Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010"

Transcriptie

1 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

2 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2009, Voorzitter, mr. G.H. Faber Secretaris, ing. G.J.M. Ruijs Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein XB Zaandam Tel.: Fax: adres: Internetsite: versie 1.0 definitief concept 23 april 2009

3 Inhoud BELEIDSBEGROTING 1. Inleiding Programmaplan Veiligheidsbureau GHOR RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen RBZW: Opleidingen RBZW: Projecten RBZW: Lokale brandweerzorg VrZW Algemeen Paragrafen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Financiering Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatie en automatisering Communicatie Facilitair Planning & Control Kwaliteitszorg, bestuur & beleid FINANCIELE BEGROTING 4. Uitgangspunten begroting Kadernota Baten en Lasten Inleiding Overzicht baten en lasten Besluit tot vaststelling Bijlagen I Investeringsbegroting II Afkortingenlijst 3

4 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. In deze begroting worden de in de kadernota 2010 vastgestelde inhoudelijke richtingen en de daaraan gekoppelde financiële randvoorwaarden samengebracht met de reeds lopende programma s en de beheersmatige aspecten van de organisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In 2010 bouwt de VrZW verder aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises, de regionale brandweer en de GHOR. Met het tekenen van het convenant met de minister van BZK heeft de VrZW voorgesorteerd op de nieuwe Wet veiligheidsregio s die kaderstellend zal zijn voor deze kwaliteit en daarmee op de toekomst van de veiligheidsregio. Procedure De conceptbegroting wordt aangeboden voor behandeling en besluitvorming aan het bestuur van de VrZW van 8 mei Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2010 tijdens de bestuursvergadering op 26 juni Deze begroting dient ten slotte voor 15 juli 2009 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. In het jaarverslag 2010 zal ten slotte worden weergegeven in hoeverre de doelstellingen uit de begroting al dan niet zijn gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW wordt voor de programma s van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsbureau, RBZW, GHOR en VrZW algemeen) aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau 1 (weerstandsvermogen, risico s, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering). In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten van deze begroting VrZW beschreven waarna in hoofdstuk 5 het overzicht van baten en lasten wordt gegeven. 1 GHOR wordt in dat hoofdstuk niet betrokken omdat de GHOR-taken volledig zijn uitbesteed aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de betreffende afspraken zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. 4

5 2. Programmaplan Dit tweede hoofdstuk bevat een overzicht van de te realiseren programma s en een beschrijving van de programmaplannen voor 2010 en verder. In de programmaplannen wordt per programma c.q. taakveld / product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In het jaarverslag 2010 zal worden weergegeven in hoeverre deze doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd. In 2009 worden vier programma s onderscheiden. Alleen het programma RBZW is uitgewerkt in een vijftal producten. Dit is in onderstaand overzicht schematisch weergegeven. Overzicht programma s en producten Programma Veiligheidsbureau GHOR RBZW VrZW Algemeen Product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg 2.1. Veiligheidsbureau Programma Veiligheidsbureau Algemene omschrijving Vanaf 1 januari 2008 is het veiligheidsbureau formeel werkzaam in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Binnen dit bureau vindt de multidisciplinaire beleidsmatige voorbereiding op rampen en crises plaats en is daarmee een belangrijke schakel in de netwerkorganisatie die de veiligheidsregio is. Om tot meer en betere multidisciplinaire samenwerking te komen, fungeert het veiligheidsbureau als het ware als smeerolie tussen de vier betrokken disciplines (brandweer, politie, GHOR en gemeenten). Het bureau positioneert zich als hét platform voor multidisciplinaire afstemming tussen de verschillende publieke organisaties onderling en waar nodig met private partijen. Dit doet het veiligheidsbureau door het RMT en het bestuur beleidsmatig te ondersteunen vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid. Organisatie Uit de evaluatie van de werkzaamheden van het bureau tot nu toe is gebleken dat de formatie voor coördinatie van het bureau, welke in de aanloop is ingeschat op 0,3 fte, te laag is. De inzet van 0,5 fte formatie is reëel, ook gezien de uitbreiding van het bureau, en wordt per 1 januari 2010 van kracht. Ook is uit de evaluatie gebleken dat niet alle projectresultaten aan de lijn kunnen worden overgedragen; er is tevens capaciteit bij het veiligheidsbureau zelf nodig om administratieve en beheerstaken uit te kunnen voeren. Vanaf 2010 komt hiervoor 0,5 fte extra beschikbaar. 5

6 Taak Opstellen (geactualiseerd) risicoprofiel Activiteiten Een overzicht opstellen van risicovolle situaties in de regio die tot ramp of crisis kunnen leiden. Een overzicht maken van soorten branden, rampen of crises en de effecten, zowel voor risico s in de eigen regio als in de buurregio s. Een risico-inschatting opstellen met betrekking tot nationale veiligheid (pandemie, stroomstoring, terrorisme). Specifiek aandacht besteden aan: - prioritering van risico's - zienswijze partners (brede multidisciplinaire insteek waarbij partners zoals de politie, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat betrokken zijn) - bestuurlijk vastgesteld zorgniveau bovenregionale samenwerking Taak Beheer Regionaal Crisisplan Activiteiten Het beschrijven van de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. Beheer van het plan door het veiligheidsbureau. Beoogde doelstellingen / resultaten Het risicoprofiel is opgesteld volgens de nieuwe landelijke vereisten en is bestuurlijk vastgesteld met als doel inzicht te krijgen in risicovolle situaties en daar naar te handelen. Beoogde doelstellingen / resultaten Het crisisplan is volgens wetgeving ontwikkeld en bestuurlijk vastgesteld, waarmee de generieke aanpak van rampen en crises in de regio is beschreven. Het crisisplan heeft tot doel bestuurlijke, organisatorische en coördinerende aspecten van de crisisbestrijding vast te leggen en te bewaken, om tot eenduidige aanpak van crises te komen. Taak Opstellen Beleidsplan Veiligheidsregio Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het beschrijven van de wijze waarop de Het vierjarig Beleidsplan Veiligheidsregio, dat multidisciplinaire voorbereiding en is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel, is uitvoering van de crisisbeheersing en volgens de wetgeving ontwikkeld en rampenbestrijding wordt vormgegeven. bestuurlijk vastgesteld. Het beleidsplan biedt Aangeven op welke wijze de kwaliteit een beleidsmatig en financieel kader voor de wordt geborgd. Het op te leveren uitvoering van alle taken en projecten binnen beleidsplan besteedt ten minste aandacht de VrZW, zodat het meerjarige beleid van de aan de volgende onderwerpen: verschillende onderdelen in onderlinge - de organisatie van de veiligheidsregio samenhang inzichtelijk is. - missie en visie - het risicoprofiel - risicobeheersing - incidentbeheersing - herstel - informatiemanagement - kwaliteitszorg en kennismanagement 6

7 Taak Beheer Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), inclusief Container Haakarmbak (COH) Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het (laten) uitvoeren van een Een goed functionerende RCC en COH in de programma van eisen voor het RCC en regio. Voldoende en goed opgeleide COH, zoals opgesteld in het project ondersteunende functionarissen (plotters, Kwaliteitsverbetering GRIP. journaalschrijvers en ROT/RBTondersteuners). Beheer en realisatie adequate voorzieningen, inclusief COH. Taak Beheer Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie De regionale multidisciplinaire van trainingen en oefeningen van alle crisisbeheersingsorganisatie in de regio is multidisciplinaire, bij rampenbestrijding zowel kwantitatief als kwalitatief op orde en betrokken teams. voldoet aan de Basisvereisten Coördinatie over de OTO-activiteiten Crisismanagement. Organisatie van de waarneming, de administratie, de registratie van functionarissen en het beheer over de uitvoering van het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen. Uitvoeren van de in 2009 ontwikkelde basiscursus Opleiding Crisisbeheersing Rampenbestrijding. Taak Risicoanalyse en advisering evenementen Activiteiten Periodieke multidisciplinaire analyse van evenementen met als doel een maatwerkadvies ter voorbereiding aan gemeenten en hulpdiensten. Maandelijkse vergadering van de werkgroep Evenementenveiligheid, die zich buigt over de risicovolle evenementen en hierover een advies uitbrengt. Taak Beheer Evenementenkalender Activiteiten Het op één centrale plek (veiligheidsbureau) registreren en verspreiden van de benodigde informatie (o.a. datum, grootte, tijdstip) over alle relevante vergunde evenementen Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering over evenementenveiligheid vindt in multidisciplinair verband plaats. Gekomen wordt tot een beoordeling van de regionale inzet en voorbereiding op evenement in brede zin: van hulpdiensten, gemeenten en organisator van het evenement. Beoogde doelstellingen / resultaten Er is een regionale behoefte aan een evenementenkalender, vanwege de consequenties van evenementen voor de capaciteit van de operationele diensten in het belang van de veiligheid op het evenement Taak Uitvoering regionale werkzaamheden risicocommunicatie Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten 7

8 Het opstellen van een format voor een informatiebrochure risicocommunicatie. Het (nader) uitwerken van een specifieke communicatieaanpak voor specifieke regiobrede risico's. Er worden regionale producten opgeleverd en er worden regionale activiteiten uitgevoerd, met als doel te komen tot een eenduidige vorm van risicocommunicatie in de regio Zaanstreek-Waterland. Taak Training Gemeentelijke managementteams Activiteiten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van trainingen en oefeningen van de gemeentelijke managementteams monodisciplinair Beoogde doelstellingen / resultaten De gemeentelijke managementteams zijn geoefend volgens de basisvereisten crisisbeheersing 2.2. GHOR Programma GHOR Algemene omschrijving De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen, met als doel mogelijke gezondheidschade bij (potentiële) slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Inhoudelijk wordt dit programma uitgevoerd door het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, op basis van een bestuurlijk convenant dat tussen de beide veiligheidsregio s is afgesloten. Dit convenant heeft een looptijd van drie jaar ( ). In 2010 wordt bepaald of deze constructie wordt voortgezet of dat een andere organisatievorm wordt gekozen. Het niveau van dienstverlening is conform het bestuurlijk convenant gebaseerd op het niveau Indien het ambitieniveau wordt verhoogd, zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de (gemeentelijke) bijdrage, die gedurende de looptijd van het convenant op een vast bedrag is gesteld. De hierna genoemde activiteiten worden of door het GHOR bureau Amsterdam- Amstelland uitgevoerd of door de GHOR Zaanstreek-Waterland in nauwe samenwerking en met ondersteuning van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. Alle activiteiten worden ook in 2010 budgetneutraal uitgevoerd; dat wil zeggen, tegen de kosten die in 2007 gangbaar waren en in het convenant zijn afgesproken voor drie jaar. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering spoedeisende medische hulpverlening Uitvoering psychosociale hulpverlening Medische opvang voor gewonden. Door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn, wordt een adequate hulpverlening aan slachtoffers geboden. Collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Met de uitvoering van dit programma wordt beoogd de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen zoveel mogelijk te beperken. 8

9 Uitvoering preventieve openbare gezondheidszorg Taak GHOR platform Activiteiten Voortzetting van het GHOR platform. Taak Onderzoek positionering GHOR Activiteiten Onderzoek naar de positionering van de GHOR voor afloop van het bestuurlijk convenant. Taak Samenwerking met ketenpartners Activiteiten Continuering samenwerking geneeskundige hulpverlening met ketenpartners conform Convenant Veiligheidsregio. Bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Een belangrijke doelstelling binnen het kader van dit programma is het verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme In de planvorming staat dan ook de ontwikkeling van draaiboeken centraal (bijvoorbeeld op het terrein van grieppandemie). Beoogde doelstellingen / resultaten Het periodiek uitwisselen van informatie en delen van kennis over relevante en actuele GHOR aangelegenheden, met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening en samenwerking met de ketenpartners. Beoogde doelstellingen / resultaten De dienstverlening door het GHOR bureau is geëvalueerd voor afloop van het bestuurlijk convenant. Beoordeeld is wat voor de regio de beste organisatorische en financiële opzet is van de GHOR, waarbij de evaluatie van de uitvoering van het convenant en actuele interregionale en landelijke ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Beoogde doelstellingen / resultaten Actief relatiemanagement in 2010 voortgezet: onderlinge diensten, inzet en verwachtingen zijn vastgelegd in convenanten met ziekenhuizen, huisartsen en andere daarvoor in aanmerking komende zorginstanties. Taak Vergunning Regionale Ambulancevoorziening Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering Veiligheidsbestuur over eisen De specifieke eisen die de VrZW wil opnemen vergunningverlening Regionale in de vergunning die de minister van VWS Ambulancevoorziening (RAV). per verstrekt aan de RAV in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in kaart gebracht. 9

10 2.3. RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Algemene omschrijving Het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige (wettelijke) taken van de regionale brandweer, gebaseerd op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg), met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma s Opleidingen en Alarmcentrale / Verbindingen. In 2008 en 2009 zijn veel van de nieuw beschreven taken/werkzaamheden met succes uitgevoerd. Ook is de aanvullende personele versterking in huis gehaald zodat in 2010 een vervolg wordt gegeven aan de kwaliteitsimpuls. De reguliere taken worden voortgezet en de nieuwe ambities op basis van het Beleidsplan VrZW worden daarbij meegenomen. Ook worden diverse projecten (zoals het dekkingsplan, het materieelspreidingsplan en de projecten kwaliteitsimpuls operationele leiding en PUEV II) voortgezet en zo mogelijk afgerond in De activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding bestaan uit 2 : Risicobeheersing Risicobeheersing betreft het adviseren over bestaande en nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico s en effecten tot gevolg hebben. Het beslaat de taakvelden pro-actie en preventie. Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek- Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Operationele Voorbereiding Operationele voorbereiding betreft de (operationele) voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Hieronder vallen diverse taakvelden, waaronder operationele planvorming, afstemming van brandweerzorg binnen de regio, beheer operationele leiding etc. Het doel van operationele voorbereiding is om de brandweerkorpsen binnen de regio adequaat voorbereid te hebben om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Taakveld Risicobeheersing Hoofddoelstelling Het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek- Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering geven aan PUEV II. Zie PvA PUEV II 3 Advisering externe veiligheid. Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. Advisering Vuurwerkbewaarplaatsen en evenementen. Advisering (complexe) ruimtelijke plannen Advisering en ondersteuning beleid Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. De belangen van de brandweer zijn op een juiste wijze geborgd in het gemeentelijke planvormingsproces. Gevraagd en ongevraagd is geadviseerd 2 Voor deze begroting wordt volstaan met een korte samenvatting van de taken die binnen de taakvelden worden uitgevoerd. 3 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur i.o. op 19 september

11 risicobeheersing Coördinatie van preventiebeleid t.a.v. onderwerpen m.b.t. risicobeheersing /integrale/fysieke veiligheid. Geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen en vertaald naar regionaal niveau. Ontwikkeling tot kenniscentrum risicobeheersing. Unificatie van de vertaling van formele regelgeving preventie op regionaal niveau. Het preventiebeleid is op tactisch en strategisch niveau afgestemd binnen de regio. Regionale samenwerking op preventiegebied is versterkt. Taakveld Operationele voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen binnen de regio om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden in de bestrijding van rampen en crises. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het ontwikkelen en harmoniseren van het regionale preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures. Het coördineren en faciliteren van de organisatie van het grootschalig brandweeroptreden. Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen. Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS/WVD). Draaiboek(en) brandweer (regionaal). Vastgesteld preparatieniveau Zaanstreek- Waterland. Unificatie en beheer planvorming, procedures en protocollen. Coördinatie en beheer specialistische taken regio Zaanstreek-Waterland. Beheer operationele leiding en optimalisatie kwaliteit. Beheer en bewaking operationele dekking en spreiding van voertuigen. Coördinatie en uitvoering van het oefenbeleidsplan voor wat betreft: - operationele leiding - ondersteunende functies in het grootschalig optreden - vertaling landelijke ontwikkelingen naar regionaal niveau - unificatie gemeentelijke oefeningen op regionaal niveau Beschikbaarheid en bruikbaarheid van materieel en materiaal ten behoeve van het grootschalig optreden (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Coördinatie en beheer regionale BOTorganisatie. Alle brandweeroptredens zijn ook monodisciplinair geëvalueerd. Geoefendheid van meetploegen (8 oefeningen per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van apparatuur en materialen voor meetploegen (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Uitgebrachte adviezen inzake OGS (NB: het aantal adviezen is afhankelijk van de vraag). 11

12 Geoefendheid en bijscholing van de ROGS (per jaar ca. 4 multidisciplinaire oefeningen en 2 maal bijscholing op het NIFV). Coördinatie en beheer OGS/WVDorganisatie regionaal. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van OGS-materieel en materiaal (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties) RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen Programma Alarmcentrale / Verbindingen Hoofddoelstelling Het verkrijgen, (zo mogelijk) verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van een incident, het beoordelen van die gegevens, die vertalen naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en het zo snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van hulp. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het proces omvat alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over het incident (aanname) en het alarmeren en/of informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en andere hulpbronnen (uitgifte). Het 24 uur per dag, 7 dagen in de week bedienen van de meldkamersystemen. Continue paraatheid en geoefendheid van de centralisten. De essentiële gegevens die de melders over het incident kunnen geven zijn tijdig in GMS vastgelegd. Verwerking van meldingen van het grootschalig incident: alle kerngegevens en 60% van de overige essentiële gegevens uit maximaal 10 meldingen per 5 minuten tot een maximum van 100 meldingen per uur zijn binnen 4 minuten na binnenkomst van een melding in GMS geregistreerd. Scheiding ook in personele zin van het aanname- en uitgifte proces, bij grootschalige incidenten. Initieel alarmeren voor het grootschalig incident, binnen 2 minuten nadat is voldaan aan de criteria van grootschalig incident. Er is meegedraaid in multi- en monodisciplinaire oefeningen, ter bevordering van inzichten in incidentafhandeling en informatieuitwisseling. Jaarlijks tien trainingsdagen centralisten georganiseerd en 2 oefeningen met de GMK partners. Twee themadagen zijn georganiseerd gerelateerd aan samenwerking met partners in het operationele proces, met als doel de informatie-uitwisseling te verbeteren en efficiëntere inzet van repressieve brandweereenheden. Meerjarenopleidingsplan individuele medewerkers opgesteld. 12

13 Het beheren en onderhouden van de meldkamer- en overige alarmeringssystemen (d.m.v. dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, operationele testen, etc.). Uitbreiding capaciteit met een centralist direct na de eerste melding tot grootschalig incident, binnen 15 minuten. Uitbreiding van capaciteit kort na de eerste meldingen met een tweede extra centralist, binnen 30 minuten na de eerste meldingen. Het adviseren over, het beheren en het onderhouden van alle systemen e.d. op het gebied van operationele ICT en de informatieprocessen Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen (dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, etc) Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen, (o.a., incidentrapportages, op afstand digitale beschikbaarheid procedures (OPF, Alert), City Gis, Netcentrische werkwijze, Roosterweb, Microsoft Groove) Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000 Uitvoering geven aan beleidsregels ministerie van BZK. De meldkamersystemen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Het radio en televisiesignaal/-onderbrekingssysteem van RTV-NH is beschikbaar en bruikbaar. Het Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) is beschikbaar en bruikbaar. Sirenes zijn 12x per jaar getest i.s.m. afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Het Nationaal Meetnet (NMR) is beschikbaar. Piketroosters voor centralisten en piketcentralisten zijn opgesteld en verspreid voor aanvang van het begrotingsjaar. Piketdienst voor een centralist ten behoeve van AC, VC-COH, RCC en OVD. Benodigde hardware en software zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Aanwezige hardware en software zijn up to date. De verbindingsmiddelen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Verbeterde uitwisseling van operationele informatie naar de korpsen, snellere alarmering rampenstaven. Fall back systemen voor uitval P2000 en C2000. Uitvoering gegeven aan eisen gesteld in het beveiligingsplan C2000. Project omnummering voertuigen incl. herprogrammering systemen uitgevoerd RBZW: Opleidingen Programma Opleidingen Hoofddoelstelling Het (laten) aanbieden en verzorgen van brandweeropleidingen (- bijscholingen) en het afnemen van brandweertoetsen/-examens tot en met het niveau van Brandmeester, zie ook (nu nog) Brandweerwet 1985/artikel 4.4b. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het (laten) aanbieden van Opleidingsbrochure brandweeropleidingen (- bijscholingen) Het (laten) verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweermedewerkers in de regio Het vernieuwen/wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en het nieuw in te voeren Ca. 19 cursussen op 5 niveaus met ca. 370 deelnemers in het opleidingsjaar Projectgroep gestart. Aanvang gemaakt met invulling voorwaarden competentiegericht opleiden, waaronder het (didactisch) opleiden van 13

14 competentiegericht opleiden (zie Kadernota 2010 e.v.) Het Competentiegericht Opleiden voor Officieren (C.O.O.) continueren binnen de RBZW Het uitvoeren van het ESF subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. E.e.a. is afhankelijk van het al dan niet inloten in de ESF-regeling (aansluitend subsidietraject). Beheer en onderhoud opleidingsmateriaal/-materieel docenten, het didactisch bijscholen van praktijkinstructeurs, het werven/ selecteren/opleiden van werkplekbegeleiders. Lesmateriaal/-methodiek ontwikkeld. Roosters geïmplementeerd. C.O.O. is geborgd in de RBZW t.b.v. aansluiting bij landelijke ontwikkelingen. ESF subsidiegelden zijn verkregen ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Gelden zijn onder meer ingezet voor de modulaire brandweeropleidingen voor de lokale en regionale brandweer. Inzetbaarheid materiaal is gegarandeerd door onder andere de vervanging van een opleidingstankautospuit RBZW: Projecten In 2010 zijn er geen activiteiten op dit product RBZW: Lokale brandweerzorg Programma RBZW: Lokale brandweerzorg Lokale brandweerzorg Hoofddoelstelling De medewerkers die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de lokale brandweerzorg zijn in dienst bij de RBZW en gedetacheerd naar Brandweer Zaanstad. De medewerkers die voor beide organisaties werkzaamheden verrichten, worden middels een Service Level Agreement doorbelast naar Brandweer Zaanstad. Subdoelstellingen Uitvoeren detacheringsovereenkomst. Beoogde activiteiten / resultaten Kwalitatief goede medewerkers zijn geleverd aan Brandweer Zaanstad. Het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering met Brandweer Zaanstad conform de SLA bedrijfsvoering. SLA bedrijfsvoering is naar tevredenheid van de klant uitgevoerd. 14

15 2.8. VrZW Algemeen Programma VrZW Algemeen Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hoofddoelstelling Multidisciplinaire samenwerking en coördinatie om in geval van crises en rampen adequaat op te kunnen treden ten aanzien van de kritische meldkamerprocessen (leiding en coördinatie, opschaling rampbestrijding en informatiemanagement). Subdoelstellingen Paraatheid ten behoeve van de coördinatie van multidisciplinaire calamiteiten Uitvoering project informatiemanagement en borgen in GMK omgeving. Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het grootschalig incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. De juiste informatie kan in dit verband worden gedefinieerd als de actuele, essentiële punten van het grootschalig incident, de verwachte effecten en de ingezette capaciteiten. Hieronder valt ook de expertise die nodig is voor een effectieve bestrijding. De juiste vorm is in ieder geval een multidisciplinair totaalbeeld met deze essentiële punten, dat goed toegankelijk, overzichtelijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd is. Uitvoering geven aan adviezen / aanbevelingen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ten aanzien van de toetsing RADAR. Beoogde activiteiten / resultaten Groeimodel naar 24 uur x 7 paraatheid van een multidisciplinaire calamiteitencoördinator, incl. roostering, opleiding en training. Functioneel technisch beheer GMK domein. Vastgestelde format multidisciplinaire sitrap GMK. Verbeterslag uitwijk GMK. Implementatie en borging Netcentrische werkwijze. Proces informatiemanagement beschreven. Sectie informatiemanagement ingericht i.s.m. directe interne partner veiligheidsbureau. Advisering over alarmering, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling ten behoeve van rampenstaven. Inrichten piket + rooster voor de functionaris informatiemanager voor de rampenstaven GRIP, multidisciplinair en voorafgaand aan het begrotingsjaar een vastgesteld en verspreid rooster. In 2009 kennisgenomen van adviezen / aanbevelingen en plan van aanpak opgesteld. In 2010 is (verdere) uitvoering gegeven aan het plan van aanpak RADAR binnen de (financiële) mogelijkheden. 15

16 3. Paragrafen Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een vijftal paragrafen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau. In het hoofdstuk wordt de GHOR verder niet betrokken, aangezien de afspraken daarover zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. Het gaat hier om de volgende paragrafen: - Weerstandsvermogen - Kapitaalgoederen - Financiering - Bedrijfsvoering 3.1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee financiele gevolgen van optredende risico s kunnen worden opgevangen. Uit een inventarisatie blijkt dat de veiligheidsregio momenteel niet beschikt over een structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat bij de veiligheidsregio uit de algemene reserve die per 31 december ,- bedraagt (indien resultaatbestemming 2008 wordt gehonoreerd). De overige reserves zijn bestemd en kunnen dus niet zonder meer worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Het beleid ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de Nota Weerstandvermogen en Risicomanagement, van de gemeente Zaanstad (mei 2005). De risicoparagraaf wordt uitgesplitst in financiële risico s en overige risico s (politiekbestuurlijk). Financiële risico s Rijksbijdrage rampenbestrijding Vanaf 2010 verhoogt de minister de bijdrage op grond van het Besluit Doeluitkering Bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) omdat zij de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland op een hoger plan wil trekken. Echter, het risico bestaat dat de minister tegelijk additionele taken aan de regio s oplegt die binnen die verhoging gedekt moeten worden. Onderzoek regionalisering brandweer Eind 2008 is gestart met een onderzoek naar de mogelijke regionalisering van de brandweer in Zaanstreek-Waterland. Wanneer uiterlijk 31 december 2009 unaniem tot volledig regionaliseren wordt besloten, kan de VrZW aanspraak maken op een tweede tranche vanuit de verhoging BDUR-gelden ad ,- (vervolgsubsidie bij convenant dat met de minister is afgesloten). Hieruit kunnen de ontwikkel- en projectkosten met betrekking tot regionaliseren betaald worden. Als er echter niet tijdig een besluit wordt genomen en er toch stappen tot regionaliseren worden gezet, dan zal de VrZW voor deze 16

17 kosten additionele financiering moeten zoeken (zie ook Risicoparagraaf Kadernota VrZW 2010 e.v.). Gevolgen besluitvorming Kadernota 2010 e.v. en Wet veiligheidsregio s. In het proces om te komen tot een Kadernota 2010 e.v. zijn, vanuit financiële overwegingen van de deelnemende gemeenten, meerdere beleidsvoornemens voor 2010 opgeschort naar 2011 en verder. Dit betekent dat het langer duurt voordat bepaalde kwaliteitsslagen gemaakt zijn. Wanneer in de nog vast te stellen Wet veiligheidsregio s en de bijbehorende besluiten (Besluit veiligheidsregio s, Besluit personeel veiligheidsregio s) bovendien eisen worden opgelegd waarin nog niet voorzien is, is er vóór 2011 geen ruimte in de begroting om hier invulling / uitvoering aan te geven. Landelijke projecten In de begroting is geen rekening gehouden met eventueel hogere kosten van landelijke projecten die vanuit de NVBR en/of BZK worden uitgevoerd, alsmede de kosten van mogelijke nieuwe initiatieven / projecten. Ondernemersrisico De VrZW draagt ondernemersrisico bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico s van nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen door voor- en nacalculatorische tariefberekeningen inclusief analyse van de verschillen. Arbeidsongeschiktheid medewerkers De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico s zijn niet verzekerd. Dit betekent dat in geval van ziekte een aantal werkzaamheden niet uigevoerd kan worden of dat er extra uitgaven zullen moeten plaatsvinden om vervanging aan te trekken. Ontvlechting VrZW / detachering medewerkers aan Brandweer Zaanstad Er is besloten géén fonds te maken voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor niet-functionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij de VrZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor de VrZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen kunnen leiden. Exploitatie en onderhoud oefencentrum De Kubus Het risico bestaat dat het oefencentrum niet optimaal wordt geëxploiteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer elders tegen gunstigere voorwaarden oefenruimte wordt aangeboden of door teruglopende animo. Dit betekent dat er dan inkomsten worden misgelopen. In 2009 wordt een update van het onderhoudsplan Kubus uitgevoerd. Dit zou kunnen betekenen dat er extra onderhoudskosten uit voortvloeien die niet in de begroting 2010 zijn gedekt. Onderzocht wordt of met bouwkundige aanpassingen het gebouw zodanig kan worden gemoderniseerd dat er extra geëxploiteerd kan worden. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de extra kosten zullen kunnen worden bekostigd vanuit de meeropbrengsten. Overige risico s Aansprakelijkheidsrisico Het risico op een aansprakelijkheidstelling als gevolg van incorrect handelen door onvoldoende opgeleid, geoefend en beschermd personeel, of vanwege schade/letsel 17

18 opgelopen door een personeelslid (dus ook de vrijwilliger) als gevolg van nalatigheid door de werkgever. Risico bijstandverlening Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico s opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend. Risico positie bestuurders De positie van de bestuurder(s) staat op het spel als een incident/ramp niet goed wordt aangepakt door de bestuurder(s) zelf, of door gemeenten en hulpverleningsdiensten. Risico imagoschade Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en brandweer imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon- /werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweerzorgtaak afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweerzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen De onderhoudskosten maken slechts een beperkt deel uit van de totale kosten, aangezien er weinig kapitaalgoederen in eigendom zijn van de veiligheidsregio. Het betreft de volgende kapitaalgoederen: Regionale voertuigen In 2008 is het wagenpark uitgebreid met voertuigen voor de operationele leiding. Deze piketvoertuigen zijn uitgerust met diverse specialistische apparatuur om de grote diversiteit aan taken te kunnen uitvoeren. Het reguliere onderhoud van de voertuigen wordt gedaan door brandweer Purmerend en brandweer Zaanstad. Materiaal en materieel Hieronder valt gereedschap, apparatuur, C2000, etc. Oefengebouw De Kubus Het onderhoud en beheer van het oefengebouw wordt volgens overeenkomst en tegen vergoeding uitgevoerd door de brandweer Purmerend. Aan het gebouw zal de nodige aandacht dienen worden besteed om het optimaal te (laten) gebruiken (zie risico s). Hiertoe wordt in 2009 een plan opgemaakt. Gemeenschappelijke Meldkamer De gemeenschappelijke meldkamer is in juni 2007 in gebruik genomen door zowel de RBZW als de Politie Zaanstreek-Waterland. Er zijn nadien nog verschillende investeringen en aanpassingen gedaan. Een groot deel van de kosten is verwerkt in de huurovereenkomst met de gemeente Zaanstad. De extra lasten zijn, middels een bestuursbesluit op 7 december 2007, verdeeld over de RBZW, Politie en Brandweer Zaanstad. Dit heeft als gevolg dat niet alle lasten in de huur zijn doorberekend, maar dat 18

19 er nog een aanzienlijk deel van de investeringen voor rekening van de RBZW zijn gekomen Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bedragen in ,-. In bijlage I is een overzicht opgenomen van investeringen in de periode Financiering De financieringsparagraaf is, in samenhang met het financieringsstatuut, een belangrijk instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het gaat daarbij om beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Door het algemeen bestuur van de VrZW is nog geen financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut zou in principe een samenvatting van het risicoprofiel van de VrZW moeten geven. Onder risico s valt hierbij te denken aan renterisico s, kredietrisico s, liquiditeitsrisico s, koersrisico s en debiteurenrisico s. De VrZW heeft geen leningen uitstaan, kent geen eigen kas en heeft geen eigen bankrekening. In de financiering van het werkkapitaal wordt voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit met de gemeente Zaanstad. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage dat geldt voor de rekening-courant overeenkomst tussen de gemeente Zaanstad en de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Voor debetsaldi > geldt een opslag van 2%. De rentevergoeding voor credit-saldi bedraagt 3%. De rente wordt per kwartaal afgerekend. Het debiteurenbeheer is, door middel van een Service Level Agreement (SLA), uitbesteed aan de Centrale Financiële Administratie (CFA) van de gemeente Zaanstad. De vaste activa worden gefinancierd door de gemeente Zaanstad. De rente bedraagt 4,5% per jaar en wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari Bedrijfsvoering Personeel en organisatie In de volgende tabel is de formatie in 2009 en 2010 weergegeven Form atie Form atie Vervulling vacatures Formatie totaal fte fte fte fte Veiligheidsbureau Veiligheidsbureau 5,79 5,79 0,70 6,49 RBZW Commandant 1,25 1,25 0,00 1,25 Staf 9,00 9,00 0,00 9,00 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 18,24 18,24 1,00 19,24 Alarmcentrale 18,10 18,10 1,50 19,60 Opleidingen 3,00 3,00 0,00 3,00 Bedrijfsvoering 14,67 14,67 0,00 14,67 Subtotaal 64,27 64,27 2,50 66,77 B ureau Detachering Stafbureau/directiesecretariaat 2,00 2,00 0,00 2,00 Voorbereidende lokale brandweerzorg 45,50 45,50 0,00 45,50 Operationele lokale brandweerzorg 9,00 9,00 0,00 9,00 Subtotaal 56,50 56,50 0,00 56,50 Totaal 126,56 126,56 3,20 129,76 19

20 Regionaal Management Development (RMD ) / loopbaanbeleid Ten aanzien van RMD vinden in 2010 de volgende activiteiten plaats: - RMD implementeren en borgen in de RBZW voor doelgroep leidinggevende en medewerkers specialistische functies op HBO niveau - Verzorgen trainingen voor managent en specialisten - Bepalen en uitzetten van diverse loopbaanpaden - Begeleiden van loopbaantrajecten - RMD systeem verder uitbouwen naar loopbaansysteem voor meerdere doelgroepen binnen de RBZW - Mogelijkheden onderzoeken om andere partners binnen de VrZW bij RMD te betrekken - Interregionale samenwerking inzake RMD verder uitrollen ARBO zaken De VrZW is als werkgever gehouden een veilige werkomgeving voor zijn medewerkers te bieden; een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) meet in hoeverre er aan de eisen op dat vlak wordt voldaan. Ieder vier jaar dient er een RI&E gehouden te worden. De laatste Inventarisatie heeft eind 2006 plaatsgehad, eind 2010 dient daarom een nieuwe RI&E te worden gehouden. Naar aanleiding van de RI&E wordt er per jaar een plan van aanpak (pva) gemaakt en tevens wordt jaarlijks geëvalueerd wat er van het pva terecht is gekomen en wat bijstelling behoeft. Een ander aspect van ARBO is de BedrijfsHulp- Verlening (BHV). Hiertoe dient jaarlijks een groep (bij)geschoold te worden en tevens jaarlijks een training/update reanimatie en bediening AED apparatuur te volgen. OR In 2009 is er een nieuwe Ondernemingsraad (OR) gekozen. De nieuwe samenstelling van de OR vraagt om afstemming en scholing. De VrZW heeft hiervoor nog geen structureel budget. Op regionaal niveau hebben de burgemeesters en gemeentesecretarissen, alsmede OR/OC-leden zelf uitgesproken dat een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) voor diverse projecten / processen wenselijk is. In 2009 vindt oprichting van een BOR plaats. Vanaf 2010 heeft de VrZW geld beschikbaar voor onder andere het houden van bijeenkomsten, deskundigheidsbevordering en de inhuur van externe expertise. Verzekeringen Een medewerker van de VrZW heeft zitting in de Regionale werkgroep ongevallenverzekering brandweervrijwilligers. Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen op het verzekering terrein op de voet en adviseert het bestuur. De werkgroep stimuleert de uniforme aanpak op dit gebied, maar kan niet voorschrijvend zijn Informatie en automatisering Gedurende de begrotingsperiode, zo ook de jaren erna, zal er binnen het gebied van Informatie en automatisering het nodige gerealiseerd worden. Naast de dagelijkse ondersteuning op de werkvloer en het beheer op het gebied van I&A staat in 2010 de aanschaf en implementatie van het softwarepakket MIT-office gepland. Een pakket dat het gebruik van sjablonen structureert en centraliseert, hetgeen er toe leidt dat er op eenduidige wijze wordt gehandeld in uitingen en dat het beheer van de diverse documenten vereenvoudigd. Naast deze implementatie nieuwe software, zullen er voorbereidingen worden getroffen om de upgrade/migratie naar een nieuwere Office versie en Windows Vista, als ook de upgrade naar een Exchange mailserver (zowel hardals softwarematig) in de jaren erna te realiseren Communicatie Het cluster communicatie richt zich in deze begrotingsperiode met name op de advisering en ondersteuning van projecten van de verschillende afdelingen van de VrZW, waaronder het vervolg op het Onderzoek regionalisering, het verbeteringstraject Kwaliteitsfoto etc. Daarnaast wordt het CMS-systeem, dat als basis dient voor de website, het intranet en het extranet, doorontwikkeld en het beheer van deze middelen geborgd door de nieuw 20

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kadernota Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 e.v.

Kadernota Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 e.v. Kadernota Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 e.v. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1500 XB Zaandam Tel.: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail adres: info@vrzw.nl Internetsite:

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Versie 1.0 Definitief

Versie 1.0 Definitief Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bijlagen

Inhoudsopgave Bijlagen Begroting 2013 1 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie: 1.0 Status: concept versie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

MD i GESCAND. l.a.a. per e-mail aan gemeentesecretarissen, controllers, commandanten en AOV'ers. Telefoon Fax E-mail Onderwerp

MD i GESCAND. l.a.a. per e-mail aan gemeentesecretarissen, controllers, commandanten en AOV'ers. Telefoon Fax E-mail Onderwerp Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Gemeente Waterland iterland I Gemeente Waterland 1 T.a.v. de gemeenteraad Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM 2 9 NOV 2012!012 GESCAND MD i 0 Prins Bernhardplein 112

Nadere informatie

Inhoudsopgave Bijlagen

Inhoudsopgave Bijlagen Begroting 2012 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie: 1.0 Status: Defintief vastgesteld

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Bijlage Dienstenboek Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Inzicht in de brandweerzorg die de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid nu en na regionalisering levert (exclusief de brandweerzorg die door de gemeenten

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen.

Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Lokaal pakket brandweerzorg Dienstenboek brandweer Maas en Waal voor de gemeente Beuningen Inzicht in de activiteiten die brandweer Maas en Waal verricht voor de gemeente Beuningen. Bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland

Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Programma van Eisen ex art. 4 lid 3 WAZ Advies aan het Veiligheidsberaad, uitgebracht door de ALV van GHOR Nederland Op 1 januari 2011 treedt de Wet ambulancezorg (WAZ) in werking. De wet is op 2 december

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0

Procesbeschrijving evenementenveiligheid. Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid Versie 3.0 Procesbeschrijving evenementenveiligheid 2012 Samenvatting Dit is een beschrijving van de werkwijze in de regio Noord-Holland Noord voor het begeleiden

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer. Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid. Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006

Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer. Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid. Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006 Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale brandweer Beleidsnotitie proactie: Vormgeven aan veiligheid Visie 2010 Plan van Aanpak 2004-2006 Colofon Uitgave Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant Regionale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

voorwoord November 2008 mr. G.H. Faber, voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

voorwoord November 2008 mr. G.H. Faber, voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorwoord Per 1 januari 2008 is de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (VrZW) tot stand gekomen. In de veiligheidsregio werken negen gemeenten (Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden

Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Beleidsplan Advisering vergunningverlening publieksevenementen GHOR Hollands Midden Vastgesteld door: J.C. Bernsen, Directeur Publieke Gezondheid Ingangsdatum: oktober 2011 Paraaf DPG Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel ijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie IC Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij ijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde besluiten m.b.t. regionalisering van de brandweer Kennemerland.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde besluiten m.b.t. regionalisering van de brandweer Kennemerland. 12 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 maart 2008 Nummer : 12 Commissie : Commissie Middelen Portefeuillehouder : burgemeester W.H. de Gelder Afdeling : III-Publiekszaken -

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden. Basis voor regionale informatievoorziening Haaglanden. De Brandweer Basis voor regionale informatievoorziening Mr. Rob K. Brons Regionaal Commandant Brandweer www.brandweerhaaglanden.nl www.brandweer.nl/haaglanden Landelijk Commandant USAR.NL commandant@brw.denhaag.nl

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie

Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Veiligheidsregio Kennemerland ervaringen traject Territoriale Congruentie Frans Schippers Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Regionaal Commandant Kennemerland De presentatie op onderdelen Wie zijn

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie