BLIKVANGER. Jaargang 2014, N 2. Heers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLIKVANGER. Jaargang 2014, N 2. Heers"

Transcriptie

1 BLIKVANGER Jaargang 2014, N 2 Heers

2

3 De pluim voor het toerisme in Heers Op vrijdag 16 mei zal Europees president Herman Van Rompuy in zaal de Bammerd op onze uitnodiging een lezing geven over de uitdagingen voor Europa en Heers. Wat weinigen weten, is dat Heers voor hem helemaal geen onbekend dorpje is: zo n twintig jaar geleden kwam hij voor het eerst naar Heers om te genieten van onze natuur, de bloesems en de gastvrijheid. Hij werd toen gespot in de kerk van Heers en logeerde bij Isabelle (Karrehof) te Batsheers. We kunnen ons geen betere ambassadeur voor onze bloesems, hoevetoerisme, wandelroutes en geweldige horeca indenken. Dagelijks zetten tal van inwoners zich in om Heers toeristisch op de kaart te zetten en de bezoekers te laten genieten van de prachtige natuur, verse fruitige lekkernijen, streekproducten en de zalige rust die je in ons glooiend landschap nog vindt. Zij verdienen dan ook een blijk van waardering! 3

4 Oud en vergeten? Bejaardenzorg geen prioriteit in Heers Iedereen is het erover eens dat de vergrijzing, zeker in onze gemeente, het belangrijkste thema is voor de komende jaren. Op een totale bevolking van 7111 is 25% boven de 60 jaar en 6% boven de 80 jaar. Cijfers die hoger liggen dan het Limburgs gemiddelde. Daarom besloot het vorige bestuur om in samenwerking met het rustoord van Heers een aantal serviceflats te bouwen alsook een nieuw rustoord. Ook werden plannen gemaakt voor een nieuwe sociale woonwijk, genaamd RUP Het Broek. De gronden werden voor de verkiezingen al aangekocht, ook nu weer zonder enig protest van de toenmalige oppositie. Het was dan ook een spijtige zaak te moeten vaststellen dat er in het budget van onze gemeente niets meer voorzien wordt voor de bejaardenzorg en dit terwijl de dienstverlening voor de thuiszorg ook wordt teruggeschroefd. Als oppositie protesteerden we hiertegen en konden we er op zijn minst voor zorgen dat de afgeschafte mantelzorgvergoeding opnieuw werd ingevoerd. De vergrijzing zal in de loop van de jaren alleen toenemen en dat heeft niet alleen voor de zorgbehoevende ouderen een gevolg, het verhoogt ook de druk op (jonge) gezinnen die moeten zoeken naar mogelijkheden om goede zorg voor hun ouders, grootouders en anderen te garanderen. Een gemeentebestuur moet durven beslissingen nemen die op lange termijn wel renderen en die in het belang zijn van alle inwoners, ook in financiëel moeilijke tijden zijn moedige beslissingen noodzakelijk. Voor meer informatie over ouderen, zie 4

5 Start werken aan Kelottesberg eindelijk een feit dankzij Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) Sinds jaren werd in Heers geijverd voor een vernieuwing van de gewestweg N743 in de volksmond beter gekend als Kelottesberg. Georges Robert, Freddy Dawans (sp.a) en toenmalig burgemeester Gerald Kindermans trokken destijds samen naar het kabinet om dit complexe dossier te bepleiten, in een tijd dus waarin meerderheid en oppositie nog konden samenwerken aan een aantal partijoverschrijdende dossiers. De eerste stappen en de dossiervoorbereiding werden aldus door het vorig bestuur gerealiseerd. De noodzakelijke middelen voor deze werken werden uiteindelijk door Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) vrijgemaakt en de opdracht werd gegeven aan de Afdeling Wegen en Verkeer om de werken aan te vatten. We dringen er bij de gemeentelijke overheid op aan dat volle medewerking wordt verleend om de vernieuwing van deze belangrijke gewestelijke verbindingsweg tot stand te laten komen. Zo zullen we een verkeersveilige en fietsvriendelijke omgeving creëren. Centjes in de vuilbak i.p.v. spaarpot, bis? Schadevergoedingen Het nieuwe gemeentebestuur koos er bij de start van haar legislatuur voor om de meeste lopende overeenkomsten op te zeggen. Voor sommige van deze contractbreuken moest zelfs een advocaat onder de arm genomen worden om te onderhandelen over het bedrag en de betaling van de schadevergoeding. 5

6 Een typevoorbeeld is het niet uitvoeren van de geplande bouw van een lokaal voor de Chiro Vechmaal: deze beslissing leidde op zich al tot een boete voor de aannemer van , er zal ook nog een boete aan de architect betaald moeten worden. Op zich toch een vreemde beslissing want het project werd in de weken voor de verkiezingen door alle politieke partijen van Heers unaniem goedgekeurd zowel meerderheid als oppositie dus. Een ander voorbeeld is het infoblad dat nu door een andere drukkerij wordt aangeleverd. De wissel van drukkerij resulteert in een schadevergoeding van Als het infoblad qua lay-out verbeterd of aangepast moest worden, kon er toch ook onderhandeld worden binnen het bestaande contract. Het nieuwe infoblad bevat veel informatie maar blijkbaar werden bepaalde activiteiten toch niet opgenomen waardoor er bijkomend nog eens kosten gemaakt moesten worden om een flyer met activiteiten te verspreiden korte tijd na het bezorgen van het infokrantje. Deze beslissingen groot en klein zijn toch vreemd te noemen. We begrijpen dat elke nieuwe bestuursploeg zijn eigen stempel wil drukken maar daarom moeten waardevolle initiatieven die door een vorige meerderheid bovendien met de zegen van alle partijen werden opgestart nog niet systematisch geannuleerd te worden. Men kan er ook voor kiezen om verder te bouwen op vorige inspanningen en dus de vruchten te plukken van wat al gerealiseerd werd maar blijkbaar is het belang voor (de portemonnee van) de gemeente niet de eerste bekommernis. 6

7 Ideeënmolen rond sociale tewerkstelling stokt Vorig jaar deed het nieuwe bestuur een oproep naar de bevolking om ideeën aan te leveren voor een nieuw beleid. Op zich lovenswaardig, vooral als men zelf als bestuur de ingediende ideeën zou kunnen toetsen aan een eigen doordachte beleidsvisie dat is helaas niet het geval. Een voorbeeld: wat met de sociale tewerkstelling? PWA Heers en het dienstenchequebedrijf HEDIOR kochten enkele jaren geleden de gebouwen van het vroegere confectiebedrijf in de Heersestraat vlakbij het kruispunt. De gemeente zorgde ervoor dat dit gebouw in ambachtelijke zone kwam te liggen, wat enorme mogelijkheden schept voor sociale tewerkstelling, denk maar aan een strijkatelier of bv. een fietsherstelwerkplaats met uitleendienst in samenwerking met het hoevetoerisme in Heers. en in dit geval de sociaal zwakkeren, van kunnen meegenieten op langere termijn. Noem het dan maar weer een gouden tip van de oppositie: koppel de functie van dit gebouw aan de bloeiende toeristische sector/activiteiten binnen onze gemeente en het is meteen een schot in de roos. Hopelijk komen de ideeën nu op gang! Sinds de verkiezingen, nu toch al anderhalf jaar geleden, ligt het gebouw er nog steeds verlaten bij, een visie op wat er mee gedaan kan worden ontbreekt. Politiek is meer dan alleen persoonlijk dienstbetoon, het vraagt ook het nemen van beleidsbeslissingen waar de hele bevolking, 7

8 Kleine zakjes, grote zakjes? Nieuw afvalbeleid werkt op de zenuwen dat dat geld geïnvesteerd zou worden in bv. een betere dienstverlening of een vernieuwd containerpark. Dat is spijtig genoeg niet het geval. Het gevolg van het nieuwe reglement is eerder dat onze inwoners behandeld worden als kleine kinderen als ze naar het containerpark gaan (denk aan de kwestie van het al dan niet mogen leveren met een bestelwagen); onze huisvuilzakken duurder en kleiner worden en zo mogelijks het sluikstorten in de hand wordt gewerkt. Het gemeentepersoneel op het containerpark moet ook maar proberen wijs te raken uit wat mag en niet mag, of wie dan toch meer mag dan een ander. Ze trachten met gezond verstand om te gaan met de nieuwe regels maar stuiten daarbij ook op onbegrip van inwoners. Verwarring en frustratie zijn voorlopig het resultaat van de nieuwe aanpak. In onze vorige blikvanger maakten we al de rekensom van wat het nieuwe afvalbeleid kost, simpelweg dubbel zoveel. Die prijsstijging werd niet verplicht oplegd door Limburg. net, de gemeente is zelf bevoegd voor het bepalen van de tarieven en voor het reglement. Dit is dus kortom gewoonweg een belastingverhoging. Natuurlijk prijzen we ons gelukkig dat ons vuilnis wordt opgehaald maar als de prijzen stijgen, zouden we denken Een onzekere toekomst voor de buurthuizen maar de beloofde communicatie blijft uit Er is duidelijk nood aan een nieuwe visie op het cultureel beleid in onze gemeente. Heers bestaat immers uit 12 kerkdorpen en telt dan ook evenveel kerken als buurthuizen. Toekomstgericht denken over ons kerkpatrimonium, en over het beheer van alle buurthuizen is een must, immers 8

9 het verenigingsleven in Heers leeft en bloeit zowel op cultureel als op sportief vlak. Om ook binnen de verenigingen groei toe te laten moeten we voorzien in een eigentijdse infrastructuur. Nu is het vooral warm en koud blazen en worden er geen antwoorden geboden op vragen over wat er zal gebeuren als bepaalde buurthuizen verdwijnen. Gutschoven, waar zowel de kerk als het buurthuis gesloten wordt, is het eerste slachtoffer van het gebrek aan visie. De nieuwe meerderheid beloofde vooral om goed te communiceren maar we moeten vaststellen dat die communicatie vooral bestaat uit het bekritiseren van het vorige beleid. Daarom lijkt het ons dat het, nu er bijna één derde van de legislatuur voorbij is, tijd is om iets te ondernemen en een visie gedragen door alle partners uit te werken. Van de hemel naar de hel? De buitenschoolse kinderopvang barst uit zijn voegen Voor de verkiezingen waren de plannen klaar voor het voorzien van een volledige nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang. Niet alleen de plannen maar ook het nodige budget voor deze bouw werd voorzien. Uiteraard kost zo n project geld maar er speelden zowel korte termijn als lange termijn argumenten mee nl. de onveilige situatie en het feit dat er in 2013 in Heers maar liefst 375 kinderen tussen 0 en 4 jaar waren en dat dat aantal (gelukkig maar) nog zal stijgen. Maar ook hier weer werd gekozen om een opgestart project, niet uit te voeren. We zijn van mening dat de huidige situatie niet genegeerd kan worden: onze peuters en kleuters, kinderen van het lager onderwijs, verdienen beter. Vele ouders klagen over de situatie, maar het bestuur kijkt de andere kant uit. Wat als er op een dag toch iets misloopt en het blijkt dat het gemeentebestuur geen gevolg gaf aan de 9

10 veiligheidsadviezen vervat in de keuringsverslagen? Wie draagt dan de verantwoordelijkheid. We verwachten van het bestuur dat ze op korte termijn op zoek gaan naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Gemeente en OCMW personeel stiefmoederlijk behandeld Een gemeente kan maar productief zijn en een goede dienstverlening bieden wanneer ze over goed en gemotiveerd personeel beschikt. De voorbije jaren werd daar sterk op ingezet en werd het personeel waar mogelijk ondersteund. Nu blijkt echter dat er zonder overleg met personeel en/of vakbonden, wijzigingen in het personeelsbeleid werden doorgevoerd: personeelsleden werden van dienst gewisseld, taken werden afgenomen en de noodzakelijke ondersteuning aan bepaalde afdelingen werd ontzegd. Zowel bij de gemeente als bij het OCMW wordt over een schrikbewind gesproken en heel wat medewerkers zijn ongerust en ongelukkig. De negatieve sfeer leidde nu al tot het vrijwillig ontslag van de stedenbouwkundig ambtenaar en hoofd van de technische dienst, die vorig jaar lange tijd waarnemend gemeentesecretaris was. Heeft het vertrek van de stedenbouwkundig ambtenaar gevolgen voor onze inwoners? Ja is het simpele antwoord: voortaan zullen de inwoners van Heers hun bouwdossiers niet langer op gemeentelijk niveau in orde kunnen krijgen maar zullen de cruciale beslissingen opnieuw in Hasselt genomen worden. Er zal dus minder rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden van onze landelijke gemeente en de procedures zullen langer en omslachtiger worden. De rechtstreekse dienstverlening gaat er dus zienderogen op achteruit. Hetzelfde verhaal speelt zich af in het OCMW, waar de sociale assistenten niet vervangen zullen worden. De aandacht voor en de concrete ondersteuning van de sociaal zwakkeren in onze gemeente neemt steeds meer af, denk onder andere aan de afschaffing van het personenalarm voor bejaarden. Tegen beter weten in? Heers vs. de Vlaamse regering Wie een goed geheugen heeft, herinnert zich zeker de heisa over de milieuvergunning die de Limburgse deputatie enkele jaren geleden afleverde voor het uitbaten van een varkensstal in Vechmaal. Een actiecomité probeerde toen tevergeefs bij de Raad van State deze vergunning aan te vechten. Hoewel de gemeente Heers geen enkele beslissingsbevoegdheid had in deze milieuvergunningsaanvraag werd er achteraf toch met modder gegooid naar 10

11 het vorige bestuur als zou deze de vergunningsaanvraag actief ondersteund hebben. De procedureslag die toen gevoerd werd, was volkomen onnuttig maar dat deelde men niet aan de mensen mee. Dat nu hetzelfde wordt gedaan zonder dat de huidige gemeenteraad daarvan op de hoogte wordt gebracht, kan echter niet door de beugel. Er wordt dus opnieuw een procedure gestart tegen de beslissing van de Vlaamse Regering en dit op kosten van de gemeente Heers. Blijkbaar vindt men dat een goede investering van het belastingsgeld van de inwoners maar de vraag is wie daar eigenlijk beter van wordt? Is dit in het algemeen belang of het belang van enkelen? We zijn er zeker van dat uw gezond verstand die vraag met gemak kan beantwoorden! WIST-JE-DATJES je als jonge starter/gezin je je woning kan beschermen ingeval van werkloosheid of ziekte? Sinds 1998 kunnen jonge starters/gezinnen zich inschrijven op de Vlaamse woonverzekering. De verzekering is gratis en houdt in dat de overheid gedurende de verzekeringsperiode van 10 jaar tussenkomt als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Je kan dan een tegemoetkoming van max. 500 euro of 600 euro per maand voor het aflossen van je lening bekomen. Er zijn twee basisvoorwaarden: 1) in de voorbije 12 maanden moet je een lening afgesloten hebben van minimum voor kopen, renoveren of bouwen; 2) op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit uitoefenen. Een extra steun dus voor als het eens zou tegenzitten. Voor meer info zie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/verzekering_gewaarborgd_wonen/wat_en_voor_wie_is_de_ verzekering_gewaarborgd_wonen? we nog steeds op zoek zijn naar een goed doel? Ook volgend jaar kiezen we er opnieuw voor om een goed doel te koppelen aan ons eetfeest. Na onze eerste oproep mochten we al twee voorstellen ontvangen. Onze oproep geldt nog altijd: wie een goed doel wil voorstellen, kan dat te allen tijde laten weten aan of via onze facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/cdenv.heers. Het kan gaan om personen, verenigingen of acties die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van mens en/of dier. Aarzel dus niet! 11

12 UITNODIGING Herman Van Rompuy President van de Europese Unie EUROPA IN DE STORM! Op vrijdag 16 mei 2014 om 19.30u In feestzaal De Bammerd, administratief centrum, Salvialaan te Heers Toegang gratis - iedereen welkom - mogelijkheid tot vraagstelling Inschrijven op of tel.: of v.u. Wouter BIKKEMBERGS, Kiezelstraat 16, 3870 Heers Heers

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C83 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 14 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen!

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! www.spameise.be Zomer 2013 Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020 03 Dossier sociaal woonbeleid sp.a-meise2020 wil geen misleidende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C147 BIN14 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van mevrouw Veerle

Nadere informatie

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid www.s-p-a.be/zwevegem 15 APRIL 2013 Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid Marc Desloovere, schepen Wat velen reeds jaren hoopten, werd werkelijkheid 14 oktober 2012 betekende voor politiek Zwevegem

Nadere informatie

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

Werken aan een warm en bruisend Wellen.

Werken aan een warm en bruisend Wellen. wellen.s-p-a.be april 2013 Werken aan een warm en bruisend Wellen. Els Robeyns Steenweg op Borgloon wordt vernieuwd Ons protest loont. De gevaarlijke situatie op deze steenweg wordt weggewerkt. Betaal

Nadere informatie

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel www.s-p-a.be/oostkamp 15 APRIL 2012 Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de toekomst Christine Beke Ons ambitieus programma voor de toekomst Christine Beke geeft haar visie en doelstellingen die

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Armoede op de werkvloer

Armoede op de werkvloer Armoede op de werkvloer Bijlage bij Vakbeweging nr. 767 10 oktober 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X Armoede

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie