Edwin Schellens Algemeen Directeur. Johan Thijs Voorzitter van de Raad van Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Edwin Schellens Algemeen Directeur. Johan Thijs Voorzitter van de Raad van Bestuur"

Transcriptie

1 j a a r v e r s l a g

2 VOORWOORD KERNCIJFERS Tegen de achtergrond van een langzaam economisch en financieel herstel, konden we in 2010 met een nettowinst van 50,3 miljoen euro opnieuw mooie resultaten voor leggen. Het belang dat Fidea traditiegetrouw hecht aan een gezonde verzekeringsportefeuille in de beide verzekeringsdomeinen Leven en Niet-Leven, heeft het voorbije jaar weliswaar licht gewogen op de premie-evolutie maar anderzijds heeft dit de rendabiliteit verder versterkt. Het voorbije jaar werd door Fidea en KBC heel wat aandacht geschonken aan de voorbereiding van het verkoopproces. In het najaar van 2009 kondigde onze moedermaat schappij KBC aan dat ze voor Fidea een nieuwe aandeelhouder zoekt. Deze beslissing kaderde in een breder akkoord dat KBC sloot met de Europese Commissie over de ontvangen overheidssteun. Bij die voorbereiding werd vooral gekeken naar de ontvlechting van de dienstverlening tussen KBC en Fidea; een moeilijke maar geslaagde oefening. En tegelijkertijd werd werk gemaakt van een verdere verzelfstandiging in onze werking met het oog op onze toekomst onder een andere aandeelhouder. Onze positionering naar de cliëntendoelgroepen werd scherper gesteld. We behouden de particulieren en zelfstandigen als een belangrijke kernmarkt waarbinnen Fidea op rendabele wijze zal doorgroeien. In 2010 kwam de groei hier opnieuw voornamelijk uit de dynamiek van het agentenkanaal van Centea. In de markt van de kleine en middelgrote ondernemingen lanceerden we het Fidea Business Class concept als resultaat van de nieuwe commer ciële strategie naar dit cliëntensegment. De marktbenadering, de interne organisatie, het productengamma en de commerciële omkadering naar de makelaars, werden grondig aangepast en vernieuwd. Fidea blijft zijn ambitie getrouw om verder rendabel te groei en en toont met de resultaten in dit jaarrapport, dat we een gezond bedrijf zijn met een mooie positie op de Belgische verzekeringsmarkt. We houden eraan om al onze partners en medewerkers, extern en intern, te danken voor de bereikte resultaten. We zijn ervan overtuigd dat onze gebundelde inspanningen de juiste basis zijn voor een verdere succesvolle ontwikkeling. Edwin Schellens Algemeen Directeur Johan Thijs Voorzitter van de Raad van Bestuur Fidea Jaarverslag

3 VOORWOORD KERNCIJFERS In 1000 Euro Bruto premies ,8% - Leven ,3% - Niet-Leven ,2% Kosten ,5% Financiële opbrengsten ,7% Resultaat ,2% Eigen vermogen ,9% Technische voorzieningen ,7% Expliciete solvabiliteitsratio 229% 212% Impliciete solvabiliteitsratio 299% 266% Aantal personeelsleden Aantal VTE Bruto premies 2010 (in % van het totaal) 63% 33% LEVEN 4% AO Boar BOAR 4 Fidea Jaarverslag 2010

4 KERNCIJFERS Solvabiliteitsratio 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Expliciete solvabiliteitsratio Impliciete solvabiliteitsratio 50% 0% Eigen vermogen in Euro Fidea Jaarverslag

5 VOORWOORD ACTIVITEITEN 2010 De markt in 2010 De financiële en economische crisis lijkt voor het grootste deel bedwongen, maar kent zijn nasleep in een crisis van de overheidsfinanciën. In België komt daar bovenop nog de problematiek van de federale regeringsvorming waardoor hervormingen en belangrijke sociaal-economische dossiers onbehandeld op de tafel blijven liggen. In het zog van de Duitse groei presteerde de Belgische economie in 2010 niettemin beter dan wat eerst was vooropgesteld. Het herstel ging gepaard met een voorzichtige kentering op de arbeidsmarkt en een langzame heropleving van de binnenlandse vraag. Toch keerde het vertrouwen van consumenten en bedrijfsleiders nog niet volledig terug. In afwachting werden de middelen verder opgespaard, tot een recordtotaal van meer dan 210 miljard euro aan spaargelden. Er was wel een verschuiving merkbaar naar beleggingsverzekeringen en fiscale spaarproducten. Inzake de pensioenproblematiek zien we in de ons omrin g en de landen initiatieven die de bevolking effectief langer aan het werk moeten houden. In België blijft de pu blieke opinie echter gekant tegen het optrekken van de pensioenleeftijd. Het is dus van het grootste belang dat er tijdig voldoende aanvullende middelen worden opge bouwd. De tweede pijler kan gelukkig voor het verschil zorgen. Uit Neder land, dat traditioneel heel wat aandacht besteedt aan extra legale voorzieningen via pensioenfondsen, kwam tij dens het afgelopen jaar evenwel de vrees overwaaien dat de da lende opbrengsten van de beleggingsportefeuilles voor een verlaging van de uitkeringen zou zorgen. In België bestaat de tweede pijler echter voor 80% uit groepsverzekeringen die, in tegenstelling tot pensioenfondsen, het rendement uit de onderliggende beleggingen heel wat beter kunnen afstemmen op de verplichtingen van de werkgevers. Toch blijft er nog ruimte voor verbetering: minder dan de helft van de werknemers beschikt over de opbouw van een pensioen via de tweede pijler. Bovendien doet maar 60% van de belastingplichtigen aan pensioensparen. Heel wat mensen gaan er ten onrechte nog van uit dat de wette lijke voorzieningen wel zullen volstaan. Op de markt van de schadeverzekeringen maakten wintertoestanden, stormen en overstromingen van 2010 het zwaarste natuurrampenjaar van de afgelopen 35 jaar. De strenge winterperiode zorgde voor een toename van zowel het aantal als de gemiddelde last van de schades aan voertuigen. De storm van 14 juli 2010 kostte de verzekeraars 60% van het jaarlijkse premie-inkomen voor het stormrisico in de brandverzekering. Het zwaardere schadejaar noopte de markt eind 2010 al tot een verhoging van de verzekeringspremies. Tegelijkertijd blijft de commerciële druk zeer groot. Anderzijds kunnen de verzekeraars minder rekenen op financiële winsten: het aandelenbezit van de Belgische verzekeraars zakte gemiddeld van 11% in 2007 tot 5% in juni 2010, dit als gevolg van Solvency II, de IFRS-normen en de gewijzigde DBI-reglementering. Hiermee dwingen de toezichthouders de verzekeraars tot meer orthodoxie in hun kernactiviteiten. De markt zal dus, naast de zoektocht naar hogere technische rendabiliteit, ook het kostenbewustzijn verder blijven aanscherpen. 6 Fidea Jaarverslag 2010

6 ACTIVITEITEN 2010 Fidea en de markt Leven en Ziekte Hoewel 2010 zich niet als een gemakkelijk jaar aankondigde, werd het vooropgestelde productieobjectief over alle takken heen met 8% overschreden. Toch was er een daling van het incasso met ruim 9% die, na de uitzonderlijk sterke prestatie in 2009, eerder als een correctie mag gezien worden. De lagere cijfers zijn immers volledig toe te schrijven aan de verminderde koopsommenproductie in de beleggingsverzekeringen die met 142,2 miljoen euro niet het niveau van een jaar eerder haalde. De daling van het aantal afkopen was dan weer positief nieuws en een signaal dat het vertrouwen zich herstelt na de financiële crisis. In recurrent sparen (3e pijler) steeg het incasso echter met 7%, een bewijs dat het mogelijk blijft om goed te scoren met fiscale spaarproducten door actief in te spelen op het pensioendebat. Uit onderzoek blijkt immers dat de meerderheid van de Belgen niet in staat is om hun pensioeninkomen correct in te schatten. Op de juiste manier hierop anticiperen, werpt resul taten af. Het feit dat ook jongeren geneigd zijn om sneller een extra pensioen op te bouwen, bevestigt dat wij met deze aanpak op de goede weg zijn. Het incasso groepsverzekeringen kende ondanks de mindere koopsomproductie toch nog een lichte groei. In risicoverzekeringen zette de verschuiving van koopsommen naar recurrente premie zich verder door. De druk op het tarief houdt overigens aan. Samen met het toekennen van een delegatiebevoegdheid aan onze tussenpersonen slaagden we er toch in om onze positie verder te versterken. De bewaking van de rendabiliteit in de tak ziekte bleef een prioriteit. De portefeuille collectieve hospitalisatie werd gescreend en waar nodig werden tariefaanpassingen doorgevoerd. Ook het tarief van de portefeuille individuele hospitalisatie werd aangepast met onder andere de invoering van de medische index. Ten slotte moet ook de aanpassing van de voorwaarden met betrekking tot tussenkomsten voor experimentele behandelingen tot een beter rendement leiden. Brutopremies Leven in Euro Fidea Jaarverslag

7 ACTIVITEITEN 2010 Fidea en de markt Niet-Leven Meer dan 30% van de nieuwe personenwagens kon genieten van de federale korting op de aankoopfactuur. In de tak motorrijtuigen vertaalde deze lagere aankoopprijs zich, gecom bineerd met een bikkelharde concurrentie en een gerichte saneringsactie, in een daling van het incasso met 2,2%. Het tarief B.A. en Omnium werd herschikt met het oog op een betere bescherming van bestaande trouwe en rendabele cliënten en nieuwe zaken met de waarborgcombinatie B.A. en volledige omnium. Dit resulteert in het laatste kwartaal opnieuw in een toename van het aantal verzekeringsjaren en van de gemiddelde premie. Ten gevolge van de lagere ABEX-index en een sanering in de portefeuille daalde het incasso brand met 3,7%. Wel belang rijk is dat het aantal waarborgjaren in het woningsegment stabiel blijft. In 2010 zorgden de natuurelementen, vorst, sneeuwdruk en overstroming voor een stijging van de schadelast met 2,2%. Met het oog op het verder gezond houden van de porte- feuille werd in de tweede jaarhelft een lineaire tariefverhoging toegepast. In de tak aansprakelijkheid bleef de portefeuille nagenoeg status-quo op 13,5 miljoen euro. De schadelast steeg evenwel met 12,5% in vergelijking met Ondanks de genomen maatregelen in verband met acceptatie en tarificatie kende het segment BA beroepsrisico s een mindere evolutie. Het verder zetten van deze aanpak, zowel voor nieuwe acceptaties als binnen de bestaande portefeuille, moet ervoor zorgen dat het resultaat in 2011 ernstig verbetert. De premie arbeidsongevallen daalde met 5% als gevolg van de lagere tewerkstellingsgraad in Het resultaat is minder dan de vorige jaren door een groter aantal zware schadegevallen. Het incasso rechtsbijstand auto en andere handhaafde zich op respectievelijk 3,5 miljoen en 2,5 miljoen euro. We noteren een daling van de schadelast met 10%. Brutopremies AO Brutopremies BOAR in Euro in Euro Fidea Jaarverslag 2010

8 31/01/11 15:32 Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 V.U. Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen RPR RK MM920 - NL - 09/10 ACTIVITEITEN 2010 Fidea in 2010 Leven en Ziekte In de operationele werking lag de klemtoon op service verlening, vooral dan de bereikbaarheid. Door een systeem van roterende medewerkers steeg de bereikbaarheid binnen de Supportcel met 20%. De integratie met de Kenniscel verhoogde verder de kwaliteit van onze tussenkomsten. Ser vice betekent ook snelheid en foutloosheid. Het oudste stuk (dat een momentopname weergeeft van de maximale doorlooptijd) neemt daarbij als waardemeter voortaan een belangrijke plaats in. Verder werden de medewerkers getraind in geargumenteerde en oplossingsgerichte communicatie. De Kenniscel nam, als hefboom voor de professionele ondersteuning aan onze bemiddelaars, een proactievere houding aan. Zo worden commerciële acties voortaan met technisch-fiscale dossiers ondersteund. De polisdiensten Leven individueel en Leven groep kwamen onder de leiding van één diensthoofd. Dit bracht eenduidigheid in de aansturing en de vertaling van onze visie op service verlening. Binnen de operationele opvolging kreeg het controlekader en het operationeel risicomanagement de nodige aandacht. Nieuwe groepsstandaarden, onder andere inzake schadeafhandeling en onderschrijving, werden tegen het licht gehouden. Niet-Leven Ook in dit domein werd de professionaliteit en de efficiëntie van onze dienstverlening verder geoptimaliseerd. Het project uitmuntend in service had een positieve impact op zowel de bereikbaarheid als de interne doorlooptijden. Het elektronisch beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden op onze website resulteerde in lagere verzendingskosten. De afdeling ondernemingen onderging een grondige reorganisatie als gevolg van de invoering van het Fidea Business Class concept, met aangepaste opvolgingssystemen, nieuwe functies, afspraken rond SLA s en een sterkere sturing van de offertebeheerders. De kennis over het ondernemingensegment met meer dan 15 werknemers was een van de belangrijkste aandachtspunten in dit project. In het voorjaar kwam eerst het beheer van zware schadegevallen naar Antwerpen, later volgden ook de offertes en onderschrijving van ondernemingsrisico s. Cruciaal in de Fidea Business Class is het samenwerkings model bemiddelaar - adviseur offertebeheerder. De offerte beheerders werden toegewezen aan specifieke zones. Dit nieuwe model leidde inmiddels tot een verbeterde realisatiegraad en een hogere efficiëntie. De toegenomen herkenbaarheid, betrokkenheid en luisterbereidheid resulteerden alvast in een grotere tevredenheid van alle betrokken partijen. Flexirekening Plus Fidea Business Class Ondernemingsproduct in de kijker.500 EUR stortingen: EUR erlijdensdekking) n de storting. terestopbrengst voor alle stortingen verminderd met uurtijd die het contract al gelopen heeft op het tijdstip en wordt die gegarandeerd voor een garantieperiode met de laatste kalenderdag van de maand die aan ode voorafgaat). Als de economische conjunctuur en het toelaten, kan die opbrengst jaarlijks aangevuld deelname en het eerste kalenderjaar ook nog met een Flexirekening Plus. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Voor ondernemers en zelfstandigen: Essentiële verzekeringen in één bundel Op uw maat Met exclusieve voordelen Verover dit najaar de ondernemersmarkt en verdien elke maand een mooi geschenk! dea voor opeenvolgende periodes (garantieperiodes t. Zowel de gegarandeerde interestopbrengst, als de llen in functie van de duurtijd die het contract al heeft et verrichten van een storting. Fidea bepaalt tijdens tie van de situatie op de financiële markten en/of van epalingen, de interestvoet(en) en de garantieperiode(s) ich hierover altijd, en zeker voordat u een bijkomende eren. van de beleggingsduur (FIFO): de reserve, verminderd met een uitstapvergoeding in storting: aan 25% van de reserve: en zonder uitstapkosten per jaar) serve: Fidea Business Class Word Trigoon vóór 30 oktober en kies uw eigen Red Box geschenk! e eerste 8 jaar van elke garantieperiode kan de met een reserve herrekend worden, in functie van de evolutie anciële markten in de loop van die garantieperiode. eve afkoopvergoeding beperkt tot 0,5%. rwaarden: R stens EUR in de reserve overblijven ENJOY DISCOVER RELAX tot een bepaald kapitaal (min EUR) tot 130% van de éénmalige storting met een bepaald kapitaal (min EUR) et een bepaald percentage (min. kapitaal overlijden een eerste storting of reserve min EUR) estorte premies (of op stortingen) een verzekeringsr Belgische verblijfhouders (natuurlijke personen). voorheffing: n van de verzekerde jaar na de aanvangsdatum van het contract n 8 jaar na de aanvangsdatum van het contract kking en verzekeringsnemer = verzekerde eggingsverzekering verwijzen bemiddelaar. Fidea Jaarverslag

9 ACTIVITEITEN 2010 Distributie In een uitermate competitieve markt konden wij met onze business as usual aanpak blijven rekenen op de loyauteit van onze distributiepartners. Met het varen van een eigen koers bewezen we dat Fidea stevig op de kaart staat, met een duidelijke strategie en een proactieve aanpak. De samenwerking met het agentenkanaal van Centea is gestoeld op een segmentbenadering met bank- en verzekeringsproducten in de markt van de particuliere gezinnen en de zelfstandigen. De grootste sterkte van dit distributieapparaat zit in zijn doorgedreven cliëntgerichtheid en zijn streven naar een hechte lange termijnrelatie. Het Centea-kanaal kon in 2010 opnieuw een mooie verzekerings groei optekenen. De strategische vernieuwing van Fidea was het duidelijkst voelbaar in de werking ondernemingen. Met de nieuwe Fidea Business Class aanpak positioneerde Fidea zich als de logische keuze voor bedrijven tot 50 werknemers, die 95% van de markt uitmaken. Marketing De start van het jaar stond meteen in het teken van het segment ondernemingen. De nieuwe aanpak bood heel wat ruimte voor innovatie. Op 21 april werd de Fidea Business Class gelanceerd samen met de nieuwe en unieke themawerking rond gastronomie. Hiermee legde Fidea de link tussen bestaande kwaliteitslabels (zoals een Michelinster, het label van de Streekproducenten, een IFS-certificaat, ) en de rendabiliteit van het risico. Cliënten met een kwaliteitslabel genieten daardoor van bijkomende voorwaarden, uitgewerkt op maat van de doelgroep. We ontwikkelden overigens ook een eigen Fidea-label, dat onze experts kunnen uitreiken aan rendabele cliënten binnen deze sector. De lancering van de Business Class werd verder gekruid met enkele commerciële acties. In het voorjaar was er de actie Fast Forward, met centraal de verdere vernieuwing van Trigoon en Trigoon Plus, de bundel voor ondernemingen tot 50 werknemers. Zo ontwikkelde Fidea in het voorjaar Trigoon met pensioenopbouw, een geïntegreerd pakket Leven en Niet-Leven voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. Fidea is hiermee de eerste verzekeraar die dergelijke totaaloplossing biedt. Trouwe en rendabele Trigooncliënten genieten voortaan ook van een ristorno. In het najaar werd elke maand een ondernemingsproduct in de kijker geplaatst. Met deze acties, vernieuwingen en uitbreidingen bevestigt Fidea zich als trendsetter in deze markt. Naar het particuliere segment richtte de actie Autosalon & Batibouw zich met mooie wedstrijden vooral op de auto- en woonverzekering. Met een grootschalige fideliseringsactie tijdens de zomermaanden wisten we de Elit3-cliënten met succes te overtuigen van de voordelen verbonden aan de registratie op de Elit3-website. Trigoon met pensioenopbouw Gastronomie Autoverzekering Woonverzekering Trigoon met pensioenopbouw Een geïntegreerd pakket Leven en Niet Leven voor Zelfstandigen en Kleine Ondernemers Surf naar en maak kans op uw GPS of een gratis tankbeurt. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0603NL 01/10 Autoverzekering gevonden! Geniet nu van de salonkorting. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0703NL 02/10 Surf naar en maak kans op uw espressomachine of een Ikeawaardebon. Geniet hier van onze sterke woonverzekering met straffe salonkortingen! 10 Fidea Jaarverslag 2010

10 ACTIVITEITEN 2010 Tijdens de najaarsactie en mede dank zij de herinvoering van de 5%-korting, zagen we ook het aantal nieuwe Elit3-cliënten opnieuw fiks toe nemen. Het Elit3- concept geniet daardoor meer dan ooit de belangstelling van onze bemiddelaars. Leven kende dan weer, ondanks de actie Sunshine, een eerder moeizaam voorjaar. De succesvolle eindejaarsactie Saving4Life maakte het jaar echter goed. Een gezond evenwicht tussen verloning van de bemiddelaar en aandacht voor de cliënt vormen de basis van het succes binnen deze marketingacties. Daarnaast werd het ondersteunend materiaal erg gesmaakt door het ganse distributienetwerk. Communicatie In het voorjaar vernieuwde Fidea het extranet voor de bemiddelaar. Dat was nodig om een duidelijker onderscheid te maken tussen onze producten en diensten voor het particuliere en voor het ondernemerscliënteel. Daarnaast kregen de nieuwslijnen een prominentere rol toebedeeld, zowel in de lay-out als naar invulling. In eenzelfde beweging werd het intranet in een nieuw jasje gestoken. De medewerkers kunnen nu moeiteloos switchen tussen het Fidea-intranet met personeelsgerelateerde informatie en het extranet voor de makelaar en zo op de hoogte blijven van alle online communicatie die de bemiddelaar van Fidea ontvangt. In 2010 bleven we onverminderd investeren in het behoud en de groei van onze notoriëteit. De aanwezigheid in het veldrijden heeft nog steeds een positieve invloed op onze naamsbekendheid. Het Telenet Fidea Cycling Team behaalde in het Tsjechische Tabor met Zdenek Stybar de gouden medaille, goed voor een stevige return in de media en persberichtgeving. De tweede editie van de Fidea Cyclocross Classics werd van 2 naar 4 crossen uitgebreid. De renners, de media en het publiek adopteren de Fidea Classics als een volwaardig, intussen ingeburgerd criterium op de wedstrijdkalender. We zetten ook onze eerste stappen in het mountainbiken. Met de Fidea Mountainbike Cup en de Fidea Mountainbike Tour probeerden we tijdens de lente en zomer vooral zichtbaar te zijn bij de actieve amateurfietser. Fidea Training Door de invoering van de verplichte geregelde bijscholing voor de tussenpersoon, waarbij deze over een periode van 3 jaar 30 opleidingspunten moet vergaren, kenden de opleidingen van Fidea heel wat bijval. Deze verplichte bijscholing is niet alleen voor de cursist een bijkomende opdracht. Ook voor de opleidingsverstrekker blijft het een uitdaging om telkens een gevarieerd, interessant en vooral kwalitatief opleidingsaanbod uit te werken. Sunshine Actie Elit3 Zomeractie Elit3 Najaarsactie Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0815N 04/10 Ziet uw pensioen er even zonnig uit? Vraag hier naar een pensioenspaarplan van Fidea en geniet van een flink belastingvoordeel. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U. Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0526N - 07/10 Uitgebreide polissen IJzersterke waarborgen Exclusieve voordelen WORD ELIT3 in augustus of september. REGISTREER U OP voor 31 oktober En ontvang DIT STRANDLAKEN GRATIS! Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U. Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM0528N - 10/10 Uitgebreide polissen IJzersterke waarborgen Exclusieve voordelen WORD ELIT3 vóór 31 december 2010 REGISTREER U OP vóór 31 januari 2011 en ontvang DEZE WIJNSET GRATIS! Fidea Jaarverslag

11 AACHEN ALOYS VERSICHERUNGEN THOMMEN HAAS CONSULTING BUELLINGEN I.B.G. SARL WEISWAMPACH W. KELLER SCHOENBERG KEUL HELMUT ROCHERATH LOUIS VERSICHERUNGSBURO SANKT-VITH MARAITE & LENTZ SANKT-VITH NIESSEN GMBH SANKT-VITH PROBST SANKT-VITH SCHRODER AMEL THEISSEN BUELLINGEN VERSICHERUNGEN HEPPENBACH ACTIVITEITEN 2010 Logistiek, systemen en processen Vandaar ook dat Fidea Training in 2010 een eerste aanzet deed met de organisatie van een modulair opgebouwd opleidingstraject in Leven. In dit traject komen alle aspecten van Leven aan bod, aangepast aan het niveau van alle deelnemers. In Wallonië kreeg de Life School, een workshop voor tussenpersonen die nog niet actief zijn in het domein Leven, een vervolgsessie boordevol praktische verkooptips. HRM In 2010 stond de begeleidingsronde voornamelijk in het teken van de nieuwe functieclassificatie voor bedienden. Deze vernieuwde classificatie vroeg vooral aandacht omwille van de werking met competenties. De leiding gevenden kregen hiervoor de nodige begeleiding. Ook dit jaar peilden we naar de mening en betrokkenheid van onze medewerkers via een Vinger aan de Pols tevredenheidonderzoek. De resultaten mochten ons als werkgever opnieuw verheugen. Maar liefst 96% van ons personeel was tevreden tot uitermate tevreden met Fidea als werkgever, wat een verhoging is ten opzichte van het jaar voordien. De stijging zet zich door op quasi alle facetten van onze werkomgeving en jobinhoud. Vooral in het evaluatiebeleid, de financiële waardering, de loopbaanmogelijkheden en in de fysieke werkomgeving zien we een opmerkelijke verbetering. We konden in 2010 in totaal 17 nieuwe medewerkers welkom heten. Gezien Fidea straks niet langer deel zal uitmaken van de KBC Groep, wordt ieder initiatief voor nieuwe ICT ontwikkelingen geëvalueerd in functie van de nog moge lijke resterende gebruikstijd ervan op het KBC-platform. De nieuwe ontwikkelingen beperken zich tot de wettelijke en commercieel gedreven aanpassingen. In oktober 2010 werd de tariefstructuur motorrijtuigen aangepast. Een andere belangrijke aanpassing was het reduceren van het aantal exemplaren van de bijzondere voorwaarden bij de polisprint en het niet meer standaard afdrukken van algemene voorwaarden in het domein Niet-Leven. De ontwikkeling van SDD (Sepa Direct Debit), ter vervan ging van het Belgische domiciliëringssysteem, werd on hold geplaatst. In voorbereiding van het verkoopproces van Fidea werden diepgaande analyses uitgevoerd voor de ontvlechting van de systemen om te komen tot een onafhankelijk van KBC werkend Fidea, in combinatie met een kennisoverdracht van de gemeenschappelijke KBC-diensten naar Fidea-entiteiten. De samenwerking met KBC werd herbekeken, wat resulteerde in een nieuwe governance. Bij de logistieke diensten werd gefocust op dagverwerking voor de kernactiviteiten. Dankzij een intensieve opleiding, jobrotatie en de inzet van de medewerkers kon de afdeling deze doelstelling realiseren. Fidea Cyclocross Classics PRESENTEERT Saving4Life Fidea MTB cup FIDEA Mountainbike Cup in Sankt-Vith 4. Juli JAARMARKTCROSS NIEL Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK MM808N - 10/10. Schrijf uw eigen scenario! Start nu met pensioensparen én ga GRATIS naar de film! Aanbod geldig van 1 november 2010 t.e.m 31 januari 2011 Besucher des FIDEA MTB CUP Sankt-Vith bezahlen keinen Eintritt und können kostenlos den Wettbewerb verfolgen. Weitere Infos unter: Am Sonntag, dem 4. Juli findet der FIDEA MTB CUP SANKT-VITH statt. Die Profis sind an der Reihe, um Punkte für die Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2012 zu sammeln. Fidea fühlt sich in der Welt des Radsports und damit einer Disziplin zuhause, bei der wir immer wieder unseren Kunden begegnen. Deshalb sind wir stolz darauf, beim Fidea Moutainbike Cup, der in Zusammenarbeit mit dem Belgacom MTB Grand Prix organisiert wird, insgesamt 6 offizielle Wettbewerbe für professionelle Mountainbike-Fahrer zu sponsern. Also nicht vergessen: Treffen Sie uns am 4. Juli 2010 in Sankt Vith. Folgende Versicherungsmakler stehen begeistert hinter dem Mountainbike Cup Fidea: verantwoordelijke uitgever: golazo SPORTS, JOOST TALLOEN, SChOEbROEKSTRAAT 8, 3583 PAAL-bERINgEN 12 Fidea Jaarverslag 2010

12 ACTIVITEITEN 2010 Operationeel Risicobeheer en Compliance Het Quick Wins programma (dit is de uitvoering van diverse actieplannen die opgesteld werden na een groepswijde beoordeling van operationele processen) werd volledig afgewerkt. Het Group Standards Assessement meerjarenprogramma, dat in 2008 werd opgestart en beschouwd kan worden als een meer geformaliseerd en gestructureerd vervolg van dit Quick Wins programma, is in de loop van 2010 verder uitgewerkt. Er werden assessments uitgevoerd en actieplannen opgesteld voor de groepstandaarden Human Resources Management, Client Account Statements, Underwriting Life en Non Life en Claims Life en Non Life. Op vraag van de CBFA werd een assessment uitgevoerd van het Business Continuity Management Framework en Disaster Recovery Plan. Voor de registratie van operationele schadegevallen werd in het laatste kwartaal van 2010 een vernieuwde tool geïmplementeerd met een aanzienlijk aantal functionele verbeteringen en de mogelijkheid tot een uitgebreide financiële rapportering. Met betrekking tot compliance werden in uitwerking van het Compliance Monitoring Program een aantal onderzoeken uitgevoerd. De nieuwe regelgeving inzake antiwitwas genoot bijzondere aandacht en krijgt verder gestalte via projectwerking. Het project inzake de verwerking van gevoelige gegevens gebeurt via specifieke actieplannen. Verkoopproces De aankondiging in november 2009 dat Fidea een nieuwe aandeelhouder zou krijgen, gaf het startsein tot de voorbereiding van het verkoopdossier. Ook informatiebeveiliging stond op de agenda. Begin 2010 werd het nieuwe Charter for Information Security goedgekeurd. In uitvoering van dit charter werd een actieplan opgesteld waarin de recurrente initiatieven inzake informatiebeveiliging worden opgelijst, met vermelding van rollen, verantwoordelijkheden en timings. Een eerste fase bestond uit het in beeld brengen van beide bedrijven, die omwille van de synergie in de voorbije 10 jaar duurzaam en efficiënt met elkaar waren vergroeid. Vervolgens werden alle functies opgelijst die straks noodzakelijk zijn voor een volledig zelfstandig Fidea en werd een begin gemaakt met de feitelijke ontvlechting. Het verkoopproces zelf ging van start in het najaar. Stybar wint Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK ZDENEK STYBAR, WERELDKAMPIOEN VELDRIJDEN 2010 VAN HET TELENET - FIDEA CYCLING TEAM Verzekeringen van Fidea: met Styb de sterkste. Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR RK Fidea sponsort de mountainbike wintertour. Wij zijn klaar voor de winter! Fidea Mountainbike Tour Fidea sponsort de mountainbike zomertour. Wij zijn klaar voor een nieuw parcours! Fidea Jaarverslag

13 ACTIVITEITEN 2011 Fidea in 2011 Onze serviceverlening blijft in 2011 onze belangrijkste troef en behoudt dan ook de hoogste prioriteit. Een thema waar alle Fidea-medewerkers extra aandacht aan besteden, is het nakomen van afspraken en beloftes en de interactie tussen de binnendienst- en de buitendienstmedewerkers. We ervaren daarnaast dat bereikbaarheid een belangrijke factor is voor de positieve perceptie en tevredenheid bij de bemiddelaar. In Leven speelt de werking van de Supportcel daarin een centrale rol. De Kenniscel bouwt anderzijds haar activiteit verder uit in de richting van een Competence Center. Voor groepsverzekeringen moet een striktere operationele opvolging tot meer efficiëntie in de maatwerking leiden. In Niet-Leven ligt de focus op de continue verbetering van de interne competenties en het efficiënter maken van de processen. Voor de standaardproducten richten de acties zich op bereikbaarheid, kortere doorlooptijden en de communicatie. In de niet standaardproducten komt daar kennisuitbreiding bij via een opleidingsschema en het aanwerven van nieuwe ervaren medewerkers. Ook voor 2011 staan er heel wat ondersteunende acties op stapel. Nieuw is de lancering van de Fidea Actie rekening, een uniek concept dat de samenwerking tijdens acties nog aantrekkelijker maakt. Deelname aan een commerciële actie zorgt voor actiepunten. De uiteindelijke waarde van een actiepunt hangt samen met de bereikte partnerklasse. Samenwerking tijdens acties kan de winst voor de bemiddelaar dus alleen maar doen toenemen. Werken aan de zichtbaarheid en de tastbaarheid van het merk Fidea blijft een cruciale parameter binnen het communicatiebeleid. Ook het contact met de diverse doelgroepen, verzekeringsbemiddelaar, Elit3- en Trigoon-cliënten wordt via de diverse sponsorings- en communicatiecampagnes niet uit het oog verloren. In het segment ondernemingen bouwen we verder op de succesvolle ontwikkeling van de Fidea Business Class en de themabenadering. Het partnerplan wordt bijgestuurd in de richting van zelfstandigen en ondernemingen. Deze verbeteringen zijn een logische stap gezien het belang van de Fidea Business Class en de impact van pasklare en kwaliteits volle oplossingen zoals Trigoon en Trigoon Plus in deze cliëntensegmenten. 14 Fidea Jaarverslag 2010

14 BELEGGINGEN & FINANCIËLE RESULTATEN In 2010 toonde de aandelenmarkt schommelende bewegingen en sloot uiteindelijk hoger af zodat een stijging in latente meerwaarden opgetekend kon worden. De omvang van de aandelenportefeuille werd de voorbije 2 jaren grondig bijgesteld. In het afgelopen jaar is het belang ervan in de totaliteit van de beleggingen niet fundamenteel gewijzigd. De spreiding over de economische sectoren bleef beperkt tot kleine verschuivingen. De beweging over regio s situeerde zich voornamelijk tussen de verschillende Europese landen. Ook op de obligatiemarkt noteerden wij in het afgelopen jaar opvallende op- en neergaande trends onder invloed van de rente-evolutie op middellange en lange termijn. Het boekjaar werd uiteindelijk afgesloten met een hogere rente stand werd evenwel sterk beïnvloed door de gebeurte nissen met betrekking tot de zogenaamde PIIGSlanden. De weerspiegeling hiervan is terug te vinden in een forse daling van de latente meerwaarden op de obligatieportefeuille. Deze situatie gaf evenwel geen aanleiding tot een bijkomende beslissing betreffende de boekhoudkundige waardering van deze effecten. De herschikking van de aandelenportefeuille is nog vrij recent en er werden relatief weinig meerwaarden geregi s treerd. Wel werd bij de verkoop van swaps een mooie meerwaarde opgetekend. Verder werden door de terugkoop van sommige CDO s door de uitgever van deze effecten, waarde correcties teruggenomen en ingeboekt als minwaarden. Deze bewe ging is evenwel een boekhoudkundige verwer king die nauwelijks impact had op het resultaat. Onze portefeuille in beheer van Asset Management be draagt miljoen euro en behaalde een performance, die licht onder de verwachtingen bleef. De netto-financiële resulta ten van onze activiteiten in 2010 groeien met meer dan 26%. De toename van het eigen vermogen betreft de dotatie aan de wettelijke reserve en bedraagt 2,5 miljoen euro. De vereiste solvabiliteit neemt toe met 11,3 miljoen euro of ruim 8%. Fidea behoudt een stevige solvabiliteitsratio. Een omstandige rapportering omtrent het waarde- en risicobeheer Fidea is als bijlage gevoegd bij dit verslag. Resultaat 2010 Het boekjaar sluit af met een winst van 50,3 miljoen euro. De activiteiten Niet-Leven realiseerden 26,7 miljoen euro. Het resultaat van de activiteiten Leven bedraagt 35,2 miljoen euro. Door de belastingen op het positieve resultaat a rato van 22,1 miljoen euro, bedraagt het Niet-Technisch resultaat -11,6 miljoen euro. Het resultaat uit belasting wordt deels gecompenseerd door een éénmalige component: eind 2010 aanvaardde de fiscus een belangrijk bezwaarschrift m.b.t. de aftrekbaarheid van dividenden in de periode Deze uitstaande vor dering geeft aanleiding tot moratoriuminteresten ten bedrage van 4,7 miljoen euro. Fidea Jaarverslag

15 VOORSTELLEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN FIDEA De Raad van Bestuur brengt u hierbij verslag uit over de statutaire jaarrekening betreffende het boekjaar Na aanleg van de nodige voorzieningen en afschrijvingen sloten de resultaten van het afgelopen boekjaar af met een netto winst van ,51 euro. Zijn behaalde graden als Licentiaat in de Handels- & Consulaire wetenschappen en Handelsingenieur en zijn jarenlange nationale en internationale beroepservaring op directieniveau in het bankwezen, bieden een voldoende garantie met betrekking tot de benodigde deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen stellen wij u voor deze winst als volgt te verdelen: Wettelijke reserves ,73 euro Tantièmes ,00 euro Uit te keren winst ,78 euro Onder voorbehoud van goedkeuring van deze verdeling, zal per aandeel een brutodividend van 1,42 euro worden uitgekeerd, wat betaalbaar zal worden gesteld vanaf 14 april Op 13 november 2010 diende de heer Philippe Debaillie, tot andere functies geroepen binnen de KBC Groep, zijn ontslag in als bestuurder. De Raad acteerde dit ontslag in zijn vergadering van 15 november en dankte de heer Debaillie voor zijn actieve belangstelling en gewaardeerde bijdrage aan de vennootschap. Op datum van deze vergadering verstrijken de mandaten van de heren Patrick Tans, Dirk Van Liempt en Paul D Haeyer. De Raad stelt voor hen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 4 jaar. Aldus zal hun mandaat verstrijken op de jaarvergadering van De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen die zich na het afsluiten van het boekjaar voordeden, noch zijn er omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. De Raad verzoekt u per afzonderlijke stemming kwijting te geven aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Het jaar 2010 stond vooral in het teken van de rendabiliteit. Een en ander had een licht negatieve invloed op de groei, ook al konden in het Levenbedrijf de objectieven ruimschoots worden overschreden. In het domein Niet-Leven ging de focus naar de markt van de ondernemingen, zonder dat dit verlies van aandacht impliceerde voor onze rendabele kernmarkt van particulieren. De beslissing van de KBC Groep om een nieuwe aandeelhouder te zoeken voor onze vennootschap bleef zonder invloed op de trouw en loyauteit van onze verzekeringsbemiddelaars en ons personeel. Voor de door hen geleverde inspanningen willen wij hen ook dit jaar opnieuw van harte bedanken. Het auditcomité vergaderde in de loop van het afgelopen boekjaar driemaal, telkens in aanwezigheid van de heer Marc Bernaert. De heer Bernaert voldoet aan de vereisten van artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen om als onafhankelijk bestuurder te kunnen worden erkend. Hun inzet en samenwerking, hun positieve en constructieve houding, dat zijn stevige fundamenten waarop Fidea is gebouwd en die ons het volste vertrouwen in de toekomst schenken. De Raad van Bestuur 2 maart Fidea Jaarverslag 2010

16 JA ARREKENING 2010 Jaarrekening van Fidea Balans op Actief Codes Verschil % B. Immateriële activa ,89% I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa Goodwill Overige immateriële vaste activa C. Beleggingen ,56% I. Terreinen en gebouwen Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden Overige II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelne mingen Verbonden ondernemingen Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat III. Overige financiële beleggingen Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 2. Obligaties en andere vastrentende effecten Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten Overige leningen Deposito's bij kredietinstellingen Overige IV. Deposito s bij cederende ondernemingen D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten Leven en waar bij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming ,10% Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen ,77% I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s II. Voorziening voor verzekering "Leven" III. Voorziening voor te betalen schaden V. Andere technische voorzieningen E. Vorderingen ,34% I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 1. Verzekeringsnemers Tussenpersonen Overige II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Overige vorderingen F. Overige activabestanddelen ,06% I. Materiële activa II. Beschikbare waarden III. Overige G. Overlopende rekeningen 431/ ,97% I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden II. Overgedragen acquisitiekosten 432 III. Overige overlopende rekeningen Totaal 21/ ,59% Fidea Jaarverslag

17 JA ARREKENING 2010 Jaarrekening van Fidea Balans op Passief Codes Verschil % A. Eigen vermogen ,85% I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet opgevraagd kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserve Vrijgestelde reserve Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat 115 Abis. Belangen van derden 10 Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen ,00% C. Technische voorzieningen ,73% I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's II. Voorziening voor verzekering "leven" III. Voorziening voor te betalen schaden IV. Voorziening voor winstdeling en restorno's V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen VI. Andere technische voorzieningen D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten leven wanneer het beleggingsrisico niet wordt gedragen door de onderneming ,10% E. Voorzieningen voor overige risico s en kosten ,48% I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen III. Andere voorzieningen F. Deposito s ontvangen van herverzekeraars ,42% G. Schulden ,73% I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen V. Overige schulden Schulden wegens belastingen, bezoldig. en sociale last Overige H. Overlopende rekeningen 434/ ,37% Totaal 11/ ,59% 18 Fidea Jaarverslag 2010

18 JA ARREKENING 2010 Jaarrekening van Fidea Resultatenrekening op I. Technische rekening Niet-Levensverzekering Codes Verschil % 1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering ,21% a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopen de risico s, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico s, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) bis. Opbrengsten van beleggingen ,39% a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Overige technische opbrengsten, onder aftrek van de herverzekering ,29% 4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) ,38% a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) ,96% 7. Netto-bedrijfskosten (-) ,12% a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) bis. Beleggingslasten (-) ,52% 8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) ,30% 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+) / Verlies (-) ,90% 710/ ,93% Fidea Jaarverslag

19 JA ARREKENING 2010 Jaarrekening van Fidea Resultatenrekening op II. Gedetailleerde technische rekening Levensverzekering Codes Verschil % 1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering ,25% a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) Opbrengsten van beleggingen ,80% a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (opbrengsten) ,40% 4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek herverzekering ,81% 5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) ,97% a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekeraars (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) a) Wijziging van de voorziening voor verzekering leven, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen onder aftrek van herverzekeraars (stijging +, daling -) ,30% Winstdeling en restorno s, onder aftrek van herverzekering (-) ,23% 8. Netto-bedrijfskosten (-) ,89% a) Acquisitiekosten b) Wijziging van het bedrag van de geactiveerde acquisitiekosten (stijging -, daling +) c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) Beleggingslasten (-) ,63% 10. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-) ,35% 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) ,24% 12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) Verlies (-) 720/ ,29% 20 Fidea Jaarverslag 2010

20 JA ARREKENING 2010 Jaarrekening van Fidea Resultatenrekening op III. Niet technische rekening Codes Verschil % 1. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering (post 10) Winst (+) / Verlies (-) 2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post 13) Winst (+) / Verlies (-) 710/ ,93% 720/ ,29% 3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek herverzekering ,13% a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of met deelnemingsverhouding b) Opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie Beleggingslasten (-) ,61% a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie Overige opbrengsten ,31% 8. Overige kosten (-) ,74% 8bis. Geconsolideerd Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Winst (+) / Verlies (-) 710/ ,77% 11. Uitzonderlijke opbrengsten ,00% 12. Uitzonderlijke kosten ,65% a) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële activa b) Voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten (dotaties) c) Andere uitzonderlijke kosten Uitzonderlijk resultaat van de geconsolideerde ondernemingen Verlies (-) 633/ ,50% 15. Belastingen op het resultaat (-/+) 634/ ,20% 15bis. Uitgestelde belastingen (-/+) 635/ ,91% 16. Geconsolideerd resultaat Winst (+) / Verlies (-) 710/ ,17% 16bis. Aandeel van derden in het resultaat ter. Aandeel van de groep in het resultaat ,17% Fidea Jaarverslag

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN

GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN VMVM GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN BOEKJAAR GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE STATISTIEKSTATEN NIET-LEVEN IN Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014

VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 VERZEKERINGEN VERGOEDINGEN van de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen van toepassing op 30/04/2014 Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Reglement Voorjaarsactie 2013 Start 2 Success

Reglement Voorjaarsactie 2013 Start 2 Success Algemeen Art. 1 Van 1 januari tot en met 31 maart 2013 organiseert Fidea de productieactie in het segment van Ondernemingen en in het segment van Particulieren. De bemiddelaar kan op basis van zijn gerealiseerde

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Financiële staten & sociale balans

Financiële staten & sociale balans Financiële staten & sociale balans Meer informatie vindt u op : http://www.integrale2011.be/ nl/financielestaten Jaarverslag 2011 30 Actief (x 1.000 ) 2011 2010 B. Onroerend actief (staat n 1) II. Immateriële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Paul Rimaux AG Insurance Paul Rimaux - 16 maart 2010 - Kempische Verzekeringskring page 1 Inleiding

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba

Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba Algemene Vergadering Cohousing Projects cvba 24 april 2015 Cohousing Projects cvba, Bergstraat 14, 9921 Vinderhoute, BE0500.731.024. Aanwezig: Categorie A: Federico Bisschop, Katty Vanderlinden, Gust Vanhecke,

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO ZENOBE GRAMME, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 31/08/2010 NV IMMO-ZENOBE GRAMME Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456 572 664 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003809267 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 MET OOG VOOR ZORG ) 2009, DE RUST WEERGEKEERD? Na de uitzonderlijke crisis die de wereldeconomie in 2008 deed wankelen, zagen we in 2009 een - weliswaar onzekere - normalisering

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie