WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem"

Transcriptie

1 WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar Dit activiteitenverslag is opgebouwd conform de structuur van het beleids- en activiteitenplan voor de periode Daarnaast werd specifiek rekening gehouden met de jaarplanning van de dienst Drugspreventie voor de periode Doelstellingen en activiteiten dienst Drugpreventie 1.0 Basisdoelstelling Zoals vermeld in de visietekst werkt de dienst rond één basisdoelstelling: De bevolking (jong en oud) van Aalter-Knesselare-Maldegem verantwoord met alcohol en drugs leren omgaan en hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik. Deze doelstelling wordt opgesplitst in verschillende strategische en operationele doelstellingen. De activiteiten van de dienst worden hieronder in het licht van deze doelstellingen opgelijst. Op 14 november 2011 werd de engagementsverklaring ondertekend door acht intergemeentelijke drugpreventiediensten. Sindsdien gaan de verschillende diensten onder de roepnaam Drugpunt, preventiedienst aan de slag. Dit provinciaal engagement heeft tijdens het werkingsjaar 2011 heel wat voorbereidingen gevergd. Zo werkte de dienst mee aan een gemeenschappelijke visietekst. Deze tekst, samen met de tekst over vroeginterventie, moet de basis vormen voor een gezamenlijke communicatiestrategie. Aan deze strategie werd het afgelopen jaar en ook in het komende jaar gewerkt. Het is immers de bedoeling om met de verschillende aangesloten drugpunten samen naar buiten te treden ter bekendmaking van het aanbod van de dienst naar de bevolking en naar de intermediairen. Aan de structuur en de werking van de dienst veranderd er niets. De missie voor Drugpunt wordt in de engagementsverklaring als volgt omschreven: Drugpunt is een laagdrempelige dienst die lokaal op een kwaliteitsvolle manier informatie met betrekking tot het drugfenomeen verspreidt, drugpreventieactiviteiten organiseert en faciliteert. Drugunt biedt vroeginterventie aan met bijzondere aandacht voor de vertrouwelijkheid. Drugpunt streeft naar maximale afstemming en samenwerking met en ondersteuning van alle betrokken lokale organisaties en actoren. Drugpunt verstaat onder drugs zowel illegale als legale genotsmiddelen en verwante fenomenen als gokken en gamen. Voor de intergemeentelijke drugpreventiedienst in Aalter, Knesselare en Maldegem werd gekozen om de roepnaam Drugpunt SMAK te gebruiken. SMAK staat voor Samenwerking Maldegem, Aalter en Knesselare.

2 1.1 Strategische doelstelling 1: De bevolking vindt ten allen tijde informatie en is gestimuleerd om te komen tot een gezonde houding ten aanzien van de verschillende genotsmiddelen en het gebruik ervan De bevolking is geïnformeerd over genotsmiddelen en het gebruik ervan Het verstrekken van informatie is een belangrijke doelstelling. Toch is niet alle informatie rechtstreeks bedoeld voor de modale burger. Er werd daarom een onderscheid gemaakt in de soort informatieverspreiding en in de verschillende kanalen waarop dit kan gebeuren Bevolking De dienst verspreidde verschillende folders en brochures rond drugs en druggebruik via openbare gemeentelijke diensten, de website, de gemeentelijke infokranten, het Lokaal Drugoverleg, etc. Tijdens meerdere (drugpreventie)activiteiten werden informatiefolders beschikbaar gesteld aan het publiek. Daarnaast kon via een aanvraag verschillende informatie, folders en brochures verkregen worden bij de dienst. Er werden het afgelopen jaar enkele vragen, voornamelijk door studenten, gericht naar de dienst om op dit aanbod in te gaan. Er werden nieuwe folders ontwikkeld door de dienst. In het voorjaar werd een folder ontworpen en verspreid over het nieuwe begeleidingsaanbod rond games waarbij algemene informatie werd gegeven over problematisch gamen en hoe ermee om te gaan. Daarnaast werd een folder ontworpen die het vroeginterventieaanbod bekend maakt. Deze werd gemeenschappelijk ontwikkeld door de verschillende drugpunten. Sinds november beschikt de dienst over een website die wordt gedeeld met alle aangesloten drugpunten in Oost-Vlaanderen. Deze website is eigendom van Drugpunt Leie& Schelde maar is omgebouwd naar een toegankelijke website voor de bevolking van alle aangesloten drugpuntgemeenten. De infodesk van de dienst werd gerealiseerd. De infodesk is een verhuisbare infostand die de dienstverlening van Drugpunt SMAK bekend maakt. Dit initiatief werd uitgevoerd om de bevolking enerzijds de weg te wijzen naar de drugspreventiedienst en anderzijds om algemene informatie te verspreiden. Deze zal worden opgesteld op verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld opendeurdagen, activiteiten, etc. maar ook op locaties zoals de gemeentelijke openbare diensten. Personen kunnen deze infodesk steeds ontlenen bij de dienst. De infodesk is hoofdzakelijk bedoeld om op een professionele manier de dienst bekend te maken. Actueel nieuws inzake Feestwijzer (uitgaanscampagne), Verslaafd (preventiemaand), Maak jezelf geen blaasjes wijs (eindejaarscampagne), werd verspreid via het Lokaal Drugoverleg, de gemeentelijke infokranten en websites. Naar aanleiding van verschillende activiteiten, projecten en campagnes werden diverse persmomenten georganiseerd: - Feestwijzer 2012 (aanbod polsbandjes, signalisatieborden, ) - Maak jezelf geen blaasjes wijs editie 2010: bekendmaking resultaten - Maldegem verslaafd, Knesselare verslaafd en Aalter verslaafd - Maak jezelf geen blaasjes wijs aankondiging editie Provinciale samenwerking van de verschillende drugpunten (Provinciale organisatie) Intermediairen / sectoren / doelgroepen specifiek In het voorjaar stelde de dienst de nieuwsbrief op met nieuwe en relevante informatie over genotsmiddelen en het gebruik ervan. Deze nieuwsbrief werd verspreid aan 152 intermediaire actoren verdeeld over de verschillende sectoren uit de regio. In deze editie werd gestart met een nieuwe rubriek, nl. product in de kijker. Hierbij werd gekozen om cannabis in de kijker te plaatsen. De bedoeling was om ook in het najaar een 2

3 nieuwsbrief te versturen, maar dit werd niet gerealiseerd. Met het oog op de nieuwe communicatiestijl naar aanleiding van de drugpuntsamenwerking zal ook de lay-out en inhoud van de nieuwsbrief veranderen in De bevolking is geïnformeerd over het bestaan en de werking van de dienst Drugspreventie. De blijvende bekendmaking van de dienst Drugspreventie is aangewezen. De dienst heeft er ook het voorbije jaar naar gestreefd om een begrip te worden onder de algemene bevolking en de sectoren waar zij mee samen werkt. Laagdrempeligheid en duidelijke communicatie omtrent de werking van de dienst waren hierbij prioritair. Naar aanleiding van de provinciale samenwerking is een duidelijke communicatie nog crucialer dan voorgaande jaren Bevolking De dienst voorziet informatiefolders over de werking en het aanbod van de dienst. Er werden nieuwe folders ontwikkeld voor drugpunt met enerzijds het totale aanbod en anderzijds het vroeginterventieaanbod ter bekendmaking. In de plaatselijke infokranten werden regelmatig artikels geplaatst die de activiteiten van de diensten bekend maakten. Zo werden artikels gepubliceerd rond de rookstopcampagne, project feestwijzer (polsbandjes, signalisatieborden, ) en de verslaafdcampagne. Naar aanleiding van het nieuwe logo en de naamsverandering van de dienst tengevolge van het provinciale engagement drugpunt werden deze veranderingen bekend gemaakt op het persmoment, gelijktijdig met de verslaafdcampagne. Voor het project Feestwijzer werden stickers en flyers met informatie en tips verspreid op lokale evenementen. Doordat de focus tijdens de zomermaanden hoofdzakelijk op dit project lag, zijn er heel wat stickers en flyers verspreid. Daarnaast werd ook bij elke bezoeker aan de interactieve preventiestand muntjes van de dienst verspreid met daarop de gegevens van de dienst Intermediairen / sectoren / doelgroepen specifiek Opmaak en verspreiding van de nieuwsbrief van de dienst (zie ). Het afgelopen jaar voerde de dienst verschillende persoonlijke sectorbezoeken (formeel en informeel) uit om een optimale samenwerking en communicatie te garanderen. Onder andere volgende bezoeken werden het afgelopen jaar uitgevoerd: - FOD Volksgezondheid - Directie secundair onderwijs Aalter: middenschool en bovenbouw Emmaüsinstituut - Directie secundair onderwijs Maldegem: Virgo Sapientiae Instituut en Koninklijk Atheneum Mevrouw Courtmans - Werkgroep gezondheidsbeleid op school (VSI Maldegem en Emmaüsinstituut) - Politiezone Aalter-Knesselare - Politiezone Maldegem - Sociale Raad Aalter - Sociale Raad Maldegem - De Sleutel - Rotary Aalter, Rotary Maldegem - Jeugddiensten - OCMW/ Sociaal Huis van Aalter, Knesselare en Maldegem - PZ Sint-Camillusinstituut - Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie - Alle Maldegemse basisscholen De drugquiz voor jeugdbewegingen en verenigingen in de regio werd voorbereid maar wegens te weinig inschrijvingen verplaatst naar het voorjaar

4 Het aanbod van de dienst m.b.t. de uitgaanssector werd bekend gemaakt op de jeugdraad van Aalter. Dit betreft de polsbandjes, de signalisatieborden en de interactieve infostand. De verschillende jeugdverenigingen en jeugdbewegingen werden via een presentatie aangewakkerd om in te gaan op dit aanbod van de dienst. Op de algemene vergadering van de speelpleinwerking in Maldegem werd door de dienst een bezoek gebracht. Tijdens dit bezoek werd zowel het preventieaanbod als het vroeginterventieaanbod van de dienst bekend gemaakt. Daarnaast werden ook enkele concrete tips meegegeven Vooropgestelde doelgroepen zijn bereikt rond diverse thema s Op de vergaderingen van het Lokaal Drugsoverleg werd aandacht besteed aan nieuw informatiemateriaal. Daarnaast werden enkele brochures en folders specifiek verspreid naar relevante sectoren. De dienst gaf een voorstelling van haar werking op de gemeentelijke sociale raden van Aalter en Maldegem. Daarnaast werd de werking voorgesteld op de personeelsvergaderingen van de politiezone Aalter-Knesselare en de politiezone Maldegem. Voor de tweede graad secundair onderwijs in Aalter werden de voorbereidingen opgestart voor de toneelvoorstelling TRIP dat doorgaat in februari Dit project loopt in samenwerking met Rotary Aalter en Keep it Clean. In het voorjaar werd de toneelvoorstelling TRIP in Maldegem georganiseerd voor de tweede graad van het secundair onderwijs. Deze organisatie gebeurde in samenwerking met Rotary Maldegem. De dienst zorgde hierbij voor de praktische voorbereiding en begeleidde de scholen in de nabespreking van de voorstelling. Ongeveer 250 leerlingen uit het derde en vierde jaar van beide Maldegemse secundaire scholen kwamen naar de voorstelling kijken. Voorafgaand werden vormingen voor leerkrachten georganiseerd waarbij ze tips en handvaten meekregen voor de nabespreking. Daarnaast werd meegewerkt aan een stageproject vanuit het preventiecentrum van De Sleutel waarbij in de BSO klassen van het KA Maldegem de nabespreking iets uitgebreidere aandacht kreeg. Op alle openbare gemeentelijke diensten voorziet de dienst informatiefolders over de werking en het aanbod van de dienst. Voor een aantal activiteiten in het kader van de preventiemaand werden bijkomende flyers en affiches verspreid in de openbare diensten en het onderwijs. Op vraag van het Lokaal Drugoverleg Aalter-Knesselare werd een overzicht en modelbrief opgemaakt voor de sensibilisatie van de uitbaters van drankautomaten op het grondgebied van de gemeente Knesselare betreffende de verkoop van alcohol in hun automaten. Dit in het kader van de wetswijziging betreffende de alcoholverkoop aan minderjarigen die stelt dat jongeren geen alcohol mogen kopen onder 16 jaar. Concreet mag de alcoholverkoop via automaten zonder leeftijdscontrole niet langer toegestaan worden Specifieke doelgroepen zijn weerbaar gemaakt ten aanzien van drugs en drugsgebruik door het aanleren van sociale vaardigheden In 2011 werd bij het project Feestwijzer een aanbod met polsbandjes en signalisatieborden opgestart. Met dit aanbod kunnen organisatoren van fuiven in de regio gratis fuifbandjes en informatie ontlenen bij de gemeente. Ook wat betreft het rookverbod werden pictogrammen gratis uitgeleend. Via dit aanbod worden organisatoren van evenementen bewust gesensibiliseerd rond alcohol- en druggebruik tijdens het uitgaan. De eerste graad van het Emmaüsinstituut (Aalter) kreeg het lessenpakket acoolworld aangeboden. Dit betreft een lessenpakket op maat van de leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs en besteed aandacht aan alcohol, drugs en sociale vaardigheden. De vijfdejaars van het Virgo Sapientae Instituut kregen het pakket Maat in de Shit aangereikt. Dit pakket bevatte een interactieve les die jongeren doet stilstaan bij risicovol gedrag over genotsmiddelen. 125 leerlingen namen deel aan deze les en zowel leerlingen als leerkrachten evalueerden dit positief. Ditzelfde lessenpakket werd in het najaar aangeboden aan de vijfdejaars van het Emmaüsinstituut (Aalter). Tenslotte werd met de 4

5 middenschool De Beuk eveneens de voorbereidingen getroffen om ditzelfde lessenpakket in 2012 in de klassen te geven. Zowel in het voorjaar als in het najaar werd een editie WorkShOp georganiseerd in samenwerking met Drugpunt Leie&Schelde. WorkShOp richt zich naar leerkrachten, leerlingenbegeleiders en clb-medewerkers van het secundair onderwijs in de regio s van de samenwerkende drugpunten. Dit project werd goed tot zeer goed geëvalueerd door de deelnemers zowel in het voorjaar als in het najaar. Maak jezelf geen blaasjes wijs nam zowel in het begin als het einde van het jaar heel wat tijd van de dienst in beslag. In het voorjaar werd de editie 2010 afgesloten met een grondige evaluatie van het project in beide politiezones. Tijdens de laatste maanden van het jaar werd een nieuwe editie georganiseerd en werk gemaakt van een vernieuwde promotie van de campagne. Dit project kreeg dit jaar heel wat persaandacht. Het project kreeg in november de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs. Tijdens de maand november werd de verslaafdcampagne gelanceerd als preventiemaand. Voor deze campagne werd Wendy Van Wanten als boegbeeld gekozen. De campagne kreeg heel wat media-aandacht. Er werd aan de bevolking van Aalter, Knesselare en Maldegem nagegaan aan welke zaken men verslaafd was (sporten, eten, chocolade, computer, werken, ). Op deze manier werd gepoogd de thematiek verslaving bespreekbaar te stellen zonder een directe negatieve connotatie hieraan te verbinden. In totaal stuurden 801 inwoners uit Aalter, Knesselare en Maldegem hun top drie aan verslavingen in. In Maldegem werd ondersteuning geboden bij het M.E.G.A.-project dat in samenwerking met de politie van Maldegem loopt. De dienst zal op de infoavond in februari 2012 een presentatie rond het omgaan met druggebruik geven. Dit project richt zich tot alle leerlingen van het zesde leerjaar. Daarnaast werden in de lagere scholen het voorgesteld. Tijdens het werkingsjaar 2011 nam de dienst actief deel aan de werkgroep die de opleiding fuifstewards in het Meetjesland organiseert. In samenwerking met de FOD Volksgezondheid en Drugpunt ELZA verzorgde Drugpunt SMAK een opleidingsvoormiddag rond alcohol en drugs. Dit project loopt tot eind maart Verschillende organisaties zijn gestimuleerd en ondersteund in de ontwikkeling van een eigen drugsbeleid binnen de organisatie De dienst sloot aan bij de werkgroepen gezondheidsbeleid bij de scholen Virgo Sapientae-instituut (Maldegem) en Emmaüsinstituut (Aalter). Via deze werkgroepen wordt gepoogd de scholen te stimuleren om te werken aan een driesporenbeleid: preventie, hulpverlening en regelgeving. Drug en druggebruik wordt in een ruimer kader van het gezondheidsbeleid geplaatst. Het Emmaüsinstituut werd aangesproken om een convenant aan te gaan om de samenwerking tussen de dienst en de school vast te leggen. Binnen de bestaande beleidsteksten zijn er echter voldoende garanties opgebouwd zodat een nieuw convenant nog niet aan de orde is. In een café in Maldegem werd een traject opgesteld dat resulteerde in een drugbeleid. Dit beleid werd in het loop van het jaar en zal ook het komende jaar verder opgevolgd worden door de dienst. Tussen de verschillende betrokken partijen werden enkele concrete afspraken vastgelegd Bestaande activiteiten zijn aangegrepen om via niet-drugspecifieke preventie de bevolking te stimuleren naar een verantwoord middelengebruik De dienst nam herhaaldelijk deel aan verschillende veiligheids- en coördinatievergaderingen m.b.t. de organisatie van evenementen in de drie gemeenten. Hierin worden de organisatoren aangespoord aandacht te hebben voor een veilig feestklimaat via verschillende mogelijkheden zoals het aanbod van de polsbandjes en het gebruik van de signalisatieborden die gratis bij de dienst kunnen worden ontleend. Over het volledige jaar werden ongeveer twintig vergaderingen bijgewoond. 5

6 Via de verdere ondersteuning en uitbouw van het project Feestwijzer werd aandacht geschonken aan het stimuleren van een verantwoord uitgaans- en barbeleid op lokale evenementen en in het lokale uitgaansleven in de regio. Ook met de FOD Volksgezondheid werd hierover overlegd. Dit jaar werd een interactieve preventiestand voor evenementen ontworpen binnen de campagne Feestwijzer. Deze preventiestand werd zeven maal opgesteld: één maal in Knesselare, twee maal in Aalter en vier maal in Maldegem. In totaal werden 1008 personen bereikt met deze preventiestand. De fuifgangers werden gensibiliseerd via een ludieke stand waarbij de dienst zich enerzijds bekend maakte en anderzijds de aanwezige jongeren even wilde laten stilstaan bij hun alcohol- en druggebruik tijdens fuiven. De focus lag deze maal op overmatig alcoholgebruik en cannabisgebruik. Op de seniorenbeurs stond de dienst met een infostand. Er werden heel wat folders en brochures uitgedeeld. In totaal kreeg de infostand een zeventigtal bezoekers. De focus lag hoofdzakelijk op preventie bij medicatiegebruik. Op 31 mei 2010 was het werelddag Anti-Tabak. In samenwerking met enkele lokale partners werd in de gemeente Aalter een poging ondernomen om 24-uren niet te roken. Er werd eveneens een informatieavond georganiseerd waarop Romy Coomans kwam spreken over het stoppen met roken. 6

7 1.2 Strategische doelstelling 2: De dienst biedt een eerste opvang aan gebruikers en hun omgeving en verwijst, indien nodig door naar andere externe professionele instanties. In het kader van deze doelstelling bood de dienst vroeginterventie aan. Onder de noemer vroeginterventie worden drie zaken verstaan: Het organiseren en uitbouwen van een centraal aanspreekpunt in elke gemeente. Het aanbieden van begeleiding bij beginnend en regelmatig druggebruik van personen en hun omgeving. Doorverwijzing van personen en hun omgeving indien het vroeginterventie programma niet wenselijk lijkt. In het kader van het beroepsgeheim worden in dit deel geen namen of concrete gegevens opgenomen. Er worden enkel algemene gegevens over de uitgevoerde activiteiten meegegeven. Bespreken van concrete casussen of knelpunten gebeurt met het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie of met de relevante diensten (CAT Gent, huisartsen, OCMW, CGG Eclips, ) Het werkingsgebied van vroeginterventie is afgebakend en er is een kader omschreven waarin vroeginterventie legitiem is De dienst nam actief deel aan de werkgroep Registratie georganiseerd door het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie. In deze werkgroep werd een registratieformulier opgesteld waarin zowel preventie als vroeginterventie verwerkt worden teneinde een gezamenlijke registratie te realiseren binnen de samenwerking Drugpunt. De werkgroep besliste om in de toekomst ook het registratieprogramma Ginger van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) toe te passen. Door dit programma te gebruiken engageert Drugpunt zich binnen het pilootproject omtrent dit registratieprogramma van de VAD. Het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie organiseerde twee maal een werkbezoek. Drugpunt SMAK nam aan beide werkbezoeken deel. In oktober werd een bezoek gebracht aan Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus en in december werd een werkbezoek aan het CAT CGG Eclips gebracht Er is een laagdrempelig aanspreekpunt uitgebouwd voor de gebruiker en zijn/haar omgeving Het aanspreekpunt voor vroeginterventie werd het volledige jaar door bekend gemaakt bij de lokale bevolking door folders van de dienst te verspreiden en via andere activiteiten van de dienst. Met het Teamoverleg Intergemeentelijke Preventiewerkers werd een nieuwe brochure voor de vroeginterventiewerking opgesteld. Een gelijkvormige folder moet ervoor zorgen dat het aanbod ruimer bekend wordt. Ook via de gemeenschappelijke website van Drugpunt werd ruim aandacht besteed aan het vroeginterventieaanbod. In de jaarplanning werd de verspreiding van de doorverwijskaart voor de bevolking opgenomen. De resterende doorverwijskaarten zijn verdeeld en in de toekomst zal er gewerkt worden met een doorverwijskaart naar de huisartsen en apothekers. Ouders werden geïnformeerd over drugs, druggebruik, de risico s van drugs, de sociale kaart en mogelijke alternatieven, etc. Dit gebeurde via verschillende informatiekanalen zoals website, brochures en op activiteiten zoals Aalter op de loper. Personen uit de aangesloten gemeenten kunnen in de eigen gemeente terecht in een aangepast gesprekslokaal. In Maldegem werd een nieuw gesprekslokaal ingericht in het Sociaal Huis van Maldegem. Ook in Aalter en Knesselare is een gesprekslokaal voorzien. 7

8 Met de politie van Maldegem werd het doorverwijsformulier opgestart. Dit formulier zal in de toekomst worden gebruikt zodat een vlottere doorverwijzing vanuit de politie naar de dienst kan worden gerealiseerd. Op het gezamenlijk Lokaal Drugoverleg werd het thema vroeginterventie besproken. Specifiek werd gekeken naar de thematiek van het vlot doorverwijzen en het daarbij aansluitende beroepsgeheim tussen de politie en de dienst. Er zal in de toekomst worden uitgekeken naar een vlottere doorverwijzing vanuit het jeugdparket naar Drugpunt. De verschillende personeelsdiensten van de lokale politiezone Maldegem en de lokale politiezone Aalter- Knesselare alsook de Sociale Raden werden bezocht om naast de preventieve activiteiten ook het vroeginterventieaanbod van de dienst blijvend bekend te maken De cliënt krijgt een aangepaste begeleiding met alle betrokken partijen In totaal werden 17 begeleidingen uitgevoerd in het werkingsjaar De begeleidingen worden als volgt ingedeeld: drie doorverwijzingen, acht ouderconsultaties, vijf vroeginterventies en één info- en adviesgesprek. Men kwam hoofdzakelijk via doorverwijzing van intermediairen bij de dienst terecht: één persoon via OCMW, één persoon via school, vier personen via politie, twee personen via ouders, één persoon via gemeente, één persoon via de huisarts, één persoon via OCMW en politie, tenslotte kwamen ook vijf personen op eigen initiatief bij de dienst terecht. Er werd overlegd met externe partners zoals politie, CGG Eclips, PZ Sint-Camillus, CAW, justitieassistente, scholen, werkwinkel, De Sleutel, Drugpunt Leie & Schelde, in het belang van de cliënt om een juist advies te kunnen formulieren en een vlottere doorverwijzing te realiseren. Dit gebeurde steeds in samenspraak met de cliënt. De dienst houdt per cliënt een dossier bij en zorgt voor een geregelde opvolging hiervan. In het Team van Intergemeentelijke Preventiewerkers (TIP) is er maandelijks intern overleg over concrete vroeginterventiecasussen. Dit overleg versterkt de kwaliteit van de begeleidingen door expertise-uitwisseling en intervisie. De dienst was meermaals aanwezig op dit overleg. Het maandelijks bespreken van casussen gebeurt in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige van het CGG Eclips Er is de mogelijkheid om meerdere cliënten met een vergelijkbare problematiek, een gezamenlijke begeleiding aan te bieden Deze mogelijkheid bestaat en is volledig uitgewerkt. Van zodra voldoende gelijktijdige en gelijkaardige begeleidingen zich aanbieden kan en zal deze begeleidingsgroep van start gaan. Bij onvoldoende gelijktijdige begeleidingen kan worden doorverwezen naar het CAT Gent. 8

9 1.3 Strategische doelstelling 3: Er is een groter draagvlak voor drugspreventie gecreëerd door een netwerk uit te bouwen tussen verschillende sectoren op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Zoals reeds vermeld in het beleidsplan is samenwerking noodzakelijk voor een optimale werking van de dienst Drugspreventie. Deze samenwerking situeert zich op verschillende niveaus en doelgroepen en heeft verschillende doelstellingen. De dienst Drugspreventie neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Bij bepaalde samenwerkingsverbanden is de dienst de trekker/organisator, bij andere is de dienst louter een partner De bevolking vindt de weg naar verschillende instanties In het kader van een sterkere samenwerking tussen de verschillende Oost-Vlaamse preventiediensten werkte de dienst mee aan een gemeenschappelijke visietekst. Deze tekst, samen met de tekst over vroeginterventie, vormt de basis voor een gezamenlijke communicatiestrategie. Sinds oktober en ook in het komende werkingsjaar is het de bedoeling om met de verschillende drugpunten samen naar buiten te treden ter bekendmaking van de dienst naar de bevolking en naar de intermediairen. Aan de structuur en de werking van de dienst wordt niets veranderd. De samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende Oost-Vlaamse preventiediensten werd dit jaar goedgekeurd door de verschillende beleidsorganen. De officiële start werd in oktober gegeven en de provincie gaf een persmoment ter bekendmaking van deze samenwerking. Bij elk project werden relevante adressen, websites en gegevens meegedeeld zodat ouders, jongeren en intermediairen via een laagdrempelige weg een correct antwoord vinden op hun vragen. Via aanvraag kunnen informatiefolders en gegevens verkregen worden bij de dienst. In november werd met de verslaafdcampagne de preventiemaand georganiseerd. Deze maand moet ervoor zorgen dat het drugthema en de dienst in de kijker worden geplaatst. Op het persmoment werd gelijktijdig het nieuwe logo van de dienst voorgesteld aan de pers. De preventiemaand richt zich enerzijds naar de algemene bevolking en anderzijds ook naar de specifieke doelgroepen en intermediairen De verschillende instanties kennen elkaars werking en doen beroep op elkaar Door deelname aan het Lokaal Drugoverleg Aalter-Knesselare-Maldegem, kennen de verschillende partners de weg naar de dienst maar ook onderling naar elkaars organisatie. In dit overleg zitten intermediairen vanuit verschillende sectoren samen om een gezamenlijke visie rond drugs en druggebruik te werken en om op lokaal niveau te anticiperen op de noden en de behoeften. Eén keer per jaar komt het gezamenlijk overleg samen. Daarnaast kwam het Lokaal Drugoverleg Aalter-Knesselare dit jaar drie maal samen, dit is evenveel als het Lokaal Drugoverleg Maldegem. Het Lokaal Drugoverleg is het klankbord van de drugpreventiedienst en stond o.a. mee in voor de organisatie van de preventiemaand Intermediairen vinden de weg naar de dienst Drugspreventie Door actief contact te leggen met verscheidene intermediairen wordt de drempel om de dienst te contacteren verlaagd. Zie punt Bij het coachen van organisaties bij de uitbouw van een drugbeleid wordt gestimuleerd om structurele verbanden te leggen tussen de dienst en de betrokken organisatie. Dit zowel bij het preventieluik als bij het hulpverleningsluik van de beleidstekst. Zie punt

10 Door bepaalde intermediairen werden specifieke activiteiten/ projecten, zoals TRIP, aangevraagd waarbij de voorbereidingen gestart zijn. In het voorjaar 2012 zullen deze projecten worden gerealiseerd Door participatief te werken heeft het drugsbeleid in de lokale gemeenten een breed draagvlak Binnen het TIP werden verschillende werkgroepen opgericht om het engagement tussen de verschillende Oost- Vlaamse drugpreventiediensten uit te werken. Beide preventiewerkers nemen deel aan een bepaalde werkgroep: de werkgroep drukwerk en de werkgroep website. Door de organisatie van het Lokaal Drugoverleg (zie punt ) hebben de verschillende sectoren inspraak bij de uitbouw en evaluatie van de activiteiten en het beleid van de dienst drugspreventie. De preventiewerkers namen deel aan verschillende preventie-intervisies die werden georganiseerd door het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie. Binnen dit overleg worden alle intergemeentelijke preventiewerkers rond de tafel gebracht om inhoudelijke thema s te bespreken en uit te werken die gemeenschappelijk ervaren worden. De dienst nam deel aan de regionale werkgroep gezondheidsbeleid op school die vanuit het LOGO-Gezond+ wordt gecoördineerd, met als doel afstemming en uitwisseling tussen de verschillende Meetjeslandse actoren die bij gezondheidsbeleid in het onderwijs betrokken zijn. De dienst nam actief deel aan de werkgroep van de Regionale Jeugddienst Meetjesland die gratis een opleiding voor fuifstewards organiseert. Deze opleiding bestaat uit vier modules waarbij de tweede module handelde over alcohol- en drugpreventie in het uitgaan alsook het daarbij horende wetgevende kader. Deze tweede module werd uitgewerkt door Drugpunt SMAK, Drugpunt ELZA en FOD Volksgezondheid. De Provinciale Werkgroep Lokaal Overleg en Vroeginterventie werd in het begin van het werkingsjaar vervangen door PRIMA. PRIMA staat voor Provinciale Informatiesessies over Middelengebruik voor iedereen die het Aanbelangt. In deze informatiesessies wordt een breed forum aangeboden aan alle geïnteresseerden en professionelen die worden geconfronteerd met de problematiek van middelenmisbruik. Deze sessies werden steeds meegedeeld op het Lokaal Drugoverleg. De dienst was aanwezig op een infosessie. 10

11 2. Randvoorwaarden dienst Drugspreventie 2.1 Vorming en opleiding drugspreventiewerkers Gevolgde opleidingen en/of vormingen Het voorbije jaar werd behoorlijk wat tijd gemaakt voor vorming en opleiding van de preventiewerkers. Dit zowel op drugsspecifieke thema s als voor algemene administratieve thema s. Datum Opleiding Preventiewerker 18/01/2011 Opleiding Xtremisweb Peter 15/02/2011 Basisopleiding drugspreventie: dag 1 Eva 24/02/2011 Basisopleiding drugspreventie: dag 2 Eva 03/03/2011 Basisopleiding drugspreventie: dag 3 Eva 11/03/2011 Interne opleiding CRM Eva 15/03/2011 Basisopleiding drugspreventie: dag 4 Eva 24/03/2011 Basisopleiding drugspreventie: dag 5 Eva 29/03/2011 Opleiding coachen van een lokaal drugsoverleg Peter, Eva 30/03/2011 Opleiding Xtremisweb Peter 14/04/2011 Opleiding EHBO (interne opleiding) Eva 05/05/2011 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Peter 06/05/2011 Sterk in kwetsbaarheid Eva 12/05/2011 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Peter 27/09/2011 Drugcongres Peter 05/10/2011 Organisatie van het lokale bestuur: deel 1 Eva 22/10/2011 Organisatie van het lokale bestuur: deel 2 Eva 24/10/2011 Organisatie van het lokale bestuur: deel 3 Eva 17/11/2011 Organisatie van het lokale bestuur: vragen Eva 18/11/2011 VAD Studiedag Eva 21/11/2011 Vorming internet en gamen: deel 1 Peter 23/11/2011 Vorming internet en gamen: deel 2 Peter 14/12/2011 Masterclass: Lokaal investeren in gezondheid loont. Peter Bezoeken en theoretische bijwerking Omwille van het snel evoluerende theoretische kennisveld betreffende genotsmiddelen is een continue bijwerking van de kennis noodzakelijk. Dit zowel in het kader van specifieke projecten als algemene kennis rond genotsmiddelen en lokale preventie. Het afgelopen werkingsjaar heeft de dienst deelgenomen aan de twee voorziene werkbezoeken vanuit het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie. Enerzijds werd het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint- Camillus in Sint-Denijs-Westrem bezocht. Daarnaast werd ook het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips te Gent bezocht. 2.2 Administratief werk Tijdens het afgelopen werkingsjaar werd een behoorlijk deel van de tijd besteed aan het administratieve werk. Deze taak is onvermijdelijk en noodzakelijk om de dienst te organiseren in alle facetten. In wat volgt wordt een bondig overzicht van de administratieve taken weergegeven. Opmaak en opvolging van dossiers van cliënten en van activiteiten. Administratie van activiteiten (I-plan 2.0) 11

12 Tijdsregistratie en planning Opmaak van notulen en besluiten voor het college van burgemeester en schepenen, de Gemeenteraad en het Beheerscomité van de interlokale vereniging (o.a. aanvraag projecten, begrotingswijziging, e.d.) Opmaak van brieven en uitnodigingen Opmaak van verslagen (o.a. Lokaal Drugoverleg, Beheerscomité, kwartaalverslag, andere werkgroepen) Mailing, telefoon, afspraken maken, reservaties vastleggen, opmaak bestelbonnen en logistiek werk voor bepaalde activiteiten (o.m. ophangen van affiches) Opmaak dossier Provinciale Veiligheidsprijs Evaluatiedossiers van sommige campagnes In de eerste helft van het jaar werd een nieuw activiteitenplan opgesteld. Dit omdat eind 2011 het huidige activiteitenplan op zijn einde liep. Volgende planning werd vooropgesteld en gerealiseerd: Periode Taak Realisatie Januari april Opmaak omgevingsanalyse. Voltooid 2011 Mei juni 2011 Bespreking en opmaak strategische en operationele doelstellingen. Voltooid Juli augustus Opmaak activiteitenplan Voltooid 2011 Oktober 2011 Activiteitenplan op de verschillende gemeenteraden. Voltooid November 2011 Bespreking jaarplanning op het Lokaal Drugoverleg en het beheerscomité van Voltooid het IDWM. December 2011 Jaarplanning 2012 op de verschillende gemeenteraden. Voltooid Het nieuwe activiteitenplan werd gebaseerd op een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij verschillende intermediairen werden betrokken enerzijds door middel van een uitgebreide vragenlijst en anderzijds werd op het Lokaal Drugoverleg de resultaten van de bevraging teruggekoppeld. De volledige omgevingsanalyse resulteerde uiteindelijk in het activiteitenplan dat alle doelstellingen en de daaraan gekoppelde activiteiten voor de periode bevat. Tenslotte staat een volledig overzicht van de wettelijk bepaalde administratieve gegevensverwerking vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Interlokale vereniging Drugspreventie West-Meetjesland en het Decreet op intergemeentelijke samenwerking. Het betreft onder meer de opmaak van budgetten, registratieverslagen, jaarplanningen, ed. 12

13 3. Budget en planning Bepaalde activiteiten vragen een budget. Dit budget wordt jaarlijks voorzien in de begroting. De concrete gegevens van de begroting voor een werkjaar worden meegedeeld op het gezamenlijke Lokaal Drugsoverleg Aalter-Knesselare-Maldegem. Het concrete budget kan worden geraadpleegd bij de jaarrekening van Werkingsverslag 2011 Eva De Smet Drugpunt SMAK 13

Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011

Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011 Activiteitenplan Dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Periode 2009-2011 0. Inleiding Dit Activiteitenplan vermeldt alle concrete operationele doelstellingen en activiteiten voor de dienst Drugspreventie

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen:

Het actieplan van Drugpunt Lokeren Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: Actieplan Drugpunt, Berlare, Zele Het actieplan van Drugpunt Berlare Zele bestaat uit 2 strategische doelstellingen: 1. Preventie van alcohol en andere drugs 2. Vroeginterventie Daarnaast: Essentiële randvoorwaarden

Nadere informatie

[2012] [JAARVERSLAG 2012]

[2012] [JAARVERSLAG 2012] [2012] [JAARVERSLAG 2012] INTERLOKALE VERENINGING DRUGPREVENTIE WEST MEETJESLAND [ Het jaarverslag vermeldt alle activiteiten en campagnes die Drugpunt SMAK, preventiedienst heeft verwezenlijkt tijdens

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik

Lokaal Overleg Drugs Zulte. Verslag donderdag 30 januari 2014. Toelichting en terugblik Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag donderdag 30 januari 2014 Aanwezig Verontschuldigd Michaël Vandemeulebroecke (schepen), Tom Heyerick (politie Deinze-Zulte), Dominique Laquiere (Sociaal Huis), Philippe

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie

Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie Presenteert Infobundel Alcohol-, tabak-, en drugspreventie (9 september 2014) http://www.skillville.be 1 Doelstelling van het pakket Alcohol-, tabak-, en drugspreventie... 4 1.1 Alcohol... 4 1.2 Tabak...

Nadere informatie

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk

Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Aanbod CAD Limburg Jeugdwerk Voorstelling CAD Limburg Hulpverlening Enerzijds hebben wij bij de CAD verschillende hulpverleners ter beschikking. Dit zijn mensen die iedere dag bezig zijn met de begeleiding

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen VIGeZ 2013 i.s.m. VAD en Logo s Guido Van Hal Indicatorenmeting 2012 Rapport te raadplegen op www.vigez.be Op welke gezondheidsthema

Nadere informatie

Jaarverslag Drugpunt SMAK. Aalter en Knesselare

Jaarverslag Drugpunt SMAK. Aalter en Knesselare Jaarverslag 2016 Drugpunt SMAK Aalter en Knesselare. Voorwoord 2016 was een spannend jaar voor de organisatie van lokale drugspreventie, dus ook voor Drugpunt SMAK. Na de 6 de staatshervorming, waar o.a.

Nadere informatie

Alcohol- en drugpreventie op school.

Alcohol- en drugpreventie op school. Alcohol- en drugpreventie op school. Aan de slag! Voor leerkrachten in het secundair onderwijs Alcohol, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen zijn niet weg te denken uit de leefwereld van

Nadere informatie

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015

Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs. CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Regionaal overleg: Alcohol en andere drugs CGG Kempen Ellen Van Eynde 17 maart 2015 Kennismaking Preventiewerker van het Alcohol- en drugteam De Meander De Meander is onderdeel van het Centrum voor Geestelijke

Nadere informatie

CROSS-OVER 2/12/2014

CROSS-OVER 2/12/2014 CROSS-OVER 2/12/2014 SKILLVILLE: Alcohol, tabak en cannabis Historiek Start Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) september 2012 Impact van het ontwikkelen en inzetten van een educatieve game ter

Nadere informatie

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL

I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL I-Plan 2.0 BROCHURE VOOR OUDERS DRINKEN IS GEEN KINDERSPEL Lies D hont, Preventiedienst Brugge Niek Vanmaeckelberghe, CGG Middelpunt West-Vlaanderen Vooronderzoek 1. Probleemanalyse: Wat is het probleem

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg dossiernummer: 1402300 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Drugs Nieuw reglement ter

Nadere informatie

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date?

CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS CHECKLIST DOS (DRUGBELEID OP SCHOOL) Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? Als school heeft u de opdracht om te werken rond verschillende gezondheidsthema s, gekaderd in een

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid

Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Naar een verdere uitbouwing en duurzame verankering van de drughulpverlening in het drugsbeleid Prof. dr. Brice De Ruyver Studiedag De Kiem 29 maart 2012, Gent 1 Structuur 1. De bevraging van de noden

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Drugpunt SMAK. Aalter en Knesselare

Jaarverslag 2015. Drugpunt SMAK. Aalter en Knesselare Jaarverslag 2015 Drugpunt SMAK Aalter en Knesselare. Voorwoord 2015 was min of meer een stabiel jaar voor Drugpunt SMAK. Met de veranderde personeelsbezetting van 1VTE naar 2x ½ VTE was het enerzijds de

Nadere informatie

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid

brugge.be/preventie PREVENTIE sherrie smith Dreamstime Stock Photos CHECKLIST DOS of TAD-beleid brugge.be/preventie sherrie smith Dreamstime Stock Photos PREVENTIE CHECKLIST DOS of TAD-beleid Is ons Tabak, alcohol- en drugbeleid nog up-to-date? CHECKLIST DOS of TAD-beleid 1 Als school heeft u de

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap

Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015. Nieuws. Koap Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 oktober 2015 Aanwezig Michaël Vandemeulebroecke (schepen), An Schelpe (Provinciaal Steunpunt), Tinneke Meheus (OCMW Zulte), Tom Heyerick (politiezone Deinze-zulte),

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht drugs 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over cannabis en andere drugs De materialen zijn verkrijgbaar bij VAD.

Nadere informatie

Lode Duchi (jeugddienst), Tineke Wancour (Drugpunt)

Lode Duchi (jeugddienst), Tineke Wancour (Drugpunt) Lokaal Overleg Drugs Zulte Verslag vergadering 19 januari 2015 Aanwezig An Schelpe (provinciaal steunpunt), Tom Heyerick (politie Deinze Zulte), Tinneke Meheus (OCMW Zulte), Lore De Clercq (LOGO Gezond+),

Nadere informatie

Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland

Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland Actieplan 2015 Preventiedienst Pajottenland De intergemeentelijke preventiewerkers van Vlaams-Brabant stellen de volgende BBC doelstellingen voorop: Doelstelling 1: Sensibiliseren en informeren van de

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur GR20130424 punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur Het amendement van schepen L Meert (Sp.a-Groen) om de tekst (per jaar of op jaarbasis) te uniformiseren om de overeenkomst te laten ingaan

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht

tiemap Ira Insp ge jla BI materialenoverzicht BIJLAGE inspiratiemap Materialenoverzicht Alcohol 1 1. Brochures of affiches Hieronder vindt u een lijst met informatieve materialen over alcohol Deze materialen zijn verkrijgbaar bij VAD. www.vad.be,

Nadere informatie

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg

Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg brugge.be drug preventie Alcohol -en drugspreventie aanbod voor de sector Bijzondere Jeugdzorg - 1 - Beste directies en medewerkers, Naar goede gewoonte willen we voorzieningen en diensten binnen de bijzondere

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014

DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014 DRUGBELEIDSPLAN 2011-2014 1. INLEIDING Het drugbeleidsplan 2011 2014 bouwt verder op het drugbeleidsplan 2007 2010. Leden DOP (drugoverlegplatform): - Lieve Deprez, sociale dienst St.-Rembert Ziekenhuis

Nadere informatie

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs

Inspiratiemap. voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs inspiratiemap Inspiratiemap voor acties rond cannabis of andere drugs, alcohol en tabak voor het hoger onderwijs Campagne over cannabispreventie Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Vlaanderen.

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen

You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen You bet! Educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen V.U. Paul Van Deun VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - januari 2016 D/2016/6030/3 De DrugLijn is een initiatief van VAD - VAD wordt gefinancierd

Nadere informatie

Jaarverslag DrugpuntWaas. Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas

Jaarverslag DrugpuntWaas. Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas . Jaarverslag 2015 DrugpuntWaas Sint-Niklaas Beveren Temse Kruibeke Stekene Sint-Gillis-Waas JAARRAPPORT 2015 DRUGPUNTWAAS 2 VOORWOORD 2015 was een jaar van verandering voor Drugpunt Waas. Op 1 mei startte

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Visietekst drugbeleid

Visietekst drugbeleid TU1.UT TUVisie TU2.UT TUHet TU3.UT TUDrugpuntUT TUA.UT TUDrugsUT TUB.UT TUComplex TUC.UT TUKritisch TUA.UT TUGeïntegreerd TUB.UT TUGlobaal TUC.UT TUDrie TUD.UT TULange TUE.UT TUIntergemeentelijke TUF.UT

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Mei: Drugs- en alcoholbeleid Alcohol en andere drugs worden frequent gebruikt door jongeren, in het uitgaansleven, maar ook in de jeugdvereniging

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen?

Unplugged, van intentie tot implementatie. Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Unplugged, van intentie tot implementatie Hoe laten we alle puzzelstukjes samenvallen? Drugbeleid op school Regelgeving Persoonlijke normen en waarden van de begeleiders Begeleiding Visie Educatie en structurele

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht

Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht Inleiding : Aanzet tot een project Impact van middelenmisbruik op de kinderen Het antwoord van ons project: Uitbouw van een netwerk Acties gericht naar de kinderen Acties gericht naar hulpverlening en

Nadere informatie

Proceselementen gezondheidsbeleid

Proceselementen gezondheidsbeleid CHECKLIST Tabak Proceselementen gezondheidsbeleid Een gemotiveerd team: Personeel is gemotiveerd om rond roken te werken: beginnen met roken voorkomen en stoppen met roken stimuleren. Over het rookbeleid

Nadere informatie

NODENBEVRAGING HORECA

NODENBEVRAGING HORECA NODENBEVRAGING HORECA VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, wil nagaan hoe er in horecazaken in Vlaanderen omgegaan wordt met alcohol en andere drugs. Daarnaast willen we weten of u,

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

NOG TIJD ZAT voor een enquête

NOG TIJD ZAT voor een enquête 13/11/2014 NOG TIJD ZATvoor een enquête Waarom? Wie? Voorstelling resultaten enquêtes en geplande acties NOG TIJD ZAT voor een enquête Enquête jongeren - algemeen 1668 jongeren 62% van 12 tot 15 jaar 29%

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD

Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid. Frieda Matthys, MD, PhD Preventie en hulpverlening in een evoluerend drugsbeleid Frieda Matthys, MD, PhD Overzicht Cannabis en gezondheid Prevalentie van gebruik Problemen door gebruik Drugbeleid vanuit gezondheidsperspectief

Nadere informatie

Aan de slag met de leerlingenbevraging

Aan de slag met de leerlingenbevraging Aan de slag met de leerlingenbevraging Programma Introductie Resultaten VAD- leerlingenbevraging Actieplan DOS Introductie Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs Preventie en hulpverlening Methodiek

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen.

DRUGS. Inhoudstafel: Heb je vragen over drugs? Heb je problemen met drugs? In deze wegwijzer staan alle diensten die jou kunnen helpen. DRUGS Drugwegwijzer: alcohol tabak medicatie illegale drugs Inhoudstafel: Zoek je de juiste dienst? 4 Wil je informatie over drank, drugs, pillen, gokken? 5 Heb je een zoon of dochter die drugs gebruikt?

Nadere informatie

Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving

Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving Veneco 17 november 2016 Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling Klaartje Verrijcken jurist/manager omgevingshandhaving VOORTRAJECT Powerpoint-presentatie

Nadere informatie

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009

Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Maat in de shit Studievoormiddag vvsg 17 juni 2009 Christophe Kino Preventiewerker CAT Infopunt, deelwerking CGG ECLIPS Gent vzw Maat in de shit Situering CGG Eclips vzw CAT Infopunt Preventiehuis Curatiehuis

Nadere informatie

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs

Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs Een alcohol- en drugbeleid voor het secundair onderwijs V E R E N I G I N G V O O R A L C O H O L - E N A N D E R E D R U G P R O B L E M E N ( V A D ) W W W. V A D. B E Een beleid opzetten Middelengebruik

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

1. Campagne Effe uitblazen van start op 01 september. 2. Afschakelplan op 3 september toegelicht aan gouverneurs

1. Campagne Effe uitblazen van start op 01 september. 2. Afschakelplan op 3 september toegelicht aan gouverneurs 1. Campagne Effe uitblazen van start op 01 september De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen pakt in september uit met de drugpunt-campagne : Effe uitblazen. Effe uitblazen is een preventiecampagne gericht

Nadere informatie

EN STRUCTURELE MAATREGELEN...

EN STRUCTURELE MAATREGELEN... 1 Inhoud 1. Visietekst verslavende middelen VTI Tielt... 3 2. Uitwerking van de eerste pijler:... 5 A. REGELS... 5 B. PROCEDURES... 7 3. Uitwerking van de tweede pijler: BEGELEIDING... 11 4. Uitwerking

Nadere informatie

Lokaal Overleg Drugs Deinze. Verslag 10 maart 2014. Nieuws

Lokaal Overleg Drugs Deinze. Verslag 10 maart 2014. Nieuws Lokaal Overleg Drugs Deinze Verslag 10 maart 2014 Aanwezig Verontschuldigd Etienne Carrette (Voorzitter), Chris Van Heule (SAR), Hilde De Splenter (PZ Deinze- Zulte), Florence Cools (stagiaire PZ Deinze-Zulte),

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1

TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1 TABAKSPREVENTIE 10 FEBRUARI 2015 VERSIE 1 2 INHOUD MOGELIJKHEDEN... 3 1. DOELGROEP: INTERMEDIAIREN... 3 2. DOELGROEP: ALGEMENE BEVOLKING, PERSONEEL, PATIËNTEN, CLIËNTEN 3 2.1 INFOSESSIE... 3 2.2 DOORVERWIJZING...

Nadere informatie

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof

Leerlijn drugs. 1 ste graad. tabak alcohol Illegale drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst alcohol Verslavende stof Leerlijn drugs Kennis aanbrengen Basiskennis aanbrengen Herkomst tabak Samenstelling tabak(srook) Verslavende stof nicotine Sociale, gezondheids- en financiële effecten: - korte termijn effecten - lange

Nadere informatie

DIENST DRUGSPREVENTIE AALTER-KNESSELARE-MALDEGEM ------------------- VISIE EN BELEID VAN DE DIENST

DIENST DRUGSPREVENTIE AALTER-KNESSELARE-MALDEGEM ------------------- VISIE EN BELEID VAN DE DIENST DIENST DRUGSPREVENTIE AALTER-KNESSELARE-MALDEGEM ------------------- VISIE EN BELEID VAN DE DIENST In dit document wordt de visie en het beleid van de dienst drugspreventie Aalter, Knesselare en Maldegem

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid

Logo Gezond + vzw. 7 thema s. Milieu en gezondheid. Valpreventie Borstkankeropsporing. Vaccinaties. Voeding en beweging. Geestelijke gezondheid Logo Gezond + vzw Logo Gezond + vzw Milieu en gezondheid Valpreventie Borstkankeropsporing Vaccinaties 7 thema s Voeding en beweging Geestelijke gezondheid Tabak, alcohol en drugs Logo Gezond + vzw Netwerkorganisatie

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Intervisie Thema: evalueren van werking

Intervisie Thema: evalueren van werking Intervisie Thema: evalueren van werking Universiteit Gent Steunpunt Diversiteit & Leren Intervisie, 19 april 2013 Evaluatie van Brede School Evaluatie? Verschillende niveaus? Wie evalueert? Waarom evalueert

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

De preventiedienst realiseert samenwerking en afstemming tussen betrokken partners via de driemaandelijkse adviesraad... 7

De preventiedienst realiseert samenwerking en afstemming tussen betrokken partners via de driemaandelijkse adviesraad... 7 Inhoudstafel 1. De stad Brugge wil in samenwerking met relevante actoren een integrale en gecoördineerde aanpak van het lokaal beleid alcohol en andere drugs realiseren. 1.1 De stad Brugge vervult een

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie