SAMENVATTING Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO Partijen zijn verdeeld over: A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden: 1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige, en 2. Beleid ontwikkelen; B. De consequente uitvoering van het indelingsbeleid (het gelijkheidsbeginsel); C. De functie-eisen, in casu de ontwikkeltaken binnen de functie Docent C. A.1. Expert/Inhoudsdeskundige: Er is sprake van expert-kennis wanneer deze kennis voor de opleiding breed elementair is. Docenten met expert-kennis beschikken over gespecialiseerde kennis tot op detailniveau, die noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. De kennis van bezwaarde op het domein offreren/rapporteren is weliswaar belangrijk maar niet breed elementair voor het onderwijsprogramma en evenmin van belang voor de uitstroomrichting van de studenten. Daarnaast is de kennis over offreren/rapporteren ook beschikbaar bij collega's. A.2. Beleid ontwikkelen: Niet gebleken is dat van bezwaarde visieontwikkeling op het kennisdomein voor de uitoefening van de functie Docent B wordt vereist of dat deze daarvoor nodig is. Van de docenten wordt niet gevraagd beleid voor te bereiden. Voor zover bezwaarde omstreeks het peilmoment van 2011 nog moduleleider offreren was, geldt dat hij binnen de kaders diende te blijven die hem door de leerlijncoördinator werden aangeboden. Bezwaarde levert samen met collega's een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk welke passend is bij de functie Docent B. B. Het gelijkheidsbeginsel: De procedure voor de Commissie leent zich niet voor de beoordeling van het bezwaar aan het gelijkheidsbeginsel. Het betreft immers een individuele toetsing van de functie van de betrokken werknemer. C. Functie-eisen Docent C De discussie over de professionele ruimte en de eis dat een Docent C ontwikkeltaken uitvoert vindt binnen die beleidsruimte van de werkgever plaats en blijft buiten het oordeel van de Commissie. Bezwaar ongegrond. in het geding tussen: Pagina 1 van 5 UITSPRAAK de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A en het College van Bestuur van de Hogeschool C, gevestigd te C, verweerder, hierna te noemen de werkgever

2 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij bezwaarschrift met bijlagen van 13 mei 2013, ingekomen op 16 mei 2013 en aangevuld op 11 juni 2013 en 2 september 2013, heeft A bezwaar ingediend tegen het besluit van de werkgever d.d. 5 april 2013 om de functie Docent B (schaal 10) voor A te handhaven. De werkgever heeft op 16 juli 2013 een verweerschrift met bijlagen ingediend. De mondelinge behandeling van het bezwaar vond plaats op 19 september 2013 te Utrecht. A verscheen in persoon. De werkgever werd vertegenwoordigd door de heer D, onderwijsmanager van de opleiding Toegepaste Psychologie (tevens de direct leidinggevende van A), de heer E, HR-directeur a.i. en mevrouw F, senior adviseur HRM. A heeft een pleitnotitie overgelegd. De inhoud van voornoemde stukken geldt als hier herhaald en ingelast. 2. DE FEITEN A is sinds 15 juli 2009 in vaste dienst werkzaam als docent B (schaal 10) bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool C. Op de arbeidsverhouding is van toepassing de cao hbo. Het systeem van fuwa-hbo ligt ten grondslag aan het functiebouwwerk van de werkgever. A heeft naar aanleiding van de jaarlijkse beoordelingscyclus op 14 september 2011 een negatief besluit ontvangen op zijn verzoek om inschaling als Docent C (schaal 11). Hiertegen heeft A op 29 november 2011 een bezwaar ingediend bij de afdeling HRM van de werkgever. Dit heeft geleid tot een interne procedure waarbij het College van Bestuur op 29 augustus 2012 heeft besloten het bezwaar ongegrond te verklaren. Tegen deze beslissing heeft A op 9 oktober 2012 een bezwaarschrift ingediend bij de Commissie. Op 6 december 2012 heeft A het bezwaarschrift ingetrokken. Reden hiervoor vormde de afspraak tussen A en de werkgever dat het eerdere bezwaarschrift van A zou worden behandeld door een paritair samengestelde commissie zoals is bepaald in de cao hbo (bijlage V). Vervolgens heeft op 26 februari 2013 de behandeling van het bezwaar van A door de interne commissie plaats gehad. Op 14 maart 2013 heeft de interne commissie de werkgever geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. De werkgever heeft A op 5 april 2013 meegedeeld het advies van de interne commissie geheel over te nemen. Tegen deze beslissing is het bezwaarschrift gericht. 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN A bepleit een indeling in de functie Docent C (schaal 11) en voert daartoe aan dat hij beschikt over de vereiste kennis op het kennisdomein omdat hij les geeft in bijna alle modules. A beschikt ten aanzien van één module (offreren) over expert-kennis en ontwikkelt beleid binnen zijn klaslokaal, zodat A, zoals vereist voor een Docent C, twee onderdelen van zijn werkzaamheden op C-niveau uitvoert. Wat de visieontwikkeling betreft, wijst A erop dat hij op klasniveau visie toont op het domein. Hij heeft drie jaar voorlichting gegeven aan kandidaat studenten op het H College te C over Toegepaste Psychologie. Ook daar geeft hij zijn visie op het vak. Daarnaast stelt A dat de werkgever het indelingsbeleid voor Docent C niet consequent uitvoert. Enkele collega's zijn als Docent C ingedeeld zonder dat zij aan alle indelingseisen voldeden. A maakt hier op grond van het gelijkheidsbeginsel ook aanspraak op. De brede en verdiepende kennis waar A door zijn werkervaring in het bedrijfsleven over beschikt dient op grond van algemeen aanvaarde normen te C tot waardering van zijn werkzaamheden als Docent C. Pagina 2 van 5

3 Voorts stelt A dat het onredelijk is dat hij alleen promotie kan maken naar de functie Docent C, indien hij daarna mede beleidswerkzaamheden gaat verrichten, aldus A. De werkgever stelt zich op het standpunt dat A beschikt over expertise op het gebied van de module 'rapporteren en offreren'. Dit is slechts één, lichte en kleine module van de gehele opleiding en de kennis daarover is ook bekend bij andere docenten zodat de kennis van A op dit punt niet uniek is. Deze module vormt een uitbreiding op het reguliere onderwijsprogramma. In de werkzaamheden van A wordt geen beroep gedaan op het ontwikkelen en tonen van een visie op het domein van Toegepaste Psychologie. De tweede taak op docent-c-niveau betreft het ontwikkelen van beleid. Het beleid dat A in het klaslokaal ontwikkelt kan niet bestempeld worden als beleid in de zin van functiewaardering. Daarvoor geldt een andere definitie. Bij de werkgever wordt een cluster gevormd door een aantal met elkaar samenhangende opleidingen. Onder de directeur van het cluster is een onderwijsmanager gepositioneerd die verantwoordelijk is voor het onderwijsbeleid. Die bepaalt waar de opleiding naar toe gaat, hoe het curriculum eruit gaat zien, welke mensen er worden aangenomen en wat er van studenten wordt geëist. Over bepaalde zaken hoort de onderwijsmanager zijn docenten. Zo zal de docent de opleidingsmanager adviseren wat het voor hem betekent als er gekozen wordt voor aanwezigheidsplicht van de studenten. De leerlijncoördinator (schaal 11) adviseert de onderwijsmanager op een breder terrein dan de docent. De leerlijncoördinator bepaalt ook de kaders voor de module en stuurt hierop de moduleleider aan. A is tot 2011 moduleleider offreren geweest, daarna niet meer. Boven de leerlijncoördinator staat de programmaleider (schaal 12), die verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma voor bijvoorbeeld het eerste en tweede jaar. De werkgever is niet bekend met afwijkend beleid waardoor collega's van A in een verkeerde schaal zouden zitten. Als er al onjuiste indelingen hebben plaatsgevonden, dan is dat geen reden om op basis van gelijkheid aan A een onjuiste indeling toe te zeggen. De discussie over professionele ruimte leidt niet tot verhoging van de beloning voor hetzelfde werk. Als A wil doorgroeien naar de functie Docent C, dan zal hij naar die functie, overeenkomstig het personeelsbeleid, dienen te solliciteren. 4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De bevoegdheid en de ontvankelijkheid Aangezien de instelling is aangesloten bij deze Commissie en het bezwaar is gericht tegen een nieuw besluit als bedoeld in artikel F-2 lid 4 cao hbo, en binnen de daartoe geldende termijn is ingediend, is de Commissie bevoegd van het bezwaar kennis te nemen en is het bezwaar ontvankelijk. De indeling in de functie Docent B De Commissie zal beoordelen of de werkgever, gelet op de omstreeks het refertemoment van 2011 feitelijk verrichte werkzaamheden, voor A in redelijkheid de functie Docent B heeft gehandhaafd. Om binnen het functiebouwwerk van de werkgever in aanmerking te komen voor de functie Docent C, dienen ten minste twee resultaatgebieden te worden uitgevoerd op C-niveau. Partijen zijn verdeeld over de aard van de werkzaamheden van A op twee resultaatgebieden. Dit betreft allereerst resultaatgebied 2.2: "Optreden als expert/inhoudsdeskundige", waar voor de Docent C is vereist dat de functiehouder expert/inhoudsdeskundige is op het vakgebied en dat hij visie ontwikkelt en toont op het (kennis)domein alsmede delen van het onderwijs ontwikkelt. Het tweede resultaatgebied waarover partijen zijn verdeeld betreft resultaatgebied 2.9: Beleid ontwikkelen. De Docent C ontwikkelt beleid, de Docent B levert daaraan een bijdrage. Pagina 3 van 5

4 Naar het oordeel van de Commissie is er sprake van expert-kennis wanneer deze kennis voor de opleiding breed elementair is. Docenten met expert-kennis beschikken over gespecialiseerde kennis tot op detailniveau, die noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. De kennis van A op het domein offreren/rapporteren is weliswaar belangrijk maar niet breed elementair voor het onderwijsprogramma en evenmin van belang voor de uitstroomrichting van de studenten. Daarnaast is de kennis over offreren/rapporteren ook beschikbaar bij collega's van A. Niet gebleken is dat van A visieontwikkeling op het kennisdomein voor de uitoefening van de functie Docent B wordt vereist of dat deze daarvoor nodig is: A doceert en legt uit aan studenten en licht kandidaat studenten voor, maar daarvoor is visieontwikkeling op het kennisdomein niet vereist. De Commissie is gebleken dat de werkgever een gelaagde organisatiestructuur aanhoudt bij de ontwikkeling van het onderwijsbeleid en de uitvoering van het onderwijs. Over bepaalde zaken hoort de onderwijsmanager, die verantwoordelijk is voor de beleidsontwikkeling, zijn docenten. Dit gaat niet zover dat de docenten wordt gevraagd beleid voor te bereiden. Voor zover A omstreeks het peilmoment van 2011 nog moduleleider offreren was, geldt dat hij binnen de kaders diende te blijven die hem door de leerlijncoördinator werden aangeboden. Naar het oordeel van de Commissie levert A samen met collega's een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk welke passend is bij de functie Docent B. Wat de opgedragen en door A uitgevoerde werkzaamheden betreft is de Commissie, met inachtneming van bovenstaande van oordeel dat de werkgever in redelijkheid de functie Docent B voor A heeft gehandhaafd. De Commissie verstaat het door A gestelde over het niet consequent toepassen van het indelingsbeleid door de werkgever als een beroep van A op het gelijkheidsbeginsel. De procedure voor de Commissie leent zich niet voor de beoordeling van het bezwaar aan het gelijkheidsbeginsel. Het betreft immers een individuele toetsing van de functie van de betrokken werknemer. Tot slot overweegt de Commissie over de door A ter discussie gestelde eisen die de werkgever aan de vervulling van een Docent C functie stelt dat de werkgever beleidsvrijheid toekomt bij het inrichten en vaststellen van het functiebouwwerk. De discussie over de professionele ruimte en de eis dat een Docent C ontwikkeltaken uitvoert vindt binnen die beleidsruimte plaats en blijft buiten het oordeel van de Commissie. 5. OORDEEL Op grond van bovenstaande overwegingen verklaart de Commissie het bezwaar ongegrond. Aldus gedaan te Utrecht op 6 november 2013 door dr. E. Berendsen MHR, voorzitter, B.A. Béguin en M.R. Haasnoot, leden, in aanwezigheid van mr. S.J.F. Schellens, secretaris. dr. E. Berendsen MHR voorzitter mr. S.J.F. Schellens secretaris Pagina 4 van 5

5 Pagina 5 van 5 Landelijke

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 106167 - Geschil over toepassing van artikel 6 ZAR-BVE SAMENVATTING De werkgever heeft een korting op het salaris van 30% over het verleende ziekteverlof toegepast. De werknemer stelt op grond van artikel

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO SAMENVATTING 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; Werkgever heeft werkneemster bij wijze van ordemaatregel geschorst voor de duur van 4 weken omdat hij een onderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. 106128 - Beroep tegen een berisping: SAMENVATTING Werknemer heeft ernstige fouten bij het opstellen van de roosters gemaakt en de werkgever stelt dat sprake is van disfunctioneren. De werknemer vertoont

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van De Goudse Scholengemeenschap te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G530 Datum: 7 juni 1995 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van "De Goudse Scholengemeenschap" te Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 099 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275

Rapport. Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275 Rapport Datum: 10 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/275 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen, district Zuidwest Nederland te Rotterdam (CWI) haar werkgever bij

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN:

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP. 148 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-114 d.d. 9 april 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. M.L. Hendrikse en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE. College van Beroep voor het hoger onderwijs. Jurisprudentie CBHO 2010

JURISPRUDENTIE. College van Beroep voor het hoger onderwijs. Jurisprudentie CBHO 2010 JURISPRUDENTIE College van Beroep voor het hoger onderwijs 2010 Inhoud register 2010 Trefwoordenregister Artikelsgewijsregister Zakenregister Instellingenregister Bureau College van Beroep voor het hoger

Nadere informatie

Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD

Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD Nr. 3. ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; JAARTERMIJN; OUTPLACEMENT; SMARTENGELD Wangedrag niet aannemelijk gemaakt. Ontbinding op grond van verstoring vertrouwensrelatie c.q. onverenigbaarheid van karakters.

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie