SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT BASISSCHOOL DE TAALKOFFER SCHOOLJAAR GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 CONTACTGEGEVENS VAN DE SCHOOL... 5 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 6 WAT BIEDEN WIJ?... 7 HOOFDSTUK 1: WERKING VAN DE SCHOOL EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN SAMEN MAKEN WIJ SCHOOL ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN EN VAKANTIEREGELING... 8 Dagindeling kleuter... 8 Dagindeling lager... 9 Te laat komen... 9 Vakantieregeling Afspraken lessen levensbeschouwlijke vakken LEERLINGENVERVOER VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG STUDIEREGLEMENT Begeleiding en evaluatie In het kleuteronderwijs In het lager onderwijs Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht PARTICIPATIE De pedagogische raad Schoolraad ROOKBELEID EXTRA MUROS ACTIVITEITEN KLEDIJ, ORDE, VEILIGHEID, HYGIËNE Algemeen Dragen van fluo-hesjes In de klas * De kinderen dienen zich steeds uit te drukken in het Nederlands Op de speelplaats In het toilet * Er wordt enkel naar het toilet gegaan vlak voor en net na de speeltijd In het schoolrestaurant In de bus * In de bus wordt er niet geroepen. De kinderen mogen enkel fluisteren Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten Tijdens de opvang Buitenschoolse activiteiten AANDACHTSPUNTEN Huiswerk en studeren Een pestvrije school Snoep Er mag iets meegebracht worden om te eten Brandveiligheid Zodra er brandalarm is, verlaat iedereen de klas. Ramen en deuren moeten gesloten worden

3 Aanwezigheid in lokalen Tijdens de speeltijden en pauzes is het verboden dat de leerlingen de klassen betreden zonder toestemming van de leerkracht Affiches en mededelingen Er is een toelating van de directie van de school vereist voor: Echtscheiding HOOFDSTUK 2: AFSPRAKEN BINNEN DE SCHOLENGROEP EN/OF SCHOLENGEMEENSCHAP INRICHTENDE MACHT SCHOLENGEMEENSCHAP ZORGVULDIG BESTUUR EN ANDERE Reclame, sponsoring, schenkingen en giften Bijdrageregeling Schooltoelage Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal Toedienen van medicatie Gebruik van GSM en andere technologische apparatuur Schoolverzekering Actief pluralisme ENGAGEMENTSVERKLARING e engagement: oudercontact e engagement: voldoende aanwezig zijn e engagement: individuele leerlingbegeleiding e engagement: positieve houding tegenover de onderwijstaal e engagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om taalachterstand van leerlingen weg te werken HOOFDSTUK 3: INSCHRIJVING, AAN- EN AFWEZIGHEID, ZITTENBLIJVEN INSCHRIJVINGEN INSTAPPEN REGELMATIGE LEERLING GEREGELD SCHOOLBEZOEK OVERSTAPPEN NAAR HET EERSTE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS VERVROEGD IN HET LAGER ONDERWIJS BEGINNEN UITSTEL OM IN HET LAGER ONDERWIJS TE BEGINNEN LANGER IN HET LAGER ONDERWIJS SCHOOLVERANDERING AFWEZIGHEDEN Mogelijke redenen van gewettigde afwezigheid: Anti-spijbelbeleid Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden ONDERWIJS VOOR ZIEKE JONGEREN - TIJDELIJK ONDERWIJS AAN HUIS ZITTENBLIJVEN IN HET KLEUTER- EN HET LAGER ONDERWIJS HOOFDSTUK 4: HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS BESLISSING UITREIKEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS BEROEPSPROCEDURE TEGEN HET NIET TOEKENNEN VAN HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS Bezwaar Beroep Beslissing van de beroepscommissie Annulatieberoep

4 HOOFDSTUK 5: MAATREGELEN BIJ SCHENDING LEEFREGELS ORDEMAATREGELEN BEWARENDE MAATREGEL Preventieve schorsing TUCHTMAATREGELEN Algemene principes bij tijdelijke en definitieve uitsluiting Intern schriftelijk beroep bij tijdelijke uitsluiting Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting HOOFDSTUK 6: ALGEMENE KLACHTENPROCEDURE WELKE KLACHTEN KAN JE INDIENEN? WAAR KAN JE MET JE KLACHT TERECHT? HOE DIEN JE EEN KLACHT IN? DE KLACHTENPROCEDURE IS NIET VAN TOEPASSING OP: HOE VERLOOPT DE BEHANDELING VAN JE KLACHT DOOR DE SCHOLENGROEP? HOOFDSTUK 7: CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING...48 WAT DOET EEN CLB?...49 A) ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING B) LEREN EN STUDEREN C) PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG D) PSYCHOSOCIAAL FUNCTIONEREN WERKINGSPRINCIPES VAN HET CLB...49 CLB-BEGELEIDING...50 E) VERPLICHTE BEGELEIDING Medische onderzoeken Profylactische maatregelen (besmettelijke ziekten) Vaccinaties Spijbelen en problematische afwezigheden F) VRAAGGESTUURDE BEGELEIDING G) SCHOOLONDERSTEUNING BEROEPSGEHEIM...53 HET LEERLINGENDOSSIER IN HET CLB...53 H) WIE HEEFT TOEGANG TOT HET DOSSIER? I) WAAR EN HOE LANG WORDT HET DOSSIER BEWAARD? KLACHTENPROCEDURE...54 UITGELEIDE

5 Contactgegevens van de school BS De Taalkoffer Kastelenlaan Komen

6 Welkom in onze school Beste ouders, Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de zorg voor uw kind. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. Het schoolreglement brengt u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben. Bij wijzigingen aan het schoolreglement in de loop van het schooljaar zal de school de ouders hierover informeren en zal opnieuw een schriftelijke verklaring van akkoord gevraagd worden. Bij het niet akkoord gaan van de wijziging, eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. Waar in het schoolreglement verwezen wordt naar de ouders, worden de personen bedoeld die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Bij het verzamelen van gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Welkom! 6

7 Wat bieden wij? Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO! Is terug te vinden op 7

8 Hoofdstuk 1: Werking van de school en praktische afspraken 1. Samen maken wij school Ons schoolteam bestaat uit: de directeur het beleids- en ondersteunend personeel: de administratief medewerker, de zorgcoördinator, de ICT-coördinator het meester-, vak- en dienstpersoneel de leerkrachten: de titularis, de leerkracht gelijke onderwijskansen (GOK), de leermeesters lichamelijke opvoeding en godsdienst/zedenleer, 2. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling Dagindeling kleuter Maandag en donderdag 8h30 10h10: les 10h10-10h25: pauze 10h25-12h05: les 12h05-12h40: refter 12h40-13h10: pauze 13h10-14h25: les 14h25-14h40: pauze 14h40-15h30: les Dinsdag en vrijdag 8h30 10h10: les 10h10-10h25: pauze 10h25-12h05: les 12h05-12h40: refter 12h40-13h35: pauze 13h35-14h25: les 14h25-14h40: pauze 14h40-15h30: les Woensdag 8h30-10h10: 10h10-10h25: 10h25-11h15: les pauze les 8

9 Dagindeling lager Maandag en donderdag 8h30 10h10: les 10h10-10h25: pauze 10h25-12h05: les 12h05-12h40: refter 12h40-13h10: pauze 13h10-14h25: les 14h25-14h40: pauze 14h40-15h30: les Dinsdag en vrijdag 8h30 10h10: les 10h10-10h25: pauze 10h25-12h05: les 12h05-12h40: refter 12h40-13h35: pauze 13h35-14h25: les 14h25-14h40: pauze 14h40-15h30: les Woensdag 8h30-10h10: 10h10-10h25: 10h25-11h15: les pauze les Te laat komen In het kleuteronderwijs: is het aangewezen dat kleuters op tijd komen en zoveel mogelijk aanwezig zijn. Breng uw kleuters op tijd naar school, dan mist uw kind niets en stoort u ook de eerste activiteit niet,.. In het lager onderwijs: is het wenselijk dat de ouders 'het te laat komen' van hun kind verantwoorden. 9

10 Vakantieregeling Dinsdag 1 september 2015: 1 ste schooldag - Maandag 2 november 2015 t.e.m. zondag 8 november 2015: herfstvakantie - Woensdag 11 november 2015: wapenstilstand: GEEN SCHOOL - Maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016: kerstvakantie - Maandag 8 februari 2016 t.e.m. zondag 14 februari 2016: krokusvakantie - Maandag 28 maart 2016 t.e.m. zondag 10 april 2016: paasvakantie - Woensdag 4 mei 2016: facultatieve vrije dag: GEEN SCHOOL - Donderdag 5 mei 2016: hemelvaartdag: GEEN SCHOOL - Vrijdag 6 mei 2016: brugdag: GEEN SCHOOL - Maandag 16 mei 2016: pinktermaandag: GEEN SCHOOL - Dinsdag 17 mei 2016: facultatieve vrije dag: GEEN SCHOOL - Woensdag 18 mei 2016: facultatieve vrije dag: GEEN SCHOOL - Donderdag 30 juni 2016: laatste schooldag - Vrijdag 1 juli 2016: begin zomervakantie Afspraken lessen levensbeschouwlijke vakken. Alle leerlingen uit het eerste leerjaar en alle nieuwe leerlingen moeten een keuzeformulier godsdienst/zedenleer invullen. Evenwel kan u bij aanvang van ieder schooljaar en dit binnen de acht kalenderdagen een nieuwe keuze maken. Deze aanvraag gebeurt bij de directie. In onze school wordt elke filosofische en godsdienstige opvatting gerespecteerd. 3. Leerlingenvervoer Veel mensen kiezen voor onze school ook al wonen ze niet dichtbij. De school beschikt over een georganiseerd leerlingenvervoer met een eigen bus. Kinderen worden voortaan opgehaald en afgezet op vooraf bepaalde en afgesproken haltes. De bus wacht niet. Als niemand aan de halte staat, dan rijdt de bus door. Bij de aanvang van het schooljaar krijgt iedere leerling een vaste plaats op de bus. Deze plaats blijft gedurende het volledige schooljaar gelden. Het is verboden te eten en te drinken op de bus. Voor de veiligheid van iedere leerling blijft iedereen gedurende de volledige rit zitten. Er mag gepraat worden, maar niet roepen en tieren op de bus. Bij verandering van de opstapplaats of andere wordt er contact opgenomen met de school, maar NIET met chauffeur of begeleider. Meer informatie kunt u steeds bekomen op het secretariaat. 4. Voor- en naschoolse opvang Gratis opvang 10

11 s morgens van 08h15 08h30 s avonds van 15h30 15h45 Woensdagmiddag 11h15 11h30 Betalende opvang s morgens van 07h15 08h15 s avonds van 15h45 17h45 Woensdagmiddag 11h30 12h30 Per begonnen halfuur wordt er 1,00 aangerekend. Dit wordt bij de maandelijkse schoolrekening gevoegd. Op maandag, dinsdag en donderdag van 15h40 16h30 wordt er gratis studie aangeboden aan de leerlingen van de lagere afdeling. 5. Studiereglement Begeleiding en evaluatie Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan. Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. In het belang van het kind engageren de ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact op volgende data: * Donderdag 17 december 2015 * Woensdag 29 juni 2016 In het kleuteronderwijs Observeren De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen. Daarom zal hij gericht kijken en luisteren tijdens de spontane bezigheden van het kind, tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van de opdrachten. Hierdoor kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. Begeleiden De leerkracht zal in het aanbod van activiteiten rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Op die manier wordt de begeleiding afgestemd op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om naar eigen aanleg zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het kindvolgsysteem De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van het kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt een efficiënte begeleiding mogelijk. De gegevens uit een kindvolgsysteem zijn vertrouwelijk. Ze kunnen alleen ingezien worden door de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind. Speciale begeleiding Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij uw kind een probleem voordoet, dan wordt u daarvan verwittigd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas, school genomen worden. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken. 11

12 Multi Disciplinair Overleg (MDO) Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leraar, de directeur, het CLB, het revalidatiecentrum, logopediste, Het kan zijn dat u naar zo n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. Informatie en communicatie Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer: oudercontacten: 17 december 2015 en 29 juni 2016, informatie- en gespreksavonden: voor het 6de leerjaar informatieavond voor de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs en voor het 3de kleuter voor de overgang naar het 1ste leerjaar, kerstmarkt 17 december 2015 en schoolfeest 4 juni 2016 informele contacten met de leerkrachten vóór en na de activiteiten of op afspraak; het heen- en weerschrift; schriftelijke mededelingen van de directie of de leerkrachten; contacten met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding; het meegeven van werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen, ); website: via de facebookpagina van de Vlaamse School Komen of telefoon Participatie U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten. In het lager onderwijs Evalueren Onder evaluatie verstaan we de beschrijving en beoordeling van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren',... Middelen De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, toetsen, individuele opdrachten, klasgesprekken. In de derde graad worden proeven over grotere leerstofgehelen afgenomen als voorbereiding op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs. Multi Disciplinair Overleg (MDO) Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de leraar, de directeur, het CLB, het revalidatiecentrum, logopediste, Het kan zijn dat u naar zo n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. 12

13 Rapporteren Er wordt 4x per schooljaar een rapport meegegeven: * Vrijdag 30 oktober 2015 * Donderdag 17 december 2015 (aansluitend oudercontact) * Vrijdag 25 maart 2016 * Woensdag 29 juni 2016 (aansluitend oudercontact) Bij ieder vak wordt er een percentage geplaatst maar er komt geen eindpercentage op het rapport. De rapporten dienen steeds door beide ouders ondertekend te worden. Op het einde van het schooljaar worden de jaarlijkse OVSG toetsen afgenomen. De resultaten van de OVSG toetsen worden niet opgenomen in het rapport, maar worden wel besproken met de ouders op het oudercontact. Informeren Wij geven nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind: Bij aanvang van het schooljaar krijgt ieder kind een toetsenmap. In die map worden alle toetsen en proefwerken verzameld. De kinderen krijgen de map wekelijks mee naar huis zodat de ouders constant geïnformeerd worden over de schoolresultaten van hun kind. De klasleerkracht noteert wekelijks de behaalde schoolresultaten in de klasagenda. Begeleiden en remediëren Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op regelmatige tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden. Hieruit kan een gerichte begeleiding of remediëring volgen. Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. Ook een verwijzing naar een ondersteunende leerkracht of naar het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is mogelijk. Uiteraard worden ouders over dit alles ingelicht via onder meer oudercontact, mededeling, rapport of persoonlijke uitnodiging. Getuigschrift basisonderwijs Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan de leerling uit te reiken. Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht Op het oudercontact zal u natuurlijk de nodige toelichting bekomen aangaande de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. U kan evenwel ook een afspraak maken om toelichting te bekomen, over (verbetering van) huistaken, of over andere leerling specifieke gegevens van uw kind. U heeft het recht voornoemde stukken in te kijken. Indien evenwel gegevens van een derde kind betrokken zijn, heeft u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog kopie wensen van de leerling gegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben, dan zal u tegen betaling van 0.5 euro per kopie deze gegevens worden verstrekt. U verkrijgt deze kopieën ten persoonlijke titel. De kopieën dienen dus vertrouwelijk behandeld te worden en mogen niet worden verspreid. Ouders engageren zich derhalve om deze kopieën niet openbaar te maken, en enkel te gebruiken in de private sfeer in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 13

14 6. Participatie Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. De pedagogische raad Dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit personeel van onze school. Schoolraad Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. De schoolraad is samengesteld uit: Voorzitter: Secretaris: Leden: Johan Collie Amaya Debuyck Anne-Marie Knockaert Vanja Vanbecelaere Klaas Bruneel Virginie Mahieu Rosie Vanderstraeten Kathy Swertvaegher 7. Rookbeleid Er geldt een algemeen rookverbod: Eventueel afspraken aan te vullen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. 8. Extra muros activiteiten Onze school richt jaarlijks een aantal activiteiten in die tot doel hebben het aanbieden van de leerstof te verlevendigen. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de extra muros activiteit te laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, dienen gedurende die periode op school aanwezig te zijn. De school zal voor deze leerlingen vervangende activiteiten organiseren. Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan dient u deze weigering voorafgaandelijke en schriftelijk ter kennis te brengen aan de directie van de school. 9. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel nastreven. Dit betekent dat ouders en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen en dat wij samen met uw kind leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs. Dit gelijk gestemd zijn trachten we te bereiken via duidelijke afspraken met onze kinderen. 14

15 Algemeen Kledij en voorkomen Persoonlijke smaak en overtuiging worden door onze school positief gewaardeerd, maar provoceren of de vrijheid van anderen belemmeren mag geenszins de bedoeling zijn. Daarenboven mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. Wanneer de hygiëne en/of veiligheid dit vereisen, moet in sommige lessen aangepaste kledij worden gedragen. In bepaalde gevallen zal de directeur of de betrokken leerkracht het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke meer verbieden. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen, bij expressie of creatieve activiteiten. Piercings worden niet toegelaten. Kledij, schoeisel (geen teenslippers) en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. Dragen van fluo-hesjes Het dragen van fluo-hesje is verplicht voor alle kinderen op onze school. Bij het begin van het schooljaar krijgt uw kind een fluo-hesje. Kinderen dragen het hesje bij het naar school komen en bij het verlaten van de school. Bij alle schooluitstappen binnen en buiten de schooluren dragen de kinderen het hesje. De kinderen dragen nette, verzorgde kledij Wij vragen verzorgde kledij. Voor de meisjes kan een topje, maar dan eentje met dikkere schouderbandjes (geen spaghettibandjes) en het buikje blijft bedekt. T-shirts met opvallende prints of tekst worden vermeden. Jaarlijks gaan enorm veel kledingstukken verloren. Wil waardevolle kledij, vooral in de kleuterklas, naamtekenen of een voor uw kind herkenbaar symbool aanbrengen. Uiterlijke tekens of symbolen Gelaatsschmink is tijdens de schooluren niet toegelaten. Piercings, zichtbare tatoeages en andere symbolen die uiting geven aan opvattingen die niet verenigbaar zijn met het opvoedingsproject, zijn tijdens de schooluren niet toegelaten. Verloren voorwerpen Verloren voorwerpen kunnen worden gebracht en afgehaald op de daartoe bestemde plaatsen. Gevonden voorwerpen worden overhandigd op het secretariaat of aan een leerkracht. Om voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een merkteken (turnkledij, jas, muts, ). Co-educatie Jongens en meisjes gedragen zich hoffelijk tegenover elkaar. Vrijpostig of uitdagend gedrag in de school wordt niet aanvaard, ook niet aan de schooluitgangen. Contacten met anderen De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten, alle personeel van de school en de bezoekers van de school. Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de directie, de leerkrachten en in het bijzonder door de titularis. 15

16 Houding De kinderen verzorgen hun houding. Zij zitten enkel op stoelen of banken. Zij praten noch lopen in de gangen. In de tuin en bloemperken wordt niet gelopen. Taalgebruik In de school spreken alle schoolparticipanten en de leerlingen uitsluitend het Algemeen Nederlands. Milieubewust gedrag Om het (leef)milieu voor iedereen op de school aangenaam te houden, is het nodig milieubewust te leven. Daarom wordt in de klassen, op de grasvelden, op de speelplaats, opgeruimd. Het schoolmateriaal wordt met respect behandeld. De leerlingen tonen eerbied voor de natuur. Ze beschadigen geen beplantingen op en buiten het schoolterrein. Wij opteren voor het gebruik van brooddozen i.p.v. aluminiumfolie. Afval wordt gesorteerd in de daarvoor bestemde afvalstraatjes en/of containers. Mededelingen worden zoveel als mogelijk via mail aan de ouders bezorgd. Vertolking van eigen mening en de manier waarop dit gebeurt tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers Ze vertolken op een beleefde manier hun mening met respect voor de anderen. De leerlingen houden zich aan de aangewezen speelruimte De leerlingen verlaten het schoolterrein niet zonder toelating van een leerkracht of de directie. Persoonlijk materiaal Schooluitrusting, schoolgerief ook dat van anderen wordt met zorg behandeld. Schade aan het gerief van anderen dient vergoed te worden. Om zo weinig mogelijk aandacht af te leiden van wat er op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, GSM, elektronisch speelgoed en luxe spulletjes, thuisgelaten. De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. Persoonlijk schoolmateriaal wordt daarom getekend met naam en klas. Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. Ruilen op school Jongere kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen waardeloze en waardevolle spulletjes. Daarbij komt nog dat wij als school onvoldoende controle kunnen houden op de geruilde zaken. Daarom willen wij in onze school neen zeggen tegen iedere vorm van ruilen. Ook bepaalde ragevoorwerpen (zoals voetbalstickers, ) die alleen maar uit louter commerciële overwegingen op de markt gebracht worden, willen wij uit onze school weren. Fiets Wij willen het met de fiets naar school komen voor de oudere leerlingen zeker stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich pas vanaf 10 jaar veilig alleen in het verkeer correct kunnen gedragen. Het is wel zeer belangrijk dat de fietser (ouder) aandacht besteedt aan zijn fiets. Onze veiligheidscoördinator komt juist voor de donkere periode, samen met de politie alle fietsen controleren. Na een week volgt een opvolgingscontrole. 16

17 De leerlingen dragen de naam van de school hoog in het vaandel Ze tonen respect voor de school en voor hun schoolomgeving. In de klas Houding De leerlingen houden zich aan de afspraken binnen hun klas. Ze volgen de richtlijnen van de leerkracht op. Ze zorgen voor orde en netheid in hun bank en boekentassen, in kasten en op de tafels. Ze ruimen regelmatig de speel- en werkhoeken op na de activiteiten. Ze dragen respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school. Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding Kinderen die niet deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding dienen hiervoor een schriftelijk bewijs van de ouders, of bij meermaals, een doktersattest af te geven aan de leermeester lichamelijke opvoeding. Dit attest is slechts geldig voor de duur van de op het attest vermelde periode. Opheffing van lessen De leerlingen moeten aan alle lessen en activiteiten die in het schoolwerkplan vermeld staan, deelnemen. Afwijkingen, op verzoek van de ouders, zijn alleen mogelijk mits schriftelijke toelating van het inrichtingshoofd. Indien het over systematische vrijstellingen gaat, kan alleen ontheffing bekomen worden mits toelating van de gemeenschapsinspectie. Deze laatste regeling is ook van toepassing om tijdens de normale lesuren externe begeleiding, bv. REVA, te volgen (binnen of buiten de school). Lectuur/abonnement Men kan zich abonneren op opvoedende tijdschriften die aansluiten bij de W.O.-lessen of de actualiteit op een speelse manier begrijpelijk maakt. In sommige klassen worden die gebruikt, enkel om leren en opvoeden te ondersteunen en zeker niet als enige bron (zelfstandig werk, hoekenwerk, WO, ). De aanschaffing is VRIJBLIJVEND. De betaling kan vereffend worden bij het begin van het schooljaar via cash betaling. Schriften De leerkracht geeft aan welke leerstof en welke oefeningen er moeten worden ingeschreven en hoe dit dient te gebeuren. De leraar kijkt deze schriften regelmatig na. Ze moeten dus steeds nauwgezet en volledig worden ingevuld en verbeterd. Schoolagenda In de kleuterklas is er een heen- en weerboekje waarin de leerkracht aantekeningen maakt van wat er in de klas gebeurt. ook de ouders kunnen er opmerkingen in noteren. Regelmatig wordt de agenda door de leerkracht gecontroleerd en 1x per week wordt deze door de klastitularis ondertekend. 17

18 Turnkledij Vanaf schooljaar krijgt iedere leerling een T-shirt met het logo van de school erop. De eerste T-shirt wordt gratis aangeboden door de vzw vrienden van De Taalkoffer. Bij verlies of beschadiging wordt er een bedrag van 5 aangerekend. Alle turngerief wordt meegebracht naar school in de voorziene rugzak die de leerlingen gratis verkregen hebben in het begin van het schooljaar. Hier geldt ook de regel bij verlies of beschadiging van de rugzak wordt er een bedrag van 5 aangerekend. De leerlingen van het lager onderwijs dienen zelf in te staan voor witte turnpantoffels en een zwarte turnbroek. Voor de kleuters wordt er geen specifiek turngerief vereist. Klaslokalen * De kinderen dienen zich steeds uit te drukken in het Nederlands. * Spreek- en luisterhouding. * Aandacht. * Het zich verplaatsen in de klas. * Orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten,... * Het opruimen van speel- en werkhoeken na de activiteit. * Respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de klas en in de school. Op de speelplaats * Het is verboden om eigen speelgoed mee te brengen naar de school om te spelen op de speelplaats. * Trek- en duwspelletjes zijn ten strengste verboden. * De omgangstaal op de speelplaats is het Nederlands. Indien er toch Frans gepraat wordt, wordt er een time-out ingelast voor een 2-tal minuten. * Wanneer de bel gaat gaan de kinderen onmiddellijk op hun stip staan en wordt er niet meer gepraat. * Als het regent blijven de leerlingen in de refter of onder het overdekte gedeelte van de speelplaats en houden zich in alle rust bezig. In het toilet * Er wordt enkel naar het toilet gegaan vlak voor en net na de speeltijd. * Er wordt niet gespeeld en gepraat in het toilet. * De toiletten worden steeds net gehouden. De handen worden verplicht gewassen na ieder toiletbezoek. In het schoolrestaurant Alle leerlingen hebben een vaste plaats die de eerste schooldag toegewezen wordt door de directeur. Iedere leerling ruimt zijn eigen soepbord af. Er is steeds een leerkracht uit het kleuter en het lager die toezicht houden. 18

19 In de refter blijft het stil. Bij het verlaten van de refter wordt er niet gelopen. De leerlingen blijven steeds achter hun stoel staan tot ze teken krijgen van de leerkracht om plaats te nemen of om de refter te verlaten. Leerlingen hebben omwille van veiligheid geen toegang tot de keuken. Men gaat steeds rustig naar de aangeduide plaats. Een kind dat zijn/haar eten thuis vergeten is, kan via het secretariaat, de directie of de leerkracht de ouders verwittigen om eventuele maatregelen te nemen. De leerling kan steeds een warme maaltijd krijgen. Eten buiten de school kopen is niet toegestaan. Zonder uitdrukkelijke toelating van de ouders en directie kan de leerling de school niet verlaten. In de bus * In de bus wordt er niet geroepen. De kinderen mogen enkel fluisteren. * Iedere leerling heeft zijn vaste plaats en deze wordt het volledige schooljaar behouden. * In de bus wordt er noch gegeten noch gedronken. * Indien wijzigingen optreden in verband met het ophalen van uw kind moet de school gecontacteerd worden en niet de chauffeur of begeleiding. Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten Binnenkomen en verlaten van het klaslokaal gaan de kinderen (lager) achter hun stoel staan en wachten op een teken van de leerkracht om te gaan zitten. Bij het einde van de les gaan de leerlingen in een rij aan de deur staan. Wanneer de leerkracht toestemming geeft gaan de leerlingen in hun rij onder het afdak staan. Wanneer iedereen op zijn plaats staat zal een leerkracht de toestemming geven om te vertrekken naar de ouders. Wanneer alle ouders vertrokken zijn wordt de busrij gemaakt. Plaats waar ouders de kinderen brengen en afhalen De ouders komen 's morgens en 's avonds niet op de speelplaats. 's Morgens worden de kinderen afgezet voor de schoolpoort en 's avonds wachten de ouders voor de poort op hun kind(eren). Tijdens de opvang De voor- en naschoolse opvang gaat door vooraan de school in Huize Robrecht. Bij het binnenkomen en vertrekken worden de kinderen geregistreerd. Buitenschoolse activiteiten Verplaatsing in groep De kinderen praten steeds in het Nederlands Speciale toelatingen: Er is een schriftelijke toelating van de directie en de ouders vereist voor: deelname aan buitenschoolse activiteiten (na de schooluren) en meerdaagse activiteiten onder leiding van de leerkracht; het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden; 19

20 vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen. 10. Aandachtspunten Huiswerk en studeren De leerlingen staan na het belsignaal van 15u40 op hun stip. Daarna wordt de busrij gemaakt. Wanneer de kinderen, die met de bus naar huis gaan, vertrokken zijn, gaan de leerlingen van de studie klas per klas naar het toilet. Er wordt tijdens de studie niet naar het toilet gegaan. Indien alle leerlingen naar het toilet zijn geweest, wordt een lange rij gemaakt aan de deur van de refter. Iedere leerling heeft een vaste plaats in de refter. Er wordt niet gediscussieerd over deze plaats. Indien er leerlingen zijn die slechts af en toe naar de studie komen, en dus geen vaste plaats hebben, dan sluiten deze leerlingen achteraan aan. De leerlingen lopen niet naar de klassen om materiaal te halen. Eenmaal ze in de studie neerzitten blijven ze ook in de studie. De leerlingen mogen een koek of drankje bij hen nemen tijdens het werken. Indien hiermee geprutst of misbruik van gemaakt wordt, verdwijnen alle drankjes en koeken. De studie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag hebben de leerlingen meestal geen huiswerk, en wordt er ook geen studie gehouden. Indien er een klas moet oefenen op een dictee, wordt dit door de leerkracht eenmaal voorgelezen. De leerlingen verbeteren dit dan zelf. Indien leerlingen klaar zijn of een vraag hebben, steken ze hun vinger in de lucht of komen ze zelf naar de leerkracht ter verbetering. De studie begint telkens om 15u40 en eindigt om 16u30. Na de studie wordt door de leerkracht een tweede busrij gemaakt (rit 2) Een pestvrije school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en blij voelen op school. Niettemin loopt het soms fout en kan er pestgedrag ontstaan. Wij nemen pesten ernstig en trachten elke pestsituatie zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen. Het is daarom heel belangrijk dat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van mogelijke pestproblemen. 20

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4

INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INFORMATIEBROCHURE... 4 1 Hoofdstuk 1 Situering van onze school...4 1.1 Naam en adres, telefoon... 4 1.2 Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)... 4 1.3 Personeel...

Nadere informatie

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE SCHOOLREGLEMENT SINT-LODEWIJKSCOLLEGE VRIJE GEMENGDE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL SPOORWEGSTRAAT 250 8200 SINT-MICHIELS Tel.: 050/394593 Fax.: 050/394232 E-mail: directeur@sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be Website: sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN

AFSPRAKENNOTA. is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN AFSPRAKENNOTA is een aanvulling en verduidelijking van schoolreglement en info brochure ALGEMENE BEPALINGEN EN ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN Schooltijd 08.25 uur tot 12.00 uur (poort open om 08.00 uur) 13.30

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3

INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 INHOUDSOPGAVE ****************** Inleiding 2-3 Onze school : Vrije Basisschool De Vlinderboom 1 Afdelingen 4-5 2 Schooluren 5 Ons opvoedingsproject in een notendop 6 Ons schoolreglement van A tot Z Aanwezigheden,

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is

het verplicht me je lief te hebben zoals je bent zo maken wij het goed leven tussen ons in een goede gemeenschap is de ene blij omdat de andere er is Geachte ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Wij zullen alles in

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T vzw KSO Tielt-Ruiselede Katholieke secundaire scholengemeenschap Molenland STEENSTRAAT 42 8700 TIELT Tel 051 42 75 10 Fax 051 40 83 32 E-mail: str.tielt@molenland.be S C H O O L R E G L E M E N T Schooljaar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Schoolreglement 1 Beste ouders, Welkom in onze school! Wij zijn blij dat u voor de Vrije Kleuterschool van Kaulille hebt gekozen en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal alles

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie