Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010"

Transcriptie

1 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

2 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2009, Voorzitter, mr. G.H. Faber Secretaris, ing. G.J.M. Ruijs Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein XB Zaandam Tel.: Fax: adres: Internetsite: versie 1.0 definitief concept 23 april 2009

3 Inhoud BELEIDSBEGROTING 1. Inleiding Programmaplan Veiligheidsbureau GHOR RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen RBZW: Opleidingen RBZW: Projecten RBZW: Lokale brandweerzorg VrZW Algemeen Paragrafen Weerstandsvermogen Kapitaalgoederen Onderhoud kapitaalgoederen Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Financiering Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Informatie en automatisering Communicatie Facilitair Planning & Control Kwaliteitszorg, bestuur & beleid FINANCIELE BEGROTING 4. Uitgangspunten begroting Kadernota Baten en Lasten Inleiding Overzicht baten en lasten Besluit tot vaststelling Bijlagen I Investeringsbegroting II Afkortingenlijst 3

4 1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. In deze begroting worden de in de kadernota 2010 vastgestelde inhoudelijke richtingen en de daaraan gekoppelde financiële randvoorwaarden samengebracht met de reeds lopende programma s en de beheersmatige aspecten van de organisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In 2010 bouwt de VrZW verder aan de verbetering van de kwaliteit van de voorbereiding en bestrijding van rampen en crises, de regionale brandweer en de GHOR. Met het tekenen van het convenant met de minister van BZK heeft de VrZW voorgesorteerd op de nieuwe Wet veiligheidsregio s die kaderstellend zal zijn voor deze kwaliteit en daarmee op de toekomst van de veiligheidsregio. Procedure De conceptbegroting wordt aangeboden voor behandeling en besluitvorming aan het bestuur van de VrZW van 8 mei Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2010 tijdens de bestuursvergadering op 26 juni Deze begroting dient ten slotte voor 15 juli 2009 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. In het jaarverslag 2010 zal ten slotte worden weergegeven in hoeverre de doelstellingen uit de begroting al dan niet zijn gerealiseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW wordt voor de programma s van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsbureau, RBZW, GHOR en VrZW algemeen) aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante beheersmatige aspecten voor de RBZW en het veiligheidsbureau 1 (weerstandsvermogen, risico s, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering). In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten van deze begroting VrZW beschreven waarna in hoofdstuk 5 het overzicht van baten en lasten wordt gegeven. 1 GHOR wordt in dat hoofdstuk niet betrokken omdat de GHOR-taken volledig zijn uitbesteed aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de betreffende afspraken zijn vastgelegd in het bestuurlijk convenant. 4

5 2. Programmaplan Dit tweede hoofdstuk bevat een overzicht van de te realiseren programma s en een beschrijving van de programmaplannen voor 2010 en verder. In de programmaplannen wordt per programma c.q. taakveld / product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten en resultaten beoogd zijn om de doelstellingen te behalen. In het jaarverslag 2010 zal worden weergegeven in hoeverre deze doelstellingen al dan niet zijn gerealiseerd. In 2009 worden vier programma s onderscheiden. Alleen het programma RBZW is uitgewerkt in een vijftal producten. Dit is in onderstaand overzicht schematisch weergegeven. Overzicht programma s en producten Programma Veiligheidsbureau GHOR RBZW VrZW Algemeen Product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Alarmcentrale / Verbindingen Opleidingen Projecten Lokale brandweerzorg 2.1. Veiligheidsbureau Programma Veiligheidsbureau Algemene omschrijving Vanaf 1 januari 2008 is het veiligheidsbureau formeel werkzaam in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Binnen dit bureau vindt de multidisciplinaire beleidsmatige voorbereiding op rampen en crises plaats en is daarmee een belangrijke schakel in de netwerkorganisatie die de veiligheidsregio is. Om tot meer en betere multidisciplinaire samenwerking te komen, fungeert het veiligheidsbureau als het ware als smeerolie tussen de vier betrokken disciplines (brandweer, politie, GHOR en gemeenten). Het bureau positioneert zich als hét platform voor multidisciplinaire afstemming tussen de verschillende publieke organisaties onderling en waar nodig met private partijen. Dit doet het veiligheidsbureau door het RMT en het bestuur beleidsmatig te ondersteunen vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid. Organisatie Uit de evaluatie van de werkzaamheden van het bureau tot nu toe is gebleken dat de formatie voor coördinatie van het bureau, welke in de aanloop is ingeschat op 0,3 fte, te laag is. De inzet van 0,5 fte formatie is reëel, ook gezien de uitbreiding van het bureau, en wordt per 1 januari 2010 van kracht. Ook is uit de evaluatie gebleken dat niet alle projectresultaten aan de lijn kunnen worden overgedragen; er is tevens capaciteit bij het veiligheidsbureau zelf nodig om administratieve en beheerstaken uit te kunnen voeren. Vanaf 2010 komt hiervoor 0,5 fte extra beschikbaar. 5

6 Taak Opstellen (geactualiseerd) risicoprofiel Activiteiten Een overzicht opstellen van risicovolle situaties in de regio die tot ramp of crisis kunnen leiden. Een overzicht maken van soorten branden, rampen of crises en de effecten, zowel voor risico s in de eigen regio als in de buurregio s. Een risico-inschatting opstellen met betrekking tot nationale veiligheid (pandemie, stroomstoring, terrorisme). Specifiek aandacht besteden aan: - prioritering van risico's - zienswijze partners (brede multidisciplinaire insteek waarbij partners zoals de politie, hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat betrokken zijn) - bestuurlijk vastgesteld zorgniveau bovenregionale samenwerking Taak Beheer Regionaal Crisisplan Activiteiten Het beschrijven van de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het is een operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crises in de regio beschrijft. Beheer van het plan door het veiligheidsbureau. Beoogde doelstellingen / resultaten Het risicoprofiel is opgesteld volgens de nieuwe landelijke vereisten en is bestuurlijk vastgesteld met als doel inzicht te krijgen in risicovolle situaties en daar naar te handelen. Beoogde doelstellingen / resultaten Het crisisplan is volgens wetgeving ontwikkeld en bestuurlijk vastgesteld, waarmee de generieke aanpak van rampen en crises in de regio is beschreven. Het crisisplan heeft tot doel bestuurlijke, organisatorische en coördinerende aspecten van de crisisbestrijding vast te leggen en te bewaken, om tot eenduidige aanpak van crises te komen. Taak Opstellen Beleidsplan Veiligheidsregio Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het beschrijven van de wijze waarop de Het vierjarig Beleidsplan Veiligheidsregio, dat multidisciplinaire voorbereiding en is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel, is uitvoering van de crisisbeheersing en volgens de wetgeving ontwikkeld en rampenbestrijding wordt vormgegeven. bestuurlijk vastgesteld. Het beleidsplan biedt Aangeven op welke wijze de kwaliteit een beleidsmatig en financieel kader voor de wordt geborgd. Het op te leveren uitvoering van alle taken en projecten binnen beleidsplan besteedt ten minste aandacht de VrZW, zodat het meerjarige beleid van de aan de volgende onderwerpen: verschillende onderdelen in onderlinge - de organisatie van de veiligheidsregio samenhang inzichtelijk is. - missie en visie - het risicoprofiel - risicobeheersing - incidentbeheersing - herstel - informatiemanagement - kwaliteitszorg en kennismanagement 6

7 Taak Beheer Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), inclusief Container Haakarmbak (COH) Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het (laten) uitvoeren van een Een goed functionerende RCC en COH in de programma van eisen voor het RCC en regio. Voldoende en goed opgeleide COH, zoals opgesteld in het project ondersteunende functionarissen (plotters, Kwaliteitsverbetering GRIP. journaalschrijvers en ROT/RBTondersteuners). Beheer en realisatie adequate voorzieningen, inclusief COH. Taak Beheer Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie De regionale multidisciplinaire van trainingen en oefeningen van alle crisisbeheersingsorganisatie in de regio is multidisciplinaire, bij rampenbestrijding zowel kwantitatief als kwalitatief op orde en betrokken teams. voldoet aan de Basisvereisten Coördinatie over de OTO-activiteiten Crisismanagement. Organisatie van de waarneming, de administratie, de registratie van functionarissen en het beheer over de uitvoering van het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen. Uitvoeren van de in 2009 ontwikkelde basiscursus Opleiding Crisisbeheersing Rampenbestrijding. Taak Risicoanalyse en advisering evenementen Activiteiten Periodieke multidisciplinaire analyse van evenementen met als doel een maatwerkadvies ter voorbereiding aan gemeenten en hulpdiensten. Maandelijkse vergadering van de werkgroep Evenementenveiligheid, die zich buigt over de risicovolle evenementen en hierover een advies uitbrengt. Taak Beheer Evenementenkalender Activiteiten Het op één centrale plek (veiligheidsbureau) registreren en verspreiden van de benodigde informatie (o.a. datum, grootte, tijdstip) over alle relevante vergunde evenementen Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering over evenementenveiligheid vindt in multidisciplinair verband plaats. Gekomen wordt tot een beoordeling van de regionale inzet en voorbereiding op evenement in brede zin: van hulpdiensten, gemeenten en organisator van het evenement. Beoogde doelstellingen / resultaten Er is een regionale behoefte aan een evenementenkalender, vanwege de consequenties van evenementen voor de capaciteit van de operationele diensten in het belang van de veiligheid op het evenement Taak Uitvoering regionale werkzaamheden risicocommunicatie Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten 7

8 Het opstellen van een format voor een informatiebrochure risicocommunicatie. Het (nader) uitwerken van een specifieke communicatieaanpak voor specifieke regiobrede risico's. Er worden regionale producten opgeleverd en er worden regionale activiteiten uitgevoerd, met als doel te komen tot een eenduidige vorm van risicocommunicatie in de regio Zaanstreek-Waterland. Taak Training Gemeentelijke managementteams Activiteiten Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van trainingen en oefeningen van de gemeentelijke managementteams monodisciplinair Beoogde doelstellingen / resultaten De gemeentelijke managementteams zijn geoefend volgens de basisvereisten crisisbeheersing 2.2. GHOR Programma GHOR Algemene omschrijving De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen, met als doel mogelijke gezondheidschade bij (potentiële) slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Inhoudelijk wordt dit programma uitgevoerd door het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, op basis van een bestuurlijk convenant dat tussen de beide veiligheidsregio s is afgesloten. Dit convenant heeft een looptijd van drie jaar ( ). In 2010 wordt bepaald of deze constructie wordt voortgezet of dat een andere organisatievorm wordt gekozen. Het niveau van dienstverlening is conform het bestuurlijk convenant gebaseerd op het niveau Indien het ambitieniveau wordt verhoogd, zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de (gemeentelijke) bijdrage, die gedurende de looptijd van het convenant op een vast bedrag is gesteld. De hierna genoemde activiteiten worden of door het GHOR bureau Amsterdam- Amstelland uitgevoerd of door de GHOR Zaanstreek-Waterland in nauwe samenwerking en met ondersteuning van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. Alle activiteiten worden ook in 2010 budgetneutraal uitgevoerd; dat wil zeggen, tegen de kosten die in 2007 gangbaar waren en in het convenant zijn afgesproken voor drie jaar. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering spoedeisende medische hulpverlening Uitvoering psychosociale hulpverlening Medische opvang voor gewonden. Door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn, wordt een adequate hulpverlening aan slachtoffers geboden. Collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. Met de uitvoering van dit programma wordt beoogd de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen zoveel mogelijk te beperken. 8

9 Uitvoering preventieve openbare gezondheidszorg Taak GHOR platform Activiteiten Voortzetting van het GHOR platform. Taak Onderzoek positionering GHOR Activiteiten Onderzoek naar de positionering van de GHOR voor afloop van het bestuurlijk convenant. Taak Samenwerking met ketenpartners Activiteiten Continuering samenwerking geneeskundige hulpverlening met ketenpartners conform Convenant Veiligheidsregio. Bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. Een belangrijke doelstelling binnen het kader van dit programma is het verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme In de planvorming staat dan ook de ontwikkeling van draaiboeken centraal (bijvoorbeeld op het terrein van grieppandemie). Beoogde doelstellingen / resultaten Het periodiek uitwisselen van informatie en delen van kennis over relevante en actuele GHOR aangelegenheden, met als doel het verder verbeteren van de dienstverlening en samenwerking met de ketenpartners. Beoogde doelstellingen / resultaten De dienstverlening door het GHOR bureau is geëvalueerd voor afloop van het bestuurlijk convenant. Beoordeeld is wat voor de regio de beste organisatorische en financiële opzet is van de GHOR, waarbij de evaluatie van de uitvoering van het convenant en actuele interregionale en landelijke ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Beoogde doelstellingen / resultaten Actief relatiemanagement in 2010 voortgezet: onderlinge diensten, inzet en verwachtingen zijn vastgelegd in convenanten met ziekenhuizen, huisartsen en andere daarvoor in aanmerking komende zorginstanties. Taak Vergunning Regionale Ambulancevoorziening Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Advisering Veiligheidsbestuur over eisen De specifieke eisen die de VrZW wil opnemen vergunningverlening Regionale in de vergunning die de minister van VWS Ambulancevoorziening (RAV). per verstrekt aan de RAV in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in kaart gebracht. 9

10 2.3. RBZW: Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Programma RBZW/Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Algemene omschrijving Het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige (wettelijke) taken van de regionale brandweer, gebaseerd op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg), met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma s Opleidingen en Alarmcentrale / Verbindingen. In 2008 en 2009 zijn veel van de nieuw beschreven taken/werkzaamheden met succes uitgevoerd. Ook is de aanvullende personele versterking in huis gehaald zodat in 2010 een vervolg wordt gegeven aan de kwaliteitsimpuls. De reguliere taken worden voortgezet en de nieuwe ambities op basis van het Beleidsplan VrZW worden daarbij meegenomen. Ook worden diverse projecten (zoals het dekkingsplan, het materieelspreidingsplan en de projecten kwaliteitsimpuls operationele leiding en PUEV II) voortgezet en zo mogelijk afgerond in De activiteiten op het gebied van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding bestaan uit 2 : Risicobeheersing Risicobeheersing betreft het adviseren over bestaande en nieuwe mobiele, stationaire en/of tijdelijke activiteiten die veiligheidsrisico s en effecten tot gevolg hebben. Het beslaat de taakvelden pro-actie en preventie. Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek- Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Operationele Voorbereiding Operationele voorbereiding betreft de (operationele) voorbereiding op grootschalig en bijzonder optreden. Hieronder vallen diverse taakvelden, waaronder operationele planvorming, afstemming van brandweerzorg binnen de regio, beheer operationele leiding etc. Het doel van operationele voorbereiding is om de brandweerkorpsen binnen de regio adequaat voorbereid te hebben om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden voor de bestrijding van rampen en crises. Taakveld Risicobeheersing Hoofddoelstelling Het beheersmatig maken van de fysieke veiligheidsrisico s in de regio Zaanstreek- Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Uitvoering geven aan PUEV II. Zie PvA PUEV II 3 Advisering externe veiligheid. Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. Advisering Vuurwerkbewaarplaatsen en evenementen. Advisering (complexe) ruimtelijke plannen Advisering en ondersteuning beleid Alle adviesaanvragen zijn in behandeling genomen. De gegeven adviezen zijn op tijd, kwalitatief goed en afgestemd met de desbetreffende gemeente. De belangen van de brandweer zijn op een juiste wijze geborgd in het gemeentelijke planvormingsproces. Gevraagd en ongevraagd is geadviseerd 2 Voor deze begroting wordt volstaan met een korte samenvatting van de taken die binnen de taakvelden worden uitgevoerd. 3 Vastgesteld door het Veiligheidsbestuur i.o. op 19 september

11 risicobeheersing Coördinatie van preventiebeleid t.a.v. onderwerpen m.b.t. risicobeheersing /integrale/fysieke veiligheid. Geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen en vertaald naar regionaal niveau. Ontwikkeling tot kenniscentrum risicobeheersing. Unificatie van de vertaling van formele regelgeving preventie op regionaal niveau. Het preventiebeleid is op tactisch en strategisch niveau afgestemd binnen de regio. Regionale samenwerking op preventiegebied is versterkt. Taakveld Operationele voorbereiding Hoofddoelstelling Het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen binnen de regio om in grootschalig verband effectief op te kunnen treden in de bestrijding van rampen en crises. Activiteiten Beoogde doelstellingen / resultaten Het ontwikkelen en harmoniseren van het regionale preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures. Het coördineren en faciliteren van de organisatie van het grootschalig brandweeroptreden. Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen. Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS/WVD). Draaiboek(en) brandweer (regionaal). Vastgesteld preparatieniveau Zaanstreek- Waterland. Unificatie en beheer planvorming, procedures en protocollen. Coördinatie en beheer specialistische taken regio Zaanstreek-Waterland. Beheer operationele leiding en optimalisatie kwaliteit. Beheer en bewaking operationele dekking en spreiding van voertuigen. Coördinatie en uitvoering van het oefenbeleidsplan voor wat betreft: - operationele leiding - ondersteunende functies in het grootschalig optreden - vertaling landelijke ontwikkelingen naar regionaal niveau - unificatie gemeentelijke oefeningen op regionaal niveau Beschikbaarheid en bruikbaarheid van materieel en materiaal ten behoeve van het grootschalig optreden (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Coördinatie en beheer regionale BOTorganisatie. Alle brandweeroptredens zijn ook monodisciplinair geëvalueerd. Geoefendheid van meetploegen (8 oefeningen per jaar). Beschikbaarheid en bruikbaarheid van apparatuur en materialen voor meetploegen (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties). Uitgebrachte adviezen inzake OGS (NB: het aantal adviezen is afhankelijk van de vraag). 11

12 Geoefendheid en bijscholing van de ROGS (per jaar ca. 4 multidisciplinaire oefeningen en 2 maal bijscholing op het NIFV). Coördinatie en beheer OGS/WVDorganisatie regionaal. Beschikbaarheid en bruikbaarheid van OGS-materieel en materiaal (keuringen volgens normen, vervangingen, reparaties) RBZW: Alarmcentrale / Verbindingen Programma Alarmcentrale / Verbindingen Hoofddoelstelling Het verkrijgen, (zo mogelijk) verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van een incident, het beoordelen van die gegevens, die vertalen naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en het zo snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van hulp. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het proces omvat alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over het incident (aanname) en het alarmeren en/of informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en andere hulpbronnen (uitgifte). Het 24 uur per dag, 7 dagen in de week bedienen van de meldkamersystemen. Continue paraatheid en geoefendheid van de centralisten. De essentiële gegevens die de melders over het incident kunnen geven zijn tijdig in GMS vastgelegd. Verwerking van meldingen van het grootschalig incident: alle kerngegevens en 60% van de overige essentiële gegevens uit maximaal 10 meldingen per 5 minuten tot een maximum van 100 meldingen per uur zijn binnen 4 minuten na binnenkomst van een melding in GMS geregistreerd. Scheiding ook in personele zin van het aanname- en uitgifte proces, bij grootschalige incidenten. Initieel alarmeren voor het grootschalig incident, binnen 2 minuten nadat is voldaan aan de criteria van grootschalig incident. Er is meegedraaid in multi- en monodisciplinaire oefeningen, ter bevordering van inzichten in incidentafhandeling en informatieuitwisseling. Jaarlijks tien trainingsdagen centralisten georganiseerd en 2 oefeningen met de GMK partners. Twee themadagen zijn georganiseerd gerelateerd aan samenwerking met partners in het operationele proces, met als doel de informatie-uitwisseling te verbeteren en efficiëntere inzet van repressieve brandweereenheden. Meerjarenopleidingsplan individuele medewerkers opgesteld. 12

13 Het beheren en onderhouden van de meldkamer- en overige alarmeringssystemen (d.m.v. dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, operationele testen, etc.). Uitbreiding capaciteit met een centralist direct na de eerste melding tot grootschalig incident, binnen 15 minuten. Uitbreiding van capaciteit kort na de eerste meldingen met een tweede extra centralist, binnen 30 minuten na de eerste meldingen. Het adviseren over, het beheren en het onderhouden van alle systemen e.d. op het gebied van operationele ICT en de informatieprocessen Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen (dagelijkse controles, vervangingen, reparaties, etc) Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen, (o.a., incidentrapportages, op afstand digitale beschikbaarheid procedures (OPF, Alert), City Gis, Netcentrische werkwijze, Roosterweb, Microsoft Groove) Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000 Uitvoering geven aan beleidsregels ministerie van BZK. De meldkamersystemen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Het radio en televisiesignaal/-onderbrekingssysteem van RTV-NH is beschikbaar en bruikbaar. Het Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) is beschikbaar en bruikbaar. Sirenes zijn 12x per jaar getest i.s.m. afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Het Nationaal Meetnet (NMR) is beschikbaar. Piketroosters voor centralisten en piketcentralisten zijn opgesteld en verspreid voor aanvang van het begrotingsjaar. Piketdienst voor een centralist ten behoeve van AC, VC-COH, RCC en OVD. Benodigde hardware en software zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Aanwezige hardware en software zijn up to date. De verbindingsmiddelen zijn continu beschikbaar en bruikbaar. Verbeterde uitwisseling van operationele informatie naar de korpsen, snellere alarmering rampenstaven. Fall back systemen voor uitval P2000 en C2000. Uitvoering gegeven aan eisen gesteld in het beveiligingsplan C2000. Project omnummering voertuigen incl. herprogrammering systemen uitgevoerd RBZW: Opleidingen Programma Opleidingen Hoofddoelstelling Het (laten) aanbieden en verzorgen van brandweeropleidingen (- bijscholingen) en het afnemen van brandweertoetsen/-examens tot en met het niveau van Brandmeester, zie ook (nu nog) Brandweerwet 1985/artikel 4.4b. Subdoelstellingen Beoogde activiteiten / resultaten Het (laten) aanbieden van Opleidingsbrochure brandweeropleidingen (- bijscholingen) Het (laten) verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweermedewerkers in de regio Het vernieuwen/wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel en het nieuw in te voeren Ca. 19 cursussen op 5 niveaus met ca. 370 deelnemers in het opleidingsjaar Projectgroep gestart. Aanvang gemaakt met invulling voorwaarden competentiegericht opleiden, waaronder het (didactisch) opleiden van 13

14 competentiegericht opleiden (zie Kadernota 2010 e.v.) Het Competentiegericht Opleiden voor Officieren (C.O.O.) continueren binnen de RBZW Het uitvoeren van het ESF subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. E.e.a. is afhankelijk van het al dan niet inloten in de ESF-regeling (aansluitend subsidietraject). Beheer en onderhoud opleidingsmateriaal/-materieel docenten, het didactisch bijscholen van praktijkinstructeurs, het werven/ selecteren/opleiden van werkplekbegeleiders. Lesmateriaal/-methodiek ontwikkeld. Roosters geïmplementeerd. C.O.O. is geborgd in de RBZW t.b.v. aansluiting bij landelijke ontwikkelingen. ESF subsidiegelden zijn verkregen ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel. Gelden zijn onder meer ingezet voor de modulaire brandweeropleidingen voor de lokale en regionale brandweer. Inzetbaarheid materiaal is gegarandeerd door onder andere de vervanging van een opleidingstankautospuit RBZW: Projecten In 2010 zijn er geen activiteiten op dit product RBZW: Lokale brandweerzorg Programma RBZW: Lokale brandweerzorg Lokale brandweerzorg Hoofddoelstelling De medewerkers die uitsluitend werkzaamheden verrichten ten behoeve van de lokale brandweerzorg zijn in dienst bij de RBZW en gedetacheerd naar Brandweer Zaanstad. De medewerkers die voor beide organisaties werkzaamheden verrichten, worden middels een Service Level Agreement doorbelast naar Brandweer Zaanstad. Subdoelstellingen Uitvoeren detacheringsovereenkomst. Beoogde activiteiten / resultaten Kwalitatief goede medewerkers zijn geleverd aan Brandweer Zaanstad. Het voeren van een gemeenschappelijke bedrijfsvoering met Brandweer Zaanstad conform de SLA bedrijfsvoering. SLA bedrijfsvoering is naar tevredenheid van de klant uitgevoerd. 14

15 2.8. VrZW Algemeen Programma VrZW Algemeen Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) Hoofddoelstelling Multidisciplinaire samenwerking en coördinatie om in geval van crises en rampen adequaat op te kunnen treden ten aanzien van de kritische meldkamerprocessen (leiding en coördinatie, opschaling rampbestrijding en informatiemanagement). Subdoelstellingen Paraatheid ten behoeve van de coördinatie van multidisciplinaire calamiteiten Uitvoering project informatiemanagement en borgen in GMK omgeving. Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het grootschalig incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. De juiste informatie kan in dit verband worden gedefinieerd als de actuele, essentiële punten van het grootschalig incident, de verwachte effecten en de ingezette capaciteiten. Hieronder valt ook de expertise die nodig is voor een effectieve bestrijding. De juiste vorm is in ieder geval een multidisciplinair totaalbeeld met deze essentiële punten, dat goed toegankelijk, overzichtelijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd is. Uitvoering geven aan adviezen / aanbevelingen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ten aanzien van de toetsing RADAR. Beoogde activiteiten / resultaten Groeimodel naar 24 uur x 7 paraatheid van een multidisciplinaire calamiteitencoördinator, incl. roostering, opleiding en training. Functioneel technisch beheer GMK domein. Vastgestelde format multidisciplinaire sitrap GMK. Verbeterslag uitwijk GMK. Implementatie en borging Netcentrische werkwijze. Proces informatiemanagement beschreven. Sectie informatiemanagement ingericht i.s.m. directe interne partner veiligheidsbureau. Advisering over alarmering, bereikbaarheid en informatie-uitwisseling ten behoeve van rampenstaven. Inrichten piket + rooster voor de functionaris informatiemanager voor de rampenstaven GRIP, multidisciplinair en voorafgaand aan het begrotingsjaar een vastgesteld en verspreid rooster. In 2009 kennisgenomen van adviezen / aanbevelingen en plan van aanpak opgesteld. In 2010 is (verdere) uitvoering gegeven aan het plan van aanpak RADAR binnen de (financiële) mogelijkheden. 15

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2009

Jaarverantwoording 2009 Jaarverantwoording 2009 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BVJL09 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van artikel 10.4 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf

Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016. Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Onderwerp: Beleidsplan VrZW 2013-2016 Bijlagen: Beleidsplan_veiligheidsregio_ZW_2013-2016.pdf Van: Kuijt, Michelle [mailto:m.kuijt@vrzw.nl] Namens Raasing, Hilda Verzonden: woensdag, 7 augustus 2013 13:39

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. DOC-P&C: Jaarstukken 2010 Pagina 2 van 95

Voorwoord. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. DOC-P&C: Jaarstukken 2010 Pagina 2 van 95 Voorwoord Statistisch gesproken kan 2010 operationeel voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de geschiedenis in als een relatief rustig jaar. Dat wil niet zeggen dat zich geen incidenten hebben afgespeeld

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie informatie (algemeen) openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: de heer drs. H.P.T.M. Willems Datum: 20 september 2011 Onderwerp: Toelichting resultaatverdeling jaarverantwoording 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord Doel:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR

COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR Jaarstukken 2009 COLOFON Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL ALKMAAR Postbus 416 1800 AK ALKMAAR Telefoon: (072) - 567 5093 Fax: (072) - 561 28 95

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

BELEIDSBEGROTING 2008 FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING OPENBARE GEZONDHEIDSZORG BELEIDSBEGROTING 2008 EN FINANCIËLE BEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 2 BELEIDSBEGROTING 2008 HULPVERLENING EN OPENBARE GEZONDHEIDSZORG 3 4 Inhoudsopgave Beleidsbegroting. 3 1. Voorwoord/inleiding...

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector

Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Leidraad Crisisorganisaties in de zorgsector Gestructureerd en flexibel Landelijk OTO platform 10 september 2010 versie 1.8 1 Landelijk OTO platform september 2010 Werkgroep Ontwikkeling Kwalificatieprofielen:

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016

Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 Multidisciplinair advies planvorming Veiligheidsregio Zeeland 2013-2016 versie 1.0 25 juni 2013 eindconcept 1 46 deze pagina is bewust leeg gelaten 2 46 Advies Multidisciplinair advies planvorming versie

Nadere informatie

Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland

Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland Menukaarten Veiligheidsregio Kennemerland Vastgesteld in het DB van 11 april 2011. 2011-04-11 vastgestelde Menukaarten verzending gemeenten.doc pagina 1 van 152 Inhoudsopgave Menukaart Brandweer Kennemerland...4

Nadere informatie

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân

Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012. Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Versie: Definitief 1.0 Datum: 21-09-2012 Definitieve rapportage Audit Cluster Brandweer, Veiligheidsregio Fryslân Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitkomsten... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Bestuur en beleid...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, 1 juli 2015 2 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Inhoud 1. Nota van aanbieding 3 2. Resultaatbestemming 4

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 51 RO N I N E N ZA.l5-33428/D1. 15-54894 17 april 2015 Aan de besturen van de deelnemende gemeenten Sontweg 10 9723 AT roningen Postbus 66 9700 AB roningen T: 088

Nadere informatie