GEDRAGSCODE. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

2 1. Inleiding In 1992 werd op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken de algemene verklaring tegen rassendiscriminatie getekend door vele overheidsorganisaties, politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Er werd onder meer afgesproken gedragscodes in te zetten als middel tegen rassendiscriminatie. Met deze aanzet toonde het ministerie dat zich in de jaren 90 volop ontwikkelende organisaties profit en non-profit niet in een vacuüm mogen functioneren maar deel uit maken van de maatschappelijke omgeving waarin ze haar activiteiten ontplooien. De waarden en normen die daar gelden dienen een plaats te krijgen in de organisatie zelf. Meer dan ooit is duidelijk dat Nederland een multiculturele samenleving is die de ongekende krachten die daaruit voortvloeien volledig kan en wil benutten. Daarin is voor ongewenst onderscheid op ras, godsdienst, levensovertuiging, leeftijd, huidskleur, nationaliteit, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging en handicap geen plaats. De code die Art.1Midden Nederland (Art.1 MN) beschrijft, richt zich sterk op de omgangsvormen en contacten op de werkvloer. Dat is geen toeval. Want Art.1 MN als organisatie moet een voorbeeldfunctie geven. Art.1 MN wil met de code tot uitdrukking brengen dat het groot belang hecht aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Het is geen kant en klare code die van toepassing wordt verklaard en in een bureaula moet worden gestopt. In de code is een aantal uitgangspunten geformuleerd dat door de directie als eis wordt opgelegd. Naast de verantwoordelijkheid van het management wordt met deze code ook een beroep gedaan op de individuele medewerkers. 1

3 2. Visie op gedragscode Art.1 MN We denken dat er meerdere redenen zijn die voor de invoering van een gedragscode bij Art.1 MN pleiten: Artikel 1 van de grondwet neemt in ons werk een centrale plek in. De uitvoering van een gedragscode zien we als een vertaling van dit artikel op organisatieniveau. We maken daarmee kenbaar dat we de vertaling van het non-discriminatiebeginsel naar alle maatschappelijke terreinen belangrijk vinden en ons daarmee expliciet verbinden. Het opstellen van een gedragscode is voor binnen en naar buiten een signaal dat we ook in de eigen organisatie serieus werk maken van het voorkomen en bestrijden van discriminatie en ander ongewenst gedrag. We zien een gedragscode als een goed instrument om afspraken te maken over het tegengaan van ongewenst gedrag en ongelijke behandeling, over gewenste omgangsvormen en integriteitvraagstukken. Deze kwesties lijken voor sommige open deuren te zijn en vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor iedereen. Het proces van het opstellen en verwezenlijken van een gedragscode geeft telkens weer aanzet tot een discussie om inzicht te krijgen wat er binnen de organisatie leeft en hoe (verschillend) wij over zaken denken. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage om ongenoegen en ontevredenheid boven tafel te krijgen en te leren om met elkaar en onze verschillen om te gaan. Dit verbetert het werkklimaat en sterkt de onderlinge verbondenheid en de betrokkenheid bij Art.1 MN. Het opstellen van een gedragscode is een verplichting uit de CAO Welzijn. Een gedragscode (evt. samen met een soort personeelsgids ) dient ter oriëntatie van nieuwe collega s of bestuursleden bij Art.1 MN. 2

4 3. Vertrouwenspersoon De werkgever stelt een vertrouwenspersoon aan bij wie de medewerkers terechtkunnen die last hebben van enige vorm van discriminatie of seksuele intimidatie binnen Art.1 MN. Van discriminatie is sprake wanneer iemand ongelijk behandeld wordt op basis van zijn of haar sekse, godsdienst, levensovertuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, handicap en leeftijd. Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenst gedrag wat uiteen kan lopen van dubbelzinnige opmerkingen en ongewenste aanrakingen tot aanranding en verkrachting. Uiteraard kunnen voorgenoemde problemen gemeld worden bij de directie. Kom je er met de directie niet uit dan kan je naar de vertrouwenspersoon en daar een klacht indienen. Nadat een klacht in behandeling is genomen zullen er gepaste maatregelen getroffen worden, afhankelijk van de aard van de klacht dan wel de mate van de intimidatie, loopt dit uiteen van een waarschuwing tot en met ontslag op staande voet. De directie geeft een voorkeur aan een vertrouwenspersoon buiten het bedrijf. Uiteraard zal van strafbare feiten onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie. 3

5 4. Implementatietraject Wanneer een organisatie voor het instrument gedragscode kiest, kiest ze tegelijkertijd voor een traject dat met de ontwikkeling van de code een aanvang neemt. Ook aan de feitelijke invoering van de code zelf gaat een proces vooraf. Dit proces is nodig om binnen alle geledingen van de organisatie draagvlak voor de code te creëren. Achter de invoering van de gedragscode ligt een belangrijke doelstelling ten grondslag. De gedragscode wordt ingevoerd met het oog op gedragsverandering, waarbij duidelijk wordt dat ongewenste gedrag niet getolereerd wordt. Om dit te bereiken moet binnen de organisatie een sfeer gekweekt worden waarbinnen mensen elkaar op gedrag (durven) aan te spreken. Draagvlak is hierbij nogmaals het sleutelwoord. Om dit streven optimaal in de praktijk tot zijn recht te laten komen, dient men voor ogen te hebben hoe de code bekendgemaakt wordt bij de doelgroep. Aan hen moeten handvatten worden aangereikt om met de code in de praktijk aan de slag te kunnen gaan. Tevens dient toezicht op de naleving geregeld te worden. 4

6 5. Naleving Ten aanzien van de naleving van de gedragscode wordt vaak een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. Dit is een goed uitgangspunt, maar is niet voldoende. De organisatie is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de code. De taak houdt niet op bij het formuleren van algemene richtlijnen, integendeel. De juiste uitvoering vereist dat schending van de code gesanctioneerd wordt. Dat voor de werknemers duidelijk is welke procedure gevolgd dient te worden wanneer zij geconfronteerd worden met een situatie die indruist tegen de richtlijnen van de code. Dat zij weten tot welke personen dan wel instanties zij zich moeten wenden met hun klachten en vragen. Met andere woorden voorafgaand aan het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijk is het zaak om ze voldoende toe te rusten. Hierbij hoort de voorwaarde dat medewerkers zich voldoende veilig voelen om ongewenst gedrag aan de kaak te stellen. De directeur is verantwoordelijk voor naleving. 5

7 6. Concept gedragscode en klachtenregeling van Art.1 MN (Bron; Van Must tot Lust, LBR 2003) Artikel 1: Gelijke behandeling Uitgaande van het grondwettelijk beginsel dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, wijst Art.1 MN, discriminatie af. In het kader van deze gedragscode wordt onder discriminatie verstaan: a) Het maken van onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of handicap of welke grond dan ook. b) Het opleggen van eisen of beperkingen aan personen of een groep mensen, met als gevolgd dat deze personen of de groep daardoor onevenredig benadeeld of uitgesloten worden, zonder dat die eisen of beperkingen objectief gerechtvaardigd zijn; c) Het (mondeling of bij geschrift) beledigen van en het aanzetten tot haat, discriminatie, intimidatie of geweld tegen personen wegens de bij a. genoemde discriminatiegronden. Artikel 2: Het doel van de code Het doel van de gedragscode is het tegengaan van discriminatie en ongewenst gedrag binnen de organisatie. Daarnaast is de gedragscode bedoeld om diegenen te beschermen, die discriminatie op de werkvloer ondervinden en een klacht willen indienen. De gedragscode verschaft tevens duidelijkheid over hoe discriminatie kan en dient te worden voorkomen en bestreden. De gedragscode geeft ook aan welke gedragingen binnen het bedrijf niet getolereerd worden. De gedragscode is tevens gericht op het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en het bevorderen van een goede werksfeer. Daarvoor: 2.1. gaan alle werknemers respectvol en niet beledigend met elkaar om; 2.2. stimuleert de leidinggevende een collegiale en gelijkwaardige omgang op de werkvloer; 2.3. onthoudt iedere werknemer en de leidinggevenden zich van het maken van onderscheid of het beledigen op grond van sekse, godsdienst, huidskleur, nationaliteit, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, handicap en leeftijd; 2.4. dient iedere werknemer alert te zijn op het zich voordoen van discriminatie op werkvloer; 2.5. onthoudt de directe leidinggevende die bevoegd is werktaken en/of opdrachten te verdelen, zich bij het toewijzen ervan, van het maken van ieder ongeoorloofd onderscheid op grond van sekse, godsdienst, levensovertuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, handicap en leeftijd of op welke grond dan ook. 6

8 Artikel 3: Status van de gedragscode De code is een nadere uitwerking van het gelijkheidsbeginsel dat in de nationale en internationale wetgeving is verankerd. De code is een uitwerking van het discriminatieverbod zoals neergelegd in artikel 1 van de Grondwet, de verbodsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht (artikel 137c-g, 266 en 429 quater), de bepalingen in het Internationaal Verdrag ter Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, Arbowetgeving en het verbod neergelegd in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. De code is tevens een nadere uitwerking van CAO-afspraken. Artikel 4: Reikwijdte van de gedragscode De code is van toepassing op de totale Art.1 MN-organisatie. De code is in ieder geval van toepassing op de verhouding tussen werkgever er werknemer en; tussen werknemers onderling. De code strekt zich tevens uit tot alle actoren die bij het werkproces betrokken zijn met inbegrip van hun relatie tot derden. Artikel 5: De bekendmaking De werkgever is verantwoordelijk voor de interne en externe bekendmaking van en het bekend blijven van de code; De werkgever ziet op een goede toepassing van de gedragscode toe; Alle werknemers van het bedrijf ontvangen een exemplaar van de code; De werkgever zorgt ervoor dat werknemers die de Nederlandse taal in onvoldoende mate beheersen, een exemplaar dan wel een verkorte versie (kernbepalingen+klachtenregelingen) van de code in hun moedertaal ontvangen; Nieuwe werknemers ontvangen bij indiensttreding een exemplaar van de code; Voor verdere uitvoering is de directeur van Art.1 MN verantwoordelijk Artikel 6: Naleving De werkgever, de werknemer en alle andere personen die onder de werkingssfeer van de gedragscode vallen, zijn verplicht zich conform de gedragscode te gedragen. Een ieder die op de werkplek discriminatie signaleert, dient deze aan de orde te stellen bij de directeur of de vertrouwenspersoon. Artikel 7: Toezicht op naleving a) In het bedrijf en/of sectoraal/brancheniveau moet er een klachtenregeling bestaan. Voor het behandelen van de klachten wordt een klachtencommissie/geschillencommissie samengesteld. Daarnaast worden er één of meerdere vertrouwenspersonen aangewezen. Het is ook mogelijk om zich aan te sluiten bij een bestaande klachtencommissie/geschillencommissie. b) Evaluatie: De werking van de gedragscode wordt jaarlijks door de directeur geëvalueerd en de uitkomsten daarvan worden gerapporteerd in de teamvergadering, aan het bestuur en worden neergelegd in het sociaal jaarverslag. c) Rapportage: De directeur houdt een registratie van klachtmeldingen en incidenten van discriminatie bij en rapporteert hierover jaarlijks aan het bestuur en aan de 7

9 teamvergadering. De registratie wordt bijgehouden door een daartoe aan te wijzen vertrouwenspersoon Art.1 MN Artikel 8: Richtlijnen ter voorkoming en bestrijding van discriminatie op de werkvloer. 8.1 Gedragsregels De directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en tegengaan van discriminerend en ongewenst gedrag op de werkvloer; De bedrijfscultuur moet zodanig zijn dat werknemers elkaar op gelijkwaardige en respectvolle wijze bejegenen. Het is niet toegestaan om kwetsende uitlatingen, discriminerende opmerkingen, beledigingen en grappen die beledigend zijn voor (groepen) mensen te maken; Racistische of beledigende geschriften (posters, stickers, folders, pamfletten met kwetsende/discriminatoire afbeeldingen en/of teksten) zijn niet toegestaan; tenzij van belang voor de bestrijding van deze geschriften of afbeeldingen of ander zakelijk doel. De directeur is verantwoordelijk voor het creëren van een veilig werkklimaat waarbij ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt; De directeur treft adequate maatregelen om discriminatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan. 8.2 Werving en selectie De werkgever stelt bij de werving en selectie van werknemers uitsluitend objectieve criteria en reële job-related functie-eisen in de geest van de NVP sollicitatiecode; Objectieve en reële eisen, zijn eisen die nodig zijn voor een goede vervulling van de functie. Het stellen van de eis van de Nederlandse taal, mag alleen gesteld worden indien deze relevant is voor de vervulling van de functie (zie ook de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling); Sollicitanten worden gelijk behandeld en gelijk beoordeeld. Het is niet toegestaan om op basis van achternaam, de kandidaat met een niet-nederlandse achternaam buiten de selectie te houden; Bij de werving en het adverteren gebruikt de werkgever geen selectiecriteria die discrimineren. (Voorkeursbeleid is uitgezonderd: zowel de Europese als de nationale regelgeving bieden ruimte voor het voeren van voorkeursbeleid. In dat geval mag de werkgever criteria hanteren die betrekking hebben op afkomst en geslacht om achterstanden en ondervertegenwoordigd van die minderheidsgroepen in zijn/haar werknemersbestand op te heffen. Bij gelijke 8

10 geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een allochtone en/of vrouwelijke werknemer). De werkgever ziet erop toe dat de selectiecommissie objectieve, nietdiscriminerende criteria bij de beoordeling en selectie van kandidaten hanteert. 8.3 Arbeidsovereenkomst en voorwaarden De werkgever baseert zich bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij de toepassing van de arbeidsvoorwaarden (o.a. salariëring en inschaling) op objectieve, niet op discriminatie gestoelde criteria; o De werkgever ziet erop toe dat een ingeschakeld extern werving- en selectiebureau niet discrimineert. De werkgever verbreekt zo nodig de relatie indien dat gebeurt. (Gedragscode van de Algemene Bond Uitzendondernemingen is hierbij van belang). o Het toewijzen van en verdelen van werktaken over werknemers en het verstrekken van opdrachten vindt op basis van niet-discriminerende criteria plaats; o Bij het toewijzen en vaststellen van vrije dagen buiten de officieel erkende feestdagen: zoveel als het mogelijk en voor zover het bedrijfsbelang dat toelaat, rekening houden met de behoeften van de werknemers. Promotie en doorstroom: alle werknemers maken, ongeacht ras, sekse, godsdienst, levensovertuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, handicap en leeftijd, bij voldoende geschiktheid reële kansen op promotie en doorstroming naar andere functieniveaus; o Het beoordelen van het functioneren van werknemers mag alleen plaats vinden op grond van objectieve en relevante criteria..; o Ook in hogere functies moet er een evenredige vertegenwoordiging van diversiteit zijn, zo niet, dan dient het promotiebeleid op uitsluitingselementen doorgelicht en aangepast te worden ( evenredige vertegenwoordiging op alle functieniveaus). Scholing: Iedere werknemer dient gelijke kansen te hebben op scholing en op deskundigheidsbevordering. o Werknemers met een achterstand worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld om een opleiding/cursus te volgen om die achterstand op te heffen. o De werkgever verstrekt geen opdracht aan, dan wel verbreekt de relatie met een scholings- opleidingsinstituut dat discrimineert. Bij het voeren van ziekteverzuim- en preventiebeleid mag de werkgever geen criteria hanteren die discriminerend zijn. Ontslag: bij ontslag of beëindiging van de arbeidsrelatie hanteert de werkgever uitsluitend objectieve, niet-discriminerende criteria. o De werkgever neemt bij reorganisatie, inkrimping van de bedrijfsactiviteiten, het afspiegelingsbeginsel en anciënniteitbeginsel in acht. ART.1 MIDDEN NEDERLAND KAAP HOORNDREEF AV UTRECHT K.V.K. UTRECHT: BTW NR: NL B01 IBAN: NL 76 RABO

Raad R/2718 17 april 2014

Raad R/2718 17 april 2014 Raad R/2718 17 april 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 25 april 2014 Ontwerpadvies Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar.

Casussen. Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken 6 3 Wettelijk kader 8 4 Klachtenbehandeling 15 5 Discriminatiegrond van de klacht 20 6 Terrein van de

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld)

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) 1 Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) Inleiding Uit het onderzoek "Confrontaties met agressie 2007" van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Schadevergoeding na discriminatie

Schadevergoeding na discriminatie 2014 Schadevergoeding na discriminatie Ieder1Gelijk Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen Opdrachtgever: Ieder1Gelijk Praktijkbegeleider: dhr. drs. R. Sluijs Docentbegeleider: mw. mr. L. Russo Tweede

Nadere informatie

..als het om úw veiligheid gaat!

..als het om úw veiligheid gaat! Bewakingsdienst van Mook Hondenbewaking Surveillance Portiersdiensten Chauffeursdiensten Evenementen Particulier..als het om úw veiligheid gaat! Inleiding Werken als beveiligingsbeambte is iets om trots

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Voorwoord Woningstichting Domus is een betrokken maatschappelijk onderneming met een sterke lokale verankering. Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het van groot belang om keuzes

Nadere informatie

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca

Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca Geweigerd?! Discriminatoir deurbeleid in de horeca & Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en de Landelijke Vereniging van Anti

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN VEILIGHEIDSBELEID EN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Vastgesteld door College van Bestuur d.d. 13 februari 2014 Gehoord de Directieraad d.d. 23 januari 2014 Na instemming van de GMR d.d. 24 februari 2014 Aanpassingen

Nadere informatie

DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt

DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt DVD: Een grap gaat op reis en andere verhalen - Handleiding arbeidsmarkt Inleiding: discriminatie op de werkvloer Klachten met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt vormen sinds jaar en dag één

Nadere informatie

Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008)

Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008) Non-discriminatiecode van vrijescholen (vastgesteld in de ALV van 17 december 2008) Inleiding In 1998 heeft de Bond van Vrije Scholen een non-discriminatiecode vastgesteld. Het bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus

Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Gedragscode Integriteit Woningstichting Domus Voorwoord Woningstichting Domus wil zich graag profileren als een maatschappelijk ondernemer met een sterke lokale verankering. In onze missie is dan ook verantwoord

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 Bedrijfscode Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06 2.1 Visie 06 2.2 Missie 06 2.3 Kernwaarden 06 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 3 Welke regels gelden er voor

Nadere informatie

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar.

Uit economische- en. duurzaamheidsoverwegingen. is dit jaarverslag alleen in. een digitale versie beschikbaar. jaarverslag 2014 Uit economische- en duurzaamheidsoverwegingen Inhoud is dit jaarverslag alleen in een digitale versie beschikbaar. Inleiding 3 1 Kerntaken en activiteiten 5 2 Klachten en informatieverzoeken

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie