Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht"

Transcriptie

1 VAN BENTHEM KEULEN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Door de Vakgroep Vastgoed & Overheid Van Benthem & Keulen Afgewacht moet worden hoe de toepassing van de Wabo in de jurisprudentie verder zal ontwikkelen. Met deze schema's willen wij een introductie geven voor het gebruik van de Wabo. De schema's geven niet de volledige wet weer. Onder andere is gebruik gemaakt van en verwezen naar schema's van het Ministerie van VROM en de website

2 VAN BENTHEM KEULEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: De aanvraag Hoofdstuk 3: Vergunningsvrij bouwen Hoofdstuk 4: Procedure Hoofdstuk 5: Handhaving Hoofdstuk 6: Overgangsrecht Hoofdstuk 7: Bijlage (brochure 'Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning' pagina 2 pagina 3 pagina 6 pagina 10 pagina 16 pagina 27 pagina 29 pagina 31

3 VAN BENTHEM KEULEN Hoofdstuk 1 Algemeen

4 VAN BENTHEM KEULEN DoelsteUinq: De Wabo vereenvoudigt de procedurele wetgeving door integratie van een aantal vergunningsprocedures 1 die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving: een loket; een aanvraag; een set indieningsvereisten; een bevoegd gezag; een procedure; een omgevingsvergunning; een handhaver; digitaal; snelheid. Reikwijdte: Een project is omgevingsvergunningsplichtig als het geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten die van invloed kunnen zijn op het fysieke leefomgeving. Formele wetgeving (bijvoorbeeld Woningwet, Wro, Wet Milieubeheer) Artikel 2.1 Wabo geeft een opsomming van activiteiten die vergunningsplichtig zijn: a. bouwen; b. aanleggen (indien in bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is opgenomen); c. gebruik in strijd met bestemmingsplan; d. brandveilig gebruik; e. oprichten, veranderen, in werking hebben milieu-inrichting; f. slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen rijksmonument; g. slopen van een bouwwerk (indien in bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald); h. slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht N.B.: Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen nadere activiteiten worden aangewezen. Lokale wet- en regelgeving (verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen) Artikel 2.2 Wabo geeft een opsomming van activiteiten die alleen vergunningsplichtig zijn voor zover voor de activiteit op grond van een lokale verordening een vergunning of ontheffing is vereist: 1 Zie voor een overzicht van de toestemmingen die onder de Wabo vallen de brochure 'Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning" van het Ministerie van VROM, bijgevoegd ais bijlage I

5 VAN KEULEN a. slopen van een bouwwerk (veiligheid); b. slopen, verstoren, verplaatsen, wijzigen, ontsieren of in gevaar brengen van een monument als bedoeld in een verordening; c. slopen van een bouwwerk dat in een verordening is aangewezen als stads- of dorpsgezicht; d. weg aanleggen of veranderen voor zover tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1 onder b. Wabo; e. uitweg maken, hebben of (gebruik) veranderen; f. in, op, of aan een onroerende zaak een alarminstallatie hebben met een opvallend geluid- of lichtsignaal; g. houtopstand te (doen) vellen (oude kapvergunning); h. op of aan een onroerende zaak handelsreclame maken/voeren; i. als eigenaar/gebruiker toestaan of gedogen dat aan een onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt; j. in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente roerende zaken opslaan; k. als eigenaar/gebruiker toe te staan of te gedogen dat roerende zaken worden opgeslagen in een aangewezen gedeelte van de gemeente/provincie. N.B.: Bij lokale verordening kan worden bepaald dat ook andere activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving niet mogen worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning Daarnaast bestaat er nog de aanhakende toestemminq: de toestemming die nodig is op grand van een bijzondere wet gaat in juridisch opzicht op in de aanvraag om omgevingsvergunning als er samenloop is met een in de Wabo genoemde activiteit. Bijvoorbeeld: de vergunning op grand van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (verbod om zonder Natuurbeschermingswetvergunning een project uit te voeren dat - kort gezegd - de natuurlijke habitats in een aangewezen gebied verstoort). Als voor een dergelijke verstorende handeling tevens een omgevingsvergunning is vereist (bijvoorbeeld voor de activiteit bouwen), dan moet de aanvraag om omgevingsvergunning ook op de Natuurbeschermingswet-handeling zien. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, is geen Natuurbeschermingswetvergunning meer vereist. Andere voorbeelden van mogelijk aanhakende toestemmingen: vergunning op grand van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet, ontheffing op grand van artikel 75 lid 3f Flora- en Faunawet. Werkingssfeer: De Wabo ziet op: a. indiening en beoordeling van aanvragen; b. bestuursrechtelijke handhaving; c. inwerkingtreding van besluiten en d. rechtsbescherming. en niet op materiele regels. Daarvoor blijven de sectorale wetten (zoals Woningwet en Wro) gelden en de lokale regelgeving. Inhoudelijk wordt de aanvraag dus aan die regelgeving getoetst.

6 VAN BENTHEM KEULEN Hoofdstuk 2 De aanvraag

7 VAN BENTHEM KEULEN De aanvraag Digitaal of schriftelijk (na overgangsperiode voor bedrijven alleen digitaal) i Aanvrager bepaalt voor welke activiteiten hij een aanvraag indient Een aanvraag voor het hele project-^ een omgevingvergunning Deelproiecten, meerdere aanvragen (bijv. eerst slopen, dan kappen, dan bouwen) -> deelvergunningen Gefaseerde aanvraag: aanvraag in 2 fasen -> 2 besluiten gelden samen als omgevingsvergunning voor het project. Onlosmakende samenhang geldt hier niet. - slopen - kappen \ aanvraag bouwen -^ strijd / bestemmingsplan eerst slopen dan kappen dan bouwen in strijd met stemmingsplan Aanvraag fase 1: - strijd met bestemmingsplan Aanvraag fase 2: - bouwen - slopen maar: Sommige zaken zijn onlosmakeliik verbonden (kunnen niet los van elkaar worden yjtgeygerd). Deze altijd tegelijk aanvragen (bijv. slopen van een monument). Een aanvraag voor de activiteit bouwen wordt in strijd met bestemmingsplan tevens aangemerkt als een aanvraag voor de activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan (2.10 lid 2 Wabo) Rompverqunninq: Indien bepaalde activiteiten zullen worden geweigerd, kan op verzoek van de aanvrager een vergunning worden ver;eend voor de activiteiten waarvoor geen weigeringsgronden aanwezig zijn. Geldt Voorafgaand aan de aanvraag kan vooroverleg plaatsvinden. Dit heeft geen formele status en kan dienen om in een vroeg stadium verwachtingen van partijen helder te krijgen.

8 VAN KEULEN alleen voor activiteiten die niet onlosmakelijk verbonden zijn. Aanvraaq indienen: De aanvraag kan altiid bij B & W van de gemeente waar het project in hoofdzaak zal worden uitgevoerd worden ingediend. In gevallen waar B & W niet bevoegd zijn om op de aanvraag te beslissen, kan de aanvrager er ook voor kiezen om zijn aanvraag bij het wel bevoegde gezag in te dienen. I Indieninqsvereisten - artikel 2.7 t/m 2.9 Wabo - Bor Mor artikel 4:5 2:17 Awb sche weg Awb artikelen (verkeer langs 2:13 t/m elektroni- Algemeen Specifiek voor bepaalde activiteiten Vereisten met betrekking tot vorm en inhoud tekeningen en berekeningen N.B.: Geen verplichting om gegevens en bescheiden te overleggen, indien deze in een eerder stadium reeds overgelegd. I Bewiis van ontvangst aan aanvrager door orgaan waar aanvraag is ingediend met de datum van ontvangst. Vanaf deze datum ioopt beslistermijn (en bestuursorgaan stuurt aanvraag eventueel door aan bevoegd gezag). Bericht van ontvangst door bevoegd gezag met daarin in ieder geval: wie bevoegd gezag is; welke voorbereidingsprocedure gevolgd zal worden. Indien reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt tevens vermeld dat vergunning van rechtswege ontstaat als niet-tijdig beslistermijn; procedures van rechtsbescherming; eventueel: samenhang met andere vergunningen; eventueel: aanhoudingsverplichtingen. Reguliere voorbereidingsprocedure Uitgebreide bereidingsprocedure

9 VAN BENTHEM KEULEN De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing op alle aanvragen die niet met de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden voorbereid. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing op een aanvraag met betrekking tot een omgevingsvergunning voor: a. gebruik in strijd met bestemmingsplan b. voor tijdelijke gebruik c. - brandveiligheid; d. het oprichten, veranderen en in werking hebben van een inrichting; e. het wijzigen van een monument; f. een geval waarin een verklaring van geen bedenkingen vereist is; g. een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval; h. een bij wet aangewezen geval. Leges Leges heffen is mogelijk. Een uitzondering geldt voor (deel van de) vergunning die (dat) betrekking heeft op een milieuactiviteit. Hiervoor mag geen leges geheven worden. Indien wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening in de zin van artikel 2.12 lid 1, a onder 3 (vroegere projectbesluit) dan wordt de mogelijkheid tot het invorderen van leges opgeschort tot het tijdstip waarop het besluit digitaal beschikbaar is gesteld. de bevoegdheid vervalt wanneer het besluit niet binnen twee maanden beschikbaar is gesteld.

10 VAN BENTHEM KEULEN Hoofdstuk 3 Vergunningsvrij bouwen 'Valt mijn bouwactiviteit onder'-schema's

11 VAN KEULEN Vergunninqsvrij bouwen Is er sprake van een geval als omschreven in artikel 3 in samenhang met artikel 5 van Bijlage II bij het Bor (2.1 lid 3 Wabo en 2.3 lid 1 Bor) Is er sprake van een geval als omschreven in artikel 2 in samenhang met artikel 5 en 8 van Bijlage II bij het Bor (2 lid 3 Wabo en 2.3 lid 1 Bor) Geen omgevingsvergunning activiteit bouwen nodig voor de Geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en voor evt. bestemmingsplan strijdig gebruik nodig Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is nodig Past het gebruik binnen het bestemmingsplan? Omgevingsvergunning nodig voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik Geen omgevingsvergunning voor strijdig gebruik nodig Voor de vraag of er sprake is van een geval als omschreven in Bijlage I bij het Bor kan in de Bijlage zelf gekeken worden. Ook mogelijk is om een stroomschema per categorie te doorlopen. Zie hiervoor de schema's hierachter ofwww.vrom.nl/bouwreqelgeving ofwww.omqevinqsloket.nl voor een vergunningcheck Let op! Ook wanneer geen omgevingsvergunning nodig is, moet een bouwwerk wel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2003, een deel van de bouwverordening en niet ernstig in strijd zijn met de redelijke eisen van Welstand (1b lid 1 en 7b lid 1 en 12 lid 1 Woningwet)

12 VAN BENTHEM KEULEN Voorbeeldstroomschema's: Valt mijn bouwactiviteit onder de uitzonderingen van Bijlage II van het BOR ( / Verbouwingen Is het gebouw dat wordt veranderd een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd stads of dorpsgezicht? (5 onder 3 onder a en b Bijlage II bij het Bor) i nee Verandert de constructie van het bouwwerk? (3 onder 7 onder a Bijlage II bij het Bor) i nee Veranderen de brandscheidingen van het bouwwerk? (Idem onder b) 1 nee Neemt de oppervlakte van het bouwwerk toe? (Idem onder c) i nee Neemt de inhoud van het bouwwerk toe? (Idem onder^] I nee Blijft het aantal woningen gelijk? (5 onder 1 Bijlage II bij het Bor) nee Geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig (Let op! misschien wel omgevingsvergunning voor met het bestemmingsplan strijdig gebruik nodig!) Omgevingsvergunningplichtig

13 VAN KEULEN Erf- of perceelafscheidinq Wordt de erf- of perceelafscheiding geplaatst bij een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? (5 onder 3 onder a en b Bijlage II bij het Bor) I nee Staat er al een gebouw op het terrein waarmee de erfafscheiding die geplaatst gaat worden, een functionele relatie heeft? (2 onder 12 onder b onder 1 Bijlage II bij het Bor) nee Is de hoogte van de afscheiding meer dan 2 meter? (Idem onder b) nee Is de hoogte van de afscheiding meer dan 1 meter? (Idem onder a) Komt de erf- of perceelafscheiding achter de voorgevelrooilijn te staan? (Idem onder b onder2) i» Is de afstand van de erfof perceelafscheiding tot het openbaar toegankelijk gebied minder dan 1 meter? (Idem onder b onder 3) nee nee Geen omgevingsvergunning nodig (niet voor bouwen en niet voor eventueel met het bestemmingsplan strijdig gebruik) Geen omgevingsvergunning nodig indien er geen Welstandseisen gelden (niet voor bouwen en niet voor eventueel met het bestemmingsplan strijdig gebruik) Omgevingsvergunning plichtig

14 VAN BENTHEM KEULEN Kozijn, kozijninvullinq of qevelpaneel Is het gebouw waarin de wijziging in de gevel wordt aangebracht een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? (5 onder 3 onder a en b Bijlage II bij het Bor) nee nee nee Wordt de wijziging aangebracht in de gevel van een bijbehorend bouwwerk? (2 onder 7 Bijlage II bij het BOR) 1 nee Wordt de wijziging aangebracht in de gevel van het hoofdgebouw? (Idem) 1 Wordt de wijziging aangebracht in de voorgevel van het hoofdgebouw? (Idem) 1 nee Wordt de wijziging aangebracht in de zijgevel van het hoofdgebouw? (Idem) i Is de betreffende zijgevel naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd? (Idem) nee Geen omgevingsvergunning nodig (niet voor bouwen en niet voor eventueel met het bestemmingsplan strijdig gebruik) Omgevingsvergunningplichtig

15 VAN BENTHEM KEULEN Dakraam, daklicht of lichtstraat Is het gebouw waarin het dakraam, daklicht of lichtstraat wordt geplaatst een (voorbeschermd) Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument of ligt het gebouw in een Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? (5 onder 3 onder a en b Bijlage II bij het Bor) 1 nee Liggen de zijkanten van het dakraam, daklicht of de lichtstraat meer dan 0,5 meter van de zijranden van het dak? (2 onder 5 onder c Bijlage II bij het Bor) nee Omgevingsvergunningplichtig Steekt de constructie meer dan 0,6 meter boven het dakvlak uit? (Idem onder a) 1 nee Wordt het dakraam, daklicht of de lichtstraat op een plat dak geplaatst? (Idem onder a) 1 nee Wordt het dakraam, daklicht of de lichtstraat in het achterdakvlak geplaatst? (Idem onder a) 1 nee Wordt het dakraam, daklicht of de lichtstraat in het zijdakvlak geplaatst? (Idem onder a) 1 nee Steekt de constructie boven het dakvlak uit? (Idem onder b) Kijkt de zijkant uit op openbaar toegankelijk gebied? (Idem onder a) nee nee Geen omgevingsvergunning nodig (niet voor bouwen en niet voor eventueel met het bestemmingsplan strijdig gebruik) Geen omgevingsvergunning nodig indien er geen Welstandseisen gelden (niet voor bouwen en niet voor eventueel met het bestemmingsplan strijdig gebruik)

16 VAN KEULEN Hoofdstuk 4 Procedure

17 VAN KEULEN Requlier: procedure (voor alle aanvragen die niet met UVP worden voorbereid) Indiening bij bevoegd gezag (B&W of GS); indiening bij B&W mag altijd (3.1 lid 1 Wabo) 1 Direct na indiening ('onverwijld') publicatie aanvraag in huisaan-huis-bladen (3.8 Wabo) Bevoegd gezag toetst volledigheid aanvraag; eventueel aanvulling nodig. Bevoegd gezag stelt termijn (3.11 lid 2 Wabo). Aanvrager vult gegevens niet binnen gestelde termijn aan: omgevingsvergunning wordt geweigerd (4:5 Awb) Bevoegd gezag beoordeelt of aanhouding is voorgeschreven. i Aanhouding niet nodig l Aanhouding eindigt van rechtswege; loopt verder beslistermijn I Aanhouding wel nodig Aanhouding wordt door bevoegd gezag doorbroken: beslistermijn loopt verder. Aanhouding eindigt van rechtswege indien een bepaalde termijn verloopt: zie onderstaand schema. Het bevoegd gezag doorbreekt aanhouding indien de activiteit niet in strijd is met het nieuwe plan (3.3 lid 3 Wabo). Aanhouding moet plaatsvinden indien er geen reden is de vergunning te weigeren: 1. bij een bouw- of aanlegactiviteit, indien: - een gemeentelijk, provinciaal of rijksvoorbereidingsbesluit geldt, totdat dat besluit vervalt; - een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, totdat de termijn voor vaststelling daarvan is overschreden; - een bestemmingsplan is vastgesteld, totdat de termijn voor bekendmaking daarvan is verstreken; - de vaststelling van een bestemmingsplan is bekendgemaakt, totdat het plan in werking is getreden of in beroep vernietigd; - het gebied is aangewezen als beschermd gezicht maar er nog geen beschermend bestemmingsplan of beheersverordening geldt, totdat deze in werking treden (3.3 lid 1 Wabo). 2. bij een bouw- of aanlegactiviteit (3.5 Wabo), indien daarop een exploitatieplan van toepassing is, totdat het plan onherroepelijk is. Aanhouding mag plaatsvinden, als de aanvraag betrekking heeft op de sloop van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht en de omgevingsvergunning voor het op die plek te bouwen bouwwerk wel is aangevraagd maar nog niet onherroepelijk is (3.4 Wabo). Aanhouding moet worden meegedeeld aan de aanvrager (3.6 Wabo).

18 VAN BENTHEM KEULEN Bevoegd gezag neemt de aanvraag in behandeling. De beslistermijn bedraagt 8 weken na ontvangst (3.9 lid 1 Wabo). De beslistermijn kan eenmaal met 6 weken worden verlengd. Het verlengingsbesluit moet zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in huis-aan-huis-bladen (3.9 lid 2 Wabo). I I De omgevingsvergunning wordt geweigerd De omgevingsvergunning wordt verleend I De omgevingsvergunning wordt van rechtswege verleend, indien het bevoegd gezag na het verstrijken van de beslistermijn nog geen besluit heeft genomen (3.9 lid 3 Wabo en 4:20b Awb). De vergunning van rechtswege wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in huis-aan-huis-bladen (3.9 lid 4 Wabo). Bij van rechtswege verlening kan het bevoegd gezag de vergunning wijzigen (2.31 lid 1 c Wabo) of intrekken (2.33 lid 1 c Wabo) indien de vergunning ernstige gevolgen voor het leefmilieu meebrengt.

19 VAN BENTHEM KEULEN Regulier: inwerkinqtreding Bouwactiviteit (zonder andere activiteiten): Vergunning voor een: aanlegactiviteit; sloopactiviteit, voor zover dat in een bouwverordening, bestemmingsplan, beheersverordening, of voorbereidingsbesluit is bepaald dan wel in een beschermd stads- en dorpsgezicht plaatsvindt, kapactiviteit; wijzigingsactiviteit aan een gemeentelijk of provinciaal monument; activiteit die in een amvb of in een gemeentelijke of provinciale verordening is aangewezen (6.1 lid5wabo); bouwactiviteit in combinatie met een van deze activiteiten: met ingang van de dag na bekendmaking (6.1 lid 1 Wabo) na afloop van de bezwaartermijn(6.1 lid2awabo). Indien gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend: nadat op net verzoek is besiist (6.1 lid3wabo) Van rechtswege verleende vergunning: na afloop bezwaartermijn (6.1 lid 4 Wabo) Bezwaartermijn gaat lopen na bekendmaking (alsnog) van de vergunning. Indien dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is: Onmiddellijk (6.2 Wabo) Bij gebleken of vermoede ernstige bodemverontreiniging: nadat gebleken is dat er geen ernstige verontreiniging is, of nadat saneringsplan in werking is getreden, of nadat er vijf weken na melding van het saneringsvoornemen zijn verstreken (6.2c Wabo). Gefaseerde vergunningen: op dezelfde namelijk op waarop een werking zou bo). dag in werking, de laatste dag van beiden in treden (6.3 Wa- Overige gevallen ingang van de dag na bekendmaking (6.1 lid 1 Wabo)

20 VAN BENTHEM KEULEN Requlier: rechtsbescherminq Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag. Daarnaast kunnen direct zij na indiening van het bezwaarschrift aan de rechtbank verzoeken de vergunning te schorsen. Beianghebbende dient bezwaarschrift en schorsingsverzoek in. Beianghebbende dient alieen bezwaarschrift in. Er wordt geen bezwaarschrift ingediend. Rechter schorst omgevingsvergunning: Vergunninghouder mag niet meer bouwen Rechter wijst verzoek schorsing af ^ r Bezwaarschrift wordt behandeld, meestal door bezwaarcommissie. Er volgt een hoorzitting. Commissie brengt advies uit aan college. T i r Omgevingsvergunning wordt na verstrijken bezwaartermijn (6 weken) onherroepelijk Bevoegd gezag neemt beslissing op bezwaar binnen 6 (geen commissie) of 12 weken (commissie) na ontvangst bezwaarschrift. Termijn kan 6 weken worden verlengd. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking beslissing op bezwaar in beroep bij rechtbank. Zij kunnen opnieuw een schorsingsverzoek doen. 1 Beroepschrift wordt mondeling behandeld tijdens zitting; rechtbank doet vervolgens uitspraak. De rechtbank kan na de behandeling van het schorsingsverzoek direct een uitspraak in de hoofdzaak doen ('kortslui- Mnal Bij tussenuitspraak kan de rechtbank het bevoegd gezag opdragen gebreken te herstellen, waarna de rechtbank het herstelde besluit bij de beoordeling betrekt.

21 VAN BENTHEM KEULEN Belanghebbenden (en bevoegd gezag) kunnen binnen 6 weken na bekendmaking uitspraak in hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak. Daamaast kunnen zij een schorsingsverzoek indienen. Hoger beroepschrift wordt mondeling behandeld tijdens zitting; Afdeling doet (gemiddeld) binnen 8 maanden na ontvangst hoger beroepschrift uitspraak. l Omgevingsvergunning is per datum uitspraak onherroepelijk. Indien belanghebbenden tot en met de Afdeling bestuursrechtspraak procederen tegen een verleende omgevingsvergunning duurt het ca. 2ar voordat de vergunning onherroepelijk is. De behandeltermijnen kunnen korter zijn als de voorzieningenrechter bij de behandeling van een schorsingsverzoek meteen uitspraak doet in de hoofdzaak ('kortsluiting'). Na afwijzing van het eerste schorsingsverzoek wordt vaak een risicoanalyse opgesteld. Zolang de vergunning niet onherroepelijk is vinden de bouwwerkzaamheden plaats op eigen risico.

22 VAN KEULEN Uitqebreide voorbereidinqsprocedure Indiening bij bevoegd gezag (B&W of GS); indiening bij B&W mag altijd (3.1 lid 1 Wabo) In het schema 'aanvraag' staat welke aanvragen uitgebreid worden voorbereid. De andere aanvragen worden regulier voorbereid. Verklaring van geen bedenkingen (wgb) nodig? Ja: net bevoegd gezag stuurt de aanvraag met bijlagen direct door aan orgaan dat wgb kan geven (3.11 lid 1 Wabo) Een wgb is o.a. nodig voordat een vergunning voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan (voorheen: projectbesluit kan worden verleend. De wgb wordt gegeven door de gemeenteraad (6.5 lid 1 Bor) De gemeenteraad kan categorieen vaststellen waarvoor geen wgb nodig is (6.5. lid 3 Bor). Het orgaan dat wgb moet geven, beoordeelt of de aanvraag voldoende gegevens bevat en deelt dit mee aan bevoegd gezag (3.11 lid 2 Wabo) Aanvrager vult gegevens niet binnen gestelde termijn aan: omgevingsvergunning wordt geweigerd (4:5 Awb) Bevoegd gezag toetst volledigheid aanvraag; eventueel aanvulling nodig. Bevoegd gezag stelt termijn (3.11 lid 2 Wabo). Aanvrager vult gegevens binnen gestelde termijn aan Indien B&W de beslistermijn willen verlengen, moet dit binnen 8 weken na ontvangst worden besloten en meegedeeld (3.12 lid 8 Wabo) i Het wgb-orgaan zendt een (ontwerp-) verklaring aan het bevoegd gezag (3.11 lid 3 Wabo) i Het wg-orgaan kan om verlenging verzoeken (3.11 lid 4 Wabo)

23 VAN BENTHEM KEULEN Ontwerp-omgevingsvergunning en evt. ontwerpwgb worden gedurende 6 weken ter inzage gelegd (3:11 Awb). Indien niet B&W bevoegd gezag zijn, worden de stukken tevens bij gemeente ter inzage gelegd (3.12 lid 3 Wabo). Een ieder kan gedurende terinzagelegging zienswijzen naar voren brengen tegen een ofbeide ontwerpen (3.12 lid 5 Wabo). Zienswijzen kunnen geen betrekking hebben op een aanwijzing, die aan de ontwerpvergunning voorafging (3.12 lid 5 Wabo). Geen zienswijzen ingediend Wei zienswijzen ingediend Besluit moet binnen 4 weken na einde terinzagelegging worden genomen (3:18 lid 4 Awb) Besluit moet binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag worden genomen (eventueel verlengd met 6 weken) (3:18 lid 1 Awb) Overschrijding van de beslistermijn(en) leidt niet tot een vergunning van rechtswege (3.10 lid 4 b). Wei is het mogelijk het bestuursorgaan een dwangsom bij niet tijdig beslissen op te leggen. Mocht dit niet helpen dan kan de aanvrager de rechter vragen het bevoegd gezag een dwangsom op te leggen. Omgevingsvergunning wordt geweigerd of verleend, eventueel met voorschriften (2.22 lid 2 Wabo) Indien de wgb wordt geweigerd of niet tijdig gegeven, wordt de omgevingsvergunning geweigerd (2.20a Wabo) Bekendmaking en kennisgeving: toezending aan aanvrager (3:41 Awb) langs elektronische weg (3.12 lid 2 b Wabo) - in h-a-h-blad 3:44 lid 1 a en 3:12 Awb) terinzagelegging (3:44 lid 1 a en 3:11 Awb) toezending aan indieners van zienswijze (3:44 lid 1 b Awb) in Staatscourant (bij gebruik in strijd met bestemmingsplan) (3.12 Wabo en 6.14 Bor) aan de eigenaar en beperkt gerechtigden van de grond (bij gebruik in strijd met bestemmingsplan) (3.12 lid 2 c Wabo)

24 VAN BENTHEM KEULEN Uitqebreide voorbereidinqsprocedure: inwerkingtreding na afloop van de beroepstermijn(6.1 Hd2bWabo). Hoofdregel: Indien gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend en dat verzoek is afgewezen: nadat op het verzoek is beslist (6.1 Nd3Wabo) Indien het verzoek wordt toegewezen blijft de vergunning geschorst overeenkomstig de uitspraak van de voorzieningenrechter Indien dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is: Onmiddellijk (6.2 Wabo) Bij gebleken of vermoede ernstige bodemverontreiniging: - nadat gebleken is dat er geen ernstige verontreiniging is, of - nadat saneringsplan in werking is getreden, of - nadat er vijf weken na melding van het saneringsvoomemen zijn verstreken (6.2c Wabo). Gefaseerde vergunningen: gelijktijdig in werking, namelijk op de laatste dag waarop een van beiden in werking zou treden (6.3 Wabo).

25 VAN BENTHEM KEULEN Uitqebreide voorbereidinqsprocedure: rechtsbescherminq Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van de omgevingsvergunning een beroepschrift indienen bij rechtbank. Daarnaast kunnen zij de rechtbank verzoeken de vergunning te schorsen. Belanghebbende dient beroepschrift en schorsingsverzoek in Belanghebbende dient alleen beroepschrift in Er wordt geen beroepschrift ingediend Rechter schorst omgevingsvergunning: Vergunninghouder mag activiteit voorlopig niet meer uitvoeren i De rechtbank kan na de behandeling van het schorsingsverzoek direct een uitspraak in de hoofdzaak doen ('kortslui- ting')- Rechter wijst verzoek schorsing af Beroepschrift wordt mondeling behandeld tijdens zitting. 1 Belanghebbenden (en college) kunnen binnen 6 weken na bekendmaking uitspraak in hoger beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak schorsingsverzoek indienen. i Omgevingsvergunning wordt na verstrijken beroepstermijn (6 weken) onherroepelijk Bij tussenuitspraak kan de rechtbank het bevoegd gezag opdragen gebreken te herstellen, waarna de rechtbank het herstelde besluit bij de beoordeling betrekt. Hoger beroepschrift wordt mondeling behandeld tijdens zitting; Afdeling bestuursrechtspraak doet uitspraak. Omgevingsvergunning is per datum uitspraak onherroepelijk. Indien belanghebbenden tot en met de Afdeling bestuursrechtspraak procederen tegen een verleende omgevingsvergunning duurt het ca. 2ar voordat de vergunning onherroepelijk is. De behandeltermijnen kunnen korterzijn als de voorzieningenrechter bij de behandeling van een schorsingsverzoek meteen uitspraak doet in de hoofdzaak ('kortsluiting'). Na afwijzing van het eerste schorsingsverzoek wordt vaak een risicoanalyse opgesteld. Zolang de vergunning niet onherroepelijk is vinden de bouwwerkzaamheden plaats op eigen risico.

26 VAN BENTHEM KEULEN Hoofdstuk 5 Handhaving

27 VAN BENTHEM KEULEN Handhaving Bestuursorgaan bevoegd gezag? Handhaven door: bestuursdwang (5.14 Wabo) dwangsom (5.32 Wabo) intrekken vergunning (5.19 Wabo) bouwstop, stoppen gebruik slopen gebouwde (5.17 Wabo) soms ook: strafrechteiijke handhaving door middel van Toepassing van de Wet Economische Delicten door Bijzondere Opsporings Ambtenaren Kan als toezichthouder worden aangewezen door bevoegd gezag 5.3 Wabo en 5.11 Awb. Soms is een bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen af te geven, ook bevoegd om te handhaven. Handhaving ten behoeve van: naleving vergunning en vergunningvoorschriften illegale handelingen ongedaan maken (2.1 Wabo -> bouw, gebruik, oprichten, lozen en 2.2. Wabo -^ uitweg, kappen, slopen, alarminstallatie, reclame en 5.1 Wabo -> 13 wetten). Dus: reikwijdte hoofdstuk Handhaving uit de Wabo is groter dan reikwijdte omgevingsvergunning voorkomen van niet-voldoen aan algemene voorschriften, Activiteitenbesluit, bouwbesluit, Gebruiksbesluit, et cetera. Handhaving door middel van: - Hoofdstuk 5 Awb Taken van bevoegd gezag (5.2 lid 1 Wabo): Bestuursrechtelijke handhaving Verzameling van gegevens om invulling te geven aan deze taak Klachten behandelen die betrekking hebben op vergunning en desbetreffende project

28 VAN KEULEN Hoofdstuk 6 Overgangsrecht

29 VAN BENTHEM KEULEN Dvnamisch 3 schema overqanqsrecht Wabo Oude situatie Situatie vanaf 1 oktober a Inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer waarvoor het Activiteitenbesluit geldt. Bouwvergunningen en Wro-besluiten, waaronder het projectbesluit, die voor 1 oktober 2010 onherroepelijk zijn geworden Bouwvergunningen en Wro-besluiten, waaronder het projectbesluit, die voor 1 oktober 2010 nog niet onherroepelijk waren of waarvoor al een aanvraag was ingediend Het Activiteitenbesluit blijft van toepassing. meldingplicht blijft hetzelfde. De ledere vergunning/besluit wordt apart beschouwd als omgevingsvergunning. Alle voorschriften blijven gelden. Het oude recht blijft van toepassing. De voorbereidings- en rechtsbeschermings-procedures worden conform het oude recht afgehandeld. Een besluit dat vervolgens onherroepelijk wordt, wordt gelijk gesteld met een omgevingsvergunning Het genoemde onder 3. geldt volgens VROM niet voor projectbesluiten die los van de bouwvergunning worden verleend. Als het projectbesluit voor 1 oktober nog niet onherroepelijk is en de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit pas op of na 1 oktober 2010 wordt aangevraagd, zal opnieuw in de omgevingsvergunning over de afwijking van het bestemmingsplan moeten worden beslist. TIP: als er al een projectbesluit is gevraagd, dien dan ook voor 1 oktober 2010 de bouwaanvraag in. Onder het oude recht is een gefaseerde Het oude recht blijft dan voor alles van toepassing. bouwaanvraag mogelijk. Onder de Wabo niet 5. Wat geldt als een van beide fasen nog niet onherroepelijk is voor 1 oktober 2010? Voor de sloopvergunning, reclamevergunning, vergunning om een weg aan te leggen of te veranderen, uitwegvergunning geldt het bovenstaande onder 2 tot en met 4 ook. Verzoeken om handhaving die zijn ingediend voor 1 oktober Afhandeling hiervan conform het oude recht Vergunningvrij bouwen krachtens de Woningwet dat voor 1 oktober 2010 is aangevangen. Oude vergunningsvrije bouwwerken. Lichtvergunningsplichtige bouwwerken Deze reeds gestarte bouwwerkzaamheden mogen zonder vergunning worden afgebouwd. Deze mogen in stand worden gehouden. Voor verbouw na 1 oktober 2010 kan wel een omgevingsvergunning vereist zijn. Idem als bij 7 en 8. Onder de Wabo bestaat deze categorie niet meer. Er bestaan alleen vergunningsplichtige en vergunningvrije bouwwerken 3 Dit schema wordt in de loop van de tijd aangepast op basis van onder meer nieuwe rechtspraak over het overgangsrecht. 4 Bron:VROM25juni Verlening van een fase 1 en fase 2 bouwvergunning als nu geregeld in artikel 56a Woningwet, is vanaf 1 oktober 2010 dus niet meer mogelijk. Wel kan onder de Wabo gefaseerd een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor bijvoorbeeld eerst de ontheffing van het bestemmingsplan en vervolgens voor het bouwen.

30 Hoofdstuk 7 Bijlage

31 JjU Ministerie van Volkshuisvesting, '<i»i iiram ftsifjft wimutij Milieubeheer Wet aigemene bepalingen otngevingsrecht, juli 2J009 A V* U V tf-xi '**- >>«'!:i S! ;S;» rw-

32 In -.i- '." < r~'. v < Wet/verordening Artikel Toestemming Huidig bevoegd gezag > Wet ruimtelijke ordening 3.3 i"aanlegvergunning en sloopvergunning o.g.v. het bestemmingsplan 3.6, lid i, c *- ontheffing van het bestemmingsplan in bij het plan aangewezen gevallen 3.7, lid 3 - aanlegvergunning en sloopvergunning op grand van een voorbereidingsbesluit 3.7, lid 4 in het voorbereidingsbesluit opgenomen ontheffing van het in het voorbereidingsbesluit opgenomen verbod om het bestaande gebruik te wijzigen 3.10 > Projectbeslu it 3.2 2,1 id i Tijdelijke ontheffing von het bestemmingsplan * 3.23, lid i P- Ontheffing van het bestemmingsplan in bij amvb aangegeven gevallen van beperkte planologische betekenis 3.27, lid i projectbesluit ten behoeve van project van provinciaaj belong 3.29, lid i projectbesluit ten behoeve van project van notionaol belong * 3.38, lid 3 aanlegvergunning en sloopvergunning op grondvan beheersverordening 3.38, lid 4 ontheffing van de beheersverordening in bij de verordening aangewezen gevallen &» 3.3 8,1 id 6 tijdeli/fee ontheffing von de beheersverordening»» 3.38, lid 6 > Ontheffing van een beheersverordening in bij amvb aangewezen gevallen van beperkte planologische betekenis 3.40, lid i > buiten toepassingverfclaring van de beheersverordening ten behoeve von de realisering van een project 3.41, lid i buiten toepossingverblaring van de beheersverordening ten behoeve van de realisering von project van provinciool belong 3.42, lid I buiten toepassingverklaring van de beheersverordening ten behoeve van de realisering van een project von notionaol belong * 4. i, I id 3 > mogelijkheid tot ontheffing van de bij provinciole verordening gestelde regels, voorzover deze rechtstreeks werben 4.1, lid 5 aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing van een verbod om het bestaande gebruik te wijzigen bij een verklaring dat een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 wordtvoorbereid P 4.2, lid 3 aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing van een verbod om het bestaande gebruik te wijzigen op grand van een voorbereidingsbesluit bij een aanwijzing van de province 4.3, lid 3 mogelijkheid tot ontheffing van de algemene regels von het Rijfe, voorzover deze rechtstreefes werfcen B&W B&W B&W B&W Gemeenteraad (delegatie aan B&W mogelijk) B&W B&W PS (delegatie aangs mogelijk) MinVROM B&W B&W B&W B&W Gemeenteraad (delegatie aan B&W mogelijk) PS (delegatie aangs mogelijk) MinVROM i^gs GS GS MinVROM 02 I Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

33 .V-' Wet/verordening Artikel Toestemming Huidig bevoegd gezag Woningwet Bouwveror-dening ' Besluit brandveilig 4.3, lid lid , lid , lid 2,e > 40, lid i , lid i aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing van een verbod om het bestaande gebruik te wijzigen bij een verklaring dat algemene regels als bedoeld in artikel 4.3 worden voorbereid aanlegvergunning, sloopvergunning of ontheffing van een verbod om het bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit bij een aanwijzing van het Rijk Ontheffing van een verbod tot uitvoering van werken en werkzaamheden in gevallen waarin dat in een exploitatieplan is bepaald In het exploitatieplan een ontheffingstelsel op te nemen van eisen en regels die in het explotatieplan gesteld worden Bouwvergunning Ontheffing van het Bouwbesluit Sloopvergunning Ontheffing van voorschrift Bouwverordening Gebruiksvergunning MinVROM MinVROM B&W Gemeenteraad (delegatie aan B&W mogelijk) B&W B&W B&W -B&W B&W gebruik bouwwerken - Wetmilieubeheer 8.i, lid i > 8.19, lid 2 Milieuvergunning Meldingsplicht veranderingen van de inrichting of van de werking daarvan - B&W/GS/Min EZ/Min Vrom * B&W/GS/Min EZ/Min Vrom Mijnbouwwet Wetverontreiniging oppervlakte wateren/ Wetmilieubeheer 40 i,lid , lid Mijnbouwmi/ieui/ergunning Vergunning voor indirecte lozingen (in het huidige systeem zijn dit twee vergunningen, nl. Wvo en Wm) MinEZ Wvo: Waterschap Wm: lozingen buiten inrichtingen B&W. Lozingen binnen inrichtingen (Ivb): B&W/GS/MinVrom Monumentenwet 1988 Provincialeverordening Gemeentelijke verordening Provincialeverordening Provincialeverordening Gemeentelijke verordening Gemeentelijke verordening Gemeentelijke Verordening Provincialeverordening Gemeentelijke Verordening n,lid2 37, lid i Monumentenvergunning *- Sloopvergunning in beschermde stad- of dorpsgezichten Monumentenvergunning 'p- Monumentenvergunning Opslagvergunning (roerende zaken) Aanleggen en veranderen v.e. weg Aanleggen en veranderen v.e. weg Opslagvergunning (roerende zaken) *- Uitwegvergunning Uitwegvergunning Vergunning voor het hebben van een alarminstallatie (geluid en licht) aan een onroerende zaak - MinOCW - B&W -GS B&W ^GS»GS > B&W + B&W B&W ^GS *B&W Gemeentelijke Verordening Gemeentelijke verordening Gemeente-, province-, waterschapsverordening Kapvergunning Reclamevergunning Toestemmingen uit gemeentelijke /provinciale/ waterschapsverordingen die via 2.2, lid 2 Wabo in de verordeningen zijn aangewezen B&W *-B&W * B&W/GS/Waterschap Overzicht feikwijdte omgevingsvergunning 103

34 f-' ' iyx* Wetyverordening Artikel Toestemming Huidig bei/oegd gezag -. *r,j,l ii S -, -> f i." /*'' ' ', <. 'l. Jitfe,.'I'll.!(,,/_ '. 1}.. - ' ' 'J ^ ': rfc-t?':&'' '' '-*'. aanhakers, die o/leen bij samenloop integreren (deze toestemmingen ven/allen niet) Voor de duidelijkheid: de toestemmingen in bovenstaand blok zijn vet en cursief afgedrukt. meldingen tegelijk met een omgevingsvergunning (afzonderlijke procedure) "Vette cursieve letters": De toestemmingen in vette cursieve letters, vallen onder de uitgebreide procedure van de Wabo. N.B.: Ook in de gevallen waarin de aanvraag voor een project zowel een activiteit betreft waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure dient te worden gevolgd als een of meer activiteiten waarvoor kan worden volstaan met de reguliere voorbereidingsprocedure, wordt voor de gehele aanvraag de uitgebreide procedure gevolgd. 041 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning > www.vrom.nl Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, november 2008 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning en legestabel [kolom 1 t/m 4 zijn ontleend aan: Tweede Kamer, vergaderjaar 2008 2009, 31953, nr. 3, blz. 145/146 (bijlage 1, MvT Invoeringswet Wabo)] Toestemmingen

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure en een verklaring van geen bedenkingen Angelique Braams Afdeling Vergunningen & Uitvoering 10 maart 2011 voor 1 oktober

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

WABO NADER UITGELEGD

WABO NADER UITGELEGD WABO NADER UITGELEGD LEESWIJZER In de voorliggende notitie van de provincie Fryslân worden de belangrijkste begrippen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in jip-en-janneketaal beschreven.

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Betrokken Externe Contacten: Aanvrager: R.J.E.M. van Bladel Betreft locatie: Surinamehof 19, 3404ZE IJsselstein Decos kenmerk: Blad 2 van 5 Burgemeester en Wethouders hebben

Nadere informatie

Een omgevingsvergunning. ontvangen

Een omgevingsvergunning. ontvangen Een omgevingsvergunning ontvangen 1 Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft geleid tot een vergunning. In deze brochure wordt kort ingegaan op wat dit betekent. Bekendmaking De vergunning, het besluit,

Nadere informatie

Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht

Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht Projectgroep Wettelijk Kader Omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode 660 vrom.vergunning@minvrom.nl www.vrom.nl

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (incl. wijzigingen Invoeringswet)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (incl. wijzigingen Invoeringswet) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (incl. wijzigingen Invoeringswet) HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1.1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: activiteit: activiteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W.

Verzenddatum 20 februari Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW. Behandeld door de heer M.W. DORDRECHT De heer W. van Valen Boomstraat 33 3311 TC DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Reactie op onderwerp verzoek aanvullende gegevens procedurebevestiging verlenging beslistermijn omgevingsaanvraag

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Werken met de omgevings vergunning

Werken met de omgevings vergunning Praktijkwijzer van VNO-NCW/MKB-nederland Werken met de omgevings vergunning Praktische tips en adviezen Werken met de omgevings vergunning Praktische tips en adviezen werken met de omgevings vergunning

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2014/100771 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 27 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

cp Ir ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Ontwerp Besluit

cp Ir ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Ontwerp Besluit ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een tankstation

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Presentatie raad 8 juni 2010 Wettelijk kader Informatie en hulp Aanvraag Procedure Rechtsbescherming Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Een korte

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

1 van :17

1 van :17 http://wetten.overheid.nl/bwbr0024779/geldigheidsdatum_07-08-20.. 1 van 32 7-8-2011 15:17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Tekst geldend op: 07-08-2011) Wet van 6 november 2008, houdende regels

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 496 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.179341* 17.179341 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Van rijkswege beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en de archeologische monumentenzorg na invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Versie 2.0 (augustus 2010) Inleiding De invoering van

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012 Memo Contact E.R. van Eijnsbergen T 6734 er.van.eijnsbergen@pzh.nl Datum 10 november 2011 Aan Provinciale Staten Kopie aan Onderwerp Was / Wordt tabel WABO Legesverordening Was : Wordt tabel Was : Legesverordening

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Wij hebben op 2 maart 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een zonnepark.

Wij hebben op 2 maart 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een zonnepark. emeente Emmen ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING Wij hebben op 2 maart 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een zonnepark. De aanvraag gaat over Pitrus te Barger-Compascuum,

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 907474 1. Inleiding Op 5 april 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een buitenzuil met de logo's van de huurders van 't

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013 Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering December 2012 Nummer 6535 Onderwerp Vaststelling van de Legesverordening Omgevingsrecht Provincie Zuid-Holland 2013 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse

VNG Juridische 2-daagse VNG Juridische 2-daagse Actualiteiten Wabo Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Indeling middag: Wabo Quiz Algemene inleiding: waar staan we nu? Relevante jurisprudentie Capita selecta Vragen? Wabo Quiz

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verbouwen en splitsen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Deze compare is gemaakt op 15 januari Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de teksten zoals gepubliceerd op wetten.overheid.nl.

Deze compare is gemaakt op 15 januari Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de teksten zoals gepubliceerd op wetten.overheid.nl. Compare Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Deze compare van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat uit van de tekst van de Wabo van 1 januari 2015 vergeleken met de tekst van

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2015/103345 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 26 september 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

De omgevingsvergunning in de praktijk

De omgevingsvergunning in de praktijk De omgevingsvergunning in de praktijk VAB Verdiepingsbijeenkomst ROM 3 november 2011 Rob Aagten - Specialist ROM - LTO Noord Advies Inhoud Wabo algemeen Aanvraag en Procedure Concreet voorbeeld - Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg

Wabo en de Monumentenwet. R Rodenburg Wabo en de Monumentenwet R Rodenburg Monument en Wabo artikel 1.1 van de Wabo stelt: een beschermd monument is een monument als bedoeld in artikel 1 onder d van de Monumentenwet 1988! op grond van artikel

Nadere informatie

Met inwerkingtreding van de Wabo kan worden volstaan met één omgevingsvergunning.

Met inwerkingtreding van de Wabo kan worden volstaan met één omgevingsvergunning. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Naar verwachting zal op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING. Ontwerpbesluit

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING. Ontwerpbesluit ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 2 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een supermarkt.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN

ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN Wilt u geen inkijk en graag vrij zitten in uw tuin? Vindt u dat uw terrein duidelijk moet worden afgebakend?

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2015/105500 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 6 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten) vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie