De toekomstige behoefte aan gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomstige behoefte aan gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten"

Transcriptie

1 KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG De toekomstige behoefte aan gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten Een eerste verkenning Peter van Drunen Amersfoort, november 2010 Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Postbus GA Amsterdam Secretaris: P. van Drunen, tel

2 Inleiding Deze notitie is geschreven op uitnodiging van het Capaciteitsorgaan, als bijdrage aan een eerste raming van de toekomstige vraag naar gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen). Bij de totstandkoming ervan is gebruikgemaakt van de resultaten van een enquête onder representanten van de belangrijkste deelterreinen van de gezondheidszorgpsychologie. Deze notitie dient te worden beschouwd als een aanvulling op, c.q. bijdrage aan het onderzoek dat het Capaciteitsorgaan zelf heeft laten verrichten naar de toekomstige vraag naar gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten. Dit onderzoek betrof vrijwel exclusief de GGZ, en ging voorbij aan de talrijke andere terreinen van de gezondheidszorg waarop gz-psychologen werkzaam zijn. Bovendien ging het uit van een analysemodel dat niet adequaat is voor psychologische beroepen in de gezondheidszorg. Hierdoor waren de uitkomsten van dat onderzoek slechts zeer beperkt bruikbaar. Benadrukt moet worden dat in deze notitie alleen gekeken is naar de uitbreidingsvraag. Dat wil zeggen: de vraag hoeveel extra gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen de komende vijf tot tien jaar in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg nodig zijn. Daarnaast is er natuurlijk de opleidingscapaciteit die nodig is ter vervanging van thans werkzame gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten. Hierover zijn reeds voldoende cijfers beschikbaar, zodat dit aspect hier buiten beschouwing is gebleven. Ook voor het overige zijn de pretenties van dit onderzoek beperkt. In feite is hier sprake van niet meer dan een eerste beeldvorming, die zich meer leent als uitgangspunt voor verder onderzoek dan als startpunt voor ramingen van opleidingsbehoefte. Bij ontstentenis van betere gegevens wordt aan het slot toch een poging gedaan om de belangrijkste resultaten samen te vatten. Opzet Gz-psychologen en in mindere mate ook klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn werkzaam op tal van uiteenlopende gebieden binnen de gezondheidszorg. Elk van deze gebieden kent zijn eigen dynamiek en daaruit voortvloeiend- zijn eigen prognoses van de behoefte aan gzpsychologen en gz-psycholoog-specialisten in de komende vijf tot tien jaar. In de hiernavolgende hoofdstukken komt een aantal van deze terreinen aan de orde. Achtereenvolgens worden besproken de GGZ, de eerstelijnspsychologie, de ziekenhuiszorg, de revalidatie, de gehandicaptenzorg, de forensische psychologie en de verslavingszorg. Na een korte schets van de plaats van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten op het betreffende terrein wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de huidige arbeidsmarkt, te verwachten ontwikkelingen in de totale zorgvraag en te verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de verkaveling van deze vraag over de verschillende beroepen. Waar mogelijk wordt aan het slot een prognose gegeven van de benodigde uitbreiding van de capaciteit van de verschillende beroepsgroepen in de komende vijf jaar. Ondanks intensieve pogingen kon op de gegeven termijn geen informatie worden achterhaald over de ouderenzorg en de jeugdzorg. Dit valt te betreuren, omdat dit twee grote werkvelden zijn van de gz-psycholoog, die bovendien onderhevig zijn aan snelle expansie. In een kort addendum worden de belangrijkste ontwikkelingen op deze terreinen geschetst. In een slotbeschouwing worden de resultaten van deze eerste verkenning samengevat. Dank Deze notitie was niet mogelijk geweest zonder de bijdragen van al diegenen die bereid waren mij in zeer kort tijdsbestek van uitvoerige informatie te voorzien. Daarvoor mijn dank. Het onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door de sector Gezondheidszorg van het NIP.

3 I. Geestelijke gezondheidszorg Algemeen De geestelijke gezondheidszorg is het grootste werkterrein van psychologen in de gezondheidszorg. Naar schatting zo n 35-45% van alle gz-psychologen is werkzaam op dit terrein. Voor klinisch psychologen ligt dit percentage rond de 60%, voor klinisch neuropsychologen wat lager. Het overgrote deel van de psychologen die werkzaam zijn in de GGZ werkt in instellingsverband. Daarnaast is er echter een groeiende groep die werkt als vrijgevestigde, al dan niet in combinatie met een dienstverband bij een GGZ-instellingen. Dit geldt zowel voor gz-psychologen als voor klinisch psychologen. Voorzien wordt dat deze tendens zich de komende jaren voort zal zetten. De huidige vervulbaarheid van vacatures voor gz-psychologen wordt gekarakteriseerd als precair tot moeilijk: niet zelden zijn meerdere wervingsrondes nodig, en staan vacatures langdurig open. Dit wordt ondersteund door de arbeidsmarktmonitor van GGZ-Nederland, waarin 62% van de vacatures voor gz-psychologen wordt gekarakteriseerd als moeilijk vervulbaar. 1 Voor klinisch psychologen wordt de vervulbaarheid van vacatures gekarakteriseerd als ronduit moeilijk. Opmerkelijk is dat het rapport van GGZ-Nederland op dit punt juist minder pessimistisch is: slechts 46% van de vacatures geldt als moeilijk vervulbaar. Ontwikkeling zorgvraag Er was de afgelopen jaren sprake van een snelle stijging van het zorgvolume van de GGZ. In de institutionele GGZ steeg het aantal cliënten tussen 2003 en 2007 met 33%, het aantal verrichtingen met bijna 40%. Het sterkst was deze groei bij de jeugd-ggz, die in genoemde periode met meer dan 80% groeide. Voor volwassenen bedroeg de groei 25%, voor ouderen 10%. Daarnaast is er ook sprake van een sterke groei van de hulpverlening door vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Rekening houdend met de nog steeds bestaande (en groeiende) wachtlijsten is er geen reden om aan te nemen dat deze volumegroei de komende vijf jaar zal stagneren. Ontwikkeling verschillende beroepen Er zijn de afgelopen jaren twee substitutietendenzen waarneembaar geweest: Het werk van psychotherapeuten is gedeeltelijk overgenomen door gz-psychologen. Dit was het gevolg van een combinatie van factoren: economische factoren (gz-psychologen zijn goedkoper dan psychotherapeuten); de tijdelijke stop van de psychotherapieopleiding en de voorgenomen opheffing van het beroep psychotherapeut rond 2000; en de opmars van geprotocolleerde, vaak op cognitief-gedragstherapeutische leest geschoeide behandelingen, waarvoor gz-psychologen uitstekend geëquipeerd zijn. Het werk van gz-psychologen is gedeeltelijk overgenomen door niet-big-gekwalificeerde masterpsychologen. Aanvankelijk werd dit vooral veroorzaakt door het gebrek aan gzpsychologen, maar striktere budgettering lijkt ertoe te leiden dat instellingen in toenemende mate masterpsychologen als onderdeel van hun reguliere formatie gaan zien. Vanuit de doelstelling van de wet BIG (bescherming van de patiënt, kwaliteitsborging) moet dit als een onwenselijke ontwikkeling worden gezien. De schatting van het benodigd volume voor de verschillende beroepen is sterk afhankelijk van de vraag of deze ontwikkelingen zich door zullen zetten. De indruk is dat de verhouding psychotherapeut/gz-psycholoog zich enigszins heeft uitgekristalliseerd en gestabiliseerd. De verhouding gzpsychologen/big-lozen is echter nog volop in beweging, en moeilijk voorspelbaar. Indien de marktwerking zonder enige kwalitatieve grensstelling door zou zetten, valt voortgaande substitutie van gz-psychologen door niet-big-gekwalificeerde masterpsychologen te verwachten, en daarmee 1 GGZ-Nederland: Amersfoort: juni

4 uitholling van het uitgangspunt van de BIG-beroepenstructuur. Indien daarentegen als uitgangspunt gehanteerd wordt dat elke zelfstandig werkende professional in de individuele gezondheidszorg dient te beschikken over een BIG-registratie, zal het aantal gz-psychologen in de GGZ de komende vijf jaar sterk moeten stijgen (ca. 30%). Daarnaast valt een verdere toename te verwachten van het aantal gz-psychologen dat werkzaam is als vrijgevestigde. Vanouds was deze markt voorbehouden aan psychotherapeuten, maar door de liberalisering van de zorgmarkt zijn ook gz-psychologen in toenemende mate actief op dit terrein. Wat betreft de klinisch psycholoog valt met name een verdere uitbreiding te verwachten op het gebied van niet-patiëntgebonden taken. Klinisch psychologen vervullen in toenemende mate functies in het zorginhoudelijk management (ontwikkeling en aansturing zorgprogramma s, inhoudelijk behandelverantwoordelijke/coördinator etc.). Naarmate de GGZ verder professionaliseert, zal de omvang van dit soort functies toenemen. Ditzelfde geldt voor (praktijkgebonden) onderzoek, dat binnen de GGZ een steeds belangrijker plaats inneemt en waar klinisch psychologen als scientistpractitioners een sleutelrol in spelen. Het aantal klinisch neuropsychologen dat werkzaam is in de GGZ is nog beperkt. Nu al is echter zichtbaar dat de vraag naar deze expertise vanuit de GGZ sterk toeneemt. Van de huidige opleidingsplaatsen wordt bijna de helft bezet door de GGZ. (Neuro-)psychische aspecten blijken bij steeds meer psychische ziektebeelden een rol te spelen. Voorbeelden zijn depressie, angst, obsessie. Dit is niet alleen van belang voor de diagnostiek, maar (zeker op termijn) ook voor de behandeling (grenzen en mogelijkheden voor verandering leren). Te voorzien valt dat over jaar patiënten met een psychiatrische stoornis standaard ook neuropsychologisch onderzocht en evt. behandeld zullen worden

5 II. Eerstelijnspsychologie De eerstelijnspsychologie is na de GGZ het grootste werkterrein van gz-psychologen. Thans zijn circa gz-psychologen werkzaam in de eerste lijn (schattig NIVEL). Circa van hen beschikken over de aanvullende registratie als eerstelijnspsycholoog. Eerstelijnspsychologen werken in de regel als vrijgevestigde, hetzij in solo-praktijk, hetzij als maatschap. Bij grotere praktijken is daarnaast ook sprake van psychologen die in dienstverband werken. Reeds sinds lange tijd zijn er problemen met de vervulbaarheid van functies in de eerste lijn. De landelijke norm was tot voor kort één fte eerstelijnspsycholoog op elke inwoners. Rekening houdend met een gemiddelde taakomvang van 0,7 fte betekent dit een tekort van ca. 350 psychologen. Overigens zijn hierbij grote regionale verschillen. Dit tekort aan eerstelijnspsychologen leidt binnen de eerste lijn tot grote problemen. Kenmerkend voor eerstelijnszorg is laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Door het tekort aan eerstelijnspsychologen komen deze kenmerken in het gedrang: er ontstaan wachtlijsten, en op sommige plaatsen is geen eerstelijnspsycholoog in de directe omgeving beschikbaar. De eerstelijnspsychologen ervaren het ontbreken van voldoende opleidingsplaatsen gz-psycholoog in de eerste lijn als een groot probleem. Hierdoor is de sector niet in staat zijn eigen Nachwuchs op te leiden. Wel is er sinds dit jaar sprake van een profielopleiding: een vervolgopleiding voor gzpsychologen die zich verder willen bekwamen in de eerstelijnspsychologie. Ontwikkeling zorgvraag De vraag naar eerstelijnspsychologische hulp is het afgelopen decennia sterk gestegen. Deze stijging heeft de afgelopen jaren een nieuwe impuls gekregen door de opname van eerstelijnspsychologische hulp in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Naar verwachting zal dit leiden tot een groei van de vraag naar eerstelijnspsychologie met 10 tot 15% (schatting College voor Zorgverzekeringen). Prognose toekomstige behoefte Rekening houdend met bovengenoemde ontwikkeling van de zorgvraag wordt de behoefte aan eerstelijnspsychologische capaciteit geschat op fte. Uitgaande van een gemiddelde taakomvang van 0,7 fte betekent dit personen. Dit betekent dat er (afgezien van de vervangingsvraag) op korte termijn minstens 650 eerstelijnspsychologen bij moeten komen

6 III. Ziekenhuizen De academische en algemene ziekenhuizen behoren vanouds tot een van de belangrijkste werkterreinen van gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten. Ook in de opleiding spelen zij een prominente rol. Naar schatting zijn in totaal zo n 600 BIG-geregistreerde psychologen werkzaam in de ziekenhuizen. Traditioneel kennen de ziekenhuizen een relatief groot aandeel van psychologisch specialisten. De afgelopen jaren is dit echter sterk gedaald, mede door de schaarste aan klinisch psychologen. De sectie Psychologen in Algemene Ziekenhuizen van het NIP schat dat thans circa vijftig procent klinisch psycholoog is, circa 8 procent klinisch neuropsycholoog en circa 42 procent gz-psycholoog. Een aspect dat binnen deze sector een sterke rol speelt is de vergrijzing van de beroepsgroep, met name onder klinisch psychologen. Becijferd is dat de komende jaren 12 klinisch psychologen per jaar zullen uittreden uit het arbeidsproces. Rekening houdend met deeltijdwerken is voor vervanging naar schatting een instroom van minimaal 15 klinisch psychologen per jaar nodig. De huidige vervulbaarheid van vacatures voor gz-psychologen wordt gekarakteriseerd als precair. Ondanks het feit dat men zeer sterk hecht aan BIG-kwalificatie heeft men zich in een aantal gevallen genoodzaakt gezien masterpsychologen aan te stellen, bij gebrek aan gz-psychologen. De vervulbaarheid van vacatures voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wordt gekarakteriseerd als zeer moeilijk tot onmogelijk. Mede hierdoor worden vacatures vaak noodgedwongen opgevuld door gz-psychologen. Ontwikkeling zorgvraag Naar verwachting zal de zorgvraag binnen ziekenhuizen de komende jaren fors toenemen, onder andere als gevolg van de vergrijzing. Deze toenemende zorgvraag zal deels voortkomen uit ziektebeelden warbij psychologische begeleiding vanouds een belangrijke rol speelt, zoals oncologie en hart- en vaatziekten. Daarnaast zal in toenemende mate sprake zijn van complicatie door psychische problematiek als depressie en dementie. Dit alles zal een sterker appèl en groter beroep doen op individuele diagnostiek en behandeling door de medisch psycholoog alsook op de ontwikkeling en implementatie door medisch psychologen van methodieken om grotere groepen te bereiken (groepsbehandeling, e-health). In hoeverre deze toenemende zorgvraag zich zal vertalen in een daadwerkelijke behoefte aan psyprofessionals is deels afhankelijk van externe factoren, met name de financiering van de zorg. Afdelingen Medische psychologie in ziekenhuizen zitten thans in een twilight-zone tussen ziekenhuisbudgettering en DBC-financiering. Dit zet een rem op de benodigde formatie-uitbreiding, metwachtlijsten en kwaliteitsverlies als gevolg. Ondanks deze mitigerende factor wordt de uitbreiding van de benodigde capaciteit voor de psychologische BIG-beroepen in de ziekenhuiszorg voor de komende vijf jaar geschat op twintig procent. Ontwikkeling verschillende beroepen Vanwege de complexiteit van de (somatisch-psychische) problematiek en de context van het ziekenhuis is verdere substitutie van klinisch psychologen door gz-psychologen beslist ongewenst; het zal ten koste gaan van de kwaliteit van de geboden zorg. Per saldo dient zowel voor gz-psychologen als voor klinisch psychologen dus rekening te worden gehouden met een groei van de benodigde capaciteit van 20% voor de komende vijf jaar. Wat betreft de klinisch neuropsycholoog valt te voorzien dat de vraag de komende jaren sterk zal toenemen. Bij meer en meer aandoeningen wordt duidelijk dat zij ook consequenties hebben voor het functioneren van de hersenen, bijvoorbeeld CVA. In toenemende mate zal de klinisch neuropsycholoog worden ingeschakeld voor de diagnostiek en begeleiding/-behandeling op dit terrein

7 IV. Gehandicaptenzorg Volgens een inventarisatie uit 2007 van het Samenwerkingsverband NIP-NVO Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking kan het aantal gedragswetenschappers dat werkzaam is in de gehandicaptenzorg geschat worden op ca Ongeveer een kwart van hen is geregistreerd als gz-psycholoog. Daarnaast beschikt een substantieel deel over de inhoudelijk gelijkwaardige registratie als kinder- en jeugdpsycholoog NIP of orthopedagoog-generalist NVO. Het aantal klinisch psychologen dat werkzaam is op dit gebied is bijzonder klein, enkele tientallen. Zoals uit bovenstaande blijkt, kent dit gebied vanouds een groot aandeel niet-big-geregistreerden. De laatste jaren is echter sprake van een toenemend kwaliteitsbewustzijn, dat zich vertaalt in een toenemende vraag naar gz-psychologen of orthopedagoog-generalisten. Daarbij bestaan overigens grote lokale verschillen: sommige instellingen opteren voor één geregistreerde (alleen het hoofd psychologische dienst), anderen meer voor een brede groep geregistreerden. Vervulling van functies is in de regel moeilijk. Het werkveld wordt wat minder aantrekkelijk gevonden door GZ-psychologen. Dit geldt vooral voor algemene voorzieningen. Functies met een duidelijke behandelcomponent zijn vaak wat makkelijker in te vullen. Daarbij zijn overigens grote regionale verschillen. Ontwikkeling zorgvraag Er is sprake van een groeiende groep hulpvragers. Of dit zich zal vertalen in een groei van de daadwerkelijke zorgvraag zal sterk afhangen van de financiering van de zorg. Vooralsnog wordt in elk geval geen krimp verwacht. Het aantal benodigde gedragsdeskundigen in de zorg varieert van 1 fte per cliënten in de algemeen zorg voor volwassen verstandelijk gehandicapten tot 1 fte per 40 cliënten in de zorg voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met ernstige gedragsproblemen. Ontwikkeling verschillende beroepen Wat betreft de verschuiving tussen beroepen is sprake van twee kruisende tendensen. Enerzijds is sprake van een toenemende waardering voor het belang van BIG-registratie of gelijkwaardige verenigingsregistratie. Anderzijds is er, vanuit kostenperspectief, en taakverschuiving gaande richting masterpsychologen en pedagogen en HBO-psychologen. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het samenspel van beide tendensen kwantitatief uit zal pakken voor de vraag naar gzpsychologen. Wat betreft de klinisch psycholoog wordt geen sterke uitbreiding voorzien in de directe behandelfuncties. Wel ziet men behoefte aan klinisch psychologen in overkoepelende functies, bijv. hoofd van een psychologisch/pedagogische afdeling, praktijkonderzoeker of regionaal/landelijk consulent. Voor klinisch neuropsychologen ziet men in de sector vooralsnog alleen emplooi in functies als regionaal of landelijk werkend consulent

8 V. Forensische psychologie De forensische sector omvat naast de forensische GGZ: detentiecentra (gevangenissen), de Raden voor de Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), justitiële adviesbureaus, pro justitia onderzoek en rapportage, (jeugd)reclassering en gezinsvoogdij- en voogdij-instellingen. Op basis van de ledencijfers van het NIP kan het aantal gedragswetenschappers dat werkzaam is in de forensische sector geschat worden op ca , waarvan ca. 2/3 met BIG-registratie (gz-psycholoog of psychotherapeut). Er zijn relatief veel klinisch psychologen werkzaam, met name in de forensische psychiatrie (TBS-instellingen). Vervulling van functies is zelden makkelijk, en soms ronduit moeilijk. De indruk bestaat dat het de laatste jaren moeilijker geworden is, vooral voor klinisch psychologen. Soms is men hierdoor gedwongen iemand op een lager niveau aan te stellen: een gz-psycholoog in plaats van een klinisch psycholoog, een masterpsycholoog in opleiding (of niet in opleiding) in plaats van een gzpsycholoog. Dit geldt zowel voor forensisch-psychiatrische centra als voor detentie-inrichtingen. Ontwikkeling zorgvraag De afgelopen vijf jaar is er sprake geweest van een sterke uitbreiding, zowel van forensischpsychiatrische patiënten als van gedetineerden met forensisch-psychiatrische problematiek. Sinds 2007 loopt echter het aantal tbs-uitspraken sterk terug, en daarmee ook het aantal patiënten in forensisch-psychiatrische klinieken. Dit geldt niet voor detentiecentra. De ontwikkeling in de komende jaren is deels afhankelijk van het politieke klimaat. Dit geldt met name voor de forensische psychiatrie, die momenteel sterk onder druk staat. Wat betreft de detentiecentra valt daarentegen een sterke groei van de vraag naar psychologische hulpverlening te verwachten, onder invloed van de opkomende prison mental health -beweging. Ontwikkeling verschillende beroepen Er zijn geen duidelijke tendensen waarneembaar in de taakafbakening tussen de verschillende psy-beroepen. Klinisch psychologen vervullen vaak dezelfde functies als psychiaters (hoofdbehandelaar, behandelcoördinator). Mogelijk zal dit in de toekomst toenemen, afhankelijk van de schaarste aan psychiaters en de grotere bekendheid van de gelijkwaardige specialistenstatus van de klinisch psycholoog. Zoals gezegd is er sprake van neerwaartse substitutie tussen beroepen. Dit komt echter hoofdzakelijk voort uit noodzaak (geen geschikte kandidaten van het gevraagde niveau). Binnen de instellingen is tot op heden geen neiging waarneembaar tot structurele downgrade van de vereiste kwalificaties. De complexiteit van de problematiek maakt dit ook beslist ongewenst. Er is sprake van een kwaliteitsbewustzijn, van waaruit men wil investeren in goed opgeleide medewerkers. Een externe factor die mogelijk verstorend kan werken op het huidige kwalificatiebouwwerk zijn de zorgverzekeraars. Naar verwachting zullen deze de komende jaren ook binnen het forensische veld aan invloed winnen. Mogelijk kan dit leiden tot een neerwaartse druk op de kwalificatiestructuur, waarbij vanuit kostenoverwegngen inzet van lagergeschoolde krachten wordt gepropageerd. Een andere externe factor is de ontwikkeling van de HBO-opleiding toegepaste psychologie. Voorzien wordt dat deze werk over gaan nemen dat thans door masterpsychologen of gz-psychologen gebeurt, bijvoorbeeld de voorbereiding van patiëntcontacten en rapportages. Per saldo wordt voor de komende vijf jaar een benodigde uitbreiding verwacht van 10-15% voor zowel de gz-psycholoog als de klinisch psycholoog. De klinisch neuropsycholoog is in de forensische setting nog een betrekkelijk onbekende verschijning. Met het toenemend inzicht in de neuropsychologisch basis van delinquent gedrag valt echter te voorzien dat de klinisch neuropsycholoog ook in deze context een rol zal gaan spelen als onderdeel van het behandelteam

9 VI. Verslavingspsychologie Volgens een inventarisatie uit 2008 van de sectie Verslavingspsychologie van het NIP zijn er circa 300 psychologen werkzaam in de verslavingszorg. Ruim de helft (160) van hen bezit een BIGregistratie als gz-psycholoog, 8% is klinisch psycholoog specialist. Circa 50 personen zijn in opleiding tot gz-psycholoog. Naast directe behandeltaken vervullen psychologen in de verslavingszorg relatief veel managementfuncties, variërend van eindverantwoordelijk behandelaar of hoofd van de therapeutische staf tot lid van de Raad van Bestuur. De meeste instellingen streven ernaar psychologenfuncties te laten vervullen door gz-psychologen. De ervaring is echter dat het steeds moeilijker wordt vacatures voor gz-psychologen te vervullen. Over het algemeen volstaat één wervingsronde niet. Sommige instellingen zien zich genoodzaakt masterpsychologen aan te trekken en deze vervolgens via een opleidingsplaats zelf op te leiden tot gz-psycholoog. In 2009 is de verslavingspsycholoog erkend als profiel van de gezondheidszorgpsychologie en in 2010 is de eerste profielopleiding tot verslavingspsycholoog van start gegaan. Naar verwachting zal dit bijdragen aan de verdere versterking van de positie van de gz-psycholoog in de verslavingszorg. Ontwikkeling zorgvraag Het volume van de reguliere Verslavingszorg is de afgelopen tien jaar behoorlijk gestegen. Er is sprake van een toenemende instroom van cliënten, vaak met een hoge co-morbiditeit (psychiatrische problematiek). In de komende vijf jaar wordt een nadere samenwerking verwacht met de GGZ Sector. Er is geen duidelijke prognose over de ontwikkeling van de zorgvraag in deze periode. Ontwikkeling verschillende beroepen De gz-psycholoog neemt in de verslavingszorg een centrale positie in. Gz-psychologen hebben een groot aandeel gehad in de professionalisering van het werkveld gedurende de afgelopen tien jaar. Naar verwachting zal deze positie de komende vijf jaar verder worden versterkt, onder andere door de toenemende nadruk op gedragstherapeutische methoden en richtlijnontwikkeling. Ook de totstandkoming van de profielopleiding zal bijdragen aan de versterking van de positie van de gzpsycholoog in de verslavingszorg. Het aantal psychotherapeuten is van origine gering in de Verslavingszorg. De verwachting is dat dat aantal verder zal afnemen, ten gunste van gz-psychologen, evt. met profielopleding. Wat betreft de klinisch psycholoog wordt slechts een geringe stijging voorzien. Hoewel verslavingsgedrag een duidelijke neuropsychologische component kent, zijn er tot op heden nauwelijks klinisch neuropsychologen werkzaam in de verslavingszorg. Er wordt niet voorzien dat dit de komende vijf jaar zal veranderen. Wel wordt in toenemende mate samenwerking gezocht met klinisch neuropsychologen die elders in de gezondheidzorg werkzaam zijn. Per saldo wordt voor de komende tien jaar een stijging van de benodigde capaciteit aan gz-psychologen voorzien van 10% en van klinisch psychologen met 5%

10 VII. Revalidatiezorg Het aantal psychologen dat in de revalidatiezorg werkzaam is, is niet precies bekend, maar kan worden geschat op drie- tot vijfhonderd. Zij nemen een duidelijke plaats in binnen de formatie van revalidatiecentra, met name als het gaat om cognitieve/neuropsychologische revalidatie, behandeling van chronische pijn en de behandeling/begeleiding van patiënten met verwerkings- en acceptatieproblemen. BIG-registratie als norm voor individuele behandelaars is in de revalidatiesector in principe tamelijk ingeburgerd. Desalniettemin zijn er ook nog veel psychologen zonder BIG-registratie werkzaam. De meerderheid beschikt echter over registratie als gz-psycholoog. Het aantal klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen dat werkzaam is in de revalidatiesector is beperkt. De ervaringen bij de vervulling van vacatures voor gz-psychologen zijn wisselend. Sommige centra ervaren geen problemen, andere wel. Bij klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen is het beeld somberder. Dit komt onder andere doordat in de revalidatiesector nauwelijks opgeleid wordt voor deze specialismen. Ontwikkeling zorgvraag De totale omvang van revalidatiesector is de afgelopen jaren telkens licht gestegen. In 2008 bedroeg deze stijging 2,5% ten opzichte van Voor de komende jaren wordt een stabilisatie verwacht op het huidige niveau. Een deel van de zorg, met name het klinisch somatisch revalideren zal naar verwachting worden overgenomen door de verpleeghuissector, mede als gevolg van de voorgenomen overheveling van deze zorg van de AWBZ naar het zorgverzekeringspakket. Ontwikkeling verschillende beroepen Wat betreft de gz-psycholoog wordt aan de ene kant een uitbreiding van inhoudelijke zorgtaken voorzien, met name op het gebied van cognitief-neuropsychologische behandelingen. Dit onder invloed van vakinhoudelijke ontwikkelingen, waarbij voor steeds meer groepen behandelprogramma s beschikbaar komen (onder andere MS, Parkinson, dementie, chronische pijn, naast traditionele ziektebeelden als CVA en NAH). Anderzijds wordt voorzien dat er een taakverschuiving van deeltaken plaats zal vinden van gzpsychologen naar universitair- of HBO-geschoolde hulpkrachten, zoals de HBO Toegepaste Psychologie en cognitief trainers. Vanuit het oogpunt van kwalitatief verantwoorde zorg heeft dit echter duidelijke grenzen. Wat betreft klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wordt een stijgende vraag voorzien. Nog niet alle revalidatiecentra hebben thans een KP en/of KNP in dienst, terwijl dit vanuit de behoefte aan specialistische expertise wel noodzakelijk is. Daarnaast zullen klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de toekomst naar verwachting ook meer worden gevraagd voor zorgcoördinatie-, management- en onderzoekstaken. De belangrijkste beperking is hier vooralsnog de beperkte beschikbaarheid van deze specialisten in de revalidatiesector

11 VIII. Addendum: overige velden Ouderenzorg/verpleging en verzorging De ouderenzorg is qua omvang een van de belangrijkste werkterreinen van psychologen in de gezondheidszorg. Vanouds waren in deze sector relatief veel niet-big-geregistreerde psychologen werkzaam. In toenemende mate wordt ook in de ouderenzorg echter de norm onderschreven van kwalificatie als gz-psycholoog als minimumeis voor zelfstandig werkende psychologen in de zorg. Het precieze aantal psychologen dat werkzaam is in de ouderenzorg, is niet bekend. Naar schatting ligt het tussen de en de à 2.000, waarvan ca. 50% beschikt over de registratie als gz-psycholoog. Het aantal klinisch psychologen in de ouderenzorg is zeer beperkt (15 à 20). Klinisch neuropsychologen zijn in de ouderenzorg nog vrijwel niet actief. Als gevolg van de vergrijzing zal de zorgvraag in de ouderenzorg de komende jaren sterk toenemen. Daarbij is sprake van een toenemende onderkenning van psychische problematiek bij ouderen en van het belang van psychologische begeleiding en behandeling. Dit geldt niet alleen voor specifieke aandoeningen en problemen die op latere leeftijd voorkomen (dementie, rouwverwerking, etc.), maar ook voor algemene psychische stoornissen als angst, depressie etc. Vanuit de klinische neuropsychologie vindt bovendien een snelle ontwikkeling plaats van nieuwe behandelvormen voor klinisch-neuropsychologische ziektebeelden als dementie en Parkinson. Op basis van de verdere professionalisering, de groeiende zorgvraag, de toenemende onderkenning van psychische problematiek en nieuwe behandelmogelijkheden wordt een sterke groei van de vraag naar gz-psychologen in de ouderenzorg verwacht. Gezien de toenemende complexiteit van de problematiek in de ouderenzorg en de ontwikkeling in behandelmogelijkheden wordt daarnaast een stijging verwacht van de behoefte aan klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Een van de oorzaken van de relatieve ondervertegenwoordiging van gz-psychologen in de ouderenzorg is vanouds het ontbreken van voldoende opleidingsmogelijkheden in de sector. In het kader van het streven naar verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering heeft branchevereniging Aktiz in 2009 besloten een opleidingscapaciteit voor de gz-opleiding te creëren van 50 plaatsen per jaar. Daarnaast is sinds dit jaar sprake van een profiel ouderenpsychologie: een voortgezette opleiding voor gz-psychologen die zich verder willen bekwamen op het gebied van ouderenpsychologie. Onderwijs en jeugdzorg Een groot aantal psychologen en pedagogen is werkzaam in het onderwijs (schoolpsychologie) en de jeugdzorg (o.a. Bureaus Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin, Raden voor Kinderbescherming, schoolbegeleiding, residentiële jeugdzorg). Hierbij gaat het om psychologen met uiteenlopende kwalificaties; masterpsychologen, psychologen en pedagogen die in het bezit zijn van een verenigingsregistratie (kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog-generalist NVO) en gzpsychologen. Hoewel deze terreinen formeel niet tot de gezondheidszorg behoren, bestaat de indruk dat in toenemende mate gz-psychologen werkzaam zijn in deze sector. In een aantal gevallen worden vanuit deze sector ook opleidingsplaatsen aangeboden. Onduidelijk is hoe de vraag naar gz-psychologen in deze sector zich in de toekomst zal ontwikkelen. Enerzijds is sprake van een duidelijk streven naar professionalisering, wat leidt tot een toename van de behoefte aan gekwalificeerd personeel, waaronder gz-psychologen. Anderzijds zijn er aanzetten tot de verdere uitbouw en borging van specifieke kwalificaties gericht op de jeugdzorg, wat de vraag naar gz-psychologen kan doen verminderen. Er zijn geen gegevens bekend over de vraag naar klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in de jeugdzorg

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 7. Beroepen Geestelijke Gezondheid

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 7. Beroepen Geestelijke Gezondheid Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 7 Beroepen Geestelijke Gezondheid - gezondheidszorgpsycholoog - psychotherapeut - klinisch psycholoog - klinisch neuropsycholoog - verpleegkundig specialist GGZ Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Sectorbeschrijving Zorg

Sectorbeschrijving Zorg Opdrachtgever UWV Sectorbeschrijving Zorg Conclusie Onderzoek Einddatum 16 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt De komende jaren groeit de werkgelegenheid in de zorg minder snel dan voorheen, vanwege maatregelen

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2010. Sociaal Geneeskundigen. Deelrapport 4: Utrecht, januari 2011 revisie 1.1

Capaciteitsplan 2010. Sociaal Geneeskundigen. Deelrapport 4: Utrecht, januari 2011 revisie 1.1 Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 4: Sociaal Geneeskundigen Utrecht, januari 2011 revisie 1.1 Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 4: Sociaal Geneeskundigen Bijlage bij het integrale Capaciteitsplan 2010 voor

Nadere informatie

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding

Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding Mariska Roelofs Frank Peters In opdracht van Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Nijmegen, 1 maart 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 S.M. Schepman R.S. Batenburg U vindt dit

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning 2011

Arbeidsmarktverkenning 2011 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Arbeidsmarktverkenning 2011 Noordwest-Veluwe Inhoudsopgave Ten geleide 3 1. Inleiding 4 2. Werkgebied Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding oktober 2005 drs D.C. Duchatteau, MBA L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants

De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants De arbeidsmarkt- en opleidingsbehoefte aan nurse practitioners en physician assistants Drs. F. Peters Drs. E. Keppels Dr. H. Schuit Drs. K. Kauffman Nijmegen, 5 juni 2008 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ

VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ VERPLEEGKUNDIGEN OPLEIDEN VOOR DE GGZ Kare, Hard to handle, gemengde techniek, 80 x 100 cm / Beeldend Gesproken Stand van zaken en ontwikkelingen Auteur(s): Bauke Koekkoek, Anouk Perquin, Henk Nijman,

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 4. Sociaal Geneeskundigen

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 4. Sociaal Geneeskundigen Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 4 Sociaal Geneeskundigen - Arbeid en Gezondheid - Maatschappij en Gezondheid Profielartsen Maatschappij en Gezondheid Utrecht, oktober 2013 Capaciteitsplan 2013 Deelrapport

Nadere informatie

ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen

ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen 242 ter discussie Verpleegkundigen opleiden voor de ggz Stand van zaken en ontwikkelingen Nederland heeft een uitgebreid en bij vlagen ingewikkeld systeem van verpleegkundige opleidingen. Er zijn verpleegkundigen

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg. Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg Eindrapport Oktober 2009 dr.ir. Jos A.H. Baecke MPM, projectleider mr. Renske de Boer drs. Peter J.J. Bremmer Marije

Nadere informatie

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 2012 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2012 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode tot 2016

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie