CWI CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CWI CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN"

Transcriptie

1 definitief Sociaal Plan CWI CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN 1 juni 2006 tot en met 31 december 2008 Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( )

2 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) Reorganisatie... 4 d) Vakorganisaties... 4 e) Bruto maandinkomen... 4 f) Diensttijd... 4 g) Bedrijfsonderdeel... 4 h) Uitwisselbare functies... 4 i) Passende functie... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 a) Werkingssfeer... 6 b) Werkingsduur... 6 c) Aanpassing... 6 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden... 7 a) Informatieverstrekking door werkgever... 7 b) Vastlegging uitgangspositie... 7 c) Informatieverstrekking door werknemer... 7 d) Fiscale afwikkeling... 7 e) Mogelijkheid tot bezwaar... 7 Artikel 4 Hardheidsclausule... 7 Artikel 5 Boventalligheid en interne en externe herplaatsing... 8 a) Vaststelling en mededeling van boventalligheid... 8 b) Zoektermijn en arbeidsvoorwaarden... 8 c) Positie binnen de organisatie en activiteiten gedurende en na de zoektermijn... 8 d) Mobiliteitsbureau... 9 e) Overplaatsing niet boventallige werknemers binnen het bedrijfsonderdeel Artikel 6 Interne herplaatsing a) Aanbod passende functie binnen CWI b) Procedureel / bedenktijd c) Bezwaar/weigering passende arbeidsplaats d) Arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing Artikel 7 Voorzieningen a) Verhuizing b) Reiskosten woon-werkverkeer c) Detachering bij externe werkgever d) Vergoeding noodzakelijke kosten e) Herleving zoektermijn f) Aanvulling lager inkomen na aanvaarding externe functie g) Positie van werknemer met recht op een bovenwettelijke werkloosheidsregeling na aanvaarding externe functie tijdens de zoekperiode h) Sollicitatiepositie gewezen werknemers Artikel 8 Beëindiging arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst a) Aanvulling op WW-uitkering bij ontslag wegens boventalligheid b) Uitkering ineens bij einde WW-uitkering c) Vroegtijdig vertrek bij boventalligheid d) Vrijwillig vertrek zonder aanwijzing als boventallige e) Fictieve opzegtermijn f) Referenties en getuigschrift g) Verlof voor sollicitaties h) Opzegtermijn voor de werknemer Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 1

3 Artikel 9 Seniorenregeling Artikel 10 Overige financiële regelingen a) Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen b) Kinderopvang Artikel 11 Geschillencommissie a) Samenstelling b) Taak en werkwijze c) Uitspraak d) Geheimhouding e) Kosten Bijlage I Uitwerking begrip reorganisatie en bepalingen over vaststelling boventalligheid en herplaatsing Bijlage II Vaststelling bedrijfsonderdeel Bijlage III Schema vermindering arbeidsplaatsen Bijlage IV Schema opnieuw inrichten binnen bedrijfsonderdeel Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 2

4 Preambule Directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan CWI zijn de volgende vijf organisatorische veranderingen: uitvoering van een budgettaire reductie in de jaren 2006 tot en met 2008; een herschikking van functies en arbeidsplaatsen in de ondersteunende staven in de districten en op het hoofdkantoor als gevolg van de inrichting van een shared service centre; de implementatie van een multi-channelling concept als gevolg waarvan onder meer het voornemen bestaat om te komen tot een geconcentreerde telefonische dienstverlening; herziening van de aantallen arbeidsplaatsen en de inrichting van de bedrijfseenheid Juridische Zaken als gevolg van onder meer gewijzigde regelgeving. de invoering van de functie (regionaal) bedrijfsadviseur en de daarmee verband houdende veranderingen binnen de landelijke stafafdeling Arbeidsmarkt Kennis en Advies (AKA). Dit Sociaal Plan heeft als doel het regelen van een zorgvuldige uitvoering van de sociale gevolgen van alle reorganisaties die plaats vinden bij CWI tijdens de looptijd van dit plan. Uitgangspunt is dat CWI zich zal inspannen om gedwongen ontslagen van werknemers als gevolg van het vervallen van de arbeidsplaats door interne of externe herplaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. CWI zal voor de begeleiding van diegenen die onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan vallen een landelijk Mobiliteitsbureau inrichten. Het voorstel voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau zal worden besproken met vakorganisaties. Daar waar in dit Sociaal Plan wordt gesproken van hij en zijn wordt ook bedoeld zij en haar. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 3

5 Artikel 1 Definities a) Werkgever De Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI). b) Werknemer Eenieder (m/v) in dienst van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst. c) Reorganisatie Iedere wijziging in de organisatie van de werkgever die leidt tot een belangrijke aanpassing van functieprofielen en/of de benodigde competenties, tot herplaatsing of boventalligverklaring, met gevolgen voor de rechtspositie van de werknemer. d) Vakorganisaties ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer CMHF, gevestigd te Leidschendam CNV Publieke Zaak, gevestigd te s-gravenhage De Unie, gevestigd te Culemborg e) Bruto maandinkomen Het op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt geldende bruto maandsalaris, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen voor zover deze langer dan een jaar worden toegekend. f) Diensttijd De diensttijd doorgebracht bij CWI, met inbegrip van: de diensttijd doorgebracht bij de rechtvoorgangers Arbeidsvoorziening, Cadans, GAK Nederland, GUO, SFB, USZO, LISV, Gemeentelijke Sociale Diensten en het Ministerie van SZW en eventuele rechtsvoorgangers, dit alles voor zo ver de werknemer steeds van rechtswege is overgegaan; de diensttijd doorgebracht bij de rechtsvoorganger Arbeidsvoorziening en rechtsvoorgangers indien de werknemer vóór 1 januari 2002 als herplaatser bij Mobilans was ondergebracht en vanuit Mobilans naar CWI is overgegaan; uitzend- en/of detacheringsperioden bij CWI of rechtsvoorgangers, direct, of met onderbrekingen van drie maanden of korter, voorafgaand aan het dienstverband bij CWI of rechtsvoorgangers, voor zo ver tijdens deze perioden redelijkerwijs dezelfde werkzaamheden werden verricht als waarvoor het dienstverband bij CWI of rechtsvoorgangers werd aangegaan. g) Bedrijfsonderdeel De ten behoeve van de toepassing van het Sociaal Plan te onderscheiden onderdelen van CWI zoals opgenomen in bijlage II. Het begrip Bedrijfsonderdeel heeft dezelfde betekenis als het begrip Bedrijfsvestiging in het Ontslagbesluit. h) Uitwisselbare functies Functies met verschillende benamingen, die naar aard, inhoud, functieniveau, benodigde competenties, beloning en omstandigheden wederkerig vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn, en ter uitvoering van het Ontslagbesluit als dezelfde functie kunnen worden beschouwd. De uitwisselbare functies binnen CWI worden in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 4

6 i) Passende functie Onder passende functie wordt verstaan een functie die voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden, competenties en plaats in de organisatie - voldoende verwant is aan de functie die de werknemer vervulde voor de reorganisatie. Voor wat betreft het salarisniveau geldt dat een functie passend is als de - op grond van functiewaardering toegekende - salarisschaal: maximaal één schaal lager is dan de functie die de werknemer vervulde vóór de reorganisatie, of maximaal één schaal hoger is dan de functie die de werknemer vervulde vóór de reorganisatie, mits in dit laatste geval de werknemer de functie naar verwachting binnen één jaar volledig en goed kan uitvoeren. Voor werknemers die op grond van een eerdere reorganisatie in een lagere functie zijn geplaatst wordt bij bovenstaande uitgegaan van: het niveau van de functie die de werknemer vervulde voor deze eerdere reorganisatie, indien deze reorganisatie heeft plaatsgevonden na 1999; het niveau van de huidige functie, indien deze eerdere reorganisatie heeft plaatsgevonden vóór Voor wat betreft de afstand tussen woning en werk geldt, dat een functie passend is voor zover de reistijd woning-werk (enkele reis op basis van openbaar vervoer) niet meer is dan anderhalf uur. Indien er geen passende functie is met een reistijd van niet meer dan anderhalf uur per openbaar vervoer, is een functie eveneens passend indien de functie niet als passend kan worden beschouwd op basis van een reistijd per openbaar vervoer, maar wel indien betrokkene zou reizen met het bij het uitoefenen van zijn laatste functie gebruikelijke vervoermiddel. Indien de werknemer in zijn laatste functie al een langere reistijd dan anderhalf uur voor woonwerkverkeer had, dan is een functie passend voor zover deze langere reistijd niet wordt overschreden. Voor werknemers die per dag minder werken dan 7,2 uur wordt de reistijd woning-werk naar rato van het aantal werkuren per dag berekend (werkuren per dag / 7,2 * 1,5 uur). Een functie, die op basis van de voorgaande criteria passend is, wordt niet als zodanig aangemerkt, indien zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar daartegen verzetten. Het is aan de werknemer om deze bezwarende omstandigheden overtuigend aan te tonen. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 5

7 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur a) Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met werkgever hebben, en van wie de (rechts)positie gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. Het is niet van toepassing indien om andere redenen dan een reorganisatie het dienstverband wordt beëindigd (bijvoorbeeld bij tekortkoming in de nakoming van verplichtingen, wegens dringende reden, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, bij FPU of bij pensionering). Dit Sociaal Plan is eveneens van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien de rechtspositie tussentijds dat willen zeggen voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt - ingrijpende gevolgen ondervindt als direct gevolg van een reorganisatie. Bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de zoektermijn en eventuele toepassing van rechten voortkomend uit dit Sociaal Plan in elk geval op de dag dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Het Sociaal Plan heeft kracht van CAO en is door partijen als zodanig aangemeld bij de Directie Uitvoeringstaken en Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien bepalingen in dit Sociaal Plan conflicteren met bepalingen in de CAO CWI, prevaleren de bepalingen in dit Sociaal Plan. Werknemers met aanspraak op een bovenwettelijke werkloosheidsregeling (CAO bijlage H3-III) behouden deze aanspraak, behalve voor zover daar in dit Sociaal Plan expliciet van wordt afgeweken. b) Werkingsduur Het Sociaal Plan geldt vanaf 1 juni 2006 en eindigt van rechtswege op 31 december Ingegane rechten voortvloeiend uit dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook nadat de werkingsduur van het Sociaal Plan is verstreken. Niet later dan zes maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen partijen het Sociaal Plan evalueren. Onderdeel van deze evaluatie is de bespreking van de noodzaak van een eventuele verlenging van de werkingsduur. c) Aanpassing Indien tijdens de werkingsduur wijzigingen in wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, zullen partijen tijdig in overleg treden over eventuele aanpassing van dit Sociaal Plan. Indien door wijziging in wetgeving of overige regelgeving vergoedingen in verband met beëindiging van het dienstverband in mindering worden gebracht op bijvoorbeeld de WW-uitkering, zullen partijen in overleg treden over het al dan niet vervallen van de bepalingen in dit Sociaal Plan en in de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen die een aanvulling op de WW regelen. In geval deze bepalingen komen te vervallen zal overleg plaats vinden over de aanwending van het hierdoor beschikbare budget voor een voor werknemers passend alternatief. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 6

8 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden a) Informatieverstrekking door werkgever De werkgever zal iedere organisatiewijziging zorgvuldig uitvoeren en informeert zo tijdig en volledig mogelijk de werknemers, ondernemingsraad en vakorganisaties. Beslissingen op grond van dit Sociaal Plan die de individuele werknemer aangaan zullen altijd schriftelijk worden vastgelegd. Zij zullen altijd zodanig aan de werknemer ter kennis worden gebracht dat de ontvangstdatum objectief vaststaat (bijvoorbeeld kennisgeving van ontvangst, ontvangstbevestiging ). De vakorganisaties en de ondernemingsraad zullen periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de reorganisaties. b) Vastlegging uitgangspositie Voorafgaand aan de uitvoering van een reorganisatie zal de uitgangspositie van de betrokken werknemers met betrekking tot diensttijd, functie, salaris en eventuele garanties schriftelijk worden vastgelegd en aan betrokken werknemers worden uitgereikt. c) Informatieverstrekking door werknemer De werknemer, die een beroep doet op de financiële voorzieningen van het Sociaal Plan, verplicht zich de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid aan de werkgever te verstrekken. Het geven van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen en het oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, heeft uitsluiting van verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg en zal leiden tot terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. d) Fiscale afwikkeling Alle in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen zijn bruto vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De werkgever zal de wettelijk verplichte inhoudingen plegen. Vergoedingen worden slechts onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. e) Mogelijkheid tot bezwaar De werknemer die van mening is dat dit Sociaal Plan op onjuiste wijze, dan wel niet naar redelijkheid of billijkheid, op hem wordt toegepast, treedt hierover uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst van de beslissing in overleg met de werkgever. De uitkomst van het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg met de werkgever niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de werknemer schriftelijk een bezwaar indienen bij de geschillencommissie als omschreven in artikel 11. Dit bezwaar moet worden ingediend uiterlijk op de tiende werkdag nadat de werknemer de schriftelijke vastlegging van het overleg met werkgever heeft ontvangen. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van de bestreden beslissing, tenzij door de uitvoering van de beslissing naar het oordeel van de werkgever een onomkeerbare situatie ontstaat. De beslissing dat arbeidsplaatsen komen te vervallen en het aanvragen van toestemming voor ontslag bij de ontslagcommissie, resp. het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter, kunnen niet aan de geschillencommissie worden voorgelegd. Artikel 4 Hardheidsclausule Indien toepassing van het Sociaal Plan voor een individuele werknemer zou leiden tot een onbillijke situatie, zal de werkgever van het Sociaal Plan afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen waarin het Sociaal Plan niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van het Sociaal Plan. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 7

9 Artikel 5 Boventalligheid en interne en externe herplaatsing a) Vaststelling en mededeling van boventalligheid De werknemer van wie de arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen wordt boventallig verklaard. Vaststelling van boventalligheid vindt plaats volgens de criteria van het Ontslagbesluit (zie bijlage I). Indien vaststaat dat de werknemer boventallig wordt, zal de direct leidinggevende de werknemer dit in een persoonlijk gesprek meedelen. De werkgever zal deze mededeling uiterlijk de dag na het gesprek schriftelijk aan de werknemer bevestigen. De werknemer kan verzoeken om een aanvullende mondelinge toelichting van de direct leidinggevende en een HRM-adviseur op de criteria op grond waarvan het besluit tot aanwijzing als boventallige is genomen. De boventalligheid gaat in 31 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de boventalligheid, tenzij de werkgever en de werknemer anders overeenkomen. b) Zoektermijn en arbeidsvoorwaarden De zoektermijn vangt aan op de datum waarop de werknemer boventallig wordt. De duur van de zoektermijn is afhankelijk van de som van de leeftijd en de diensttijd van de werknemer 1. De duur van de zoektermijn wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel: Som van leeftijd en diensttijd Aantal maanden zoektermijn t/m t/m t/m t/m t/m en meer 17 De voor de werkgever geldende opzegtermijn maakt deel uit van de zoektermijn. In afwijking van bovenstaande eindigt de zoektermijn eerder dan na de voor betrokkene geldende duur in de volgende situaties: bij herplaatsing op een andere functie bij de werkgever; indien de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd. Tijdens de zoekperiode wordt het bruto maandsalaris van de werknemer doorbetaald en behoudt hij recht op zijn overige arbeidsvoorwaarden. Zou de werknemer niet boventallig zijn verklaard en op grond van een beoordeling recht hebben op een periodieke salarisverhoging dan wordt deze op de bij CWI gebruikelijke datum ook gedurende de zoektermijn toegekend. Hierbij geldt dat de laatste beoordeling wordt aangehouden zoals deze voor boventalligverklaring heeft plaatsgevonden. Tijdens de zoektermijn blijven de gebruikelijke procedures met betrekking tot aanvragen van verlof en ziekmelding van kracht. De werknemer is verplicht om tenminste de verlofuren die hij gedurende de zoektermijn opbouwt tijdens de zoektermijn op te nemen. De gedurende de zoektermijn opgebouwde niet opgenomen verlofuren zullen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet worden uitbetaald. c) Positie binnen de organisatie en activiteiten gedurende en na de zoektermijn Gedurende de zoektermijn wordt de werknemer ondergebracht in het landelijk Mobiliteitsbureau. Hij wordt vrijgesteld van de werkzaamheden op de voor hem gebruikelijke werkplek. Zo mogelijk zal de werknemer gedurende de zoektermijn tijdelijk passende werkzaamheden worden aangeboden op een 1 Uitgangspunt hierbij is dat het langer duurt om een andere functie te vinden naarmate de werknemer ouder is, alsmede naarmate het langer geleden is dat iemand voor het laatst succesvol heeft gesolliciteerd. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 8

10 andere locatie of afdeling dan waar hij voorheen werkzaam was. De zoektermijn wordt opgeschort voor de duur van de passende werkzaamheden indien dit reguliere werkzaamheden zijn die niet specifiek gericht zijn op het vinden van een andere functie of op het vergroten van de werkervaring. Bij de start van de zoektermijn wordt door de werkgever met de boventallige werknemer een afspraak gemaakt over de termijn waarbinnen door de werknemer in overleg met het Mobiliteitsbureau een individueel mobiliteitsplan wordt opgesteld. In het mobiliteitsplan wordt vastgelegd welke acties op welke termijn door de werknemer en het Mobiliteitsbureau worden ondernomen om tot beëindiging van boventalligheid te komen. Onderdeel daarvan kan zijn de inzet en financiering van instrumenten en voorzieningen, zoals onderzoek naar beschikbare competenties, scholing, detachering, (professionele) ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf en dergelijke. Dit kan op onderdelen ook de inzet van instrumenten van buiten CWI zijn. Op basis van een positieve inschatting door het Mobiliteitsbureau van de slagingskans kan worden overeengekomen, dat de boventallige werknemer in de gelegenheid wordt gesteld tijdens de zoektermijn voorbereidingen te treffen voor het starten van een eigen bedrijf. De werknemer kan in dat geval worden vrijgesteld van het actief zoeken naar een passende functie. Eventuele inkomsten uit een te starten bedrijf tijdens de zoektermijn worden in mindering gebracht op het salaris. Het mobiliteitsplan behoeft instemming van het Mobiliteitsbureau en wordt voor akkoord ook ondertekend door de werknemer. Bij geen overeenstemming is bezwaar conform artikel 3.e mogelijk. De aan de overeengekomen inzet van instrumenten en voorzieningen verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever. Gedurende de zoektermijn wordt met ondersteuning van het Mobiliteitsbureau gelijktijdig gezocht naar zowel een passende functie binnen CWI, als naar een functie buiten CWI. De boventallig verklaarde werknemer heeft gedurende de zoektermijn op voor hem passende vacante functies binnen CWI voorrang boven andere werknemers, met uitzondering van werknemers die ten gevolge van een reorganisatie zoals genoemd in de preambule minder dan 5 jaar geleden in een lagere dan de oorspronkelijke salarisschaal zijn geplaatst. Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever is het de boventallige werknemer niet toegestaan om voor een derde te gaan werken gedurende het dienstverband met werkgever. Na afloop van de zoektermijn zal, indien nog geen passende functie is gevonden, de ondersteuning van het Mobiliteitsbureau worden voortgezet. Deze ondersteuning duurt totdat een passende functie gevonden is, of een uitkering krachtens de WW of bovenwettelijke werkloosheidsregeling om andere redenen beëindigd wordt, tenzij het Mobiliteitsbureau voortzetting van de ondersteuning (tijdelijk) niet meer zinvol acht. d) Mobiliteitsbureau Het landelijk Mobiliteitsbureau wordt aangestuurd vanuit het Hoofdkantoor CWI, en kent een decentrale uitvoering. Het Mobiliteitsbureau zal de werknemer gedurende de zoektermijn professioneel begeleiden en ondersteunen bij het zoeken naar een passende arbeidsplaats binnen of buiten CWI. De werknemer kan een gemotiveerd verzoek indienen voor begeleiding door een medewerker die niet afkomstig is van CWI. Het Mobiliteitsbureau neemt hierop een beslissing. Alle vacatures voor werving buiten het eigen bedrijfsonderdeel worden eerst gemeld bij het Mobiliteitsbureau. Alleen als er geen werknemer die ten gevolge van een reorganisatie zoals genoemd in de preambule minder dan 5 jaar geleden in een lagere dan de oorspronkelijke salarisschaal is geplaatst, of als er geen boventallig verklaarde werknemer is, die voor de betreffende functie in aanmerking komt, geeft het Mobiliteitsbureau toestemming voor vrijgave van de betreffende vacature voor werving buiten de kring van deze werknemers. Van de boventallige werknemer wordt de volledige medewerking verwacht aan de uitvoering van het individueel mobiliteitsplan en de bemiddelings- en ondersteunende activiteiten van het Mobiliteitsbureau, zowel tijdens als na de zoektermijn. Het Mobiliteitsbureau zal het gedrag van de Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 9

11 medewerker toetsen overeenkomstig de artikelen 20 en 24 tot en met 26 van de Werkloosheidswet. Het niet voldoen aan de gedragsvereisten zoals vermeld in voornoemde artikelen van de Werkloosheidswet tijdens de zoektermijn, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, heeft uitsluiting van de verdere toepassing van het Sociaal Plan tot gevolg. De werkgever zal dan overgaan tot een aanvraag voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel tot een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het niet voldoende verlenen van medewerking na afloop van de zoektermijn door de werknemer die een uitkering krachtens de WW ontvangt zal, naast uitsluiting van de verdere toepassing van het Sociaal Plan, door CWI gemeld worden aan het UWV. Voor het overige zijn de sanctiebepalingen van de desbetreffende bovenwettelijke werkloosheidsregeling onverkort van toepassing. In het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever op verzoek van de werknemer de termijn voor ondersteunende activiteiten door het Mobiliteitsbureau voor een nader vast te stellen periode verlengen, ook na het verstrijken van de zoektermijn. e) Overplaatsing niet boventallige werknemers binnen het bedrijfsonderdeel Indien naar het oordeel van de werkgever een of meer niet boventallige werknemers binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies overgeplaatst moeten worden van de ene vestiging of afdeling naar een andere, wordt voor de aanwijzing van de over te plaatsen werknemers de volgende rangorde gehanteerd: 1. Werknemers met wie schriftelijk afspraken zijn vastgelegd over voortzetting van de loopbaan in een andere functie, of ontwikkeling binnen de eigen functie op een andere werklocatie. 2. Werknemers die op vrijwillige basis willen overstappen. Indien het aantal vrijwilligers groter is dan het aantal werknemers dat moet worden overgeplaatst, wordt op de vrijwilligers het afspiegelingbeginsel toegepast, met dien verstande dat binnen de leeftijdscohorten niet de werknemers met het kortste, maar met het langste dienstverband worden aangewezen. 3. Werknemers die worden aangewezen op grond van het afspiegelingsbeginsel. Aanwijzing tot overplaatsing kan uitsluitend plaatsvinden binnen een passende reisafstand conform artikel 1.i. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 10

12 Artikel 6 Interne herplaatsing a) Aanbod passende functie binnen CWI De werkgever zal de boventallig verklaarde werknemer indien mogelijk een passende functie aanbieden binnen CWI. Hierbij wordt gekeken binnen alle bedrijfsonderdelen van CWI. b) Procedureel / bedenktijd Indien aan de boventallig verklaarde werknemer een passende functie wordt aangeboden, mag hij gedurende vijf werkdagen het aanbod in beraad nemen. c) Bezwaar/weigering passende arbeidsplaats De werknemer treedt uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst van het aanbod in overleg met de werkgever indien hij niet akkoord gaat met het aanbod van een passende functie. De uitkomst van het overleg wordt door werkgever schriftelijk vastgelegd. Indien dit niet leidt tot overeenstemming kan de werknemer conform artikel 3 e bezwaar indienen tegen het aanbod van de passende functie. Na de uitspraak van de geschillencommissie zal de werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of het aanbod al dan niet wordt gehandhaafd. Wordt het aanbod voor de passende functie door de werkgever gehandhaafd, dan heeft de werknemer vijf werkdagen om het aanbod in beraad te nemen. Indien de werkgever het eerdere aanbod voor een passende functie intrekt, herleeft de situatie alsof de betreffende functie niet is aangeboden. Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt hij uitgesloten van de verdere toepassing van het Sociaal Plan. De werkgever zal overgaan tot een aanvraag voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wel tot een procedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. d) Arbeidsvoorwaarden bij herplaatsing Indien een werknemer een passende functie met een lagere salarisschaal accepteert, geldt de navolgende arbeidsvoorwaardelijke regeling: a. Het salaris van de werknemer wordt ingepast in de salarisschaal behorende bij de nieuwe functie. Inpassing in de lagere salarisschaal vindt plaats op hetzelfde salaris, of indien dat niet mogelijk is op het naast hogere bedrag. b. Indien het oorspronkelijke salaris hoger is dan het maximum van de nieuwe salarisschaal, dan wordt de werknemer ingepast op het maximum van de nieuwe salarisschaal. Het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris wordt vastgesteld in de vorm van een (voor de pensioenopbouw en de algemene salarisverhogingen meetellende) persoonlijke toeslag. c. Een reeds bestaande salarisgarantie voortvloeiend uit een eerdere reorganisatie blijft gehandhaafd bij herplaatsing op hetzelfde niveau als dat van de functie die de werknemer vervulde voor boventalligverklaring. Bij herplaatsing op een lager niveau dan de functie die de werknemer vervulde voor boventalligverklaring gelden de leden a en b van dit artikel ten opzichte van het normale maximum van de schaal behorend bij de functie die de werknemer voor boventalligverklaring vervulde. De bestaande salarisgarantie wordt vastgesteld in de vorm van een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag telt mee voor de pensioenopbouw en wordt aangepast aan algemene salarisverhogingen. d. Gedurende vijf jaar wordt gezocht naar een passende functie op het oorspronkelijke niveau. Gedurende deze periode heeft de werknemer bij vacatures voor een passende functie op het oorspronkelijke functieniveau voorrang op andere interne kandidaten, met inbegrip van boventalligen. Jaarlijks bespreken partijen de voortgang in de terugkeer naar een functie op het oorspronkelijke niveau van de groep werknemers die een passende functie met een lagere salarisschaal heeft geaccepteerd. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 11

13 e. Indien de werknemer een aanbod voor een passende functie op het oorspronkelijke functieniveau weigert, zonder dat daarvoor naar het oordeel van de werkgever een redelijke grond aanwezig is, wordt de persoonlijke toeslag ex lid b met onmiddellijke ingang afgebouwd naar nul. De persoonlijke toeslag o.g.v. een bestaande salarisgarantie ex lid c blijft gehandhaafd. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 12

14 Artikel 7 Voorzieningen a) Verhuizing Bij wijziging van de standplaats als gevolg van een reorganisatie is de Regeling Verhuiskosten CWI van toepassing. b) Reiskosten woon-werkverkeer Na wijziging van de standplaats als gevolg van een reorganisatie is de Regeling reiskosten woonwerkverkeer van toepassing, inclusief het artikel inzake saldering. De werknemer die aan de volgende voorwaarden voldoet ontvangt daarenboven een tijdelijke extra tegemoetkoming voor de reiskosten woon-werkverkeer: hij reist met eigen vervoer zowel voor als na de reorganisatie de afstand enkele reis na de reorganisatie is groter dan voor de reorganisatie de afstand enkele reis na de reorganisatie is groter dan 40 kilometer. Tot 40 kilometer ontvangt de werknemer een vergoeding overeenkomstig de Regeling. Boven de 40 kilometer ontvangt de werknemer over het hogere aantal kilometers dan voorheen in het eerste, tweede en het derde jaar na de overplaatsing een bedrag ter grootte van respectievelijk 100, 66 en 33% van de jaarlijkse extra reiskosten op grond van 200 werkdagen per jaar op basis van de kosten voor openbaar vervoer voor de werkgever (NS-contract). De in het voorgaande lid genoemde vergoeding is ook van toepassing op de werknemer die na een reorganisatie alleen een passende reistijd voor woon-werkverkeer kan realiseren indien hij gebruik maakt van eigen vervoer. Indien het artikel inzake saldering in de Regeling reiskosten woon-werkverkeer tijdens de looptijd van het Sociaal Plan om welke reden dan ook buiten werking gesteld wordt, treden partijen met elkaar in overleg. c) Detachering bij externe werkgever De werkgever zal medewerking verlenen aan een tijdelijke detachering gedurende maximaal 12 maanden bij een externe werkgever met het oog op het verkrijgen van een nieuwe functie. Dit onder voorwaarde dat de externe werkgever de intentie uitspreekt dat bij gebleken geschiktheid de werknemer een arbeidsovereenkomst van tenminste één jaar aangeboden krijgt. De zoektermijn wordt opgeschort voor de duur van de detachering. d) Vergoeding noodzakelijke kosten De werkgever zal eventueel noodzakelijke kosten ter verkrijging van een externe functie vergoeden, voor zover deze niet vergoed worden door de nieuwe werkgever. Dit geldt voor reiskosten openbaar vervoer bij sollicitatie, kosten van een noodzakelijke kortdurende scholing of verhuiskosten, een en ander voor zover overeengekomen in het individuele mobiliteitsplan, dan wel na akkoord van het Mobiliteitsbureau. e) Herleving zoektermijn Indien de boventallige werknemer vóór afloop van de zoektermijn een externe functie heeft aanvaard, en indien na maximaal 12 maanden na het verkrijgen van de functie op niet verwijtbare gronden ontslag plaatsvindt dan wel het dienstverband niet wordt verlengd, vindt op verzoek van de werknemer herstel plaats van de positie van boventallige. Voorwaarde is dat de werknemer bij aanvaarding van de externe functie het dienstverband met CWI zelf schriftelijk heeft opgezegd. Betrokkene krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden waarvan de duur 50% bedraagt van de zoektermijn die nog resteerde bij het eind van het dienstverband met CWI. Bij aanvaarding van een externe functie vanuit deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de werknemer geen recht meer op de voorzieningen van artikel 8, indien hij bij einde dienstverband de Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 13

15 uitkering ineens heeft ontvangen ter grootte van 50% van de som van de aanvullingen op de WWuitkering. Indien hij deze uitkering ineens niet heeft ontvangen heeft hij nog recht op de aanvulling op een lager inkomen ex artikel 7 f, dan wel de aanvulling op WW-uitkering ex artikel 8 a. In beide gevallen wordt op de voor werknemer geldende duur van de aanvullingen de periode in mindering gebracht gelegen tussen einde dienstverband bij CWI en het einde van de externe functie. f) Aanvulling lager inkomen na aanvaarding externe functie Bij het aanvaarden door de werknemer vóór afloop van de zoektermijn van een externe functie met een lager maandinkomen dan de laatste functie voor de reorganisatie, wordt het verschil tot maximaal 25% van het maandinkomen in de laatste functie voor de reorganisatie, door de werkgever tijdelijk aangevuld. Deze aanvulling kent een geleidelijke afbouw in drie jaar ( 1 ste jaar 100% van het verschil, 2 de jaar 67% en 3 de jaar 33%). Deze regeling is ook van toepassing op de werknemer die gebruik maakt van de aanvullingsregeling op grond van artikel 8 a. Hij heeft dan - mits hij, met inachtname van het bepaalde in artikel 8 b, niet gekozen heeft voor de uitkering ineens ter grootte van 50% van de som van de aanvullingen op de WW-uitkering - recht op een aanvulling gedurende bovengenoemde periode van drie jaar, onder aftrek van de tijd die verstreken is tussen het einde van het dienstverband met CWI en de start van het dienstverband met de nieuwe werkgever. De geleidelijke afbouw vindt dan plaats over drie gelijke perioden van elk eenderde van de resterende aanvullingsperiode. De werknemer die gebruik maakt van deze regeling verliest zijn aanspraak op een eventuele bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. g) Positie van werknemer met recht op een bovenwettelijke werkloosheidsregeling na aanvaarding externe functie tijdens de zoekperiode De werknemer met recht op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, die vóór afloop van de zoektermijn een externe functie met een lager maandinkomen dan de laatste functie voor de reorganisatie aanvaardt, wordt voor het recht op loonaanvulling en eventueel recht op herleven beschouwd als een werknemer die de functie heeft aanvaard vanuit een WW-uitkering. h) Sollicitatiepositie gewezen werknemers Gewezen werknemers hebben tijdens de duur van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet toegekend op grond van de beëindiging van het dienstverband bij CWI, dan wel Bovenwettelijke Uitkering het recht als interne kandidaat te solliciteren naar vacatures binnen CWI. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 14

16 Artikel 8 Beëindiging arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst De werkgever zal tijdig voor afloop van de zoektermijn de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de boventallige werknemer in gang zetten. Het voornemen om tot opzegging van de arbeidsverhouding over te gaan zal ter toetsing aan de Ontslagcommissie ex artikel CAO CWI worden voorgelegd. Indien er sprake is van een opzegverbod, van onvoldoende medewerking als omschreven in artikel 5 d of van weigering van een passende arbeidsplaats als omschreven in artikel 6 c, kan door werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden ingediend. Het dienstverband zal evenwel niet eindigen vóór het einde van de zoektermijn, behalve indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van het niet voldoen aan de gedragscriteria zoals genoemd in artikel 5.d. of een weigering van een passende functie zoals genoemd in artikel 6.c. Het Mobiliteitsbureau zal de (elektronisch ingediende) aanvragen voor een WW-uitkering in ontvangst en in behandeling nemen van de boventallige werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. a) Aanvulling op WW-uitkering bij ontslag wegens boventalligheid De werknemer met wie het dienstverband op verzoek van de werkgever is beëindigd wegens reorganisatie, ontvangt met ingang van de WW-uitkering een periodieke aanvulling op de WWuitkering. De duur van de aanvulling is gelijk aan de duur van de WW-uitkering. De hoogte van de aanvulling is gebaseerd op een ongekorte WW-uitkering, berekend op basis van de werkloosheidswetgeving, zoals deze geldt op de eerste dag van werkloosheid. De hoogte van de aanvulling tezamen met de WW-uitkering bedraagt 85% van het laatstverdiende maandinkomen. De aanvulling wordt slechts gegeven indien en voor zolang de werknemer een WW-uitkering ontvangt. Zodra de uitkering wordt aangepast aan een lager aantal uren werkloosheid, wordt ook de aanvulling naar rato van dat aantal uren aangepast. Een door het UWV opgelegde maatregel of sanctie wordt naar rato toegepast op de aanvulling. Voor werknemers die woonachtig zijn in een grensland en deswege geen WW-uitkering ontvangen, zal een zodanige voorziening worden getroffen dat zij een aanvulling kunnen ontvangen die berekend wordt alsof zij een WW-uitkering zouden ontvangen. Werknemers met aanspraak op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering op grond van de CAO CWI kunnen ook voor deze aanvullingsregeling kiezen. Zij verliezen daarmee de aanspraak op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. b) Uitkering ineens bij einde WW-uitkering De werknemer van wie de WW-uitkering eindigt, anders dan door een door het UWV opgelegde sanctie, en die gebruik maakte van de aanvullingsregeling op grond van lid a van dit artikel, kan kiezen tussen: een aanvulling op een lager inkomen op grond van artikel 7 f, óf een uitkering ineens ter grootte van 50% van de som van de aanvullingen die hij op grond van lid a van dit artikel zou hebben ontvangen. c) Vroegtijdig vertrek bij boventalligheid De werknemer die boventallig is verklaard, en die de arbeidsovereenkomst vóór afloop van de zoektermijn wenst te beëindigen, ontvangt een vergoeding ter grootte van 50% van het maandinkomen over het nog resterende deel van de zoektermijn, Daarnaast kan hij kiezen tussen: een aanvulling op een lager inkomen op grond van artikel 7 f, óf een uitkering ineens ter grootte van 50% van de som van de aanvullingen die zij op een WWuitkering zou hebben ontvangen op grond van lid a van dit artikel. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 15

17 Deze werknemer maakt geen aanspraak op een eventuele bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Peildatum voor de berekening van de vergoeding is de datum waarop het dienstverband zou zijn geëindigd aan het eind van de voor de werknemer geldende zoektermijn, met dien verstande dat hierbij het salaris wordt gehanteerd dat geldt op de datum van de feitelijke beëindiging van het dienstverband. d) Vrijwillig vertrek zonder aanwijzing als boventallige Een werknemer uit een daartoe door de werkgever aangewezen bedrijfsonderdeel en categorie uitwisselbare functies waarbinnen werknemers als boventalligen zullen worden aangewezen, kan de werkgever verzoeken om beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een uitkering ineens. De uitkering ineens bestaat uit een bedrag ter grootte van 75% van het bruto maandinkomen van de voor de werknemer geldende zoektermijn indien hij boventallig zou zijn verklaard. De werknemer verklaart daartoe schriftelijk dat hij geen aanspraak maakt op een eventuele (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering. Peildatum voor de berekening van de uitkering ineens is het salaris dat geldt op de datum van de feitelijke beëindiging van het dienstverband. Het verzoek zal door de werkgever worden gehonoreerd indien het vertrek van de werknemer geen ernstige problemen oplevert voor de continuïteit van de bedrijfsvoering op de vestiging of afdeling waar de werknemer werkzaam is. De beëindigingsdatum wordt in onderling overleg vastgesteld. e) Fictieve opzegtermijn Indien de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter, zal de werkgever gedurende een eventuele fictieve opzegtermijn aan de werknemer een uitkering verstrekken ter hoogte van het voor hem geldende bruto maandinkomen, voor zover de kantonrechter met de toegekende vergoeding daarmee geen rekening heeft gehouden. f) Referenties en getuigschrift Desgevraagd zal werkgever referenties verstrekken over het functioneren van de werknemer. Op verzoek ontvangt de werknemer een getuigschrift van werkgever. g) Verlof voor sollicitaties De toekomstige boventallige werknemer zal tijdens de periode voorafgaand aan het intreden van de zoektermijn - na toestemming van de werkgever - betaald verlof krijgen voor sollicitaties en eventuele op het verkrijgen van een nieuwe functie gerichte onderzoeken. Eventuele reiskosten zullen op basis van 2 e klasse openbaar vervoer door de werkgever worden vergoed indien hierin niet door derden wordt voorzien. h) Opzegtermijn voor de werknemer De werkgever zal de boventallige werknemer die een functie buiten CWI kan aanvaarden niet aan de voor hem geldende opzegtermijn houden. In onderling overleg zal dan worden vastgesteld wanneer het dienstverband eindigt. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 16

18 Artikel 9 Seniorenregeling (onder voorbehoud van goedkeuring door fiscus) De boventallig verklaarde werknemer die: - geboren is vóór 1950, en - valt onder de overgangsregeling FPU, en - na afloop van de voor hem geldende zoektermijn nog geen functie binnen of buiten CWI heeft, en - na afloop van de voor hem geldende zoektermijn volledig gebruik maakt van de FPU, ontvangt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar een aanvulling op de FPU-uitkering tot 70% van het laatstgenoten salaris. Naast bovenstaande zal tevens voor werknemer een zodanige voorziening worden getroffen in de pensioensfeer dat werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar zich in een vergelijkbare positie bevindt als ware hij uitgetreden op de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de voor hem geldende spilleeftijd voor de FPU bereikt. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op niet boventallig verklaarde werknemers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, mits hun vertrek plaatsing in een passende functie oplevert voor een boventallige werknemer uit hetzelfde leeftijdscohort (55 jaar en ouder) die niet van deze Seniorenregeling gebruik heeft gemaakt of heeft kunnen maken. Deze werknemers kunnen zich als kandidaat remplaçant melden bij het mobiliteitscentrum. Dan ontstaat een potentiële vacature ten behoeve van bovengenoemde boventallige werknemer. Indien plaatsing wordt gerealiseerd, zal de remplaçant daarvan op de hoogte worden gesteld. In geval er meerdere remplaçanten zijn, gaat de remplaçant met de hoogste leeftijd voor. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 17

19 Artikel 10 Overige financiële regelingen a) Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen De eventuele terugbetalingsverplichtingen ten gevolge van een studieovereenkomst of verhuiskostenvergoeding komen bij het einde van het dienstverband te vervallen, mits zij zijn aangegaan vóór de mededeling van boventalligheid als bedoeld in artikel 5 sub a. b) Kinderopvang De werkgeversbijdrage aan de kinderopvangregeling zal gedurende een eventuele opzegtermijn voor de kinderopvang, doch gedurende maximaal twee maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de gebruikelijke condities worden voortgezet. Eventuele negatieve fiscale consequenties die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de werknemer. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 18

20 Artikel 11 Geschillencommissie Er is een geschillencommissie die op verzoek van de werkgever of de werknemer toetst of het Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast. Als geschillencommissie fungeert een Bijzondere Kamer van de CAO-Beroepscommissie ex artikel van de CAO. De namen van de leden van de geschillencommissie worden bekend gemaakt, alsmede de adressering van deze commissie. a) Samenstelling De geschillencommissie bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door de Raad van Bestuur CWI. Een lid wordt benoemd op voordracht van de werkgever en een lid wordt benoemd op voordracht van de gezamenlijke vakorganisaties. De voorzitter wordt benoemd op gezamenlijke voordracht van de werkgever en de vakorganisaties. Indien de leden niet tot overeenstemming komen wordt de voorzitter door de werkgever aangewezen. De werkgever wijst een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan. Deze zijn geen lid van de geschillencommissie. b) Taak en werkwijze De geschillencommissie adviseert de werkgever in individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van het Sociaal Plan. De commissie komt zo spoedig mogelijk bijeen nadat de werkgever dan wel de werknemer een schriftelijk verzoek heeft gedaan om een uitspraak..de commissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze. c) Uitspraak Een uitspraak van de commissie geldt als een zwaarwegend advies aan de werkgever. Indien de werkgever besluit tot afwijking van het advies van de commissie zal hij zijn beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betrokken werknemer brengen. De commissie ontvangt hiervan een afschrift. d) Geheimhouding De geschillencommissie is verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke en zakelijke gegevens die haar bij het uitoefenen van haar taak ter kennis komen. e) Kosten Eventuele kosten die de geschillencommissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak, komen voor rekening van werkgever. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 19

21 Aldus overeengekomen te Amsterdam, op Namens CWI Namens vakorganisaties C. Franke ABVAKABO FNV mw. E.M.A. van der Weiden CMHF J.C. van der Vlugt CNV Publieke Zaak H. van der Wind De Unie R.H. Zijlstra Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 20

22 Bijlage I Uitwerking begrip reorganisatie en bepalingen over vaststelling boventalligheid en herplaatsing Uitwerking begrip reorganisatie en gevolgen: Reorganisatie in de zin van dit Sociaal Plan kan betrekking hebben op een van de volgende drie situaties: 1. Bij een bedrijfsonderdeel vermindert het aantal arbeidsplaatsen om bedrijfseconomische redenen. Er is geen sprake van overheveling van werkzaamheden naar een ander bedrijfsonderdeel, en evenmin is sprake van een wijziging in de inrichting van de organisatie of het verdwijnen van functies. De werkgever stelt vast in welke categorieën uitwisselbare functies en in welke omvang de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen plaats moet vinden. Nadat rekening is gehouden met eventueel vrijwillig vertrekkende werknemers, wordt de boventalligheid binnen de categorieën uitwisselbare functies vastgesteld volgens de criteria van artikel 4:2 van het Ontslagbesluit, te weten het afspiegelingsbeginsel. 2. Bij een bedrijfsonderdeel vervallen arbeidsplaatsen in verband met opheffing of het overhevelen van werkzaamheden naar een ander bedrijfsonderdeel. Indien de werkzaamheden niet worden verplaatst naar een ander bedrijfsonderdeel wordt de betreffende werknemer boventallig. Indien de werkzaamheden en functie van de werknemer integraal worden verplaatst naar een ander bedrijfsonderdeel volgt de werknemer zijn werkzaamheden en functie en wordt hij overgeplaatst naar het andere bedrijfsonderdeel. Indien werkzaamheden en functie worden overgeheveld naar een ander bedrijfsonderdeel zonder dat sprake is van overplaatsing van alle arbeidsplaatsen, worden de personele gevolgen voor beide bedrijfsonderdelen in totaliteit bezien. Eventuele boventalligheid wordt vastgesteld volgens het afspiegelingsbeginsel, waarbij de werknemers van de opgeheven arbeidsplaatsen en werknemers in de uitwisselbare functies in het ontvangende bedrijfsonderdeel gezamenlijk in de beoordeling worden betrokken. 3. Bij een bedrijfsonderdeel is in verband met een belangrijke wijziging in de dienstverlening sprake van het opnieuw inrichten van de organisatie met deels nieuwe functies die niet zonder meer uitwisselbaar zijn met bestaande functies. De werkgever stelt vast welke functies in welke aantallen in de bestaande situatie vervallen en welke functies in welke aantallen in de nieuwe situatie noodzakelijk zijn. Nagegaan wordt eerst welke werknemers van de functies die zijn vervallen, bereid zijn op vrijwillige basis afstand te doen van aanspraak op een functie in de nieuw ingerichte eenheid. Voor de overige werknemers uit de categorie vervallen functies wordt de individuele plaatsing in de nieuw ingerichte eenheid door de werkgever vastgesteld op basis van geschiktheid, aantoonbare beheersing van noodzakelijke competenties, samenstelling teams en persoonlijke omstandigheden. De werknemer die niet wordt geplaatst, wordt aangewezen als boventallige. De werknemer kan derhalve als boventallige worden aangewezen: als gevolg van vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in zijn categorie uitwisselbare functies; als gevolg van opheffen van een bedrijfsonderdeel of het overplaatsen van werkzaamheden; als gevolg van het niet geplaatst worden na een wijziging in de inrichting van zijn bedrijfsonderdeel. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 21

23 Afspiegeling Wanneer volgens dit Sociaal Plan sprake zal zijn van toepassing van het afspiegelingsbeginsel voor de aanwijzing als boventallige werknemer, zal dit op basis van de volgende criteria, ontleend aan het Ontslagbesluit, plaats vinden. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat - per een nader objectief vast te stellen peildatum 2 - per bedrijfsonderdeel, binnen een categorie uitwisselbare functies, per leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor aanwijzing als boventallige in aanmerking worden gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder. Het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor aanwijzing als boventallige in aanmerking wordt gebracht, komt vervolgens zoveel mogelijk overeen met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de categorie uitwisselbare functies in het bedrijfsonderdeel. Hiervan kan worden afgeweken indien een werknemer over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden beschikt, dat zijn aanwijzing als boventallige voor het verder functioneren van het bedrijfsonderdeel te bezwaarlijk is. Eveneens kan hiervan worden afgeweken indien een werknemer vanwege de aanwezigheid van fysieke/medische beperkingen een zwakke arbeidsmarktpositie heeft. Voor de bepaling van de duur van het dienstverband wordt bij aanwijzing van werknemers als boventallige werknemer gerefereerd aan het Ontslagbesluit en de praktijk van de CWI. Meer in het bijzonder betekent dit dat de periodes meegeteld worden waarin een werknemer vóór aanvang van zijn dienstverband met de werkgever of een van diens rechtsvoorgangers, bij deze zelfde werkgever heeft gewerkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of op basis van uitlening door een derde (zoals bijvoorbeeld detachering of uitzendwerk) in dezelfde of vergelijkbare functie. Deze periodes tellen niet mee na een onderbreking van meer dan drie maanden. Bij een onderbreking van drie maanden of minder tellen de onderbrekingen zelf niet mee voor de bepaling van de duur van het dienstverband. Voorbeeld afspiegeling Binnen een categorie uitwisselbare functies in een bedrijfsonderdeel zit 15% van de werknemers in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar, 45% in de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar, 35% in de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar en 5% in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Er vervallen 25 arbeidsplaatsen binnen die categorie onderling uitwisselbare functies in het desbetreffende bedrijfsonderdeel. In de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar vallen dan 4 boventalligen (15% van 25), in de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar vallen 11 boventalligen (45% van 25), in de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar vallen 9 boventalligen (35% van 25) en in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder valt 1 boventallige (5% van 25). Hierbij geldt dat binnen de leeftijdsgroep de werknemers met het kortste dienstverband voor aanwijzing als boventallige in aanmerking worden gebracht. 2 Deze zal steeds in de adviesaanvraag voor de desbetreffende reorganisatie worden vermeld. Sociaal Plan CWI definitief 1.11 ( ) 22

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en

Abvakabo FNV, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en. CNV publieke Zaak, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.. en SOCIAAL PLAN WIW De ondergetekenden Stichting Uitzicht en gemeente Nijmegen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door T. Tankir, wethouder van de gemeente Nijmegen en voorzitter van het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016.

Sociaal Plan ID Werknemers. In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. Sociaal Plan ID Werknemers In verband met het opheffen van de loonkostensubsidie In en Doorstroombanen per 1 augustus 2016. De Basis Maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanleiding opstellen Sociaal

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT SOCIAAL PLAN 01 JULI 2012-01 JULI 2014 ZIUT Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie 2.0 - Definitief Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. 1. PERIODIEK OVERLEG EN WIJZIGINGEN... 3 1. 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010

SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING. NPS, RVU, TELEAC en NEWCO. 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 1 SOCIALE BEGELEIDINGSREGELING NPS, RVU, TELEAC en NEWCO 1 juli 2010 t/m 31 december 2010 2 Inhoud Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer... 5 c) CAO... 5 d) Reorganisatie...

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

26 april Sociaal Plan CIZ

26 april Sociaal Plan CIZ 26 april 2012 Sociaal Plan CIZ 2012-2013 Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 6 1. Werkingssfeer... 6 2. Werkingsduur... 7 3. Aanpassing...

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal plan. 23 mei 2005 tot en met 31 mei 2008 UWV. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Sociaal plan. 23 mei 2005 tot en met 31 mei 2008 UWV. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Sociaal plan 23 mei 2005 tot en met 31 mei 2008 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 28 april 2005 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Medewerker... 5 c) Reorganisatie...

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Fokus Exploitatie 1 SOCIAAL PLAN Stichting Fokus Exploitatie 2 Inhoudsopgave 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 4 3. Wijziging 4 4. Definities 4 5. Mogelijkheid tot bezwaar 5 6. Hardheidsclausule 5 7. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

CRH Bouwmaterialenhandel BV

CRH Bouwmaterialenhandel BV CRH Bouwmaterialenhandel BV Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel BV Looptijd van 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 Sociaal Plan CRH Bouwmaterialenhandel 1 juni 2013 tot 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS

SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS SOCIAAL PLAN VILLEROY & BOCH WELLNESS LOOPTIJD VAN 18 DECEMBER 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Definities 4 Werkingssfeer 4 Werkingsduur 5 Verplichtingen van partijen 5 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan A&O Services b.v.

Sociaal Plan A&O Services b.v. Sociaal Plan A&O Services b.v. Inhoud Preambule 1. Definities 2. Werkingssfeer en werkingsduur 3. Algemene bepalingen en voorwaarden 4. Hardheidsclausule 5. Gevolgen voor het personeel 6. Proces boventalligheid

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Principe-akkoord. Sociaal Plan

Principe-akkoord. Sociaal Plan Principe-akkoord Sociaal Plan In het kader van de overname van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Delfzicht Ziekenhuis door het Medisch Laboratorium Noord. Groningen, 17 oktober 2006 Versie 5;

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie