan de klastitularis Informeren Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind?... in de schriften en/of kaften in de toetsen die u na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meekrijgt score op smartschool evaluatieschrift van uw kind in de agenda, hét communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u de agenda minstens eenmaal per week te ondertekenen, liefst dagelijks in de resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding in het gesprek met de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak Begeleiden en remediëren Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden. Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling. Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Uw kind kan ook voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoördinator of naar het centrum voor leerlingenbegeleiding. Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het oudercontact, een mededeling, het rapport, evaluatieschrift score,... Vervroegd in het lager onderwijs beginnen Ouders kunnen uitzonderlijk beslissen om hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten. Dit kan na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen Ouders kunnen ook beslissen om hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Ze zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de 20

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school...4 1.1 Naam en adres, telefoon... 4 1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 4 1.3 Personeel...

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen 4-5 2 Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden,

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie