Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar"

Transcriptie

1 Gemeentebeschermingspolis Module 3: Rechtsbijstand verzekering voor Gemeenteambtenaren ALGEMENE VOORW AARDEN Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus KA Alkmaar T: F: KvK Alkmaar: Vergunningnummer AFM:

2 Inhoudsopgave Deel A: Rechtsbijstandverzekering... 3 Algemene Polisvoorwaarden (01/05) DAS De verzekerden De verzekerde activiteiten Het verzekerde risico en de gebeurtenis De wachttijd Het rechtsbijstandgebied De uitsluitingen De verlening van de rechtsbijstand De kosten van rechtsbijstand Verplichtingen van de verzekerde Geschillen De geschillenregeling De positie van de tussenpersoon Privacy Premiebetaling Risicowijziging en premievaststelling Wijziging van premie en/of voorwaarden en bloc Duur en einde van de verzekering Toepasselijk recht en klachten... 7 Bijzondere polisvoorwaarden (S 003) DAS Verzekeringnemer en verzekerden Verzekerde activiteiten Minimum belang Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten Verzekeringsgebied Specifieke bepalingen... 8 Clausules... 9 Ambtenaren en functionarissen gemeenten (clausule 5901) DAS... 9 Rechtsbijstand bij integriteitkwesties (clausule 5902) DAS... 9 Clausule DIC/DIL-dekking... 9 Deel B: Traumadienstverlening Algemene voorwaarden 24/7 B.V Door 24/7 geleverde trauma zorg omvat de volgende onderdelen Kenmerken van en reacties na een traumatische ervaring Gevolgen van een schokkende gebeurtenis Inschakeling 24/ Locatie Opvang Clausule DIC/DIL-dekking

3 DEEL A: RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Algemene Polisvoorw aarden (01/05) DAS 1. De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer: de gemeente, zoals vermeld in de polis; b. de volgende medeverzekerden: - diegene, die voor toepassing van de CAR-UWO wordt verstaan onder ambtenaar; - de vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer; - de vrijwilliger die door verzekeringnemer op basis van een (dienst)opdracht wordt ingezet bij rampenbestrijding; En voorzover uit de polis blijkt dat hiervoor premie is berekend: - de leden van het college van B&W. 2. De verzekerde activiteiten 1. Als een in artikel 1.b. genoemde verzekerde ten gevolge van een gebeurtenis die verband houdt met de uitoefening van zijn werkzaamheden voor verzekeringnemer in een geschil betrokken is geraakt, heeft hij aanspraak op de navolgende rechtsbijstand: - rechtsbijstand bij een tegen hem ingestelde strafvervolging; - rechtsbijstand bij een tegen hem ingediende klacht op grond van het voor hem geldende tuchtrecht; - rechtsbijstand bij een tegen hem ingestelde vordering op grond van onrechtmatige daad, als aanvulling op de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten; - rechtsbijstand bij het verhalen van schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen. 2. Ingeval van twijfel over het bestaan van een geschil maakt de verzekerde op verzoek van de maatschappij het geschil aannemelijk door middel van een rapport van een deskundige, die benoemd is in overleg met de maatschappij. 3. Het verzekerde risico en de gebeurtenis 1. Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een in lid 2 genoemde gebeurtenis, mits: - de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering; - de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 2. Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand. 4. De w achttijd 1. De maatschappij verleent geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 2. Op het bepaalde in het vorige lid doet de maatschappij geen beroep: - als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen; - als de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering. Op verzoek van de maatschappij moet de verzekerde dit aantonen. 5. Het rechtsbijstandgebied Rechtsbijstand wordt alleen verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. 3

4 6. De uitsluitingen De maatschappij verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als de verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van de maatschappij schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als hij zijn verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat de maatschappij alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen; b. als de gebeurtenis een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en atoomkernreacties; c. het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing indien de aldaar genoemde omstandigheden een regionale omvang niet te boven gaan en het rechtsprobleem in direct verband staat met de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval; d. in een geschil over de uitleg en/of toepassing van de onderhavige verzekeringsovereenkomst (de maatschappij vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); e. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van verzekerde s handelen of nalaten of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen; f. voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen krachtens een eigen of mede ten behoeve van hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering; g. als de aanspraak gericht is tegen de verzekeringnemer. 7. De verlening van de rechtsbijstand 1. De rechtsbijstand wordt door de maatschappij verleend. De maatschappij garandeert daarbij de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen. Met de verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. 2. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. 3. De maatschappij is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. De maatschappij stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. 4. Als de behandeling niet door de maatschappij zelf kan worden voltooid in verband met het procesmonopolie, draagt de maatschappij deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient. Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan een terzake kundige die krachtens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 5. Alleen de maatschappij is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de maatschappij hiertoe onherroepelijk. 6. Ingeval van een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 60 en 61 Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, volgt de maatschappij de keuze van de verzekerde. In andere gevallen of ingeval van een opdracht aan een andere externe deskundige bepaalt de maatschappij de keuze. 7. De maatschappij is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige. 8. De maatschappij behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als de maatschappij geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 8. De kosten van rechtsbijstand 1. Met in achtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3 komen voor vergoeding in aanmerking: a. de interne kosten: de kosten van de aan de maatschappij in loondienst verbonden deskundigen; b. de navolgende externe kosten: - de honoraria en verschotten, voorzover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd, van de externe deskundigen, die door de maatschappij worden ingeschakeld; - de kosten van getuigen voorzover door een rechter toegewezen; - de proceskosten die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld; - de noodzakelijke, in overleg met de maatschappij te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; - de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. 2. De maatschappij vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken tezamen, die voortvloeien uit één feit of één feitencomplex. 3. Niet voor vergoeding komen in aanmerking: - de in lid 1 sub b bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan; 4

5 - de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand); de maatschappij schiet deze kosten voor. 9. Verplichtingen van de verzekerde 1. Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij de maatschappij. 2. Als de verzekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is de maatschappij niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. 3. De verzekerde die een beroep op zijn verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door de maatschappij of door deze ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; - de maatschappij machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft; - zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; - alles nalaat wat de belangen van de maatschappij kan schaden. 4. De verzekerde is verplicht de door de maatschappij voorgeschoten kosten, voorzover hij die ontvangt, te restitueren aan de maatschappij. Daaronder worden mede verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. 10. Geschillen Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door de maatschappij. Alsdan geldt het navolgende: a. als er een geschil is tussen de verzekeringnemer en één van de verzekerden op één polis, verleent de maatschappij alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer; b. als er een geschil is tussen twee verzekerden op één polis, verleent de maatschappij alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen; c. als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van de maatschappij. 11. De geschillenregeling 1. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de maatschappij over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. 2. De maatschappij legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat, en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de maatschappij. De kosten zijn steeds voor rekening van de maatschappij. 3. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de maatschappij alsnog, tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 4. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat de maatschappij haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. 12. De positie van de tussenpersoon 1. De verzekeringnemer en de verzekerden machtigen de tussenpersoon die in de polis vermeld staat, voor hen alle mededelingen en betalingen in ontvangst te nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen. 2. De correspondentie over de zaaksbehandeling wordt steeds met en door de tussenpersoon gevoerd, tenzij anders wordt verlangd. 13. Privacy 1. De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 2. De maatschappij en haar medewerk(st)ers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens, die de verzekerde verstrekt, voorzover de wet dit toelaat. 5

6 14. Premiebetaling 1. De verzekeringnemer moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij verschuldigd zijn. 2. Als de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, verleent de maatschappij, indien de verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen, geen dekking voor rechtsproblemen, die daarna ontstaan. De verzekeringnemer moet het verschuldigde, vermeerderd met rente en gemaakte incassokosten alsnog betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het verschuldigde door de maatschappij is ontvangen. 3. Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de verzekerde, betaalt de maatschappij de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is aan de verzekeringnemer terug, onder inhouding van administratiekosten. 15. Risicow ijziging en premievaststelling 1. De verzekering geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals dit door de maatschappij is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend. 2. De maatschappij vraagt de verzekeringnemer periodiek om een opgave omtrent het risico. Op grond hiervan beslist zij of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan eventuele wijzigingen worden aangepast. De maatschappij is bevoegd jaarlijks de daarna verschuldigde premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 3. De navolgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, maar moeten door de verzekeringnemer direct worden opgegeven: - wijzigingen ten gevolge van samengaan, splitsing of overname. 4. Een verzoek om bijstand voortvloeiend uit een gewijzigd risico neemt de maatschappij alleen in behandeling als: - de verzekeringnemer de wijziging opgeeft uiterlijk bij de eerstkomende periodieke opgave; - de verzekeringnemer de verschuldigde premie terzake vanaf de wijzigingsdatum betaalt. 5. Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, is de maatschappij bevoegd de verschuldigde premie met 30% te verhogen. 16. Wijziging van premie en/of voorw aarden en bloc De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van groepen van verzekeringen tussentijds en bloc te wijzigen en deze verzekering daaraan aan te passen. De maatschappij geeft schriftelijk kennis van zo'n wijziging. De verzekeringnemer is dan bevoegd de verzekering op te zeggen overeenkomstig het hierna volgende artikel. 17. Duur en einde van de verzekering 1. De verzekering is aangegaan voor de duur die in het polisblad vermeld staat. De verzekering wordt steeds stilzwijgend voor eenzelfde termijn verlengd, tenzij deze beëindigd wordt zoals hieronder aangegeven. 2. De verzekering eindigt door opzegging overeenkomstig lid 3 of lid 4 en voorts door één van de hierna genoemde omstandigheden: a. zodra de verzekeringnemer niet meer in Nederland woont of gevestigd is; b. door het overlijden of faillissement van de verzekeringnemer. 3. De verzekeringnemer is bevoegd de verzekering op te zeggen: a. tegen de contractsvervaldatum. De maatschappij moet van de verzekeringnemer een schriftelijke opzegging drie maanden voor de contractsvervaldatum ontvangen hebben; b. als hij een voorstel tot wijziging van premie en/of voorwaarden niet accepteert, mits dit een verhoging van premie en/of beperking van dekking betekent. De opzegging moet hij schriftelijk aan de maatschappij doen. De verzekering eindigt op de datum die de maatschappij noemt in het wijzigingsvoorstel. 4. De maatschappij is bevoegd de verzekering op te zeggen: a. tegen de premievervaldatum. De maatschappij moet schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden; b. tussentijds met een opzegtermijn van ten minste één maand als: - de premie, kosten en belasting niet tijdig zijn betaald en als verzekeringnemer op dit verzuim is gewezen; - de verzekerde ingeval van een zaak met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of herhaaldelijk in strijd met de voorwaarden heeft gehandeld; - het risico voor de maatschappij onaanvaardbaar hoog is of wordt. 6

7 18. Toepasselijk recht en klachten 1. Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 2. Klachten kunnen door verzekeringnemer of verzekerde worden voorgelegd aan de directie van DAS Rechtsbijstand (zie voor het adres en telefoonnummer hierna). 3. Wanneer het oordeel van DAS Rechtsbijstand voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Let in dit verband ook op art. 6 sub c. en art. 11 lid 4 van de bovenstaande voorwaarden. DAS Rechtsbijstand Postbus DM Amsterdam Telefoon Fax

8 Bijzondere polisvoorw aarden (S 003) DAS Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing. 1. Verzekeringnemer en verzekerden 1.1. Verzekeringnemer is degene die de verzekering met DAS is aangegaan en als zodanig op het polisblad is vermeld De verzekerden zijn: de personeelsleden (ambtenaren en overige werknemers) van verzekeringnemer; de voormalige personeelsleden van verzekeringnemer, tot uiterlijk drie jaar na datum van beëindiging van de aanstelling als ambtenaar of van het dienstverband bij verzekeringnemer; de overige natuurlijke personen als bedoeld in de aansprakelijkheidsverzekering van verzekeringnemer. 2. Verzekerde activiteiten Een verzekerde, die betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn activiteiten voor verzekeringnemer (als ambtenaar of als werknemer) heeft voor gebeurtenissen die verband houden met het verrichten van deze werkzaamheden, aanspraak op rechtsbijstand: 2.1. bij een tegen hem ingestelde strafvervolging; 2.2. bij een tegen hem ingediende klacht op grond van een voor hem geldende tuchtrecht; 2.3. bij het verhalen van schade als gevolg van fysiek geweld of bedreiging door derden, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen; 2.4. bij een tegen hem ingestelde vordering op grond van onrechtmatige daad, als aanvulling op een door verzekeringnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 3. Minimum belang Niet van toepassing. 4. Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten 4.1. DAS verleent rechtsbijstand overeenkomstig de op het polisblad vermelde Algemene Voorwaarden die ook op deze verzekering van toepassing zijn DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per geschil. 5. Verzekeringsgebied. Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. 6. Specifieke bepalingen 6.1. DAS verleent geen rechtsbijstand voor de in artikelen 2.1 en 2.2. vermelde straf- en tuchtzaken indien er sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict dan wel als verzekerde willens en wetens heeft gehandeld zoals verder is bepaald in de Algemene Voorwaarden DAS verleent geen rechtsbijstand voor zover verzekerde aanspraak kan maken op de behartiging van zijn belangen krachtens een andere (rechtsbijstand)verzekering De verzekeringnemer wordt jaarlijks gevraagd om een opgave van het aantal personeelsleden (ambtenaren en overige werknemers). Bij verlenging/prolongatie zal de premie worden gebaseerd op het op dat moment aanwezige aantal personeelsleden. Mocht er binnen een verzekeringsjaar sprake zijn van een substantiële uitbreiding van het aantal personeelsleden (meer dan 25 %), bij voorbeeld als gevolg van fusie, samengaan of splitsing, dient dit direct gemeld te worden. Op grond hiervan wordt beslist of de dekking en/of premie al dan niet tussentijds moet worden aangepast Als verzekeringnemer de jaarlijkse opgave niet opstuurt, kan de verschuldigde premie met 30% worden verhoogd. 8

9 CL AUSULES Ambtenaren en functionarissen gemeenten (clausule 5901) DAS In aanvulling op de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene en bijzondere polisvoorwaarden zijn de navolgende bepalingen van toepassing: Verzekerden Als verzekerden worden tevens aangemerkt: 1. diegene, die voor toepassing van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR- UWO) wordt verstaan onder ambtenaar; 2. de vrijwilliger werkzaam voor de gemeentelijke brandweer; 3. de vrijwilliger die door verzekeringnemer op basis van een (dienst)opdracht wordt ingezet bij rampenbestrijding. En, voor zover uit de polis blijkt dat hiervoor de apart verschuldigde premie is betaald: 4. de leden van het college van B & W; 5. de raadsleden. De verlening van de rechtsbijstand en de verzekerde kosten DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste ,- per geschil. Rechtsbijstand bij integriteitkw esties (clausule 5902) DAS In aanvulling en afwijking van de op deze verzekering van toepassing zijnde algemene en bijzondere polisvoorwaarden zijn de navolgende bepalingen van toepassing: Verzekerde activiteiten Een verzekerde, die melder is van een (vermoedelijke) schending van integriteit en daarbij gehandeld heeft in overeenstemming met de interne regelgeving van de eigen organisatie, voor het melden van (vermoedelijke) schendingen van integriteit, heeft ook aanspraak op rechtsbijstand in een arbeidsrechtelijk of rechtspositioneel geschil, zoals: - rechtsbijstand in geval van een voorgenomen ontslag; - rechtsbijstand bij een disciplinaire maatregel; - rechtsbijstand in een nadelige beloningskwestie. De verzekerde kosten Voor deze aanvullende dekking geldt dat DAS de externe kosten vergoedt tot ten hoogste ,- per geschil. Uitsluiting Geen rechtsbijstand wordt verleend indien het gemelde geschil geen verband houdt met of voortvloeit uit de melding van een (vermoedelijke) schending van integriteit. Clausule DIC/DIL-dekking Indien in geval van schade blijkt dat op basis van de op onderhavige verzekering van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden geen dekking bestaat en deze dekking op basis van de verzekeringsvoorwaarden van dezelfde verzekering zoals die golden voor de rechtsbijstandverzekering voor gemeenteambtenaren van verzekeringnemer op wel zou hebben bestaan of deze dekking ruimer zou zijn geweest, dan zal de schade door verzekeraars afgewikkeld worden als waren deze laatstgenoemde verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 9

10 DEEL B: TRAUMADIENST VERLENING Algemene voorw aarden 24/7 B.V. De traumadienstverlening binnen de module Rechtsbijstand voor Gemeenteambtenaren van de Gemeentebeschermingspolis van Raetsheren van Orden B.V. wordt geleverd door Stichting NIM BMW via 24/7 B.V. (24/7). 1. Door 24/7 geleverde trauma zorg omvat de volgende onderdelen - Een centraal alarmnummer waarop crisis kan worden gemeld; - Permanente beschikbaarheid van gespecialiseerde traumamedewerkers 7 dagen per week, 24 uur per dag; - Binnen 4 uur na melding van een gebeurtenis vakkundige opvang. Schokkende gebeurtenissen zijn niet te voorspellen. De reacties van mensen op een calamiteit evenmin. Structurele opvang is noodzakelijk als een werkgever de gevolgen voor het personeel en de organisatie wil beperken. De opvang na een schokkende gebeurtenis is namelijk bepalend voor de verwerking ervan. Voor een snelle en vakkundige opvang en begeleiding na een calamiteit staat het opvangteam van 24/7 paraat. Onder een schokkende gebeurtenis wordt een omstandigheid verstaan, waarbij iemand in de uitoefening van diens beroep of bedrijf wordt geconfronteerd met: - Fysieke bedreiging of confrontatie met lichamelijk letsel ten gevolge van een overval of ongeval; - De lichamelijke of geestelijke integriteit aantastende gevolgen van een overval of ongeval; - Overlijden ten gevolge van een overval of ongeval; 2. Kenmerken van en reacties na een traumatische ervaring - Bedreiging of persoonlijke confrontatie met de dood; - Schrik, ongeloof, verbijstering en intense machteloosheid; - (doods)angst, lichamelijke (stress)reacties, apathie en gevoelloosheid; - Hyperalert en adequaat handelen. 3. Gevolgen van een schokkende gebeurtenis - Impact op getuig(n)/werknemer(s); - Leidt niet per definitie tot een traumatische stress-stoornis; - Impact is afhankelijk van de persoon en omstandigheden van de betrokkenen (herhaling) schokkende ervaring, zwaarte en duur van de gebeurtenis) en de kwaliteit van opvang en nazorg. 4. Inschakeling 24/7 Direct na de schokkende gebeurtenis het alarmnummer van 24/7 bellen. Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. (Het alarmnummer is bij HR-aanspreekpunt beschikbaar en mag door de geautoriseerde persoon gebeld worden). Indien alle werknemers dit nummer mogen bellen dan kan het vermeld worden. 5. Locatie Na melding van de schokkende gebeurtenis kan de ruimte voor het eerste opvanggesprek gereed worden gemaakt. Indien de opvanggesprekken niet op de locatie zelf plaats (kunnen) vinden, regelt de opdrachtgever een locatie. Als richtlijn geldt een afgesloten ruimte (om een vertrouwelijke omgeving te creëren) waar in rust gesprekken kunnen plaatsvinden. 10

11 6. Opvang Er bestaan twee vormen van opvang: groepsopvang en individuele opvang. Groepsopvang (max. 10 personen) heeft de voorkeur als meerdere personen bij de schokkende gebeurtenis betrokken zijn geweest. Men kan dan persoonlijke ervaringen uitwisselen en de groep wordt bij elkaar gehouden. De opvangstructuur is bij beide vormen identiek. Het opvangmodel bestaat uit een eerste opvanggesprek kort na de schokkende gebeurtenis, waarna indien gewenst c.q. noodzakelijk een aantal vervolggesprekken plaatsvinden. Het aantal gesprekken is mede afhankelijk van de ernst van de situatie. - Eerste opvanggesprek (= debriefing) binnen 4 uur na melding van de gebeurtenis - emotionele ondersteuning en praktische hulp (zoals familie inlichten, vervoer en aangifte politie) - voorlichting en structuur (reacties, verwerkingsproces en opvangmodel) - (t/m de eerste opvang zijn de kosten verzekerd door DAS) Indien na het eerste opvanggesprek de indicatie is dat de persoon(en) verdere begeleiding nodig hebben neemt de traumamedewerker direct contact op met de verantwoordelijke om het vervolg traject te bespreken. De kosten van het vervolgtraject komen voor rekening van de opdrachtgever. - Tweede opvanggesprek een dag na het 1e gesprek - onderzoek (stress)klachten en situatie in kaart brengen - veiligheidsaspecten en werkhervatting - Derde opvanggesprek na ca. 2 weken - onderzoek verwerkingsproces (reacties, schuldgevoel en acceptatie) - Vierde opvanggesprek na ca. 8 à 12 weken - onderzoek voortgang verwerkingsproces en klachten afsluiting opvang en nazorg - en eventuele doorverwijzing (indien geïndiceerd) CL AUSULE DIC/DIL-dekking Indien in geval van schade blijkt dat op basis van de op onderhavige verzekering van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden geen dekking bestaat en deze dekking op basis van de verzekeringsvoorwaarden van dezelfde verzekering zoals die golden voor de rechtsbijstandverzekering voor gemeenteambtenaren van verzekeringnemer op wel zou hebben bestaan of deze dekking ruimer zou zijn geweest, dan zal de schade door verzekeraars afgewikkeld worden als waren deze laatstgenoemde verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 11

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd 4 De

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 01-2012 Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de ARAG Rechtsbijstandverzekering. Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Deze bijzondere voorwaarden rechtsbijstand/algemene bepalingen zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad, de algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd in Amsterdam, alsmede en

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08)

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder Maatschappij wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers 1 Begripsomschrijvingen 1.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 1.2 verzekeringnemer: degene die

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.12 A Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010

Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Wijzigingen algemene voorwaarden 2010 Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de algemene voorwaarden. Vanaf 2010 zal DAS gaan werken met twee verschillende algemene voorwaarden, één voor bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1. Begripsomschrijvingen 1.1 SRK: de maatschappij heeft voor de uitvoering van de polisdekking SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelings-kantoor

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 371-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omvang dekking 2 Rechthebbenden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.26 A Incassobijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) (558) A60.1332-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.08 A Rechtsbijstandverzekering voor huiseigenaren Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden Polismantel 371-00 Wegwijzer zie artikel zie artikel Overdracht 1 Begrippen 2 Gebeurtenis en behoefte

Nadere informatie

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 Deze algemene voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis naast de algemene voorwaarden van het TopGarantpakket van BSB Volmachten. Daar

Nadere informatie

- ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

- ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND - ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden inzake het Anker Verzuim Pakket, model 1461-0901. Inhoud van de polis Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen Inhoud Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De omschrijving en verlening van de rechtsbijstand Artikel 3 De wachttijd Artikel 4 Verplichtingen van de verzekerde Artikel 5 Geschillen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Rechtsbijstanddekking RB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Rechtsbijstanddekking RB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Overdracht Begripsomschrijvingen Omschrijving van de rechtsbijstanddekking Verplichtingen van de verzekeringnemer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BROI 06-03(AV) Inhoudsopgave BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. art. Begripsomschrijvingen 1 De werknemers en de bestuurders 2 De verzekerde

Nadere informatie

Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking

Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking Coöperatie Univé u.a. Postbus 607 8000 ap Zwolle Nederland T +31 (0)38 4 278 588 F +31 (0)38 4 278 818 E gezondondernemenplan@unive.nl Deze voorwaarden vormen één

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand UNRBS06 Onderdeel Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand UNRBP06.

Polisvoorwaarden. Onderdeel Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand UNRBS06 Onderdeel Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand UNRBP06. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis (552) A60.634-01/06 Verzekerde activiteiten: Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering 6 Verlenen van 7 Uitbesteding van verlening Algemene Home 1 (Algemene ) Rechtsbijstandverzekering Artikel 1 Overdracht Artikel 12 Inschakeling van experts Artikel 2 Begrippen Artikel 13 Geschillen Artikel

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim. Inhoudsopgave

Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim. Inhoudsopgave Voorwaarden Rechtsbijstand Verzuim In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Rechtsbijstand Verzuim. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rechtsbijstand Excellent

Rechtsbijstand Excellent Polisvoorwaarden 08-01 Rechtsbijstand Excellent Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 De verzekerden Artikel 2 De verzekerden activiteiten Artikel 3 De franchise Artikel 4 De uitsluitingen Artikel 5 De verlening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) (552) A60.634-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Mevas

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Mevas Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Uitvoerder De op het polisblad vermelde juridische dienstverlener(s). 2. Verzekeringnemer Degene die deze verzekering met de verzekeraar

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Inhoudsopgave. De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen. Inhoudsopgave i. Mededelingsplicht ii. Voorzienbaarheid iii. Uitvoering SRK Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde b. Rechtens bevoegde deskundige c. Expert d. Gebeurtenis Artikel 2. Wachttermijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Inhoudsopgave. De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen. Inhoudsopgave i. Mededelingsplicht ii. Voorzienbaarheid iii. Uitvoering SRK Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekerde b. Rechtens bevoegde deskundige c. Expert d. Gebeurtenis Artikel 2. Wachttermijn

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 10-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 08-01. Rechtsbijstand Basis POSTBUS 362 3300 AJ DORDRECHT T 078 632 75 75 INFO NA.NL WWW.NA.NL KVK 23078337

Polisvoorwaarden 08-01. Rechtsbijstand Basis POSTBUS 362 3300 AJ DORDRECHT T 078 632 75 75 INFO NA.NL WWW.NA.NL KVK 23078337 Polisvoorwaarden 08-01 Rechtsbijstand Basis Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Wie zijn verzekerd? Artikel 2 Wanneer heeft u recht op rechtsbijstand? Artikel 3 Wanneer heeft u recht op juridisch advies Artikel

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Rechtsbijstand Bedrijven Algemeen

Rechtsbijstand Bedrijven Algemeen Rechtsbijstand Bedrijven Algemeen Inhoudsopgave Mededelingsplicht Voorzienbaarheid Uitvoering SRK Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Wachttermijn Artikel 3. Omschrijving van de dekking Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 08-01 Rechtsbijstand Basis

Polisvoorwaarden 08-01 Rechtsbijstand Basis Polisvoorwaarden 08-01 Rechtsbijstand Basis Erasmus Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1 Wie zijn verzekerd?

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.25 A Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Voorwaarden modelnummer ZZP-RB208 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

In de voorwaarden van de verzekering wordt verstaan onder: '$6: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

In de voorwaarden van de verzekering wordt verstaan onder: '$6: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. $OJHPHQH9RRUZDDUGHQ YRRU'$6UHFKWVELMVWDQGYHU]HNHULQJHQ/ De voorwaarden van een DAS rechtsbijstand verzekering worden gevormd door deze Algemene Voorwaarden en de bij de verzekerde rubriek(en) behorende

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 Bijzondere voorwaarden 15 132 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Module Verhaalsrechtsbijstand

Module Verhaalsrechtsbijstand Papier / Kleur Paper3 / White Printmode Duplex Long Edge Pagina in printjob (46 / 112) omr 081001159033000000000000 A4 in printjob (33 / 132) Event Id OFFREREN_00090000145_2005-04-21-16.39.59.820400Pagina

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Basis

Rechtsbijstandverzekering Basis Rechtsbijstandverzekering Basis Versie P2010.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn verzekerd? Wanneer heeft u recht op rechtsbijstand?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS Optimaal Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid;

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

> DAS voor iedereen. Bijzondere polisvoorwaarden (05/09)

> DAS voor iedereen. Bijzondere polisvoorwaarden (05/09) Bijzondere polisvoorwaarden (05/09) > DAS voor iedereen Artikel 1 > Wie zijn verzekerd? DAS voor iedereen kunt u als alleenstaande of als gezin afsluiten. Op uw DAS voor iedereen-polis staat vermeld welke

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Artikel 1 Begripsomschrijvingen PAX TIBI MAR CE E VAN GELI STA MEVS GENERALI GROEP GENERALI verzekeringsgroep Postbus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekeringen DAS (07/2011)

Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekeringen DAS (07/2011) Algemene Voorwaarden (07/2011) Inhoudsopgave Artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De w achttijd 4 De verlening van de rechtsbijstand 5 De kosten van

Nadere informatie

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Wegwijzer in de polis ALGEMEEN RUBRIEKEN (vervolg) Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 17 Verzekerde activiteiten Art. 3 Risicowijziging en premievaststelling

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS RechtsPartner Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Adviesservice 3 Verzekerde risico en gebeurtenis 4 Wachttijd 5 Verlening van rechtsbijstand 6 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Model KRE 03.2.20 B RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Model KRE 03.2.20 B RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Gezinsrechtsbijstandverzekering Model KRE 03.2.20 B INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1 Verzekerd risico/geschil

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zr0 1012

Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00.1104 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK Wegwijzer in de polis Rubriek I Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekeringen Rubriek II Rechtspartner Deze rubriek is alleen van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.

Nadere informatie

Model KRE B BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

Model KRE B BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand/Verhaalsservice Motorrijtuigen Model KRE 03.2.11 B INHOUDSOPGAVE Deze voorwaarden vormen een geheel met de bepalingen in het onderdeel Algemeen van de voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

ANKER EIGEN JURIST POLIS. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ANKER EIGEN JURIST POLIS. Algemene Verzekeringsvoorwaarden ANKER EIGEN JURIST POLIS Algemene Verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave Artikelnummer Algemene Verzekeringsvoorwaarden Definities...1 Begripsomschrijving...2 Grondslag van de verzekering...3 Aanvang, duur

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 14 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Adviesservice Art. 3 Verzekerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) van DAS Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand voor de Stichting SBOH (RBSBOH-1701) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering voor

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Voorwaarden modelnummer ZZP-RB215 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 3340E-14-11 Inhoudsopgave Art.

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Polismantel 371-00 Rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden Artikel 501-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Overdracht 4 1.1 Maatschappij 4 1.2 SRK: SRK Rechtsbijstand 4 2 Begrippen 4 2.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

PB 0106 CR01. Inhoudsopgave. Art. Van toepassing zijnde voorwaarden en modules Begripsomschrijvingen

PB 0106 CR01. Inhoudsopgave. Art. Van toepassing zijnde voorwaarden en modules Begripsomschrijvingen PB 0106 CR01 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Algemeen Van toepassing zijnde voorwaarden en modules Begripsomschrijvingen De omschrijving en de verlening van rechtsbijstand Het begrip rechtsbijstand

Nadere informatie