niet in de Sacramenten heiligschennis dweperij beschadiging of misbruik van heilige voorwerpen grappen 17. Voorzichtigheid roken alcoholgebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "niet in de Sacramenten heiligschennis dweperij beschadiging of misbruik van heilige voorwerpen grappen 17. Voorzichtigheid roken alcoholgebruik"

Transcriptie

1 vruchten van verlossing bekomen. De reden is deze, dat een ontwikkelde godsvrucht gepaard gaat met een zekere graad van zuiverheid in de communicatie met God, waardoor het gebed van voorspraak van de ziel een steeds grotere kracht ontplooit bij Gods Gerechtigheid. Godsvrucht moet oprecht zijn. Alleen in dat geval drijft zij waarlijk op het Goddelijk vuur. Indien zij door onzuiverheden aangetast is, is eerder sprake van dweperij. Wat in de volksmond wel eens wordt bestempeld als kwezelarij is in wezen vaak valse godsvrucht (al wil ik uitermate voorzichtig zijn om iemand deze eigenschap toe te dichten, want ook oprecht diepe godsvrucht en bestreving van ware heiligheid wordt door onbegrijpende mensen als kwezelarij afgedaan). Een werkelijk gebrek aan godsvrucht komt tot uiting in gebrek aan lust om te bidden of om de Heilige Mis te bezoeken. Ook hier is echter voorzichtigheid op haar plaats: lusteloosheid in het gebed kan ook oorzaken hebben die niet met een gebrekkige godsvrucht te maken hebben, namelijk tijdelijke vermoeidheid, negatieve ervaringen met religieuze inhoud of andere schokkende ervaringen die voorbijgaand het geestelijk en emotioneel evenwicht verstoren, een geloofscrisis van voorbijgaande aard. Ware godsvrucht is gebaseerd op oprechte liefde tot God (Jezus, Maria). Er is een vorm van godsvrucht, die in feite qua effect nauw verwant is met dweperij, en die gekoesterd wordt door mensen die zichzelf dwingen tot veelvuldig gebed en/of kerkbezoek uit vrees om verdoemd te worden. Dit is geen deugd, doch eerder een gebrek aan liefde en aan vertrouwen op God. Vrees is niet verenigbaar met liefde. Wanneer U iemand werkelijk liefhebt, kan er geen sprake meer zijn van vrees. Hierbij wil ik herinneren aan dat andere woord voor godsvrucht, namelijk vreze Gods. Dit begrip wordt vaak verkeerd begrepen. Godvrezend zijn, betekent niet bang zijn voor God, doch wel bang zijn om God te mishagen. Ware Godsvrucht is inderdaad bezield door het verlangen om God in alles te dienen, dus tevens alles te vermijden dat Hem niet bevalt, Zijn Plan niet helpt bevorderen, of schade toebrengt aan Zijn Werken. Een goed ontwikkelde deugd van godsvrucht vormt één van de sterkste verdedigingsbarrières tegen bekoringen, in die zin dat zij werkt als een soort rem op de neiging om bewust kwaad te bedrijven evenals om anderen aan te zetten tot het kwaad. De reden hiervoor is duidelijk: deze deugd gaat normaal gesproken gepaard met een ontwikkeld zondebesef en een verlangen om Gods zaak te dienen, en een godvruchtige ziel brengt in zich ook een afkeuring van alle zonde tot rijping. Wanneer gebrek aan godsvrucht echt tot een persoonlijkheidskenmerk wordt, heeft de betrokken mens geen lust om te bidden, ziet hij er zelfs helemaal het nut niet van, weigert hij de Mis bij te wonen, gelooft hij 46 niet in de Sacramenten. In een ernstige graad drijft hij de spot met alles wat met godsdienst te maken heeft. Wanneer niet alleen ongeloof of religieuze gevoelloosheid meespelen doch ook een bijmengsel van haat of ernstige antireligieuze bekoring aanwezig is, kan dit uitgroeien tot het opzettelijk bedrijven van heiligschennis in diverse vormen. Heiligschennis wordt ook begaan door gelovigen, zelfs door hen die dagelijks het Heilig Misoffer bijwonen. In vele gevallen gaat het hierbij om onwetendheid. Niettemin wordt vooral van hen verwacht dat zij hun hart voldoende openen voor de bezieling en inspiraties van de Heilige Geest, die elke ziel aanspoort tot de grootste eerbied voor, liefde tot en oprechte communicatie met God en alles waarmee Hij in de mens wil leven. Van heiligschennis is sprake in elke handeling, elk woord en elke gedachte waardoor God en alles wat heilig is, beledigd wordt. Dat kan door beschadiging of misbruik van heilige voorwerpen, maar bijvoorbeeld ook door het spreken van onzuivere woorden waardoor God en alles wat heilig is, in diskrediet wordt gebracht of belachelijk wordt gemaakt. U hoeft slechts te denken aan de vele wansmakelijke grappen die over religieuze thema s verteld worden. Ook de Heilige Communie wordt veelvuldig op heiligschennende wijze ontvangen. Het is betreurenswaardig dat zelfs over essentiële punten in dit verband geen rechtlijnigheid bestaat binnen de Kerk. Eén advies slechts kan ik U geven: betracht overeenstemming met de wijze aanbevelingen van de Paus. 17. Voorzichtigheid De voorzichtigheid is een deugd die berust op het vermogen dat God in de ziel heeft gelegd om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en tijdig te kunnen herkennen wat voor de ziel schadelijk is of niet. Voorzichtigheid wordt vaak onterecht verward met vreesachtigheid of lafheid. Integendeel is deze deugd in werkelijkheid een uiting van wijsheid, en ook van eerbied tegenover datgene dat God U heeft gegeven. Om slechts enkele voorbeelden aan te halen, die in Uw onmiddellijke omgeving kunnen wijzen op onvoorzichtigheid: roken, veelvuldig alcoholgebruik, gebruik van drugs, het gebruik van medicijnen waarvan men op grond van informatie weet dat zij het lichaam en/of de geest schade toebrengen, terwijl er alternatieven voorhanden zijn die even doeltreffend doch niet schadelijk zijn. Het eten van voedingsmiddelen waarvan U weet dat Uw lichaam deze niet verdraagt, is eveneens een vorm van onvoorzichtigheid. Het is waardevol, het niet-nuttigen van deze voedingsmiddelen te beschouwen als een offer dat van U gevraagd wordt. Voorzichtigheid heeft vaak te maken met de wijze waarop de mens zijn lichaam behandelt. Uw lichaam mag in geen geval een afgod worden, maar het is wel de tempel van Uw ziel. Het lichaam is U gegeven om Uw 47

2 stoffelijk leven hier op aarde mogelijk te maken. Uw ziel is niet aan ruimte gebonden, Uw lichaam wèl. Uw lichaam is in zoverre van belang dat het niet alleen dienst doet als vervoermiddel voor Uw ziel, maar ook Uw instrument van uitboeting is. Het lichaam heeft stoffelijke behoeften, en is daardoor gevoelig voor de omstandigheden van de omgeving: honger, dorst, koude, warmte, pijn, ziekte, vermoeidheid: al deze gewaarwordingen berusten op tekorten of verstoringen in het evenwicht van Uw lichaamsprocessen. Deze ongemakken hebben een uitermate belangrijke spirituele functie: offers en boete, die aan God opgedragen kunnen worden tot afbetaling van de schuldenlast die de zielen tegenover Gods Gerechtigheid dragen doordat de mensheid zondigt tegen Gods Wet van Liefde, dus tegen alle deugden. Doordat Uw lichaam moet kunnen dienen als instrument voor uitboeting, wordt U geacht, het voldoende te verzorgen en in stand te houden, want het is en blijft een werktuig in Gods hand, waarover Hij naar Zijn welbehagen en volgens de noden van Zijn Gerechtigheid moet kunnen beschikken. Indien een mens volgens Gods Plan geacht wordt, zijn lichaam gedurende 70 jaar ter beschikking te stellen voor deze genoegdoening aan de Gerechtigheid, doch door overmatige toepassing van schadelijke praktijken (roken, alcoholverslaving enzovoort) zichzelf reeds op de leeftijd van 55 jaar onleefbaar maakt, is het dus alsof hij 15 jaar van Gods Plan steelt. Mensen kunnen hier tegenin brengen dat alles Gods beschikking is, dus ook de leeftijd waarop iemand sterft, en dat is ook zo, maar de zonde schuilt hierin dat de mens hier door eigen handelen een toestand helpt scheppen die God uit Zichzelf nooit zou hebben gewild of bedoeld. Deze zonde of ondeugd noemt de mens roekeloosheid. Een ander voorbeeld is het nemen van risico s die niets te maken hebben met het heil van de ziel: gevaarlijke stunts, recordpogingen in ondernemingen die bewuste gevaren in zich dragen en waarvan men weet dat ze slecht kunnen aflopen, levensgevaarlijke activiteiten die vermijdbaar zijn, enzovoort. Helemaal anders ligt het met bewust martelaarschap, omdat dit wordt ondergaan met de bewuste intentie, God te verheerlijken en zielen te redden. Voor het overige kan als regel worden gesteld: het zichzelf bewust blootstellen aan levensbedreigende situaties, is misbruik van Gods eigendom, want Hij is Heer van het leven, en de mens heeft niet het recht om daar zelf over te beschikken. Geen mens weet wat God met hem voorheeft, waarom of wanneer. Het komt de mens niet toe, eigenhandig in dat Plan in te grijpen. Wanneer U dat toch doet, kan God U terecht veroordelen wegens onvoorzichtigheid. Want wat betekent dit woord in wezen? Voorzichtigheid is het vermogen om te voorzien, vooruit-te-zien. Maar dat kan geen mens, want alleen God weet welke radertjes in elkaar moeten passen om Zijn Plan optimaal ten uitvoer te brengen, en op welk ogenblik dat moet en kan gebeuren. Alleen Hij kan vooruit zien. Bedenk wel dat alles wat U hier op aarde bezit, in feite geen bezit doch slechts 48 allen prijze rustig en vredig in Uzelf terugtrekt, en U in de geest het beeld voorstelt dat U daarmee een roos aan Maria geeft. U zult merken dat U op sommige dagen een hele tuil kunt weggeven, en wees ervan overtuigd dat een veelvoud van die bloemen in spirituele zin daadwerkelijk in Uw ziel teruggelegd wordt. Onze hele samenleving is gekenmerkt door een bedroevend hoge graad van onverdraagzaamheid. Het lijkt wel alsof de ene mens de andere steeds in de weg loopt. Indien U Uw medemens niet onvoorwaardelijk verdraagt, hoe kunt U dan zeggen dat U God liefhebt, terwijl Hij toch Zijn kiem in Uw medemens heeft gelegd? Wanneer deze deugd sterk ontwikkeld is, voelt U bijvoorbeeld niet meer de behoefte om Uzelf te allen prijze te verdedigen. Deze gesteldheid behelst ook een element van wijsheid, namelijk het besef dat het weinig zin heeft, zich door de stem van de wereld (met andere woorden: de meningen van werelds ingestelde mensen) tot strijd te laten verleiden. Verdraagzaamheid is een ware verheerlijking aan Jezus en Maria, die eindeloze beproevingen en onhebbelijkheden vanwege de mensen uit Hun tijd hebben doorstaan zonder de noodzaak te voelen om zich te verdedigen of terug te slaan, noch met daden noch met woorden. God kan oneindig veel doen met lammeren, wolven spelen echter steeds in de kaart van de satan. 16. Godsvrucht In feite is de godsvrucht een elementaire deugd, doordat Uw ziel in zich de sporen bewaart van de herinnering dat zij van God uitgaat, en in elke ziel (bij velen onbewust) het verlangen leeft om naar God terug te keren. God Zelf heeft in de ziel de behoefte gelegd om Hem te zoeken, met Hem in contact te komen, Hem te ervaren. Wanneer deze deugd goed ontwikkeld is, beleeft U echt vreugde aan gebed en aan het bijwonen van de Heilige Eucharistie, en dan zult U ook steeds meer door Gods Geest bezield worden om een groeiende diepgang te verwerven in het begrijpen van Gods Mysteries, in de waarde van godsvruchtige oefeningen en in de diepe betekenis van het Misoffer en van diepzinnige gebeden en religieuze beschouwingen. Het is dan alsof U steeds dieper doordringt in Gods Hart, in het Hart van Maria, in de drijfveren die Jezus hebben bezield, enzovoort. Het is overigens op een hoogontwikkelde godsvrucht dat de genade van groeiende vereniging met Jezus en Maria berust, in de mate waarin deze genade U wordt geschonken. Genaden worden gegeven indien, en in de mate waarin, dit noodzakelijk of nuttig is voor het volbrengen van Uw persoonlijke levensopdracht, dit alles in het licht van Uw functie binnen Gods Heilsplan. Een goed ontwikkelde godsvrucht is heel vruchtbaar voor de zielen. De godvruchtige ziel zelf kan op grond daarvan de treden van vervolmaking beklimmen, die naar de heiligheid voeren, en voor de zielen van haar medemensen grote 45

3 Verdraagzaamheid is het vermogen, te tolereren wat Uw medemens doet of zegt, dus te aanvaarden dat bepaalde dingen gebeuren. Verdraagzaamheid komt neer op het aanvaarden van de eigenheid van Uw medemens, het aanvaarden dat hij anders is dan U omdat God hem zo heeft gemaakt. Het betekent ook dat U Uzelf niet beter acht dan Uw medemens. Verdraagzaamheid behelst ook een totale aanvaarding van het feit dat Gods Wil de details van Uw levenspad uitstippelt, zodanig dat U ook datgene aanvaardt waarmee U het menselijkerwijs moeilijk zou kunnen hebben. Verdraagzaamheid is te beschouwen als een maat voor Uw draagkracht, een maatstaf voor het gewicht van het kruis dat U God op Uw schouder laat leggen zonder te protesteren. In die zin is Uw verdraagzaamheid dan ook in verregaande mate bepalend voor de graad van heiligheid en verheerlijking die U zult bereiken. Elke situatie die zich in Uw leven aandient, hoe banaal deze op zich ook moge zijn, sluit op één of andere wijze in zich een beproeving, een test, aan de hand waarvan God kan aflezen hoe ver Hij met U mag gaan. Aan de hand van het punt waarop Uw reactie negatief wordt, kan Hij vaststellen hoe diep Uw toewijding aan Hem werkelijk gaat. De ziel die waarlijk ja of fiat tot God zegt en diep in het hart in overeenstemming leeft met Gods Wil en Wet, blijft ook in onaangename situaties liefdevol en doet liever een toegeving dan God te bedroeven door een negatieve houding. Er zijn mensen die op alles en iedereen iets aan te merken hebben, op alles en nog wat vitten, en die de fouten van hun medemens dik in de verf zetten, terwijl zij blind blijven voor hun eigen fouten. Over hen zei Jezus dat zij absoluut de splinter uit andermans oog willen verwijderen doch intussen niet zien dat zij zelf een balk in hun oog hebben. Zij uiten gemakkelijk kritiek, en zijn onverdraagzaam tegenover de geringste fout van hun medemens. Deze mensen hebben ook de neiging, eerder hun medemensen te observeren dan in hun eigen hart te kijken. Zij lijken steeds weer de negatieve kantjes van hun medemens in het licht te stellen, en zijn snel geïrriteerd over elke vermeende afwijking, want zij zien soms ook zonden waar er geen zijn. Iemand die onverdraagzaam is, protesteert tegen vele dingen, en lijdt ook vaak aan verstarring in de geest. Hij is ervan overtuigd dat hij alleen gelijk heeft en zich niet kan vergissen. De medemens gaat in zijn ogen voortdurend in de fout, en daarom gaat de onverdraagzame ziel steeds in de (tegen)aanval. Voor de mens met een gebrekkige verdraagzaamheid is zelfs het alledaagse leven in zekere zin steeds een beetje oorlog: hij verkeert constant in staat van alarm, en heeft weinig nodig om geprikkeld, opstandig of ongeduldig te worden en in het harnas te gaan. Een uitstekende oefening om Uw vermogen tot verdraagzaamheid te ontwikkelen, bestaat hierin dat U in de loop van de dag in elke situatie waarin U een negatief gevoel in U voelt opkomen, geestelijk een stapje terug zet, dus niet negatief reageert, doch U ten 44 bruikleen is. Gebruik het daarom met de voorzichtigheid voor zoverre deze U als vermogen in de ziel is gelegd, en neem geen risico s die zowel in dit leven als voor het eeuwig leven ellende kunnen brengen. Wees oordeelkundig en wijs. 18. Gelijkmoedigheid Het woord zelf duidt reeds aan wat deze deugd betekent: een gelijk gemoed bezitten, een stemming zonder te grote uitschieters omhoog of omlaag. Een mens die nu eens uitbundig lacht en dan plots in zak en as zit of heel ontstemd is, kribbig, nors of opvliegend, nodigt zijn medemens niet uit om met hem in contact te treden, want men weet nooit wat men op een bepaald ogenblik aan die mens heeft. Hij is onbeheerst, wat in feite betekent dat zijn ziel de wisselende aandoeningen van het gemoed niet onder controle heeft. Gebrek aan gelijkmoedigheid wijst op een gebrek aan stabiliteit in de persoonlijkheid. Dit gebrek wordt wispelturigheid of wankelmoedigheid genoemd. Deze onstandvastigheid is niet alleen een ondeugd naar Uw medemens, maar ook naar God toe: evenmin als Uw medemens weet wat hij aan U heeft, weet God het. Wankelmoedigheid vormt een heel broos fundament om Uw religieuze beleving op te bouwen. Een mens die niet standvastig is in zijn gemoed, verteert geen enkele stoot op zijn ziel. Elke beproeving kan hem met een klap in elkaar doen storten. Het ene ogenblik kan hij als in een vervoering bidden, het volgende ogenblik valt hij als ongewapend in de klauwen van de satan en maakt hij werkelijk brokken in zijn omgeving. Als toegewijde aan Jezus of Maria zijn deze mensen volkomen onbetrouwbaar, want al naargelang hun stemming van het ogenblik kunnen zij zich plots keren tegen datgene waar zij normaal gesproken voor strijden. Hun liefde is bevlekt en niet onvoorwaardelijk, en slaat heel spoedig om in haat. Hun labiele ingesteldheid maakt hen bovendien zeer beïnvloedbaar. Het ontbreekt hen vaak aan het zelfvertrouwen dat noodzakelijk is voor een rechtlijnig gedrag, en zelfs onwijze praatjes kunnen hen van hun beste voornemens afbrengen. Een mens in ware gelijkmoedigheid laat zich niet vlug van zijn stuk brengen. Zodra hij in iets gelooft, strijdt hij ervoor tot het uiterste. Doordat de fundamenten van zijn geloof stevig zijn, brengen ook ernstige beproevingen hem niet vlug van zijn ideaal af. Zijn liefde zit doorgaans diep geworteld. Men zou de vergelijking kunnen maken met het verschil tussen liefde en verliefdheid: de emotie begint met het vuur van de verliefdheid, doch pas wanneer dit vuur ook na een aantal beproevingen blijkt te blijven branden, is sprake van echte liefde. Verliefdheid zonder diepe wortels is geen echte liefde, doch een tijdelijke gemoedsaandoening. Gelijkmoedigheid gaat over het algemeen gepaard met een sterk geloof in Gods Voorzienigheid. Pas wanneer dit aanwezig 49

4 is, kan het gemoed stabiel blijven in tijden van beproeving. Indien Uw hart opklaart wanneer de zon schijnt, doch verduistert bij elke donkere wolk die overdrijft, bent U licht ten prooi aan allerlei invloeden uit Uw omgeving en zelfs vanuit Uw eigen herinneringen aan bepaalde situaties uit Uw verleden. Indien U daarentegen een hart hebt dat werkt als een zonnecel, die de zonne-energie opvangt wanneer de stralen (in dit geval van Gods Licht van Liefde, Wijsheid en inspiratie) op U neerkomen, en ze afgeeft wanneer de zon zich verbergt, dan zult U ook een (relatief) zonnig gemoed bewaren wanneer de regen op Uw hart neervalt. Wankelmoedigheid schept een gevaar voor Uw eigen ziel en voor de stemming van Uw medemensen. Uw eigen zielsfuncties ontwrichten, is reeds een aanslag op Gods Plannen, doch Uw medemens van zijn slagkracht beroven door hem te hinderen in zijn eigen spirituele werkkracht en voornemens, komt erop neer dat U werkelijk tot instrument van Gods tegenstander wordt. 19. Wijsheid Wijsheid is een ware Gave van de Heilige Geest. Het is de eigenschap van een mens die inzichten verwerft in situaties, systemen en mysteries die louter door het verstand, de intelligentie of natuurlijke kennisverwerving (studie) niet bekomen kunnen worden. Wijsheid is één van de meest opmerkelijke tekenen van Gods werking in en door een ziel. De wijsheid stelt de mens in staat om de vele elementen van Gods Waarheid met elkaar in verbinding te brengen tot een duidelijk geheel, en wel zonder er werkelijk over te redeneren, want Gods Waarheid laat zich louter met het verstand niet vatten. De wijze mens weet heel goed waarnaar hij streeft, en doorgrondt vaak op intuïtieve wijze (dus niet verstandelijk maar eerder gevoelsmatig) het waarom van zijn bestrevingen, de reden waarom hij voor bepaalde idealen ijvert. Hij voelt vele dingen haarfijn aan, doch kan niet steeds uitleggen waarom hij deze gevoelens heeft. Hij lijkt alleen op bovennatuurlijke wijze te weten dat het zo hoort, en dat het Gods wens is dat hij er zich voor inzet. Gebrek aan wijsheid schept een gedrag dat als onoordeelkundig omschreven kan worden. De onoordeelkundige mens neigt tot oppervlakkigheid, hij heeft weinig diepgang in zijn denken (en vaak in zijn voelen), hij gaat ondoordacht te werk en vervalt hierdoor gemakkelijk in dezelfde fouten. Oppervlakkigheid kan zichzelf verraden doordat de mens gemakkelijk in de verleiding komt om zijn medemens heel vlug te oordelen, zelfs op het uiterlijk (U kent ongetwijfeld wel iemand die zijn medemens terzijde schuift omdat diens uiterlijk hem niet ligt ). Hij neemt dan beslissingen die duidelijk niet door Hemelse invloeden bezield zijn. Wanneer deze gesteldheid een enigszins gevorderde graad bereikt, is sprake van dwaasheid. In deze toestand is de mens nauwelijks in staat 50 want het voorleven van een onzuiver voorbeeld kan door God worden beschouwd als misleiding naar Uw medemens toe. Ik heb het in punt 5 reeds gehad over roddel en achterklap als het vellen van oordelen over een medemens. Inderdaad, wanneer U de mildheid betracht en het beoordelen van iemands gedrag strikt aan God overlaat, zult U niet gemakkelijk verstrikt raken in het web dat de duivel zo veelvuldig spant wanneer iemand U aanspreekt in verband met een ander mens. Zeldzaam zijn de gesprekken over een niet aanwezige medemens, waarbij niet geroddeld of zelfs gelasterd wordt. Wees waakzaam. Eén van de uitingen van gebrek aan mildheid, is het schandvlekken van een medemens die ooit een fout heeft begaan waaraan ruchtbaarheid is gegeven. Iemand kan jaren geleden iets hebben gestolen, soms een kleinigheid, doch wordt nog steeds met de vinger gewezen en zelfs nageroepen als een dief. Dat is betreurenswaardig, want hierdoor worden vaak de wegen naar terugkeer tot een deugdzaam leven voor die mens zwaar bemoeilijkt. Hij voelt zich bekeken, kan nauwelijks nog spontaan handelen, wordt voortdurend aan een onzuiverheid uit zijn verleden herinnerd, en niet zelden reageert deze mens daarop door de daad opnieuw te herhalen ( indien men mij toch als een dief beschouwt, en niet wil aannemen dat ik mij kan bekeren, komt het er niet op aan hoe ik mij gedraag... Ik kan toch niets goeds doen in de ogen van de mensen"). Daarom: wee diegene die een medemens met de vinger wijst of hem openlijk herinnert aan een fout die hij een tijd geleden heeft begaan en wellicht reeds heeft uitgeboet in een mate die niemand bekend is. Mensen kunnen wel degelijk veranderen, dat is een groot geschenk van Gods barmhartige Liefde. Twee grote voorbeelden: de Heilige Maria-Magdalena, aanvankelijk prostituee, later één van de vurigste voorvechters van Christus en model van de zuiverste Liefde en boetvaardigheid, en de Heilige Paulus, aanvankelijk vurig vervolger van christenen, daarna vurig prediker van het woord van Christus. Indien U de deugd van de mildheid waarlijk in U tot rijping wilt laten komen, kan ik U daartoe een sleutel in de hand geven die U in staat zal stellen, Uw medemensen met heel andere ogen te leren bekijken: beschouw een mens die zondigt niet als een schuldige, maar als een verblinde, een mens die dwaalt omdat hij door het kwaad misleid is. Zo zal voor U de dag aanbreken waarop U een medemens die tegen U heeft misdaan, niet meer zult veroordelen of met wrok benaderen, doch medelijden met hem zult hebben en in Uw hart Jezus woorden zult herhalen: Vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Mildheid heeft nog een andere betekenis, die met het materiële leven te maken heeft, namelijk vrijgevigheid. Het tegendeel van dit aspect is de gierigheid, hebzucht, die raakpunten heeft met het egoïsme. 15. Verdraagzaamheid 43

5 tumorbestrijdend werken) en antidepressiva (medicijnen die gegeven worden aan mensen die depressief zijn). Deze medicijnen grijpen zodanig brutaal in bepaalde lichaamsprocessen in, dat zij een normale energiecirculatie en een normale ontgifting in het organisme onmogelijk maken. Gedragsveranderingen zijn daarvan één van de meest opvallende gevolgen. Een mens die van nature blijmoedig, optimistisch en vriendelijk is, kan na gebruik van dergelijke stoffen nors, kregelig en bitsig worden. In dit geval is geen sprake van een ondeugd, en hoeft niet getwijfeld te worden aan Gods milde vergeving zonder meer. Iets gelijkaardigs kan soms worden vastgesteld bij mensen in doodsstrijd, die plots wilde verwijten om zich heen slingeren en kwetsende en onvriendelijke woorden spreken. Deze mensen kunnen eveneens zo handelen in reactie op bepaalde medicijnen, of onder invloed van grote veranderingen in de stofwisseling, die aan de dood voorafgaan. Een hulpmiddel om U te oefenen in een vriendelijke omgang met Uw medemens, kan hierin bestaan dat U elke mens benadert als een woning van God. 14. Mildheid Mildheid is in zekere zin de basis voor vergevingsgezindheid. Om te kunnen vergeven, is mildheid noodzakelijk. Iemand die niet mild is, blijft wrokkig, en is geneigd om zijn medemens op soms hardvochtige wijze te veroordelen. Dat kan in woorden, maar ook in gedachten of diep in het hart gebeuren. Mildheid is slechts mogelijk wanneer reeds een voldoende grote mate aan naastenliefde aanwezig is, evenals het besef dat ieder mens vroeg of laat fouten kan maken, hoezeer hij zich ook inspant om volmaakt te zijn. Wanneer U in alle omstandigheden moeite doet om de situatie van Uw medemens te begrijpen, zult U niet meer zo licht een oordeel over hem vellen. Oordelen, komt alleen God toe, want Hij is de eeuwige Rechter. Veroordelen is zeker een zonde, want dat is het uitspreken van een negatief oordeel over Uw medemens alsof Uzelf daartoe de alwetendheid en de algehele Wijsheid bezat. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Niemand kan zeggen dat hij nooit in zijn leven een fout heeft begaan, dus heeft niemand het recht om zijn medemens in de geest te stenigen omdat deze gezondigd heeft. Mildheid is daarom ook aanvaarding van Uw medemens zoals hij is, zonder overdreven zwaar te tillen aan eventuele fouten en gebreken, en in het constante besef dat ieder mens door God is gemaakt met zijn welbepaalde eigenschappen, maar dat de betreffende mens nog niet in staat is om daar het beste van te maken. Niemand kan U ertoe verplichten, omgang te onderhouden met een mens die veelvuldig zondigt, maar U mag ook niet iemand de rug toekeren omdat hij eens een fout begaat. Oordeel of veroordeel hem niet, doch bid voor hem en tracht hem het voorbeeld van Uw eigen leven en handelen voor te houden, mits U daarbij zelf de grootst mogelijke zuiverheid betracht, 42 om beslissingen te nemen die een gezond fundament in Gods Waarheid bezitten. Hij is onnadenkend, zelfs losbandig in zijn gedrag. Hij staat ook niet stil bij de gevolgen van zijn handelingen. Wanneer de deugd van de wijsheid heel zwak ontwikkeld is, vertoont de mens gedragingen die kunnen wijzen in de richting van een geestesstoornis, doordat elke Goddelijke bezieling uit het gedrag verwijderd lijkt. Deze gesteldheid maakt heel vatbaar voor bekoring, dwaling, zonde, misleiding, want de mens kan in dit geval nauwelijks goed van kwaad onderscheiden. Er zijn vele aanwijzingen voor het feit dat onze hele moderne samenleving mank loopt op het gebied van de wijsheid. Ik zou het ook zo kunnen uitdrukken: onze maatschappij als geheel, in al haar verbindingen, relaties en radertjes, laat zich niet (meer) door de Heilige Geest bezielen en inspireren. Dat blijkt uit de dwaasheid van het materialisme als leidend principe: alles draait rond winstbejag, geld en de verafgoding van stoffelijke goederen als enige doelstelling van het leven. Het blijkt ook uit de lichtzinnigheid die in de samenleving heerst. Is het U bijvoorbeeld nog niet opgevallen hoezeer alles en iedereen in het belachelijke wordt getrokken? Met alles wordt de spot gedreven. De geest van onze samenleving wordt gekenmerkt door een pijnlijk gebrek aan ernst. Het is alsof werkelijk alle situaties als een grap worden beschouwd. U kunt dit onder andere merken aan de nooit eerder geëvenaarde mate waarin deze gesteldheid systematisch toegepast wordt in de media: televisieprogramma s waarin alles (ook ernstige en zelfs zeer betreurenswaardige zaken) in het belachelijke wordt getrokken of tot voorwerp van vermaak wordt gemaakt, en reclamespots die weinig méér dan onvervalste dwaasheid zijn. Deze ingesteldheid maakt onze samenleving extra onveilig, want zij helpt een atmosfeer verspreiden waarin niets meer ernstig genomen wordt en waarin de waarheid steeds minder te betekenen heeft. Onder de schijn van het luchtig en ongedwongen voorstellen van de gewone dingen des levens (bijvoorbeeld op televisie, in reclame enzovoort) worden in werkelijkheid de leugen, het bedrog, de lichtzinnigheid en een gevaarlijke zorgeloosheid aangeprezen als een nieuwe levensideologie. Mens, open Uw ogen voor de valstrikken van de schijn! Eén van de grote adders die zich onder dit gras verbergen, is deze van de misleiding en vergiftiging van de jeugd. Ook ontspanning is niet steeds meer zo onschuldig. Wees waakzaam, en vergeet nooit dat Jezus U heeft verlost ten koste van onnoemelijk lijden, en dat Hij dit heeft gedaan met als enige doelstelling: het eeuwig heil van alle zielen en de vestiging van Gods Rijk op aarde. Dit ideaal zal niet worden verwezenlijkt zolang de mensheid het leven blijft benaderen met de lichtzinnigheid en de dwaasheid die producten zijn van geesten die de Heilige Geest hebben uitgebannen. 20. Matigheid 51

6 Matigheid is een deugd die alles te maken heeft met het vermogen tot onthechting van materiële dingen, dus het vermogen om de behoeften van de ziel voorrang te geven op de behoeften van het lichaam, die vaak schijnbehoeften zijn. Uw lichaam kan met veel minder rondkomen dan de hoeveelheid materiële middelen die U het gewoonlijk toevoert. Doordat de zintuigen onder allerlei wereldse invloeden een ongekend aantal behoeften voelen, is de mens gemakkelijk geneigd tot overdaad in de bevrediging ervan. Wanneer deze overdaad tot een geregeld terugkerende neiging wordt, kunnen wij spreken van gulzigheid. In feite is overdaad reeds alles wat verder gaat dan datgene wat Uw lichaam strikt nodig heeft om te leven. Eén van de meest sprekende voorbeelden van overdaad of onmatigheid is alcoholisme, drankzucht: het veel meer drinken (en dan nog van een drank die verslavend kan werken) dan nodig om de dorst te stillen. Een ander voorbeeld is vraatzucht: het veel meer eten dan nodig om de honger te stillen of het lichaam behoorlijk te voeden. Een veelvuldig voorkomende vorm van onmatigheid, die de vorm van verslaving kan aannemen, is snoepzucht, de hang naar suikerwaren en gelijkaardige producten die weinig voedingswaarde bezitten doch zeer veel mensen vangt in de strikken van onmatigheid, vaak uit een ongezonde drang naar compensatie voor bepaalde emotionele ongeregeldheden, complexen, verdriet enzovoort. Bij onmatigheid geeft de mens blijk van het feit dat hij niet in staat is om te voelen wanneer de grens wordt bereikt van datgene wat goed is voor hem. Matigheid is een uiting van de intelligentie die God in Uw lichaam heeft ingebouwd om U tijdig te waarschuwen tegen schade die U Uzelf kunt toebrengen. U zou onmatigheid kunnen beschouwen als het negeren van het regelmechanisme dat God Uw lichaam heeft gegeven. In dat opzicht is onmatigheid dus ook een zonde tegen Gods Wijsheid. Onmatigheid is een onvermogen om lichamelijke behoeften te bedwingen. Dat geldt ten aanzien van voedselopname, drank, roken, gebruik van medicijnen en zelfs van drugs, en ook ten aanzien van seksuele behoeften: een bovenmatige seksuele drift die niet onder controle wordt gehouden, is een vergevorderde vorm van onmatigheid, die onder andere kan leiden tot verkrachting en tot ongewenste intimiteiten. Onmatigheid kan zich ook manifesteren door de neiging om Uw medemens te verleiden tot gulzigheid, tot overmatig eten of drinken, tot roken terwijl hij daar niet echt voor voelt, enzovoort. Ik wil ook wijzen op de ondeugd in het verschijnsel waarbij U een medemens aanzet tot ongezonde gedragsverandering doordat U in het openbaar opschept over bepaalde gewoonten (bijvoorbeeld op het seksuele vlak) waaraan deze medemens niet voldoet, zodat hij zich abnormaal begint te voelen en daarom poogt te volgen wat hij op grond van Uw uitspraken meent 52 een andere klok dan Uw lichaam, indien U dit mogelijk maakt door de innerlijke rust te betrachten. 13. Vriendelijkheid Vriendelijkheid is in wezen het vermogen om Uw medemens het gevoel te geven dat Gods Liefde daadwerkelijk door U heen naar hem toestraalt. Deze deugd laat Uw medemens voelen dat U door God bezield wordt en Zijn Liefde verder draagt. Een contact met een oprecht vriendelijke mens is als een streling voor het hart. Indien de vriendelijkheid niet oprecht is, is er sprake van valsheid. Vriendelijkheid voorwenden, kan men niet blijven volhouden zonder vroeg of laat ontmaskerd te worden, want vriendelijkheid kan alleen spontaan en ongedwongen overkomen indien zij werkelijk ontspringt uit een hart dat in zichzelf de ware vrede van God heeft gevonden. Onvriendelijkheid is in de diepte altijd een uitvloeisel van onvrede in het hart, van een niet-aanvaarding van dingen die in Uw leven gebeuren, en zelfs van een gebrek aan vertrouwen in Gods Voorzienigheid. De onvriendelijke mens voelt zich vaak overrompeld door zijn dagelijkse levensomstandigheden en houdt er geen rekening mee dat die toestand net zo goed slechts van voorbijgaande aard kan zijn. Die frustratie wordt dan afgereageerd door norsheid, die snel kan uitgroeien tot een algemeen onvermogen om liefde te geven. Een mens die met zichzelf in de knoei zit, zal ook geen vrede uitstralen naar zijn medemens toe, en zal in zijn hele gedrag doorgaans signalen uitzenden die erop neerkomen dat hij met rust gelaten wil worden. Door onvriendelijk te zijn (ook al is hij zich daar in sommige gevallen niet eens van bewust), werpt hij een muur op, die de medemens duidelijk moet maken dat geen inmenging of geen toenadering geduld wordt, en wordt tevens als het ware gesignaleerd ik voel mij niet best in mijn vel, waarom zou ik jou dan een goed gevoel geven?, met andere woorden waarom zou een ander het beter hebben dan ikzelf?. Onvriendelijkheid schept niet zelden onoverkomelijke communicatiebarrières. Iemand die nors of zonder reden onvriendelijk is, nodigt niet uit tot toenadering. Daarom is dit een ondeugd die uiteindelijk de liefde verwoest. De mens bij wie deze ondeugd veelvuldig optreedt, loopt ook een groot risico om vereenzaamd te raken. Uw medemens kan onmogelijk het gevoel krijgen dat Gods Geest in U woont en werkt wanneer U zich niet vriendelijk en zacht tegen hem gedraagt. Ik moet wel even de aandacht vestigen op een bijzondere oorzaak van onvriendelijkheid die gewoonlijk buiten de schuld van de onvriendelijke valt, namelijk deze welke haar oorsprong vindt in bepaalde chemische veranderingen in het lichaam. Er zijn medicijnen die het gedrag en zelfs het karakter van de mens grondig kunnen beïnvloeden. De duidelijkste voorbeelden hiervoor zijn chemotherapeutica (medicijnen die 41

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd Mijn Heilige Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus.

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus. Uit boodschap 28. Het Boek der Waarheid. (Zaterdag 18 december 2010, 9.40 u.) Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt

Nadere informatie

James Allen. Zoals je denkt. vertaald en ingeleid door Arjen van Kol

James Allen. Zoals je denkt. vertaald en ingeleid door Arjen van Kol James Allen Zoals je denkt vertaald en ingeleid door Arjen van Kol Inleiding Meer dan een eeuw terug schreef James Allen, een Engelsman over wie verder niet zo gek veel bekend is, As a Man Thinketh. Het

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

Opstartboek Zelfvertrouwen

Opstartboek Zelfvertrouwen Opstartboek Zelfvertrouwen Rob Vellekoop Opstartboek Zelfvertrouwen - Versie dec09 - Blad 1 van 32 OPSTARTBOEK ZELFVERTROUWEN 1. Introductie 1.1 Zelfvertrouwen 1.2 Zelfrespect 1.3 Eigenwaarde som van zelfrespect

Nadere informatie

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen)

Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume. Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) 1 Kennis en kunde Praktijkboek voor levenswijsheid Subtitel Het blauwe boekje van Plume Praktische informatie voor jongeren (en iedereen) In het blauwe boekje Kennis en kunde worden, voor jongelui die

Nadere informatie

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2003 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl encheiridion epictetus Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack

De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack De positieve bediening van de Heilige Geest 3 Andrew Wommack Oorspronkelijke titel: The Positive Ministry of the Holy Spirit; Vertaling 2007 Wiebrig Calderhead Veel mensen zijn gaan geloven dat twijfel

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING

MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING MET MENSEN BIDDEN OM GENEZING StuCom0105 Temidden van alles wat gepubliceerd is over geloof en genezing, gebed en genezing of de bediening tot genezing is onderstaande brochure Met mensen bidden om genezing

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie