VOLWASSENENONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking 280 lt D Optie Talen 200 lt E Optie informatica 200 lt Leerplannummer: 2004/696M (nieuw) Nummer Inspectie: 03-04/1244/N

2

3 Afdeling Graduaat Meertalig Secretariaat Modulair ORGANIGRAM optie Talen optie Informatica

4 A.Talen(780 LT) B.Secretariaatsbeheer(240 LT) C.Informatieverwerking(280LT) D.Optie talen(200lt) E.Optie informatica (200LT) C.1. Bedrijfseconomische informatieverwerking 40 lt TV A.2. Communicatievaardigheden 60 lt TV B.2. Inleiding tot het recht 40 lt TV C.2. Presentatiepakket, en taakbeheer 40 lt TV D.2. Engels 3 40 lt TV E.2. Gegevens- Beheer 2 40 lt TV A.3. Frans lt TV B.3. Sociale wetgeving, beroepsethiek en personeelsbeleid 60 lt TV C.3. Tekstverwerking 80 lt TV D.3.Vierde taal 3 40 lt TV E.3. Websiteontwikkeling 40 lt TV A.4. Frans 2 80 lt TV B.4. Organisatie 60 lt TV C.4. Reken programma 1 60 lt TV D.4. Projectwerk 80 lt TV E.4. Projectwerk 80 lt TV A.5. Engels lt TV C.5. Gegevensbeheer 1 60 lt TV A.6. Engels 2 80 lt TV A.7 Vierde taal lt TV A.8. Vierde taal 2 80 lt TV GRADUAATDIPLOMA MEERTALIG SECRETARIAAT optie Talen (1300 lt basis lt optie = 1500 lt) GRADUAATDIPLOMA MEERTALIG SECRETARIAAT optie Informatica (1300 lt basis lt optie = 1500 lt)

5 1. Inleiding en situering Dit leerplan is tot stand gekomen door de krachten van verschillende centra te bundelen. Ervaring leert dat dergelijke bundeling efficiënter werkt en de productiviteit ruimschoots verhoogt. Door dit werk gezamenlijk aan te pakken, zijn we er niet alleen in geslaagd om een gemeenschappelijk product af te leveren, maar bovendien hebben onze samenkomsten gezorgd voor een stroom van informatie-uitwisseling tussen de collega s van de verschillende centra van de verschillende netten. Jarenlange leservaring heeft zo zijn beslag gekregen in dit leerplan. 1

6 2. Beginsituatie 1. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de lestijden van een module gegeven zijn. 2. Voor sommige modules is het aangewezen gebruik te maken van de computer. Van de cursisten die instappen, kan verwacht worden dat ze elementair kunnen omgaan met een Officepakket. 3. De cursist moet houder zijn van één van de hiernavolgende studiebewijzen: a. diploma van hoger secundair onderwijs; b. diploma van een aanvullend secundair beroepsonderwijs c. een getuigschrift of diploma van hogere secundaire technische leergangen; d. een buitenlands diploma of getuigschrift dat op grond van gelijkwaardigheid met het niveau hoger secundair onderwijs gelijkwaardig verklaard kan worden. 4. indien de cursist niet voldoet aan de diplomavereisten kan de cursist de opleiding aanvatten door het afleggen van een toelatingsproef slechts indien de cursist 21 jaar wordt in het jaar waarin de cursist de cursus aanvat. 5. cursisten die de opleiding aanvatten kunnen starten in modules die geen voorafgaandelijk kennis vereisen. 6. cursisten die de opleiding vervolgen kunnen vervolgmodules aanvatten indien de cursisten met succes verplicht voorafgaandelijke modules afgewerkt hebben of indien de cursisten door een vrijstellingsproef bewezen hebben aan de doelstellingen van verplicht voorafgaandelijk modules te voldoen. 2

7 3. Algemene doelstellingen Analyses uit het bedrijfsleven wijzen uit dat mensen met een diploma hoger onderwijs meer kansen op succes hebben op de arbeidsmarkt dan met een diploma secundair onderwijs. Het hoger volwassenenonderwijs biedt mensen - die door omstandigheden de kans op een hogere opleiding voltijds onderwijs gemist hebben de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen. Modularisering van de opleiding biedt voldoende flexibiliteit om tegemoet te komen aan de opleidingsnoden van deze doelgroep. Cursisten kunnen volgens eigen behoeften zelf een leertraject uitstippelen, de opleidingsduur naar behoeften bepalen en de instapmomenten zelf vaststellen. Democratisering van het onderwijs wordt hierdoor geconcretiseerd. Het bedrijfsleven is nog steeds op zoek naar geschikte werkkrachten gezien de spectaculaire groei van het volwassenenonderwijs. In de opleiding wordt de klemtoon gelegd op het ontwikkelen van voornamelijk analytisch denken, de vorming van commercieel inzicht, het kunnen hanteren van conflictsituaties, organisatievermogen, inzicht in complexe situaties, planmatig denken, probleemoplossend vermogen, De opleiding binnen het volwassenenonderwijs onderscheidt zich van de opleidingen binnen het voltijds onderwijs door zijn directe beroepsgerichtheid en inzetbaarheid van de afgestudeerden. Twee opties drongen zich hierbij op: Talen en Informatica. Dit zijn de twee hoofdgebieden die een goede secretariaatsmedewerker moet beheersen. De basis van beide wordt aangeboden in de verplichte basismodules, de vervolmaking van één van beiden volgt dan in de opties. 3

8 4. Leerplandoelstellingen en algemene methodologische wenken 1. Leerplandoelstellingen: deze worden per module toegelicht 2. Algemene methodologische wenken. a. Meer dan tot nu toe wordt het belangrijk gevonden de competentie te ontwikkelen om zelfstandig te leren uit boeken, artikels en papers, meer dan het leren via presentaties van docenten. Het ontwikkelen van methodische manieren van probleem oplossen en het leren van communicatieve vaardigheden krijgen ook feitelijk meer aandacht en inzet in het onderwijs. Vakinhoudelijke onderwerpen zijn belangrijk maar worden eerder gezien als gereedschap om te gebruiken in productieve taken, waarbij de vorm en inhoud van die taken sterk afhankelijk is van het vakgebied en de latere beroepsperspectieven. b. Er treedt een verschuiving op van doceren naar leren. In het ontwerp van dit leerplan wordt meer het leerproces van de cursist als uitgangspunt genomen voor de opzet van het studieprogramma en de indeling van de studieactiviteiten. De rol en taak van de docent verandert meer en meer in de richting van de coach van het leerproces, in plaats van degene die vakinhoud aanreikt. Reflectie op het leren vanuit eigen ervaring in opdrachten, problemen en projecten worden als zeer belangrijk gezien. 4

9 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: GRADUAAT MEERTALIG SECRETARIAAT Module: A Talen 780 lt

10 Eenheid A 1 : Nederlands Vereiste voorkennis De cursist heeft de specifieke eindtermen van Nederlands richtgraad 2.3 verworven. Met andere woorden, hij moet ofwel een certificaat richtgraad 2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Nederlands richtgraad 2.3 verworven heeft. Algemene doelstelling De cursist kan zich vlot en accuraat mondeling en schriftelijk zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties uitdrukken. De cursist communiceert effectief en efficiënt in het zakelijk Nederlands zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig maar ook assertief opstellen. Doordat hij kan notuleren en rapporteren, draagt hij ten slotte bij tot efficiënt werkoverleg en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en soepel een zakelijke brief, memorandum, bericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. Studieduur 120 lestijden 6

11 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan zijn ideeën helder en foutloos zowel mondeling als schriftelijk formuleren. Hij kan daarbij informatiebronnen en hulpmiddelen gebruiken. Adviezen om correct, aantrekkelijk, duidelijk en gepast te formuleren, uitspraak, spelling, woordenschat, grammatica en stijl zoals de zinsamentrekking, de beknopte bijzin, de werkwoordelijke eindgroep, congruentie, de puntsgewijze opsomming, de overspannen tangconstructie, te lange zinnen, lange aanloop, de nominalisering, woordovertolligheid, vlotte spreektaal, de juiste perspectiefkeuze, de lijdende vorm, variatie in zinsbouw, enz. De diverse (papieren en elektronische) bronnen en hulpmiddelen om op internet, in de bibliotheek en thuis taal- en spellingproblemen op te lossen en informatie op te zoeken (spellinggids, spellingchecker, grammatica, AN-gids, verklarend woordenboek, synoniemenwoordenboek, taaldatabanken enz.) Taalvaardigheid wordt opgevat als communicatieve competentie. Het centrale begrip daarbij is de taaltaak. Een taaltaak is een complete, op zichzelf staande communicatieve en functionele taak, bijvoorbeeld een verslag lezen of een documentaire bekijken. De cursisten moeten zich in het onderwijs volledig kunnen concentreren op de taaltaak en hun leerproces actief zelf weten te sturen. Taaltaken zijn opgebouwd uit deeltaken, het OVUR-principe: oriënteren op de taak; voorbereiden op de taak; uitvoeren van de taak; reflecteren op de taakuitvoering. 7

12 De cursist kan brieven opstellen en beantwoorden, memo s en dienstnota s uitschrijven, en ook fax- en e- mailberichten schrijven en verzenden. De cursist kan zakelijke telefoongesprekken voeren. De structuur en de kenmerken van de belangrijkste soorten brieven, memoranda, faxen en berichten (volgens de BINnormen): goednieuws-, neutraalnieuws- en slechtnieuwsbrieven, persuasieve brieven zoals de offerte, de klachtenbehandeling, de afwijzing, de betalingsherinnering en de maanbrief, de verzoekbrief, de uitnodiging, brieven in verband met de handelstransactie, de goodwillbrief, enz. De telefoonetiquette en de huisstijl; de regels om klantgericht te telefoneren (telefoongesprek openen en afsluiten, doorverbinden met vooraanmelding, probleemsituaties oplossen enz.); de klachtenbehandeling; omgaan met lastige klanten; het telefoonalfabet; het gebruik van toestellen, enz. Voordat cursisten een taaltaak uitvoeren, oriënteren ze zich eerst op die taak: ze gaan na met wat voor soort taak, tekst, communicatieve situatie ze te maken krijgen en welke ervaringen ze daar al mee hebben. Ze bereiden zich vervolgens voor op de taakuitvoering door hun voorkennis over het onderwerp op te roepen, informatie te verzamelen en een plan voor de uitvoering van een taak te maken. De taakuitvoering zelf houdt in het verstrekken en verwerken van informatie, met behulp van verschillende taalmiddelen en taalhandelingen. Na de taakuitvoeringen reflecteren de cursisten, zowel op het resultaat ervan (bijvoorbeeld de kwaliteit van hun voordracht) als op de manier waarop ze de taak hebben aangepakt. Wat ze ontdekken in de reflectiefase, nemen ze als leereffect mee in de oriëntatie op een volgende taaltaak. Zo wordt het leren een cyclisch proces op een steeds hoger niveau. Oriënteren Hij weet bij tweegesprekken de nodige luisterbereidheid en vaardigheid aan de dag te leggen om vragen te beantwoorden en informatie te geven, te registreren en te verwerken. Basisgesprekstechnieken: luistervaardigheden (kleine aanmoedigingen, vragen stellen, parafraseren, samenvatten, reflectie van gevoel); regulerende vaardigheden (het gesprek openen en afsluiten, terugkoppelen naar begindoelen, situatie verduidelijken, hardop denken); zendervaardigheden (opbouwende kritiek geven, omgaan met kritiek en emoties, op een assertieve manier bezwaar maken enz.) Wat voor een soort tekst moet ik schrijven, lezen, beluisteren, vertellen? Waar vind ik voorbeelden van dit soort teksten? Hoe ziet zo'n tekst eruit? Wat zijn de kenmerken Welke informatie moet ik geven/vinden? Waarop moet ik speciaal letten om een goed resultaat te bekomen? Hoe zal ik deze opdracht het best aanpakken? Stel een werkplan op. Voorbereiden 8

13 De cursist kan met medewerkers van gedachte wisselen en klanten en bezoekers te woord staan. De structuur en de kenmerken van de belangrijkste professionele gespreksmodellen zoals het probleemoplossend gesprek (in het bijzonder het klachtengesprek), het interview, het slechtnieuwsgesprek, het advies- en coachinggesprek, het functionerings- en beoordelingsgesprek Waarover handelt de tekst die ik moet schrijven, lezen, beluisteren, vertellen? Wat weet ik/mijn publiek al over dit onderwerp? Wat zou ik er nog willen over weten? Wat is belangrijke informatie, wat is minder belangrijk? Welke volgorde geef ik aan deze informatie? Hij kan actief aan besprekingen en vergaderingen deelnemen. De cursist kan notuleren voor vergaderingen. De structuur en kenmerken van de verschillende types vergaderingen (besluitvormingsvergaderingen, informerende en inspraakvergaderingen, brainstormvergaderingen, onderhandelingen en conflicthantering); de functie, de kenmerken en de verschillende onderdelen van goede vergaderagenda s; de taken van deelnemers voor en tijdens de vergadering, en de verschillende typen bijdragen die deelnemers kunnen leveren; de taken van de voorzitter voor en tijdens de vergadering, en de technieken om die taken goed uit te voeren; de taken van onderhandelaars in de verschillende onderhandelingsfasen; de kenmerken van de Harvard-methode van onderhandelen; de verschillende stijlen van conflicthantering De functies en kenmerken van verschillende soorten notulen; de taken van de notulist voor, tijdens en na de vergadering; de inhoudselementen, lay-out en formuleringskenmerken van goede notulen. Uitvoeren Ik voer de opdracht uit volgens het werkplan dat ik opstelde. Ik hou bij de uitvoering rekening met de antwoorden die ik tijdens de voorbereiding vond. Reflecteren Heb ik de vragen uit de eerste twee fases juist beantwoord? Blijf ik/mijn publiek nog met vragen zitten? Waar en wanneer heb ik problemen ondervonden? Heb ik de juiste werkwijze gevolgd? Wat deed ik goed, wat had ik beter kunnen doen? Denk vooraf goed na over de eisen die gesteld worden. (Wanneer is deze opdracht geslaagd?) Stel een werkplan op waarin je vermeldt wat je wanneer doet. (Wanneer moet ik allemaal verzamelen, wat mag ik niet 9

14 Hij kan verslagen opstellen. De cursist kan een sollicitatiebrief met cv schrijven, aan een interview deelnemen en een sollicitatiegesprek voeren. De structuur en de kenmerken van de belangrijkste soorten eenvoudige rapporten: bijvoorbeeld de (telefoon)memo, de dienstnota, de mededeling (in het bijzonder de nieuwe regeling, de maatregel, de probleemsignalering), de circulaire, het kort verslag (van een gesprek, van een bezoek enz.), enzovoort De sollicitatiebrief met cv en het sollicitatiegesprek. vergeten? ) Ga op zoek naar veel informatie. Daaruit kan je selecteren, ideeën opdoen Hier ontdek je misschien ook mogelijke valkuilen Denk na over de uitvoering van je werk en vorm een redelijk oordeel. Voor het adequaat uitvoeren van de taaltaken ( en de deeltaken daarbinnen), heeft de cursist diverse soorten kennis en vaardigheden nodig. Een taalvaardige cursist maakt bij het uitvoeren van taaltaken in authentieke taalgebruikssituaties actief gebruik van de volgende componenten of bouwstenen: vorm: de cursist heeft kennis van talige vormaspecten van de taaltaak die nodig zijn om de taak te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld: tekststructuren, argumentaties, grammatica en spelling; gebruik: de cursist kan de taal gebruiken en interpreteren met het oog op passend in de situatie en het beoogde effect; inhoud: de leerling kent woorden, begrippen en achtergronden voldoende om de onderwerpen van teksten of communicatieve situaties te begrijpen; aanpak: de cursist kent strategieën om taalgebruik en taalleren (bij) te sturen zodat de uitvoering van de taak tot een goed eind gebracht wordt. 10

15 Eenheid A 2 : Communicatievaardigheden Vereiste voorkennis De cursist heeft de specifieke eindtermen van Nederlands richtgraad 2.3 verworven. Met andere woorden, hij moet ofwel een certificaat richtgraad 2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Nederlands richtgraad 2.3 verworven heeft. Algemene doelstelling Na deze eenheid kan de cursist zich met de beheersing van de communicatievaardigheden en de analyse en planning van de communicatie met inzicht en effect communiceren als een volwaardige gesprekspartner met medewerkers of klanten van de organisatie en met deskundigen uit andere afdelingen van de organisatie. Daarbij gaat de aandacht naar zowel het verbale als het non-verbale uitdrukkingsvermogen. De cursist kan efficiënt teksten lezen en schrijven, tweegesprekken voeren, deelnemen aan een groepsgesprek en een presentatie geven. Studieduur 60 lestijden 11

16 Leerplandoelstellingen De cursist is vertrouwd met het communicatiemodel, de communicatiesoorten en de verschillende functies van de communicatie. Hij kan een communicatieplan opstellen. De cursist kan informatieve, persuasieve, argumentatieve en prescriptieve teksten ontwerpen, analyseren, samenvatten en kritisch becommentariëren. De cursist kan een tekst in de juiste stijl formuleren. De cursist kent de verschillende leesstrategieën om teksten te lezen. Leerinhouden Communicatiemodel; non-verbale en verbale communicatie; de preferentiële, expressieve, relationele en appellerende functie van de communicatie. Opdrachtanalyse, doelgroep- en contextanalyse, doelspecificering, keuze van communicatievorm en medium, randvoorwaarden,uitwerking van een communicatieplan. Structurering van teksten: : thema s, verwijzingen, soorten relaties en hun markeringen, (model)vragenschema s (mindmapping), ordeningsprincipes voor antwoorden, verdeling in inleiding-kern-slot, manieren om structuur zichtbaar te maken, alinea-indeling en alineastructuur, titels en tussenkoppen. Stijldimensies: uiterlijke structuur, moeilijkheid, exactheid, informatiedichtheid, aantrekkelijkheid, afstandelijkheid. Cyclisch lezen in leesrondes (oriënterend, globaal en intensief lezen), snellezen, de kenmerken van verschillende soorten samenvattingen, kritisch lezen Methodologische wenken Volgens David Kolb komen een viertal leerstijlen vaak voor: het openstaan voor concrete ervaringen; - het analyseren van die ervaringen door middel van observatie en reflectie; - het zich eigen maken van regels, concepten en principes; - het uitproberen van en experimenteren met die verworven regels, concepten en principes. Doordat bij een bepaalde leerder bijvoorbeeld de reflectieve vaardigheid veel sterker is ontwikkeld dan de experimenteervaardigheid, ziet voor deze leerder het leerproves er anders uit dan voor eenn leerder waarbij het omgekeerde het geval is. Zo beginnen sommigen met het nadenken over het probleem; anderen proberen het eerst uit en ontdekken al doende wat er niet lukt en gaan er dan over nadenken. Een leerproces is echter pas volledig als alle fasen van dit proces doorlopen zijn. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het gebruik van werkvormen. Bij elke fase horen werkvormen die geschikt zijn om precies in die fase gebruikt te worden. in werkvormen zodat de vier leerstijlen aan bod komen opdat zoveel mogelijk leerder de volledige cirkel, het volledige leerproces doorlopen. Waar we starten op de cirkel zal ook variëren. Leren is een continu proces. Bij elke pool in het model van Kolb hoort een leeractiviteit: ervaren, verhelderen, verklaren, toepassen. 12

17 De cursist kan zowel naar voordrachten als naar gesprekspartners tijdens een vergadering actief luisteren. Hij kan een informatieve of persuasieve mondelinge presentatie houden, een tweegesprek voeren en aan een groepsgesprek deelnemen. Soorten openingen en afsluitingen; vooruitblik; goede innerlijke en uiterlijke structuur; goede overgangen; aantrekkelijke anekdotes, voorbeelden, citaten en retorische vragen; lichaamstaal zoals houding, gebaren, mimiek, oogcontact; stem- en taalgebruik; oordeelkundig gebruik van visuele hulpmiddelen zoals PowerPoint en van een spreekschema. 13

18 14

19 Eenheid A 3 : Frans 1 Vereiste voorkennis De cursist die Nederlands niet als moedertaal heeft, heeft de specifieke eindtermen van Frans richtgraad 2.3 verworven. Met andere woorden, hij moet ofwel een certificaat richtgraad 2.3 behaald hebben, ofwel via een vrijstellingsproef aantonen dat hij Frans richtgraad 2.3 verworven heeft. Algemene doelstelling De cursist kan zich vlot en accuraat mondeling en schriftelijk in eenvoudige communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties uitdrukken. De cursist communiceert effectief en efficiënt in de zakelijke vreemde taal zowel schriftelijk/receptief als mondeling/productief. Bij tweegesprekken en vergaderingen kan hij zich luistervaardig maar ook assertief opstellen. Doordat hij kan notuleren en rapporteren, draagt hij ten slotte bij tot efficiënt werkoverleg en continuïteit in het beleid van de organisatie. Hij kan vlot en soepel een eenvoudige en courante zakelijke brief, memorandum, bericht of fax opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. De cursist kan efficiënt teksten lezen en schrijven, aantekeningen maken, tweegesprekken voeren, een eenvoudige presentatie geven en bezoekers verwelkomen. Studieduur 120 lestijden 15

20 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan: vlot en accuraat functioneren in elementaire communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties; diverse bronnen en hulpmiddelen (verklarend woordenboek, vertaalwoordenboek, grammatica, internet) voldoende efficiënt gebruiken voor het produceren en begrijpen van teksten. Voldoende vlot en accuraat omgaan met onbekenden per telefoon of in tweegesprekken zoals het baliegesprek of het interview. Verwelkoming van bezoekers aan een bedrijf of organisatie, bezoekers aankondigen, kennismaken, gastvrijheid tonen, zelf te woord staan, verzoeken inwilligen, bezoekers aan internen voorstellen en/of omgekeerd. Een eenvoudige presentatie geven over onderwerpen zoals een product of een dienst met behulp van grafisch materiaal en moderne audiovisuele media. Cijfermateriaal, grafieken en tabellen kritisch analyseren en uitleggen. Geschreven teksten of audiovisuele documenten aan de hand van aantekeningen schriftelijk (schematisch) en mondeling samenvatten en becommentariëren; Communicatieve vaardigheden Communicatief vaardigheidsonderwijs is de uiteindelijke doelstelling van het taalonderwijs. De fundamentele opdracht van de taalcoach bestaat er dan ook in om zijn cursisten productief en receptief taalvaardig te maken en hen te begeleiden bij hun groei naar talige autonomie en bekwaamheid om zelfstandig te leren. Binnen dat proces van vaardigheids-verwerving moeten de noodzakelijke bouwstenen voor communicatie zoals woordenschatkennis, beheersing van het taalsysteem, socioculturele competentie en tekstcompetentie hun geëigende, functionele plaats krijgen. De didactische implicaties van deze oriëntering zijn dan ook cursist-gerichtheid, strategieontwikkeling, de verwerving van metacognitie (de reflectie over het eigen leerproces) als voorwaarde voor strategisch handelen, taakgericht onderwijs en de holistische benadering van taal (taal als geheel). Oriënteer de lesactiviteiten op de training van de vier vaardigheden. Zeker in de beginfase van de taalopleiding is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan de training van elke vaardigheid. 16

21 Correcte en gepaste omgangsvormen en formuleringen hanteren met voldoende zin voor grammaticale en lexicale precisie, spelling, interpunctie en een voldoende gevoel voor ontvangergerichtheid, taalregisters, correcte uitspraak en intonatie ontwikkelen. Voldoende functioneren in de socio-culturele en socio-economische diversiteit van het taalgebied Attitudes en vaardigheden ontwikkelen die in sociaal en communicatief opzicht onontbeerlijk zijn voor de management assistant. Voor zichzelf aantekeningen maken als voorbereiding bijvoorbeeld van een telefoongesprek of naar aanleiding van een vergadering. Analyse en synthese van informatieve, prescriptieve en argumentatieve zakelijke teksten via begrijpend lezen (scannen en skimmen) en de hoofdzaken ervan samen te vatten. Eenvoudige (zaken)brieven ( persoonlijke semi-formele, formele) schrijven zoals een uitnodiging, regeling in verband met afspraken en zakenreizen, hotel en stand reserveren, felicitatie, bedanking, condoléance. Handelsbrieven, faxberichten, memoranda en mailberichten voldoende accuraat en lezergericht schrijven over onderwerpen zoals inlichtingen, prijsaanvraag, offerte, bestelling, verpakking, verzending, betaling, vervoer, verzekering, bank, douane. Een instructie of aanwijzing voor producten of diensten begrijpen en schrijven in de vorm van een kattebelletje, memorandum, nota of standaarddocument. Luistervaardigheid Goed leren luisteren helpt niet alleen een goede uitspraak te verwerven, het ondersteunt ook de ontwikkeling van de andere vaardigheden. Bovendien kan het geoefend worden zonder te hoeven spreken, lezen of schrijven in de vreemde taal. In de beginfase is het moeilijk om uit te gaan van volledig authentiek taalmateriaal: gesproken taal lijkt dikwijls ongestructureerd en chaotisch. Authentieke teksten op beginnerniveau zijn wel bruikbaar als ze kort en eenvoudig zijn, en als er een goede contextuele ondersteuning is, bijvoorbeeld in de vorm van illustraties of toelichtingen vooraf. Luisteropdrachten kunnen extensief en intensief luisteren betreffen. Bij het eerste gaat het om een globaal begrip (bijv. luisteren naar een verhaaltje). Bij het tweede richten de cursisten zich meer op specifieke informatie (bijv. luisteren naar een mededeling op het perron). Leesvaardigheid Goed kunnen lezen ondersteunt en ontwikkelt de andere vaardigheden, speelt een rol bij het verwerven en consolideren van woordenschat, morfologie en syntactische structuren, en introduceert de cursisten in een andere cultuur en samenleving. Ook hier kun je een onderscheid maken tussen 17

22 Zowel nagespeelde elementaire beroepssituaties oefenen (zoals rollenspel, simulatie) als werkelijke communicatie (zoals discussie, debat) aan de hand van actuele en socioeconomische teksten. Blijk geven van attitudes en vaardigheden zoals zin voor zelfstandigheid, accuraatheid, analytisch en synthetisch denkvermogen, resultaatsgericht werken, flexibiliteit, organisatievermogen, stijl in omgangsvormen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, assertiviteit en persoonlijke creativiteit. extensieve en intensieve leesvaardigheid. Oefenopdrachten kun je het beste toesnijden op het inoefenen van de leesstrategieën die een goed lezer hanteert: de verhaallijn zoeken, de inhoud van een volgend tekstgedeelte voorspellen, de betekenis van onbekende woorden uit de context proberen afleiden, logische verbanden binnen een tekst opsporen. (wordt vervolgd) Contexten Met context wordt de situatie bedoeld waarin men de taal gebruikt. Elke context dekt een ruim semantisch veld van woordfamilies, dat als vertrekpunt kan dienen voor het aanbrengen van de woordenschat in de vreemde taal. De nadruk ligt op functioneel taalgebruik, dat wil zeggen taalgebruik dat de cursist toelaat zelfstandig te functioneren in de vreemde taal. De opsomming hieronder is oriënterend en niet dwingend. 1. Contacten met officiële instanties 18

23 2. Leefomstandigheden 3. Afspraken en regelingen (logies en maaltijden) 4. Consumptie 5. Openbaar en privé-vervoer 6. Voorlichtingsdiensten 7. Vrije tijd 8. Nutsvoorzieningen 9. Ruimtelijke oriëntering 10. Onthaal 11. Gezondheidsvoorzieningen 12. Klimaat 13. Sociale communicatie op het werk 14. Opleidingsvoorzieningen 15. Communicatie op het werk De onderwerpen, waaruit een keus wordt gemaakt in functie van de prioritaire beroepscontext en belangstellingssfeer van de cursisten, zijn van socio-economische en socioculturele aard zoals: - economie: macro-economische begrippen, financieel-economische begrippen, economische crisis, economisch beleid, ontwikkeling, Noord- Zuid, milieuproblematiek - werkgelegenheid: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werkgever en werknemer, arbeidsverhoudingen, veiligheid en gezondheid, mobiliteit, loopbaan, werkloosheid, etiquette, voorkomen, gedrag, karakter, workaholism, stress, leidinggevende vaardigheden, managementvaardigheden, technologie, rol vrouw, teamwerk 19

24 - opleiding: beroepsopleiding, toekomstperspectieven, promotiekansen, nascholing, omscholing, specialisatie, interviewtechnieken, assertiviteit, probleemoplossend denken - consumptie: kantoorbenodigdheden, gewicht, hoeveelheid, grootte, maten, cijfers, symbolen, betaalmiddelen, prijs en geld, prijsberekening, consument zijn, geld, bankwezen - onderneming / organisatie: structuur, leiding en management, producten en diensten, personeel, financiën, boekhouding, administratie, reclame, public relations, marketing, verkoop, inkoop, verzekering, transport, beurs - kantoor: kantoorbenodigdheden, inrichting, computer, werkzaamheden, grafiek en tabel, communicatie, gesprekken, reageren, kritiseren, redeneren, meetings, klantenonthaal - landkunde: geschiedenis (historische mijlpalen), commerciële en financiële instellingen, internationale organisaties, EG, handel en economie, sociale, politieke, culturele en economische actualiteit, taalgebieden, sociale conventies en gebruiken, omgaan met verschillen (intercultureel domein) - tijd: toekomstverwachtingen, time management, taalveranderingen - communicatie: onderhandelen en overleggen, beargumenteren, vergaderen, besluit vormen, technisch taalgebruik, klantenbehandeling, presentatie geven Kennis van het taalsysteem 20

25 De aanpak van de grammatica heeft grondige wijzigingen ondergaan sinds de opkomst van de communicatieve aanpak: grammatica wordt niet langer beschouwd als een doel op zich, maar als een middel om efficiënter te kunnen communiceren. Daaruit volgt dat kennis en gebruik van de metataal tot het strikte minimum worden beperkt. De lijst van grammaticale elementen die opgesomd wordt in wat volgt is oriënterend: een communicatieve aanpak veronderstelt uiteraard dat de lesgever ingaat op de praktische noden van de cursist. 1. Woordsoorten, morfologie en spelling Le verbe La conjugaison des verbes réguliers, irréguliers usuels et pronominaux - à tous les temps et modes appris Le pronom Les pronoms relatifs composés (à qui, pour lesquels...) Le mot "tout" Les numéraux Spelling en interpunctie Les accents (aigu, grave, circonflexe) Le tréma (p. ex. haïr, aiguë) La cédille L apostrophe 21

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Studiegebied: Talen Opleiding: ARABISCH Richtgraad: RG 2.4 Nummer GO 2005/011M (vervangt 2004/675M) Nummer Inspectie: 04-05/1329/N (vervangt 03-04/1232/N) Voor

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Studiegebied: Talen Afdeling: LEERTRAJECT FRANS Richtgraad: 3.2 Nummer GO 2003/660M Nieuw Nummer Inspectie: 02-03/718/G/O/P/V/V Deeltijds volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AV FRANS Derde graad TSO DEEL B Brussel - Licap D/1992/0279/013B - september 1992 Werken aan

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BANK, BEURS EN FINANCIEN HOKTSP Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BBF/04/HOKTSP/M/G 2 1. Structuurschema Categorie economisch

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance

FOPAS, uw blik op de toekomst. Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance FOPAS, uw blik op de toekomst Fopas, your Assurance to Learn & Evolve for Change and Balance Inhoud Fopas, uw blik op de toekomst 03 Fopas, evolutie in competenties verzekerd 03 Tot wie richten we ons?

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS BOEKHOUDEN-INFORMATICA Derde graad TSO Brussel - Licap: D/1992/0279/054C - september 1992

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Transport- en logistiek medewerker

Transport- en logistiek medewerker Leerplan OPLEIDING Transport- en logistiek medewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2013/804/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie