SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016"

Transcriptie

1 GALGENBERGSTRAAT BERLARE Tel: Website: SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel 1

2

3 Inhoud Deel 1 Algemene informatie Inrichtende macht/schoolbestuur Pedagogisch project Levensbeschouwelijke kentekens Organisatie van de schooluren en vakantieregeling Leerlingenvervoer Voor - en naschoolse opvang Samenstelling van de scholengemeenschap Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Algemene klachtenprocedure Inschrijving en leerplicht inschrijving weigering tot inschrijving Schoolveranderen Regelmatige leerling Leerplicht en geregeld schoolbezoek Leerlinggegevens 16 Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving Studiereglement in het kleuteronderwijs in het lager onderwijs Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs Engagementsverklaring Bijdrageregeling Participatie... 25

4 6 Rookbeleid Reclame en sponsoring Activiteiten extra muros Afwezigheden Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden Onderwijs voor zieke jongeren tijdelijk onderwijs aan huis Leefregels Ordereglement en ordemaatregelen Bewarende maatregelen Tuchtmaatregelen Beroepsprocedure bij definitieve uitsluitingfout! Bladwijzer niet gedefinieerd.35 Deel 3 Afspraken en informatie Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Algemeen Kledij en voorkomen Levensbeschouwelijke kentekens Omgangsvormen Taalgebruik Zorg voor materiaal Waardevolle voorwerpen Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school) Speelgoed Snoep, tussendoortjes en drank Verloren voorwerpen Lessen LO en zwemmen Het schoolrestaurant

5 1.14Toiletbezoek In de schoolbus Tijdens de opvang Buitenschoolse opvang Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur Aandachtspunten Deel 4 Bijlagen CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen Modelformulier [niet als bijlage bij het schoolreglement] privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Lijst vande te voorziene kosten per schooljaar Engagementsverklaring Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september

6 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Welkom in basisschool Ten Berge Beste leerling Hartelijk welkom op onze school. Je bent nu leerling van de Basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ten Berge te Berlare. Een heel team staat klaar om je wegwijs te maken in onze school en om het schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat team bestaat uit de directeur, de leerkrachten, het administratief personeel en het dienstpersoneel. Zij zullen alles in het werk stellen om je zo goed mogelijk te begeleiden. Zij wensen je veel succes tijdens je schoolleven! 6

7 Deel 1 - Algemene informatie 7

8 1. Inrichtende macht/schoolbestuur Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs. (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder Samenstelling van de schoolraad ). Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van: SCHOLENGROEP 19 DENDER Algemeen directeur : Dhr. Eddy Michotte Welvaartstraat, 70/ AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/ Website: Samenstelling van de Raad van Bestuur: Dhr. Cottyn Marc (voorzitter) Dhr. De Plecker John Dhr. De Cuyper Henk Dhr. Van Biesen Leo Mevr. Carlier Ariane Dhr. Bourda Alain Mevr. Roels Lieve Mevr. Van Laethem Dina Dhr. Verbrugge Firmin Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Adres: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 8

9 Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) Website: Ons schoolteam bestaat uit: - de directeur, de heer Steven Ghys; - het beleidspersoneel: de zorgcoördinator mevrouw Martine Van Hecke en de pedagogische raad; - het ondersteunend personeel: 2 administratieve medewerkers mevrouw Hilde De Luyck en mevrouw Dorine Veldeman - de leerkrachten: de klastitularis (An Van Driessche, Pascale Desmadryl, Veerle Luwaert, Hilde Van Hoof, Lieve Van Hoof, Ilse De Batselier, Sabrina Peleman, Melissa Jansegers, Natalie Malyster, Kristel De Backer, Martine Uyttendaele, Greetje De Smet, Lieke Breuls de Tiecken, Kathy Braeckman, Annelies Sacré), de leerkracht leerbegeleiding (Melissa Jansegers), de leermeesters Lichamelijke Opvoeding (Michaël Van Den Haute en Kaat Gabriëls) en godsdienst/zedenleer (Sylvie De Coninck en Carla Tackaert) - meer info: zie infobrochure - het meesters-, vak- en dienstpersoneel 2. Pedagogisch project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO! vind je op 9

10 3. Levensbeschouwelijke kentekens Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. 4. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling 4.1 Aanwezigheid op school Begin en einde van de lessen: voormiddag van 8u40 tot 12u15 namiddag van 13u30 tot 15u20 Op woensdag: van 8u40 tot 12u15 s Ochtends en s middags is er een belsignaal 5 minuten vóór aanvang van de lestijden. De leerlingen gaan dan rustig in de rij staan zodat ze bij het 2 de belsignaal onmiddellijk ordelijk naar de klas kunnen vertrekken en de lessen tijdig kunnen aanvangen. Toezichten: van 8u00 tot 8u30 van 12u15 tot van 15u20 tot 15u45 Op woensdag: van 12u15 tot 12u45 Opvang: van 6u30 tot 8u00 van 15u45 tot 18u00 Op woensdag:van 12u45 tot 18u Vakantieregeling Hervatting van de lessen op dinsdag 1 september 2015 Vrije dagen eerste trimester: - Pedagogische studiedag: maandag 28 september Facultatieve verlofdag: dinsdag 29 september Herfstvakantie: van maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november Wapenstilstand: woensdag 11 november Kerstvakantie: maandag 21 december t.e.m. zondag 3 januari 2016 Vrije dagen tweede trimester: - Krokusvakantie: van maandag 8 februari t.e.m. zondag 14 februari Facultatief verlof: maandag 14 maart Paasvakantie: van maandag 28 maart t.e.m. maandag 10 april 2016 Vrije dagen derde trimester: - Pedagogische studiedag: woensdag 4 mei Hemelvaart: donderdag 5 en vrijdag 6 mei Pinkstermaandag: maandag 16 mei

11 4.3 Te laat komen Te laat komen is helemaal niet prettig voor uw kind. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor uw kind dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. Schooluren moeten gerespecteerd worden. Wij ijveren voor een optimaal gebruik van de onderwijstijd voor al onze leerlingen. De ouders engageren zich ertoe hun kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch beschouwd. Er zal dan een begeleidingsdossier worden geopend waarbij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zal ingeschakeld worden. Bij te laat komen worden de ouders om verantwoording gevraagd. De leerlingen van de lagere school die te laat aankomen op school melden zich bij de directeur of bij afwezigheid van de directeur op het secretariaat / bij de schoolverantwoordelijke alvorens zich naar de klas te begeven. Zonder vermelding van het te laat komen in de agenda zal de klasleerkracht de leerling niet toelaten in de les. De nota in de agenda wordt ondertekend door de ouders ter kennisname. Kleuters en leerlingen mogen niet uit de klas gehaald worden tijdens de lesuren zonder schriftelijke aanvraag van de ouders aan de directie. Ouders die hun kind uitzonderlijk voor het einde van de lessen wensen af te halen dienen hiervoor vooraf de toestemming van de directeur te vragen. 5. Leerlingenvervoer Onze school beschikt over een eigen schoolbus. Voor het vervoer naar de culturele activiteiten, het zwembad, de bibliotheek, het bos en andere dichtbijgelegen activiteiten wordt de schoolbus gebruikt. De busroutes worden bepaald door de directie, in samenspraak met de buschauffeurs en de busbegeleiders. Voor de ophaaldienst van de school worden de tarieven van De Lijn gehanteerd zoals wettelijk voorzien. Er bestaat de mogelijkheid tot het nemen van een jaar-, trimestrieel of maandabonnement. Het maximale tarief voor het schooljaar voor niet-rechthebbende leerlingen is door de Raad van het GO! op 3 juli 2015 vastgelegd op 183 euro voor het hele schooljaar voor leerplichtige kleuters, leerlingen lager en secundair onderwijs. Het tarief voor niet-leerplichtige kleuters bedraagt 0 euro. Interne leerlingen betalen voor het gebruik van het weekendvervoer maximaal 36,60 euro (= 1/5de van 183 euro). Voor de occasionele gebruiker wordt het tarief van 1,5 euro enkele rit voorzien. Praktische toepassing van de tarieven a) Gespreide betalingen Het is de scholen toegelaten het bedrag, geldig voor het hele schooljaar, te laten betalen in trimestriële bijdragen. Deze trimestriële bijdrage bedraagt 4/10, 3/10 en 3/10 van het bedrag. Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van het collectief leerlingenvervoer kan per maand 1/10de van dit bedrag worden gevraagd. Als er binnen hetzelfde gezin meerdere kinderen zijn die het bedrag voorzien voor het collectief leerlingen vervoer betalen worden volgende kortingen toegestaan: - 20% voor het tweede kind % vanaf het derde kind. Houders van een WIGW-kaart die voor het hele schooljaar betalen, betalen slechts 32,00 euro op voorlegging van een WIGW-kaart. ( geldigheidsperiode is 12 maanden) Kinderen van 6 tot en met 11 jaar kunnen op basis van een geldige verminderingskaart Groot Gezin genieten van gratis vervoer. Dit voordeel vervalt ten laatste op de dag vóór hun twaalfde verjaardag. Dit voordeel wordt toegepast mits voor leerlingen in het gewoon onderwijs een verminderingskaart op naam van de betrokken leerling kan worden voorgelegd. Ook hier wordt de bijdrage voor de leerling per trimester berekend. 11

12 BUSREGLEMENT: o Ik stap rustig op (zonder duwen). o Ik ga zitten en ik ben kalm. o Ik praat stilletjes. o Ik verloop niet tijdens het rijden. Blijf zitten! o Niet snoepen! Niet drinken! Niet eten! Geen elektronische apparatuur! o Boekentas op de grond plaatsen. De kinderen blijven op de plaatsen die ze innamen zitten. Men verloopt niet van plaats! Wanneer kinderen zich niet aan de regels op de bus houden, kan de toegang tot de bus ontzegd worden 6. Voor- en naschoolse opvang Vanaf 8.00 is er toezicht op de speelplaats. Indien uw kind vroeger op school aanwezig is, dient het naar de voorschoolse opvang te gaan. Het toezicht tot voor busgebruikers 2 de rit is gratis. Tarief: 0.80 euro per beginnend halfuur. Openingsuren opvangklas: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag s Ochtends 6.30 tot tot tot tot tot 8.00 s Avonds tot tot tot tot Woensdag tot Leefregels opvangklas: de richtlijnen van de begeleid(st)er van de opvangklas dienen ten allen tijde gevolgd te worden; indien een leerling zich storend gedraagt, volgt de volgende ordemaatregel: tijdelijke of definitieve schorsing uit de opvangklas; de leerling mag de opvangklas niet verlaten zonder de uitdrukkelijke toelating van de begeleid(st)er; indien een leerling vroegtijdig of alleen de opvang dient te verlaten moet dit schriftelijk via de schoolagenda door de ouders worden aangevraagd; de leerling valt onder de hoede van de ouders, grootouders of voogd bij het verlaten van de opvangklas. De ouders, grootouders of voogd dragen vanaf dat ogenblik dan ook de volledige verantwoordelijkheid; de uurregeling dient door de ouders, grootouders of voogd gerespecteerd te worden. 7. Samenstelling van de scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap Basisscholen Dender. BS Aalst-Park Eikstraat 6/ AALST BS Atheneum Aalst - Graanmarkt AALST BS De Nieuwe Arend Binnenstraat AALST BBO De Horizon Molendreef AALST BS De Regenboog Driesstraat AFFLIGEM BS Ten Berge Galgenbergstraat BERLARE BS Denderleeuw De Nayerstraat 11A DENDERLEEUW BS Molenveld Molenstraat DENDERHOUTEM 12

13 BS L.P.Boon Leuvestraat EREMBODEGEM BBO De Brug Koebrugstraat ERPE-MERE BS De Speelplaneet Meersstraat GIJZEGEM BS De Zilverberk Ninovestraat HAALTERT BS De Kleine Prins Meirveld LEDE BS De Bij Kleemputtenstraat LIEDEKERKE BS De Wonderwijzer Kapellestraat MEERBEKE BS Faluintjes Leirekensstraat MOORSEL BS De Kameleon Kaaischoolstraat NINOVE De coördinatie van de scholengemeenschap Basisscholen Dender gebeurt door de directeur-coördinator: dhr. Jimmy De Wandel 8. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info zie bijlage): CLB GO Dender Aalst Zonnestraat AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/ Website: 9. Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Waar kan je met je klacht terecht? Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep: Dhr. Eddy Michotte Welvaartstraat, 70/ AALST Telefoon: 053/ Fax: 053/

14 Website: Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel ( ). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/ Meer informatie vind je op Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: - beheersing onderwijskosten - eerlijke concurrentie - verbod op politieke activiteiten - beperkingen op handelsactiviteiten - beginselen betreffende reclame en sponsoring Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaatgeneraal, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel ( ). Via Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel ( ). Hoe dien je een klacht in? - Je kan je klacht melden via telefoon, brief, of fax. - Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: o o o je naam, adres en telefoonnummer wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is in welke school het gebeurd is bij indiening van een klacht - bij de scholengroep De klachtenprocedure is niet van toepassing op: - een algemene klacht over regelgeving - een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld - een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid - een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden - een kennelijk ongegronde klacht - een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen - een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking - een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure - een anonieme klacht 14

15 Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. 10. Inschrijving en leerplicht 10.1 Inschrijving Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest. Voorrangsregeling voor broers en zussen Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren Weigering tot inschrijving Aan een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar de inschrijving geweigerd worden in de school. Een leerling wordt geweigerd, indien er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden Schoolverandering De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of eventueel bij de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of de minderjarige in feite onder zijn bewaring heeft. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, moet door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs meegedeeld worden. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag na deze mededeling Regelmatige leerling Een regelmatige kleuter is een kleuter die: 15

16 a. voldoet aan de toelatingsvoorwaarden b. slechts in één school is ingeschreven In het lager onderwijs of als leerplichtige leerling in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden: a. aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid b. deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling Leerplicht en geregeld schoolbezoek Leerplicht Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt. Regelmatig schoolbezoek De ouders zijn verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd (bv. een vrijstelling voor zwemmen zal slechts worden toegestaan, indien er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest). Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen,...) zijn gedurende die periode op school aanwezig. U kan de deelname van uw kind aan een extra- murosactiviteit weigeren door middel van een voorafgaandelijke kennisgeving ervan aan de directeur. In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dan hun kleuter in voldoende mate aanwezig is. Concreet betekent dit: - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet die 150 halve schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. - In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet die 220 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden. Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt voor 1 januari van het lopend schooljaar, minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad Leerlinggegevens Als een leerling van school verandert, worden leerlingengegevens automatisch overgedragen. De overdracht kan 16

17 enkel betrekking hebben op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling en slaat nooit op gegevens met betrekking tot schending van de leefregels (behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt). Ouders kunnen inzage krijgen in de over te dragen gegevens, indien ze er expliciet om verzoeken en hebben het recht om toelichting te krijgen. Een kopie van de gegevens kan verkregen worden tegen vergoeding. De ouders kunnen zich, na inzage van de stukken, tegen de overdracht van bepaalde documenten overzetten. Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving Schoolreglement: Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Wijzigingen aan het schoolreglement: Bij wijzigingen aan het schoolreglement moet de school de ouders hierover informeren. In dit geval moeten de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren. Indien de ouders niet akkoord gaan met de wijziging, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 17

18 1. Studiereglement Begeleiding en evaluatie Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan. Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. In het belang van het kind engageren de ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact. Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van ) huistaken of over andere leerlingspecifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken. Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerlinggegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, dan zal u tegen betaling van de kostprijs ( 1 per kopie) een kopie worden verstrekt. U krijgt deze kopies ten persoonlijke titel. De kopies dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet worden verspreid. Ouders engageren zich derhalve om deze kopies niet openbaar te maken, en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 1.1In het kleuteronderwijs De kleuters worden ingedeeld in groepen volgens hun leeftijd P: de 2,5-jarigen K1: de 3-jarigen K2: de 4-jarigen K3: de 5-jarigen Observeren De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. Begeleiden De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het kindvolgsysteem De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk. De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind. Voor de overgang naar de lagere school van de kleuters van de derde kleuterklas, wordt ook de leerkracht 1 ste leerjaar bij de bespreking betrokken. Bij de overgang van de kinderen naar de lagere school worden de dossiers toevertrouwd aan de leerkracht van het eerste leerjaar. Speciale begeleiding Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken. 18

19 Informatie en communicatie Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer: oudercontacten voor de kleuters en het lager onderwijs (3 keer per jaar), informatie- en gespreksavonden, opendeurdagen, vieringen, feestjes...; informele contacten met de kleuteronderwijzeres vóór en na de activiteiten of op afspraak; individuele gesprekken op aanvraag van de ouders, de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur mededelingen in het heen-en-weerschriftje/schoolagenda schriftelijke mededelingen van de directie of de zorgcoördinator of de klasleerkracht/bijzondere leerkracht; contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding; het meegeven van werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...); maandelijkse infobrief; s en website. Participatie U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten zoals het gezond ontbijt, leesmoekes, naaimoekes, zwemmoekes, vzw Ten Berge TEAM, 1.2 In het lager onderwijs Evalueren Onder evalueren verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren'.... Middelen De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door te observeren en aan de hand van toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken. In de derde graad leggen de leerlingen proeven af over grotere leerstofgehelen om zich voor te bereiden op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs. Rapporteren Vijfmaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt. Deze perioden zijn zodanig gekozen dat de evaluatie steeds ongeveer over éénzelfde aantal weken loopt (zie activiteitenkalender). Volgende domeinen worden gerapporteerd: Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie (Wetenschap en techniek en Mens en Maatschappij), Frans, muzische vorming, leren leren, sociale vaardigheden, levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding. Voor het domein wereldoriëntatie wordt thematisch gewerkt. Na elk thema krijgen de leerlingen een open en een gesloten toets en dit in alle leerjaren. Rapportering 5 bestaat uit de eindtoetsen voor Nederlands, wiskunde en Frans. Deze tellen op jaarbasis voor 30% mee. Leerlingen worden geacht te slagen voor alle vakonderdelen van een domein. De klassenraad beslist of een leerling al dan niet over kan naar een volgend leerjaar, deliberatie is uitzonderlijk mogelijk afhankelijk van de ernst van de tekorten. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en de gegevens: De resultaten van elk leerdomein wordt weergegeven met een cijfer, indien uw kind extra begeleiding en gedifferentieerde taken nodig heeft, wordt dit ook apart op het rapport vermeld. Naast dit cijfer staat ook steeds het jaargemiddelde. 19

20 Sociale vaardigheden (gedrag, inzet,...), leren leren, ICT en muzische vorming worden weergegeven doormiddel van plusjes en minnetjes. Onderaan staat aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring. Bespreek het rapport uitvoerig met uw kind. Leg de nadruk op wat het al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Als ouder, ondertekent u het rapport en heeft u de mogelijkheid een bedenking over de resultaten te formuleren. Uw kind geeft het de eerstvolgende maandag terug aan de klastitularis Informeren Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind?... in de schriften en/of kaften in de toetsen die u na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meekrijgt score op smartschool evaluatieschrift van uw kind in de agenda, hét communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u de agenda minstens eenmaal per week te ondertekenen, liefst dagelijks in de resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding in het gesprek met de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak Begeleiden en remediëren Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden. Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling. Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Uw kind kan ook voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoördinator of naar het centrum voor leerlingenbegeleiding. Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het oudercontact, een mededeling, het rapport, evaluatieschrift score,... Vervroegd in het lager onderwijs beginnen Ouders kunnen uitzonderlijk beslissen om hun kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten. Dit kan na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen Ouders kunnen ook beslissen om hun kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. Ze zijn wel verplicht hierover vooraf het advies van de 20

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen, Bijdrageregeling In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kunnen ouders indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Voor een beslissing

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2012-2013

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2012-2013 GALGENBERGSTRAAT 39 9290 BERLARE Tel: 052-42 35 04 E-mail: bs.berlare@g-o.be Website: www.tenberge.be SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2012-2013 Dienst/afdeling GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile

Nadere informatie

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

Bijlagen. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel Bijlagen GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 BSGO De Nieuwe Arend Binnenstraat 308 9300 Aalst Tel: 053/810565 directie@denieuwearend.be www.denieuwearend.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie...4

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur... 5 2 Pedagogisch project... 6 3 Levensbeschouwelijke kentekens... 7 4 Organisatie van

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1221 ( ) Nr. 4. Zitting juni OND Zitting 2006-2007 27 juni 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek en van het

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 SAMEN BOUWEN WE AAN ONZE TOEKOMST! B.S.G.O! Faluintjes Leirekenstraat 11 9310 Moorsel www.bsfaluintjes.be directie@bsfaluintjes.be 0499 51 70

Nadere informatie

Basisschool De Boomgaard Meerhout. Schoolreglement voor het basisonderwijs

Basisschool De Boomgaard Meerhout. Schoolreglement voor het basisonderwijs Basisschool De Boomgaard Meerhout Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Heesveld 9 2200 Herentals

Nadere informatie

Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel

Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Basisschool Willem Tell Voortkapelseweg

Nadere informatie

De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool

De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool De Kleuterkouter Vrije Kleuterschool Julie Billiartplein 2 052 45 03 88 B.V.A.wijk F 132 052 44 65 35 9240 Zele kleuter.kouter@myonline.be kleuterkouterbva@fulladsl.be Bijlage: Mededelingen schooljaar

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 SAMEN BOUWEN WE AAN ONZE TOEKOMST! B.S.G.O! Faluintjes Leirekenstraat 11 9310 Moorsel www.bsfaluintjes.be directie@bsfaluintjes.be 0499 51 70

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BS KLAVERTJE 5 BS TALENTENPALET 2016-2017

SCHOOLREGLEMENT BS KLAVERTJE 5 BS TALENTENPALET 2016-2017 SCHOOLREGLEMENT BS KLAVERTJE 5 BS TALENTENPALET 2016-2017 Beste ouders, gezinsverantwoordelijken, Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker

SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker Maasmechelen Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Basisschool De Lettertuin Weg naar Opoeteren 13 3660 Opglabbeek tel.: 089 85 44 63 2 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 7 1 Schoolbestuur... 8 2 Pedagogisch project...

Nadere informatie

BS MOLENVELD. MOLENSTRAAT 33 9450 DENDERHOUTEM TEL: 054/33 36 18 GSM: 0498/ 901 800 e-mail: directie@bsmolenveld.be. www.bsmolenveld.

BS MOLENVELD. MOLENSTRAAT 33 9450 DENDERHOUTEM TEL: 054/33 36 18 GSM: 0498/ 901 800 e-mail: directie@bsmolenveld.be. www.bsmolenveld. BS MOLENVELD MOLENSTRAAT 33 450 DENDERHOUTEM TEL: 054/33 36 18 GSM: 048/ 01 800 e-mail: directie@bsmolenveld.be www.bsmolenveld.be Schoolreglement Basisonderwijs 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...4

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Instelling nr. 130963

SCHOOLREGLEMENT. Instelling nr. 130963 SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 Instelling nr. 130963 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Inrichtende macht/schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Organisatie van de schooluren

Nadere informatie

Deel 4 Bijlagen.. 46 CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen..47 Lijst van de voorziene kosten per schooljaar..53

Deel 4 Bijlagen.. 46 CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen..47 Lijst van de voorziene kosten per schooljaar..53 Inhoud Deel 1 Algemene informatie. 4 1. Schoolbestuur.. 4 2. Pedagogisch project. 6 3. Levensbeschouwelijke kentekens.. 6 4. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling...6 5. Leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Samen ondernemen Basisschool en internaat Heikamp inspireert en daagt jongeren uit om samen te ondernemen. Spelenderwijs verkennen we samen met jouw kind de verschillende

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 Basisschool De Bij Kleemputtenstraat 16 1770 Liedekerke www.debij.be 053/68.19.26 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016 2017 GO! basisschool Het Kleine Atheneum Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 2 de vestigingsplaats (5 de en 6 de leerjaar): Capucienenstraat 28 3500 Hasselt Inhoud Deel

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Berg 10, 2275 Lille tel:

Nadere informatie

Basisschool Louis Paul Boon Leuvestraat 37A 9320 Erembodegem directie@bslpboon.be www.bslpboon.be. Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

Basisschool Louis Paul Boon Leuvestraat 37A 9320 Erembodegem directie@bslpboon.be www.bslpboon.be. Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Basisschool Louis Paul Boon Leuvestraat 37A 9320 Erembodegem directie@bslpboon.be www.bslpboon.be Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Basisschool De Bloemenhof BS De Madelief : Schoolstraat 56 Brede School De Tovertuin : Hoogstraat 51 9160 Lokeren bs.lokeren.bloemenhof@g- o.be 09/348.11.03 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Inhoud

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. e-mail: de.wijze.eik@pantarhei.be. website: http://www.dewijzeeik.be

Schooljaar 2014-2015. e-mail: de.wijze.eik@pantarhei.be. website: http://www.dewijzeeik.be Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schooljaar 2014-2015 BSGO! De Wijze Eik Amand Casier de ter Bekenlaan 26 9030 Mariakerke

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vonckstraat 44 2270 Herenthout 014/51 13 39 www.bsklavertje.be Schoolreglement voor

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 Basisschool Tovertuin Basisschool Tovertuin A.Dezaegerplein 12A 2830 Willebroek 03/8866639 dir.bs.tovertuin@g-o.be Inhoud Inhoud... 1 Welkom in onze school... 3 Aandachtspunt...

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 B.S.G.O. Engelmanshoven/Gelinden

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Basisschool De Lettertuin Weg naar Opoeteren 13 3660 Opglabbeek tel.: 089 85 44 63 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 7 1 Schoolbestuur... 8 2 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Scholengroep 2 Forum Type basisaanbod(1/8)-2-4-7-9 Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout 03/666 60 24 Fax 03/666 39 18 bsbo.kalmthout@go.

Scholengroep 2 Forum Type basisaanbod(1/8)-2-4-7-9 Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout 03/666 60 24 Fax 03/666 39 18 bsbo.kalmthout@go. Scholengroep 2 Forum Type basisaanbod(1/8)-2-4-7-9 Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout 03/666 60 24 Fax 03/666 39 18 bsbo.kalmthout@go.be www.wilgenduin.be 2 Inhoud Deel 1 Deel 1 Informatie bij inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR 2015-2016 KERKSTRAAT 10 2230 HERSELT 014 54 49 80 DIRECTIE@BS-DELETTERBOOM.BE WWW.BS-DELETTERBOOM.BE Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie

Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel

Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel: 02 538 54 52 Fax 02

Nadere informatie

Scholengroep aan Zee. Basisschool De Zandlopertjes. Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Scholengroep aan Zee. Basisschool De Zandlopertjes. Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Scholengroep aan Zee Basisschool De Zandlopertjes Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 schooljaar 2015 2016 pagina 1 van 71 Welkom in onze school Beste ouder, U doet een beroep op onze school voor het

Nadere informatie

Schoolreglement voor Basisschool De Iris

Schoolreglement voor Basisschool De Iris Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor Basisschool De Iris Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE BIJENKORF 2015-2016. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE BIJENKORF 2015-2016. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Basisschool De Bijenkorf School van de Vlaamse Gemeenschap website: http://bijenkorf.sgr18.g-o.be Koning Albertstraat 45 9200 Dendermonde tel. : 052/21.40.40 fax. : 052/20.23.48 e-mail : bs.de.bijenkorf@g-o.be

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Schoolreglement BS Centrum 2013-2014 Pagina 1 van 59 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor

Nadere informatie

Schoolreglement Basisonderwijs. BASISSCHOOL GO! LEOPOLDSBURG Atheneumstraat 2 3970 Leopoldsburg 011/ 34 62 40

Schoolreglement Basisonderwijs. BASISSCHOOL GO! LEOPOLDSBURG Atheneumstraat 2 3970 Leopoldsburg 011/ 34 62 40 Schoolreglement Basisonderwijs BASISSCHOOL GO! LEOPOLDSBURG Atheneumstraat 2 3970 Leopoldsburg 011/ 34 62 40 Inhoud BASISSCHOOL GO!... Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Inrichtende macht/schoolbestuur...

Nadere informatie

schoolreglement buitengewoon basisonderwijs schooljaar 2015-2016

schoolreglement buitengewoon basisonderwijs schooljaar 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel schoolreglement buitengewoon basisonderwijs schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Informatie

Nadere informatie

Aandacht. Dit model van schoolreglement bevindt zich ook op onze website. Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek.

Aandacht. Dit model van schoolreglement bevindt zich ook op onze website. Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek. Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Inrichtende macht/schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Organisatie van de schooluren en vakantieregeling... 7 5 Voor- en naschoolse

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 Leefschool De UitvLinder

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

Schoolreglement basisonderwijs

Schoolreglement basisonderwijs Schoolreglement basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 SCHOLENGROEP AAN ZEE MISSION STATEMENT VAN DE SCHOLENGROEP AAN ZEE VOOR HET LEERPLICHTONDERWIJS De Scholengroep aan Zee, behorend tot het GO! onderwijs

Nadere informatie

Schoolreglement. Basisschool Wonderwijs. Brasschaat. Schooljaar 2015-2016. Basisschool Wonderwijs

Schoolreglement. Basisschool Wonderwijs. Brasschaat. Schooljaar 2015-2016. Basisschool Wonderwijs Schoolreglement Basisschool Wonderwijs Brasschaat Schooljaar 2015-2016 Basisschool Wonderwijs Augustijnslei 54 2930 Brasschaat Tel. 03/651.96.56 Fax. 03/653.56.31 E-mail: bs.brasschaat@sgr3.be bs.kabrasschaat.be

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst:

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207 BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 06.09.2008 1.2 Verzoeker ouders 1.3 Verweerder School Inrichtende macht 1.4 CZB

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS SCHOOLJAAR 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS SCHOOLJAAR 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 DEEL

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Basisschool Atheneum Graanmarkt 14-9300 AALST 053/76.96.50 Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 www.bsatheneumaalst.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs BS Vogelzang Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 SCHOLENGROEP

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. BS De sprong 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. BS De sprong 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT BS De sprong 2014-2015 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Burgemeester Philipslaan 78, 3680 Maaseik Tel.: 089 / 56 04 82 E-mail: Website: www. desprongmaaseik.be Inhoudsopgave Aandacht...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS BS De Horizon Koleneind Hamont-Achel

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS BS De Horizon Koleneind Hamont-Achel SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 BS De Horizon Koleneind 1 3930 Hamont-Achel 011 44 53 34 www.bs-dehorizon.be Schoolreglement basisschool De Horizon versie 01 september 2015 2 Inhoudstafel Inhoudstafel.

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...5

Nadere informatie

HOOGVELDWEG 5/ BORNESTRAAT 30 3012 Wilsele. Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

HOOGVELDWEG 5/ BORNESTRAAT 30 3012 Wilsele. Model van schoolreglement voor het basisonderwijs HOOGVELDWEG 5/ BORNESTRAAT 30 3012 Wilsele Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7

Nadere informatie

Welkom in onze school

Welkom in onze school schoolreglement schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam

Nadere informatie

Schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs M.P.I.G.O De Kaproenen

Schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs M.P.I.G.O De Kaproenen Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs M.P.I.G.O De Kaproenen Schooljaar

Nadere informatie

Schoolreglement Basisschool GO! Merelbeke

Schoolreglement Basisschool GO! Merelbeke Schoolreglement Basisschool GO! Merelbeke Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave DEEL I INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING... 3 1. INRICHTENDE MACHT... 5 2. PEDAGOGISCH PROJECT... 6 3. LEVENSBESCHOUWELIJKE KENTEKENS...

Nadere informatie

BS De Notelaar Stationsstraat 81 3370 BOUTERSEM Tel: 016/73 34 29 bs.boutersem@gmail.com www.godenotelaar.be. Schoolreglement voor het basisonderwijs

BS De Notelaar Stationsstraat 81 3370 BOUTERSEM Tel: 016/73 34 29 bs.boutersem@gmail.com www.godenotelaar.be. Schoolreglement voor het basisonderwijs BS De Notelaar Stationsstraat 81 3370 BOUTERSEM Tel: 016/73 34 29 bs.boutersem@gmail.com www.godenotelaar.be Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Welkom in onze school

Welkom in onze school schoolreglement schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam

Nadere informatie

schoolreglement voor het basisonderwijs

schoolreglement voor het basisonderwijs Freinetschool De Zonnebloem Ieperstraat 35 8400 Oostende T 059/80.78.75 F 059/70.94.85 dezonnebloem@scholengroepaanzee.be www.scholengroepaanzee.be/dezonnebloem Afdeling schoolreglement voor het basisonderwijs

Nadere informatie

B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012

B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012 B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012 Inhoudsopgave DEEL I INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING... 5 1. INRICHTENDE MACHT... 6 2. PEDAGOGISCH PROJECT... 7 3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN EN VAKANTIEREGELING...

Nadere informatie

Welkom in onze school

Welkom in onze school schoolreglement schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam

Nadere informatie

schoolreglement voor het basisonderwijs

schoolreglement voor het basisonderwijs schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Organisatie van de schooluren

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GO! BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT GO! BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR SCHOOLREGLEMENT GO! BASISSCHOOL DE LETTERBOOM SCHOOLJAAR 2016-2017 KERKSTRAAT 10 2230 HERSELT 014 54 49 80 DIRECTIE@BS-DELETTERBOOM.BE WWW.BS-DELETTERBOOM.BE Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2013-2014 Inhoud Deel 1 Algemene

Nadere informatie

schoolreglement buitengewoon basisonderwijs

schoolreglement buitengewoon basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel schoolreglement buitengewoon basisonderwijs schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Informatie

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs. GO! Basisschool De Nieuwe Arend

Schoolreglement voor het basisonderwijs. GO! Basisschool De Nieuwe Arend Schoolreglement voor het basisonderwijs GO! Basisschool De Nieuwe Arend Schooljaar 2016-2017 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur... 5 2 Pedagogisch project... 7 3 Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Basisschool De Bij Kleemputtenstraat 16 1770 Liedekerke www.debij.be 053/68.19.26 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016. Goedgekeurd Raad van Bestuur d.d. 18 juni 2015 RVB/A/17/2015/A/

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016. Goedgekeurd Raad van Bestuur d.d. 18 juni 2015 RVB/A/17/2015/A/ Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd Raad van Bestuur d.d. 18 juni 2015 RVB/A/17/2015/A/

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar Anderlecht

Schoolreglement. Schooljaar Anderlecht Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 BSGO Nellie Melba Nellie Melbalaan 71 1070 Anderlecht bs.nelliemelba@g-o.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3

Nadere informatie

Go! Basisschool August Vermeylen Schermplantenstraat 36 8400 OOSTENDE Tel :059/70 95 12 Info@vermeylenschool.be

Go! Basisschool August Vermeylen Schermplantenstraat 36 8400 OOSTENDE Tel :059/70 95 12 Info@vermeylenschool.be Go! Basisschool August Vermeylen Schermplantenstraat 36 8400 OOSTENDE Tel :059/70 95 12 Info@vermeylenschool.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOLENGROEP AAN ZEE MISSION STATEMENT VAN DE SCHOLENGROEP AAN

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom

Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom Schooljaar 2015-2016 Inhoud 2 Welkom in onze school BS de Wingerd en leefschool de Vuurboom... 5 1.:algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015 2016. BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS www.balderschool.be

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015 2016. BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS www.balderschool.be Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015 2016 BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS www.balderschool.be

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012

B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012 B.S.G.O. FALUINTJES SCHOOLREGLEMENT 2011-2012 Inhoudsopgave DEEL I INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING... 5 1. INRICHTENDE MACHT... 6 2. PEDAGOGISCH PROJECT... 7 3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN EN VAKANTIEREGELING...

Nadere informatie

Basisschool t Kasteeltje Schoolreglement

Basisschool t Kasteeltje Schoolreglement Basisschool t Kasteeltje Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Inhoud Leeswijzer Deel 1 : Algemene informatie 1 Schoolbestuur 2 Pedagogisch project 3 Levensbeschouwelijke kentekens 4 Het begeleidend centrum

Nadere informatie

Welkom in onze school

Welkom in onze school schoolreglement schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam

Nadere informatie

Welkom in onze school

Welkom in onze school schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam

Nadere informatie

Schoolreglement basisonderwijs Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Ringlaan 18-8680 Koekelare 051/591211 directeur@delettertuin-koekelare.be Schoolreglement basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 BS Wilderen Zoutleeuwsesteenweg

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE BIJENKORF 2013-2014. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE BIJENKORF 2013-2014. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Basisschool De Bijenkorf School van de Vlaamse Gemeenschap website: http://bijenkorf.sgr18.g-o.be Koning Albertstraat 45 9200 Dendermonde tel. : 052/21.40.40 fax. : 052/20.23.48 e-mail : bs.de.bijenkorf@g-o.be

Nadere informatie

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering Inhoudsopgave 1. Situering 3 1.1. Noodzaak

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Deel 1 Algemene

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

schoolreglement voor het basisonderwijs

schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Brouwerijstraat 8-8460 Oudenburg Tel. 059 26 68 47 - GSM 0498 932614 e-mail : directeur@arnoldusschool.be

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

2012-2013 SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

2012-2013 SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2012-2013 Leefschool Het Droomschip Blakstraat 25 9900 Eeklo tel: 09/377.22.05 fax: 09/377.20.47 e-mail: info@droomschip.be website: www.hetdroomschip.be Inhoudsopgave DEEL

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

BS Het Klepperke Boudewijnlaan 15/ Balen 014/ /

BS Het Klepperke Boudewijnlaan 15/ Balen 014/ / BS Het Klepperke Boudewijnlaan 15/1 2490 Balen 014/81 17 38 014/81 39 21 info@klepperke.be www.klepperke.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Inrichtende macht/schoolbestuur... 5 2 Pedagogisch project...

Nadere informatie

2012-2013 SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

2012-2013 SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2012-2013 Basisschool De Tandem Eikelstraat 41b 9900 Eeklo tel: 09/377.56.44 fax: 09/377.20.47 e-mail: bs.eeklo@g-o.be website: www.basisschool-detandem.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs GO EMMERY GEVAERT Zandvoordedorpstraat 53 8400 Oostende 059/26.74.95 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT GO! Basisschool De Tandem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Eikelstraat 41b - 9900 Eeklo 09 377 56 44 website: www.basisschool-detandem.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Basisschool Het Klavertje Vier Aalterseweg 1 9910 Knesselare Tel. 09 374 33 66 Fax. 09 374 33 03 bs.knesselare@g-o.be www.bsklavertjevier.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs

Model van schoolreglement voor het basisonderwijs ) BS De Wonderwijzer Kapellestraat 2 9402 Meerbeke 054/33.42.99 www.bsmeerbeke.be Model van schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 4 1 Schoolbestuur...

Nadere informatie