E I S R A. European Institute for Scientific Research on Ayurveda. MBO-HBO opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E I S R A. European Institute for Scientific Research on Ayurveda. MBO-HBO opleiding"

Transcriptie

1 E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda S T U D I E G I D S MBO-HBO opleiding

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Doelstelling EISRA Twee Jarige MBO Opleiding Vier jarige HBO Opleiding Studievoorwaarden Studieleiding en docenten Beroepsorganisaties Ayurveda Health bulletin Ayurveda actueel

4 Voor woord Het verschijnen van deze studiegids staat in het licht van grote veranderingen binnen onze organisatie. Sinds mijn pioniertijd om Ayurveda uit te dragen en beschikbaar te maken voor een groter publiek is er veel gebeurd. Vandaag de dag beschikken wij over verschillende centra in Nederland en België, kennen wij een ruim assortiment Ayurvedische kruidenpreperaten en voedingssuplementen als ook andere Ayurvedische producten, verder hebben wij een twee-maandelijks tijdschrift en zijn er diverse boeken gepubliceerd in zowel de Nederlandse als Engelse taal. Zo verkeren wij thans in een stadium waarin de huidige struktuur van Ayurvedische werkonderdelen en initiatieven opnieuw om afstemming vraagt. Binnen dit kader is EISRA (European Institute for Scientific Research on Ayurveda) als enige uitgekozen als vertegenwoordiger van de centrale overheid van India om haar in Nederland te vertegenwoordigen op het gebied van de Ayurveda middels een Memorandum of Understanding met de Gujarat Ayurved University te Jamnagar, India. Binnen dat accoord wat door beide partijen is gesloten vallen afspraken die moeten leiden tot een verhoging van het niveau en de kwaliteit van Ayurveda onderwijs en deskundigheid in Nederland. Wij realiseren ons dat het nu ook om een tussenstap gaat. Ayurveda is wereldwijd in opmars en wij streven ernaar onze opleiding in Nederland tot een dagopleiding te maken op een academisch niveau, vergelijkbaar met de beste opleidingen in India. Om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar adekwate opleiding en degelijk opgeleide behandelaars, gaan wij door een tijd van het herschikken van onze middelen. Wij presenteren met enige voldoening onze studie gids voor de MBO- en HBO opleiding Ayurveda en hopen dat het u mag inspireren tot een studie in de Ayurveda. Den Haag, februarie 2009 Anil K. Mehta, (Hoofddocent EISRA) 4

5 Inleiding AYURVEDA IN DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG In de wereldgezondheidszorg neemt Ayurveda een belangrijke plaats in. Meer dan Vaidya s (Ayurvedische genezers) passen Ayurveda toe in en buiten India. Deze 5000 jaar oude geneeswijze is door de eeuwen heen altijd praktisch toegepast. Alleen onder druk van het Engelse kolonialisme heeft Ayurveda terrein prijs moeten geven aan de Allopathie. In de laatste decennia wordt Ayurveda weer op bredere schaal toegepast. Met steun van regering en de industrie wordt veel research gedaan op het gebied van de farmacologische werking van de kruiden in India. In Oost-Europa is men al 10 jaar geleden begonnen met onderzoek naar de farmacologische werking van Indiase kruiden, resulterend in registratie van Ayurvedische medicijnen. Ayurvedische medicijnen worden vanuit India over de hele wereld gedistribueerd. De commerciële laboratoria in India distribueren hun produkten naar alle delen van de wereld. In heel Europa neemt de belangstelling voor Ayurveda toe. Deze belangstelling komt voor een belangrijk deel voort uit de toenemende behoefte aan een holistische geneeskunde = aandacht voor heel de mens, als ook uit de toenemende beschikbaarheid van oorspronkelijke informatie uit alle delen van de wereld met hun culturele verscheidenheid. De Ayurveda is een holistische of integrale geneeskunde die in India aan vele universiteiten onderwezen wordt, en in duizenden klinieken en ziekenhuizen wordt gepraktiseerd. Ook bij de World Health Organisation heeft men kennis genomen van Ayurveda en heeft men het standpunt van Ayurveda overgenomen dat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het welbevinden van de mens van groot belang is. Het antwoord in het Westen op deze erkenning van Ayurveda wordt gevormd door de opkomst van tal van Ayurvedische klinieken en opleidingen in 5

6 Europa en de Verenigde Staten, door literatuuraanbod en het beschikbaar komen van Ayurvedische produkten. Ayurveda benadert zowel het geestelijk als het lichamelijk welzijn van de mens. Dit is mogelijk doordat de principes van deze 5000 jaar oude geneeswijze op beiden van toepassing zijn. Ayurveda geeft diep inzicht in de structurele wetmatigheden van de natuur, zoals: seizoenenleer, interactie tussen lichaam en geest, farmacologische werking van planten en mineralen, etc. Vele stromingen in de huidige gezondheidszorg vinden hun oorsprong in de Ayurveda. Het is een basisgeneeswijze, waardoor zij, behalve als haar eigen benaderingswijze, ook toepasbaar is in vele andere behandelingsvormen en therapieën. De Ayurveda heeft haar wortels in de Veda s, de oudste geschriften der mensheid en biedt daarom de menselijk samenleving een verklaringsmodel voor kennis en wetenschap, een toepassingsmodel voor het dagelijks leven en ons welbevinden. Tal van hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen stonden al beschreven in de Veda s. Eindelijk breekt er een wereldwijd besef door met betrekking tot een universeel weten en handelen ten behoeve van de mensheid. Deze tijd wordt gekenmerkt door een vloed van informatie, niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg. De betekenis van de Ayurveda als onderliggend patroon in deze veelheid van vragen en van informatie/kennis is ongeëvenaard en in opkomst. Juist de eenvoud en vanzelfsprekendheid alsook de toepasbaarheid in welke cultuur dan ook, in welke tak van therapeutisch- en/of medisch handelen dan ook, in welke dagelijkse routine dan ook, vallen bij nadere bestudering op. We kunnen dan ook met een gerust hart de stelling presenteren dat de Ayurveda onze volle aandacht verdient, maar tevens dat wij mensen niet minder dan de Ayurveda verdienen! 6

7 Doelstelling EISRA Het doel van EISRA is om met name in Europa kennis over Ayurveda te verbreiden, zodat uiteindelijk op individueel en gemeenschappelijk niveau de kwaliteit van leven (tijdens gezondheid en ziekte) verbetert kan worden. EISRA in samenwerking met U-Veda België organiseerd zowel in Nederland als België een tweejarige MBO-opleiding tot Ayurvedic Technician en een vierjarige HBO-opleiding tot Ayurvedic Practitioner. Tevens zal EISRA bevorderen dat er: Erkenning ontstaat van Ayurveda op alle niveau s. Wetenschappelijk onderzoek zal worden verricht naar de effecten van Ayurveda en de ayurvedische therapiën en middelen op de gezondheid. Door afgestudeerde studenten, therapeuten en geïnteresseerden op het vakgebied kennis wordt uitgewisseld en onderzoek gedaan wordt voor een verdere verdieping en verbreding in de Ayurveda. Een beroepsgroep van Ayurvedische therapeuten en Ayurvedische geneeskundigen ontstaat. Een brede interesse ontstaat in de samenleving voor Ayurveda. De opleiding zal de volgende vakgebieden van Ayurveda behandelen. Deze indeling ofwel de Ashtanga (achtvoudige) Ayurveda geheten, luidt als volgt: 1. Interne geneeskunde 2. Algemene chirurgie 3. Keel-, neus-, oor-, mond- en oogheelkunde 4. Psychologie en Psychiatrie 5. Kindergeneeskunde 6. Toxicologie 7. Leer der verjongingsmiddelen 8. Leer der aphrodisiaca 7

8 Afhankelijk van de mogelijkheden voor toepassing van de vak-gebieden zullen de onderwerpen in meer of mindere mate worden behandeld. Er zal gestreeft worden naar herkenbaarheid van Ayurvedische onderwerpen in relatie tot in het Westen gangbare vormen van therapeutisch handelen. Studiemateriaal wordt verzorgd door EISRA in de vorm van een drie-delige syllabus (Siddhanta) en andere literatuur in de Engelse en Nederlandse taal welke aangeschaft dienen te worden door de student. Hoofddocent is de heer Dhr. Anil Mehta. Hij werd geboren in India, studeerde aan de Maharishi Dayanand University te Rohtak (Haryana) en behaalde daar zijn graad in Ayurvedic Medicine and Surgery. Hier het ondertekenen van het MoU door de registrar van de Gujarat Ayurved University en Dhr. Anil K. Mehta. 8

9 Overige docenten zullen zijn: Gekwalificeerde en afgestudeerde Ayurvedische artsen en therapeuten uit Nederland en India. Gekwalificeerde docenten van door EISRA erkende opleidingen en instituten. De opleiding wordt voornamelijk in het Nederlands gegeven, de gastdocenten uit India zullen hun kennis delen in het Engels. Studenten dienen daarom een redelijk begrip te hebben van de Engelse taal. Hier het overhandigen van de MoU aan Dhr. Anil K. Mehta door de registrar van de Universiteit. Op de achtergrond Mw. S. Chandra secretaris ISM&H (Ministerie van Volksgezondheid), Minister van Volksgezondheid, Gouverneur van Gujarat state & Dr. P.N.V. Kurup Vice-Chancellor Gujarat Ayurved University 9

10 Twee Jarige MBO Opleiding DOELSTELLING Het doel van deze 2-jarige MBO-opleiding tot Ayurvedic Technician, is het bieden van een kennismaking met de Ayurvedische principes en het trainen van praktische vaardigheden op deelgebieden van Ayurveda. De MBO-opleiding is vooral gericht op de praktische toepassing in het dagelijks leven. Dit houdt in dat men na afronding in staat moet zijn om Ayurveda te introduceren en toe te passen in de eigen leefomgeving. De opleiding richt zich ook op het, onder begeleiding, werken in een Ayurvedische kliniek of praktijk. Het beperkt zich tot het geven van adviesen over voeding, leefwijze en massagebehandelingen. INHOUD De opleiding duurt 2 jaar, waarvan het eerste jaar grotendeels gelijk loopt met het eerste jaar van de HBO studie. Het eerste jaar is voornamelijk theoretisch van aard, met daarnaast een serie praktijklessen, toegespitst op MBO niveau. Behandeld worden: de basisprincipes van Ayurveda in de filosofie, terminologie, indeling (ashtanga), e.d. In het tweede jaar ligt de nadruk meer op praktische toepassing, dus het trainen van vaardigheden. De theorie is dan praktijkgericht. PRAKTIJK / stage In de MBO-opleiding is een verplichte stage opgenomen, voor een periode van vier achtereenvolgende weken. Deze stage wordt doorlopen in het opleidings/ trainings instituut PDI (Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences) te Raiwala in India. De reis en stage kosten komen voor rekening van de deelnemend cursist. 10

11 Toetsing, EXAMEN en Diploma Het eerste jaar wordt afgesloten met een toets. (zowel schriftelijk als mondeling) De toetsen zijn bedoeld als instrumenten in het leerproces en als stimulans. Aan het eind van het tweede jaar wordt een examen afgenomen over de leerstof. Het examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Het schriftelijk examen is een inhoudelijk examen, d.w.z. dat door middel van een aantal vragen inzicht en kennis omtrent de Ayurvedische theorie worden getoetst. Naast deze schiftelijke en mondelinge toetsing bestaat er een verplichte scriptie. Uit of naar aanleiding van de behandelde stof zal de student een onderwerp kiezen waarover hij/zij blijk geeft van inzicht in de Ayurvedische principes. De scriptie heeft een omvang van minimaal 40 pagina s. Onderdeel van de afsluiting van de cursus is het doorlopen van een verplichte stage van vier aaneengesloten weken in ons opleidings institute PDI (Prakash Deep Institute for Ayurvedic Scienses) in India of in een van onze goedgekeurde trainingsinstituten in Europa. Als men dit allemaal doorlopen heeft komt men in aanmerking voor het diploma Ayurvedisch Technician TOELATING Voor de MBO-studie gelden als toelatings-kriteria: Een minimum leeftijd van 18 jaar. Een toelatingsgesprek, waarin motivatie tot de studie en verwachtingen worden doorgenomen zal blijk geven of de student in staat geacht wordt deel te kunnen nemen aan de opleiding. 11

12 DOORSTROMING Na beëindiging van de MBO-studie kan, na overleg met de coördinator, de student alsnog doorstromen naar de HBO opleiding. Een gesprek met de toelatings- commissie is bepalend voor het instroom-niveau. THEMATISCH CURRICULUM 1 e jaar: de 4 Veda s en onderverdelingen de 6 systemen van filosofie de scheppingstheorie verschillende wetten (karma, erfelijkheid, reïncarnatie) concept van tridhatu concept van tridosha wijze van kennisneming en kennisverwerking concept van specifieke voeding ayurvedische anatomie concept van agni concept van malas (uitscheiding) diagnose der basisconstituties Psychologie / Psycho-neuro-immunologie therapievormen in Ayurveda PRAKTIJKLESSEN Polsdiagnose Yoga-therapie (onderdeel van Ayurveda Psychologie) Kooklessen 12

13 2 e jaar: herhaling theorie, toegesneden op praktijk alle srota s komen uitgebreid aan bod Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging Ayurveda in gezond ouder worden + leer der verjongingsmiddelen Voedingsleer / kooklessen Psychologie / Psycho-neuro-immunologie Massage Kruidenleer Dieeten en kruiden voor diverse kwalen Polsdiagnose Praktijkvoering Ter afronding van de studie een verplichte 4-weekse stage STUDIEBELASTING De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. De colleges zijn verdeeld over 8 weekends en beslaan in tijd 104 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur of wanneer de voortgang in gevaar komt wordt een gesprek gevoerd met de student door de studiecoördinator over de voortgang in de studie. De aanwezigheid telt ook mee voor het diploma. De student wordt geacht naast de colleges thuis minimaal 200 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 4 uren per week. Aanbevolen wordt echter een studiebelasting van minimaal 1 uur per dag. Hierin wordt rekening gehouden met het ontwikkelen van praktijk gerichte vaardigheden. 13

14 STUDIEMATERIAAL Voor de aanvang van de cursus dient de student het boekenpakket in zijn bezit te hebben. Dit boekenpakket bestaat uit een drie-delige speciaal samengestelde syllabus (Siddhanta) en de boeklijst zoals hier verder weergegeven. * Ayurveda in de praktijk Ned. * Pancha Karma Ned. * Ayurvedic Pharmacy Engels * Het Ayurvedisch Kookboek Ned. De kosten voor dit studiepakket bedragen 350, In het tweede studiejaar worden de volgende klassieke naslagwerken ook aanbevolen (deze zijn niet verplicht doch van uitermate belang voor de serieuze student). * Charaka Samhita * Sushruta Samhita * Ashtanga Hrydam Op de inhoud van het door EISRA verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) rust auteursrecht, dit blijft dus onder alle omstandigheden eigendom van EISRA, het mag slechts worden gebruikt naar na schriftelijke toestemming van EISRA. Dit zelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d. In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen. 14

15 KOSTEN De kosten voor de cursus bedragen 1650, per studiejaar en dient voor aanvang van het studiejaar betaald te zijn. Aan het eind van het tweede studiejaar is er een verplichte stageperiode van 4 weken in het opleidingsinstituut PDI te India. De kosten voor deze afrondende stage bedragen 1650,. Daarnaast dient de student rekening te houden met bijkomende kosten, men moet dan denken aan zowel de reiskosten voor een retourticket India als ook de kosten voor het verblijf in het opleidingsinstituut. De kosten voor verblijf (de gehele stageperiode) en eten bedragen 350, en zijn gebasseerd op het delen van een kamer met een medestudent en 3 maaltijden per dag. Heeft men behoefte aan privacy en een kamer voor zichzelf dan kost dit 175, extra. De ticket kosten bedragen, wanneer men tijdig boekt tussen de 750, en 850, en wij kunnen u uiteraard helpen met het boeken van de reis. Dhr. A.K. Mehta en Z.H. De Dalai Lama 15

16 Vier jarige HBO Opleiding DOELSTELLING Vorming en opleiding van Ayurvedisch natuurgeneeskundige, met als gediplomeerde en beschermde titel Ayurvedic Practitioner, afgekort AP. De AP zal in staat zijn tot het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in een eigen praktijk of kliniek. INHOUD De opleiding duurt 4 jaar, waarvan de eerste twee jaren grotendeels samenlopen met het theoretisch jaar van de MBO. In deze opleiding is medische basiskennis verplicht. In de opleiding wordt hier aandacht besteed. De opleiding wordt gekenmerkt door een meer theoretisch karakter, met in het 4e jaar een praktijkstage. De praktijklessen hebben als doel een ondersteuning te bieden voor het verwerven van een ayurvedische beroepshouding en kennis over de praktijk. De stage dient als praktische leerperiode en verdere voorbereiding op het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in eigen praktijk. Naast het op Ayurveda gerichte vakkenpakket volgt de student ook vakken in meer algemene zin, gericht op het kunnen uitoefenen van het beroep als Natuurgeneeskundig therapeut. AFGERONDE TRAINING EN STAGE De vooraf geplande stage/ trainingsperiode van tenminste vier aaneengesloten weken in India is verplicht. Deze training verzorgt door het PDI (Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences) te Raiwala, Haridwar, India. Daarbij krijgt de student een kijkstage in verschillende farmaceutische fabrieken waar Ayurvedische middelen worden bereid. Daarnaast zijn er vier terugkom collegedagen of twee weekenden waarin kleine vaardigheden worden bijgebracht om een succesvolle praktijk te kunnen starten. 16

17 EXAMEN en Diploma Het eerste, tweede en derde jaar worden afgesloten met een eindtoets, schriftelijk en mondeling. Onderdeel van het examen in het 4e studiejaar is de scriptie, welke aan het einde van het studiejaar wordt ingeleverd. De scriptie heeft een omvang van minimaal 40 pagina s. Het diploma Ayurvedisch Practitioner kan uitsluitend worden verkregen indien de training/stage in India, en scriptie zijn afgerond. Bij het eindexamen kan een gecommiteerde van de World Ayurvedic Health Organization, European Institute for Scientific Research on Ayurveda, Gujarat Ayurved University of het PDI te Raiwala, Haridwar aanwezig zijn. Het diploma wordt voorzien van een status-indicatie welke overeenkomt met het niveau van de afgestudeerde en dat erkend wordt door de Beroepsverenigingen bij welke EISRA is aangesloten, alsmede door het RING (Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen) en het V.B.A.G. Vereniging ter bevordering alternatieve geneeswijze. TOELATING In de HBO-opeiding is sprake van een hoog kennisniveau. Het doel van de HBO-studie Ayurveda is vorming en opleiding tot Ayurvedic Practitioner. Hieruit volgt de noodzaak een professionele Ayurvedische medische scholing te bieden en de criteria te handhaven die hier te lande en in India. Voordat vastgesteld wordt of men kan deelnemen aan de opleiding vindt een intake-gesprek plaats, daar wordt de motivatie voor de studie als ook het niveau van de student bepaald, opdat de studie na aanvang tot een goed einde gebracht kan worden. Het strekt dan ook tot aanbeveling dat men over een Middelbaar opleidingsniveau en over enige kennis van de medische basisvakken beschikt. 17

18 TOELATINGS-KRITERIA gesprek met de Toelatingscommissie minimum leeftijd 18 jaar aantoonbaar medische basiskennis of bereidheid om tijdens de opleiding een cursus hiertoe te volgen aanvaardbaar startniveau, zulks ter beoordeling van de Toelatingscommissie. Minimaal denkniveau op Havo niveau. Voor deze studierichting wordt van de kandidaat een ruime algemene ontwikkeling gevraagd en een grote motivatie. THEMATISCH CURRICULUM 1 e jaar: de 4 Veda s en onderverdelingen de 6 systemen van filosofie de scheppingstheorie concept der Mahabutas (24 elementenleer) verschillende wetten (karma, erfelijkheid, reïncarnatie) concept van tridhatu concept van tridosha wijze van kennisneming en kennisverwerking concept van specifieke voeding ayurvedische anatomie concept van agni concept van weerstand concept van malas (uitscheiding) diagnose der basisconstituties therapievormen in Ayurveda psychologie/psycho-neuro-immunologie 18

19 PRAKTIJKLESSEN polsdiagnose yoga therapie (deel van Psychologie) kooklessen 2 e jaar: herhaling theorie, toegesneden op praktijk alle srota s komen uitgebreid aan bod ayurveda in zwangerschap en babyverzorging ayurveda in gezond ouder worden + leer der verjongings-middelen voedingsleer / kooklessen massage kruidenleer dieeten en kruiden voor diverse kwalen polsdiagnose praktijkvoering ALGEMENE VAKKEN: gesprekstechniek ethiek tuchtrecht beheer praktijk encyclopedie der reguliere/alternatieve gezondheidszorg psychologie ENKELE PRAKTIJKLESSEN polsdiagnose yoga therapie (deel van Psychologie) kooklessen 19

20 3 e jaar voeding diagnostiek preventieve- en curatieve behandelingsvormen praktijklessen 4 e jaar bestaat uit 1 maand stage in India en vier terugkom collegedagen STUDIEBELASTING & ATTITUDE De student wordt geacht alle colleges te volgen en actief deel te nemen. De colleges zijn verdeeld over 8 weekends en beslaan in tijd 104 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur of bij het in gevaar komen van de voortgang wordt een gesprek gevoerd met de student door de studiecoördinator over de voortgang in de studie. De aanwezigheid telt ook mee voor het diploma. De student wordt geacht naast de colleges thuis minimaal 200 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 4 uren per week. Aanbevolen wordt echter een studiebelasting van minimaal 1 uur per dag. Hierin wordt rekening gehouden met het ontwikkelen van praktijkgerichte vaardigheden. Het 4 e jaar heeft 4 terugkom collegedagen op zaterdag of 2 keer een weekend zaterdag en zondag, daarnaast nog de verplichte training/stage. Het mag voor zich spreken dat de Ayurveda niet zolang heeft kunnen overleven zonder de methode van overdracht die al sinds meer dan 5000 jaar beoefend wordt. Deze methode heet guru-shishya-parampara ofwel de overdracht van docent op leerling. Het is een orale traditie die ook nu nog de basis is van de meest prestigieuze opleidingen in de Ayurveda. Voor de leerling was het vroeger zaak om een goede leraar te vinden. In de praktijk was het echter even moeilijk om een goede leerling te vinden als een goede docent. 20

21 STUDIEMATERIAAL Men dient voor de aanvang van de cursus het boekenpakket in zijn bezit te hebben. Het boekenpakket bestaat uit een drie-delige speciaal samengestelde syllabus (Siddhanta) en de boeklijst zoals hier verder weergegeven. * Ayurveda in de praktijk Ned. * Pancha Karma Ned. * Ayurvedic Pharmacy Engels * Het Ayurvedisch Kookboek Ned. De kosten voor dit studiepakket bedragen 350, Voor het tweede, derde en vierde studiejaar worden de volgende klassieke naslagwerken ook aanbevolen (deze zijn niet verplicht doch van uitermate belang voor de serieuze student). * Charaka Samhita * Sushruta Samhita * Ashtanga Hrydam Op de inhoud van het door EISRA verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) rust auteursrecht, dit blijft dus onder alle omstandigheden eigendom van EISRA, het mag slechts worden gebruikt naar na schriftelijke toestemming van EISRA. Dit zelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d. In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen. 21

22 AYURVEDISCHE STUDIEREIS Jaarlijks wordt er een Ayurvedische studiereis georganiseerd naar India, waar Ayurvedische universiteiten, klinieken, laboratoria en bothanische tuinen worden bezocht als ook andere bezienswaardigheden. Er wordt gelogeerd in het Prakash Deep Institute for Ayurvedic Sciences (PDI). De zusterorganisatie in India, WAHO, World Ayurvedic Health Organisation, is nauw betrokken bij de programma opzet. Ter afronding van de HBO-studie wordt deelname aan deze reis ten zeerste aanbevolen. De student ervaart de Ayurveda in de praktijk en krijgt een beter begrip over hoe Ayurveda in het dagelijks leven is geworteld. MBO-studenten kunnen hieraan eveneens deelnemen. De kosten van deze studiereis zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. BIJSCHOLING Zowel bij beroepsverenigingen zoals het V.B.A.G. (Vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze) en R.I.N.G. (Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen), eist men van de beroepsbeoefenaar dat de vakkennis up to date blijft. EISRA zal deze bijscholingscursussen (welke geaccrediteerd zijn door het V.B.A.G.) verzorgen, die zich richten op verdieping van kennis en vaardigheden van de Ayurvedisch Practitioner. 22

23 Studievoor waarden INSCHRIJVING / AANMELDING Om ingeschreven te kunnen worden voor de MBO- of HBO- opleiding dient men gebruik te maken van bijgaand formulier. Met uw inschrijving verklaart u zich accoord met de studievoorwaarden van de EISRA. De studie-overeenkomst tussen student en EISRA treedt in werking na ontvangst van betaling voor het betreffende studiejaar van de opleiding. De inschrijving van studenten geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling, totdat het maximum aantal studenten is bereikt. Daarna wordt men op een wachtlijst geplaatst. Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden is EISRA gerechtigd tot eenzijdige opzegging van studie-deelname. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvole studie van de Ayurveda? Openhartigheid, zuiverheid van intenties, onbevooroordeeld zijn, geen verwachtingen hebben, gemotiveerd zijn, praktische instelling, etc. Als u deze eigenschappen niet heeft, tracht deze dan te ontwikkelen. Voorkom teleurstelling voor uzelf en de docenten. Wij zullen u hier steeds aan herinneren door zelf het voorbeeld te geven. PLAATS van OPLEIDING EISRA beschikt over eigen opleidings-faciliteiten in het gebouw van het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland, het AGN. De lessen worden gegeven in de Ayurvedische kliniek aan de Thijssestraat 16 te Den Haag. STUDIEMATERIAAL Aanbevolen en verplichte literatuur is voor eigen rekening. Porto- en kopieerkosten van de werken, die niet verkrijgbaar zijn en toch van belang zijn voor de studie, zijn voor rekening van EISRA. De lessen worden bij voorkeur in het Nederlands gegeven, met uitzondering van 23

24 voordrachten door buitenlandse docenten. Enige vaardigheid in de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk is noodzakelijk. EISRA heeft de beschikking over eigen audio/visuele middelen ter ondersteuning van de studie. Ook m.b.t. de praktijklessen, zoals kooklessen, massage e.d. beschikt EISRA over eigen apparatuur en benodigdheden. Beschermende en/of geëigende kleding en handdoeken zullen door de student worden verzorgd. AUDIO / VIDEO-APPARATUUR Zonder voorafgaande toestemming, hetzij schriftelijk of mondeling is het gebruik van audio/video-apparatuur niet toegestaan. LESTIJDEN EN STARTDATA De colleges worden vooralsnog gegeven over 8 weekends per jaar inclusief lessen Medische Basiskennis. Lestijden: uur uur. De cursus wordt jaarlijks gestart in de maand september. Colleges lopen volgens schooljaar. De maanden juni, juli en augustus vallen als vakantieperiode uit. 24

25 STUDIEKOSTEN De éénmalige inschrijvingskosten bedragen 85,. Het collegegeld dient te worden voldaan voor aanvang van het studiejaar en bedraagt 1.650, per studiejaar. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het aanmeldings-formulier en na overschrijving van de inschrijvingskosten. Er kan niet met de studie worden begonnen voor de studiekosten zijn voldaan. De studiekosten voor het 4 e jaar bestaan uit de kosten voor collegedagen, stage-, scriptiebegeleiding, training op het opleidingsinstituut PDI te Raiwala en examengelden. Daarnaast dient de student rekening te houden met bijkomende kosten, men moet dan denken aan zowel de reiskosten voor een retourticket India als ook de kosten voor het verblijf in het opleidingsinstituut. De kosten voor verblijf (de gehele stageperiode) en eten bedragen 350, en zijn gebasseerd op het delen van een kamer met een medestudent en 3 maaltijden per dag. Heeft men behoefte aan privacy en een kamer voor zichzelf dan kost dit 175, extra. De ticket kosten bedragen, wanneer men tijdig boekt tussen de 750, en 850, en wij kunnen u uiteraard helpen met het boeken van de reis. BETALING dit geschiedt door overmaking op de rekening van de KBC Bank te Kapellen in België rekening nr , BIC: KREDBEBB, IBAN: BE t.n.v. U-veda NV, onder vermelding van MBO / HBO, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e jaar Bij voortijdige beëindiging van de opleiding is restitutie van het collegegeld over het lopende studiejaar niet mogelijk. AANSPRAKELIJKHEID Het Bestuur van de opleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 25

26 vernieling, beschadiging of diefstal van eigendommen van de studenten. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STUDENT 1. De groep studenten kiest in het begin van het eerste jaar een klassevertegenwoordig(st)er. De klassevertegenwoordig(st)er treedt namens de groep op als spreekbuis aangaande algemene organisatorische zaken/problemen. 2. Wijzigingen in persoonlijke gegevens (bv. adreswijziging) dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de studiecoördinator. 3. Indien men de lessen niet kan volgen, dient men dit aan de opleidingscoördinator of op de lesdag zelf aan de docent door te geven. Wanneer persoonlijke omstandigheden het volgen van de opleiding problematisch maken, dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met de coördinator. Deze zal in overleg met de leiding en het bestuur een regeling zien te treffen. 4. Indien een student tussentijds de opleiding wil beëindigen, dient men dit schriftelijk bij het bestuur te melden. 5. In verband met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs kan men schriftelijk of mondeling feedback geven over de lessen. 6. Wanneer de student de HBO-opleiding met positief resultaat heeft afgesloten, is hij/zij in staat een praktijk te starten. Binnen het beroep van Ayurvedisch Practitioner acht EISRA een na- en bijscholingsprogramma van groot belang voor het op peil houden van de kennis van de afgestudeerde. 7. Bij organisatorische problemen betreffende de opleiding en/of de coördinator dient de klassevertegenwoordig(st)er contact op te nemen met de opleidingscoördinator. Tijdens een gesprek kan het probleem besproken worden. 8. Bij vakinhoudelijke problemen dient men zich tot de desbetreffende docent te wenden. Indien men persoonlijke problemen met een docent heeft, richt men zich in eerste instantie tot de docent zelf. Kan men er samen niet uitkomen dan dient men zich tot de opleidings- 26

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe

European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS. Ayurveda Opleidingen. Traditional Ayurveda. Since 1989 in Europe E I S R A European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS Ayurveda Opleidingen Traditional Ayurveda Since 1989 in Europe European Institute for Scientific Research on Ayurveda STUDIEGIDS

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Aromamore Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Beroepsopleiding tot aromatherapeut Janet de Winter-Booms 25-7-2011 Basisopleiding aromatherapie De opleiding zoals in deze studiegids omschreven, wordt

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR ~ NL ~ STUDENTENSTATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR 1. ALGEMENE BEPALINGEN 4 2.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL Boekweitland 4-3764 ZL Soest - Tel. nr.: 035-6022502 Website: www.instituutvoorenergetischtherapeut.nl ; Mail: instituut-et@xmsnet.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32150763 Uitgewerkte criteria

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc.

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. STAGEGIDS Juni 2008 Experience is by industry achieved And perfected by the swift course of time Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. 3 voorwoord Voor u ligt de aangepaste versie van de IODAD-stagegids

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2014-2015 voor de opleiding tot 2 e graads docent godsdienst (bachelor of education) Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie