Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735)"

Transcriptie

1 Sep :45:02 Onderzoeksprojecten ( van 29735) Microstructurele modellering van transporteigenschappen in chemisch en mechanisch aangetaste microstructuur Abstract: Het project beoogt de integratie van chemische interacties tussen cementachtige vaste materialen en een oplossing, die niet in thermodynamisch evenwicht zijn, in microstructurele modellen. De hoofddoelstellingen zijn de simulatie van microstructurele wijzigingen van het beton door chemische aantastingsprocessen zoals carbanatatie en decalcificatie, en de studie van het effect van microstructurele wijzigingen op de resulterende (macroscopische) transporteigenschappen. Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter Microstructurele strategieën ter vertraging van oliemigratie en vetbloemontwikkeling bij chocolade (Acroniem: FATBLOOM) Abstract: Chocolade vetbloem prijkt al jaren bovenaan de lijst van meest voorkomende kwaliteitsproblemen bij chocolade(producten). De globale doelstelling van dit project is in nauwe samenwerking met een uitgebreid collectief van Vlaamse bedrijven robuuste strategieën ter preventie of vertraging van het optreden van oliemigratie en chocolade vetbloem te ontwikkelen, en dit op het niveau van zowel samenstelling als het productieproces. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Koen Dewettinck Microsysteem integratie op basis van elektroactieve polymeergels voor cardiovasculaire toepassingen Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Organische chemie (WE) Peter Dubruel Microsystems Encapsulation using Nanoporous Alumina (Inkapselen van microsystemen met behulp van nanoporeuze alumina) Abstract: Het verpakken van traditionele geïntegreerde schakelingen (IC's) is voor vele decennia afhankelijk geweest van de technieken van metaal verbinden en plastic spuitgieten. Nochtans kunnen dergelijke conventionele technieken niet omgaan met de snel krimpende IC afmetingen en de groeiende verscheidenheid aan nieuwe microsystemen (zoals micro-elektromechanische systemen, of MEMS) die gebruikt worden in moderne apparaten waaronder biomedische implantaten en smartphones. In deze context is de nood aan ditonderzoek ontstaan om een stap verder te zetten in de richting van een verdere verkleining en een verhoogde betrouwbaarheid en functionaliteit voor state-of-the-art microsystemen. Dit proefschrift behandelt zowel detechnologische uitdagingen alsook het ontwerpen en de prestaties van nieuwe microverpakkingen die gemaakt worden met behulp van dunne membranenvan nanoporeuze alumina. Deze membranen beschikken over een grote dichtheid van cilindrische nanoporiën met diameters tussen 10 en 20 nm en Afdeling ESAT - MICAS Christiaan Van Hoof Joseph Zekry Micro-Tomografie toepassingen op leisteen als dakbedekking: duurzaamheid, karakterisatie en restoratie van cultureel erfgoed. Abstract: D.m.v. micro-tomografie van leisteen als dakbedekking wordt er naar gestreefd de volgende zaken te onderzoeken: - De evolutie van de mineraal veranderingen tijdens verwering - Technologische karakterisatie van leisteen en andere gesteenten geschikt als dakbedekking - Ontwikkeling van een methodologie ter oorsprongsbepaling van historische leisteen en ter beplaing van potentiële vervangstenen Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde Micro-UV-Raman spectrograaf Universiteit Hasselt Abstract: Aanvraag subsidieovereenkomst betreffende de financiering van type 1 onderzoeksinfrastructuur. Met de aankoop van dit micro-uv-raman toestel, zal het IMO beschikken over één van de krachtigste en meest veelzijdige analysetechnieken die ingezet kunnen worden in geavanceerd onderzoek naar nieuwe (nano)materialen en devices. Anorganische en Fysische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Marlies VAN BAEL Microverwerking van kunststoffen Abstract: Microverwerking kunststoffen ( geavanceerde productie en procestechnologie, micro-and nano manufacturing, advanced manufacturing systems ) fotonica/photonics, advanced materials,?

2 Microverwerkingstechnieken van kunststoffen voor de vervaardiging van micro-onderdelen of onderdelen met hoge nauwkeurigheid in het micrometerbereik ( bvb. microspuitgieten, selectieve materiaaldepositie, fotolithografie, additive manufacturing,..) Hiermee kunnen Vlaamse kunststof- en rubberverwerkende bedrijven de kansen en opportuniteiten vanuit innovatieve producten in bestaande en nieuw te ontwikkelen internationale waardeketens opnemen ( bvb. microfluidics, medische hulpmiddelen, optische onderdelen, hightech consumenten-electronica,?) Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Vakgroep Organische chemie (WE) Jan Vanfleteren Peter Dubruel Microwave-Assisted Diversity-Oriented Synthesis of Small- and Medium-Sized heterocyclic Rings for the Evaluation as Privileged Structures. Abstract: OT/09/024 Afdeling Moleculair Design en Synthese Erik Van der Eycken Microwave-Assisted of small heterocyclic Molecules. Abstract: Heterocycles are very important structural motifs due to their presencein natural products, drug discovery and chemical commodities. Therefore, the search of suitable methods for the synthesis of heterocycles is a very important topic nowadays. Copper is a relatively cheap metal with great catalytic properties. Copper catalysis has received a great dealof attention in organic synthesis recently and a variety of new practical and efficient methods based on copper-catalyzed reactions have been developed. The impact of copper chemistry on heterocycle synthesis in thelast years has been extraordinary. So we propose the synthesis of new heterocyclic scaffolds, using sequential microwave-assisted Cu(I)-catalyzed reactions. Afdeling Moleculair Design en Synthese Erik Van der Eycken N. N. Mictiereëducatie bij kinderen met cerebrale parese (CP). Abstract: De incontinentieproblematiek en de factoren die hierop een invloed hebben bij kinderen met CP zullen in kaart gebracht worden. Vervolgens zal de incontinentieproblematiek bij kinderen met en zonder CP vergeleken worden met het doel therapeutische mogelijkheden te identificeren. Ten slotte zal de invloed van een plas/drankschema en toilethouding op de incontinentie bij kinderen met CP onderzocht worden. Vakgroep Uro-gynaecologie Piet Hoebeke Christine Van den Broeck Middeleeuwse stedelijke toponymie in het hertogdom Brabant, spiegel van de stadsontwikkeling? Abstract: De centrale vraagstelling richt zich op de middeleeuwse stadsontwikkeling binnen het voormalige hertogdom Brabant. Het is opvallend hoe vaak identiek dezelfde toponiemen voorkwamen in de middeleeuwse steden. Er wordt een pgoing ondernomen om dit intigrerende fenomeen te verklaren en aldus nieuwe inzichten te verwerven over de stedenbouwkundige ontwikkeling en (de evoluties in) het gebruik van de publieke ruimte. Vakgroep Geschiedenis Magdalena Devos Marc Boone Middelengebruik bij de Antwerpse studentenpopulatie. Abstract: In de loop van 2005 werd via de elektronische leeromgeving Blackboard een grootschalige enquête uitgevoerd naar het middelengebruik bij de studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Meer dan studenten stuurden een ingevulde enquête terug. De uitgebreide databank wordt verder geanalyseerd en er wordt een rapport geschreven, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de bruikbaarheid van de resultaten voor het opstellen van een drugpreventiebeleidsplan voor het Antwerpse hoger onderwijs. Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Guido Van Hal Middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen. De ontwikkeling van een doelgroepspecifiek instrumentarium voor screening en assessment. Hogeschool Gent Abstract: 1. Probleemstelling

3 Hoewel er reeds een aantal eerdere studies verschenen zijn, wordt pas sinds de jaren tachtig specifiek (wetenschappelijke) aandacht geschonken aan middelenmisbruik en/of -afhankelijkheid bij personen met verstandelijke beperkingen. De bevindingen van deze onderzoeken zijn (vrij) recent in een aantal internationaal gepubliceerde overzichtsartikelen bij elkaar gebracht (zie bijvoorbeeld Burgard, Donohue, Arzin & Teichner, 2000; Coco & Harper, 2002a en 2002b; Degenhardt, 2000; McGillicuddy, 2006). Hoewel het moeilijk is om de prevalentie van middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen in te schatten, wordt aangenomen dat personen met verstandelijke beperkingen evenveel of iets minder alcohol en andere middelen gebruiken in vergelijking met personen zinder beperkingen (zie bijvoorbeeld Edgerton, 1986; Westermeyer, Kemp & Nugent, 1996). Zij vertonen wel vaak 'andere' gebruikspatronen, die onder andere gepaard gaan met 'binging' episodes (Cocco & Harper, 2002a). Tot op heden is er nog maar weinig onderzoek verricht naar de behandelingsresultaten van interventies bij personen met verstandelijke beperkingen die middelen misbruiken (Bugard et al., 2000). Meer klinische aandacht en (hieraan gekoppelde) wetenschappelijke studies zijn dan ook nodig, bijvoorbeeld om na te gaan of en in hoeverre personen met verstandelijke beperkingen toegang hebben tot de reguliere drughulpverlening (Lottman, 1993), wat de effecten zijn van programma's die gericht zijn op het vergroten van sociale vaardigheden (McGillicuddy & Blane, 1999), hoe cliënten kunnen worden geörienteerd naar de meest geschikte vorm van behandeling of begeleiding (client matching) en welke veranderingen - op basis van specifieke noden en behoeften - aan bestaande hulpverlenersmodaliteiten mogelijks effect zouden kunnen hebben op het behandelingsresultaat van personen met verstandelijke beperkingen (Paxon, 1995). Een noodzakelijke voorwaarde voor het creëren van dit aanbod en het verder onderzoeken van de effectiviteit ervan is een gedegen doelgroepspecifieke screening en assessment door middel van gestandaardiseerde en gevalideerde instrumenten. Verschillende onderzoekers wijzen op de absolute noodzaak van het ontwikkelen van een dergelijk instrumentarium, waarbij aangegevne wordt dat bestaande instrumenten (zoals de (Europese versie van de) Addiction Severity Index (Europ-Asi), één van de meest gebruikte instrumenten binnen de verslavingszorg) niet of nauwelijks bruikbaar zijn (cf. McGillicuddy, 2006) en mogelijks leiden tot een onderrapportage van de werkelijke prevalentie. Een bijkomende moeilijkheid is dat de reeds beschikbare onderzoeksgegevens met betrekking tot deze doelgroep zeer moeilijk vergelijkbaar zijn omwille van grote methodologische verschillen in de gepubliceerde studies, gaande van onduidelijkheden en inconsistenties met betrekking tot gehanteerde definities (voor zowel het begrip 'verstandelijke beperking' als het begrip 'druggebruik en -misbruik'); de representativiteit van de geselecteerde steekproeven; de gehanteerde criteria om verstandelijke beperking te operationaliseren; het gebrek aan longitudinale studies en het ondoordacht gebruik van bestaande instrumenten en de hieraan verbonden (te) hoge cut-off scores (zie bvb. Burgard et al., 2000; Coco & Harper, 2002a en 2002b; McGillicuddy, 2006). 2. Onderzoeksvragen en doelstellingen De prevalentie en aard van middelengebruik, -misbruik en verslaving bij persoenen met verstandelijke beperkingen is in de Vlaamse context tot op heden niet of uiterst weinig onderzocht. Verder studie met betrekking tot deze onderwerpen in ons inziens echter zeer belangrijk, niet in het minst om zo een duidelijk beeld te krijgen op de omvang en aard van voornoemde moeilijkheden. Het is pas wanneer deze vragen afdoend beantwoord zijn, dat o.i. kan nagegaan worden welke behandelingsmodaliteiten het best aansluiten bij de specifieke noden van cliënten met verstandelijke beperkingen (cf. supra). Voorliggend onderzoek richt zich dan ook op het in kaart brengen van het middelengebruik en -misbruik bij personen met verstandelijke beperkingen in Vlaanderen. De studie heeft hierbij twee belangrijke doelstellingen: 1) Het ontwikkelen van een - aan de doelgroep aangepast - gestandaardiseerd instrumentarium, met aandacht voor de psychometrische eigenschappen ervan (validiteit en betrouwbaarheid). 2) Het in kaart brengen van de prevalentie en aard van het middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen (met inbegrip van belangrijke leefgebieden waarop middelengebruik invloed kan hebben, cf. Europ-Asi). Deze doelstellingen kunnen worden vertaald in volgende onderzoeksvragen: 1) Welke instrumenten voor screening en assessment van middelengebruik, -misbruik en -afhankelijkheid worden momenteel gebruikt bij personen met een verstandelijke beperking? 2) Wat zijn voor- en nadelen van de gehanteerde instrumenten en in welke mate kunnen/dienen deze aangepast worden aan specifieke noden van de doelgroep? 3) Wat zijn de psychometrische eigenschappen van het ontwikkelde instrumentarium? 4) Wat is de prevalentie van middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen in Vlaanderen? 5) Wat zijn belangrijke kenmerken van middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingne in Vlaanderen (aard gebruik, frequentie, soort middel, motieven tot gebruik, invloed op andere leefgebieden gerelateerd van (Kwaliteit van Bestaan, etc.) en hoe percipiëren de personen zelf het gebruik en de gevolgen ervan? 3. Methodologie Het onderzoek bestaat uit vier verschillend werkpakketten, tijdens dewelke zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zullen worden gebruikt (triangulatie), met hetoog op het ontwikkelen van een aangepast instrumentarium en het in kaart brengen van prevalentie en kenmerken van middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen. De beschrijving in werkpakketten garandeert een flexibel verloop van ht onderzoek, gezien de onderzoeksresultaten van één werkpakket de organisatie en aanpak van de andere werkpakketten kunnen beïnvloeden. Departement Sociaal-agogisch werk Vakgroep Orthopedagogiek Wing Ting To Stijn Vandevelde Middellange keten vetzuren: invloed van ketenlengte, verbinding en dosis op darmgezondheid en zoötechnische prestaties bij biggen en vleeskippen Abstract: Het algemeen doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw veevoederadditief met antimicrobiële eigenschappen, gebaseerd op middellange keten vetzuren en derivaten daarvan. Dit additief zal onderzocht worden op zijn effecten op de darmgezondheid en voederconversie bij biggen en vleeskippen. Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet

4 Middelnederlandse preken. Abstract: De preek is een van de grote genres van de Middelnederlandse geestelijke literatuur. De studie ervan is ver achtergebleven bij het historisch belang ervan. Het project heeft een tweeledig doel. (1) Een gerichte impuls om het bredere onderzoek naar de Middelnederlandse preek in handschrift en druk te bevorderen en de belangstelling van de verschillende historische disciplines voor dit onderzoeksterrein te wekken, door middel van algemene studies uit historisch-theologische en literair-historische invalshoek en artikelen over de overlevering en verspreiding van de Middelnederlandse preek en 'case-studies'. //..(2) Een efficiënt overzicht van de preken die in het Middelnederlands overgeleverd zijn. Voor genres die gekenmerkt worden door veelheid en onoverzichtelijkheid van het tekstmateriaal zijn repertoria essentieel voor het onderzoek. Het tweede doel vervult dus een noodzakelijke voorwaarde voor het eerste doel. //..De resultaten van het project zullen als volgt gestalte krijgen: een inventaris van de Middelnederlandse preek, gevolgd door een bundel studies van de Middelnederlandse preek. De bundel omvat twee bredere studies van de Middelnederlandse preek van de hand van de beide hoofdaanvragers, respectievelijk vanuit historisch-theologisch en literair-historisch oogpunt, voorts het resultaat van het onderzoek dat uitvoerders verricht hebben naar de verspreiding van de Middelnederlandse preek en verder een aantal 'case studies'. Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap Thomas Mertens Midden-oceanische Azoren ecosyteemstudie : een geïntegreerd researchprogramma betreffende diepzee hydrothermische stromen (AMORES) Abstract: Beschrijving van de tropische relaties in hydrothermale vents gemeenschappen van de Mid-Atlantische eng, aan de hand van natuurlijke stabiele koolstof en stikstof isotopen verhoudingen. Scheikunde FRANK DEHAIRS Midden-Ordovicium tot Siluur bekkenevolutie aan de noordrand van het Midlands Microcraton (Condroz - brabant - East Anglia) Abstract: Aan de hand van vier noord-zuid gerichte transsecten zal de bekkenevolutie aan de noordrand van het Midlands Microcraton gereconstrueerd worden vanaf het Midden-Ordovicium tot Siluur. Hiervoor vervolgen we, in de transsecten, tijdshorizonten (dunne biozones of gidshorizonten) en vergelijken we de veranderingen in sedimentologie, lithologie, subsidentie en paleo-ecologie in de transsecten van oost naar west. Vakgroep Geologie en bodemkunde Jacques Verniers Middleware and Methods for Customizable SaaS (Middleware en methodes voor aanpasbare SaaS) Abstract: Software as a Service (SaaS) maakt in toenemende mate opgang bij softwareleveranciers als het belangrijkste distributiekanaal. Het biedt hen demogelijkheid om hun softwaretoepassingen aan een grotere markt beschikbaar te stellen en om te profiteren van schaalvoordelen. Een van de voornaamste manieren om deze schaalvoordelen te bekomen is multi-tenancy, nl.het verdelen van IT-middelen over meerdere bedrijfsklanten (de zogenaamde tenants), wat leidt tot een hogere benutting en schaalbaarheid van deze middelen. Maximale benutting van IT-middelen wordt bekomen via multi-tenancy op het applicatieniveau. Dit leidt echter tot een uniforme aanpak. Bijgevolg zijn multi-tenant SaaS toepassingen intrinsiek beperkt op het gebied van flexibiliteit en variabiliteit, en kunnen ze niet aangepast worden aan de verschillende en variërende vereisten van de verschillende tenants.dit proefschrift presenteert zowel een middlewareraamwerk als een software engineering methode om de ontwikkeling, uitvoeringen Eddy Truyen Stefan Walraven Middleware for Federated Heterogeneous Data Storages in Hybrid Clouds Bert Lagaisse Ansar Rafique Middleware for the Inspection of Complex Software Systems (Middleware voor de inspectie van complexe software systemen) Abstract: Door het toenemend belang van computers in onze samenleving worden we verplicht om een steeds complexere en snel verouderende ICT infrastructuur te onderhouden. Door de toenemende complexiteit is het echter niet meer mogelijk om deze systemen te begrijpen zonder specifieke hulpmiddelen. Deze thesis legt de basis voor deze hulpmiddelen, die ons toestaan on complexe software systemen te begrijpen, door ze voor te stellen in termen van abstracties die begrijpbaar zijn voor de waarnemer. De voorgestelde oplossing is het resultaat van 4 complementaire onderzoeksactiviteiten. Dit heeft vier onafhankelijke resultaten opgeleverd, die op zichzelf relevant zijn. Elk van de vier onderdelen omvat een prototype:aoda: een generieke debugger voor AspectJ-achtige talen.aops: een run-time policy enforcement system voor AspectJ.QVTD: een generieke oplossing voor run-time inspection middleware, op basis van dynamische en selectieve toestandstransformaties.monarch: een overkoepelend raamwerk voor inspecti

5 Wouter De Borger Middleware Support for Dynamic Sensing Applications. Wilfried Daniels Middleware voor gedeelde en continu operationele embedded systemenhet uitbreiden van componentenmodellen ter vereenvoudiging van software ontwikkeling en verbetering van systeem-efficiëntie Abstract: Hedendaagse en toekomstige generaties draadloze sensor en actuatornetwerken moeten ondersteuning bieden voor meerdere toepassingen die uitgerold en beheerd worden door diverse partijen. Vermits dergelijke sensor- enactuatornetwerken gewoonlijk over langere tijdspanne worden aangewend, worden softwaretoepassingen typisch gradueel uitgerold en geconfigureerdterwijl het netwerk reeds operationeel is. Dynamisch herconfigureerbarecomponentenmodellen bieden een aantal elementaire mechanismen aan om dergelijke software-herconfiguraties te ondersteunen. In scenarios waarinsensornetwerken gedeeld worden tussen verschillende toepassingen, bieden hedendaagse componentenmodellen echter onvoldoende garanties op vlak van applicatie-integriteit. Om deze integriteit te verzekeren via bestaande componentenmodellen worden enerzijds aanzienlijke inspanningen verwacht van software-ontwikkelaars. Anderzijds resulteert het gebruik van bestaande componentenmodellen in een minder efficiënte benutting van sys Sam Michiels Pedro Javier del Cid Garcia MID-FRAIL-STUDY Abstract: Internationaal onderzoek mbt effectiviteit van het combineren van geoptimaliseerd medicijnmanagement en dieetprogramma's bij 70 plussers met Type 2 diabetes Gerontologie TONY METS Ivan BAUTMANS Midgut-brain axis regulating ovarial development in the anautogenous fleshfly, Sarcophaga Crassipalpis. Abstract: Sarcophaga crassiplalpis represents an anautogenous fleshfly model insect. The females flies, as do mosquitoes, need a protein meal to mature their first egg batch. This PhD study will elaborate the peptides and receptor pathways involved in signaling the presence of proteins in the guttowards the brain and the neuropeptides released by the brain to orchestrate digestion, vitellogenin synthesis and ovarial development. In addition the receptors involved in these signaling pathways will be characterized since this might open new leads towards the control of these flieswhich can cause myasis in cattle and man. Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie Roger Huybrechts Magdalena Bil Mid-infrarood fotonische geïntegreerde circuits voor life sciences en milieu Abstract: In dit ERC project zal worden gezocht naar methodes om geïntegreerde optische circuits te maken voor het mid-infrarode golflengtegebied. Dit zal gebeuren op basis van een CMOS compatibel golfgeleiderplatform. Toepassingen situeren zich in spectroscopische analyze van gassen en bio-vloeistoffen. Vakgroep Informatietechnologie Günther Roelkens MIGRAGE: De pensioenbescherming van eerste, tweede en volgende generaties immigranten in België. OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Jozef Berghman Migrant Women in Urban Public Places Abstract: An increasing number of people migrate for a multitude of reasons from their region of origin to live in a host region. Generally speaking, this involves a moving away from rural areas towards an urban context. By 2030, almost 6 in 10 people would be living in urbanised areas, meanwhilethe urban space becomes more and more so a patchwork of people with increasingly diverse backgrounds. People live close to each other and, in order to lead a decent life, need to learn to cope in a creative way withdifferences they encounter on several levels.

6 This research examineshow immigrant women need to address social relations and relations with(new) spatial facts. Arriving in a new setting will not only urge them to interact with physical surroundings and shape them to their needs, they will also need to cope with often conflicting cultural and social demands. Consequently their social roles need to be re-enacted and their cultural positions renegotiated. This re-enacting and renegotiating pro Departement Architectuur Hildegarde Heynen Frank Moulaert Ruth Segers Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: contrasterende configuraties van macht. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Nicolas Van Puymbroeck Stijn Oosterlynck Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: een vergelijkende analyse van vier Belgische steden ( ). Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Nicolas Van Puymbroeck Stijn Oosterlynck Migratie naar agile ontwerpen van ingebedde software die zich herstelt na fouten ten gevolge van externe factoren. Faculteit Wetenschappen TC Computerwetenschappen Oostende Jeroen Boydens Migratie naar agile ontwerpen van ingebedde software die zichzelf herstelt na fouten ten gevolge van externe factoren Faculteit Wetenschappen TC Computerwetenschappen Oostende Jeroen Boydens Hans Hallez Jens Vankeirsbilck Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten Abstract: Dit voorstel is een verlenging van een doctoraatsproject in het bredere kader van het INFLAME Marie Curie Curie Initial Training Network (ITN) De voornaamlijkste doelstelling van INFLAME is te begrijpen hoe en in hoeverre mate de humane blootstelling aan de vlamvertrager chemicaliën gebruikt in allerlei producten en materialen gebeurt en wat zijn de risico's die met deze blootstelling geassocieerd zijn. Dit voorsteel, met naam "Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten", beoogt het onderzoek naar de aanwezigheid en de karakterisatie van vlamvertragers in een breede gamma van producten (elektronische tostellen, meubelen, tapijten, gordijnen, plastiek speelgoed, etc) en constructiematerialen met analytische screening technieken zoals chromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS and LC-TOFMS). De nadruk valt op de identificatie en kwantificatie van vlamvertragers die tot nu toe niet of zelden gerapporteerd zijn gewest. Deze "opkomende" of "nieuwe" vlamvertragers die in de producten gedetecteerd worden zijn verder onderzocht in verschillende matrices van het indoormilieu (stof en lucht). Hiermee zijn er ook analytische methoden voor deze vlamvertragers opgesteld en gevalideerd. Speciale aandacht is besteed aan directe analytische methoden (direct probe) en aan "leaching" testen. Toxicologie Adrian Covaci Alin Constantin Ionas Migration and Development from a Decolonial Perspective: the concept and discourse of the Good Living in Ecuador OE Centr.Intercultural.,Migr.& Minderh.

7 Christiane Stallaert Andrea Neira Molina MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij verpakkingen van levensmiddelen Abstract: De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Bruno De Meulenaer MIHOSH: Minimaal hoorbare signaalherkwantisering Abstract: Signaalherkwantisering wordt gebruikt in digitale audiosystemen waar de woordlengte van de signalen moet gereduceerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een audiosignaal op CD moet bewaard worden en origineel gegenereerd of bewerkt is door een digitaal opname- of audiosysteem die een precisie hanteert die hoger is dan 16 bits. Signaalherkwantisering genereert kwantisatieruis, wat leidt tot hoorbare distortie. Naar analogie met perceptieve audio coders, zoals MP3 coders, kan deze distortie worden geminimaliseerd door het frequentiespectrum van de kwantisatieruis zo te kiezen dat deze minimaal hoorbaar is. De specificaties voor het terugkoppelfilter dat gebruikt moet worden om het optimale frequentiespectrum te bereiken, kunnen bepaald worden a.d.h.v. een psychoakoestisch model. Deze specificaties zijn echter tijdsvariant, vermits ze afhangen van de maskeereigenschappen van het audiosignaal. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat perceptieve herquantisering in real-time niet in praktijk kon worden gebracht omdat teveel bewerkingen nodig zijn voor het opstellen van de specificaties (maskeereigenschappen) en voor het feitelijke filterontwerp. Tot zover hebben we in eigen onderzoek al kunnen tonen dat de optimale filtercoëfficiënten van het ruiskleuringsfilter ook kunnen gevonden worden als oplossing van een kleinste-kwadratenprobleem. Hierdoor is al een deel van de berekeningscomplexiteit teruggebracht. In dit project willen we nagaan of ook de berekeningen voor het psychoakoestisch model kunnen verminderd worden. Dit denken we te doen door de veel eenvoudigere perceptiemodellen, zoals die bij GSM coders worden aangewend, aan te passen aan de hogere samplingfrequentie van audio (typisch 44.1 khz ipv 8 khz). Elektronica en Informatica WERNER VERHELST Henk BROUCKXON Samuel CORVELEYN Mijnbouw en de security-ontwikkeling nexus : De zaak van Mindanao Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Studie van de derde wereld Koen Vlassenroot Mijn verloren land Abstract: Mijn verloren land? is een gezamenlijk project van het IPG, Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen. Het is gestart in het najaar 2011 en loopt tot eind Het wordt gefinancierd als cultureel erfgoedproject van de Vlaamse Gemeenschap. Nele Provoost was als wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische uitvoering. Vakgroep Geschiedenis Christophe Verbruggen Milestone. Onderzoeksgroep Psychiatrie Sabine Tremmery Milieuanalyse en de toegevoegde waarde van de elektrochemie voor de detectie van chemische verbindingen die ecologisch belangrijk zijn. Abstract: Het project omvat twee onderzoekslijnen: 1) de hernieuwde versterking van de onderzoeksgroep Milieuanalyse, en 2) de ontwikkeling van electrochemische sensoren. Beide onderzoekslijnen kunnen met elkaar verbonden worden door de selectie van target moleculen met belang voor het milieu bij het ontwikkelen van electrochemische sensoren. De tweede onderzoekslijn is gebaseerd op de expertise van de kandidaat in het domein van de (bio)electrochemie en heeft betrekking op de ontwikkeling van hoog-selectieve electrodematerialen voor de detectie van chemische verbindingen die ecologisch belangrijk zijn. Omdat verschillende katalysatoren en target moleculen kunnen geselecteerd worden, is het mogelijk om verschillende toepassingen te realiseren. AXES Karolien De Wael

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) www.researchportal.be - 18 Sep 2015 15:03:53 Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Ingebedde luminescente fosfors voor geavanceerde fotonische materialen:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) www.researchportal.be - 18 Sep 2015 23:37:43 Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) Cycle for Life 2007 : Circulating endothelial cells in multiple myeloma: characterisation and study of their role

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) www.researchportal.be - 17 Sep 2015 16:30:58 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie XRF data via inverse MC simulaties Abstract: niet beschikbaar Laszlo Vincze

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 11:51:40 Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495)

Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) www.researchportal.be - 17 Sep 2015 16:30:56 Onderzoeksprojecten (1-495 van 495) Zoekfilter: Classificaties: Analytische chemie Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114)

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 20:20:53 Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) Zoekfilter: Classificaties: Strafrecht en strafvordering Auteursrechten; "De groeipijnen van het strafrecht". Abstract:

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 10:59:13 Onderzoeksprojecten (10000-10500 van 29735) Mobiliteit in de Vlaamse verbeelding: Toerisme naar en immigratie uit "het zuiden". KU Leuven Abstract: The proposed

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 09:54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:11:17 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde aanvragen middelzware infrastructuur voor de oproep 2013-2014

Overzicht goedgekeurde aanvragen middelzware infrastructuur voor de oproep 2013-2014 Bijlage 1 Over de Herculesstichting Overzicht goedgekeurde aanvragen middelzware infrastructuur voor de oproep 2013-2014 Associatie KU Leuven Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen Associatie

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 06:46:51 Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract:

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

De implementatie van adaptatie. Barrières en mogelijkheden voor flexibele governancearrangementen. HSDR 3.5: Adaptive Implementation Arrangements

De implementatie van adaptatie. Barrières en mogelijkheden voor flexibele governancearrangementen. HSDR 3.5: Adaptive Implementation Arrangements De implementatie van adaptatie. Barrières en mogelijkheden voor flexibele governancearrangementen. HSDR 3.5: Adaptive Implementation Arrangements KvK rapportnummer KvK 114/2014 Copyright 2013 Nationaal

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie