Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar"

Transcriptie

1 Gemeentebeschermingspolis Module 3: Rechtsbijstand verzekering voor Gemeenteambtenaren ALGEMENE VOORW AARDEN Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar T: F: KvK Alkmaar: Vergunningnummer AFM:

2 Inhoudsopgave Deel A: Rechtsbijstandverzekering... 3 Algemene Polisvoorwaarden (01/05) DAS De verzekerden De verzekerde activiteiten Het verzekerde risico en de gebeurtenis De wachttijd Het rechtsbijstandgebied De uitsluitingen De verlening van de rechtsbijstand De kosten van rechtsbijstand Verplichtingen van de verzekerde Geschillen De geschillenregeling De positie van de tussenpersoon Privacy Premiebetaling Risicowijziging en premievaststelling Wijziging van premie en/of voorwaarden en bloc Duur en einde van de verzekering Toepasselijk recht en klachten... 7 Bijzondere polisvoorwaarden (S 003) DAS Verzekeringnemer en verzekerden Verzekerde activiteiten Minimum belang Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten Verzekeringsgebied Specifieke bepalingen... 8 Clausules... 9 Ambtenaren en functionarissen gemeenten (clausule 5901) DAS... 9 Rechtsbijstand bij integriteitkwesties (clausule 5902) DAS... 9 Clausule DIC/DIL-dekking... 9 Deel B: Traumadienstverlening Algemene voorwaarden 24/7 B.V Door 24/7 geleverde trauma zorg omvat de volgende onderdelen Kenmerken van en reacties na een traumatische ervaring Gevolgen van een schokkende gebeurtenis Inschakeling 24/ Locatie Opvang Clausule DIC/DIL-dekking

3 DEEL A: RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Algemene Polisvoorw aarden (01/05) DAS 1. De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer: de gemeente, zoals vermeld in de polis; b. de volgende medeverzekerden: - diegene, die voor toepassing van de CAR-UWO wordt verstaan onder ambtenaar; - de vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer; - de vrijwilliger die door verzekeringnemer op basis van een (dienst)opdracht wordt ingezet bij rampenbestrijding; En voorzover uit de polis blijkt dat hiervoor premie is berekend: - de leden van het college van B&W. 2. De verzekerde activiteiten 1. Als een in artikel 1.b. genoemde verzekerde ten gevolge van een gebeurtenis die verband houdt met de uitoefening van zijn werkzaamheden voor verzekeringnemer in een geschil betrokken is geraakt, heeft hij aanspraak op de navolgende rechtsbijstand: - rechtsbijstand bij een tegen hem ingestelde strafvervolging; - rechtsbijstand bij een tegen hem ingediende klacht op grond van het voor hem geldende tuchtrecht; - rechtsbijstand bij een tegen hem ingestelde vordering op grond van onrechtmatige daad, als aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten; - rechtsbijstand bij het verhalen van schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen. 2. Ingeval van twijfel over het bestaan van een geschil maakt de verzekerde op verzoek van de maatschappij het geschil aannemelijk door middel van een rapport van een deskundige, die benoemd is in overleg met de maatschappij. 3. Het verzekerde risico en de gebeurtenis 1. Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een in lid 2 genoemde gebeurtenis, mits: - de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; - de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 2. Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand. 4. De w achttijd 1. De maatschappij verleent geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 2. Op het bepaalde in het vorige lid doet de maatschappij geen beroep: - als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen; - als de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering. Op verzoek van de maatschappij moet de verzekerde dit aantonen. 5. Het rechtsbijstandgebied Rechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. 3

4 6. De uitsluitingen De maatschappij verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als de verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van de maatschappij schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als hij zijn verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat de maatschappij alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen; b. als de gebeurtenis een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en atoomkernreacties; c. het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing indien de aldaar genoemde omstandigheden een regionale omvang niet te boven gaan en het rechtsprobleem in direct verband staat met de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval; d. in een geschil over de uitleg en/of toepassing van de onderhavige verzekeringsovereenkomst (de maatschappij vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); e. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van verzekerde s handelen of nalaten of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen; f. voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens een eigen of mede ten behoeve van hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering; g. als de aanspraak gericht is tegen de verzekeringnemer. 7. De verlening van de rechtsbijstand 1. De rechtsbijstand wordt door de maatschappij verleend. De maatschappij garandeert daarbij de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen. Met de verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. 2. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. 3. De maatschappij is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. De maatschappij stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. 4. Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid in verband met het procesmonopolie, draagt de maatschappij deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient. Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan een terzake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 5. Alleen de maatschappij is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de maatschappij hiertoe onherroepelijk. 6. Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 60 en 61 Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, volgt de maatschappij de keuze van de verzekerde. In andere gevallen of ingeval van een opdracht aan een andere externe deskundige bepaalt de maatschappij de keuze. 7. De maatschappij is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige. 8. De maatschappij behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als de maatschappij geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 8. De kosten van rechtsbijstand 1. Met in achtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3 komen voor vergoeding in aanmerking: a. de interne kosten: de kosten van de aan de maatschappij in loondienst verbonden deskundigen; b. de navolgende externe kosten: - de honoraria en verschotten, voorzover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd, van de externe deskundigen, die door de maatschappij worden ingeschakeld; - de kosten van getuigen voorzover door een rechter toegewezen; - de proceskosten die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld; - de noodzakelijke, in overleg met de maatschappij te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; - de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. 2. De maatschappij vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen, die voortvloeien uit één feit of één feitencomplex. 3. Niet voor vergoeding komen in aanmerking: - de in lid 1 sub b bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan; 4

5 - de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand); de maatschappij schiet deze kosten voor. 9. Verplichtingen van de verzekerde 1. Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de maatschappij. 2. Als de verzekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is de maatschappij niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. 3. De verzekerde die een beroep op zijn verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de maatschappij of door deze ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; - de maatschappij machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft; - zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; - alles nalaat wat de belangen van de maatschappij kan schaden. 4. De verzekerde is verplicht de door de maatschappij voorgeschoten kosten, voorzover hij die ontvangt, te restitueren aan de maatschappij. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. 10. Geschillen Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door de maatschappij. Alsdan geldt het navolgende: a. als er een geschil is tussen de verzekeringnemer en één van de verzekerden op één polis, verleent de maatschappij alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer; b. als er een geschil is tussen twee verzekerden op één polis, verleent de maatschappij alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen; c. als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van de maatschappij. 11. De geschillenregeling 1. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de maatschappij over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. 2. De maatschappij legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat, en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de maatschappij. De kosten zijn steeds voor rekening van de maatschappij. 3. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de maatschappij alsnog, tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 4. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat de maatschappij haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. 12. De positie van de tussenpersoon 1. De verzekeringnemer en de verzekerden machtigen de tussenpersoon die in de polis vermeld staat, voor hen alle mededelingen en betalingen in ontvangst te nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen. 2. De correspondentie over de zaaksbehandeling wordt steeds met en door de tussenpersoon gevoerd, tenzij anders wordt verlangd. 13. Privacy 1. De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 2. De maatschappij en haar medewerk(st)ers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens, die de verzekerde verstrekt, voorzover de wet dit toelaat. 5

6 14. Premiebetaling 1. De verzekeringnemer moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd zijn. 2. Als de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, verleent de maatschappij, indien de verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen, geen dekking voor rechtsproblemen, die daarna ontstaan. De verzekeringnemer moet het verschuldigde, vermeerderd met rente en gemaakte incassokosten alsnog betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen. 3. Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de verzekerde, betaalt de maatschappij de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug, onder inhouding van administratiekosten. 15. Risicow ijziging en premievaststelling 1. De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals dit door de maatschappij is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend. 2. De maatschappij vraagt de verzekeringnemer periodiek om een opgave omtrent het risico. Op grond hiervan beslist zij of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan eventuele wijzigingen worden aangepast. De maatschappij is bevoegd jaarlijks de daarna verschuldigde premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 3. De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven: - wijzigingen ten gevolge van samengaan, splitsing of overname. 4. Een verzoek om bijstand voortvloeiend uit een gewijzigd risico neemt de maatschappij alleen in behandeling als: - de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de eerstkomende periodieke opgave; - de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake vanaf de wijzigingsdatum betaalt. 5. Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, is de maatschappij bevoegd de verschuldigde premie met 30% te verhogen. 16. Wijziging van premie en/of voorw aarden en bloc De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van groepen van verzekeringen tussentijds en bloc te wijzigen en deze verzekering daaraan aan te passen. De maatschappij geeft schriftelijk kennis van zo'n wijziging. De verzekeringnemer is dan bevoegd de verzekering op te zeggen overeenkomstig het hierna volgende artikel. 17. Duur en einde van de verzekering 1. De verzekering is aangegaan voor de duur die in het polisblad vermeld staat. De verzekering wordt steeds stilzwijgend voor eenzelfde termijn verlengd, tenzij deze beëindigd wordt zoals hieronder aangegeven. 2. De verzekering eindigt door opzegging overeenkomstig lid 3 of lid 4 en voorts door één van de hierna genoemde omstandigheden: a. zodra de verzekeringnemer niet meer in Nederland woont of gevestigd is; b. door het overlijden of faillissement van de verzekeringnemer. 3. De verzekeringnemer is bevoegd de verzekering op te zeggen: a. tegen de contractsvervaldatum. De maatschappij moet van de verzekeringnemer een schriftelijke opzegging drie maanden voor de contractsvervaldatum ontvangen hebben; b. als hij een voorstel tot wijziging van premie en/of voorwaarden niet accepteert, mits dit een verhoging van premie en/of beperking van dekking betekent. De opzegging moet hij schriftelijk aan de maatschappij doen. De verzekering eindigt op de datum die de maatschappij noemt in het wijzigingsvoorstel. 4. De maatschappij is bevoegd de verzekering op te zeggen: a. tegen de premievervaldatum. De maatschappij moet schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden; b. tussentijds met een opzegtermijn van ten minste één maand als: - de premie, kosten en belasting niet tijdig zijn betaald en als verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen; - de verzekerde ingeval van een zaak met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of herhaaldelijk in strijd met de voorwaarden heeft gehandeld; - het risico voor de maatschappij onaanvaardbaar hoog is of wordt. 6

7 18. Toepasselijk recht en klachten 1. Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 2. Klachten kunnen door verzekeringnemer of verzekerde worden voorgelegd aan de directie van DAS Rechtsbijstand (zie voor het adres en telefoonnummer hierna). 3. Wanneer het oordeel van DAS Rechtsbijstand voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Let in dit verband ook op art. 6 sub c. en art. 11 lid 4 van de bovenstaande voorwaarden. DAS Rechtsbijstand Postbus DM Amsterdam Telefoon Fax

8 Bijzondere polisvoorw aarden (S 003) DAS Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing. 1. Verzekeringnemer en verzekerden 1.1. Verzekeringnemer is degene die de verzekering met DAS is aangegaan en als zodanig op het polisblad is vermeld De verzekerden zijn: de personeelsleden (ambtenaren en overige werknemers) van verzekeringnemer; de voormalige personeelsleden van verzekeringnemer, tot uiterlijk drie jaar na datum van beëindiging van de aanstelling als ambtenaar of van het dienstverband bij verzekeringnemer; de overige natuurlijke personen als bedoeld in de aansprakelijkheidsverzekering van verzekeringnemer. 2. Verzekerde activiteiten Een verzekerde, die betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn activiteiten voor verzekeringnemer (als ambtenaar of als werknemer) heeft voor gebeurtenissen die verband houden met het verrichten van deze werkzaamheden, aanspraak op rechtsbijstand: 2.1. bij een tegen hem ingestelde strafvervolging; 2.2. bij een tegen hem ingediende klacht op grond van een voor hem geldende tuchtrecht; 2.3. bij het verhalen van schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen; 2.4. bij een tegen hem ingestelde vordering op grond van onrechtmatige daad, als aanvulling op een door verzekeringnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 3. Minimum belang Niet van toepassing. 4. Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten 4.1. DAS verleent rechtsbijstand overeenkomstig de op het polisblad vermelde Algemene Voorwaarden die ook op deze verzekering van toepassing zijn DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per geschil. 5. Verzekeringsgebied. Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. 6. Specifieke bepalingen 6.1. DAS verleent geen rechtsbijstand voor de in artikelen 2.1 en 2.2. vermelde straf- en tuchtzaken indien er sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict dan wel als verzekerde willens en wetens heeft gehandeld zoals verder is bepaald in de Algemene Voorwaarden DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover verzekerde aanspraak kan maken op de behartiging van zijn belangen krachtens een andere (rechtsbijstand)verzekering De verzekeringnemer wordt jaarlijks gevraagd om een opgave van het aantal personeelsleden (ambtenaren en overige werknemers). Bij verlenging/prolongatie zal de premie worden gebaseerd op het op dat moment aanwezige aantal personeelsleden. Mocht er binnen een verzekeringsjaar sprake zijn van een substantiële uitbreiding van het aantal personeelsleden (meer dan 25 %), bij voorbeeld als gevolg van fusie, samengaan of splitsing, dient dit direct gemeld te worden. Op grond hiervan wordt beslist of de dekking en/of premie al dan niet tussentijds moet worden aangepast Als verzekeringnemer de jaarlijkse opgave niet opstuurt, kan de verschuldigde premie met 30% worden verhoogd. 8

9 CL AUSULES Ambtenaren en functionarissen gemeenten (clausule 5901) DAS In aanvulling op de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene en bijzondere polisvoorwaarden zijn de navolgende bepalingen van toepassing: Verzekerden Als verzekerden worden tevens aangemerkt: 1. diegene, die voor toepassing van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR- UWO) wordt verstaan onder ambtenaar; 2. de vrijwilliger werkzaam voor de gemeentelijke brandweer; 3. de vrijwilliger die door verzekeringnemer op basis van een (dienst)opdracht wordt ingezet bij rampenbestrijding. En, voor zover uit de polis blijkt dat hiervoor de apart verschuldigde premie is betaald: 4. de leden van het college van B & W; 5. de raadsleden. De verlening van de rechtsbijstand en de verzekerde kosten DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per geschil. Rechtsbijstand bij integriteitkw esties (clausule 5902) DAS In aanvulling en afwijking van de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene en bijzondere polisvoorwaarden zijn de navolgende bepalingen van toepassing: Verzekerde activiteiten Een verzekerde, die melder is van een (vermoedelijke) schending van integriteit en daarbij gehandeld heeft in overeenstemming met de interne regelgeving van de eigen organisatie, voor het melden van (vermoedelijke) schendingen van integriteit, heeft ook aanspraak op rechtsbijstand in een arbeidsrechtelijk of rechtspositioneel geschil, zoals: - rechtsbijstand in geval van een voorgenomen ontslag; - rechtsbijstand bij een disciplinaire maatregel; - rechtsbijstand in een nadelige beloningskwestie. De verzekerde kosten Voor deze aanvullende dekking geldt dat DAS de externe kosten vergoedt tot ten hoogste ,- per geschil. Uitsluiting Geen rechtsbijstand wordt verleend indien het gemelde geschil geen verband houdt met of voortvloeit uit de melding van een (vermoedelijke) schending van integriteit. Clausule DIC/DIL-dekking Indien in geval van schade blijkt dat op basis van de op onderhavige verzekering van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden geen dekking bestaat en deze dekking op basis van de verzekeringsvoorwaarden van dezelfde verzekering zoals die golden voor de rechtsbijstandverzekering voor gemeenteambtenaren van verzekeringnemer op wel zou hebben bestaan of deze dekking ruimer zou zijn geweest, dan zal de schade door verzekeraars afgewikkeld worden als waren deze laatstgenoemde verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 9

10 DEEL B: TRAUMADIENST VERLENING Algemene voorw aarden 24/7 B.V. De traumadienstverlening binnen de module Rechtsbijstand voor Gemeenteambtenaren van de Gemeentebeschermingspolis van Raetsheren van Orden B.V. wordt geleverd door Stichting NIM BMW via 24/7 B.V. (24/7). 1. Door 24/7 geleverde trauma zorg omvat de volgende onderdelen - Een centraal alarmnummer waarop crisis kan worden gemeld; - Permanente beschikbaarheid van gespecialiseerde traumamedewerkers 7 dagen per week, 24 uur per dag; - Binnen 4 uur na melding van een gebeurtenis vakkundige opvang. Schokkende gebeurtenissen zijn niet te voorspellen. De reacties van mensen op een calamiteit evenmin. Structurele opvang is noodzakelijk als een werkgever de gevolgen voor het personeel en de organisatie wil beperken. De opvang na een schokkende gebeurtenis is namelijk bepalend voor de verwerking ervan. Voor een snelle en vakkundige opvang en begeleiding na een calamiteit staat het opvangteam van 24/7 paraat. Onder een schokkende gebeurtenis wordt een omstandigheid verstaan, waarbij iemand in de uitoefening van diens beroep of bedrijf wordt geconfronteerd met: - Fysieke bedreiging of confrontatie met lichamelijk letsel ten gevolge van een overval of ongeval; - De lichamelijke of geestelijke integriteit aantastende gevolgen van een overval of ongeval; - Overlijden ten gevolge van een overval of ongeval; 2. Kenmerken van en reacties na een traumatische ervaring - Bedreiging of persoonlijke confrontatie met de dood; - Schrik, ongeloof, verbijstering en intense machteloosheid; - (doods)angst, lichamelijke (stress)reacties, apathie en gevoelloosheid; - Hyperalert en adequaat handelen. 3. Gevolgen van een schokkende gebeurtenis - Impact op getuig(n)/werknemer(s); - Leidt niet per definitie tot een traumatische stress-stoornis; - Impact is afhankelijk van de persoon en omstandigheden van de betrokkenen (herhaling) schokkende ervaring, zwaarte en duur van de gebeurtenis) en de kwaliteit van opvang en nazorg. 4. Inschakeling 24/7 Direct na de schokkende gebeurtenis het alarmnummer van 24/7 bellen. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. (Het alarmnummer is bij HR-aanspreekpunt beschikbaar en mag door de geautoriseerde persoon gebeld worden). Indien alle werknemers dit nummer mogen bellen dan kan het vermeld worden. 5. Locatie Na melding van de schokkende gebeurtenis kan de ruimte voor het eerste opvanggesprek gereed worden gemaakt. Indien de opvanggesprekken niet op de locatie zelf plaats (kunnen) vinden, regelt de opdrachtgever een locatie. Als richtlijn geldt een afgesloten ruimte (om een vertrouwelijke omgeving te creëren) waar in rust gesprekken kunnen plaatsvinden. 10

11 6. Opvang Er bestaan twee vormen van opvang: groepsopvang en individuele opvang. Groepsopvang (max. 10 personen) heeft de voorkeur als meerdere personen bij de schokkende gebeurtenis betrokken zijn geweest. Men kan dan persoonlijke ervaringen uitwisselen en de groep wordt bij elkaar gehouden. De opvangstructuur is bij beide vormen identiek. Het opvangmodel bestaat uit een eerste opvanggesprek kort na de schokkende gebeurtenis, waarna indien gewenst c.q. noodzakelijk een aantal vervolggesprekken plaatsvinden. Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van de ernst van de situatie. - Eerste opvanggesprek (= debriefing) binnen 4 uur na melding van de gebeurtenis - emotionele ondersteuning en praktische hulp (zoals familie inlichten, vervoer en aangifte politie) - voorlichting en structuur (reacties, verwerkingsproces en opvangmodel) - (t/m de eerste opvang zijn de kosten verzekerd door DAS) Indien na het eerste opvanggesprek de indicatie is dat de persoon(en) verdere begeleiding nodig hebben neemt de traumamedewerker direct contact op met de verantwoordelijke om het vervolg traject te bespreken. De kosten van het vervolgtraject komen voor rekening van de opdrachtgever. - Tweede opvanggesprek een dag na het 1e gesprek - onderzoek (stress)klachten en situatie in kaart brengen - veiligheidsaspecten en werkhervatting - Derde opvanggesprek na ca. 2 weken - onderzoek verwerkingsproces (reacties, schuldgevoel en acceptatie) - Vierde opvanggesprek na ca. 8 à 12 weken - onderzoek voortgang verwerkingsproces en klachten afsluiting opvang en nazorg - en eventuele doorverwijzing (indien geïndiceerd) CL AUSULE DIC/DIL-dekking Indien in geval van schade blijkt dat op basis van de op onderhavige verzekering van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden geen dekking bestaat en deze dekking op basis van de verzekeringsvoorwaarden van dezelfde verzekering zoals die golden voor de rechtsbijstandverzekering voor gemeenteambtenaren van verzekeringnemer op wel zou hebben bestaan of deze dekking ruimer zou zijn geweest, dan zal de schade door verzekeraars afgewikkeld worden als waren deze laatstgenoemde verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 11

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.25 A Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 09 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV RE 03.2.13 B-1106

Delta Lloyd Schadeverzekering NV RE 03.2.13 B-1106 VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.13 B INHOUD Artikel 1 Rechtsbijstandverlening

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33. Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel algemene voorwaarden rechtsbijstand AERBS08 Onderdeel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand 0112. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand 0112. Inhoudsopgave Inhoudsopgave I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Adviesservice Artikel 3 Verzekerd risico Artikel 4 De wachttijd Artikel 5 De Verlening van Rechtsbijstand Artikel 6 De kosten

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel RB 0904/ april 2009 1 2 Algemene voorwaarden Inhoud Artikel Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4 Verlenging

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Rubriek Aansprakelijkheid voor Particulieren Rubriek Rechtsbijstandverzekering Algemeen Particulieren Verkeersdeelnemer Rubriek Rechtsbijstandverzekering Module

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1 Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1. Begripsomschrijvingen 1.1 SRK: de maatschappij heeft voor de uitvoering van de polisdekking SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelingskantoor

Nadere informatie

ASR StopLoss Verzuimverzekering Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 2 Afkortingen. Artikel 1 Definities

ASR StopLoss Verzuimverzekering Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 2 Afkortingen. Artikel 1 Definities Inhoud Hoofdstuk I - Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Standaarddekking Artikel 3 Omvang van de dekking Artikel 4 Verlening van de rechtsbijstand Artikel 5 Kosten

Nadere informatie

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art.

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art. PB0709 BR01 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen Verzekeringsgebied Omschrijving van de dekking Verplichtingen in geval van schade Verjaring De premie Wijziging van premie

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Algemene verzekeringsvoorwaarden De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemeen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel omschrijven wij een aantal veel voorkomende begrippen. In de verdere tekst van deze Productvoorwaarden

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Dekking. 1. Verkeer Art. 11 Verzekerden Art. 12 Verzekerde hoedanigheid Art. 13 Verzekeringsgebied Art. 14 Omvang van de dekking Art.

Dekking. 1. Verkeer Art. 11 Verzekerden Art. 12 Verzekerde hoedanigheid Art. 13 Verzekeringsgebied Art. 14 Omvang van de dekking Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Aanpassing van premie e/o voorwaarden Art. 3 Art. 4 Verzekerde kosten Art. 5 Verlening van rechtsbijstand Art. 6 Wachttijd

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

VLC WGA. Eigen Risicoverzekering (Verhaals-)Rechtsbijstand NN versie 10-01

VLC WGA. Eigen Risicoverzekering (Verhaals-)Rechtsbijstand NN versie 10-01 Inhoudsopgave Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade Geschillenregelingen Slotartikelen Eigen Risicoverzekering

Nadere informatie