Klimaatplan Doetinchem, april Klimaatplan Doetinchem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klimaatplan Doetinchem, april 2009. Klimaatplan Doetinchem 2009-2012"

Transcriptie

1 Klimaatplan Doetinchem Gemeente Doetinchem april

2 2 Klimaatplan Doetinchem, april 2009

3 Voorwoord De gemeente Doetinchem voert sinds 2004 klimaatbeleid uit op basis van haar klimaatplan Inmiddels zijn al verschillende klimaatsuccessen behaald. Maar we zijn nog niet klaar! In november 2007 hebben de minister van VROM en de VNG een Klimaatakkoord ondertekend voor een nóg schoner en duurzamer Nederland. Vanuit de gemeente Doetinchem onderschrijven wij de uitgangspunten en doelstellingen uit dit akkoord van harte. Samen met de andere Achterhoekse gemeenten hebben wij daarom nieuwe projectvoorstellen geformuleerd die verder bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving. De omschrijving van deze projectvoorstellen vindt u in het onderhavige Klimaatplan Met dit klimaatplan willen wij als gemeente Doetinchem een voorbeeldfunctie vervullen. Wij zullen kritisch onze eigen gebouwen, installaties en processen beoordelen en waar nodig, maatregelen nemen. Daarnaast willen wij het bedrijfsleven én onze burgers stimuleren om duurzame maatregelen voor het klimaat te nemen. Hiervoor stellen wij onze kennis beschikbaar aan anderen. In deze tijden van steeds hoger wordende energieprijzen en schaarser wordende grondstoffen vind ik ons klimaatplan een harde noodzaak. Uitvoering van dit klimaatplan levert ons veel op: wij sparen niet alleen het milieu, maar uiteindelijk besparen wij ook geld! Klimaatverandering stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom werken wij zo veel mogelijk samen met de andere Achterhoekse gemeenten, de provincie en het Rijk bij de uitvoering van dit klimaatplan. Ik maak mij sterk voor een krachtige uitvoering van dit klimaatplan en ik nodig u van harte uit om met ons mee te doen! Mw. L.W.C.M. van der Meijs Wethouder Milieu 3

4 INHOUD Voorwoord Samenvatting Beleidskader: ambities en uitwerking Ambities Uitwerking: thema s en projecten Proces... 9 Uitvoeringsprogramma 3. Thema Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Bestaande bouw Project: Energiemanagement eigen gebouwen Project: Verbetering energielabels eigen gebouwen Gemeentelijk wagenpark, dienstreizen en woon-werkverkeer Project: duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit Project: Inkoop groene energie Openbare verlichting en installaties Project: Openbare verlichting en installaties Thema Woningen Handhaving EPC Project: handhaving EPC (woningen en utiliteitsgebouwen) Nieuwbouw Project: Duurzame (woning)bouwprojecten Project: Nul-energiewoningen Project: Koelteparken Bestaande woningvoorraad Project: Duurzaamheid in de bestaande woningvoorraad Thema Utiliteitsgebouwen Bestaande of nieuw te bouwen scholen Project: Duurzame scholen Grootschalige duurzame energie-opties Project: kansen voor biomassa Organisatieversterkende randvoorwaarden Project: intergemeentelijk projectleider Uitvoeringsorganisatie Financiering Bijlage: overzicht klimaat- en energieprojecten, medio

5 1. Samenvatting Dit klimaatplan geeft de ambities van de gemeente Doetinchem weer op het gebied van klimaat, en de projecten die de gemeente in de periode wenst uit te voeren om deze ambities te realiseren. Ambities De gemeente Doetinchem neemt het klimaat serieus. Klimaatverandering moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. De Doetinchemse ambitie is om zelf het goede voorbeeld te geven, door haar processen en producten zo duurzaam mogelijk in te richten. Daarnaast willen we een inspiratiebron en stimulans zijn voor burgers en bedrijven. We ondersteunen en faciliteren duurzame initiatieven en we nemen, waar mogelijk, zelf het initiatief. We leggen geen bovenwettelijke verplichtingen op aan burgers, bedrijven en instellingen. We willen hen met een positieve stimulans benaderen om mee te doen. We streven naar duurzaamheid bij gebouwen, in het bijzonder in de bestaande woningvoorraad. We streven naar een duurzame, groene, economie in de Achterhoek waarbij we duurzame maatregelen realiseren én de kredietcrisis te lijf gaan. Dit is het tweede klimaatplan van de gemeente Doetinchem. Er zijn dertien projecten benoemd die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren, meestal samen met de andere Achterhoekse gemeenten. Bij alle projecten streven we naar zo veel mogelijk concreet rendement. Thema s en projecten De benoemde thema s en projecten komen enerzijds voort uit de thema s van het Rijk in de nieuwe uitkering SLOK: Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven, die in juli 2008 is opengesteld. Anderzijds zijn de projecten gebaseerd op het Regiocontract met de provincie. Op basis van wettelijke noodzakelijkheid, onuitstelbaarheid, verwachte concrete milieuwinst, innovatie, slagingspercentage en aansluiting op bestaande inititatieven zijn de verschillende projecten verder vormgegeven. Dit is gedaan samen met de andere Achterhoekse gemeenten. De prioriteit ligt bij de eigen gebouwen, installaties en voorzieningen; bij woningen, bij scholen en bij grootschalige duurzameenergie-opties. Voor het thema eigen gebouwen, voorzieningen en installaties willen wij werken aan: * een verdere verbetering van het energiemanagement van de eigen gebouwen; * een verdere verbetering van de energielabels van onze eigen gebouwen; * doorontwikkeling van criteria voor groene energie en de inkoop hierop afstemmen; * duurzame mobiliteitsmaatregelen (i.c. gemeentelijk wagenpark op aardgas), en * een duurzame openbare verlichting en overige installaties. Overigens zal de gemeente Doetinchem in 2009 haar wagenpark deels overschakelen op aardgas; dit kom ook de luchtwaliteit ten goede. Ook wordt een plan voor een duurzame openbare verlichting uitgevoerd en is de energielabeling van gemeentelijke gebouwen opgestart. De Doetinchemse ervaringen zullen in de bovengenoemde projecten worden ingebracht. Voor het thema woningen worden de volgende projecten voorzien: duurzaamheid in de bestaande woningvoorraad: samen met de provincie opzetten van een subsidieregeling waarbij bewoners worden gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen in hun (bestaande) woningen. 5

6 nul-energiewoningen: ontwikkelaars en bouwondernemingen stimuleren om zogenaamde nul-energiewoningen te bouwen; hierbij optrekken met het project Woonpark Gelderland van de provincie; duurzame woningbouwprojecten: ontwikkelaars en bouwondernemingen stimuleren woningen te bouwen die verder gaan dan de huidige wettelijke eisen; Koelteparken: definitie, ruimtelijke verkenning en daadwerkelijke aanleg van een koeltepark in Doetinchem; handhaving van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) voor woningen en utiliteitsgebouwen. Dit is overigens een wettelijke taak. In het thema utiliteitsgebouwen willen we focussen op schoolgebouwen. We streven naar duurzamer schoolgebouwen. Daarbij kiezen we uit alle plannen voor nieuwbouw of verbouw van schoolgebouwen in Doetinchem één project waarbij we een forse energiebesparing en een gezonder binnenmilieu willen realiseren. De resultaten en ervaringen willen we uitbreiden naar de andere plannen. In het thema grootschalige duurzame-energieopties, dat geheel voortkomt uit het regiocontract met de provincie, ligt de nadruk op kansen voor biomassa. Hierbij gaan we na of er beleidsregels nodig zijn voor de afweging van locaties voor kleinschalige covergisting. Verder wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het opzetten van een bio-warmtekrachtkoppelingsinstallatie in de Achterhoek, wordt een regionale inzamelstructuur voor knip- en snoeihout opgezet en worden initiatieven voor stoken op streekhout begeleid. Enkele andere Achterhoekse gemeenten verkennen daarnaast de mogelijkheden voor windenergie. We streven naar een duurzame, groene, economie in de Achterhoek waarbij we duurzame maatregelen realiseren én de kredietcrisis te lijf gaan. Omdat deze ontwikkelingen zeer recent zijn, zijn zij nog niet in concrete acties en financiering omgezet. Zij zijn daarom nog niet in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Uitvoering Veel afdelingen van de gemeente Doetinchem werken mee aan de uitvoering van dit klimaatplan; zij zullen hiervoor uren in hun jaarplannen reserveren. De coördinatie van de uitvoering ligt bij de afdeling Fysieke Ontwikkeling. Daarnaast wordt in de uitvoering samengewerkt met de andere Achterhoekse gemeenten. De projecten worden grotendeels samen opgepakt. Door de krachten regionaal te bundelen, wordt efficiënter gewerkt en kan voordeliger (externe) deskundigheid worden ingeschakeld. Financiering De interne kosten voor de uitvoering van dit klimaatplan worden geschat op voor de komende vier jaar. De externe kosten voor de regionale projecten worden geschat op voor alle Achterhoekse gemeenten samen. De insteek is dat de Achterhoekse gemeenten samen de externe kosten betalen voor de gemeenschappelijke projecten. Daarvoor willen zij een deel van hun rijkssubsidie bundelen. Voor Doetinchem is het aandeel begroot op Daarnaast zijn de externe kosten voor het lokale Doetinchemse project geraamd op , waarmee de totale externe kosten voor Doetinchem uitkomen op Op basis van dit plan ontvangt de gemeente Doetinchemnaar verwachting een subsidie van SenterNovem van Uitgangspunt is een cofinanciering van 50% door de gemeente. Daarnaast geeft de provincie voor enkele projecten subsidie in het kader van het regiocontract en het programma Vitaal Gelderland. Vanuit SenterNovem geldt voor de genoemde projecten en activiteiten een inspanningsverplichting. 6

7 2. Beleidskader: ambities en uitwerking 2.1 Ambities De gemeente Doetinchem neemt het klimaat serieus. Al in 2004 heeft zij een eerste klimaatuitvoeringsplan vastgesteld, waarin een groot aantal maatregelen op het gebied van klimaat en energiebesparing zijn aangekondigd. Verschillende successen zijn daarbij behaald. Bijlage I geeft een overzicht van maatregelen die inmiddels zijn, of binnenkort worden, uitgevoerd. De Doetinchemse gemeenteraad heeft in januari 2008 de doelen onderschreven van het Klimaatakkoord tussen de Minister van VROM en de VNG voor een nóg schoner en duurzamer Nederland. De raad heeft aangegeven te willen onderzoeken op welke onderdelen uit het akkoord de gemeente Doetinchem de komende jaren wil inzetten. Dit klimaatplan is hier een nadere uitwerking van. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad begin 2008 de ambitie uitgesproken om een millenniumgemeente te willen worden. Dit houdt in dat de gemeente wil vechten tegen armoede en honger, tegen ongelijkheid tussen man en vrouw, tegen milieuverontreiniging, HIV/AIDS en zich wil inzetten op de verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Een milleniumgemeente draagt actief bij aan één of meer van deze doelen. Thema 7 behelst het milleniumdoel er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu. De gemeente Doetinchem formuleert de volgende ambities voor haar klimaatbeleid: Duurzame overheid De gemeente Doetinchem geeft zelf het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven door te werken aan een klimaatneutrale huisvesting en organisatie, en aan duurzaam inkopen. Doetinchem streeft naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in Door eisen te stellen aan de duurzaamheid van producten, stimuleren we het bedrijfsleven tot het maken van duurzame producten. Duurzame energieproductie De gemeente Doetinchem streeft naar vergroting van het aandeel duurzame energieproductie naar 20% in Dit betekent bijvoorbeeld dat zij andere vormen van duurzame energie stimuleert, zoals energie uit biomassa. Energiezuinige gebouwde omgeving Bij nieuwbouw en renovatie van woningen is een forse energiebesparing mogelijk. Doetinchem legt prioriteit bij de bestaande woningvoorraad, door burgers te stimuleren duurzame maatregelen te nemen middels een subsidieregeling. De gemeente Doetinchem gaat verder innovatieve initiatieven in de gebouwde omgeving actief stimuleren. Duurzame bedrijven & scholen De gemeente Doetinchem zorgt voor een voortvarende vergunningverlening voor duurzame en innovatieve energiesystemen. De gemeente Doetinchem gaat initiatiefnemers en projectontwikkelaars ertoe aanzetten met innovatieve 7

8 samenwerkingsverbanden en concepten te werken. Ook zal de gemeente stimuleren dat er energiezuinige en duurzame scholen worden verbouwd, danwel gebouwd. Klimaatbestendige leefomgeving (adaptatie) Extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast) zullen vaker voorkomen. Naast de adaptatiestrategie die vanuit het Rijk en de VNG wordt opgesteld, wil de gemeente Doetinchem binnen haar gemeentegrens nu al bewust inspelen op klimaatverandering. Dit wil zij doen door een koeltepark aan te leggen en door 3000 bomen aan te planten. De klimaatambities worden zoveel mogelijk doorvertaald naar andere beleidsterreinen, waarbij ook de (rijks)regelgeving en de financiële gevolgen worden betrokken. Duurzame economie Zeer recentelijk zijn ontwikkelingen gestart voor een duurzame, groene, economie in de Achterhoek. Deze ontwikkelingen zijn mede ingegeven door de kredietcrisis. Deze recente ontwikkelingen zijn nog niet in concrete acties en financiering omgezet, en zijn daarom niet in het uitvoeringsprogramma opgenomen. De Doetinchemse ambities vinden zijn weerslag in een dertiental projecten (zie de volgende paragrafen). 2.2 Uitwerking: thema s en projecten Op basis van de ambities uit de vorige paragraaf is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke uitvoeringsprojecten. Hierbij zijn de thema s en projecten enerzijds gebaseerd op de thema s vanuit het Rijk in de nieuwe uitkering SLOK: Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven. Anderzijds zijn zij gebaseerd op de onderwerpen uit het Regiocontract met de provincie in het programma Klimaat en leefomgeving. Op basis van wettelijke noodzakelijkheid, onuitstelbaarheid, verwachte milieuwinst, innovatie, slagingspercentage en aansluiting op bestaande initiatieven zijn de verschillende projecten vervolgens vormgegeven. Hierbij hebben de Achterhoekse gemeenten samen opgetrokken. De volgende thema s zijn gekozen: Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop De eigen gebouwen en voorzieningen is een belangrijk thema. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld aan haar burgers en bedrijven. Daarbij is de gemeente zelf eigenaar en is dus niet afhankelijk van anderen bij het doorvoeren van maatregelen. Op het gebied van verkeer en vervoer wordt duurzame mobiliteit steeds belangrijker. Een deel van de gemeentelijke voertuigen zal overschakelen op duurzamer brandstoffen. Met de Doetinchemse kennis gaat de gemeente ook andere gemeenten, bedrijven en instellingen stimuleren. Woningen Het thema woningen blijft aandacht vragen, zowel in de nieuwbouw maar ook zeker in de bestaande bouw. In de bestaande bouw is immers nog heel veel energiewinst te halen. Dit is lastig te realiseren, omdat de gemeente weinig invloed heeft op woningeigenaren. Een subsidieregeling met provinciale financiering moet huiseigenaren over de streep trekken. Utiliteitsgebouwen: duurzame scholen Binnen de gemeente worden de komende jaren verschillende scholen gebouwd danwel verbouwd. Dit biedt kansen voor het milieu, zowel binnen als buiten de muren van de 8

9 gebouwen. Grootschalige Duurzame Energie (DE)-opties Het thema grootschalige DE-opties is vooral gericht op het in kaart brengen en stimuleren van biomassa-installaties in de regio. Kan het snoeihout bijvoorbeeld nog nuttig gebruikt worden? Het thema Bedrijven uit de subsidieregeling Lokaal Klimaatbeleid is afgevallen, omdat veel bedrijven door de milieuwetgeving al op de goede weg zijn. In reguliere contacten bij vergunningverlening en handhaving komt overigens energiebesparing al aan de orde. Tevens is in het vorige klimaatbeleid hiervoor al een project uitgevoerd. Hieronder wordt aangegeven welke projecten vanuit welk kader zijn opgevoerd. Daarnaast wordt aangegeven welk ambitieniveau wordt nagestreefd voor dit project. In de navolgende paragrafen worden de projecten verder uitgewerkt volgens de systematiek van de SLOK-regeling. Tabel: opgevoerde projecten in het Klimaatplan binnen de thema s van de SLOK-regeling: Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven. Thema Project SLOK Regiocontract Ambitieniveau Eigen gebouwen, voorzieningen en installaties Energiemanagement eigen X Actief gebouwen Verbetering energielabels eigen X Actief gebouwen Inkoop groene energie X Innovatief Duurzaam inkopen, duurzame X X Actief mobiliteit Openbare verlichting en installaties X Innovatief Woningen Handhaving EPC X actief Duurzame woningbouwprojecten X X actief Nul-energiewoningen X Innovatief Koelteparken X Actief Duurzaamheid bestaande X Actief woningvoorraad Utiliteitsgebouwen Duurzame scholen X X? (pilot) actief Grootschalige Duurzame Energie-opties Kansen voor biomassa X X Actief Windenergie* X Actief Organisatie Intergemeentelijk projectleider X * niet aan de orde voor de gemeente Doetinchem 2.3 Proces De uitwerking van de thema s en projecten heeft plaatsgevonden binnen het Achterhoekse vakberaad Klimaat. De klimaatcoördinatoren van de Achterhoekse gemeenten hebben eerst een regionaal basis klimaatprogramma opgesteld. Tijdens de uitvoering van het vorige klimaatbeleid is namelijk gebleken dat de meeste Achterhoekse gemeenten met dezelfde thema s aan de slag gingen; bij deze uitvoering is toen op veel punten samengewerkt. Deze samenwerking is goed bevallen en daarom is er gezamenlijk nagedacht over het vervolg. Een basisprogramma klimaat voor alle acht gemeenten was hiervan het resultaat. Door een gezamenlijk plan kunnen tijd en 9

10 middelen efficiënt worden ingezet. Ook is de communicatie naar externe partijen, zoals aannemers en corporaties, eenduidig. Zij werken vaak in meerdere gemeenten en overal wordt dan gewerkt met dezelfde uitgangspunten. Daarnaast heeft iedere gemeente zijn lokale ambities aan het plan kunnen toevoegen. De gemeente Doetinchem heeft het project Duurzame Scholen toegevoegd. Met dit totaalpakket komt Doetinchem aan de vereisten voor het Plus-pakket van de landelijke subsidieregeling. In een expertbijeenkomst in mei 2008 zijn de voorgestelde projecten inhoudelijk getoetst door Senter Novem, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij is nauwlettend bekeken in hoeverre de voorstellen voldoen aan de nieuwe SLOK-regeling. Op basis van deze uitkomsten is het basis klimaatprogramma verder aangescherpt en uitgewerkt. De toenmalige Commissie Milieu en Afval heeft in juni 2008 op hoofdlijnen ingestemd met de thema s en de projecten. Op onderdelen heeft zij wijzigingen in twee projecten aangebracht. Deze wijzigingen zijn in het onderhavige plan verwerkt. Iedere gemeente heeft zijn eigen klimaatplan verder afgerond ten behoeve van lokale besluitvorming en de subsidieaanvraag. Inmiddels hebben de Colleges van alle Achterhoekse gemeenten ingestemd met het regionale basis klimaatprogramma. De gemeente Doetinchem heeft inmiddels een positief advies ontvangen over de SLOKaanvraag, net als alle andere Achterhoekse gemeenten. De definitieve beschikking voor Doetinchem heeft plaatsgevonden in de Gemeentefondscirculaire van maart Gezien het belang dat de Doetinchemse raad hecht aan het onderwerp klimaat, wordt het beleidskader aan de Doetinchemse raad voorgelegd ter besluitvorming, het uitvoeringsprogramma ter informatie. Het vakberaad Klimaat coördineert de verdere uitvoering van de klimaatprogramma s. Dit is in hoofdstuk 8 nader uitgewerkt. 10

11 Uitvoeringsprogramma 3. Thema Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Hiernavolgend worden de projecten toegelicht die de komende jaren worden uitgevoerd en die zijn opgevoerd voor de SLOK-regeling. Hiervoor is het format gevolgd van de subsidieregeling. Per thema is op grond van de projecten een ambitieniveau gekozen. Voor de kwantitieve taakstellingen van dit ambitieniveau zijn de richtlijnen uit de subsidieregeling SLOK en de bijbehorende toelichtingen gevolgd. Binnen het bovengenoemde thema heeft de gemeente voor dienstreizen en woonwerkverkeer al activiteiten lopen (dienstfietsen; fiets-privé-plan). In het kader van de Millenniumdoelstelling thema 7 er leven meer mensen in een duurzaam leemilieu doet de gemeente Doetinchem mee aan de actie Fiets naar je werk. Elke gefietste kilometer wordt gesponsored door de gemeente ten behoeve van zonnepanelen in La Libertat (Nicaragua), één van de twee stedenpartners van Doetinchem. Omdat deze activiteiten al lopen, zijn deze onderwerpen niet opnieuw opgevoerd voor de subisidieregeling SLOK. 11

12 Thema Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, Datum dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Subthema(s) Bestaande bouw Auteur Klimaatplan Doetinchem, april 2009 Ambitie Actief Voorlopend Innovatief Taakstelling Energiebesparing van 2% per jaar 3.1 Bestaande bouw Project: Energiemanagement eigen gebouwen Afdeling Contactpersoon 1. Fysieke Ontwikkeling 2. Services 3. Buha 1. Dr. W. Lubbers 2. Dr. H. Legebeke 3. Dr. W. de Korte Telefoonnummer Doelstelling Opzetten van energiemanagement in de gemeentelijk gebouwen. Resultaat Inzicht in het energieverbruik van gebouwen, bewaking en controle energieverbruik en mogelijke storingen; Eenvoudige maatregelen voor verlaging van het energieverbruik doorvoeren; Optimaal functionerende installaties door juiste inregeling; Meer inzicht en sturing op storingen/werking installaties en energiekosten; Monitoring resultaten en directe terugkoppeling mogelijk; Benchmarking (dezelfde gebouwen in de regio vergelijken op energieverbruik); Voldoen aan wettelijke eisen t.a.v. inspectie en keuring van installaties in het kader van de Europese Richtlijn Performance of Buildings (EPBD). Doelgroep(en) Project-aanpak Mogelijke neveneffecten: Comfortverhoging; Preventie van klachten; Energiebesparing en dus een besparing in de kosten. Voor de gemeentelijke gebouwen is de doelgroep de gemeentelijke organisatie zelf. Andere doelgroepen zijn de gebouwenbeheerders, eventueel de energiebeheerder, de inkopers en klimaatmedewerker. Regionaal Regionaal wordt energie ingekocht. Besloten is om regionaal ook een vervolgstap te kunnen zetten door een energiemanagementsysteem voor alle aansluitingen op te zetten; Aanschaffen van nieuwe elektriciteitsmeters (die digitaal kunnen inlezen) en gebruik maken van internet gerelateerde software; In samenwerking met andere gemeenten wordt een energiemanager aangesteld. Werkzaamheden van deze persoon zijn o.a.: Analyseren van gegevens (op het internet); Benchmarking (vergelijking van dezelfde type gebouwen in de verschillende gemeenten); Uitschieters in verbruik eruit halen, contact opnemen met de beheerders 12

13 Project organisatie Communicatie van de gemeentelijke gebouwen; Verbeteringen voorstellen; Contractbeheer; Netwerkbeheer; Rapportage per jaar. Lokaal De gebouwenbeheerder onderneemt actie bij afwijkende waarden. Maatregelen om energieverbruik te verminderen a.h.v. benchmarking. Monitoring energiegegevens per jaar per gemeente. Groep inkopers in de regio zullen het energiemanagement als groep opzetten. Vanuit het vakberaad Klimaat zal een trekker (de klimaatcoördinator) het proces in de gaten houden; de achterhoekse gemeenten stellen een energiezorg-coördinator aan. Per gemeente is de inkoper, de klimaatcoördinator en de gebouwenbeheerder betrokken. Klimaatcoördinator per gemeente bewaakt energieverbruik van de gemeente en de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar. Indien nodig extra inspanningen verrichten. Resultaten (analyse per jaar) naar college communiceren. Resultaten via reguliere kanalen naar buiten brengen. Planning pilotjaar; testen software van PME (gemeente Doetinchem en Montferland doen mee aan de pilot) 2009 software beschikbaar (aanschaf software en keuze leverancier) 2009 slimme meters beschikbaar en installeren 2009 aanstellen energiemanager voor Achterhoekse gemeenten energiemanagement is effectief Inspanning Projectkosten Interne uren: Per gemeente klimaatcoördinator: 40 uur per 4 jaar; Trekker uit regio klimaatgroep: 200 uur per 4 jaar; Gemeentelijke inkoper; 200 uur per 4 jaar; Gebouwenbeheerders 160 uur per 4 jaar; Externe uren (door gemeenten gezamenlijk te financieren): Aanstelling regionale energiemanager (externe inbreng). Eén dag in de week maal 3 jaar maal 35 weken per jaar ( ) Intergemeentelijk projectleider: 80 uur per 4 jaar; Interne kosten (per gemeente): Uren intern; gemeentelijk trekker 200 uur : ( ) Overige gemeenten 40 uur in de vier jaar = Uren intern 360 uur; Schatting gebruikskosten van het internetprogramma: ongeveer 1,2% van het electriciteitsverbruik ( per jaar in het geval van Oude IJsselstreek), wordt betaald uit structurele middelen (elektriciteitsposten)l Eenmalige investering; ongeveer 16.- per aansluiting voor de meter en de aansluiting van de meter (Oude IJsselstreek kent 766 aansluitingen, wat neerkomt op ). de eenmalige kosten worden betaald uit structurele middelen (electriciteitsposten). Externe kosten (door gemeenten gezamenlijk te financieren): Inhuur intergemeentelijk projectleider; schatting 80 uur/ per 4 jaar

14 Energiemanager Financiering Financieringsbron: gemeente en ; Financiering gemeente; Gebruikskosten programma, eenmalige investeringen voor de aansluiting van slimme meters en uren van de inkopers en gebouwenbeheerders. Financiering ; Kosten energiemanager, intergemeentelijk projectleider, uren klimaatcoördinator Effectmeting Het energiemanagement wordt uitgevoerd door één persoon die de gegevens beheert. Per gemeente per jaar gegevens analyseren/ besparingen in beeld brengen. Meerjarig verloop ook bijhouden. Gerelateerd beleid, mogelijke bijkomstige effecten Mogelijke valkuilen Inkoopbeleid (neveneffect van gezamelijke inkoop van energie en uitwerking kan gezien worden als duurzaam inkopen). Juiste Software is nog niet op tijd beschikbaar; Problemen met de slimme meters en de installatie hiervan; Niet alle gemeenten doen mee met het softwaresysteem, waardoor het aanstellen van een energiemanager duurder wordt; Problemen (kinderziektes) in de werking van software en digitale meters. Slagingspercentage; 3 hoge slagingskans. Achtergrondinformatie (voorbeeld software) 14

15 Thema Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, Datum dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop Subthema(s) Bestaande bouw Auteur Klimaatplan Doetinchem, april 2009 Ambitie Actief Voorlopend Innovatief Taakstelling Energiebesparing van 2% - - per jaar In 2008 start de gemeente Doetinchem met de labeling van gemeentelijke gebouwen en het doorvoeren van maatregelen voor de verplichte gebouwen. In onderstaand project breiden we dit uit naar andere en niet-verplichte gebouwen. Project: Verbetering energielabels eigen gebouwen Afdeling 1. Fysieke Ontwikkeling 2. Buha Contactpersoon 1. Dr. W. Lubbers 2. Dr. W. de Korte Telefoonnummer Doelstelling Energiebesparing 2 % per jaar door verbetering van het energielabel van de gemeentelijke gebouwen. Resultaat 80% van de gemeentelijke gebouwen is voorzien van een energielabel. Iedere gemeente stelt het eigen ambitieniveau voor de energielabels vast. Voor een aantal gemeentelijke gebouwen wordt in 2008/2009 een energieonderzoek uitgevoerd. Voor deze gebouwen wordt een verbeterplan opgesteld. Deze verbeterplannen zijn uitgevoerd. Doelgroep(en) De gemeentelijke organisatie; de gebouwen beheerders, en de klimaatmedewerker. Project-aanpak Regionaal In 2008/2009 hebben de meeste gemeentelijke gebouwen een energielabel gekregen. Bij gebouwen waar veel winst te verwachten is, wordt vaak een uitgebreider energieonderzoek uitgevoerd. Een verbeterplan opstellen a.h.v. deze energieonderzoeken en een duidelijk doel/ambitieniveau vastleggen, uitgedrukt in het energielabel. Bijvoorbeeld alle gemeentelijke gebouwen binnen 5 jaar naar een energielabelniveau van B of hoger (extern/ regionaal) Projectorganisatie Communicatie Planning Lokaal Besluitvorming over het ambitieniveau van de energielabels van de gebouwen; Uitvoeren van het verbeterplan voor de energieprestatie van de gemeentelijke gebouwen; Als de energielabels veranderen, deze aanpassen. De lijst van energielabels actueel houden. Klimaatcoördinator Gebouwenbeheerders Externe adviseur: schrijven verbeterplan (per gemeente met dezelfde regionale uitgangspunten) Intergemeentelijk projectleider Actuele lijst met stand van zaken van energielabels naar College communiceren (elke 2 jaar). Resultaten via reguliere communicatiekanalen naar buiten brengen en 2009 afronden energielabeling en onderzoeken 15

16 Inspanning Projectkosten 2009 en daarna; uitvoeren van energie-label-verbetering. Interne uren: Klimaatcoördinator; 50 uur per jaar (tijd)/ 200 uur/4 jaar Gebouwenbeheerders; 80 uur per jaar (in reguliere uren) 320 uur/4 jaar Externe uren (door gemeenten gezamenlijk te financieren): Externe adviseur; 100 uur/4 jaar Intergemeentelijke projectleider ; 80 uur/4 jaar Interne kosten: Klimaatcoördinator; 200 uur / 70 p.u. = Gebouwenbeheerders; 320 uur / 70 p.u. = Externe kosten (door gemeenten gezamenlijk te financieren): Externe adviseur; 100 uur = Intergemeentelijke projectleider; 80 uur = Financiering Effectmeting Gerelateerd beleid, mogelijke bijkomstige effecten Mogelijke valkuilen Financieringbronnen en gemeente; Financiering: Uren van klimaatcoördinator, externe adviseur, intergemeentelijk projectleider Financiering Gemeente; uren gebouwenbeheerder, uitvoeringskosten van verbeterplannen (Kosten van uitvoering zijn niet subsidiabel, dit betalen uit reguliere onderhoudsposten). Actueel houden van lijst met energielabels. Energierekening van gebouwen (energiemanager) EPBD; wettelijke verplichting om een energielabel op te hangen bij publieke gebouwen >1.000 m 2 Verplichting om bij verkoop of verhuur een transactie) een energielabel te overhandigen) Kosten energiebesparende maatregelen; dekking in reguliere onderhoudsposten is niet perse voldoende (per situatie het budget veiligstellen). Slagingspercentage; 3 hoge slagingskans. Achtergrondinformatie Website; VROM, SenterNovem ed. 16

Nieuwe energie voor een beter klimaat!

Nieuwe energie voor een beter klimaat! Nieuwe energie voor een beter klimaat! Berekende klimaatverandering (alleen temperatuur) over 50 jaar weergegeven in Google Earth op basis van gegevens van Met Office Hadley Centre Klimaatactieplan 2009

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Raadsvoorstel. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raad Onderwerp: V200901144 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Raadsvoorstel Inleiding: Op 18 december 2008 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De gemeente heeft daarmee de kaders voor

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Het 100.000 woningenplan

Het 100.000 woningenplan Het 100.000 woningenplan Een actieplan energie in de gebouwde omgeving 2008-2011 Uitwerking van de ambities uit het Energie akkoord Noord-Nederland Provincies Groningen, Fryslân & Drenthe Inhoudsopgave

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal

Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082. Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Datum : 10 mei 2010 Auteur : H.P. Kranendonk Reg.nr : 2010012082 Lokale milieuagenda 2010 Gemeente Bloemendaal Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. VOORLICHTING... 3 3. SUBSIDIËRING... 4 4. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 g$l306!.doc - 1 - Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015

Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 Tussenevaluatie Haarlem Klimaat Neutraal (HKN) Evaluatie 2009-2011 en aandachtsgebieden HKN 2012-2015 In het Handvest voor de Aarde staat: De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering

3. Inleiding en doel. 4. Velsen in vogelvlucht. 5. Projecten. 6. Financiering van de projecten. 8. Projecten in uitvoering INHOUDSOPGAVE 3. Inleiding en doel 4. Velsen in vogelvlucht 5. Projecten 6. Financiering van de projecten 8. Projecten in uitvoering 12. Projecten die worden uitgevoerd binnen de collegeperiode 18. Overzicht

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie